A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 NEMZETI.%%NIS Z INFOKOMMIJNIKÁC]()S SZOWÁLTKIÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig Nemzeti Info/co in in wzilcáeiós Szolgáltató Zórikörűeti VÍűködő Rés:vóm!ársasóg SZMSZ /081 Biulapesi ~ so/ omzi ii. 3.

2 TARTALOMJEGYZÉK ATÁRSASÁG A Társaság alapadatai Cégjegyzés és a Társaság képviselete S 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA s 3. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 5 4. A TÁRSASÁG MIJNKASZERVEZETÉNEK )RÁNYITÁSA A vezérigazgató A vezérigazgató irányítási és munkáltatói feladatai A Társaság munkaszervezetének operatív irányítása Az értekezletek rendje A szervezeti egységek irányítása, az irányítás eszközei A Társaság belső szabályzatai 7 5. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE A Vezérigazgató közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és tevékenységek Központi Dokumentációs és Adminisztrációs Igazgatóság Gazdasági Vezérigazgató-helyettes Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes Értékesítési és Ügyfélkapesolati Vezérigazgató-helyettes Közigazgatási és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Vezérigazgató-helyettes Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Ágazat Jogi és Szabályozási Igazgatóság Humánpolitikai Igazgatóság Stratégiai Ágazat Elemzési és Projekttámogatási Önálló Osztály Kommunikációs Önálló Osztály Termékmenedzsmcnt Önálló Osztály Stratégia és Marketing Támogató Önálló Osztály Fejlesztési Ágazat Projektmenedzsment Igazgatóság Műszaki Fejlesztési Igazgatóság Fejlesztési Erőforrás Menedzsment és Monitoring Igazgatóság GSM-R Igazgatóság Ellenőrzési Igazgatóság Biztonsági Igazgatóság Informatikai Biztonsági Igazgatóság Minőségirányítási Vezető Biztonsági Vezető A Gazdasági Vezérigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és tevékenységek Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság Kontrolling Igazgatóság 20 Nw,,:e/j hifókominziniká ciós Szolgáltaló Záitkűrűen Működő Rés:vénvtársasóg SZ/viSZ. 108] 13w/apes! Csokonai ii. 3.

3 Pénzügyi ás Számviteli Igazgatóság Leányvállalati Támogató Igazgatóság Az Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és tevékenységek Működéstámogatási Igazgatóság Központi Üzemeltetési Divízió Alkalmazástámogatási Igazgatóság IT Uzemeltetési Igazgatóság IT Rendszerfelügyeleti Onálló Osztály Hálózat és Telekonimunikációs Uzemeltetési Igazgatóság Rendszer Bevezetési és Támogatási Igazgatóság Elektronikus Kormányzati Szolgáltatások Igazgatóság ESR-1 12 Központi Támogató Igazgatóság Műszaki Szolgáltatási ás Területi Divízió Szolgáltatásmenedzsment Igazgatóság Területi Uzemeltetési Igazgatóság Az Ertékesítési ás Ugyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alá tartozó egységek ás tevékenységek Értékesítési Igazgatóság Értékesítés-támogatási Igazgatóság Ügyfélszolgálati Igazgatóság A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE A Társaság, mint munkaszervezet A Társaság munkatársainak jogai és kötelezettségei A vezető munkavállalók jogai A vezető munkavállalók kötelezettségei A vezető munkavállalók felelőssége A Társaság munkatársainak jogai A Társaság munkatársainak kötelezettségei A munkatársak helyettesítésének rendje A munkakörök átadásának rendje Közbeszerzési eljárásban résztvevő munkatársak kötelezettsége ÉRDEKVÉDELEM, ÉIWEKKÉPVISELET AzÜzemiTanács Az érdekképviselet (szakszervezet) VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK számú melléklet Szervezeti ábra 2. számú melléklet Szabályzatok Nemzeti Infolconmiunikóciós Szolgáltató Zártkörűen Működő Rds:vóm Iársaság SZMSZ Budapest Csokanai. 3.

4 1 A TÁRSASÁG 1.1 A TÁRSASÁG ALAPADATAI A Társaság cégneve: A Társaság rövidített cégneve: A Társaság angol nyelvű cégneve: A Társaság angol nyelvű rövidített cégneve: NISZ Nemzeti Infokomnunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság NJSZ Zrt. NJSZ National Infocommunications Service Company Limited by Shares NISZ Ltd. A Társaság postai címe: 1389 Budapest, Pf.: 133. Központi telefonszáma: Központi telefax száma: kternetes honlapjának címe: Központi címe: A Társaság cégjegyzékszáma: Cg Adószáma: Statisztikai számjele: Társadalombiztosítási folyószámla száma: Bankszámla száma: K&H Bank A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: A Társaság alaptőkéje: Az Alapító Okirat kelte: július 1. A Társaság időtartama: határozatlan Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság ,-Ft, azaz: huszonegymilliárd kilencszáztizenhatmillió-kilencszázezer forint ~\ enz~eii I1,fbI(Ofl1flhl,flikáeiás Szolgáltató Zár/kör űen Működő Részvémtá;wa ág SZMSZ Budapest C~sokonai a. 3.

5 1.2 CÉGJEGYZÉS És A TÁRSASÁG KÉPVISELETE A Társaság képviselete a mindenkor hatályos Alapító Okiratának és a hiteles aláirási címpéldánynak megfelelően történik. A Társaság munkavállalója a próbaidő alatt és az egy évnél rövidebb időtartamú, határozott idejű munkaviszony alatt cégjegyzési, képviseleti jogot nem kaphat. 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Társaság munkaszervezetére terjed ki. A Társaság Részvényese, Igazgatósága, Vezérigazgatója, Felügyelő Bizottsága, valamint a Könyvvizsgáló (együttesen: a Társaság szervei) a gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvényben és az Alapító Okiratban foglalt feladat- és hatáskörrel rendelkeznek. A Felügyelő Bizottság működési rendjét a Részvényes által jóváhagyott ügyrend szabályozza. 3 A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Társaság szervezeti felépítése a Társaság ágazatainak, divízióinak, igazgatóságainak, igazgatósági szervezetbe nem sorolt osztályainak (a továbbiakban: szervezeti egységek) szervezeti elhelyezkedését, tagozódását és fiiggőségi helyzetét rögzíti. A Társaság szervezeti felépítését az 1. mellékletben található ábra tartalmazza. 4 A TÁRSASÁG MIJNKASZERVEZETÉNEK IRÁNYÍTÁSA 4.1 A VEZÉRIGAZGATÓ A vezérigazgató irányítási és munkáltatói feladatai A vezérigazgató az Alapító Okiratban szabályozott feladatkörében az alábbi főbb irányítási és munkáltatói feladatokat látja el:. a Társaság képviseletével kapcsolatos feladatok ellátása;. a Társaság stratégiájának kidolgozása;. a Társaság működtetése az éves üzleti tervnek megfelelően;. a Társaság gazdálkodásáról szóló jelentések elkészíttetése, a Felügyelő Bizottságnak és az Igazgatóságnak történő átadása;. az SZMSZ aktualizálása és jóváhagyása;. a Társaság operatív irányítása;. a Társaság működési feltételeinek biztosítása;. munkáltatói jogkör gyakorlása (döntés a munkaviszony létesítéséről, megszüntetéséről, a inunkabérről, a teljesítménykövetelményekről és az egyéb juttatásokról), ide nem értve a Részvényest, illetőleg az Igazgatóságot megillető munkáltatói jogokat;. a munkavállalók további munkaviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya létesítésének engedélyezése;. indokolt esetben vezetői címhasználat engedélyezése;. döntés az üzleti tervben elfogadott éves bérfejlesztés végrehajtásáról;. az érdekeltségi rendszer működtetésének és karbantartásának biztosítása; jvvn,:et/ In/oko;nmu;nkácios Szolgáltató Zárikörűwz iviííködő Réwvém iársaság SZAISZ Budapest C sokonai a. 3.

6 . az 5. pontban meghatározott vezető munkavállalók (kivéve az Igazgatóság hatáskörébe tartozó munkavállalók tekintetében) javadalmazásának megállapítása, számukra prémiumfeladatok kitűzése;. a Társasághoz érkezett iratok szignálása és kiadmányozása;. a szervezeti egységek részletes feladatait tartalmazó működési- ás egyéb, a Társaság működését elősegítő szabályzatok jóváhagyása, utasítások kiadása A Társaság munkaszervezetének operatív irányítása A Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek és vezető munkavállalók:. a Központi Dokumentációs és Ádminisztráeiós Igazgatóság. a Gazdasági Vezérigazgató-helyettes. az Uzemeltetési Vezérigazgató-helyettes. az Ertékesítési ős Ugyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes. a Közigazgatási ás Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Vezérigazgató-helyettes. a Jogi, Szabályozási ős Humánpolitikai Ágazat. a Stratégiai Ágazat. a Fejlesztési Ágazat. a GSM-R Jgazgatóság. az Ellenőrzési Igazgatóság. az Informatikai Biztonsági Igazgatóság. a Biztonsági Igazgatóság. a Minőségirányítási Vezető. a Biztonsági Vezető A Gazdasági Vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. a Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság. a Kontrolling Igazgatóság. a Pénzügyi ás Számviteli Igazgatóság. a Leányvállalati Támogató Igazgatóság Az Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. a Működéstámogatási Igazgatóság. a Központi Üzemeltetési Divízió o Alkalmazástámogatási Igazgatóság o IT Uzemeltetési Igazgatóság o IT Rendszerfelügyeleti Onáfló Osztály o Hálózat ás Telekonununikációs Uzemeltetési Igazgatóság o Rendszer Bevezetósi és Támogatási Igazgatóság o ESR 112 Uzemeltetési Igazgatóság o Elektronikus Kormányzati Szolgáltatások Igazgatósága. a Műszaki Szolgáltatási és Területi Divizió o Területi Uzemeltetési Igazgatóság o Szolgáltatásmenedzsment Igazgatóság Az Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. az Ertékesítési Igazgatóság. az Ertékesítés Támogatási Igazgatóság. az Ügyfélszolgálati Igazgatóság Nemzeti Infökonununikációs Szolgáltató Zárikörűen Működő Részvénytársaság SZMSZ 6 108! Budapest C sokonai a. 3.

7 4.2 Az ÉRTEKEZLETEK RENDJE A Társaság menedzsment értekezleteinek szintjei:. szűkített menedzsment értekezlet,. kibővített menedzsment értekezlet. A szűkített menedzsment értekezlet résztvevői a vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, valamint a vezérigazgató által esetileg meghívott egyéb személyek. A vezérigazgató az értekezletet hetente hívja össze. A vezérigazgató minden hónap kijelölt napján kibővített menedzsment értekezletet tart a Társaság üzleti tervének megfelelően kitűzött stratégiai szempontok érvényesítése érdekében. Az értekezlet résztvevői a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, valamint a vezérigazgató által esetileg meghívott egyéb személyek. 4.3 A SZERVEZETI EGYSÉGEK IRÁNYÍTÁSA, AZ IRÁNYÍTÁS ESZKÖZEI A vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók alkotják a Társaság felső vezetői körét. A Társaság fő szervezeti egységeinek (ágazatainak, divízióinak, igazgatóságainak, önálló osztályainak) vezetői az ágazati igazgatók, a divízióigazgatók, az igazgatók, az igazgató helyettesek és az önálló osztályvezetők (együtt vezetők). A vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, a divízióigazgatók, az igazgatók és az önálló osztályvezetők a felügyeletük alá tartozó munkaszervezet tevékenységét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat, a Részvényes határozatai, a vezérigazgató utasításai és a Társaság belső szabályzatai alapján irányítják. Az adott területért felelős vezérigazgató-helyettesek, ágazati igazgatók, divízióigazgatók, igazgatók, önálló osztályvezetők általános feladatai:. az érintett szervezeti egység tevékenységének irányítása, feladatainak megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése;. közreműködés az éves üzleti terv elkészítésében, és felelősség vállalása az érintett szervezeti egység feladatait érintően a jóváhagyott éves üzleti terv eredményes végrehajtásáért;. szakmai támogatás, felkészítés a megrendelőkkel folytatott tárgyalásokhoz;. együttműködés a Társaság más szervezeti egységeinek vezetőivel;. az érintett szervezeti egység tevékenységének továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinálási, szervezési, egyeztetési munkájának irányítása;. a Társaság szabályzataiban foglaltak betartása és betartatása az alárendeltségükbe tartozó municatársakkal;. az érintett szervezeti egységhez kapcsolódó szerződések, dokumentumok előkészítése, egyeztetése, nyilvántartása a belső szabályzatoknak megfelelően. 4.4 A TÁRSASÁG BELSŐ SZABÁLYZATAI A Társaság működését, eljárásainak rendjét, valamint feladatainak ellátását belső szabályzatok rögzítik, amelyek egy része az ISO 9001:2009 Szabvány szerinti minőségirányítási rendszer részeit alkotja, ezeket tételesen a Minőségirányítási Kézikönyv sorolja fel. A kiemelt jelentőséggel bíró szabályzatok listáját a 2. számú melléklet is tartalmazza. ~ I)iJbICOflhIJll(1IiIü.íCióS 5 olgái ató Zárikör,íwi tv.[iíködő Rds:v Jmiársaság SZAISZ / 1081 Bzu1apw~í Csokotmi ii. 3.

8 Új szabályzat kiadása, illetve szabályzatmódosítás előtt a kezdeményező szervezet minden esetben köteles a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazattal egyeztetni, a dokumentációt véglegesítésre és kiadatásra megküldeni. Uj szabályzat kiadása, illetve szabályzatmódosítás előtt a kezdeményező szervezet számára a halaszthatatlan esetek kivételével ajánlott minden esetben az érintett szervezeti egységekkel egyeztetni, a dokumentációt véleményezésre megküldeni. 5 A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE A Társaság vezető munkavállalói: a vezető állású munkavállalók, valamint a vezető beosztású munkavállalók. A Társaság vezető állású munkavállalói a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgatóhelyettesei, valamint a Részvényes által meghatározott egyéb vezető munkavállalók. Vezető beosztású munkavállalók a szervezeti felépítésnek megfelelően a meghatározó szervezeti egységek vezetői: az ágazati igazgatók, a divízióigazgatók, az igazgatók, az igazgató-helyettesek és az önálló osztályvezetők, az igazgatóságokba sorolt, az igazgatóságok működési szabályzatában meghatározott osztályvezetők, valamint egyes, vezérigazgató által meghatározott kiemelt munkakörök. 5.1 A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Központi Dokumentációs és Adminisztrációs Igazgatóság. a vezérigazgató és a menedzsment munkájának segítése, a vezetői szintű működési intézkedések előkészítése, végrehajtásának koordinálása;. a menedzsment stratégiai döntéseinek előkészítése, az ezekhez kapcsolódó információk begyűjtése, a döntések megvalósulásának nyomon követése, javaslattétel az esetleges korrekciókra;. a vezérigazgató és a menedzsment hatékony vezetői munkájának igazgatásszervezési és ügyviteli feltételeinek biztosítása, közreműködés az ezzel kapcsolatos ügyrend és egyéb belső szabályozók kialakításában, aktualizálásában, felülvizsgálatában;. közreműködés a vállalat stratégiai dokumentumainak (vállalati stratégia, szakterületek stratégiái, akciótervek) elkészítésében, valamint ezekkel kapcsolatban javaslatok megfogalmazása;. a vezérigazgató által delegált témákban a társasági feladatok koordinálása;. a NISZ gazdálkodásával összefüggő eseti jellegű feladatok ellátása;. EKOP, ÁROP és egyéb projektek esetében a kritikus projektek kiválasztása, a projektek előrehaladásával kapcsolatos monitoring és kontrolling feladatok ellátása, projektek előrehaladása szempontjából kritikus döntések eszkalációjának és a döntések előkészítésének támogatása, a megvalósítás során felmerülő ad hoc problémák és konfliktusok kezelésének támogatása;. a vezérigazgató és a menedzsment napi munkáját segítő, szervező, kapcsolattartó, kommunikációs, adnúnisztrációs feladatok ellátása;. a vezetői értekezletek jegyzőkönyveinek elkészítése és archiválása;. a szakterületre és igazgatási, ügyviteli területre vonatkozó jogszabályi előírások és azok változásának figyelemmel kísérése a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazattal együttműködve;. a határidős feladatok nyomon követése; jvwn:c(f liiiökonunziizikációs SzoIgá/iaíó Zárikörzien Működő ]?és:vth,vtársaság SZ1vÍSZ O () 1081 Budapest Csokonai a. 3.

9 . kapcsolattartás a központi kormányzati szervekkel;. kapcsolattartás a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, valamint a eégen belüli társ-titkárságok munkatársaival;. a titkárságok közötti folyamatok koordinálása;. közreműködés a felső vezetés programjainak összehangolásában;. rendezvények lebonyolítása, protokoll tevékenység eflátása, naptárkezelés;. a vezérigazgató iratainak iktatása, rendszerezése és archiválása, a hivatalos levelezés lebonyolítása;. a tárgyalók hozzáférhetőségének biztosítása;. a Társasághoz beérkező számlák és postai küldemények érkeztetése, az ELO iratkezelési rendszerbe történő felvitele és a szervezeti egységek részére történő kézbesítése;. a Társaság kimenő küldeményeinek postázása;. a Társaság iratanyagának irattározása, felülvizsgálata, selejtezése és megsemmisítése. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat tartalmazza Gazdasági Vezérigazgató-helyettes A Gazdasági Vezérigazgató-helyettes a Társaság gazdálkodásának, pénzügyi műveleteinek első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik az összes szervezeti egységet illetően minden olyan döntés, ajánlat előzetes véleményezése, ellenjegyzése, illetve utólagos ellenőrzése, amely a Társaság gazdálkodását, pénzügyi helyzetét befolyásolja, valamint amelyeket belső szabályozások hozzá rendelnek. Munkáltatói jogokat gyakorol a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.2. pont tartalmazza Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes Az Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes a Társaság üzemviteli tevékenységének, a működtetett rendszerek üzemeltetésének első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik a KR, a kormányzati célú hálózatok, a kormányzati informatika és a távközlési és IT szolgáltatások egyes, jogszabályban rögzített elemeinek rendeltetésszerű működtetése, üzemeltetése. Munkáltatói jogokat gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.3. pont tartalmazza Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes Az Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes az értékesítési és értékesítést támogató terület, valamint az ügyfélszolgálat első számú szakmai irányítója. Hatáskörébe tartozik a Társaság kereskedelmi és ügyfélszolgálati tevékenységének felügyelete, teljes körű irányítása, szervezése. ivcmzeii Injö konmiutiik e/ás Szolgáltató Zónkönlen Működő Részvénwórscu~óg SZMSZ 9 108! Budapest Csokonai a. 3.

10 Munkáltatói jogokat gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.4. pont tartalmazza Közigazgatási és Társadalmi Kapesolatokért Felelős Vezérigazgató-helyettes A vezérigazgató-helyettes feladatai:. kapcsolattartás a Társaság közigazgatási partnereivel;. a NJSZ finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében kapcsolattartás és rendszeres egyeztetés a minisztériumokkal;. a NISZ társadalmi szerepvállalásával kapcsolatos feladatok ellátása;. a Társaság a szakmai szervezetekben való képviselete;. finanszírozási szempontból közreműködés a vállalati stratégia kialakításában Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Ágazat Jogi és Szabályozási Igazgatóság. a tulajdonosi, Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági határozatok, a vezérigazgatói utasítások archiválása, a Határozatok Könyvének és a részvénykönyv vezetése;. a Társaság jogi képviseletének ellátása bíróságok, hatóságok és más szervek előtt, illetve harmadik személyekkel szemben;. az üzleti ajánlatok és szerződések előkészítésében való részvétel, szerződések ellenjegyzése;. a Társaság működését és tevékenységét érintő jogszabályok figyelemmel kísérése, szükség esetén tájékoztatás a Központi Dokumentációs és Adminisztrációs Igazgatóság felé;. a belső szabályozás napra készen tartásának kezdeményezése;. a Társaság tevékenységének jogi támogatása, a szervezeti egységek által elkészített anyagok jogi szempontú véleményezése;. a közbeszerzési-beszerzési eljárások jogi támogatása;. a Társaság vagyon-nyilatkozattételre kötelezett tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozatuk megtételével kapcsolatos feladatainak ellátása, a vagyonnyilatkozatok őrzése;. a Társaság központi szerződés-nyilvántartásának vezetése, a kapcsolódó feladatok ellátása, a szerződések eredeti példányának őrzése;. a folyamatszabályozással kapcsolatos feladatok végrehajtása, irányítása, felügyelete és ellenőrzése, folyamatok mérése, felülvizsgálata, javítása és szükség szerinti továbbfejlesztése a folyamatok teljes életciklusán keresztül, folyamatokkal kapcsolatos változáskezelés működtetése;. szabályzatok szakmai véleményezése;. irányítási rendszer definiálása és bevezetése, a társaság felkészítése a szükséges ISO irányítási rendszerek bevezetésére, tanúsítványok megszerzésére, megtartására;. szükség szerint folyamatokkal és ISO-val kapcsolatos oktatások tartása, szervezése/szerveztetése a folyamatokban érintett beosztottak és vezetők számára;. a vezetés által meghatározott minőségpolitika és minőségcélok alapján a Társaság minőségirányítási kcrctrendszerének kialakítása, működtetése, karbantartása, korszerűsítése, fejlesztése és irányítása; Nemzeti In/oko;mmmikóeiós Szolgáltató Zárikörűen Működő ]?észvénvtó;saság. SZA JSZ 1 () 108] Budapest C sokonai u. 3.

11 . folyamatokat támogató rendszerek felügyelete, változáskezelés, BPM eszköz kezelése. A vállalati folyamatokat támogató adatkezelő rendszerek szakmai felügyelete folyamatok, architektúra szempontjából, a rendszer működtetésével kapcsolatos informatikai, szakmai és ügyviteli szabályozás, oktatás elkészítése, kapcsolódó változás és igénykezelési folyamat működtetése. Az Igazgatóság részletes feladatait és szabályzat tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési Ilumánpolitikai Igazgatóság. a Társaság munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói intézkedések (ide értve a munkakörök tervezését, a munkaviszony létesítését és megszűntetését is) és feladatok előkészítése, végrehajtása;. a munkabérek és más bérjellegű kifizetések elszámolása, a munkatársak tartozásainak nyilvántartása és levonása;. a személyi jövedelemadózással kapcsolatos feladatok ellátása;. a társadalombiztosítási kifizetőhely feladatainak ellátása;. a járulékok, magánnyugdíj pénztári tagdíjak levonásával kapcsolatos feladatok ellátása, adatszolgáltatások elkészítése;. a munkaidő nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása;. bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása;. a munkaidő nyilvántartással, a bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatban működő rendszerek (NEXON) kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása;. közreműködés az éves üzleti terv elkészítésében és végrehajtásában;. a béren felüli juttatások és a munkavállalókat érintő egyéb szociális intézkedésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása;. a munkatársak oktatásának és továbbképzésének szervezése;. a humánpolitikai tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, okmányok kezelése;. a Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott feladatok ellátása. Az Igazgatóság részletes feladatait és szabályzat tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési Stratégiai Ágazat Elemzési és Projekttámogatási Önálló Osztály Az Osztály feladatai:. projektek indítása a fejlesztési területtel együttműködve;. az e-kormányzással, e-közigazgatással, kapcsolatos hazai és nemzetközi trendek, fontosabb események, uniós döntések és az ezekkel kapcsolatos hazai fejlesztési elképzelések nyomon követése;. a stratégiai dokumentumok, a hasznosítható jó gyakorlati tapasztalatok, esettanulmányok összegyűjtése, ezek alapján összehasonlító elemzések készítése;. az e-közigazgatási fejlesztések valós folyamatainak, az előrehaladás mértékének és az esetleges akadályok feltérképezése;. a back-office alkalmazások különféle megoldásai terén működő j6 gyakorlatok összegyűjtése, és ezek fejlesztésekben történő figyelembevételénck előmozdítása; J\1c ;n:et/ J,z/okon,;;znnikációs S:u/gákau) Zúr körűw; ivíűködj RJs:vJ;niársaság SZVISZ Budapest Cso/wnai a. 3.

12 . javaslatok megfogalmazása az e-közigazgatási stratégiák harmonizációjára és a fejlesztések interoperabilitására vonatkozóan;. a nemzetközi információstársadalni és elektronikus kormányzati stratégiák kutatása és követése, a nemzetközi kezdeményezések elemzése;. a Magyarországon hasznosítható külföldi e-kormányzati tapasztalatok szisztematikus gyűjtése, igény esetén összehasonlító elemzések készítése, és üzletfejlesztési tevékenysége keretében a követendő példák alapján együttműködések kezdeményezése a közigazgatási intézmények felé az általuk nyújtható e-szolgáltatások szervezésének módjára és közös megvalósítására;. szakértői támogatás nyújtása a hazai elektronikus közigazgatást érintő projektek megvalósításához, a nemzetközi fejlődési trendek, jó gyakorlatok figyelembevételének kezdeményezése a fejlesztések koncepciójának kialakításakor;. a legújabb irtfokonimunikációs technológiák megjelenésének követése, a nemzetközi trendeknek az elektronikus kormányzati alkalmazhatóságuk és hazai bevezethetőségük tekintetében való vizsgálata;. részvétel az elektronikus közigazgatást érintő jogalkotási és szabályozási folyamatokban és munkákban oly módon, hogy a megkapott vagy interneten elérhető szabályozással kapcsolatos tervek véleményezése, javaslatok készítése módosításukra, és részvétel az ezzel kapcsolatos kormányközi szervezetek munkájában;. részvétel nemzetközi K±F projektekben, szakértői támogatás nyújtása ezen projektek megvalósításához; javaslatok kidolgozása, projektek előkészítése nemzetközi és hazai K+F programokban;. részvétel a hazai elektronikus közigazgatási modell kialakításában, a kapcsolódó koncepciók véleményezésében. Az Önálló Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata tartalmazza Kommunikációs Önálló Osztály Az Osztály feladatai:. a Társaság egységes külső kommunikációjának koordinálása, részvétel a Társaság hazai és nemzetközi üzleti kapcsolatainak építésében; sajtókapcsolatok koordinálása: kapcsolattartás a médiával, médialista készítése, fiissítése, sajtóközlemények, cikkek írása, interjúk szervezése, írása, terjesztése;. válságkommunikációs helyzetek naprakész kezelése;. a Társaság arculatának építése, tökéletesítése, ápolása;. a Társaság első számú vezetőjének imázs-építése;. sajtófigyelés, sajtó monitoring készítése, terjesztése;. a Társaság külső honlapjának és web 2.0-ás felületeinek menedzselése, szerkesztése, tartalmi &issítése;. a Társaság külső és belső rendezvényeinek szervezése, beleértve a konferenciákat, sajtóeseményeket, csapatépítőket és felső szintű egyeztetéseket;. a vállalati kommunikáció részeként, imázs építő reklámtárgyak, nyomdai anyagok beszerzése és terjesztése (a tervezésben együttműködve a Stratégia és Marketing Támogató Onálló Osztállyal) szponzori és támogatói megkeresések kezelése: udvarias elutasítása, vagy bonyolítása a szerződéskötéstől a megvalósulásig; Nemzeti Infökonuminikációs Szolgáltató Zá,tkön7en Mz7kö Iő Részvémtársaság- SZA~ISZ Budapest Csokonai ii. 3.

13 . a vállalat belső kommunikációjának tervezése és koordinálása: körlevelek írása, kiküldése, az intranet menedzselése, azaz folyamatos naprakészen tartása, tartalmi Itissítése, névjegyzék, adatok aktualizálása, karbantartása, munkatársak fotózása, FYI, belső hírlevél szerkesztése, nyomtatása és terjesztése, névjegyzék folyamatos &issítése;. a NISZ által bonyolított, esetenként irányított, unió által támogatott projektek kommunikációjának irányítása és menedzselése: a tervezéstől, sajtókommunikáción át, a klasszikus reklámtevékenységen keresztül és a BTL aktivitásokig;. az unió által támogatott projektekhez kötődő egyes honlapok, mierosite-ok készítése, menedzselése (a tervezésben együttműködve a Stratégia és Marketing Támogató Onálló Osztállyal);. a vállalati külső és belső, valamint a projektkommunikációs büdzsé tervezése és menedzselése. Az Önálló Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata tartalmazza Termékmenedzsment Önálló Osztály Az Osztály feladatai:. a vállalat termékeinek, illetve szolgáltatásainak leírása, azok sztenderdizálása, a már kialakított termékek életciklus menedzsmentj e;. sztenderdizálható termékelemek, a vállalat sztenderdizálható termékeinek teljes körű feltérképezése;. termék katalógus létrehozása;. termék paraméterek összegyűjtése, meghatározása és konszolidációja;. SLA értékek meghatározása;. árazási stratégiának megfelelő termék minimál árak és ajánlati ártartományok meghatározása;. a szolgáltatási-szerződések, az ÁSZF szakmai véleményezése;. termék pénzügyi-tervek (bevételi, költség, beruházási tervek kialakítása, azok várhatója) elkészítése, terv/tény elemzése;. termék kivezetés;. termékfejlesztés (őtletmenedzsment, döntés-előkészítés, megtérülés-vizsgálat, forrásvizsgálat, BC készítése, projektekben előálló termékek implementációja, Új termék igénykezelési folyamat létrehozása, Új termék szerződéses vetületeinek szakmai meghatározása, termékutas ítás, értékteremtő folyamatok implementációja);. az értékesítési terület támogatása a bevételi terv eucészítésében;. a fejlesztés és az üzemeltetés CAPEX tervének összesítése, a stratégiával történő összevetése. Az Önálló Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata tartalmazza Stratégia és Marketing Támogató Önálló Osztály Az Osztály feladatai:. üzletfejlesztésre vonatkozó ötletek előkészítése, véleményezése; jven,;e i Ín/ökomnutizikációs Szo/gá/ aui Zár körz7cn Alziködá Rés:vé;zvíársaság SZA ISZ Budapesí Csokonai IL 3,

14 . a NISZ stratégiájának elkészítése és folyamatos frissítése, a különböző társasági döntési lehetőségek stratégiai szempontú elemzése;. stratégiai indikátorok meghatározása és mérése a stratégiai célok teijesítésének ellenőrzésére;. az NFM felkérésére közreműködés az NFM infokommunikációs stratégiájának elkészítésében és folyamatos fiissítésében;. stratégiai anyagok (elemzések, döntés előkészítő anyagok, prezentációk) készítése a Társaság menedzsmentje és az NFM Infokommunikációért Felelős Allamtitkársága Számára;. marketing adatbányászat és adatelemzés;. a NISZ szolgáltatásai értékesítésének ösztönzése;. a NISZ arculatának támogatása (kreatív, design feladatok); a Társaság külső honlapjának és web 2.0-ás felületeinek areulati támogatása;. a vállalati kommunikáció részeként, imázs építő reklámtárgyak, nyomdai anyagok tervezése;. a NISZ által bonyolított EU-s projektek nyilvánossági fejezetében meghatározott feladatok kreatív támogatása (design feladatok);. az unió által támogatott projektekhez kötődő egyes honlapok, microsite-ok grafikai tervezése. Az Önálló Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata tartalmazza Fejlesztési Ágazat Projektmenedzsment Igazgatóság. a Társaság által az Új Széchenyi Fejlesztési Terv, más programok, valamint egyéb szerződések keretében végzett projektek menedzselése;. javaslattétel a projektek megvalósításához szükséges hiányzó kompetenciák kialakítására, partneri együttműködés kiépítése a projektekben érintett többi vállalkozással, államigazgatási szervvel együttműködésben a Fejlesztési Erőforrás Menedzsment és Monitoring Igazgatósággal;. a Társaság vezetése által megvalósítandónak ítélt projektek részletes kidolgozása, kapcsolattartás a szakmai fejlesztési centrumokkal;. a projektek elnyeréséhez szükséges pályázati anyagok szakmai részének és minden induló projekthez a Projekt Alapító Dokumentumot (PAD) elkészítése a külső és belső feltételrendszer figyelembevételével;. az elfogadott PAD-ok alapján a projektek teljes körű megvalósításának irányítása és utókövetése;. harmadik fél által végzett projektek, projekt teljesítések esetében a teljesítés felügyelete együttműködésben a Műszaki Fejlesztési Igazgatósággal;. a Társaság által projektek keretében kiírásra kerülő közbeszerzési pályázatok kiírásának szakmai támogatása, koordinálása, valamint a mások által kiírt közbeszerzési pályázatokra történő beadandó pályázatok elkészítésében történő közreműködés, koordináció;. az Új Széchenyi Fejlesztési Terv és a Társaság szabályainak megfelelően a projektek dokumentálása, a projektek pénzügyi iratainak kivételével a teljes dokumentációjának archiválása, aktív együttműködés a projektek ellenőrzését végző szakemberekkel;. a projektek erőforrásigényének tervezésében együttműködés a Fejlesztési Erőforrás Menedzsment és Monitoring Igazgatósággal; Á~em:cti Injbkon,nzu,zikóciós S:olg6Iiaró Zújikörűej, Működő Rcs:véi viársaság SZA JSZ Budapest Csokonai ii. 3.

15 . a váflalatirányítási rendszerek bevezetésének, módosításának projekt koordinációja, szakmai kompetencia központi feladatok ellátása;. részvétel a projektek eredményének bevezetésében, a bevezetéséhez szükséges képzések támogatásában, a rendszerüzemeltetési és felhasználói dokumentációk előállításában, jóváhagyásában;. a lezárt projektek a projekt terméket üzemeltetőknek történő átadása;. a projektirányítás módszertani szabályozása és fejlesztése. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat tartalmazza Műszaki Fejlesztési Igazgatóság. a Társaság által megvalósítandó fejlesztési feladatok, projektek teljeskörű műszaki szakértői, tervezői támogatása, szoftver és hardver architekt, rendszerintegrátori, hálózatfejlesztői és infrastruktúrafejlesztői feladatok ellátása;. a Társaság valamennyi fejlesztése során a fótervezői feladatok ellátása;. harmadik fél által végzett projektek esetében a teljesítés szakmai minőségbiztosítása együttműködésben a Projektmenedzsment Igazgatósággal;. a Társaság értékesítési tevékenységének műszaki szakértői támogatása;. a fejlesztési igények kezelésében történő műszaki elemzői, döntés előkészítési közreműködés, felső szintű megvalósíthatósági tervezés;. szakmai javaslatok kidolgozása külső és belső informatikai, telekommunikációs szolgáltatások fejlesztésére megbízás és igény alapján;. alkalmazásfejlesztési projektek esetén szoftver tervezési feladatok ellátása, külső megvalósító erőforrások szakmai felügyelete, minőségbiztosítása;. bevezetendő új platformok, technológiák, rendszerek bevezetésének, illetve a meglévő platformok, rendszerek technológiaváltással járó módosításának tervezése;. megvalósíthatósági tanulmányok szakmai fejezeteinek elkészítése. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat tartalmazza Fejlesztési Erőforrás Menedzsment és Monitoring Igazgatóság. újplatformok, Új technológiák, rendszerek bevezetése, vagy meglévő rendszerek technológiaváltással járó módosítása esetén a fejlesztési igények kezelése az igény fázisában, a döntéselőkészítés koordinációja, a projektesítésben együttműködés a Projektmenedzsment Igazgatósággal;. a Társaság projektjeinek előkészítésében történő részvétel együttműködésben a Stratégiai Agazattal, a megvalósíthatóság szempontjainak képviselete;. a Társaság által fejlesztési projektben erőforrásként alkalmazható munkatársak feltérképezése, nyilvántartása;. a Társaság által megvalósított ágazati feladatok, valamint az Európai Uniós finanszírozású, kormányzati, vagy belső projektek megvalósításának társasági szintű humán erőforrás tervezése a Projektmenedzsment, valamint a Műszaki Fejlesztési Igazgatósággal együttműködve;. a Társaság által megvalósított Európai Uniós finanszírozású, kormányzati vagy belső projektek humán ráfordításainak nyilvántartása;. Társasági üzleti tervezési folyamatok támogatása a fejlesztési feladatokra és projektekre vonatkozó megvalósító erőforrást érintő adatok tekintetében; j\íe,,,:e/[ lnjhlcom;,zun/kác/ós Szolgáltató Zárikörűc,, A Í,ikö lő Rés:véin ársaság- SZMSZ Biukípest Csokonai u. 3.

16 . projektekben és az egyéb ágazati feladatokban belső erőforrásokkal nem lefedhető humán jellegű kapacitás biztosítása külső szakértői erőforrások biztosításával, keretmegállapodások felállításával, beszerzésével, menedzsmentjével;. projekt portfólió szintű erőforrás koordináció ellátása;. az erőforrás ráfordítások monitoringja, jelentéstétel;. az ágazati igazgató munkájának támogatása az ágazat egyes szakterületein átívelő, nem projekt jellegű feladatok koordinációja terén. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat tartalmazza GSM-R Igazgatóság. a GSM-R szolgáltatás kiépítése Európai Uniós források felhasználásával;. a GSM-R szolgáltatást megvalósító projekt (továbbiakban projekt) előtámogatási szerződés és támogatási szerződések megkötésének előkészítése és az abban való eljárás;. a projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, a támogatóval és a közreműködő szervezetekkel a tanulmány egyeztetéseinek elvégzése;. a projekt és a kapcsolódó európai vonatbefolyásoló rendszerekkel kapcsolatos (ETCS) projektekre vonatkozó együttműködési egyeztetések elvégzése az érintett szervezetek és társaságok bevonásával;. a kettős finanszírozás elkerülése érdekében az érintett szervezetekkel és az uniós proj ektekkel a szükséges egyeztetések elvégzése;. a projekt kiépítéséhez szükséges frekvencia használati engedély, építési, ingatlan és vezetékhasználati jogok és engedélyek beszerzésének elvégzése;. a Társaság éves beszerzési és közbeszerzési tervének összeállításához adatszolgáltatás nyújtása a projekt tervezett beszerzéseiről;. a projekt közbeszerzési eljárás fajtáinak és stratégiájának meghatározása, valamint egyeztetése a támogató és közreműködő szervezetekkel a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazat, továbbá külsőjogi iroda szükség szerinti közreműködésével;. a projekt beszerzési és közbeszerzési terve alapján a közbeszerzési eljárások lefolytatása a Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság és a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Ágazat, továbbá külsőjogi iroda szükség szerinti bevonásával;. a projekt önköltség-számítási szabályzatának elkészítése és a projekt költségei uniós elszámolásának kiemelten kezelése;. a projekttel kapcsolatos belső és külső elszámolások ellenőrzése, folyamatos vezetése, támogatás nyújtása a projekt erőforrásigényének és költségvetésének tervezéséhez;. az előkészítés és a megvalósítás során a projekt pénzügyi, jogi, beszerzési monitoringjáról folyamatos tájékoztatást nyújtása a Társaság vezetése felé. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat tartalmazza Ellenőrzési Igazgatóság Gazdasági, törvényességi ellenőrzések, vizsgálatok lefolytatása, esetleges hiányosságok, szabálytalanságok feltárása és a szükséges intézkedések megtétele. Tevékenysége során az alábbiakat vizsgálja:. a Társaság törvényes, szabályszerű működésének, gazdálkodásának célszerűségi ellenőrzése; Nwn:cíi Jn/ökonnnzznikácíós SzoIgá/rnió Zúrtkör,7 ni AÍz7/cödő 1?és:vé,n társaság SZA4SZ 16 10$] Biulapest Csokonai ii. 3.

17 . a Társaság szabályzatai betartásának ellenőrzése;. a Társaság folyamatainak vizsgálata;. a számviteli elvek betartásának ellenőrzése;. a Társaság által kialakított és működtetett kockázatkezelési, irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelőségének ellenőrzése;. a Társaság szervezeti egységei az eszközökkel és forrásokkal takarékosan és hatékonyan gazdálkodnak-e, valamint a vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak-e;. a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszerek kiépítése, működése megfelelő-e;. a Társaságot érintő jogszabályok, illetve egyéb kötelező érvényű szabályok változásaira a NISZ érintett szervezeti egysége időben és megfelelően reagál-e;. a szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat a Társaság kockázati rendszere képes-e felismerni és azokat megfelelően kezelni;. javaslattétel a vizsgálatok során felmerült problémák, hiányosságok, hibák megszüntetésére, felelősségre vonásra;. a Társaság Felügyelő Bizottsága által elrendelt vizsgálatok lefolytatása. Külső megbízás alapján az alábbi ellenőrzési feladatokat látja el:. az MNV Zrt. által elrendelt vizsgálatok elvégzése;. a leányvállalatok Felügyelő Bizottságának megbízása alapján ellenőrzések lefolytatása a leányvállalatoknál. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatóság működési szabályzata tartalmazza Biztonsági Igazgatóság. a Társaság teljes körű biztonsági, biztonságtechnikai, operatív biztonsági, megelőzővédelmi feladatainak ellátása;. az objektumok vagyon és személyvédelmének szervezése és az ebből adódó feladatainak ellátása;. közreműködés a Társaság informatikai biztonságával kapcsolatos feladatok ellátásában, együttműködve az Informatikai Biztonsági Igazgatósággal;. a Társaság elektronikusan tárolt, vagy kezelt információs adatvagyona biztonságának védelme;. szakmai felügyelet gyakorolása a Társaság minősített adatvagyonának kezelése, biztonságos tárolása, valamint a vonatkozó jogszabályi feltételek betartása felett, együttműködve a biztonsági vezetővel;. együttműködés a nemzetbiztonsági védelmet ellátó szervek kijelölt képviselőivel;. az illetékes szervek felé a vonatkozó törvényekben előírt adatszolgáltatási kötelezettségek biztosítása;. az érintett munkatársak nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése;. munka és tűzvédelmi szabályzatok betartatása, ellenőrzése;. együttműködés a különböző hivatalos szervek képviselőivel (rendőrség, tűzoltóság, önkormányzat, nemzetbiztonsági szolgálatok, TEK, NVSZ);. együttműködés a kijelölt adatvédelmi felelőssel, és az adatok és információk kezeléséhez szükséges biztonsági szempontok biztosítása. j\t 17p../j J;,Jbkonmuuzikkiós SzolgJIúuó Zór körűe,, Aíűköc/á Rés:véín lórsczság SZVÍSZ ] liudapesi C~sokonai ii. 3.

18 Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatóság működési szabályzata tartalmazza Informatikai Biztonsági Igazgatóság. feladata a Társaság elektronikusan tárolt, vagy kezelt információs vagyona biztonságának védelme együttműködve a Biztonsági Igazgatósággal;. feladata a KR biztonsági követelményeinek.. a mindenkori jogszabályok alapján - kidolgozása, a KR, valamint a Társaság informatikai biztonságával kapcsolatos feladatok ellátása;. a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer Társaság által üzemeltetett rendszerei és alrendszerei biztonsági követelményei megvalósulásának ellenőrzése. a NISZ kiberbiztonsági feladatrendszeréhez szükséges nemzetközi és hazai kiberbiztonsági kapcsolatok és együttműködések kialakítása és kezelés; a szükséges szervezeti tagságok megszerzése, folyamatos fenntartása, továbbá bilaterális szakmai kapcsolatok kialakítása;. a szervezeti és bilaterális kapcsolatokból származó információk azonosítása, beszerzése, a bejövő információk kezelésének kialakítása;. a hazai kapcsolatrendszer kiépítése és kezelése, beleértve a 2013 L. törvény által meghatározott szervezeteket (p1. Miniszterelnökség Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, Hatóság, CERT-ek, NBF, biztonsági felelősök), a privát és nonprofit szektor szervezeteit (Pl. Kutatóintézetek, szoftverszállítók, tanácsadó és elemző szervezetek);. szakértői tevékenység biztosítása a 2013 L. törvényben meghatározott szervezetek részére felkérésre, továbbá a privát szféra részére szerződés alapján;. működési és notice and takedown eljárásrend kialakítása és bevezetése, valamint oktatása és tesztelése;. incidenskezelési koordináció biztosítása, a HVR kiberbiztonsági üzemeltetési csoport munkájának szakmai felügyelete;. szoftver sérülékenység kezelési szolgáltatás kialakítása az üzemeltetési területek részére (SW sérülékenység információ források azonosítása, kritikus SW elemek azonosítása, nyilvántartás elkészítése, kockázatelemzési módszertan kialakítása, folyamatok kialakítása);. a HVR kiberbiztonsági üzemeltetés hálózatbiztonsági feladatainak támogatása, beleértve a monitoring (LDS) eszközrendszer biztonsági üzemeltetésének kialakítását, folyamatos finomhangolását és kockázatelemzését, a Logelemző rendszer kialakítását, a szükséges támogató rendszerek bevezetését és alkalmazás szintű üzemeltetését, valamint a szükséges riporting rendszer kialakítását és alkalmazás szintű üzemeltetését;. a NISZ kiberbiztonsági K+F feladatainak azonosítása, projektek kezdeményezése, projektek lebonyolítása és eredményeinek disszeminációja;. nemzetközi kiberbiztonsági K+F tevékenység elősegítése, szakmai eredmények becsatomázása a NISZ folyamataiba;. NISZ-en belüli, hazai és nemzetközi információ megosztási protokollok, keretrendszerek és eszközök azonosítása, bevezetése, működtetése;. a NISZ, a végpontok, illetve egyéb hazai és nemzetközi partnerek projekt kezdeményezéseinek vizsgálata, saját kezdeményezések kialakítása, a nyertes projektek esetén szakmai projektvezetés;. a L törvényben meghatározott hatóságról szóló végrehajtási rendelet szerinti feladatok szakmai támogatása. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatóság működési szabályzata tartahnazza. iven,:e/i fnjbkonz;nunik6ciós S:o/gáIzaíó Zár/kör i/en Ali/köt/ő I?és:vénvtá;saság SZÁJSZ Bin/apes! Csokonai ii. 3.

19 Minőségirányítási Vezető A Minőségirányítási Vezető feladatai:. a Társaság minőségirányítási rendszerének karbantartása, aktualizálása, fejlesztése és irányítása, a belső és külső auditok összefogása a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazat irányítása alapján Biztonsági Vezető A Biztonsági Vezető feladatai:. a Társaság minősített és bizalmas adatainak kezeléséről, valamint védelméről való gondoskodás; a minősített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági rendelkezések megtartásának ellenőrzése;. a Társaság titkos ügykezelője tevékenységének Felügyelete;. feladatainak ellátása során együttműködés a Biztonsági Igazgatósággal. 5.2 A GAZDASÁGI VEZÉRIGÁZGATÓ-HELYETFES KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott intézmények (továbbiakban: ellátott intézmények), valamint egyedi megállapodások alapján más intézmények működéséhez szükséges informatikai, távközlési területhez tartozó (köz)beszerzések lebonyolítása;. (köz)beszerzési szabályozási környezet folyamatos figyelemmel kísérése a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazattal közösen;. a Társaság éves beszerzési és közbeszerzési tervének összeállítása az érintett szervezeti egységek bevonásával;. közbeszerzési eljárások fajtájának meghatározása a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazat szükség szerinti közreműködésével;. a Társaság beszerzési és közbeszerzési terve alapján a (köz)beszerzési eljárások lefolytatása, keretmegállapodások és keretszerződések megkötése a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazat szükség szerinti közreműködésével;. a Társaság tevékenységéből származó egyedi beszerzési igények kezelése és a beszerzési igényekből fakadó (köz)beszerzési eljárások lebonyolítása;. tájékoztatás a Társaság szervezeti egységei részére a rendelkezésre álló szerződések felhasználhatóságáról;. a kormányzati célú hálózatok, a KR eszközök, valamint az egyéb kormányzati informatikai eszközök nyilvántartása;. a Társaság leltározási tevékenységének megszervezése és irányítása;. a Társaság általános készlet és eszközgazdálkodási tevékenységének folytatása;. készletezési és raktározási szolgáltatás minőségi mutatóinak meghatározása és mérése;. raktározási és kiszállítási feladatok ellátása;. munkavédelmi- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos irányítás és ellenőrzés a biztonsági tevékenységért felelős munkatárssal együttműködve;. a gondnoksági tevékenység ellátása, a portaszolgálatibiztonsági szolgálat folyamatos ellátásának biztosítása a biztonsági tevékenységért felelős munkatárssal együttműködve; Á ence i IJ?JO1COIJliJlLlI?iIC(í ciós SzolgúltatÓ Záríkörűen Működő Rds:vémvársaság- SZA ISZ Budapesl Csokonai a. 3.

20 . az ingatlanok karbantartása, költöztetés, elhelyezés biztosítása;. elvégezteti a társasági bérlemények állagmegóvási munkáit, szükség szerinti javítását, felújítását;. a Társaság gépkocsiparkjának folyamatos felügyelete, karbantartása az érintett szervezeti egységekkel együttműködve. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat tartalmazza Kontrolling Igazgatóság. közreműködés a Társaság stratégiai tervének elkészítésében;. a Társaság operatív terveinek elkészítése;. a Társaság szolgáltatásainak árképzéséhez szükséges adatok átadása az érintett szervezeti egységeknek, a Társaság árazási modelljében, folyamatában megfogalmazottaknak megfelelően a szükséges elemzések elkészítése, időszakos &issítése;. eseti projekt igény esetén, új szolgáltatás, tevékenység bevezetésekor üzleti modell készítés, jövedelmezőségi számítások elvégzése, pénzügyi elemzés készítése;. a teljesítés folyamatos figyelemmel kísérése, a terv- és tényadatok összevetése, az eltérések elemzése;. részvétel a költségfelosztás módszerének kialakításában, költségelemzés, önköltség számítás, gazdaságossági számítások készítése;. részvétel a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos jelentések és kimutatások elkészítésében; Kontrolling Rendszer működtetése; a projektek pénzügyi tervének elkészítése;. az előkészítés és a megvalósítás során projektek pénzügyi monitoringjáról folyamatos tájékoztatás a Társaság vezetése, valamint a Projektmenedzsment Igazgatóság részére;. a projektekkel kapcsolatos belső és külső elszámolások ellenőrzés; folyamatos vezetése, támogatás nyújtása a projektek erőforrásigényének és költségvetésének tervezéséhez;. a felmerülő gazdálkodási és pénzügyi kérdések tekintetében közös állásfoglalás kialakítása, együttműködve a Társaság érintett szervezeti egységeivel;. az ÚMFT és a Társaság szabályainak megfelelően a projektek pénzügyi dokumentálása, aktív együttműködés a projektek pénzügyi ellenőrzését végző szakemberekkel;. folyamatos pénzügyi egyeztetés az ÚMFT-ben az adott projekthez kijelölt Közreműködő Szervezettel. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat tartalmazza Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság. közreműködés az éves üzleti terv elkészítésében;. a Társaság pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása;. a számviteli szabályzatok elkészítése;. a Társaság számlázási feladatainak ellátása; Nemzeti h;fhkonmiunikáeiós Szolgáltató Zártkört7en Működő Rés:vé;wtóiwaság- SZkÍSZ 20 Jogi Budapest Csokonai. 3.

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Gazdasági vezérigazgató-helyettes A Gazdasági vezérigazgató-helyettes a társaság gazdálkodásának, pénzügyi műveleteinek

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűeri Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűeri Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűeri Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2017. március 1-jétől visszavonásig . -.-..-. - -: - - --.-. -.--: :-:- - - - :

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Leitereg Miklós junior tanácsadó Budapest, 2011. október 4. A PREZENTÁCIÓ CÉLJA A prezentáció célja A beszerzési folyamat áttekintése ELO technikák

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai Vezérigazgató A Vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata ÉNYKK Zrt. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata II/4. A társaság szervezeti egységei és feladatai - Üzemeltetési Főigazgatóság - Gazdasági Igazgatóság - Műszaki Igazgatóság - Informatika ---------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

(5. számú módosítás) MFB Zrt évi Közbeszerzési Terv. Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés

(5. számú módosítás) MFB Zrt évi Közbeszerzési Terv. Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés Sorszám MFB Zrt. 2016. évi Közbeszerzési Terv Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés 1. 2. Tárgy MFB részére Szervezetfejlesztés - MFB Szolgáltató Központok és Kompetencia Központok implementáció

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE Készült a Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080) című projekt

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Szerző és felelős: Belső adatvédelmi felelős. Aláírók: Minőségbiztosítási vezető.

Részletesebben