VÁLTOZÁS KÜSZÖBÉN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA (KAP) A MAGYAR ELNÖKSÉG IDEJE ALATT KÉSZÜL EL A KONCEPCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLTOZÁS KÜSZÖBÉN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA (KAP) A MAGYAR ELNÖKSÉG IDEJE ALATT KÉSZÜL EL A KONCEPCIÓ"

Átírás

1 2011. május XVII. évfolyam 5. szám VÁLTOZÁS KÜSZÖBÉN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA (KAP) A MAGYAR ELNÖKSÉG IDEJE ALATT KÉSZÜL EL A KONCEPCIÓ Nagy volt a várakozás, amikor az ország csatlakozott az Európai Unióhoz, de nem kisebb a figyelem ezekben a napokban-hónapokban sem, amikor is hazánk adja az Uniós elnökséget. Fontos azért, mert a magyar agrárium függısége a közösségi támogatásoktól meghatározó jelentıségő. Statisztikák azt mutatják, hogy az agrárgazdálkodók csupán alig több mint 20%-a tud ma eredményesen gazdálkodni, ha a mérlegében nem szerepelnének a különféle támogatások. Az éves Mrd Ft-os uniós forrással szemben csupán Mrd Ft-os aktívumot tudott az ágazat produkálni az elmúlt években. Mindezeket csak azért mondom, mert az EU-s Közös Agrárpolitika reformja már a küszöbön áll. Ez az elkészülı új szabályozás közötti idıszakban az agrár, de a vidékfejlesztés további lehetıségeit fogja megadni. Ha még ehhez azt is hozzáértem, hogy a program elıkészítési munkafolyamatának egyik fontos állomása 2011 elsı felére esik, amikor is Magyarország adja z EU soros elnökségét, akkor ennek fontosságát nem is kell tovább hangsúlyozni. A magyar álláspont szerint erıs és közös agrárpolitikára van szükség 2013 után is, ezért támogatjuk, hogy az unió mezıgazdasági költségvetése legalább a jelenlegi szinten maradjon. Fontosnak tartjuk a vidékfejlesztési politika erısítését, valamint a támogatási rendszer egyszerősítését, átláthatóbbá tételét az igénylık számára. Magyarország az EU soros elnökeként a tagállamok véleményét figyelembe véve olyan tanácsi következtetést kíván letenni az asztalra, amelyet a miniszterek egyhangúlag elfogadtak a Mezıgazdasági és Halászati Tanács ülésén 2011 márciusában. Hazánk agráriumának alapvetı érdeke, hogy fennmaradjon a termelést támogató, közvetlen támogatások rendszere. Hasonlóan fontos a hazai vidéki térségek megújulását, felzárkóztatását segítı vidékfejlesztési pillér megerısítése. Ezen belül a nem biztosítható elemi károk megelızése, munkahelyek, s ezzel együtt a vidéki lakosság helyben tartása, a foglalkoztatás bıvítése, valamint a vidéki közösségek erısítése, a vidéki életforma megırzése. Uniós elnökségünk agrárszempontú munkájában lényegében túl vagyunk a legfontosabb feladat ellátásában. A sorozatos egyeztetések után március 17-i ülésén az Agrártanács megtárgyalta és végül 20 ország egyetértésével elfogadta a as KAPra vonatkozó elıterjesztést. A Balti-országok, Anglia, Dánia, Svédország és Málta volt ellene a döntésnek, mivel egyéni elképzeléseik nem fértek bele a közösen, a többség által elfogadott koncepcióba. Ennek részeként elfogadták, hogy az EU-nak továbbra is erıs agrárpolitikára van szüksége és ehhez a közös költségvetésbıl továbbra is biztosítani kell a forrásokat. Kiemelt cél legyen a természeti erıforrásokkal, ezen belül is a vízzel való gazdálkodás, a kiegyenlítı területi és vidékfejlesztés és a versenyképes, egészséges élelmiszer-elıállítás. Segíteni kell a fiatal gazdálkodók indulását, hogy megtalálják boldogulásukat vidéken az agráriumban. Továbbra is fokozottan kell figyelni a természeti értékeink védelmére, de ez nem mehet a versenyképesség kárára. Ezekben az elıterjesztésekben a döntés várhatóan az év végén lesz, a lengyel elnökség alatt. A magyar EU-elnökség további feladata lesz a Közös Agrárpolitika jövıjét meghatározó bizottsági közlemény után, a tejágazat helyzetével foglalkozó javaslat, a mezıgazdasági minıségpolitika átalakítása, valamint az új állat-egészségügyi szabályozás kidolgozása.

2 2. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK május FIGYELEM Folyamatban van a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármővek közlekedésérıl szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosítása, amelynek kezdeményezıje a Magyar Agrárkamara volt. A - jogszabály végleges szövegének megjelenéséig- az NFM elrendelte az útvonal engedélyezési eljárások határozatlan idıre történı felfüggesztését. Az errıl szóló hivatalos közlemény a Magyar Közút Nonprofit Zrt honlapján olvasható. k/mezogazdasagigepjarmuvekutvonalengedelyezese.aspx A leírtak a gyakorlatban azt jelentik, hogy a 2,55 m szélességet meghaladó mezıgazdasági jármővek közúti közlekedése tárgyában sem kell engedélyért folyamodni a közúti hatósághoz. Vagyis amíg az engedélyezés felfüggesztése érvényben van, a mezıgazdasági jármővek engedély nélkül közlekedhetnek a közúton. A fentiek is megkövetelik a közúti közlekedés szabályainak maradéktalan betartását és a túlméretes jármővek fokozott óvatossággal történı közlekedését. JELENTİSEN NİTT A KÜLKERESKEDELMI TERMÉKFORGALOM Az idei év elsı két hónapjában a külkereskedelmi termékforgalom volumene jelentısen nıtt, az exporté 21, az importé 19 százalékkal haladta meg az elızı évi szintet közölte a KSH az év elsı két hónapjára vonatkozó részletes adatokat. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 335 milliárd forintot (1232 millió eurót) tett ki, 105 milliárd forinttal (376 millió euróval) többet, mint 2010 azonos idıszakában. Az elsı kéthavi kivitel értéke 3485 milliárd forint (12,7 milliárd euró), a behozatalé 3150 milliárd forint (11,5 milliárd euró) volt, ezzel az export forintértéke már meghaladta, az importé még nem érte el a gazdasági világválság elıtti év azonos idıszaki - szintet. A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala 2011 elsı két hónapjában az elızı év azonos idıszakához képest importban 6,7, exportban 5,8 százalékkal emelkedett. Ez - a forint 1,7 százalékos gyengülését figyelembe véve - 4 százalékot meghaladó devizaárszint-emelkedést jelentett. A cserearány 0,8 százalékkal romlott január-februárban a gépek és szállítóeszközök volumene a forgalom mindkét irányában 20 százalékot meghaladó mértékben bıvült. Az árufıcsoporton belül a legnagyobb súlyt kitevı híradás-technikai hangrögzítı és - lejátszó készülék exportjának volumene az elsı két hónapban dinamikusan nıtt, ezzel szemben az importé februárban kismértékben lelassult, ami a tv-alkatrészek behozatalában regisztrált csökkenésnek köszönhetı. Az általános rendeltetéső ipari gép és a közúti jármő kivitelének volumennövekedése némileg, a behozatalé jelentısen meghaladta az átlagot. Mindkét termékkör export- és importnövekményében az autóiparhoz szükséges alkatrészek, valamint utóbbinál fıként a német relációjú személygépkocsi-kereskedelem játszik meghatározó szerepet. A feldolgozott termékek kivitelének és behozatalának volumene 23, illetve 24 százalékkal volt több, mint az elızı évben. Az energiahordozók importvolumene a januárfebruári idıszakra 5 százalékkal csökkent, az elmúlt év azonos idıszakához képest. Az import csaknem harmadát kitevı természetes és mesterséges gáz behozatala több mint 40 százalékkal esett vissza, ugyanis februárban a belföldi igények kielégítése a hazai készletekbıl történt. A behozatal több mint felét adó kıolaj és kıolajtermék importvolumenének egyharmados növekedése bázishatás következménye. Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene január-februárban 17 százalékkal, az importé 19 százalékkal múlta felül az egy évvel ezelıtti alacsony szintet. A kivitel mintegy harmadát képviselı gabona és gabonakészítmény exportjának volumene a fıcsoport átlagának megfelelıen, értéke a világpiaci árak tartós emelkedése mellett mintegy kétharmadával nıtt. A legnagyobb növekedést az osztrák és holland relációkban, elsısorban a kukoricakiszállításokkal kapcsolatban mértük. Mindkét irányban dinamikus volumenbıvülés jellemzi a hús és húskészítmény, a tej és tejtermék, valamint a kávé, tea, kakaó, főszer forgalmát. Az Európai Unióba irányuló kivitel és az onnan érkezı behozatal volumene 2011 elsı két hónapjában 18, illetve 21 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Külkereskedelmi egyenlegünk aktívuma az unió egészét nézve 76 milliárd forinttal javult, nagyrészt az új tagállamok vonatkozásában. Az EU-n kívüli országokba irányuló export volumene 33 százalékkal bıvült, míg az importé 14 százalékkal haladta meg a bázisszintet. Külkereskedelmi forgalmunk hiánya 202 milliárd forint volt, 28 milliárd forinttal kevesebb, mint 2010-ben. Az ázsiai országok vonatkozásában egyenlegünk - elsısorban a gépipari exportunk mintegy kétharmados növekedésének hatására - 41 milliárd forinttal javult. Forrás: KSH

3 3. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK május NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET ALAKULÁSA B-A-Z MEGYÉBEN KÁRTÉTELI VESZÉLLYEL FENYEGET: A csonthéjasok moníliás -, az almatermésőek varasodásos, lisztharmatos megbetegedése és a levéltetvek felszaporodása szempontjából voltak kedvezıek a környezeti feltételek. ÁLTALÁNOS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET Az idıjárás az átlagostól hővösebb, változékony volt, kevés esı esett, a lehullott csapadékmennyiség helyenként eltérı volt, a gyakori erıs szél miatt a talajok felsı rétege kiszáradt. Szántóföldi növények: İszi kalászosok: A növények fejlıdése intenzív. Lisztharmat (Erysiphe graminis f. sp. tritici) a sőrőbb állományokban az alsó nóduszon jelen van, valamint többfelé (a megye déli részén 0-10%, északi régió, helyenként 0-30% gyakorisággal) a szeptóriás levélfoltosság (Septoria tritici ) elıfordul. A vetésfehérítık (Oulema spp.) fejlıdése az idıjárás miatt lelassult. Szalmadarázs (Cephus pygmaeus) gyenge rajzása észlelhetı. Tavaszi árpa: A környezeti feltételek nemcsak a növények fejlıdésének kedveznek, hanem egyes gombabetegségek megjelenésének is: észlelési szinten megtalálhatók az állományokban a rinhospórium (Rhynchosporium secalis) és a helmintospórium (Drechslera tritici-repentis) gombák által okozott tünetek; a vetésfehérítıkkel kapcsolatos megfigyelést lásd feljebb. Napraforgó: a 2-4 leveles állományokban sároshátú bogár (Opatrum sabulosum) és hegyesfarú barkó (Tanymecus palliatus) kártétele szórványos. Repce: A virágzás elhúzódó, a repcefénybogarak (Meligethes aeneus) és repce-becıormányos (Ceutorrynchus assimialis) kártétele még elıfordul, általánosan igen nagy a repce-becıszúnyogok (Dasyneure brassicae) száma, jelentısebb kártétel kialakulása várható. KERTÉSZETI KULTÚRÁK: A különbözı gyümölcskultúrákban a levélbarkók (Phyllobius fajok) kártétele gyakori. Alma: folyamatos az aknázómolyok rajzása, április végétıl indult meg az almamoly (Cydia pomonella) és a lombosfa fehérmoly (Leucoptera malifoliella) repülése, a rajzáserısség közepes. A piros gyümölcsfa-takácsatka (Panonychus ulmi) és a vértető (Eriosoma lanigerum) kártétele helyenként szembetőnı. Almafavarasodás (Venturia inaequalis) fertızésveszélyes idıszak több alkalommal is elıfordult; almafalisztharmat (Podosphaera leucotricha) érzékeny fajtákon erısödött, gyakoribbak a tünetek. Körte: A körtelevélbolha (Caccopsylla spp.) imágók kelése tıl indult meg, párosodás intenzív; vegyes lárvanépesség szívogat; körtlevél-gubacsszúnyog (Dasyneura pyri) helyenként nagyobb számban károsít, Tőzelhalás: az alma és körtefák virágzása rövid idı alatt zajlott le, az infekció kialakulásának valószínősége április végén, május elsı napjaiban volt. A birsek most virítanak, veszélyeztetettek, mivel a párásabb a levegı. Kajszi és İszibarack: elızı idıszakhoz viszonyítva növény-egészségügyi szempontból nincs változás; moníliás ( Monilinia laxa) és tafrinás (Taphrina deformans) tünetek gyakoribbá váltak. Cseresznye, meggy: A levéltetvek (Myzus cerasi spp. pruniavium) felszaporodása elkezdıdött. Szılı: tarka- és nyerges szılımoly (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella) rajzása gyenge-közepes, tojásrakás elhúzódó, lárvakelést még nem észleltünk. Filoxéra (Viteus vitifolii) levélakó alakok által okozott kezdeti tünetek már láthatók; Hegyalján helyenként a szılıtripsz (Drepanothrips reuteri), Bükkalján az ékköves faaraszoló (Peribatodes rhomboidaria) kártétele is megfigyelhetı. Térségenként változó gyakorisággal jelen van a szılı-gubacsatka (Colomerus vitis ) és a szılı-levélatka (Calepitrimerus vitis). A szilva-takácsatka (Eotetranychus pruni) is elıfordul és kártétele eltérı mértékben észlelhetı; az ellene történı védekezés elmulasztása súlyos következményekkel járhat. Az áttelelt nıstények nagyon sok tojást raktak, a melegebb részeken helyenként már a lárvák is kikeltek. POLIFÁG KÁRTEVİK: Győrőspille (Malacosoma neustria): helyenként, szórvány kertekben nagyobb számú hernyó károsít. Forrás: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága AZ ELİFINANSZÍROZÁSBAN, AZ AGRÁRINTEGRÁCIÓBAN ÉS A FÖLDPIACON ERİSÍT AZ OTP Több évre elıfinanszírozza közelmúltban indult, zöldkártya elnevezéső hitelprogramjában az uniós területalapú és agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatásokat az OTP Bank Nyrt. A pénzintézet erıteljes növekedési esélyt lát az agrárgazdaságban: várhatóan a második fél évben

4 4. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK május megújítja agrárintegrációs hitelezését és erısíti birtokfejlesztési tevékenységét is. A mai 10 százalék alatti mértékrıl erıteljesen kétszámjegyőre kívánja növelni agrárgazdasági hitelpiaci részesedését az OTP Bank Nyrt. közölte Gyuris Dániel, a pénzintézet vezérigazgató-helyettese. A banknak ma 47,2 milliárdos mezıgazdasági és élelmiszeripari hitelállománya van. A pénzintézet az elırelépésre elsısorban az uniós területalapú támogatásoknál és a hozzájuk kapcsolódó nemzeti kiegészítéseknél (top up) lát esélyt, mivel a szakértıi felmérések szerint e források 60 százalékát a gazdálkodók elıfinanszíroztatják, és a piac folyamatosan bıvül. Az OTP az idei várható SAPS támogatások elıfinanszírozási arányát a korábbi 70 százalékról százalékra növelte, egyes ügyfeleinél pedig vállalja a 100 százalékos elıfinanszírozást is. A gazdálkodók így jóval a támogatások tényleges lehívása elıtt hektáronként 42,8-45,5 ezer forinthoz juthatnak, míg a kiemelt banki ügyfélkör 51,5 ezer forintot kaphat. További termékfejlesztésként az OTP áprilisban indította zöldkártya hitelkampányát, amellyel a SAPS és a top up támogatásokat akár négy évre, az AKG-pénzeket két évre elıre megfinanszírozza. A konstrukció a mintegy 47,5 forintos hektáronkénti tavalyi területalapú összegre épül, amelynek száz százalékát kifizeti a bank. Így a termelık hektáronkénti akár 190 ezer forinthoz juthatnak. A 2014-re esı negyedik évnek azonban a mai uniós költségvetési ciklus 2013-as befejezıdése miatt nincs támogatási fedezete, ezért a négyéves termékváltozatnál megfelelı üzletmenetet és ingatlanfedezetet is megkövetel a bank. Az AKG-programban érintett gazdálkodók ezen felül - idei és jövı évi támogatásaik terhére további forrásokat kaphatnak, de itt az OTP csak 50 százalékos elıfinanszírozást vállal a nagyobbnak ítélt kockázat miatt. A zöldkártya programban a gazdálkodóknak az OTP-nél kell vezetniük regisztrációs számlájukat és a befolyt támogatásokat a bankra kell engedményezniük. A kamat forint alapú hiteleknél háromhavi Bubor plusz 3,75 százalék, euró alapúaknál háromhavi Euribor plusz 5 százalék lehet. A bank 1-1,5 százalékos kezelési költséget és 30 ezer forintos egyszeri keret-beállítási jutalékot is felszámít(hat). A gazdálkodónként megszerezhetı hitelösszeg millió forintig terjedhet. A hitelfelvételeket könnyítheti, hogy az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 50 százalékos kezességvállalás nyújthat, amelyhez csekély összegő (de minimis) támogatásként kedvezı díjakat állapíthat meg az üzleti alapú értékekhez képest. Az OTP további termékfejlesztésként az év második felére meg kívánja újítani agrárintegrációs hitelezését is, mert a hazai agráriumnak kettıs rendszerre, a kisgazdaságok és a nagyüzemek együttes tevékenységére kell épülnie, erıteljes integrációs megerısítés mellett. A pénzintézet erısíteni akarja termıföldhöz és birtokfejlesztéshez kapcsolódó hitelezését is. Mintegy 315 ezer ingatlannyilvántartási adatra alapozva termıföld-értéktérképet állított össze, amely irányítószám szerinti bontásban objektív képet rajzol a hazai földpiaci viszonyokról. A pénzintézet adataiból kiderül, hogy a termıföldárak átlagosan 13 százalékkal nıttek között. ITT A HITEL 8 SZÁZALÉKOS KAMATTAL! Megjelent az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram részleteit tartalmazó közlemény a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) honlapján. A kedvezményes hitelt 8 százalékért vehetik fel a termelık és termeltetık. A termelık és a tenyésztık 1 50 millió forint között, a termeltetık 250 millió forintig vehetik igénybe a kedvezı kamatozású hitelt. A kamat mértéke 8 százalék, a futamidı három év, egyéves türelmi idıvel. Az MFB felügyeletével (forrásbiztosítása mellett) zajló hitelprogramban való részvételhez önerı nem szükséges. A kormány március végén döntött a piacinál kedvezıbb finanszírozású hitel elindításáról. A 15 milliárd forintos keretbıl tízmilliárdot az állattenyésztési ágazat szereplıi ezen belül ötmilliárd forintot a sertés- és baromfi ágazatban tevékenykedı integrátorok igényelhetnek. A fennmaradó ötmilliárdos hitelforrás a növénytermesztésbıl-, kertészetbıl élı gazdákra vár. A hitel célja, a mezıgazdasági termelés, elsısorban az állattenyésztés versenyképességének javítása. A kereskedelmi bankok és hitelintézetek csatlakozását követıen a mezıgazdaságból élık és a halgazdálkodók várhatóan május második felétıl igényelhetik a hitelt. HÉTMILLIÁRDRA PÁLYÁZHATNAK A VIDÉKI MIKROVÁLLALKOZÁSOK Június 15-étıl egy hónapon át várják a pályázatokat. A vidéki mikrovállalkozások számára az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (UMVP) 7 milliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre 2013-ig - írja a Napi Gazdaság. A pénzt az ötezer fı alatti és a négyzetkilométerenként legfeljebb 100 fı népsőrőségő települések vállalkozásai vehetik igénybe.

5 5. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK május A támogatási kérelmeket június 15. és július 15. között lehet beadni a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. VIS MAIOR BEJELENTÉSEK A területalapú támogatások igénylését követıen az esetleges vis maior események bejelentésérıl sem szabad megfeledkezni, hiszen így kerülhetı el az elıírások nem teljesítésébıl eredı szankció. A bejelentést az alábbiak szerint lehet és kell megtenni: Az ügyfélnek lehetısége van vis maior bejelentést tenni, amennyiben vis maior helyzet miatt valamilyen támogatási feltétel betartását nem tudta/tudja már vállalni (pl. kórházi betegellátás miatt csak május 17. és június 9. közötti idıszakban tudta benyújtani az egységes kérelmét; a bejelentett tábla belvízzel érintett és már nem a korábban bejelentett növény található meg az adott táblán vagy annak egy részén). Bejelentés határideje: A vis maior bejelentést 10 munkanapon belül kell benyújtani, attól az idıponttól számítva, amikor a mezıgazdasági termelı olyan helyzetbe kerül, amely ezt lehetıvé teszi. Akkor tekinthetı a vis maior esemény bejelentést lehetıvé tevı helyzetben lévınek a mezıgazdasági termelı, amikor képessé válik a káresemények elmúltával adminisztrációs kötelezettségek teljesítésére, valamint annak megállapítására, hogy a vis maior esemény által okozott kár lehetetlenné teszi számára egyes támogatási feltételek teljesítését (beleértve a HMKÁ elıírásait is, pl. gyommentesen tartás). A vis maior esemény bejelentése egész évben megtehetı, emiatt külön jogkövetkezményre nem kell számítani. (Azaz az év folyamán bármikor bekövetkezı káreseményre.) A vis maior esemény bejelentését az elızıeknek megfelelıen - nem annak bekövetkezésekor (mindazonáltal a tavaszi, nyár eleji idıszakhoz képest nem is egy ésszerőtlenül hosszúra kitolt, pl. ıszi idıpontban), hanem akkor célszerő bejelenteni, amikor a vis maior esemény által okozott probléma már egyértelmően meghatározható. Javasoljuk, hogy a bejelentést olyan idıpontban tegyék meg, amikor már biztosan megállapítható, hogy kipusztult a növénykultúra, vagy már bizonyos, hogy nem vethetı el a tervezett növény, illetve nem kétséges, hogy a vis maior esemény a terület megfelelı kultúraállapotban tartását biztosan akadályozza. Olyan esetekben, amikor még esély van arra, hogy pl. a belvíz visszahúzódik, a bejelentéssel várjanak addig, amíg nincs kétségük a felıl, hogy a probléma bizonyosan nem hárul el oly módon, hogy a támogatás feltételei teljesíthetıek legyenek. A vis maior bejelentési kérelmet elektronikus formában, ügyfélkapun keresztül W0113 formanyomtatványon nyújtható be. Vis maior bejelentést (W0113) akkor lehet indítani, ha az ügyfélre vonatkozó egységes kérelem (W0111) már benyújtásra került, és nincs rögzítés alatt lévı (be nem nyújtott) másik W0111, adatváltozás (W0112), illetve vis maior (W0113) bejelentés a rendszerben, mivel a W0113 kérelem megnyitásakor az ügyfél a legutoljára benyújtott kérelem adataira tud vis maior bejelentést tenni. A bejelentések elkészítésében az agrárkamarai tanácsadói hálózat a gazdálkodók rendelkezésére áll, ugyanúgy, mint az egységes területalapú támogatások igénylésénél. Takács Tiborné Ügyfélszolgálati tanácsadó TÁBLATÖRZSKÖNYV Lehetıség nyílt táblatörzskönyv beszerzésére. Mivel a táblatörzskönyv vezetése kötelezı és az EU csatlakozás után feltehetıleg az ellenırzés is szigorúbb lesz, célszerő annak beszerzése. A Tolna Megyei Agrárkamara megszerkesztette a táblatörzskönyv formáját, és amennyiben igény van rá, le is gyártatják. A nagysága A/3-as oldal, kartonborítású, 50 lapos, ára: Ft/db. Kérjük, jelezzék igényüket az Agrárkamara felé (Kovácsné Novek Adrienn 46/ ). SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNY A Földmővelésügyi-és Vidékfejlesztési Miniszter 106/2004. FVM rendelete értelmében a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek esetében az exportszállításokhoz igényelt származási bizonyítványok és igazolások kiállítása az agrárkamarák feladata. Kiadásával kapcsolatban Kovácsné Novek Adrienn a 46/ as telefonszámon ad tájékoztatást.

6 6. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK május TISZTELT GAZDÁLKODÓ! A 61/2009 (V. 14.) FVM rendelet értelmében, az agrárkörnyezetgazdálkodási programban támogatást elnyert gazdálkodóknak területazonosítási kérelmet kell benyújtani az MVH-nak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara nonprofit kft-jén keresztül vállalja Leica GS 20-as GPS készülékeivel a mezıgazdasági parcellák és táblák területmérését. A mőholdas mérések pontos eredményt adnak az Ön által ténylegesen használt mezıgazdasági táblák/parcellák területérıl, mely alapja az AKG támogatás igénylésének. Mérımőszerünk megfelel az elıírt 3m-es pontosságnak. A területmérési szolgáltatás díjtételei A tápanyag-gazdálkodási terv készítés szolgáltatás díjtételei Tápanyag-gazdálkodási Díjtétel tervkészítés 1 éves Tagoknak Nem tagoknak megrendeléssel Parcelladíj 400Ft/parcella+ÁFA 640 Ft/ parcella+áfa Területdíj (szántóföldi 160 Ft/ha+ÁFA 240 Ft/ha+ÁFA növénytermesztés) Területdíj (szılı- és 560 Ft/ha+ÁFA 720 Ft/ha+ÁFA gyümölcs ültetvény) JOGSZABÁLYFIGYELİ A MAGYAR KÖZLÖNY MÁJUS hónapban eddig megjelent legfontosabb ágazati jogszabályai Megnevezés Díjtétel Tagoknak Nem tagoknak Kiszállási díj (az alközponti irodától a megrendelı székhelyéig illetve telephelyéig megtett út) 60 Ft/km+ÁFA Mérési díj 350Ft/ha+ÁFA 500 Ft/ha+ÁFA Minimális díj (amennyiben a mérési díj összesen nem éri el a táblázatban feltüntetett értéket) 3000 Ft 5000 Ft A területen való mozgást a gazdálkodónak kell biztosítania. A mérés elvégzése után elkészítjük a jegyzıkönyvet, illetve az eredményeket elektronikusan továbbítjuk az MVH-nak. A kamara kft-je január 1-tıl folyamatosan végzi tápanyag-gazdálkodási terv készítési szolgáltatását. Tápanyag-gazdálkodási tervet kell készítenie az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodás egyes célprogramjaiban részt vevı mezıgazdasági termelınek, amelyet a Gazdálkodási Naplóban kell rögzítenie. A kft-nk az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete által kifejlesztett, 2008-ban Magyar Innovációs Nagydíjat nyert, számítógépes szoftver segítségével állítja össze a tervet. A tervkészítéshez a talajvizsgálati eredmények és vetésterv adatok szükségesek. 35/2011. (IV. 29.) VM rendelet 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 37/2011. (V. 12.) VM rendelet Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes vidékfejlesztési támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrárerdészeti rendszerek mezıgazdasági földterületeken történı elsı létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezıgazdasági területek erdısítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján elızetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó

Forrás: MgSzH Központ www.ontsz.hu

Forrás: MgSzH Központ www.ontsz.hu Szılı várható növény-egészségügyi helyzete 2009-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009-01-19 A szüret Bükkalja-i borvidéken szeptember második dekádjában a Cserszegi szılıvel indult, majd a vörös fajták következtek.

Részletesebben

AZ OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGOSZTÁSA 2012. JÚNIUS 1-IG KEZDEMÉNYEZHETŐ ÁLLAMI KÖLTSÉGVÁLLALÁS MELLETT

AZ OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGOSZTÁSA 2012. JÚNIUS 1-IG KEZDEMÉNYEZHETŐ ÁLLAMI KÖLTSÉGVÁLLALÁS MELLETT 2012. május XVIII. évfolyam 5. szám AZ OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGOSZTÁSA 2012. JÚNIUS 1-IG KEZDEMÉNYEZHETŐ ÁLLAMI KÖLTSÉGVÁLLALÁS MELLETT Még nem késő az egyszerű eljárás keretében kezdeményezni (kérelmet

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM! 2010. április XVI. évfolyam 3. szám Az Egyszerősített Foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény, valamint végrehajtási rendeletei 87/2010. (III.26.) sz. kormányrendelet, illetve a 88/2010. (III.26.)

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk!

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! 2008. december-2009. január XV. évfolyam 1. szám Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! nagyobb vállalkozások 74-75 milliárd, míg az egész ágazat 150-152 milliárd forint nyereséget érhetnek

Részletesebben

Tisztelt Fıbiztos Asszony!

Tisztelt Fıbiztos Asszony! Ügyiratszám: 40119/1/2009. Mrs. Mariann Fischer Boel asszony Fıbiztos részére Mezıgazdasági Fıigazgatóság B-1049 Brüsszel Tisztelt Fıbiztos Asszony! A Kormány döntésének értelmében örömmel tájékoztatom

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

FIGYELEM A FEKETEFOGLALKOZTATÁS MEGELİZÉSÉÉRT FOKOZOTTABBAN ELLENİRIZ AZ APEH GABONAPIACI JELENTÉS

FIGYELEM A FEKETEFOGLALKOZTATÁS MEGELİZÉSÉÉRT FOKOZOTTABBAN ELLENİRIZ AZ APEH GABONAPIACI JELENTÉS 2009. augusztus XV. évfolyam 8. szám FIGYELEM Kamaránk mezıgazdasági szárítóüzemi gépkezelı OKJ-s tanfolyamot indít 2009. novemberi kezdéssel. A tanfolyamon való részvétel ingyenes, mivel az EU az ÚMVP-n

Részletesebben

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Vidékfejlesztési Konferencia, Kecskemét 2015. szeptember 29. A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Dr. Sebestyén Róbert, igazgató www.mfb.hu MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2014. 2015. május

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

Mezıgazdasági beruházások jövıje, lízingcégek szerepe a beruházások finanszírozásában. Szentirmay Zoltán fıosztályvezetı Agrárközgazdasági Fıosztály

Mezıgazdasági beruházások jövıje, lízingcégek szerepe a beruházások finanszírozásában. Szentirmay Zoltán fıosztályvezetı Agrárközgazdasági Fıosztály Mezıgazdasági beruházások jövıje, lízingcégek szerepe a beruházások finanszírozásában Szentirmay Zoltán fıosztályvezetı Agrárközgazdasági Fıosztály Jövedelmezıségi helyzet Az ágazat kibocsátása folyó áron

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Vas megye növény-egészségügyi helyzete. Tanakajd, 2015. május 20-tól június 04-ig

Vas megye növény-egészségügyi helyzete. Tanakajd, 2015. május 20-tól június 04-ig Vas megye növény-egészségügyi helyzete Tanakajd, 21. május 2-tól június 4-ig Megyénkben az elmúlt két hétben összesen 43 mm csapadékot mértünk. A napi átlag hımérséklet csupán 14, C körül alakult az elmúlt

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben. Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6.

Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben. Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6. Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6. MIT KÍNÁL AZ OTP BANK? 2 Agrár finanszírozási termékek - Összefoglaló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013.

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. február 22-23. Budapest I/1. Agrárgazdasági helyzetkép - 2012. I-III. negyedévében

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. szeptember 19-I ÜLÉSÉRE CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. szeptember 19-I ÜLÉSÉRE CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 08-8/75-16/2013. TÁRGY: A Pécsi Buszcsere programmal kapcsolatos további döntések meghozatala MELLÉKLET: 3 db. E LİTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye az AKG rendeletben foglalt web-gn adattartalmának változásáról és a 22/2010. (IV. 13.) IH közlemény hatályon kívül helyezéséről Az Új Magyarország

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2014. február 21-tıl 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel Kamat (évi) 3 havi Bubor + 7 % havonta Kezelési

Részletesebben

A dohány támogatása az új ciklusban

A dohány támogatása az új ciklusban A dohány támogatása az új ciklusban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Ófehértó, 2015. szeptember 10. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015.

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE 2009. február XV. évfolyam 2. szám GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE Az SPS rendszer bevezetésére nem kerül sor a 2009. évi támogatás-kérelmezés során. A gazdálkodók a támogatásokat a 2008 évihez hasonlóan a SAPS,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 2010. február 19. Sárvár Tóth Balázs, osztályvezetı

Részletesebben

Lágy- és fásszárú ültetvénytelepítés. Gyümölcsültetvény telepítés. kifizetési kérelme. Állattartó telepek korszerősítése 2010. szeptember 1-30.

Lágy- és fásszárú ültetvénytelepítés. Gyümölcsültetvény telepítés. kifizetési kérelme. Állattartó telepek korszerősítése 2010. szeptember 1-30. Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2010/7. szám Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási idıszakai 1. oldal Jó tanácsok EMVA támogatásokhoz Információk a Kölcsönös Megfeleltetésrıl (KMF) 2.

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A Hungária Takaréknál forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája

A Hungária Takaréknál forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája Ikt: 10340 /2015 A Hungária Takaréknál forgalmazott refinanszírozási hitelek kondíciós listája Hatályos: 2015.07.01. A kondíciós listába közzétett díjak, költségek az MFB által kibocsátott terméktájékoztató

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2014. április 30. 1 Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 11 milliárd forint 2. Hitel célja Az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció Előadó: Nagy Lajos Támogatott hitelcélok Infrastruktúra Agrár Környezetvédelmi beruházás Oktatási célú fejlesztések Turisztika, sport, szabadidő Vidékfejlesztés

Részletesebben

Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei és trendje (elızı év azonos idıszaka=100)

Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei és trendje (elızı év azonos idıszaka=100) Ipari termelés Júliusban az ipari termelés - az elızı hónapok folyamatosan lassuló növekedése után - 1,4-kal meghaladta ugyan az elızı havit, de a tavaly iusihoz képest,8-kal csökkent. Ez még az egyébként

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Móró Tamás Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály AgrarkozgazdasagiFO@fm.gov.hu Budapest, 2015. február 27.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Alapszámla. Magánszemélyek részére FORINT MAGÁNSZÁMLA ALAPKONDÍCIÓK

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Alapszámla. Magánszemélyek részére FORINT MAGÁNSZÁMLA ALAPKONDÍCIÓK KONDÍCIÓS LISTA CIB Alapszámla Magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2009. 12. 10. FORINT MAGÁNSZÁMLA ALAPKONDÍCIÓK Látraszóló kamat 0,2% Kényszerhitel kamata Számlanyitási minimum összeg Értéke pontosan

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves I. A VISONKA Nyrt. bemutatása I.1. Általános információk a Társaságról A Társaság

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE az EU Élelmiszersegély programban történı részvételhez kapcsolódó tájékoztató információk a települések részére a 2008-as költségvetési

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november I. A Társaság cégadatai: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Önkormányzat hiteleirıl, kölcsöneirıl,

Részletesebben