VÁLLALKOZÁSI SZERZ DÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZ DÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZ DÉS Szerz d felek: Megrendel : MEZ BERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mez berény, Kossuth tér 1. Telefon: 6 6 / fax: 6 6 / Pénzintézet megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Bankszámla szám: Adószám: Vállalkozó: Neve: BÓLÉM ÉPÍT IPARI KFT. C me: Békéscsaba, szi u.3. Tel.: 6 6 / fax: 6 6 / Pénzintézet megnevezése: UniCredit Bank Hungary Zrt. Cégjegyzékszám: Co A szerz dés formája Vállalkozási szerz dés ép tési beruházás megvalós tásához, kivitelezéséhez. A szerz dés tárgya A munka megnevezése: MEZ BERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁT KÉPEZ MEZ BERÉNYI HRSZ- Ú INGATLANON A HOSSZÚ-TÓ-REHABILITÁCIÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TEREPRENDEZÉSI ÉS FÖLDMUNKÁK ELVÉGZÉSE A TÓMEDER ÉS KÖRNYÉKE RENDELTETÉSSZERŐ ÉS HASZNÁLATBAVÉTELT BIZTOSÍTÓ HIÁNYTALAN ÁLLAPOTBAN ÉS I. OSZTÁLYÚ MIN SÉGBEN TÖRTÉN ÁTADÁSÁVAL. A munkavégzés alapjául szolgáló dokumentumok: A kivitelezést a DUPLEX Kft. által kész tett alábbi tervdokumentációk és mőszaki le rások, valamint a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és V zügyi Felügyel ség által kiadott alábbi v zjogi létes tési engedély alapján kell elvégezni. Terv száma: 6/2008. Engedély száma: /2009 A teljes tés helye:. A Mez berény belterületén elhelyezked hrsz-ú ingatlan. A munkavégzések során beép thet anyagok Az ép tési munka során bármely gyártótól származó anyag beép tésre kerülhet, de a beép tésre kerül anyagoknak meg kell felelniük a 3/2003. (I. 25.) BM-GkM-KvVM együttes rendeletben le rtaknak. Ép tési célra anyagot, szerkezetet, berendezést csak hazai megfelel ségi igazolással lehet a létes tményekbe beép teni.

2 A vállalkozási ellenértéke A teljes körő vállalkozási d j (nettó + ÁFA = bruttó) ,- Ft + 25% ÁFA ( ,-Ft) = ,- Ft bruttó összegő azaz: Ötvenhárommillió-ötszázezer Ft A vállalási összeg I. osztályú anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy összegben, fix áron, az anyagár és az MNB által közölt közép deviza árfolyamváltozások, valamint a vám figyelembe vételével tartalmazza a tervekben és szerz désben megadott valamennyi tevékenység költségét. A Vállalkozó a vállalási összegen belül köteles elvégezni a tervekben és az engedélyben szerepl, de a beruházás mőszaki ütemtervéb l, illetve a költségvetésb l hiányzó munkákat (többletmunka) továbbá azokat a mőszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létes tmény rendeltetésszerően nem használható, illetve használatba nem helyezhet A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a vállalása fix áras, és a vállalási ár tartalmazza az Ajánlati felh vásban és az Útmutatóban, illetve a Szerz déskötési feltételekben, valamint az Ajánlatkérési mőszaki dokumentációban le rtak szerinti megvalós tás teljes fedezetét. A vállalkozási d j fedezetet nyújt A 3. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolódóan, illetve azon túlmen en az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania: > A kivitelezési munkák során szükségessé váló többletmunkák elvégzésére, > A garanciális hiányosságok kijav tásának a költségeire, > A kivitelezéshez szükséges v z, villamos energia költségeire. > A sikeres mőszaki átadáshoz szükséges mérési, jav tási munkák költségére, > Az ép tési munkahely vagyonvédelmének költségeire, > Az ideiglenes melléklétes tmények költségeire, > Az üzemel vezetékek védelmének, esetleges megrongálódások helyreáll tásának költségeire, költségeire, > A beruházás teljes körő felel sségbiztos tásának a költségére, > A közúti és egyéb forgalom ép tési munkák alatti korlátozásának, és szabályzásának a költségére, > A közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó költségekre, > A beruházás során felmerül zöldkár, és egyéb károkozás költségeire, > Az esetleges tervezési mővezetés költségére, > A D " terv kész tés költségére, > A megvalósuló létes tménnyel kapcsolatos min ségügyi viták esetében szükséges min ség igazolási költségekre, Megrendel az ép tési munkák megvalós tásához szolgáltatást (felvonulási épület, villamos energia, ép t gép, stb.) nem biztos t. Határid, a teljes téssel kapcsolatos kérdések

3 A munkaterület átadása, munkakezdés A munkaterület átadása a vállalkozási szerz dés alá rását követ els munkanapon történik meg, az ép tési napló egyidejő megnyitásával. Munka befejezése részteljes tés és teljes tés A Vállalkozó akkor teljes tette szerz déses kötelezettségét, ha a tervezett munkákkal kapcsolatban, a tervdokumentációban, és a hatósági engedélyekben el rt valamennyi munkát, valamint a megvalós tás során felmerült többlet és pótmunkákat maradéktalanul elvégezte, az elkészült létes tmények rendeltetésszerő használatra, illetve üzemkész állapotba kerültek és a szükséges és kötelez mérések alapján a hatósági nyilatkozatok, engedélyek rendelkezésre állnak, a megvalósult utak használatbavételéhez és azokat a Vállalkozó a Megrendel részére átadta. Rész-határid, amely a kotrási munkák teljes körő elvégzésére vonatkozik: december 1. A szerz dés teljes-körő teljes tésének határideje: február 28. A szerz dés teljes tésének az elismerése és igazolása a tervezett utak mőszaki átadás-átvételi eljárásán történik. A tervezett utak mőszaki átadás-átvétele csak akkor tekinthet teljes tésnek, ha Megrendel valamennyi, a jelen szerz dés keretében megvalósult létes tményt nyilatkozattal átvett. A munkavégzés megszervezése, alvállalkozók igénybevétele Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrendjének meghatározásánál a Megrendel utas tásait köteles figyelembe venni. A szerz dés teljes tésében csak a Kbt (2) bekezdés szerinti alvállalkozók mőködhetnek közre. Késedelmes tejes tés Vállalkozó a saját hibájából adódó késedelmes teljes tése esetén Megrendel nek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik mind a részhatárid, mind a véghatárid elmulasztása esetén. A Vállalkozó saját mőködési körében bekövetkezett okból ered késedelme esetén Megrendel a szerz dést l jogosult elállni, valamint meghiúsulási kötbérre tarthat igényt a Vállalkozótól. A Vállalkozó által fizetend késedelmi kötbér mértéke egységesen ,- Ft./nap, amelynek végösszege viszont nem lehet több a teljes bruttó szerz déses összeg 20 %-nál. A késedelmi kötbér mértéke a tényleges késedelmes napok alapján kerül meghatározásra. A kötbér összege külön jegyz könyvben felvett adatok alapján a végszámlába kerül beszám tásra. A Megrendel a szerz désben foglalt kötbér érvényes tésén felül a késedelemb l származó egyéb, tényleges kárigényét is érvényes ti, amennyiben ez meghaladja az érvényes tett kötbér összegét. Amennyiben a Vállalkozó saját hibájából olyan mértékő késedelembe esik, amely késedelem a Megrendel részére az uniós pénzalap részbeni, vagy teljes elvesztését eredményezi, úgy a vállalkozó az elvesztett uniós támogatással

4 csökkentett összegért köteles a teljes beruházást megvalós tani. MIN SÉGI KÖVETELMÉNYEK, GARANCIA, A BEÉPÍTETT BERENDEZÉSEK OKOZTA KÁROK Min ség ellen rzés, min ségtanús tás A tervezett létes tmények min ségének az igazolása a Vállalkozó feladatát képezi. A beép tésre kerül anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniük a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben le rtaknak Min ségi elvárás A Vállalkozó valamennyi elvégzend munkatétel vonatkozásában I. osztályú anyagokat ép t be, I. osztályú munkavégzés mellett. A vállalkozási d j ezek figyelembevételével kerül kidolgozásra a részletes költségvetési ki rás beárazásával. Garancia, szavatosság, jótállás A szerz dés tárgyának minden részére teljes körően és egységesen kiterjed garanciális, szavatossági és jótállási id kezdete a szerz dés teljes körő teljes tésének a napja. Vállalkozót a Ptk.- ban meghatározott szavatossági kötelezettség terheli. Vállalkozónak a szerz dés tárgyának minden részére teljes körően és egységesen kiterjed jótállási kötelezettség vállalása a szerz dés teljes-körő teljes tését l szám tódik. A garanciális kötelezettség a sikeres mőszaki átadásátvételi eljárás befejezését l kezd dik és = 540 hónapig terjed. Vállalkozó a jótállási id n belül felmerül és a megvalós tott létes tmények rendeltetésszerő használatát, állagát, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztet garanciális hiányosságok kijav tásáról a Megrendel i értes tést követ en haladéktalanul, még az egyéb hiányosságok kijav tásáról az értes tés kézhezvételét l szám tott 30 napon belül köteles gondoskodni. Amennyiben Vállalkozó a jótállási id szak alatt jelentkez hiányosságok jav tását a az el z pontban meghatározott határid re nem végzi el, úgy Megrendel jogosult ezen garanciális hiányosságokat a vállalkozó költségére terhére más vállalkozóval megszüntetni. Ezen vállalkozói kötelezettség biztos tására a Kbt. 53. (6) a) pontjában szerepl valamely módon a jelen pontban meghatározott garanciális id tartam végét követ 30. napig érvényes jóteljes tési biztos tékot kell nyújtani ,- Ft értékben. A Vállalkozó által száll tott berendezések okozta károk Vállalkozó a termékfelel sségr l szóló évi X. törvény alapján felel az általa száll tott berendezések hibája által okozott kárért. EGYÜTTMŐKÖDÉS, MŐSZAKI ADMINISZTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA Megrendel képvisel je Cservenák Pál Miklós polgármester

5 Borgula Péter beruházási csoportvezet Vállalkozó képvisel je, aki egyben az állásfoglalásra jogosult képvisel is: Mochnács Pál ügyvezet igazgató Szerz désmódos tás, szerz dést l való elállás esete A Felek a szerz dést csak az évi CXXIX., a közbeszerzésekr l szóló törvény 303. szerinti feltételek esetén - kétoldalú és cégszerően alá rt megállapodással - módos thatják. Megrendel jogosult részben, vagy egészben a szerz dést l elállni, akkor, ha a Vállalkozó nem a szerz désnek megfelel en teljes t. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a Vállalkozó a végleges teljes tés határidejét minimum 30 nappal túllépi, és az általa a határid leteltét minimum 30 nappal megel z en felajánlott új teljes tési határid t a Megrendel nem fogadja el. Ép tési napló vezetése Vállalkozónak a helysz nen a 290/2007. (X. 31.) Kormány rendelet szerinti ép tési-szerelési naplót kell vezetnie. Az ép tési naplóbejegyzésre jogosult személyek: Megrendel részér l: Vállalkozó részér l: Az ép tési napló megnyitásakor kerül meghatározásra. Balázs János Mőszaki ellen rzés A Megrendel a Kbt (3) bekezdésében foglaltak alapján a munkát helysz ni képvisel je (mőszaki ellen r) útján ellen rzi. A Mőszaki ellen rzést a Megrendel vel megkötött megb zási szerz désben szerepl szervezet látja el. A mőszaki ellen r személyének meghatározására az ép tési napló megnyitásakor történik meg. Az együttmőködés elvei A Vállalkozó minden, a teljes tést akadályozó, késleltet körülményr l haladéktalanul köteles Megrendel t rásban értes teni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható id tartamát is. Megrendel a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a határid meghosszabb tásáról, és azt a felek rásban rögz tik. rásban történ értes tésnek felek a faxon, levélben, távirat útján történ értes tést fogadják el. Mőszaki átadás Vállalkozónak a szerz dés teljes tését jelent Mőszaki átadás - átvételi eljáráson az átadásra kerül létes tmények vonatkozásában szolgáltatnia kell: > ép tési napló eredeti példányát, > a kivitelez i nyilatkozatot. (2 pld.), > a felel s mőszaki vezet i nyilatkozatokat (2 pld.), > a megfelel sséget, igazoló okiratokat, jegyz könyveket, > a beép tett anyagoknak, szerkezeteknek, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM- KvVM együttes rendelet szerinti megfelel ség-igazolását, > a megvalósulási tervdokumentációt D" terv (2 pl.), > a vagyonnyilvántartáshoz szükséges mennyiségi és költségadatokat,

6 > ép tési-bontási hulladék nyilvántartási lapot, hulladék átvétel igazolását, > a használatba vételhez szükséges egyéb dokumentumokat. UTÓFELÜL VIZSGÁLAT A jótállási id szak vége el tt Vállalkozó részt vesz a Megrendel által összeh vott utólagos mőszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyz könyvében feltüntetett hibák kijav tása, illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó garanciális kötelezettségét képezi. Amennyiben Vállalkozó a jótállási id szak vége el tti utólagos mőszaki felülvizsgálat jegyz könyvének az id pontjától szám tott 30. napon belül nem végzi el a jegyz könyvben rögz tett garanciális hiányosságok kijav tását, úgy Megrendel jogosult ezen garanciális hiányosságokat a vállalkozó költségére a teljes tési biztos ték terhére más vállalkozóval megszüntetni. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS, SZÁMLA KIFIZETÉS Számla benyújtása Ajánlatkér el leget nem fizet. Az Ajánlati felh vásnak megfelel en (III ) a kivitelezési munkák során 50 %-os készültségnél 1 rész-számla és 100 %-os készültségnél 1 végszámla nyújtható be, mőszaki ellen ri teljes tésigazolás alapján, amennyiben a teljes tés mértéke eléri a fent le rt készültségi szinteket. A végszámla a sikeres mőszaki átadás-átvételi eljárást követ en áll tható ki, illetve nyújtható be a Megrendel felé. Számla kifizetés Vállalkozó számláját a mőszaki ellen r teljes tésigazolását követ en nyújthatja be. A számla kiegyenl tése a számla kézhezvételt l szám tott maximum 60 napon belül átutalással történik. Az AJÁNLATKÉR FELHÍVJA A VÁLLALKOZÓ FIGYELMÉT AZ ART. 36/A. (6) BEKEZDÉSÉBEN EL ÍRTAK TELJESÍTÉSÉRE, ILLETVE ARRA, HOGY A SZÁMLÁK KIFIZETÉSE CSAK A 0"-ÁSNAK MIN SÜL ADÓIGAZOLÁS, ILLETVE ABBAN AZ ESETBEN VAN MÓD, MENTES ADATBÁZISBAN. AMENNYIBEN AZ AJÁNLATTEV SZEREPEL A KÖZTARTOZÁS Egyéb Késedelmes kifizetés Megrendel fizetési késedelme esetén a Vállalkozó fizetési késedelmi kamatot jogosult érvényes teni a Megrendel felé a Ptk. 301/A. -ban foglaltak szerint. A szerz dés teljes téséb l ered bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás útján k sérlik meg. Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek a vitás kérdés eldöntéséhez alávetik magukat hatáskört l függ en a Békéscsabai Városi B róság, illetve a Békés Megyei B róság kizárólagos illetékességének.

7 A fenti feltételek közt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. rendelkezései az irányadók. A szerz dés mellékletei A szerz dést az alábbiakban felsorolt, egymástól el nem választható, csak együtt érvényes okiratok képezik: > A közbeszerzési eljárás tenderanyaga és a Vállalkozó ajánlata, > Ajánlati árat alátámasztó F összes t és költségvetés, > A Kbt (2) bekezdés szerinti felel sségbiztos tás. Kelt: Mez berény, november 5. Mez berény Város Önko Cservenák Pál Miklós polgármester megrendel B Ö ^ M Ép t ipari Kft. ochnács Pál ügyvezet igazgató /állalkozó BOLEM tpílolpar! KM 5600 Békéscsaba. Öszi a 3. Számlaszám: Adószám; B E J E G Y E Z T E BÉKÉS MEGYEI BÍRÓSÁG MINT CÉGBÍRÓSÁG Céaiecvzék

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: Tiszajenő Község Önkormányzata címe: H-5094 Tiszajenő, Vasút út 11. adószám: 15410209-2-16 bankszámlaszám: 11745004-15410209-00000000

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre)

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) KIVITELI SZERZŐDÉS Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) amely létrejött egyrészről Név: Jánoshalma Város Önkormányzata Székhely: 6440 Jánoshalma Béke tér 1. Adószáma: 15338954-2-03

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KUNHEGYESI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAROFFI TAGINTÉZMÉNYÉNEK UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE amely létrejött KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Adószám: 15410072-2-16

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt., bankszámla száma:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Készült a 2011. február 9-ét megel z en megjelent pályázati

Részletesebben

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 1 9-10- 2012 ALFÖLDVÍZ TeJ: +36-66/523-207 Regionális Fax: +36-66/528-850 Víziközmű-szolgáltató E-n;ail : r;;-, llr.ldv h Zrt. JogI/ro d Q\'''jQVO IZ. U 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5..*. *.. * * Dokumentum:

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt a másrészről Felpéci Evangélikus Egyházközség 9122 Felpéc, Kossuth Lajos utca 4. mint Megrendelő Salakta Épber Építőipari, Szolgáltató

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, ÚRKÚT IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA PROJEKT TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT FŐÉPÜLETÉNEK ÉS JEGES UTCAI ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA AULA ÉS FŐÉPÜLET TETŐ FELÚJÍTÁSA, FŐÉPÜLET NYÍLÁSZÁRÓK

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben