3./ Jenői Napló szervezeti és müködési szabályzata Előterjesztő: Székely József Ede. Az alábbiak szerint terjesztem elő a Jenői Napló szmsz-ét.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3./ Jenői Napló szervezeti és müködési szabályzata Előterjesztő: Székely József Ede. Az alábbiak szerint terjesztem elő a Jenői Napló szmsz-ét."

Átírás

1 3./ Jenői Napló szervezeti és müködési szabályzata Előterjesztő: Székely József Ede Az alábbiak szerint terjesztem elő a Jenői Napló szmsz-ét. DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LAPJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Képviselő-testület a községben történő eseményekről - a lakosság megfelelő, hiteles, pontos és rendszeres tájékoztatásának biztosítása érdekében - az évben alapított községi lap működtetéséről folyamatosan gondoskodik A községi időszaki lap neve: JENŐI NAPLÓ székhelye: Diósjenő, Szabadság út 31. alapításának éve: alapító szerve, tulajdonosa: Diósjenő Község Önkormányzata kiadója: Diósjenő Község Önkormányzata felelős szerkesztő: Valkó Kornél nyomdai előkészítés: Hustyava Zoltán kiadásának gyakorisága: a szerkesztőbizottság döntése szerint, de legalább 2 havonta kiadásának tervezett példányszáma: maximum 1050 példány terjedelme: önkormányzati hivatalos közlemények, fizetett hirdetések, közérdekű hírek, információk legfeljebb 8 oldalon. A községi online lap neve: JENŐI NAPLÓ elérési helye: megjelenésének ideje: egyidőben a nyomtatott kiadvánnyal alapító szerve, tulajdonosa: Diósjenő Község Önkormányzata kiadója: Diósjenő Község Önkormányzata felelős szerkesztő: Valkó Kornél nyomdai előkészítés: Hustyava Zoltán

2 1.3. A JENŐI NAPLÓ célja A JENŐI NAPLÓ a lakosság széles köre részére nyújtson hiteles, pontos és rendszeres tájékoztatást Diósjenő Község Önkormányzatának tevékenységéről, a község társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális és sport életéről, valamint a községet érintő, más településeken történő jelentős eseményekről. Fontos célkitűzés a községi lap esetében, hogy folyamatosan segítse elő a társadalmi jelenségek közötti összefüggések megértését, és mozgósítson társadalmi cselekvésre, ezen kívül közösségépítő szerepet is töltsön be a község életében. Az újság kiadásának elsődleges célja: az önkormányzat munkájával összefüggő tájékoztatási kötelezettség teljesítése, a helyi közélet híreinek széleskörű megismertetése. A lap objektív, pártatlan és a különféle véleményeket egyenlő eséllyel, az arányosság elve alapján jeleníti meg. Rendszeresen tájékoztatást ad az önkormányzat működéséről, a testületi üléseken történt fontosabb eseményekről. A lap megjeleníti azokat az információkat, melyeket jogszabály előír (pl. pályázatok, választási közlemények stb.). A hozzáférés megjelenítésével ismerteti a helyi rendeletek lényegét. Tájékoztatást nyújt egyéb önkormányzati döntésekről, azok hátteréről, a döntések előkészítése során felvetődött fontosabb kérdésekről. Tájékozatja a lakosságot a Polgármesteri Hivatal munkájával, az ügyintézéssel kapcsolatos információkról. Tájékoztatást ad a település helyi eseményeiről, programjairól, bemutatja a pozitív értékteremtő kezdeményezéseket, beszámol a település sportjáról, az itt működő civil szervezetek életéről, számot ad a közösség számára példaértékű kezdeményezésekről, kistérségi hírekről, a cikkek írásába lehetőség szerint bevonva az érintetteket. Nemzeti ünnepeinkről, méltó módon emlékezik meg. A település életében fontos közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek tevékenységéről szóló információkkal segíti a lakosság eligazodását (nyitvatartási, ügyfélfogadási idők, menetrendek, fontosabb címváltozások stb.). E témakörben helyt ad a település intézményei, hivatali, környezetvédelmi, egészségnevelési, bűnmegelőzési és egyéb, a lakosság szélesebb körű informálását szolgáló cikkeknek. Terjedelmi lehetőségeknek megfelelően közöl helytörténeti, honismereti írásokat, a településhez kötődő irodalmi, művészeti alkotásokat A JENŐI NAPLÓ jellege A JENŐI NAPLÓ Diósjenő község ingyenes közéleti havilapja. Kétféle formában jelenik meg: 1. nyomtatott változat (JENŐI NAPLÓ) 2. online változat (JENŐI NAPLÓ:

3 2. A LAP MŰKÖDÉSE 2.1. A lap küldetése Sajátos eszközeivel közvetítsen az önkormányzat és a lakosság között. Segítve a helyi kommunikációt, tárgyilagosan és aktuálisan informáljon és tájékoztasson a közélet legfontosabb eseményeiről, eredményeiről, a községlakók életét befolyásoló kérdésekről, döntésekről. Témaválasztásában tükrözze, a legfőbb közérdekű kérdéseket. Hasábjain minél többen szólaljanak meg. Publikált cikkei révén erősítse a helyi társadalom kohézióját, a lokálpatriotizmus érzését. Közérthető nyelven szóljon olvasóközönségéhez, a hagyományos újságírói műfajok alkalmazásával, de korszerű szerkesztési elveket követve. Kerülje a személyes konfliktusok, a szélsőséges nézetek és vélemények, a pártpolitikai szempontok, a pontatlan vagy hamis információk közlését. Választási kampányban ne foglaljon állást, azonos terjedelemben nyújtson megjelenési lehetőséget minden jelölt számára. A lap készítői munkájuk során tegyenek eleget a sajtótörvényben rögzített előírásoknak Tartalmi formai követelmények A megjelentetni kívánt cikkeket a Szerkesztőbizottság által meghatározott időpontig kell leadni a lap Szerkesztőségébe. A lapban közlésre felkínált cikkek, írások megjelentetése, a szerzőnek módosításra, kiegészítésre történő visszaadása vagy elutasítása a felelős szerkesztő kizárólagos joga és felelőssége. A lap tevékenységi körébe hirdetési szolgáltatás is tartozik, mely térítésmentesen és térítés ellenében vehető igénybe. Térítésmentes hirdetés: lakossági apróhirdetés 20 szóig, közérdekű közlemények, önkormányzati tájékoztatás. A JENŐI NAPLÓ hirdetési anyagokat, reklámanyagokat a lap cikkeitől megkülönböztetve jelentethet meg. A hirdetések megjelentetési módját, azok pénzügyi feltételeit jelen szabályzat 1. sz. melléklete, valamint a laptulajdonos és a hirdető közötti szerződés szabályozza. A hirdetési tarifákat a hirdetés megrendelőjének a lapzárta időpontjáig ki kell egyenlítenie a Polgármesteri Hivatal pénztárában, ellenkező esetben a hirdetés nem jelenthet meg. Hosszabb távú megrendelés esetén a felelős szerkesztő ajánlatot tehet a hirdetőnek arra vonatkozóan, hogy akciós kedvezményeket vehet igénybe. A nyomtatott JENŐI NAPLÓ-ban fél évre előre megkötött hirdetési szerződés esetében a hirdetőt 1 havi, egy évre előre megkötött szerződés esetében 2 havi ingyenes megjelenés illeti meg. Kiemelt területek, témák: - rendszeres és hiteles tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról, döntéseiről, - jegyzői információk, felhívások, - közoktatási intézmények értesítései, tájékoztatásai, - közművelődési tevékenységek, lehetőségek ismertetése, - községi ünnepségekre, rendezvényekre meghívók,

4 - orvosi és gyógyszertári ügyelet közzététele, - sportolási lehetőségek ismertetése, sporteseményekről beszámoló, - egyéb információk, társadalmi célú közérdekű közlemények. További területek, témák: - Az újságban lehetőséget kapnak a helyi civil szervezetek, szerveződések és egyesületek, hogy bemutathassák működési területüket, munkájukat, programjukat, és tájékoztatást adjanak rendezvényeikről. (12-es betűmérettel, maximum 1 gépelt oldal terjedelemben.) - Teret kapnak a rendőrség közbiztonsági és vagyonvédelmi felhívásai, közérdekű tájékoztatói. - A helyi egyházak beszámolhatnak egyházközségük jelentősebb eseményeiről és közzétehetik a rendezvényeikre szóló felhívásokat. (12-es betűmérettel, maximum 1 gépelt oldal terjedelemben.) - Hirdetések, reklámok megjelentetésére a külön rendeletben meghatározott díjazás alapján kerülhet sor. (Ez vonatkozik az egyéb évfordulós megemlékezésekre, köszöntőkre is.) 2.3. A lap működtetése, költségvetése Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete gondoskodik a lap működéséhez szükséges anyagi, technikai, személyi feltételek biztosításáról, amelynek fedezetét az éves költségvetési rendeletében határozza meg. A hirdetések, reklámok díjtételeit és a költségek kiegyenlítésének módját részletesen e szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza A lap terjesztésének köre Diósjenő Község közigazgatási területén található minden lakóház; az Önkormányzat fenntartásában és tulajdonában lévő közintézmények és gazdálkodó szervezetek; az önkormányzattal kapcsolatban álló partnerek benyújtott igény alapján.

5 3. A LAP SZERVEZETE 3.1. A laptulajdonos A laptulajdonos Diósjenő Község Önkormányzata. A laptulajdonosnak joga van a lap munkájáról évente egyszer, illetve indokolt esetben szükség szerint beszámolót kérni a felelős szerkesztőtől, melyet a képviselő-testület elé terjeszt. A lap fenntartásához, működtetéséhez szükséges pénzösszeget a képviselő-testület éves költségvetésében irányozza elő A lap kiadója A JENŐI NAPLÓ kiadásáért, technikai megvalósításáért egyszemélyi felelős a felelős kiadó. A kiadó biztosítja a kiadáshoz szükséges feltételeket. A kiadó jogosult a felelős szerkesztő által aláírt nyomdakész PDF anyagot a nyomdai munkálatok megkezdése előtt a kezébe kapni. A kiadó nem változtathat a felelős szerkesztő által elfogadott és átadott irat tartalmán A felelős szerkesztő A lap felelős szerkesztője a Szerkesztő Bizottság által megválasztott természetes személy. A lap felelős szerkesztőjének a lap munkájáról évenkénti a Testület külön kérésére, indokolt esetben pedig szükség szerinti - beszámolási kötelezettsége van a Képviselő-testület felé. A felelős szerkesztő feladata: a) az újság színvonalas szerkesztése, b) tudósítás a község aktuális eseményeiről, a községben közérdeklődésre számot tartó történésekről, c) helyesbítés, helyreigazítás közlése. Egy személyben felel azért, hogy a lap tartalma ne ütközzön a sajtótörvény előírásaiba. Ennek elérése céljából olyan cikkek esetében, melyek megítélése szerint törvénybe ütköznek, felelőssége gyakorlása érdekében vétójoggal rendelkezik, melyet indokolni köteles. Az összeállított laptervet elfogadása jeléül a felelős szerkesztő aláírja A Szerkesztő Bizottság A Szerkesztő Bizottság összetétele A Szerkesztő Bizottság vezetője a felelős szerkesztő. A felelős szerkesztőt a Szerkesztő Bizottság tagjai választják maguk közül. A Szerkesztő Bizottság tagjai (cikkek szerzői, fotók készítői, hirdetések szervezői) munkájukat önkéntes felajánlásként végzik, tevékenységükért tiszteletdíjat, honoráriumot nem kapnak. A Szerkesztő Bizottság tagjai önállóan készítik el írásos vagy fotó-dokumentációikat a nyomtatott és az online megjelenés számára. A Szerkesztő Bizottság tagjait a Képviselő Testület választja meg.

6 Nem lehet Szerkesztő Bizottsági tag Képviselő Testület tagja vagy rokona, önkormányzati alkalmazott vagy rokona. A Szerkesztőség működése A Szerkesztő Bizottság üléseit a felelős szerkesztő hívja össze, szükség szerint. Az ülések időpontjai igazodnak az időszaki lap kiadásához, az anyagleadás határidejéhez, valamint az aktualitásokhoz. Az ülés összehívása nem kötelező, a felelős szerkesztő egyéb módon is tarthatja a kapcsolatot a tagokkal. A felelős szerkesztő a Szerkesztő Bizottság ülésére meghívhat szerzőket, vagy szakértőket tanácskozási joggal. A Szerkesztő Bizottság ülése munkaértekezlet, ezért alapesetben zárt, de ettől a Szerkesztő Bizottság tagjainak egyetértésével eltérhetnek és a megbeszélést nyilvánossá tehetik. A felelős szerkesztő dönt a cikkek megjelenéséről az alábbiak szerint: - megjelentetés változtatás nélkül, - átírásra visszaadás a szerzőnek, - nyelvtani hibák javítása a felelős szerkesztő által, - az elfogadott cikk melyik lapszámban jelenjen meg, - elutasítás. A döntéseket nem kell indokolni. A Szerkesztő Bizottsági ülés feladatai A lap belső szerkezetének kialakítása, A következő lapszámok előkészítése, javaslattétel a későbbi lapszámok tartalmára, anyagokkal történő folyamatos feltöltésének megbeszélése. A tagok javaslatot tehetnek megjelentetésre, illetve megírásra érdemes cikkekre, szerzők személyére. A szerző felkérése a felelős szerkesztő joga és feladata. A Szerkesztőség hatásköre A cikkek tartalmi hitelességéért mindig a szerző a felelős. Személyeskedő hangvételű, a lap arculatához és színvonalához méltatlan stílusú, cikkek megjelentetésétől a Szerkesztőségnek el kell zárkóznia. Átdolgozásra ajánlott kéziratot csak a szerző módosíthat. Egyet nem értés esetén a szerzőnek joga van a cikket visszavonni, a Szerkesztőségnek joga van az átdolgozatlan cikket visszautasítani. A lap megjelenése előtt a nyomdai előkészítésért felelős személy ellátja a korrektori feladatokat. A Szerkesztő Bizottság kezdeményezheti a beküldött cikkektől eltérő vélemények megkérését is.

7 4. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 1) Diósjenő Község Önkormányzat lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának, mellékletének módosításáról, tartalmának megismertetéséről a Képviselőtestület gondoskodik. 2) Jelen szabályzat napján lép hatályba. Diósjenő, Tóth János polgármester

8 DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK I. számú melléklete HIRDETÉSI TARIFÁK (Érvényes: napjától) Közületek és vállalkozók részére 30 x 23 cm (1/1 oldal) Ft + ÁFA 30 x 11 cm (1/2 oldal) Ft + ÁFA 15 x 23 cm Ft + ÁFA 11 x 21 cm Ft + ÁFA 11 x 14 cm Ft + ÁFA 11 x 9 cm Ft + ÁFA 11 x 3,5 cm Ft + ÁFA 9 x 7,5 cm Ft + ÁFA 9 x 3,5 cm Ft + ÁFA 5 x 3,5 cm Ft + ÁFA Lakossági apróhirdetések 20 szóig ingyenes 20 szó fölött az érvényben lévő méretezett hirdetési tarfiák szerint A költségek meghatározása a tarifatáblázat alapján történik. A nyomtatott JENŐI NAPLÓban fél évre előre megkötött hirdetési szerződés esetében a hirdetőt 1 havi, egy évre előre megkötött szerződés esetében 2 havi ingyenes megjelenés illeti meg. A költségek megjelenés előtt történő kiegyenlítését a Diósjenő Polgármesteri Hivatal Pénztárában tehetik meg a hirdetők (2643. Diósjenő, Szabadság út 31.) személyesen, vagy átutalással. A hirdetési szöveget kérjük word formátumban eljuttatni az alábbi címre: Amennyiben a hirdetés fotót is tartalmaz, azt nagy felbontású JPEG formátumban kérjük biztosítani. Elérhetőségek: főszerkesztő: tag: tag: tag: nyomdai előkészítés: Név: Cím: Telefon: Valkó Kornél Hay András Králikné Krausz Márta Hustyava Zoltán Hustyava Zoltán

9 DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK II. számú melléklete SZABÁLYOZÓ ETIKAI IRÁNYELVEK Az Etikai irányelvekhez csatlakozókként elismerjük és védjük a média szabadságát. Kinyilvánítjuk, hogy a média legfontosabb feladata a tájékoztatás, a választói, fogyasztói, szülői és egyéb döntésekhez szükséges információk bemutatása, a szabad véleménynyilvánítás és a különböző vélemények áramlásának elősegítése, a szórakoztatás, és mindezeken keresztül a társadalom önismeretének erősítése. Mindezen feladatok ellátásához az újságíróknak rendelkezniük kell azzal a szabadsággal, amely lehetővé teszi számukra, hogy politikai és gazdasági befolyás, félelem, illetve részrehajlás nélkül végezzék munkájukat. Az Etikai Irányelvekhez csatlakozók kinyilvánítják, hogy kötelességüknek tekintik a legjobb szakmai meggyőződésük szerinti pontos, méltányos és valósághű tájékoztatást. A lelkiismeretes tájékoztatás szabályai: Az újságíró pontosan, azaz az általa közölt információk valóságtartalmáról meggyőződve; elfogulatlanul, azaz az egyes szereplőket és ügyeket egyenlő mércével mérve; személyes meggyőződését a tényekkel nem összekeverve, a vélemény- és információs műfajokat elkülönítve; méltányosan, azaz az egyes szereplők magánszféráját, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartva; bátran, megalkuvástól mentesen, a munkája során felmerülő konfliktusoktól, fenyegetésektől meg nem rettenve; manipulációtól mentesen, azaz az események és folyamatok bemutatásának és nem befolyásolásának céljával; tisztességesen, az információkkal nem üzletelve, a nyilvánosság hatalmával nem visszaélve, az összeférhetetlenségi viszonyokat kerülve; közönsége érdekeit szolgálva, más érdektől nem befolyásoltan, közérthetőségre törekedve végzi munkáját. Az információszerzés és forráskezelés szabályai: Az információk forrását közölni kell a közönséggel, személyhez vagy intézményhez kötődő vagy indirekt, a forrás jellegére utaló formákban. Törekedni kell a források nyílt felfedésének lehetőségére, de a névtelenség biztosítása megengedett, ha az információ más módon nem szerezhető be. A forrásmegjelölésnek tartalmaznia kell minden, az információt befolyásoló lényeges tényezőt. Az újságíróknak minden körülmények között újságíróként kell viselkedniük. Ezért minden alkalommal közölniük kell a forrással, hogy milyen célból kérik az információt, mikor és milyen formában várható annak közlése. Az újságíró felelőssége, hogy a forrása tisztában legyen a szabályokkal. Az újságíró nem üzletelhet az információkkal: nem ígérhet vagy fogadhat el jogtalan anyagi vagy egyéb előnyt, nem adhat információért cserébe bizalmas információt. Az újságíró nem élhet vissza a nyilvánosság hatalmával olyan módon, hogy valakiből információt más információk elhallgatásának ígéretével kényszerít ki. Kérem a testület szavazását. Határidő: folyamatos Felelős: Testület.

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum * A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2014. (X.20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Méhkerék Község

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

A MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Érvényes: 2010. november 13-tól Kék kiemelések: alapszabály módosítási javaslat a 2011. június 10-i rendkívüli közgyűlésre A Társaság neve: Magyar Szociológiai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról [Egységes szerkezetben a 6/2013.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2007. (IV.18.) számú rendelete. a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról

Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2007. (IV.18.) számú rendelete. a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2007. (IV.18.) számú rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Tarany Község Dél-Somogyban, Nagyatádtól

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETE NYÍREGYHÁZA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 2014. 1 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK-SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETE, NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 5/2010.(X.10.) sz. rendelettel, a 12/2009. (XI.23.) sz. rendelettel, a

Részletesebben

Preambulum. A Képviselő-testület szabályzatában elvként szögezi le:

Preambulum. A Képviselő-testület szabályzatában elvként szögezi le: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2007. (IV. 11.) rendelete és a módosításáról szóló 8/2007. (IX.5.) számú rendelete a Szervezeti -és Működési Szabályzatról Preambulum A Magyar Köztársaság

Részletesebben

2011 június 29. I. Rendeletek 2 Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló

2011 június 29. I. Rendeletek 2 Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló Érdi I évfolyam 6 szám 2011 június 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 20/2011 (III.10.) számú önkormányzati

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET 9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A 22/1995. (XI. 1.) 2, A 2/1996. (I. 25.) 3, A 15/1996. (IV. 30.) 4, A 16/1996. (IV. 30.) 5, A 43/1996. (XII. 16.) 6, A 13/1997.

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Készült: A porvai képviselő-testület 2013. július 8-ai ülésére Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(III.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(III.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(III.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:2015.

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben