Üzletszabályzat a C-hitelről és a Multipont C-hitelről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzletszabályzat a C-hitelről és a Multipont C-hitelről"

Átírás

1 XX/2009-LAK-XXXX. Hatályos: augusztus 1 OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a C-hitelről és a Multipont C-hitelről Hatályos: december 1-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a cégjegyzékszámon Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Honlap:

2 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 II. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 3 1. Általános rendelkezések 3 2. Meghatározások 4 3. A C-hitel, illetve a Multipont C- hitel feltételei 6 4. A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel hiteldíja 7 5. A hitelszámlára vonatkozó rendelkezések 8 6. A kártyára vonatkozó rendelkezések A C-hitel, illetve a Multpont C- hitel szerződés módosítása A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés megszűnése A titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések Egyéb rendelkezések 15 III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 15

3 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az OTP Bank Nyrt.(továbbiakban: Bank, tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat, dátuma: november 27.) jelen üzletági Üzletszabályzata a természetes személyek részére december 31-ig engedélyezett C-hitel, Multipont C- hitel szerződési feltételeit tartalmazza. 2. A Számlatulajdonos(ok) és a Bank közötti jogviszony írásbeli szerződés alapján jött létre, amely tartalmazza a konkrét üzleti feltételeket, a Számlatulajdonos(ok) és a hitelező jogait, kötelezettségeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket. 3. A Bankkal szemben fennálló tartozások visszafizetéséért helytálló, adósi pozícióban lévő több Számlatulajdonos felelőssége egyetemleges. Egyetemleges kötelezettség esetében minden kötelezett az egész szolgáltatással tartozik, de amennyiben bármelyikük teljesít, a jogosulttal szemben a többiek kötelezettsége is megszűnik [Ptk (1) bek.].ahol a szerződés, Üzletszabályzat Számlatulajdonosról ír, ott a szerződést aláíró valamennyi Számlatulajdonost kell érteni. Az egyetemlegesség alapján a Bank a szerződésből származó követeléseit bármelyik Számlatulajdonossal szemben, akár külön-külön, akár együttesen érvényesítheti. 4. A C-hitelhez kapcsolódó Multipont C-hitelkártya értékesítése október 11-től megszűnt. Helyette a továbbiakban a klasszikus hitelkártyával egyenértékű, pontgyűjtésre alkalmas Multipont hitelkártya igényelhető január 1-től az OTP Bank Nyrt. a C-hitel értékesítését megszűntette, ettől az időponttól a Bank új hiteligénylést nem fogad be. 6. A Bank és a Számlatulajdonos közötti jogviszonyra irányadó szabályok: 6.1. A Bank és a Számlatulajdonos között létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezi az egyedi szerződés, valamint az egyedi szerződésre irányadó Hirdetmény és Üzletszabályzat, valamint a pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat és a Betéti Kártya Üzletszabályzat. A jogviszony tartalmának megállapítása során a fenti felsorolás egyben értelmezési sorrendet is jelent. Amennyiben az egyedi szerződés rendelkezései eltérnek az Üzletszabályzatok rendelkezéseitől, akkor az egyedi szerződés rendelkezései alkalmazandók. Amennyiben valamely, az adott jogviszony részét képező kérdésre az egyedi szerződés nem tartalmaz rendelkezést, úgy a vonatkozó rendelkezést tartalmazó Üzletszabályzat az irányadó. Ha az adott kérdésre a fent megjelölt Üzletszabályzatok sem tartalmaznak rendelkezést, az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók A Bank és a Számlatulajdonos közötti jogviszonyban a 6.1. pontban meghatározott dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény ( Hpt.), a kiadott Kormány és PM rendeletek, az MNB rendeletei, a fogyasztási kölcsönökre vonatkozó, valamint a szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv ( Ptk. ) rendelkezési az irányadók. 7. A Bank és a Számlatulajdonos közötti tájékoztatás és kölcsönös információ csere hivatalos nyelve a magyar. 8. Az OTP Bank kijelenti, hogy a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló magatartási kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel alávetette magát. A kódex rendelkezései megtekinthetők a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján (www.pszaf.hu), valamint az OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu).

4 4 II. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések 1.1. A C-hitel szerződés, illetve a Multipont C-hitelszerződés szerinti fizetési kötelezettség szerződésszerûen teljesítettnek tekintendő, ha az esedékes tartozás összege legkésőbb a kikötött teljesítési napon a hitelszámlán jóváírásra kerül A C-hitel szerződés, illetve a Multipont C-hitelszerződés felmondása esetén a Számlatulajdonos még fennálló teljes tartozása azonnal és egy összegben esedékessé válik. Ha az ily módon egy összegben esedékessé vált tartozás maradéktalan kiegyenlítésére a felmondó nyilatkozatban kikötött határidőn belül nem kerül sor, a hiteldíjon felül a tartozás teljesítéséig a késedelmi kamat is felszámításra kerül Az a Szerződő fél, aki az igénylés elbírálásához szükséges tényt vagy adatot nem a valóságnak megfelelően közöl, vagy elhallgat, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő felelősséggel tartozik A Számlatulajdonos és az egyéb kötelezettek a C-hitel szerződés, illetve a Multipont C- hitelszerződés hatályban léte alatt kötelesek a Bankot haladéktalanul tájékoztatni a szerződésben foglaltak teljesítése szempontjából minden jelentős tényről és körülményről, így különösen a Számlatulajdonosnak, illetve egyéb kötelezetteknek a Bank tudomására hozott adataiban beálló esetleges változásáról (pl. cím-, telefonszám-, névváltozások), a fedezet(ek) meglétéről, értékéről és értékesíthetőségéről, értékének csökkenéséről A Bank a szerződéssel összefüggő értesítéseit, tájékoztatóit, felszólításait a Számlatulajdonos, illetve az egyéb kötelezettek szerződésben megjelölt, illetve utóbb írásban bejelentett levelezési címére küldi Egyetemlegesen kötelezett Számlatulajdonosok esetében, a Bank bármelyik félhez intézett jognyilatkozatai valamennyi Számlatulajdonos tekintetében hatályosnak tekintendőek A Bank az esedékes, felszólítás ellenére meg nem fizetett tartozást, annak járulékait, valamint a követelés érvényesítésével esetlegesen felmerülő költségeket a Számlatulajdonossal, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettséget vállalókkal szemben - a felek eltérő megállapodása, vagy eltérő jogszabályi felhatalmazás hiányában - bírósági úton érvényesíti A Bank jogosult a C-hitel szerződés, illetve a Multipont C-hitelszerződés alapján kötelezett személyektől a szerződésében foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a kötelezettek személyi adataira vonatkozó, és a velük szemben fennálló kockázat mértékének megállapításához szükséges tájékoztatókat, vagy dokumentumokat bekérni. A C-hitel szerződés, illetve a Multipont C- hitelszerződés szerint kötelezett személyek jogosultak megismerni minden olyan adatot, melyet a Bank személyükkel kapcsolatban kezel A Bank jogosult a Számlatulajdonos, az egyéb személyes kötelezettek, valamint az igényelt és felvett hitel adatait az adósnyilvántartó rendszereiben nyilvántartani, tárolni és kezelni. A Bank jogosult továbbá a tudomására hozott adatok felülvizsgálatára és ellenőrzésére A C-hitel és a Multipont C-hitel kizárólag a hitelszámlához kapcsolódó MasterCard Kártyával együtt vehető igénybe. 2. Meghatározások A C-hitelhez, illetve Multipont C-hitelhez kapcsolódó Kártyára vonatkozó meghatározásokat a Betéti Kártya Üzletszabályzata tartalmazza.

5 5 Szerződő fél: cselekvőképes, devizabelföldi, legalább 21 és legfeljebb 70 éves életkorú természetes személy, akinek a Bankkal C-hitel szerződése, illetve Multipont C- hitelszerződése áll fenn. Számlatulajdonos: a hitelszámla egyedüli tulajdonosa, vagy közös rendelkezési jogosultsággal bíró, legfeljebb két tulajdonosa. C-hitel Szerződés: a Szerződő fél és a Bank által megkötött egyedi szerződés, amely a.) a Hitelszámlával és a Kártyával összefüggő jogviszonyt létrehozza, és b.) a Hitelszámlával és a Kártyával kapcsolatos adatokat és rendelkezéseket tartalmazza. Multipont C- hitel Szerződés: a Szerződő fél és a Bank által megkötött egyedi szerződés, amely a.) a Hitelszámlával és a Kártyával összefüggő jogviszonyt létrehozza, és b.) a Hitelszámlával és a Kártyával kapcsolatos adatokat és rendelkezéseket tartalmazza. Hitelszámla: a Banknál vezetett azon számla, amely a lebonyolított tranzakciók, a hitelszámla, valamint az ahhoz kapcsolódó Kártya(k) használatával összefüggő kamatok, díjak és költségek, valamint a kölcsönjogviszonyon alapuló banki követelések automatikus elszámolására szolgál. A hitelszámla a Szerződés szerinti hitelkeretet, illetve annak felhasználása esetén a még igénybe vehető rendelkezésre álló összeget - a továbbiakban: keretmaradványt - foglalja magában. Hitelkeret: a hitelszámla nyitóegyenlege, melynek összege a lebonyolított tranzakciók pénzügyi fedezeteként szolgál. Törlesztőrészlet: a Bank által előírt mértékû, a hitelszámlára teljesítendő havi gyakoriságú visszafizetési kötelezettség. Honos fiók (Számlavezető fiók): a Bank azon fiókja, amely a C-hitel szerződést, illetve a Multipont C-hitelszerződést és az azzal összefüggő dokumentumokat kezeli. Tranzakció: a Hitelszámlán jelentkező terhelés vagy jóváírás, ide értve a Kártya pénzügyi funkcióján alapuló rendeltetésszerû használatot, valamint ennek alapján a kereskedői elfogadóhellyel történő elszámolás folyamatát. Értéknap: az a nap, amelyet a Bank a Hitelszámla javára vagy terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz. Számlakivonat: a Hitelszámla forgalmára vonatkozó adatokat tartalmazó, Bank által kiadott dokumentum, mely az egyes bankműveletek azonosítására szolgáló valamennyi adatot feltünteti. A Bank a Számlakivonatot a Szerződő fél által megjelölt levelezési címre küldi meg. Pontgyűjtő program: a Bank partnereivel közös lojalitás programja, melyben a Multipont C-hitelkártyás vásárlásokkal pontok gyűjthetőek. A pontgyűjtéssel és pontbeváltással kapcsolatos szabályokat a Multipont Program Szabályzata tartalmazza. Credit default swap: jelen üzletszabályzat, valamint a felek között létrejött kölcsönszerződés alkalmazásában a credit default swap egy adott hitel kockázata ellen védelmet vevő és védelmet eladó között létrejött kétoldalú szerződés, amely egy meghatározott ún. referencia-adós valamely adósságának hitelkockázatára vonatkozik. Eszerint, ha a szerződésbeli hitelesemény bekövetkezik, akkor a védelmet eladó megfizeti a védelmet vevőnek a követelésben keletkezett kárt, aminek ellentételezéseként a vevő díjat fizet.

6 6 Swap ügylet: jelen üzletszabályzat, valamint a felek között létrejött kölcsönszerződés alkalmazásában swap (deviza-, tőke- és kamatcsere) ügylet valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből, illetve több határidős ügyletből tevődik össze és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után. Swap hozam: jelen üzletszabályzat, valamint a felek között létrejött kölcsönszerződés alkalmazásában swap hozam alatt a bankközi kamatlábakból számított, független pénzügyi információs rendszeren közzétett kamatláb értendő. 3. A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel feltételei A C-hitel szerződés, illetve a Multipont C- hitelszerződés határozatlan időtartamra szóló hitelkeret szerződés. A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel kizárólag a hitelszámlához kapcsolódó kártyával együtt vehető igénybe. A Bank a kölcsönjogviszonyt jogosult a Számlatulajdonos(ok) hitelképessége és teljesítőképessége tekintetében felülvizsgálni, és ezen felülvizsgálat eredményeként a kölcsönjogviszony módosítását kezdeményezni vagy megszüntetni. a) A hitelkeret összege: a Bank a hitelkeret összegét a Számlatulajdonos(ok) bonitása alapján határozza meg. A bonitásvizsgálat során a fenti feltételek meglétén túl - a Bank figyelembe veszi különösen a Számlatulajdonos(ok) fizetőképességét, fizetőkészségét, esetleges fennálló vagy fennállt fizetési kötelezettségei összegét, teljesítésének mikéntjét. A hitelkeret mindenkori minimális és maximális összegét a C-hitel hiteldíjáról, egyéb kamatairól és díjairól, valamint a kapcsolódó kártya díj- és jutalék mértékeiről, illetve a Multipont kártyákról szóló Hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény) tartalmazza. A Bank szabad összegként tartja nyilván a hitelszámlára történő jóváírásokból, a hitelszámlán lévő tartozás után fennmaradó összeget. A szabad összeg a hitelszámlával összefüggő kötelezettségek teljesítésére szolgál. b) A hiteldíj: (kamat, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék) változó, mindenkori mértékét a Hirdetményben teszi közzé a Bank. c.) Betéti kamat: változó, mindenkori mértékét a Hirdetményben teszi közzé a Bank. d.) Hitelbírálati díj: változó, mindenkori mértékét a Hirdetményben teszi közzé a Bank. e.) Kiegészítő biztosítási szolgáltatás: A C-hitel, illetve a Multipont C-hitelkerethez kapcsolódó haláleseti kockázati biztosítás, amely a kölcsönfelvevő elhalálozása esetén a C-hitelkeret, illetve a Multipont C-hitelkeret szerződés alapján, a biztosítási esemény bekövetkezésekor fennálló C-hitel, illetve Multipont C-hitel és hiteldíja visszafizetésére nyújt fedezetet. Közös rendelkezésű hitelszámla esetén az egyik Számlatulajdonos elhalálozásakor a biztosítási összeg a legutolsó hitelképesség vizsgálat során ennél a tulajdonosnál figyelembe vett jövedelem (-átutalás) arány függvényében kerül meghatározásra. f) Elektronikus banki szolgáltatás igénybevétele: Azon Számlatulajdonosok, akik egyben a Bank valamely elektronikus banki szolgáltatását igénybe vevő ügyfelek is, e szolgáltatás keretében végrehajtott tranzakcióval kezdeményezhetik a számlakör bővítését a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel számlával. A Szerződő fél a számlakör bővítéséről köteles a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel további Számlatulajdonosát

7 7 tájékoztatni. A Számlatulajdonos(ok) felelőssége az elektronikus módon történő rendelkezés esetén is a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon áll fenn. A Számlatulajdonos(ok) által az elektronikus módon igénybe vehető szolgáltatások körét az adott elektronikus banki szolgáltatásról szóló mindenkor hatályos Üzletszabályzat tartalmazza. 4. A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel hiteldíja (ügyleti kamat, kezelési költség és rendelkezésre tartási jutalék), hitelkeret túllépése esetén felszámított kamat, késedelmi kamat, teljes hiteldíj mutatója, betéti kamat, egységesített betéti kamat mutató 4.1. A Bank a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel esetében - változó mértékû ügyleti kamatot, - változó mértékû kezelési költséget, - változó mértékû hitelkeret túllépése esetén felszámított kamatot, - változó mértékû rendelkezésre tartási jutalékot, és - késedelmes teljesítés esetén - az elmulasztott kölcsöntőke tartozás után a hiteldíjon felül késedelmi kamatot, a hiteldíj késedelmes teljesítése esetén az elmulasztott tartozás után a kölcsöntőke után járó mindenkori Hirdetményben közzétett ügyleti + késedelmes teljesítés esetére felszámítandó kamatot számít fel. Amennyiben a hivatkozott, vagy egyéb más jogszabálynak a kölcsöntartozás után járó késedelmi kamat mértékére vonatkozó kötelező rendelkezése hatályát veszti, a késedelmi kamat mértékére a Bank mindenkor hatályos Hirdetményében foglaltak az irányadóak Amennyiben a Számlatulajdonos a kötelező havi törlesztőrészlet összegét a Banknál vezetett lakossági bankszámlájáról fizeti meg, kezelési költség kedvezményre jogosult, melynek mindenkor érvényes mértékét a Hirdetmény tartalmazza. Ha a Számlatulajdonos Banknál vezetett lakossági bankszámlája bármely ok miatt megszûnik, de a továbbiakban a kötelező havi törlesztőrészletet másik banknál vezetett lakossági bankszámlájáról vállalja megfizetni, a Bank a megszűnés időpontjától jogosult módosítani a kezelési költség mértékét és az ebből származó hátralékkal a Számlatulajdonos tartozását növelni Az ügyleti kamat, kezelési költség, hitelkeret túllépése esetén felszámított kamat, rendelkezésre tartási jutalék, és késedelmi kamat felszámítása a következő képlet alapján történik: tőke x naptári napok száma x kamatláb Kamat = Teljes hiteldíj mutató: A teljes hiteldíj mutató az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a hitel folyósításáig a pénzügyi intézménynek fizetett költségekkel csökkentett hitelösszeggel. (Kivonat a 41/1997.(III.5.) Korm. rendelet 8. -ából). A teljes hiteldíj mutató a 3 hónapnál hosszabb lejáratú fogyasztási kölcsönök esetében irányadó. A teljes hiteldíj mutató a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a hitellel kapcsolatos kamaton túli egyéb költségeket is be kell számítania, ezért az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában. A teljes hiteldíj éves százalékban kifejezett összegének számításául szolgáló mutató az egy időpontban történő hitelfolyósítás esetén:

8 8 Ahol: m A K H = K=1 (1 + i ) t K H = a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő - a pénzügyi intézménynek fizetendő - költségekkel. A K = a K-adik törlesztőrészlet összege m = a törlesztőrészletek száma t K = a K-adik törlesztőrészlet években vagy töredék években kifejezett időpontja i = a THM értéke A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A teljes hiteldíj mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát A Bank a C-hitel, illetve a Multipont C- hitel esetében változó mértékű betéti kamatot számít fel, a következő képlet alapján: tőke x naptári napok száma x kamatláb Kamat = A betéti kamat jóváírásának a napját a Hirdetmény tartalmazza. A kamatszámítás kezdő időpontja a bank követelését meghaladó összegnek a hitelszámlára történő befizetési napja, míg utolsó napja a betét felvételét megelőző nap. 5. A hitelszámlára vonatkozó rendelkezések 5.1. A C-hitel, Multipont C-hitel szerződés a Bank által történő aláírás időpontjában lépett hatályba. A Bank az általa aláírt C-hitel, Multipont C-hitel szerződés egy példányát az azt aláíró Szerződő fél(ek) rendelkezésére bocsátotta. A Bank a Szerződés érvényes és hatályos létrejöttének, valamint az esetlegesen igényelt biztosítékoknak a Bank által megkívánt feltételek szerinti rendelkezésre állása időpontjától kezdődően tartja rendelkezésre az általa jóváhagyott hitelkeret összegét Amennyiben a hitelszámla két Számlatulajdonos közös rendelkezése alatt áll, a Számlatulajdonosokat a Szerződés szerinti jogok és kötelezettségek egyetemlegesen jogosítják és terhelik. Közös rendelkezésû hitelszámla esetén mindkét Számlatulajdonos önálló Kártyát birtokolhat A hitelkeret, illetve a mindenkori keretmaradvány terhére és erejéig egy összegben vagy részletekben kölcsön vehető igénybe az alábbiakban meghatározott módokon: - Kártyával áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésével bármely, a Kártyán szereplő logoval ellátott kereskedelmi elfogadóhelynél, személyesen, telefonon vagy postai úton a kereskedői elfogadóhellyel fennálló szerződéses jogviszonynak megfelelően. A Kártya elfogadás feltétele lehet egyes POS-ok esetében a PIN-kód megadása, - Kártyával történő készpénzfelvétellel azokban a bankfiókokban, illetve beváltóhelyeken, melyek a Kártyán szereplő logoval vannak ellátva, - a Számlatulajdonos által megjelölt bankszámlára történő átutalással, - a Szerződés egyedi részében, ennek hiányában a Hirdetményben meghatározott napi limitet meg nem haladó mértékben Kártyával történő készpénzfelvétellel a PIN-kód egyidejû megadása mellett a Kártyán szereplő logoval ellátott ATM-ből.

9 A hitelkeret rulírozó módon áll rendelkezésre, azaz a Hitelszámlára érkező jóváírások a Hitelszámlán történő elszámolásukat követően, a felhasználható összeget a jóváírás mértékében növelik A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel mindenkori járulékai (ügyleti kamat, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, hitelkeret túllépés esetén felszámított kamat) minden naptári hónap utolsó napján esedékesek, a 5.8. pontban meghatározott esetet kivéve A Bank a kölcsönjogviszony időtartama alatt jogosult a Számlatulajdonos hitelképességét és teljesítőképességét felülvizsgálni, melynek eredményétől függően kezdeményezheti a jóváhagyott hitelkeret összegének leszállítását. Amennyiben a hitelkeret összegének leszállítására vonatkozó szerződés módosítás megkötését a Számlatulajdonos elutasítja vagy nem nyilatkozik, a Bank jogosult a Szerződést rendes felmondási joga gyakorlásával megszüntetni, melynek időtartama alatt a Számlatulajdonos újabb kölcsön igénybevételére nem jogosult. 5.7 A hitelszámlán keletkezett tartozásait a Számlatulajdonos a 5.8. pontban meghatározott módon és esedékesség szerint havonta tartozik megfizetni A kötelezően megfizetendő havi törlesztőrészlet mértéke minden naptári hónap utolsó napján, a hiteldíj terhelését követő, maximum az engedélyzett hitelkeret erejéig terjedő záróegyenleg meghatározott százaléka, melynek mindenkori mértékét és minimum összegét a Hirdetmény tartalmazza. Ha a naptári hónap végén a záróegyenleg a mindenkori minimum értéknél kisebb, a törlesztőrészlet a záróegyenleggel egyezik meg. A törlesztőrészletek minden naptári hónap 1. és 15. napja között esedékesek, a Számlatulajdonos által megválasztott napon. Az első törlesztőrészlet az első folyósítást követő naptári hónap előzőek szerint meghatározott napján esedékes, amennyiben a Bank ettől eltérő értesítést nem küld a Számlatulajdonos részére. A Számlatulajdonos a havi törlesztőrészletet a Bank rendelkezései szerint köteles megfizetni. A Bank a kötelező havi törlesztést teljesítettnek tekinti, ha a hitelszámlán az adott hónap első napja és az esedékesség időpontja között az esedékes törlesztőrészletnek megfelelő összeg jóváírásra került. A megállapított törlesztőrészlet megfizetésének késedelmes vagy csökkentett összegű teljesítése esetén a Bank jogosult az esedékességi időponttól kezdődően a hátralék teljes összege után késedelmi kamatot felszámítani. Az esedékességi időpontban a Bank jogosult a Számlatulajdonos korábbról fennálló, a havi törlesztőrészlet megfizetésének elmaradásából vagy csökkentett összegű teljesítéséből származó hátralékát és a késedelmi kamat együttes összegét is kérni. Ha egy adott törlesztőrészlet megfizetésével a Számlatulajdonos hitelszámlán fennálló tartozása kiegyenlítésre került, a Bank jogosult az esedékességi időpontban a hónap első napja óta elhatárolt hiteldíjat is esedékessé tenni. A kötelező havi törlesztésen felül a Számlatulajdonos rendelkezése szerint havi rendszerességgel, egy összegben, vagy egyéb módon magasabb összegű törlesztéseket és további befizetéseket is eszközölhet a következők szerint: - Kártyával a Bank saját és befizetésre alkalmas ATM-jein keresztüli borítékos befizetéssel, - a Számlatulajdonos Banknál vagy más banknál vezetett lakossági bankszámlájáról történő rendszeres vagy eseti átutalással, - a Bank fiókjában történő készpénzbefizetéssel, - az OTP Direkt Telefonos Ügyintézői Szolgáltatáson keresztül adott megbízással, 5.9. A Bank a hitelszámla terhére számolja el a lebonyolított tranzakciókkal forgalmazott összegeket, a hitelszámlával összefüggő kezelési költséget, ügyleti kamatot,, rendelkezésre tartási jutalékot, a hitelkeret túllépése esetére felszámítandó kamatot és egyéb költségeket, továbbá a Kártyával kapcsolatban felmerülő díjakat és költségeket.

10 10 A Számlatulajdonos(ok) köteles(ek) gondoskodni arról, hogy a 5.5. és a 5.8. pontban meghatározott időpontra a hitelszámlán, vagy a lakossági bankszámlán az elszámolásra, illetve törlesztésre kerülő összegek fedezete rendelkezésre álljon. A Bank a hitelkeret összegét meghaladó tartozás után a hitelkeret túllépésének időszakára, azaz mindaddig, amíg a tartozás a hitelkereten belülre nem kerül, a hitelkeret túllépés esetére felszámítandó, mindenkor hatályos Hirdetményében közzétett kamatot érvényesít. Amennyiben a Számlatulajdonos a Bank írásbeli felhívására a hitelkeret túllépése miatt felmerült tartozását nem egyenlíti ki, a Bank jogosult a Kártya(ák) letiltására és a Szerződés azonnali hatályú felmondására. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a hitelkeret túllépése miatt felmerült tartozását a lakossági bankszámlája terhére azonnal kiegyenlíteni A Bank a hitelkeret rendelkezésre tartásáért - az igénybevételi lehetőség időtartamára, a hitelkeret igénybe nem vett része után - rendelkezésre tartási jutalékot, az igénybevett kölcsön összege után kamatot és kezelési költséget (együtt: hiteldíj) számít fel. Az induló hiteldíj és a rendelkezésre tartási jutalék mértékét a Szerződés egyedi része tartalmazza. A Bank a hitelszámlával, valamint a kártyahasználattal kapcsolatosan felszámítandó hiteldíj, rendelkezésre tartási jutalék, egyéb díjak és költségek mindenkori mértékét, esedékességét, valamint számításuk módját a mindenkor hatályos Hirdetményében teszi közzé A Bank a hitelszámlára történő túlfizetés esetén, azaz amennyiben a Számlatulajdonosnak a hitelkeretet meghaladó összegû követelése áll fenn, a mindenkor hatályos Hirdetményében közzétett mértékû kamatot téríti. A Számlatulajdonos ezen összeg lekötésére megbízást nem jogosult adni. Az induló betéti kamat mértékét a C- hitel, illetve a Multipont szerződés egyedi része tartalmazza A Számlatulajdonos az egyedi szerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy a Szerződésen alapuló lejárt tartozásait a Számlatulajdonos rendelkezése alatt álló lakossági bankszámlája a Banknál lakossági bankszámlával rendelkező Számlatulajdonos esetén ide értve a folyószámlahitel összegét is -, valamint a Számlatulajdonosnak a Bankkal szemben fennálló, bármely szabad rendelkezése alatt álló számlakövetelése terhére kiegyenlítse. 6. A Kártyára vonatkozó rendelkezések 6.1. A Bank a C-hitelt, illetve a Multipont C-hitelt MasterCard, illetve Multipont MasterCard Kártyával együtt biztosítja Egy hitelszámlához legfeljebb két kártya kapcsolódhat A Bank jogosult a hitelszámlához kapcsolódó Kártyá(ka)t terhelési tranzakcióra vonatkozóan felfüggeszteni, ha a Számlatulajdonos a havi törlesztési kötelezettségének az esedékességi időpontig nem tesz eleget. A Bank jogosult a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Kártya felfüggesztését követően a Számlatulajdonos terhelési tranzakciót hajt végre. A Bank a Kártya(ák) terhelési tranzakcióra vonatkozó felfüggesztést a Hirdetményben feltüntetett díj felszámítása mellett visszavonja, ha a Számlatulajdonos fizetési kötelezettségének a Bank felszólítására, az abban megjelölt módon, a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés felmondásának időpontjáig eleget tett. A felfüggesztés visszavonására a fizetési kötelezettség teljesítését követő napon kerül sor A C-hitelhez, illetve Multipont C-hitelhez kapcsolódó Kártyára, illetve kártya tranzakcióra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Betéti Kártya Üzletszabályzat tartalmazza.

11 11 7. A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés módosítása 7.1. A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés módosítása történhet: a.) automatikusan, a jogviszonnyal összefüggő, illetőleg a Bank tevékenységét érintő jogszabályok, illetve a Bankra, vagy a Szerződő félre kötelező érvényű egyéb szabályozók változásával, illetve jelen Üzletszabályzatban foglalt esetekben b.) kétoldalú, egybehangzó akaratnyilatkozattal, a Bank által rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, illetőleg c.) a Bank által egyoldalúan A módosítás hatályba lépését követően a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződéssel létrehozott jogviszony tekintetében a jövőre nézve a módosításban foglaltak az irányadók A kétoldalú szerződésmódosítás kezdeményezésére a Szerződő fél, illetve a Bank jogosult. A Szerződő fél, az általa kezdeményezett módosítást tartalmazó nyomtatványt, aláírásával ellátva, a Honos fiókhoz juttathatja el. Amennyiben a nyomtatvány nem a Honos fiókba érkezik, az azt kézhez kapó fiók haladéktalanul intézkedik a Honos fióknak történő továbbításáról. Az ebből eredő késedelemért a Bank semminemû felelősséget nem vállal. A számla társtulajdonosának C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés módosításon szereplő aláírása a szerződésmódosítás érvényességének feltétele. A Honos fiók a nyomtatvány kézhezvételét követően a.) hibás, hiányos, értelmezhetetlen, ellentmondó, vagy teljesíthetetlen kikötéseket tartalmazó módosítást érvénytelennek tekinti, amelyről haladéktatlanul értesíti a Szerződő felet, illetőleg b) a Számlatulajdonos megfelelő hitelképessége esetén aláírásával érvényesíti azt. Az érvényes módosítás a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában a Bank által történő aláírás időpontjában lép hatályba. A Honos fiók az érvényes módosítás egy általa is aláírt példányát haladéktalanul a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja A Bank a kölcsön ügyleti kamatának, díjának, jutalékának illetve egyéb költségének mértékét a kölcsönszerződés fennállása alatt jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A hiteldíj mértékének az e pontban írottak szerinti megváltoztatása esetén a Számlatulajdonos köteles a Banknak az ekként megváltoztatott mértékű hiteldíjat megfizetni A Bank az alábbi okok bekövetkezése esetén jogosult a kölcsön ügyleti kamatát a Számlatulajdonos számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani A jogi, szabályozói környezet megváltozása a) A Bank hitelviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; b) a Bank hitelviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; c) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása a) a Bank forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan:

12 12 Magyarország hitelbesorolásának változása, az országkockázati felár változása (credit default swap), jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása, a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, a hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása a) Az ügyfél, illetve a kölcsönügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Bank mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. b) A Bank mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy a Bank belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó kölcsönügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá A Bank a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) változása esetén jogosult a kölcsönhöz kapcsolódó, a 7.7.a) pont alá nem tartozó díjak, jutalékok és költségek mértékét egyoldalúan, a Számlatulajdonos számára kedvezőtlenül módosítani A Bank a fentiek mellett vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénzés tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén jogosult átmenetileg, a zavarok fennállásáig egyoldalúan ügyleti kamatot, díjat, jutalékot és költséget a Számlatulajdonos számára kedvezőtlenül módosítani Az ügyleti kamatot, díjat, jutalékot és költséget csak akkor jogosult a Bank egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha a jelen Üzletszabályzat 7.4. pontjában a Bank számára meghatározott feltételek, illetve körülmények megváltozása indokolttá teszik. A Bank a szerződés kamatot, díjat, jutalékot és költséget érintő a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését legalább két hónappal megelőzően, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján teszi közzé. A Bank a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen módosításról legkésőbb a módosítás hatálybalépését két hónappal megelőzően postai úton feladott levélben (vagy más, szerződésben meghatározott közvetlen módon) is értesíti a Számlatulajdonost A Számlatulajdonos a kamat, díj, jutalék és költség számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. Ha a Számlatulajdonos az említett felmondási idő alatt a Honos fiókhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozatával a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződést felmondja, a felmondási idő lejártáig a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn. 7.7 Díj, jutalék és költség automatikus módosulása a) A szerződés alapján felszámított fix díjak, jutalékok és költségek beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak, jutalékok és költségek fix összegű minimum és maximum értékét is a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai

13 13 Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) alapján, annak mértékével, évente, a megelőző év december 31-i értékéhez képest automatikusan módosulnak a honlapon történt közzététel napját követő hónap 15. napjától. A Számlatulajdonos ezt követően a módosult díjat, jutalékot és költséget köteles megfizetni a Bank részére. A díjak, jutalékok és költségek éves fogyasztói árindex változásával járó megváltozása nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. A módosult díjak, jutalékok és költségek értékét a Bank - legkésőbb a Központi Statisztikai Hivatal honlapján történő közzétételt követő hónap 15. napjáig - hirdetmény útján közli a Számlatulajdonossal.. b) A Számlatulajdonosnak nyújtott szolgáltatás, ügylet, pénzügyi eszköz díjainak, jutalékainak és költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása esetén módosulnak a Bank által felszámított díjak, jutalékok és költségek (pl. postaköltség) a változás időpontjától. A Bank jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj, jutalék és költségváltozástól eltérően a Számlatulajdonos számára kedvezőbb díj-, jutalék és költségtételeket alkalmazni. A Bank a módosulásról a Számlatulajdonost az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján (vagy más, szerződésben meghatározott közvetlen módon) értesíti A Bank a Szerződés módosítását a Számlatulajdonos részéről akkor tekinti elfogadottnak, ha a Számlatulajdonos a módosítás hatályba lépését megelőzően a Bankot nem tájékoztatja arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig a Számlatulajdonos jogosult a Szerződés azonnali és díj-, jutalék- és költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására Nem minősül egyoldalú szerződés módosításnak, ha a Bank az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket a Számlatulajdonos részére elérhetővé tesz és melyeket a Számlatulajdonos kifejezetten elfogad. 8. A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés megszûnése 8.1. A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés határozatlan időtartamra szól, melyet a felek közös megállapodás alapján megszűntethetik. A Bank 60 napos, a Számlatulajdonos 30 napos felmondási idővel, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult a szerződést indoklás nélkül felmondani (rendes felmondás). Egyetemlegesen kötelezett és jogosult Számlatulajdonosokat a felmondás joga önállóan is megilleti A Szerződést a Számlatulajdonos a felmondás vonatkozásában díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja A Számlatulajdonos jogosult a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szerződés szerinti tartozása, felmondási joga gyakorlásával egyidejûleg maradéktalanul kiegyenlítésre kerül és a hitelszámlához kapcsolódó valamennyi Kártyát a Bank részére visszaszolgáltatja A Bank jogosult a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződést azonnali hatályú felmondási joga gyakorlásával megszüntetni és ezzel egyidejûleg a hitelszámlához kapcsolódó Kártyát letiltani, amennyiben 1. a Bank írásbeli felszólítása ellenére a Szerződésen alapuló tartozások kiegyenlítésére különösen a törlesztési kötelezettségének esedékességkori teljesítésére nem, vagy nem szerződésszerûen kerül sor, 2. a Számlatulajdonos számára fél év időtartam alatt három, a Szerződésen alapuló tartozások kiegyenlítésére vonatkozó felszólító/felmondó levél került kiküldésre, 3. a rendelkezésre álló fedezetek értékének, értékesíthetőségének csökkenése, vagy jogi feltételeinek kedvezőtlen változása következtében a Bank Szerződésen alapuló követeléseinek kielégítése maradéktalanul nem biztosítható

14 14 4. a Polgári Törvénykönyv aiban meghatározott esetekben, amelyek a következők: a) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; b) a Számlatulajdonos a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja; c) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt a Számlatulajdonos a Bank felszólítására nem egészíti ki; d) a Számlatulajdonos vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; e) a Számlatulajdonos hitelképtelenné válik, f) a Számlatulajdonos a Bankot a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegének a megállapítását befolyásolta; g) a Számlatulajdonos a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot - figyelmeztetés ellenére - akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi. valamint a Szerződésben hivatkozott egyéb esetekben A Számlatulajdonos Banknál vagy más banknál vezetett, C-hitelhez, illetve Multipont C- hitelhez kapcsolódó lakossági bankszámlája megszûnésével a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés automatikusan, 60 napos hatállyal megszûnik, mellyel egyidőben a Számlatulajdonos valamennyi tartozása egy összegben esedékessé válik és a Bank a Kártyá(ka)t letiltja A C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés bármely esetben történő megszûnésekor valamennyi követelés lejárttá válik és a felek egymással elszámolni kötelesek. A Szerződés megszûnésének időpontjától a Bank a vissza nem szolgáltatott Kártyá(ka)t letiltja és a hitelszámlán az ezen időpontig elszámolásra nem került tranzakciós tételeket és annak járulékait elszámolja. A Bank a Szerződés felmondása, megszűnése esetén kizárólag a Szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult. A végelszámolás keretében megállapított összes tartozás után, késedelmes teljesítés esetén a Bank a mindenkor érvényes Hirdetményében meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. A Bank ha a Számlatulajdonos fizetési kötelezettségeit elmulasztja vagy annak nem szerződésszerûen tesz eleget jogosult követelését a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. tv. alapján bírósági végrehajtás útján érvényesíteni C-hitelszerződés bármely esetben történő megszűnésekor a Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a C-hitelekhez tartozó, Banknál vezetett lakossági bankszámláján lévő C-hitelekkel kapcsolatos megbízások a megszűnéssel egyidejűleg hatályukat vesztik A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Bank jogosult a jelen szerződésből fakadó követelésiet vagy jogosultságait harmadik személyre (faktorcég) engedményezni (átruházni). 9. A titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések 9.1. A Bank jogosult a Számlatulajdonos által közölt személyes, valamint a Számlatulajdonos által igényelt, illetve felvett kölcsön adatait a Bank központi hitelnyilvántartó rendszerében nyilvántartani és kezelni, valamint a pénzügyi intézmények köztük a Bank - mint hiteladat-szolgáltatók által mûködtetett központi hitelinformációs rendszer részére a mindenkor hatályos hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott szerződésszegés esetén, a hivatkozott törvényben előírt a Számlatulajdonosra és a hiteljogviszonyra vonatkozó adatokat átadni.

15 A Bank a rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítja a személyes adatok védelméhez fûződő jogokat. A Számlatulajdonos hozzájárul, hogy a Szerződés felmondása esetén a Bankkal szemben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges személyi adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvényben megjelölt szervek - a Bank írásbeli kérelmére, a Szerződés mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján kiszolgáltassák. A Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a kölcsönigénylésen, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban, valamint a Szerződésben foglalt személyes adatokat, a fentebb hivatkozott, valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezései szerint, jelen szerződéses jogviszony szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése a Számlatulajdonos hozzájárulásán alapul A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Bank jogosult a jelen szerződésből fakadó követeléseit vagy jogosultságait harmadik személyre ( faktorcég ) engedményezni (átruházni), illetve ebből a célból tárgyalásokat folytatni, és a Kölcsönszerződésre vonatkozó valamennyi releváns információt, adatot és dokumentumot harmadik személynek kiszolgáltatni. Továbbá a Számlatulajdonos kifejezetten, határozottan és visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a faktorcég a követelés behajtásának eredményéről, a faktorált követeléssel kapcsolatos eljárásról a Banknak kockázatkezelési és kockázatelemzési célból a Számlatulajdonos banktitkot képező adatait átadja. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy ezen tevékenységek nem jelentik a Hpt.-ben szabályozott Banktitok sérelmét A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Számlakivonatok elkészítésével a Bank a mindenkor hatályos Hirdetményben megjelölt adatfeldolgozót bízza meg és a megbízás teljesítéséhez szükséges banktitoknak minősülő személyes adatait, illetve a hitelszámlája forgalmára vonatkozó információkat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett átadja. 10. Egyéb rendelkezések 10.1 A Számlatulajdonosok kik egymásnak házastársai lemondtak arról, hogy a C-hitel, illetve a Multipont C-hitel szerződés két eredeti példányban kerüljön részükre átadásra A Multipont program keretében alkalmazott szabályokat a Multipont Program Szabályzata tartalmazza. III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Bank a Számlatulajdonossal felmerült jogvitát békés úton, egyezség útján kísérli meg elintézni. 2. A jogvita egyezséggel történő rendezése hiányában a Bank követelését bírósági út igénybevételével érvényesíti. Jelen Üzletszabályzat december 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a január 1-én közzétett, január 1-től hatályos, Üzletszabályzat a C-hitelről és Multipont C-hitelről című Üzletszabályzat. Közzététel: december 1. OTP Bank Nyrt.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN

H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN felfüggesztett termékeinek teljes hiteldíj és egyéb költség és díj tételeinek mértékéről Közzététel: 009. augusztus 1. Hatályos 009. augusztus 1 től. Jelen

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2014. március 17-től, visszavonásig 1. Folyószámla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

2. A kölcsönre vonatkozó kamatok, díjak, költségek Esedékesség. Kezelési költség: 2 % Folyósításkor. 2010.03.01. előtt kötött szerződésekre

2. A kölcsönre vonatkozó kamatok, díjak, költségek Esedékesség. Kezelési költség: 2 % Folyósításkor. 2010.03.01. előtt kötött szerződésekre 1. A kölcsön feltételei: Kondíciós lista és Terméktájékoztató SIGNAL életbiztosítással fedezett személyi kölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék Érvényes: 2014. október 1-jétől,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Üzletszabályzat a június 18-át követően engedélyezett Tartozásrendező kölcsönről

Üzletszabályzat a június 18-át követően engedélyezett Tartozásrendező kölcsönről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2007. június 18-át követően engedélyezett Tartozásrendező kölcsönről Hatályos: 2009. augusztus 1-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.03.31. Hatályos: 2016. április 01. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Üzletszabályzat a december 14-től kötött Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott deviza alapú Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a december 14-től kötött Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott deviza alapú Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagoknak nyújtott deviza alapú Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2010. január 1-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.09.05. Hatályos: 2016. szeptember 06. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I.

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I. A Fővárosi Ítélőtábla a Réti Antal és Társai Ügyvédi Iroda (felperesi képviselő címe, ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) felperesnek

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HUF EUR, USD: 3 Esedékesség: a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD: 3 Esedékesség: a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ A KDB Bank Európa Zrt. a betét fedezete

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2006. január 1-jétől a C- hitel termék értékesítését az OTP Bank Nyrt. megszüntette.

HIRDETMÉNY. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2006. január 1-jétől a C- hitel termék értékesítését az OTP Bank Nyrt. megszüntette. HIRDETMÉNY A C-HITEL HITELDÍJÁRÓL (KAMAT, RENDELKEZÉSRE TARTÁSI JUTALÉK ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉG), EGYÉB KAMATAIRÓL ÉS DÍJAIRÓL, VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ MC KÁRTYA DÍJ- ÉS JUTALÉK MÉRTÉKEIRŐL HATÁLYOS: 2010. július

Részletesebben

Üzletszabályzat a december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2010. január 1-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. március 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2016. március 21-től, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben