Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések A Katica Nyugdíjas Klub a Nagykátai nyugdíjasok által önkéntesen létrehozott pártoktól független, pártpolitika-mentes civil szervezet. A klub, a pihenés, a felfrissülés, a szórakozás, a tartalmas, és hasznos időtöltés, a szeretetre vágyó idős emberek, klubtagok nyugalmának, kikapcsolódásának, a hagyományok ápolásának a színtere. 1.. A Klub neve, székhelye, jelképe, képviselői. (1) A Klub hivatalos megnevezése: Katica Nyugdíjas Klub (2) A Klub székhelye: Nagykáta Postacím: 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky út 9. (3) Képviselői: a klub elnöke (vezető), valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott feladatkörében az elnökhelyettes és az alelnökök. (4) A Klub jelképe, logoja: Egy nemzeti színű keretbefoglalt téglalapban, halványzöld mezőben, annak bal szélén Nagykáta címere és jobb szélén egy katicabogár között beírva a következő szöveg: Katica Nyugdíjas Klub, alatta: 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky út 9. és az alatt Honlap: (a logot a melléklet tartalmazza). II. fejezet Az Egyesület célja, feladata és tevékenysége 2. A Klub célja, hogy: (1) a tagok a szimpatizánsokkal összefogva hozzájáruljanak egy olyan nyugdíjas közösség megteremtéséhez, ahol mindenki jól érzi magát, ahol vagyoni helyzetre, családi háttérre, születési helyre, nemre, korra, származásra, végzettségre, képzettségre, világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül minden klubtag teljesebb, harmonikusabb és boldogabb klubéletet élhet, és kölcsönösen segíti, segítheti egymást; (2) a különböző érdeklődési körű klubtagok egymásra találjanak, szükség szerint amatőr művészeti, kulturális csoportokat alakítva őrizzék, ápolják, népszerűsítsék, adják át, fejlesszék a népi hagyományokat, a nemzeti kultúrát, a klubot, a várost; (3) tagjainak, és az érdeklődőknek honismereti, kulturális programokat szervezve elősegítse azok szabadidejének hasznos eltöltését; (4) a városban az idősek, a nyugdíjasok, a baráti körök és a térségi nyugdíjas klubok együttműködése elmélyüljön, erősödjön, fejlődjön; A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -1/10-

2 (5) hozzájáruljon a nyugdíjasok és idősek gazdag közösségi életének formálásához, a kultúra, a művészetek ápolásához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. (1) A klub feladata: 3. a) A klub céljainak széles körben történő megismertetése; b) A klub céljainak megfelelő klub-közösségek, művészeti, és kulturális csoportok, fórumok létrehozása, támogatása, fejlesztése; c) A klub céljai, tevékenysége iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró helyi lakosok, szimpatizánsok, támogatók és a klub együttműködésének szervezése, támogatása, a népi hagyományok, az erkölcs, a kultúra értékeinek a képviselete és terjesztése; d) A klub tagjai, és általában szépkorúak érdekeinek képviselete minden olyan fórumon, ahol erre lehetőség nyílik. e) A klub céljainak elérése érdekében a legszélesebb körű együttműködés létrehozása, és fenntartása Nagykáta Város Önkormányzatával, ezen belül is elsősorban a Művelődési Központtal, valamint a Nyugdíjasklubok és Idősek Életet az Éveknek Országos Szövetségével, a Pest Megyei Egyesületével, és a Tápiómenti nyugdíjas klubokkal. (1) A klub feladatainak végrehajtása során: a) összehangolja tagjainak a közös célok érdekében kifejtett tevékenységét; 4. b) szervezi a klub, társas élet fórumait, előadásokat, találkozókat; c) a rendelkezésére álló eszközökkel segíti a klub céljaival szimpatizáló személyek, szervezetek, társklubok tevékenységet; d) véleményt nyilvánít a közéletnek a klub céljait, az idős emberek, a szépkorúak helyi közösségét érintő helyi, kistérségi vagy országos jelentőségű alapvető fontosságú kérdéseiben. (2) A Klub, feladatainak végrehajtására klubcsoportokat, művészeti közösségeket (színjátszó, versmondó, népdalénekes, néptáncos, stb.) hozhat létre, működtethet. III. A klub tagsága 5. (1) A klub tagja lehet minden, a klub céljait elfogadó természetes személy, amennyiben a tagfelvételi eljárás feltételeinek megfelel. (2) A tagsági viszony a jelentkező írásbeli kérelemre, a klub SZMSZ-e elfogadó nyilatkozatával, a klubvezetés támogató ajánlásával a taggyűlés jóváhagyó döntésével jön létre. (3) A felvételi kérelem kapcsán a tagság vizsgálja, hogy a jelentkező méltó-e arra, hogy felvételt nyerjen. Felvétel ügyében a taggyűlésen jelenlévő tagok 2/3-ának egybehangzó szavazata dönt. (4) A tagfelvételt kérő személy a felvételt elutasító döntéssel szemben fellebbezéssel nem élhet, felvételét ismételten egy év elteltével kérheti. (1) A tagsági viszony megszűnik: a.) a tag halálával, illetve az évi II. törvény 20. -ban foglaltak szerint, b.) kilépéssel, a tagságról való lemondással, c.) a tag kizárásával. 6. A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -2/10-

3 (2) A kilépési szándékot a klub elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal kell bejelenteni. (3) A tagsági viszony az (1) a.) pontja esetében a tag halála, illetve megszűnéséről szóló jogerős döntés napján, az (1) b.) pontja esetében a kilépési nyilatkozat keltének napján, az (1) c.) pontja esetében a kizárásról szóló döntés napján szűnik meg. 7. (1) A Klub Elnökség - tagjai többségének egybehangzó szavazatával - kizárhatja a tagot a klub soraiból, ha: a.) a tag tevékenysége a klub SZMSZ szabályaiba ütközik, b.) a tag tevékenysége ellentétes az klub céljaival, vagy egyébként veszélyezteti a klub céljainak megvalósulását, illetve sérti a jó hírét, c.) a tag kétszeri felszólítás ellenére tagdíjfizetési kötelezettségének egy éven keresztül nem tesz eleget. (2) A Klub Elnökség a kizárásról hivatalból, vagy bármely tag, írásban benyújtott, indoklással ellátott indítványára határoz. (3) A Klub Elnökség haladéktalanul értesíti a tagot az eljárás megindításáról. Az eljárás során biztosítani kell a tag számára, hogy a terhére rótt kizárási okokat (adatokat) megismerhesse, továbbá, hogy védekezését a döntést megelőzően előterjeszthesse. Az elnökség a kizárásról szóló döntéséről a tagot haladéktalanul, írásban értesíti. (4) Az Elnökség kizárást kimondó határozatával szemben a tag a taggyűléshez fordulhat fellebbezéssel. A fellebbezés elbírálásáig a tag tagsági jogait nem gyakorolhatja. (1) A klub tagjának joga, hogy: a) részt vegyen a klub tevékenységében, 8. b) a klubon belül a vonatkozó jogszabályokban, illetve a SZMSZ-ben foglalt megszorításokkal - bármely tisztségre jelöljék, jelölje magát, illetve megválasszák, c) javaslatot tegyen a klub tevékenységére vonatkozóan, illetve véleményét a klub tagjai körében szóban és írásban közzétegye, d) tájékoztatást kapjon az Elnökségtől a klub tevékenységével kapcsolatban. (2) Az a klubtag, aki valamely politikai párt tagja, az elnöki, illetve elnökhelyettesi, valamint számvizsgáló bizottság elnöki tisztségre nem jelölhető, nem választható. (3) Az a klubtag, aki valamely politikai párt tisztségviselője, az alelnöki, illetve elnökségi, valamint a számvizsgáló bizottsági tagságra nem jelölhető, nem választható. (4) A Klub tagja egy választási időszakra több tisztségre jelölhető, de csak egy tisztségre választható. (4) A tag köteles: a) a klub elnöksége által megállapított összegű tagdíjat fizetni, b) tartózkodni a klub céljaival ellentétes vagy azokat veszélyeztető magatartástól, c) a klub rendezvényeinek legalább felén - akadályoztatása esetét kivéve - rendszeresen résztvenni, d) a közös munkákban, rendezvényeken segíteni a klubvezetőséget, a vezetőt, e) a klub rendezvényein fegyelmezetten, kulturáltan viselkedni, A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -3/10-

4 f) tartózkodni a klubtagok egymás elleni lázításától, lejáratásától, rosszhírének keltésétől, a vádaskodástól, g) tartózkodni a klub rendezvényein világnézeti, pártpolitikai viták kezdeményezésétől, azokban való részvételtől, h) elősegíteni a klubnapok és egyéb összejövetelek színvonalas, békés megtartását. (1) A klub szervei: a) a taggyűlés, b) a klubnap, c) az Elnökség, d) az Elnök, e) a Számvizsgáló Bizottság, IV. A Klub szervei és tisztségviselői Taggyűlés. (1) A taggyűlés a klub legfelsőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. (2) A taggyűlést az elnök - a tagok írásbeli értesítése mellett - a napirend közlésével évenként legalább egyszer köteles összehívni úgy, hogy a meghívó tizenöt nappal a közgyűlés időpontja előtt a tagokhoz megérkezzen. (3) Az elnök köteles összehívni rendkívüli taggyűlést, ha azt a tagok egyharmada, az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. (4) A taggyűlés jogosult a klub működését érintő minden kérdésben határozatot hozni. (5) A taggyűlés kizárólagos hatásköréhez tartozik: a) A SZMSZ elfogadása és módosítása, b) az elnök, az elnökség és a számvizsgáló bizottság megválasztása, illetve visszahívása, c) az elnökség döntéseivel szemben a SZMSZ alapján benyújtott fellebbezések elbírálása, d) a klub más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlatásának kimondása. (6) A szabályszerűen összehívott taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50% +1 fő megjelenik. Határozatképtelenség esetén, tizenöt napon belüli időpontra újabb taggyűlést kell összehívni, amely változatlan napirend mellett a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A taggyűlés személyi kérdésekben hozott döntéseit, határozatait titkos, minden más esetben, ha a SZMSZ másként nem rendelkezik, nyílt szavazással hozza. (7) A taggyűlés határozatait - ha a SZMSZ másképpen nem rendelkezik - a jelenlevők szavazatainak többségével hozza. A jelenlevők kétharmadának szavazata szükséges: a) a SZMSZ elfogadásához és módosításához, b) a klub megszűnésének, illetve más szervezettel történő egyesülésének kimondásához, c) az elnök, az elnökség és a számvizsgáló bizottság visszahívásához. (8) Az elnök, az elnökség és a számvizsgáló bizottság megválasztása, illetve visszahívása nyílt jelöléssel, illetve kezdeményezéssel, titkos szavazással történik. (9) Az elnök, az elnökhelyettes, a szervezési alelnök, a kommunikációs és kulturális alelnök, művészeti alelnök és a gazdasági alelnök megválasztásához az érvényesen leadott szavazatok többsége szükséges. Három vagy több jelölt indulása esetén, amennyiben a szavazás A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -4/10-

5 első fordulójában a jelöltek egyike sem szerezte meg a szükséges számú szavazatot, úgy újabb szavazásra kerül sor, amelynek során az első forduló eredménye alapján a két legtöbb szavazatot kapott jelölt közül lehet választani. (10) A taggyűlésről a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában és tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni. (11) A klub elnöksége legkevesebb hét, de nem több mint tizenhárom tagú lehet. (12) A klub tisztségeire csak természetes személy jelölhető, választható. 11. A klubnap (1) A klubnap a klub életének legfontosabb szervezeti formája a közösségi élet, az emberi kapcsolatok ápolásának legfontosabb színtere. (2) Általában kéthetente kell klubnapot tartani, ahol biztosítani kell a klubtagok szabad és felhőtlen kikapcsolódását, kötetlen elfoglaltságát. (3) A klubnapokat kell felhasználni az aktuális témák, a különböző szabadidős programok, fellépések, kirándulások és egyéb rendezvények előkészítésére, megszervezésére, a szerzett tapasztalatok, élmények megbeszélésére, közre adására. (4) A klubnapokat kell felhasználni a klub belső rendezvényei (Anyák napja, névnapok, születésnapok, Apák napja, stb.) megtartására, a hagyományok ápolására, a közösségi szellem, a barátság, a szolidaritás elmélyítésére. 12. (1) Az Elnökség a klub ügyintéző szerve, melynek tagjai: a)az elnök, b)az elnökhelyettes, c) a szervezési alelnök, d)a kommunikációs és kulturális alelnök, e)a művészeti alelnök, f) a gazdasági alelnök, g)a logisztikai elnökségi tag, h)az ügykezelésért, ügyvitelért felelős elnökségi tag, i) a digitális dokumentációért felelős és kirándulást szerevező elnökségi tag. (2) Az elnökség tagjait a taggyűlés választja. Az elnökség megbízatása öt évre szól. (3) Az elnökhelyettes és az alelnökök támogatják az elnök munkáját és eljárnak az elnök által rájuk bízott ügyekben. (4) A klub elnöke, illetve elnök-helyettese nem állhat közeli rokoni (házas-társ, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, illetve mostohagyermek, testvér, élettárs) kapcsolatban a klub Számvizsgáló Bizottság elnökével, tagjával. 13. (1) Az Elnökség: a) képviseli a klubot, b) két taggyűlés között irányítja a klub tevékenységét, c) előkészíti és összehívja a taggyűlést, választást megelőzően 30 nappal gondoskodik a jelölőbizottság felkéréséről; A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -5/10-

6 d) gondoskodik a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról, e) elkészíti a klub költségvetését, beszámol annak végrehajtásáról, f) irányítja a klub gazdálkodását, g) állást foglak a felvételre jelentkező tag ajánlásáról, dönt a tagok kizárásáról, h) a klub céljait, feladatait és működését érintő ügyekben állásfoglalást adhat ki, i) határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, j) határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. (2) Az Elnökség tevékenységéről beszámol a taggyűlésnek. (3) Az Elnökség évente legalább négy alkalommal ülésezik, melyről a jogszabályi előírásoknak megfelelően emlékeztetőt, illetve jegyzőkönyvet készít. (4) Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg. (1) Képviseli a klubot és az elnökséget. 14. Az Elnök: (2) Előkészíti és bármikor, saját hatáskörében összehívja a taggyűlést, az elnökség ülését, klubnapot. (3) Gondoskodik az elnökség döntéseinek végrehajtásáról. (4) Vezeti a taggyűlést, a klubnapot és egyéb klubrendezvényeket, valamint az elnökség üléseit. (5) Hatáskörét szükség esetén az elnökség tagjaira átruházhatja. (6) Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti. 15. Az elnökhelyettes hatásköre, feladatai: (1) Az elnök akadályoztatása esetén annak helyettesítése. (2) Az alelnökökkel, az elnökségi tagokkal illetve a számvizgáló bizottság elnökével együttműködve elkészíti és az elnökség, majd a taggyűlés elé jóváhagyásra előterjeszti a klub éves feladat és programtervét, felügyeli annak megvalósulását, javaslatot tesz a szükségszerű pontosítására. (3) A klub ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás. (4) Irányítja a klub szervezeti működését biztosító ügyvitelt. (5) A taggyűlések és az elnökségi ülések írásos anyagainak előkészítése és a jegyzőkönyv vezetésének megszervezése, formába öntése. (6) A tagfelvételi kérelmek elnökség, a taggyűlés elé terjesztése. (7) A klub megállapodásainak (szerződéseinek) nyilvántartása. (8) Ellátja az elnökség által a hatáskörébe utalt feladatokat. 16. Szervezési alelnök hatásköre, feladatai (1) Elkészíti a klub szervezeti fejlesztésének és tag építésének tervét, javaslatot tesz realizálására, és részt vesz annak megvalósításában. A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -6/10-

7 (2) Megtervezi, megszervezi a klub saját rendezvényei biztonságos megtartásának feltételrendszerét, gondoskodik a személy és vagyonbiztonság előírásai megtartásáról, rendezvényekhez szükséges anyagi-technikai eszközök szabályos szállításáról, tárolásáról. (3) Szükség szerint rendezvényenként összeállítja a rendezők listáját, feladataikra felkészíti, munkájukat irányítja. (4) A kommunikációs és kulturális alelnökkel közösen felelős a klub tagjainak, közösségeinek, közös tevékenységeinek, rendezvényeinek megszervezéséért és levezetéséért, a vonatkozó törvények, rendeletek, szabályok betartatásáért. (5) Megtervezi, megszervezi és jóváhagyásra az elnökség elé terjeszti a magányos, legyengült szervezetű, mozgásában korlátozott klubtagok szervezett látogatását, problémáik megoldásához szükséges segítségnyújtást a klub keretein belül és azon túl is. (6) Ellátja az elnökség által a hatáskörébe utalt feladatokat. 17. A kommunikációs és kulturális alelnök hatásköre, feladatai (1) Felelős a klub tagjainak, közösségeinek, közös tevékenységeinek, rendezvényeinek megszervezéséért és levezetéséért, a vonatkozó törvények, rendeletek, szabályok betartatásáért. (2) Megszervezi a tagság rendezvényeken való megjelenését, az elnökség igényeinek megfelelően. (3) Irányítja, szervezi és ellenőrzi az adott feladatot végző klubtagok, felkért vagy szerződtetett, megbízott szakemberek munkáját. (4) Megszervezi a klub szintű rendezvényeket, segítséget nyújt az egyes klubcsoportok, művészeti csoportok rendezvényeihez. (5) Megszervezi a klub céljaival, működésével összefüggő, kiírt pályázatok figyelését, közreműködik a pályázatok elkészítésében. (6) Naprakész nyilvántartást vezet a Tápiómenti településeken működő valamennyi nyugdíjas klubról. (7) Szervezi a klub állandó, és időszaki kiadványainak kidolgozását, kiadását, terjesztését. (8) Elkészíti és az elnökség elé terjeszti a Tápiómenti kistérség tárgy évben aktuális évfordulós rendezvényeit, és a várható fellépések listáját. Segíti, koordinálja, támogatja az egyes évfordulókról történő megemlékezéssel összefüggő klubtagok tevékenységét. Figyelemmel kíséri a klubtagok e téma-körben kifejtett tevékenységét (emléktábla, kiadvány, sajtócikk, ünnepség, stb.) (9) Gondoskodik a klub honlapjának színvonalas, naprakész tartalommal történő fel-töltéséről, működtetéséről. (10) Ellátja az elnökség által a hatáskörébe utalt feladatokat. 18. Művészeti alelnök hatásköre, feladatai. (1) Felkéri a klub művészeti, kulturális céljai eléréséhez szükséges, az elnökség által előzetesen jóváhagyott külsős, és belső szak művészeti vezetőket, munkájukat koordinálja, támogatja. (2) Szervezi, koordinálja a klubbon belül működő művészeti csoportok munkáját, segíti új művészeti, kulturális csoportok megalakulását. (3) Egyezteti a művészeti vezetők, a klub művész csoportjai, és a rendezvények megfelelő színvonalú megtartásának feltételrendszerét, időbeosztását. A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -7/10-

8 (4) Ellátja az elnökség által hatáskörébe utalt feladatokat. 19. A gazdasági alelnök hatásköre és feladatai. (1) Intézi a klub gazdasági ügyeit, kezeli a pénztárat és felelős a pénzügyi jogszabályok előírásainak megtartásáért. (2) Ellátja a be, és kifizetésekkel kapcsolatos teendőket, szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja. (3) Beszedi a tagdíjat, a tagdíjfizetésről nyilvántartás vezet, az elmaradt tagdíjfizetőket felszólítja, ennek eredménytelensége esetén értesíti az elnököt. (4) Az elnökség taggyűlési beszámolójának gazdálkodási fejezetét elkészíti. (5) A logisztikai elnökségi taggal együttműködve elkészíti, vezeti a klub vagyonleltárát. (6) Vezeti a klub tagnyilvántartását. (7) Ellátja az elnökség által a hatáskörébe utalt feladatokat. 20. Számvizsgáló Bizottság hatásköre, feladatai. (1) A Számvizsgáló Bizottság legalább három, de nem több mint öt tagból áll, akiket a taggyűlés öt évre választ. (2) A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi a klub gazdálkodását. Tevékenységéről beszámol a taggyűlésnek. (3) A Számvizsgáló Bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik, üléseit a bizottság elnöke hívja össze oly módon, hogy a meghívó - az ülés napirendi pontjainak ismertetésével - az ülés előtt 8 nappal a számvizsgáló bizottság tagjaihoz megérkezzen. (4) A szabályszerűen összehívott számvizsgáló bizottság határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada, vagyis legalább 2 tagja jelen van. (5) A számvizsgáló bizottság határozatait a jelenlévők szavazatainak egyhangú határozatával hozza. (6) Ha a számvizsgáló bizottság a klub gazdálkodásában rendellenességet tapasztal, felhívja az elnökség figyelmét ezek megszűntetésére. (7) Ha a számvizsgáló bizottság ( 6) bekezdésben foglalt felhívása eredménytelen, vagy ha a rendellenesség súlya azt indokolja, rendkívüli taggyűlés összehívását kezdeményezheti az elnökségnél. Az elnökség a kezdeményezésről legközelebbi ülésén köteles határozni. (8) A számvizsgáló bizottság tagjai a klub bármely iratába betekinthetnek. V. A klub gazdálkodása 21. (1) A klub az elnökség által előterjesztett és a taggyűlés által elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik. (2) A klub bevételei: a) a tagok által befizetett tagdíjakból, vagyoni hozzájárulásból, b) pártoló és tiszteletbeli tagok hozzájárulásaiból, c) kívülálló személyek támogatásából, d) pályázat során kapott támogatásból, A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -8/10-

9 e) rendezvények bevételeiből, illetve ahhoz kapott hozzájárulásból, és f) egyéb forrásokból származhatnak. (3) A klub ügyeiben eljáró tisztségviselő, illetve klubtag kérésére a felmerült költségeinek megtérítésére jogosult. A felmerült költségek jogosságát a számvizsgáló bizottság ellenőrzi, kifizetését jóváhagyja, a gazdasági alelnök (pénztáros) fizeti ki. (4) Külön szervezett, költségtérítéses programok részvételi díját a tagok a jelentkezéskor kötelesek befizetni. A programról való távolmaradás esetén a részvételi díj nem - csak rendkívül indokolt esetben - kérhető vissza. (5) A klub az általa vásárolt, illetve támogatóktól kapott eszközökkel, a keletkezett vagyonával önállóan rendelkezik. Tartozásaiért a vagyonával felel. (6) A klub vagyona csak a klub SZMSZ-ben meghatározott célok vagy ezeket elősegítő feladatokra használható fel a taggyűlés határozata alapján. (7) A klub nyereséget, vagyont sem közvetlenül, sem közvetetten tagjai között fel nem oszthat. (8) A Klub gazdálkodásának részletes szabályait az Elnökség állapítja meg. VI. A klub védnöksége 22. A klub elnöksége a társadalom, a közélet által elismert, kiemelkedő munkásságú személyeket kérhet fel a klub védnökéül. Védnökök csak természetes személyek lehetnek. (1) A klub megszűnik: VII. A klub megszűnése 23. a) ha a nyilvántartott tagok taggyűlésen 2/3-os szótöbbséggel a klub megszűnését kimondják, b) ha másik szövetséggel egyesül, c) ha kettéválik. (2) A klub megszűnése esetén a közös tulajdont képező ruhák az önkormányzat tulajdonába kerülnek. (3) A tag tagságának megszűnése esetén a nála lévő ruhát köteles a klubnak visszaszolgáltatni. VIII. Záró rendelkezések 24. A klub működését, szervezetét, feladatait érintő, az SZMSZ-ben nem részletezett kérdésekben az évi II. törvény rendelkezései az irányadók. Melléklet: A klub színes jelképe (logoja) 1 lapoldal Nagykáta, január Szabó Károly elnök (klubvezető) sk. A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -9/10-

10 Melléklet: A Katica Nyugdíjas Klub logoja A Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata -10/10-

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Újpesti Torna Egylet Baráti Kör

Újpesti Torna Egylet Baráti Kör 1 MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT Újpesti Torna Egylet Baráti Kör Az UTE Baráti Kör (rövidítve UBK), amely létrejött az UTE Alapszabálya és a Baráti Kört létrehozó tagok elhatározása alapján az alábbiak szerint állapítja

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület. Belső Szabályzata

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület. Belső Szabályzata Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Belső Szabályzata Az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Adatai Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület 7632 Pécs, Aidinger J. u. 40. VIII. em. 31. 1. Az

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták

Részletesebben