A Magyar Progresszív Társaság Platform Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Progresszív Társaság Platform Alapszabálya"

Átírás

1 A Magyar Progresszív Társaság Platform Alapszabálya 1

2 I. A Platform 3 II. A Platform célja és alapelvei 3 1. A platform célja 3 2. A platform alapelvei 4 3. A platform működési alapelvei 4 III. A platform tagsága 6 4. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 6 5. A tagok jogai és kötelezettségei 7 IV. A platform szervezete 8 6. Az elnök és alelnökök 8 7. Az elnökség A Munkaszervezet A Védnöki Kerekasztal A Tagi Konferencia Az etikai és jelölőbizottság 15 V. A társult szervezetek A szellemi műhelyek A civil szervezetek 17 VI Záró rendelkezések 17 2

3 A platform Értéknyilatkozatában foglaltak képviseletéért, és annak szellemében a Magyar Progresszív Platform alapító bizottsága, valamint a platform alapító tagjai a Magyar Szocialista Párt Alapszabályának rendelkezéseivel összhangban az alábbi alapszabályt fogadják el. I. A platform 1. A platform neve: Magyar Progresszív Társaság Platform 2. A platform rövid neve: a fenti elnevezés elemeinek értelmes variációja 3. A Platform logója: II. A platform célja és alapelvei 1. A platform célja 4. (1) A platform célja, hogy a Magyar Szocialista Párt által képviselt értékekkel összhangban és a platformnak a jelen alapszabály mellékletét képező Értéknyilatkozatában rögzítettek mentén képviselje a platform tagjainak álláspontját. (2) A platform véleménynyilvánítása során a Magyar Szocialista Párt Alapszabályának rendelkezéseit tiszteletben tartja, valamint a párt vezető szervei és tisztségviselői által megfogalmazott iránymutatásokra tekintettel jár el. (3) A platform a Magyar Szocialista Párt Alapszabályában meghatározott feltételek szerint álláspontjának támogatókat szervez, és azt a párt szervei előtt képviseli. 3

4 2. A platform alapelvei 5. (1) Az Értéknyilatkozatban rögzített értékek és alapelvek koherens, a párt értékeivel összhangban lévő ideológiát alkotnak, ezért az abban foglaltak teljes körű érvényesítésére kell törekedni a platform működése során. (2) A platform Értéknyilatkozata a Magyar Szocialista Párt politikájának több részterületét érinti, ezért a platform az Értéknyilatkozatban foglaltak képviselete során a párt más, elfogadott szervezeteivel az érdekérvényesítés során együttműködik. 6. (1) A platform Értéknyilatkozatában foglaltakat és a platform munkáját magán személy civil szervezet, vagy szakmai műhely támogathatja amennyiben a támogatást a platform elnöksége elfogadja. (2) A platform nyitott értékközösség, ezért ahhoz a párt bármelyik tagja, vagy az alapszabály által nevesített, párton belüli értékközösség, továbbá annak tagja csatlakozhat. 3. A platform működési alapelvei 7. (1) A platform működése során a következő alapelvek tiszteletben tartásával köteles eljárni: (2) A platform szabadon, a párt tagsága által létrehozott értékközösség, ezért működése során a következő eljárásokat alkalmazza. a.: a platform vezetőit a platform tagjai titkos szavazáson, egyszerű többséggel választják; b.: a tagok választójogosultsága általános és egyenlő; c.: a platform minden tagja választó és választható, kivéve, ha vele szemben jogszabályban, a Magyar Szocialista Párt Alapszabályában, vagy a platform alapszabályában nevesített kizárási ok áll fenn. 4

5 (3) A platform a Magyar Szocialista Párt Alapszabályával összhangban nyitott szerveződés, ezért a.: a platform 20. és 30. -iban megnevezett szerveinek üléséről készült beszámolók nyilvánosak, azokba a tagok betekinthetnek; a betekintést a platformtagok a munkaszervezet vezetőjétől kérhetik; b.: a platform által elfogadott munkaterv megvalósításához bármelyik platformtag szabadon csatlakozhat; ebben az esetben tevékenységére a munkaszervezet vezetőjének útmutatása irányadó. 8. (1) A munkaszervezet vezetőjéhez a tagok kérelemmel fordulhatnak, illetve a platform tevékenységével kapcsolatban javaslatot tehetnek. A kérelmet írásban kell benyújtani. (2) A kérelmet olyan formában kell benyújtani, hogy abból a benyújtó tag személye, a benyújtás időpontja, valamint a konkrét intézkedés iránti kérelem tartalma kitűnjön. (3) A munkaszervezet vezetője a tagok írásbeli kérelmét a kézhezvételtől számított nyolc napon belül megvizsgálja. Amennyiben azt indokoltnak látja, tizenöt napon belül dönt a kérelmekben foglaltakról. Az elutasítást a munkaszervezet vezetője indokolni köteles. Elutasító döntés esetén a tag az elutasító döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az elnökséghez fordulhat kérelmével. 9. (1) Az elnökséghez intézett kérelmet a tag a munkaszervezet vezetőjéhez írásban nyújtja be. Az ismételt kérelem alaki kellékei megegyeznek a 8. (2) bekezdésben nevesített alaki követelményekkel. A munkaszervezet vezetője a platform elnökét az elnökséghez benyújtott kérelemről haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül értesíti. (2) Amennyiben az elnök a kérelmet indokoltnak tartja, az elnökség soron következő ülésének napirendjére való felvételről intézkedik, illetve saját mérlegelésétől függően dönthet az elnökség rendkívüli összehívásáról. 5

6 10. A 8. rendelkezését a tagsági jogviszony keletkezésére, és az etikai eljárásra is alkalmazni kell, kivéve, ha a platform alapszabálya másként rendelkezik. III. A platform tagsága 4. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 11. (1) A platform tagja lehet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályával összhangban a Magyar Szocialista Párt azon tagja, aki a platformba való belépési szándékát a platform elnökségének jelzi és belépési nyilatkozatának elfogadásáról a platform elnöksége dönt. (2) A platform-tagsági viszony megszűnik: a.: kilépéssel; b.: kizárással; vagy c.: a párttagsági viszony megszűnésével; d.: a tag halálával. 12. (1) Nem lehet a platform tagja olyan személy, aki a Magyar Szocialista Párt más platformjának tagja, kivéve, ha más platform béli tagságáról lemond. (2) Amennyiben a belépési szándékát jelző tag a Magyar Szocialista Párt más platformjának is tagja, úgy a belépési nyilatkozatában ezt feltüntetni köteles, és az egyéb platformbeli tagságának megszüntetéséről az elfogadó döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül intézkedni köteles. (3) Nem lehet a platform tagja olyan párttag, aki a platform értéknyilatkozatában foglaltakat, továbbá a platform alapszabályát nem fogadja el, vagy az abban foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít. 6

7 (4) Nem lehet a platform tagja, aki tevékenységével a platform értékeinek képviseletét veszélyezteti. 13. (1) Platform taggá az a párttag nyilvánítható, aki a platform két tagjának ajánlását bírja. Az ajánló személyek nyilatkozatát a belépési nyilatkozathoz csatolni kell. (2) A tagsági viszony az elnökség elfogadó határozatának hatálybalépésével keletkezik. Az elnökség határozata a közléstől számított nyolc napon belül hatályosul. A 12. (2) bekezdésben nevezett esetben az elnökség határozata az egyéb platformban való tagság megszüntetésével válik hatályossá. (3) Amennyiben a munkaszervezet vezetőjének véleménye szerint a tagságát kérő a 12. (3)- (4) bekezdésében foglaltak alapján nem válhat a platform tagjává, a munkaszervezet vezetője köteles erről az elnököt értesíteni, és ezzel egyidejűleg a belépési nyilatkozatot tizenöt napon belül az etikai bizottságnak véleményezésre megküldeni. (4) A (3) bekezdésben foglaltak esetén a munkaszervezet eljárási határidejébe az etikai bizottság eljárásának időtartama nem számít be. A tag belépési nyilatkozatát az elnökség az etikai bizottság álláspontjának figyelembevételével tárgyalja. 5. A tagok jogai és kötelezettségei 14. (1) A platform minden tagja jogosult a platform munkájában részt venni, és az Értéknyilatkozatban foglaltak érvényesülését elősegíteni. (2) A platform minden tagja a platformban tisztséget vállalhat, arra választható, illetve általános és egyenlő választójoggal rendelkezik, kivéve ha alapszabály másként rendelkezik. 7

8 (3) A platform tagjai a platform alapelveit és működési elveit tiszteletben tartva a platform vezetéséhez indítvánnyal és kérelemmel fordulhatnak. A kérelmezési eljárásra a ban foglaltak irányadók. 15. (1) A platform minden tagja köteles a platform alapszabályát betartani. Az alapszabály megsértése etikai eljárást von maga után, amelyet a platform etikai bizottsága folytat le. (2) Az etikai bizottság eljárására az alapszabályban foglaltak az irányadók. 16. (1) A tagok a platformon belül területi társulásokat, és szakmai társulásokat alkothatnak. (2) A társulásokra vonatkozó szabályokat az elnökség készíti el, és azt a tagi konferencia hagyja jóvá. IV. A platform szervezete 6. Az elnök és alelnökök 17. (1) A platform élén az elnök áll, és képviseli a platformot a nyilvánosság előtt. (2) Az elnök a platform párt-alapszabályszerű és törvényes működéséért felelős. Kifejezi a platform egységét, továbbá őrködik a platform alapszabályának betartása és betartatása felett. (3) Az elnök vezeti az elnökség és a vezetőség üléseit. (4) Az elnököt a tagi konferencia választja az érvényes szavazatok egyszerű többségével. Az elnök megbízatása három évre szól. Az elnököt a tagi konferencia választja. 8

9 (5) Az elnök a platform munkaszervezetének vezetését a munkaszervezet vezetőjén keresztül látja el. (6) Az elnök és az alelnökök felelősségre vonását az elnökség tagjainak kétharmada kezdeményezheti. A felelősségre-vonási eljárást az etikai bizottság folytatja le. (7) Az elnöki mandátum megszűnik: a.: a platform tagság megszűnésével; b.: lemondással; c.: az elnöki mandátum lejártával; vagy d.: a párttagsági viszony megszűnésével. (8) Az elnök mandátuma a tagi konferencia által megválasztott új elnök elnöki viszonyának kezdetéig, de legfeljebb két és fél évig tart. (9) A tagi konferencia által választott elnök a választás eredményének kihirdetésével lép hivatalába. (10) Az elnök újraválasztható. 18. (1) Az elnök javaslatára az elnökség tagjai közül alelnököket választ. Az elnökség legalább három, legfeljebb hat alelnököt választhat. (2) Az alelnököket az elnökség kijelölt feladatok ellátására választja. A platformban általános hatáskörrel eljáró alelnök nem választható. Az alelnökök az általuk végzett tevékenységről az elnökségnek negyedévente beszámolnak. (3) Az alelnökök számát és feladatait az elnökség kétharmados többséggel fogadja el. (4) Az alelnöki viszony megszűnik: a.: a platform tagsági viszony megszűnésével; b.: lemondással; 9

10 c.: az elnökség mandátumának lejártával; d.: amennyiben az elnökség az alelnök beszámolóját kétharmados többséggel elutasítja; e.: amennyiben az elnökségi tagsága megszűnik; f.: a párttagsági viszony megszűnésével. (4) Egyebekben az alelnöki mandátumra a 17. rendelkezései irányadók. 7. Az elnökség 19. (1) Az elnökség dönt az alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekben. (2) Az elnökség a platform döntéshozó szerve. Az elnökség testületként jár el. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha alapszabály másként rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (3) Az elnökség dönt: a.: a platform munkarend-tervezetének elfogadásáról; b.: a munkaszervezet kialakításáról; c.: a munkaszervezet vezetőjének személyéről; d.: a munkaszervezet vezetőjének beszámolójáról; e.: az alelnökök személyéről; f.: az alelnökök beszámolójáról; g.: a platform tagjainak 9. -ban nevesített kérelméről; h.: a platform társulások megalakulásának rendjéről; i.: a belépési nyilatkozatok elfogadásáról; j.: a tagi konferencia összehívásáról; k.: a platform munkaszervezet szervezeti és működési szabályainak jóváhagyásáról; l.: a társult szervezetek csatlakozásáról. 10

11 (4) Az elnökség a (3) c-f pontjaiban az elnökség összes tagjának kétharmados többségével dönt. (5) Az elnökség üléseit a platform elnöke vezeti, akadályoztatása esetén az elnök feladatait az elnökség ülésén a munkaszervezet vezetője látja el. 20. (1) Az elnökség üléseit évente négy alkalommal tartja, de félévente legalább egyszer ülésezik. Az elnökség üléseit a munkaszervezet vezetője készíti elő, és az elnök hívja össze. (2) Az elnökség üléseit írásban kell összehívni. A meghívóban fel kell tüntetni: a.: az elnökség ülésének helyét; b.: időpontját; c.: az ülés tervezett napirendjét; d.: határozatképtelenség esetén a megismételt elnökségi ülés helyét és idejét. (3) Az elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább a megválasztott elnökségi tagok több mint fele jelen van. (4) Amennyiben az elnökségi ülés határozatképtelen, a meghívóban kihirdetett megismételt elnökségi ülés határozatképes, ha azon a tagok legalább negyede, továbbá az elnök, vagy a helyettesítési jogkörben eljáró munkaszervezet vezetője jelen van. (5) Az elnökség határozathozatalában az elnökség tagjai bármilyen távközlési eszköz igénybevételével részt vehetnek, amennyiben a használó személyi azonossága, illetve szavazási jogosultsága abból megállapítható. 21. (1) A platform elnöksége maximum harminc fő. Tagjai az elnök, az alelnökök, a munkaszervezet vezetője és az elnökségi tagok. (2) Az elnökség tagjait a taggyűlés listás szavazással választja. A jelölt lista összeállítása az etikai és jelölőbizottság hatásköre. 11

12 (3) Az elnökségi tag megbízatására a 17. rendelkezései irányadóak azzal az eltéréssel, hogy elnökségi tag visszahívását csak a tagi konferencia kétharmados többsége kezdeményezheti. 8. A Munkaszervezet 22. (1) A platform munkaszervezet valósítja meg a platform munkatervét. A platform munkaszervezet élén a munkaszervezet vezetője áll. A munkaszervezet vezetőjét az elnökség választja. (2) A munkaszervezet vezetője az elnökség ülésén részt vesz, és szavazati joggal bír. 23. (1) A munkaszervezet vezetője a munkaszervezetet vezeti. A munkaszervezet tagjaira a munkaszervezet vezetőjének rendelkezései irányadóak. A munkaszervezet szervezési és működési szabályzatát a munkaszervezet vezetője készíti el, és az elnökség hagyja jóvá. (2) A munkaszervezet tagja a munkaszervezet vezetőjének utasítása szerint köteles eljárni. A munkaszervezet tagja az utasítás végrehajtását köteles megtagadni, ha annak végrehajtása jogszabályba, a párt Alapszabályába, vagy a platform alapszabályába ütközik. (3) Az utasítás megtagadását a munkaszervezet tagja írásban köteles benyújtani az elnökséghez, illetve az etikai bizottsághoz. 24. (1) A munkaszervezet tagjait a munkaszervezet vezetőjének javaslatára az elnök nevezi ki. (2) A munkaszervezethez a platform bármelyik tagja csatlakozhat, amennyiben a munkaszervezetben való részvételi szándékát a munkaszervezet vezetőjének jelzi, és a csatlakozását az elnök jóváhagyja. (3) A munkaszervezethez történő csatlakozási kérelem benyújtására a rendelkezései irányadóak. 12

13 (4) Nem lehet a munkaszervezet tagja a.: az elnökség tagja, ide nem értve a munkaszervezet vezetőjét; b.: akit az etikai bizottság a munkaszervezetben való részvételtől eltiltott, az eltiltás tartama alatt; c.: aki ellen az etikai bizottság tagsági jogait korlátozó döntést hozott. 25. (1) A munkaszervezet tagjaira az elnökség rendelkezései irányadóak, amennyiben azt a munkaszervezet vezetője ellenjegyezte. (2) A munkaszervezet vezetője akadályoztatás esetén az ellenjegyzés jogát az elnökre, vagy a munkaszervezet kijelölt tagjára átruházhatja. (3) Az utasítási jogokat a (2) bekezdésben nevesített esetben, a rendelkezés ellenjegyzője gyakorolja. 26. (1) A munkaszervezet tagjai a referensek és a szóvivő. (2) A referensek a munkaszervezet vezetője által kijelölt feladatok ellátása során a platform nevében és képviseletében járnak el. Feladatuk ellátása során munkájukat a munkaszervezet vezetőjének utasítása szerint kötelesek elvégezni. (3) A referensek feladatukat az elnökség által meghatározott státusban végzik. Felelősségre vonásukat a munkaszervezet vezetője az etikai bizottságnál kezdeményezheti. 27. (1) Az elnökség tagjai különös tekintettel az alelnökökre feladataik ellátásához a referenseket igénybe vehetik, amennyiben rendelkezéseiket a munkaszervezet vezetője jóváhagyja. (2) A referensek tevékenységére a 26. rendelkezései ebben az esetben is irányadók. 28. (1) A szóvivő felelős a platform média béli megjelenésének és sajtóközleményei artikulálásának szervezéséért. A szóvivő tevékenységét a 13

14 munkaszervezet vezetőjének utasítása alapján végzi; a szakmai követelményeknek legmegfelelőbb módon. (2) A szóvivő tevékenységéről munkatervet készít, amelyet a munkaszervezet vezetője hagy jóvá. (3) Egyebekben a szóvivőre a referensek tevékenységének szabályai irányadók. 9. A Védnöki Kerekasztal 29. (1) A Védnöki Kerekasztal a platform politikai egyeztető testülete. A kerekasztal üléseit a munkaszervezet vezetője szervezi, az ülést a platform elnöke vezeti. (2) A Védnöki Kerekasztal tagjait a platform elnöke kéri fel. Tagjai csak párttagok lehetnek. A kerekasztal tagjai lehetnek olyan párttagok is, akik nem tagjai a Magyar Progresszív Platformnak, vagy más platform regisztrált tagjai. (3) A Védnöki Kerekasztal konzultatív és tanácsadó testület. (4) A Védnöki Kerekasztal elvi állásfoglalásokat és iránymutatásokat fogalmazhat meg a platform tevékenységéhez kapcsolódóan. (5) A kerekasztal állásfoglalásait és iránymutatásait az elnökség soron következő ülésén tárgyalja, a napirendi pontról a munkaszervezet vezetője gondoskodik. 10. A Tagi Konferencia 30. (1) A tagi konferencia a platform legfőbb döntés hozó szerve. (2) A tagi konferencia kizárólagos hatásköre: a.: a platform munkatervének elfogadása; 14

15 b.: a platform elnökének és az elnökség tagjainak megválasztása; c.: az elnökség tagjainak visszahívásának kezdeményezése; d.: a platform alapszabályának elfogadása és módosítása; e.: az etikai bizottság tagjainak megválasztása. (3) A tagi konferencia félévente ülésezik, de legalább évente egyszer. (4) A tagi konferencia üléseit a platform elnöke hívja össze, az összehívásról a munkaszervezet vezetője intézkedik. (5) A tagi konferenciát írásban kell összehívni. A meghívóban meg kell jelölni: a.: a tagi konferencia helyét; b.: időpontját; c.: a tagi konferencia tervezett napirendjét; d.: határozatképtelenség esetén a megismételt tagi konferencia helyét és idejét. 31. (1) A tagi konferencia akkor határozatképes, ha a platform tagságának több mint fele jelen van, vagy a területi és szakmai szervek működéséről rendelkező elnökségi határozat szerint, a tagság legalább felét reprezentáló, a képviselet szabályai szerint delegált és eljáró képviselő jelen van. (2) Amennyiben a tagi konferencia határozatképtelen, a megismételt tagi konferencia a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, ha azon az elnök vagy a munkaszervezet vezetője jelen van. 11. Az etikai és jelölőbizottság 32. (1) A tagi konferencia hattagú etikai és jelölőbizottságot választ. Az etikai és jelölőbizottság ügyrendjét maga határozza meg. A bizottság tagjai maguk közül választják a bizottság elnökét. (2) Az etikai és jelölőbizottságnak tagja csak olyan platformtag lehet, aki ellen a bizottság eljárást nem folytatott, illetve nem folytat. A jelöléshez öt platformtag 15

16 ajánlása szükséges. Az etikai bizottság tagja a hat legtöbb szavazatot kapott jelölt. (3) Nem lehet az etikai és jelölőbizottság tagja: a.: a platform elnöke és elnökségi tagja; b.: a munkaszervezet vezetője; c.: a Védnöki Kerekasztal tagja. (3) Az etikai bizottság a platform tisztújítása során jelölőbizottsági hatáskört is gyakorol. A tagi konferencia csak az etikai és jelölőbizottság által elfogadott jelöltekről szavazhat. (4) Az etikai és jelölőbizottság tagjai kötelesek a lehető legnagyobb körültekintéssel eljárni, hogy a platform tisztviselői az etikai szabályokat betartsák, továbbá hogy tisztségre csak az alapszabályt tiszteletben tartó platformtag lehessen választható. 33. (1) A bizottság etikai ügyekben és jelöltlista összeállítása során kérelemre jár el, a kérelem tartalma a bizottságot köti. A bizottság határozatot csak a kérelemben foglaltakról hozhat. (2) A bizottsághoz kérelemmel bármely platformtag fordulhat. A kérelemre a 8. rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. V. A társult szervezetek 34. (1) A platform alapszabályának 6. szerinti szervezetek a platformhoz intézményes keretek között is kapcsolódhatnak. (2) Amennyiben kapcsolódási szándékukat kinyilvánítják, a platform elnöksége arról következő ülésén határoz. 16

17 12. A szellemi műhelyek 35. (1) A platform deklarálja: a szellemi műhelyek a színvonalas szakpolitikaalkotás letéteményesei. Ezért a platform működése során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy értékeinek képviselete során a szellemi műhelyek elérhető legszélesebb körének szakpolitikai ajánlásait, és tudományos eredményeit figyelembe vegye. (2) A társult szellemi műhelyek képviselői a platform elnökségének, a Védnöki Kerekasztalnak, valamint a tagi konferenciának tanácskozási jogú, meghívott résztvevői. (3) A társult szellemi műhelyek képviselői a (2) bekezdésben nevesített szervek ülésén időkeretben felszólalhatnak, álláspontjukat ismertethetik, valamint az elfogadott határozatokat, iránymutatásokat és ajánlásokat véleményezhetik. (4) A szellemi műhelyek képviselőinek meghívásáról a munkaszervezet vezetője intézkedik. 13. A civil szervezetek 36. (1) A platform deklarálja: a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a platform értékeinek társadalmasításában, ezért a platform működése során figyelembe veszi a civil szervezetek társadalmi tapasztalatait. (2) Egyebekben a civil szervezetekre a 35. rendelkezéseit kell alkalmazni. VI. Záró rendelkezések 37. (1) Jelen alapszabályt a platform alapító bizottsága fogadja el. (2) A platform alapító bizottsága intézkedik az alapszabály betartásáról és betartatásáról. 17

18 (3) Az alapító bizottság felállítja a tagság-ellenőrző és jelölőbizottságot, amelynek munkájában az alapító bizottság tagjai részt vesznek. (4) A tagság-ellenőrző és jelölőbizottság az etikai és jelölőbizottság hatáskörében jár el annak megalakulásáig. 38. (1) Az elnökség jogait annak megalakulásáig az alapító bizottság gyakorolja, ezért a 32. (3) a. - b. pontját az alapítóbizottság tagjaira az etikai és jelölőbizottság megalakulásáig nem kell alkalmazni. (2) A munkaszervezet vezetőjének hatásköreit az elnökség megalakulásáig és annak határozatáig az alapítóbizottság választott tagja gyakorolja. (3) A platform országos elnökségnek történő bejelentéséről az alapító bizottság intézkedik. 39. A tagság-ellenőrző és jelölőbizottság a.: dönt az első tagi konferencia összehívásáról; b.: ellenőrzi és elfogadja a tagok belépési nyilatkozatát; c.: egyszerűsített eljárásban dönt az etikai kérdésekben; d.: elfogadja az első elnökségi és elnöki jelöltlistát, valamint az etikai bizottság jelöltjeinek listáját. 40. (1) A 37. (2), továbbá a rendelkezései hatályukat vesztik, amennyiben a tagi konferencia a platform elnökét, elnökségét és az etikai és jelölőbizottság tagjait megválasztotta. (2) Az első tagi konferencia ülésének összehívásáig a 13. (1) rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 18

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály elfogadásával megalakítják a következő egyesületet és elfogadják annak alapszabályát,

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2015. 02. 11-én Jelen Alapszabályt a küldöttközgyűlés 2015. február 11-én vitatta meg. Az Alapszabályt a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum Alapító tagok, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00'

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00' MKOSZ ALAPSZABÁLY A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 2015. május 19. napi Küldöttgyűlése a szervezet Alapszabályát módosítja (módosítások kiemelve, dőlt betűvel), és egységes szerkezetben a

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ALAPSZABÁLYA 2 A ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Bükk-térség és az Észak-magyarországi régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az Egyesületet létrehozó Helyi Közösséget

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya

LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Budapest, 2011. év december hó 12. nap 1. Az Egyesület teljes neve: LEI Magyarországi Egyesülete 2. Az Egyesület rövid neve: LEI Magyarországi Egyesülete I. Az

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület adatai

KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület adatai KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 3. 1. pontjában határozott alapító tagok egybehangzó akaratnyilatkozattal elhatározzák egyesület létrehozását, melynek alapszabályát az alábbiak szerint állapítják

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

BUDAPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA /a jelen módosítás változásai dőlt betűvel jelölve a korábbiakkal egységes szerkezetű alapszabályban/. Alapítva 1983. évben, módosítva: 2012. évben

Részletesebben

A SZEMÜNK FÉNYE SZÜLŐI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A SZEMÜNK FÉNYE SZÜLŐI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A SZEMÜNK FÉNYE SZÜLŐI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 / 10 I. Általános rendelkezések 1. A szervezet teljes neve: Szemünk Fénye Szülői Egyesület - rövidített neve: Szemfény Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY 2 MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY I. fejezet A szövetség és céljai 1. (1) A szövetség neve: MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE

Részletesebben