A Magyar Progresszív Társaság Platform Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Progresszív Társaság Platform Alapszabálya"

Átírás

1 A Magyar Progresszív Társaság Platform Alapszabálya 1

2 I. A Platform 3 II. A Platform célja és alapelvei 3 1. A platform célja 3 2. A platform alapelvei 4 3. A platform működési alapelvei 4 III. A platform tagsága 6 4. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 6 5. A tagok jogai és kötelezettségei 7 IV. A platform szervezete 8 6. Az elnök és alelnökök 8 7. Az elnökség A Munkaszervezet A Védnöki Kerekasztal A Tagi Konferencia Az etikai és jelölőbizottság 15 V. A társult szervezetek A szellemi műhelyek A civil szervezetek 17 VI Záró rendelkezések 17 2

3 A platform Értéknyilatkozatában foglaltak képviseletéért, és annak szellemében a Magyar Progresszív Platform alapító bizottsága, valamint a platform alapító tagjai a Magyar Szocialista Párt Alapszabályának rendelkezéseivel összhangban az alábbi alapszabályt fogadják el. I. A platform 1. A platform neve: Magyar Progresszív Társaság Platform 2. A platform rövid neve: a fenti elnevezés elemeinek értelmes variációja 3. A Platform logója: II. A platform célja és alapelvei 1. A platform célja 4. (1) A platform célja, hogy a Magyar Szocialista Párt által képviselt értékekkel összhangban és a platformnak a jelen alapszabály mellékletét képező Értéknyilatkozatában rögzítettek mentén képviselje a platform tagjainak álláspontját. (2) A platform véleménynyilvánítása során a Magyar Szocialista Párt Alapszabályának rendelkezéseit tiszteletben tartja, valamint a párt vezető szervei és tisztségviselői által megfogalmazott iránymutatásokra tekintettel jár el. (3) A platform a Magyar Szocialista Párt Alapszabályában meghatározott feltételek szerint álláspontjának támogatókat szervez, és azt a párt szervei előtt képviseli. 3

4 2. A platform alapelvei 5. (1) Az Értéknyilatkozatban rögzített értékek és alapelvek koherens, a párt értékeivel összhangban lévő ideológiát alkotnak, ezért az abban foglaltak teljes körű érvényesítésére kell törekedni a platform működése során. (2) A platform Értéknyilatkozata a Magyar Szocialista Párt politikájának több részterületét érinti, ezért a platform az Értéknyilatkozatban foglaltak képviselete során a párt más, elfogadott szervezeteivel az érdekérvényesítés során együttműködik. 6. (1) A platform Értéknyilatkozatában foglaltakat és a platform munkáját magán személy civil szervezet, vagy szakmai műhely támogathatja amennyiben a támogatást a platform elnöksége elfogadja. (2) A platform nyitott értékközösség, ezért ahhoz a párt bármelyik tagja, vagy az alapszabály által nevesített, párton belüli értékközösség, továbbá annak tagja csatlakozhat. 3. A platform működési alapelvei 7. (1) A platform működése során a következő alapelvek tiszteletben tartásával köteles eljárni: (2) A platform szabadon, a párt tagsága által létrehozott értékközösség, ezért működése során a következő eljárásokat alkalmazza. a.: a platform vezetőit a platform tagjai titkos szavazáson, egyszerű többséggel választják; b.: a tagok választójogosultsága általános és egyenlő; c.: a platform minden tagja választó és választható, kivéve, ha vele szemben jogszabályban, a Magyar Szocialista Párt Alapszabályában, vagy a platform alapszabályában nevesített kizárási ok áll fenn. 4

5 (3) A platform a Magyar Szocialista Párt Alapszabályával összhangban nyitott szerveződés, ezért a.: a platform 20. és 30. -iban megnevezett szerveinek üléséről készült beszámolók nyilvánosak, azokba a tagok betekinthetnek; a betekintést a platformtagok a munkaszervezet vezetőjétől kérhetik; b.: a platform által elfogadott munkaterv megvalósításához bármelyik platformtag szabadon csatlakozhat; ebben az esetben tevékenységére a munkaszervezet vezetőjének útmutatása irányadó. 8. (1) A munkaszervezet vezetőjéhez a tagok kérelemmel fordulhatnak, illetve a platform tevékenységével kapcsolatban javaslatot tehetnek. A kérelmet írásban kell benyújtani. (2) A kérelmet olyan formában kell benyújtani, hogy abból a benyújtó tag személye, a benyújtás időpontja, valamint a konkrét intézkedés iránti kérelem tartalma kitűnjön. (3) A munkaszervezet vezetője a tagok írásbeli kérelmét a kézhezvételtől számított nyolc napon belül megvizsgálja. Amennyiben azt indokoltnak látja, tizenöt napon belül dönt a kérelmekben foglaltakról. Az elutasítást a munkaszervezet vezetője indokolni köteles. Elutasító döntés esetén a tag az elutasító döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az elnökséghez fordulhat kérelmével. 9. (1) Az elnökséghez intézett kérelmet a tag a munkaszervezet vezetőjéhez írásban nyújtja be. Az ismételt kérelem alaki kellékei megegyeznek a 8. (2) bekezdésben nevesített alaki követelményekkel. A munkaszervezet vezetője a platform elnökét az elnökséghez benyújtott kérelemről haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül értesíti. (2) Amennyiben az elnök a kérelmet indokoltnak tartja, az elnökség soron következő ülésének napirendjére való felvételről intézkedik, illetve saját mérlegelésétől függően dönthet az elnökség rendkívüli összehívásáról. 5

6 10. A 8. rendelkezését a tagsági jogviszony keletkezésére, és az etikai eljárásra is alkalmazni kell, kivéve, ha a platform alapszabálya másként rendelkezik. III. A platform tagsága 4. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 11. (1) A platform tagja lehet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályával összhangban a Magyar Szocialista Párt azon tagja, aki a platformba való belépési szándékát a platform elnökségének jelzi és belépési nyilatkozatának elfogadásáról a platform elnöksége dönt. (2) A platform-tagsági viszony megszűnik: a.: kilépéssel; b.: kizárással; vagy c.: a párttagsági viszony megszűnésével; d.: a tag halálával. 12. (1) Nem lehet a platform tagja olyan személy, aki a Magyar Szocialista Párt más platformjának tagja, kivéve, ha más platform béli tagságáról lemond. (2) Amennyiben a belépési szándékát jelző tag a Magyar Szocialista Párt más platformjának is tagja, úgy a belépési nyilatkozatában ezt feltüntetni köteles, és az egyéb platformbeli tagságának megszüntetéséről az elfogadó döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül intézkedni köteles. (3) Nem lehet a platform tagja olyan párttag, aki a platform értéknyilatkozatában foglaltakat, továbbá a platform alapszabályát nem fogadja el, vagy az abban foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít. 6

7 (4) Nem lehet a platform tagja, aki tevékenységével a platform értékeinek képviseletét veszélyezteti. 13. (1) Platform taggá az a párttag nyilvánítható, aki a platform két tagjának ajánlását bírja. Az ajánló személyek nyilatkozatát a belépési nyilatkozathoz csatolni kell. (2) A tagsági viszony az elnökség elfogadó határozatának hatálybalépésével keletkezik. Az elnökség határozata a közléstől számított nyolc napon belül hatályosul. A 12. (2) bekezdésben nevezett esetben az elnökség határozata az egyéb platformban való tagság megszüntetésével válik hatályossá. (3) Amennyiben a munkaszervezet vezetőjének véleménye szerint a tagságát kérő a 12. (3)- (4) bekezdésében foglaltak alapján nem válhat a platform tagjává, a munkaszervezet vezetője köteles erről az elnököt értesíteni, és ezzel egyidejűleg a belépési nyilatkozatot tizenöt napon belül az etikai bizottságnak véleményezésre megküldeni. (4) A (3) bekezdésben foglaltak esetén a munkaszervezet eljárási határidejébe az etikai bizottság eljárásának időtartama nem számít be. A tag belépési nyilatkozatát az elnökség az etikai bizottság álláspontjának figyelembevételével tárgyalja. 5. A tagok jogai és kötelezettségei 14. (1) A platform minden tagja jogosult a platform munkájában részt venni, és az Értéknyilatkozatban foglaltak érvényesülését elősegíteni. (2) A platform minden tagja a platformban tisztséget vállalhat, arra választható, illetve általános és egyenlő választójoggal rendelkezik, kivéve ha alapszabály másként rendelkezik. 7

8 (3) A platform tagjai a platform alapelveit és működési elveit tiszteletben tartva a platform vezetéséhez indítvánnyal és kérelemmel fordulhatnak. A kérelmezési eljárásra a ban foglaltak irányadók. 15. (1) A platform minden tagja köteles a platform alapszabályát betartani. Az alapszabály megsértése etikai eljárást von maga után, amelyet a platform etikai bizottsága folytat le. (2) Az etikai bizottság eljárására az alapszabályban foglaltak az irányadók. 16. (1) A tagok a platformon belül területi társulásokat, és szakmai társulásokat alkothatnak. (2) A társulásokra vonatkozó szabályokat az elnökség készíti el, és azt a tagi konferencia hagyja jóvá. IV. A platform szervezete 6. Az elnök és alelnökök 17. (1) A platform élén az elnök áll, és képviseli a platformot a nyilvánosság előtt. (2) Az elnök a platform párt-alapszabályszerű és törvényes működéséért felelős. Kifejezi a platform egységét, továbbá őrködik a platform alapszabályának betartása és betartatása felett. (3) Az elnök vezeti az elnökség és a vezetőség üléseit. (4) Az elnököt a tagi konferencia választja az érvényes szavazatok egyszerű többségével. Az elnök megbízatása három évre szól. Az elnököt a tagi konferencia választja. 8

9 (5) Az elnök a platform munkaszervezetének vezetését a munkaszervezet vezetőjén keresztül látja el. (6) Az elnök és az alelnökök felelősségre vonását az elnökség tagjainak kétharmada kezdeményezheti. A felelősségre-vonási eljárást az etikai bizottság folytatja le. (7) Az elnöki mandátum megszűnik: a.: a platform tagság megszűnésével; b.: lemondással; c.: az elnöki mandátum lejártával; vagy d.: a párttagsági viszony megszűnésével. (8) Az elnök mandátuma a tagi konferencia által megválasztott új elnök elnöki viszonyának kezdetéig, de legfeljebb két és fél évig tart. (9) A tagi konferencia által választott elnök a választás eredményének kihirdetésével lép hivatalába. (10) Az elnök újraválasztható. 18. (1) Az elnök javaslatára az elnökség tagjai közül alelnököket választ. Az elnökség legalább három, legfeljebb hat alelnököt választhat. (2) Az alelnököket az elnökség kijelölt feladatok ellátására választja. A platformban általános hatáskörrel eljáró alelnök nem választható. Az alelnökök az általuk végzett tevékenységről az elnökségnek negyedévente beszámolnak. (3) Az alelnökök számát és feladatait az elnökség kétharmados többséggel fogadja el. (4) Az alelnöki viszony megszűnik: a.: a platform tagsági viszony megszűnésével; b.: lemondással; 9

10 c.: az elnökség mandátumának lejártával; d.: amennyiben az elnökség az alelnök beszámolóját kétharmados többséggel elutasítja; e.: amennyiben az elnökségi tagsága megszűnik; f.: a párttagsági viszony megszűnésével. (4) Egyebekben az alelnöki mandátumra a 17. rendelkezései irányadók. 7. Az elnökség 19. (1) Az elnökség dönt az alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekben. (2) Az elnökség a platform döntéshozó szerve. Az elnökség testületként jár el. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha alapszabály másként rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (3) Az elnökség dönt: a.: a platform munkarend-tervezetének elfogadásáról; b.: a munkaszervezet kialakításáról; c.: a munkaszervezet vezetőjének személyéről; d.: a munkaszervezet vezetőjének beszámolójáról; e.: az alelnökök személyéről; f.: az alelnökök beszámolójáról; g.: a platform tagjainak 9. -ban nevesített kérelméről; h.: a platform társulások megalakulásának rendjéről; i.: a belépési nyilatkozatok elfogadásáról; j.: a tagi konferencia összehívásáról; k.: a platform munkaszervezet szervezeti és működési szabályainak jóváhagyásáról; l.: a társult szervezetek csatlakozásáról. 10

11 (4) Az elnökség a (3) c-f pontjaiban az elnökség összes tagjának kétharmados többségével dönt. (5) Az elnökség üléseit a platform elnöke vezeti, akadályoztatása esetén az elnök feladatait az elnökség ülésén a munkaszervezet vezetője látja el. 20. (1) Az elnökség üléseit évente négy alkalommal tartja, de félévente legalább egyszer ülésezik. Az elnökség üléseit a munkaszervezet vezetője készíti elő, és az elnök hívja össze. (2) Az elnökség üléseit írásban kell összehívni. A meghívóban fel kell tüntetni: a.: az elnökség ülésének helyét; b.: időpontját; c.: az ülés tervezett napirendjét; d.: határozatképtelenség esetén a megismételt elnökségi ülés helyét és idejét. (3) Az elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább a megválasztott elnökségi tagok több mint fele jelen van. (4) Amennyiben az elnökségi ülés határozatképtelen, a meghívóban kihirdetett megismételt elnökségi ülés határozatképes, ha azon a tagok legalább negyede, továbbá az elnök, vagy a helyettesítési jogkörben eljáró munkaszervezet vezetője jelen van. (5) Az elnökség határozathozatalában az elnökség tagjai bármilyen távközlési eszköz igénybevételével részt vehetnek, amennyiben a használó személyi azonossága, illetve szavazási jogosultsága abból megállapítható. 21. (1) A platform elnöksége maximum harminc fő. Tagjai az elnök, az alelnökök, a munkaszervezet vezetője és az elnökségi tagok. (2) Az elnökség tagjait a taggyűlés listás szavazással választja. A jelölt lista összeállítása az etikai és jelölőbizottság hatásköre. 11

12 (3) Az elnökségi tag megbízatására a 17. rendelkezései irányadóak azzal az eltéréssel, hogy elnökségi tag visszahívását csak a tagi konferencia kétharmados többsége kezdeményezheti. 8. A Munkaszervezet 22. (1) A platform munkaszervezet valósítja meg a platform munkatervét. A platform munkaszervezet élén a munkaszervezet vezetője áll. A munkaszervezet vezetőjét az elnökség választja. (2) A munkaszervezet vezetője az elnökség ülésén részt vesz, és szavazati joggal bír. 23. (1) A munkaszervezet vezetője a munkaszervezetet vezeti. A munkaszervezet tagjaira a munkaszervezet vezetőjének rendelkezései irányadóak. A munkaszervezet szervezési és működési szabályzatát a munkaszervezet vezetője készíti el, és az elnökség hagyja jóvá. (2) A munkaszervezet tagja a munkaszervezet vezetőjének utasítása szerint köteles eljárni. A munkaszervezet tagja az utasítás végrehajtását köteles megtagadni, ha annak végrehajtása jogszabályba, a párt Alapszabályába, vagy a platform alapszabályába ütközik. (3) Az utasítás megtagadását a munkaszervezet tagja írásban köteles benyújtani az elnökséghez, illetve az etikai bizottsághoz. 24. (1) A munkaszervezet tagjait a munkaszervezet vezetőjének javaslatára az elnök nevezi ki. (2) A munkaszervezethez a platform bármelyik tagja csatlakozhat, amennyiben a munkaszervezetben való részvételi szándékát a munkaszervezet vezetőjének jelzi, és a csatlakozását az elnök jóváhagyja. (3) A munkaszervezethez történő csatlakozási kérelem benyújtására a rendelkezései irányadóak. 12

13 (4) Nem lehet a munkaszervezet tagja a.: az elnökség tagja, ide nem értve a munkaszervezet vezetőjét; b.: akit az etikai bizottság a munkaszervezetben való részvételtől eltiltott, az eltiltás tartama alatt; c.: aki ellen az etikai bizottság tagsági jogait korlátozó döntést hozott. 25. (1) A munkaszervezet tagjaira az elnökség rendelkezései irányadóak, amennyiben azt a munkaszervezet vezetője ellenjegyezte. (2) A munkaszervezet vezetője akadályoztatás esetén az ellenjegyzés jogát az elnökre, vagy a munkaszervezet kijelölt tagjára átruházhatja. (3) Az utasítási jogokat a (2) bekezdésben nevesített esetben, a rendelkezés ellenjegyzője gyakorolja. 26. (1) A munkaszervezet tagjai a referensek és a szóvivő. (2) A referensek a munkaszervezet vezetője által kijelölt feladatok ellátása során a platform nevében és képviseletében járnak el. Feladatuk ellátása során munkájukat a munkaszervezet vezetőjének utasítása szerint kötelesek elvégezni. (3) A referensek feladatukat az elnökség által meghatározott státusban végzik. Felelősségre vonásukat a munkaszervezet vezetője az etikai bizottságnál kezdeményezheti. 27. (1) Az elnökség tagjai különös tekintettel az alelnökökre feladataik ellátásához a referenseket igénybe vehetik, amennyiben rendelkezéseiket a munkaszervezet vezetője jóváhagyja. (2) A referensek tevékenységére a 26. rendelkezései ebben az esetben is irányadók. 28. (1) A szóvivő felelős a platform média béli megjelenésének és sajtóközleményei artikulálásának szervezéséért. A szóvivő tevékenységét a 13

14 munkaszervezet vezetőjének utasítása alapján végzi; a szakmai követelményeknek legmegfelelőbb módon. (2) A szóvivő tevékenységéről munkatervet készít, amelyet a munkaszervezet vezetője hagy jóvá. (3) Egyebekben a szóvivőre a referensek tevékenységének szabályai irányadók. 9. A Védnöki Kerekasztal 29. (1) A Védnöki Kerekasztal a platform politikai egyeztető testülete. A kerekasztal üléseit a munkaszervezet vezetője szervezi, az ülést a platform elnöke vezeti. (2) A Védnöki Kerekasztal tagjait a platform elnöke kéri fel. Tagjai csak párttagok lehetnek. A kerekasztal tagjai lehetnek olyan párttagok is, akik nem tagjai a Magyar Progresszív Platformnak, vagy más platform regisztrált tagjai. (3) A Védnöki Kerekasztal konzultatív és tanácsadó testület. (4) A Védnöki Kerekasztal elvi állásfoglalásokat és iránymutatásokat fogalmazhat meg a platform tevékenységéhez kapcsolódóan. (5) A kerekasztal állásfoglalásait és iránymutatásait az elnökség soron következő ülésén tárgyalja, a napirendi pontról a munkaszervezet vezetője gondoskodik. 10. A Tagi Konferencia 30. (1) A tagi konferencia a platform legfőbb döntés hozó szerve. (2) A tagi konferencia kizárólagos hatásköre: a.: a platform munkatervének elfogadása; 14

15 b.: a platform elnökének és az elnökség tagjainak megválasztása; c.: az elnökség tagjainak visszahívásának kezdeményezése; d.: a platform alapszabályának elfogadása és módosítása; e.: az etikai bizottság tagjainak megválasztása. (3) A tagi konferencia félévente ülésezik, de legalább évente egyszer. (4) A tagi konferencia üléseit a platform elnöke hívja össze, az összehívásról a munkaszervezet vezetője intézkedik. (5) A tagi konferenciát írásban kell összehívni. A meghívóban meg kell jelölni: a.: a tagi konferencia helyét; b.: időpontját; c.: a tagi konferencia tervezett napirendjét; d.: határozatképtelenség esetén a megismételt tagi konferencia helyét és idejét. 31. (1) A tagi konferencia akkor határozatképes, ha a platform tagságának több mint fele jelen van, vagy a területi és szakmai szervek működéséről rendelkező elnökségi határozat szerint, a tagság legalább felét reprezentáló, a képviselet szabályai szerint delegált és eljáró képviselő jelen van. (2) Amennyiben a tagi konferencia határozatképtelen, a megismételt tagi konferencia a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, ha azon az elnök vagy a munkaszervezet vezetője jelen van. 11. Az etikai és jelölőbizottság 32. (1) A tagi konferencia hattagú etikai és jelölőbizottságot választ. Az etikai és jelölőbizottság ügyrendjét maga határozza meg. A bizottság tagjai maguk közül választják a bizottság elnökét. (2) Az etikai és jelölőbizottságnak tagja csak olyan platformtag lehet, aki ellen a bizottság eljárást nem folytatott, illetve nem folytat. A jelöléshez öt platformtag 15

16 ajánlása szükséges. Az etikai bizottság tagja a hat legtöbb szavazatot kapott jelölt. (3) Nem lehet az etikai és jelölőbizottság tagja: a.: a platform elnöke és elnökségi tagja; b.: a munkaszervezet vezetője; c.: a Védnöki Kerekasztal tagja. (3) Az etikai bizottság a platform tisztújítása során jelölőbizottsági hatáskört is gyakorol. A tagi konferencia csak az etikai és jelölőbizottság által elfogadott jelöltekről szavazhat. (4) Az etikai és jelölőbizottság tagjai kötelesek a lehető legnagyobb körültekintéssel eljárni, hogy a platform tisztviselői az etikai szabályokat betartsák, továbbá hogy tisztségre csak az alapszabályt tiszteletben tartó platformtag lehessen választható. 33. (1) A bizottság etikai ügyekben és jelöltlista összeállítása során kérelemre jár el, a kérelem tartalma a bizottságot köti. A bizottság határozatot csak a kérelemben foglaltakról hozhat. (2) A bizottsághoz kérelemmel bármely platformtag fordulhat. A kérelemre a 8. rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. V. A társult szervezetek 34. (1) A platform alapszabályának 6. szerinti szervezetek a platformhoz intézményes keretek között is kapcsolódhatnak. (2) Amennyiben kapcsolódási szándékukat kinyilvánítják, a platform elnöksége arról következő ülésén határoz. 16

17 12. A szellemi műhelyek 35. (1) A platform deklarálja: a szellemi műhelyek a színvonalas szakpolitikaalkotás letéteményesei. Ezért a platform működése során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy értékeinek képviselete során a szellemi műhelyek elérhető legszélesebb körének szakpolitikai ajánlásait, és tudományos eredményeit figyelembe vegye. (2) A társult szellemi műhelyek képviselői a platform elnökségének, a Védnöki Kerekasztalnak, valamint a tagi konferenciának tanácskozási jogú, meghívott résztvevői. (3) A társult szellemi műhelyek képviselői a (2) bekezdésben nevesített szervek ülésén időkeretben felszólalhatnak, álláspontjukat ismertethetik, valamint az elfogadott határozatokat, iránymutatásokat és ajánlásokat véleményezhetik. (4) A szellemi műhelyek képviselőinek meghívásáról a munkaszervezet vezetője intézkedik. 13. A civil szervezetek 36. (1) A platform deklarálja: a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a platform értékeinek társadalmasításában, ezért a platform működése során figyelembe veszi a civil szervezetek társadalmi tapasztalatait. (2) Egyebekben a civil szervezetekre a 35. rendelkezéseit kell alkalmazni. VI. Záró rendelkezések 37. (1) Jelen alapszabályt a platform alapító bizottsága fogadja el. (2) A platform alapító bizottsága intézkedik az alapszabály betartásáról és betartatásáról. 17

18 (3) Az alapító bizottság felállítja a tagság-ellenőrző és jelölőbizottságot, amelynek munkájában az alapító bizottság tagjai részt vesznek. (4) A tagság-ellenőrző és jelölőbizottság az etikai és jelölőbizottság hatáskörében jár el annak megalakulásáig. 38. (1) Az elnökség jogait annak megalakulásáig az alapító bizottság gyakorolja, ezért a 32. (3) a. - b. pontját az alapítóbizottság tagjaira az etikai és jelölőbizottság megalakulásáig nem kell alkalmazni. (2) A munkaszervezet vezetőjének hatásköreit az elnökség megalakulásáig és annak határozatáig az alapítóbizottság választott tagja gyakorolja. (3) A platform országos elnökségnek történő bejelentéséről az alapító bizottság intézkedik. 39. A tagság-ellenőrző és jelölőbizottság a.: dönt az első tagi konferencia összehívásáról; b.: ellenőrzi és elfogadja a tagok belépési nyilatkozatát; c.: egyszerűsített eljárásban dönt az etikai kérdésekben; d.: elfogadja az első elnökségi és elnöki jelöltlistát, valamint az etikai bizottság jelöltjeinek listáját. 40. (1) A 37. (2), továbbá a rendelkezései hatályukat vesztik, amennyiben a tagi konferencia a platform elnökét, elnökségét és az etikai és jelölőbizottság tagjait megválasztotta. (2) Az első tagi konferencia ülésének összehívásáig a 13. (1) rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 18

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Kongresszusi szabályzat

Kongresszusi szabályzat 1. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához Kongresszusi szabályzat (elfogadta az MSZP Választmánya 2011. november 26-án) A kongresszus a párt legfelső képviseleti és döntéshozó szerve, amelyet

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend)

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1) A Tanácsadó Testület megnevezése: Józsefvárosi Közösségi

Részletesebben

Dunakeszi Alsóért Egyesület módosított alapszabálya

Dunakeszi Alsóért Egyesület módosított alapszabálya Dunakeszi Alsóért Egyesület módosított alapszabálya Általános rendelkezések 1. (1) Az egyesület neve: Dunakeszi Alsóért Egyesület (2) Az egyesület rövidített neve: DAE (3) Az egyesület székhelye: 2120,

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben, a 2012. április hó 18. napján, valamint 2012. december 14. napján a Taggyűlés által jóváhagyott

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának ALAPSZABÁLYA Budapest, 2013. december 11. 1 PREAMBULUM 1 A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Az IAB Hungary. Alapszabálya. 2012. október 16-án módosítva.

Az IAB Hungary. Alapszabálya. 2012. október 16-án módosítva. Az IAB Hungary Alapszabálya 2012. október 16-án módosítva. Az IAB Hungary a Magyar Reklámszövetség keretein belül 2008. november 13-án létrejött tagozat, mely a nemzetközi Interactive Advertising Bureau

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben