A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 NEMZETI.%%NIS Z INFOKOMMIJNIKÁC]()S SZOWÁLTKIÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig Nemzeti Info/co in in wzilcáeiós Szolgáltató Zórikörűeti VÍűködő Rés:vóm!ársasóg SZMSZ /081 Biulapesi ~ so/ omzi ii. 3.

2 TARTALOMJEGYZÉK ATÁRSASÁG A Társaság alapadatai Cégjegyzés és a Társaság képviselete S 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA s 3. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 5 4. A TÁRSASÁG MIJNKASZERVEZETÉNEK )RÁNYITÁSA A vezérigazgató A vezérigazgató irányítási és munkáltatói feladatai A Társaság munkaszervezetének operatív irányítása Az értekezletek rendje A szervezeti egységek irányítása, az irányítás eszközei A Társaság belső szabályzatai 7 5. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE A Vezérigazgató közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és tevékenységek Központi Dokumentációs és Adminisztrációs Igazgatóság Gazdasági Vezérigazgató-helyettes Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes Értékesítési és Ügyfélkapesolati Vezérigazgató-helyettes Közigazgatási és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Vezérigazgató-helyettes Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Ágazat Jogi és Szabályozási Igazgatóság Humánpolitikai Igazgatóság Stratégiai Ágazat Elemzési és Projekttámogatási Önálló Osztály Kommunikációs Önálló Osztály Termékmenedzsmcnt Önálló Osztály Stratégia és Marketing Támogató Önálló Osztály Fejlesztési Ágazat Projektmenedzsment Igazgatóság Műszaki Fejlesztési Igazgatóság Fejlesztési Erőforrás Menedzsment és Monitoring Igazgatóság GSM-R Igazgatóság Ellenőrzési Igazgatóság Biztonsági Igazgatóság Informatikai Biztonsági Igazgatóság Minőségirányítási Vezető Biztonsági Vezető A Gazdasági Vezérigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és tevékenységek Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság Kontrolling Igazgatóság 20 Nw,,:e/j hifókominziniká ciós Szolgáltaló Záitkűrűen Működő Rés:vénvtársasóg SZ/viSZ. 108] 13w/apes! Csokonai ii. 3.

3 Pénzügyi ás Számviteli Igazgatóság Leányvállalati Támogató Igazgatóság Az Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és tevékenységek Működéstámogatási Igazgatóság Központi Üzemeltetési Divízió Alkalmazástámogatási Igazgatóság IT Uzemeltetési Igazgatóság IT Rendszerfelügyeleti Onálló Osztály Hálózat és Telekonimunikációs Uzemeltetési Igazgatóság Rendszer Bevezetési és Támogatási Igazgatóság Elektronikus Kormányzati Szolgáltatások Igazgatóság ESR-1 12 Központi Támogató Igazgatóság Műszaki Szolgáltatási ás Területi Divízió Szolgáltatásmenedzsment Igazgatóság Területi Uzemeltetési Igazgatóság Az Ertékesítési ás Ugyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alá tartozó egységek ás tevékenységek Értékesítési Igazgatóság Értékesítés-támogatási Igazgatóság Ügyfélszolgálati Igazgatóság A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE A Társaság, mint munkaszervezet A Társaság munkatársainak jogai és kötelezettségei A vezető munkavállalók jogai A vezető munkavállalók kötelezettségei A vezető munkavállalók felelőssége A Társaság munkatársainak jogai A Társaság munkatársainak kötelezettségei A munkatársak helyettesítésének rendje A munkakörök átadásának rendje Közbeszerzési eljárásban résztvevő munkatársak kötelezettsége ÉRDEKVÉDELEM, ÉIWEKKÉPVISELET AzÜzemiTanács Az érdekképviselet (szakszervezet) VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK számú melléklet Szervezeti ábra 2. számú melléklet Szabályzatok Nemzeti Infolconmiunikóciós Szolgáltató Zártkörűen Működő Rds:vóm Iársaság SZMSZ Budapest Csokanai. 3.

4 1 A TÁRSASÁG 1.1 A TÁRSASÁG ALAPADATAI A Társaság cégneve: A Társaság rövidített cégneve: A Társaság angol nyelvű cégneve: A Társaság angol nyelvű rövidített cégneve: NISZ Nemzeti Infokomnunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság NJSZ Zrt. NJSZ National Infocommunications Service Company Limited by Shares NISZ Ltd. A Társaság postai címe: 1389 Budapest, Pf.: 133. Központi telefonszáma: Központi telefax száma: kternetes honlapjának címe: Központi címe: A Társaság cégjegyzékszáma: Cg Adószáma: Statisztikai számjele: Társadalombiztosítási folyószámla száma: Bankszámla száma: K&H Bank A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: A Társaság alaptőkéje: Az Alapító Okirat kelte: július 1. A Társaság időtartama: határozatlan Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság ,-Ft, azaz: huszonegymilliárd kilencszáztizenhatmillió-kilencszázezer forint ~\ enz~eii I1,fbI(Ofl1flhl,flikáeiás Szolgáltató Zár/kör űen Működő Részvémtá;wa ág SZMSZ Budapest C~sokonai a. 3.

5 1.2 CÉGJEGYZÉS És A TÁRSASÁG KÉPVISELETE A Társaság képviselete a mindenkor hatályos Alapító Okiratának és a hiteles aláirási címpéldánynak megfelelően történik. A Társaság munkavállalója a próbaidő alatt és az egy évnél rövidebb időtartamú, határozott idejű munkaviszony alatt cégjegyzési, képviseleti jogot nem kaphat. 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Társaság munkaszervezetére terjed ki. A Társaság Részvényese, Igazgatósága, Vezérigazgatója, Felügyelő Bizottsága, valamint a Könyvvizsgáló (együttesen: a Társaság szervei) a gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvényben és az Alapító Okiratban foglalt feladat- és hatáskörrel rendelkeznek. A Felügyelő Bizottság működési rendjét a Részvényes által jóváhagyott ügyrend szabályozza. 3 A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Társaság szervezeti felépítése a Társaság ágazatainak, divízióinak, igazgatóságainak, igazgatósági szervezetbe nem sorolt osztályainak (a továbbiakban: szervezeti egységek) szervezeti elhelyezkedését, tagozódását és fiiggőségi helyzetét rögzíti. A Társaság szervezeti felépítését az 1. mellékletben található ábra tartalmazza. 4 A TÁRSASÁG MIJNKASZERVEZETÉNEK IRÁNYÍTÁSA 4.1 A VEZÉRIGAZGATÓ A vezérigazgató irányítási és munkáltatói feladatai A vezérigazgató az Alapító Okiratban szabályozott feladatkörében az alábbi főbb irányítási és munkáltatói feladatokat látja el:. a Társaság képviseletével kapcsolatos feladatok ellátása;. a Társaság stratégiájának kidolgozása;. a Társaság működtetése az éves üzleti tervnek megfelelően;. a Társaság gazdálkodásáról szóló jelentések elkészíttetése, a Felügyelő Bizottságnak és az Igazgatóságnak történő átadása;. az SZMSZ aktualizálása és jóváhagyása;. a Társaság operatív irányítása;. a Társaság működési feltételeinek biztosítása;. munkáltatói jogkör gyakorlása (döntés a munkaviszony létesítéséről, megszüntetéséről, a inunkabérről, a teljesítménykövetelményekről és az egyéb juttatásokról), ide nem értve a Részvényest, illetőleg az Igazgatóságot megillető munkáltatói jogokat;. a munkavállalók további munkaviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya létesítésének engedélyezése;. indokolt esetben vezetői címhasználat engedélyezése;. döntés az üzleti tervben elfogadott éves bérfejlesztés végrehajtásáról;. az érdekeltségi rendszer működtetésének és karbantartásának biztosítása; jvvn,:et/ In/oko;nmu;nkácios Szolgáltató Zárikörűwz iviííködő Réwvém iársaság SZAISZ Budapest C sokonai a. 3.

6 . az 5. pontban meghatározott vezető munkavállalók (kivéve az Igazgatóság hatáskörébe tartozó munkavállalók tekintetében) javadalmazásának megállapítása, számukra prémiumfeladatok kitűzése;. a Társasághoz érkezett iratok szignálása és kiadmányozása;. a szervezeti egységek részletes feladatait tartalmazó működési- ás egyéb, a Társaság működését elősegítő szabályzatok jóváhagyása, utasítások kiadása A Társaság munkaszervezetének operatív irányítása A Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek és vezető munkavállalók:. a Központi Dokumentációs és Ádminisztráeiós Igazgatóság. a Gazdasági Vezérigazgató-helyettes. az Uzemeltetési Vezérigazgató-helyettes. az Ertékesítési ős Ugyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes. a Közigazgatási ás Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Vezérigazgató-helyettes. a Jogi, Szabályozási ős Humánpolitikai Ágazat. a Stratégiai Ágazat. a Fejlesztési Ágazat. a GSM-R Jgazgatóság. az Ellenőrzési Igazgatóság. az Informatikai Biztonsági Igazgatóság. a Biztonsági Igazgatóság. a Minőségirányítási Vezető. a Biztonsági Vezető A Gazdasági Vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. a Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság. a Kontrolling Igazgatóság. a Pénzügyi ás Számviteli Igazgatóság. a Leányvállalati Támogató Igazgatóság Az Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. a Működéstámogatási Igazgatóság. a Központi Üzemeltetési Divízió o Alkalmazástámogatási Igazgatóság o IT Uzemeltetési Igazgatóság o IT Rendszerfelügyeleti Onáfló Osztály o Hálózat ás Telekonununikációs Uzemeltetési Igazgatóság o Rendszer Bevezetósi és Támogatási Igazgatóság o ESR 112 Uzemeltetési Igazgatóság o Elektronikus Kormányzati Szolgáltatások Igazgatósága. a Műszaki Szolgáltatási és Területi Divizió o Területi Uzemeltetési Igazgatóság o Szolgáltatásmenedzsment Igazgatóság Az Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. az Ertékesítési Igazgatóság. az Ertékesítés Támogatási Igazgatóság. az Ügyfélszolgálati Igazgatóság Nemzeti Infökonununikációs Szolgáltató Zárikörűen Működő Részvénytársaság SZMSZ 6 108! Budapest C sokonai a. 3.

7 4.2 Az ÉRTEKEZLETEK RENDJE A Társaság menedzsment értekezleteinek szintjei:. szűkített menedzsment értekezlet,. kibővített menedzsment értekezlet. A szűkített menedzsment értekezlet résztvevői a vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, valamint a vezérigazgató által esetileg meghívott egyéb személyek. A vezérigazgató az értekezletet hetente hívja össze. A vezérigazgató minden hónap kijelölt napján kibővített menedzsment értekezletet tart a Társaság üzleti tervének megfelelően kitűzött stratégiai szempontok érvényesítése érdekében. Az értekezlet résztvevői a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, valamint a vezérigazgató által esetileg meghívott egyéb személyek. 4.3 A SZERVEZETI EGYSÉGEK IRÁNYÍTÁSA, AZ IRÁNYÍTÁS ESZKÖZEI A vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók alkotják a Társaság felső vezetői körét. A Társaság fő szervezeti egységeinek (ágazatainak, divízióinak, igazgatóságainak, önálló osztályainak) vezetői az ágazati igazgatók, a divízióigazgatók, az igazgatók, az igazgató helyettesek és az önálló osztályvezetők (együtt vezetők). A vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, a divízióigazgatók, az igazgatók és az önálló osztályvezetők a felügyeletük alá tartozó munkaszervezet tevékenységét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat, a Részvényes határozatai, a vezérigazgató utasításai és a Társaság belső szabályzatai alapján irányítják. Az adott területért felelős vezérigazgató-helyettesek, ágazati igazgatók, divízióigazgatók, igazgatók, önálló osztályvezetők általános feladatai:. az érintett szervezeti egység tevékenységének irányítása, feladatainak megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése;. közreműködés az éves üzleti terv elkészítésében, és felelősség vállalása az érintett szervezeti egység feladatait érintően a jóváhagyott éves üzleti terv eredményes végrehajtásáért;. szakmai támogatás, felkészítés a megrendelőkkel folytatott tárgyalásokhoz;. együttműködés a Társaság más szervezeti egységeinek vezetőivel;. az érintett szervezeti egység tevékenységének továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinálási, szervezési, egyeztetési munkájának irányítása;. a Társaság szabályzataiban foglaltak betartása és betartatása az alárendeltségükbe tartozó municatársakkal;. az érintett szervezeti egységhez kapcsolódó szerződések, dokumentumok előkészítése, egyeztetése, nyilvántartása a belső szabályzatoknak megfelelően. 4.4 A TÁRSASÁG BELSŐ SZABÁLYZATAI A Társaság működését, eljárásainak rendjét, valamint feladatainak ellátását belső szabályzatok rögzítik, amelyek egy része az ISO 9001:2009 Szabvány szerinti minőségirányítási rendszer részeit alkotja, ezeket tételesen a Minőségirányítási Kézikönyv sorolja fel. A kiemelt jelentőséggel bíró szabályzatok listáját a 2. számú melléklet is tartalmazza. ~ I)iJbICOflhIJll(1IiIü.íCióS 5 olgái ató Zárikör,íwi tv.[iíködő Rds:v Jmiársaság SZAISZ / 1081 Bzu1apw~í Csokotmi ii. 3.

8 Új szabályzat kiadása, illetve szabályzatmódosítás előtt a kezdeményező szervezet minden esetben köteles a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazattal egyeztetni, a dokumentációt véglegesítésre és kiadatásra megküldeni. Uj szabályzat kiadása, illetve szabályzatmódosítás előtt a kezdeményező szervezet számára a halaszthatatlan esetek kivételével ajánlott minden esetben az érintett szervezeti egységekkel egyeztetni, a dokumentációt véleményezésre megküldeni. 5 A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE A Társaság vezető munkavállalói: a vezető állású munkavállalók, valamint a vezető beosztású munkavállalók. A Társaság vezető állású munkavállalói a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgatóhelyettesei, valamint a Részvényes által meghatározott egyéb vezető munkavállalók. Vezető beosztású munkavállalók a szervezeti felépítésnek megfelelően a meghatározó szervezeti egységek vezetői: az ágazati igazgatók, a divízióigazgatók, az igazgatók, az igazgató-helyettesek és az önálló osztályvezetők, az igazgatóságokba sorolt, az igazgatóságok működési szabályzatában meghatározott osztályvezetők, valamint egyes, vezérigazgató által meghatározott kiemelt munkakörök. 5.1 A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Központi Dokumentációs és Adminisztrációs Igazgatóság. a vezérigazgató és a menedzsment munkájának segítése, a vezetői szintű működési intézkedések előkészítése, végrehajtásának koordinálása;. a menedzsment stratégiai döntéseinek előkészítése, az ezekhez kapcsolódó információk begyűjtése, a döntések megvalósulásának nyomon követése, javaslattétel az esetleges korrekciókra;. a vezérigazgató és a menedzsment hatékony vezetői munkájának igazgatásszervezési és ügyviteli feltételeinek biztosítása, közreműködés az ezzel kapcsolatos ügyrend és egyéb belső szabályozók kialakításában, aktualizálásában, felülvizsgálatában;. közreműködés a vállalat stratégiai dokumentumainak (vállalati stratégia, szakterületek stratégiái, akciótervek) elkészítésében, valamint ezekkel kapcsolatban javaslatok megfogalmazása;. a vezérigazgató által delegált témákban a társasági feladatok koordinálása;. a NISZ gazdálkodásával összefüggő eseti jellegű feladatok ellátása;. EKOP, ÁROP és egyéb projektek esetében a kritikus projektek kiválasztása, a projektek előrehaladásával kapcsolatos monitoring és kontrolling feladatok ellátása, projektek előrehaladása szempontjából kritikus döntések eszkalációjának és a döntések előkészítésének támogatása, a megvalósítás során felmerülő ad hoc problémák és konfliktusok kezelésének támogatása;. a vezérigazgató és a menedzsment napi munkáját segítő, szervező, kapcsolattartó, kommunikációs, adnúnisztrációs feladatok ellátása;. a vezetői értekezletek jegyzőkönyveinek elkészítése és archiválása;. a szakterületre és igazgatási, ügyviteli területre vonatkozó jogszabályi előírások és azok változásának figyelemmel kísérése a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazattal együttműködve;. a határidős feladatok nyomon követése; jvwn:c(f liiiökonunziizikációs SzoIgá/iaíó Zárikörzien Működő ]?és:vth,vtársaság SZ1vÍSZ O () 1081 Budapest Csokonai a. 3.

9 . kapcsolattartás a központi kormányzati szervekkel;. kapcsolattartás a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, valamint a eégen belüli társ-titkárságok munkatársaival;. a titkárságok közötti folyamatok koordinálása;. közreműködés a felső vezetés programjainak összehangolásában;. rendezvények lebonyolítása, protokoll tevékenység eflátása, naptárkezelés;. a vezérigazgató iratainak iktatása, rendszerezése és archiválása, a hivatalos levelezés lebonyolítása;. a tárgyalók hozzáférhetőségének biztosítása;. a Társasághoz beérkező számlák és postai küldemények érkeztetése, az ELO iratkezelési rendszerbe történő felvitele és a szervezeti egységek részére történő kézbesítése;. a Társaság kimenő küldeményeinek postázása;. a Társaság iratanyagának irattározása, felülvizsgálata, selejtezése és megsemmisítése. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat tartalmazza Gazdasági Vezérigazgató-helyettes A Gazdasági Vezérigazgató-helyettes a Társaság gazdálkodásának, pénzügyi műveleteinek első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik az összes szervezeti egységet illetően minden olyan döntés, ajánlat előzetes véleményezése, ellenjegyzése, illetve utólagos ellenőrzése, amely a Társaság gazdálkodását, pénzügyi helyzetét befolyásolja, valamint amelyeket belső szabályozások hozzá rendelnek. Munkáltatói jogokat gyakorol a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.2. pont tartalmazza Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes Az Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes a Társaság üzemviteli tevékenységének, a működtetett rendszerek üzemeltetésének első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik a KR, a kormányzati célú hálózatok, a kormányzati informatika és a távközlési és IT szolgáltatások egyes, jogszabályban rögzített elemeinek rendeltetésszerű működtetése, üzemeltetése. Munkáltatói jogokat gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.3. pont tartalmazza Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes Az Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes az értékesítési és értékesítést támogató terület, valamint az ügyfélszolgálat első számú szakmai irányítója. Hatáskörébe tartozik a Társaság kereskedelmi és ügyfélszolgálati tevékenységének felügyelete, teljes körű irányítása, szervezése. ivcmzeii Injö konmiutiik e/ás Szolgáltató Zónkönlen Működő Részvénwórscu~óg SZMSZ 9 108! Budapest Csokonai a. 3.

10 Munkáltatói jogokat gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.4. pont tartalmazza Közigazgatási és Társadalmi Kapesolatokért Felelős Vezérigazgató-helyettes A vezérigazgató-helyettes feladatai:. kapcsolattartás a Társaság közigazgatási partnereivel;. a NJSZ finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében kapcsolattartás és rendszeres egyeztetés a minisztériumokkal;. a NISZ társadalmi szerepvállalásával kapcsolatos feladatok ellátása;. a Társaság a szakmai szervezetekben való képviselete;. finanszírozási szempontból közreműködés a vállalati stratégia kialakításában Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Ágazat Jogi és Szabályozási Igazgatóság. a tulajdonosi, Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági határozatok, a vezérigazgatói utasítások archiválása, a Határozatok Könyvének és a részvénykönyv vezetése;. a Társaság jogi képviseletének ellátása bíróságok, hatóságok és más szervek előtt, illetve harmadik személyekkel szemben;. az üzleti ajánlatok és szerződések előkészítésében való részvétel, szerződések ellenjegyzése;. a Társaság működését és tevékenységét érintő jogszabályok figyelemmel kísérése, szükség esetén tájékoztatás a Központi Dokumentációs és Adminisztrációs Igazgatóság felé;. a belső szabályozás napra készen tartásának kezdeményezése;. a Társaság tevékenységének jogi támogatása, a szervezeti egységek által elkészített anyagok jogi szempontú véleményezése;. a közbeszerzési-beszerzési eljárások jogi támogatása;. a Társaság vagyon-nyilatkozattételre kötelezett tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozatuk megtételével kapcsolatos feladatainak ellátása, a vagyonnyilatkozatok őrzése;. a Társaság központi szerződés-nyilvántartásának vezetése, a kapcsolódó feladatok ellátása, a szerződések eredeti példányának őrzése;. a folyamatszabályozással kapcsolatos feladatok végrehajtása, irányítása, felügyelete és ellenőrzése, folyamatok mérése, felülvizsgálata, javítása és szükség szerinti továbbfejlesztése a folyamatok teljes életciklusán keresztül, folyamatokkal kapcsolatos változáskezelés működtetése;. szabályzatok szakmai véleményezése;. irányítási rendszer definiálása és bevezetése, a társaság felkészítése a szükséges ISO irányítási rendszerek bevezetésére, tanúsítványok megszerzésére, megtartására;. szükség szerint folyamatokkal és ISO-val kapcsolatos oktatások tartása, szervezése/szerveztetése a folyamatokban érintett beosztottak és vezetők számára;. a vezetés által meghatározott minőségpolitika és minőségcélok alapján a Társaság minőségirányítási kcrctrendszerének kialakítása, működtetése, karbantartása, korszerűsítése, fejlesztése és irányítása; Nemzeti In/oko;mmmikóeiós Szolgáltató Zárikörűen Működő ]?észvénvtó;saság. SZA JSZ 1 () 108] Budapest C sokonai u. 3.

11 . folyamatokat támogató rendszerek felügyelete, változáskezelés, BPM eszköz kezelése. A vállalati folyamatokat támogató adatkezelő rendszerek szakmai felügyelete folyamatok, architektúra szempontjából, a rendszer működtetésével kapcsolatos informatikai, szakmai és ügyviteli szabályozás, oktatás elkészítése, kapcsolódó változás és igénykezelési folyamat működtetése. Az Igazgatóság részletes feladatait és szabályzat tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési Ilumánpolitikai Igazgatóság. a Társaság munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói intézkedések (ide értve a munkakörök tervezését, a munkaviszony létesítését és megszűntetését is) és feladatok előkészítése, végrehajtása;. a munkabérek és más bérjellegű kifizetések elszámolása, a munkatársak tartozásainak nyilvántartása és levonása;. a személyi jövedelemadózással kapcsolatos feladatok ellátása;. a társadalombiztosítási kifizetőhely feladatainak ellátása;. a járulékok, magánnyugdíj pénztári tagdíjak levonásával kapcsolatos feladatok ellátása, adatszolgáltatások elkészítése;. a munkaidő nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása;. bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása;. a munkaidő nyilvántartással, a bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatban működő rendszerek (NEXON) kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása;. közreműködés az éves üzleti terv elkészítésében és végrehajtásában;. a béren felüli juttatások és a munkavállalókat érintő egyéb szociális intézkedésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása;. a munkatársak oktatásának és továbbképzésének szervezése;. a humánpolitikai tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, okmányok kezelése;. a Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott feladatok ellátása. Az Igazgatóság részletes feladatait és szabályzat tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési Stratégiai Ágazat Elemzési és Projekttámogatási Önálló Osztály Az Osztály feladatai:. projektek indítása a fejlesztési területtel együttműködve;. az e-kormányzással, e-közigazgatással, kapcsolatos hazai és nemzetközi trendek, fontosabb események, uniós döntések és az ezekkel kapcsolatos hazai fejlesztési elképzelések nyomon követése;. a stratégiai dokumentumok, a hasznosítható jó gyakorlati tapasztalatok, esettanulmányok összegyűjtése, ezek alapján összehasonlító elemzések készítése;. az e-közigazgatási fejlesztések valós folyamatainak, az előrehaladás mértékének és az esetleges akadályok feltérképezése;. a back-office alkalmazások különféle megoldásai terén működő j6 gyakorlatok összegyűjtése, és ezek fejlesztésekben történő figyelembevételénck előmozdítása; J\1c ;n:et/ J,z/okon,;;znnikációs S:u/gákau) Zúr körűw; ivíűködj RJs:vJ;niársaság SZVISZ Budapest Cso/wnai a. 3.

12 . javaslatok megfogalmazása az e-közigazgatási stratégiák harmonizációjára és a fejlesztések interoperabilitására vonatkozóan;. a nemzetközi információstársadalni és elektronikus kormányzati stratégiák kutatása és követése, a nemzetközi kezdeményezések elemzése;. a Magyarországon hasznosítható külföldi e-kormányzati tapasztalatok szisztematikus gyűjtése, igény esetén összehasonlító elemzések készítése, és üzletfejlesztési tevékenysége keretében a követendő példák alapján együttműködések kezdeményezése a közigazgatási intézmények felé az általuk nyújtható e-szolgáltatások szervezésének módjára és közös megvalósítására;. szakértői támogatás nyújtása a hazai elektronikus közigazgatást érintő projektek megvalósításához, a nemzetközi fejlődési trendek, jó gyakorlatok figyelembevételének kezdeményezése a fejlesztések koncepciójának kialakításakor;. a legújabb irtfokonimunikációs technológiák megjelenésének követése, a nemzetközi trendeknek az elektronikus kormányzati alkalmazhatóságuk és hazai bevezethetőségük tekintetében való vizsgálata;. részvétel az elektronikus közigazgatást érintő jogalkotási és szabályozási folyamatokban és munkákban oly módon, hogy a megkapott vagy interneten elérhető szabályozással kapcsolatos tervek véleményezése, javaslatok készítése módosításukra, és részvétel az ezzel kapcsolatos kormányközi szervezetek munkájában;. részvétel nemzetközi K±F projektekben, szakértői támogatás nyújtása ezen projektek megvalósításához; javaslatok kidolgozása, projektek előkészítése nemzetközi és hazai K+F programokban;. részvétel a hazai elektronikus közigazgatási modell kialakításában, a kapcsolódó koncepciók véleményezésében. Az Önálló Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata tartalmazza Kommunikációs Önálló Osztály Az Osztály feladatai:. a Társaság egységes külső kommunikációjának koordinálása, részvétel a Társaság hazai és nemzetközi üzleti kapcsolatainak építésében; sajtókapcsolatok koordinálása: kapcsolattartás a médiával, médialista készítése, fiissítése, sajtóközlemények, cikkek írása, interjúk szervezése, írása, terjesztése;. válságkommunikációs helyzetek naprakész kezelése;. a Társaság arculatának építése, tökéletesítése, ápolása;. a Társaság első számú vezetőjének imázs-építése;. sajtófigyelés, sajtó monitoring készítése, terjesztése;. a Társaság külső honlapjának és web 2.0-ás felületeinek menedzselése, szerkesztése, tartalmi &issítése;. a Társaság külső és belső rendezvényeinek szervezése, beleértve a konferenciákat, sajtóeseményeket, csapatépítőket és felső szintű egyeztetéseket;. a vállalati kommunikáció részeként, imázs építő reklámtárgyak, nyomdai anyagok beszerzése és terjesztése (a tervezésben együttműködve a Stratégia és Marketing Támogató Onálló Osztállyal) szponzori és támogatói megkeresések kezelése: udvarias elutasítása, vagy bonyolítása a szerződéskötéstől a megvalósulásig; Nemzeti Infökonuminikációs Szolgáltató Zá,tkön7en Mz7kö Iő Részvémtársaság- SZA~ISZ Budapest Csokonai ii. 3.

13 . a vállalat belső kommunikációjának tervezése és koordinálása: körlevelek írása, kiküldése, az intranet menedzselése, azaz folyamatos naprakészen tartása, tartalmi Itissítése, névjegyzék, adatok aktualizálása, karbantartása, munkatársak fotózása, FYI, belső hírlevél szerkesztése, nyomtatása és terjesztése, névjegyzék folyamatos &issítése;. a NISZ által bonyolított, esetenként irányított, unió által támogatott projektek kommunikációjának irányítása és menedzselése: a tervezéstől, sajtókommunikáción át, a klasszikus reklámtevékenységen keresztül és a BTL aktivitásokig;. az unió által támogatott projektekhez kötődő egyes honlapok, mierosite-ok készítése, menedzselése (a tervezésben együttműködve a Stratégia és Marketing Támogató Onálló Osztállyal);. a vállalati külső és belső, valamint a projektkommunikációs büdzsé tervezése és menedzselése. Az Önálló Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata tartalmazza Termékmenedzsment Önálló Osztály Az Osztály feladatai:. a vállalat termékeinek, illetve szolgáltatásainak leírása, azok sztenderdizálása, a már kialakított termékek életciklus menedzsmentj e;. sztenderdizálható termékelemek, a vállalat sztenderdizálható termékeinek teljes körű feltérképezése;. termék katalógus létrehozása;. termék paraméterek összegyűjtése, meghatározása és konszolidációja;. SLA értékek meghatározása;. árazási stratégiának megfelelő termék minimál árak és ajánlati ártartományok meghatározása;. a szolgáltatási-szerződések, az ÁSZF szakmai véleményezése;. termék pénzügyi-tervek (bevételi, költség, beruházási tervek kialakítása, azok várhatója) elkészítése, terv/tény elemzése;. termék kivezetés;. termékfejlesztés (őtletmenedzsment, döntés-előkészítés, megtérülés-vizsgálat, forrásvizsgálat, BC készítése, projektekben előálló termékek implementációja, Új termék igénykezelési folyamat létrehozása, Új termék szerződéses vetületeinek szakmai meghatározása, termékutas ítás, értékteremtő folyamatok implementációja);. az értékesítési terület támogatása a bevételi terv eucészítésében;. a fejlesztés és az üzemeltetés CAPEX tervének összesítése, a stratégiával történő összevetése. Az Önálló Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata tartalmazza Stratégia és Marketing Támogató Önálló Osztály Az Osztály feladatai:. üzletfejlesztésre vonatkozó ötletek előkészítése, véleményezése; jven,;e i Ín/ökomnutizikációs Szo/gá/ aui Zár körz7cn Alziködá Rés:vé;zvíársaság SZA ISZ Budapesí Csokonai IL 3,

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VOLÁNBUSZ ZRT. 7/SZ/2015 SZ. SZABÁLYZATA 2015 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A SZABÁLYOZÁS

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a GYSEV CARGO Zrt. Igazgatósága 53/IG/2014.11.18. sz. határozatával Jóváhagyta a GYSEV CARGO Zrt. tulajdonosa

Részletesebben

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. Szabályzat 2/51 Tartalom 1. Az utasítás célja... 5 2. Alkalmazási terület... 5 2.1. Kapcsolódó dokumentumok... 5 2.1.1. Külső dokumentumok...

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szabályozási főcsoport 1-3 Azonosító: SZ-01v7 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013.05.01. Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3) alapján a készítő hozzájárulása

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT.

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. Hatályos: napjától Jóváhagyó: Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Alapítóra vonatkozó rendelkezések... 4 2. A SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 1/2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2014.

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1134 Budapest, Váci út 45/B.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1134 Budapest, Váci út 45/B. NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1134 Budapest, Váci út 45/B. 2015. január 1. napjától hatályos Budapest M-ST-34_v2 1 /40 oldal Szervezeti és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a GYSEV CARGO Zrt. Igazgatósága 10/2012.04.11. sz. határozatával Jóváhagyta a GYSEV CARGO Zrt. tulajdonosa a

Részletesebben

A XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság a 375/2012. (VIII. 22.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 2 1 / 29 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 I. fejezet A Társaság adatai, feladatai és közhasznú tevékenysége...4 II. fejezet A Társaság szervezeti felépítése...5 III. fejezet A Társaság szervezeti

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Főépítészi Osztály Budapest Frmiros X, kerület Kőbányai Önkonmíny;»i Képviselő-testület ülése jqhoslx^loi o. 2010 NOV 18. Tárgy: Javaslat a KMOP 5tLÍ/Á'jeíű,'

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA 34 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 1. szám A nemzeti erõforrás miniszter 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem igazgatásának szervezetére vonatkozó szabályzata Pécs 2015. 2015. június 25. napjától hatályos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, József A. u. 70. BORSO VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. március 27. Jóváhagyta: BORSO VOLÁN Zrt. Vezérigazgató 1/77

Részletesebben