KÉPI KIADÁSA MIKSZÁTH V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPI KIADÁSA MIKSZÁTH V"

Átírás

1 KÉPI KIADÁSA MIKSZÁTH V

2 <

3

4

5

6 MAGYAR REGÉNYÍRÓK KÉPES KIADÁSA Szerkeszti és bevezetésekkel ellátja MIKSZÁTH KÁLMÁN 9. KÖTET HAZAI REJTELMEK Irta KUTHY LAJOS ]]. BUDAPEST FRA N KL1 N-TÁRSU LAT magyar irod. intézet és könyvnyomda 1906

7 HAZAI REJTELMEK REGÉNY JRTA KUTHY LAJOS MÁSODIK KÖTET PATAKY LÁSZLÓ RAJZAIVAL ó, i^7 -^ ZJ BUDAPEST FRA N K Ll N-TÁRSU LAT maoyar írod. intézet és könyvnyomda

8 Pfí kot 9 Minden jog fentarlva. Stl Í967 Z"i o / y of ^ö*&, Franklin -Tártulat nyomdája

9 I XXI]]. (L6bl Simon.) Néhány nap múlva zajlott, hemzsegett, javában állott a debreczeni szabadság, mely keresztneve a vásároknak, egy szurkos markú exegeta szerént szabad lopástól vette eredetét. A vidéki mipar, végetlen bséggel állítá piacéra együgy mveit. Cziroksepr, szekérkas, lapát, gereblye, favilla, vasatlan targonczák durva, nagyolt faragásban, nehéz faekék, idomtalan talyigák, ökörjárom, s mindennem mezei kerékgyártómvek, egy új ültetvény s fejletlen földmvelés hevenyészett eszközeiként tnnek fel. Mindenek felett hallatlan b- ségben somfa ostornyél s piros makrapipa; jeléül, hogy az állatvéd eszme nem nekik való, s a magyar ember mindent fumigál. Széllel bélelt guba, töretlen juhbundák, hitvány, rossz festék gyapju-népruhák, s elláthatlan utczái a kérgesen cserzett, vásárilag tákolt, puha, ázékony talpú csizmáknak : mind azt jelentik a nyugoti idegen eltt, miszerint e nép izlése, szükségei s anyagi értéke az európai országokénál sokkal alantabb fokon áll ; s nem foghatja meg, miként lehetett e világos esz, szabad ajkotmányú fajt, e kövér s bvelked földön úgy kormányozni, hogy üzlete s iparfogyasztása máig esetlenebb és gyérebb a tizenöt éves irtású amerikai rabgyarmaténál ; kereskedése pedig, korunkhoz aránylag, alig több, mint Béla király csere-vásárai? meglepleg tapasztalandja egyszersmind, miszerint ez al-

10 földi tiszta magyarfaj, kézi iparában, üzleteszközeiben, itt, keletfelli lakhelyén, elszigetelve a mveltebb példáktól, minden segély és vezérbefolyások nélkül, sokkal csinosb, ozélszerbb, tökélyesb rendszerre tudott vergdni, mint hazánk idegen vérei, mint például a tótok, a mvelt Szilézia s Morvaország szomszédságában ; és ez, a sok között, egyik ozáfok, a nemzeti ipartörekvések újabb szakában keletkezett azon tan ellen, miszerint a birodalmi tehetlenséget véd secta, a magyart, göröngyhöz ragadt, s csoroszlyához varrott földmívelnek erködik praedestinálni. A belpiaoz hosszán, jókor reggel Vámos törekvék a tolongásban keresztülhatolni, két ismeretlennel, kiknek egyike zömök, kerek szem, széles kalapú, magyarkába öltözött középkorú férfi, kezében kostök- s tájt pipával ; másika fodrozott hajú, fehér keztys ifjú, Singer pesti zsidószabó formátlan divatruháiban, fehér fogantyús, könny nádbottal. A zömök úr fontoló, hivatalos arczozal haladt Vámos mellett, s élénk mohó figyelemmel látszék nyelni suttogó szavait, miket itt-ott, a tolongás közben füleihez érve, hozzá intézett. Az ifjú pallóról nyomadékra lépve, most elmaradva, majd utánok szökve kerülgeté a sárt, mérgesen tisztogatva könyökét, ha itt-ott egy béleshordó kofa, vagy brszed zsidó hozzá dörgölzék. Végre befordultak a tepertsoron, hol mázsaszámra illatozik a brös pecsenye, s gömböcz- és hurkaboglyák közt, harminozhat kovászos ugorkát adnak egy garason. A mészárszékek hosszú sétasorán kiértek kis újutozájára, hol tanú és akadály nélkül folytathatá Vámos utasításait ; a Singer-féle hüvelybe kebelezett sárz pedig, miután egy lomha szelindekben megbotlott s feszes nadrágát elrepeszté, sarkukba nyomult, mígnem mindhárman, a pocsolyásutoza tekerületében, a külvásár felé eltntek. Azalatt egy rezeskép, piros orrú, kajla bajuszú, szürke posztónadrágos egyén szájongott a belpiaozi kofák közt, bizonytalan szin nankin zekében, melynek

11 lenge szárnyait csak a rárakott sujtás óvta meg a folytonos lobogás ellen. Az egyén fején jó meleg nemezsipka ült, ell-hátul rövid ernyvel, s alúla minden lépten emanczipálta magát vörös üstöke, mely nem másként villogott kopasz koponyáján, mint hivatalkodó gránáton a lángfürt. Úgy látszik, váró izgatottsággal lézeng fel s alá, s bizonyos záridt akar elácsorogni, mert nyugtalanul tekintgete olykor a nagy templom felé hol fényes lapátok mutaták az óra közeit. Hátratett marokkal kerülgeté a halmokra kopasztott szárnyas állatokat, mik toilette nélkül, paradicsomi állapotban voltak egymásra nyújtva, lévén az brük fehérebb, mint akármelyik bécsi leányé. Kétszer ment végig a csábító soron ; Yégre engedt kísértetének a válogató szem, s kihúzott, hat garasért, rokonai közül egy hízott kacsát, mely a pesti piaczon lúdnak is beillenék. Aztán hvös tormalevélbe öltöztetvén, nankin zekéjébe ereszté a nyársra kárhozottat, maga pedig egy krajczáron gazdag reggelit vásárolt a közelebbi zsendicze-kofától, ki, mint egy ázsiai sátor, b területtel telepedék meg fazekai között. Ezalatt hatot kongatott a kis torony, s az egyén felkerekedvén testestül, lelkestül, tovább ozipelte ellátott gyomrát, egészen egy borbélymhelybe, mely éppen álmából ébredt ásító szájként tátotta fel legyes ajtaját. Pálinkás jó reggelt, nótárus uram 1 hol jár itt? üdvözlé egy félszem borbély, ki éppen fülmetél Yatermörderjét (gallér) kötözé egy darab tükörbl, s hideg kolbászt falatozott akközben. Terminusom van itt, valakit várok a koma m- helyében, felele a récze-ruczás egyén ; addig tisztítsa meg az állam, ha szeret. Oly simára mint a koppasztott malaczot. Éppen jó bicskám van, tegnap pirongatta meg a köszörs fügemaggá aprítja a csecsszopó hajszálát. Kapjon alá egy széket;... csláb! köss nyakruhát nótárus uramnak;... mindjárt kész leszek;... lcsláb, vakapád?

12 8 hozz egy garasárú szilvát, hadd vessek eozetágyat a kebelembe, télen-nyáron olyan étvágyam van, hogy a reszelt is megenném. No csak ne szuszogj, szedd hónod alá a labodát, s míg az orromon végig nézek, itt teremj... Szekérrl hozz, mert a kofa keveset ád.. no lódulj ; de ne egyél belle, mert szagát megérzem a szádon. Lcsláb, a negyedfél lábnyi foghúzógyakornok, elrugaszkodék. Te marhahús! kiált utána a szakállirtó, ha lehet, régi kétgarasost fizess a tipónak. Aztán öltözéshez látott, s miután saruit bodzabogyóval kifényezé, a szalmásüveg hátralékát pedig gégéjébe önté : mködni kezde a nótárus körül, orrát száját betapasztván ködmönszag fekete szappannal. Nagy a sár, koma ; kezde társalogni nótárusunk a kopasztó-széken, mennyire száját fungálni engedé a hivatalos tapasz. Van egy kis locs-pocs, viszonzá a borbély. Kis locs-pocs? Istenért, hát mikor van sár? hiszen felöl nyire talál a kerék feneket. Tegnap csak egy vasas tótot láttam megszakadni a mhely eltt: mikor sár van, három lovat is megnyúznak naponként... Hogy mondja ez a kis vas? kérdé utánvetleg önhitten, miközben egy alig tollkésnyi borotvát, szíjján megrecsegtetve, a jegyz szakállába vágott. Biz' a szemem majd kiugrik tle. Bizony pedig a bátyja Münchenben tisztogat viszonzá a megsértett mvész, s élesen a szemébe nézett a komájának, ha józanon vádolja-e kését ily rágalmazólag? Aztán boszújában segítségül ragadta a patiens orrát, rángatván azt jobbra és balra, miközben herseg mszerét ide s tova kanyargatá. Nem hiába mondják koma, hogy gólyától lopta az orrát ; monda torlásul a késbántalomért, olyan piros, mint egy rúd spanyolviasz : nem próbált-e még vele pecsételni?

13 s

14

15 A Kosta azt hiszi, pálinka miatt, a nm meg, hogy bortól van. Délig pálinkától, délután bortól, állítá a borbély. Mi újság koma? kérdezé a jegyz, hogy orrát kiszabadítsa a tárgyalás alól. A múlt hét elején furcsa esetem volt, felelt a borbély. Egy vlegény akarta menyasszonyát pióozáztatni ; s haragvék, hogy nálam nem talált. No bizony, hiszen csak nem tarthatok még pióczát is! fogjon maga, a ki rakatni akar. Vágjon eret rajta, mondám, ha v- legény... Uram fia, olyan lármát ütött pajkos szavamért, mint egy mostoha princzipális, ki az asszony officzinájában parancsolni akar. Pedig mindössze is leeresztett hajú mátkája volt, afféle locus communis, kinek, becsületén kívül, kezeszárából áll minden hozománya. Kalapot se tennék, ha vele kéne mennem; tudja, csak olyan sipkás embernek való. Tálaltam is neki a paprikás lébl, s oly hosszút nevettem utánok, mint egy toldott tákó. Ki volt a vlegény? esek szavába a piros orrú jegyz, kit az esemény szokatlanul látszék érdekelni. Egy szrszabó legény, ki az árva hajadonnal még tavaly összeszrte a levet. Három hét eltt remekelt, s kihirdetteté magát, hogy minél elbb haza vihesse az üres konyhára. borotva alatt Nem tudja-e koma a vlegény nevét? kérdezé a viczkándó egyén, növ érdekkel. Fekete Ferke, néhány id eltt henozidai csa- Hm hm! Rigó Ferke ; dühöngé magában a meg- vargó. lepett jegyz, s kezével a zsebbeli meztelen kacsába markolt, hogy ert vegyen a borotva élét kiállni. Hát ismeri tán koma azt a gyepi tipót? kérdé a félszem, miközben kliense orrlyukát a késnyéllel betapasztotta. S mi baja volt a hajadon szznek? kérdé viszont a kérdezett, a nélkül, hogy a gyilkosának feleletet adna.

16 IO Karakán baja olt, ha igaz, a mit a lacikonyhán mondtak. A szép lány jó szagú, mint az édes tejfel. Réges-régen már, sok gazdag macska kerülgeté, s kézfogó után, valamelyik tagbaszakadt kézláb, zugba szorítá. De Ferke rajta érte, s úgy meglegyezgeté, alig látott tle hazamenni. A nyaggatás pedig úgy fejébe szalasztá a meleget a leánynak, hogy vérét kellé venni. Hm hm! ismétlé a zsendiozétl felmelegült kebel ; s ki volt a megold algatott macska? akará szorgalommal tudni, mibl látni lehete, miszerint, e történettel némi homályos viszonyban áll, mit szeretne megmagyaráztatni a nélkül, hogy magát elárulja. Nem tom, ki lehetett, felelt a félszem. Igaz, akkor tájban Szalárdy Lajos úrfi felköté karját; s balarczán tördött daganat mutatá magát ; de nem lehetett; azt a paripája ragadta az istálló ajtónak. Ki az a Szalárdy Lajos? kérdezé mohón a jegyz. Egy gazdag, becsületes úrfi ; városunk dísze, szegények istápja.. igazság re, a nép barátja, híres hazafi, megtestesült jóság. Szeretve becsüli boldog, boldogtalan. Egész város vért ontana érte. Ha tyúkszemét megtapogatom is, egy nadrágot s három húszast ád. E pillanatban fehér tafotába vont szemfedelet vittek el a mhely eltt, melynek oldalán apró fényes szegbetkben vala olvasható : szerencsétlen véget ért 23-dik évében. A vízbe ugrott hortobágyi áldozat koporsója volt. Világos tényjel, mennyire igazságos szokott lenni a közvélemény. Azalatt a borbély czinkanalat nyujta a jegyz szájába, s kaptára ütvén arczait, kezdé a szrtövet visszán kikaparni ; de véitanuja megelégülvén a tisztálkodással, odébb mozdítá t ; s nagyot és mélyet gondolt a Szalárdy néven, mintha egy tejben-vajban fürösztött jövt akarna reá építni. Most Pisze Pista lépett a mhelybe, paraszt inggatyában ; mindenki eltt ismeretlen alak.

17 1 Itt van-c a henozidai nótárus? kérdé minden beköszöntés nélkül. Én vagyok fiam, mi bajod? mond a piros orrú. Pisze Pista dobaz levelet nyujta át, s a nélkül, hogy szólna, vagy szót kapna, mint a nyíl eltünék. Hm hm! min titkolózás ily igazságos ügyben, gondola a jegyz ; az ember még csak szóhoz sem juthat mindig más kém, s mint a boszorkányparipa, sutty! már oda van. Aztán tré a levelet, s egy zugnak fordulva kicsempészte a bepakolt bankót, mohón olvasván a sorok tartalmát. Ön bevégzé eddigi feladatát. Rigó Ferkét, ki négy éy eltt falujából elillant, mint szökevény csavargót, ujonozok közé irata : szolgabirájától pandúrokat eszközölt, hogy katonának fogassa. Ezért, ide záratik az igért díj. Ha szerepét bevégzi : botrány nélkül száz, borránynyal kétszáz pengt fog kapni... U. 1. Névtelen megbízóját ne akarja tudni. Ha kémeldik, csak önveszélyét fedezendi fel. Min különös! gondola magában ; az els levél alatt szórói-szóra ezen utóirat állt. Miért e titok? hisz én nem vétkezem. Tettem a birák akaratán épül, s az ország-világ tudja. Egy csavargót adunk katonának, hogy a dolgos adófizett kiméljük. Igaz, Ferke nem csavargó, de helyet töltünk vele, hova falubelit kellene befogni aztán meg a törvény tesz, én csak eszköz vagyok, s ezért jól fizet egy látatlan kéz... Azonban nem jó bolondozni ily irat tilalmával. Ha pénz dolgában adott szavát tattá bizonyosan a bot vastagabb vége sem maradna el. Azért sem szó, sem tartomány. Nem kérdezek senkit. Majd csak magam találom ki, hogy titkos committensem : a megütögetett Szalárdy Lajos, kit bosszúállás dárdája kerget. Mindig jó lesz fejstehénnek, ha szükség szorít. Míg a gólyaorrú így okoskodék, félszem nyuzója tüdszín frakkot ölte magára, s kikefélve koppadt szövetét, néhány harapófogót rejte hátuljába, mikkel szakköri mtéteire fogott indulni.

18 II E közben lcsláb megérkezék, s hátán czipelte a garasárú szilvát. Hová vesztél, lóhus! azt tudtam, megettek ; szutyongatá az izgatott subject... Jó volnál halálnak, oly lassan tudsz járni ; s recseg szitkához érzékeny tenyerelést toldott lcsláb termetének azon részére, mely neveztetik nyakszirtnek. Esküvre jöv násznépet néztem. Kutya Pista volt az egyik vfél, kin az egész város röhög, menté magát az elbdült lcsláb ; s daczos hangjából kitetszett, hogy efféle látványokért jogosítva érzi magát, legszentebb kötelességeit elhanyagolni, s a vett fenyítéket méltatlan bántnlmul tekinti. A jegyz mintegy emlékeztetül véve a násznépi hitt, kószálódék kifelé, két garast fizetve a legyes ablakba, melynek deszkáján bajuszpedrt falatozott egy rongyos szarka. Én is megyek koma, felelt a félszem, miközben szilváit faldosá. Tegnap estve hittak Vad Mihály vargához, ki pillulái helyt a visicatort megette, s foga válhatlanul egymáshoz ragadt. Mára halasztottam. Emlegesse meg a hólyagos pecsenyét. Azonban, Czegléd-utcza fell egyszer nászmenet húzódék a nagy templom felé. A pártás menyasszonyt két levantin szoknyás gömböly asszony fogta közre, kiknek szemérmes feje modorosan billegett a bársony kontyborítók roppai t súlya alatt. A menyasszony szelíd szke hölgy, virágokat vitt összetett kezében; s a szerep és helyhatósági illem szokásos adóját, könyket hullata, maga sem tudván, mit kell siratnia, mert leírhatlanul boldog volt. A násznagy, vlegény s néhány görögdinnye termet ismers egészíté ki a takarékos társaságot, mely mérsékelt fogyasztáshoz látszék számítva. Csak az tnt fel a városiak eltt : miként lehetnek ily szegény párnál oly piperés vfélek? s kivált Kutya Pista, ki egész városban legtréfásabb s azért legdrágább egyén, mit keres ottan? ha nem tudták

19 I»3 volna, hogy a vlegény lelki barátja, s magát és tiszttársát nem annak költségén, hanem saját szerzeményeivel ékesíté fel. Míg a násznép haladt, a henczidai jegyz három fegyverzett egyénnel suttogott a Hatvani-utoza szegletén, s némi haszonhajtó értekezés közbejöttével, a násznépre vonatkozó tekintet után, a templom szomszédjába húzódtak. A menet közeiedék. A gyümölcs- s zöldségpiaca felmulhatlan kincsei mellett, a lépesméz-, béles-, mézkalács- és kenyéroldalon, s háj- és szalonnavásár másfélöles kiállítási közt vitte ket az út, mely nemcsak azt mutatá, miszerint e nép a gyomorczikkeket jelentbb mennyi- és minségben fejleszti, mint a mipart; hanem biztató reményt éleszte a nélkülöz párban, hogy ily istenáldott bség a szegényít rendszer súlya alatt is eltartja a szorgalom emberét. Midn az ágykofáknál mentek, hol ezernyi dunyhák puffadoznak hószin lúdpehelylyel, egy halom könny vánkos rádlt a menyasszonyra ; s miközben a nyoszolyóleányok baljóslatot súgtak ez int jelbl, Kutya Pista hetykén szavalt egy alkalmi rögtönzést: Töltött dunyha, pampuska, Még ma elsül a puska ; A vlegény jól töltött, Nem mond az csütörtököt. Végre a szekértömeg tekervényei közt a templomhoz értek. A kisded gyülekezet oly egyszer, de ájtatos ihlettségtl vala áthatva, mint midn a föld els családja elször jelent meg Isten eltt. A boldog menyasszony elejté végs könyjét s arczán kiderült a reszket öröm és a vlegény nem léphetett volna be emelbb gyönyörrel éden küszöbén, mint akart a templomba. Kutya Pista az ajtó elé állt, hogy vámot vegyen a jövevényektl. Több versei közt, mikkel a násznépet sorra zsebeié, badar kedélylyel monda a kék szem szznek

20 »4 A disznóugatást hét hétig kergettem, Szerecsenországban bagolymájat ettem : De még ily menyasszony nem akadt szemembe, Tegyen vagy tíz garast az oldalzsebembe ; s a vlegény lovagias készséggel fizeté jegyese vámját, mit Kutya Pista enged nagylelkséggel szabott meg, mert más esetben legalább öt forintot szokott követelni. E családias, édes késedelem közben, a henczidai jegyz erszakosan oda tolakodék, egy pandurhadnagy s két csákányos legény kiséretében. Rigó Ferke! add meg magad, ujoncznak vagy irva. A birák minden csavargót összefogatnak ; sok legény van ránk vetve... No... indulj szilajon, mert ez a somfakez pandúr a vendégoldalhoz talál kovácsolni. Tudom, megemlegeted, míg nyersen maradsz. A násznép azt hivé, hogy e megtámadás lakodalmi tréfa, azért Kutya Pista, szerepéhez illleg, feltalálván magát, versekben felelt Hogy menne egy nyomra kétszer katonának? Papucsvitéze már oldalbordájának. Magyar a kuruczot most úgy sem aprítja : Jobb, ha lyányok s fiak számát szaporítja. Félre láb alul, oda szólt Kutya Pistának a A nép, mintha kergetnék oda, karikába gylt. Ember, ember hátán ácsorogva, tétlenül nézte az erszakot; mert annyira rögzött már benne a szolgai gyávaság, hogy saját orrára vaskarikát hagyna vetni egy majomtól, csak hivatalos formában történjék. pandúr; Ferkét majd más vfél fogja tánczoltatni, kit káplárnak hínak ; s megragadta a rémült vlegényt. Hogy volnék csavargó? menté magát Ferke. Négy évtl mesterségem szorgalommal zöm. Itt szabadultam fel, remekeltem, keresztlevél és bizonyság mellett voltam kihirdetve. Erkölcsömet ismeri Debreczen. Hazámnak adót fizetek, a várost szolgálom, má-

21 sokat becsülök, az istent imádom. Lehet-e hatósági panasz ellenem, hogy mint egy vérontó rablót elhurczoljanak? Hagyjuk azt a feleselést, szólt a piros orrú. Okoskodnak az országban mi helyettünk mások. Te Henozidán születtél és a falut szökve hagytad ott. Most szükség van rád ; csak bele a bakancsba! Itt a szolgabiró parancs a hadnagy zsebében. Éppen szolgabiró parancs miatt hagytam el szülföldemet, mert huszonöt botot rendelt rám, mivel nem tudtam elfogatban gyorsan hajtani a kiállott lovat s a bálról elmaradt. Igen, igen, uradtól megszöktél, viszonzá a jegyz ; azért adunk most szorosabb gazdához, honnan nem oly könny lesz az eltágulás. Vétkeztek, uraim, ostora vagytok sorsunknak, kiálta kitörve a vlegény, miközben a pandurkezek fogták. Az igazság színe alatt elszeldelitek kenyerünket; megöltök bennünket s könyvünkbl áldomást isztok a törvényszin hóhérkodásra. Ti, a nép vénei, pártot üttök ellenünk, eláruljátok a vért, melyhez tartoztok. És mi gyáván, mint az akolba vert birka, tódulunk egymásra, trve, elfogadva az üldözbotot s legfeljebb egymás hátával törekedve védni magunkat. De nem re*z kertek- e, hogy isten látogató keze megnehezül a nép vénein? s a földi bosszú meg fogja érteni az égi büntetés mutató ujját? mint ezt mester uram fia, a tógás reméli. Hurkot bokájára, Miska ; szedte-yette parasztja, mit papol nekünk mint egy fánfütyül barát. Kösd a katedrába a vendégoldalhoz ; monda nyakason az otromba pandúr s Fekete Ferkét a templom és egy hasznos élet küszöbérl, az egyetlen öröm teljesülte eltt, vason elhurczolták. A szelíd szke hölgy ájultan leomlott. Az oszladó nép pedig más mulatság után tekinte, mert csddob, kötéltánczosmenet s vászonlobogóra festett borzasztó

22 i6 históriák éneke hívta t s ezen látványokat szintoly hidegen, minden szívbeli különbség nélkül tudá élvezni. A közelebbi események alatt Vámos kiért társaival. A zsidókert s tizenhárom város közt fekszik a külvásár gödrös utczáival, miknek habarcsos kátyúiba sárvíz idején emberek halnak. Hosszú sorokban nyúlnak egymáshoz raggatva a kházak, boltok, tárak, hivatalszobák, miket atyánkfiai, máig is, mind egy lábig, sátraknak neveznek ; s miket a futcákon kívül, kofával bélelt sikátorok és kutyaszorító szk közök választanak el. Német-utcza fell, mint folyamtorkolaton, folyvást ömlik ki a tarka fvilág ; s Kardszag uram kalapboltja eltt, az olajszín nemes ifjúság fumigálja bajait s a medvebrt elre nyúzó zsidók törvényesült körmét. Benn az utczákon hemzseg zaj, zene, zörej, lárma, rakodás, alku és kiáltozás. Ládák, hordók, zsákok vándorolnak csigán, emberháion vagy görgetve. Együgy vásárosok állongnak czifra boltok eltt, kik verítékkel szerzett filléreiket négyes árú hitvány gyártmányokért engedik ellopni. Szükség, czélöröm, bámészat, csalás, kérkedés, birdüh, veszteség, sürget nyomor és a vásári érdek több jelrajza deríti, nyomja, nyújtja és torzítja az elfoglalt arczokat s e tettet b- ség és változatosság özönjén, mint kirívó foltok egy nagy képen, tnik fel a csúszó koldusének s a toborzók feszes csapatja. Itt rongyos pórnk kényszerítik az eladó vizet, egyetlen czikk levén, mivel bírnak amott szállító parasztok trik egy otromba sváb szitkát görbeszt munka közt ; amott visszavetett árúcskája mellett veszékel a megcsalt pórcsalád. Az idegen fajok, jóllét s elégültség színeiben ragyognak, csak népünk jelenik meg mindenütt együgy, nyomott és nyomorult alak- és viszonyban ; s ha hozzáveszszük, hogy nemeseink két áron veszik a termesztményeikbl gyártott czikkeket ; ha hozzávesszük a külkereskedk nyomasztó rendszerét, a csalást, árbuktatást, cseles ármányokat

23 '7 termékeink átvételében : akaratlanul ama kereskedés jut eszünkbe, melyet Amerika feltaláltakor, Európa a hindukkal zött. És megátkozva a halottakat, kik ezt okozni kezdték, megvetve az élket, kik tudva vétkeznek, szánva a nagy népet, mely tudatlan áldozat akaratunk megersödik hatni és küzdeni a nemzeti bn ellen. Ily észrevételek közt vezeté keresztül Vámos, társait a vásári tömegen. A Hatvani-utcza felli végen bitang lovakat árvereltek az rház körül, melynek zubbonyos múmiái még csak egészségket sem rzik saját nejeiken kíyül. A dobszó körül, sürforrva lobogott egy lengyelzsidó kaftány. Nyúl lezik lótott-futott elre-hátra s hózseási örömmel apropriálta a kanit, melyet Kopogó, adott szava szerint, minden hiány nélkül elcsapott maga alul. Odább Harangi Pál ostornyelezte az árokpartra kapaszkodó rozsdást, mert egy kissé sokalta a talyigába ültetett három zsák repczét s nem akart menni. A hatvani kapun fitos orrú, madár szem, feltenyerelt hajú suhancz hivatalos buzgalommal törekedett kifelé, paszományos kalap, világoskék frakk s villogó vörös nadrágban, mely a tolongás közein keresztül virított. Ki ez ismers arcz, a dacz és szemtelenség makacs bélyegével? Nem más, mint Pisze Pista, ki borbélymhelyi minségébl átalakulva, tigrisi formaruhában végzi ura parancsát. Útba ejté Harangi Pál lovát s a dnaturam furca expellas, tamen usque redibit* törvénye szerint, feledve a rajta viruló új méltóságot, vévé hirtelen az fanyel bicskáját s a nélkül, hogy halandó szem látná, beleszelt az egyik repczés zsákba, melynek tölteléke menten a sárba folyt. Pál bátyát más figyelmezteté, hogy a repcze inkább hátra utazik, mint elre ; pedig káromkodásban véve elégtétet, hogy a bajon minélelbb segítsen, beült inni egy pálinkás bódéba ; mely jelentesteién eseménybl csak annyi a tanulság, hogy az emberi jellem kicsiben-nagyban h marad magához. Kuthy : Hazai rejtelmek. ÍJ. 2

24 E vidéken is élénkül zsibong a tömött mozaik. Egy hasadt trombitára, mint hegyi zuhatag, törve, rontva tódul és rohan a sokaság, bizonyos fedéltel en deszkaakolba, melynek kapuján diót eszik egy vedlett majom, magát ki- bell pedig strucztollas emberf mártogatja felé a légbe : kötéltánczosnénak az feje. Túl ez alkotmányon, a temetbl, vaskúp látszik ki, Csokonai emléke, mely lemezbl szegeztetek össze s ha püfölik, igen kong. Ez is jobb, mint semmi. Néhány magányos kegyelete az, mert a nemzet eddig jobban látszik szeretni költészeténél a kovászos káposztát. A vásár futczáján, sárral felvert, foszlott töv bolt eltt Tógyer gazda sepregeté a téglajárdát. Üvegajtaján fuvaros parasztok nézegettek be fogyó türelemmel, kik a szállítási alkudíjt várták. Benn a sarok megett, egy hordó rézpénzen, kopasz, éktelen, durva vonású öreg ült. Otromba csontos alak, zárkózó, mogorva kifejezéssel, szemöld alá vont, földkeres, de mély és ravasz szemekkel. Ugy látszék, egyike a csehek és morvák közül hozzánk származott ama formátlan, buta testeknek, kik vak szolgaiságra gépekül alkalmazvák s egyhangú szakmányon kívül mindenre képtelenek. Eltte, ablakhoz véggel fordult csapinós asztalnál, néhány nyuladt kép egyén Írdogált merülten tetemes könyvekbe ; míg körülök, aláírást váró levelek, csomók, kötegek, pecsétcsavar és egy súlymér egészíté ki a hivatalos bútort. A szoba hátfalán goromba zöld damisz függönyze kisded ablakot. E függöny a gépies csend alatt olykor halkan, nesz nélkül mozogni látszék... Egyszer ragyogó fekete mankó bútt ki redi közül s félre tolintá félszárnyát. Fehér pehelyágyból, kurta vörös hajú f pillant orozva ki s rántja vissza magát, ha dolgoznak-e az üzlet segédei? A f ismersnek látszik, mintha valaki már beszélt volna róla ; alkalmasint Tógyer gazda, Hortobágyon, a brtereget parasztok eltt. Szemöldje tömött, szeme sárga mint a rókáé, arcza szepls, szája nagy s végei felvonódnak

25 '9 mosolya közben, mi t ördögivé teszi. A bolt felett és üvegajtaján, nagy és kis betkkel írva áll : «Lbl Simon irodája. f> Tógyer pálinkázni futott a szomszéd utozába s távolléte alatt Pisze Pista érkezik a bolthoz. Felkölt-e már az úr? kérdé az ajtó megérti kopasztól, miközben üdvözlet helyett, mélyebben fejébe nyomta paszományos kürtjét, melybe csak ma iktattaték be hajdonfre termett koponyája. A kopasz, a helyt, hogy felelne, nyekegett és inte. Néma az a morva ;... mit akarsz? kérdé Pistá- Mondják meg az urnák, hogy Szalárdy Lajos nagy- tól az egyik zsidó diák, ki a pulpituson körmölt. sága egy órakor itt lesz ; s akkorra tisztítsa ki a boltját, mert nem szereti a Nyúl lezikféle embert útban találni monda a távozó Pisze kevély, megrendel hangon, nem értve azon titkos uraságot, melyet egy ily félig-meddig seprett bureau, a nagyságos ozímek felett a mai nap gyakorol. A bolt hátán régiebb idben nehéz vasajtón vala kijárás; de ez, mióta Lbl az épület belrészét önszobájává alakítá, feleslegessé ln ; zárral, vasrudakkal nyugalmaztatván, kívülrl fekete bagariával bevonatott. A bolt hátához kivül deszka hordbódé volt ragasztva, melyben egy becsületes gottscheber szokta vásáronként kirakni árúit, sajtot, szalámit s melegövi friss gyümölcsöket. Szegény feje már rég alkalmasb térre költözött volna, de Lbl Simonnal sohsem volt képes a helypénzi számolásokban tisztára jönni s vásárról -vásárra zálogot kellé hagynia adósság fejében. Ez órában gyors rakodás történik a gottscheber árúi között. A hátsó padok üríttetnek, hogy a leplezett vasajtó szabadon, megközelíthetleg álljon. Ezt az árú.-tulajdonos egyedül s lábujjhegyen végzi, hogy Lbl szobájába szokatlan zörej ne halljék át. Aztán leereszti a bódé tábláit, elzár minden közlekedést s vásárját mára megszünteti.

26 Mködése közben odaért Vámos azon két egyénnel, kiknek kíséretében a belpiaczon láttuk. Az ifjú, egy narancsszín csikú, világoskék nyakravaló! nézeget élvez gonddal, mit utjokban hirtelen megvett ; a kis poczkos pedig megtöltvén cseresznyeszín tajtját, csillagos bicsakkal kicsihol s arozát hivatalos kifejezéshez idomítgatja. Készen van-e ön? kérdé Vámos suttogva a bódétulajdonost. Készen uram, felelt az árus, hasonlóan súgva. Íme a kulcsok ; ma estig tessék rendelkezni sátrammal. Köszönöm a törvény nevében : íme fogadja a kármentési díjt ; felelt Vámos, miközben a kulcsot átvevé.. Tehát a vasajtó e tájon van? Igen uram, monda a gottscheber ; ott, a fekete bagazia alatt. Nem lehet-e Lbl szobájába belátni? folytatá Vámos. Azt hiszem igen, felelt a sajtos. A széllyuk alkalmasint nyitva van, csak a bagaziát kell rajta átmetszeni. Jól van ; tehát távozzék s néma legyen. A törvénynek engedelmeskedem ; viszonzá az ember s távozék, magányosan hagyva betett bódéjában a három jövevényt. Sötét lón s a fekete bagazián folt kerekedék, melyen Lbl fell áttört a napvilág. Ott a széllyuk, monda megörülve Vámos. Ha halkan a rakpadra lép, egy tollkés segélyével szemtanú is lehet szolgabíró úr. Azt fogom tenni ; feleié a pipázó köpezös emberke s hely után nézett, hová annak idején, biztosan el felhelyezze lábait. Csak a beszédet vehetnk jól ki ; aggódék a Singer uram hüvelyébe gombolt nyalka egyén. Mitse tördjék esküdt úr, feleié Vámos. A szó tisztán áthallik; a gottscheber régtl tapasztaljas magam is tettem már sikeres próbákat.

27 Még ily titkosan, statarialis esetben sem fungáltam ; megjegyzé a szolgabíró, miközben magyarkáját levetvén, szells kényelembe helyezé magát s egy szarvasbr vánkosra leült. Ügyünk fontosabb is, mint minket statárium tárgyal, monda Vámos. A bn sötét és mély ; világ kevés van, csak tapogatni kell. Lbl cseles, agyafúrt, mindenre kész. Vele másként nem boldogulunk, mint titkos les által. És ez, hol más nincs, igen jó mód lehet. Velencze politikája ebben tartá fenn garantiáját. Mi, tíz helyett, hármak tanácsa, tartunk nyomozást. Mi is lehet voltakép a hazai rejtelem, mit e tilalmas titok fed? kérdé asszonyos vágygyal az esküdt, ki az árúpadon papirt készítvén, tollat faragott. Azt mondanom nem szabad ; menté magát Vámos szerényen. Miért a vadnak lármát ütni, melyrl annyit tudunk, hogy a vadonban lappang s nyomozni akarjuk. Elég, hogy az érdek nagy ; sikerünktl fontos eredmény függ. Ha a rejl igazságot kivívtuk, megyénk is nyerni fog. Megszabaduland a családpárt ágbogas nygétl, megszilárdul az irány s koreszmék törvényes megérlelésében ; határozott színt öltend helyhatósági terén s önszerkezetében, melynek változó árnyéklati közt nem A titok közelebbi érdek része különben is kell remegni az ujítószék vak eseteitl. Esküdt úr, hivatalbeli fnökével együtt, megnyugvék. fölfedeztetek. A biztos tisztújítás oly jószagu nyúl, mely után vakon is buzgalommal lehet futamodni. Amice! ne tolakodjék avatkozással ; oktatá sütött hajú társát a szolgabíró. Ugy is, ha e néma rendszer, azaz hallgató vallatás succedál s leshelyünkben hasznavehet szavakra kaphatunk : megtudandjuk, miben fekszik a nyúl. Most miért tördnénk? Kezeinkben acompulsorium, mit Vámos táblabiró úr estaffetán hozatott s ez nekünk elég. Audita referre : ez kívántatik tlünk s azt megteszszük. Ha a széllyukon a beszélk arczait láthatjuk, az még jobb, annál duplábban érdemeljük a

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Kercsmár Bella Noémi. A varázsló lehelete

Kercsmár Bella Noémi. A varázsló lehelete Kercsmár Bella Noémi A varázsló lehelete Xzçxw Ä ÜxéàxÅ ÅtztÅ Egy szomorúan fagyos, ám tökéletesen átlagos éjszakán Syl néni elhalálozott. A falusiaknak ez nem jelentett többet annál, mint ami. A néni

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Sebők zsigmond. Színfoltok

Sebők zsigmond. Színfoltok Sebők zsigmond Színfoltok 2011 Felolvasás közben A minap egy fölolvasáson voltam. Nagy közönség volt jelen, különösen sok elegáns asszony, a fővárosnak ama rétegéből, mely toalettjében egyesíti az ízlés

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A NEM LÁTOTT HALOTT. Biri Imre-sirató. LXVIII. évfolyam, 8. szám 2004. augusztus IN MEMORIAM BORI IMRE

A NEM LÁTOTT HALOTT. Biri Imre-sirató. LXVIII. évfolyam, 8. szám 2004. augusztus IN MEMORIAM BORI IMRE LXVIII. évfolyam, 8. szám 2004. augusztus IN MEMORIAM BORI IMRE A NEM LÁTOTT HALOTT Biri Imre-sirató JUHÁSZ FERENC Amíg voltál te voltál az egyszer ű jóság, a lángoló értelem, a kúsza-csönd és mosolyláz

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

atlantisz: süllyedõ városok szigetek

atlantisz: süllyedõ városok szigetek Harkai Vass Éva atlantisz: süllyedõ városok szigetek versvázlat III. 18 hétvégén néha falura megyünk van ez a szó hogy falu úgy tűnik semmi közöm hozzá nem élek falun kezdhetnék akár egy cv-t is így az

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

akarja mondani Kujtor Feri, de akkor a holdvilág úgy esik éppen, hogy meglátja a pajtása kezét, amint dermedt ügyetlenül babrál a dohányzseb táján.

akarja mondani Kujtor Feri, de akkor a holdvilág úgy esik éppen, hogy meglátja a pajtása kezét, amint dermedt ügyetlenül babrál a dohányzseb táján. Az első stációnal Rendetlen tömegben rohantak egy kővé fagyott szekérúton; kopasz nyírfák gallyai közt gyenge holdsarló bujkált és szikrázó téli csillagok. Botladoztak a trénvágta mély keréknyomokban,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

ÉLEI, LES DOKUMENTUM. Saffer Pál Fratteli ungheri. Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat-

ÉLEI, LES DOKUMENTUM. Saffer Pál Fratteli ungheri. Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat- ÉLEI, LES DOKUMENTUM Saffer Pál Fratteli ungheri... Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat- -fülke ablakán túl visszafelé repültek a novemberi kmbe burkolt isztriai tájak, mintha menekülnének

Részletesebben

Spiró György: Kémjelentés

Spiró György: Kémjelentés Spiró György: Kémjelentés Spiró György Kémjelentés Novellák (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2939-8 Spiró György, 2011 Kocsiút éjjel Vacsora

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

VAKTÜKÖRBEN BERETKA FERENC

VAKTÜKÖRBEN BERETKA FERENC VAKTÜKÖRBEN BERETKA FERENC Most már mindegy, most már megtörténhet bárhogyan és bármi, a dolgok folytonossága egyszer űen kényszerít, nem maradhatok tovább, téged sem kényszeríthetlek arra, hogy így maradj,

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A természet keveset kíván, a képzelgés sokat

A természet keveset kíván, a képzelgés sokat MIND EGY - RÉSZ ÉS EGÉSZ - BOLDOGAN ÉLNI ÉS HALNI Gondolatébresztő ötletek és idézetek - Jenciklopédia - Kr. u. XXI. Hogy vádol engem minden alkalom, S ösztönzi lusta bosszúm! Mi az ember, Ha drága idején

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Lázár Katalin: Mozgásos ügyességi és erőjátékok felhasználása az óvodában 3.

Lázár Katalin: Mozgásos ügyességi és erőjátékok felhasználása az óvodában 3. Lázár Katalin: Mozgásos ügyességi és erőjátékok felhasználása az óvodában 3. A sokféle játékot tartalmazó mozgásos ügyességi és erőjátékok típuscsoportja alkalmas arra, hogy számos szempontból fejlesszen

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU Elektronikus változat Fedélterv és grafika: Kovács Gábor KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers Kovács Gábor, 2012 ELŐSZÓ A Piros

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

TELEPÜLÉSÜNK ÉRTÉKEI ÓVD! VÉDD! VIGYÁZZ RÁ!

TELEPÜLÉSÜNK ÉRTÉKEI ÓVD! VÉDD! VIGYÁZZ RÁ! TELEPÜLÉSÜNK ÉRTÉKEI ÓVD! VÉDD! VIGYÁZZ RÁ! 2015 1910 2015 ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 1750 1841 közö, közel száz éven át, a bajai uradalom is a Grassalkovich család birtokában volt.

Részletesebben

Írta: Gömöry Kati. Ahhoz, hogy a hirdetésed magára vonja a figyelmet, legjobb, ha megszólítod a célcsoportodat. Ennek többféle módja van:

Írta: Gömöry Kati. Ahhoz, hogy a hirdetésed magára vonja a figyelmet, legjobb, ha megszólítod a célcsoportodat. Ennek többféle módja van: 10 profitnövelő Facebook hirdetés tipp Karácsonyra Hirdetsz a Facebookon, de szeretnél még eredményesebb lenni? A titok a részletekben rejlik. Talán nem is sejted, milyen sok múlik azon, ha néhány dolgot

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Itt van! Már megint nem hagy békén a reggel. Itt parancsolgat, és ébresztőt harsog a fülembe, pedig én nagyon álmos vagyok. Na, mindegy! Most kikukucskálok a takaróm alól, hátha mégis éjszaka van és lehet

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Arany János: A fülemile

Arany János: A fülemile Arany János: A fülemile Hajdanában, amikor még Így beszélt a magyar ember: Ha per, úgymond, hadd legyen per! (Ami nem volt épen oly rég) Valahol a Tiszaháton Élt egy gazda: Pál barátom, S Péter, annak

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Játékunk első része ezzel a fordulóval befejeződik. A mostani forduló elsősorban művelődéstörténeti

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben