A Magyar Progresszív Társaság Platform Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Progresszív Társaság Platform Alapszabálya"

Átírás

1 A Magyar Progresszív Társaság Platform Alapszabálya 1

2 I. A Platform 3 II. A Platform célja és alapelvei 3 1. A platform célja 3 2. A platform alapelvei 4 3. A platform működési alapelvei 4 III. A platform tagsága 6 4. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 6 5. A tagok jogai és kötelezettségei 7 IV. A platform szervezete 8 6. Az elnök és alelnökök 8 7. Az elnökség A Munkaszervezet A Védnöki Kerekasztal A Tagi Konferencia Az etikai és jelölőbizottság 15 V. A társult szervezetek A szellemi műhelyek A civil szervezetek 17 VI Záró rendelkezések 17 2

3 A platform Értéknyilatkozatában foglaltak képviseletéért, és annak szellemében a Magyar Progresszív Platform alapító bizottsága, valamint a platform alapító tagjai a Magyar Szocialista Párt Alapszabályának rendelkezéseivel összhangban az alábbi alapszabályt fogadják el. I. A platform 1. A platform neve: Magyar Progresszív Társaság Platform 2. A platform rövid neve: a fenti elnevezés elemeinek értelmes variációja 3. A Platform logója: II. A platform célja és alapelvei 1. A platform célja 4. (1) A platform célja, hogy a Magyar Szocialista Párt által képviselt értékekkel összhangban és a platformnak a jelen alapszabály mellékletét képező Értéknyilatkozatában rögzítettek mentén képviselje a platform tagjainak álláspontját. (2) A platform véleménynyilvánítása során a Magyar Szocialista Párt Alapszabályának rendelkezéseit tiszteletben tartja, valamint a párt vezető szervei és tisztségviselői által megfogalmazott iránymutatásokra tekintettel jár el. (3) A platform a Magyar Szocialista Párt Alapszabályában meghatározott feltételek szerint álláspontjának támogatókat szervez, és azt a párt szervei előtt képviseli. 3

4 2. A platform alapelvei 5. (1) Az Értéknyilatkozatban rögzített értékek és alapelvek koherens, a párt értékeivel összhangban lévő ideológiát alkotnak, ezért az abban foglaltak teljes körű érvényesítésére kell törekedni a platform működése során. (2) A platform Értéknyilatkozata a Magyar Szocialista Párt politikájának több részterületét érinti, ezért a platform az Értéknyilatkozatban foglaltak képviselete során a párt más, elfogadott szervezeteivel az érdekérvényesítés során együttműködik. 6. (1) A platform Értéknyilatkozatában foglaltakat és a platform munkáját magán személy civil szervezet, vagy szakmai műhely támogathatja amennyiben a támogatást a platform elnöksége elfogadja. (2) A platform nyitott értékközösség, ezért ahhoz a párt bármelyik tagja, vagy az alapszabály által nevesített, párton belüli értékközösség, továbbá annak tagja csatlakozhat. 3. A platform működési alapelvei 7. (1) A platform működése során a következő alapelvek tiszteletben tartásával köteles eljárni: (2) A platform szabadon, a párt tagsága által létrehozott értékközösség, ezért működése során a következő eljárásokat alkalmazza. a.: a platform vezetőit a platform tagjai titkos szavazáson, egyszerű többséggel választják; b.: a tagok választójogosultsága általános és egyenlő; c.: a platform minden tagja választó és választható, kivéve, ha vele szemben jogszabályban, a Magyar Szocialista Párt Alapszabályában, vagy a platform alapszabályában nevesített kizárási ok áll fenn. 4

5 (3) A platform a Magyar Szocialista Párt Alapszabályával összhangban nyitott szerveződés, ezért a.: a platform 20. és 30. -iban megnevezett szerveinek üléséről készült beszámolók nyilvánosak, azokba a tagok betekinthetnek; a betekintést a platformtagok a munkaszervezet vezetőjétől kérhetik; b.: a platform által elfogadott munkaterv megvalósításához bármelyik platformtag szabadon csatlakozhat; ebben az esetben tevékenységére a munkaszervezet vezetőjének útmutatása irányadó. 8. (1) A munkaszervezet vezetőjéhez a tagok kérelemmel fordulhatnak, illetve a platform tevékenységével kapcsolatban javaslatot tehetnek. A kérelmet írásban kell benyújtani. (2) A kérelmet olyan formában kell benyújtani, hogy abból a benyújtó tag személye, a benyújtás időpontja, valamint a konkrét intézkedés iránti kérelem tartalma kitűnjön. (3) A munkaszervezet vezetője a tagok írásbeli kérelmét a kézhezvételtől számított nyolc napon belül megvizsgálja. Amennyiben azt indokoltnak látja, tizenöt napon belül dönt a kérelmekben foglaltakról. Az elutasítást a munkaszervezet vezetője indokolni köteles. Elutasító döntés esetén a tag az elutasító döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az elnökséghez fordulhat kérelmével. 9. (1) Az elnökséghez intézett kérelmet a tag a munkaszervezet vezetőjéhez írásban nyújtja be. Az ismételt kérelem alaki kellékei megegyeznek a 8. (2) bekezdésben nevesített alaki követelményekkel. A munkaszervezet vezetője a platform elnökét az elnökséghez benyújtott kérelemről haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül értesíti. (2) Amennyiben az elnök a kérelmet indokoltnak tartja, az elnökség soron következő ülésének napirendjére való felvételről intézkedik, illetve saját mérlegelésétől függően dönthet az elnökség rendkívüli összehívásáról. 5

6 10. A 8. rendelkezését a tagsági jogviszony keletkezésére, és az etikai eljárásra is alkalmazni kell, kivéve, ha a platform alapszabálya másként rendelkezik. III. A platform tagsága 4. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 11. (1) A platform tagja lehet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályával összhangban a Magyar Szocialista Párt azon tagja, aki a platformba való belépési szándékát a platform elnökségének jelzi és belépési nyilatkozatának elfogadásáról a platform elnöksége dönt. (2) A platform-tagsági viszony megszűnik: a.: kilépéssel; b.: kizárással; vagy c.: a párttagsági viszony megszűnésével; d.: a tag halálával. 12. (1) Nem lehet a platform tagja olyan személy, aki a Magyar Szocialista Párt más platformjának tagja, kivéve, ha más platform béli tagságáról lemond. (2) Amennyiben a belépési szándékát jelző tag a Magyar Szocialista Párt más platformjának is tagja, úgy a belépési nyilatkozatában ezt feltüntetni köteles, és az egyéb platformbeli tagságának megszüntetéséről az elfogadó döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül intézkedni köteles. (3) Nem lehet a platform tagja olyan párttag, aki a platform értéknyilatkozatában foglaltakat, továbbá a platform alapszabályát nem fogadja el, vagy az abban foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít. 6

7 (4) Nem lehet a platform tagja, aki tevékenységével a platform értékeinek képviseletét veszélyezteti. 13. (1) Platform taggá az a párttag nyilvánítható, aki a platform két tagjának ajánlását bírja. Az ajánló személyek nyilatkozatát a belépési nyilatkozathoz csatolni kell. (2) A tagsági viszony az elnökség elfogadó határozatának hatálybalépésével keletkezik. Az elnökség határozata a közléstől számított nyolc napon belül hatályosul. A 12. (2) bekezdésben nevezett esetben az elnökség határozata az egyéb platformban való tagság megszüntetésével válik hatályossá. (3) Amennyiben a munkaszervezet vezetőjének véleménye szerint a tagságát kérő a 12. (3)- (4) bekezdésében foglaltak alapján nem válhat a platform tagjává, a munkaszervezet vezetője köteles erről az elnököt értesíteni, és ezzel egyidejűleg a belépési nyilatkozatot tizenöt napon belül az etikai bizottságnak véleményezésre megküldeni. (4) A (3) bekezdésben foglaltak esetén a munkaszervezet eljárási határidejébe az etikai bizottság eljárásának időtartama nem számít be. A tag belépési nyilatkozatát az elnökség az etikai bizottság álláspontjának figyelembevételével tárgyalja. 5. A tagok jogai és kötelezettségei 14. (1) A platform minden tagja jogosult a platform munkájában részt venni, és az Értéknyilatkozatban foglaltak érvényesülését elősegíteni. (2) A platform minden tagja a platformban tisztséget vállalhat, arra választható, illetve általános és egyenlő választójoggal rendelkezik, kivéve ha alapszabály másként rendelkezik. 7

8 (3) A platform tagjai a platform alapelveit és működési elveit tiszteletben tartva a platform vezetéséhez indítvánnyal és kérelemmel fordulhatnak. A kérelmezési eljárásra a ban foglaltak irányadók. 15. (1) A platform minden tagja köteles a platform alapszabályát betartani. Az alapszabály megsértése etikai eljárást von maga után, amelyet a platform etikai bizottsága folytat le. (2) Az etikai bizottság eljárására az alapszabályban foglaltak az irányadók. 16. (1) A tagok a platformon belül területi társulásokat, és szakmai társulásokat alkothatnak. (2) A társulásokra vonatkozó szabályokat az elnökség készíti el, és azt a tagi konferencia hagyja jóvá. IV. A platform szervezete 6. Az elnök és alelnökök 17. (1) A platform élén az elnök áll, és képviseli a platformot a nyilvánosság előtt. (2) Az elnök a platform párt-alapszabályszerű és törvényes működéséért felelős. Kifejezi a platform egységét, továbbá őrködik a platform alapszabályának betartása és betartatása felett. (3) Az elnök vezeti az elnökség és a vezetőség üléseit. (4) Az elnököt a tagi konferencia választja az érvényes szavazatok egyszerű többségével. Az elnök megbízatása három évre szól. Az elnököt a tagi konferencia választja. 8

9 (5) Az elnök a platform munkaszervezetének vezetését a munkaszervezet vezetőjén keresztül látja el. (6) Az elnök és az alelnökök felelősségre vonását az elnökség tagjainak kétharmada kezdeményezheti. A felelősségre-vonási eljárást az etikai bizottság folytatja le. (7) Az elnöki mandátum megszűnik: a.: a platform tagság megszűnésével; b.: lemondással; c.: az elnöki mandátum lejártával; vagy d.: a párttagsági viszony megszűnésével. (8) Az elnök mandátuma a tagi konferencia által megválasztott új elnök elnöki viszonyának kezdetéig, de legfeljebb két és fél évig tart. (9) A tagi konferencia által választott elnök a választás eredményének kihirdetésével lép hivatalába. (10) Az elnök újraválasztható. 18. (1) Az elnök javaslatára az elnökség tagjai közül alelnököket választ. Az elnökség legalább három, legfeljebb hat alelnököt választhat. (2) Az alelnököket az elnökség kijelölt feladatok ellátására választja. A platformban általános hatáskörrel eljáró alelnök nem választható. Az alelnökök az általuk végzett tevékenységről az elnökségnek negyedévente beszámolnak. (3) Az alelnökök számát és feladatait az elnökség kétharmados többséggel fogadja el. (4) Az alelnöki viszony megszűnik: a.: a platform tagsági viszony megszűnésével; b.: lemondással; 9

10 c.: az elnökség mandátumának lejártával; d.: amennyiben az elnökség az alelnök beszámolóját kétharmados többséggel elutasítja; e.: amennyiben az elnökségi tagsága megszűnik; f.: a párttagsági viszony megszűnésével. (4) Egyebekben az alelnöki mandátumra a 17. rendelkezései irányadók. 7. Az elnökség 19. (1) Az elnökség dönt az alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekben. (2) Az elnökség a platform döntéshozó szerve. Az elnökség testületként jár el. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha alapszabály másként rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (3) Az elnökség dönt: a.: a platform munkarend-tervezetének elfogadásáról; b.: a munkaszervezet kialakításáról; c.: a munkaszervezet vezetőjének személyéről; d.: a munkaszervezet vezetőjének beszámolójáról; e.: az alelnökök személyéről; f.: az alelnökök beszámolójáról; g.: a platform tagjainak 9. -ban nevesített kérelméről; h.: a platform társulások megalakulásának rendjéről; i.: a belépési nyilatkozatok elfogadásáról; j.: a tagi konferencia összehívásáról; k.: a platform munkaszervezet szervezeti és működési szabályainak jóváhagyásáról; l.: a társult szervezetek csatlakozásáról. 10

11 (4) Az elnökség a (3) c-f pontjaiban az elnökség összes tagjának kétharmados többségével dönt. (5) Az elnökség üléseit a platform elnöke vezeti, akadályoztatása esetén az elnök feladatait az elnökség ülésén a munkaszervezet vezetője látja el. 20. (1) Az elnökség üléseit évente négy alkalommal tartja, de félévente legalább egyszer ülésezik. Az elnökség üléseit a munkaszervezet vezetője készíti elő, és az elnök hívja össze. (2) Az elnökség üléseit írásban kell összehívni. A meghívóban fel kell tüntetni: a.: az elnökség ülésének helyét; b.: időpontját; c.: az ülés tervezett napirendjét; d.: határozatképtelenség esetén a megismételt elnökségi ülés helyét és idejét. (3) Az elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább a megválasztott elnökségi tagok több mint fele jelen van. (4) Amennyiben az elnökségi ülés határozatképtelen, a meghívóban kihirdetett megismételt elnökségi ülés határozatképes, ha azon a tagok legalább negyede, továbbá az elnök, vagy a helyettesítési jogkörben eljáró munkaszervezet vezetője jelen van. (5) Az elnökség határozathozatalában az elnökség tagjai bármilyen távközlési eszköz igénybevételével részt vehetnek, amennyiben a használó személyi azonossága, illetve szavazási jogosultsága abból megállapítható. 21. (1) A platform elnöksége maximum harminc fő. Tagjai az elnök, az alelnökök, a munkaszervezet vezetője és az elnökségi tagok. (2) Az elnökség tagjait a taggyűlés listás szavazással választja. A jelölt lista összeállítása az etikai és jelölőbizottság hatásköre. 11

12 (3) Az elnökségi tag megbízatására a 17. rendelkezései irányadóak azzal az eltéréssel, hogy elnökségi tag visszahívását csak a tagi konferencia kétharmados többsége kezdeményezheti. 8. A Munkaszervezet 22. (1) A platform munkaszervezet valósítja meg a platform munkatervét. A platform munkaszervezet élén a munkaszervezet vezetője áll. A munkaszervezet vezetőjét az elnökség választja. (2) A munkaszervezet vezetője az elnökség ülésén részt vesz, és szavazati joggal bír. 23. (1) A munkaszervezet vezetője a munkaszervezetet vezeti. A munkaszervezet tagjaira a munkaszervezet vezetőjének rendelkezései irányadóak. A munkaszervezet szervezési és működési szabályzatát a munkaszervezet vezetője készíti el, és az elnökség hagyja jóvá. (2) A munkaszervezet tagja a munkaszervezet vezetőjének utasítása szerint köteles eljárni. A munkaszervezet tagja az utasítás végrehajtását köteles megtagadni, ha annak végrehajtása jogszabályba, a párt Alapszabályába, vagy a platform alapszabályába ütközik. (3) Az utasítás megtagadását a munkaszervezet tagja írásban köteles benyújtani az elnökséghez, illetve az etikai bizottsághoz. 24. (1) A munkaszervezet tagjait a munkaszervezet vezetőjének javaslatára az elnök nevezi ki. (2) A munkaszervezethez a platform bármelyik tagja csatlakozhat, amennyiben a munkaszervezetben való részvételi szándékát a munkaszervezet vezetőjének jelzi, és a csatlakozását az elnök jóváhagyja. (3) A munkaszervezethez történő csatlakozási kérelem benyújtására a rendelkezései irányadóak. 12

13 (4) Nem lehet a munkaszervezet tagja a.: az elnökség tagja, ide nem értve a munkaszervezet vezetőjét; b.: akit az etikai bizottság a munkaszervezetben való részvételtől eltiltott, az eltiltás tartama alatt; c.: aki ellen az etikai bizottság tagsági jogait korlátozó döntést hozott. 25. (1) A munkaszervezet tagjaira az elnökség rendelkezései irányadóak, amennyiben azt a munkaszervezet vezetője ellenjegyezte. (2) A munkaszervezet vezetője akadályoztatás esetén az ellenjegyzés jogát az elnökre, vagy a munkaszervezet kijelölt tagjára átruházhatja. (3) Az utasítási jogokat a (2) bekezdésben nevesített esetben, a rendelkezés ellenjegyzője gyakorolja. 26. (1) A munkaszervezet tagjai a referensek és a szóvivő. (2) A referensek a munkaszervezet vezetője által kijelölt feladatok ellátása során a platform nevében és képviseletében járnak el. Feladatuk ellátása során munkájukat a munkaszervezet vezetőjének utasítása szerint kötelesek elvégezni. (3) A referensek feladatukat az elnökség által meghatározott státusban végzik. Felelősségre vonásukat a munkaszervezet vezetője az etikai bizottságnál kezdeményezheti. 27. (1) Az elnökség tagjai különös tekintettel az alelnökökre feladataik ellátásához a referenseket igénybe vehetik, amennyiben rendelkezéseiket a munkaszervezet vezetője jóváhagyja. (2) A referensek tevékenységére a 26. rendelkezései ebben az esetben is irányadók. 28. (1) A szóvivő felelős a platform média béli megjelenésének és sajtóközleményei artikulálásának szervezéséért. A szóvivő tevékenységét a 13

14 munkaszervezet vezetőjének utasítása alapján végzi; a szakmai követelményeknek legmegfelelőbb módon. (2) A szóvivő tevékenységéről munkatervet készít, amelyet a munkaszervezet vezetője hagy jóvá. (3) Egyebekben a szóvivőre a referensek tevékenységének szabályai irányadók. 9. A Védnöki Kerekasztal 29. (1) A Védnöki Kerekasztal a platform politikai egyeztető testülete. A kerekasztal üléseit a munkaszervezet vezetője szervezi, az ülést a platform elnöke vezeti. (2) A Védnöki Kerekasztal tagjait a platform elnöke kéri fel. Tagjai csak párttagok lehetnek. A kerekasztal tagjai lehetnek olyan párttagok is, akik nem tagjai a Magyar Progresszív Platformnak, vagy más platform regisztrált tagjai. (3) A Védnöki Kerekasztal konzultatív és tanácsadó testület. (4) A Védnöki Kerekasztal elvi állásfoglalásokat és iránymutatásokat fogalmazhat meg a platform tevékenységéhez kapcsolódóan. (5) A kerekasztal állásfoglalásait és iránymutatásait az elnökség soron következő ülésén tárgyalja, a napirendi pontról a munkaszervezet vezetője gondoskodik. 10. A Tagi Konferencia 30. (1) A tagi konferencia a platform legfőbb döntés hozó szerve. (2) A tagi konferencia kizárólagos hatásköre: a.: a platform munkatervének elfogadása; 14

15 b.: a platform elnökének és az elnökség tagjainak megválasztása; c.: az elnökség tagjainak visszahívásának kezdeményezése; d.: a platform alapszabályának elfogadása és módosítása; e.: az etikai bizottság tagjainak megválasztása. (3) A tagi konferencia félévente ülésezik, de legalább évente egyszer. (4) A tagi konferencia üléseit a platform elnöke hívja össze, az összehívásról a munkaszervezet vezetője intézkedik. (5) A tagi konferenciát írásban kell összehívni. A meghívóban meg kell jelölni: a.: a tagi konferencia helyét; b.: időpontját; c.: a tagi konferencia tervezett napirendjét; d.: határozatképtelenség esetén a megismételt tagi konferencia helyét és idejét. 31. (1) A tagi konferencia akkor határozatképes, ha a platform tagságának több mint fele jelen van, vagy a területi és szakmai szervek működéséről rendelkező elnökségi határozat szerint, a tagság legalább felét reprezentáló, a képviselet szabályai szerint delegált és eljáró képviselő jelen van. (2) Amennyiben a tagi konferencia határozatképtelen, a megismételt tagi konferencia a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, ha azon az elnök vagy a munkaszervezet vezetője jelen van. 11. Az etikai és jelölőbizottság 32. (1) A tagi konferencia hattagú etikai és jelölőbizottságot választ. Az etikai és jelölőbizottság ügyrendjét maga határozza meg. A bizottság tagjai maguk közül választják a bizottság elnökét. (2) Az etikai és jelölőbizottságnak tagja csak olyan platformtag lehet, aki ellen a bizottság eljárást nem folytatott, illetve nem folytat. A jelöléshez öt platformtag 15

16 ajánlása szükséges. Az etikai bizottság tagja a hat legtöbb szavazatot kapott jelölt. (3) Nem lehet az etikai és jelölőbizottság tagja: a.: a platform elnöke és elnökségi tagja; b.: a munkaszervezet vezetője; c.: a Védnöki Kerekasztal tagja. (3) Az etikai bizottság a platform tisztújítása során jelölőbizottsági hatáskört is gyakorol. A tagi konferencia csak az etikai és jelölőbizottság által elfogadott jelöltekről szavazhat. (4) Az etikai és jelölőbizottság tagjai kötelesek a lehető legnagyobb körültekintéssel eljárni, hogy a platform tisztviselői az etikai szabályokat betartsák, továbbá hogy tisztségre csak az alapszabályt tiszteletben tartó platformtag lehessen választható. 33. (1) A bizottság etikai ügyekben és jelöltlista összeállítása során kérelemre jár el, a kérelem tartalma a bizottságot köti. A bizottság határozatot csak a kérelemben foglaltakról hozhat. (2) A bizottsághoz kérelemmel bármely platformtag fordulhat. A kérelemre a 8. rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. V. A társult szervezetek 34. (1) A platform alapszabályának 6. szerinti szervezetek a platformhoz intézményes keretek között is kapcsolódhatnak. (2) Amennyiben kapcsolódási szándékukat kinyilvánítják, a platform elnöksége arról következő ülésén határoz. 16

17 12. A szellemi műhelyek 35. (1) A platform deklarálja: a szellemi műhelyek a színvonalas szakpolitikaalkotás letéteményesei. Ezért a platform működése során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy értékeinek képviselete során a szellemi műhelyek elérhető legszélesebb körének szakpolitikai ajánlásait, és tudományos eredményeit figyelembe vegye. (2) A társult szellemi műhelyek képviselői a platform elnökségének, a Védnöki Kerekasztalnak, valamint a tagi konferenciának tanácskozási jogú, meghívott résztvevői. (3) A társult szellemi műhelyek képviselői a (2) bekezdésben nevesített szervek ülésén időkeretben felszólalhatnak, álláspontjukat ismertethetik, valamint az elfogadott határozatokat, iránymutatásokat és ajánlásokat véleményezhetik. (4) A szellemi műhelyek képviselőinek meghívásáról a munkaszervezet vezetője intézkedik. 13. A civil szervezetek 36. (1) A platform deklarálja: a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a platform értékeinek társadalmasításában, ezért a platform működése során figyelembe veszi a civil szervezetek társadalmi tapasztalatait. (2) Egyebekben a civil szervezetekre a 35. rendelkezéseit kell alkalmazni. VI. Záró rendelkezések 37. (1) Jelen alapszabályt a platform alapító bizottsága fogadja el. (2) A platform alapító bizottsága intézkedik az alapszabály betartásáról és betartatásáról. 17

18 (3) Az alapító bizottság felállítja a tagság-ellenőrző és jelölőbizottságot, amelynek munkájában az alapító bizottság tagjai részt vesznek. (4) A tagság-ellenőrző és jelölőbizottság az etikai és jelölőbizottság hatáskörében jár el annak megalakulásáig. 38. (1) Az elnökség jogait annak megalakulásáig az alapító bizottság gyakorolja, ezért a 32. (3) a. - b. pontját az alapítóbizottság tagjaira az etikai és jelölőbizottság megalakulásáig nem kell alkalmazni. (2) A munkaszervezet vezetőjének hatásköreit az elnökség megalakulásáig és annak határozatáig az alapítóbizottság választott tagja gyakorolja. (3) A platform országos elnökségnek történő bejelentéséről az alapító bizottság intézkedik. 39. A tagság-ellenőrző és jelölőbizottság a.: dönt az első tagi konferencia összehívásáról; b.: ellenőrzi és elfogadja a tagok belépési nyilatkozatát; c.: egyszerűsített eljárásban dönt az etikai kérdésekben; d.: elfogadja az első elnökségi és elnöki jelöltlistát, valamint az etikai bizottság jelöltjeinek listáját. 40. (1) A 37. (2), továbbá a rendelkezései hatályukat vesztik, amennyiben a tagi konferencia a platform elnökét, elnökségét és az etikai és jelölőbizottság tagjait megválasztotta. (2) Az első tagi konferencia ülésének összehívásáig a 13. (1) rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 18

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Kongresszusi szabályzat

Kongresszusi szabályzat 1. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához Kongresszusi szabályzat (elfogadta az MSZP Választmánya 2011. november 26-án) A kongresszus a párt legfelső képviseleti és döntéshozó szerve, amelyet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület:

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület: Költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Honvédkórház Rövidített megnevezése: Honvédkórház Angol nyelvű megnevezése: Military Hospital Tartalomjegyzék 1. Megnevezés 2. Székhely 3. Tevékenysége

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános megállapítások 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyar Könyvtáros Egyesület Fejér Megyei

Részletesebben

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Kaposvár, 2013 Preambulum A Kaposvári Egyetem a felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 60. (2) (2005. évi CXXXIX. törvény 77. (2) ) bekezdése alapján az

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY 1 A HBB szerepe - Helyi döntéshozatal végrehajtása érdekében, a LEADER HACS által saját tagjaiból megválasztott

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának ALAPSZABÁLYA Budapest, 2013. december 11. 1 PREAMBULUM 1 A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE Előzmények A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2009. szeptember 25-én, 11. Pk. 61.285/2003/4.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Dr.~ztián jegyző. Lf :U. szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Dr.~ztián jegyző. Lf :U. szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Lf :U. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben