Helyi Esélyegyenl ségi Program. Vácszentlászló Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenl ségi Program. Vácszentlászló Község Önkormányzata"

Átírás

1 ÁROP Esélyegyenl ség-elv fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenl ségi Program Vácszentlászló Község Önkormányzata május 21. Türr István Képz és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon: web: Feln ttképzési nyilvántartási szám: Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0008

2 Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...hiba! A könyvjelz nem létezik. Célok... 5 A Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben él k és a romák helyzete, esélyegyenl sége A gyermekek helyzete, esélyegyenl sége, gyermekszegénység A n k helyzete, esélyegyenl sége Az id sek helyzete, esélyegyenl sége A fogyatékkal él k helyzete, esélyegyenl sége Helyi partnerség, lakossági önszervez dések, civil szervezetek és for-profit szerepl k társadalmi felel sségvállalása A helyi esélyegyenl ségi program nyilvánossága...31 A Helyi Esélyegyenl ségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei...32 A helyzetelemzés megállapításainak összegzése...32 A beavatkozások megvalósítói...32 Jöv képünk...33 Az intézkedési területek részletes kifejtése...hiba! A könyvjelz nem létezik. 2. Összegz táblázat - A Helyi Esélyegyenl ségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás...35 A megvalósítás el készítése...35 A megvalósítás folyamata...35 Monitoring és visszacsatolás...37 Nyilvánosság...37 Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma

3 Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenl Bánásmódról és az Esélyegyenl ség El mozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenl ségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenl ségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenl ségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Vácszentlászló Község Önkormányzata Esélyegyenl ségi Programban rögzíti az esélyegyenl ség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenl ségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lév intézmények ködtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenl ségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenl ségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása Pest Megye keleti szegletében, Gödöll városától 16 km-re, utak találkozásánál található Vácszentlászló község. Vácszentlászló szomszédságában Valkó Nagyközség, Zsámbok Község, illetve Tura Városa található. Településünk mérete 3175 hektár, ebb l 188 hektár belterület és 2987 hektár külterület. A lakosság január 1-én 2096 f. A lakónépesség számának változását a években az 1. számú, míg az állandó lakónépesség összetételét a 2. számú táblázat tartalmazza. A 3. számú táblázatból jól látható, hogy a település 2001-ben elöreged volt, az öregedési index meghaladta a 100%-ot, azóta viszont alapvet en fiatalos a népességszerkezet, mivel a fiatalok magasabb az id sek számánál. Amint az a 4. számú táblázatban látható, településünkre az odavándorlás a jellemz, mivel kivételével a településre beköltöz k meghaladta a településr l kiköltöz k számát. (4. számú táblázat) A f város és a környékbeli települések tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthet k Volánbusz járattal a Budapest Gödöll Zsámbok vonalon. Villany, ivóvíz, gáz, telefon, a település teljes területén kiépített, a csatornahálózat jelenleg kiépítés alatt áll a településen óta az országban egyedülálló házhoz men szelektív hulladékgy jtés m ködik Tura, Galgahévíz, Zsámbok településekkel közösen. Az azóta eltelt tíz év eredményesnek mondható, hiszen a lakosság rövid id n belül megértette a gy jtés lényegét és elfogadta annak jelent ségét. A létrehozott Szelektív Kft. folyamatosan és teljes kör en ellátja a települési szilárd hulladék elszállítását és kezelését oly módon, hogy Vácszentlászló Község területér l a közszolgáltatást igénybe vev ingatlantulajdonostól heti egy alkalommal elszállítja a hulladékot az általa meghatározott id pontban. 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén Változás % % % % % 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 3

4 2. számú táblázat - Állandó népesség % k férfiak összesen k férfiak % 47% 0-14 éves % 50% éves % 51% éves % 54% éves % 48% 65 év feletti % 32% 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó lakosok (f ) 0-14 éves korú állandó lakosok (f ) Öregedési index (%) ,5% ,4% ,3% ,8% ,4% ,0% Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások állandó egyenleg jelleg elvándorlás odavándorlás Forrás: TeIR, KSH- TSTAR 4

5 Célok A Helyi Esélyegyenl ségi Program átfogó célja Vácszentlászló település Önkormányzata az Esélyegyenl ségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenl bánásmód, és az esélyegyenl ség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történ egyenl hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érint intézkedések érdekében együttm ködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). A HEP helyzetelemz részének célja Els dleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenl ségi szempontból fókuszban lév célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történ hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkez problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenl ségét el segít feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenl bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenl ségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttm ködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellen rzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 5

6 A Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését el író jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenl ségi program elkészítését az egyenl bánásmódról és az esélyegyenl ség el mozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) el írásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenl ségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenl ségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenl ségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenl ségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyr l szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésr l szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) el írásaira. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) Gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl ségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) Nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyr l szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) a nemzeti köznevelésr l szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkntv.) Munka Törvénykönyvér l szóló évi I. törvény, Nevelési-oktatási intézmények m ködésér l és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Fogyatékossággal él személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyz könyv kihirdetésér l szóló évi XCII. törvény Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és n k közötti esélyegyenl ség és egyenl bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történ megvalósításáról Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat A megváltozott munkaképesség munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellen rzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igény gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igény tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és annak 6

7 módosításai362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenl Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból ered hátrányos megkülönböztetésr l szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetésér l A pályakezd fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követ en munkát keres k foglalkoztatásának el segítésér l, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény A megváltozott munkaképesség munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökr l, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekr l szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet A jelnyelvi tolmácsszolgálatok m ködésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeir l igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellen rzésének részletes szabályairól szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2012. (VI. 28.) rendelet, a Gyermekvédelem helyi rendszerér l szóló 6/2011. (V.21.) rendelet, a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodása, Esélyegyenl ségi terv, annak felülvizsgálatai, Local Agenda, Szolgáltatásszervezési koncepció, Gazdasági Program, költségvetés, közfoglalkoztatási terv 2.2 A helyi esélyegyenl ségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása A helyi Esélyegyenl ségi Program és a Kistérségi Esélyegyenl ségi Program egyeztetett. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenl ség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása A releváns adatok rendelkezésre állnak, kutatások nem készültek. 3. A mélyszegénységben él k és a romák helyzete, esélyegyenl sége 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet Budapest és Gödöll közelsége miatt a munkanélküliség az országos átlagtól alacsonyabb. A lakók saját tulajdonú, kertes családi ingatlanokban laknak, s mez gazdasági kiegészít tevékenységet végeznek. A településen összesen 738 lakóingatlan található, melyb l 124 ingatlanban egyedül élnek. A lakosság jövedelmi helyzete folyamatosan romlik. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaer -piaci integráció A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gy jtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemz foglalkoztatottságot, munkaer -piaci lehet ségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböz korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 7

8 A gazdasági válság hatására a korábbi stagnálást követ en romlott a munkaer -piaci helyzet Magyarországon. Az elmúlt két évben az EU27 átlaghoz hasonló mértékben csökkent a foglalkoztatás, míg a munkanélküliség tekintetében az átlagnál er teljesebb romlás volt tapasztalható. Ezzel együtt a magyar munkaer piac a válság munkaer -piaci hatásai, illetve a f bb mutatók romlása tekintetében az unió középmez nyében helyezkedik el. A munkanélküliségi ráta, valamint a regisztrált álláskeres k számának csökkenése, illetve a foglalkoztatási ráta növekedésének újbóli beindulása év els felében arra enged következtetni, hogy a mélyponton már túllendült a magyar munkaer piac. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor továbbra is óvatosságra intenek azok a közösségi és hazai elemzések, melyek a foglalkoztatás-b vülés (illetve munkahelyteremtés) nélküli gazdasági növekedés jelenségét prognosztizálják. A szegénység kialakulása és fennmaradása egyéb iskolázottsági és szociológiai tényez k mellett a foglalkoztatottság hiányára vezethet vissza. Ez a megállapítás ugyanakkor fordítva is igazolható: a hátrányos helyzet ek munkaer -piaci belépésének esélye er sen korlátozott. Magyarországon a foglalkoztatási rátában tartós emelkedést nem sikerült elérni, a hazai foglalkoztatási ráta európai összehasonlításban rendkívül alacsony, 55 %. A magyar munkaer piacot jellemz alacsony foglalkoztatási ráta els sorban az alacsony iskolai végzettséggel rendelkez népesség magas inaktivitására vezethet vissza, amely mindkét nemnél és a munkaer piacon egyébként legaktívabbnak számító középkorosztálynál is megfigyelhet. A foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzet ek közé sorolhatók továbbá az id sebb, nyugdíj el tt álló korosztályok, a gyermekvállalást követ en a munkaer piacra visszatér n k, valamint a megváltozott munkaképesség és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a éves korosztály munkaer -piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását f ként az oktatási, képzési id meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelent sen megn tt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is, a tanulás melletti rendszeres munkavégzés pedig továbbra sem tekinthet tipikusnak. A foglalkoztatási ráta a Középmagyarországi régióban a legnagyobb. A fent felsorolt problémák er teljesen, kumulálva jelentkeznek a munkaer -piaci szempontból is hátrányos helyzet roma népesség esetében. Vácszentlászlón a legnagyobb munkáltató az Önkormányzat, ahol jelenleg 32 f foglalkoztatott van. Az Önkormányzaton kívül a kereskedelmi egységekben van munkalehet ség. A munkavállalók nagyobb része Gödöll re, illetve Budapestre jár dolgozni. Az álláskeres k a hivatal kijelölt dolgozójához, illetve a Gödöll n lév Munkaügyi Központ dolgozóihoz fordulhatnak segítségért. A regisztrált munkanélküliek a éves lakosság körében a legmagasabb (19,4%) így ez a korosztály a leginkább érintett az álláskeresésben. Az álláskeres k legnagyobb részének 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik. a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek, aránya A községben a legnagyobb foglalkoztató jelenleg az Önkormányzat. A regisztrált álláskeres k óta átlagban 67 f számú táblázat - Nyilvántartott álláskeres k és aránya, évesek év közötti nyilvántartott álláskeres k (f ) lakónépesség (f ) év férfi összesen férfi összesen % % % ,8% 17 2,3% 44 3,0% ,3% 36 5,9% 74 5,6% ,0% 31 4,1% 68 4,6% ,2% 29 3,9% 67 4,5% ,3% 29 4,0% 75 5,1% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 8

9 számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek korcsoport szerint nyilvántartott álláskeres k összesen 20 éves és fiatalabb év év év év év év év év 61 év felett Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal % 2,3% 2,7% 4,4% 3,0% % 15,9% 13,5% 11,8% 6,0% % 11,4% 6,8% 11,8% 7,5% % 15,9% 13,5% 13,2% 19,4% % 6,8% 9,5% 11,8% 14,9% % 11,4% 13,5% 7,4% 14,9% % 9,1% 13,5% 11,8% 11,9% % 15,9% 12,2% 11,8% 10,4% % 11,4% 14,9% 16,2% 11,9% % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek és aránya nyilvántartott/regiszt rált munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli év fér fi % összesen férfi összesen férfi összesen ,5% 23,5% 20,5% ,4% 50,0% 48,6% ,1% 45,2% 50,0% ,9% 37,9% 49,3% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 9

10 számú táblázat - Pályakezd álláskeres k és a éves népesség év évesek Nyilvántartott pályakezd álláskeres k férfi összesen Férfi összesen % % % ,6% 0 0,0% 1 0,3% ,8% 3 1,9% 6 1,8% ,8% 2 1,3% 5 1,6% ,6% 1 0,7% 2 0,7% ,6% 2 1,4% 3 1,0% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal b) alacsony iskolai végzettség ek foglalkoztatottsága Az Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatja az alacsony iskolai végzettség eket is, mely személyek a település összlakosságához viszonyítva nem magas. Mivel a 15 évesnél id sebb, legalább általános iskolát végzettek számának évi nem áll rendelkezésre, így az alábbi számú táblázat nem tükrözi a valós százalékos adatokat az általános iskolai végzettséggel nem rendelkez k vonatkozásában számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség év 15 éves és id sebb lakosság összesen 15-X éves legalább általános iskolát végzettek általános iskolai végzettséggel nem rendelkez k 15-x évesek összesen férfi összesen férfi Összesen férfi % % % ,6% ,6% 82 10,9% ,0% ,0% ,0% Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 10

11 számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerint év nyilvántartott álláskeres k összesen A nyilvántartott álláskeres k megoszlása iskolai végzettség szerint 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség F % % % ,6% 14 16,1% 29 33,3% ,0% 19 12,8% 55 37,2% ,7% 21 15,7% 45 33,6% ,5% 19 14,6% 44 33,8% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal c) közfoglalkoztatás Az Önkormányzat évek óta 6-8 f /hó létszámot foglalkoztat, túlnyomórészt részfoglalkoztatásban. A közfoglalkoztatásban résztvev k fizikai munkát végeznek (park- temet gondozás, ároktisztítás, intézmény takarítás, stb.). A foglalkoztató az önkormányzat számú táblázat Közfoglalkoztatottak év Közfoglalkozt atásban résztvev k Közfoglalkoztatásban résztvev k aránya a település aktív korú lakosságához képest Közfoglalkoztatá sban résztvev romák/cigányok % % % 2 Forrás: Önkormányzat adatai 11

12 d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényez i (pl. közlekedés, potenciális munkalehet ségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben köd foglalkoztatási programok stb.) Gödöll -Budapest útvonalon a buszközlekedés jó, el segíti a vácszentlászlói lakosok munkavállalását, mivel a hivatkozott településeken bármilyen képesítés, illetve képesítés nélkülit is foglalkoztatnak, így e probléma kis százalékban terheli az önkormányzatot számú táblázat A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások regisztrált állami kivetett befizetett vállalkozások Kiskereskedelmi vendéglátóhelyek szektorban év ipar zési ipar zési a üzletek foglalkoztat adó adó településen ottak köd foglalkoztatási programok helyben foglalkoztatási programokban részt vev k Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaer piacra való átmenetet megkönnyít programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük Kistelepülés révén ezt nem tudjuk megoldani, de helyben a családsegít szolgálat tájékoztatást ad a lehet ségekr l. (Gödöll n biztosított) f) munkaer -piaci integrációt segít szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. feln ttképzéshez és egyéb munkaer -piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) Kistelepülés révén ezt nem tudjuk megoldani, de helyben a családsegít szolgálat tájékoztatást ad a lehet ségekr l. (Gödöll n biztosított) g) mélyszegénységben él k és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történ foglalkoztatása A mélyszegénységben él k és romák önkormányzati saját fenntartású intézményekben történ foglalkoztatása közfoglalkoztatás keretében megoldható. h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén A foglalkoztatás területén nem érkezett jelzés hátrányos megkülönböztetésr l, az egyenl bánásmód követelményének megsértése nem fordult el. 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások A pénzbeli és természetben nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény valamint Vácszentlászló Község Önkormányzata Képvisel -testületének hatályos önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályairól el írásai alapján történt a évben. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaer -piaci helyzet aktív korú személyek és családjuk részére biztosított támogatás. Bérpótló juttatásra (BJP) január 1-jét l, illetve szeptember 1-jét l foglalkoztatást helyettesít támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni t l csak annak folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megel évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy más foglalkoztatási jogviszony alapján. Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdek önkéntes tevékenység id tartamát is figyelembe kell venni. A bérpótló juttatásban részesül a munkaügyi szervezettel nyilvántartott álláskeres ként köteles együttm ködni. Január elsejét l közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által közvetített álláskeres k, els sorban bérpótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehet séget az iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni, emellett az önkormányzat rendeletben el írhatja jogosultsági 12

13 feltételként, hogy a juttatásban részesül a lakókörnyezetét tartsa rendben. A BJP/FHT összege a mindenkori öregségi minimál nyugdíjhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul forint volt, majd ez lecsökkent a évben forintra. A támogatásban részesül k számában növekedés látható számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesül k segély segélyben év ben részesül k közötti év részes % lakónépesség ül k ,5% ,8% ,7% ,3% ,0% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal számú táblázat - Járadékra jogosultak álláskeresési nyilvántartott járadékra álláskeres k év jogosultak % ,5% ,3% ,8% ,5% ,8% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesít támogatásban részesítettek Foglalkoztatást helyettesít rendszeres szociális támogatás (álláskeresési segélyben részesül k támogatás) év évesek %- ában munkanélküliek %- ában Azoknak a, akik 30 nap munkaviszonyt nem tudtak igazolni és az FHT jogosultságtól elesett Azoknak a, akikt l helyi önkormányzati rendelet alapján megvonták a támogatást , , , , , , , , Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 13

14 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhet elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segít támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemz ket, els sorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. a) bérlakás-állomány Településünkön bérlakás nincs, ezért nem releváns. b) szociális lakhatás Szociális lakhatás biztosítása nem indokolt, mert minden lakó saját tulajdonú ingatlanban lakik. c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok nem releváns e) lakhatást segít támogatások Lakásfenntartási támogatásban részesül k növeked tendenciát mutat a lakosság jövedelmének csökkenése miatt. (2010: 0 család, 2011: 17 család, 2012: 27 család). A lakásfenntartási támogatást igényl k a településen él k munkanélküliségi adataival párhuzamosan n számú táblázat - Támogatásban részesül k év lakásfenntartási támogatásban részesítettek adósságcsökkentési támogatásban részesül k Forrás: TeIR, KSH Tstar 14

15 f) eladósodottság A rendelkezésre álló adatok szerint a családok a hiteltörlesztéseket nehezen, de teljesítik. Négy ingatlanra van jelenleg végrehajtás, bankhitel törlesztés elmaradása, illetve szolgáltatási díj nem fizetése miatt. g) lakhatás egyéb jellemz i: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezked lakások, min ségi közszolgáltatásokhoz, közm szolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 12 család a tóparti üdül területen lév, min ségi kivitelezés, hétvégi házas üdül t állandó lakás célra használja. Az üdül terület közösségi közlekedéssel jól megközelíthet. Az ivóvíz-, földgáz-, villamosenergia-, telefon-, internet-, kábeltelevízió ellátás kialakított, a csatornahálózat az egyetlen közm, ami még nem került kialakításra az üdül területen. 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete Településünkön nem találhatók telepek, illetve szegregátumok, ezért a 3.5. rész vizsgálata nem indokolt. 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés Az alapszolgáltatás: véd, háziorvos, gyógyszertár. Mindhárom alapszolgáltatás a település központjától kb. 500 méterre található, a település minden pontjáról könnyen elérhet ek. b) prevenciós és sz programokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelez sz résekhez) való hozzáférés A M vel dési ház helyet biztosít az évente megszervezett kötelez tüd sz rés bonyolításához, melyet a Törökbálinti Tüd gyógyintézettel közösen szervez meg az Önkormányzat. Egészségnap keretében helyi sz vizsgálatok (belgyógyászat, ortopédia, n gyógyászat, vércukor-, koleszterin-, vérnyomásmérés, szemészet, hallásvizsgálat) szervezése évente egy alkalommal történik, melyet kb f vesz igénybe. A sz programokról a lakosság szórólap útján kap tájékoztatást, melyet a közfoglalkoztatottak juttatnak el minden érintett lakóhoz. c) fejleszt és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Településünkön nem biztosított, az ellátás a km közötti távolságon lév városi intézetekben érhet el. Gödöll n a Tormay Károly Egészségügyi Központ, Kistarcsán a Flór Ferenc Kórház, illetve Budapesten több rendel intézet és kórház is a lakosság rendelkezésére áll az ellátások igénybevételére. d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése Az óvodai saját konyha m ködésénél az egészséges, helyi alapanyag felhasználás a cél, melyet részben a helyi stermel k biztosítanak. e) sportprogramokhoz való hozzáférés Két labdarúgó pályás sporttelep, sportköri és szabadid s használata folyamatosan biztosított. A sporttelep a Vácszentlászlói Sportegyesület labdarúgó mérk zéseinek, helyi iskolások akadályversenyének ad otthont. f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés Családsegít és gyermekjóléti szolgálat Aszódon Társulási formában. g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenl bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor A szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetés, az egyenl bánásmód követelményének megsértése nem fordult el. h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül Az Önkormányzat a csatorna beruházás kapcsán a súlyos fogyatékos egyedül él k részére, bekötési kedvezményt biztosít. 15

16 számú táblázat Orvosi ellátás év Feln ttek és gyermekek részére tervezett háziorvosi szolgálatok Csak feln ttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatások házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok Forrás: TeIR, KSH Tstar számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkez k év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkez k Forrás: TeIR, KSH Tstar számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek ápolási díjban év részesítettek Forrás: TeIR, KSH Tstar 3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása a) közösségi élet színterei, fórumai A településen m köd szervezeteknek (n i- férfi nyugdíjas klub, modellez k, mazsorett csoport) helyet biztosít a m vel dési ház, ahol a községi könyvtár is m ködik. A lakosság túlnyomó többsége Római katolikus vallású. Az Önkormányzat el tt évente falunapot tartott ben a falunap helyett, pályázati pénzb l kulturális estet szervezett az Önkormányzat, melynek keretén belül színházi el adásnak adott otthont a m vel dési ház. b) közösségi együttélés jellemz i (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) A településen nem fordul el etnikai konfliktus. A lakók zavartalanul élnek együtt a településen. c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 16

17 Az Önkormányzat évente több alkalommal szervez karitatív szervezetekkel együttm ködve adományozást. A nagyobb önkormányzati beruházásoknál jelent s (a lakosság 10%-át meghaladó) az önkéntes munka. (Községháza építés 217 f, Általános Iskola építés 206 f, Egészségház építés 45 f ) 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenl ségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal Nincs roma nemzetiségi önkormányzat Vácszentlászlón. 3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása. A mélyszegénységben él k és a romák helyzete, esélyegyenl sége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák A 8 roma család közötti életszínvonalbeli eltérés fejlesztési lehet ségek állású közmunkában történ foglalkoztatása a legszegényebbeknek. 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenl sége, gyermekszegénység 4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemz i (pl. gyermekek, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) A gyerekszegénység egyik kiemelt oka a szül k munkanélkülisége. A szegény gyermekek 60%-a inaktív, illetve alacsony munkaintenzitású családokban él. A társadalmi juttatások szegénység csökkent hatását tekintve uniós összehasonlításban igen jól áll Magyarország. A pénzbeli juttatásoknak Magyarországon jelent s jövedelemkiegészít hatásuk van. Az alacsony jövedelm ek bevételeinek számottev része származik a pénzbeli juttatások rendszereib l. A Magyar Országgy lés évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a Legyen Jobb a Gyermekeknek Nemzeti Stratégiát. A dokumentum f célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejl dési esélyeit. A Nemzeti Stratégia minden gyermekre kiterjed, de a hátrányos helyzet gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akik érdekei a legjobban sérülnek. A településen a teljes lakónépesség 2096 f, ebb l a 0-18 éves korosztály 405 f. Az óvodában 4 f óvón, az iskolában 11 f tanító/tanár látja el a gyermekek nevelését, oktatását. Az általános iskolások éves kompetencia mérésén a vácszentlászlói általános iskola nagyon jó eredményeket szokott elérni, a többi településhez és sokszor az országos eredményekhez képest is. Az óvoda reggel 7 órától, délután 17 óráig tart nyitva hétköznaponként, egész évben kivéve a nyári 5 hetes szünid t. A szünid id tartama alatt a gyermekek felügyeletét a legtöbb esetben a nagyszül k látják el. Az általános iskolában napközi ellátás biztosított. 17

18 számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. év 3-6 éves korú gyermekek óvodai gyermekcsoportok óvodai fér helyek óvodai feladatellátási helyek óvodába beírt gyermekek óvodai gyógypedagógiai csoportok Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgy jtés számú táblázat - Óvodai nevelés adatai ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG Az óvoda telephelyeinek 1 Hány településr l járnak be a gyermekek 0 Óvodai fér helyek 65 Óvodai csoportok 3 Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól...h-ig): A nyári óvoda-bezárás id tartama: () Személyi feltételek db 07 h-tól 17 h-ig 5 hét Hiányzó létszám Óvodapedagógusok 6 0 Ebb l diplomás óvodapedagógusok 4 0 Gyógypedagógusok lét 0 0 Dajka/gondozón 3 0 Kisegít személyzet 2 0 Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adat számú táblázat - Általános iskolában tanuló tanév Általános iskola 1-4 évfolyamon tanulók Általános iskola 5-8 évfolyamon tanulók általános iskolások napközis tanulók 2010/ / / Forrás: TeIR, KSH Tstar 18

19 számú táblázat - Általános iskolák adatai tanév általános iskolai osztályok 1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen általános iskolai osztályok a gyógypedagógiai oktatásban 1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen általános iskolai feladatellátási helyek 2010/ / / Forrás: TeIR, KSH Tstar db a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzet, illetve halmozottan hátrányos helyzet gyermekek, valamint fogyatékossággal él gyermekek és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete Veszélyeztetettség: olyan a gyermek vagy más személy által tanúsított magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejl dését gátolja vagy akadályozza. A veszélyeztet kategóriákban változatlanul vezet tényez az anyagi veszélyeztetettség, amely magába foglalja a súlyos nélkülözést. A gyermekek elégtelen mennyiség és min ség táplálását, a zsúfolt, gyakran tés és áram nélküli lakókörülményeket, a gyermek fejl déséhez, tanulásához szükséges tárgyi eszközök, játékok hiányát, a szabadid eltöltésének egysíkúságát éppúgy, mint dolgozó szegények, vagy az egyre inkább lecsúszó középosztály relatív szegénységét, a fontos fogyasztások elmaradását, a kielégít gyermekkorhoz szükséges kiadások visszaszorulását jelenti a súlyos nélkülözés. A jövedelmi szegénység stresszt jelent a családok számára, ami gyakran a szül k párkapcsolati konfliktusával, esetleg válásával jár, valamint az id szakosan megjelen szül i elhanyagolást, a gyermekkel szembeni rossz bánásmód epizodikus kríziseit, majd tartósan destruktív megküzdési stratégiákat eredményezhet. Az anyagi/szociális veszélyeztet tényez k egyszerre okok és következmények tehát, és tartós csökkentésükhöz ma szinte minden forrás hiányzik. A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szül vagy más törvényes képvisel a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhet, hogy segítséggel a gyermek fejl dése a családi környezetben mégis biztosítható, a Gyámhivatal a gyermeket védelembe veszi. A veszélyeztetett kiskorúak 2010-t l csökken tendenciát mutat, védelembe vétel elvétve indokolt. A halmozottan hátrányos helyzet gyermekek nem magas és nem növekszik. Fogyatékkal él gyermek 19

20 (2 f ) vak, illetve gyengénlátó képzését a család Budapesten megoldja. A család esetleges anyagi problémája esetén az Önkormányzat segélyt biztosít számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek védelembe Megsz ntetett veszélyeztetett év vett 18 év esetek a 18 év kiskorú gyermekek alattiak alatti védelembe vettek közül Forrás: TeIR, KSH Tstar b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával a gyermek a család szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, tankönyvtámogatásra illetve az évente két alkalommal gyermekenként Ft Erzsébet utalványra (2012. augusztus 1-je el tt Ft pénzbeli támogatásra). A évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági jövedelemhatára az egy f re jutó havi nettó jövedelem tekintetében a nyugdíjminimum 130 %-a (2012. évben Ft), gyermekét egyedül nevel szül vagy tartós beteg, fogyatékossággal él gyermeket nevel szül /család, illetve nagykorú gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 140 %-a (2012. évben Ft). A kiegészít gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban vagy baleseti nyugellátásban vagy nyugdíjszer rendszeres pénzellátásban vagy id skorúak járadékában részesül. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek 2008-tól 40%-kal n tt, a lakosság jövedelmi helyzetének romlása, illetve a megnövekedett munkanélküliség miatt számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek Ebb l Rendszeres tartósan Kiegészít gyermekvédelmi Ebb l tartósan beteg gyermekvédelmi év kedvezményben beteg fogyatékos fogyatékos kedvezményben részesítettek gyermekek gyermekek részesítettek Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 20

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] Sárisáp, 2013. szeptember 16. Türr István

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018.

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Kisbajcs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Kisbajcs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlségi Program Kisbajcs Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlségi Program (HEP)...3 Bevezetés 3 A település bemutatása.....3 Öregedési index...7 Természetes szaporodás...8

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program BODONHELY. Bodonhely Község Önkormányzata. Készítette: Szabó Tamás Csabáné

Helyi Esélyegyenl ségi Program BODONHELY. Bodonhely Község Önkormányzata. Készítette: Szabó Tamás Csabáné Helyi Esélyegyenlségi Program BODONHELY Bodonhely Község Önkormányzata 2013 2018 Készítette: Szabó Tamás Csabáné Tartalom Helyi Esélyegyenlségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2013. június 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 5 Bevezetés 5 A település bemutatása 6 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 8 A Helyi

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Harkakötöny Község Önkormányzatának

Harkakötöny Község Önkormányzatának Harkakötöny Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1.Bevezetés 3 1.1. Jogszabályi háttér bemutatása 4 2. Harkakötöny bemutatása 5 2.1.

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi esélyegyenlőségi Program Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Jászágó Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Jászágó Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Újkori története... 6 Értékeink, küldetésünk...6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VELEM Község Önkormányzata. 2013. augusztus 28.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VELEM Község Önkormányzata. 2013. augusztus 28. Helyi Esélyegyenlőségi Program VELEM Község Önkormányzata 2013. augusztus 28. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 12

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajószöged Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajószöged Község Önkormányzata 1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajószöged Község Önkormányzata 2013 Készítette a Türr István Képző és Kutató Intézet közreműködésével: Zsarnay Melinda Elfogadva: 43/2013 (VI.27) határozattal Felülvizsgálva:

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érsekhalma Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánossomorja Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánossomorja Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Jánossomorja Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 6 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben