SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ A DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a - Emberi Erőforrás BA szak - Kommunikáció és Médiatudomány BA szak - Vezetés és Szervezés MA szak - Társadalomtudományi Intézet gondozásába tartozó szakirányú továbbképzési szakok - Társadalomtudományi Intézet gondozásába tartozó felsőfokú szakképzési szakok hallgatói részére GÖDÖLLŐ szeptember

2 Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A diploma- vagy szakdolgozat... 2 III. Témaválasztás... 3 IV. Elbírálás... 4 V. A dolgozat formai és tartalmi követelményei... 5 VI. A dolgozat szerkezeti felépítése, tartalmi követelményei... 7 VII. A záróvizsga lefolytatása VIII. FÜGGELÉKEK sz. függelék témaválasztási lap sz. függelék külső borító minta sz. függelék belső címlap minta sz. függelék CD formai követelmények + borító minta sz. függelék konzultációkon való részvétel igazolás minta sz. függelék saját munka nyilatkozat minta sz. függelék - céges nyilatkozat minta sz. függelék dolgozat rövid bemutatása minta sz. függelék jelentkezés a záróvizsgára sz. függelék Bírálati lap

3 I. BEVEZETÉS 1) A záróvizsgával kapcsolatos rendelkezéseket a SZIE TVSZ ai valamint a ESZMSZ 5/C mellékletének Kari Kiegészítésének 1 sz. melléklete határozzak meg. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon folyó képzési formában a végzős hallgatók az ESZMSZ-ben megjelölt szakokon és tagozatokon írnak diploma- (egyetemi, kiegészítő, szakirányú tovább-, MSc, MA képzésekben), illetve szakdolgozatot (felsőfokú szak-, főiskolai, BSc, BA képzésekben) - a továbbiakban dolgozat -, és tesznek záróvizsgát. 2) SZIE TVSZ 2. pont 41. Kari kiegészítés (2) pontja alapján a záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megléte és a bírálók által elfogadott diplomadolgozat. 3) SZIE TVSZ 2. pont 41. Kari kiegészítés (3) pontja alapján nem fogadható el az a dolgozat, amelyet két bíráló elégtelennek minősít. Abban az esetben, ha az egyik bíráló elégtelenre értékelte a dolgozatot, egy harmadik bírálót is fel kell kérni, aki elfogadást megerősíti vagy elveti. 4) Az oklevél kiadásának nyelvvizsga feltételeit a kar szakjain az érintett szak képesítési követelménye, ill. képzési és kimeneti követelménye határozza meg. II. A DIPLOMA- VAGY SZAKDOLGOZAT A hallgatók záróvizsgára bocsátásának egyik feltétele a diploma- vagy szakdolgozat készítése és benyújtása. Ennek megvédése a záróvizsga részét képezi. A hallgatónak a diploma- vagy szakdolgozatban és a záróvizsgán számot kell adnia arról, hogy: - ismeri a témára vonatkozó szakirodalmat, készséget szerzett a szakirodalomban való tájékozódásra és ennek felhasználására, - képes az önálló adatgyűjtésre, feldolgozásra, értékelésre és ezek alapján a következtetések levonására. 2

4 III. TÉMAVÁLASZTÁS 1) Diploma- vagy szakdolgozati témát a kar önálló oktatási szervezeti egységei írhatnak ki. A kiírt témáknak jellegükben meg kell felelniük az adott szak képzési céljainak. 2) A konzulens felkérése és a témaválasztási lap konzulenssel való aláíratása a hallgató feladata! A konzulenssel való előzetes egyeztetés után a témakörök közt nem szereplő téma is választható, amennyiben az jellegében megfelel a szak/szakirány képzési céljainak és igényli, illetve lehetővé teszi a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek alkalmazását. 3) A meghirdetett témakörökre a hallgatók a megfelelő nyomtatványon (1. sz. függelék), a tervezett záróvizsga előtt 3 félévvel adhatják be témaválasztásukat a Társadalomtudományi Intézetbe. A témaválasztási lapon a diplomadolgozat témáját kell megadni! A témaválasztási lap akkor fogadható be, ha a hallgató kitöltötte és a választott konzulens aláírásával igazolja, hogy vállalja a konzulenciát. A témaválasztási lapon megadott témát a szakvezető ellenőzi és aláírásával fogadja el. A választott és elfogadott témát a neptun hallgatói nyilvántartó rendszerbe fel kell vezetni. 4) A hallgató a dolgozat készítése során rendszeresen köteles belső konzulensével tartani a kapcsolatot, a konzulens tanár pedig időpontot adni és fogadni őt ebből a célból. A konzultációk rendszeres megtartását a konzulens aláírásával igazolja, amit a felhasznált irodalom után függelékként csatolnia kell a diplomadolgozathoz (5. sz. függelék). 5) Az elkészített diplomadolgozat 2 db bekötött példányát, valamint elektronikus változatát a Társadalomtudományi Intézetbe adott év október 1-ig vagy április 01-ig kell beadni. (9 sz. függelék). 6) Az előírt határidőkön túl elkészült dolgozatok csak a következő záróvizsga időszakban védhetők meg. 3

5 IV. ELBÍRÁLÁS 1) A dolgozatot a témát kiíró önálló oktatási szervezeti egység vezetőjének javaslatára a tanszék egyik oktatója bírálja, mint belső bíráló. A Záróvizsga Bizottság (ZVB) elnöke jelöli ki a dolgozat külső bírálóját, lehetőleg a ZVB külső szakemberei, vagy az általuk javasolt szakemberek közül. 2) A bírálatot elektronikus formában kell elkészíteni majd 2 aláírt példányt a bírálatot kiadónak eljuttatni. 3) A bírálók az elektronikus bírálati lapon szereplő szempontok alapján értékelik a diplomadolgozatot, illetve nyilatkoznak arról, hogy elfogadják-e, és védésre javasolják-e azt (lsd. 10. sz. függelék): - A dolgozat tartalmának megítélése során a bíráló figyelembe veszi a probléma felvetésének, megközelítésének és megoldásának szakmai színvonalát, a leíró és elemző, értékelő részek arányát, az önálló gondolatokat, a jelölt által tett javaslatok vagy megállapítások szakmai helyességét és az ezeket alátámasztó érvrendszert, a jelölt által felhasznált (esetleg fel nem használt) szakmai irodalmat. A bírálatban kiemelendő a hallgató saját munkájának értéke, minősége. - A bíráló véleményt mond a dolgozat stílusáról, valamint arról, hogy az mennyire felel meg a formai követelményeknek. 4) A diplomadolgozat nem fogadható el: ha - súlyos szakmai tévedéseket tartalmaz, - kizárólag leíró jellegű, nem tartalmaz saját vizsgálatot, - szegényes a felhasznált forrásmunkák köre, - súlyosan megsérti a formai követelményeket, - a szakirodalmi források egyes részeinek saját megfogalmazásként való feltüntetése, más szerzők gondolatainak (beleértve a mások által írt szakdolgozatokat, diplomamunkákat is!) hivatkozás nélküli, szó szerinti átvétele, azaz PLÁGIUM esetén! 4

6 V. A DOLGOZAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 1) A dolgozat általános tartalmi követelményei: A dolgozatnak meg kell felelnie a szak és a szakirány tudományterület sajátosságainak, tartalmaznia kell: - A feldolgozott szakirodalmat. - Az alkalmazott vizsgálati módszer leírását. - A saját vizsgálatok eredményei alapján a téma érdemi feldolgozását, mely tükrözi a hallgató önálló állásfoglalását a vizsgált témakörben, és bizonyítja, hogy a hallgató képes a témához kapcsolódó konkrét jelenséget (gazdasági vagy társadalmi folyamatot) felmérni, elemezni, értékelni, ezekből megfelelő következtetéseket levonni. - A Kommunikáció és Médiatudomány BA szakon valamint a felsőfokú szakképzésben a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, gyakorlati témát elemző, empirikus kutatáson kívül, más alkotó munkát is tartalmazó önálló teljesítményt bemutató dolgozat is készíthető (pl. forgatókönyv, film, stb.). A dolgozat tükrözze, hogy a hallgató birtokában van olyan gyakorlati tapasztalatoknak, készségeknek, amelyek közvetlenül hasznosíthatók a munkaerőpiacon. 2) Terjedelme: - A Diplomadolgozat terjedelme beleértve a szövegközi táblázatokat és az ábrákat is, szóközök nélkül ezer karakter lehet. - A Szakdolgozat terjedelme beleértve a szövegközi táblázatokat és az ábrákat is, szóközök nélkül ezer karakter lehet. - A mellékletek nem szerepelnek az oldalszámozásban, ebből következően a terjedelembe sem számítanak bele. 3) A diplomadolgozatnak mind tartalmi, mind alaki, mind stilisztikai szempontból kifogástalannak, helyesírási és gépelési hibáktól mentesnek kell lennie. 4) Formai követelmények: A dolgozatot - A/4-es formátumban, - másfeles (1,5) sortávolsággal, Times New Roman betűtípussal, 5

7 - sorkizárt igazítással, - felül, alul, valamint jobb oldalon 2,5 cm-es, bal oldalon (kötésoldalon) 3 cm-es margóval kell elkészíteni. - A címek, alcímek betűméretéből és elhelyezéséből (középre, oldalt), esetleges aláhúzásából, vastagításából tűnjön ki azok fontossága, és azok az egész dolgozatban következetesek legyenek. Kötelező a címsorok decimális sorszámozása (pl.: 1.1, 1.1.1, 2.1.). - Betű nagyságok: fő- és fejezet címek 16, fejezeten belüli címek 14, szöveg 12, lábjegyzet 10 betűméret. - A fő fejezeteknek új oldalon kell kezdődniük. - Az egyes alfejezetek hossza legalább 2 oldal legyen. - A dolgozatban szereplő táblázatokat és külön az ábrákat (rajzok, fényképek, grafikonok) folytatólagos sorszámmal kell ellátni a táblázatnál felül, az ábránál alul. A szöveges részben annak sorszámával hivatkozni kell az egyes táblázatokra illetve ábrákra. - A sorszámon kívül minden táblázatot és ábrát a tartalmát jól kifejező és jellemző rövid címmel kell ellátni. Minden táblázatnál és ábránál fel kell tüntetni annak forrást is. Saját számításokon alapuló grafikonok és saját készítésű ábrák esetén ezt kell feltüntetni: ( Saját forrás ). 5) A diplomadolgozatban minden lap egyoldalasan és ugyanazon az oldalon legyen kinyomtatva (tehát ahány lap, annyi oldal) 6) A diplomadolgozatot két db fekete műbőrbe kötött példányban, aranybetűs feliratokkal ellátott, és elektronikus változatban (CD) (4. sz. függelék) a megadott határidőre a Tanulmányi Osztályon be kell mutatni majd a SZIE GTK Társadalomtudományi Intézetbe kell leadni. 7) A két bekötött példány gerincére is (alulra) kérjük az évet és a nevet rányomtatni! 8) A diplomadolgozat szerkezeti felépítése világos, logikus és áttekinthető legyen. Az egyes részek és fő fejezetek, beleértve a bevezetést és összefoglalást is, új oldalon kezdődjenek. 6

8 VI. A DOLGOZAT SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE, TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Külső borító (2. sz. függelék szerint) Külső borítólap: fekete színű, keménykötésű vászon Mérete: 21,5 x 30,5 cm. Feliratai (aranyozott betűkkel): egyetemi, kiegészítő, szakirányú tovább-, MSc, MA képzések esetén: DIPLOMAMUNKA felsőfokú szak-, főiskolai, BSc, BA képzések esetén SZAKDOLGOZAT Titkosítási kérelem A dolgozat legelejére kell beköttetni (még a belső címlap elé) egy nyilatkozatot/kérelmet, melyben a hallgató illetve a cég kéri, hogy a dolgozatot illetve a benne szereplő adatokat az Egyetem titkosan kezelje. Belső címlap (3. sz. függelék szerint) - a felső rész közepén első sorban az egyetem neve, - második sorban a kar megnevezése, - harmadik sorban a témát kiadó önálló szervezeti egység neve, - felső harmadában középen a cím. A dolgozat címe: legyen rövid, de fejezze ki a dolgozat mondanivalóját, utaljon a dolgozat témakörére. Szükség esetén magyarázó alcímet lehet adni. - alatta konzulens neve és beosztása, - témát kiadó önálló szervezeti egység vezetőjének neve és beosztása, - azt követően a szerző neve és a szakja, - legalul középen, egymás alatt a dolgozat készítésének helye és éve. Tartalomjegyzék A diplomadolgozat elején, a belső címlap után következik, - maximum 1 oldal legyen, - A tartalomjegyzékben felsorolt fejezet/alfejezet címek szó szerint egyezzenek a szövegben lévőkkel, - legyenek ellátva decimális sorszámozással (max. három szintig), - a beosztásból tűnjön ki a fejezetrészek fontossága, 7

9 - a címek mellett tartalmazza a vonatkozó oldalszámokat (javasolt a Stílusok/Címsor és a Tartalomjegyzék készítő használata). A tartalomjegyzék általában az alábbiakat foglalja magában, (azaz a dolgozat szerkezeti felépítése, tartalmi egységei a következők): 1. Bevezetés A vizsgálat elméleti háttere Saját vizsgálat 3.1. Kutatás célok, kutatási kérdések/hipotézisek A vizsgálat helyszíne Kutatás módszerek és a minta bemutatása Eredmények Következtetések, javaslatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Mellékletek Függelékek Az itt megadott fő fejezetek értelemszerűen további alfejezetekre bonthatók, ennél a decimális címsor számozás szabályait kell követni. 1. Bevezetés A választott téma rövid történeti és gazdasági jelentőségének bemutatása, a vizsgálatok és elemzések célkitűzései, valamint röviden a dolgozat felépítése (1-3 oldal): - a dolgozat témakörének a dolgozat címénél részletesebb meghatározása, - a témaválasztás indoklása, - a dolgozat céljainak kitűzése, - a téma feldolgozás/kifejtés menetének és logikájának ismertetése, - saját fogalmazás legyen, idézet ide lehetőleg ne kerüljön, mottó megengedett. 2. A vizsgálat elméleti háttere, a szakirodalom feldolgozása A dolgozat témájához szorosan kapcsolódó releváns szakirodalmakban közölt eredmények rövid elemző bemutatása, egymással való összevetése: - tartalmazza a hallgató állásfoglalását, a szakirodalmi eredmények értékelését, - a tanulmányok során kötelező tananyagként használt jegyzeteken kívül minimum különböző kiadványra legyen hivatkozás könyv, tanulmány, folyóirat, cikk (elsősorban a dolgozat írását megelőző 10 évben publikált anyagok), ezen felül használhatók internetes hivatkozások is, 8

10 - terjedelemben érje el a teljes dolgozat főszövegének 50%-át (ld. Kari Szabályzat), - egy-egy idézet ne legyen több 4-6 sornál! A hivatkozások használata (ld. Kari Szabályzat) A korrekt hivatkozás azt jelenti, hogy az ember pontosan megjelöli, hogy mely gondolat és szöveg honnan mely szerző mely művéből származik. Hivatkozni kell: a) mások gondolataira, elméletére, modelljére = tartalmi, közvetett idézés, parafrázis - a szerző nevét és az attól vesszővel elválasztott megjelenési évszámot zárójelbe kell tenni, pl.: (Csete, 1997) - amennyiben ugyanannak a szerzőnek egy éven belül megjelent több publikációjára is történik hivatkozás a dolgozatban, úgy az évszám után a, b, c (...) betűkkel kell a különbséget jelölni, pl.: (Csete, 1987/a); (Csete, 1987/b). - ha a felhasznált irodalmi forrásnak két szerzője van, akkor mindkét szerző nevét és az évszámot is jelölni kell, pl.: (Bernáth Enyedi, 1981) - három vagy annál több szerző esetén az első szerző nevét kell kiírni a hivatkozásnál, jelölve azt, hogy több szerzőről van szó, pl.: (Szerdahelyi et al., 1980) b) mások szó szerint idézett szavaira = idézet - azaz idézet esetében szöveget idézőjelek közé tesszük, és az oldalszámot is fel kell tüntetni, pl.: (Csete, 1997, 65.old.) 3. Saját vizsgálat bemutatása A vizsgálat tárgyát képező jelenség (pl.: szervezeti működési folyamatok, illetve az ezeket ismertető információk), egyének és csoportok viselkedése stb. részletes feltárása és elemzése adja a dolgozat gerincét: - lehetőség szerint új, eddig nem vizsgált összefüggések feltárására irányuljon a dolgozat, - a vizsgálni kívánt változók mérhetőek legyenek, - terjedelemben érje el a teljes dolgozat főszövegének 50%-át (ld. Kari Szabályzat). 9

11 3.1. Kutatási célok, kutatási kérdések/hipotézisek Néhány mondatban indokolva, miért ezt akarja vizsgálni, mit vár a vizsgálattól, milyen eredményekre számít, legyen konkrétan megfogalmazva 3-5 kutatási kérdés/feltételezés/hipotézis A vizsgálat helyszíne A vizsgálat, adatgyűjtés helyszínének bemutatása maximum 2-3 oldalban, általában kapott/hozott anyagból Kutatási módszerek és a minta bemutatása A vizsgálatok végzése és a kapott információk értékelése során alkalmazott módszert, illetve módszereket (pl. kérdőív, interjú, stb.) alkalmazásuk meggyőző indoklásával röviden be kell mutatni (a teljes kérdőívet, vagy az interjú vezérfonalát a mellékletben kell bemutatni oly módon, hogy az bármely szakember számára világos és érthető legyen). - Nem saját készítésű kérdőív esetén annak forrását meg kell jelölni. - A minta bemutatása, hol, kikkel (demográfiai összetétel: hány nő, férfi, végzettség, vagy a kutatási célok szempontjából egyéb fontos tényező alapján) végezte a vizsgálatot, pontos elemszám feltüntetése, indoklása (a kérdőívnél minimum fővel!!!) - bizonyos kutatásoknál és helyzetekben ettől eltérő elemszám is lehetséges, ezt a konzulenssel egyeztetni szükséges. - Az adatok feldolgozási menetének, illetve a használt matematikai-statisztikai módszereknek a bemutatása, az alkalmazott statisztikai feldolgozó programok ismertetése (pl. Excel, SPSS). - Pl. kérdőíves módszer esetén ez a következő módon lehetséges: a kérdőíves módszer rövid bemutatása, választásának indokai, a kérdőív felépítése, a kérdezés folyamata az adatvédelem biztosítása, demográfiai adatok (minta) bemutatása a kérdőív feldolgozásának módja Eredmények A saját munka eredményeinek logikus, jól követhető és megfelelően szemléltetett egyértelmű bemutatása, táblázatok, grafikonok, diagramok segítségével: - az elemzés a kutatási kérdések mentén történjen, 10

12 - ennek során a dolgozat elméleti hátterében bemutatott fogalmakat és modelleket a kifejtés során konzekvensen kell használni, - megalapozott, szakirodalmi feldolgozásból és saját vizsgálatokból származó tényekkel és érvekkel alátámasztott megállapításokat kell tartalmaznia, - a vizsgált téma leírásában legyen objektív, értékelését tekintve kritikus, - jelenítse meg a hallgatónak a témában elfoglalt személyes állásfoglalását Következtetések és javaslatok A szakirodalom feldolgozásából és a saját munka eredményeiből levonható konkrét következtetések, - a kutatási kérdésekre adott válaszok / hipotézisek ellenőrzése, - a saját eredmények összevetése az irodalmi adatokkal, a kitűzött célok elérésének bizonyítása, - konkrét, a gyakorlatban is hasznosítható javaslatok megfogalmazása és indoklása tipográfiai kiemeléssel a vizsgált helyszínre vonatkozóan. 4. Összefoglalás A dolgozat rövid összefoglalása, a célok, az anyag és módszer, továbbá az eredmények, a következtetések és a javaslatok összegzése, a célkitűzéseknek megfelelően: - tartalmazzon a későbbi vizsgálatokra való javaslatot, a téma továbbvitelének lehetőségeit (kitekintés), - terjedelme 1 3 oldal legyen. 5. Irodalomjegyzék Azon könyvek, cikkek felsorolása, melyekre a dolgozatban a hallgató hivatkozik. Az irodalomjegyzéket a szerzők nevének kezdőbetűi alapján alfabetikus sorrendben kell összeállítani (a dr. cím elhagyásával): - az irodalomjegyzékbe csak olyan munka vehető fel, melyre a szövegben hivatkozás történik - külön részbe kell csoportosítani a szakirodalmakat (könyv, tanulmány, folyóirat, cikk), az egyéb irodalmakat (jogszabályok, belső kiadványok, internetes honlapok, adatbázisok), - formailag, tipográfiailag egységes legyen, 11

13 - külföldi szerző esetében is a családnév kerüljön előre, ezt a keresztnév vesszővel elválasztva követi, - semmiféle titulust (pl. dr.) nem használunk, - minden társszerző nevét ki lehet írni, - a szerkesztő megadása a név után zárójelben következik, pl.: Székely (szerk.) vagy (ed.), - a külföldi folyóiratokat, könyveket az eredeti nyelven kell feltüntetni, a magyar nyelvű hivatkozással megegyező módon. Könyvek esetében pl.: Ladó L.: (1979): Szervezéselmélet és módszertan. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 340 p., p. Hofstede, G. (1995): Cultures Consequences: International Differences in Work- Related Values. Sage Publ. Beverly Hills, CA Bakacsi Gy. Bokor A. Császár Cs. Gelei A. Kováts K. Takács S. (2004): Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Budapest, KJK Kerszöv Kiadó, 240 p. Könyvrészletek esetében pl.: Burján A. (1984): A mezőgazdasági vállalatok irányítása. In: Dobos K. Tóth M. (szerk.): A mezőgazdasági vállalati gazdálkodás alapjai és szervezése. Budapest, Mezőgazdasági Kiadó, 370 p., p. Folyóirat esetén pl.: Szabóné Medgyes É. (1988): A vállalati gazdálkodás néhány problémája a mezőgazdaságban. Statisztikai Szemle. 64: Internetes hivatkozás pl.: Ilyen publikáció akkor adható meg, ha számítógépi keresőprogramokkal fellelhető. Meg kell adni a szerző(ke)t, a címet, az oldalszámot, a számítógépes címet (URL), és legalább egy keresőprogramot és egy (több) kulcsszót, amellyel a publikáció megtalálható, valamint a letöltés pontos idejét is, a következő formában: A letöltés ideje: óra 34 perc. Az elektronikusan kereshetőség úgy ellenőrizhető, hogy valamelyik közkeletű keresőprogrammal (Google, Altavista, Yahoo, stb.) meg kell nézni, hogy a dokumentum megtalálható-e kulcsszavak alapján. Castles, I. (2000): The Human Development Report. UN. E. (CIV. 3.) 2001/18 Appendix 1.http://www.un.org/Depts/und/statcom/sc2001docs/ e.pdf/. 6. Mellékletek (nem kötelező) Amennyiben nagytömegű táblázat, vagy képanyag szükségessé teszi, célszerű Mellékletek címszó alatt azokat a dolgozat végére az Irodalomjegyzék után csatolni és sorszámok alapján a dolgozatban hivatkozni kell rájuk: 12

14 - módszertani dokumentáció (felhasznált üres kérdőív, interjú-válasz, elvégzett számítások stb.), - céges anyagok, dokumentumok, - olyan dokumentumok táblázatok ábrák, amelyek a dolgozat megértéséhez mindenképp szükségesek, de túlságosan részletezők vagy nagy számuk miatt túl gyakran szakítanák meg a szöveges részeket, - összterjedelme a dolgozat terjedelmének 15%-át nem haladhatja meg. 7. Függelékek A dolgozat végére kerülő géppel kitöltött és kék tolla aláírt függelékek befűzésének sorrendje a Mellékletek után: Konzultációk igazolása (5. sz. függelék) A konzulens aláírása nélkül a diplomadolgozat nem adható be! Nyilatkozat (1) (6. számú függelék) A diploma(szak)dolgozat készítője aláírásával nyilatkozik arról, hogy a dolgozat saját munkája, és a felhasznált irodalmat korrekt módon kezelte. Nyilatkozat (2) (7. számú függelék) A vizsgálat helyszínéről cégszerű igazolás a kontaktszemély megnevezésével és elérhetőségével. A diploma-, szakadolgozat rövid bemutatása (8. sz. függelék) A diploma(szak)dolgozat készítőjének a diploma(szak)dolgozat címének, a konzulensek nevének feltüntetésén túl, a dolgozat témájára utaló 4-5 a dolgozat témájához szorosan kapcsolódó kulcskifejezést, valamint a dolgozat tartalmának 8-10 soros ismertetését tartalmazza. A dolgozat szerkezeti felépítésénél kérjük a megadott sorrendet betartani! A védés után a szakdolgozat/diplomadolgozat bekötött 2 példánya közül az egyik a témát kiíró és gondozó tanszéki/intézeti könyvtárat, a másik a hallgatót illeti meg. 13

15 VII. A ZÁRÓVIZSGA LEFOLYTATÁSA A Kari szabályzatnak megfelelően: Az értékelt, minősített dolgozatot a Záróvizsga Bizottság előtt meg kell védeni, amelynek tagjai külső és belső szakemberek. A védésen 15 perc áll a jelölt rendelkezésére, melynek során a hallgató szabad előadás formájában ismerteti a diplomadolgozat főbb megállapításait, eredményeit, válaszol a bírálók észrevételeire. Az ismertetés javasolt tartalma: - a diplomadolgozat témájának 2-3 mondatos felvezetése, - a kutatás célja, - a kutatás módszere, - önálló munka részletezése, - eredmények bemutatása, - konklúzió. A Záróvizsga Bizottság ezután teszi fel a diplomadolgozat védésével kapcsolatos kérdéseit. A dolgozat ötfokozatú érdemjegyét a hivatalos bírálók véleménye és az általuk javasolt érdemjegy figyelembe vételével a dolgozat bemutatása és a védésével kapcsolatos kérdésekre adott válaszok alapján állapítja meg a bizottság. Ezt követően kerül sor a hallgató által - behívásakor - húzott szakmai kérdések - A és B tételsor - megválaszolására, majd a Bizottság felteszi a szóbeli felelettel kapcsolatos kérdéseit. A záróvizsga időtartama általában ½ óra, amely %-ban védésre, és a komplex szóbeli vizsgára fordítható. A Záróvizsga Bizottság tagjai a komplex kérdés A és B részét külön-külön érdemjeggyel értékelik, melyekből számtani átlagot számítanak. Az indexbe a komplex kérdés átlageredménye kerül bevezetésre. Amennyiben valamelyik tételrész elégtelen, úgy a komplex kérdés eredménye is elégtelen. A záróvizsga akkor sikeres, ha a komplex tételre adott érdemjegy és a diplomamunka minősítése is illetve egyéb záróvizsga részek esetén azoknak minősítése is legalább elégséges. Sikeres záróvizsga nem javítható. Záróvizsga bizottság által el nem fogadott elégtelenre minősített diplomamunkát csak egy alkalommal, de akár már a következő záróvizsga időszakban benyújtva lehet pótolni. 14

16 Sikertelen komplex szóbeli vizsga esetén a hallgatónak csak azt a részt kell A vagy B tétel megismételnie, amelyből az elégtelen értékelést kapta. Ez a vizsga a következő záróvizsgától két alkalommal ismételhető. Ugyanígy két alkalommal ismételhető a záróvizsga esetleges egyéb részeiből kapott elégtelen értékelés. Ha a záróvizsga bármely részét ismételnie kell a hallgatónak, azt csak az arra vonatkozó szabályzatban rögzített szolgáltatási díj megfizetése után teheti meg. A záróvizsga, valamint a diploma minősítése az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. 15

17 VIII. FÜGGELÉKEK 16

18 Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 1. SZ. FÜGGELÉK TÉMAVÁLASZTÁSI LAP DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) TÉMA VÁLASZTÁSA Hallgató tölti ki! Hallgató neve:... Évfolyam:... Neptun kód:... Szak:... Tagozat:... Szakirány(ok):... Konzultációs központ:... ZV tervezett időpontja:... Dolgozat leadási határidő:... Hallgató elérhetősége: Tel: Levelezési cím:... A témát kiadó Intézet/Tanszék neve: Diploma- vagy szakdolgozat témája: ,..év. hó.. nap Belső konzulens(ek) / Tanszékvezető(k) / Szakirányfelelős(ök) tölti(k) ki! Hallgató aláírása Témát elfogadó tanszék: Belső konzulens neve: Konzulens elérhetősége telefon: Konzulens elérhetősége A konzulensi feladatot elvállalom.. év.. hó. napig. Gödöllő, 20. év. hó nap A témaválasztással egyetértek: Gödöllő, 20. év. hó nap.. Belső konzulens(ek). Tanszékvezető(k) A témaválasztást elfogadom: Gödöllő, 20. év. hó nap 17.. Szakirányfelelős(ök)

19 2. SZ. FÜGGELÉK KÜLSŐ BORÍTÓ MINTA DIPLOMADOLGOZAT / SZAKDOLGOZAT NÉV szak Gödöllő év 18

20 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet 3. SZ. FÜGGELÉK BELSŐ CÍMLAP MINTA (A dolgozat címe) Belső konzulens: (név +beosztás) Külső konzulens: (ha van) Intézetvezető: Dr. Komor Levente egyetemi docens Készítette: név szak és szakirány megnevezése Gödöllő év 19

21 4. SZ. FÜGGELÉK CD FORMAI KÖVETELMÉNYEK + BORÍTÓ MINTA Formai követelmények (CD): minőségi, egyszer írható "CD lemez" vékony, átlátszó tokban; vírusellenőrzés után, adatlemezként, egymenetben (DAO disc at once) megírt, lezárt és visszaellenőrzött lemez; az adattartalom: a CD fő könyvtárában a teljes dolgozat egy állományban,.doc (Word) formátumban szerepeljen; mellékleteket digitalizálva, külön könyvtárban kérjük szerepeltetni úgy, hogy a dolgozatban jelölt helyhez egyértelműen köthetők legyenek (a képi anyagokat.jpg; a mozgóképet.avi; a táblázatokat.doc vagy.xls; az egyéb anyagokat MS Office programok által kezelhető formátumban kérjük). a könyvtárak és állományok nevei ékezetes karaktert nem tartalmazhatnak; a CD-n a szerző nevét, szakját, a dolgozat címét, a dolgozat évét erre szolgáló tollal (pl.: "CD/DVD Marker") kell feltüntetni. a CD formátumban leadott dolgozat borítóján tüntesse fel a kulcskifejezéseket Külső borító: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet A dolgozat címe Belső konzulens: (név+ beosztás) Külső konzulens: (ha van) Intézetigazgató: (név+ beosztás) Készítette: (név, szak és szakirány megnevezése) Gödöllő év. 20

22 Belső borító: A diplomadolgozat rövid bemutatása Kulcskifejezések: A dolgozat rövid leírása: 21

23 5. SZ. FÜGGELÉK KONZULTÁCIÓKON VALÓ RÉSZVÉTEL IGAZOLÁS MINTA Konzultációkon való részvétel igazolása A hallgató neve: A belső konzulens neve és beosztása: A témát kiadó önálló oktatási szervezeti egység neve: Nevezett hallgató a 20.../20... tanévben a szakdolgozat/diplomadolgozat* készítésével kapcsolatos konzultációkon rendszeresen részt vett. Az elkészített dolgozatot címmel bemutatta. A dolgozatnak a Záróvizsgához kapcsolódó bírálati eljárásra való beadásával egyetértek. Gödöllő, év... hó... nap... konzulens aláírása * a dolgozatnak megfelelő megnevezést kérjük feltüntetni azaz: Szakdolgozat vagy Diplomadolgozat 22

24 6. SZ. FÜGGELÉK SAJÁT MUNKA NYILATKOZAT MINTA Nyilatkozat (1) Alulírott.. a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szak.. tagozat végzős hallgatója nyilatkozom, hogy a.. címmel védésre benyújtott szakdolgozat/diplomadolgozat* saját munkám eredménye, amelynek elkészítése során a felhasznált irodalmat a szerzői jogi szabályoknak megfelelően kezeltem. Gödöllő, 20 év hó nap (a hallgató aláírása) * a dolgozatnak megfelelő megnevezést kérjük feltüntetni azaz: Szakdolgozat vagy Diplomadolgozat 23

25 7. SZ. FÜGGELÉK - CÉGES NYILATKOZAT MINTA Nyilatkozat (2) A szakdolgozat/diplomadolgozat * készítőjének neve: A szakdolgozat/diplomadolgozat * címe: A kutatási munka helyszíne (a cég/szervezet megnevezése) 1 : A külső konzulens vagy kontaktszemély 2 Neve: Telefonszám: Igazolom, hogy nevezett hallgató a 20.../20... tanévben a fent megnevezett szakdolgozathoz/diplomadolgozathoz * kapcsolódó kutatási feladatot a megnevezett helyszín(ek)en végezte. A felhasznált céges információkhoz, adatokhoz való hozzáférését biztosítottuk, azok felhasználásához hozzájárulunk. A hallgató az elkészített dolgozatot bemutatta. A dolgozatnak a Záróvizsgához kapcsolódó bírálati eljárásra való beadásával egyetértek. 1 és 2 : Amennyiben a kutatásnak nincs konkrét helyszíne, a konzulens igazolja jelen nyilatkozat aláírásával a kutatási feladatok elvégzését. Gödöllő, év... hó... nap... konzulens/kontakt személy (cégszerű) aláírása * a dolgozatnak megfelelő megnevezést kérjük feltüntetni azaz: Szakdolgozat vagy Diplomadolgozat 24

26 Diplomadolgozat/Szakdolgozat* rövid bemutatása 8 SZ. FÜGGELÉK DOLGOZAT RÖVID BEMUTATÁSA MINTA A diplomadolgozat/szakdolgozat* készítőjének neve: A diplomadolgozat/szakdolgozat * készítőjének szakja, tagozata: A diplomadolgozat/szakdolgozat* címe: A témát kiadó önálló szervezeti egység neve: A belső konzulens neve és beosztása: A külső konzulens neve (ha van): Kulcskifejezések: (4-5 kulcskifejezés) A dolgozat rövid leírása: (8-10 soros ismertetés) * a dolgozatnak megfelelő megnevezést kérjük feltüntetni azaz: Szakdolgozat vagy Diplomadolgozat 25

27 J E L E N T K E Z É S Z Á R Ó V I Z S G ÁRA 9. SZ. FÜGGELÉK JELENTKEZÉS A ZÁRÓVIZSGÁRA A záróvizsgára történő jelentkezés és a dolgozat leadásának határideje: április 01. / október 01. A záróvizsga típusa (X- szel jelölje be a megfelelőt!): Rendes: Halasztott: Ismételt: Név: Levelezési cím: Telefon: Neptun kód: Szak megnevezése: Tagozat megnevezése: Az abszolutórium megszerzésének időpontja: A záróvizsga időpontja: A dolgozat pontos címe: Tudomásul veszem, hogy a halasztott/ ismételt záróvizsga díjának melyet a SZIE SZMSZ 5. sz. melléklet térítési és juttatási szabályzata határoz meg befizetése nélkül a záróvizsgán nem vehetek részt. Tudomásul veszem, hogy a ESZMSZ 5/C mellékletének Kari kiegészítése alapján az abszolutórium megszerzése (tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítése) és az előírt záródolgozat/szakdolgozat/diplomadolgozat elkészítése valamint a dolgozat bírálók általi elfogadása nélkül nem vehetek részt záróvizsgán. Kelt:.. év.. hó. nap.. Hallgató aláírása A Intézet/tanszék tölti ki: A dolgozat leadásának ideje:.... aláírás 26

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT A Szent István Egyetemen a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (ETVSZ) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari Kiegészítésének

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON A KARI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT melléklete

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZAKSZEMINÁRIUM, SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI ÉS ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA (A Szent István Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának kari kiegészítése)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni!

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni! H I R D E T M É N Y A VENDÉGLÁTÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, MODULKÉPZÉSBEN AKTÍVAN TANULÓ II. ÉVES HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2011/2012-es tanévre Záródolgozati

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZEKSZÁRD SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról

Részletesebben

Szakdolgozati útmutató

Szakdolgozati útmutató Szakdolgozati útmutató A hallgatónak az oklevél/bizonyítvány megszerzéséhez szakdolgozatot, záródolgozatot vagy diplomamunkát (a továbbiakban: szakdolgozat) kell készítenie. A szakdolgozat készítésével

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2414-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 19/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE Miskolc, 2014. 1.3.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI

Részletesebben

Záróvizsga Szabályzat

Záróvizsga Szabályzat Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Záróvizsga Szabályzat Elfogadva a Kari Tanács 2015-06-15-i ülésén Érvényes a 2015/16-os tanév őszi félévétől Bevezető Megjegyzés: az alapképzési

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 02 Költségvetés-gazdálkodási

Részletesebben

Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest

Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest Akadémiai írás Tapasztalatok, adatok, ismérvek módszeres gyűjtése a kutatás, a jelenségek rendszeres és kimerítő feltárására teszi tudományossá a megfigyelést és a leírást. Dr. Juhász László Ph.D. 2009

Részletesebben

Záróvizsga Szabályzat

Záróvizsga Szabályzat Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Záróvizsga Szabályzat Elfogadva a Kari Tanács 2014-05-26-i ülésén Érvényes a 2014/15-ös tanévtől Bevezető Megjegyzés: az alapképzési szakok szakdolgozat,

Részletesebben

Rész-műhelymunka típusok

Rész-műhelymunka típusok Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 1.A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA (SZTE TVSZ 1.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 1.A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA (SZTE TVSZ 1. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (SZTE TVSZ) 22.1. és 22.3.

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged.

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. 1 AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOT BEMUTATÓ SZAKDOLGOZAT TARTALOM Bevezetés...5 1. A szakdolgozat

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Cím: 8200 Veszprém Egyetem utca

Részletesebben