Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések A Katica Nyugdíjas Klub a Nagykátai nyugdíjasok által önkéntesen létrehozott pártoktól független, pártpolitika-mentes civil szervezet. A klub, a pihenés, a felfrissülés, a szórakozás, a tartalmas, és hasznos időtöltés, a szeretetre vágyó idős emberek, klubtagok nyugalmának, kikapcsolódásának, a hagyományok ápolásának a színtere. 1.. A Klub neve, székhelye, jelképe, képviselői. (1) A Klub hivatalos megnevezése: Katica Nyugdíjas Klub (2) A Klub székhelye: Nagykáta Postacím: 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky út 9. (3) Képviselői: a klub elnöke (vezető), valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott feladatkörében az elnökhelyettes és az alelnökök. (4) A Klub jelképe, logoja: Egy nemzeti színű keretbefoglalt téglalapban, halványzöld mezőben, annak bal szélén Nagykáta címere és jobb szélén egy katicabogár között beírva a következő szöveg: Katica Nyugdíjas Klub, alatta: 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky út 9. és az alatt Honlap: (a logot a melléklet tartalmazza). II. fejezet Az Egyesület célja, feladata és tevékenysége 2. A Klub célja, hogy: (1) a tagok a szimpatizánsokkal összefogva hozzájáruljanak egy olyan nyugdíjas közösség megteremtéséhez, ahol mindenki jól érzi magát, ahol vagyoni helyzetre, családi háttérre, születési helyre, nemre, korra, származásra, végzettségre, képzettségre, világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül minden klubtag teljesebb, harmonikusabb és boldogabb klubéletet élhet, és kölcsönösen segíti, segítheti egymást; (2) a különböző érdeklődési körű klubtagok egymásra találjanak, szükség szerint amatőr művészeti, kulturális csoportokat alakítva őrizzék, ápolják, népszerűsítsék, adják át, fejlesszék a népi hagyományokat, a nemzeti kultúrát, a klubot, a várost; (3) tagjainak, és az érdeklődőknek honismereti, kulturális programokat szervezve elősegítse azok szabadidejének hasznos eltöltését; (4) a városban az idősek, a nyugdíjasok, a baráti körök és a térségi nyugdíjas klubok együttműködése elmélyüljön, erősödjön, fejlődjön; A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -1/10-

2 (5) hozzájáruljon a nyugdíjasok és idősek gazdag közösségi életének formálásához, a kultúra, a művészetek ápolásához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. (1) A klub feladata: 3. a) A klub céljainak széles körben történő megismertetése; b) A klub céljainak megfelelő klub-közösségek, művészeti, és kulturális csoportok, fórumok létrehozása, támogatása, fejlesztése; c) A klub céljai, tevékenysége iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró helyi lakosok, szimpatizánsok, támogatók és a klub együttműködésének szervezése, támogatása, a népi hagyományok, az erkölcs, a kultúra értékeinek a képviselete és terjesztése; d) A klub tagjai, és általában szépkorúak érdekeinek képviselete minden olyan fórumon, ahol erre lehetőség nyílik. e) A klub céljainak elérése érdekében a legszélesebb körű együttműködés létrehozása, és fenntartása Nagykáta Város Önkormányzatával, ezen belül is elsősorban a Művelődési Központtal, valamint a Nyugdíjasklubok és Idősek Életet az Éveknek Országos Szövetségével, a Pest Megyei Egyesületével, és a Tápiómenti nyugdíjas klubokkal. (1) A klub feladatainak végrehajtása során: a) összehangolja tagjainak a közös célok érdekében kifejtett tevékenységét; 4. b) szervezi a klub, társas élet fórumait, előadásokat, találkozókat; c) a rendelkezésére álló eszközökkel segíti a klub céljaival szimpatizáló személyek, szervezetek, társklubok tevékenységet; d) véleményt nyilvánít a közéletnek a klub céljait, az idős emberek, a szépkorúak helyi közösségét érintő helyi, kistérségi vagy országos jelentőségű alapvető fontosságú kérdéseiben. (2) A Klub, feladatainak végrehajtására klubcsoportokat, művészeti közösségeket (színjátszó, versmondó, népdalénekes, néptáncos, stb.) hozhat létre, működtethet. III. A klub tagsága 5. (1) A klub tagja lehet minden, a klub céljait elfogadó természetes személy, amennyiben a tagfelvételi eljárás feltételeinek megfelel. (2) A tagsági viszony a jelentkező írásbeli kérelemre, a klub SZMSZ-e elfogadó nyilatkozatával, a klubvezetés támogató ajánlásával a taggyűlés jóváhagyó döntésével jön létre. (3) A felvételi kérelem kapcsán a tagság vizsgálja, hogy a jelentkező méltó-e arra, hogy felvételt nyerjen. Felvétel ügyében a taggyűlésen jelenlévő tagok 2/3-ának egybehangzó szavazata dönt. (4) A tagfelvételt kérő személy a felvételt elutasító döntéssel szemben fellebbezéssel nem élhet, felvételét ismételten egy év elteltével kérheti. (1) A tagsági viszony megszűnik: a.) a tag halálával, illetve az évi II. törvény 20. -ban foglaltak szerint, b.) kilépéssel, a tagságról való lemondással, c.) a tag kizárásával. 6. A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -2/10-

3 (2) A kilépési szándékot a klub elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal kell bejelenteni. (3) A tagsági viszony az (1) a.) pontja esetében a tag halála, illetve megszűnéséről szóló jogerős döntés napján, az (1) b.) pontja esetében a kilépési nyilatkozat keltének napján, az (1) c.) pontja esetében a kizárásról szóló döntés napján szűnik meg. 7. (1) A Klub Elnökség - tagjai többségének egybehangzó szavazatával - kizárhatja a tagot a klub soraiból, ha: a.) a tag tevékenysége a klub SZMSZ szabályaiba ütközik, b.) a tag tevékenysége ellentétes az klub céljaival, vagy egyébként veszélyezteti a klub céljainak megvalósulását, illetve sérti a jó hírét, c.) a tag kétszeri felszólítás ellenére tagdíjfizetési kötelezettségének egy éven keresztül nem tesz eleget. (2) A Klub Elnökség a kizárásról hivatalból, vagy bármely tag, írásban benyújtott, indoklással ellátott indítványára határoz. (3) A Klub Elnökség haladéktalanul értesíti a tagot az eljárás megindításáról. Az eljárás során biztosítani kell a tag számára, hogy a terhére rótt kizárási okokat (adatokat) megismerhesse, továbbá, hogy védekezését a döntést megelőzően előterjeszthesse. Az elnökség a kizárásról szóló döntéséről a tagot haladéktalanul, írásban értesíti. (4) Az Elnökség kizárást kimondó határozatával szemben a tag a taggyűléshez fordulhat fellebbezéssel. A fellebbezés elbírálásáig a tag tagsági jogait nem gyakorolhatja. (1) A klub tagjának joga, hogy: a) részt vegyen a klub tevékenységében, 8. b) a klubon belül a vonatkozó jogszabályokban, illetve a SZMSZ-ben foglalt megszorításokkal - bármely tisztségre jelöljék, jelölje magát, illetve megválasszák, c) javaslatot tegyen a klub tevékenységére vonatkozóan, illetve véleményét a klub tagjai körében szóban és írásban közzétegye, d) tájékoztatást kapjon az Elnökségtől a klub tevékenységével kapcsolatban. (2) Az a klubtag, aki valamely politikai párt tagja, az elnöki, illetve elnökhelyettesi, valamint számvizsgáló bizottság elnöki tisztségre nem jelölhető, nem választható. (3) Az a klubtag, aki valamely politikai párt tisztségviselője, az alelnöki, illetve elnökségi, valamint a számvizsgáló bizottsági tagságra nem jelölhető, nem választható. (4) A Klub tagja egy választási időszakra több tisztségre jelölhető, de csak egy tisztségre választható. (4) A tag köteles: a) a klub elnöksége által megállapított összegű tagdíjat fizetni, b) tartózkodni a klub céljaival ellentétes vagy azokat veszélyeztető magatartástól, c) a klub rendezvényeinek legalább felén - akadályoztatása esetét kivéve - rendszeresen résztvenni, d) a közös munkákban, rendezvényeken segíteni a klubvezetőséget, a vezetőt, e) a klub rendezvényein fegyelmezetten, kulturáltan viselkedni, A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -3/10-

4 f) tartózkodni a klubtagok egymás elleni lázításától, lejáratásától, rosszhírének keltésétől, a vádaskodástól, g) tartózkodni a klub rendezvényein világnézeti, pártpolitikai viták kezdeményezésétől, azokban való részvételtől, h) elősegíteni a klubnapok és egyéb összejövetelek színvonalas, békés megtartását. (1) A klub szervei: a) a taggyűlés, b) a klubnap, c) az Elnökség, d) az Elnök, e) a Számvizsgáló Bizottság, IV. A Klub szervei és tisztségviselői Taggyűlés. (1) A taggyűlés a klub legfelsőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. (2) A taggyűlést az elnök - a tagok írásbeli értesítése mellett - a napirend közlésével évenként legalább egyszer köteles összehívni úgy, hogy a meghívó tizenöt nappal a közgyűlés időpontja előtt a tagokhoz megérkezzen. (3) Az elnök köteles összehívni rendkívüli taggyűlést, ha azt a tagok egyharmada, az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. (4) A taggyűlés jogosult a klub működését érintő minden kérdésben határozatot hozni. (5) A taggyűlés kizárólagos hatásköréhez tartozik: a) A SZMSZ elfogadása és módosítása, b) az elnök, az elnökség és a számvizsgáló bizottság megválasztása, illetve visszahívása, c) az elnökség döntéseivel szemben a SZMSZ alapján benyújtott fellebbezések elbírálása, d) a klub más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlatásának kimondása. (6) A szabályszerűen összehívott taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50% +1 fő megjelenik. Határozatképtelenség esetén, tizenöt napon belüli időpontra újabb taggyűlést kell összehívni, amely változatlan napirend mellett a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A taggyűlés személyi kérdésekben hozott döntéseit, határozatait titkos, minden más esetben, ha a SZMSZ másként nem rendelkezik, nyílt szavazással hozza. (7) A taggyűlés határozatait - ha a SZMSZ másképpen nem rendelkezik - a jelenlevők szavazatainak többségével hozza. A jelenlevők kétharmadának szavazata szükséges: a) a SZMSZ elfogadásához és módosításához, b) a klub megszűnésének, illetve más szervezettel történő egyesülésének kimondásához, c) az elnök, az elnökség és a számvizsgáló bizottság visszahívásához. (8) Az elnök, az elnökség és a számvizsgáló bizottság megválasztása, illetve visszahívása nyílt jelöléssel, illetve kezdeményezéssel, titkos szavazással történik. (9) Az elnök, az elnökhelyettes, a szervezési alelnök, a kommunikációs és kulturális alelnök, művészeti alelnök és a gazdasági alelnök megválasztásához az érvényesen leadott szavazatok többsége szükséges. Három vagy több jelölt indulása esetén, amennyiben a szavazás A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -4/10-

5 első fordulójában a jelöltek egyike sem szerezte meg a szükséges számú szavazatot, úgy újabb szavazásra kerül sor, amelynek során az első forduló eredménye alapján a két legtöbb szavazatot kapott jelölt közül lehet választani. (10) A taggyűlésről a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában és tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni. (11) A klub elnöksége legkevesebb hét, de nem több mint tizenhárom tagú lehet. (12) A klub tisztségeire csak természetes személy jelölhető, választható. 11. A klubnap (1) A klubnap a klub életének legfontosabb szervezeti formája a közösségi élet, az emberi kapcsolatok ápolásának legfontosabb színtere. (2) Általában kéthetente kell klubnapot tartani, ahol biztosítani kell a klubtagok szabad és felhőtlen kikapcsolódását, kötetlen elfoglaltságát. (3) A klubnapokat kell felhasználni az aktuális témák, a különböző szabadidős programok, fellépések, kirándulások és egyéb rendezvények előkészítésére, megszervezésére, a szerzett tapasztalatok, élmények megbeszélésére, közre adására. (4) A klubnapokat kell felhasználni a klub belső rendezvényei (Anyák napja, névnapok, születésnapok, Apák napja, stb.) megtartására, a hagyományok ápolására, a közösségi szellem, a barátság, a szolidaritás elmélyítésére. 12. (1) Az Elnökség a klub ügyintéző szerve, melynek tagjai: a)az elnök, b)az elnökhelyettes, c) a szervezési alelnök, d)a kommunikációs és kulturális alelnök, e)a művészeti alelnök, f) a gazdasági alelnök, g)a logisztikai elnökségi tag, h)az ügykezelésért, ügyvitelért felelős elnökségi tag, i) a digitális dokumentációért felelős és kirándulást szerevező elnökségi tag. (2) Az elnökség tagjait a taggyűlés választja. Az elnökség megbízatása öt évre szól. (3) Az elnökhelyettes és az alelnökök támogatják az elnök munkáját és eljárnak az elnök által rájuk bízott ügyekben. (4) A klub elnöke, illetve elnök-helyettese nem állhat közeli rokoni (házas-társ, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, illetve mostohagyermek, testvér, élettárs) kapcsolatban a klub Számvizsgáló Bizottság elnökével, tagjával. 13. (1) Az Elnökség: a) képviseli a klubot, b) két taggyűlés között irányítja a klub tevékenységét, c) előkészíti és összehívja a taggyűlést, választást megelőzően 30 nappal gondoskodik a jelölőbizottság felkéréséről; A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -5/10-

6 d) gondoskodik a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról, e) elkészíti a klub költségvetését, beszámol annak végrehajtásáról, f) irányítja a klub gazdálkodását, g) állást foglak a felvételre jelentkező tag ajánlásáról, dönt a tagok kizárásáról, h) a klub céljait, feladatait és működését érintő ügyekben állásfoglalást adhat ki, i) határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, j) határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. (2) Az Elnökség tevékenységéről beszámol a taggyűlésnek. (3) Az Elnökség évente legalább négy alkalommal ülésezik, melyről a jogszabályi előírásoknak megfelelően emlékeztetőt, illetve jegyzőkönyvet készít. (4) Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg. (1) Képviseli a klubot és az elnökséget. 14. Az Elnök: (2) Előkészíti és bármikor, saját hatáskörében összehívja a taggyűlést, az elnökség ülését, klubnapot. (3) Gondoskodik az elnökség döntéseinek végrehajtásáról. (4) Vezeti a taggyűlést, a klubnapot és egyéb klubrendezvényeket, valamint az elnökség üléseit. (5) Hatáskörét szükség esetén az elnökség tagjaira átruházhatja. (6) Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti. 15. Az elnökhelyettes hatásköre, feladatai: (1) Az elnök akadályoztatása esetén annak helyettesítése. (2) Az alelnökökkel, az elnökségi tagokkal illetve a számvizgáló bizottság elnökével együttműködve elkészíti és az elnökség, majd a taggyűlés elé jóváhagyásra előterjeszti a klub éves feladat és programtervét, felügyeli annak megvalósulását, javaslatot tesz a szükségszerű pontosítására. (3) A klub ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás. (4) Irányítja a klub szervezeti működését biztosító ügyvitelt. (5) A taggyűlések és az elnökségi ülések írásos anyagainak előkészítése és a jegyzőkönyv vezetésének megszervezése, formába öntése. (6) A tagfelvételi kérelmek elnökség, a taggyűlés elé terjesztése. (7) A klub megállapodásainak (szerződéseinek) nyilvántartása. (8) Ellátja az elnökség által a hatáskörébe utalt feladatokat. 16. Szervezési alelnök hatásköre, feladatai (1) Elkészíti a klub szervezeti fejlesztésének és tag építésének tervét, javaslatot tesz realizálására, és részt vesz annak megvalósításában. A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -6/10-

7 (2) Megtervezi, megszervezi a klub saját rendezvényei biztonságos megtartásának feltételrendszerét, gondoskodik a személy és vagyonbiztonság előírásai megtartásáról, rendezvényekhez szükséges anyagi-technikai eszközök szabályos szállításáról, tárolásáról. (3) Szükség szerint rendezvényenként összeállítja a rendezők listáját, feladataikra felkészíti, munkájukat irányítja. (4) A kommunikációs és kulturális alelnökkel közösen felelős a klub tagjainak, közösségeinek, közös tevékenységeinek, rendezvényeinek megszervezéséért és levezetéséért, a vonatkozó törvények, rendeletek, szabályok betartatásáért. (5) Megtervezi, megszervezi és jóváhagyásra az elnökség elé terjeszti a magányos, legyengült szervezetű, mozgásában korlátozott klubtagok szervezett látogatását, problémáik megoldásához szükséges segítségnyújtást a klub keretein belül és azon túl is. (6) Ellátja az elnökség által a hatáskörébe utalt feladatokat. 17. A kommunikációs és kulturális alelnök hatásköre, feladatai (1) Felelős a klub tagjainak, közösségeinek, közös tevékenységeinek, rendezvényeinek megszervezéséért és levezetéséért, a vonatkozó törvények, rendeletek, szabályok betartatásáért. (2) Megszervezi a tagság rendezvényeken való megjelenését, az elnökség igényeinek megfelelően. (3) Irányítja, szervezi és ellenőrzi az adott feladatot végző klubtagok, felkért vagy szerződtetett, megbízott szakemberek munkáját. (4) Megszervezi a klub szintű rendezvényeket, segítséget nyújt az egyes klubcsoportok, művészeti csoportok rendezvényeihez. (5) Megszervezi a klub céljaival, működésével összefüggő, kiírt pályázatok figyelését, közreműködik a pályázatok elkészítésében. (6) Naprakész nyilvántartást vezet a Tápiómenti településeken működő valamennyi nyugdíjas klubról. (7) Szervezi a klub állandó, és időszaki kiadványainak kidolgozását, kiadását, terjesztését. (8) Elkészíti és az elnökség elé terjeszti a Tápiómenti kistérség tárgy évben aktuális évfordulós rendezvényeit, és a várható fellépések listáját. Segíti, koordinálja, támogatja az egyes évfordulókról történő megemlékezéssel összefüggő klubtagok tevékenységét. Figyelemmel kíséri a klubtagok e téma-körben kifejtett tevékenységét (emléktábla, kiadvány, sajtócikk, ünnepség, stb.) (9) Gondoskodik a klub honlapjának színvonalas, naprakész tartalommal történő fel-töltéséről, működtetéséről. (10) Ellátja az elnökség által a hatáskörébe utalt feladatokat. 18. Művészeti alelnök hatásköre, feladatai. (1) Felkéri a klub művészeti, kulturális céljai eléréséhez szükséges, az elnökség által előzetesen jóváhagyott külsős, és belső szak művészeti vezetőket, munkájukat koordinálja, támogatja. (2) Szervezi, koordinálja a klubbon belül működő művészeti csoportok munkáját, segíti új művészeti, kulturális csoportok megalakulását. (3) Egyezteti a művészeti vezetők, a klub művész csoportjai, és a rendezvények megfelelő színvonalú megtartásának feltételrendszerét, időbeosztását. A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -7/10-

8 (4) Ellátja az elnökség által hatáskörébe utalt feladatokat. 19. A gazdasági alelnök hatásköre és feladatai. (1) Intézi a klub gazdasági ügyeit, kezeli a pénztárat és felelős a pénzügyi jogszabályok előírásainak megtartásáért. (2) Ellátja a be, és kifizetésekkel kapcsolatos teendőket, szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja. (3) Beszedi a tagdíjat, a tagdíjfizetésről nyilvántartás vezet, az elmaradt tagdíjfizetőket felszólítja, ennek eredménytelensége esetén értesíti az elnököt. (4) Az elnökség taggyűlési beszámolójának gazdálkodási fejezetét elkészíti. (5) A logisztikai elnökségi taggal együttműködve elkészíti, vezeti a klub vagyonleltárát. (6) Vezeti a klub tagnyilvántartását. (7) Ellátja az elnökség által a hatáskörébe utalt feladatokat. 20. Számvizsgáló Bizottság hatásköre, feladatai. (1) A Számvizsgáló Bizottság legalább három, de nem több mint öt tagból áll, akiket a taggyűlés öt évre választ. (2) A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi a klub gazdálkodását. Tevékenységéről beszámol a taggyűlésnek. (3) A Számvizsgáló Bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik, üléseit a bizottság elnöke hívja össze oly módon, hogy a meghívó - az ülés napirendi pontjainak ismertetésével - az ülés előtt 8 nappal a számvizsgáló bizottság tagjaihoz megérkezzen. (4) A szabályszerűen összehívott számvizsgáló bizottság határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada, vagyis legalább 2 tagja jelen van. (5) A számvizsgáló bizottság határozatait a jelenlévők szavazatainak egyhangú határozatával hozza. (6) Ha a számvizsgáló bizottság a klub gazdálkodásában rendellenességet tapasztal, felhívja az elnökség figyelmét ezek megszűntetésére. (7) Ha a számvizsgáló bizottság ( 6) bekezdésben foglalt felhívása eredménytelen, vagy ha a rendellenesség súlya azt indokolja, rendkívüli taggyűlés összehívását kezdeményezheti az elnökségnél. Az elnökség a kezdeményezésről legközelebbi ülésén köteles határozni. (8) A számvizsgáló bizottság tagjai a klub bármely iratába betekinthetnek. V. A klub gazdálkodása 21. (1) A klub az elnökség által előterjesztett és a taggyűlés által elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik. (2) A klub bevételei: a) a tagok által befizetett tagdíjakból, vagyoni hozzájárulásból, b) pártoló és tiszteletbeli tagok hozzájárulásaiból, c) kívülálló személyek támogatásából, d) pályázat során kapott támogatásból, A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -8/10-

9 e) rendezvények bevételeiből, illetve ahhoz kapott hozzájárulásból, és f) egyéb forrásokból származhatnak. (3) A klub ügyeiben eljáró tisztségviselő, illetve klubtag kérésére a felmerült költségeinek megtérítésére jogosult. A felmerült költségek jogosságát a számvizsgáló bizottság ellenőrzi, kifizetését jóváhagyja, a gazdasági alelnök (pénztáros) fizeti ki. (4) Külön szervezett, költségtérítéses programok részvételi díját a tagok a jelentkezéskor kötelesek befizetni. A programról való távolmaradás esetén a részvételi díj nem - csak rendkívül indokolt esetben - kérhető vissza. (5) A klub az általa vásárolt, illetve támogatóktól kapott eszközökkel, a keletkezett vagyonával önállóan rendelkezik. Tartozásaiért a vagyonával felel. (6) A klub vagyona csak a klub SZMSZ-ben meghatározott célok vagy ezeket elősegítő feladatokra használható fel a taggyűlés határozata alapján. (7) A klub nyereséget, vagyont sem közvetlenül, sem közvetetten tagjai között fel nem oszthat. (8) A Klub gazdálkodásának részletes szabályait az Elnökség állapítja meg. VI. A klub védnöksége 22. A klub elnöksége a társadalom, a közélet által elismert, kiemelkedő munkásságú személyeket kérhet fel a klub védnökéül. Védnökök csak természetes személyek lehetnek. (1) A klub megszűnik: VII. A klub megszűnése 23. a) ha a nyilvántartott tagok taggyűlésen 2/3-os szótöbbséggel a klub megszűnését kimondják, b) ha másik szövetséggel egyesül, c) ha kettéválik. (2) A klub megszűnése esetén a közös tulajdont képező ruhák az önkormányzat tulajdonába kerülnek. (3) A tag tagságának megszűnése esetén a nála lévő ruhát köteles a klubnak visszaszolgáltatni. VIII. Záró rendelkezések 24. A klub működését, szervezetét, feladatait érintő, az SZMSZ-ben nem részletezett kérdésekben az évi II. törvény rendelkezései az irányadók. Melléklet: A klub színes jelképe (logoja) 1 lapoldal Nagykáta, január Szabó Károly elnök (klubvezető) sk. A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -9/10-

10 Melléklet: A Katica Nyugdíjas Klub logoja A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -10/10-

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2013. 1 1. cikk: Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület a. neve: Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) b. rövidített neve: RVE

Részletesebben

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Debreceni Kossuth Gimnázium Baráti Köre 2. Az egyesület székhelye: 4029 Debrecen Csengő u. 4. 3.

Részletesebben

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Karcagi Birkafőzők Egyesülete 2. Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Rimaszombathy

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az 1989. évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a 2004. évi I

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége A Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége, mint önkéntességi elven működő területi szervezet, alakuló közgyűlése az egyesülési jogról,

Részletesebben

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alapítók a hatályos Egyesülési jogról,

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben