Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Torma Tibor Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2003.

3 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE Döntési alternatívák egy vállalkozás megalapításánál Küls4 szakmai konzulens: Vizi Julianna Operatív konzulens: Zsupanekné dr. Palányi Ildikó Torma Tibor Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2003.

4 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés. 1.1 Általános bevezet A lakásfinanszírozás fejldésének rövid történelmi áttekintése. 2. A vállalkozás küldetése és m ködési területe. 2.1 A vállalkozás helye a nemzetgazdasági ágazatokon belül A vállalkozás célkit zései, m ködési környezet. 2.3 Az OTP Jelzálogbank Rt. piaci pozíciója 2.4 Az üzletpolitika és marketingstratégia prioritásai A vállalkozás üzleti stratégiájának megvalósítása, a tevékenység megszervezése. 3.1 Az OTP Jelzálogbank Rt. fbb erforrásai. 3.2 A Jelzálogbank Rt. m ködési folyamata. 3.3 A Jelzálogbank stratégiai céljai érdekében alkalmazott eszközök.. 4. Az OTP Jelzálogbank Rt. üzleti terve Az üzleti terv célja, összeállításának alapelvei A vállalkozás tevékenységét szabályozó fbb jogszabályi elírások ismertetése A Jelzálogbank Rt. tevékenységi köre 4.4 Az OTP Jelzálogbank Rt. termékei. 5. A m ködési és eredménytervet befolyásoló tényezk. 5.1 Alaptevékenységgel összefügg bevételek és ráfordítások, illetve kiadások. 5.2 M ködéssel összefügg beruházási, üzemviteli költségek és ráfordítások, valamint az adózással összefügg pénzforgalmi jelleg kiadások tervezése és a tényadatokkal történ folyamatos összevetése 5.3 Befektetésekkel összefügg eredmény és pénzforgalom 6. Marketing terv Piaci lehetségek. 6.2 Kereslet, piaci szegmensek, piaci célcsoportok Konkurencia, versenytársak 6.4 A Jelzálogbank Rt. marketingstratégiája. 7. Az OTP Jelzálogbank Rt. jogállása, szervezeti felépítése, tkeszerkezete..

5 7.1 Az OTP Jelzálogbank Rt. jogállása. 7.2 Szerkezeti felépítés, vezet testületek és a könyvvizsgáló. 7.3 Az OTP Jelzálogbank Rt. szervezeti felépítése Összefoglaló értékelés. Melléklet Irodalomjegyzék

6 manapság kevés vállalkozás engedheti meg magának azt, hogy ne vegyen tudomást a jövrl, kezei közül kiengedje a jó lehetségeket /D. E. Hussey/

7 BEVEZETÉS 1.1. Általános bevezet Szakdolgozatom témájának kiválasztása során az alábbi szempontok érvényesülését tartottam szem eltt. A választott téma: adjon lehetséget elméleti felkészültségem gyakorlatban történ kipróbálására a vállalkozásokkal kapcsolatos tervezési (piacelemzés, konkurencia felmérése, erforrások számbavétele, termékfejlesztés, értékesítési- és marketingstratégia, eredmény- és likviditástervezés, stb.) feladatok teljes körét ölelje fel, komplex feladatot jelentsen legyen speciális olyan szempontból, hogy a nagy gazdasági életben viszonylag új, korábban nem létez piaci szereplkhöz, illetve új törvényi szabályozás hatálya alá tartozó tevékenységhez kötdjön, ami a stratégiai tervezéssel szemben is új igényeket támaszt, újszer+ megoldásokat kényszerít ki. Az általam választott cím Döntési alternatívák egy vállalkozás megalapításánál magában foglalja a fenti szempontokban meghatározott feladatokat. Az elbbiekben megfogalmazott szempontok egy idben történ érvényesítése nagy kihívást, de egyúttal nagy lehetséget is jelent számomra. Kihívás olyan szempontból, hogy egy vállalkozás beindításával, eredményes m+ködtetésével összefügg stratégia felépítésére, hosszú- és rövid távú üzleti tervezésére vonatkozó elméleti felkészültségem szintézisét adja, st a felületesen érintett, speciális elméleti anyagok alaposabb tanulmányozását teszi szükségessé, lehetségként értékelem ugyanakkor, hogy alkalmat ad egy vállalkozás teljes keresztmetszetének (erforrások felmérése, piacelemzés, konkurenciaelemzés, értékesítés megszervezése, termékfejlesztés, marketingstratégia, pénzügyi folyamatok és eredmény alakulásának figyelése és értékelése) áttekintésére, a gyakorlatnak az

8 - 5 - elméleti ismeretanyaggal történ folyamatos ütköztetésére, az elméletnek a gyakorlatba történ átültetésére. A fentiekben megfogalmazott célnak megfelelen a Magyarországon m+köd három (2002. november végétl a Postabank Jelzálogbank Rt. megjelenésével már négy) jelzálog-hitelintézet közül az OTP Jelzálogbank Rt.-n keresztül szeretném bemutatni a döntési alternatívákat egy vállalkozás megalapításánál A lakásfinanszírozás történetének rövid történelmi áttekintése A lakáskérdés megoldását a kelet-európai országok többségében sajátos modell jellemezte a rendszerváltás eltt. Ennek lényege az volt, hogy az állam kezében tartotta a lakásszektor keresleti és kínálati oldalát is, és nem hagyott teret a piaci mechanizmusok kialakulásának. A modell tipikus jellemzi voltak: a lakáshoz való jog, az egy család egy lakás elve, a luxuslakás - ellenes intézkedések, a zárt városok politikája, a lakásbéreknek a lakás tényleges bekerülési értékéhez és fenntartási költségekhez viszonyított igen alacsony szintje, valamint a magánépítkezések terén az építanyagok állandósult hiánya. A magyarországi lakásrendszer a nyolcvanas években kezdett letérni a politika által meghirdetett f irányról, aminek eredménye lett többek között, hogy az állami és egyéni lakásberuházások mértéke egyaránt megemelkedett. A lakás lett az az áru, amelynek forgalmazását és fogyasztását bizonyos korlátok között a politika megengedte. Kutatási eredmények szerint a nyolcvanas évek közepéig Magyarországon egyfajta lakástúlfogyasztás volt jellemz, ami a lakáscélú adósoknak a GDP-hez mért viszonylag magas arányában mutatkozott meg.

9 - 6 - A rendszerváltást követen, de nem elssorban annak követelményeként, a lakásépítés, a lakásfelújítás és fenntartás területén is radikális változások következtek be. Az ország általános eladósodottsága, a nagy építipari vállalatok felbomlása, az állami támogatások radikális csökkenése, az ingatlanpiac gyors átalakulása és a jelents mérték+ lakásprivatizáció megteremtették a modern lakáspiac kialakulásához szükséges alapokat. Az átalakulási folyamat azonban számos problémát is a felszínre hozott. A lakásépítés nem utolsó sorban a támogatások radikális csökkentése és a nagyarányú munkanélküliség kialakulása, a jövedelmek visszaesése következtében drasztikusan visszaesett, a lakásállomány leromlott, a bérlakásokból privatizált, illetve az eredetileg is társasházi formában épült társasházak fenntartásának és felújításának jogi és pénzügyi problémái, a lakáscélú kiadásoknak (felújítás, fenntartás, tatarozás, üzemeltetés) a háztartások jövedelmén belüli arányának megnövekedése válsághelyzet kialakulásához vezetett a lakásberuházások területén. A lakásberuházások finanszírozásában általában három forrást különböztetünk meg, az építtet által biztosított készpénzt, a hitelt és a támogatást. A támogatások súlya a beruházások értékéhez viszonyítva az évi 20 %-ról 1997 évig bezáróan 7 %-os mértékre esett vissza. Ez a tény arra is rámutat, hogy a lakáspolitika (támogatások elosztása) korlátozott lehetségekkel rendelkezik. A lakáshitelek állományának csökkenése a vizsgált idszakban reálértéken 70 %-os, tehát megállapítható, hogy a lakáshitelezés komoly válságba került, hiszen a hitel/beruházás aránya 22 %-ról 3 %-ra, a lakáshitel/lakásállomány mutató pedig 9 %- ról 2 %-ra esett vissza. A hitel beruházásokhoz viszonyított minimális aránya úgy értelmezhet, hogy a hitel gyakorlatilag elt+nt a lakásberuházások forrásai közül, és helyét korlátozott mértékben a pénzmegtakarítások vették át. Ez a tény paradox helyzetet tükröz, hiszen Magyarországon idközben kiépültek a piacgazdaság intézményei, köztük a versenykörnyezetben m+köd üzleti bankrendszer, ennek ellenére ebben a tekintetben magyar gazdaság egyre távolodott a fejlett gazdaságoktól, ahol a lakásberuházásokat %-ban hitel finanszírozza.

10 - 7 - A lakáshitelezés válságának lehetséges magyarázata az alábbiakban foglalható össze: Kínálati oldalról ható tényezk lehetnek: a bankrendszer nem rendelkezik elég hosszú lejáratú forrással, a bankrendszer úgy ítéli meg, hogy forrásait hatékonyabb felhasználási területre helyezi ki, mint a lakásberuházás, a költségvetés forrásigénye prioritást élvez a lakosságéval szemben, a vállalkozói kör hiteligénye megelzi a lakossági hiteligények kielégítését, amit részben a hitelfolyósítási költségek, részben a szervezeti, intézményi háttér magyaráz, a lakáshitelezés magas, illetve bizonytalan a hitelkockázata és ez visszatartja a pénzintézeteket a lakáshitelek nyújtásától. A keresleti oldalt befolyásoló tényezk lehetnek: a lakosság fizetképes keresletének csökkenése a hitelek iránt, részben a háztartások megtakarítási szokásainak változása, részben a támogatási rendszer módosulása miatt, a lakosság hitelképességének csökkenése, a reálkeresletek csökkenése, illetve a magas munkanélküliségi ráta következtében, a magas reálkamatok a hitelkereslet csökkenése irányába hatnak, a háztartásoknak a hitelekkel, illetve eladósodással szembeni fenntartásai, félelmei is az alacsony hitelkereslet irányába tartanak. Az elzekben felsorolt tényezk mellet a háztartások jövedelmi helyzetének romlása, az ingatlanvagyon értékvesztése és a hitelek magas reálkamata vezetett elssorban a kialakult helyzethez, amelyek együttes negatív hatását a lakástámogatási rendszer nem képes ellensúlyozni. Az újonnan épült lakások száma 1999-ben érte el a mélypontot: ekkor húszezernél is kevesebb lakás készült el (Magyarországon új lakást kéne évente építeni a már meglév lakásszínvonal fenntartásához), azonban ebben minden bizonnyal szerepet

11 - 8 - játszott az, hogy a Kormány már hirdetni kezdte Otthonteremtési koncepcióját, és az építkez lakosság egy része bízván a beígért kedvezményekben halasztotta az építkezés befejezését. Az ezredfordulóra a pszichológiailag is alacsony szintre mérsékld infláció és csökken kamatszínvonal, a hazai értékpapírpiac 1998 óta tartó gyengélkedése és a külföldiek ingatlanvásárlásai nyomán meginduló spekuláció, valamint az otthonteremtéssel kapcsolatos kormányintézkedések hatására határozottan élénkült, bizonyos szegmensekben robbanásszer+en megntt a kereslet a lakóingatlan piacon. A Kormány februárban életbe lépett új lakásrendelete tovább bvíti a támogatások és kedvezmények körét, igazi áttörést a lakáshitelezési piacon azonban az az új jogszabály hozott, amely az FHB eddigi monopol pozícióját megszüntette, s ezáltal élénkítette a versenyt a piacon. A verseny kialakulása után bekövetkez kamatcsökkenés a szélesebb lakossági rétegek lakáshoz jutását hivatott elmozdítani. 2. A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉSE ÉS M)KÖDÉSI TERÜLETE 2.1 A vállalkozás helye a nemzetgazdasági ágazatokon belül Magyarországon eltt az állam kizárólag állami tulajdonú jelzálog-hitelintézetek (FHB Rt.) részére biztosított állami támogatást a jelzálog forrású lakáshitelezéshez. A február 1-jén hatályba lépett, a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormány rendelet megszüntette ezt július 31-én módosította (138/2001) a Kormány ezt a rendeletet, s ezzel megnövelte a jelzálog-hitelintézetek, és jelzálog levelek támogatását. Ezen rendeletek hatására döntött úgy az OTP Bank Rt., hogy megalapítja saját jelzálog-hitelintézetét, amely versenyképes termékeket képes a piacra dobni.

12 - 9 - Az OTP Bank Rt. és az OTP Jelzálogbank Rt. együttesen, egyetemlegesen, konzorciális formában hitelez. Az OTP Bank Rt. a fizet ügynök, az OTP Jelzálogbank Rt. pedig a biztosítéki ügynök. A Lakáscélú Jelzáloghitel szerzdés keretében az ügyfél arra vállal kötelezettséget, hogy a kapott hitelösszeget elre meghatározott idben és módon a hitelt nyújtónak kamatokkal együtt visszafizeti, s a hitel biztosítékaként a lekötött ingatlanra vonatkozóan a Jelzálogbank javára felvezetteti a jelzálogjogot, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat. A Jelzálogbank pedig lakáscélra hitelt nyújt az ügyfélnek a fenti feltételek elfogadása esetén. A szerzdésben a hitelkamatot elre meg kell határozni. A kamat mértéke lehet rögzített és változó is. A kamatláb az inflációtól és a piac alakulásától független, általában alacsony mérték+. A finanszírozási konstrukcióhoz (a törvény által elírt feltételekhez kötött) állami támogatás is kapcsolódik. Az OTP Jelzálogbank Rt. tehát egy olyan speciális hitelintézet, amely pénzkölcsönt nyújt Magyarország területén lév ingatlanon alapított jelzálogjog, ide értve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is, fedezete mellett, melyhez forrásait alapveten jelzáloglevél kibocsátásával gy+jti. 2.2 A vállalkozás célkit2zései, m2ködési környezet A vállalkozás társadalmi célja, hogy elsegítse a potenciális ügyfelek lakáshelyzetének mennyiségi és minségi fejlesztését, javítását, államilag támogatott jelzáloglevélhez kapcsolódó, hosszú távon kiszámítható, alacsony kamatozású lakáshitellel. Üzleti cél, hogy minél több ügyféllel kössön lakáscélú Jelzáloghitel szerzdést, s ezáltal a vállalkozás profitot termeljen.

13 A lakáshitel piac mérete, várható alakulása Az OTP Jelzálogbank Rt. megalapítása ( ) eltt a piac méretének és várható alakulásának vizsgálata azokra a nemzetközi tapasztalatokra épült, miszerint egy ország akkor rzi meg lakásszínvonalát, ha meglév lakásállományának 1 %-a évente újra épül. Hazánkban négymillió lakóingatlannal lehet számolni, azaz a nemzetközi szinthez évi új lakás felépítésére lenne szükség. Ez azonban csak fenntartja a jelenlegi lakásszínvonalat, de ahhoz már nem elégséges, hogy a minségi ollót zárja. Az egy fre es lakásállományban ugyanis nincs elmaradás és az újonnan épült lakások fajlagos alapterülete is közelíti a nyugat-európai átlagot. A megalakulást megelz vizsgálatok a közötti idszakra az új lakások építésénél évi %-os kereslet élénkülést prognosztizáltak, valamint számítani lehetett a lakásfelújítási, korszer+sítési piac bvülésére is: ezt részben a Széchényi-terv (nagyvárosi lakóépülettömb rehabilitáció, panelprogram), illetleg az új lakás építéséhez/vásárlásához szükséges fizetképes kereslet egyelre még sz+kös volta indokolhatta. Az FHB monopol helyzetének megsz+nésével megélénkült a verseny a lakáshitel piacon, ennek a Kormány által várt egyik következménye a kamatcsökkenés, amely a lakosság lakáshoz jutását hivatott elsegíteni. Amennyiben a bankok évi kamat-politikája visszaigazolja ezt a kormányzati szándékot, a hitelek aránya a lakásvásárlások finanszírozásában a évi 10 százalékkal szemben végére elérheti a 20 százalékot, ami azonban még mindig igen távol van az Európa nyugati felén jellemz 50 % feletti szinttl A piac szerepli Piaci szereplk mindazok a személyek, szervezetek és csoportok, akik (amelyek) termelési vagy fogyasztási tevékenységükkel közvetlenül

14 befolyásolják a piaci folyamatokat és a piaci események szempontjából egységnek tekinthetk (Dr. Barta Tamás-Tóth Tihamér: Vállalkozástan), ezek: a fogyasztók, jelen esetben a hiteligénylk, akik - állami kiegészít kamattámogatású lakáscélú Jelzáloghitel -t vehetnek igénybe, ezek a házaspárok, ha egyikük devizabelföldi, illetve a gyermeküket egyedül nevel devizabelföldi személyek, - valamint a támogatás nélküli lakáscélú Jelzáloghitel -t igénybe vevk, akik magyar és külföldi nagykorú állampolgárok is lehetnek. a termel, a vállalat, a vállalkozás az a szerepl, amely javak és szolgáltatások kínálatával jelenik meg a piacon. A lakáshitel piacon a termelk (szolgáltatók) elssorban a különböz jelzálog-hitelintézetek, melyek eltér mértékben osztoznak a piacon. A jelzálog-hitelintézetek megoszlása a piacon OTP Jelzálogbank 5% Rt. FHB Rt. 45% 50% HVB Jelzálogbank Rt. 1. Ábra Forrás: OTP adatbank az állam, ami befolyást gyakorol a piacra a támogatások mértékének meghatározásával, valamint a nem állami jelzálog-hitelintézetek szempontjából a közelmúlt legfontosabb rendelkezése az FHB monopol helyzetének megszüntetésével Az adott vállalkozás területét érint konkurens termékek Jelenleg a jelzáloglevél-forrású lakáshitellel egyik piacon lév lakásfinanszírozási konstrukció sem konkurálhat. A kereskedelmi bankok által nyújtott lakáshitelek magas kamataik miatt nem nyújtanak megfelel alternatívát a hiteligénylk számára. A lakáseltakarékossági szerzdések pedig

15 oly módon hivatottak a lakáshoz jutást biztosítani, hogy az ügyfél éveken át havi rendszerességgel befizeti a szerzdésben elre meghatározott összeget, amely kamatozik, majd a szerzdés lejártával a megtakarítással azonos összeg+ hitel felvételére van lehetség. Azonban ennek a hitelnek a kamata akárcsak az állami kiegészít kamattámogatás nélküli Jelzáloghitel kamata 6 százalék körüli, így ezt a konstrukciót vagy közm+fejlesztésekhez (pl.: csatornázás) választják, vagy csak azok, akiknek nincs elegend tkéjük az önrész kifizetéséhez, illetve nem rendelkeznek másik ingatlannal, amely megnövelheti a hitelfedezet, s ezáltal a felvehet hitel értékét. 2.3 Az OTP Jelzálogbank Rt. piaci pozíciója Megalapításkor az OTP Jelzálogbank Rt. lakásfinanszírozási piacon betöltött szerepe másodlagos volt, a hangsúlyt az OTP bankcsoport együttes térnyerése kapta, melyben természetesen jelents szerep várt a Jelzálogbankra. A Jelzálogbank volt hivatott az eddigi nem elhanyagolható százalékos piaci részesedést 50 %-ra feltornázni. A lakásfinanszírozási piac megoszlása a hitelintézetek között: OTP 39,40 % 43,30 % FHB 13,20 % 12,00 % Postabank 18,30 % 18,50 % HVB 4,10 % 2,70 % K&H 13,10 % 13,40 % Takarékszövetkezet 3,30 % 2,50 % CIB 7,60 % 6,90 % Konzumbank 1,00 % 0,70 % Összesen 100,00 % 100,00 % 1. Tábla Forrás: OTP adatbank

16 A piaci részesedés növelése és a hitelhez jutás feltételeinek javítása érdekében az OTP Banknál átfogó hatékonyságjavító intézkedések végrehajtása van folyamatban, melyek dönten december végéig le is zajlottak. Ilyen intézkedések: a hitelnyújtó hálózati egységek számának növelése, az ügyfélszerzés érdekében kiépítésre kerül ügynöki hálózat, hitelfeltételek rugalmasabbá tétele, hitelnyújtás idtartamának csökkentése, hitelezéssel foglalkozó humán erforrás fejlesztése, informatikai háttér fejlesztése. 2.4 Az üzletpolitika és marketingstratégia prioritásai Az ügyfelek megszerzéséért folytatott vetélkedésben az OTP Jelzálogbank Rt. minden bizonnyal számíthat az anyabank lakásfinanszírozásban kialakult hagyományaira, ami egyrészt piaci ismertséget, másrészt a fiókhálózatban felhalmozott szakmai tapasztalatot jelenti. A lakáshitelezési üzlet alapja a bizalom ügyfél és bank között. E tekintetben is jó ajánlólevél az OTP Bank Rt. múltja. Minden bizonnyal megkönnyíti az értékesítési munkát az OTP Bankcsoport tkeereje, hagyományai és megbízhatósága. A lakáshitel kínálat bvítése ezen elnyök megsokszorozását szolgálja. Tevékenységükkel olyan arculatot kívánnak ügyfeleik felé közvetíteni, amelyre az OTP Bankcsoport hagyományos értékei (megbízhatóság, elérhetség) mellett az ügyfél problémája iránti fogékonyság, rugalmasság, segítkézség jellemz. Az OTP Bankcsoport számára reális célkit+zés a lakáshitelezés területén a piacvezet szerep megrzése, %-os piaci részesedés mellett. Az OTP Jelzálogbank Rt.-nek a m+ködésre vonatkozó prudenciális elírások maradéktalan betartása mellett a lehetséges legnagyobb volumen+ lakáshitel állomány elérésére kell törekednie, hiszen ez jelentheti a kívánt cél elérését.

17 A VÁLLALKOZÁS ÜZLETI STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA, A TEVÉKENYSÉG MEGSZERVEZÉSE 3.1 Az OTP Jelzálogbank Rt. fbb erforrásai Minden vállalkozás erforrása négy csoportba sorolható: Maga a termék, amelyre a vállalkozás létrejött Humán erforrás (emberi szaktudás, munkaer, szervezeti struktúra stb.) Eszközök (szellemi termékek, ingatlanok, gépek, berendezések, járm+vek, stb.) Tke (pénzbeli források a folyamatos m+ködés finanszírozásához) A négy közül meghatározó szerepe a terméknek van, a többi erforrás részvételi súlya elssorban az adott vállalkozás tevékenységének jellegétl és szervezettségétl függ (természetesen egy adott történelmi korszakot, a gazdasági fejlettség általános szintjét figyelembe véve) A Jelzálogbank Rt. termékei, mint erforrások A Jelzáloghitel legfbb elnye, illetve vonzereje az éves szinten biztosított állami támogatás viszonylag hosszú futamidej+ és alacsony hiteldíjú, lakáscélú felhasználás. Az OTP Jelzálogbank Rt. két alapvet terméktípust kíván bevezetni, tekintve, hogy a tevékenységét meghatározó törvény és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek ersen korlátozzák a lehetséges választékot és ezzel együtt a verseny szerepét és lehetségét. Ezek alapján a Jelzálogbank Rt. üzleti tevékenysége a lakáshitelek nyújtására és a finanszírozáshoz szükséges jelzáloglevelek kibocsátására korlátozódik. A lakáshitel termékek közül azokat nyújtja, amelyek forrásául kibocsátott jelzáloglevél kamataihoz a jogszabály alapján az állam támogatást nyújt.

18 Ezek a konstrukciók: Lakáscélú Jelzáloghitel állami kiegészít kamattámogatással hitelcél: új lakás építése új lakás vásárlása Lakáscélú Jelzáloghitel támogatás nélkül hitelcél: új lakás építése új és használt lakás vásárlása lakás bvítése lakás korszer+sítése Humán erforrás Az OTP Jelzálogbanknál amennyiben fontossági sorrendet kívánunk felállítani rangsorban a humán erforrás következik a termék után. Ezt bizonyítja az a tény, hogy az OTP Jelzálogbank Rt.-nél a jelzálogbanki tevékenység (lakáscélú Jelzáloghitel szerzdések megkötése, ügyfelekkel történ kapcsolattartás és a hitelek nyújtása) a lakásfinanszírozás területén több évtizedes tapasztalattal rendelkez bank fiókhálózatában gyakorlatot szerzett munkatársak közrem+ködésével és a gazdasági élet meghatározó területein kivált pénzügyi, hitelezési szakterületen belül nagy tapasztalattal, gyakorlattal rendelkez kis létszámú, de nagyon felkészült (iskolai végzettség, szakmai múlt, kreativitás, stb.) irányító, szervez és végrehajtó központi szervezet vezetésével történik Az eszközök vállalkozáshoz igazodó optimális mérete, összetétele Az eszközökön belül meghatározó szerepe a számítógépes rendszernek van, a hozzá kapcsolódó, a gépek hatékonyságát növel kiegészít berendezésekkel (vonalhálózat, a m+ködést biztosító kiegészít programok, stb.) együtt.

19 Az OTP Jelzálogbank Rt. az alapítást elkészít közel egy éves idszak alatt a törvénytervezetek elírásait és a külföldön m+köd jelzálogbankok gyakorlati tapasztalatait figyelembe véve kidolgozta saját, a jelzálogbankok speciális tevékenységét kiszolgáló számítógépes programrendszerét. Ez a rendszer a hitelek nyilvántartása, kamatok számítása mellett alkalmas minden olyan adat nyilvántartásár, számított adat létrehozására, amely a tevékenységgel összefügg minden adatszolgáltatási igénynek és kötelezettségnek (ügyfél rendszeres és folyamatos tájékoztatása, termékkalkulációk, prognózisok készítése, számviteli feladások készítése a fkönyv részére, felügyeleti szervek és küls hatóságok által elírt adatszolgáltatások, stb.) eleget tud tenni. Saját ingatlannal és járm+vel az OTP Jelzálogbank Rt. nem rendelkezik. A m+ködéshez elengedhetetlenül szükséges ingatlanokat és járm+veket bérli Az OTP Jelzálogbank Rt. tkeellátottsága Az OTP Jelzálogbank Rt. tkeellátottságát a m+ködés megkezdésekor a jegyzett tke, majd késbb az üzleti tevékenység eredményébl felhalmozódó eredménytartalékkal növelt saját tke, valamint az esetleges tkeemelés biztosítja. A m+ködés folyamatos finanszírozását elssorban jelzáloglevél kibocsátással bevont források biztosítják. 3.2 A Jelzálogbank Rt. m2ködési folyamata Az OTP Bank Rt. és az OTP Jelzálogbank Rt. a konzorciális megállapodás alapján a hitelügyintézéssel kapcsolatos feladatokat az OTP Bank Rt. végzi. A hitelbírálat és a hitelnyújtás a Jelzálogbank szabályai szerint történik az OTP Bank lakáshitelezéssel foglalkozó hálózati egységeiben. A hitel engedélyezését a Jelzálogbank végzi. A szerzdéskötés során a Jelzálogbank nevében és megbízásából az OTP Bank Rt. jár el.

20 Az ingatlan nyilvántartásba a hitelek biztosítékaként lekötött ingatlanokra vonatkozóan a Jelzálogbank javára kerül felvezetésre a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom. A folyósítást is az OTP Bank Rt. végzi 100 %-ban saját forrásból. A kifolyósított hitelköveteléseket a követelés teljes értékén (tke + járulékok) az OTP Jelzálogbank Rt. kéthetente adásvételi szerzdéssel vásárolja meg az OTP Bank Rt.- tl. A Jelzálogbankba átadott portfolió ellenértékét a Jelzálogbank halasztott fizetéssel egyenlíti ki. A halasztott fizetésért az OTP Bank Rt. a bankközi piacon szokásos kamatot számolja fel. A vagyonellenr jóváhagyását követen a Jelzálogbank az átvett portfolió értékének megfelel összeg+ jelzáloglevelet bocsát ki. A Jelzálogbank a jelzáloglevél jegyzésébl befolyó összegbl egyenlíti ki a portfolió ellenértékét, az OTP Bank Rt. felé fennálló tartozását. A jelzáloglevél kibocsátás kezdetben zártkör+, azt az OTP Bank Rt. jegyzi le. A zártkör+ jelzáloglevél kibocsátás indoka a m+ködési és finanszírozási folyamat zavartalan biztosítása a m+ködés els éveiben. A kibocsátott jelzáloglevél állomány növekedésével mindinkább szükségessé válik az OTP Bank Rt.-n kívül más befektetk bevonása is, ezért a m+ködés harmadik évétl, 2004-tl kezdve nyílt kibocsátású jelzáloglevelekkel történ finanszírozásra tér át a Jelzálogbank. Ezen idponttól az Értékpapír törvény ide vonatkozó elírásai miatt a nyílt kibocsátású jelzáloglevelek tzsdére történ bevezetése is kezdeményezésre kerül. A Jelzálogbank dönten jelzáloglevél kibocsátásával szerzi a forrásait. Ennek kiegészítésére a saját tkén felül bankközi kölcsön szolgál. A minsítetté váló követelések nem szerepelhetnek a jelzáloglevelek fedezetében, így azt követen, hogy a jelzáloglevél fedezeti körébl kikerül egy minsítetté váló követelés egyéb nem támogatott forrásból kell finanszírozni. Ennek az állománynak a minimális szintre történ leszorítása érdekében azt követen, hogy a követelés kikerült a fedezetek körébl a Jelzálogbank teljes értéken eladja azt az OTP Bank részére.

21 Mivel a jelzálogbank a követeléseket negyedévente minsíti, a minsített követelések aránya nem éri el a 0,5 %-ot, és hitelezési veszteség sem keletkezik. AZ OTP Bank Rt. megfelel díjazás ellenében kötelezettséget vállal a minsített követelések átvételére. 3.3 A Jelzálogbank stratégiai céljai érdekében alkalmazott eszközök Termékfejlesztés Az OTP Jelzálogbank Rt ben kialakított termékcsaládja a törvényi feltételek változatlansága mellett a jövben alapjaiban változatlan marad. A kedvezmények körét természetesen folyamatosan fejlesztik, bvítik, ezzel elsegítve többek között azt is, ha a piacra új szerepl lép (pl.: Postabank kb december) esetlegesen egy kedvezbb termékkonstrukcióval a Jelzálogbank azonnal reagálhasson Értékesítés megszervezése Az OTP Jelzálogbank Rt. a lakáscélú Jelzáloghitel szerzdéseket elssorban az OTP Bank Rt. fiókhálózatain keresztül értékesíti. A lakáscélú Jelzáloghitel szerzdések értékesítési hálózatának megszervezésekor az alábbi fbb szempontok érvényesültek: az OTP Jelzálogbank Rt. termékkínálata legyen elérhet az OTP Bank Rt.-n keresztül, a termék jusson el minden potenciális érdekldhöz, aki bármely oknál fogva nem kívánja felkeresni az OTP Bank Rt. fiókhálózatát, minden olyan értékesítési ponton meg kell jelenni, ahol a versenytársak jelen vannak, az értékesítés a megcélzott rétegeknek megfelel, ezekhez a rétegekhez valóban elér szervezetek bevonásával történjen.

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Fundamaneta áthidaló hitellel kis és közepes beruházások egyszeren, olcsón és hosszú futamidvel finanszírozhatók

Fundamaneta áthidaló hitellel kis és közepes beruházások egyszeren, olcsón és hosszú futamidvel finanszírozhatók Lakóközösségi beruházások finanszírozása Fundamaneta áthidaló hitellel kis és közepes beruházások egyszeren, olcsón és hosszú futamidvel finanszírozhatók Turbók István Régió vezet Lakáscélú Projekteket

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK HIRDETMÉNYE. Kihirdetve: 2015. október 1-jén Hatályos: 2015.

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK HIRDETMÉNYE. Kihirdetve: 2015. október 1-jén Hatályos: 2015. A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2015. október 1-jén Hatályos: 2015. október 1-jét l Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2015. október 1-jét l alkalmazandó

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2012. december 01-én Hatályos: 2012. december 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2012. december

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK HIRDETMÉNYE. Kihirdetve: 2014. december 15-én Hatályos: 2015.

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK HIRDETMÉNYE. Kihirdetve: 2014. december 15-én Hatályos: 2015. A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2014. december 15-én Hatályos: 2015. január 1-jét l Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2015. január 1-jét l alkalmazandó

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. június 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. március 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. június

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. március

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. január 5-t l

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. január 5-t l A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. január 5-t l Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. január

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015. Érvényben: 2015. február 01-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2015.02.1-től a 2014. évi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás SAJTÓKÖZLEMÉNY Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás Részletek a Kormány új Otthonteremtési Programjáról A Kormány új Otthonteremtési Programjának főbb célkitűzése, hogy megállítsa a lakásépítések

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y HITELEK

H I R D E T M É N Y HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y HITELEK Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel Lakásszövetkezeti és társasházi lakóépületek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói I. Általános feltételek

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től I. Hosszú lejáratú fogyasztási hitel Igényelhető hitelösszeg 300.000-1.000.000 Ügyleti kamat Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról 54-120 hónap Hitel - előkészítési díj 2% Folyósítási jutalék 1% Kezelési

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. Érvényben: 2013. július 01-től Aktív üzletág kondíciói 1.) Lakossági üzletág H i t e l e k Éves kamat Kezelési ktg. THM % % % Fogyasztási jellegű

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2014. december 15-én Érvényes: 2015. január 1-jét l a 2011. december 31-ig értékesített Hitel-,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l

Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l THM módosítás 2014. július 1-jén Vállalkozói hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012.

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012. HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012. július 1-től I.1. Fejlesztési hitelek, Egyéb éven túli hitelek I.1.1. Forint

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

Amit a THM-ről tudni kell

Amit a THM-ről tudni kell Krázi Miklós: Amit a THM-ről tudni kell Legtöbbünket könnyen megtéveszthetik a reklámok, hiszen a hitellehetőségek hirdetéseinél csak a kamatot vagy a gyors hitelbírálatot nézzük. Nem vagyunk tisztában

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 1. Fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsöne és Fundamenta Kompakt hitel:

HIRDETMÉNY. 1. Fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsöne és Fundamenta Kompakt hitel: HIRDETMÉNY 1. Fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsöne és Fundamenta Kompakt hitel: A kölcsön összege: legalább 500.000 Ft legfeljebb 12.500.000,- Ft Budapesten és a megyei jogú

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919 DélZalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. HIRDETMÉNY Otthonteremtési támogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Hatálybalépés napja: 2015.

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív A válaszadó intézmény neve: Adatszolgáltató kódja: Felmérés időpontja Tovább a felmérésre MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 173. szám 43547 43548

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA 2015. november 1 Tartalomjegyzék 3-7 Bevezetés 8-9 A tranzakció és a bevétek felhasználása 10-11 A befektetési sztori 12-13 Lakás és lakáshitel piac 14-20 Szegmensek bemutatása

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Lakáscélú támogatott forint hitelek és lakásépítési támogatás HIRDETMÉNY

Lakáscélú támogatott forint hitelek és lakásépítési támogatás HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY 1. Fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsöne és Fundamenta Kompakt hitel: A kölcsön összege: legalább 500.000 Ft legfeljebb 12.500.000,- Ft Budapesten és a megyei jogú

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től)

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) H0K: 0. számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a

Részletesebben

ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET. H a t á l y o s 2 0 1 3. m á j u s 1 - t ó l

ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET. H a t á l y o s 2 0 1 3. m á j u s 1 - t ó l H a t á l y o s 2 0 1 3. m á j u s 1 - t ó l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t a l a p ú h i t e l e z é s h e z É r v é n y e s : 2

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI és ÖNKORMÁNYZATI HITELPROGRAMOK

VÁLLALKOZÓI és ÖNKORMÁNYZATI HITELPROGRAMOK A Magyar Fejlesztési Bank által refinanszírozott és kiemelt közvetít ként biztosított VÁLLALKOZÓI és ÖNKORMÁNYZATI HITELPROGRAMOK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2014. július 1-jét l ak 2014. január 1-jét l Hitelezéssel

Részletesebben

Sopron Bank Burgenland Zrt.

Sopron Bank Burgenland Zrt. Érvényes: 201. február 1-től visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítő támogatásos hitelek a 134/2009. Kormány rendelet szerint a 201. február 1-jén vagy azt követően benyújtott hiteligényekre

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben