Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme"

Átírás

1 Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület szeptember 26-án órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme Jelen vannak: 29 fı képviselı (Ambrus János, Árkosi Sándor, Báder György, dr. Balázs Zoltán, dr. Balogh András, Baracskai Éva, Báthory Erzsi, Csaba Elemér, Goró Oszkár, Gyurcsánszky János, Gyurkovics Miklós, Hajdu László, dr. Hetyei László, Király Csaba, Koteschel Vendelné, László Tamás, Marsovszky Györgyné, Máté Gyula, Mihály Zoltán, Mihályi Zoltán, Mirilo Milos, Molnár István, Móricz Eszter, Németh Angéla, Novák Ágnes, dr. Pálinszki Antal, Tóth Imre, Varga Imre, Vizér Klára) Meghívottként jelen van: Dr. Nagy Antal jegyzı, dr. Herczeg Julianna aljegyzı, Hannák György könyvvizsgáló, Mollnár Andor a Pénzügyi Osztály vezetıje, Kovácsné Márkus Éva a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetıje, Moór Árpád az Igazgatási Osztály vezetıje, Millián György az Építésügyi Osztály vezetıje, Németh Tibor a Városüzemeltetési Osztály vezetıje, Lindner Gusztáv a Mővelıdési, Oktatási és Sport Osztály vezetıje, Erdélyiné Kincses Andrea a Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály vezetıje, Sütı Lászlóné, az Okmányügyi Osztály vezetıje, Vargáné Kalán Ilona, a Gyámhivatal vezetıje, dr. Paor Emıke a Jogi és Szervezési Osztály vezetıje, Balázs Zoltán fıépítész, Budai Sándorné, a LABE XV. kerületi Szervezete részérıl, Podmaniczky Elek a Lehetıség a Rászorulóknak Alapítvány részérıl, Szıgyényi Ferencné a Magyar Vöröskereszt XV. kerületi Szervezete és a Támogasd a Rászorulókat Alapítvány részérıl, Lowescher Vilmos a BKIK XV. kerületi Szervezete részérıl, Fehér István sajtófelelıs, valamint a KTV munkatársai.

2 2 A képviselı-testület ülésén részt vett még Szánti Ottóné a Polgármesteri Titkárság vezetıje, valamint Bartha Anikó és Sándor Józsefné jegyzıkönyvvezetık. Hajdu László: A XV. kerületi Önkormányzat képviselıtestülete nevében köszönti a megjelent képviselıket, a civil szervezetek képviselıit, a hivatal és az intézmények vezetı munkatársait, a jelenlévı pártok képviselıit, az ülésen megjelent, valamint a KTV adását nézı kerületi lakosokat. Megállapítja, hogy 26 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes. A tárgyalás megkezdése elıtt köszönti a testület és a jelenlévık nevében Kukely Júlia operaénekest, a kerület lakóját, aki augusztus 20-án kiemelkedı pályafutása elismeréseként magas állami kitüntetést kapott. Kukely Júlia Sólyom László köztársasági elnök megbízásából Hiller István oktatási és kulturális minisztertıl vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. Kukely Júlia sikeres életútja Sámsonházáról indult, énektanulmányait a Salgótarjáni Állami Zeneiskolában kezdte. Diplomáját 1978-ban szerezte meg a Zeneakadémián, ugyanebben az évben lett az Operaház magánénekese. Tengerentúli és európai országok operaházainak és koncertszínpadjainak ünnepelt mővésze, nemzetközi énekversenyek díjazottja. Közremőködıje több televíziós operafelvételnek és magyar opera ısbemutatójának. Mővészetével kiérdemelte a Liszt Ferenc és a Melis díjat. Kukely Júlia 1978 óta él a kerületben. Rendszeresen fellép jótékonysági koncerteken, a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség presbitere. Kukely Júlia: Megköszöni a köszöntést. A jövıben még többet szeretne tenni a kerület kulturális fejlıdéséért. Hajdu László: A meghívó szerinti napirendhez képest csak az interpellációk számában van eltérés. Ismerteti a napirendi javaslatot, valamint a meghívón nem szereplı interpellációk címét. Az interpellációkat követıen a képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A polgármesteri tájékoztatót, valamint a tájékoztató anyagokat írásban megkapták a képviselık. Napirenden kívüli felszólalásra nem érkezett igény. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés nincs, hozzászólások következnek. Vizér Klára: A frakció nevében sok sikert, jó egészséget kíván a mővésznınek. Az İrjárat u szám alatti ingatlan hasznosítási pályázatával kapcsolatban kiosztott anyag 19. oldalán szereplı, polgármester úr által jegyzett levél nincs aláírva.

3 3 Kéri, hogy a napirend tárgyalása elıtt kapjanak aláírt másolatot. Az elıterjesztésben szerepel, hogy valamennyi leendı pályázó hasonló levelet kapott. Kéri, hogy ezekbıl a levelekbıl is kapjanak legalább egy-egy aláírt példányt. Gyurkovics Miklós: Módosító javaslata, hogy az intézményvezetık kinevezésérıl szóló határozatokra tett törvényességi észrevételrıl szóló anyagot vegyék le napirendrıl. Frakciója, és a saját véleménye is az, hogy nem lenne méltányos, ha a három érintett intézményvezetıre vonatkozó döntésük a határozati javaslat 4. pontja szerint bizonytalan lenne. Nem tisztázott, hogyan keresi meg a polgármester a kiesı illetményrész kifizetésének lehetıségét. A három intézményvezetıvel szemben méltányos lenne, ha a határozati javaslat tartalmazná, hogy mikor, milyen módon kárpótolják ıket. Ismételten kéri, hogy az elıterjesztést vegyék le a mai ülés napirendjérıl, és a következı ülésen tárgyalják meg. László Tamás: Az 5. számú napirend levételét javasolja. Az elıterjesztésben számos jogellenesség tapasztalható az eddigi eljárások kapcsán. Véleménye szerint az anyag ellentétes a Közbeszerzési törvény, az Önkormányzati törvény elıírásaival, a képviselık jogállásáról szóló rendelkezésekkel. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban kimondható, hogy sérült a pártatlanság a három pályázóval kapcsolatban. Látható, hogy különbözı mélységő információkat kaptak. Egy pályázóval külön megállapodást kötöttek. A felsoroltak elegendıek ahhoz, hogy ezt az anyagot most ne tárgyalják meg. Az egész témából hiányzik a közjóért, a közjólétért viselt felelısség, nem látszik, hogy a közvagyont a jelenlegi hatalom hőségesen kezelné. Dr. Balogh András: A mellékelt tájékoztató anyag véleménye szerint nem felel meg a hiteles és tárgyilagos tájékoztatás feltételeinek. Idéz a tájékoztatóból: László Tamás országgyőlési képviselı feljelentése alapján a Budapesti Rendır-fıkapitányság vizsgálatot folytat. Nem László Tamás országgyőlési képviselı rendelte el a nyomozást, hanem a Legfıbb Ügyészség, különösen jelentıs vagyoni hátrányt okozó hőtlen kezelés bőntettének alapos gyanúja miatt. Novák Ágnes: Kéri, hogy a zárt ülésre a 195. oldalt kijavítva kapják meg a képviselık. A 14. sz. javaslatnál tévesen szerepel Podmaniczky Elek neve mellett, hogy önkormányzati képviselı.

4 4 Vizér Klára: Megerısíti képviselıtársa kérését. Elnézést kér, hogy a Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Európai Integrációs Bizottság ülésén nem vette észre az elírást. Mihály Zoltán: Vizér Klára rendkívüli áldozatvállalása egyedülálló. Képes újépítéső, budai luxus otthonából átautózni a városon Rákospalotára, hogy a helyieket képviselje. Teszi ezt úgy, hogy néhány hetes csecsemıje is vele tart és az anyatejjel szívja magába a közéletet. Ügyrendi javaslata, vállaljon a testület is áldozatot, és tartsanak minden órában 5 perc szoptatási szünetet. László Tamás: A tájékoztatóban már nem elıször szerepel, hogy Novák Ágnes, László Tamás és Báthory Erzsi képviselıktıl a honlapon terjedelmes gondolatokat kapunk, amelyre nagy türelemmel próbálunk válaszolni. İ nem ír a honlapra, nem olvassa ezt a honlapot. Kéri, hogy az idézett részt vegyék ki a szövegbıl. Egyszer írt a honlapra, amikor a BKIK vezetıje nyílt levelet intézett hozzá. Hajdu László: Megállapítja, hogy több észrevétel nincs, lezárja a napirend vitáját. Dr. Nagy Antal jegyzınek ad szót. Dr. Nagy Antal: A 11. sz. napirendben szereplı törvényességi észrevétel augusztus 6.-i keltezéső, augusztus 8-án érkezett a hivatalhoz. A Közigazgatási Hivatal 30 napos határidıt szabott a képviselı-testületnek a reagálásra. Tekintettel a határidıre a mai napon meg kell tárgyalni az anyagot. Az İrjárat 1-5. sz. ingatlannal kapcsolatos tájékoztatót minden hónapban elkészítik, abban kronológiai sorrendben mutatják be a legújabb eseményeket. Dr. Balogh András által felvetett probléma, mely szerint nem László Tamás úr tett feljelentést, nem helyes. A Budapesti Rendır-fıkapitányság Nyomozó Irodája levelében szerepel, hogy László Tamás képviselı úr feljelentése alapján folytatnak nyomozást. Az ügy ezzel indult, ennek alapján hallgatták meg a kerület polgármesterét. A tájékoztató 13. oldalán szerepel három képviselı neve, akik a honlapon gondolatokat vetettek fel. Ez a valóságnak megfelel, írásaik a honlapon megtalálhatók.

5 5 Hajdu László: A kért kiegészítı anyagokat, illetve a Díszpolgári cím adományozására készült elıterjesztés javított oldalát a képviselık rendelkezésére bocsátják. László Tamás országgyőlési képviselı feljelentése alapján meghallgatta a rendırség, a tájékoztató anyagban jegyzı úr a valóságnak megfelelı tényeket írta le. Ismerteti a módosító indítványokat, szavazást kér. 474/2007. (IX.26.) sz. h a t á r o z a t A Képviselı-testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a 11. pontként meghirdetett elıterjesztést ne tőzze napirendjére. (Szavazati arány: 11 igen szavazat, 13 ellenszavazat, 4 tartózkodás) 475/2007. (IX.26.) sz. h a t á r o z a t A Képviselı-testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a 5. pontként meghirdetett elıterjesztést ne tőzze napirendjére. (Szavazati arány: 11 igen szavazat, 13 ellenszavazat, 4 tartózkodás) elfogadásáról. Hajdu László: Szavazást kér az elıterjesztett napirend 476/2007. (IX.26.) sz. h a t á r o z a t A Képviselı-testület elfogadja az elıterjesztett napirendet. (Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 10 tartózkodás) N A P I R E N D 1. Elıterjesztés a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének III. sz. módosításáról (Ikt.sz: /2007., /a/2007., /b/2007. sz. anyag) R Elıadó: Hajdu László polgármester

6 6 2. Elıterjesztés a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 9.) ök. rendeletre tett törvényességi észrevételre (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) R Elıadó: Dr. Nagy Antal jegyzı 3. Elıterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (II. 6.) ök. rendeletének I. féléves végrehajtásáról (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester 4. Elıterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: dr. Nagy Antal jegyzı 5. Elıterjesztés a Bp. XV., İrjárat u szám alatti ingatlan hasznosítási pályázatának lebonyolításáról (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Király Csaba alpolgármester 6. Elıterjesztés közterületek tulajdonjogának rendezésére a Fıvárosi Önkormányzat és a XV. Önkormányzat között használati jog átadására (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Király Csaba alpolgármester 7. Elıterjesztés a Bp. XV., Erdıkerülı u /5/A/4 hrsz-ú nem lakás célú helyiség értékesítésére (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Király Csaba alpolgármester 8. Elıterjesztés a Bp. XV., Szıdliget u. 3. fszt. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésérıl (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Király Csaba alpolgármester 9. Elıterjesztés a Bp. XV., Bethlen Gábor u fszt. 11., az Eötvös u. 57. fszt. 2., a Beller Imre u fszt. 6., az Adria u fszt. 9. szám alatti lakások törlésére az ingatlanvagyon-kataszter lakásállományából (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Király Csaba alpolgármester

7 7 10. Elıterjesztés az 542/2005. (XII. 21.) sz. képviselı-testületi határozat visszavonásáról (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: dr. Pálinszki Antal alpolgármester 11. Elıterjesztés az intézményvezetık kinevezésérıl szóló /2007. (VI. 20.) számú határozatokra tett törvényességi észrevételrıl (Ikt.sz: /2007.sz. anyag) Elıadó: dr. Pálinszki Antal alpolgármester 12. Elıterjesztés az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott beruházási, felújítási munkák engedélyokiratának jóváhagyására (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Gyurcsánszky János alpolgármester 13. Elıterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tisztasági hónapjának évi megszervezésérıl (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Gyurcsánszky János alpolgármester 14. Elıterjesztés fıállású tisztségviselı más szervezeti tagságának ellátásáról (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester 15. Interpelláció - Kínai terjeszkedés? (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Mihályi Zoltán képviselı Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /a/2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester - A 31/2000. rendelet anomáliái (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Novák Ágnes képviselı Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /a/2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester - Tehergépkocsik parkolása közterületen (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Dr. Balogh András képviselı Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester

8 8 - Önkormányzati határozatokat érintı peres ügyek az elmúlt 10 évben (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Vizér Klára képviselı Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /a/2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó! 16. Elıterjesztés a Budapest XV. kerület Díszpolgára cím adományozására (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester 17. Lakásfenntartási támogatást elutasító határozat elleni fellebbezések: - Ikt.sz.: /2007. sz. anyag - Ikt.sz.: /2007. sz. anyag Elıadó: Király Csaba alpolgármester 18. Elıterjesztés Jeles Pál közterület-használatát visszavonó határozat elleni fellebbezésrıl (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Gyurcsánszky János alpolgármester 19. Elıterjesztés Balogh Zoltán állattartási ügyében hozott végrehatási bírságot kiszabó végzés elleni fellebbezésrıl (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester - Polgármesteri tájékoztató - Napirenden kívüli felszólalás TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK - Tájékoztató a Szent István napi rendezvényekrıl (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) - Intézkedési terv a Bp. XV., İrjárat u sz. alatti ingatlannal kapcsolatos Megállapodás végrehajtására (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) - Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról (Ikt.sz: /2007. sz. anyag)

9 9 1. Elıterjesztés a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének III. sz. módosításáról (Ikt.sz: /2007., /a/2007., /b/2007. sz. anyag) R Elıadó: Hajdu László polgármester Levezetı elnök: Gyurcsánszky János alpolgármester Gyurcsánszky János: Kéri polgármester urat, tegye meg szóbeli kiegészítését. Hajdu László: A költségvetés II. számú módosítását követıen a költségvetés fıösszege ezer forinttal nı. A költségvetés bevételi és kiadási fıösszege ezer forint lett. A többletbevétel egy része, 218 millió forint központi támogatás a 13. havi illetmények kifizetéséhez. Többletbevétel származik a helyi adóbevételekbıl, illetve felhalmozási bevételbıl. A módosítást indokolják az útfelújítások, a panelfelújítás, a MÁV telepi óvoda megvásárlásának, a Budai II. László Stadion pályavilágításának költségei. A módosítás elfogadását a könyvvizsgáló támogatta. Kéri a képviselı-testület tagjait, támogassák a rendelet megalkotását. Hannák György: A évi eredeti költségvetés ezer forint fıösszege a jelen módosítással együtt 9,7 %-kal bıvülve ezer forint. A III. számú módosítás szerkezetében nem tér el a korábban alkalmazott, jogszabályban elıírt formától. Tartalmában érzékelhetı az a változás, amely a kötvénykibocsátásból származó források beemelését mutatja. A költségvetés mérlegszerő bemutatását tartalmazó 1. sz. mellékletben ennek hatása jelenik meg úgy, hogy a hitelkeretek visszavonása és a kötvénykibocsátás jóváhagyása révén a III. sz. módosítás ezer forintos összegébıl ezer forintot tesz ki az, hogy a kötvénykibocsátás pénzügyi fedezetével már a szerzıdés aláírásának idıpontjától élhet az önkormányzat. Ez nagy felelısséget, meghatározó pénzügyi fegyelmet követel. Az írásban benyújtott könyvvizsgálói véleményt szóban is megerısítve javasolja a III. számú módosítás elfogadását. Gyurcsánszky János: A bizottsági elnököknek ad szót. Móricz Eszter: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és a képviselı-testület részére elfogadásra javasolja a III. számú módosítást.

10 10 Mihályi Zoltán: A Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett nem javasolta megtárgyalásra az elıterjesztést. Tóth Imre: A Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottság 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Báthory Erzsi: A Lakásgazdálkodási Bizottság 4 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra javasolta a módosítást. Németh Angéla: A Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Vizér Klára: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Európai Integrációs Bizottság többségi döntéssel megtárgyalásra javasolta az elıterjesztést. Ambrus János: A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Gyurcsánszky János: Kérdések következnek. Novák Ágnes: Az elmúlt testületi ülésen tárgyalták a Budai II. László Stadion pályavilágítását, 157 millió forint elıirányzatról döntöttek. Az elıterjesztésben a pályavilágítására millió forint és 158 millió forint hálózatfejlesztési hozzájárulás szerepel. Miért nem ilyen összegrıl, ilyen célról döntöttek az elızı ülésen? A hálózatfejlesztési hozzájárulás nem térül meg az önkormányzat részére. Ma tárgyalják a tornacsarnok építésével kapcsolatos pályázati szándék visszavonását. A módosításban azonban szerepel a sportcsarnok építés elızetes munkáira hitelfelvétel. Szerepel hitelfelvétel a Kolozsvár úti piac fejlesztésére, annak ellenére, hogy a fejlesztéshez szükséges terület átadás-átvétel nem szerepel a Fıvárosi Önkormányzat és a XV. kerületi Önkormányzat használatába kerülı közterületek között.

11 11 Báder György: A Kolozsvár úti piac fejlesztésére tervezett 80 millió forint elıirányzatot nem találja. A kötvénykibocsátásról szóló anyagban 140 millió forintot tétel szerepelt a piac rendbetételére, átépítésére. Ez az összeg sem szerepel a módosításban. Mihály Zoltán: Az intézménytámogatások változását bemutató 2. számú táblázat néhány tételérıl, a 3., 9., 10., 14., 21., 29., 32., 36., 41. és 44. sorokban szereplı adatokkal kapcsolatban kér felvilágosítást. Kéri osztályvezetı urat, hogy a nagyságrendek sorrendjében adja meg válaszát. Az Egészségügyi Intézménynél a beruházásoknál szerepel egy 50 millió forintos növekmény. Ebbıl az összegbıl megvalósulhat a 24 órás egészségügyi ügyelet? A Polgármesteri Hivatalnál, a beruházásoknál 10 millió forintos korrekció szerepel. Megvalósult a Díszterem főtéskorszerősítése? Mihályi Zoltán: Az 1. számú mellékletben egészségügyi kockázatelemzésre 250 ezer forint, beiskolázásokra 127 ezer forint, szociális ellátásra 450 ezer forint, összesen 827 ezer forint átcsoportosítása szerepel a Károly Róbert Iskola részére. Miért csak ez az egy iskola kap többlet elıirányzatot? Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 914 ezer forint elıirányzat hol van? válaszadásra. Gyurcsánszky János: A kérdéseket lezárja, megadja a szót Mollnár Andor: A 7. számú mellékletben, ahol az Ifjúsági és Sport Központ pályavilágításáról van szó, két sor felcserélıdött. A beruházással valóban az intézmény és az önkormányzat vagyona nı, de meg kell valósítani a hálózatfejlesztést is. Az elfogadott rendeletben korrigálják a hibát. Mihály Zoltán képviselı úr az intézményi támogatások változásával kapcsolatban tett fel kérdéseket. A 44. számú sor a gyermekorvosi rendelı kialakítására vonatkozik, melyrıl a képviselı-testület döntött. A rendelı átköltözésével szükségessé válik az İrjárat u. 4/b. szám alatti ingatlan felújítása. Erre a évben 79 millió forintot, a évben 23 millió forintot fordítanak. A hibaelhárítási keret millió forinttal nıtt, ami 15 intézményt érint. A Szántóföld utcai napközis táborban dolgozó pedagógusok bére a harmadik legnagyobb tétel, ezer forint. A következı tétel a Bernecebaráti üdülıben folytatott kézmőves tábor költségeit takarja. A vártnál több gyermek jelentkezett a táborba, az így megnövekedett étkezési támogatás fedezete a többlettámogatás. A Húsvéti Nemzetközi Labdarúgó Torna költségei is magasabbak voltak a tervezettnél.

12 12 Hajdu László: A Kolozsvár úti piac felújítása nem szerepel a költségvetésben, a szabályozási terv készítése van folyamatban. A szükséges forrás tartalékban szerepel. A 24 órás orvosi ügyelet megvalósítására nem szerepel elıirányzat a költségvetésben. A sportcsarnok építésének elıkészítése folyamatban van, a beruházást szeretnék megvalósítani. Gyurcsánszky János: Hozzászólások következnek. Dr. Balázs Zoltán: A sportcsarnok megépítésérıl, illetve a Kolozsvár úti piac felújításáról korábban döntött a testület, a szükséges elıirányzat hiányzik a mostani módosításból. Nem kaptak indoklást arra vonatkozóan, hogy ez a két tétel miért maradt ki. Ez igazolja az elmúlt ülésen elhangzottakat, mely szerint nem világos az 1 milliárd forintos kötvénybıl származó forrás felhasználása. Ha már megszavaztak 160 millió forintot pályavilágításra, jobb lett volna ezt a tömegsport támogatásaként kezelni. Elhangzott, hogy a sportcsarnokot megépítik, de nem lehet tudni, hogy hol és mikor. Ez nem felelıs és koncepcionális tervezése a költségvetésnek, ezért ismét tartózkodni fognak a szavazásnál. Mihály Zoltán: Néhány kérdésére idıhiány miatt nem kapott választ. Szerepel a táblázatban kísérési díj 900 ezer, és 800 ezer forint összegben. Közbeszerzési eljárásra ezer forintot költöttek. Mit takar a Húsvéti Labdarúgó Tornára költött 800 ezer forintos többletköltség? Támogatja a labdarúgást, de nem mindenáron és nem elvtelenül. Amikor a Diákolimpia támogatására összesen 16 milliót biztosítanak, egy kétnapos tornára soknak tartja a 800 ezer forintot. Az útfelújításoknál a kivitelezési költségek a közbeszerzési eljárások eredményeképpen alacsonyabbak. Fontosnak tartja, hogy a közbeszerzéseknél ne a legalacsonyabb vállalási ár legyen az egyetlen, legfontosabb szempont. Gyurcsánszky János: Ügyrendi hozzászólásra ad lehetıséget Vizér Klára képviselınek. Vizér Klára: A SZMSZ szerint a képviselı hozzászólási ideje a rendeleteknél is 3 perc. Felhívja a levezetı elnök figyelmét, hogy az elızı hozzászólónak, aki már kérdést is tett fel, 5 percrıl indult az ideje. Novák Ágnes: Eddig elismeréssel adózott azoknak a munkatársaknak, akik a költségvetési táblázatokat készítik. Meglepte, hogy a sorcsere megtörténhetett, ezért tartózkodni fog a szavazásnál.

13 13 Gyurcsánszky János: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, a vitát lezárja. Megadja a szót Mollnár Andor osztályvezetı úrnak. Mollnár Andor: A közbeszerzési eljárás költségeire az Egészségügyi Intézménynél nem volt forrás tervezve. Az Intézmény két közbeszerzési eljárást folytatott le, ezek költsége összesen ezer forint volt. Az Ifjúsági és Sport Központban egy bojler javítása került ezer forintba, ez sem szerepelt az eredeti költségvetésben. A kísérési díjakat azok a pedagógusok kapták, akik a csapatokat kísérték a Diákolimpiára, valamint az erdei iskolába. Mihályi Zoltán képviselı kérdésére elmondja, hogy azért csak a Károly Róbert iskola kapott többlettámogatást, mert ott merültek fel költségvetési tervezésen kívüli feladatok. Novák Ágnes képviselı asszonytól elnézést kér, a hivatkozott sort pontosan leírják az elfogadott rendeletben. Gyurcsánszky János: Hajdu László polgármesternek ad szót. Hajdu László: Megköszöni Novák Ágnes képviselı asszonynak, hogy észrevette a hibát. Ez tanulságos a jövıre nézve. Az kifogásolhatja a sportcsarnok megvalósítását, aki megszavazta az ügyet. Gyurcsánszky János: Ismerteti a rendeletalkotási javaslatot. A rendelet megalkotásához minısített szavazattöbbség szükséges. R e n d e l e t a l k o t á s A Képviselı-testület úgy dönt, hogy megalkotja a Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat évi költségvetésének III. sz. módosításáról szóló 18/2007. (...) számú ök. rendeletét Felelıs : polgármester Határidı : szeptember 28. (kihirdetésre és közzétételre) (Szavazati arány: 16 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 11 tartózkodás) Gyurcsánszky János: Ismerteti az elıterjesztett határozati javaslatokat, szavazást kér.

14 14 477/2007. (IX.26.) sz. h a t á r o z a t A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az Egyesített Szociális Intézmény álláshelyeinek számát szeptember 1. napjától 159,25 fırıl 2 fıvel csökkenti, és 157, 25 fıben határozza meg. Felelıs : polgármester Határidı : szeptember 28. (Szavazati arány: 15 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 9 tartózkodás) 478/2007. (IX.26.) sz. h a t á r o z a t A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az alábbiak szerint állapítja meg intézményeinek létszámcsökkenés elıtti és az azt követı tényleges intézményi szintő és összesített létszámadatát. Intézmények Álláshelyek száma I. 1. Álláshelyek száma IX. 1. Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsıde Egyesített Szociális Intézmény 159,25 157,25 Szociális Foglalkoztató Csokonai Mővelıdési Központ Ifjúsági és Sportközpont Dózsa György Gimnázium 86,5 81 Hubay Jenı Alapfokú Mővészoktatási Intézmény és Pedagógiai 77,5 77 Szakkönyvtár Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda 90,25 87,75 Czabán Általános Iskola és Óvoda 81,75 78,75 László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Kossuth Nevelési-Oktatási Központ 105,5 104 Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ 67,75 69,5 Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános 129,5 126,5 Iskola és Óvoda Szent Korona Általános Iskola és Óvoda ,5 Hartyán Nevelési-Oktatási Központ ,5 Kontyfa Középisk., Ált. Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tan. 138,5 134

15 15 Száraznád Nevelési-Oktatási Központ 260,5 248 Bp. XV. ker. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati létszámadat összesen: ,75 Felelıs : polgármester Határidı : szeptember 28. (Szavazati arány: 15 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 9 tartózkodás) 2. Elıterjesztés a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 9.) ök. rendeletre tett törvényességi észrevételre (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) R Elıadó: Dr. Nagy Antal jegyzı Gyurcsánszky János: Megadja a szót Dr. Nagy Antal jegyzınek, szóbeli kiegészítésre. Dr. Nagy Antal: A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételére elkészítették az elıterjesztést. Az elıterjesztett határozati javaslatban, illetve rendeletalkotási javaslatban figyelembe vették a törvényességi észrevételben megfogalmazottakat. Az elıterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, az ott elhangzott kérdéseket megválaszolta. A Lakásgazdálkodási Bizottság javaslatát befogadja. Kéri a képviselı-testületet, fogadja el az elıterjesztett módosítást. Gyurcsánszky János: A bizottsági elnököknek ad szót. Vizér Klára: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Európai Integrációs Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Mihályi Zoltán: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúan megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Németh Angéla: A Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést.

16 16 Móricz Eszter: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Ambrus János: A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Tóth Imre: A Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottság 5 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Báthory Erzsi: A Lakásgazdálkodási Bizottság a módosító javaslat figyelembevételével 4 igen szavazattal elfogadásra javasolták az elıterjesztést. Gyurcsánszky János: Mihály Zoltán képviselınek ad szót ügyrendi hozzászólásra. Mihály Zoltán: Felhívja az elıterjesztı figyelmét, hogy a MOS Bizottság ülésén az SZMSZ-rıl nem folyt érdemi vita. Gyurcsánszky János: Megállapítja, hogy kérdés nincs, hozzászólások következnek. Dr. Balázs Zoltán: A Közigazgatási Hivatal által kifogásolt pontokra tett javaslataikat sem a bizottsági, sem a testületi üléseken nem fogadta el a többség. Örül, hogy most a kifogásaiknak helyt adnak. Kéri, hogy a késıbbiekben az általuk elıterjesztett érveket vegyék komolyabban. László Tamás: Elıször sürgısséggel, szeptember 11-i dátummal kaptak egy elıterjesztést, majd késıbb ugyanezzel a dátummal kaptak egy módosított elıterjesztést. Ez azt mutatja, hogy zavar van a jogi értékelésben. Felhívja jegyzı úr figyelmét arra, hogy nem ért egyet a leírtakkal, mely szerint a rendelet megfogalmazását csupán azért javasolom, hogy a képviselı által benyújtható elıterjesztések formái, illetve az ezekkel kapcsolatos eljárások pontosításra kerüljenek.

17 17 Nem ezért kell a rendeletet módosítani, hanem azért, mert a Közigazgatási Hivatal vezetıje azt írja, hogy a pontatlanság sérti a jogbiztonság alkotmányos követelményét, az Ötv. bizonyos szakaszában leírt tilalomba ütközik. A Közigazgatási Hivatal tételesen leírja, hogy az indítvány törvénysértı. Azért kell a rendeletet módosítani, mert jogállamban szeretnének élni. Novák Ágnes: A Kiegészítı információ -ban az elıterjesztı felrója a Közigazgatási Hivatal egyik tisztségviselıjének, hogy a KVKB április 17-i ülésén jelen volt és nem tett észrevételt, kifogást az SZMSZ módosításával kapcsolatban. A KVKB ülésén Paizs Gábor azért volt jelen, mert négy szabályozási terv törvényességi felülvizsgálata folyt. Az SZMSZ módosításáról nem kérték a véleményét, az nem volt napirenden. Jó lenne, ha a jövıben komolyan vennék szakmai kifogásaikat, érveiket. A lakosság részére is rossz jel, ha ülésrıl ülésre azzal kell szembesülni, hogy a határozatokra törvényességi észrevétel érkezik. Hogy várják el a lakosságtól a jogkövetı magatartást, ha a testület sem jogkövetı? Tóth Imre: Megbízik az Önkormányzat Jogi Osztályában, és megbízik jegyzı úr törvényességi észrevételeiben. A Közigazgatási Hivatal azért áll az önkormányzatok fölött, hogy az esetleges jogi tévedéseket kiigazítsa. Elfogadhatatlannak tartja, hogy az elhangzott két hozzászólásban már majdnem köztörvényes bőnöket feltételeztek az önkormányzatról, a Jogi Osztályról. Arcátlannak tartja, hogy ha nem olyan intézkedés történik, ami az ellenzék szájíze szerint való, azonnal támadás, feljelentés történik. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot konszenzussal, öt párti egyeztetés alapján fogadták el. Dr. Hetyei László: Nem érti az ellenzék kirohanását. Az SZMSZ elıkészítésében valamennyi párt részt vett. A tárgyalások során ezeket a kifogásokat nem mondták el, nem tettek észrevételt. Ambrus János: Senki nem tévedhetetlen. Nem érti a mostani kirohanást. Már többször beigazolódott a bíróság elıtt az is, hogy a Közigazgatási Hivatal sem tévedhetetlen. Vissza kellene térni a III. számú költségvetés módosítás tárgyalására, és újra szavazni kellene. Novák Ágnes képviselı kijelentette, hogy a sorcsere miatt nem szavazza meg az elıterjesztést. Novák képviselı asszony nem olvasta el az elıterjesztést szeptember 17-én a költségvetés III. számú módosításához minden képviselı megkapta a kiegészítı anyagot. A Kiegészítés 3. oldalán megtörtént a sorcsere javítása.

18 18 Vizér Klára: Feltételezi, hogy nem olvasták el a törvényességi észrevételt, ami az SZMSZ májusi módosítására vonatkozik. A módosításnak nincs köze az öt párti egyeztetéshez. Goró Oszkár: Az ellenzéknek ellenırzı szerepe van. Csak úgy tudják érvényesíteni jogaikat, ha megteszik törvényességi észrevételeiket. Csaba Elemér: Úgy gondolja, hogy a Közigazgatási Hivatal munkája is revízióra szorul. A Közigazgatási Hivatal az elızetesen megküldött módosítási javaslatra nem tett észrevételt. Mihályi Zoltán: Az SZMSZ elıkészítése során voltak olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban nem volt konszenzus, ezeket a legnagyobb frakcióval rendelkezı párt erıbıl átvitte. Molnár István: A tisztelt ellenzék mindig mást mond, mindig a saját érdekét mondja, nem tudja, hogy korábban mit tett. Egyetért Vizér Klárával abban, hogy vannak anyagok, amiket ı nem olvas el. Ilyen esetekben nem szól hozzá a vitához. Bár az elızı napirendhez tartozik, elmondja, hogy László Tamás és Vizér Klára képviselı az iskolaigazgatóknak írt levelet, jó iskolakezdést kívántak, biztosították ıket, hogy támogatják az iskolákat. Azt gondolta, hogy a Fidesz is megszavazza a költségvetés módosítását. Az intézmények közel fél milliárd forintot kaptak a mostani módosításban. Önök ezt nem szavazzák meg? Így támogatják az iskolákat? Gyurcsánszky János: Goró Oszkár képviselınek ad szót ügyrendi hozzászólásra. Goró Oszkár: Kéri Molnár képviselı urat, nézzen szét a saját frakciójában, amikor arról beszél, hogy ki szerepel a TV-ben. Tóth Imre: Szükség van ellenzékre. Azonban a jóhiszemőség alapjában történı elutasítása valamennyi fajsúlyos elıterjesztésnél nem fogadható el. Varga Imre: Mindig azt reméli, hogy nem akarnak kis parlamentet játszani, hanem a kerület ügyeivel foglalkoznak. Sajnos nem így van.

19 19 Zavarják az olyan nagyot mondások, hogy a testület sorozatos törvénysértésben van. Évente több száz határozat születik. Öt év alatt két olyan törvényességi észrevétel született, amely jogos volt. Mihály Zoltán: Javasolja, hogy elıször a pártokban tartsák be a jogkövetı magatartást. Ha annak idején korrektül viselkednek, akkor többségben lehetnének a testületben. Nem mondja, hogy minden rendben van, de nem rossz dolog a kötvénykibocsátás elıtti nulla körüli költségvetés, és nem rossz az, ami a szociálpolitika terén történik a kerületben. Elkerülte a figyelmet az, hogy a bizottságok által nem javasolt elıterjesztéseket a képviselı-testület napirendre tőzi, megtárgyalja. Ez a lényege a módosításnak. Az elıterjesztések leadási határidejére javasolt 21 munkanap, ténylegesen 29 naptári nap. Ez teszi tönkre az SZMSZ-t. Dr. Balázs Zoltán: Egy éve dolgozik a testületben. Októberben volt alpolgármester választás, akkor szembesült azzal, hogy erıvel is el lehet fogadni valamit. Birtokában van a Közigazgatási Hivatal levele, mely szerint az alpolgármester választás törvénysértı volt. Ismételten elmondja, hogy amikor tartózkodnak a költségvetés megszavazásától, azt fejezik ki, hogy nem kifogásolják azt ami jó, azzal nem értenek egyet, ami rossz benne. A költségvetés elıterjesztése minden esetben konszenzus nélkül történik. Dr. Balogh András: Egy év alatt több mint 600 módosító indítványt nyújtottak be, egyet szavazott meg a szocialista frakció. Az ellenzék az elıterjesztések közel 70 %-át megszavazta. Báder György: Zavarja, hogy nem a kerület sorsáról beszélnek, nem arról szól a vita, mit tesznek jól, vagy rosszul. Jó lenne visszatérni oda, hogy a dolgukat tegyék, ha hibát követtek el, azt el kell ismerni, ki kell javítani, nem háborút kell belıle csinálni. Gyurcsánszky János: Megállapítja, hogy több hozzászóló nincs, a vitát lezárja. Megadja a szót az elıterjesztınek. Dr. Nagy Antal: A Polgármesteri Hivatal bármit is tesz, nem tud megfelelni az elvárásoknak. Ha másra nincs lehetıség, elıveszik a hivatalt, vagy a hivatal vezetıjét. Ha hibát követnek el, gondatlanul járnak el, azt tisztességgel szeretnék kijavítani. A képviselı-testület elıtt a szeptember 11.-i keltezéső anyag van, arról folyik a vita.

20 20 A bizottsági üléseken elmondta, hogy miért volt szükség a korábban kiadott elıterjesztés módosítására. László Tamás képviselı úr nem volt ott a bizottság ülésén, ezért nem hallhatta az érveket. Novák Ágnes képviselı asszony felvetésére elmondja, hogy a Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevételre készített határozati javaslat az észrevétel elfogadásáról szól. Az elıterjesztınek joga van leírni az anyagban, hogy másképp értelmezi a Közigazgatási Hivatal által leírtakat. Nem írták le azt, hogy a Közigazgatási Hivatal rossz törvényi szakaszra hivatkozik, mert nem ez a dolog lényege. Hibák természetesen elıfordulnak. Szeretnének megfelelni az elvárásoknak, ezért gyakran kell rögtönözni, azonnal állást foglalni. Nem szándékosan követnek el hibákat. Csaba Elemér képviselı úr mondta el a lényeget. A rendeletmódosítási javaslatot április 10-én küldték meg a Közigazgatási Hivatal részére elızetes normakontrollra. A törvényességi észrevétel augusztus 9-én érkezett a május 3-án elfogadott rendeletre. Elnézést kér a képviselıktıl az elkövetett hibáért. szavazást kér. Gyurcsánszky János: Ismerteti a határozati javaslatot, 479/2007. (IX.26.) sz. h a t á r o z a t A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal /2007. számú törvényességi észrevételében megfogalmazottak figyelembe vételével a rendeletét módosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a KMRKH vezetıjét értesítse. Felelıs : polgármester Határidı : október 1. (értesítésre) (Hivatkozás: évi LXV. törvény 99. (1) bek., valamint 16. (1) bek.) (Szavazati arány: 28 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) Gyurcsánszky János: Ismerteti a rendeletalkotási javaslatot. A rendelet megalkotásához minısített szavazattöbbség szükséges. R e n d e l e t a l k o t á s A Képviselı-testület úgy dönt, hogy megalkotja a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III.9.) ök. rendeletét módosító 19/2007. ( ) számú ök. rendeletét Felelıs : polgármester Határidı : október 3. (kihirdetésre) (Szavazati arány: 28 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2008. október 29-én 14.00 órakor kezdődő üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2009. március 11-én 17.00 órakor kezdıdı civil szervezetekkel megtartott együttes ülésérıl Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2004. augusztus 26-án 9.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 1-46-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2015. február 19-én 16.00 órakor kezdődő üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. szeptember 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. május 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 1-46-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2015. március 26-án 14.00 órakor kezdődő üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben