j elzőszáma Éven túli lejáratú [litelszerződés amely létrejött: Név: OTP Bank Nyrt. képviseletében eljáró Dél-alf?ildi Régió Békéscsabai Fiók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "j elzőszáma Éven túli lejáratú [litelszerződés amely létrejött: Név: OTP Bank Nyrt. képviseletében eljáró Dél-alf?ildi Régió Békéscsabai Fiók"

Átírás

1 Név: OTP Bank Nyrt. Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 16 képviseletében eljáró Dél-alf?ildi Régió Békéscsabai Fiók amely létrejött: Éven túli lejáratú [litelszerződés Előadó: Széplaki Krisztina OTP Bank Nyrt. Szerződés szám: I Mértéke a hitelprogram meghirdetésekor legfeljebb 2 %/év. A következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra az MFB Zrt. a refinanszírozási kamatfelár mértékét. *RKK Megegyezik a naptári negyedév első napján megállapított, a Reuters EURIBOR oldalán rögzített 3 hónapos kamat mértékével. Alapkamat 1. Meghatározások Szerződő felek rögzítik, hogyjelen hitelszerződés az Ugyfél által MFB-s hosszúlejáratú hitel mellékletét képezik. Ugyfél és a nyertes ajánlattevő Bank között az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a nyertes ajánlatban foglalt feltételek szerint. Fenti dokumentációk jelen hitelszerződés felvétel tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre ajánlatkérő Preambulum: (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: a továbbiakban Ügyfél/Hitelfelvevő Cégjegyzék száma: Cg Statisztika számjele: Cégnév: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. j elzőszáma Adószáma: Pénzforgalmi továbbiakban Bank és a Adószáma: Cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság Cg (Békéscsabai Fiók: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 3.)?

2 2 Egyéni referencia kamatláb A hitel célja a szerződés 3. pontjában megjelölt beruházás finanszírozása. kamatláb Az ügyfél kötelezettséget vállal, a jelen szerződés alapján lehívott kölcsön 2.3. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében szabályozzák a Hitet lehívásra esedékességkor történő visszafizetésére. kamatlábon alapuló kamattámogatások támogatástartalmának kiszámításához használt, a Különösen a kedvezményes kamatú és kamatmentes kölcsönök, továbbá a változó referencia alapkamatlábból számított, a hitelkockázattól fuggően eltérő összehasonlító időpontja június 30. A felkínált Saját erő mértéke a beruházás nettó bekerülési értékének legalább a 20 %.-a. Amennyiben a lehívott hitel összeg a bekerülési érték 80 %- vonatkozó megállapodásuk leglényegesebb tartalmi elemeit. 3. A Beruházás leírása 2. Hitelkeret összege, célja, jellege 2.4. Jellege: Éven túli kedvezményes kamatozású hitel. Ft azaz Négyszázniillió forint összegű Even túli hitelt (továbbiakban Hitelt) az ügyfélnek A felek egyetértőleg rögzítik, hogy a Bank ajeten szerződés alapján nyújt ,- beruházást kíván végrehajtani, melynek kezdő időpontja október 12. Befejezésének 3.1. Az ügyfél autóbuszok beszerzése céljára ,-Ft Összköltségű fejlesztési célú összegét növeli. át (100 % - Saját erő %-a) nem fedezi, a fenimiaradó összeg a saját erő mértékét illetve 3.2. A beruházás az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hiteiprogram meghirdetéséről szóló 1054/2010 (III. 5.) Korm. határozat, keretei között valósul meg. A Hitelprogram célja az, hogy a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közúti, vasúti és kötöttpályás megúj ításával. személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozások, kedvezményes kamatozású olyan tömegközlekedés megvalósításához a meglévő, elöregedett gépjármű-állományuk forrásban részesüljenek, amely hozzájárulhat a biztonságosabb és környezetkímélőbb 4. Rendelkezésre tartás, lejárat, visszafizetés, és törlesztés 4.1. A Bank a Hitelt a következők szerint tartja az Ügyfél rendelkezésére: Amely időtartam alatt folyósítható kölcsön a Hitel terhére ,-Ft, azaz Négyszázmillió forint év október hó 12. napjától év június hó 30. napjáig.

3 4.3. Rendelkezésre tartási jutalék mértéke: 0,25%/év amennyiben az adott naptári hónap utolsó napja nem munkanap, a Munkaszüneti Napot követő első Banki munkanapon- a mindenkor eltelt napok figyelembevételével történik. esedékességkor Megfizetés módja: utalás vagy a folyószámla automatikus banki megterhelése az 4.4. Rendelkezésre tartási jutalék esedékessége: minden naptári hónap utolsó napján M kapcsolatban felmerült költségek finanszírozhatók. visszaigénylésre nem jogosult bruttó összegben történik. kölcsön felvevő AFA visszaigénylésre jogosult nettó összegben, amennyiben AFA évi C törvény 166. (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylat alapján, - amennyiben a A folyósítás a benyújtott, cégszerűen aláírt számlák, vagy a számvitelről szóló A folyósítás a Saját forrás teljes összegének felhasználását követően történik A hitelből az elszámolható, bizonyíthatóan az eszközbeszerzés megvalósításával 5. A Hitel igénybevétele előtörlesztheti. Az előtörlesztés díja 1 %. A Kölcsönre vonatkozó előtörlesztési szándékát megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt előtörlesztési értesítő benyújtásával hozza a Bank meghatározott törlesztési ütemezés a törlesztő összegekkel együtt - változatlan marad, előtörlesztéssel és az ütemezés szerinti törlesztéssel együtt vissza nem fizette a Banknak a jelen Szerződés alapján fennálló valamennyi tartozását. azzal, hogy az ütemezésnek megfelelő törlesztés kötelezettsége csak addig áll fenn, amíg az legkésőbb az előtörlesztés tervezett napját megelőző 5 Banki Munkanapon délelőtt 12 óráig, tudomására. Az Ugyfél tudomásul veszi, hogy előtörlesztés esetén a 4.7. pontban A felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfél a Kölcsönt részben, vagy egészben 4.9. Előtörlesztés: soron következő Banki munkanapon kell teljesíteni Amennyiben az esedékes fizetés nem Banki murikanapra esik, akkor azt a fizetést a kiegészítő, segítő tájékoztatás) a szerződés 2-számú mellékletét képezi. válik esedékessé, mely ütemezést a hitel teljes folyósítása után, de az első tőketörlesztés előtt 10 nappal köteles a Bank meghatározni a 4.6 pont szerint. A törlesztésütemezés (mint 4.7. Az Ügyfélnek a jelen szerződés alapján folyósított Kölcsön az alábbi ütemezés szerint hónapjának 15. napjáig esedékes, majd azt követő részletek az első tőketörlesztés esedékessé. Az első tőketörlesztés a teljes hitelösszeg felvételét követő negyedév utolsó időpontjához viszonyítottan negyedévente válnak esedékessé A hitel teljes futamideje 12 év. Tőketörlesztés 40 részletben, negyedévente válik összeg A rendelkezésre tartás alapja a hitelkeretből fel nem használt (rendelkezésre tartott)

4 (a megfelelő rész aláhúzandó,) fogad cl. a ha b.) nem jogosult. a.) /oosult vissza igénylésére - A kölcsönfelvevő jelen szerződés keretei között nyilatkozik, hogy az Általános forgalmi adó megfelelően kell továbbutalni az Ugyfélnek. A lehívás és a folyósítás között csak a folyósítás lebonyolításához szükséges technikai idő telhet cl Az ügyfél a Kölcsön folyósítását a Rendelkezési Lap kitöltésével, cégszerű aláírásával, és annak Bankhoz történő benyújtásával kérheti, amelyet a Bank a hitel folyósítása esetén 5.2. A jelen szerződés alapján Kölcsön folyósítása az Ügyfél által a Bankhoz benyújtott Rendelkezési Lap alapján, (melyet a Bank bocsát az ügyfél rendelkezésére) kerül sor. alapjául szolgáló számviteli bizonylatban megjelölt összeg(ek)hez és esedékesség(ek)hez. A folyósításnak, minden esetben igazodnia kell a számlánlszámlákon, illetve a lehívás kiadásokat nem finanszírozza. A számlán megjelölt összeget legkorábban az esedékessé válás időpontjában, illetve 5.3. A Bank a jelen szerződés alapján a Beruházással kapcsolatban felmerülő ÁFA 5.4. A jelen szerződés alapján lehívott bármely Kölcsön összege nem lehet kevesebb, mint forint, azaz ötvenmillió forint. megkapnia. A kölcsön folyósítása úgy történik, hogy Bank a lehívás értéknapjára az Ugyfél legkésőbb a kért folyósítási értéknapot megelőző 10 munkanapon délelőtt óráig kell szerződésben megjelölt Bankszámlára Írja jóvá. azt a Banknak késedelem nélkül tovább kell utalni az Ugyfélnek. Az esedékessé válás hitelfelvevő a számla kifizetését Saját forrásból megelőlegezve már kifizette a szállítóját időpontja megegyezik a számviteli dokumentumon szereplő esedékességi dátumot megelőző Az Ügyfél köteles a kölcsönj kölcsönök összegét a jármű(vek) eladójának számlájára 10. munkanappal, az MFB-től lehívott összeget pedig a számla esedékességének Bankszámlán történő jóváírást követően késedelem nélkül továbbutalni, kivéve, ha a kölcsönlkölcsönök összege a jármű(vek) eladója részére az Ugyfél által saját forrásból megelőlegezve már megfizetésre került. illetve postai úton küldi meg a Bank részére. A Rendelkezési lapnak egyértelműen tartalmaznia kell a folyósítás érték napját, amelyet 5.6. Az Ügyfél a Rendelkezési Lap eredeti példányát személyesen vagy kézbesítő útján, nem tehet későbbi időpont, mint az adott Szerződésben megjelölt rendelkezésre tartási időszak utolsó napja, illetve amennyiben ez a nap nem Baki munkanap, akkor a soron következő első Banki munkanap. Javított illetve törölt Rendelkezési Lapot a Bank nem 4 1 1_

5 1 MFB refinanszírozási kamat MFB refinanszírozási (%/év) évente változó (%/év) Alapkamat kamatfelár (%/év) Hitelintézeti kamatrés A felszámított üyleti kamat mértéke mértékét. megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra az MFB Zrt. a refinanszírozási kamatfelár Az RKK mértéke a hiteiprogram meghirdetésekor 2%/év volt. A következő évekre a tárgyévet 6.3 A kamatfizetés naptári negyedévente történik. a kamatperiódus az adott munkaszüneti nappal meghosszabbodik a következő banki 6.5 Megfizetés módja: utalás vagy a folyószámla automatikus banki megterhelése az és azzal egyidejűleg változik, a soron következő kamatperiódusra Szerződés módosítási díj forint. utolsó banki napjának megelőző napján ér véget. Majd minden kamatperiódus a megelőző A kamat periódus a naptári negyedév első Banki munkanapján kezdődik és a negyedév az utolsó kamatperiódus, amely a kölcsön lej áratának megfelelő naptári negyedév havi EURIBOR, mint referencia kamatláb értékekhez igazodva, azzal megegyező mértékben az első lehívás napjától a következő kamatperiódus kezdőnapját megelőző napig tart, illetve 6.4. Kamatfizetés alapja a mindenkor fennálló kölcsön tartozás összege, a kölcsön 6.7. Kamatláb változás: A kamatláb a Kamatperiódus első Banki Munkanapján érvényes 3 kamatperiódus utolsó napján kezdődik. Kivételt képez ez alól az első kamat periódus, amely kezdőnapján kezdődik és a kölcsön lejáratának napján, végződik. Amennyiben a kamatperiódus utolsó napja nem Banki munkanap (a továbbiakban munkaszüneti nap), úgy munkanapig. igénybevételétől a törlesztett összeg jóváírásáig. Megfizetése utólag esedékes, a minden kamatperiódus utolsó napját követő banki munkanap és a mindenkor eltelt napok figyelembevételével. esedékességkor Az ügyleti kamatláb a kamatperiódus alatt változatlan. Az ügyleti kamatláb mértéketekintettel annak természetére- minden kamat periódus első napján automatikusan az irányadó báziskamatlábnak megfelelően változik. hitelintézeti kamatrésből áll. Amennyiben a hitelfelvevő vállalkozás valamennyi közszolgáltatási szerződése megszűnik, akkor a fizetendő kamat mértéke legalább a vállalkozásra, a közszolgáltatási szerződés megszűnésekor megállapított, egyéni referencia kamatláb értékére változik, a termékleírás szerint. 6.2 Az Ügyfél felé felszámított ügyleti kamat az MFB refinanszírozási kamatból és a EIJROR RKK 2,2 4,00 3 havi 6. Ügyleti kamat, díjak Az ügyfél az igénybevett Hitel után ügyleti kamatot fizet a Banknak.

6 6 A Közjegyző által felszámított díjat az ügyfél viseli. /vagy 7. Biztosítékok Amennyiben jelen szerződés alapján fizetendő tőke vagy kamat összegét az Ügyfél nem 8. Késedelem, Késedelmi kamat mértéke Az Ügyfélnek a jelen szerződés alapján a Bank felé keletkező kötelezettségei biztosítékául a fizeti meg az esedékesség napján (akár eredeti, akár előre hozott vagy egyéb esetén), úgy létrejövő közjegyzői okiratba foglalt ingó jelzálogszerződéssel alapított- jelzálogot a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Nyilvántartásba, az autóbuszok beérkezését követően, de legkésőbb 10 napon belül bejegyezteti, és ennek tényét a Bank számára a közokirat és a bejegyzést tartalmazó Tanúsítvány 1-1 példányának a benyújtásával igazolja. arra az összegre napi késedelmi kamat fizetendő, amelynek mértéke az ügyleti kamat plusz évi 6 % együttes összege, de legfeljebb csak a Ptk. 301/A. -ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakban meghatározott mértékű lehet. fejlesztés tárgyaként beszerzett autóbuszok szolgálnak. Az Ugyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés alapján folyósított kölcsön lehívását követően a kölcsön céljának megfelelő autóbuszok megvásárlása után a jelen szerződésben fedezetként a Felek között Banknak adott átutalási vagy fizetési megbízás teljesítését, függetlenül attól, hogy a megbízás a Bankhoz a szerződés vagy felmondási ok bekövetkezésének időpontja előtt vagy 9. Eljárás a szerződés felmondása esetén, felmondási okok Ha jelen szerződés 9.2. pontjában említett esemény vagy körülmény bekövetkezik, az szerződésszegésnek minősül, és a Bank, az egyébként nyitva álló jogorvoslati lehetőségeken túl, az Ugyfélnek küldött írásbeli értesítéssel a következő jogorvoslatokra jogosult. (i) azonnali hatállyal felmondja a jelen szerződést, amelynek következtében a Bank a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségei, megszűnnek, a rendelkezésre tartási idő azonnal megszűnik és a folyósított Kölcsön és járulékainak megfizetése azonnal esedékessé válik: és (ii) az erről szóló írásbeli értesítéssel egyidejűleg megtagadhatja valamely, Ugyfél által a után érkezett, amely előbbi esetben sem felelős a Bank az átutalási megbízás nem amely a jelen szerződés alapján fizetendő. felmondási ok bekövetkezne A jelen szerződés vonatkozásában a Bank általi felmondásra okot adó teljesítéséből fakadóan az Ugyfelet ért károkért, és/vagy (ui) érvényesítheti a biztosítékot teljes egészben. szerződéses kötelezettségének teljesítésére vonatkozó közlése valótlannak, hiányosnak bizonyulnak ahhoz a tényleges helyzethez képest, amely a nyilatkozat megtétele vagy az eseménynek/körülménynek minősülnek az alábbiak: c.) az Ugyfél a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen a.) a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV törvény (Ptk.) 525 -ban foglalt bármely b.) az Ugyfél esedékességkor valamely olyan összeget elmulaszt megfizetni a Banknak, teljesítésre illetve a teljesítésre póthatáridőt biztosított és erről az IJgyfelet írásban értesíti. teljesíti, kivéve, ha a Bank egyedi mérlegelés alapján meghozott döntésével a szerződésszerű d.) az Ugyfél által a Banknak adott gazdasági, jogi, pénzügyi információk, illetve információ átadása időpontjában fennáll, illetve az Ugyfél a Bankot bármely egyéb módon szándékosan megtéveszti.

7 az a e.) az Ügyfél olyan újabb fizetési kötelezettséget vállal, amely veszélyezteti a Bankkal szembeni jelen fizetési kötelezettségét. a jelen szerződés Biztosítéka bármely okból hatályát veszti vagy az arra vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettség vállalások kikényszeríthetősége csökken, megszűnik vagy azokat nem teljesítik. 9.3 Az Ugyfél a jelen szerződés alapján őt terhelő valamennyi fizetési kötelezettség (tőke, kamat, stb.) egyidejű teljesítésével mondja fel ajelen szerződést. 10. Szerződés módosítása: A jelen szerződést a Felek egyoldalúan nem módosíthatják A Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés módosítása csak a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével lehetséges. 11. Kapcsolattartás Ügyfél részéről: Körös Volán Zrt Békéscsaba, Szarvasi Út 103. Such Mihályné gazdasági igazgató Te!: 66/ Bank részéről: OTP Bank Nyrt Békéscsaba, Szent István tér 3. Széplaki Krisztina ügyfélkapcsolati tanácsadó Te!: 66/ Információ szolgáltatás: Hatálybalépés Ajelen szerződés az aláírás napjával lép hatátyba. 14. Egyéb rendelkezések Titoktartás: A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymás gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tényt, információt, adatot amelynek birtokába jutnak jelen szerződés alapján, harmadik személyekkel nem közölnek, azokat nem adják ki, és nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a Kbt. 73. (1)-(3) bekezdésében foglaltakat Tájékoztatás: A KÖRÖS Volán Autóbuszközlekedési Zrt. tájékoztatta szerződéses partnerét, hogy a magyar állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság, és az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 5. (1)-(2) bekezdései értelmében közfeladatot ellátó gazdasági társaságnak minősül. Erre való tekintettel személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján általa kötött szerződések vonatkozásában közzétételi, valamint tájékoztatási kötelezettsége áll fenn, melyet a jogszabályok értelmében teljesíteni köteles. 7

8 14.3. Támogatásra vonatkozó rendelkezések Az állami támogatás joosulatlan felhasználása, támogatással való visszaélés - A - Amennyiben - A hitelfelvevő köteles a finanszírozó hitelintézetet értesíteni a Hiteiprogram keretében kötött, annak során felmerülő minden olyan tényről, változásról, amely jogosulatlaiiul igénybe vett állami támogatás megvalósulásához vezethet. Ha a végső hitelfelvevő e bekezdésében szereplő tájékoztatási kötelezettséget megszegi, a szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani. a végső hitelfelvevő a Hitelprogramra, vonatkozó közösségi jogszabályokat megszegi, a Hitelprogramban rendelkezéseibe ütköző célra használja fel a kölcsön összegét, a végső hitelfelvevőt, refinanszírozás esetén a finanszírozó hitelintézet által, közvetlen finanszírozás esetén pedig az MFB Zrt. által kell felszólítani az eredeti állapot helyreállítására. Amennyiben ez nem lehetséges a szerződést fel kell mondani. végső hitelfetvevő az (1), illetve (2) bekezdésben szereplő felmondás esetén a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegét köteles megtéríteni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bank, a as programozási időszakban a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében társfinanszírozott támogatások hazai lebonyolításában részt vevő szervezet jelzése, vagy az MFB Zrt. Monitoring Igazgatósága által végzett ellenőrzés, vagy az Európai Unió hivatalos szerve által végzett ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a végső hitelfelvevő az állami támogatásokra vonatkozó kötelezettségeit megszegte (támogatással való visszaélés esete), akkor a vállalkozás a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatást (az egyes kamatfizetések időpontjában érvényes referencia alapkamatláb és a ténylegesen fizetett kamat különbözetéből adódó támogatástartalom) 8 naptári napon belül az MFB Zrt-nek köteles megfizetni. A jogosulatlanul igénybe vett állami támogatást az első folyósítás időpontjában érvényes visszafizettetési kamattal növelt értékben kell megfizetni. A visszatérítési kamat attól a naptól esedékes, amikor a Bank megkötötte a Hitelszerződést a végső hitelfelvevővel, addig a napig, amíg a hitelfelvevő a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatást meg nem fizeti az MFB Zrt. részére. A fizetési kötelezettség akkor tekinthető teljesnek, amikor megtörtént a fizetendő összegnek az MFB Zrt. bankszámláján való jóváírása. Amennyiben az Ügyfél a Hiteiprogram keretében vásárolt járművet a Hitelszerződés fennállása alatt elidegeníti, akkor az elidegenített hányadra eső állami támogatást és hitelt vissza kell fizetnie és az elidegenítésből származó árbevétel teljes összegét a kölcsön előtörlesztésére szükséges fordítani. Támogatással való visszaélésnek minősülnek különösen az alábbi esetek: a) a végső hitelfelvevő a hitelkérelmi dokumentációban, illetve az eszközbeszerzés megvalósítása során az eszközbeszerzés szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja, 8

9 használja fel, tisztviselői és felhatalmazott Iliggetlen szakértői vagy az MFB Zrt. és azok megbízottai a hitel felhasználását és a Hiteiprogram egyéb állami támogatási feltételeinek teljesülését ellenőrizzék, és ennek során különösen: másolatokat készítsenek, vagy kérjenek. 3) a könyveket és egyéb üzleti nyilvántartásokat megvizsgálják, és 2) a helyszínen szóbeli magyarázatot kérjenek; 1) az érintett vállalkozás helyiségeibe vagy területére belépjenek; Unió Számvevőszéke vagy az Európai Unió Bizottságának felhatalmazott c) a kedvezményezett nem teszi lehetővé, hogy a hitelintézet vagy az Európai 9 ) Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet 9. cikkében foglaltak, valamint a 271 /2008/EK Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a pénzügyminiszter közleményt ad ki, illetve azt a Pénzügyminisztérium honlapján közzéteszi. Az alkalmazandó amikor a kedvezményes kamatozású kölcsönt első alkalommal a kedvezményezett - Az Ugyfél az MFB Zrt. részére visszafizettetési kamatot tartozik megfizetni kamat a következő években tovább kamatozik bizottsági rendelet alapján kerül megállapításra. A visszafizettetési kamatról az visszafizettetési kamat mértéke az azon időpontra vonatkozó kamatlábnak felel meg, hitelfelvevő rendelkezésére bocsátották. A kamatlábat konszolidált alapon a támogatás visszatérítésének időpontjáig kell alkalmazni, azzal, hogy az előző évben felhalmozott Visszafizetési kamat A kamat mértéke az Európai Bizottság által az Európai Közösséget létrehozó jogosulatlan támogatás vagy támogatással való visszaélés esetén. aránya, valamint a támogatott beruházás megvalósítási helye nyilvánosságra hozható kedvezményezettjének neve, továbbá a támogatás tárgya, a támogatás összege és - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 2.-ának 5. pontja alapján az állami támogatás Támogatással kapcsolatos információk nyilvánossáwa hozatala. és az interneten megjeleníthető. állami támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegét köteles megtéríteni. Az Ügyfél a fenti két bekezdésben szereplő felmondás esetén a jogosulatlanul igénybe vett Bank a Hitelszerződést felmondja. által felszólításra kerül az eredeti állapot helyreállítására. Amennyiben ez nem lehetséges, a Amennyiben az Ügyfél a Hitelprogramra vonatkozó közösségi jogszabályokat megszegi, a Hiteiprogram rendelkezéseibe ütköző célra használja fel a kölcsön összegét, az Ugyfél a Bank minden olyan tényről, változásról, amely jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás megvalósulásához vezethet. Ha az Ugyfél e bekezdésben szereplő tájékoztatási kötelezettségét megszegi, a Hitelszerződést a Bank azonnali hatállyal felmondja. Az Ügyfél köteles a Bankot értesíteni a Hitelprogram keretében kötött, annak során felmerülő hitelkérelemben/refínanszírozási adatlapban meghatározott eszközbeszerzésre b) a végső hitelfelvevő a kedvezményes hitelt nem a

10 10! alapulvételével. napon belül esedékes. A visszatérítési kamattal megnövelt, jogosulatlan támogatás hatályos jogszabályok az irányadóak. Összegét az Ugyfél az M.FB Zrt. által meghatározott bankszámlára köteles megfizetni. visszatérítésének időpontja között, akkor a kamat mértékét 5 (Öt) éves időszakonként a kedvezményezett hitelfelvevő rendelkezésére bocsátása és a támogatás Újra kell számolni, az újraszámítás időpontjában hatályos visszafizettetési kamatláb Ha azonban 5 (Öt) évnél hosszabb idő telik el a jogellenes támogatás első alkalommal A visszatérítési kamat megfizetése a jogellenesség megállapítását követően 8 naptári pénzügyi teljesítés időpontjában nem szerepel a fenti adatbázisban, úgy a évi XCII. igazolni a köztartozás mentes adózói adatbázisban való részvételét. Amennyiben Bank a törvény (Art. 36/A. (6) bekezdése alapján hitelfelvevő részére be kell mutatnia, át kell régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolását. adnia, vagy meg kell küldenie a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem A Bank köteles a pénzügyi teljesítés megkezdését megelőzően írásos nyilatkozatában 15. Záró rendelkezések Mellékletek (további): Rendelkezési Lap Kelt: Békéscsaba, 201 l. október l2. 1 / A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az MFB Közösségi Hitelfelvevő: Körös Volán Zrt. Bank: OTP Bank Nyrt. Közlekedésfejlesztési Hiteiprogram Utmutatójában szereplő részletes leírás és mindenkor Cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi Út 103. Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 3. telefon: 66/ telefon: 66/ kapcsolattartó: Such Mihályné kapcsolattartó: Széplaki Krisztina fax: 66/ fax: 66/ A jelen szerződés a Felek közös elolvasást és értelmezést követően, annak 15.2 Ajelen szerződés 1-es számú mellékletét képezi a biztosítéki szerződés A jelen szerződés 2-es számú mellékletét képezi a törlesztés ütemezése. tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jeléül, cégszerűen írták alá. yeérigzgat6 ügyvezető igazg,tó helyettes (KBC vezető SzaasíIét J\ fa Ist4n 1Pap Sándor a1árás aláírás (í (iá 1!, Vd j 1/ / / i7! I 1/:

11 későbbiekben megkötésre kerülő közjegyzői okiratba foglalt ingó jelzálogszerződés számú Éven túli lejáratú hitelszerződés 7. pontja alapján í 1-es számú melléklet Számú Éven túli lejáratú hitelszerződés

12 év hó nap Ft azaz 2-es számú melléklet MINTA számú Éven túli lejáratú hitelszerződés Törlesztés ütemezés az számú szerződéshez. Kelt: Békéscsaba október 12. aláírás aláírás Hitelfelvevő: Bank: Cím: Cím: telefon: telefon: fax: fax: kapcsolattartó: kapcsolattartó: és így tovább a 40. számú részletig

13 5600 Békéscsaba, Szent István tér 3. A lehívás címzettje: OTP Bank Nyrt. Békéscsabai Fiók Rendelkezési lap 13 A A lehívás teljesítésének időpontja: A Lehívási értesítő beérkezése Az OTP Bank Nyrt. tölti ki: cégszerű aláírása Ügyfél/Hitelfelvevő Kelt: akkor 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás adótartozásról. Melléklet: Amennyiben az Adós nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, A Rendelkezési lap nem vonható vissza. - Egyéb - Hitelfelvevő pénzforgalmi bankszámla száma, amelyre a hitel folyósítását kéri - A folyósítás értéknapja /időpontja» összeg folyósítását az alábbiak szerint: azaz Ft szerződésszámú hitelszerződés 5) pontja alapján, visszavonhatatlanul kérjük (székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi Út 103., adószám: ), mint Ugyfél/Hitelfelvevő között október 12-én létrejött ,-Ft összegű Békéscsaba, Szent István tér 3.) és a KÖRŐS VOLAN Autóbuszközlekedési Zrt. Az OTP Bank Nyrt. képviseletében eljáró Dél-alföldi Régió Békéscsabai Fiók (5600 OTP Bank Nyrt.

14 Í

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT.

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu 2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z 1. S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: Szerződésmódosítás)

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS. 1. Szerződés tárgya SZERZ. 209/2011.

HITELSZERZŐDÉS. 1. Szerződés tárgya SZERZ. 209/2011. HITELSZERZŐDÉS SZERZ. 209/2011. mely létrejött egyrészről a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70.; képviseli: Béres Éva pénzügyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Program keretösszege 100 milliárd Ft Általános feltételek Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781

HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781 HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781 amely létrejött egyrészről a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. (képviseletében Hámoriné Rudolf Irén ügyvezető, székhelye: 4400. Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. sz.,

Részletesebben

A./I Kölcsönszerződés-módosítás

A./I Kölcsönszerződés-módosítás A./I Kölcsönszerződés-módosítás másrészről Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.:02-0-060272, adószám:886895-2-02, statisztikai számjel:

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28.

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28. Hirdetmény A Sopron Bank Zrt. által a 341/2011. (XII. 29.) és a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletek alapján kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek kondícióiról 1 Hatályos: 2016. november

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2015. április 20-tól

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2015. április 20-tól HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2015. április 20-tól 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel Kezelési költség (évi) nincs - 2./ Pénzforgalmi

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata további információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum (34939/2010)

Keszthely Város Önkormányzata további információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum (34939/2010) Keszthely Város Önkormányzata további információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum (34939/2010) 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 30.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL február 20-tól

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL február 20-tól HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2015. február 20-tól 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel Kamat (évi) 3 havi BUBOR + 4,5 % havonta Kezelési

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

VEKOP A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 Mrd forint.

VEKOP A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 Mrd forint. MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE PEST MEGYÉBEN HITELPROGRAM VEKOP-1.2.3-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben