A L A P S Z A B Á L Y A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P S Z A B Á L Y A"

Átírás

1 A Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub ( ) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt A L A P S Z A B Á L Y A Lezárva:

2 Tartalom: Bevezető I. Általános rendelkezések. II. A Klub célja, feladatai. III. A Klub Tagsági-, Sportolói-, Alkalmazotti jogviszony keletkezése és megszűnése. IV. A Klub Tisztségviselői. V. A Klub szervezete. VI. A Klub gazdálkodása és vagyona. VII. A Klub működése és működését szabályozó dokumentumok. VIII. A Klub megszűnése. IX. Záró rendelkezések. Záradék

3 Bevezető: Jelen Alapszabály célja, hogy biztosítsa a Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub demokratikus önkormányzati renden alapuló működését, elősegítse a Tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését, a Klub alapításával kapcsolatos célkitűzések megvalósulását.

4 I. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések: 1./ A Klub neve: Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub 2./ A Klub civil szervezet, jellege: Sport Egyesület 3./A Klub székhelye: 9021 Győr, Árpád u / A Klub telephelyei: 9026 Győr, Kálóczy tér 6. és 9021 Győr, Radó sétány 2. 5./ A Klub színe: Kék-Fehér 6./ A Klub az alábbi sportszervezeteket tekinti elődjének: -Győri Torna és Evezős Egylet ( ) -Győri Rába ETO Evezős Szakosztály ( ) -Győri Vízügy SE Evezős Szakosztály ( ) -Győri Spartacus SE ( ) 7./ A Klub a Győri Spartacus SE hivatalos jogutódja. 8./ A Klub felvállalja az elődök és a város evezős múltját, ápolja az evezős hagyományokat, gondoskodik a megemlékezésekről, az évfordulók megünnepléséről. 9./ A Klub a évi CLXXV. törvény alapján, önkormányzati elven működő civil szervezet. 10./ A Klub az I. fejezetben foglalt célokat, feladatokat közhasznú szervezetként valósítja meg. A Klub által felvállalt közhasznú szolgáltatásokból a tagokon kívül más is részesülhet. 11./ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 12./ A Klub vállalkozói tevékenységet csak a közhasznú céljai megvalósításának előremozdítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 13./ A Klub a Magyar Evezős Szövetség Tagja. II. A Klub célja, feladatai: 2. A Klub közérdekű célja: A Klub célja az evezős sportot szerető és támogató emberek összefogása a sportág népszerűsítése, a nagy múltú győri evezős hagyományok folytatása érdekében. Célunk, hogy a minőségi versenysportolók kinevelése, versenyeztetése mellett közösséget teremtsünk és szabadidős sportlehetőséget biztosítsunk az egészséges testmozgásra vágyó polgároknak.

5 3. A klub feladatai 3.1. A Klub közérdekű feladatai: A Klub alaptevékenységként az alábbi állami illetve helyi önkormányzat által ellátandó közfeladatok megvalósítására törekszik: Jogszabályhely: évi I. tv. 49. c) Közfeladati tevékenység: Tudatosítani a sportnak mint nemzeti alapértéknek egyént és közösséget erősítő küldetését, az összetartozás és a versenyzés szellemét, az evezés és az egészséges életmód kapcsolatát A rendszeres sportolás, testedzés szervezeti kereteinek biztosítása, a mozgáskultúra fejlesztésének és az egészséges életmód népszerűsítése Jogszabályhely: évi I. tv. 49. d) Közfeladati tevékenység: Sporttevékenységek (edzések, versenyek, túrák) szervezése, valamint a sporttevékenység intézményi-technikai feltételeinek biztosítása evezési (verseny)sportágakban és szabadidős sporttevékenységekben Versenysportolók kiválasztása, versenyeztetése különféle korosztályokban, a versenyzői utánpótlás kinevelése Jogszabályhely: évi I. tv. 49. e) Közfeladati tevékenység: Az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és családok, a hátrányos helyzetű csoportok, valamint a fogyatékosok sportolási lehetőségeinek támogatása. Jogszabályhely: évi I. tv. 49. f) Közfeladati tevékenység: A meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának betartása és betartatása. Jogszabályhely: éviclxxxix. Törvény 13. /1/ bek. 15. pont Közfeladati tevékenység: Ápolni és fejleszteni a hagyományos győri evezős versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport működési helyi kereteit 3.2. A Klub egyéb feladatai: 1. Az evezős sportot szeretők, támogatók összefogása, rendezvények, klub programok szervezése, az evezős hagyományok ápolása. 2. Az evezős sportág népszerűsítése, az evezés, az evezősök képviselete különböző szakmai és önkormányzati testületekben. 3. Veterán sportolók összefogása, edzési lehetőség biztosítása, a Klub színeiben való versenyeztetésük.

6 4. Túraevezés létrehozása, túrevezősök túrázási, túraversenyzési lehetőségeinek támogatása. 5. A jogszabályok által meghatározott keretek között nemzetközi tevékenység folytatása. 6. A Klub szorosan együttműködik a civil és szakmai szervezetekkel, nevelési-oktatási intézményekkel. Kapcsolatot tart fent az állami-önkormányzati, valamint a gazdálkodó szervezetekkel. 7. Részvétel sportszakmai képzéseket, illetve ilyenek szervezése. 8. A Tagok, a Sportolók, a sportolási lehetőségeket szolgáltatási díj ellenébeni igénybe vevő magánszemélyek részére evezős, illetve egyéb szabadidős sportlehetőség biztosítása. A Klub szolgáltatásainak pontos körét és nyújtásuk módját, az azokért fizetendő díj mértékét az Alapszabályban meghatározott célokkal összhangban a Klub Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg. III. A Klub Tagsági-, Sportolói-, Alkalmazotti- jogviszonyok keletkezése és megszűnése: 4. A Klub Tagsága: 1./ A Klub Tagsága a következőkből áll: Rendes tagok, Tiszteletbeli Tagok, Örökös Tagok. 2./ A Klub rendes tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgárságú magánszemély, aki az Elnökségnek benyújtott felvételi kérelmében írásban nyilatkozik arról, hogy a) A Klub célkitűzéseivel egyetért s e célok megvalósítása érdekében szervezi és segíti tagjainak tevékenységét, b) A Klub Alapszabályát ismeri, elfogadja és vállalja a tagdíj megfizetését. 3./ A Klub Tiszteletbeli Tagja lehet az a magánszemély, illetve jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki a Klub célkitűzéseinek megvalósítását erkölcsileg és anyagilag támogatja, azok megvalósításáért kimagaslóan teljesített és a Taggyűlés megválasztotta. 4./ A Klub Örökös Tagja lehet az a magányszemély, aki a Klub célkitűzéseinek megvalósítását erkölcsileg és anyagilag hosszú időn keresztül támogatta, azok megvalósításáért kimagaslóan teljesített és a Taggyűlés megválasztotta. 5. A Tagsági viszony keletkezése, megszűnése: 1./ A Klubba való belépés és kilépés önkéntes. A Klub rendes tagjai közé belépni szándékozók az elnökséghez címzett nyilatkozatot tesznek. A belépési nyilatkozatot két rendes tagnak aláírásával ajánlania kell. 2./ A Tagság felvétellel, Tiszteletbeli Tagság és Örökös Tagság választással keletkezik. 3./ Tagfelvétel-kérdésekben a 4./ pontban foglalt kivétellel- az Elnökség határoz. Tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a Taggyűléshez lehet jogorvoslattal fordulni.

7 4./ Tiszteletbeli, illetve Örökös Tagok megválasztása a Klub Taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. 5./ A Tagság, Tiszteletbeli Tagság magánszemély esetében kilépéssel, kizárással, elhalálozással, illetve tagdíjfizetés 6 hónapnál hosszabb meg nem fizetés esetén törléssel szűnik meg. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében a vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén kizárással, azok jogutód nélküli megszűnése esetében törléssel szűnik meg. 6./ A tag tagsági jogviszonyát bármikor, indoklás nélkül felmondhatja (kilépés). A Klubból való kilépési szándékot írásban kell bejelenteni az Elnökség részére. A kilépés nem mentesít a Tagság idején keletkezett kötelezettségek alól. 7./ Amennyiben a Rendes Tag 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkezik, az Elnökség 30 napos határidő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel írásban felszólítja a tagdíj-hátralék megfizetésére. Ezen határidő elmulasztása esetén az Elnökség a tagsági jogviszonyt törli. A tagsági jogviszony Elnökség általi megszüntetése esetén 15 napon belül a Taggyűléshez lehet jogorvoslattal fordulni. A jogorvoslatnak halasztó hatálya van. 8./ Az Egyesület tagjainak sorából kizárható a tag, ha - a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte; - súlyosan vét az Egyesület alapszabálya ellen és ezzel veszélyezteti az egyesület céljainak megvalósítását. 9./ Az Elnökség kizárja azt a tagot, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és a közügyektől eltiltott. 10./ A kizárást fegyelmi eljárásnak kell megelőznie, amelyet a Fegyelmi Bizottság folytat le. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizárással érintett tag személyes meghallgatását biztosítani kell, a kizáró határozatot a taggal 15 napon belül írásban közölni kell. A Tag a kizárása ellen a Taggyűléshez fordulhat jogorvoslatért. 12./ A Taggyűlés a kizárási eljárást a 10./ pontban foglalt szabályok szerint folytatja le. 12./ A Klub Tagjairól nyilvántartást kell vezetni. 13./A Klub Rendes Tagjai az Elnökség által megállapított tagsági díjat fizetnek. A tagdíj mértéke: Ft/fő/hó. A tagdíjat minden tárgyhó 10. napjáig kell a Klub pénztárába befizetni, vagy számlájára átutalni. 14./ Tiszteletbeli és Örökös Tagok tagdíjat nem kötelesek fizetni. 15./ A Klub Örökös Tagjai - örökös tagságuk megtartása mellett írásban kezdeményezhetik rendes tagként való nyilvántartásukat. Ebben az esetben az örökös tagot megilletik rendes tag jogai és terhelik annak kötelezettségei is. 6. A rendes Tagok jogai: 1./ A Klub Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a Klub munkájában, edzéseken, versenyeken, használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket és sportfelszereléseket, igényelheti a Klub szakembereinek segítségét. 2./ Szavazati joggal részt vehet a Klub taggyűlésén, választhat, és választható. Képviseletre jogosító tisztséget kiskorú tag nem viselhet.

8 3./ Véleményt nyilváníthat, észrevételeket, javaslatokat tehet a Klubbot érintő valamennyi kérdésben. 4./ Mindenkor betekinthet a Klub irataiba, amennyiben az nem sérti más Tagok személyiségi jogait. 5./ Tájékoztatást kérhet a Klub bármely tevékenységéről. 6./ Részesülhet a Klub által nyújtott kedvezményekben. 7. A Tagok kötelezettségei: 1./ Az Alapszabály, a Klub egyéb Szabályzatainak, Határozatainak betartása, betartatása, végrehajtása. 2./ A Tagsági díjak határidőre történő megfizetése. 3./ A Klub vagyonának, vagyontárgyainak megóvása, rendeltetésszerű használata. 4./ A biztonsági és balesetvédelmi szabályok betartása. 5./ Sportszerű magatartás, a Klub céljainak, szellemiségének, értékrendjének tisztelete. 6./ Versenyszerűen sportoló Tag esetén az edzői útmutatások, utasítások betartása, sportszerű életmód, a versenyekre való lelkiismeretes legjobb tudás szerinti felkészülés, a versenyeken sportszerű versenyzés a legjobb tudás szerinti szereplés, a Sportolók jogait és kötelezettségeit tartalmazó Szabályzat előírásainak betartása. 7./ Köteles megtéríteni azt a kárt, amit a Klub vagyonában szándékosan, vagy gondatlanságból ő, vagy vendége okozott. 8./ A Klub fejlődésének és eredményeinek elősegítése. 9./ A Klub, illetve az evezés népszerűsítése. 10./ A tag vitás kérdésekben a tag az Elnökhöz, az Elnökséghez, vagy a Felügyelő Bizottsághoz fordulhat írásos panaszával. Vitás kérdéseket a Tag elsősorban a Klubon belül köteles megoldani, a nyilvánosság kizárásával. 8. A Tiszteletbeli és Örökös Tag jogai: 1./ A Tiszteletbeli Tag és Örökös Tag részt vehet tanácskozási joggal a Klub Taggyűlésén. 2./ Javaslatokat, észrevételeket tehet a Klub működésével kapcsolatban. 3./ Javaslatokat tehet a Klubbot érintő kérdések megtárgyalására. 4./ Az Elnökség által meghatározott feltételek szerint látogathatja a Klub létesítményeit, igényelheti, igénybe vetheti sporteszközeit, sportszereit, kérheti a szakemberek segítségét. Jogi személyiséggel rendelkező Tiszteletbeli Tag esetén a fenti jogok az Elnökség határozata alapján az Alkalmazottakat, Tulajdonosokat illethetik meg. 9. A Tiszteletbeli, az Örökös Tag kötelezettségei: 1./ A Klub Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, határozatainak betartása, betartatása. 2./ Sportszerű magatartás, a Klub céljainak, szellemiségének képviselete, illetve az evezés népszerűsítése. 3./ Lehetőségeinek megfelelően a Klub célkitűzéseinek erkölcsi, anyagi támogatása. 4./ Vitás kérdésekben köteles a 7. 8./- ban foglaltak szerint eljárni. 10. A Klub Sportolói:

9 1./ A Klub Sportolói: Versenysportolók, Veterán sportolók, Túra evezősök, Hobbi sportolók. 2./ Klubnak Sportolója lehet mindenki, aki elfogadja és betartja az Elnökség által kidolgozott, a Sportolók Jogai és Kötelezettségei c. szabályzatban foglaltakat és megfizeti a közhasznú szolgáltatás díját. 3./ A Sportolói jogviszonyt Belépési Kérelemmel kell kezdeményezni az Elnökség felé. A Kérelmet az edzőnek az aláírásával ajánlania kell. A Klub a Sportolókkal évente, Sportolói Szerződést köthet, melyben rögzíti a felek elvarásait és támogatásait. 4./ A Sportoló az Edzői útmutatások alapján látogathatja, illetve köteles látogatni a Klub létesítményeit, a Sportolói Szerződésben rögzítettek szerint használhatja, illetve köteles használni sporteszközeit, sportszereit. 5./ A Sportoló köteles a Klub vagyonát, eszközeit rendeltetésszerűen használni. Karokozás esetén a Fegyelmi Bizottság vizsgálata alapján a rá felróható mértékben köteles az okozott kárt megtéríteni. 6./ A Sportolói viszony megszűnik a Sportolói Szerződésben foglaltak megsértését követő, az Elnökség által hozott felmondó határozat, vagy a sportoló felmondó nyilatkozata alapján. 7./ A Klub a Sportolóiról nyilvántartást vezet. 11. Az alkalmazotti Apparátus 1./ A Klub feladatainak ellátására az elnökség Apparátust hoz létre. Az Apparátus létszámát, valamint szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását. 2./ Az Apparátus szervezeti felépítését és feladatait a Klub elnöksége a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. 3./ Az Apparátus tagjai felett a munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja. IV. A Klub vezető tisztségviselői: 12. A Klub vezető tisztségviselői: A Klub Elnöke és az Elnökség tagjai A Felügyelő Bizottság Elnöke A Fegyelmi Bizottság Elnöke A Klub vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 13. A vezető tisztségviselők választása, visszahívása: 1./ A Taggyűlés a vezető-tisztségviselőket négy évre választja, kivéve ha a választások a mandátumok megüresedése miatt kerül kiírásra. A mandátumok megüresedése miatti

10 választásokon a vezető tisztségviselőket, illetve tisztségviselőket a Taggyűlés csak a következő tisztújító közgyűlésig választja meg. 2./ Az Elnökség a választó Taggyűlés előtt legalább egy hónappal Jelölő Bizottságot hoz létre. A Jelölő Bizottság a tagság véleményének felmérését követően javaslatot tesz a vezető tisztségviselők személyére. 3./ A tisztújító Taggyűlésen bármely választásra jogosult, a Jelölő Bizottság által jelölteken kívül más személy jelölő-listára való kerüléséhez a Taggyűlés nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel meghozott döntésére van szükség. 4./ A tisztségviselő választás legalapvetőbb szabályait az Alapszabály 19., 20., 21. vonatkozó rendelkezései, míg annak részletes szabályait a Klub Választási Szabályzata tartalmazza. 5./ Visszahívásra akkor kerülhet sor, ha a Klub választott tisztségviselője súlyosan vétett a Klub Alapszabálya ellen. Ilyen eljárás lefolytatását a / pontban foglaltak figyelembevételével bármely rendes tag kezdeményezheti a Taggyűlésnél. Rendkívüli Taggyűlés összehívásával az Elnökség köteles kezdeményezni annak a tisztségviselőnek a visszahívását, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és/vagy a közügyektől eltiltott, vagy akivel kapcsolatban a 12. szerint összeférhetetlenségi ok merült fel. 14. A vezető tisztségviselők összeférhetetlensége: 1./ A Klub vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 2./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 3./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 4./ Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől 5./ A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Klub vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 6./ A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11 7./ Nem lehet a Felügyelőség Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 8./ A közgyűlés, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. V. A Klub Szervei 15. A Klub szervei: a./ Taggyűlés b./ Rendkívüli Taggyűlés c./ Elnökség d./ Elnök e./ Felügyelő Bizottság f./ Fegyelmi Bizottság 16. A Taggyűlés és összehívása: a./ Taggyűlést 1./ A Taggyűlés a Klub legfőbb szerve, amely a Tagok összessége. 2./ A Klub Taggyűlését szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni, ahol meg kell tárgyalnia az éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. 3./ A Taggyűlés időpontját a Klub elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania, és annak helyéről, pontos időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a Tagokat meghívóval, írásban 20 nappal előtte értesíteni kell. A meghívót elektronikus levélben is lehet kézbesíteni.

12 A taggyűlési meghívóban a fentieken kívül meg kell jelölni a megismételt taggyűlés helyszínét, időpontját, és a meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz (17. /5/ bek.). 17. A Taggyűlés határozatképessége: 1./ A Taggyűlésen szavazati joggal csak a rendes Tagok rendelkeznek. 4./ A Taggyűlés határozatképes, ha azon legalább a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő. 5./ Ha a Taggyűlés eredeti időpontjától számított 1/2 órán belül nem válik határozatképessé, a Taggyűlést el kell halasztani és 1 órán belül ismételten össze kell hívni. 6./ Az ismételten összehívott Taggyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 7./ A Taggyűlés a jogszabályban meghatározott esetek kivételével nyilvános. 18. A Taggyűlés napirendje: 1./ A Taggyűlés napirendjét az Elnökség állapítja meg és terjeszti a Taggyűlés elé. 2./ A Klub Rendes Tagja javaslatot terjeszthet elő a napirendre, ha javaslatot a Taggyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban benyújtotta az Elnökségnek. Az e határidő után, vagy a Klub Taggyűlésén beterjesztett javaslat abban az esetben tárgyalható, ha a szavazatra jogosult 2/3-os többsége azzal egyetért. 19. A Taggyűlés hatásköre: 1/ A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a Klub megalakulásának, feloszlásának, valamint más egyesülettel való egyesülésének kimondása. b) az Alapszabály megállapítása, módosítása. c).az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi bizottság elnökének valamint tagjainak megválasztása és visszahívása d) nemzetközi szervezetbe való belépés és az onnan való kitépés elhatározása. e) a Klub éves tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. Az előző évre vonatkozó éves beszámoló, közhasznúsági melléklet elfogadásáról a közgyűlés a következő év május 31-ig dönt. f) a Klub éves pénzügyi tervének elfogadása. g) a tagdíj mértékének és fizetési feltételeinek megállapítása. h) a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása. i) a Klub - éves és hosszú távú - sportfejlesztési tervének elfogadása. j) a Klub szakosztályainak önálló jogi személyiséggel való felruházása. k) döntés a tag törlésének, illetőleg kizárásának ügyében. l) a jelenlegi és korábbi klub tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés. m) a végelszámoló kijelölése. n) a Ptk. 3:74. -ban foglalt egyéb hatásköri feladatok ellátása.

13 20. A Taggyűlés határozathozatala: 1./ A taggyűlés levezető elnöke az Klub elnöke. Akadályoztatása esetén a taggyűlés választja meg a levezető elnököt. A levezető elnök javaslatára a taggyűlés választja meg a jegyzőkönyvvezetőt, illetve a jegyzőkönyv két hitelesítőjét. 2./ A 3. és 4. pontban foglalt kivételektől eltekintve a Taggyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének IGEN szavazatával hozza meg. 3./ Minősített többség szükséges: a.) Az összes tag háromnegyedes többsége szükséges a Klub céljainak módosításához, illetve a Klub megszűnéséről vagy más szervezettel történő egyesüléséről hozandó döntéshez. b.) A taggyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedének szavazat szükséges az Alapszabály elfogadásához és módosításához. 4./ A Taggyűlés titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó Vezető Tisztségviselők megválasztásakor. Titkos szavazás előtt az egyesület jelenlévő tagjai közül két tagú szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság feladata a szavazás eredményének megállapítása, kihirdetése és jegyzőkönyveztetése. 5./ A Taggyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni. 6./ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 7./ A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Levezető Elnök, a jegyzőkönyvvezető, és az erre megválasztott két jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvnek az ülésen elhangzottaknak a lényegét, a Taggyűlés határozatait azonban szó szerint kell tartalmaznia. A jegyzőkönyvből a döntés tartalmán, időpontján és hatályán kívül, a végrehajtásért felelős személyen kívül - ki kell tűnnie a hozott határozatokat támogatók illetve ellenzők számarányának. Az elnök köteles a Taggyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Tárában elhelyezni. 8./ A Taggyűlési határozatok érintettekkel való közlésének módjáról, a taggyűlési döntések nyilvánosságáról a pontjai, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkeznek. 21. A Rendkívüli Taggyűlés összehívása. b./ A Rendkívüli Taggyűlés 1./ A rendkívüli Taggyűlést össze kell hívni: a) a Klub Elnökségének többségi határozata alapján, illetve ha az összehívást a Felügyelő bizottság kezdeményezi b) ha a Klub szavazati joggal rendelkező Tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kívánja, illetve ha a bíróság elrendeli.

14 c) ha a vezető tisztségviselők mandátumai megüresednek, illetve a taggyűlési bizottságokban a bizottsági tagok száma 2/3- ára csökken, Rendkívüli Taggyűlést kell összehívni, melyen a következő tisztújító taggyűlésig a mandátumok betöltésére vezető tisztségviselőt, illetve tisztségviselőt kell választani. 2./ A Rendkívüli Taggyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 1 hónapon belül az Elnökségnek össze kell hívni. 3./ A Rendkívüli Taggyűlésre egyébként a Klub rendes Taggyűlésére vonatkozó szabályok az irányadók. 22. Az Elnökség: c./ Elnökség 1./ A Klub tevékenységét a két Taggyűlés közötti időszakban a Klub Elnöksége irányítja. Az Elnökség a Klub működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 2./ Az Elnökség feladatai és hatásköre: a) a Klub Taggyűlésének összehívása és előkészítése. b) a Klub törvényes és Alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete. c) gondoskodás a Taggyűlés határozatainak végrehajtásáról. d) A Sportolók Jogai és Kötelezettségei, a Klub Szervezeti és Működési Szabályzatának, Választási Szabályzatának, Fegyelmi Szabályzatának megállapítása a Klub működésével kapcsolatos egyéb szabályzatok meghatározása, és azok módosítása, e) az éves közhasznúsági melléklet elkészítése. f) a Klub rövidtávú Sportfejlesztési tervének megállapítása. g) a Taggyűlés részére a Klub éves tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló előkészítése. h) a Klub éves költségvetésének összeállítása, a Taggyűlés elé terjesztése. i) A költségvetésnek megfelelő gazdálkodás. j) döntés a Tagfelvételi kérelmek ügyében, a kizárásokról, törlésről, a sportolói jogviszony létesítéséről, felmondásáról, a Sportolói Szerződések megkötése, módosítása. k) a Tagsági díj, a közhasznú szolgáltatási díj, a vállalkozási díjtételek megállapítása és beszedésének felügyelete. l) a Klub szakmai munkájának felügyelete, versenyek szervezése, versenyeken való részvétel elhatározása, az apparátus vezetőinek beszámoltatása és ellenőrzése. m) az éves program, munka és ülésterv, versenynaptár jóváhagyása. n) Ptk. 3:74. -ban foglalt egyéb hatásköri feladatok ellátása. 23. Az Elnökség Tagjai: 1./ Az Elnökség Elnökből és négy fő Elnökségi Tagból áll. 2./ Az Elnökségnek csak olyan magyar állampolgár lehet Tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. 3./ Az Elnökség Tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 4./ Az Elnökségi Tagság megszűnik: a) a mandátum lejártával, b) lemondással,

15 c) visszahívással, d) elhalálozással, e) Klubból történő kizárással. 24. Az Elnökség Tagjának kötelességei: 1./ Rendszeresen és tevékenyen részt vesz a Klub feladatainak meghatározásában, megvalósításában, a határozatok előkészítésében és meghozatalában végrehajtásuk ellenőrzésében. 2./ Jogosult és köteles a Klubbot érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az Elnökség elé terjeszteni. 25. Az Elnökség működése: 1./ Az Elnökséget az Elnök, vagy legalább három Elnökségi tag, a Felügyelő Bizottság Elnöke, és a Fegyelmi Bizottság Elnöke hívhatja össze a napirend írásbeli közlésével, az összehívástól számított legalább 15 napi időközzel. Az elnökségi ülés megtartásáról annak időpontját legalább 8 nappal megelőzően a Klub hirdetőtábláján hirdetményt is ki kell függeszteni, amelyen fel kell tüntetni az elnökségi ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat és azt, hogy az ülés nyilvános. 2./ Az Elnökség döntését egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az ügyét el kell vetni. 3./ Az Elnökség döntéseit határozatba foglalja. A határozatnak tartalmaznia kell meghozatalának időpontját, hatályát, a döntést támogatók, és ellenzők számarányát és nevét. Az Elnökség a Tagot közvetlenül érintő határozatát az érintettel kézbesítés útján közli. A Tagok, vagy a Klub szolgáltatásait igénybe vevő kívülállók szélesebb körét érintő határozatait az Elnökség a Klub hirdetőtábláján való kitűzéssel hozza nyilvánosságra. 4./ Az Elnökséget legalább kéthavonta össze kell hívni, egyebekben az Elnökség az szükség szerint ülésezik. 5./ Az Elnökség ülései a jogszabályban meghatározott esetek kivételével nyilvánosak. 6./ Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek az ülésen elhangzottak lényegét, határozatait azonban szó szerint kell tartalmaznia. A jegyzőkönyvet a levezető Elnök, a jegyzőkönyv-vezető és két, erre megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A határozatokat külön nyilvántartásba kell venni és azokat legalább öt évig meg kell őrizni. 7./ Az Elnökség üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén a megbízott elnökségi tag hívja össze, a napirend egyidejű közlésével. 8./ Az Elnökség határozatképes, ha Tagjainak 50%-a + 1 fő jelen van. 9./ Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza. 2/3-os többséggel hoz határozatot e) és a i) és a j) pontjában rögzített kérdésekben. 10./ Ha az elnökség visszahívásra kerül sor, vagy az elnökség lemond, vagy az elnökség tagjainak létszáma egyéb okból az alapszabályban meghatározott határozatképességhez szükséges létszám alá csökken, új elnökséget kell választani. Az új elnökség megválasztásáig a korábbi elnökség ügyvezető elnökségként működik.

16 d./ Elnök 26. Az Elnök: 1./ A Klub legfőbb tisztségviselője a Klub Elnöke. Az Elnök az Elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Klub tevékenységét. 2./ Az Elnök feladatai és hatásköre: a) az Elnökség összehívása és vezetése, a Taggyűlés Elnöki tisztségének ellátása. b) a Klub képviselete, kapcsolattartás az országos és helyi sportszervezetekkel. c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásának irányítása és ellenőrzése. d) döntési jogkör gyakorlása mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Taggyűlés, illetve az Elnökség hatáskörébe. e) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása. f) munkáltatói jogkör gyakorlása. 3./ Az Elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén teendői ideiglenes ellátására az Elnökség egy Tagját megbízhatja. 27. A Felügyelő Bizottság: e./ Felügyelő Bizottság 1./ A Klub törvényes működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság Elnökből és két Tagból áll. 2./ A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi Tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással hozza, ahhoz legalább két fő IGEN szavazata szükséges. A döntést igénylő kérdésekben hozott sorszámozott határozatokat indokolt esetben, további intézkedés céljából - az Elnökség, vagy a közgyűlés elé terjeszt. 3./ A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik. Ülését a bizottság elnöke hívja össze, de azt bármelyik FB tag kezdeményezheti. 4./ A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság Elnöke irányítja. 5./ A Felügyelő Bizottság, Éves Ellenőrzési Terv alapján dolgozik, melyről a Klub Elnökségét tájékoztatja. 28. A Felügyelő Bizottság feladata: 1./ A Klub pénz és vagyonkezelésének ellenőrzése. 2./ A civil szervezet gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és kötelező előírások betartásának ellenőrzése. Az ellenőrzéshez külső szakértőt is bevonhat. 3./ A Tagdíj befizetések ellenőrzése. 4./ Az éves mérleg felül vizsgálata. 5./ A gazdálkodás célszerűségének az, előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti ellenőrzése. 6./ A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése.

17 29. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai: 1./ A Felügyelő Bizottság Tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Klub gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratban betekinteni, a vezető tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást kérni. Az érintett felvilágosítást, tájékoztatást a lehető legrövidebb időn, a jelentést pedig 30 napon belül köteles megadni. 2./ Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság Elnöke tájékoztatja a Klub Elnökét. 3./ A Felügyelő Bizottság Elnöke az ellenőrzés tapasztalatairól a vizsgálat befejezésétől számított1 15 napon belül írásban tájékoztatja a Klub Elnökét. 4./ A Felügyelő Bizottság, tevékenységéről a Klub Taggyűlésének köteles beszámolni. 5./ A Felügyelő Bizottság Elnöke az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vesz. 6./ Az FB köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 7./ A taggyűlést vagy az Elnökséget az FB indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Taggyűlés, illetve az Elnökség összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 8./ Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 30. A Fegyelmi Bizottság: f./ Fegyelmi Bizottság 1./ A Taggyűlés a Klub Tagjaival szembeni fegyelmi eljárások lefolytatására Fegyelmi Bizottságot választhat. A Fegyelmi Bizottság Elnökből és kettő Tagból áll. 2./ A Fegyelmi Bizottság határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. A Fegyelmi Bizottság határozatait a jelenlévő Tagok több mint felének igenlő szavazatával és nyíltan hozza. Szavazat-egyenlőség esetén az ügyet el kell vetni. 3./ A Fegyelmi Bizottság tevékenységét Bizottság Elnöke irányítja. A fegyelmi eljárásban Fegyelmi Bizottság tagjaként nem járhat el az érintett személy, illetve annak a Ptk. 8:1. /1/ bek. 2. pontjában megjelölt hozzátartozója. 4./ A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működési szabályait, a fegyelmi szabályzat határozza meg. 5./ A fegyelmi eljárást az annak indítására okot adó körülménynek az eljárás lefolytatására jogosult szerv tudomására jutásától számított 15 napon, de az elkövetéstől számított legfeljebb 1 éven belül meg kell indítani. A fegyelmi eljárás megindításáról az érintettet írásban értesíteni kell. Az eljárás során a Fegyelmi Bizottság szükség szerint folytat le bizonyítást, azonban az érintettet meg kell hallgatnia, kivéve, ha ő ezzel a jogával élni

18 nem kíván. A Fegyelmi Bizottság az eljárást a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül befejezi, és a keletkezett iratokat az Elnökségnek továbbítja. 6./ A fegyelmi eljárást írásbeli határozattal kell lezárni, amelyet az érintettnek 15 napon belül kézbesíteni kell. A kizárást kimondó határozat ellen az érintett a Klub Taggyűléséhez fordulhat jogorvoslattal. VI./ A Klub működése és működésének nyilvánossága 31. A Klub működése és működésének nyilvánossága: 1./ A klub a következő jogi személynek nem minősülő szakosztályokat működteti: Versenyevezős Szakosztály Túraevezős Szakosztály 2./ A Klub működését az alábbi alap dokumentumok szabályozzák: a) Alapszabály b) Szervezeti és Működési Szabályzat c) Választási Szabályzat d) Munkaköri leírások e) Számviteli politika és kötelező mellékleteiben található szabályzatok, f) Sportolók Jogai és Kötelezettségei g) Fegyelmi Szabályzat 3./ A Klub szervezetszerű működésével kapcsolatos dokumentumok (így a testületi ülések jegyzőkönyvei, az egyesület által kötött szerződések és kiadott állásfoglalások) nyilvánosak. Ez alól kivételt képeznek a személyi, fegyelmi és munkaügyi tárgyú döntésekkel kapcsolatos iratok. A dokumentumokba a Klub székhelyén a Klub képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet. 4./ A Taggyűlés és az Elnökség hozott határozatait az elnök 15 napon belül a közvetlenül érintettnek írásban megküldi. A közlésnek pontosan tartalmaznia kell a hivatkozott döntés célját, a végrehajtással kapcsolatos tájékoztatást, illetve a határidőket. Ugyancsak az elnök gondoskodik arról, hogy a vezető szervek döntései az egyesület központi irodájában elhelyezett hirdetőtábláján kifüggesztésre kerüljenek és megjelenjenek az egyesület honlapján is. A Klub éves közhasznúsági beszámolóját a Kisalföld c. megyei napilapban is közzéteszi. 5./ A Klub honlapján, illetve központi irodájában elhelyezett hirdetőtábláján keresztül az Egyesület Alapszabályán túl - nyilvánosságra hozza a Klub szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit. 6./. A Taggyűlés által elfogadott éves számviteli beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét az egyesület honlapján (www.gyvsek.hu), továbbá bírósági letétbe helyezéssel, illetve egyesület központi irodájában elhelyezett hirdetőtábláján kifüggesztve mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

19 VII./ A Klub gazdálkodás és vagyona 32. A Klub gazdálkodása és vagyona: 1./ A Klub éves költségvetése alapján gazdálkodik. Bevételeit és kiadásait tételenként tartja nyilván. 2./ A Klub költségeinek fedezetét az alábbi bevételek szolgálják: a) tagsági díj, pártolók hozzájárulásai, támogatásai, b) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összeg c) magán és jogi személyek támogatásai. d) alapítványokból, közérdekű kötelezettségvállalásokból származó bevételek e) reklám és hirdetési tevékenységből származó bevételek, illetve a televíziós közvetítési díjak. f) költségvetési támogatások, továbbá az állami, önkormányzati, civil és gazdálkodó szervezetek által adott egyéb támogatások. g) A Klub vállalkozási, kereskedelmi tevékenységéből, valamint a Klub szolgáltatásait igénybe vevők által fizetett díjakból származó bevételek. h) pályázatok útján nyert bevételek. i) rendezvények bevételei. j) sportolóinak más sportegyesületbe történő átigazolásából származó bevétel. k) a Magyar Olimpiai Bizottság, illetőleg a sportági szakszövetségek általnyújtott támogatások. l) közhasznú szolgáltatási díjak. m) egyéb bevételek. 3./ A Klub bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Klub Tagjai a Klub tartozásaiért a Tagdíjon túlmenően- saját vagyonukkal nem felelnek. 4./ A Klub költségei, ráfordításai: a.) az alapcél szerinti közhasznú tevékenységek ellátásához kapcsolódó költségek, kiadások b.) a gazdasági-vállalkozások tevékenységekhez kapcsolódó költségek c.) a szervezet működési költségei, (bér- és adminisztrációs költségek, egyesületi ingatlanok fenntartásával, működtetésével járó kiadások, egyesületi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, értékcsökkenési leírások) d.) az egyesület működésével kapcsolatos egyéb költségek, kiadások 5./ A Klub bevételeit várhatóan meghaladó kötelezettségek vállalására csak az Elnökség jogosult. 6./ Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységgel összefüggő tevékenységet ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata illetve működése e rendelkezés alkalmazásában a sportegyesület alaptevékenységnek minősül. 7./ A Klub vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósításának előremozdítása érdekében folytat. 8./ A Klub gazdálkodása során a képződött eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabály pontjában meghatározott célja szerint közhasznú tevékenységére fordítja.

20 9./ A Klub befektetési tevékenységet nem végez. 10./ A Klub gazdálkodásának részletes szabályait az Elnökség szabályzatban rögzíti. 11./ A Klub vagyona: épület, építmények, járművek, gépek, evezős és túrahajók, felszerelések, szerszámok eszközcsoportba tartozó eszközök alkotják, melyet a Klub leltározással, minden év végén számba vesz. VIII./ A Klub megszűntetése 33. A Klub megszűnik: a) ha a tagok az egyesület megszűnéséről vagy más egyesülettel való egyesüléséről határoznak. b) amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. c) a sportról szóló 2000.évi CXLV. törvény 21. -ában előírtak szerint. 2./ Jogutód nélküli megszűnés esetén a vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A Klub köteles tartozásait rendezni, hitelezőit kielégíteni, a szerződésben vállalt kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 3./ A Klub önkéntes megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Klub Taggyűlése rendelkezik. Ha vagyonról a Taggyűlése nem rendelkezett, továbbá ha bírósági feloszlatással szűnik meg vagy megszűnését állapították meg, úgy a Klub vagyona - a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. 4./ A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. IX./ Záró rendelkezés 34. Záró rendelkezés: Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013.évi V. törvény (Ptk.) egyesületekre vonatkozó rendelkezései, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésének támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint a sportról szóló 2000.évi CXLV törvény megfelelő rendelkezései az irányadóak. Záradék: Az Alapszabályt a Győri Vízügy Evezős Klub január 9-én megtartott Taggyűlése a korábbi módosításokkal is egységes szerkezetben a 5/ sz. határozatával elfogadta. A január 9-én elfogadott módosításokat az Alapszabály vastagon szedve (új rendelkezések) jelölte.

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya

A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület a sportról szóló 2004 évi I. törvényben (továbbiakban: Sporttörvényben) meghatározott

Részletesebben

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben)

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések: Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) 1. Az egyesület neve: Ördögmák Természetbarát Egyesület 2. Alapításának éve: 2009 3. Az egyesület székhelye: 6723, Szeged Kereszttöltés

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA htc.alap 2013. szeptember 9. HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA (1987.09.07.,1999.06.04.,2000.11.17.,2001.11.16.,2004.04.16.,2006.05.12.,2008.06.20. 2009. április

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet.

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet. ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Az egyesület neve: Szigetközi Sportrepülő Egyesület Az egyesület székhelye: 9228. Halászi Püski utca ( Külterület ) Az egyesület adószáma: Az egyesület bankszámlaszáma:

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály I. Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elősegítsék a kerékpáros sportban érintettek összefogását a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület. Alapszabály

Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület. Alapszabály Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület Alapszabály A Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: I. Általános Rendelkezések 1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A TISZA EVEZŐS EGYLET. ALAPSZABÁLYA Közgyűlés által módosított 2014. 08.01.

A TISZA EVEZŐS EGYLET. ALAPSZABÁLYA Közgyűlés által módosított 2014. 08.01. A TISZA EVEZŐS EGYLET ALAPSZABÁLYA Közgyűlés által módosított 2014. 08.01. 1 I. AZ EGYLET ADATAI 1. Az egylet neve: Tisza Evezős Egylet Az egylet jogi személy, amelyet elnöke, és ügyvezető elnöke önállóan

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály 4. kiadás 2010. március 21. BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola alapítványt hoz létre. Ez az

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben