A LEGGYAKORIBB ÉRVELÉSI HIBÁK ÉS A FLEXIBILIS GONDOLKODÁS. Kontra József. Kaposvári Egyetem CSPFK, Pedagógiai és Felnőttképzési Tanszék, Kaposvár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LEGGYAKORIBB ÉRVELÉSI HIBÁK ÉS A FLEXIBILIS GONDOLKODÁS. Kontra József. Kaposvári Egyetem CSPFK, Pedagógiai és Felnőttképzési Tanszék, Kaposvár"

Átírás

1 A LEGGYAKORIBB ÉRVELÉSI HIBÁK ÉS A FLEXIBILIS GONDOLKODÁS Kontra József Kaposvári Egyetem CSPFK, Pedagógiai és Felnőttképzési Tanszék, Kaposvár online.hu Az előadás a meggyőzés alternatív ösvényeinek kérdéskörével foglalkozik. Empirikus vizsgálat keretében megvilágítja, hogy a hétköznapi sémák lehetőséget kínálnak érvelések elfogadására vagy elutasítására anélkül, hogy alaposan megfontolnánk az üzenetek összetevőit vagy annak központi témáját. Egyidejűleg bemutatja az érvelési hibákat megközelítő tesztek szerkesztését és elemzését. Szemlélteti, hogy klasszikus és modern (valószínűségi) tesztelméleti módszerekkel a hibás tesztitemek kiszűrhetők. Végső következtetése: további erőfeszítésekre van szükség, hogy a tanulók eléggé felkészültek legyenek az érvelési csapdák felismeréséhez, továbbá a pedagógusjelöltek ismerjék a leggyakoribb meggyőzési technikákat, rábeszélési módszereket. 1. A meggyőzés folyamata és a flexibilitás A meggyőzés kognitív megközelítésének lényege, hogy a befogadó a meggyőzés folyamatának aktív résztvevője. Vagyis a meggyőzés azon múlik, hogy miképpen vesszük az adást. Ez természetesen nagymértékben függ az egyéntől, a helyzettől, a vonzerőtől. 1 Mondhatjuk azt is, csak azt vagyunk képesek észlelni, aminek észlelését sémáink lehetővé teszik. Petty és Cacioppo elaborációs valószínűségi modellje (EVM) egy olyan kognitív modell, amely egyesíteni próbálja a különböző elméletek tanulságait. 2 Az elaboráció azt jelenti, hogy a hallgató gondosan mérlegeli a meggyőzésre irányuló kommunikációban a releváns érveket, miközben az ún. kerülőút lehetőséget kínál egy üzenet értékelésének meggyorsítására az alapos kognitív munka helyett egy sor jelzésre hagyatkozva. Az elméletben fontos tényező az elaborációs motiváció. Mivel a hatásos meggyőzés és a racionális meggyőzés kategóriája nem esik egybe, pedagógiai szempontból ugyanúgy célszerű tanulmányozni a hétköznapi érvelések alapvető eszközeit és leggyakoribb hibáit. Tudjuk, hogy a vitákban legtöbbször kevés az idő az érvek fontosságának, relevanciájának az átgondolására. Ráadásul a mindennapi meggyőzések jelentékeny hányada informális érvelés, vagyis formája alapján nem helyes érvelés. Így aztán a néhány száz szakmai sémát ismerő haladó is aligha tudja magát kifejezni pusztán szakmai sémái segítségével: szakmai sémái állandóan keverednek az általános, hétköznapi sémáival. Csak magasabb szinten, a szakma alapjait lényegében már elsajátító szakértő esetében válnak külön a szakmai és a hétköznapi sémák. Megjegyzendő, a szakmai látásmód kialakításához a hétköznapi gondolkodást biztosan meg kell bolygatni. 3 Természetesen azt is látjuk, hogy a sémás feldolgozás veszélye az észlelés torzulása. 4 1 Pratkanis, A. R. és Aronson, E., A rábeszélőgép (Budapest: AB OVO, 1992) 2 Petty, R. és Cacioppo J., Az elaboráció valószínűségi modellje, in: Bevezetés a kommunikációelméletbe, szerk. Griffin, E., (Budapest: Harmat Kiadó, 2003), Mérő László, Új észjárások (Budapest: Tericum Kiadó Kft., 2001) 4 Nahalka István, Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2002)

2 Nagy flexibilitást igényel a gondolkodás megtisztítása az általánosan elfogadott feltételezésektől. Ha egy séma, egy reprezentáció, egy struktúra nem ad megvilágosodást, egy másik talán ad. A flexibilis gondolkodás Dreyfus és Eisenberg meghatározása 5 szerint a probléma belsejébe jutás képességét foglalja magában, és azt, hogy képesek vagyunk több különböző aspektusból nézni azt. Ez a gondolkodási tevékenység kapcsolatba hozható olyanfajta érvelésekkel, amelyek valódi struktúrái nehezen ragadhatók meg, ahol a szituációk könnyen félreinterpretálhatók. Kutatásunkban az előzőekben ismertetett megfontolások alapján egy átfogó modellben vizsgáltuk az érvelést, a flexibilis gondolkodást, az érdeklődést, valamint ezek hatását a tanulmányi eredményességre. 2. A kutatás módszere és eredményei Egy nagyobb kutatási munkaterv keretében először elővizsgálatot, majd később nagymintás mérést végeztünk. A program egyes eredményeiről már készültek beszámolók. 6 Ebben az előadásban azonban most első alkalommal a nagymintás mérés magyar adatait egy összefoglaló rendszerben tekintjük át. Főképpen az összefüggésvizsgálatok eredményeit használjuk fel. Egyúttal a valószínűségi tesztelmélet (Item Response Theory [IRT]) keretében az itemek tulajdonságait valószínűségelméleti eszközökkel is jellemezzük. 7 A tesztelemzés során utalunk az elővizsgálatra is Minta Az elővizsgálatot május júniusban végeztük. Ebben két kaposvári középiskola hét osztályából összesen 169 (9., 10., és 11. osztályos) tanuló vett részt. A nagymintás mérésre 2004 ben került sor. A vizsgálatba 773 magyar (budapesti, kaposvári, nagyatádi, szegedi) és 85 szlovákiai magyar (rimaszombati, tornaljai) középiskolást, valamint 217 pedagógusjelöltet vontunk be (a KE CSPFK I. és III. évfolyamos és az ELTE BGYTFK másoddiplomás levelező hallgatói közül). Előadásunkban miképpen azt már említettük a 2004 es mérés magyar adataira szorítkozunk (középiskolásra és főiskolásra) Mérőeszközök és adatfelvétel Ami a tesztfejlesztést illeti, az elővizsgálatban Érvelés teszt próbaváltozatához Zentai példái 8 közül választottunk ki húszat (lásd még Aronson 9 ). A feladatok öt csoportba sorolhatók: (1) álláspont 5 Dreyfus, T. és Eisenberg, T., A matematikai gondolkodás különböző oldalairól, in: A matematikai gondolkodás természete, szerk. Sternberg, R. J. és Ben Zeev, T., (Budapest: Vince Kiadó Kft., 1998), Kontra József, Mindennapi érvelések vizsgálata középiskolai tanulók körében, in: III. Országos Neveléstudományi Konferencia Program, tartalmi összefoglalók, szerk. Buda András és Holik Ildikó, (Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság,) 50., Kontra József, Mindennapi érvelések vizsgálata pedagógusjelöltek körében, in: III. Országos Neveléstudományi Konferencia Program, tartalmi összefoglalók, szerk. Lehmann Magdolna és Nikolov Marianne, (Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság,) 120., Kontra József, Középiskolások tanulás iránti attitűdje, Képzés és Gyakorlat ( évf. 1. sz.): Horváth György, A modern tesztmodellek alkalmazása (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1997). 8 Zentai István, A meggyőzés csapdái (Budapest: Typotex Kiadó, 1999). 9 Aronson, E., A társas lény (Budapest: KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003). 2

3 eredete vagy forrása (5 db), (2) megbízhatatlan heurisztikák (5 db), (3) jutalmazásra vagy büntetésre építő stratégiák (3 db), (4) kategorizálás és általánosítás (5 db), (5) feltételes érvelések (2 db). A tanulóknak egy tanítási óra keretében kellett értékelniük a tesztlap feleletalkotó feladataiban bemutatott érveléseket, azaz kimutatni az érvelésekben az esetleges hibákat. A próbamérés eredményei nyomán a nagymintás méréshez az Érvelés tesztet átdolgoztuk. Megváltozott a 20 feladat megoszlása az öt csoportban. Rendre: 1. csoport: 5 feladat; 2. cs.: 4 f.; 3. cs.: 3 f.; 4. cs.: 5 f.; 5. cs.: 3 f. Továbbá a próbateszt nyílt kérdéseire adott válaszok felhasználásával ezúttal zárt kérdéseket (feleletválasztó feladatokat) szerkesztettünk: a teszt elején közölt útmutató szerint minden itemnél a helyesnek vélt választ kellett megjelölnie a teszt megoldójának. Példaként tekintsük az Érvelés teszt első feladatát: 1. feladat. A futás nagyon egészséges dolog. Gábornak is egy kiadósat kellene futnia minden reggel az egészsége érdekében. a) Jó, mert a mozgás egészséges. b) Hibás, mert nem tudhatunk Gáborról mindent. c) Jó, mert Gábornak sem ártana. d) Hibás, mert elég volna pl. kétnaponta futnia. Az egyes válaszok kvantitatív értékelésének kategóriái: helyes (1 pont) és nem helyes (0 pont). Az Érvelés teszten közölt érveléseket a tanulóknak 20 perc alatt kellett értékelniük. A flexibilis gondolkodás tanulmányozásához egy saját készítésű, korábban már többször kipróbált 13 fejtörőből álló problémamegoldó tesztet, úgynevezett Fejtörő tesztet alkalmaztunk. (A Fejtörőteszt összeállításáról lásd: Kontra. 10 ) A feladatlap megoldására tervezett idő 30 perc volt. A tanuláshoz való viszonyt befolyásoló motívumok empirikus megismeréséhez kérdőívet használtunk. A szakirodalomból kiválasztott validnak, érvényesnek tartott 31 itemes attitűdkérdőív hat motívumcsoportja (lásd Tóth 11 ): (A1) továbbtanulás, érvényesülés, magasabb iskola (5 item), (A2) érdeklődés, kutatás (5 item), (A3) elmélyülés, kitartó munka (5 item), (A4) jó jegy az iskolában (5 item), (A5) megfelelő pozíció elfoglalása az osztályban (5 item), valamint (A6) jutalom a családban (6 item). Az általánosítás érdekében azonban néhány itemnél kisebb fogalmazásbeli változtatást végeztünk: például szülők helyett család. A tanulók kijelentésenként 5 fokozatú Likerttípusú skálán jelezhették egyetértésük vagy egyet nem értésük erősségét. Aszerint, hogy mennyire kedvező attitűdöt mutat a válasz, emelkedik a pontszám: értékelésünkben 5 pont a magas és 1 pont az alacsony. Végül a tanulók kitöltöttek egy adatlapot is. Ez azt a célt szolgálta, hogy a belőlük nyert adatok segítségével a mérőlapok eredményeit ne csak önmagukban, hanem a tanulók néhány jellemzőinek megragadásával tanulmányozzuk a jobb teljesítményekhez vezető megoldások keresésekor. Az adatfelvétel során az összes tesztet osztálykeretben (csoportokban) töltötték ki. A felügyelő tanárok számára írásba foglalt, részletes útmutatók készültek. Mivel a középiskolák később osztályaik 10 Kontra József, A gondolkodás flexibilitása és a matematikai teljesítmény, Magyar Pedagógia ( évf. 2. sz.): Tóth László, Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez (Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 2001). 3

4 teljesítményeiről és az egész minta átlagáról visszajelzést kaptak, számukra a kutatásban való részvétel összevetéseket is lehetővé tevő praktikus információkat nyújtott. 3. Főbb eredmények A 2004 es teljes magyar mintán a 20 itemes Érvelés tesztre a Cronbach féle alfa 0,74. A Fejtörőktesztnél (13 item) 0,73, az attitűdkérdőívnél (31 item) 0,82 adódott. Következőleg megállapíthatjuk, hogy a mintában a tesztek segítségével elég megbízhatóan lehet egymástól elkülöníteni az eltérő képességű, különböző véleményű tesztkitöltőket. 12 Az Érvelés teszt továbbfejlesztése érdekében az adatokat tanulmányoztuk a Rash modellel elemző Winsteps program segítségével is. Mindenekelőtt kíváncsiak voltunk az itemilleszkedésre. Az item modell illeszkedése a modell által elvárt és a valós teljesítmény közötti eltérést mutatja. Az 1. ábra a képességszint horizontális feltüntetésével szemben az illeszkedést vertikálisan jeleníti meg. Egy item annál jobban illeszkedik a vizsgált képességterületre vonatkozó adatok által meghatározott modellbe, minél közelebb van az itemet reprezentáló kör a 2 és 2 által meghatározott függőleges sáv nullán átmenő középvonalához (lásd az 1. ábrán). A körök mérete az elkövetett hiba nagyságára utal: minél kisebb, annál pontosabban tudjuk megmondani az adott item helyzetét. 13 Az elmondottak értelmében az 1. ábrán jól látható, hogy az E2P vel jelölt item más képességterületet (is) mér. A képet árnyalja, ha a főiskolás mintán nézzük meg ennek az itemnek helyzetét (2. ábra). Ám a pedagógusjelöltek esetében az E2P az elvárt sávban tűnik fel (bár a többi itemtől kissé távolabb), vagyis ez alkalommal az item a modellbe illeszkedik. Mondhatjuk tehát azt, hogy a középiskolások adatai magyarázzák a bizonytalanságot. 1. ábra. Az Érvelés teszt itemeinek modell illeszkedése a teljes magyar mintán (2004) 12 Horváth György, Bevezetés a tesztelméletbe (Budapest: Keraban Kiadó, 1991). 13 Bond, T. és Fox, C. M., Applying The Rasch Model Fundamental Measurement in the Human Sciences (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2001) 4

5 2. ábra. Az Érvelés teszt itemeinek modell illeszkedése a pedagógusjelöltek mintáján (2004) De mi is ez az item? A furcsán viselkedő item az Érvelés teszt 2. feladata, amely arra apellál, hogy egy negált univerzális állítás egy egzisztenciális állítást is jelent [ x(φx)= x( φx)]: 2. feladat. Azt állítod, hogy minden egyetemi oktató nyomorúságos bérből tengődik. Nos, cáfolom: én ismerek egyet, akinek majdnem egymillió forint a havi jövedelme. a) Jó, mert egymillió forint sok pénz. b) Hibás, az egyetemi oktatók nem jól keresnek. c) Jó, mert egy ellenpélda már cáfol. d) Hibás, mert a kivétel erősíti a szabályt. Arra következtethetünk e feladat elemzésekor, hogy a hétköznapi szóhasználat értelmezésbeli problémához vezethet. Ugyanis a minden szó gyakorta túlzott általánosítással a majdnem minden jelentésével bír (azaz néhány kivételtől eltekintve ). Például a tanórákon sokszor hallható már megint mindenki beszélget kijelentés valószínűleg nem mindenkire vonatkozik, azaz kivételek lehetnek. De utalhatunk még a statisztikai következtetésekre (ahol a nagyon valószínű állítások rendszerint megalapozottabbak és megbízhatóbbak, mint a mindennapi élet biztos állításai). Példaként említhetjük, hogy a vélelmezett iskolázottság és jövedelem közötti kapcsolat valószínűségi jellegű: a magasabb végzettségűek átlagosan magasabb jövedelemmel rendelkeznek ugyan, mint a kevésbé képzettek, de azonos végzettséghez különböző jövedelmek is tartozhatnak. Tudjuk, a jövedelmet számtalan egyéb tényező is befolyásolja (életkor, lakóhely, stb.). Mindent összevetve kivételek itt úgyszintén előfordulhatnak. Ezért a túlzott általánosítás hibájáról beszélhetünk, amikor egy igaz statisztikus általánosítást tévesen univerzális állításként kezelünk. Ezek a példák arra hívják fel a figyelmet, hogy a minden szó bizonytalan értelmezése befolyásolhatja a megoldást a középiskolások körében. Amennyiben a minden dekódolása (a) minden, egy ellenpélda cáfol, ha (b) majdnem minden, akkor viszont nem. Tesztfejlesztési szempontból ezért érdemes lenne ezt a problémát a későbbiekben körbejárni. 5

6 Az itemek és a megoldók viszonyának feltérképezésekor sorra vettük az egyes itemekhez rendelhető valószínűségeloszlásokat is, hiszen a modern tesztelméletekben az, hogy valaki megold egy tesztitemet, vagy nem old meg, nem determinisztikus. A valószínűségi modellekben a megoldó képességétől és az item nehézségétől függő 0 és 1 közötti érték adja meg a megoldó eredményességének valószínűségét az adott itemen. Illusztrációként a 3. ábrán mutatjuk meg, hogy például az Érvelés teszt korábban említett első feladatának (lásd: A futás nagyon egészséges dolog ) megoldási valószínűsége hogyan alakul a képesség függvényében. Az ábra feltünteti az empirikus adatokat, az elméleti görbét (item characteristic curve, ICC) és a 95% os konfidencia zónát. Az item nehézsége a képességskálán az a pont, ahol az egy pont elérésének a valószínűsége 0,5. Egyúttal az ábrán látható görbe (ICC) alakja jól kifejezi azt, hogy milyen tulajdonságú az item. Minél meredekebb a karakterisztikus görbe, annál nagyobb az item differenciáló ereje, azaz annál érzékenyebben tesz különbséget a megoldók között. 3. ábra. Az Érvelés teszt 2. itemének (a futás problémának ) megoldási valószínűsége A nem túl bonyolult gondolkodással megoldható problémamegoldás feladatokban a középiskolások és a pedagógusjelöltek egyaránt gyenge, hasonló eredményeket értek el. Az Érveléstesztben és a Fejtörő tesztben nyújtott százalékpontban kifejezett teljesítményeket évfolyamonkénti bontásban az 1. táblázat foglalja össze. Érdemes azonban megjegyezni, hogy iskolaszakaszonként a magasabb évfolyamok javára szignifikáns (p < 0,05), bár viszonylag kicsi különbségek adódtak. 1. táblázat. Az évfolyamok eredményei az Érvelés teszten és a Fejtörő teszten (átlag és szórás, %p) Teszttípus 9. o. 10. o. 11. o. 12. o. I. évf. III. évf. Másoddipl. átl. SD átl. SD átl. SD átl. SD átl. SD átl. SD átl. SD Érvelés teszt 28,3 11,6 29,3 10,7 30,0 11,4 32,2 9,9 33,1 10,9 37,4 12,3 36,4 12,9 Fejtörő teszt 25,3 19,0 28,7 18,4 36,7 24,3 29,1 18,5 33,1 21,3 36,4 21,3 54,4 25,4 Az eredmények tükrében kijelenthetjük, hogy komoly figyelmet kellene fordítani a pedagógiai gyakorlatban a közlemények értelmezésére és értékelésére. Úgy tűnik, hogy az itt kiemelt 6

7 képességeknek a fejlesztése még nem áll egyértelműen a tanítás fókuszában. Ugyanakkor az is észlelhető, hogy növekvő mértékben válik az oktatás szélesebb értelmű céljává és így a tanításitanulási folyamat egyik fontos eredményévé. A tanulmányi eredményesség és a teszteredmények összefüggéseit a korrelációs együtthatók segítségével közöljük (4. ábra). A vizsgálati modell változói közötti kapcsolatok a várakozásainknak megfelelően alakultak: a kognitív és az affektív szféra egyaránt stabil összefüggést mutat az általános eredményességgel. Nagyon lényeges tehát az is, hogy ki miért tanul. Elgondolkodtatók a konkrét jutalmakkal (pl. a jó jeggyel) tapasztalt negatív korrelációk. Valóban, a hosszú távon is érvényesülő motiváció a túlnyomóan belső késztetés hatására létrejövő tanulás a megfelelő kognitív, tanulási motívumrendszer kiépülése, fenntartása esetén valósulhat meg. 4. ábra. A vizsgálati modell változóinak összefüggésrendszere a korrelációs együtthatókkal 14 A többszörös regresszióanalízis (a tanulmányi eredményességgel mint függő változóval) újabb szempontokat hoz az összefüggések elemzésébe. Az eredményeket (a megmagyarázott variancia százalékos arányait) az 5. ábra összegzi. Mindegyik változó hatása szignifikáns (p < 0,05). A modellünk magyarázóereje meghaladja a 14 százalékot. Elsőként mint legerősebb magyarázó változó a problémamegoldás lépett be a modellbe a nem túl magas 7,3 százalékkal (FORWARD módszerrel). Ugyanakkor nem tartjuk szerencsésnek, hogy az érvelés ennyire kicsi szerepet játszik a jegyek kialakításában (csak 2,4%). Az utóbbira többféle magyarázat is lehetséges. Vannak szakterületek, ahol sok hétköznapi séma releváns (pszichológia, esztétika, mi több valamennyire a biológia bizonyos területei is), s így alkalmazásuk többé kevésbé eredményes lehet. A hétköznapi sémák nagy része persze működésképtelen például a matematika, fizika és kémia esetében. Másrészt az iskolákban több hazai kutató szerint jobbára a tudás reproduktív szintű alkalmazása jellemző. 15 A puszta memorizálás (a megértéshez szükséges sémák nélküli tanulás) még sikeres is lehet: kézzelfogható eredménye egy sor piros kipipálás a füzetben. A helyzetet bonyolítja, hogy egy okos és szorgalmas 14 Szignifikancia: * (p < 0,05); ** (p < 0,01); *** (p < 0,001). 15 Csapó Benő, szerk., Iskolai tudás (Budapest: Osiris Kiadó, 2002) 7

8 tanuló olyan sok dolgot képes betanulni, hogy végül a tudása eléggé nehezen különböztethető meg a megértésen alapuló tudástól. Összegzés 5. ábra. A tanulmányi eredményességet befolyásoló tényezők (a megmagyarázott variancia értékei % ban) Az információ feldolgozása bonyolult, soktényezős folyamat, amelynek legfontosabb vetülete a befogadó mentális tevékenysége, aktivitása. Ugyanakkor az újonnan tanult szakmai ismeretek még szinte csakis a hétköznapi sémákba szerveződnek. A tanuló nem látja a dolgokat összefüggéseiben, de nem is logikátlan, hiszen a hétköznapi logikáját alkalmazza. A pedagógus feladata, hogy az új ismereteket a tanulók hétköznapi sémáival szoros összefüggésben kezelje, miközben az előzetes tudás nehezítheti, gátolhatja a megfelelő konstrukciók kialakulását. Ugyanis amennyiben a szakma sémái a hétköznapi sémákkal szorosan együtt járnak (bár a szakmaiságból adódóan azoktól elvonatkoztatódnak), csak két párhuzamos tanulási folyamat (szakmai és mindennapi) összeérése eredményezhet magas szintet. Ennélfogva pedagógiai szempontból nagyobb figyelmet érdemelnek a mindennapi meggyőzés informális hibái. Az előadásunkban bemutatott kutatási program egyik kiemelt célja éppen egy olyan mérőeszköz készítése volt, amely néhány gyakori érvelési hibát diagnosztizál. A kapott eredmények szerint a tanulmányi eredményességet befolyásolja az érvelés, a flexibilitás és az érdeklődés. A kutatási modellbe bevont affektív változókkal való kapcsolatok megerősítik, hogy a kognitív szférán kívüli tényezők úgyszintén meghatározók. Úgy gondoljuk, az adatokra tesztfejlesztést alapozhatunk. Továbbá az eredmények jelzik, hogy a tanítási tanulási folyamatban elsajátítható tudás és a tantárgyi attitűdök fejleszthetősége szempontjából előnnyel járhat a tanulói, hallgatói érvelések sajátosságainak alaposabb megismerése. 8

KÖZÉPISKOLÁSOK TANULÁS IRÁNTI ATTITŰDJE

KÖZÉPISKOLÁSOK TANULÁS IRÁNTI ATTITŰDJE Kontra József 1 KÖZÉPISKOLÁSOK TANULÁS IRÁNTI ATTITŰDJE A tanuláshoz való viszonyt befolyásoló motívumok empirikus megismerése a gyakorló pedagógus számára azért kiemelten fontos, mert eszerint választhat

Részletesebben

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 231 264. (2002) KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Minden felmérés célja, hogy egy átfogó

Részletesebben

Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben

Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben Műhely Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 010. szeptember (798 814. o.) Tóth Edit Csapó Benő Székely László Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben Egy longitudinális

Részletesebben

A CÉLORIENTÁCIÓK MEGISMERÉSÉRE ALKALMAS KÉRDŐÍV FEJLESZTÉSE KLASSZIKUS ÉS VALÓSZÍNŰSÉGI TESZTELMÉLET FELHASZNÁLÁSÁVAL

A CÉLORIENTÁCIÓK MEGISMERÉSÉRE ALKALMAS KÉRDŐÍV FEJLESZTÉSE KLASSZIKUS ÉS VALÓSZÍNŰSÉGI TESZTELMÉLET FELHASZNÁLÁSÁVAL MAGYAR PEDAGÓGIA 112. évf. 2. szám 93 123. (2012) A CÉLORIENTÁCIÓK MEGISMERÉSÉRE ALKALMAS KÉRDŐÍV FEJLESZTÉSE KLASSZIKUS ÉS VALÓSZÍNŰSÉGI TESZTELMÉLET FELHASZNÁLÁSÁVAL Fejes József Balázs és Vígh Tibor

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

A SZÖVEGÉRTÉS, AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS A STRATÉGIAHASZNÁLAT ÖSSZEFÜGGÉSE

A SZÖVEGÉRTÉS, AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS A STRATÉGIAHASZNÁLAT ÖSSZEFÜGGÉSE MAGYAR PEDAGÓGIA 114. évf. 2. szám 67 89. (2014) A SZÖVEGÉRTÉS, AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS A STRATÉGIAHASZNÁLAT ÖSSZEFÜGGÉSE Józsa Gabriella* és Józsa Krisztián** * Károli Gáspár Református Egyetem, TFK,

Részletesebben

Az 1990-es években két olyan felmérés-sorozatra került sor, amely az idegen nyelvi

Az 1990-es években két olyan felmérés-sorozatra került sor, amely az idegen nyelvi Iskolakultúra 2001/8 Csapó Benő A nyelvtanulást és a nyelvtudást befolyásoló tényezők Az SZTE-MTA Képességkutató Csoport keretében 2000 tavaszán országos reprezentatív mintán átfogó felmérést végeztünk

Részletesebben

A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban

A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban Iskolakultúra Online, 2, (2008) 119-140 Iskolakultúra Online A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban Zsolnai Anikó Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 1. Elméleti háttér:

Részletesebben

Az objektív mérést a természettudósok már rutinszerûen alkalmazzák. Gondoljunk

Az objektív mérést a természettudósok már rutinszerûen alkalmazzák. Gondoljunk Iskolakultúra 2005/3 Molnár Gyöngyvér Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE Az objektív mérés lehetõsége: a Rasch-modell Az objektív mérés lehetősége a pedagógiában kulcsfontosságú kérdés, amely néhány évtizede

Részletesebben

TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI NÉMET NYELVBŐL. NYEK kutatócsoport

TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI NÉMET NYELVBŐL. NYEK kutatócsoport JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL NYEK kutatócsoport TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 3 A MINTA...

Részletesebben

AZ IRA (INDEX OF READING AWARENESS) KÉRDŐÍVVEL VÉGZETT LONGITUDINÁLIS FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ IRA (INDEX OF READING AWARENESS) KÉRDŐÍVVEL VÉGZETT LONGITUDINÁLIS FELMÉRÉS EREDMÉNYEI MAGYAR PEDAGÓGIA 108. évf. 2. szám 97 134. (2008) AZ IRA (INDEX OF READING AWARENESS) KÉRDŐÍVVEL VÉGZETT LONGITUDINÁLIS FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Csíkos Csaba Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

Részletesebben

Asajátos nevelési igényû gyermekek szegregált vagy integrált nevelése-oktatása

Asajátos nevelési igényû gyermekek szegregált vagy integrált nevelése-oktatása Horváthné Moldvay Ilona Rétság, Általános Iskola Attitûdvizsgálat pedagógusok körében az integrált nevelésrõl Az integrált nevelés nem az iskola belügye. Ugyanakkor tudjuk, hogy az integráció egyik fő

Részletesebben

II. ISKOLAI TUDÁS, KÉPESSÉGEK, PROBLÉMAMEGOLDÁS

II. ISKOLAI TUDÁS, KÉPESSÉGEK, PROBLÉMAMEGOLDÁS II. ISKOLAI TUDÁS, KÉPESSÉGEK, PROBLÉMAMEGOLDÁS Bevezető Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének és az MTA Munkatudományi Bizottságának éves konferenciáin az interdiszciplinaritás viszonylag ritkán jelenik

Részletesebben

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 2. szám 229 261. (2003) A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL Vincze Szilvia Debreceni Egyetem, Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék

Részletesebben

Tanulásmenedzsment és önszabályozó tanulás

Tanulásmenedzsment és önszabályozó tanulás Óbuda University e Bulletin Vol. 2, No. 1, 2011 Tóth Péter Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, toth.peter@tmpk.uni-obuda.hu Absztrakt: Az online tanulás szervezésében kétféle stratégiát

Részletesebben

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Eszterházy Károly Főiskola, Eger Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Készítette: Tóth Sándor IV. évf. lev. szociálpedagógia szak

Részletesebben

A tanulás öröme, a lélek egészsége

A tanulás öröme, a lélek egészsége Kolozsvár, 2010. május 14-16. A tanulás öröme, a lélek egészsége A tanulási orientáció, az áramlat-élmény kialakulása és a lelki immunrendszer fejlettsége közötti összefüggések vizsgálata kilencedikes

Részletesebben

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 tanulmány Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 Kasik László A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata 21 Török Dóra Csizér Kata Nyelvtanulási

Részletesebben

JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL

JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL NYEK kutatócsoport TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 3 MINTA...

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

69 Kaposi József: Széljegyzetek a történelemtanítás gyakorlatának alakulásáról

69 Kaposi József: Széljegyzetek a történelemtanítás gyakorlatának alakulásáról 2010/3 4 Tartalom Tanulmányok 3 Nahalka István: Az iskolarendszer esélyegyenlőtlenségeket kezelő folyamatai a PISA 2006 felmérés tükrében 28 Középiskolás fiatalok időképe 39 Kispálné Horváth Mária Vincze

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Iskolakultúra 2004/11 Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Az elsõ osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája Rausch Attila Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin... 1 de 8 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

iskolakultúra 99/4 tanulmány szemle Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14

iskolakultúra 99/4 tanulmány szemle Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14 tanulmány Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14 Nagy József Oktatáspolitika: viták és távlatok 24 Molnár Zsuzsa Mit tudnak a középiskolások mechanikából? 35 F. Dárdai

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben