SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ A DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a - Emberi Erőforrás BA szak - Kommunikáció és Médiatudomány BA szak - Vezetés és Szervezés MA szak - Társadalomtudományi Intézet gondozásába tartozó szakirányú továbbképzési szakok - Társadalomtudományi Intézet gondozásába tartozó felsőfokú szakképzési szakok hallgatói részére GÖDÖLLŐ szeptember

2 Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A diploma- vagy szakdolgozat... 2 III. Témaválasztás... 3 IV. Elbírálás... 4 V. A dolgozat formai és tartalmi követelményei... 5 VI. A dolgozat szerkezeti felépítése, tartalmi követelményei... 7 VII. A záróvizsga lefolytatása VIII. FÜGGELÉKEK sz. függelék témaválasztási lap sz. függelék külső borító minta sz. függelék belső címlap minta sz. függelék CD formai követelmények + borító minta sz. függelék konzultációkon való részvétel igazolás minta sz. függelék saját munka nyilatkozat minta sz. függelék - céges nyilatkozat minta sz. függelék dolgozat rövid bemutatása minta sz. függelék jelentkezés a záróvizsgára sz. függelék Bírálati lap

3 I. BEVEZETÉS 1) A záróvizsgával kapcsolatos rendelkezéseket a SZIE TVSZ ai valamint a ESZMSZ 5/C mellékletének Kari Kiegészítésének 1 sz. melléklete határozzak meg. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon folyó képzési formában a végzős hallgatók az ESZMSZ-ben megjelölt szakokon és tagozatokon írnak diploma- (egyetemi, kiegészítő, szakirányú tovább-, MSc, MA képzésekben), illetve szakdolgozatot (felsőfokú szak-, főiskolai, BSc, BA képzésekben) - a továbbiakban dolgozat -, és tesznek záróvizsgát. 2) SZIE TVSZ 2. pont 41. Kari kiegészítés (2) pontja alapján a záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megléte és a bírálók által elfogadott diplomadolgozat. 3) SZIE TVSZ 2. pont 41. Kari kiegészítés (3) pontja alapján nem fogadható el az a dolgozat, amelyet két bíráló elégtelennek minősít. Abban az esetben, ha az egyik bíráló elégtelenre értékelte a dolgozatot, egy harmadik bírálót is fel kell kérni, aki elfogadást megerősíti vagy elveti. 4) Az oklevél kiadásának nyelvvizsga feltételeit a kar szakjain az érintett szak képesítési követelménye, ill. képzési és kimeneti követelménye határozza meg. II. A DIPLOMA- VAGY SZAKDOLGOZAT A hallgatók záróvizsgára bocsátásának egyik feltétele a diploma- vagy szakdolgozat készítése és benyújtása. Ennek megvédése a záróvizsga részét képezi. A hallgatónak a diploma- vagy szakdolgozatban és a záróvizsgán számot kell adnia arról, hogy: - ismeri a témára vonatkozó szakirodalmat, készséget szerzett a szakirodalomban való tájékozódásra és ennek felhasználására, - képes az önálló adatgyűjtésre, feldolgozásra, értékelésre és ezek alapján a következtetések levonására. 2

4 III. TÉMAVÁLASZTÁS 1) Diploma- vagy szakdolgozati témát a kar önálló oktatási szervezeti egységei írhatnak ki. A kiírt témáknak jellegükben meg kell felelniük az adott szak képzési céljainak. 2) A konzulens felkérése és a témaválasztási lap konzulenssel való aláíratása a hallgató feladata! A konzulenssel való előzetes egyeztetés után a témakörök közt nem szereplő téma is választható, amennyiben az jellegében megfelel a szak/szakirány képzési céljainak és igényli, illetve lehetővé teszi a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek alkalmazását. 3) A meghirdetett témakörökre a hallgatók a megfelelő nyomtatványon (1. sz. függelék), a tervezett záróvizsga előtt 3 félévvel adhatják be témaválasztásukat a Társadalomtudományi Intézetbe. A témaválasztási lapon a diplomadolgozat témáját kell megadni! A témaválasztási lap akkor fogadható be, ha a hallgató kitöltötte és a választott konzulens aláírásával igazolja, hogy vállalja a konzulenciát. A témaválasztási lapon megadott témát a szakvezető ellenőzi és aláírásával fogadja el. A választott és elfogadott témát a neptun hallgatói nyilvántartó rendszerbe fel kell vezetni. 4) A hallgató a dolgozat készítése során rendszeresen köteles belső konzulensével tartani a kapcsolatot, a konzulens tanár pedig időpontot adni és fogadni őt ebből a célból. A konzultációk rendszeres megtartását a konzulens aláírásával igazolja, amit a felhasznált irodalom után függelékként csatolnia kell a diplomadolgozathoz (5. sz. függelék). 5) Az elkészített diplomadolgozat 2 db bekötött példányát, valamint elektronikus változatát a Társadalomtudományi Intézetbe adott év október 1-ig vagy április 01-ig kell beadni. (9 sz. függelék). 6) Az előírt határidőkön túl elkészült dolgozatok csak a következő záróvizsga időszakban védhetők meg. 3

5 IV. ELBÍRÁLÁS 1) A dolgozatot a témát kiíró önálló oktatási szervezeti egység vezetőjének javaslatára a tanszék egyik oktatója bírálja, mint belső bíráló. A Záróvizsga Bizottság (ZVB) elnöke jelöli ki a dolgozat külső bírálóját, lehetőleg a ZVB külső szakemberei, vagy az általuk javasolt szakemberek közül. 2) A bírálatot elektronikus formában kell elkészíteni majd 2 aláírt példányt a bírálatot kiadónak eljuttatni. 3) A bírálók az elektronikus bírálati lapon szereplő szempontok alapján értékelik a diplomadolgozatot, illetve nyilatkoznak arról, hogy elfogadják-e, és védésre javasolják-e azt (lsd. 10. sz. függelék): - A dolgozat tartalmának megítélése során a bíráló figyelembe veszi a probléma felvetésének, megközelítésének és megoldásának szakmai színvonalát, a leíró és elemző, értékelő részek arányát, az önálló gondolatokat, a jelölt által tett javaslatok vagy megállapítások szakmai helyességét és az ezeket alátámasztó érvrendszert, a jelölt által felhasznált (esetleg fel nem használt) szakmai irodalmat. A bírálatban kiemelendő a hallgató saját munkájának értéke, minősége. - A bíráló véleményt mond a dolgozat stílusáról, valamint arról, hogy az mennyire felel meg a formai követelményeknek. 4) A diplomadolgozat nem fogadható el: ha - súlyos szakmai tévedéseket tartalmaz, - kizárólag leíró jellegű, nem tartalmaz saját vizsgálatot, - szegényes a felhasznált forrásmunkák köre, - súlyosan megsérti a formai követelményeket, - a szakirodalmi források egyes részeinek saját megfogalmazásként való feltüntetése, más szerzők gondolatainak (beleértve a mások által írt szakdolgozatokat, diplomamunkákat is!) hivatkozás nélküli, szó szerinti átvétele, azaz PLÁGIUM esetén! 4

6 V. A DOLGOZAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 1) A dolgozat általános tartalmi követelményei: A dolgozatnak meg kell felelnie a szak és a szakirány tudományterület sajátosságainak, tartalmaznia kell: - A feldolgozott szakirodalmat. - Az alkalmazott vizsgálati módszer leírását. - A saját vizsgálatok eredményei alapján a téma érdemi feldolgozását, mely tükrözi a hallgató önálló állásfoglalását a vizsgált témakörben, és bizonyítja, hogy a hallgató képes a témához kapcsolódó konkrét jelenséget (gazdasági vagy társadalmi folyamatot) felmérni, elemezni, értékelni, ezekből megfelelő következtetéseket levonni. - A Kommunikáció és Médiatudomány BA szakon valamint a felsőfokú szakképzésben a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, gyakorlati témát elemző, empirikus kutatáson kívül, más alkotó munkát is tartalmazó önálló teljesítményt bemutató dolgozat is készíthető (pl. forgatókönyv, film, stb.). A dolgozat tükrözze, hogy a hallgató birtokában van olyan gyakorlati tapasztalatoknak, készségeknek, amelyek közvetlenül hasznosíthatók a munkaerőpiacon. 2) Terjedelme: - A Diplomadolgozat terjedelme beleértve a szövegközi táblázatokat és az ábrákat is, szóközök nélkül ezer karakter lehet. - A Szakdolgozat terjedelme beleértve a szövegközi táblázatokat és az ábrákat is, szóközök nélkül ezer karakter lehet. - A mellékletek nem szerepelnek az oldalszámozásban, ebből következően a terjedelembe sem számítanak bele. 3) A diplomadolgozatnak mind tartalmi, mind alaki, mind stilisztikai szempontból kifogástalannak, helyesírási és gépelési hibáktól mentesnek kell lennie. 4) Formai követelmények: A dolgozatot - A/4-es formátumban, - másfeles (1,5) sortávolsággal, Times New Roman betűtípussal, 5

7 - sorkizárt igazítással, - felül, alul, valamint jobb oldalon 2,5 cm-es, bal oldalon (kötésoldalon) 3 cm-es margóval kell elkészíteni. - A címek, alcímek betűméretéből és elhelyezéséből (középre, oldalt), esetleges aláhúzásából, vastagításából tűnjön ki azok fontossága, és azok az egész dolgozatban következetesek legyenek. Kötelező a címsorok decimális sorszámozása (pl.: 1.1, 1.1.1, 2.1.). - Betű nagyságok: fő- és fejezet címek 16, fejezeten belüli címek 14, szöveg 12, lábjegyzet 10 betűméret. - A fő fejezeteknek új oldalon kell kezdődniük. - Az egyes alfejezetek hossza legalább 2 oldal legyen. - A dolgozatban szereplő táblázatokat és külön az ábrákat (rajzok, fényképek, grafikonok) folytatólagos sorszámmal kell ellátni a táblázatnál felül, az ábránál alul. A szöveges részben annak sorszámával hivatkozni kell az egyes táblázatokra illetve ábrákra. - A sorszámon kívül minden táblázatot és ábrát a tartalmát jól kifejező és jellemző rövid címmel kell ellátni. Minden táblázatnál és ábránál fel kell tüntetni annak forrást is. Saját számításokon alapuló grafikonok és saját készítésű ábrák esetén ezt kell feltüntetni: ( Saját forrás ). 5) A diplomadolgozatban minden lap egyoldalasan és ugyanazon az oldalon legyen kinyomtatva (tehát ahány lap, annyi oldal) 6) A diplomadolgozatot két db fekete műbőrbe kötött példányban, aranybetűs feliratokkal ellátott, és elektronikus változatban (CD) (4. sz. függelék) a megadott határidőre a Tanulmányi Osztályon be kell mutatni majd a SZIE GTK Társadalomtudományi Intézetbe kell leadni. 7) A két bekötött példány gerincére is (alulra) kérjük az évet és a nevet rányomtatni! 8) A diplomadolgozat szerkezeti felépítése világos, logikus és áttekinthető legyen. Az egyes részek és fő fejezetek, beleértve a bevezetést és összefoglalást is, új oldalon kezdődjenek. 6

8 VI. A DOLGOZAT SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE, TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Külső borító (2. sz. függelék szerint) Külső borítólap: fekete színű, keménykötésű vászon Mérete: 21,5 x 30,5 cm. Feliratai (aranyozott betűkkel): egyetemi, kiegészítő, szakirányú tovább-, MSc, MA képzések esetén: DIPLOMAMUNKA felsőfokú szak-, főiskolai, BSc, BA képzések esetén SZAKDOLGOZAT Titkosítási kérelem A dolgozat legelejére kell beköttetni (még a belső címlap elé) egy nyilatkozatot/kérelmet, melyben a hallgató illetve a cég kéri, hogy a dolgozatot illetve a benne szereplő adatokat az Egyetem titkosan kezelje. Belső címlap (3. sz. függelék szerint) - a felső rész közepén első sorban az egyetem neve, - második sorban a kar megnevezése, - harmadik sorban a témát kiadó önálló szervezeti egység neve, - felső harmadában középen a cím. A dolgozat címe: legyen rövid, de fejezze ki a dolgozat mondanivalóját, utaljon a dolgozat témakörére. Szükség esetén magyarázó alcímet lehet adni. - alatta konzulens neve és beosztása, - témát kiadó önálló szervezeti egység vezetőjének neve és beosztása, - azt követően a szerző neve és a szakja, - legalul középen, egymás alatt a dolgozat készítésének helye és éve. Tartalomjegyzék A diplomadolgozat elején, a belső címlap után következik, - maximum 1 oldal legyen, - A tartalomjegyzékben felsorolt fejezet/alfejezet címek szó szerint egyezzenek a szövegben lévőkkel, - legyenek ellátva decimális sorszámozással (max. három szintig), - a beosztásból tűnjön ki a fejezetrészek fontossága, 7

9 - a címek mellett tartalmazza a vonatkozó oldalszámokat (javasolt a Stílusok/Címsor és a Tartalomjegyzék készítő használata). A tartalomjegyzék általában az alábbiakat foglalja magában, (azaz a dolgozat szerkezeti felépítése, tartalmi egységei a következők): 1. Bevezetés A vizsgálat elméleti háttere Saját vizsgálat 3.1. Kutatás célok, kutatási kérdések/hipotézisek A vizsgálat helyszíne Kutatás módszerek és a minta bemutatása Eredmények Következtetések, javaslatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Mellékletek Függelékek Az itt megadott fő fejezetek értelemszerűen további alfejezetekre bonthatók, ennél a decimális címsor számozás szabályait kell követni. 1. Bevezetés A választott téma rövid történeti és gazdasági jelentőségének bemutatása, a vizsgálatok és elemzések célkitűzései, valamint röviden a dolgozat felépítése (1-3 oldal): - a dolgozat témakörének a dolgozat címénél részletesebb meghatározása, - a témaválasztás indoklása, - a dolgozat céljainak kitűzése, - a téma feldolgozás/kifejtés menetének és logikájának ismertetése, - saját fogalmazás legyen, idézet ide lehetőleg ne kerüljön, mottó megengedett. 2. A vizsgálat elméleti háttere, a szakirodalom feldolgozása A dolgozat témájához szorosan kapcsolódó releváns szakirodalmakban közölt eredmények rövid elemző bemutatása, egymással való összevetése: - tartalmazza a hallgató állásfoglalását, a szakirodalmi eredmények értékelését, - a tanulmányok során kötelező tananyagként használt jegyzeteken kívül minimum különböző kiadványra legyen hivatkozás könyv, tanulmány, folyóirat, cikk (elsősorban a dolgozat írását megelőző 10 évben publikált anyagok), ezen felül használhatók internetes hivatkozások is, 8

10 - terjedelemben érje el a teljes dolgozat főszövegének 50%-át (ld. Kari Szabályzat), - egy-egy idézet ne legyen több 4-6 sornál! A hivatkozások használata (ld. Kari Szabályzat) A korrekt hivatkozás azt jelenti, hogy az ember pontosan megjelöli, hogy mely gondolat és szöveg honnan mely szerző mely művéből származik. Hivatkozni kell: a) mások gondolataira, elméletére, modelljére = tartalmi, közvetett idézés, parafrázis - a szerző nevét és az attól vesszővel elválasztott megjelenési évszámot zárójelbe kell tenni, pl.: (Csete, 1997) - amennyiben ugyanannak a szerzőnek egy éven belül megjelent több publikációjára is történik hivatkozás a dolgozatban, úgy az évszám után a, b, c (...) betűkkel kell a különbséget jelölni, pl.: (Csete, 1987/a); (Csete, 1987/b). - ha a felhasznált irodalmi forrásnak két szerzője van, akkor mindkét szerző nevét és az évszámot is jelölni kell, pl.: (Bernáth Enyedi, 1981) - három vagy annál több szerző esetén az első szerző nevét kell kiírni a hivatkozásnál, jelölve azt, hogy több szerzőről van szó, pl.: (Szerdahelyi et al., 1980) b) mások szó szerint idézett szavaira = idézet - azaz idézet esetében szöveget idézőjelek közé tesszük, és az oldalszámot is fel kell tüntetni, pl.: (Csete, 1997, 65.old.) 3. Saját vizsgálat bemutatása A vizsgálat tárgyát képező jelenség (pl.: szervezeti működési folyamatok, illetve az ezeket ismertető információk), egyének és csoportok viselkedése stb. részletes feltárása és elemzése adja a dolgozat gerincét: - lehetőség szerint új, eddig nem vizsgált összefüggések feltárására irányuljon a dolgozat, - a vizsgálni kívánt változók mérhetőek legyenek, - terjedelemben érje el a teljes dolgozat főszövegének 50%-át (ld. Kari Szabályzat). 9

11 3.1. Kutatási célok, kutatási kérdések/hipotézisek Néhány mondatban indokolva, miért ezt akarja vizsgálni, mit vár a vizsgálattól, milyen eredményekre számít, legyen konkrétan megfogalmazva 3-5 kutatási kérdés/feltételezés/hipotézis A vizsgálat helyszíne A vizsgálat, adatgyűjtés helyszínének bemutatása maximum 2-3 oldalban, általában kapott/hozott anyagból Kutatási módszerek és a minta bemutatása A vizsgálatok végzése és a kapott információk értékelése során alkalmazott módszert, illetve módszereket (pl. kérdőív, interjú, stb.) alkalmazásuk meggyőző indoklásával röviden be kell mutatni (a teljes kérdőívet, vagy az interjú vezérfonalát a mellékletben kell bemutatni oly módon, hogy az bármely szakember számára világos és érthető legyen). - Nem saját készítésű kérdőív esetén annak forrását meg kell jelölni. - A minta bemutatása, hol, kikkel (demográfiai összetétel: hány nő, férfi, végzettség, vagy a kutatási célok szempontjából egyéb fontos tényező alapján) végezte a vizsgálatot, pontos elemszám feltüntetése, indoklása (a kérdőívnél minimum fővel!!!) - bizonyos kutatásoknál és helyzetekben ettől eltérő elemszám is lehetséges, ezt a konzulenssel egyeztetni szükséges. - Az adatok feldolgozási menetének, illetve a használt matematikai-statisztikai módszereknek a bemutatása, az alkalmazott statisztikai feldolgozó programok ismertetése (pl. Excel, SPSS). - Pl. kérdőíves módszer esetén ez a következő módon lehetséges: a kérdőíves módszer rövid bemutatása, választásának indokai, a kérdőív felépítése, a kérdezés folyamata az adatvédelem biztosítása, demográfiai adatok (minta) bemutatása a kérdőív feldolgozásának módja Eredmények A saját munka eredményeinek logikus, jól követhető és megfelelően szemléltetett egyértelmű bemutatása, táblázatok, grafikonok, diagramok segítségével: - az elemzés a kutatási kérdések mentén történjen, 10

12 - ennek során a dolgozat elméleti hátterében bemutatott fogalmakat és modelleket a kifejtés során konzekvensen kell használni, - megalapozott, szakirodalmi feldolgozásból és saját vizsgálatokból származó tényekkel és érvekkel alátámasztott megállapításokat kell tartalmaznia, - a vizsgált téma leírásában legyen objektív, értékelését tekintve kritikus, - jelenítse meg a hallgatónak a témában elfoglalt személyes állásfoglalását Következtetések és javaslatok A szakirodalom feldolgozásából és a saját munka eredményeiből levonható konkrét következtetések, - a kutatási kérdésekre adott válaszok / hipotézisek ellenőrzése, - a saját eredmények összevetése az irodalmi adatokkal, a kitűzött célok elérésének bizonyítása, - konkrét, a gyakorlatban is hasznosítható javaslatok megfogalmazása és indoklása tipográfiai kiemeléssel a vizsgált helyszínre vonatkozóan. 4. Összefoglalás A dolgozat rövid összefoglalása, a célok, az anyag és módszer, továbbá az eredmények, a következtetések és a javaslatok összegzése, a célkitűzéseknek megfelelően: - tartalmazzon a későbbi vizsgálatokra való javaslatot, a téma továbbvitelének lehetőségeit (kitekintés), - terjedelme 1 3 oldal legyen. 5. Irodalomjegyzék Azon könyvek, cikkek felsorolása, melyekre a dolgozatban a hallgató hivatkozik. Az irodalomjegyzéket a szerzők nevének kezdőbetűi alapján alfabetikus sorrendben kell összeállítani (a dr. cím elhagyásával): - az irodalomjegyzékbe csak olyan munka vehető fel, melyre a szövegben hivatkozás történik - külön részbe kell csoportosítani a szakirodalmakat (könyv, tanulmány, folyóirat, cikk), az egyéb irodalmakat (jogszabályok, belső kiadványok, internetes honlapok, adatbázisok), - formailag, tipográfiailag egységes legyen, 11

13 - külföldi szerző esetében is a családnév kerüljön előre, ezt a keresztnév vesszővel elválasztva követi, - semmiféle titulust (pl. dr.) nem használunk, - minden társszerző nevét ki lehet írni, - a szerkesztő megadása a név után zárójelben következik, pl.: Székely (szerk.) vagy (ed.), - a külföldi folyóiratokat, könyveket az eredeti nyelven kell feltüntetni, a magyar nyelvű hivatkozással megegyező módon. Könyvek esetében pl.: Ladó L.: (1979): Szervezéselmélet és módszertan. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 340 p., p. Hofstede, G. (1995): Cultures Consequences: International Differences in Work- Related Values. Sage Publ. Beverly Hills, CA Bakacsi Gy. Bokor A. Császár Cs. Gelei A. Kováts K. Takács S. (2004): Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Budapest, KJK Kerszöv Kiadó, 240 p. Könyvrészletek esetében pl.: Burján A. (1984): A mezőgazdasági vállalatok irányítása. In: Dobos K. Tóth M. (szerk.): A mezőgazdasági vállalati gazdálkodás alapjai és szervezése. Budapest, Mezőgazdasági Kiadó, 370 p., p. Folyóirat esetén pl.: Szabóné Medgyes É. (1988): A vállalati gazdálkodás néhány problémája a mezőgazdaságban. Statisztikai Szemle. 64: Internetes hivatkozás pl.: Ilyen publikáció akkor adható meg, ha számítógépi keresőprogramokkal fellelhető. Meg kell adni a szerző(ke)t, a címet, az oldalszámot, a számítógépes címet (URL), és legalább egy keresőprogramot és egy (több) kulcsszót, amellyel a publikáció megtalálható, valamint a letöltés pontos idejét is, a következő formában: A letöltés ideje: óra 34 perc. Az elektronikusan kereshetőség úgy ellenőrizhető, hogy valamelyik közkeletű keresőprogrammal (Google, Altavista, Yahoo, stb.) meg kell nézni, hogy a dokumentum megtalálható-e kulcsszavak alapján. Castles, I. (2000): The Human Development Report. UN. E. (CIV. 3.) 2001/18 Appendix 1.http://www.un.org/Depts/und/statcom/sc2001docs/ e.pdf/. 6. Mellékletek (nem kötelező) Amennyiben nagytömegű táblázat, vagy képanyag szükségessé teszi, célszerű Mellékletek címszó alatt azokat a dolgozat végére az Irodalomjegyzék után csatolni és sorszámok alapján a dolgozatban hivatkozni kell rájuk: 12

14 - módszertani dokumentáció (felhasznált üres kérdőív, interjú-válasz, elvégzett számítások stb.), - céges anyagok, dokumentumok, - olyan dokumentumok táblázatok ábrák, amelyek a dolgozat megértéséhez mindenképp szükségesek, de túlságosan részletezők vagy nagy számuk miatt túl gyakran szakítanák meg a szöveges részeket, - összterjedelme a dolgozat terjedelmének 15%-át nem haladhatja meg. 7. Függelékek A dolgozat végére kerülő géppel kitöltött és kék tolla aláírt függelékek befűzésének sorrendje a Mellékletek után: Konzultációk igazolása (5. sz. függelék) A konzulens aláírása nélkül a diplomadolgozat nem adható be! Nyilatkozat (1) (6. számú függelék) A diploma(szak)dolgozat készítője aláírásával nyilatkozik arról, hogy a dolgozat saját munkája, és a felhasznált irodalmat korrekt módon kezelte. Nyilatkozat (2) (7. számú függelék) A vizsgálat helyszínéről cégszerű igazolás a kontaktszemély megnevezésével és elérhetőségével. A diploma-, szakadolgozat rövid bemutatása (8. sz. függelék) A diploma(szak)dolgozat készítőjének a diploma(szak)dolgozat címének, a konzulensek nevének feltüntetésén túl, a dolgozat témájára utaló 4-5 a dolgozat témájához szorosan kapcsolódó kulcskifejezést, valamint a dolgozat tartalmának 8-10 soros ismertetését tartalmazza. A dolgozat szerkezeti felépítésénél kérjük a megadott sorrendet betartani! A védés után a szakdolgozat/diplomadolgozat bekötött 2 példánya közül az egyik a témát kiíró és gondozó tanszéki/intézeti könyvtárat, a másik a hallgatót illeti meg. 13

15 VII. A ZÁRÓVIZSGA LEFOLYTATÁSA A Kari szabályzatnak megfelelően: Az értékelt, minősített dolgozatot a Záróvizsga Bizottság előtt meg kell védeni, amelynek tagjai külső és belső szakemberek. A védésen 15 perc áll a jelölt rendelkezésére, melynek során a hallgató szabad előadás formájában ismerteti a diplomadolgozat főbb megállapításait, eredményeit, válaszol a bírálók észrevételeire. Az ismertetés javasolt tartalma: - a diplomadolgozat témájának 2-3 mondatos felvezetése, - a kutatás célja, - a kutatás módszere, - önálló munka részletezése, - eredmények bemutatása, - konklúzió. A Záróvizsga Bizottság ezután teszi fel a diplomadolgozat védésével kapcsolatos kérdéseit. A dolgozat ötfokozatú érdemjegyét a hivatalos bírálók véleménye és az általuk javasolt érdemjegy figyelembe vételével a dolgozat bemutatása és a védésével kapcsolatos kérdésekre adott válaszok alapján állapítja meg a bizottság. Ezt követően kerül sor a hallgató által - behívásakor - húzott szakmai kérdések - A és B tételsor - megválaszolására, majd a Bizottság felteszi a szóbeli felelettel kapcsolatos kérdéseit. A záróvizsga időtartama általában ½ óra, amely %-ban védésre, és a komplex szóbeli vizsgára fordítható. A Záróvizsga Bizottság tagjai a komplex kérdés A és B részét külön-külön érdemjeggyel értékelik, melyekből számtani átlagot számítanak. Az indexbe a komplex kérdés átlageredménye kerül bevezetésre. Amennyiben valamelyik tételrész elégtelen, úgy a komplex kérdés eredménye is elégtelen. A záróvizsga akkor sikeres, ha a komplex tételre adott érdemjegy és a diplomamunka minősítése is illetve egyéb záróvizsga részek esetén azoknak minősítése is legalább elégséges. Sikeres záróvizsga nem javítható. Záróvizsga bizottság által el nem fogadott elégtelenre minősített diplomamunkát csak egy alkalommal, de akár már a következő záróvizsga időszakban benyújtva lehet pótolni. 14

16 Sikertelen komplex szóbeli vizsga esetén a hallgatónak csak azt a részt kell A vagy B tétel megismételnie, amelyből az elégtelen értékelést kapta. Ez a vizsga a következő záróvizsgától két alkalommal ismételhető. Ugyanígy két alkalommal ismételhető a záróvizsga esetleges egyéb részeiből kapott elégtelen értékelés. Ha a záróvizsga bármely részét ismételnie kell a hallgatónak, azt csak az arra vonatkozó szabályzatban rögzített szolgáltatási díj megfizetése után teheti meg. A záróvizsga, valamint a diploma minősítése az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. 15

17 VIII. FÜGGELÉKEK 16

18 Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 1. SZ. FÜGGELÉK TÉMAVÁLASZTÁSI LAP DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) TÉMA VÁLASZTÁSA Hallgató tölti ki! Hallgató neve:... Évfolyam:... Neptun kód:... Szak:... Tagozat:... Szakirány(ok):... Konzultációs központ:... ZV tervezett időpontja:... Dolgozat leadási határidő:... Hallgató elérhetősége: Tel: Levelezési cím:... A témát kiadó Intézet/Tanszék neve: Diploma- vagy szakdolgozat témája: ,..év. hó.. nap Belső konzulens(ek) / Tanszékvezető(k) / Szakirányfelelős(ök) tölti(k) ki! Hallgató aláírása Témát elfogadó tanszék: Belső konzulens neve: Konzulens elérhetősége telefon: Konzulens elérhetősége A konzulensi feladatot elvállalom.. év.. hó. napig. Gödöllő, 20. év. hó nap A témaválasztással egyetértek: Gödöllő, 20. év. hó nap.. Belső konzulens(ek). Tanszékvezető(k) A témaválasztást elfogadom: Gödöllő, 20. év. hó nap 17.. Szakirányfelelős(ök)

19 2. SZ. FÜGGELÉK KÜLSŐ BORÍTÓ MINTA DIPLOMADOLGOZAT / SZAKDOLGOZAT NÉV szak Gödöllő év 18

20 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet 3. SZ. FÜGGELÉK BELSŐ CÍMLAP MINTA (A dolgozat címe) Belső konzulens: (név +beosztás) Külső konzulens: (ha van) Intézetvezető: Dr. Komor Levente egyetemi docens Készítette: név szak és szakirány megnevezése Gödöllő év 19

21 4. SZ. FÜGGELÉK CD FORMAI KÖVETELMÉNYEK + BORÍTÓ MINTA Formai követelmények (CD): minőségi, egyszer írható "CD lemez" vékony, átlátszó tokban; vírusellenőrzés után, adatlemezként, egymenetben (DAO disc at once) megírt, lezárt és visszaellenőrzött lemez; az adattartalom: a CD fő könyvtárában a teljes dolgozat egy állományban,.doc (Word) formátumban szerepeljen; mellékleteket digitalizálva, külön könyvtárban kérjük szerepeltetni úgy, hogy a dolgozatban jelölt helyhez egyértelműen köthetők legyenek (a képi anyagokat.jpg; a mozgóképet.avi; a táblázatokat.doc vagy.xls; az egyéb anyagokat MS Office programok által kezelhető formátumban kérjük). a könyvtárak és állományok nevei ékezetes karaktert nem tartalmazhatnak; a CD-n a szerző nevét, szakját, a dolgozat címét, a dolgozat évét erre szolgáló tollal (pl.: "CD/DVD Marker") kell feltüntetni. a CD formátumban leadott dolgozat borítóján tüntesse fel a kulcskifejezéseket Külső borító: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet A dolgozat címe Belső konzulens: (név+ beosztás) Külső konzulens: (ha van) Intézetigazgató: (név+ beosztás) Készítette: (név, szak és szakirány megnevezése) Gödöllő év. 20

22 Belső borító: A diplomadolgozat rövid bemutatása Kulcskifejezések: A dolgozat rövid leírása: 21

23 5. SZ. FÜGGELÉK KONZULTÁCIÓKON VALÓ RÉSZVÉTEL IGAZOLÁS MINTA Konzultációkon való részvétel igazolása A hallgató neve: A belső konzulens neve és beosztása: A témát kiadó önálló oktatási szervezeti egység neve: Nevezett hallgató a 20.../20... tanévben a szakdolgozat/diplomadolgozat* készítésével kapcsolatos konzultációkon rendszeresen részt vett. Az elkészített dolgozatot címmel bemutatta. A dolgozatnak a Záróvizsgához kapcsolódó bírálati eljárásra való beadásával egyetértek. Gödöllő, év... hó... nap... konzulens aláírása * a dolgozatnak megfelelő megnevezést kérjük feltüntetni azaz: Szakdolgozat vagy Diplomadolgozat 22

24 6. SZ. FÜGGELÉK SAJÁT MUNKA NYILATKOZAT MINTA Nyilatkozat (1) Alulírott.. a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szak.. tagozat végzős hallgatója nyilatkozom, hogy a.. címmel védésre benyújtott szakdolgozat/diplomadolgozat* saját munkám eredménye, amelynek elkészítése során a felhasznált irodalmat a szerzői jogi szabályoknak megfelelően kezeltem. Gödöllő, 20 év hó nap (a hallgató aláírása) * a dolgozatnak megfelelő megnevezést kérjük feltüntetni azaz: Szakdolgozat vagy Diplomadolgozat 23

25 7. SZ. FÜGGELÉK - CÉGES NYILATKOZAT MINTA Nyilatkozat (2) A szakdolgozat/diplomadolgozat * készítőjének neve: A szakdolgozat/diplomadolgozat * címe: A kutatási munka helyszíne (a cég/szervezet megnevezése) 1 : A külső konzulens vagy kontaktszemély 2 Neve: Telefonszám: Igazolom, hogy nevezett hallgató a 20.../20... tanévben a fent megnevezett szakdolgozathoz/diplomadolgozathoz * kapcsolódó kutatási feladatot a megnevezett helyszín(ek)en végezte. A felhasznált céges információkhoz, adatokhoz való hozzáférését biztosítottuk, azok felhasználásához hozzájárulunk. A hallgató az elkészített dolgozatot bemutatta. A dolgozatnak a Záróvizsgához kapcsolódó bírálati eljárásra való beadásával egyetértek. 1 és 2 : Amennyiben a kutatásnak nincs konkrét helyszíne, a konzulens igazolja jelen nyilatkozat aláírásával a kutatási feladatok elvégzését. Gödöllő, év... hó... nap... konzulens/kontakt személy (cégszerű) aláírása * a dolgozatnak megfelelő megnevezést kérjük feltüntetni azaz: Szakdolgozat vagy Diplomadolgozat 24

26 Diplomadolgozat/Szakdolgozat* rövid bemutatása 8 SZ. FÜGGELÉK DOLGOZAT RÖVID BEMUTATÁSA MINTA A diplomadolgozat/szakdolgozat* készítőjének neve: A diplomadolgozat/szakdolgozat * készítőjének szakja, tagozata: A diplomadolgozat/szakdolgozat* címe: A témát kiadó önálló szervezeti egység neve: A belső konzulens neve és beosztása: A külső konzulens neve (ha van): Kulcskifejezések: (4-5 kulcskifejezés) A dolgozat rövid leírása: (8-10 soros ismertetés) * a dolgozatnak megfelelő megnevezést kérjük feltüntetni azaz: Szakdolgozat vagy Diplomadolgozat 25

27 J E L E N T K E Z É S Z Á R Ó V I Z S G ÁRA 9. SZ. FÜGGELÉK JELENTKEZÉS A ZÁRÓVIZSGÁRA A záróvizsgára történő jelentkezés és a dolgozat leadásának határideje: április 01. / október 01. A záróvizsga típusa (X- szel jelölje be a megfelelőt!): Rendes: Halasztott: Ismételt: Név: Levelezési cím: Telefon: Neptun kód: Szak megnevezése: Tagozat megnevezése: Az abszolutórium megszerzésének időpontja: A záróvizsga időpontja: A dolgozat pontos címe: Tudomásul veszem, hogy a halasztott/ ismételt záróvizsga díjának melyet a SZIE SZMSZ 5. sz. melléklet térítési és juttatási szabályzata határoz meg befizetése nélkül a záróvizsgán nem vehetek részt. Tudomásul veszem, hogy a ESZMSZ 5/C mellékletének Kari kiegészítése alapján az abszolutórium megszerzése (tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítése) és az előírt záródolgozat/szakdolgozat/diplomadolgozat elkészítése valamint a dolgozat bírálók általi elfogadása nélkül nem vehetek részt záróvizsgán. Kelt:.. év.. hó. nap.. Hallgató aláírása A Intézet/tanszék tölti ki: A dolgozat leadásának ideje:.... aláírás 26

TVSZ 1 sz. melléklet

TVSZ 1 sz. melléklet TVSZ 1 sz. melléklet A diplomadolgozat (szakdolgozat) készítésének és bírálatának rendje, tartalmi és formai követelményei valamint a záróvizsga rendje a GTK-n (2013. 10. 21.) Kivonat (http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/szabalyzatok/etvsz_gtk_kieg_1_mell_dipldolg.pdf)

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Jelen szabályozás célja, hogy meghatározza azokat az előírásokat és elveket, amelyeket

Részletesebben

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.)

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.) Tájékoztató a hagyományos képzésben résztvevő közgazdász hallgatók (gazdaságelemző és külgazdasági szakirány) számára 2011/12. tanév (tavaszi félév) Diplomamunka készítés és védés (követelmények, menetrend,

Részletesebben

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények TVSZ 5. számú melléklete Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények A tanszékek által kiírt pályatételeket bármelyik hallgató kidolgozhatja és benyújthatja.

Részletesebben

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT A Szent István Egyetemen a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (ETVSZ) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari Kiegészítésének

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat, illetve diplomadolgozat készítéséhez. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Gödöllő 2017.

Útmutató a szakdolgozat, illetve diplomadolgozat készítéséhez. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Gödöllő 2017. Útmutató a szakdolgozat, illetve diplomadolgozat készítéséhez Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gödöllő 2017. január 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Témaválasztás... 3 2. A

Részletesebben

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára 2016. október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu A szakdolgozattal kapcsolatos információk elérhetősége ETR Dokumentumok/ MOME Dokumentumok/

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS Debreceni Egyetem BTK Útmutató szakdolgozatok készítéséhez (A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának alapján) Az egységes, osztatlan képzésben, az alapképzésben, (BSc, BA), mesterképzésben

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010.

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Intézet neve A SZAKDOLGOZAT CÍME Belső konzulens (+beosztása): Intézeti igazgató (+beosztása): Külső konzulens

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása

A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása (részlet a TVSZ. Kari sajátosságokat tartalmazó mellékletéből magyarázatokkal és mintákkal) A dolgozat terjedelme 20 gépelt oldal (Kb. 50-60000

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Tájékoztató az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA hallgatói számára 2014/15. tanév II. (tavaszi) félév I. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE

Részletesebben

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein A HKR 8. számú melléklet A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein 1. A hallgató tanulmányainak utolsó két szemeszterében

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON A KARI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT melléklete

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ

ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT A Szent István Egyetemen a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (ETVSZ) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari Kiegészítésének

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról I. Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE Főiskolai és BSc szakokon Szakdolgozat 1. A szakdolgozat nyelve: magyar vagy angol. 2. A szakdolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény kötés. 3. A szakdolgozat

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról

TÁJÉKOZTATÓ. a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról I. Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló

Részletesebben

Szakdolgozat tájékoztató

Szakdolgozat tájékoztató Szakdolgozat tájékoztató Úr Balázs Meg kell írni Szakdolgozatot ír, aki végzős Általános rendszergazda Idegenforgalmi szakmenedzser Pénzügyi szakügyintéző Reklámszervező-szakmenedzser Vendéglátó-szakmenedzser

Részletesebben

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

Szakdolgozati követelmények

Szakdolgozati követelmények Szakdolgozati követelmények (Az MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam Tanulmányi Szabályzatának 2. számú melléklete) MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam (Megjegyzés: A Szakdolgozati követelmények című melléklet tartalmának

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Diplomamunka készítés és védés, záróvizsga (követelmények, menetrend, határidők) I. DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSE ÉS VÉDÉSE. 1.

Diplomamunka készítés és védés, záróvizsga (követelmények, menetrend, határidők) I. DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSE ÉS VÉDÉSE. 1. Tájékoztató a mesterképzésben résztvevő hallgatók (közgazdasági-elemző szak, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak, nappali és levelező) számára 2016/17. tanév I. (őszi) félév Diplomamunka készítés és

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Intézményi kommunikátor Kommunikátor

Intézményi kommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ a SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS hallgatói számára ZALAEGERSZEG 2011/2012. tanév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) 509-900

Részletesebben

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét ÚTMUTATÓ A szakképzésben részt vevő tanulók záró dolgozat készítéséhez és értékeléséhez

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT A Szent István Egyetemen a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (ETVSZ) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari Kiegészítésének

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Jóváhagyta: EKF Sporttudományi Intézet Intézeti Tanácsa A diplomamunka célja a tanultak

Részletesebben

A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tájrendező és kertépítő BSc szak A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK I. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A dolgozat címe A dolgozat

Részletesebben

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy a vizsgázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet PTE TTK FIZIKAI INTÉZET DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS SZABÁLYAI 2010. FEBRUÁR. 02. 1 A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet A Fizikus MSc képzéshez kapcsolódó diplomamunka

Részletesebben

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/00 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTİMÉRNÖKI KAR MAGASÉPÍTÉSI TANSZÉK ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. H. BARÁTI

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMATERV KÉSZÍTÉSÉRŐL

Részletesebben

A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások

A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások 2014. május 7-ei változat Ajánlások a szakdolgozat felépítésére A témától függő arányban, a szakdolgozat tartalmazza a következő főbb részeket:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez

Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Diplomatervvel azt kell igazolni, hogy a diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1147-06/1 Átfogó szakdolgozat készítése, mely egy internetes szolgáltatást tervez és valósít meg vagy a kliens-,

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

C.) Függelékek. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. ... (a témát kiadó önálló szervezeti egység) cím

C.) Függelékek. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. ... (a témát kiadó önálló szervezeti egység) cím C.) Függelékek 1. sz. függelék Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar... (a témát kiadó önálló szervezeti egység) cím Belső konzulens neve, beosztása: (Ha van: Külső konzulens neve,

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő 114-06 Szoftverfejlesztés Átfogó szakdolgozat készítése, mely vagy adatmodellezés alapján adatbázis-fejlesztés és tesztelési feladat megvalósítása, vagy egy adaptációs jellegű feladat megoldása specifikációja,

Részletesebben

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 2. melléklet Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 1. A diplomamunka készítésének feltételei A diplomamunka elkészítésével kapcsolatban a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk Szakdolgozattéma-választás, konzultációk: szakdolgozattéma-választás

Részletesebben

I. Tartalmi követelmények

I. Tartalmi követelmények A PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYTERÜLETTŐL FÜGGETLEN, EGYSÉGES SZAKDOLGOZATÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI I. Tartalmi követelmények A szakdolgozat keretein belül a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. Útmutató a diplomamunka készítéséhez és a záróvizsga követelményei az Andragógia MA képzésben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. Útmutató a diplomamunka készítéséhez és a záróvizsga követelményei az Andragógia MA képzésben NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Útmutató a diplomamunka készítéséhez és a záróvizsga követelményei az Andragógia MA képzésben Nyíregyháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2.

Részletesebben

A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára

A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára A diplomamunka A diplomamunka egyetemi szinten, a szakképzettségnek megfelelő alkotó jellegű, önálló munkán alapuló, tudományos igényű dolgozat,

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE 1. A szakdolgozat/diplomadolgozat nyelve: magyar vagy angol, esetleg német. 2. A szakdolgozat/diplomadolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény

Részletesebben

A KONZULENS ÉS A HALLGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE...

A KONZULENS ÉS A HALLGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE... TARTALOMJEGYZÉK 1. TÉMAVÁLASZTÁS... 2 2. TÉMAVÁZLAT... 2 3. A KONZULENS ÉS A HALLGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE... 3 4. A SZAKDOLGOZAT... 3 4.1. FORMAI KÖVETELMÉNYEK... 4 4.1.1. Címlap... 4 4.1.2. Nyilatkozat...

Részletesebben

Tudnivalók a XXX. Jubileumi OTDK-val kapcsolatban

Tudnivalók a XXX. Jubileumi OTDK-val kapcsolatban Tudnivalók a XXX. Jubileumi OTDK-val kapcsolatban A részvétel feltételei: Az OTDK-n történő részvételre az intézményi TDK jelölés alapján az osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, BSc, MA, MSc képzésében1

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán A Műszaki Földtudományi Karon a végzős hallgató (továbbiakban jelölt) csak olyan diplomamunkát / diplomatervet

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAKON 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat tartalmi követelményei és ellenőrzési pontjai A szakdolgozat célja, annak bemutatása, hogy a hallgatók a képzési szakra vonatkozó ismereteket

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA. A szakdolgozat célja

SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA. A szakdolgozat célja SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA A szakdolgozat célja A hallgató bizonyítsa a tudományos adatgyűjtésben, az anyag feldolgozásában, rendszerezésében és értékelésében való jártasságát. A szaktudományi, pedagógiai,

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai

5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai TVSZ. 5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai 1. Az alapképzésben részt vevő hallgató a Képzési és Kimeneti Követelményekben meghatározott szakdolgozatot, a mesterképzésben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók részére

TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók részére Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók

Részletesebben

Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez

Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez - a legfontosabb tudnivalók összefoglalása - A szakdolgozat célja az, hogy a jelölt a gyógyszerésztudomány kiválasztott problémakörének önálló tanulmányozásával

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT ÉVFOLYAMDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL Miskolc,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei A szakdolgozattal kapcsolatos követelmények Kedves Hallgatónk, Az alábbiakban segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy szakdolgozatát minél könnyebben készítse el Összefoglaltuk a legfontosabb követelményeket,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre

H I R D E T M É N Y. A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre H I R D E T M É N Y A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre A záródolgozat a szakképzettségnek megfelelő, önálló munkán

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON 1. A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK. A szakdolgozat követelményei és a hozzárendelt kreditek száma:

A SZAKDOLGOZAT KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK. A szakdolgozat követelményei és a hozzárendelt kreditek száma: A SZAKDOLGOZAT KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA Az alábbiak csak a legfontosabb szabályokat foglalják össze a szakdolgozat elkészítéséhez, ezért kérjük, figyelmesen olvassa

Részletesebben

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA I. Szakdolgozat készítése Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA A BME TVSZ 20 alapján: A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez az MSc/MA képzésben,

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A ZÁRÓDOLGOZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A záródolgozat készítésének célja, hogy a képzésben résztvevő személy a téma kidolgozásával tanúsítsa szakértelmét az általa választott

Részletesebben

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció

Részletesebben