T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM FEBRUÁR 15. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 29/2008. (II. 15.) sz. határozat A Mesteri Termal Kft. Felügyelı Bizottságába tag választásáról 30/2008. (II. 15.) sz. határozat A Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár intézményvezetıje közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésérıl, valamint a megüresedett álláshely betöltésére vonatkozóan pályázat kiírásáról 31/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei közgyőlés tagjai évi vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vételérıl szóló jelentés elfogadásáról 33/2008. (II. 15.) sz. határozat Az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatójának megbízásáról ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 1/2008. (II. 15.) rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl 5 2/2008. (II. 15.) rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl alkotott 1/2007.(II.16.) rendelet módosításáról 3/2008. (II. 15.) rendelet Vas megye területrendezési tervérıl szóló 8/2006. (IV.28.) rendelet módosításáról 4/2008. (II. 15.) rendelet A megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) rendelet módosításáról KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 2/2008. (II. 15.) sz. határozat A lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzatváltoztatásairól szóló tájékoztató elfogadásáról 3/2008. (II. 15.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése, valamint a Vas Megyei Rendır-fıkapitányság közötti együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról

2 FEBRUÁR 15. 4/2008. (II. 15.) sz. határozat A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló véleménynek elfogadásáról 5/2008. (II. 15.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 6/2008. (II. 15.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 7/2008. (II. 15.) sz. határozat Vas megye területrendezési terve megyei szabályozási irányelveinek elfogadásáról szóló 67/2006. (IV.28.) számú önkormányzati határozat módosításáról 8/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei területrendezési terv módosításának érvényesülését szolgáló megyei területrendezési intézkedések elfogadásáról 9/2008. (II. 15.) sz. határozat Vas megyei Szakképzés-szervezési társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás, együttmőködési megállapodás és alapító okirat jóváhagyásáról 10/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı ápolástgondozást nyújtó bentlakásos intézmények és gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosításáról 11/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei fenntartású közoktatási, kulturális és közgyőjteményi intézmények alapító okiratainak módosításáról 12/2008. (II. 15.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról 13/2008. (II. 15.) sz. határozat A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk alapító okiratának módosításáról 14/2008. (II. 15.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány alapító okiratának módosításáról 15/2008. (II. 15.) sz. határozat A Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány alapító okiratának módosításáról 16/2008. (II. 15.) sz. határozat Vas Megye Mővészetéért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 17/2008. (II. 15.) sz. határozat A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének mőködtetésére létrehozott szindikátusi szerzıdés felbontásáról 18/2008. (II. 15.) sz. határozat A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, valamint Vas Megye Önkormányzatának és Zala Megye Önkormányzatának Közgyőlései közötti évre szóló együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról

3 2008. FEBRUÁR /2008. (II. 15.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. és a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. üzleti terveinek elfogadásáról 20/2008. (II. 15.) sz. határozat Az onkológiai és onkoradiológiai ellátás megyei helyzetérıl szóló beszámoló elfogadásáról 21/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat és intézményei évi nemzetközi kapcsolatainak teljesítésérıl szóló beszámoló, valamint a évi nemzetközi terv elfogadásáról 22/2008. (II. 15.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójának elfogadásáról 23/2008. (II. 15.) sz. határozat A Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz pályázatok benyújtásának jóváhagyásáról 24/2008. (II. 15.) sz. határozat Vas Megye Szívprogramjának kiterjesztésérıl és folytatásáról 25/2008. (II. 15.) sz. határozat A gyermekvédelmi szakellátás keretében mőködı lakásotthonok berendezésének felújítására kiírt pályázathoz önerı biztosításáról 26/2008. (II. 15.) sz. határozat A Szombathely, Thököly u. 14. szám alatti ingatlan értékesítésre történı kijelölésérıl 27/2008. (II. 15.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. Felügyelı Bizottsága ügyrendjének elfogadásáról 28/2008. (II. 15.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról települési önkormányzat közoktatási intézményének átszervezéséhez, valamint közoktatási intézkedési terv megfelelése a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal KÖZLEMÉNYEK Beszámoló az onkológiai és onkoradiológiai ellátás megyei helyzetérıl 212 Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzata 227

4 FEBRUÁR 15. SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 29/2008. (II. 15.) sz. határozata a Mesteri Termal Kft. Felügyelı Bizottságába tag választásáról A közgyőlés a Mesteri Termál Kft. Felügyelı Bizottságába Kiniczky Istvánt választja meg. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 30/2008. (II. 15.) sz. határozata a Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár intézményvezetıje közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésérıl, valamint a megüresedett álláshely betöltésére vonatkozóan pályázat kiírásáról A közgyőlés 1. a Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár intézményvezetıjének, Kiss Bódog Zoltánnénak közalkalmazotti jogviszonyát október 15. napi hatállyal felmentéssel megszünteti, 2. az intézményvezetıi álláshely betöltésére az 1. számú mellékletben szereplı pályázati felhívással egyezı tartalommal pályázatot ír ki, 3. felkéri az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottságot, hogy a pályázatok elbírálását elıkészítı véleményezésre a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet által meghatározott összetételő ad hoc bizottságba tagot delegáljon, és a véleményezést követıen az intézményvezetıi kinevezésre vonatkozó javaslatát terjessze a megyei közgyőlés elé; 4. a pályázati eljárás eredményes lezárásáig, február 15. naptól várhatóan május 31. napig megbízza Vargáné Laczó Annamáriát, a jelenlegi intézményvezetı szakmai helyettesét, hogy saját munkaköre végzése mellett lássa el az intézményvezetıi feladatokat. A megbízás idıtartamára a vezetıi pótlékát Ft összegben határozza meg. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 31/2008. (II. 15.) sz. határozata a megyei közgyőlés tagjai évi vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vételérıl szóló jelentés elfogadásáról A közgyőlés elfogadja az ügyrendi és jogi bizottságnak a képviselık, valamint házas-, illetve élettársaik és gyermekeik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésérıl szóló jelentését. A megyei közgyőlés 33/2008. (II. 15.) sz. határozata az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatójának megbízásáról A Vas Megyei Közgyőlés egyetért Vancsura Miklósnak az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatói teendıinek ellátására vonatkozó határozott idıtartamú -, december 31-ig szóló megbízásával.

5 2008. FEBRUÁR Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK A Vas megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2008. (II. 15.) rendelete a Vas megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl A Vas megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának évi költségvetésérıl és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a Közgyőlésre, annak bizottságaira és a költségvetési szerveire. A megyei közgyőlés a költségvetési címrendet évre a következık szerint határozza meg: Cím száma N e v e Alcím szá ma N e v e 1. Igazgatás 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 2. Vas megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 4. Vas megyei Német Önkormányzat 3. Önkormányzati ellátó szolgáltatás 1. Vas megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete 4. Szociális ellátási feladatok 1. Idıskorúak Szociális Intézete Acsád 2. Vas m. Idısek Otthona Hegyfalu 3. Szakosított Otthon Ivánc 4. Vasm. Pszich. Betegek Otthona Sajtoskál 5. Idısek Otthona Táplánszentkereszt 6. Vasm.Szakosított Szociális Intézet Szombathely 7. Vas megyei Idısek Otthona Vasvár 5. Gyermek és ifj.védelmi feladatok 1. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézet Gencsapáti 2. Vasm. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár 3. Vas m. Területi Gyermekvéd.Szaksz. és Gyermekotthon Szombathely 6. Pedagógiai szolgáltatási feladatok 1. Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság 7. Általános iskolai oktatási feladatok 1. Dr.Nagy L. Gyógypedagógiai Int. Kıszeg 2. Rumi Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Gyermek és Dio. 8. Középfokú oktatási feladatok 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2. Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Csepreg

6 FEBRUÁR Rázsó I. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Körmend 4. Béri B. Ádám Gimn. Posta- és Bankf. Szakközépiskola, Kollégium Vasvár 9. Üdültetési feladatok 1. Vas m. Önkorm. Gyermek-, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja Balatonberény 10. Mővészeti és mővelıdési felad. 1. Mesebolt Bábszínház 2. Savaria Szimfónikus Zenekar 3. Ungaresca Táncegyüttes 4. Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ 11. Könyvtári feladatok 1. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár 12. Levéltári feladatok 1. Vas megyei Levéltár 13. Múzeumi feladatok 1. Vas megyei Múzeumok Igazgatósága 2. Szombathelyi Képtár 14. Lapkiadási feladatok 1. Életünk Szerkesztısége 2. Vasi Szemle Szerkesztısége 15. Sportigazgatási feladatok 1. Vas megyei Sportigazgatóság 2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti csoportosítását a R. 6/A és a 6/B számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetés bevételei A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét 12, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: a.) Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata 12, E Ft b.) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, c.) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, d.) Vas megyei Német Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft. e.) A költségvetési bevételi fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a területi kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása miatt. 2. A bevételi elıirányzaton belüli forrásokat jogcímenként a R. 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 4.. A közgyőlés a finanszírozási bevételek elıirányzatát E Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. A közgyőlés a pénzügyi hiány finanszírozásának módjáról legkésıbb a zárszámadás jóváhagyásakor dönt. 5.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként, (a területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten ) és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza A költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 7, E Ft, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 5, E Ft. 2. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek A megyei önkormányzat az állami költségvetésbıl intézményi feladatmutatóhoz kötıdıen 2, E Ft támogatásban részesül. 2. A normatív, kötött felhasználású támogatás összege E Ft. 3. A központi támogatások jogcímeit, mértékét, összegét, intézményi szintő számbavételét a R. 8/A, 8/B, 8/C, 8/D, 8/E. sz. mellékletei tartalmazzák.

7 2008. FEBRUÁR A közgyőlés a költségvetési szervek részére 4, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melybıl 4, E Ft mőködési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetés kiadásai A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 13, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: a.) Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 13, b.)vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, c.)vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d.)vas megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft. e.) A költségvetési kiadási fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a területi kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása miatt. 2. A kiadási elıirányzaton belül intézményenként ( területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten) a kiemelt elıirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1.a.) pontban rögzített kiadási elıirányzaton belüli kiemelt elıirányzatok: E Ft Személyi juttatások elıirányzata 3, Munkaadókat terhelı járulékok 1, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2, Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások(áht-n belülre,kivülre) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek: Fejleszt : E Ft, Mőködési likvid h E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 5, Mőködési tartalék: céltartalék Fejlesztési tartalék: általános 5, Céltartalék Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 13, A R. 9. /3/ bekezdésében szereplı kiemelt elıirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ a R. 3. számú melléklete tartalmazza Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata 5, E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból a felhalmozási célú kiadás E Ft 5, , a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft , az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki A közgyőlés az önkormányzati hivatal 1. mőködési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra.

8 FEBRUÁR A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot E Ft-ban (E: intézmény:5.200) a fejlesztési céltartalékot E Ft-ban általános tartalékot 5, E Ft-ban rögzíti A költségvetési évet követı 2 év becsült elıirányzatait a R. 14. sz. melléklete tartalmazza A közgyőlés a./ a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak elıirányzatát éves bontásban a 9. számú, b./ az adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határát a R. 10. számú, c./ a közvetett támogatások összegeit a R. 11. számú, d./ az önkormányzat által felvett hitelek állományát a R. 12. számú mellékletében rögzíti A közgyőlés az intézményi ellátotti napi nyersanyagköltség mértékét a 15. sz. melléklet szerint határozza meg. Létszám, illetmény 17.. A közgyőlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 2. az összlétszámból számított pedagógus létszámot 244 fıben 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselık létszámát 3 fıben, a köztisztviselık létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva/ 43 fıben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 5 fıben rögzíti A közgyőlés a KTV 42. /3/ bekezdése alapján évre Ft köztisztviselıi illetményalapot alkalmaz. 19. A közgyőlés az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja meg: Városok területén lévı lakásoknál: a.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál : 214 Ft/m2/hó b.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 166 Ft/m2/hó c.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 119 Ft/m2/hó d.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 71 Ft/m2/hó Községek területén lévı lakásoknál: e.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál : 190 Ft/m2/hó f.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 143 Ft/m2/hó g.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 95 Ft/m2/hó

9 2008. FEBRUÁR h.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 59 Ft/m2/hó A költségvetés végrehajtásának szabályai A költségvetési szervek a tárgyévben várható bevételi és kiadási elıirányzatai teljesülésérıl havi bontású, éves elıirányzat-felhasználási ütemtervet készítenek. 2. Az elıirányzat-felhasználási ütemtervet a R. 13/A. és 13/B. sz. melléklete, a likviditási tervet a R. 13/C. sz. melléklete tartalmazza Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendelet módosítással a közgyőlés változtathatja meg. A költségvetési szervek kiemelt elıirányzatait az intézmények felülvizsgált kérelme alapján csak a közgyőlés módosíthatja, figyelemmel a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjérıl szóló módosított 217/1998. /XII. 30./ sz. Kormányrendelet elıírásaira. 2. Az /1/ bekezdés alapján végrehajtandó elıirányzat-módosításokat a költségvetési szerv vezetıje folyamatosan kezdeményezheti. 3. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elıirányzat-módosításait a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan gazdálkodó intézmény vezetıje kezdeményezi a részben önálló intézmény vezetıjének egyetértésével. 4. a./ A központi forrásokból kapott pótelıirányzatokról a közgyőlés elnöke a közgyőlést folyamatosan a két ülés közötti beszámolójában- tájékoztatja és gondoskodik a költségvetési rendelet módosításáról negyedévenként, de legkésıbb /december 31.-i hatállyal/ a tárgyévet követı február hó végéig. b./ Ha évközben az Országgyőlés elıirányzatot zárol, annak kihirdetését követıen haladéktalanul a közgyőlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását A költségvetési szerv jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele közül csak a mőködési és felhalmozási célra államháztartáson kívülrıl, illetve államháztartáson belülrıl átvett pénzeszközeibıl emelheti fel /változtathatja meg/ saját hatáskörben bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét és a kiemelt elıirányzatait. A kiemelt elıirányzatok felemelésénél figyelembe kell venni a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjérıl szóló, módosított 217/1998. /XII. 30./ sz. Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit. 2. A többletbevételekrıl a fenntartót a keletkezés idıpontjában tájékoztatni kell. 3. Ezen elıirányzat változtatásokról a fıjegyzı elıkészítésében a közgyőlés elnöke a közgyőlést tájékoztatja a két ülés közötti beszámoló keretében. 4. A 3. pont alatti elıirányzat változtatásokkal a közgyőlés a költségvetési rendeletét legalább félévenként és legkésıbb a tárgyévet követı február hó végéig módosítja A közgyőlés a költségvetési szervek részére a költségvetési rendeletben /illetve annak módosításaiban/ biztosított felújítási, beruházási feladatok és elıirányzatok tekintetében önálló felújítási és beruházási jogot biztosít a következık figyelembevételével: 1. A költségvetési szervek az éves költségvetésükben feladatonként illetve célonként jóváhagyott, valamint az átvett felhalmozási kiadási elıirányzat összeghatáráig vállalhatnak kötelezettséget. 2. A költségvetési szervek saját mőködési többletbevételükbıl felhalmozási kiadásokat nem teljesíthetnek. 3. A költségvetési szervek a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, az ehhez biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról az éves beszámolóval egyidejőleg elszámolnak. 4. A fenntartói támogatással fedezett felhalmozási célú kiadási elıirányzat takarékosságból keletkezı maradványa %-ban a költségvetési szervet és az önkormányzatot illeti meg.

10 FEBRUÁR A költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az intézményi ellátási díjak módosított elıirányzatát meghaladó többlet, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenı kiadási elıirányzat-maradvány, továbbá a feladatelmaradásból származó személyi, munkaadói járulék és dologi megtakarítás elvonásra kerül. 2. Amennyiben a normatív, kötött felhasználású támogatásból visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, az érintett költségvetési szervtıl a pénzmaradványa terhére elvonásra kerül a visszautalandó összeg. 3. Az önkormányzati hivatal költségvetésében tételesen megtervezett elıirányzatok közül csak a kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat maradványok nem kerülnek elvonásra A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben számukra jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl. 2. A megüresedett álláshelyek betöltése kivéve a megyei fenntartású kórházak szakdolgozóit a megyei közgyőlés elnöke írásbeli engedélyével történhet. 3. a) A költségvetési szervek a számukra jóváhagyott személyi juttatási elıirányzaton belül kötelesek gazdálkodni. b) Évközben, illetve az elıirányzat-maradvány jóváhagyását követıen a következı évben csak a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások maradványa használható fel jutalmazásra. c.)a személyi juttatási elıirányzaton belüli 2 %-os kereset-kiegészítést csak a kollektív szerzıdés, ennek hiányában a munkáltató rendelkezései alapján lehet kifizetni. d) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó elıirányzata év közben jutalmazásra nem kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerésére használható fel. 4. A fel nem használt személyi juttatási elıirányzatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja. A fel nem használt elıirányzatot a közgyőlés csak kivételes esetben engedélyezii dologi kiadásokra átcsoportosítani A költségvetési szervek kötelesek a mőködési és felhalmozási célú bevételeik növelésére irányuló pályázataikhoz az ágazatilag érintett bizottságok sürgıs esetben a bizottság elnökének egyetértését ( ez esetben a bizottság utólagos tájékoztatásával) megszerezni az esetben is, ha önerı nem szükséges a pályázathoz. Ennek során be kell mutatni a pályázati pénzeszközbıl megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri, illetve folyamatos költségigényét. A pályázatokhoz szükséges önerı biztosítására a közgyőlés vállal kötelezettséget A közgyőlés feljogosítja a a). a kulturális, oktatási és ifjúsági bizottságot, hogy az oktatási, kulturális, közösségtámogató és az ifjúsági célú elıirányzat, b.) a kisebbségi és a külügyi bizottságot, hogy a kisebbségi és nemzetközi célú elıirányzat, c.) az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy az egészségügyi, szociális, drogprevenciós, valamint a kardiovaszkuláris célú elıirányzat, d.) a turisztikai és sportbizottságot, hogy a turisztikai, a sportcélú, a kistelepülések sportcélú, valamint a sportági szakszövetségek támogatási célú elıirányzat felhasználására pályázati eljárás lefolytatása mellett döntést hozzon. 2. A közgyőlés feljogosítja a.) a tudományos tanácsadó testületet, hogy a közgyőlés elnöke által e feladatra kötelezettségvállalással felruházott alelnökének a tudományos célú elıirányzat felhasználására javaslatot tegyen; b.) a bőnmegelızési és közbiztonsági szakbizottságot, hogy a bőnmegelızési és közbiztonsági célú elıirányzat felhasználására a közgyőlés elnökének javaslatot tegyen. 3. A közgyőlés feljogosítja elnökét, hogy a.) az önkormányzati hivatal költségvetésében felhalmozási és mőködési,- fenntartási feladatokra tervezett felhalmozási és mőködési elıirányzati fıösszegeken belül, a feladatok és célok között átcsoportosítást hajtson végre; b.) új feladat és cél felvállalására nem vállalkozhat.

11 2008. FEBRUÁR Az 1-3. pontokban foglalt átruházott hatáskörben történt felhasználásokról a közgyőlésnek be kell számolni a közgyőlés legutóbbi ülése óta hozott döntésekrıl szóló beszámoló keretében. Az 1.,2., és 3. pont felhatalmazása szerinti döntéseket a költségvetési rendeleten legalább félévenként és legkésıbb a tárgyévet követı február hó végéig át kell vezetni. 5. Az 1. és 2. pont alatti célelıirányzatok felhasználása az I. és II. félévben % - ban történhet. 6.Az 1. és 2. pont alatti célelıirányzatok felhasználásának, elszámolásának módját külön (a megyei önkormányzat által céljelleggel jutatott támogatásokkal összefüggı eljárás rendjének szabályozásáról szóló) fıjegyzıi utasítás szabályozza. A fıjegyzıi utasításban meghatározott elszámolási, illetve hiánypótlási határidın belül elszámolást be nem nyújtó, vagy elszámolási határidı-módosítást nem kérı támogatott szervezetek, illetve azok, akik nem a kiírt pályázati célnak megfelelı feladatra használták fel a támogatást, a támogatási összeget kötelesek visszautalni az önkormányzat számára. Ez alól a döntést hozó bizottság nem adhat felmentést. Pénzkezelés, önkormányzati kiskincstár 28.. A közgyőlés az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezetı pénzintézetéül az OTP és Kereskedelmi Bank RT Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságát jelöli ki január 1-tıl december 31- ig A közgyőlés a felügyelete alá tartozó önkormányzati finanszírozású költségvetési szerveit évben is központi pénzkezelésben /un. kiskincstári rendszerben/ finanszírozza. 2. A rendszerbe a megyei közgyőlés elnöke által kiadott, módosított 2/2000. számú utasításban szereplı intézmények tartoznak. 3. A kincstári gazdálkodás az önkormányzat költségvetésére, az önkormányzati hivatal és az intézmények által elkészített elıirányzat-felhasználási ütemtervre épül. 4. A kincstári gazdálkodás részletes szabályait az elnöki utasítás rögzíti. 5. A szabályozásból adódóan a megyei önkormányzat az 1. pontban jelzett költségvetési szervek részére év végén, legkésıbb az utolsó banki napon az alulfinanszírozás összegét az elszámolási számlákra teljesíti, az esetleges túlfinanszírozást a költségvetési szervek ugyaneddig a napig kötelesek visszautalni az önkormányzat számlájára A költségvetési szervek az átmenetileg szabad pénzeszközeiket számlavezetı pénzintézetüknél sem köthetik le, kivéve a szakképzı intézmények a külön számlán kezelendı szakképzési pénzeiket. 2. Az önkormányzati hivatalnál az átmenetileg szabad pénzeszköz kivéve a kötvény kibocsátásból származó bevétel- számlavezetı pénzintézetnél történı lekötésérıl, vagy ugyanott értékpapírszámlán történı kezelésérıl vagy értékpapír vásárlásáról a fıjegyzı javaslata alapján a közgyőlés elnöke dönt. A pénzintézetnél történı aláírásokra a pénzügyi és gazdasági titkárság pénzintézetnél aláírási joggal rendelkezı vezetıi és munkatársai jogosultak. A lekötött pénzeszköz felszabadítása a gazdálkodás pénzügyi szükségletének megfelelıen a pénzügyi és gazdasági titkárság vezetıjének, valamint a költségvetési csoport vezetıjének együttes rendelkezése alapján történhet, a pénzintézetnél történı aláírás jogosultjai azonosak a lekötésnél megjelöltekkel. 3. Az önkormányzati hivatal kötvénykibocsátásából származó bevétel felhasználásának, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezı szabad pénzeszközök befektetésének általános szabályairól a közgyőlés dönt. A megyei közgyőlés 161/2007. (VIII.20.) sz. határozata értelmében az 5 Mrd Ft értékben kibocsátott kötvénybıl származó bevétel legalább 50%-ának 3-5 évre a pénzpiacon tartós lekötésre, illetve befektetésre kell kerülnie. A 201/2007. (XI. 30.) sz. határozata értelmében pedig a kötvénykibocsátásból származó bevételbıl 3 Mrd Ft tartós befektetés formájában, 2 Mrd Ft pedig részösszegekre bontva, különbözı lejáratokra, rövidtávon, betétlekötés formájában kerül befektetésre. Ez utóbbi éven belül többször forduló összeg ismételt lekötésérıl az aktuális kondíciók alapján a közgyőlés elnöke a fıjegyzı ellenjegyzése mellett dönt. A közgyőlési felhatalmazás lejártát követıen a megyei közgyőlés a kötvénykibocsátásból származó bevétel felhasználásáról, illetve befektetésérıl új döntést hoz.

12 FEBRUÁR Mőködési és felhalmozási célú hitel felvételt egyedi döntéssel a közgyőlés engedélyez. A közpénzek felhasználása, a köztulajdon használatának nyilvánossága 32. Az államháztartásról szóló évi 38. tv. 15/A. (2) bekezdés felhatalmazása alapján az önkormányzat által kedvezményezettenként egybeszámítva, 200 E Ft alatti összegben - nyújtott nem normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési támogatások adatait az önkormányzat nem teszi közzé. Tartozásállomány A közgyőlés elrendeli, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tartozásállományukról negyedévi rendszerességgel szolgáltassanak adatot. 2. A költségvetési szervek azonnal kötelesek tájékoztatást adni a felügyeleti szerv részére, ha elismert tartozásállományuk meghaladja a 30 napos határidıt és az eredeti éves kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri. 3. A közgyőlés a tartozásállomány megszőntetése érdekében önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot. 4. A közgyőlés a tartozásállomány összegeként a bruttó általános forgalmi adót is tartalmazó értéket jelöli meg, fizetési határidı alatt a számlán, vagy a számlát helyettesítı okmányon fizetési határidıként megjelölt dátumot érti. 5. Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggı valamennyi költség az érintett költségvetési szervet terheli. Átmeneti rendelkezések Az Államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. tv ára hivatkozva a közgyőlés tudomásul veszi, hogy a megyei közgyőlés elnöke jogosult az önkormányzat költségvetését megilletı bevételeknek a beszedésére és az elızı évi eredeti kiadási elıirányzatok alapján megállapított idıarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettıl eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet. 2. A költségvetési rendelet megalkotásáig idıarányosan felhasználható kiadások körébe nem tartoznak bele a 27. alatti, átruházott hatáskörő döntéssel felhasználható céljellegő elıirányzatok (kivéve azok körében keletkezett pénzmaradvány felhasználása); az önkormányzati hivatal költségvetésében /4. sz. melléklet/ szereplı, a kötelezı feladatellátás körébe nem tartozó - megállapodásban rögzített, kötelezettségvállalással terhelt kivételével- támogatások, pénzátadások; valamint az 5. sz. mellékletbıl a folyamatban nem lévı, kötelezettségvállalással nem terhelt felhalmozási kiadások. 3. Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1.-i hatállyal kell alkalmazni. 35. Szombathely, február 15. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 118/2009. (V. 29.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának

Részletesebben

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám

718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám 718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 14/2007. (VI. 22.) HBMÖK 15/2007. (VI. 22.) HBMÖK 16/2007. (VI. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIX. (XLVII.) évfolyam 3. szám 2009.március 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 6/2009. (III. 27.) rendelet: A Veszprém

Részletesebben