j elzőszáma Éven túli lejáratú [litelszerződés amely létrejött: Név: OTP Bank Nyrt. képviseletében eljáró Dél-alf?ildi Régió Békéscsabai Fiók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "j elzőszáma Éven túli lejáratú [litelszerződés amely létrejött: Név: OTP Bank Nyrt. képviseletében eljáró Dél-alf?ildi Régió Békéscsabai Fiók"

Átírás

1 Név: OTP Bank Nyrt. Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 16 képviseletében eljáró Dél-alf?ildi Régió Békéscsabai Fiók amely létrejött: Éven túli lejáratú [litelszerződés Előadó: Széplaki Krisztina OTP Bank Nyrt. Szerződés szám: I Mértéke a hitelprogram meghirdetésekor legfeljebb 2 %/év. A következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra az MFB Zrt. a refinanszírozási kamatfelár mértékét. *RKK Megegyezik a naptári negyedév első napján megállapított, a Reuters EURIBOR oldalán rögzített 3 hónapos kamat mértékével. Alapkamat 1. Meghatározások Szerződő felek rögzítik, hogyjelen hitelszerződés az Ugyfél által MFB-s hosszúlejáratú hitel mellékletét képezik. Ugyfél és a nyertes ajánlattevő Bank között az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a nyertes ajánlatban foglalt feltételek szerint. Fenti dokumentációk jelen hitelszerződés felvétel tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre ajánlatkérő Preambulum: (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: a továbbiakban Ügyfél/Hitelfelvevő Cégjegyzék száma: Cg Statisztika számjele: Cégnév: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. j elzőszáma Adószáma: Pénzforgalmi továbbiakban Bank és a Adószáma: Cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság Cg (Békéscsabai Fiók: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 3.)?

2 2 Egyéni referencia kamatláb A hitel célja a szerződés 3. pontjában megjelölt beruházás finanszírozása. kamatláb Az ügyfél kötelezettséget vállal, a jelen szerződés alapján lehívott kölcsön 2.3. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében szabályozzák a Hitet lehívásra esedékességkor történő visszafizetésére. kamatlábon alapuló kamattámogatások támogatástartalmának kiszámításához használt, a Különösen a kedvezményes kamatú és kamatmentes kölcsönök, továbbá a változó referencia alapkamatlábból számított, a hitelkockázattól fuggően eltérő összehasonlító időpontja június 30. A felkínált Saját erő mértéke a beruházás nettó bekerülési értékének legalább a 20 %.-a. Amennyiben a lehívott hitel összeg a bekerülési érték 80 %- vonatkozó megállapodásuk leglényegesebb tartalmi elemeit. 3. A Beruházás leírása 2. Hitelkeret összege, célja, jellege 2.4. Jellege: Éven túli kedvezményes kamatozású hitel. Ft azaz Négyszázniillió forint összegű Even túli hitelt (továbbiakban Hitelt) az ügyfélnek A felek egyetértőleg rögzítik, hogy a Bank ajeten szerződés alapján nyújt ,- beruházást kíván végrehajtani, melynek kezdő időpontja október 12. Befejezésének 3.1. Az ügyfél autóbuszok beszerzése céljára ,-Ft Összköltségű fejlesztési célú összegét növeli. át (100 % - Saját erő %-a) nem fedezi, a fenimiaradó összeg a saját erő mértékét illetve 3.2. A beruházás az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hiteiprogram meghirdetéséről szóló 1054/2010 (III. 5.) Korm. határozat, keretei között valósul meg. A Hitelprogram célja az, hogy a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közúti, vasúti és kötöttpályás megúj ításával. személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozások, kedvezményes kamatozású olyan tömegközlekedés megvalósításához a meglévő, elöregedett gépjármű-állományuk forrásban részesüljenek, amely hozzájárulhat a biztonságosabb és környezetkímélőbb 4. Rendelkezésre tartás, lejárat, visszafizetés, és törlesztés 4.1. A Bank a Hitelt a következők szerint tartja az Ügyfél rendelkezésére: Amely időtartam alatt folyósítható kölcsön a Hitel terhére ,-Ft, azaz Négyszázmillió forint év október hó 12. napjától év június hó 30. napjáig.

3 4.3. Rendelkezésre tartási jutalék mértéke: 0,25%/év amennyiben az adott naptári hónap utolsó napja nem munkanap, a Munkaszüneti Napot követő első Banki munkanapon- a mindenkor eltelt napok figyelembevételével történik. esedékességkor Megfizetés módja: utalás vagy a folyószámla automatikus banki megterhelése az 4.4. Rendelkezésre tartási jutalék esedékessége: minden naptári hónap utolsó napján M kapcsolatban felmerült költségek finanszírozhatók. visszaigénylésre nem jogosult bruttó összegben történik. kölcsön felvevő AFA visszaigénylésre jogosult nettó összegben, amennyiben AFA évi C törvény 166. (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylat alapján, - amennyiben a A folyósítás a benyújtott, cégszerűen aláírt számlák, vagy a számvitelről szóló A folyósítás a Saját forrás teljes összegének felhasználását követően történik A hitelből az elszámolható, bizonyíthatóan az eszközbeszerzés megvalósításával 5. A Hitel igénybevétele előtörlesztheti. Az előtörlesztés díja 1 %. A Kölcsönre vonatkozó előtörlesztési szándékát megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt előtörlesztési értesítő benyújtásával hozza a Bank meghatározott törlesztési ütemezés a törlesztő összegekkel együtt - változatlan marad, előtörlesztéssel és az ütemezés szerinti törlesztéssel együtt vissza nem fizette a Banknak a jelen Szerződés alapján fennálló valamennyi tartozását. azzal, hogy az ütemezésnek megfelelő törlesztés kötelezettsége csak addig áll fenn, amíg az legkésőbb az előtörlesztés tervezett napját megelőző 5 Banki Munkanapon délelőtt 12 óráig, tudomására. Az Ugyfél tudomásul veszi, hogy előtörlesztés esetén a 4.7. pontban A felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfél a Kölcsönt részben, vagy egészben 4.9. Előtörlesztés: soron következő Banki munkanapon kell teljesíteni Amennyiben az esedékes fizetés nem Banki murikanapra esik, akkor azt a fizetést a kiegészítő, segítő tájékoztatás) a szerződés 2-számú mellékletét képezi. válik esedékessé, mely ütemezést a hitel teljes folyósítása után, de az első tőketörlesztés előtt 10 nappal köteles a Bank meghatározni a 4.6 pont szerint. A törlesztésütemezés (mint 4.7. Az Ügyfélnek a jelen szerződés alapján folyósított Kölcsön az alábbi ütemezés szerint hónapjának 15. napjáig esedékes, majd azt követő részletek az első tőketörlesztés esedékessé. Az első tőketörlesztés a teljes hitelösszeg felvételét követő negyedév utolsó időpontjához viszonyítottan negyedévente válnak esedékessé A hitel teljes futamideje 12 év. Tőketörlesztés 40 részletben, negyedévente válik összeg A rendelkezésre tartás alapja a hitelkeretből fel nem használt (rendelkezésre tartott)

4 (a megfelelő rész aláhúzandó,) fogad cl. a ha b.) nem jogosult. a.) /oosult vissza igénylésére - A kölcsönfelvevő jelen szerződés keretei között nyilatkozik, hogy az Általános forgalmi adó megfelelően kell továbbutalni az Ugyfélnek. A lehívás és a folyósítás között csak a folyósítás lebonyolításához szükséges technikai idő telhet cl Az ügyfél a Kölcsön folyósítását a Rendelkezési Lap kitöltésével, cégszerű aláírásával, és annak Bankhoz történő benyújtásával kérheti, amelyet a Bank a hitel folyósítása esetén 5.2. A jelen szerződés alapján Kölcsön folyósítása az Ügyfél által a Bankhoz benyújtott Rendelkezési Lap alapján, (melyet a Bank bocsát az ügyfél rendelkezésére) kerül sor. alapjául szolgáló számviteli bizonylatban megjelölt összeg(ek)hez és esedékesség(ek)hez. A folyósításnak, minden esetben igazodnia kell a számlánlszámlákon, illetve a lehívás kiadásokat nem finanszírozza. A számlán megjelölt összeget legkorábban az esedékessé válás időpontjában, illetve 5.3. A Bank a jelen szerződés alapján a Beruházással kapcsolatban felmerülő ÁFA 5.4. A jelen szerződés alapján lehívott bármely Kölcsön összege nem lehet kevesebb, mint forint, azaz ötvenmillió forint. megkapnia. A kölcsön folyósítása úgy történik, hogy Bank a lehívás értéknapjára az Ugyfél legkésőbb a kért folyósítási értéknapot megelőző 10 munkanapon délelőtt óráig kell szerződésben megjelölt Bankszámlára Írja jóvá. azt a Banknak késedelem nélkül tovább kell utalni az Ugyfélnek. Az esedékessé válás hitelfelvevő a számla kifizetését Saját forrásból megelőlegezve már kifizette a szállítóját időpontja megegyezik a számviteli dokumentumon szereplő esedékességi dátumot megelőző Az Ügyfél köteles a kölcsönj kölcsönök összegét a jármű(vek) eladójának számlájára 10. munkanappal, az MFB-től lehívott összeget pedig a számla esedékességének Bankszámlán történő jóváírást követően késedelem nélkül továbbutalni, kivéve, ha a kölcsönlkölcsönök összege a jármű(vek) eladója részére az Ugyfél által saját forrásból megelőlegezve már megfizetésre került. illetve postai úton küldi meg a Bank részére. A Rendelkezési lapnak egyértelműen tartalmaznia kell a folyósítás érték napját, amelyet 5.6. Az Ügyfél a Rendelkezési Lap eredeti példányát személyesen vagy kézbesítő útján, nem tehet későbbi időpont, mint az adott Szerződésben megjelölt rendelkezésre tartási időszak utolsó napja, illetve amennyiben ez a nap nem Baki munkanap, akkor a soron következő első Banki munkanap. Javított illetve törölt Rendelkezési Lapot a Bank nem 4 1 1_

5 1 MFB refinanszírozási kamat MFB refinanszírozási (%/év) évente változó (%/év) Alapkamat kamatfelár (%/év) Hitelintézeti kamatrés A felszámított üyleti kamat mértéke mértékét. megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra az MFB Zrt. a refinanszírozási kamatfelár Az RKK mértéke a hiteiprogram meghirdetésekor 2%/év volt. A következő évekre a tárgyévet 6.3 A kamatfizetés naptári negyedévente történik. a kamatperiódus az adott munkaszüneti nappal meghosszabbodik a következő banki 6.5 Megfizetés módja: utalás vagy a folyószámla automatikus banki megterhelése az és azzal egyidejűleg változik, a soron következő kamatperiódusra Szerződés módosítási díj forint. utolsó banki napjának megelőző napján ér véget. Majd minden kamatperiódus a megelőző A kamat periódus a naptári negyedév első Banki munkanapján kezdődik és a negyedév az utolsó kamatperiódus, amely a kölcsön lej áratának megfelelő naptári negyedév havi EURIBOR, mint referencia kamatláb értékekhez igazodva, azzal megegyező mértékben az első lehívás napjától a következő kamatperiódus kezdőnapját megelőző napig tart, illetve 6.4. Kamatfizetés alapja a mindenkor fennálló kölcsön tartozás összege, a kölcsön 6.7. Kamatláb változás: A kamatláb a Kamatperiódus első Banki Munkanapján érvényes 3 kamatperiódus utolsó napján kezdődik. Kivételt képez ez alól az első kamat periódus, amely kezdőnapján kezdődik és a kölcsön lejáratának napján, végződik. Amennyiben a kamatperiódus utolsó napja nem Banki munkanap (a továbbiakban munkaszüneti nap), úgy munkanapig. igénybevételétől a törlesztett összeg jóváírásáig. Megfizetése utólag esedékes, a minden kamatperiódus utolsó napját követő banki munkanap és a mindenkor eltelt napok figyelembevételével. esedékességkor Az ügyleti kamatláb a kamatperiódus alatt változatlan. Az ügyleti kamatláb mértéketekintettel annak természetére- minden kamat periódus első napján automatikusan az irányadó báziskamatlábnak megfelelően változik. hitelintézeti kamatrésből áll. Amennyiben a hitelfelvevő vállalkozás valamennyi közszolgáltatási szerződése megszűnik, akkor a fizetendő kamat mértéke legalább a vállalkozásra, a közszolgáltatási szerződés megszűnésekor megállapított, egyéni referencia kamatláb értékére változik, a termékleírás szerint. 6.2 Az Ügyfél felé felszámított ügyleti kamat az MFB refinanszírozási kamatból és a EIJROR RKK 2,2 4,00 3 havi 6. Ügyleti kamat, díjak Az ügyfél az igénybevett Hitel után ügyleti kamatot fizet a Banknak.

6 6 A Közjegyző által felszámított díjat az ügyfél viseli. /vagy 7. Biztosítékok Amennyiben jelen szerződés alapján fizetendő tőke vagy kamat összegét az Ügyfél nem 8. Késedelem, Késedelmi kamat mértéke Az Ügyfélnek a jelen szerződés alapján a Bank felé keletkező kötelezettségei biztosítékául a fizeti meg az esedékesség napján (akár eredeti, akár előre hozott vagy egyéb esetén), úgy létrejövő közjegyzői okiratba foglalt ingó jelzálogszerződéssel alapított- jelzálogot a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Nyilvántartásba, az autóbuszok beérkezését követően, de legkésőbb 10 napon belül bejegyezteti, és ennek tényét a Bank számára a közokirat és a bejegyzést tartalmazó Tanúsítvány 1-1 példányának a benyújtásával igazolja. arra az összegre napi késedelmi kamat fizetendő, amelynek mértéke az ügyleti kamat plusz évi 6 % együttes összege, de legfeljebb csak a Ptk. 301/A. -ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakban meghatározott mértékű lehet. fejlesztés tárgyaként beszerzett autóbuszok szolgálnak. Az Ugyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés alapján folyósított kölcsön lehívását követően a kölcsön céljának megfelelő autóbuszok megvásárlása után a jelen szerződésben fedezetként a Felek között Banknak adott átutalási vagy fizetési megbízás teljesítését, függetlenül attól, hogy a megbízás a Bankhoz a szerződés vagy felmondási ok bekövetkezésének időpontja előtt vagy 9. Eljárás a szerződés felmondása esetén, felmondási okok Ha jelen szerződés 9.2. pontjában említett esemény vagy körülmény bekövetkezik, az szerződésszegésnek minősül, és a Bank, az egyébként nyitva álló jogorvoslati lehetőségeken túl, az Ugyfélnek küldött írásbeli értesítéssel a következő jogorvoslatokra jogosult. (i) azonnali hatállyal felmondja a jelen szerződést, amelynek következtében a Bank a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségei, megszűnnek, a rendelkezésre tartási idő azonnal megszűnik és a folyósított Kölcsön és járulékainak megfizetése azonnal esedékessé válik: és (ii) az erről szóló írásbeli értesítéssel egyidejűleg megtagadhatja valamely, Ugyfél által a után érkezett, amely előbbi esetben sem felelős a Bank az átutalási megbízás nem amely a jelen szerződés alapján fizetendő. felmondási ok bekövetkezne A jelen szerződés vonatkozásában a Bank általi felmondásra okot adó teljesítéséből fakadóan az Ugyfelet ért károkért, és/vagy (ui) érvényesítheti a biztosítékot teljes egészben. szerződéses kötelezettségének teljesítésére vonatkozó közlése valótlannak, hiányosnak bizonyulnak ahhoz a tényleges helyzethez képest, amely a nyilatkozat megtétele vagy az eseménynek/körülménynek minősülnek az alábbiak: c.) az Ugyfél a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen a.) a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV törvény (Ptk.) 525 -ban foglalt bármely b.) az Ugyfél esedékességkor valamely olyan összeget elmulaszt megfizetni a Banknak, teljesítésre illetve a teljesítésre póthatáridőt biztosított és erről az IJgyfelet írásban értesíti. teljesíti, kivéve, ha a Bank egyedi mérlegelés alapján meghozott döntésével a szerződésszerű d.) az Ugyfél által a Banknak adott gazdasági, jogi, pénzügyi információk, illetve információ átadása időpontjában fennáll, illetve az Ugyfél a Bankot bármely egyéb módon szándékosan megtéveszti.

7 az a e.) az Ügyfél olyan újabb fizetési kötelezettséget vállal, amely veszélyezteti a Bankkal szembeni jelen fizetési kötelezettségét. a jelen szerződés Biztosítéka bármely okból hatályát veszti vagy az arra vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettség vállalások kikényszeríthetősége csökken, megszűnik vagy azokat nem teljesítik. 9.3 Az Ugyfél a jelen szerződés alapján őt terhelő valamennyi fizetési kötelezettség (tőke, kamat, stb.) egyidejű teljesítésével mondja fel ajelen szerződést. 10. Szerződés módosítása: A jelen szerződést a Felek egyoldalúan nem módosíthatják A Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés módosítása csak a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével lehetséges. 11. Kapcsolattartás Ügyfél részéről: Körös Volán Zrt Békéscsaba, Szarvasi Út 103. Such Mihályné gazdasági igazgató Te!: 66/ Bank részéről: OTP Bank Nyrt Békéscsaba, Szent István tér 3. Széplaki Krisztina ügyfélkapcsolati tanácsadó Te!: 66/ Információ szolgáltatás: Hatálybalépés Ajelen szerződés az aláírás napjával lép hatátyba. 14. Egyéb rendelkezések Titoktartás: A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymás gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tényt, információt, adatot amelynek birtokába jutnak jelen szerződés alapján, harmadik személyekkel nem közölnek, azokat nem adják ki, és nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a Kbt. 73. (1)-(3) bekezdésében foglaltakat Tájékoztatás: A KÖRÖS Volán Autóbuszközlekedési Zrt. tájékoztatta szerződéses partnerét, hogy a magyar állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság, és az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 5. (1)-(2) bekezdései értelmében közfeladatot ellátó gazdasági társaságnak minősül. Erre való tekintettel személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján általa kötött szerződések vonatkozásában közzétételi, valamint tájékoztatási kötelezettsége áll fenn, melyet a jogszabályok értelmében teljesíteni köteles. 7

8 14.3. Támogatásra vonatkozó rendelkezések Az állami támogatás joosulatlan felhasználása, támogatással való visszaélés - A - Amennyiben - A hitelfelvevő köteles a finanszírozó hitelintézetet értesíteni a Hiteiprogram keretében kötött, annak során felmerülő minden olyan tényről, változásról, amely jogosulatlaiiul igénybe vett állami támogatás megvalósulásához vezethet. Ha a végső hitelfelvevő e bekezdésében szereplő tájékoztatási kötelezettséget megszegi, a szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani. a végső hitelfelvevő a Hitelprogramra, vonatkozó közösségi jogszabályokat megszegi, a Hitelprogramban rendelkezéseibe ütköző célra használja fel a kölcsön összegét, a végső hitelfelvevőt, refinanszírozás esetén a finanszírozó hitelintézet által, közvetlen finanszírozás esetén pedig az MFB Zrt. által kell felszólítani az eredeti állapot helyreállítására. Amennyiben ez nem lehetséges a szerződést fel kell mondani. végső hitelfetvevő az (1), illetve (2) bekezdésben szereplő felmondás esetén a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegét köteles megtéríteni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bank, a as programozási időszakban a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében társfinanszírozott támogatások hazai lebonyolításában részt vevő szervezet jelzése, vagy az MFB Zrt. Monitoring Igazgatósága által végzett ellenőrzés, vagy az Európai Unió hivatalos szerve által végzett ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a végső hitelfelvevő az állami támogatásokra vonatkozó kötelezettségeit megszegte (támogatással való visszaélés esete), akkor a vállalkozás a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatást (az egyes kamatfizetések időpontjában érvényes referencia alapkamatláb és a ténylegesen fizetett kamat különbözetéből adódó támogatástartalom) 8 naptári napon belül az MFB Zrt-nek köteles megfizetni. A jogosulatlanul igénybe vett állami támogatást az első folyósítás időpontjában érvényes visszafizettetési kamattal növelt értékben kell megfizetni. A visszatérítési kamat attól a naptól esedékes, amikor a Bank megkötötte a Hitelszerződést a végső hitelfelvevővel, addig a napig, amíg a hitelfelvevő a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatást meg nem fizeti az MFB Zrt. részére. A fizetési kötelezettség akkor tekinthető teljesnek, amikor megtörtént a fizetendő összegnek az MFB Zrt. bankszámláján való jóváírása. Amennyiben az Ügyfél a Hiteiprogram keretében vásárolt járművet a Hitelszerződés fennállása alatt elidegeníti, akkor az elidegenített hányadra eső állami támogatást és hitelt vissza kell fizetnie és az elidegenítésből származó árbevétel teljes összegét a kölcsön előtörlesztésére szükséges fordítani. Támogatással való visszaélésnek minősülnek különösen az alábbi esetek: a) a végső hitelfelvevő a hitelkérelmi dokumentációban, illetve az eszközbeszerzés megvalósítása során az eszközbeszerzés szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja, 8

9 használja fel, tisztviselői és felhatalmazott Iliggetlen szakértői vagy az MFB Zrt. és azok megbízottai a hitel felhasználását és a Hiteiprogram egyéb állami támogatási feltételeinek teljesülését ellenőrizzék, és ennek során különösen: másolatokat készítsenek, vagy kérjenek. 3) a könyveket és egyéb üzleti nyilvántartásokat megvizsgálják, és 2) a helyszínen szóbeli magyarázatot kérjenek; 1) az érintett vállalkozás helyiségeibe vagy területére belépjenek; Unió Számvevőszéke vagy az Európai Unió Bizottságának felhatalmazott c) a kedvezményezett nem teszi lehetővé, hogy a hitelintézet vagy az Európai 9 ) Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet 9. cikkében foglaltak, valamint a 271 /2008/EK Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a pénzügyminiszter közleményt ad ki, illetve azt a Pénzügyminisztérium honlapján közzéteszi. Az alkalmazandó amikor a kedvezményes kamatozású kölcsönt első alkalommal a kedvezményezett - Az Ugyfél az MFB Zrt. részére visszafizettetési kamatot tartozik megfizetni kamat a következő években tovább kamatozik bizottsági rendelet alapján kerül megállapításra. A visszafizettetési kamatról az visszafizettetési kamat mértéke az azon időpontra vonatkozó kamatlábnak felel meg, hitelfelvevő rendelkezésére bocsátották. A kamatlábat konszolidált alapon a támogatás visszatérítésének időpontjáig kell alkalmazni, azzal, hogy az előző évben felhalmozott Visszafizetési kamat A kamat mértéke az Európai Bizottság által az Európai Közösséget létrehozó jogosulatlan támogatás vagy támogatással való visszaélés esetén. aránya, valamint a támogatott beruházás megvalósítási helye nyilvánosságra hozható kedvezményezettjének neve, továbbá a támogatás tárgya, a támogatás összege és - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 2.-ának 5. pontja alapján az állami támogatás Támogatással kapcsolatos információk nyilvánossáwa hozatala. és az interneten megjeleníthető. állami támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegét köteles megtéríteni. Az Ügyfél a fenti két bekezdésben szereplő felmondás esetén a jogosulatlanul igénybe vett Bank a Hitelszerződést felmondja. által felszólításra kerül az eredeti állapot helyreállítására. Amennyiben ez nem lehetséges, a Amennyiben az Ügyfél a Hitelprogramra vonatkozó közösségi jogszabályokat megszegi, a Hiteiprogram rendelkezéseibe ütköző célra használja fel a kölcsön összegét, az Ugyfél a Bank minden olyan tényről, változásról, amely jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás megvalósulásához vezethet. Ha az Ugyfél e bekezdésben szereplő tájékoztatási kötelezettségét megszegi, a Hitelszerződést a Bank azonnali hatállyal felmondja. Az Ügyfél köteles a Bankot értesíteni a Hitelprogram keretében kötött, annak során felmerülő hitelkérelemben/refínanszírozási adatlapban meghatározott eszközbeszerzésre b) a végső hitelfelvevő a kedvezményes hitelt nem a

10 10! alapulvételével. napon belül esedékes. A visszatérítési kamattal megnövelt, jogosulatlan támogatás hatályos jogszabályok az irányadóak. Összegét az Ugyfél az M.FB Zrt. által meghatározott bankszámlára köteles megfizetni. visszatérítésének időpontja között, akkor a kamat mértékét 5 (Öt) éves időszakonként a kedvezményezett hitelfelvevő rendelkezésére bocsátása és a támogatás Újra kell számolni, az újraszámítás időpontjában hatályos visszafizettetési kamatláb Ha azonban 5 (Öt) évnél hosszabb idő telik el a jogellenes támogatás első alkalommal A visszatérítési kamat megfizetése a jogellenesség megállapítását követően 8 naptári pénzügyi teljesítés időpontjában nem szerepel a fenti adatbázisban, úgy a évi XCII. igazolni a köztartozás mentes adózói adatbázisban való részvételét. Amennyiben Bank a törvény (Art. 36/A. (6) bekezdése alapján hitelfelvevő részére be kell mutatnia, át kell régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolását. adnia, vagy meg kell küldenie a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem A Bank köteles a pénzügyi teljesítés megkezdését megelőzően írásos nyilatkozatában 15. Záró rendelkezések Mellékletek (további): Rendelkezési Lap Kelt: Békéscsaba, 201 l. október l2. 1 / A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az MFB Közösségi Hitelfelvevő: Körös Volán Zrt. Bank: OTP Bank Nyrt. Közlekedésfejlesztési Hiteiprogram Utmutatójában szereplő részletes leírás és mindenkor Cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi Út 103. Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 3. telefon: 66/ telefon: 66/ kapcsolattartó: Such Mihályné kapcsolattartó: Széplaki Krisztina fax: 66/ fax: 66/ A jelen szerződés a Felek közös elolvasást és értelmezést követően, annak 15.2 Ajelen szerződés 1-es számú mellékletét képezi a biztosítéki szerződés A jelen szerződés 2-es számú mellékletét képezi a törlesztés ütemezése. tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jeléül, cégszerűen írták alá. yeérigzgat6 ügyvezető igazg,tó helyettes (KBC vezető SzaasíIét J\ fa Ist4n 1Pap Sándor a1árás aláírás (í (iá 1!, Vd j 1/ / / i7! I 1/:

11 későbbiekben megkötésre kerülő közjegyzői okiratba foglalt ingó jelzálogszerződés számú Éven túli lejáratú hitelszerződés 7. pontja alapján í 1-es számú melléklet Számú Éven túli lejáratú hitelszerződés

12 év hó nap Ft azaz 2-es számú melléklet MINTA számú Éven túli lejáratú hitelszerződés Törlesztés ütemezés az számú szerződéshez. Kelt: Békéscsaba október 12. aláírás aláírás Hitelfelvevő: Bank: Cím: Cím: telefon: telefon: fax: fax: kapcsolattartó: kapcsolattartó: és így tovább a 40. számú részletig

13 5600 Békéscsaba, Szent István tér 3. A lehívás címzettje: OTP Bank Nyrt. Békéscsabai Fiók Rendelkezési lap 13 A A lehívás teljesítésének időpontja: A Lehívási értesítő beérkezése Az OTP Bank Nyrt. tölti ki: cégszerű aláírása Ügyfél/Hitelfelvevő Kelt: akkor 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás adótartozásról. Melléklet: Amennyiben az Adós nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, A Rendelkezési lap nem vonható vissza. - Egyéb - Hitelfelvevő pénzforgalmi bankszámla száma, amelyre a hitel folyósítását kéri - A folyósítás értéknapja /időpontja» összeg folyósítását az alábbiak szerint: azaz Ft szerződésszámú hitelszerződés 5) pontja alapján, visszavonhatatlanul kérjük (székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi Út 103., adószám: ), mint Ugyfél/Hitelfelvevő között október 12-én létrejött ,-Ft összegű Békéscsaba, Szent István tér 3.) és a KÖRŐS VOLAN Autóbuszközlekedési Zrt. Az OTP Bank Nyrt. képviseletében eljáró Dél-alföldi Régió Békéscsabai Fiók (5600 OTP Bank Nyrt.

14 Í

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: székhelye: cégjegyzék száma: Cégbíróság: statisztikai

Részletesebben

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Útmutató 1 2012. 1 Hatályos 2012.09.06-tól Tartalomjegyzék Első rész: Általános rendelkezések... 3 1. Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre...

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2013. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

fffi.! #>// I*./T ;YI Ellenjegyző AaE.. M. o/4.q5./r. ö^.t-t. ^ osztályvezető -<.. Ici4, Ofl). ^f ?Q((. 0^7 X

fffi.! #>// I*./T ;YI Ellenjegyző AaE.. M. o/4.q5./r. ö^.t-t. ^ osztályvezető -<.. Ici4, Ofl). ^f ?Q((. 0^7 X Ügyiratszám:l/103442/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Pénzügyi Osztály A szerződés tárgya: Hosszú lejáratú beruházási hitel kedvezményes kamatfeltételekkel az önkormányzati tulajdonú, és

Részletesebben

Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok

Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok kölcsönszerződés 1. számú függeléke Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Ügyfél

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Útmutató 2015 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1.1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE, ALKALMAZÁSI KÖRE... 3 1.2.

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2012. 02.06. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vállalkozásokkal, egyéb gazdálkodó szervezetekkel megkötött forint alapú hitel/kölcsön és egyéb kockázatvállalási ügyletekben A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezettel (továbbiakban:

Részletesebben

- 1095 Budapest, Lechner ÖdÖn fasor 9. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 l~1 Fax: (06 1)3289696 www.kh.hu bank~kh.

- 1095 Budapest, Lechner ÖdÖn fasor 9. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 l~1 Fax: (06 1)3289696 www.kh.hu bank~kh. 4/G ~ K&H Bank Zrt. - 1095 Budapest, Lechner ÖdÖn fasor 9. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 l~1 Fax: (06 1)3289696 www.kh.hu bank~kh.hu SZERZŐDÉS 2012. ÁPRILIS 23. NAPJÁN KELT BUDI -I 2-004910D

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2013. február 13.. 1 1 Módosítva a 2/2013. MFB Közlemény alapján. Hatályos 2013. február 13-tól. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ

Részletesebben

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző:

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző: Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat Hatályban: 2011. február 28-tól 1 / 13 Tartalom I. Hitelügylet (kockázatvállalás)... 3 1. Hitelügylet fajtái... 3 2. Az Ügyfél hitelképességének vizsgálata... 3 3. A hitel- és kölcsön szerződésben szereplő

Részletesebben

Hiteliktatószám: 727-..- -

Hiteliktatószám: 727-..- - Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 9756 Ikervár, Rákóczi utca 5. Adószáma:

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. MFB Közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2011. április 26. 2 Hatályos: 2011. április 26. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd

Részletesebben

19.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: BANKSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Kártya 2-höz Rövidített név: Székhely: Fő tevékenység

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív-

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben