DAREH. a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer. Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DAREH. a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer. Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6."

Átírás

1 DAREH Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által tervezett Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése címő pályázathoz (kódszám: KEOP-1.1.1/1F) október Készítette: Green Quality Mérnök Iroda és Tanácsadó Kft Budapest, Temesvár u. 20. Tel: 1/ Fax: 1/

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezetés... 3 II. A projektterület lehatárolása... 3 III. Hulladékáramok meghatározása... 4 IV. A tervezési területen szelektíven begyőjthetı hulladékok mennyiségének meghatározása 8 V. Hazánkban mőködı szelektív hulladékgyőjtés módszereinek bemutatása A házon (telken) belüli győjtés A hulladékudvarok Mobil, akciószerő veszélyes hulladékgyőjtés Értékelés VI. Meglévı létesítmények projektterületen belül VII. A projektterület győjtıkörzetekre bontása VII. Létesítményjegyzék és beruházási költségbecslés Békéscsabai győjtıkörzet Hódmezıvásárhelyi győjtıkörzet Beruházási költségek összesen VIII. A projektelıkészítés költségbontása Irodalomjegyzék Melléklet: Tájékoztató árjegyzék a házon/telken belüli győjtés edényzeteihez

3 I. Bevezetés A Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megalakulásának célja a térség hulladékgazdálkodásának fejlesztése, ezen belül a bezárt lerakók rekultiválása, amelyre a pályázat benyújtásra került, illetve komplex hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése a térségben. A Társulásnak jelenleg 91 tagtelepülése van. A DAREH Társulás egy átfogó települési hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása céljából novemberében pályázatot kíván benyújtani a Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése címő konstrukciójára (kódszám: KEOP-1.1.1/1F). A DAREH Munkaszervezete közbeszerzési eljárás keretében júniusában a GREEN QUALITY Mérnök Iroda és Tanácsadó Kft-t választotta ki ezen megbízás teljesítésére. Tárgyi koncepció-tervvel egy mőszakilag és gazdaságilag megalapozott, teljesíthetı önrészvállalások mellett kivitelezhetı rendszerre teszünk javaslatot. Kiemelt cél, hogy az érintett lakosság terhei az indokoltnál nagyobb mértékben ne növekedjenek. A környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére elkészített ISPA és Kohéziós Alap pályázatok 2007-ig egységesen 10% önkormányzati önrészt igényeltek. A költségvetési idıszakban az önkormányzati önrész legalább 30%-ra emelkedett, tekintve, hogy az Európai Bizottság csökkentette a települési szilárd hulladékos beruházásokra adott társtámogatásának mértékét. A tényleges önrész a költség-haszon elemzés alapján határozható meg, a tárgyi projekt esetében legfeljebb 35-40% várható. Jelen koncepció alapvetıen az üzemeltetık által szolgáltatott adatokon és a települési hulladékgazdálkodási tervek adatain alapul. (Az adatszolgáltatás részben hiányos, máshol pontosításra szorul.) A koncepció készítése során személyesen egyeztettünk az DAREH Társulás Munkaszervezetének tagjaival és a Békés győjtıkörzet képviselıivel. II. A projektterület lehatárolása A tervezési terület a DAREH Társulás teljes területe. A Társulás külsı határvonalán belül jelenleg 6 település nem DAREH tag, azaz zárványként jelentkezik: Kaszaper Kondoros Mártély Mezıberény Nagykamarás Pusztaottlaka 3

4 A projektterületen belüli zárványok a pályázat elbírálásakor kisebb kockázatot jelentenek. A KEOP Közremőködı Szervezet elvárása, hogy a pályázó társulások minél nagyobb mértékben törekedjenek az összefüggı projektterület kialakítására. A pályázat részét képezı Elızetes Megvalósíthatósági Tanulmánynak ezért részletesen indokolnia kell a Társulásból kimaradt településeket. A tervezési területen található települések lakosszámát és lakosszámok 2001 és 2008 közötti változását az 1. számú melléklet ismerteti. Megállapítható, hogy a lakosság 71%-a 10 ezer lakosnál nagyobb településen él. Figyelemre méltó, hogy a projektterület lakossága az elmúlt 7 évben átlagosan 5%-al csökkent, ugyanakkor a csökkenés mértéke egyes településeken elérte a 10%-ot. III. Hulladékáramok meghatározása A településen keletkezı hulladékok mennyiségi adatait az alábbi táblázat tartalmazza. A településeket nagyság szerint csoportosítottuk, a jobb összehasoníthatóság végett. A hiányzó adatokat, valamint az üzemeltetık által szolgáltatott kirívóan magas/alacsony értékeket a település méretére jellemzı fajlagos átlaggal helyettesítettük, és azt píros színnel jelöltük. Bízunk benne, hogy a pályázat benyújtása elıtt sikerül pontosítanunk ezen adatokat. Ehhez kérjük a DAREH Társulás minden tagjának együttmőködését! 4

5 Település Lakosszám 2001-ben (KSH adat) Lakosszám 2008-ban (KSH adat) Fajlagos hulladék mennyiség [t/fı/év] Hulladék éves mennyisége [t/év] 10 ezer lakosnál nagyobb települések Békéscsaba , Hódmezıvásárhely , Gyula , Orosháza , Szentes , Makó , Békés , Sarkad , Szeghalom , Részösszes: ezer lakos közötti települések Dévaványa , Vésztı , Mindszent , Mezıkovácsháza , Battonya , Tótkomlós , Füzesgyarmat , Mezıhegyes , Csorvás , Újkígyós , Nagyszénás , Elek , Részösszes: ezer lakos közötti települések Szegvár , Doboz , Kétegyháza , Békésszentandrás , Medgyesegyháza , Gádoros , Nagymágocs , Földeák ,

6 Apátfalva , Csanádpalota , Csanytelek , Kunágota , Okány , Szabadkígyós , Csanádapáca , Köröstarcsa , Magyarbánhegyes , Békéssámson , Székkutas , Bucsa , Kevermes , Dombegyház , Méhkerék , Fábiánsebestyén , Maroslele , Lıkösháza , Részösszes: ezer lakos közötti települések Pusztaföldvár , Sarkadkeresztúr , Derekegyház , Zsadány , Telekgerendás , Magyarcsanád , Végegyháza , Kötegyán , Gerendás , Kétsoprony , Pitvaros , Nagybánhegyes , Murony , Ecsegfalva , Mezıgyán , Medgyesbodzás , Bélmegyer , Kamut , Biharugra , Tarhos ,266 0,6 Részösszes:

7 Ezer lakos alatti települések Almáskamarás , Kardoskút , Geszt , Hunya , Kardos , Dombiratos , Királyhegyes , Körösújfalu , Körösnagyharsány , Eperjes , Nagyér , Árpádhalom , Kisdombegyház , Nagylak , Csárdaszállás , Örménykút , Ambrózfalva , Nagytıke , Óföldeák , Csanádalberti , Kövegy , Kertészsziget , Csabaszabadi , Magyardombegyház , Újszalonta , Részösszes: ÖSSZES: Fajlagos átlag (t/fı/év): 0,355 7

8 IV. A tervezési területen szelektíven begyőjthetı hulladékok mennyiségének meghatározása A településeken keletkezı hulladék összetételének mennyiségi eloszlását az alábbi diagram ismerteti. 8

9 A szelektíven begyőjthetı hulladékhányad meghatározásánál a hatékonyság 50 %-kal számoltunk, a biohulladék esetében a hulladékgazdálkodásról szóló törvény kötelezésének megfelelıen 75 %-kal számolandó. A hasznosítható hulladék-összetevık begyőjtése többféle módszerrel történhet. Az egyes települések adottságai (kertes, családi házas, lakótelepi, belvárosi, üdülı jellegő) határozzák meg, melyiket célszerő alkalmazni. Sok esetben együttesen több módszert is alkalmaznak a hatékonyabb győjtés érdekében. Ezek a következık: Házon (telken) belüli győjtés Közterületi hulladékgyőjtı szigetek Hulladékudvarok Mobil, akciószerő veszélyes hulladékgyőjtés Fenti módszereket a Békési Hulladékgyőjtı Kft. szolgáltatási területén lévı 12 település koncepció-terve (készítette: Ilyés Péter, augusztus) részletesen ismerteti. Ebbıl a tanulmányból idézünk az V. pontban. V. Hazánkban mőködı szelektív hulladékgyőjtés módszereinek bemutatása 5.1. A házon (telken) belüli győjtés Az ilyen győjtıhelyeket családi házak, társasházak udvarán, lépcsıházakban, szeméttárolókban, közös helyiségekben, kapu alatt alakítják ki. Kezdetben általában két- 9

10 három komponenst győjtenek külön. (szerves-komposztálható, papír, vegyes hulladékok) Késıbb fokozatosan növelhetik a kihelyezett győjtıedények számát (mőanyag, papír, fém). A házon belüli győjtıhelyek kialakításának szempontjai a praktikus helykihasználás az olcsó és egyszerő mőszaki megoldások alkalmazása könnyő hozzáférhetıség és ürítés könnyő tisztíthatóság ne zavarja a lakóház mőködését A győjtıedényekbıl a hulladékokat a hagyományos győjtési rendszer gépeivel, de eltérı győjtési-szállítási logisztikai rend szerint győjtik be. (Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a kukáskocsi a hét különbözı napjain más és más edényeket ürít ki.) A lakosságot különbözı információs anyagokkal és győjtési naptárral készítik fel a rendszer helyes használatára. Egy eredményesen mőködı telken belüli győjtési rendszer Turán Tura, Zsámbok, Galgahévíz és Vácszentlászló települések összefogásával valósult meg a Regionális Hulladékkezelı és Ártalmatlanító Telep, amely magában foglal egy korszerő, szigetelt lerakót csurgalékvíz medencével, válogatócsarnokot, komposztáló telepet, gépkocsi tárolót, hídmérleget, irodát és kiszolgáló helyiségeket. Iroda és a kiszolgáló helyiségek, hídmérleg Az együttmőködésben résztvevı településeken 1999 óta folyik házon (telken) belüli szelektív hulladékgyőjtés. Minden háznál önkormányzati támogatással 3 hulladékgyőjtıt (kukát) helyeztek el. (Száraz hulladék, nedves és intim hulladék, komposztálható hulladék). A száraz hulladék feliratú győjtıbe helyezik a még hasznosítható tiszta papírt, üveget, mőanyagokat, fémeket, textileket, játékokat. A komposztálható hulladékok a levél 10

11 emblémával ellátott hulladékgyőjtıbe kerülnek. Az összes többi hulladékot (nedves és intim hulladékok, kivéve a veszélyes hulladékokat) a szemét feliratú kukába kell elhelyezni. A begyőjtést kéthetes periódusban végzik. Az egyik héten a száraz és komposztálható hulladékot győjtik össze. Minden második héten pedig a szemetet (nedves és intim hulladékokat) szedik össze. A győjtés idıbeosztásáról minden lakos kap egy falinaptárt, melyen pontosan jelölve vannak a szemétszállítás idıpontjai. A nedves és intim hulladékot a telepen kialakított 2,5 hektáros, korszerő, szigetelt lerakóban helyezik el. A száraz hulladék a telepen mőködı válogatósorra kerül, ahol kézi módszerrel külön konténerbe teszik az egyes komponenseket. A szétválogatott másodnyersanyagokat hidraulikus préssel tömörítik, bálázzák, majd szerzıdéses partnereik elszállítják. Válogatósor és a hidraulikus prés 11

12 A kiválogatott, bálázott másodnyersanyagok (mőanyag flakonok, mőanyag kupakok, aludobozok, papír, mőanyag csomagolóanyagok, kábelcsövek) A komposztálható hulladékot aprítják, és prizmás komposztdombra helyezik. Érés közben többször átforgatják, majd hat hónap után rostálják és zsákolva vagy ömlesztve értékesítik. A komposzt készítése (aprítás, átrakás, érlelés a prizmákban) Komposztrostáló gép, csomagolt komposzt A veszélyes hulladékokat az évente egyszer megrendezett mobil veszélyes hulladékgyőjtés során adhatják le a lakosok. A lakosság szemléletformálását a bevezetéskor szervezett tájékoztató fórumokon kezdték el. Minden család kapott egy kis tájékoztató füzetet Háztartási Hulladék Útmutató címmel. Minden háztartásba rendszeresen eljuttatják a Szelektív Hírek, Információk címő hírlevelet, melyben tájékoztatják a lakosságot a legutóbbi idıszak győjtési adatairól és a legfrissebb tudnivalókról. A hulladékkezelı udvar panorámaképe (Balról jobbra: komposztáló tér, másodnyersanyagok, válogatócsarnok) 12

13 5.2. A hulladékudvarok A hulladékudvar az elızıekben részletezett szelektív győjtési rendszer hasznos kiegészítıje. A hulladékudvar részben azoknak a hulladékoknak az átvételére szakosodott, amelyek a háztartási győjtıedényekben nem helyezhetık el, illetve azokra, melyeket a lomtalanítási akciók során sem szállítanak el. Így az elkülönítve győjtött másodnyersanyagokon kívül itt lehet leadni a nagydarabos hulladékokat (lomokat), kisebb, a lakások bontásánál, átalakításánál keletkezı hulladékokat, és a háztartási veszélyes hulladékokat. Csak lakossági hulladékokat fogadnak. Rögzítik a hulladékok mennyiségi és minıségi adatait, és a hasznosító vagy ártalmatlanító telephelyre történı elszállításig ezeket elkülönítve tárolják. A hulladékudvarokban győjthetı hulladékok köre másodnyersanyagok (papír, üveg, mőanyag-flakon, fólia, fémhulladék, fém italosdoboz, fahulladék, textilhulladék, zöldhulladék), darabos hulladékok (gumiabroncs, hőtıszekrény, háztartási tárgyak és berendezések, elektronikai hulladékok, gépkocsironcs), lakossági veszélyes hulladékok (szárazelem, akkumulátor, gyógyszer, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel, sütızsírok, növényvédıszer-maradékok, fénycsı és izzó), lakossági építési, bontási hulladékok. A hulladékudvarok kialakítása A hulladékudvar kialakításánál figyelembe veszik a település szerkezetét, a könnyő megközelíthetıséget (utak, távolság), a mőködtetéshez szükséges közmőcsatlakozások meglétét, a bekeríthetıséget, a regionális hulladékhasznosító létesítmények elhelyezkedését és megközelíthetıségét. Belvárosokban általában a sőrőn beépített területeken, a fıútvonalakról nyíló mellékutcákban helyezik el. Külsı városközpontokban az önkormányzati hivatalok, intézmények, bevásárlóközpontok környékén alakítják ki. A hulladékudvarok területigénye a győjtıedények számától, nagyságától, a kiegészítı létesítmények területétıl függ. Általános szabály, hogy a győjtıedények területének tízszerese kell egy hulladékudvar kialakításához. (Minimálisan 400 m 2, de figyelembe kell venni a késıbbi bıvíthetıséget is.) Nagyon fontos, hogy a lakosság és a környezet biztonsága ne kerüljön veszélybe. A hulladékudvarokat szilárd burkolattal, térvilágítással látják el. A hulladékudvar megközelíthetı személygépkocsival, utánfutóval, 3,5 tonnánál kisebb tehergépkocsival és természetesen gyalogosan is. Nyílt téren konténerben tárolják a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú zöldhulladékokat és az építési, bontási hulladékokat. A veszélyes hulladékokat fedett helyen (fedett-zárt területen vagy konténerben) vagy nyílt téren (kettıs falú vagy kármentıvel felszerelt, zárható győjtıedényben) lehet tárolni. A hasznosítható hulladékokat fedett-zárt vagy fedettnyitott területen célszerő elhelyezni. A bekerített hulladékudvarokat ırzik is. Szakszemélyzet végzi a biztonságos átvételt és nyilvántartást. A lakosság számára egyértelmő tájékoztatást függesztenek ki. Az egy településen mőködı hulladékudvarokat azonos elemekbıl, azonos stílusjegyekkel célszerő megvalósítani. 13

14 A hulladékudvarok megfelelı mőködtetése érdekében, az optimális kialakításon felül, a lakók szabadidejét is figyelembe vevı nyitvatartást kell meghatározni és rendszeres, részletes információkkal kell ellátni ıket. Példák a hulladékudvar kialakítására I. Változat: 1. Konténerfogadó 2. Hulladéktároló konténer (gyógyszer, szárazelem, növényvédı szer) 3. Fedett konténertároló (papír, textil, festékhulladék, akkumulátor) 4. Nyitott konténertároló (üveg, mőanyag, fém, gumiabroncs) 5. Nyitott konténertároló (kerti nyesedék, darabos hulladék) 6. Közlekedési terület 7. Személygépkocsi-parkoló 8. Kerítés 9. Bejárat II. Változat: 1. Fogadóépület 2. Zárt hulladéktároló épület 3. Targoncatároló 4. Fedett konténertároló 5. Szabad konténertároló 6. Homoktároló 7. Térvilágítás 8. Közlekedési terület 9. Zöldterület 10. Tartalékterület 11. Kerítés 12. Bejárat Forrás: Települési szilárd hulladékgazdálkodási útmutató, Budapest, ÖKO Rt., III. Változat: Egy nyíregyházi hulladékudvar látványterve: 14

15 Egy szakszerően kialakított hulladékudvar Budapesten Budapest XI. kerületében a Bánk bán utca 8/10. alatt található a Fıvárosi Közterület-Fenntartó Rt. Lakossági hulladékudvara. Az udvar a Tétényi úti lakótelepen mőködik, lakóövezetben. A szilárd burkolatú (aszfaltozott) területet magas kerítés védi. Egy fı állandó alkalmazott ügyel a telep szabályos mőködésére és segíti a lakosságot az eligazodásban. A kapuban információs tábla jelzi a nyitvatartást, a leadható hulladékok fajtáját és azt, hogy kik vehetik igénybe a szolgáltatást. A hulladékudvart csak a lakosság használhatja ingyenesen. Ipari, üzemi, kereskedelmi cégek itt nem adhatják le a keletkezett hulladékaikat. A tágas udvarban jól látható, olvasható feliratok jelzik a konténereken azt, hogy milyen típusú hulladékot lehet beletenni. A látogatók gépkocsival is behajthatnak, ami segíti a nehezebb hulladékok átrakását. Ebben a hulladékudvarban hasznosítható hulladékok (fémek, papír, mőanyag, üveg stb. ) és veszélyes hulladékok győjtésével (fáradt olaj, sütızsiradék, akkumulátor, használt elemek, elektronikai hulladékok, vegyszerek stb.) foglalkoznak. Hasznosítható anyagok győjtése Az alumínium dobozok ebben a győjtıben várnak a hasznosításra A tiszta fém konzerves dobozokat így győjtik Kizárólag a tiszta PET palackokat lehet leadni. 15

16 A nagyobb kartondobozokat, ebbe a nagyobb konténerbe kell tenni A papírt elıbb szét kell válogatni! Ebbe a konténerbe csak a színeset szabad tenni. Ide kerülnek a fekete fehér újságok. Ha nem lehet elkülöníteni a fekete és színes papírt, akkor vegyes konténerbe kell tenni. A vissza nem váltható fehér üvegek itt várakoznak az elszállításra. A színes üvegeket külön kukába kell tenni. Veszélyes hulladékok győjtése (egy része hasznosító) A szárazelemeket zárt, fedett, fém tárolóban győjtik. Személyenként 1 db akkumulátort lehet a telepen leadni. Elektronikai hulladékokat is behozhatunk. 16

17 A sütızsiradékot külön hordóban győjtik. Fáradt olajat is fogadnak, a hordók mellett vannak a göngyölegek győjtıi. Használt elektromos berendezések (számítógépek, hőtıszekrények) is leadhatók Mobil, akciószerő veszélyes hulladékgyőjtés Az elızıekben részletezett szelektív győjtési rendszer kiegészítıjeként a veszélyes összetevık hatékonyabb visszagyőjtése érdekében ajánlott évente kettı-négy alkalommal mobil veszélyes hulladékgyőjtést szervezni. Ilyenkor egy speciális, zárt, a különbözı veszélyes összetevık elkülönített fogadására alkalmas felépítménnyel rendelkezı jármő, szakképzett személyzettel végzi a veszélyes hulladékok begyőjtését, elszállítását. Az ilyen akciók eredményessége is a pontos és részletes tájékoztatáson múlik. Különbözı médiákban, szórólapokon, plakátokon kell tájékoztatni a lakosságot a győjtés helyérıl, idejérıl, a leadható hulladékok fajtáiról stb Értékelés A Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén lehetıséget látunk a Turán mőködı rendszer bevezetésére. Egy edényben a hasznosítható hulladékokat győjtenék vegyesen (papír, mőanyag, fém doboz, üveg, textil), egy másik edénybe a biológiailag lebomló hulladékok kerülnének, míg a jelenleg a lakosság rendelkezésére álló edényekbe a nem hasznosítható, vegyes hulladékok kerülnének. A hulladékok begyőjtése két hetes ciklusban történne: egyik héten a hasznosítható, másik héten a tovább nem hasznosítható hulladékokat győjtenénk. A begyőjtött, hasznosítható hulladékok utóválogatása az átrakó állomások területén létesülı kézi válogatómővekben történhet. Egy ilyen átrakóállomást szemléltet az alábbi két látványterv: 17

18 VI. Meglévı létesítmények projektterületen belül Átrakóállomás: Gyula Mezıhegyes Lerakó: Békéscsaba Hódmezıvásárhely 18

19 Komposztálók: Dévaványa Gyula Orosháza Tervezett létesítmények: Szentes, átrakóállomás (KEOP-1.1.1/1F pályázat elfogadva) Egyelıre nem állnak rendelkezésünkre pontos adatok minden létesítményhez (befogadóképesség, tulajdonviszonyok, üzemeltetı, engedélyek). A meglévı létesítményeket, mint célszerően bevonandó rendszerelemeket, az Elızetes Megvalósíthatósági Tanulmány fogja vizsgálni. VII. A projektterület győjtıkörzetekre bontása A 1,5 megyét lefedı projektterületre való tekintettel nagy szállítási távolságok, rossz útviszonyok, növekedı üzemanyagárak, stb. javasoljuk a projektterület elkülönített győjtıkörzetekre bontását. A földrajzi adottságokat ismerve az a véleményünk, hogy a teljes projektterület két hulladékkezelı központtal (végpont) jól kiszolgálható. Országos példák mutatják, hogy egy ilyen kétpólusú rendszer mőszakilag és gazdaságilag is alátámasztható, így a KEOP fordulós pályázatának elıkészítése során, a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban és Költség-Haszon Elemzésben szakmailag egyaránt védhetı más mőszaki változatokkal szemben. A két győjtıkörzeten belül ugyanakkor további alközpontok létesítése indokolt, leginkább a kistérségi komposztálás és az átrakóállomások szükségessége miatt. A teljes létesítményjegyzékre és üzemeltetési eszközökre a VI. pontban teszünk javaslatot. Két javasolt győjtıkörzet összehasonlító adatai: Győjtıkörzet Települések száma Lakosszám 2008-ban Lakások száma 2008-ban Hulladék éves mennyisége Békéscsabai fı t/év Hódmezıvásárhelyi fı t/év 19

20 Az alábbi térkép a DAREH területének a két lehetséges győjtıkörzetre bontását szemlélteti: 20

21 VII. Létesítményjegyzék és beruházási költségbecslés 7.1. Békéscsabai győjtıkörzet Megnevezés ÉPÍTÉS Mennyisé g [db] Egységá r [mft/db ] Összese n [mft] Békéscsabai regionális hulladékkezelı telep Önkormányzati lerakó bıvítése (min. 4 hektár) Komposztáló telep Válogatott hulladék-osztályozó és - bálázó Vegyes hulladék-kezelı mő (MBH stabilizálás) Csurgalékvíztározó és -tisztító Egyéb, járulékos létesítmények a telepen 300 Hulladékudvarok (1 a telepen, a többi a város más részein) Békési alközpont 260 Komposztáló telep Hulladékudvar Vésztıi alközpont 660 Átrakóállomás és válogató Komposztáló Hulladékudvar Szeghalmi hulladékudvar 60 Hulladékudvar Sarkadi alközpont 260 Komposztáló Hulladékudvar LÉTESÍTMÉNYEK ÖSSZESEN

22 Megnevezés Eszközbeszerzés Mennyisé g [db] Egységá r [mft/db ] Összese n [mft] Békéscsabai regionális hulladékkezelı telep 800 Kompaktor Homlokrakodók Targonca Konténerszállító, multi-liftes Szelektívgyőjtı jármő, 18 m Konténerek, 20 m Nyerges vontató Prizmaforgató Zöldhulladék-aprító gép Békési alközpont 50 Prizmaforgató Zöldhulladék-aprító gép Vésztıi alközpont 110 Prizmaforgató Zöldhulladék-aprító gép Nyerges vontató Szeghalmi hulladékudvar 30 Targonca Konténerek, 20 m Sarkadi alközpont 80 Prizmaforgató Zöldhulladék aprító gép Targonca Konténerek, 20 m Győjtıedénykészlet házi győjtéshez (3 db) , ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Hódmezıvásárhelyi győjtıkörzet ÉPÍTÉS 22

23 Megnevezés Mennyisé g [db] Egységá r Összese n [mft/db ] [mft] Kiegészítı létesítmények a hódmezıvásárhelyi regionális központhoz 480 Komposztáló telep Hulladékudvarok Orosházi alközpont 720 Átrakóállomás és válogató Komposztáló telep Hulladékudvarok Szentesi alközpont 720 Átrakóállomás és válogató Komposztáló telep Hulladékudvarok Makói alközpont 660 Átrakóállomás és válogató Komposztáló telep Hulladékudvar Mezıkovácsházai alközpont 660 Átrakóállomás és válogató Komposztáló telep Hulladékudvar LÉTESÍTMÉNYEK ÖSSZESEN Megnevezés Eszközbeszerzés Mennyisé g [db] Egységá r Összese n [mft/db ] [mft] Hódmezıvásárhelyi győjtıközpont 630 Konténerszállító, multi-liftes Szelektívgyőjtı jármővek, 18 m Konténerek, 20 m Nyerges vontató Prizmaforgató Zöldhulladék-aprító gép Orosházi alközpont

24 Prizmaforgató Zöldhulladék-aprító gép Nyerges vontatók Targonca Konténerek, 20 m Szentesi alközpont 160 Prizmaforgató Zöldhulladék-aprító gép Nyerges vontatók Targonca Konténerek, 20 m Makói alközpont 140 Prizmaforgató Zöldhulladék aprító gép Nyerges vontatók Targonca Konténerek, 20 m Mezıkovácsházai alközpont 110 Prizmaforgató Zöldhulladék-aprító gép Nyerges vontató Targonca Konténerek, 20 m Győjtıedény-készlet házi győjtéshez (3 db) , ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Beruházási költségek összesen 3.1. ÉPÍTÉS 3.2. ESZKÖZ BESZERZÉS 7,920 milliárd Ft 5,390 milliárd Ft 3.3. MINDÖSSZESEN (létesítmények + eszközök) 13,310 milliárd Ft A beruházás nettó fajlagos költsége: Ft/fı 1 fı után befizetendı nettó önrész (30%): Ft/fı A projektösszeget tovább növelik a megvalósításhoz szükséges szolgáltatások és a tartalékkeret: felügyelımérnök (az elszámolható költségek 4%-ig) 24

25 projektmenedzsment mőködési költsége (legfeljebb 60 millió Ft) lakosság tájékoztatásra irányuló tevékenységek (kb. 1%) tervezıi mővezetés (az elszámolható költségek 0,5 %-ig) közbeszerzési tanácsadó díja beruházási tartalékkeret (az elszámolható költségek 8%-a) 25

26 VIII. A projektelıkészítés költségbontása Projekt elıkészítés Projekt menedzsmen t költségei Összesen 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Régészeti felmérés 85 % Lıszermentesítés 85 % Igénybe vett szolgáltatások költségei Hirdetés, reklám, propaganda költségek 85 % Közbeszerzési dokumentáció költsége 85 % Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés + KEOP-1.1.1/2F pályázat és angol nyelvő támogatási kérelem elkészítése a nagyprojekthez* Tervezés + környezeti hatásvizsgálat + környezeti hatások nem-mőszakiösszefoglalójának (NTS) elkészítése angol nyelven* 85 % 85 % Közbeszerzési tanácsadó díja 85% Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat 85 %

27 Jogi tanácsadás 53. Egyéb szolgáltatások költségei 85 % Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége 85 % Engedélyezés hatósági díjai ** 85 % 54. Bérköltség Bérköltség (4 fı részmunkaidıben) 55. Személyi jellegő egyéb kifizetések Személyi jellegő egyéb kifizetések 85 % 56. Bérjárulékok Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 562. Egészségügyi hozzájárulás % % % Munkaadói járulék 0 85 % Összesen *Az angol fordítás költsége attól függ, hogy nagyprojekt (25 millió euró fölött) vagy több kisprojekt kerül-e benyújtásra. Ha nagyprojekt, akkor ajánlott az angol nyelvre fordítás. ** Az eljárási díjakat a 33/2005. sz. Kormányrendelet határozza meg. Tekintve, hogy a rendelet a korábbiakban már változott, nem zárható ki, hogy az elıkészítés 2 éves idıtartama alatt módosulnak a díjtételek. Alátámasztó költségbecslés évi díjszinten: 2 db elızetes környezeti vizsgálat (2x 250 ezer Ft) + 2db EKHE kérelem (2x 1,5 millió Ft) + részletes hatásvizsgálat is kellhet (2x1,2 millió Ft) + monitoring kutak engedélyeztetése (5 ezer Ft/ db) eljárási díja. 27

28 Irodalomjegyzék Pályázati útmutató a Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése címő pályázati konstrukcióhoz (kódszám: KEOP ), július 28. Békés megye tizenkettı településén történı szelektív hulladékgyőjtés bevezetésének döntés-elıkészítési tanulmánya, Ilyés Péter, Békés, augusztus Átfogó szakmai tanulmány készítése a települési hulladék energetikai hasznosításának alternatíváiról, feltételeirıl, MKM Consulting Zrt./ ÖKO Rt., Budapest, január 12. Tájékoztató Békés megye hulladékgazdálkodási helyzetérıl, különös tekintettel a települési hulladéklerakók felszámolására, a hulladékkezelés fejlesztésére, a lerakók felszámolására, Békéscsaba, november 26. Hulladékgazdálkodás tervezése a nemzetközi támogatásokból kimaradó területeken Dél-Kelet Alföld Régió, MKM Consulting Zrt./ ÖKO Rt., Budapest, november

29 Melléklet: Tájékoztató árjegyzék a házon/telken belüli győjtés edényzeteihez Klasszikus kommunális hulladékgyőjtı-edényzet 35 l kerék nélküli Ft 50 l kerék nélküli Ft 70 l kerék nélküli Ft 110 l kerék nélküli Ft 2 kerekő gurulós kommunális hulladékgyőjtı edényzet 60 l kerekes Ft 80 l kerekes Ft 120 l kerekes Ft 140 l kerekes Ft 240 l kerekes Ft 340/360 l kerekes Ft Az árak egy hazai gyártó évi listaárai, melyeket kizárólag tájékoztató jellegük miatt közlünk. A tényleges eszközbeszerzésig (kb. 3-4 év) áremelkedés várható, ugyanakkor a nagy tételben történı rendelésnél jelentıs kedvezményre is számítani lehet. 29

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyőjtés Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási tervrıl a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. A területi hulladékgazdálkodási terveket e rendelet 1-7.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3

TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3 TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3 Bevezetés...4 1. A tervkészítés általános adatai. 5 1.1. A tervezési szint és a település bemutatása 5 1.1.1. A tervezési szint és a bázis

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tervet ezen rendelet 1. sz. mellékletét képezı tervben hagyja jóvá.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tervet ezen rendelet 1. sz. mellékletét képezı tervben hagyja jóvá. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2010. (IX. 20.) sz. önkormányzati rendelete a 2010-2015 évek közötti Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve Alsónémedi Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2010 2015 Készült: Alsónémedi, 2010. május Készítette: Czafrangó Ágnes környezetvédelmi elıadó 1 Tartalomjegyzék A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója

Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója Gárdony 2004-04-30. Tartalomjegyzék 1. Szelektív hulladékgyűjtő létesítmények

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezésérıl és kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2009 BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT:: A CSONGRÁDII KIISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE::

Részletesebben

J A VA S L A T. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes nettó költségének max. 85 %-a.

J A VA S L A T. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes nettó költségének max. 85 %-a. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Informatikai Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Ikt. Szám: 48403/2010 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-6681-6/2010 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Ikládi András, Kiss Ferenc Tárgy: Szentes Város Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Ikt.szám: K/11849/2011. Települési Önkormányzat Képviselı Testülete Berhida. Tisztelt Képviselı Testület!

Ikt.szám: K/11849/2011. Települési Önkormányzat Képviselı Testülete Berhida. Tisztelt Képviselı Testület! VERTIKÁL ÉPÍTİIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 e-mail: vertikalrt@t-online.hu http://www.vertikalrt.hu Fejér Megyei Cégbíróság,

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Miskolc és térsége hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben