Üzletszabályzat a C-hitelről és a Multipont C-hitelről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzletszabályzat a C-hitelről és a Multipont C-hitelről"

Átírás

1 XX/2009-LAK-XXXX. Hatályos: augusztus 1 OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a C-hitelről és a Multipont C-hitelről Hatályos: december 1-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a cégjegyzékszámon Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Honlap:

2 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 II. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 3 1. Általános rendelkezések 3 2. Meghatározások 4 3. A C-hitel, illetve a Multipont C- hitel feltételei 6 4. A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel hiteldíja 7 5. A hitelszámlára vonatkozó rendelkezések 8 6. A kártyára vonatkozó rendelkezések A C-hitel, illetve a Multpont C- hitel szerződés módosítása A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés megszűnése A titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések Egyéb rendelkezések 15 III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 15

3 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az OTP Bank Nyrt.(továbbiakban: Bank, tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat, dátuma: november 27.) jelen üzletági Üzletszabályzata a természetes személyek részére december 31-ig engedélyezett C-hitel, Multipont C- hitel szerződési feltételeit tartalmazza. 2. A Számlatulajdonos(ok) és a Bank közötti jogviszony írásbeli szerződés alapján jött létre, amely tartalmazza a konkrét üzleti feltételeket, a Számlatulajdonos(ok) és a hitelező jogait, kötelezettségeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket. 3. A Bankkal szemben fennálló tartozások visszafizetéséért helytálló, adósi pozícióban lévő több Számlatulajdonos felelőssége egyetemleges. Egyetemleges kötelezettség esetében minden kötelezett az egész szolgáltatással tartozik, de amennyiben bármelyikük teljesít, a jogosulttal szemben a többiek kötelezettsége is megszűnik [Ptk (1) bek.].ahol a szerződés, Üzletszabályzat Számlatulajdonosról ír, ott a szerződést aláíró valamennyi Számlatulajdonost kell érteni. Az egyetemlegesség alapján a Bank a szerződésből származó követeléseit bármelyik Számlatulajdonossal szemben, akár külön-külön, akár együttesen érvényesítheti. 4. A C-hitelhez kapcsolódó Multipont C-hitelkártya értékesítése október 11-től megszűnt. Helyette a továbbiakban a klasszikus hitelkártyával egyenértékű, pontgyűjtésre alkalmas Multipont hitelkártya igényelhető január 1-től az OTP Bank Nyrt. a C-hitel értékesítését megszűntette, ettől az időponttól a Bank új hiteligénylést nem fogad be. 6. A Bank és a Számlatulajdonos közötti jogviszonyra irányadó szabályok: 6.1. A Bank és a Számlatulajdonos között létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezi az egyedi szerződés, valamint az egyedi szerződésre irányadó Hirdetmény és Üzletszabályzat, valamint a pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat és a Betéti Kártya Üzletszabályzat. A jogviszony tartalmának megállapítása során a fenti felsorolás egyben értelmezési sorrendet is jelent. Amennyiben az egyedi szerződés rendelkezései eltérnek az Üzletszabályzatok rendelkezéseitől, akkor az egyedi szerződés rendelkezései alkalmazandók. Amennyiben valamely, az adott jogviszony részét képező kérdésre az egyedi szerződés nem tartalmaz rendelkezést, úgy a vonatkozó rendelkezést tartalmazó Üzletszabályzat az irányadó. Ha az adott kérdésre a fent megjelölt Üzletszabályzatok sem tartalmaznak rendelkezést, az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók A Bank és a Számlatulajdonos közötti jogviszonyban a 6.1. pontban meghatározott dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény ( Hpt.), a kiadott Kormány és PM rendeletek, az MNB rendeletei, a fogyasztási kölcsönökre vonatkozó, valamint a szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv ( Ptk. ) rendelkezési az irányadók. 7. A Bank és a Számlatulajdonos közötti tájékoztatás és kölcsönös információ csere hivatalos nyelve a magyar. 8. Az OTP Bank kijelenti, hogy a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló magatartási kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel alávetette magát. A kódex rendelkezései megtekinthetők a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján (www.pszaf.hu), valamint az OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu).

4 4 II. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések 1.1. A C-hitel szerződés, illetve a Multipont C-hitelszerződés szerinti fizetési kötelezettség szerződésszerûen teljesítettnek tekintendő, ha az esedékes tartozás összege legkésőbb a kikötött teljesítési napon a hitelszámlán jóváírásra kerül A C-hitel szerződés, illetve a Multipont C-hitelszerződés felmondása esetén a Számlatulajdonos még fennálló teljes tartozása azonnal és egy összegben esedékessé válik. Ha az ily módon egy összegben esedékessé vált tartozás maradéktalan kiegyenlítésére a felmondó nyilatkozatban kikötött határidőn belül nem kerül sor, a hiteldíjon felül a tartozás teljesítéséig a késedelmi kamat is felszámításra kerül Az a Szerződő fél, aki az igénylés elbírálásához szükséges tényt vagy adatot nem a valóságnak megfelelően közöl, vagy elhallgat, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő felelősséggel tartozik A Számlatulajdonos és az egyéb kötelezettek a C-hitel szerződés, illetve a Multipont C- hitelszerződés hatályban léte alatt kötelesek a Bankot haladéktalanul tájékoztatni a szerződésben foglaltak teljesítése szempontjából minden jelentős tényről és körülményről, így különösen a Számlatulajdonosnak, illetve egyéb kötelezetteknek a Bank tudomására hozott adataiban beálló esetleges változásáról (pl. cím-, telefonszám-, névváltozások), a fedezet(ek) meglétéről, értékéről és értékesíthetőségéről, értékének csökkenéséről A Bank a szerződéssel összefüggő értesítéseit, tájékoztatóit, felszólításait a Számlatulajdonos, illetve az egyéb kötelezettek szerződésben megjelölt, illetve utóbb írásban bejelentett levelezési címére küldi Egyetemlegesen kötelezett Számlatulajdonosok esetében, a Bank bármelyik félhez intézett jognyilatkozatai valamennyi Számlatulajdonos tekintetében hatályosnak tekintendőek A Bank az esedékes, felszólítás ellenére meg nem fizetett tartozást, annak járulékait, valamint a követelés érvényesítésével esetlegesen felmerülő költségeket a Számlatulajdonossal, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettséget vállalókkal szemben - a felek eltérő megállapodása, vagy eltérő jogszabályi felhatalmazás hiányában - bírósági úton érvényesíti A Bank jogosult a C-hitel szerződés, illetve a Multipont C-hitelszerződés alapján kötelezett személyektől a szerződésében foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a kötelezettek személyi adataira vonatkozó, és a velük szemben fennálló kockázat mértékének megállapításához szükséges tájékoztatókat, vagy dokumentumokat bekérni. A C-hitel szerződés, illetve a Multipont C- hitelszerződés szerint kötelezett személyek jogosultak megismerni minden olyan adatot, melyet a Bank személyükkel kapcsolatban kezel A Bank jogosult a Számlatulajdonos, az egyéb személyes kötelezettek, valamint az igényelt és felvett hitel adatait az adósnyilvántartó rendszereiben nyilvántartani, tárolni és kezelni. A Bank jogosult továbbá a tudomására hozott adatok felülvizsgálatára és ellenőrzésére A C-hitel és a Multipont C-hitel kizárólag a hitelszámlához kapcsolódó MasterCard Kártyával együtt vehető igénybe. 2. Meghatározások A C-hitelhez, illetve Multipont C-hitelhez kapcsolódó Kártyára vonatkozó meghatározásokat a Betéti Kártya Üzletszabályzata tartalmazza.

5 5 Szerződő fél: cselekvőképes, devizabelföldi, legalább 21 és legfeljebb 70 éves életkorú természetes személy, akinek a Bankkal C-hitel szerződése, illetve Multipont C- hitelszerződése áll fenn. Számlatulajdonos: a hitelszámla egyedüli tulajdonosa, vagy közös rendelkezési jogosultsággal bíró, legfeljebb két tulajdonosa. C-hitel Szerződés: a Szerződő fél és a Bank által megkötött egyedi szerződés, amely a.) a Hitelszámlával és a Kártyával összefüggő jogviszonyt létrehozza, és b.) a Hitelszámlával és a Kártyával kapcsolatos adatokat és rendelkezéseket tartalmazza. Multipont C- hitel Szerződés: a Szerződő fél és a Bank által megkötött egyedi szerződés, amely a.) a Hitelszámlával és a Kártyával összefüggő jogviszonyt létrehozza, és b.) a Hitelszámlával és a Kártyával kapcsolatos adatokat és rendelkezéseket tartalmazza. Hitelszámla: a Banknál vezetett azon számla, amely a lebonyolított tranzakciók, a hitelszámla, valamint az ahhoz kapcsolódó Kártya(k) használatával összefüggő kamatok, díjak és költségek, valamint a kölcsönjogviszonyon alapuló banki követelések automatikus elszámolására szolgál. A hitelszámla a Szerződés szerinti hitelkeretet, illetve annak felhasználása esetén a még igénybe vehető rendelkezésre álló összeget - a továbbiakban: keretmaradványt - foglalja magában. Hitelkeret: a hitelszámla nyitóegyenlege, melynek összege a lebonyolított tranzakciók pénzügyi fedezeteként szolgál. Törlesztőrészlet: a Bank által előírt mértékû, a hitelszámlára teljesítendő havi gyakoriságú visszafizetési kötelezettség. Honos fiók (Számlavezető fiók): a Bank azon fiókja, amely a C-hitel szerződést, illetve a Multipont C-hitelszerződést és az azzal összefüggő dokumentumokat kezeli. Tranzakció: a Hitelszámlán jelentkező terhelés vagy jóváírás, ide értve a Kártya pénzügyi funkcióján alapuló rendeltetésszerû használatot, valamint ennek alapján a kereskedői elfogadóhellyel történő elszámolás folyamatát. Értéknap: az a nap, amelyet a Bank a Hitelszámla javára vagy terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz. Számlakivonat: a Hitelszámla forgalmára vonatkozó adatokat tartalmazó, Bank által kiadott dokumentum, mely az egyes bankműveletek azonosítására szolgáló valamennyi adatot feltünteti. A Bank a Számlakivonatot a Szerződő fél által megjelölt levelezési címre küldi meg. Pontgyűjtő program: a Bank partnereivel közös lojalitás programja, melyben a Multipont C-hitelkártyás vásárlásokkal pontok gyűjthetőek. A pontgyűjtéssel és pontbeváltással kapcsolatos szabályokat a Multipont Program Szabályzata tartalmazza. Credit default swap: jelen üzletszabályzat, valamint a felek között létrejött kölcsönszerződés alkalmazásában a credit default swap egy adott hitel kockázata ellen védelmet vevő és védelmet eladó között létrejött kétoldalú szerződés, amely egy meghatározott ún. referencia-adós valamely adósságának hitelkockázatára vonatkozik. Eszerint, ha a szerződésbeli hitelesemény bekövetkezik, akkor a védelmet eladó megfizeti a védelmet vevőnek a követelésben keletkezett kárt, aminek ellentételezéseként a vevő díjat fizet.

6 6 Swap ügylet: jelen üzletszabályzat, valamint a felek között létrejött kölcsönszerződés alkalmazásában swap (deviza-, tőke- és kamatcsere) ügylet valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből, illetve több határidős ügyletből tevődik össze és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után. Swap hozam: jelen üzletszabályzat, valamint a felek között létrejött kölcsönszerződés alkalmazásában swap hozam alatt a bankközi kamatlábakból számított, független pénzügyi információs rendszeren közzétett kamatláb értendő. 3. A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel feltételei A C-hitel szerződés, illetve a Multipont C- hitelszerződés határozatlan időtartamra szóló hitelkeret szerződés. A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel kizárólag a hitelszámlához kapcsolódó kártyával együtt vehető igénybe. A Bank a kölcsönjogviszonyt jogosult a Számlatulajdonos(ok) hitelképessége és teljesítőképessége tekintetében felülvizsgálni, és ezen felülvizsgálat eredményeként a kölcsönjogviszony módosítását kezdeményezni vagy megszüntetni. a) A hitelkeret összege: a Bank a hitelkeret összegét a Számlatulajdonos(ok) bonitása alapján határozza meg. A bonitásvizsgálat során a fenti feltételek meglétén túl - a Bank figyelembe veszi különösen a Számlatulajdonos(ok) fizetőképességét, fizetőkészségét, esetleges fennálló vagy fennállt fizetési kötelezettségei összegét, teljesítésének mikéntjét. A hitelkeret mindenkori minimális és maximális összegét a C-hitel hiteldíjáról, egyéb kamatairól és díjairól, valamint a kapcsolódó kártya díj- és jutalék mértékeiről, illetve a Multipont kártyákról szóló Hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény) tartalmazza. A Bank szabad összegként tartja nyilván a hitelszámlára történő jóváírásokból, a hitelszámlán lévő tartozás után fennmaradó összeget. A szabad összeg a hitelszámlával összefüggő kötelezettségek teljesítésére szolgál. b) A hiteldíj: (kamat, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék) változó, mindenkori mértékét a Hirdetményben teszi közzé a Bank. c.) Betéti kamat: változó, mindenkori mértékét a Hirdetményben teszi közzé a Bank. d.) Hitelbírálati díj: változó, mindenkori mértékét a Hirdetményben teszi közzé a Bank. e.) Kiegészítő biztosítási szolgáltatás: A C-hitel, illetve a Multipont C-hitelkerethez kapcsolódó haláleseti kockázati biztosítás, amely a kölcsönfelvevő elhalálozása esetén a C-hitelkeret, illetve a Multipont C-hitelkeret szerződés alapján, a biztosítási esemény bekövetkezésekor fennálló C-hitel, illetve Multipont C-hitel és hiteldíja visszafizetésére nyújt fedezetet. Közös rendelkezésű hitelszámla esetén az egyik Számlatulajdonos elhalálozásakor a biztosítási összeg a legutolsó hitelképesség vizsgálat során ennél a tulajdonosnál figyelembe vett jövedelem (-átutalás) arány függvényében kerül meghatározásra. f) Elektronikus banki szolgáltatás igénybevétele: Azon Számlatulajdonosok, akik egyben a Bank valamely elektronikus banki szolgáltatását igénybe vevő ügyfelek is, e szolgáltatás keretében végrehajtott tranzakcióval kezdeményezhetik a számlakör bővítését a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel számlával. A Szerződő fél a számlakör bővítéséről köteles a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel további Számlatulajdonosát

7 7 tájékoztatni. A Számlatulajdonos(ok) felelőssége az elektronikus módon történő rendelkezés esetén is a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon áll fenn. A Számlatulajdonos(ok) által az elektronikus módon igénybe vehető szolgáltatások körét az adott elektronikus banki szolgáltatásról szóló mindenkor hatályos Üzletszabályzat tartalmazza. 4. A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel hiteldíja (ügyleti kamat, kezelési költség és rendelkezésre tartási jutalék), hitelkeret túllépése esetén felszámított kamat, késedelmi kamat, teljes hiteldíj mutatója, betéti kamat, egységesített betéti kamat mutató 4.1. A Bank a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel esetében - változó mértékû ügyleti kamatot, - változó mértékû kezelési költséget, - változó mértékû hitelkeret túllépése esetén felszámított kamatot, - változó mértékû rendelkezésre tartási jutalékot, és - késedelmes teljesítés esetén - az elmulasztott kölcsöntőke tartozás után a hiteldíjon felül késedelmi kamatot, a hiteldíj késedelmes teljesítése esetén az elmulasztott tartozás után a kölcsöntőke után járó mindenkori Hirdetményben közzétett ügyleti + késedelmes teljesítés esetére felszámítandó kamatot számít fel. Amennyiben a hivatkozott, vagy egyéb más jogszabálynak a kölcsöntartozás után járó késedelmi kamat mértékére vonatkozó kötelező rendelkezése hatályát veszti, a késedelmi kamat mértékére a Bank mindenkor hatályos Hirdetményében foglaltak az irányadóak Amennyiben a Számlatulajdonos a kötelező havi törlesztőrészlet összegét a Banknál vezetett lakossági bankszámlájáról fizeti meg, kezelési költség kedvezményre jogosult, melynek mindenkor érvényes mértékét a Hirdetmény tartalmazza. Ha a Számlatulajdonos Banknál vezetett lakossági bankszámlája bármely ok miatt megszûnik, de a továbbiakban a kötelező havi törlesztőrészletet másik banknál vezetett lakossági bankszámlájáról vállalja megfizetni, a Bank a megszűnés időpontjától jogosult módosítani a kezelési költség mértékét és az ebből származó hátralékkal a Számlatulajdonos tartozását növelni Az ügyleti kamat, kezelési költség, hitelkeret túllépése esetén felszámított kamat, rendelkezésre tartási jutalék, és késedelmi kamat felszámítása a következő képlet alapján történik: tőke x naptári napok száma x kamatláb Kamat = Teljes hiteldíj mutató: A teljes hiteldíj mutató az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a hitel folyósításáig a pénzügyi intézménynek fizetett költségekkel csökkentett hitelösszeggel. (Kivonat a 41/1997.(III.5.) Korm. rendelet 8. -ából). A teljes hiteldíj mutató a 3 hónapnál hosszabb lejáratú fogyasztási kölcsönök esetében irányadó. A teljes hiteldíj mutató a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a hitellel kapcsolatos kamaton túli egyéb költségeket is be kell számítania, ezért az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában. A teljes hiteldíj éves százalékban kifejezett összegének számításául szolgáló mutató az egy időpontban történő hitelfolyósítás esetén:

8 8 Ahol: m A K H = K=1 (1 + i ) t K H = a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő - a pénzügyi intézménynek fizetendő - költségekkel. A K = a K-adik törlesztőrészlet összege m = a törlesztőrészletek száma t K = a K-adik törlesztőrészlet években vagy töredék években kifejezett időpontja i = a THM értéke A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A teljes hiteldíj mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát A Bank a C-hitel, illetve a Multipont C- hitel esetében változó mértékű betéti kamatot számít fel, a következő képlet alapján: tőke x naptári napok száma x kamatláb Kamat = A betéti kamat jóváírásának a napját a Hirdetmény tartalmazza. A kamatszámítás kezdő időpontja a bank követelését meghaladó összegnek a hitelszámlára történő befizetési napja, míg utolsó napja a betét felvételét megelőző nap. 5. A hitelszámlára vonatkozó rendelkezések 5.1. A C-hitel, Multipont C-hitel szerződés a Bank által történő aláírás időpontjában lépett hatályba. A Bank az általa aláírt C-hitel, Multipont C-hitel szerződés egy példányát az azt aláíró Szerződő fél(ek) rendelkezésére bocsátotta. A Bank a Szerződés érvényes és hatályos létrejöttének, valamint az esetlegesen igényelt biztosítékoknak a Bank által megkívánt feltételek szerinti rendelkezésre állása időpontjától kezdődően tartja rendelkezésre az általa jóváhagyott hitelkeret összegét Amennyiben a hitelszámla két Számlatulajdonos közös rendelkezése alatt áll, a Számlatulajdonosokat a Szerződés szerinti jogok és kötelezettségek egyetemlegesen jogosítják és terhelik. Közös rendelkezésû hitelszámla esetén mindkét Számlatulajdonos önálló Kártyát birtokolhat A hitelkeret, illetve a mindenkori keretmaradvány terhére és erejéig egy összegben vagy részletekben kölcsön vehető igénybe az alábbiakban meghatározott módokon: - Kártyával áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésével bármely, a Kártyán szereplő logoval ellátott kereskedelmi elfogadóhelynél, személyesen, telefonon vagy postai úton a kereskedői elfogadóhellyel fennálló szerződéses jogviszonynak megfelelően. A Kártya elfogadás feltétele lehet egyes POS-ok esetében a PIN-kód megadása, - Kártyával történő készpénzfelvétellel azokban a bankfiókokban, illetve beváltóhelyeken, melyek a Kártyán szereplő logoval vannak ellátva, - a Számlatulajdonos által megjelölt bankszámlára történő átutalással, - a Szerződés egyedi részében, ennek hiányában a Hirdetményben meghatározott napi limitet meg nem haladó mértékben Kártyával történő készpénzfelvétellel a PIN-kód egyidejû megadása mellett a Kártyán szereplő logoval ellátott ATM-ből.

9 A hitelkeret rulírozó módon áll rendelkezésre, azaz a Hitelszámlára érkező jóváírások a Hitelszámlán történő elszámolásukat követően, a felhasználható összeget a jóváírás mértékében növelik A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel mindenkori járulékai (ügyleti kamat, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, hitelkeret túllépés esetén felszámított kamat) minden naptári hónap utolsó napján esedékesek, a 5.8. pontban meghatározott esetet kivéve A Bank a kölcsönjogviszony időtartama alatt jogosult a Számlatulajdonos hitelképességét és teljesítőképességét felülvizsgálni, melynek eredményétől függően kezdeményezheti a jóváhagyott hitelkeret összegének leszállítását. Amennyiben a hitelkeret összegének leszállítására vonatkozó szerződés módosítás megkötését a Számlatulajdonos elutasítja vagy nem nyilatkozik, a Bank jogosult a Szerződést rendes felmondási joga gyakorlásával megszüntetni, melynek időtartama alatt a Számlatulajdonos újabb kölcsön igénybevételére nem jogosult. 5.7 A hitelszámlán keletkezett tartozásait a Számlatulajdonos a 5.8. pontban meghatározott módon és esedékesség szerint havonta tartozik megfizetni A kötelezően megfizetendő havi törlesztőrészlet mértéke minden naptári hónap utolsó napján, a hiteldíj terhelését követő, maximum az engedélyzett hitelkeret erejéig terjedő záróegyenleg meghatározott százaléka, melynek mindenkori mértékét és minimum összegét a Hirdetmény tartalmazza. Ha a naptári hónap végén a záróegyenleg a mindenkori minimum értéknél kisebb, a törlesztőrészlet a záróegyenleggel egyezik meg. A törlesztőrészletek minden naptári hónap 1. és 15. napja között esedékesek, a Számlatulajdonos által megválasztott napon. Az első törlesztőrészlet az első folyósítást követő naptári hónap előzőek szerint meghatározott napján esedékes, amennyiben a Bank ettől eltérő értesítést nem küld a Számlatulajdonos részére. A Számlatulajdonos a havi törlesztőrészletet a Bank rendelkezései szerint köteles megfizetni. A Bank a kötelező havi törlesztést teljesítettnek tekinti, ha a hitelszámlán az adott hónap első napja és az esedékesség időpontja között az esedékes törlesztőrészletnek megfelelő összeg jóváírásra került. A megállapított törlesztőrészlet megfizetésének késedelmes vagy csökkentett összegű teljesítése esetén a Bank jogosult az esedékességi időponttól kezdődően a hátralék teljes összege után késedelmi kamatot felszámítani. Az esedékességi időpontban a Bank jogosult a Számlatulajdonos korábbról fennálló, a havi törlesztőrészlet megfizetésének elmaradásából vagy csökkentett összegű teljesítéséből származó hátralékát és a késedelmi kamat együttes összegét is kérni. Ha egy adott törlesztőrészlet megfizetésével a Számlatulajdonos hitelszámlán fennálló tartozása kiegyenlítésre került, a Bank jogosult az esedékességi időpontban a hónap első napja óta elhatárolt hiteldíjat is esedékessé tenni. A kötelező havi törlesztésen felül a Számlatulajdonos rendelkezése szerint havi rendszerességgel, egy összegben, vagy egyéb módon magasabb összegű törlesztéseket és további befizetéseket is eszközölhet a következők szerint: - Kártyával a Bank saját és befizetésre alkalmas ATM-jein keresztüli borítékos befizetéssel, - a Számlatulajdonos Banknál vagy más banknál vezetett lakossági bankszámlájáról történő rendszeres vagy eseti átutalással, - a Bank fiókjában történő készpénzbefizetéssel, - az OTP Direkt Telefonos Ügyintézői Szolgáltatáson keresztül adott megbízással, 5.9. A Bank a hitelszámla terhére számolja el a lebonyolított tranzakciókkal forgalmazott összegeket, a hitelszámlával összefüggő kezelési költséget, ügyleti kamatot,, rendelkezésre tartási jutalékot, a hitelkeret túllépése esetére felszámítandó kamatot és egyéb költségeket, továbbá a Kártyával kapcsolatban felmerülő díjakat és költségeket.

10 10 A Számlatulajdonos(ok) köteles(ek) gondoskodni arról, hogy a 5.5. és a 5.8. pontban meghatározott időpontra a hitelszámlán, vagy a lakossági bankszámlán az elszámolásra, illetve törlesztésre kerülő összegek fedezete rendelkezésre álljon. A Bank a hitelkeret összegét meghaladó tartozás után a hitelkeret túllépésének időszakára, azaz mindaddig, amíg a tartozás a hitelkereten belülre nem kerül, a hitelkeret túllépés esetére felszámítandó, mindenkor hatályos Hirdetményében közzétett kamatot érvényesít. Amennyiben a Számlatulajdonos a Bank írásbeli felhívására a hitelkeret túllépése miatt felmerült tartozását nem egyenlíti ki, a Bank jogosult a Kártya(ák) letiltására és a Szerződés azonnali hatályú felmondására. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a hitelkeret túllépése miatt felmerült tartozását a lakossági bankszámlája terhére azonnal kiegyenlíteni A Bank a hitelkeret rendelkezésre tartásáért - az igénybevételi lehetőség időtartamára, a hitelkeret igénybe nem vett része után - rendelkezésre tartási jutalékot, az igénybevett kölcsön összege után kamatot és kezelési költséget (együtt: hiteldíj) számít fel. Az induló hiteldíj és a rendelkezésre tartási jutalék mértékét a Szerződés egyedi része tartalmazza. A Bank a hitelszámlával, valamint a kártyahasználattal kapcsolatosan felszámítandó hiteldíj, rendelkezésre tartási jutalék, egyéb díjak és költségek mindenkori mértékét, esedékességét, valamint számításuk módját a mindenkor hatályos Hirdetményében teszi közzé A Bank a hitelszámlára történő túlfizetés esetén, azaz amennyiben a Számlatulajdonosnak a hitelkeretet meghaladó összegû követelése áll fenn, a mindenkor hatályos Hirdetményében közzétett mértékû kamatot téríti. A Számlatulajdonos ezen összeg lekötésére megbízást nem jogosult adni. Az induló betéti kamat mértékét a C- hitel, illetve a Multipont szerződés egyedi része tartalmazza A Számlatulajdonos az egyedi szerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy a Szerződésen alapuló lejárt tartozásait a Számlatulajdonos rendelkezése alatt álló lakossági bankszámlája a Banknál lakossági bankszámlával rendelkező Számlatulajdonos esetén ide értve a folyószámlahitel összegét is -, valamint a Számlatulajdonosnak a Bankkal szemben fennálló, bármely szabad rendelkezése alatt álló számlakövetelése terhére kiegyenlítse. 6. A Kártyára vonatkozó rendelkezések 6.1. A Bank a C-hitelt, illetve a Multipont C-hitelt MasterCard, illetve Multipont MasterCard Kártyával együtt biztosítja Egy hitelszámlához legfeljebb két kártya kapcsolódhat A Bank jogosult a hitelszámlához kapcsolódó Kártyá(ka)t terhelési tranzakcióra vonatkozóan felfüggeszteni, ha a Számlatulajdonos a havi törlesztési kötelezettségének az esedékességi időpontig nem tesz eleget. A Bank jogosult a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Kártya felfüggesztését követően a Számlatulajdonos terhelési tranzakciót hajt végre. A Bank a Kártya(ák) terhelési tranzakcióra vonatkozó felfüggesztést a Hirdetményben feltüntetett díj felszámítása mellett visszavonja, ha a Számlatulajdonos fizetési kötelezettségének a Bank felszólítására, az abban megjelölt módon, a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés felmondásának időpontjáig eleget tett. A felfüggesztés visszavonására a fizetési kötelezettség teljesítését követő napon kerül sor A C-hitelhez, illetve Multipont C-hitelhez kapcsolódó Kártyára, illetve kártya tranzakcióra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Betéti Kártya Üzletszabályzat tartalmazza.

11 11 7. A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés módosítása 7.1. A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés módosítása történhet: a.) automatikusan, a jogviszonnyal összefüggő, illetőleg a Bank tevékenységét érintő jogszabályok, illetve a Bankra, vagy a Szerződő félre kötelező érvényű egyéb szabályozók változásával, illetve jelen Üzletszabályzatban foglalt esetekben b.) kétoldalú, egybehangzó akaratnyilatkozattal, a Bank által rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, illetőleg c.) a Bank által egyoldalúan A módosítás hatályba lépését követően a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződéssel létrehozott jogviszony tekintetében a jövőre nézve a módosításban foglaltak az irányadók A kétoldalú szerződésmódosítás kezdeményezésére a Szerződő fél, illetve a Bank jogosult. A Szerződő fél, az általa kezdeményezett módosítást tartalmazó nyomtatványt, aláírásával ellátva, a Honos fiókhoz juttathatja el. Amennyiben a nyomtatvány nem a Honos fiókba érkezik, az azt kézhez kapó fiók haladéktalanul intézkedik a Honos fióknak történő továbbításáról. Az ebből eredő késedelemért a Bank semminemû felelősséget nem vállal. A számla társtulajdonosának C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés módosításon szereplő aláírása a szerződésmódosítás érvényességének feltétele. A Honos fiók a nyomtatvány kézhezvételét követően a.) hibás, hiányos, értelmezhetetlen, ellentmondó, vagy teljesíthetetlen kikötéseket tartalmazó módosítást érvénytelennek tekinti, amelyről haladéktatlanul értesíti a Szerződő felet, illetőleg b) a Számlatulajdonos megfelelő hitelképessége esetén aláírásával érvényesíti azt. Az érvényes módosítás a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában a Bank által történő aláírás időpontjában lép hatályba. A Honos fiók az érvényes módosítás egy általa is aláírt példányát haladéktalanul a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja A Bank a kölcsön ügyleti kamatának, díjának, jutalékának illetve egyéb költségének mértékét a kölcsönszerződés fennállása alatt jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A hiteldíj mértékének az e pontban írottak szerinti megváltoztatása esetén a Számlatulajdonos köteles a Banknak az ekként megváltoztatott mértékű hiteldíjat megfizetni A Bank az alábbi okok bekövetkezése esetén jogosult a kölcsön ügyleti kamatát a Számlatulajdonos számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani A jogi, szabályozói környezet megváltozása a) A Bank hitelviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; b) a Bank hitelviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; c) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása a) a Bank forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan:

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata Hatályos: 2010. június 11-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.)

Részletesebben

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2014. május 14-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2010. július 17-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

Személyi Kölcsön Üzletszabályzata

Személyi Kölcsön Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. Személyi Kölcsön Üzletszabályzata Hatályos: 2009. augusztus 1-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

HITELKÁRTYA-SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HITELKÁRTYA-SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HITELKÁRTYA-SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. A Hitelkártya-szerződés általános szerződési feltételei a Credigen Bank Zrt. által nyújtott hitel és hozzá kapcsolódó Hitelkártya feltételeit

Részletesebben

FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK ÁSZF FHB Flexibilis Hitelkeretről FHB FLEXIBILIS HITELKERET 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 1. Általános Szerződési

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete A....sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. június 11. A jelen ÁSZF

Részletesebben

Hatályos:2012.04.01. 3

Hatályos:2012.04.01. 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A jelen ÁSZF magában foglalja a Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Gold Credit Hatályos: 2013.07.11. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. .sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2014. március 15. A jelen

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Lakossági Hitelkártya. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.)

ÜZLETSZABÁLYZAT. Lakossági Hitelkártya. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) ÜZLETSZABÁLYZAT Lakossági Hitelkártya Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Hatályos: 2014. október 30-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. 06. 11.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. 06. 11. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. 06. 11. A jelen ÁSZF magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél között

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és Folyószámlahitelről. Pénzszámlák. Hatályos: 2014. augusztus 04. OTP Bank Nyrt.

Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és Folyószámlahitelről. Pénzszámlák. Hatályos: 2014. augusztus 04. OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és Folyószámlahitelről Pénzszámlák Hatályos: 2014. augusztus 04. OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 2 II. Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI a 2014. március 15. napját követően kötött hitel-és kölcsönügyletek vonatkozásában

Részletesebben

Fogyasztóknak nyújtott forintkölcsön szolgáltatással Takarékszövetkezet valamennyi kirendeltsége foglalkozik.

Fogyasztóknak nyújtott forintkölcsön szolgáltatással Takarékszövetkezet valamennyi kirendeltsége foglalkozik. Általános Üzletszabályzat 9. sz. melléklete A..sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitelszerződéshez

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:. Hatályos:2010.06.11. 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14

Részletesebben

Hatálybalépés napja:. 2010. augusztus 02.

Hatálybalépés napja:. 2010. augusztus 02. A..sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Classic és Classic Prémium Személyi Kölcsön, Takarék

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében E melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben