HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S 33-045847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS."

Átírás

1 1/9 HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Nemzeti Bank, Szabadság tér 8-9., Κapcsolattartó Központi beszerzés, HU-1054 Budapest. Tel. (36-(1) ) Fax (36-(1) ) Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal. A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Magyar Nemzeti Bank, Vadász u. 16. földszint 04. helyiség, Κapcsolattartó Expedíció, HU-1850 Budapest. Tel. (36-1) Fax (36-1) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Magyar Nemzeti Bank, Vadász u. 16. földszint 04. helyiség, Κapcsolattartó Expedíció, HU-1850 Budapest. Tel. (36-1) Fax (36-1) I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI: Egyéb: Jegybank. Egyéb: Jegybanki tevékenység. Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem. II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Automata értéktári rendszer üzemeltetése 002/2008. A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés. Szolgáltatási kategória 12. A teljesítés helye: Budapest, XXIII. Kerület, Európa u. 1. (BILK A tömb /1 hrsz.) NUTS-kód: HU101. A hirdetmény a következők valamelyikére irányul: Közbeszerzés megvalósítása. Keretmegállapodásra vonatkozó információk: A szerződés meghatározása/tárgya: A Magyar Nemzeti Bank Logisztikai Központjában üzemelő, a PEC N.V. által leszállított automata értéktári rendszer üzemeltetése és rendszerfelügyelete vállalkozási szerződés útján. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): /9

2 2/9 II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?: Igen. Részekre történő ajánlattétel: Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?: SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR Teljes mennyiség: Üzemeltetése és rendszerfelügyelet: 1 db állványrendszer, 1 db polckiszolgáló rendszer (ASRS), 4 db AGV, 2280 db konténer, 1 db napi biztonsági ajtó, 150 db szállítókeret, 1 db vezérlő szoftver és az ehhez szükséges hardver. Vételi jog (opció): A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: Az időtartam hónap(ok)ban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva). III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A szerződés nem, vagy hibás teljesítése, illetve meghiúsulás esetén kötbér. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérő az ellenértéket a szerződéskötést követően havonta benyújtott számla szerint, a teljesítés igazolását követően kiállított számla alapján, a teljesítésétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem ad, részfizetésre nincs lehetőség. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Az ajánlatkérő a közös ajánlattétel esetén nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha ajánlattevők kifejezetten elismerik közös vállalkozásuk teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz eredeti - vagy közjegyző által hitelesített másolati - példányban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot, illetve a közös képviselő meghatalmazását. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?: RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, vagy alvállalkozó aki: A Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-i), valamint a 61. (1) bekezdésének d)pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki 61. (1) bekezdés a)-c), valamint a 62. (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 2/9

3 3/9 III.2.2) III.2.3) Az ajánlattevőnek - közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyikének - és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának: Az ajánlatban a Kbt. 63. (1)-(6) bekezdés szerint kell igazolnia, illetőleg nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontjainak, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá; A Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjának igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát, vagy 60 napnál nem régebbi cégkivonatról közjegyző által készített hitelesített másolatot. A fenti tény igazolható a Kbt. 63. (2) bekezdés d) pontja szerint is; Az ajánlattevő, a közös ajánlattevők a Kbt ának (3) bekezdése szerint köteles nyilatkozatot csatolni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez a beszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 66. (2) bekezdése vagy 67. (4) bekezdése szerinti szervezet a Kbt. 60. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 63. (7) bekezdése szerinti, közjegyző által hitelesített nyilatkozattal köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának. a) Pénzügyi intézménytől származó - az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű - pénzintézeti nyilatkozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya valamennyi számlavezető pénzintézetétől [Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont] amelynek (amelyeknek) valamennyi vezetett számlára vonatkozóan tartalmaznia kell, hogy: A pénzintézet mióta vezeti bankszámláját, (bankszámláit) Számláján (számláin) a pénzintézeti igazolás kiállítását megelőző egy éven belül volt-e 30 napon túl sorban állás, ha igen utoljára mikor, és milyen időtartamú. Fizetési kötelezettségeinek eleget tett-e [Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont]. Amennyiben a Kbt. 66. (2) bekezdése fennáll, ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. (2) bekezdés szerinti szervezet(ek) számlavezető pénzintézeteinek III.2.2. I. pont szerinti pénzintézeti nyilatkozat(ai)t, valamint ezen szervezet(ek) kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat(ai)t [Kbt. 66. (2) bekezdés]; Amennyiben a Kbt. 66. (2) bekezdése fennáll, ajánlattevőnek azon erőforrások tekintetében kell becsatolnia az igazolás(oka)t, amelyek esetében a Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti szervezet(ek)ek erőforrásaira támaszkodik. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők [a Kbt 69. (5) bekezdésének megfelelően], vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha: a) Számláján (számláin) a pénzintézeti igazolás kiállításának dátumát megelőző egy éven belül volt 30 napon túl sorban állás és fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget; A Kbt 66. (2) bekezdésében foglaltak esetén alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha I. A Kbt 66. (2) bekezdése szerinti szervezet(ek) számláján (számláin) a pénzintézeti igazolás kiállításának dátumát megelőző egy éven belül volt 30 napon túl sorban állás és fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget; II. A Kbt 66. (2) bekezdés szerinti szervezet nem nyújtja be a kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának. 3/9

4 4/9 b) Az előző legfeljebb három év ( ) legjelentősebb elektromechanikai berendezés-üzemeltetési/karbantartási szolgáltatásainak ismertetése (legalább az ellenszolgáltatás összegének, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével, a teljesítés idejének, a szerződést kötő másik félnek a megnevezésével) [Kbt. 67. (3) bekezdés a) pont] Az ajánlattevő(k), 10 % fölötti alvállalkozó(k) a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint kötelesek igazolni, az alábbi módon: a 68. (1) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó megrendelő esetében az általa kiadott vagy aláírt igazolás (referencialevél) csatolása, legalább a fent előírt tartalommal; a 68. (1) bekezdés b) pontja szerinti megrendelő esetében az általa adott igazolás (referencialevél) csatolása, vagy az ajánlattevő nyilatkozata, legalább a fent előírt tartalommal. c) Az ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselői végzettségének és szakmai képzettségének ismertetése, és különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetése, akik a szolgáltatás teljesítésében részt vesznek, illetve azért felelősek (önéletrajz a szakmai tapasztalat igazolására az ellenőrizhetőséghez szükséges elérhetőségek biztosításával, bizonyítványmásolatok a végzettség igazolására, munkáltatói igazolás a készpénzkezelési környezetben eltöltött műszaki karbantartói és/vagy üzemeltetői tapasztalat igazolására) [Kbt. 67. (3) bekezdés b) pont]; d) A minőségbiztosítási intézkedések bemutatása a szolgáltatás összetettségére tekintettel [Kbt. 67. (3) bekezdés g) pont]; Amennyiben a Kbt. 67. (4) bekezdése fennáll, ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 67. (4) bekezdés szerinti szervezet(ek) referenciáinak ismertetését a Kbt 68. (1) bekezdésének megfelelően, valamint ezen szervezet(ek) kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat(ai)t, a teljesítésben résztvevő szakemberek és vezető tisztségviselők végzettségét igazoló dokumentumokat, a minőségbiztosítási intézkedések bemutatását [Kbt. 67. (4) bekezdés]; Amennyiben a Kbt. 67. (4) bekezdése fennáll, ajánlattevőnek azon erőforrások tekintetében kell becsatolnia az igazolás(oka)t, nyilatkozato(ka)t, amelyek esetében a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti szervezet(ek)ek erőforrásaira támaszkodik. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő [a Kbt 69. (5) bekezdésének megfelelően], vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha: b) Az előző három éves időszak ( ) legjelentősebb elektromechanikai berendezés üzemeltetési/karbantartási szolgáltatásai között nem rendelkezik legalább 1 db, 6 hónapig folyamatosan teljesített, készpénzkezelési területen végzett műszaki üzemeltetésre/karbantartásra vonatkozó referenciával; c) Nem tudja biztosítani, hogy a teljesítésbe bevont szakemberek között legyen legalább 3 olyan, magyarul tökéletesen író, olvasó, beszélő, készpénz kezelési környezetben eltöltött műszaki karbantartói és/vagy üzemeltetői tapasztalattal rendelkező személy, aki a PEC értéktári rendszer üzemeltetésére vonatkozó, dokumentummal igazolható végzettséggel ( PEC értéktári rendszer-üzemeltető szakember ) rendelkezik; d) Ajánlattevő nem tett olyan minőségbiztosítási intézkedést, melynek eredménye, hogy rendelkezik az értéktári rendszer üzemeltetésére vonatkozó MSZ EN IS 9001:2001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (vagy a Kbt. 68 (4) bekezdése szerinti, azzal egyenértékű tanúsítvánnyal) [Kbt. 67. (3) bekezdés g) pont]; A műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevőknek, illetve a közös ajánlattevőknek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell megfelelniük. Kbt 67. (4) bekezdésében foglaltak esetén alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha 4/9

5 5/9 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) I. A Kbt 67. (4) bekezdése szerinti szervezet(ek) vagy ajánlattevő, illetve közös ajánlattevő együttesen nem rendelkezik az alkalmasság minimumkövetelményeként meghatározottak szerint referenciákkal, szakmai képzettségekkel, minőségbiztosítási tanúsítvánnyal; II. A Kbt 67. (4) bekezdés szerinti szervezet nem nyújtja be a kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát. Fenntartott szerződések: SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?: A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?: Igen. IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Az eljárás fajtája: Nyílt. Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma: Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során: BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok: Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok: 1. Az alaprendszer üzemeltetésének ajánlati ára nettó jelenértéken ( ). Súlyszám: A számítástechnikai rendszer üzemeltetésének ajánlati ára nettó jelenértéken ( ). Súlyszám: A túlmunka díjazása (fő/óra) nettó jelenértéken Súlyszám: A túlmunka díjazása (fő/óra) nettó jelenértéken Súlyszám: A túlmunka díjazása (fő/óra) nettó jelenértéken Súlyszám: A túlmunka díjazása (fő/óra) nettó jelenértéken Súlyszám: A túlmunka díjazása (fő/óra) nettó jelenértéken Súlyszám: A túlmunka díjazása (fő/óra) nettó jelenértéken Súlyszám: 1. Elektronikus árverést alkalmaznak-e?: ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: KBE/002/2008. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?: A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) A dokumentáció beszerzésének határideje: :00. Kell-e fizetni a dokumentációért: Ár: nettó HUF. 5/9

6 6/9 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) A fizetés feltételei és módja: A befizetés postai Készpénzátutalási megbízás -on, vagy átutalással történhet az Ajánlatkérő MNB-nél vezetett számú számlájára Automata értéktári rendszer üzemeltetése 002/2008 felirat feltüntetésével. A befizetésre szolgáló csekket az A melléklet II. pontjában megjelölt, a dokumentációt rendelkezésre bocsátó helyen lehet átvenni az ellenérték befizetését igazoló csekk, vagy az átutalás megtörténtét (átutalási megbízás teljesítését) igazoló eredeti bankbizonylat vagy bankbizonylat egyszerű másolatának bemutatásával. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció személyesen, vagy meghatalmazott útján, illetve a Kbt. 54. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vehető át, az ajánlattételi határidő utolsó napjának kivételével munkanapokon 9-14 óra között, az utolsó nap óra között, az ellenérték befizetését igazoló csekk, vagy az átutalás megtörténtét (átutalási megbízás teljesítését) igazoló eredeti bankbizonylat vagy bankbizonylat egyszerű másolatának bemutatásával az A melléklet II pontjában meghatározott helyen (vagy a Kbt. 54 (4) bekezdés alkalmazása esetén annak megküldésével). MNB SWIFT kód: MANEHUHB, IBAN: HU Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy adószámukat, valamint a számla kiállításához szükséges valamennyi egyéb adatukat, továbbá amennyiben rendelkeznek EU-s adószámmal, úgy azt az ajánlati dokumentáció megvásárlása esetén az ajánlatkérő részére szíveskedjenek megadni. Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: :00. Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére: Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: -ig Az ajánlatok felbontásának feltételei: Dátum: :00. Hely: Az ajánlatkérő a bontási eljárást az ajánlatok leadásának helyén kezdi meg, majd a Magyar Nemzeti Bank E épületének (1054 Budapest, Hold u. 7.) 314. sz. helyiségében folytatja. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen. A Kbt. 80. (2) bekezdés szerint. Az érintett személyek vegyék figyelembe, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5-10 percet igénybe vehet. Kérjük az ajánlattevőket, hogy belépőkártyát lehetőség szerint még 10:00 órát megelőzően az E épületben kérjenek. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?: VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 1) Ajánlatkérő a hiánypótlásra teljes körűen lehetőséget biztosít több alkalommal is. Hiánypótlás esetén a Kbt. 83. (1) bekezdése szerint jár el. 2) Az eredményhirdetés időpontja: április órakor a Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Hold u. 7. szám alatti épület 314. szobájában. 6/9

7 7/9 3) A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés napjától számított 8. napon órakor (amennyiben az nem munkanap úgy az azt követő első munkanap). 4) Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: az ajánlattevőnek - az ajánlatok bontásának időpontjához képest - 60 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, vagy 60 napnál nem régebbi cégkivonatról közjegyző által készített hitelesített másolat; az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja(i)nak eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak közjegyzővel hitelesített másolata; kifejezett nyilatkozat a Kbt (1) bekezdésében foglaltak alapján a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatás összegére, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését; Kbt. 71. (1) bekezdés a)-b) pontjai, (3) bekezdése és 72. -a szerinti nyilatkozatokat; Cégszerűen aláírt nyilatkozatát a számlevezető pénzintézetekről, amely tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozaton feltüntetetteken kívül ajánlattevő más pénzintézetnél további számlát nem vezet; közös ajánlattételre vonatkozó cégszerű nyilatkozat; az alkalmassági követelmények igazolására megkövetelt dokumentumok; 5) Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatot 3 példányban, a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva és minden lapon szignálva, folyamatos lapszámozással, egybefűzve vagy összekötve, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat, az eredeti megjelölésével), valamint 1 db elektronikus formában (CD-n mellékelve) kell benyújtani. Amennyiben az eredeti példány egyértelműen nem beazonosítható, az ajánlatkérő az eredeti felirattal ellátott/1. számú példányt tekinti eredetinek. Ha az eredeti példány és a CD melléklet között eltérés mutatkozik az eredeti példány az irányadó. Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között eltérés tapasztalható, az eredeti példány tartalma tekintendő irányadónak. Az ajánlat borítólapján kérjük feltüntetni az ajánlattevő(k) nevét, székhelyét, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat. Az ezt követő oldalon hiánytalanul fel kell sorolni az ajánlati felhívás által megkövetelt nyilatkozatokat és igazolásokat azzal, hogy ezek hol találhatók az ajánlatban (tartalomjegyzék). A tartalomjegyzék után kell elhelyezni a Felolvasólapot, illetve a kitöltött és cégszerűen aláírt ártáblát. Az ajánlat összeállítását ezt követően lehetőleg az ajánlati dokumentáció nyilatkozatminták fejezetében található sorrend szerint kell megtenni. Az ajánlatokat tartalmazó lezárt csomagot a Magyar Nemzeti Bank Központi beszerzésének címezve kell benyújtani és jól olvashatóan rá kell írni: Automata értéktári rendszer üzemeltetése 002/2008, Csak a bizottság által bontható fel!, továbbá fel kell tüntetni ajánlattevő(k) nevét és székhelyét. Az ajánlatok átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. 6) Az ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. Közös ajánlat tétele esetén elégséges, ha a közös ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Ajánlattevők a dokumentáció megvásárlásakor titoktartási nyilatkozatot kötelesek kitölteni és cégszerűen aláírni, mely nyilatkozatban vállalják, hogy az ajánlati dokumentációt és a hozzá tartozó CD-t az eljárást követően visszaszolgáltatják, továbbá, hogy a dokumentációról és a CD-ről másolatot nem készítenek, illetve, hogy azon ajánlattevők, akik a közbeszerzési eljárásnak nem lesznek nyertesei, a dokumentációt és a CD-t (és az azokból megszerzett ismereteket) semmilyen további célra nem használják, illetve a nyertes ajánlattevő is csak a szerződés teljesítésére használja fel. 7/9

8 8/9 Amennyiben a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta - vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat - szerint kell megtenni és azt cégszerűen aláírva az ajánlat részeként benyújtani. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok formai kellékeiről az ajánlati dokumentáció rendelkezik. 7) A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatkérő az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlattevővel (a közbeszerzési eljárás második helyezettje) köt szerződést. 8) Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. (2) alapján őrzi meg. 9) Ajánlattevőnek ajánlatát úgy kell megadnia, hogy az megfeleljen a Kbt (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak. Az ajánlatot az ajánlati felhívásban, illetőleg az Ajánlati dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az eljárás során bármilyen határidő elmulasztása jogvesztő és az ajánlat érvénytelenségének jogkövetkezményét vonja maga után. Szintén érvénytelen az ajánlat, amennyiben ajánlattevő nem fogadja el a Magyar Nemzeti Bank által összeállított szerződés-tervezetet. Amennyiben a Felolvasólaphoz csatolt ajánlati ártáblában közölt ellenszolgáltatási összegtől az ajánlat egyéb helyein feltüntetett ellenszolgáltatási összeg eltér, az MNB a Felolvasólaphoz csatolt ajánlati ártáblában szereplő összeget tekinti irányadónak. 10) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 11) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, az ajánlati árat a Felolvasólaphoz csatolt ártábla szerinti bontásban kell megadni. Az ellenértékeknek valamennyi költséget magukban kell foglalnia. 12) Az ajánlattétel, valamint a teljesítés nyelve a magyar. Az ajánlatkérő valamennyi nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot magyar nyelven kér becsatolni. 13) Ajánlatkérő a Kbt. 13. (4) bekezdésével összhangban felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági feltételeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevőkre vonatkozó feltételeknél. 14) Ajánlatkérő a teljesítések helyének megtekintésére lehetőséget biztosít. Helyszíne: Magyar Nemzeti Bank Logisztikai Központ Budapest, XXIII. Kerület, Európa u. 1. (BILK A tömb /1 hrsz.) Ideje: március óra A helyszíni szemlén megjelenő személyek a belépés érdekében hozzák magukkal személyi igazolványukat. A helyszíni bejáráson ajánlattevő részvétele maximum 3 fővel javasolt. Ajánlatkérő a helyszín bemutatását nem konzultáció formájában nyújtja, tehát az esetleges információkat a Kbt a szerint kiegészítő tájékoztatás formájában adja meg. A helyszíni bejárás során fénykép, mozgókép, hangfelvétel biztonsági előírások miatt nem készíthető. 15) Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összege: ,- Ft. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel [Kbt. 59. (2)]. Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték összegét köteles az ajánlatkérő MNB-nél vezetett számú bankszámlájára (MNB SWIFT kód: MANEHUHB, IBAN: HU ) Automata értéktári rendszer üzemeltetése 0002/2008 megjelölést feltüntetve befizetni vagy átutalni, vagy az ajánlati kötöttség időtartamára szóló, a Magyar Nemzeti Bank, mint kizárólagos kedvezményezett nevére szóló bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 8/9

9 9/9 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) - kötelezvény biztosításával teljesíteni. A befizetés tényét az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a banki befizetésről szóló vagy az átutaló bank által az átutalásról kiállított hiteles igazolás, vagy a bankgarancia szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény másolati példányának az ajánlat részeként történő becsatolásával kell igazolni. Az ajánlatkérő a Kbt. 88. (1) bekezdés b) pontja alapján érvényteleníti annak az ajánlattevőnek az ajánlatát, aki/amely a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre. 16) Az ajánlatok értékelésekor meghatározott részszempontokra adható minimális pontszám 1, maximális pontszám 100. Az ezen ponthatárok közötti pontszám arányosítással kerül meghatározásra a következő képlet szerint, valamennyi részajánlat tekintetében: legkedvezőbb nettó jelenérték/vizsgált nettó jelenérték x 100 x súlyszám. 17) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv: Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel. (36-1) Fax (36-1) Jogorvoslati kérelmek benyújtása: A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: évi CXXIX. törvény 323. (2) bekezdés. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be: Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel. (36-1) URL: Fax (36-1) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: /9

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361513-2009:text:hu:html HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166866-2009:text:hu:html HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: CT letapogató készülékek 2009/S 40-058191 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: CT letapogató készülékek 2009/S 40-058191 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 HU-Budapest: CT letapogató készülékek 2009/S 40-058191 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Országos Idegtudományi Intézet,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pilisvörösvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Szent János

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151355-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben