Jászapáti Városi Önkormányzat 23/2003.(XI.27.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászapáti Városi Önkormányzat 23/2003.(XI.27.) rendelete"

Átírás

1 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 23/2003.(XI.27.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. május 18.) 1 Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a fenntartó fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása, a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott terhelésének csökkentése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének mérséklése, a fel nem használható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása. A rendelet célja továbbá a város köztisztaságával, települési szilárd és folyékony hulladékkal, valamint a zöldterület és parkfenntartással kapcsolatos helyi szabályok megállapítása, meghatározva a kötelező közszolgáltatások igénybevételének, ellátásának rendjét. A rendelet alkalmazási köre 2. (1) A rendeletet Jászapáti város közigazgatási területén kell alkalmazni az alábbiak szerint: a.) A kötelező köztisztasági közszolgáltatások biztosítása rendszeres begyűjtéssel Jászapáti belterületére vonatkozik. b.) A külterületi ingatlanoknál a szilárd hulladékra vonatkozóan egyedi beszállítással a tulajdonos részére a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. (2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 1 Módosította a 25./2009.(X.1.) ÖR. Hatályos október 1. napjától.

2 2 (3) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra és az azzal összefüggő tevékenységre. 3. (1) Jászapáti Városi Önkormányzat e rendelet 1.. (1) bekezdésében meghatározott területeken az általa szervezett települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. (2) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátásával az önkormányzati tulajdonú RÉGIO-KOM Kft-t és a saját tulajdonát képező Városüzemeltető Kft.-t, a települési folyékony hulladék esetében a Képviselő-testület által kiírt nyilvános pályázat eredményeként az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján ig Káplár Attila vállalkozót (továbbiakban: szolgáltató) bízza meg. E rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezés Települési szilárd hulladék: a háztartásból származó, jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (pl.: a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa, valamint a lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, ha az összes hulladék mennyisége nem haladja meg a 3 liter/fő/nap normatívával kiszámított hulladék mennyiségét), illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. 2. Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetbe mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a szolgáltató gondoskodik. 3. Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék. 4. Folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen. 5. Ingatlan tulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik. 6. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkészítésére, hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely. 7. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan

3 3 rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevők részére. 8. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenységi körében a hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és ártalmatlanítja. 9. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. 10. Gyűjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében. 11. Begyűjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosának vagy a begyűjtőnek a telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén. 12. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő. 13. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is. II. FEJEZET KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 5. A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkormányzat egyrészt a Polgármesteri Hivatal útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik. Az ingatlantulajdonos feladatai 6. (1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai. a.) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése, ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak, b.) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése, c.) a két szomszédos terület, épület közötti - kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli - közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg,

4 4 d.) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítása. (2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni. 7. Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai: a.) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolítása, b.) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése, c.) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladta, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani. Az Önkormányzat feladatai 8. Az ingatlantulajdonos 6. -ban megjelölt kötelmi körébe nem tartozó közutak, közparkok, zöldterületek, játszóterek, valamint az ezeken keresztül vezető gyalogjáró tisztántartása, kaszálása, síkosságmentesítése, a keletkező közterületi hulladék összegyűjtése és elszállítása az önkormányzat feladata. Ennek érdekében az önkormányzat végzi: 1 a.) az önkormányzati tulajdonú közutak, terek útburkolatai (parkolók) és az ezeket szegélyező járdák, a közterületen lévő árkok és ezek műtárgyai, valamint e rendelet 5. számú mellékletében felsorolt főgyűjtő csapadékcsatornák és azok műtárgyai tisztántartását és az ott keletkezett közterületi hulladék összegyűjtését és elszállítását, b.) hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a biztonságos közlekedési feltételek megvalósítása érdekében, c.) zöldterületi, parkfenntartási munkákat, a parki berendezések állagmegóvását, karbantartását. A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei 9. (1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni. 1 Módosította a 27/2005.(XII.1.) ÖR Hatályos december 1. napjától.

5 5 (2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani. 10. (1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni. (2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról. Síkosság mentesítés és hóeltakarítás 11. (1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (pl.: konyhasó) használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke a 40 g/m2-nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni. (2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve annak közvetlen környékén tilos. (3) Hórakást tilos elhelyezni: a.) útkereszteződésben, b.) útburkolati jelen, c.) járdasziget és járda közé, d.) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, e.) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré; pl.: vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőtábla stb.), f.) kapubejárat elé. Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések 12. (1) Tilos: a.) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi vagy állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni, b.) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beseperni, illetőleg beleönteni, c.) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje, stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani, d.) a parkosított, füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni, e.) közterületen szeszes italt fogyasztani, f.) a közkifolyókat rendeltetésellenesen használni, g.) kutyával parkban, játszótéren tartózkodni,

6 6 h.) a közterületi hulladékgyűjtő edényből hulladékot kiönteni, szétszórni, i.) közterületen gépjármű mosása. (2) Ha a közúti jármű, munkagép üzemeltetése és parkolása során a közterület szennyeződik vagy más módon károsodik, az üzembentartó haladéktalanul köteles a szennyeződést eltávolítani, az eredeti állapotot helyreállítani, a balesetveszélyt megelőzni. (3) A közterületen folytatott, szennyeződést okozó tevékenység esetén a tevékenységet folytató köteles a legnagyobb körültekintéssel eljárni, a tevékenység befejezésével a közterületet rendeltetésének megfelelő eredeti állapotban helyreállítani. (4) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója köteles haladéktalanul gondoskodni. III. FEJEZET A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 13. (1) A települési szilárd hulladékot, ezen belül települési háztartási hulladékot és egyéb szilárd hulladékot csak az erre a célra megépített, illetve kijelölt ártalmatlanító helyen, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. (2) A kijelölt települési hulladéklerakó: A jászsági regionális hulladéklerakó telep Jásztelek, hrsz. 091/5, fenntartója és üzemeltetője: RÉGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft. (3) Az 1..(1) bekezdés szerinti területen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére, az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Hgt ában meghatározott tartalmi szempontokat figyelembe véve a Városüzemeltető Kft. jogosult. 14. (1) A kötelező közszolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a szolgáltató között a Ptk. közüzemi szerződésre vonatkozó szabályok szerint szerződéses jogviszony jön létre. A lakossági hulladék szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés e rendelet alapján az ingatlan tulajdonjogának vagy használati jogának megszerzésével, a szolgáltatóval kötött egyedi szerződéssel jön létre. (2) A tulajdonos köteles bejelenteni a szolgáltatónak, ha jelen rendelet 15. -ában szabályozott szerződés tárgyát képező ingatlanból elköltözik (1) A hulladékszállítás kukás és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákos formában történik.

7 7 (2) Az üdülő céljára használt ingatlanok esetében a hulladékszállítás a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákos formában történik. A szolgáltatás igénybevételének ideje: minden év március 1. és november 30-a közötti időszak. (3) A hulladék gyűjtéséről a rendelet 1-2 számú mellékletében szabályozottak szerint a Városüzemeltető Kft. gondoskodik. 16. (1) A gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlyának felső határa: 80 literes gyűjtőedény 25 kg 110 literes gyűjtőedény 40 kg 240 literes gyűjtőedény 90 kg (2) A rendelet 2. számú mellékletében felsorolt utcákban a hulladékgyűjtés 1.1 m3-es konténerben történik úgy, hogy 1 db konténerben 10 darab 110 literes kukának megfelelő mennyiségű háztartási hulladék helyezhető el. (3) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor a két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 3 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. 1 (4) A rendszeresített kuka edényzet térfogatát meghaladó hulladék (többlethulladék) elszállítása kizárólag e célra rendszeresített emblémás fóliazsákban, és a rendeletben felsorolt gyűjtőedényzetben lehetséges a szolgáltatóval kötött szerződés alapján, ugyancsak e rendeletben meghatározott díj ellenében. (5) A szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a többlethulladék elszállításához szükséges emblémás zsákot a szolgáltatást igénybe vevők a város több pontján meg tudják vásárolni. 17. A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: a.) a felek megnevezése és azonosító adatai, b.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja, c.) a teljesítés helye, d.) a gyűjtőedény űrtartalma darabszám szerint, e.) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint, f.) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkezett hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 4 g.) gyűjtőedények és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákok használatának jogcíme és módja, h.) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei, i.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerint esetleges többletszolgáltatás és annak díja, j.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, k.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, l.) az irányadó jogszabályok meghatározása. 1 Módosította a 27/2005.(XII.1.) Ör. Hatályos december 1. napjától. 2 Módosította a 15/2008. (XII.1.) ÖR. Hatályos január 1. napjától. 3 Módosította a 8/2010. (V.1.) ÖR. Hatályos június 1. napjától. 4 Módosította a 8/2010. (V.1.) ÖR. Hatályos június 1. napjától.

8 8 1 17/A. (1) A szolgáltató a nyilvántartási rendszerében a közüzemi szolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi személyes adatokat tarthatja nyilván és kezelheti: a.) a közszolgáltatást igénybevevő neve, b.) lakcíme, c.) születési helye, ideje, d.) anyja neve. (2) Az adatbázis megteremtéséhez és fenntartásához minden természetes személy köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat szolgáltatni. (3) Az adatok kezelésére jogosult szolgáltató a nyilvántartásából a tartozás adók módjára történő behajtása érdekében kizárólag a jegyző részére szolgáltathat adatokat. Szelektív hulladékgyűjtés 18. Szelektív hulladékgyűjtést kizárólag üveg, tiszta papír, műanyag és fém doboz a 3. számú mellékletben megjelölt helyen a rendelet 1. -ában meghatározottak a Hgt. 5.. (5) bekezdés és a 12.. (1) bekezdés alapján lehet igénybe venni. A hulladékot az ott meghatározottak szerint elkülönítetten, szennyeződésmentes, üres állapotban lehet gyűjteni. Az ingatlan tulajdonos jogai és kötelezettségei (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a rendeletben meghatározott szabvány gyűjtőedény, a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsák beszerzéséről. (2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles: a.) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, illetve együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését célzó, továbbá a háztartásokban képződő veszélyes hulladék komponensek elkülönített gyűjtést igénylő kezdeményezésekben, különösen a szelektív hulladékgyűjtésben, a szerves anyagok komposztálásában, b.) a települési szilárd hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja, 1 Módosította a 11/2004.(IV.29.) ÖR. Hatályos május 1. napjától. 2 Módosította a 8/2010. (V.1.) ÖR. Hatályos június 1. napjától.

9 9 c.) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatás díját megfizetni, (3) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tény keletkezését követő 30 napon belül írásban bejelenteni a szolgáltatónak. Meg kell jelölnie az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét. (4) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik, és ahol hulladék sem keletkezik. (5) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, 3 nappal korábban bejelenteni a szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. (6) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni feltéve, hogy a települési szilárd hulladék kezeléséről a Hgt ának (2) bekezdése szerint nem gondoskodott. (7) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe (1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket, valamint a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákot az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákot közterületen 24 óránál tovább elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterülethasználati engedély alapján lehet. (2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákot a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákot legkorábban a szállítási napot megelőző napon, órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. (3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott, a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsák nyílásának bekötött állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. (4) A kihelyezett gyűjtőedényből és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákból a még használható dolgokat is beleértve - kiválogatni (guberálni) tilos.

10 (5) A kihelyezett gyűjtőedény és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsák nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 21. (1) Az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. (2) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 1 (3) Tilos a gyűjtőedénybe és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákba folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 22. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett épület felújításból származó települési szilárd hulladékot a hulladék lerakó helyre maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti. A szolgáltató jogai és kötelezettségei 23. (1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni. (2) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag a jászsági regionális hulladéklerakó telepen lehet elvégezni. 24. (1) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. 1 (2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése valamint a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsák elszállítása során esetleg keletkezett szennyeződés takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. 1 0 (3) A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 1 Módosította a 8/2010. (V.1.) ÖR. Hatályos június 1. napjától.

11 1 1 Lomtalanítás 25. (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató évente két alkalommal a közszolgáltatás keretében külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. (2) A szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék elszállítására köteles. (3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. (4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és a gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével. A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos rendelkezések (1) Településen folyékony hulladékot elhelyezni csak hatóságilag engedélyezett, erre a célra kialakított fogadó műtárgyon lehet. Jászapáti város szippantott szennyvíz fogadója a Jászapáti 070/1 hrsz. alatt lévő szennyvíztisztító telep, melynek üzemeltetője: Jászközmű Szolgáltató Kft. (2) A tulajdonos feladatai és kötelezettségei a szolgáltatás igénybevétele kor: a.) a tulajdonos és a gazdálkodó szervezet is csak kommunális szennyvizet ajánlhat fel eseti megrendeléssel szippantásra, b.) gazdálkodó szervezetek a szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján a megfelelő minőségben előtisztított szennyvizet is felajánlhatnak szippantásra, c.) a tulajdonos saját területén belül köteles a szippantáshoz való akadálymentes és biztonságos feltételeket biztosítani. (3) A szolgáltató feladatai és kötelezettségei a szolgáltatás teljesítésekor: a.) köteles a szolgáltatás végzéséhez használt járművet olyan műszaki állapotban tartani, hogy azzal környezetszennyezést ne okozzon, b.) kizárólag megfelelő minőségű kommunális, vagy előtisztított szennyvíz esetén végezheti a szolgáltatást, c.) köteles a szolgáltatás végzésekor a tulajdonos területén az elvárható gondossággal közlekedni és végezni a szippantást. 1 Módosította a 34/2007.(XII.13.) ÖR. Hatályos január 1 napjától. Közszolgáltatási díj

12 (1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. A szolgáltatási díjakat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (2) A közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. 28. (1) A közszolgáltatási díj tulajdonos általi megfizetésének rendje: a.) szilárd hulladék esetében negyedévenként a tárgynegyedévet követő 15. napjáig csekken, illetve átutalással, b.) folyékony hulladék elszállítása esetén a szolgáltató által adott számla ellenében. (2) A díjfizetés támogatása az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben foglaltak alapján történik. (3) Aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a szolgáltató az ő részére a közszolgáltatást felajánlotta, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást vagy teljesítést igazolja. (4) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a szolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályoz, és a szolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon a mulasztást pótolta (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonost terhelő díjhátralék behajtása adók módjára történik a hulladékgazdálkodási törvény 26. -a alapján. (2) A kintlévőségek kiegyenlítése az önkormányzatok részéről a REGIO-KOM Társulás döntése szerint történik. A közszolgáltatás szünetelése 30. (1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyben legalább 30 napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik. 1 Módosította a 8/2010. (V.1.) ÖR. Hatályos június 1. napjától.

13 (2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak, legalább 30 nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt. (3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásba, haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatónak. (4) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot helyeznek ki, a szolgáltató az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett köteles a hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni. Gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok 31. (1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladéknak kezeléséről a Hgt ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodott. (2) Az olyan gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a keletkezett települési hulladékuk heti mennyisége nem haladja meg a 110 litert, egyazon gyűjtőedénybe is gyűjthetik a hulladékukat. (3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól mentesül, ha a tevékenysége során képződött települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik. (4) Az a gazdálkodó szervezet amely a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, a külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékról nyilvántartást, a kezelőlétesítmény működéséről üzemnaplót vezetni és ezekről a hatóságnak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról köteles a jegyzőt tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni. 1 3 A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelkezések. 32. (1) A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékára ha nem kötelezett a közszolgáltatás igénybevételére; nem terjed ki továbbá a közintézmény működése során keletkezett hulladékra. E hulladékfajták esetében az

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2004.(VI.24.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csetény Község Önkormányzata

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

- 1 - I. FEJEZET. Általános rendelkezések

- 1 - I. FEJEZET. Általános rendelkezések - 1 - MAGYARKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 14.) SZ. RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL, VALAMINT A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 20/2006. (VI.30) önkormányzati rendelete 1 a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról. Poroszló

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről, a szervezett kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó rendelet 30/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

35/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

35/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 35/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben