A L A P S Z A B Á L Y A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P S Z A B Á L Y A"

Átírás

1 A Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub ( ) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt A L A P S Z A B Á L Y A Lezárva:

2 Tartalom: Bevezető I. Általános rendelkezések. II. A Klub célja, feladatai. III. A Klub Tagsági-, Sportolói-, Alkalmazotti jogviszony keletkezése és megszűnése. IV. A Klub Tisztségviselői. V. A Klub szervezete. VI. A Klub gazdálkodása és vagyona. VII. A Klub működése és működését szabályozó dokumentumok. VIII. A Klub megszűnése. IX. Záró rendelkezések. Záradék

3 Bevezető: Jelen Alapszabály célja, hogy biztosítsa a Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub demokratikus önkormányzati renden alapuló működését, elősegítse a Tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését, a Klub alapításával kapcsolatos célkitűzések megvalósulását.

4 I. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések: 1./ A Klub neve: Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub 2./ A Klub civil szervezet, jellege: Sport Egyesület 3./A Klub székhelye: 9021 Győr, Árpád u / A Klub telephelyei: 9026 Győr, Kálóczy tér 6. és 9021 Győr, Radó sétány 2. 5./ A Klub színe: Kék-Fehér 6./ A Klub az alábbi sportszervezeteket tekinti elődjének: -Győri Torna és Evezős Egylet ( ) -Győri Rába ETO Evezős Szakosztály ( ) -Győri Vízügy SE Evezős Szakosztály ( ) -Győri Spartacus SE ( ) 7./ A Klub a Győri Spartacus SE hivatalos jogutódja. 8./ A Klub felvállalja az elődök és a város evezős múltját, ápolja az evezős hagyományokat, gondoskodik a megemlékezésekről, az évfordulók megünnepléséről. 9./ A Klub a évi CLXXV. törvény alapján, önkormányzati elven működő civil szervezet. 10./ A Klub az I. fejezetben foglalt célokat, feladatokat közhasznú szervezetként valósítja meg. A Klub által felvállalt közhasznú szolgáltatásokból a tagokon kívül más is részesülhet. 11./ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 12./ A Klub vállalkozói tevékenységet csak a közhasznú céljai megvalósításának előremozdítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 13./ A Klub a Magyar Evezős Szövetség Tagja. II. A Klub célja, feladatai: 2. A Klub közérdekű célja: A Klub célja az evezős sportot szerető és támogató emberek összefogása a sportág népszerűsítése, a nagy múltú győri evezős hagyományok folytatása érdekében. Célunk, hogy a minőségi versenysportolók kinevelése, versenyeztetése mellett közösséget teremtsünk és szabadidős sportlehetőséget biztosítsunk az egészséges testmozgásra vágyó polgároknak.

5 3. A klub feladatai 3.1. A Klub közérdekű feladatai: A Klub alaptevékenységként az alábbi állami illetve helyi önkormányzat által ellátandó közfeladatok megvalósítására törekszik: Jogszabályhely: évi I. tv. 49. c) Közfeladati tevékenység: Tudatosítani a sportnak mint nemzeti alapértéknek egyént és közösséget erősítő küldetését, az összetartozás és a versenyzés szellemét, az evezés és az egészséges életmód kapcsolatát A rendszeres sportolás, testedzés szervezeti kereteinek biztosítása, a mozgáskultúra fejlesztésének és az egészséges életmód népszerűsítése Jogszabályhely: évi I. tv. 49. d) Közfeladati tevékenység: Sporttevékenységek (edzések, versenyek, túrák) szervezése, valamint a sporttevékenység intézményi-technikai feltételeinek biztosítása evezési (verseny)sportágakban és szabadidős sporttevékenységekben Versenysportolók kiválasztása, versenyeztetése különféle korosztályokban, a versenyzői utánpótlás kinevelése Jogszabályhely: évi I. tv. 49. e) Közfeladati tevékenység: Az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és családok, a hátrányos helyzetű csoportok, valamint a fogyatékosok sportolási lehetőségeinek támogatása. Jogszabályhely: évi I. tv. 49. f) Közfeladati tevékenység: A meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának betartása és betartatása. Jogszabályhely: éviclxxxix. Törvény 13. /1/ bek. 15. pont Közfeladati tevékenység: Ápolni és fejleszteni a hagyományos győri evezős versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport működési helyi kereteit 3.2. A Klub egyéb feladatai: 1. Az evezős sportot szeretők, támogatók összefogása, rendezvények, klub programok szervezése, az evezős hagyományok ápolása. 2. Az evezős sportág népszerűsítése, az evezés, az evezősök képviselete különböző szakmai és önkormányzati testületekben. 3. Veterán sportolók összefogása, edzési lehetőség biztosítása, a Klub színeiben való versenyeztetésük.

6 4. Túraevezés létrehozása, túrevezősök túrázási, túraversenyzési lehetőségeinek támogatása. 5. A jogszabályok által meghatározott keretek között nemzetközi tevékenység folytatása. 6. A Klub szorosan együttműködik a civil és szakmai szervezetekkel, nevelési-oktatási intézményekkel. Kapcsolatot tart fent az állami-önkormányzati, valamint a gazdálkodó szervezetekkel. 7. Részvétel sportszakmai képzéseket, illetve ilyenek szervezése. 8. A Tagok, a Sportolók, a sportolási lehetőségeket szolgáltatási díj ellenébeni igénybe vevő magánszemélyek részére evezős, illetve egyéb szabadidős sportlehetőség biztosítása. A Klub szolgáltatásainak pontos körét és nyújtásuk módját, az azokért fizetendő díj mértékét az Alapszabályban meghatározott célokkal összhangban a Klub Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg. III. A Klub Tagsági-, Sportolói-, Alkalmazotti- jogviszonyok keletkezése és megszűnése: 4. A Klub Tagsága: 1./ A Klub Tagsága a következőkből áll: Rendes tagok, Tiszteletbeli Tagok, Örökös Tagok. 2./ A Klub rendes tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgárságú magánszemély, aki az Elnökségnek benyújtott felvételi kérelmében írásban nyilatkozik arról, hogy a) A Klub célkitűzéseivel egyetért s e célok megvalósítása érdekében szervezi és segíti tagjainak tevékenységét, b) A Klub Alapszabályát ismeri, elfogadja és vállalja a tagdíj megfizetését. 3./ A Klub Tiszteletbeli Tagja lehet az a magánszemély, illetve jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki a Klub célkitűzéseinek megvalósítását erkölcsileg és anyagilag támogatja, azok megvalósításáért kimagaslóan teljesített és a Taggyűlés megválasztotta. 4./ A Klub Örökös Tagja lehet az a magányszemély, aki a Klub célkitűzéseinek megvalósítását erkölcsileg és anyagilag hosszú időn keresztül támogatta, azok megvalósításáért kimagaslóan teljesített és a Taggyűlés megválasztotta. 5. A Tagsági viszony keletkezése, megszűnése: 1./ A Klubba való belépés és kilépés önkéntes. A Klub rendes tagjai közé belépni szándékozók az elnökséghez címzett nyilatkozatot tesznek. A belépési nyilatkozatot két rendes tagnak aláírásával ajánlania kell. 2./ A Tagság felvétellel, Tiszteletbeli Tagság és Örökös Tagság választással keletkezik. 3./ Tagfelvétel-kérdésekben a 4./ pontban foglalt kivétellel- az Elnökség határoz. Tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a Taggyűléshez lehet jogorvoslattal fordulni.

7 4./ Tiszteletbeli, illetve Örökös Tagok megválasztása a Klub Taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. 5./ A Tagság, Tiszteletbeli Tagság magánszemély esetében kilépéssel, kizárással, elhalálozással, illetve tagdíjfizetés 6 hónapnál hosszabb meg nem fizetés esetén törléssel szűnik meg. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében a vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén kizárással, azok jogutód nélküli megszűnése esetében törléssel szűnik meg. 6./ A tag tagsági jogviszonyát bármikor, indoklás nélkül felmondhatja (kilépés). A Klubból való kilépési szándékot írásban kell bejelenteni az Elnökség részére. A kilépés nem mentesít a Tagság idején keletkezett kötelezettségek alól. 7./ Amennyiben a Rendes Tag 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkezik, az Elnökség 30 napos határidő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel írásban felszólítja a tagdíj-hátralék megfizetésére. Ezen határidő elmulasztása esetén az Elnökség a tagsági jogviszonyt törli. A tagsági jogviszony Elnökség általi megszüntetése esetén 15 napon belül a Taggyűléshez lehet jogorvoslattal fordulni. A jogorvoslatnak halasztó hatálya van. 8./ Az Egyesület tagjainak sorából kizárható a tag, ha - a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte; - súlyosan vét az Egyesület alapszabálya ellen és ezzel veszélyezteti az egyesület céljainak megvalósítását. 9./ Az Elnökség kizárja azt a tagot, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és a közügyektől eltiltott. 10./ A kizárást fegyelmi eljárásnak kell megelőznie, amelyet a Fegyelmi Bizottság folytat le. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizárással érintett tag személyes meghallgatását biztosítani kell, a kizáró határozatot a taggal 15 napon belül írásban közölni kell. A Tag a kizárása ellen a Taggyűléshez fordulhat jogorvoslatért. 12./ A Taggyűlés a kizárási eljárást a 10./ pontban foglalt szabályok szerint folytatja le. 12./ A Klub Tagjairól nyilvántartást kell vezetni. 13./A Klub Rendes Tagjai az Elnökség által megállapított tagsági díjat fizetnek. A tagdíj mértéke: Ft/fő/hó. A tagdíjat minden tárgyhó 10. napjáig kell a Klub pénztárába befizetni, vagy számlájára átutalni. 14./ Tiszteletbeli és Örökös Tagok tagdíjat nem kötelesek fizetni. 15./ A Klub Örökös Tagjai - örökös tagságuk megtartása mellett írásban kezdeményezhetik rendes tagként való nyilvántartásukat. Ebben az esetben az örökös tagot megilletik rendes tag jogai és terhelik annak kötelezettségei is. 6. A rendes Tagok jogai: 1./ A Klub Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a Klub munkájában, edzéseken, versenyeken, használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket és sportfelszereléseket, igényelheti a Klub szakembereinek segítségét. 2./ Szavazati joggal részt vehet a Klub taggyűlésén, választhat, és választható. Képviseletre jogosító tisztséget kiskorú tag nem viselhet.

8 3./ Véleményt nyilváníthat, észrevételeket, javaslatokat tehet a Klubbot érintő valamennyi kérdésben. 4./ Mindenkor betekinthet a Klub irataiba, amennyiben az nem sérti más Tagok személyiségi jogait. 5./ Tájékoztatást kérhet a Klub bármely tevékenységéről. 6./ Részesülhet a Klub által nyújtott kedvezményekben. 7. A Tagok kötelezettségei: 1./ Az Alapszabály, a Klub egyéb Szabályzatainak, Határozatainak betartása, betartatása, végrehajtása. 2./ A Tagsági díjak határidőre történő megfizetése. 3./ A Klub vagyonának, vagyontárgyainak megóvása, rendeltetésszerű használata. 4./ A biztonsági és balesetvédelmi szabályok betartása. 5./ Sportszerű magatartás, a Klub céljainak, szellemiségének, értékrendjének tisztelete. 6./ Versenyszerűen sportoló Tag esetén az edzői útmutatások, utasítások betartása, sportszerű életmód, a versenyekre való lelkiismeretes legjobb tudás szerinti felkészülés, a versenyeken sportszerű versenyzés a legjobb tudás szerinti szereplés, a Sportolók jogait és kötelezettségeit tartalmazó Szabályzat előírásainak betartása. 7./ Köteles megtéríteni azt a kárt, amit a Klub vagyonában szándékosan, vagy gondatlanságból ő, vagy vendége okozott. 8./ A Klub fejlődésének és eredményeinek elősegítése. 9./ A Klub, illetve az evezés népszerűsítése. 10./ A tag vitás kérdésekben a tag az Elnökhöz, az Elnökséghez, vagy a Felügyelő Bizottsághoz fordulhat írásos panaszával. Vitás kérdéseket a Tag elsősorban a Klubon belül köteles megoldani, a nyilvánosság kizárásával. 8. A Tiszteletbeli és Örökös Tag jogai: 1./ A Tiszteletbeli Tag és Örökös Tag részt vehet tanácskozási joggal a Klub Taggyűlésén. 2./ Javaslatokat, észrevételeket tehet a Klub működésével kapcsolatban. 3./ Javaslatokat tehet a Klubbot érintő kérdések megtárgyalására. 4./ Az Elnökség által meghatározott feltételek szerint látogathatja a Klub létesítményeit, igényelheti, igénybe vetheti sporteszközeit, sportszereit, kérheti a szakemberek segítségét. Jogi személyiséggel rendelkező Tiszteletbeli Tag esetén a fenti jogok az Elnökség határozata alapján az Alkalmazottakat, Tulajdonosokat illethetik meg. 9. A Tiszteletbeli, az Örökös Tag kötelezettségei: 1./ A Klub Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, határozatainak betartása, betartatása. 2./ Sportszerű magatartás, a Klub céljainak, szellemiségének képviselete, illetve az evezés népszerűsítése. 3./ Lehetőségeinek megfelelően a Klub célkitűzéseinek erkölcsi, anyagi támogatása. 4./ Vitás kérdésekben köteles a 7. 8./- ban foglaltak szerint eljárni. 10. A Klub Sportolói:

9 1./ A Klub Sportolói: Versenysportolók, Veterán sportolók, Túra evezősök, Hobbi sportolók. 2./ Klubnak Sportolója lehet mindenki, aki elfogadja és betartja az Elnökség által kidolgozott, a Sportolók Jogai és Kötelezettségei c. szabályzatban foglaltakat és megfizeti a közhasznú szolgáltatás díját. 3./ A Sportolói jogviszonyt Belépési Kérelemmel kell kezdeményezni az Elnökség felé. A Kérelmet az edzőnek az aláírásával ajánlania kell. A Klub a Sportolókkal évente, Sportolói Szerződést köthet, melyben rögzíti a felek elvarásait és támogatásait. 4./ A Sportoló az Edzői útmutatások alapján látogathatja, illetve köteles látogatni a Klub létesítményeit, a Sportolói Szerződésben rögzítettek szerint használhatja, illetve köteles használni sporteszközeit, sportszereit. 5./ A Sportoló köteles a Klub vagyonát, eszközeit rendeltetésszerűen használni. Karokozás esetén a Fegyelmi Bizottság vizsgálata alapján a rá felróható mértékben köteles az okozott kárt megtéríteni. 6./ A Sportolói viszony megszűnik a Sportolói Szerződésben foglaltak megsértését követő, az Elnökség által hozott felmondó határozat, vagy a sportoló felmondó nyilatkozata alapján. 7./ A Klub a Sportolóiról nyilvántartást vezet. 11. Az alkalmazotti Apparátus 1./ A Klub feladatainak ellátására az elnökség Apparátust hoz létre. Az Apparátus létszámát, valamint szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását. 2./ Az Apparátus szervezeti felépítését és feladatait a Klub elnöksége a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. 3./ Az Apparátus tagjai felett a munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja. IV. A Klub vezető tisztségviselői: 12. A Klub vezető tisztségviselői: A Klub Elnöke és az Elnökség tagjai A Felügyelő Bizottság Elnöke A Fegyelmi Bizottság Elnöke A Klub vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 13. A vezető tisztségviselők választása, visszahívása: 1./ A Taggyűlés a vezető-tisztségviselőket négy évre választja, kivéve ha a választások a mandátumok megüresedése miatt kerül kiírásra. A mandátumok megüresedése miatti

10 választásokon a vezető tisztségviselőket, illetve tisztségviselőket a Taggyűlés csak a következő tisztújító közgyűlésig választja meg. 2./ Az Elnökség a választó Taggyűlés előtt legalább egy hónappal Jelölő Bizottságot hoz létre. A Jelölő Bizottság a tagság véleményének felmérését követően javaslatot tesz a vezető tisztségviselők személyére. 3./ A tisztújító Taggyűlésen bármely választásra jogosult, a Jelölő Bizottság által jelölteken kívül más személy jelölő-listára való kerüléséhez a Taggyűlés nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel meghozott döntésére van szükség. 4./ A tisztségviselő választás legalapvetőbb szabályait az Alapszabály 19., 20., 21. vonatkozó rendelkezései, míg annak részletes szabályait a Klub Választási Szabályzata tartalmazza. 5./ Visszahívásra akkor kerülhet sor, ha a Klub választott tisztségviselője súlyosan vétett a Klub Alapszabálya ellen. Ilyen eljárás lefolytatását a / pontban foglaltak figyelembevételével bármely rendes tag kezdeményezheti a Taggyűlésnél. Rendkívüli Taggyűlés összehívásával az Elnökség köteles kezdeményezni annak a tisztségviselőnek a visszahívását, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és/vagy a közügyektől eltiltott, vagy akivel kapcsolatban a 12. szerint összeférhetetlenségi ok merült fel. 14. A vezető tisztségviselők összeférhetetlensége: 1./ A Klub vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 2./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 3./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 4./ Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől 5./ A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Klub vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 6./ A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11 7./ Nem lehet a Felügyelőség Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 8./ A közgyűlés, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. V. A Klub Szervei 15. A Klub szervei: a./ Taggyűlés b./ Rendkívüli Taggyűlés c./ Elnökség d./ Elnök e./ Felügyelő Bizottság f./ Fegyelmi Bizottság 16. A Taggyűlés és összehívása: a./ Taggyűlést 1./ A Taggyűlés a Klub legfőbb szerve, amely a Tagok összessége. 2./ A Klub Taggyűlését szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni, ahol meg kell tárgyalnia az éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. 3./ A Taggyűlés időpontját a Klub elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania, és annak helyéről, pontos időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a Tagokat meghívóval, írásban 20 nappal előtte értesíteni kell. A meghívót elektronikus levélben is lehet kézbesíteni.

12 A taggyűlési meghívóban a fentieken kívül meg kell jelölni a megismételt taggyűlés helyszínét, időpontját, és a meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz (17. /5/ bek.). 17. A Taggyűlés határozatképessége: 1./ A Taggyűlésen szavazati joggal csak a rendes Tagok rendelkeznek. 4./ A Taggyűlés határozatképes, ha azon legalább a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő. 5./ Ha a Taggyűlés eredeti időpontjától számított 1/2 órán belül nem válik határozatképessé, a Taggyűlést el kell halasztani és 1 órán belül ismételten össze kell hívni. 6./ Az ismételten összehívott Taggyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 7./ A Taggyűlés a jogszabályban meghatározott esetek kivételével nyilvános. 18. A Taggyűlés napirendje: 1./ A Taggyűlés napirendjét az Elnökség állapítja meg és terjeszti a Taggyűlés elé. 2./ A Klub Rendes Tagja javaslatot terjeszthet elő a napirendre, ha javaslatot a Taggyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban benyújtotta az Elnökségnek. Az e határidő után, vagy a Klub Taggyűlésén beterjesztett javaslat abban az esetben tárgyalható, ha a szavazatra jogosult 2/3-os többsége azzal egyetért. 19. A Taggyűlés hatásköre: 1/ A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a Klub megalakulásának, feloszlásának, valamint más egyesülettel való egyesülésének kimondása. b) az Alapszabály megállapítása, módosítása. c).az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi bizottság elnökének valamint tagjainak megválasztása és visszahívása d) nemzetközi szervezetbe való belépés és az onnan való kitépés elhatározása. e) a Klub éves tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. Az előző évre vonatkozó éves beszámoló, közhasznúsági melléklet elfogadásáról a közgyűlés a következő év május 31-ig dönt. f) a Klub éves pénzügyi tervének elfogadása. g) a tagdíj mértékének és fizetési feltételeinek megállapítása. h) a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása. i) a Klub - éves és hosszú távú - sportfejlesztési tervének elfogadása. j) a Klub szakosztályainak önálló jogi személyiséggel való felruházása. k) döntés a tag törlésének, illetőleg kizárásának ügyében. l) a jelenlegi és korábbi klub tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés. m) a végelszámoló kijelölése. n) a Ptk. 3:74. -ban foglalt egyéb hatásköri feladatok ellátása.

13 20. A Taggyűlés határozathozatala: 1./ A taggyűlés levezető elnöke az Klub elnöke. Akadályoztatása esetén a taggyűlés választja meg a levezető elnököt. A levezető elnök javaslatára a taggyűlés választja meg a jegyzőkönyvvezetőt, illetve a jegyzőkönyv két hitelesítőjét. 2./ A 3. és 4. pontban foglalt kivételektől eltekintve a Taggyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének IGEN szavazatával hozza meg. 3./ Minősített többség szükséges: a.) Az összes tag háromnegyedes többsége szükséges a Klub céljainak módosításához, illetve a Klub megszűnéséről vagy más szervezettel történő egyesüléséről hozandó döntéshez. b.) A taggyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedének szavazat szükséges az Alapszabály elfogadásához és módosításához. 4./ A Taggyűlés titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó Vezető Tisztségviselők megválasztásakor. Titkos szavazás előtt az egyesület jelenlévő tagjai közül két tagú szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság feladata a szavazás eredményének megállapítása, kihirdetése és jegyzőkönyveztetése. 5./ A Taggyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni. 6./ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 7./ A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Levezető Elnök, a jegyzőkönyvvezető, és az erre megválasztott két jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvnek az ülésen elhangzottaknak a lényegét, a Taggyűlés határozatait azonban szó szerint kell tartalmaznia. A jegyzőkönyvből a döntés tartalmán, időpontján és hatályán kívül, a végrehajtásért felelős személyen kívül - ki kell tűnnie a hozott határozatokat támogatók illetve ellenzők számarányának. Az elnök köteles a Taggyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Tárában elhelyezni. 8./ A Taggyűlési határozatok érintettekkel való közlésének módjáról, a taggyűlési döntések nyilvánosságáról a pontjai, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkeznek. 21. A Rendkívüli Taggyűlés összehívása. b./ A Rendkívüli Taggyűlés 1./ A rendkívüli Taggyűlést össze kell hívni: a) a Klub Elnökségének többségi határozata alapján, illetve ha az összehívást a Felügyelő bizottság kezdeményezi b) ha a Klub szavazati joggal rendelkező Tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kívánja, illetve ha a bíróság elrendeli.

14 c) ha a vezető tisztségviselők mandátumai megüresednek, illetve a taggyűlési bizottságokban a bizottsági tagok száma 2/3- ára csökken, Rendkívüli Taggyűlést kell összehívni, melyen a következő tisztújító taggyűlésig a mandátumok betöltésére vezető tisztségviselőt, illetve tisztségviselőt kell választani. 2./ A Rendkívüli Taggyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 1 hónapon belül az Elnökségnek össze kell hívni. 3./ A Rendkívüli Taggyűlésre egyébként a Klub rendes Taggyűlésére vonatkozó szabályok az irányadók. 22. Az Elnökség: c./ Elnökség 1./ A Klub tevékenységét a két Taggyűlés közötti időszakban a Klub Elnöksége irányítja. Az Elnökség a Klub működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 2./ Az Elnökség feladatai és hatásköre: a) a Klub Taggyűlésének összehívása és előkészítése. b) a Klub törvényes és Alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete. c) gondoskodás a Taggyűlés határozatainak végrehajtásáról. d) A Sportolók Jogai és Kötelezettségei, a Klub Szervezeti és Működési Szabályzatának, Választási Szabályzatának, Fegyelmi Szabályzatának megállapítása a Klub működésével kapcsolatos egyéb szabályzatok meghatározása, és azok módosítása, e) az éves közhasznúsági melléklet elkészítése. f) a Klub rövidtávú Sportfejlesztési tervének megállapítása. g) a Taggyűlés részére a Klub éves tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló előkészítése. h) a Klub éves költségvetésének összeállítása, a Taggyűlés elé terjesztése. i) A költségvetésnek megfelelő gazdálkodás. j) döntés a Tagfelvételi kérelmek ügyében, a kizárásokról, törlésről, a sportolói jogviszony létesítéséről, felmondásáról, a Sportolói Szerződések megkötése, módosítása. k) a Tagsági díj, a közhasznú szolgáltatási díj, a vállalkozási díjtételek megállapítása és beszedésének felügyelete. l) a Klub szakmai munkájának felügyelete, versenyek szervezése, versenyeken való részvétel elhatározása, az apparátus vezetőinek beszámoltatása és ellenőrzése. m) az éves program, munka és ülésterv, versenynaptár jóváhagyása. n) Ptk. 3:74. -ban foglalt egyéb hatásköri feladatok ellátása. 23. Az Elnökség Tagjai: 1./ Az Elnökség Elnökből és négy fő Elnökségi Tagból áll. 2./ Az Elnökségnek csak olyan magyar állampolgár lehet Tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. 3./ Az Elnökség Tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 4./ Az Elnökségi Tagság megszűnik: a) a mandátum lejártával, b) lemondással,

15 c) visszahívással, d) elhalálozással, e) Klubból történő kizárással. 24. Az Elnökség Tagjának kötelességei: 1./ Rendszeresen és tevékenyen részt vesz a Klub feladatainak meghatározásában, megvalósításában, a határozatok előkészítésében és meghozatalában végrehajtásuk ellenőrzésében. 2./ Jogosult és köteles a Klubbot érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az Elnökség elé terjeszteni. 25. Az Elnökség működése: 1./ Az Elnökséget az Elnök, vagy legalább három Elnökségi tag, a Felügyelő Bizottság Elnöke, és a Fegyelmi Bizottság Elnöke hívhatja össze a napirend írásbeli közlésével, az összehívástól számított legalább 15 napi időközzel. Az elnökségi ülés megtartásáról annak időpontját legalább 8 nappal megelőzően a Klub hirdetőtábláján hirdetményt is ki kell függeszteni, amelyen fel kell tüntetni az elnökségi ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat és azt, hogy az ülés nyilvános. 2./ Az Elnökség döntését egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az ügyét el kell vetni. 3./ Az Elnökség döntéseit határozatba foglalja. A határozatnak tartalmaznia kell meghozatalának időpontját, hatályát, a döntést támogatók, és ellenzők számarányát és nevét. Az Elnökség a Tagot közvetlenül érintő határozatát az érintettel kézbesítés útján közli. A Tagok, vagy a Klub szolgáltatásait igénybe vevő kívülállók szélesebb körét érintő határozatait az Elnökség a Klub hirdetőtábláján való kitűzéssel hozza nyilvánosságra. 4./ Az Elnökséget legalább kéthavonta össze kell hívni, egyebekben az Elnökség az szükség szerint ülésezik. 5./ Az Elnökség ülései a jogszabályban meghatározott esetek kivételével nyilvánosak. 6./ Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek az ülésen elhangzottak lényegét, határozatait azonban szó szerint kell tartalmaznia. A jegyzőkönyvet a levezető Elnök, a jegyzőkönyv-vezető és két, erre megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A határozatokat külön nyilvántartásba kell venni és azokat legalább öt évig meg kell őrizni. 7./ Az Elnökség üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén a megbízott elnökségi tag hívja össze, a napirend egyidejű közlésével. 8./ Az Elnökség határozatképes, ha Tagjainak 50%-a + 1 fő jelen van. 9./ Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza. 2/3-os többséggel hoz határozatot e) és a i) és a j) pontjában rögzített kérdésekben. 10./ Ha az elnökség visszahívásra kerül sor, vagy az elnökség lemond, vagy az elnökség tagjainak létszáma egyéb okból az alapszabályban meghatározott határozatképességhez szükséges létszám alá csökken, új elnökséget kell választani. Az új elnökség megválasztásáig a korábbi elnökség ügyvezető elnökségként működik.

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS Alapszabály I. Általános bevezetés 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS 2./ Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. 3./ Az Egyesület működési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Szegedi Vízisport Egyesület

Szegedi Vízisport Egyesület Szegedi Vízisport Egyesület ALAPSZABÁLY -módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva- Szeged, 2014. szeptember 20. 1 ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A Szegedi Vízisport Egyesület

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Az Egyesület 2014. április 15. napján megtartott küldöttgyűlésén elfogadva. A tartalmi módosításokat jelen egységes szerkezetű Alapszabály dőlt betűvel

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA HONVÉDAURORA SPORTEGYESÜLET J ó v á h a g y ó: HASE Küldöttközgyűlés É r v é n y e s : 2011. április 28-tól. 2014. május 14-től. 2015. január XX-től A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tisztelt

Részletesebben

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Golf Szövetség (továbbiakban: Szakszövetség) Magyarországon a golf sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek,

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben a közgyűlés által 2015. január 23. napján elfogadott (dőlt betűvel szedett ) módosítással I. A SPORTEGYESÜLET JOGÁLLÁSA, CÉLJA 1. A Békéscsabai

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2013. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2013. május

Részletesebben

Atlasz Sportegyesület. Alapszabálya

Atlasz Sportegyesület. Alapszabálya Atlasz Sportegyesület Alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2015. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2015. május

Részletesebben

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub Alapszabálya

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub Alapszabálya A Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye, jelvényei (1) A Sportegyesület neve: Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub Sportegyesület rövidítve: BEAC SE (2) A Sportegyesület

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 20142015 2 I. Általános Rendelkezések 1. Egyesület neve: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Rövidítve: EGVE angolul: ASSOCIATION OF THE

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE: Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület Az Egyesület angol neve: Hungarian Association

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben. A jelen Alapszabály mellékletét képező közgyűlési jelenléti íven felsorolt Egyesületi tagok jelenlétében

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben