b.) a tulajdonában lévő lakás elbontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "b.) a tulajdonában lévő lakás elbontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy"

Átírás

1 *12*13 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 28/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelettel a rendelet végrehajtását december december 31. közötti időszakban felfüggesztése kerül *11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2001.(III.30.) önkormányzati rendelete A lakáscélú támogatásokról *11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a/ pontja és a 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet A rendelet hatálya *3 1.. A rendelet hatálya Fegyvernek közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező polgárok, továbbá az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyek, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek új lakás építésére, lakás bővítésére és lakás vásárlására terjed ki. II. Fejezet A lakáscélú támogatás feltételei *1 2.. (1) Lakás építéséhez, vásárlásához, lakáscélú támogatás akkor igénylehető, ha az igénylőnek, házastársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjának lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszony nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta. Lakásbővítéshez lakáscélú támogatás akkor igényelhető, ha a bővítendő lakás az igénylő és/vagy házastársa tulajdonában van. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően lakáscélú támogatás akkor is igényelhető, ha igénylőnek, házastársának, és kiskorú gyermekének, valamint együttköltöző családtagjainak a.) együttesen legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdon közösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy b.) a tulajdonában lévő lakás elbontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy c.) december 31-e előtt haszonélvezettel terhelten került a lakás a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik, vagy d.) december 31-e után haszonélvezettel terhelten örökölt lakásban a haszonélvező bent lakik.

2 3. (1) Hatályon kívül helyezve *8 (2) Ha az önkormányzati támogatásban részesülő személy lakásépítési kedvezményt vagy pénzintézeti kölcsönt vesz igénybe, a helyi támogatás összegét a kedvezményt vagy kölcsönt folyósító pénzintézet útján kell nyújtani. (3) Az építtetőt (vásárlót) a támogatás akkor is megilleti, ha az építéshez (vásárláshoz) kölcsönt nem vesz igénybe, de az így nyújtott támogatást is a pénzintézet útján kell kiutalni. (4) A 2. -ban, a 3.. (2)-(3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén sem adható támogatás annak a kérelmezőnek, aki: - a támogatást lakásigénye mértékének felső határát meghaladó szobaszámú lakás vásárlásához, építéséhez kéri, - a lakást önkényesen foglalta el, - Fegyvernek közigazgatási területén kívül kíván lakást vásárolni. - önkormányzati tulajdonú bérlakást bérlőként vagy hozzátartozójaként kívánja megvásárolni; - önkormányzati tulajdonú üresen álló bérlakást kíván megvásárolni. (5) Aki már kapott 1991-től az önkormányzati rendelet alapján első lakáshoz támogatást (kamatmentes kölcsönt, vissza nem térítendő juttatást), az a személy e rendelet alapján nem kaphat támogatást. E rendelet szerinti lakáscélú támogatásoknak csak egyik formája vehető igénybe. *3 (6) Hatályon kívül helyezve *3 (7) Lakáscélú támogatás abban az esetben állapítható meg, amennyiben a családban legalább az egyik fél keresőtevékenységet folytat és családjában az egy főre számított havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át. (8) A lakáscélú támogatás igénylésekor a rendelet 3. sz. mellékletét képező jövedelemnyilatkozatot kell benyújtani, melyhez csatolni kell a hatályos szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (2) bekezdése szerinti időszakra vonatkozó jövedelemigazolásokat. *8 A.) A lakásépítések támogatása III. fejezet A lakáscélú támogatások formái 4.. (1) A lakásépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön összege: Ft. *1 (2) Amennyiben a fiatal házaspár kettő éven belül a használatbavételi engedélyt nem mutatja be, illetve a felépült lakást a támogatást rögzítő szerződés megkötését követően öt éven belül értékesíti, vagy tíz éven belül lebontja úgy a kamatmentes kölcsön még meg nem fizetett részét a Ptk. szerinti tárgyévi kamattal növelten egy összegben vissza kell fizetni.

3 *3 (3) Hatályon kívül helyezve B.) A lakásbővítések támogatása *1 5.. (1) A lakásbővítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön összege: Ft. Amennyiben a fiatal házaspár kettő éven belül a bővítmény használatbavételi engedélyét nem mutatja be, illetve a bővített lakást, a támogatást rögzítő szerződés megkötését követő őt éven belül értékesíti vagy tíz éven belül elbontja, úgy a kamatmentes kölcsön még meg nem fizetett részét a Ptk. szerinti tárgyévi kamattal növelten egy összegben vissza kell fizetni. *3 (2) Hatályon kívül helyezve C.) A lakásvásárlások támogatása 6.. (1) Lakásvásárláshoz nyújtott - kamatmentes kölcsön összege Ft. (2) A kölcsön együttes összege lakás vásárlása esetén a lakás vételárának 35 %-át nem haladhatja meg. *1 (3) Amennyiben a vásárolt lakás négy éven belül értékesítésre kerül, vagy aki a feltételek meglétéről téves információt ad, a kamatmentes kölcsön még meg nem fizetett részét a Ptk. szerinti tárgyévi kamattal növelten egy összegben vissza kell fizetni. (4) Hatályon kívül helyezve *10 IV. fejezet Eljárási szabályok, pénzügyi lebonyolítások 7.. (1) Az e rendeletben megfogalmazott feltételek hitelt érdemlő bizonyítása az építtető, vásárló kötelessége. A bizonyítási eszközök különösen: személyi igazolvány, jogerős és végrehajtható építési engedély, hagyatékátadó végzés, adásvételi szerződés. (2) a.) A kölcsön iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a 2. sz. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozat csatolásával. b.) A kérelem elbírálására a polgármester jogosult. *10 (3) A kölcsönt összegét a.) lakásépítés és lakásbővítés esetén a 3. sz. melléklet szerinti, b.) lakásvásárlás esetén a 4. sz. melléklet szerinti szerződéskötés napját követő 15 napon belül kell átutalni a kölcsönt kezelő pénzintézethez. *10 (4) A kölcsön kezelésével az önkormányzat az OTP Törökszentmiklósi fiókját és a helyi Takarékszövetkezetet bízza meg.

4 (5) A kamatmentes kölcsön visszafizetését a pénz felvételét követő harmadik hónap 15-ig kell megkezdeni, és 60 hónap (5 év) alatt, havi egyenlő részletben kell visszafizetni minden hónap 15-ig. *1 (6) A visszatérítendő kölcsön biztosítékaként az épülő, a felépült, vagy megvásárolt, cserélt lakást jelzálogjog terheli. Az ingatlan nyilvántartásba a követelések megszűnéséig, teljes visszafizetésükig elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni a pénzintézetek útján. A csereszerződés alapján a jelzálogjog átvezettetéséről a polgármester gondoskodik. A jelzálogjog bejegyeztetésével kapcsolatos, külön-külön, eljáró szervenként (OTP, Takarékszövetkezet, Földhivatal, Önkormányzat) felmerülő költségek az adóst terhelik. *9 (7) A lakáscélú támogatást, a támogatási év január 1-e után megkötött adásvételi szerződések, illetve jogerőssé vált építési engedélyek esetén lehet alkalmazni. *11 (8) A lakásvásárláshoz nyújtandó lakáscélú támogatáshoz olyan adásvételi szerződést vagy ingatlanárverési dokumentumot kell mellékelnie, melyben szerepel az önkormányzat által nyújtandó támogatás és kamatmentes kölcsön pontos összege és a folyósító pénzintézet megnevezése. Az ingatlanárveréssel szerzett ingatlan esetén a pénzintézettől nyilatkozat szükséges, mely tartalmazza a hitelforrás megnevezését. (9) Támogatás a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegig adható. *1 (10) Nem kell egy összegben visszafizetni az önkormányzati támogatást, amennyiben a fiatal házaspár a 10/2001.(III.30.) sz. rendelet szerinti lakáscélú támogatással épített, bővített, vásárolt lakást a 4.. (2) bek., az 5.. (1) bek., a 6.. (3) bek. szerinti határidőkön belül a lakásigényét lakáscserével elégíti ki, feltéve, ha a cserélt lakás minősége (m2, komfortfokozat) azonos vagy jobb és Fegyvernek közigazgatási területén van *2 (11) Az e rendelet szerint adott és igénybe vett 200 eft. és az feletti céljellegű támogatást a Polgármesteri Hivatalnak közzé kell tenni az SZMSZ 40.. (6)-(8) bek. szerint. *5 (12) Amennyiben a 10/2001.(III.30.) sz.önkormányzati rendelet szerinti lakáscélú támogatással épített, bővített vagy vásárolt lakás kizárólagos tulajdonjoga a házasság felbontása után az egyik fél nevére kerül, úgy az ingatlan tulajdonosának kell a kölcsön hátralévő összegét a korábbi feltételeknek megfelelően visszafizetnie. *5 (13) A Képviselőtestület lakáscélú támogatásra eft-os alapot képez. Évente a visszatérülő rész használható fel, melynek összegét a mindenkori éves költségvetésben kell szerepeltetni. *6 (14) Az e rendelet eltérő rendelkezése hiányában, a rendelet szerinti eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. *6 (15) Az e rendeletben szabályozott ügyek elektronikus úton nem intézhetőek.

5 *10*13 7/A. A rendelet végrehajtása december december 31. közötti időszakban felfüggesztésre kerül. V. fejezet Értelmező rendelkezések 8.. (1) E rendelet alkalmazásában a lakásigény akkor tekinthető méltányolhatónak, ha a lakásigény mértéke nem haladja meg: - az együttlakó, fiatal házaspár esetében a legfeljebb két vállalt gyermekkel együtt számításba vett személyek számától függően: = két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba, = három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba, = négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba. Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének alsó felső határa. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nő. (2) E rendelet szempontjából fiatal a házaspár, ha a támogatási szerződés megkötése időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét. (3) E rendelet alkalmazásában támogatás: - a kamatmentes kölcsön. (4) E rendelet alkalmazásában az tekintendő lakásbővítésnek, ha a meglévő lakóház alapterülete, legalább egy 12,00 m2-et meghaladó lakószobával bővül. (5) Hatályon kívül helyezve *8 VI. fejezet Záró rendelkezések 9.. E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a polgármester a költségvetési zárszámadás tárgyalásakor beszámol a képviselőtestületnek E rendelet kihirdetéséről az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni E rendelet április 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 33/1996./XII.23./ sz. önkormányzati rendelet. Huber Ferenc polgármester Buzás Istvánné jegyző Megjegyzés: *1 A 26/2002.(VI.28.) sz.rendelettel módosított *2 A 27/2003.(IX.4.) sz. rendelettel módosítva

6 *3 A 22/2004.(V.28.) rendelettel módosítva *4 A 36/2004.(X.7.) rendelettel módosítva (hatálybalép: 2005.jan.1.) *5 A 7/2005.(III.1.) rendelettel mód. *6 A 34/2005.(IX.30.) rendelettel mód. (hatálybalép: 2005.nov.1.) *7 A 19/2007.(IX.28.) rendelettel mód. az 1. és 2. melléklet (hatályos 2007.IX.28.) *8 A 26/2008.(X.1.) rendelettel mód. (hatályos 2008.X.1.) *9 Az 1/2010.(II.4.) rendelettel mód. (hatályos 2010.febr.1.) *10 A 2/2013.(II.01.) rendelettel mód. (hatályos február 1-től, rendelkezése a folyamatban lévő ügyekre nem terjed ki. *11 A 29/2013.(IX.27.) rendelettel mód. (hatályos szeptember 30-tól) *12 Az 1/2014.(II.03.) költségvetési rendelettel évre felfüggeszti *13 A 28/2014.(XI.26.) rendelettel mód. (hatályos november 30-tól)

7 *7 A lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 1. Sz. melléklete: K É R E L E M lakáscélú önkormányzati támogatáshoz 1./ Kérelmező neve:. Születési hely, idő: anyja neve:..... Lakcím : *8 Munkahelye, foglalkozása: 2./ Családi állapota: 3./ Házastárs neve (leánykori neve is):... Születési hely, idő: anyja neve:..... Lakcím*8 4./ Kérelmezővel együttlakó személyek (név, születési év, rokoni kapcsolat): 5./ Kérelmezővel együtt költöző személyek (név, születési év, rokoni kapcsolat): A lakás így.. fő elhelyezését fogja szolgálni (vállalt gyermekkel együtt) 6./ Milyen jogcímen lakik a jelenlegi lakásban: (*) tulajdonos, bérlő, családtag, eltartó, egyéb.. 7./ Kérelmező vagy vele együtt költöző családtag rendelkezik e lakással, lakrésszel: (*) igen, tulajdoni hányaddal. - nem Ha igen mi lett a sorsa: (*) eladtam/tuk, benne lakom, más lakik benne, egyéb: Bizonyítékokat csatolni kell (pl.: adásvételi szerződés, stb.). 8./ A kért támogatás célja (*): - lakásvásárlás - lakásépítés - lakásbővítés 9./ A vásárolandó lakás címe:. Helyrajzi száma.:... Mikor épült:... (Ha 5 éven belül megjelölni!) A lakás méretei (helyiségek pontos felsorolása, nettó alapterülete m 2 -ben): / Az építendő/bővítendő lakás címe:... Helyrajzi száma.:... Építési engedély száma, kelte:.. Jogerőre emelkedés dátuma:. Az építendő/bővítendő lakás/lakrész mérete, helyiségek pontos felsorolása, területe m 2 -ben:..

8 11./ Lakásügyét, hitelügyét bonyolító pénzintézet megnevezése, címe:.. 12./ Korábban részesült-e önkormányzati támogatásba (*): igen - nem Ha igen, mikor:.év 13./ Tudomásul veszem, hogy a támogatás iránti kérelemben közölt adatokért büntetőjogi és anyagi felelőséggel tartozom. A kérelem benyújtása után körülményeimben bekövetkezett változásokat haladéktalanul tartozom bejelenteni. *8 14./ A kérelem indoklása:. Fegyvernek, Hó nap..... kérelmező házastárs személyi azonosító személyi azonosító A kérelemhez csatolt mellékletek felsorolása: A (*) jelölt szövegben, a megfelelő rész aláhúzandó!

9 *10 A lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III.30.) rendelet 2. sz. melléklete J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T A) SZEMÉLYI ADATOK Az ellátást igénylő (kérelmező) neve Születési neve: Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe Levelezési cím, ha nem ugyanaz, mint a fenti cím Ha nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe A kérelmezővel egy háztartásban lakók száma: fő A kérelmezőn kívül, a vele egy háztartásban lakó személyek felsorolása: a) b) c) d) e) f) g) Neve Születési ideje Rokoni kapcsolata a kérelmezővel A háztartás összes havi jövedelme Ft, az ez alapján számított egy főre jutó havi nettó jövedelem: Ft/hó. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. /továbbiakban: Szt./ 10.. (6) bekezdése alapján, amennyiben a közölt adatok valódiságát az önkormányzat vitatja, felhívására köteles vagyok az általam lakott lakás, illetve saját és a háztartásban lakók tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Tudomásul veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát Szt (7) bekezdése alapján az önkormányzat az illetékes adóhatóság útján ellenőrizheti. A jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat mellékelem.

10 B) JÖVEDELMI ADATOK A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem, alkalmi munkavégzésből származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem (beleértve az őstermelő is) 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások (saját jogú öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, házastársi pótlék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, stb.) 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj árvaellátás, stb.) 6. Önkormányzat, munkaügyi és egyéb szervek által folyósított egyéb rendszeres pénzbeli ellátás (rendszeres szociális segély, ápolási díj, időskorúak, járadéka, stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes jövedelem A kérelmező jövedelme a) pontban szereplő Az előző oldalon szereplő egy háztartásban lakók jövedelme c) pontban d) pontban e) pontban szereplő szereplő szereplő b) pontban szereplő f) pontban szereplő g) pontban szereplő Forintb összese Dátum: az ellátást igénylő, nagykorú hozzátartozó aláírása

11

12 12 *10*11 A lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III.30.) rendelet 3. sz. melléklete S Z E R Z Ő D É S a lakáscélú támogatásról és annak feltételeiről. Amely létrejött egyrészről: Fegyvernek Város Önkormányzata (törzsszám: ; KSH szám: ) nevében eljáró Polgármester (mint hitelező), másrészről: Fegyvernek,. út. szám alatti lakosok (mint adósok) között a 10/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet alapján. Adós neve:.. Születési név:. Anyja neve: Születési adatai:. Személyi azonosítója: Állampolgárság:. Adós neve:. Születési név:. Anyja neve: Születési adatai:. Személyi azonosítója: Állampolgársága:.. 1./ Alulírott adósok elismerjük, hogy a Fegyvernek Város Önkormányzata. Ft, azaz.. forint kamatmentes kölcsönt bocsátott a rendelkezésünkre. A kölcsönt visszafizetési kötelezettséggel a pénzintézet (OTP, TKSZ) ügyrendjében meghatározott szabályok szerinti lebonyolítással nyújtotta, 2,5 %-os kezelési költség felszámítása mellett, ami a fiatal házaspárt terheli. 2./ A támogatás összege a fegyverneki... hrsz-ú, természetben Fegyvernek,.. út szám alatt lévő, a../... sz. jogerős és végrehajtható építési engedély amely.. napján emelkedett jogerőre - alapján épülő m 2 hasznos alapterületű (. szobás) lakóház építéséhez használható fel. A kölcsönszerződést a fenti összeg erejéig a.... pénzintézetnél kell megkötni. A lakáscélú kölcsön folyósítása a... pénzintézet fiókjánál történik. 3./ A kamatmentes kölcsön visszafizetését a pénz felvételét követő harmadik hónap 15. napjáig kell megkezdeni, és 60 hónap alatt, havi...- Ft + kezelési költség összegben kell visszafizetni minden hónap 15-ig a Pénzintézeten keresztül. 4./ A hitelező és az adósok hozzájárulást és megbízást adnak arra, hogy a.- Ft lakásépítési kölcsön biztosítására a jelzálogjogot a. (cégjegyzékszám:., törzsszám:..) pénzintézet, illetve annak képviseltében eljáró... a saját nevében a Törökszentmiklós Körzeti Földhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartás fegyverneki... hrsz. alatt felvett, természetben a Fegyvernek,. út... szám alatti ingatlanra / tulajdoni hányadra - a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat hitelt nyújtó (székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse, illetve azt a.. vezetett számlán nyilvántartott kölcsön visszafizetésekor töröltesse - amelynek külön-külön, eljáró szervenként (OTP, Takarékszövetkezet, Földhivatal, Önkormányzat) felmerülő költségét az adósok viselik. *9 Továbbá hozzájárulásukat adják az adósok, hogy a kölcsön visszafizetésének biztosítására, annak visszafizetéséig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan nyilvántartásba, kölcsön jogcímen.

13 13 5./ Adósok tudomásul veszik, hogy amennyiben az épített lakás használatbavételi engedélyét - ezen megállapodás megkötésétől számított két éven belül nem mutatják be -, a lakást négy éven belül értékesítik, vagy 10 éven belül a lakóházat elbontják, illetve ha a feltételek meglétéről téves információt adnak, a kamatmentes kölcsönt a Ptk. szerinti kamattal növelten vissza kell fizetniük. Amennyiben fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kötelesek megfizetni. Adósok tudomásul veszik, hogy az építkezést a kölcsön felhasználásával oly módon kell folytatni, hogy az a megállapított időpontra befejeződjön. Az építés során mindazon előírásokat, amelyeket az építési engedély tartalmaz, be kell tartani. Az építkezés befejezése után a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül az adósok gondoskodni tartoznak arról, hogy a jelzálogul lekötött ingatlan tulajdoni lapjának I. részén a kölcsön igénybevételével épült lakóház feltüntetésre kerüljön. Ezt a tényt igazolni tartoznak. 6./ Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 10/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 7./ A jelen megállapodást a felek külön-külön elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt az ügyvéd előtt aláírták. Fegyvernek, 20. hó.. nap. Hitelező részéről: (:.:) polgármester Adósok részéről: Ellenjegyzem: Fegyvernek, hó nap. (:..:) ügyvéd

14 14 *10*11 A lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete: S Z E R Z Ő D É S a lakáscélú támogatásról és annak feltételeiről. Amely létrejött egyrészről: Fegyvernek Város Önkormányzata (törzsszám: ; KSH szám: ) nevében eljáró Polgármester (mint hitelező), másrészről: Fegyvernek,. út. szám alatti lakosok (mint adósok) között a 10/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet alapján. Adós neve:.. Születési név:. Anyja neve: Születési adatai:. Személyi azonosítója: Állampolgárság:. Adós neve:. Születési név:. Anyja neve: Születési adatai:. Személyi azonosítója: Állampolgársága:.. 1./ Alulírott adósok elismerjük, hogy a Fegyvernek Város Önkormányzata. Ft, azaz.. forint kamatmentes kölcsönt bocsátott a rendelkezésünkre. A kölcsönt visszafizetési kötelezettséggel a pénzintézet (OTP, TKSZ) ügyrendjében meghatározott szabályok szerinti lebonyolítással nyújtotta, 2,5 %-os kezelési költség felszámítása mellett, ami a fiatal házaspárt terheli. 2./ A támogatás összege a fegyverneki... hrsz-ú, természetben Fegyvernek,.. út. szám alatt lévő, m 2 hasznos alapterületű (. szobás) lakóház vásárlásához használható fel. A kölcsönszerződést a fenti összeg erejéig a... pénzintézetnél kell megkötni. A lakáscélú kölcsön folyósítása a. pénzintézet fiókjánál történik. 3./ A kamatmentes kölcsön visszafizetését a pénz felvételét követő harmadik hónap 15. Napjáig kell megkezdeni, és 60 hónap alatt, havi...- Ft + kezelési költség összegben kell visszafizetni minden hónap 15-ig a Pénzintézeten keresztül. 4./ A hitelező és az adósok hozzájárulást és megbízást adnak arra, hogy a.- Ft lakásépítési kölcsön biztosítására a jelzálogjogot a. (cégjegyzékszám:., törzsszám:..) pénzintézet, illetve annak képviseltében eljáró... a saját nevében a Törökszentmiklós Körzeti Földhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartás fegyverneki... hrsz. alatt felvett, természetben a Fegyvernek,. út... szám alatti ingatlanra / tulajdoni hányadra - a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat hitelt nyújtó (székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse, illetve azt a.. vezetett számlán nyilvántartott kölcsön visszafizetésekor töröltesse - amelynek külön-külön, eljáró szervenként (OTP, Takarékszövetkezet, Földhivatal, Önkormányzat) felmerülő költségét az adósok viselik. *9 Továbbá hozzájárulásukat adják az adósok, hogy a kölcsön visszafizetésének biztosítására, annak visszafizetéséig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan nyilvántartásba, kölcsön jogcímen. 5./ Amennyiben fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kötelesek megfizetni. *8 6./ Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 10/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 7./ A jelen megállapodást a felek külön-külön elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt az ügyvéd előtt aláírták. Fegyvernek, hó.. nap.

15 15 Hitelező részéről: (:. :) polgármester Adósok részéről:... Ellenjegyzem: Fegyvernek, hó nap.. ügyvéd

16 1.sz. melléklet A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása 1.) A munkáltatói kölcsön igénylése, elbírálása, megállapodás megkötése I. 1/a. 1/b. 1/c. A közalkalmazottak munkáltatói kölcsön igényüket a polgármesternek juttatják el, aki dönt a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül. A közalkalmazott az intézménynél fennálló munkaviszony ideje alatt lakáscélú támogatást csak egy ízben igényelhet. A munkáltatói kölcsönre való javaslattételnél és a kijelölésnél a kérelmező munkavégzését, lakáskörülményeit, a lakásigényének mértékét, jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetét figyelembe kell venni. A kölcsön összegének megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a kérelmező milyen visszafizetési feltételeket tud vállalni. A kérelemnek tartalmaznia kell: (2. sz. melléklet) a lakáscélú támogatás formáját, az igényelt kölcsön összegét, törlesztési időt, módját, vásárlás esetén a megvásárolni kívánt lakás helyét (cím), lakásépítés (bővítés) helyét, a jogerős építési engedély meglétét, a kérelmező személyi adatait, családi, szociális helyzetét, köztisztviselői jogviszony kezdetét, foglalkozását, lakáskörülményeit, házastárs személyi adatait, pénzügyi források részletezését, kérelem indoklását. 2.) A polgármester döntése alapján az a.) pontban írt határidőt követő 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal utalja ki a támogatást. 3.) A polgármester a munkáltatói kölcsönben részesített dolgozóval írásbeli megállapodást köt. (3. sz. melléklet) 4.) A munkáltatói kölcsön összege után az OTP (Takarékszövetkezet) kezelési költséget számít fel, mely a dolgozót terheli. A kölcsön tartozás késedelmes visszafizetése esetén a kamatfizetés tekintetében a Ptk.-ban foglaltak az irányadók. 5.) A kölcsönt a közalkalmazottnak az OTP (Takarékszövetkezet) tartozásként írja elő. A munkavállaló által teljesített visszafizetéseket a pénzintézet a lakásépítési számlája javára a megállapodás szerint elszámolja. 6.) A közalkalmazott tulajdonába kerülő lakás a ki nem egyenlített munkáltatói kölcsön fedezetéül szolgál. Az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot, és a követelések megszűnéséig, illetve teljes visszafizetésükig fennálló elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni, melynek költségét külön-külön, eljáró szervenként (pénzintézet, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló fizeti meg.

17 7.) A lakást a tartozás fennállásának ideje alatt a kölcsönt engedélyező szerv hozzájárulásával szabad elidegeníteni vagy megterhelni, elcserélni. 8.) Ha a támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt lakását a tulajdonába kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel szerez újabb tulajdonába kerülő lakást, a kölcsön tartozást biztosító jelzálogjogot a cserével, illetőleg adásvétellel megszerzett lakásra be kell jegyezni. II. A munkáltatói kölcsön jogcíme, feltételei átvállalása, a megállapodás megszegésének következményei 1.) Az éves költségvetési rendeletben biztosított lakásépítési alapból kölcsön nyújtható a forrás erejéig: a.) b.) c.) Fegyvernek közigazgatási területén (belterületén) lévő lakás vásárlásához, lakásépítéshez, a használatbavételi engedély kiadása előtt. A tulajdonába kerülő lakás építéséhez, újjáépítéséhez és vásárlásához, cseréjéhez, tekintet nélkül arra, hogy a lakást kitől és milyen formában vásárolja. Az önálló lakást eredményező emeletráépítéshez, tetőtér beépítéshez, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához, toldalék építéséhez, szoba, fürdőszoba, egyéb lakóhelyiség ki- és átalakításához. Korszerűsítéshez (pl. víz-, gáz bekötés), homlokzat felújításhoz. Új munkavállalónak a korábbi munkáltató szervnél még ki nem egyenlített kölcsöne kiváltására, törlesztésére. 2.) A munkáltatói kölcsön mértéke: a szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett építési költség, vételár 30 %-a, legfeljebb Ft. 3.) A támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást elidegenítheti, ha a fennálló kölcsön tartozását egy összegben az adásvételi szerződés megkötésével egyidőben kifizeti. 4.) Házassági vagyonközösség megszüntetése vagy elhalálozás esetén, ha a kölcsönben részesültnek kiskorú gyermekei vannak, a munkáltatói kölcsön tartozás megtérítését a munkáltató szerv hozzájárulása esetén a lakásban maradó, kölcsön támogatásban nem részesült, a kölcsönt nyújtó munkáltató szervvel munkaviszonyban nem álló házastárs, valamint a kiskorú gyermek gyámja átvállalhatja. 5.) Ha a munkáltatói kölcsönben részesült munkavállaló a megállapodásban vállalt kötelezettségét megszegi vagy közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a polgármester köteles a ki nem egyenlített kölcsönt megvonni, a kifizetett támogatást egy összegben visszakövetelni. A visszakövetelt összeg után a Ptk-ban foglalt kamatot kell a kölcsön megvonásának időpontjától kezdődően megfizettetni. 6.) Nincs helye a munkáltatói kölcsön egy összegben való visszakövetelésének, ha a közalkalmazott jogviszonya öregségi és rokkantsági nyugdíjazás miatt szűnik meg.

18 III. Munkáltatói kölcsön törlesztése, kedvezmények megadásának feltételei 1.) A közalkalmazott a lakásépítési, vásárlási kölcsönt attól függően, hogy az építési költségnek, illetve a lakás árának milyen hányadát teszi ki, felhasználhatja a.) a saját erő összegének mérséklésére b.) a kedvezményes kamatozású kölcsön csökkentésére c.) a bankkölcsön csökkentésére. 2.) A közalkalmazott a lakásépítési alapból nyújtott kölcsönt az OTP területileg illetékes fiókja (Takarékszövetkezet) útján kamatmentesen, havi részletekben, a felek megállapodásában meghatározott legfeljebb a szerződés aláírásától számított 5 év alatt köteles visszafizetni. A havi törlesztőrészletet a pénz felvételét követő hó első napjától havi egyenlő részletben, tárgyhó 15-ig kell megfizetni. Különösen indokolt esetben (pl. sorkatonai szolgálat teljesítése, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, 6 hónapon túli betegség miatti keresőképtelenség és egyéb rendkívüli családi körülmények miatt) legfeljebb másfél évre a törlesztés szüneteltetése is engedélyezhető kérelemre. A törlesztés szüneteltetését a jegyző engedélyezi és erről értesíti az OTP területileg illetékes fiókját (Takarékszövetkezetet)

19 A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása K É R E L E M a lakáscélú munkáltatói támogatáshoz 2. sz. melléklete 1.)Kérelmező neve: Szül.év, hó, nap: Családi állapota: 2.)Lakcíme: 3.)Munkahelye: 4.) Foglalkozása: 5.) Közalkalmazotti jogviszony kezdete: 6.) Szociális helyzet, családtagok száma, lakáskörülményei, milyen jogcímen lakik a lakásban (tulajdonos, családtag, stb.) 7.) Házastárs neve, szül. év, hó,nap 8.) Lakáscélú támogatás formája: építés vásárlás bővítés felújítás, korszerűsítés 9.) Megvásárolni kívánt lakóház címe, vételára: 10) Építés (bővítés, felújítás)helye: Jogerős építési engedély száma Várható bekerülési költség: 10.) Igényelt kölcsön összege: Törlesztési idő, módja: 11.) Pénzügyi források részletezése: 12.) Indoklás: 13.) Munkáltató javaslata: Kelt:.. kérelmező aláírása

20 3. sz. melléklete A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása M E G Á L L A P O D Á S Lakáscélú munkáltatói támogatásra Amely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata képviseletében a polgármester Másrészről...munkavállaló között lakásépítés, vásárlás, felújítás (Fegyvernek,...u.... sz.) munkáltatói támogatásának nyújtása és igénybevétele tárgyában, az alábbi feltételek mellett: 1. Fegyvernek Város Önkormányzata az intézményi tevékenység tartós és színvonalas ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy nevezett munkavállaló részére lakásépítési alapjából...,- Ft. Azaz:... Ft. visszatérítendő kamatmentes lakásépítési (vásárlási, felújítási) kölcsönt biztosít az OTP Kereskedelmi Bank Rt. Törökszentmiklós ügyrendjében meghatározott szabályok szerinti lebonyolítással, 3 %-os kezelési költség felszámítása mellett. A kezelési költség a munkavállalót terheli. 2. A munkáltató és munkavállaló hozzájárulást és megbízást adnak arra, hogy a... Ft munkáltatói kölcsön biztosítására a jelzálogjogot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (székhely: Budapest, V. Nádor út 16., cégjegyzékszám: , törzsszám: ) pénzintézet, illetve annak képviseletében eljáró OTP és Kereskedelmi Bank Rt Törökszentmiklósi fiókja (cím: Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 134/136.) saját nevében a Földhivatali ingatlan-nyilvántartás... hrsz. alatt felvett, természetben a Fegyvernek,...u...szám alatti ingatlanra a Fegyvernek Város Önkormányzat munkáltató- (székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.) javára az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse, illetve azt az OTP Bank Rt. által vezetett számlán nyilvántartott kölcsön visszafizetésekor töröltesse, melynek díját külön-külön, eljáró szervenként (pénzintézet, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló köteles megfizetni. *2 Továbbá hozzájárulását adja a munkavállaló, hogy az ingatlan nyilvántartásba a követelés megszűnéséig, illetve teljes visszafizetéséig elidegenítési és terhelési tilalom legyen bejegyezve. 3. A kölcsön törlesztési ideje...év. A kölcsön visszafizetését a pénz felvételét követően...-ig kell megkezdeni, havi egyenlő részletekben, tárgyhó 15-ig a pénzintézeten keresztül. 4. A munkavállaló vállalja, hogy a.) Közalkalmazotti jogviszonyát a kölcsön törlesztési időig fenntartja. b.) A kölcsön tartozás fennállásáig az ingatlanra biztosítási kötelezettséget vállal.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete 1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről a 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011(V.16.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011(V.16.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011(V.16.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Buj Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1

32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1 1. oldal 32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1 első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról (Egységes szerkezetben a 8/1999. (IV.1.) KR. sz., a 27/1999. (X.29.)

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. 1. Általános rendelkezések

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. 1. Általános rendelkezések Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Módosította: 18/2005. (05.27.) sz. rendelet 20/2006.(05.26.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1.

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1. 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2006. (III. 20.) önkormányzati 1 rendelete a helyi lakáscélú támogatásról A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Tiszaszentimre Község Önkormányzata a lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított 12/2001. (I.

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2001. (IX. 11.) sz. rendelete a lakáscélú támogatásokról

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2001. (IX. 11.) sz. rendelete a lakáscélú támogatásokról Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2001. (IX. 11.) sz. rendelete a lakáscélú támogatásokról Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi 11. tv.

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben