JELENTÉS. !996. május 308.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. !996. május 308."

Átírás

1 JELENTÉS a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma fejezet megszüntetésével kapcsolatos állami feladat-, létszám- és eszközátcsoportosítások pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséről!996. május 308.

2 A vizsgálat végrehajtásáért felelös: az ÁSZ ill. Költségvetési Ellenörzési Igazgatósága Bihary Zsigmond igazgató Az ellenörzést vezette: Hegedűsné dr. Mallern Veronika osztályvezettj f6tanácsos Az ellenörzést végezték: Robák Perenené dr. Horváth Margit Eötv6s Magdolna SzölltJsiné Hrabóczky Etelka számvevtj számvevtj számvev6 számvevtj tanácsos

3 ÁLLANITSZÁMVEVÓSZÉK v / Témaszám: 281. JELENTÉS a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma fejezet megszüntetésével kapcsolatos állami feladat-, létszám- és eszközátcsoportosítások pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló!990. évi XXX. törvényt módosító évi LIV. tv. alapján a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának (NGKM) jogutódja az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (IKM) lett. Az összevonást követően az IKM január l-jétől - jogszabályban kapott felhatalmazás alapján - feladatait egységes költségvetés alapján látja el. Az IKM fejezet 1995-ben 19 Mrd Ft költségvetési előirányzattal gazdálkodott, átlagos ájiományi Jétszáma mintegy 4700 fó volt. Az ellenőrzés során arra kerestünk választ, hogy - a szakmai és gazdálkodási feladatok összevonását milyen döntéselőkészítő munka alapozta meg, mennyiben teljesültek az integráció szakmai és pénzügyi-gazdasági céljai; - az új irányító szervezetet, a müködési rendet, létszámstruktúrát a szakmai feladatokkal összhangban, célszerűen határozták-e meg; - az induló költségvetés, a vagyon összevonása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak, az átszervezéshez kapcsolódó előirányzatok felhasználásában érvényesültek-e a törvényességi és eredményességi szem pontok. Az ejlenőrzés az évekre terjedt ki, elsősorban a minisztérium és a munkáját segítő intézmények (pl. Gazdasági Igazgatóság, Jóléti Intézmények Igazgatósága) müködésére, gazdálkodására irányult. Utávizsgálat keretében áttekintettük a jóléti intézmények müködését, kihasználtságát, illetve a külképviseletek rendjét is. A vizsgálat nem terjedt ki a nemzetgazdaság ipar- és kereskedelempolitikájának eljenörzésére.

4 l. Következtetések, javaslatok A két minisztérium összevonására közvetett törvényi rendelkezés (a Kormányt alkotó tárcák felsorolásából "kimaradt" az NGKM) alapján került sor. A jogalkotás hátterét az új Kormányt alakító pártok koalíciós megállapodása képezte. A törvényalkotó munkát megalapozó szakmai, gazdasági előkészítés elmaradt (erre az idő rövidségemiatt nem volt kellő lehetőség). Mindennek következményeként a két minisztériumot július 15-én mechanikusan egyesítették Ezzel az új IKM-re hárult az a feladat, hogy a folyamatos működés mellett, a tényleges feladataival összhangban határozza meg szervezetét. A miniszter feladat- és hatáskörét rögzítő jogszabály azonban érdemben nem tért el a jogelőd miniszterek statutumától, így az új szervezeti struktúrát feladat oldalról sem megfelelően támasztották alá. Mindez hátráltatta az új minisztérium munkáját. A szervezetátalakítás másfél év alatt - viszonylag kevés célszerűségi elem mellett - folyamatossá vált. Az érdemi változás jelei csak végén mutatkoztak, amikor áttekintették a fóbb feladatokat és kiszűrték a párhuzamosságokat Ezzel együtt a szervezeti egységek száma ( 47-röl 30-ra) és a felső vezetők száma (15-ről 9-re) jelentősen csökkent, mérséklődtek a vezetői döntési szintek, megszűntek aktv-t sértő vezetői státuszok is (rocsoportfónök, fótitkár). Az átalakulás folyamatára jellemző volt, hogy míg a feladat-szervezet összhangját tárcá n belül igyekeztek meghatározni, addig az ehhez kapcsolódó Iétszámról jórészt tárcán kívül, azaz a Kormány szintjén hoztak döntést. (Ugyanis erre az időszakra estek a köztisztviselők létszámcsökkentését elrendelő kormányintézkedések, melyek csaknem valamennyi fejezetre vonatkoztak). Ennek eredményeként az ind u ló Iétszám (l 081 fó) 381 fővel- ebből kormányintézkedésre 236 fő, 247M Ft felhasználásával- csökkent. Saját hatáskörű intézkedésre 48 fő köztisztviselőt közalkalmazotti állományba helyeztek, ezen felül viszont már a fluktuáció hatása érvényesült (igy pl. másfél év alatt 126 fó új belépő is került a minisztérium apparátusába). Még nem született döntés a szervezetátalakítás, illetve a létszámleépítés befejezéséről, ezért nem ismert az elérni kívánt cél. Az év végén végrehajtott radikális változások viszont kedvező feltételeket teremthetnek a piacgazdasághoz jobban igazodó minisztérium működéséhez (a jelenlegi kormánystruktúrában egyébként az IKM rendelkezik a legnagyobb igazgatási létszámmal). Indokolt lenne, ha ehhez a Kormány nagyobb segítséget nyújtana, az egységes szemléletű integrált feh.datok, a célszerű müködési keretek, feltételek meghatározásában. A minisztérium vezetése az intézmények felülvizsgálatát követően, figyelembe véve a Kormány ez irányú döntéseit is, felismerte, hogy az "igazgatás" korszerűsítése csak korszerűen működő intézményrendszerrel együtt lehet hatékony. Ezért az intézmények több, mint felénél jelentős átalakulás, belső szervezeti változás és létszámcsökkenés következett be, mérsékelve ezáltal a párhuzamos feladatellátást Nem történt viszont meg az integrált külképviseletek létrehozása, amit a korábbi években a különböző relációkban 2

5 végzett számvevöszéki ellenérzések már szorgalmaztak. Vitatható továbbá az innováció irányításának, feladatainak tárcán belüli kezelése is (ez utóbbi kormányintézkedésre került a miniszter közvetlen felügyelete alá). Kifogásolható, hogy a minisztérium másfél éves működése alatt nem hagyták jóvá a szervezet és a működés alapszabályát, az SZMSZ-t, ennek hiányában a kapcsolódó ügyrendeket, munkaköri leírásokat sem adták ki. Kedvezőtlen, hogy még érvényben van egy évi utasítás, mely szerint az új SZMSZ hatálybalépéséig a volt minisztériumok SZMSZ-ében előírtak szerint kötelesek eljárni a szervezeti egységek, ezzel ugyanis legalizálták a feladatellátásban a belső szabályozás kettösségét. A minisztérium rendelkezésére álló 4 épülettömb közül a Honvéd utcai épületet jelölték ki a vezetés törzsépületének, ahol helyet kaptak a külkereskedelmi egységek is. A Vigadó utcában elsősorban az ipari egységek elhelyezése történt. A két szakterület területi megosztottsága konzerváljaa volt minisztériumok szervezeti elkülönülését. (A Hold utcai épület adottságai, müszaki állapotamiatt csak átmenetileg alkalmas a hivatali funkció és a jelentős ügyfélforgalom lebonyolítására). A Margit körúton (volt IKM székházban) elsősorban csak a gazdálkodást végző szervezetek maradtak annak ellenére, hogy ez az épület adottságánál fogva alkalmas irodai célokra, férőhely-kapacitása pedig az egységes elhelyezésre is lehetőséget ad (elhelyezhető létszám 761 fó, a minisztérium engedélyezett létszáma!995. december végén 700 fó ). A "szétszórt" elhelyezés megnehezíti az államigazgatási munkát és növeli a kapcsolattartás kiadásait (telefax, telefon, kézbesítés, gépkocsi-üzemeltetés). Mindez sürgeti az egységes elhelyezés megoldását, az információáramlás ésszerű rendjének kialakítását. Egyben jelzi, hogy a minisztérium felesleges irodaház-kapacitással rendelkezik, amit bérleti jogviszony formájában próbáltak hasznosítani (!995. végén az összes alapterület egynegyedét külsö bérlök használták). A bérleti, üzemeltetési díjak esetenként indokolatlanul alacsonyak voltak, ezen keresztül az államháztartáson kivüli szervezeteknek burkolt állami támogatást nyújtottak Indokolt, hogy a szükségleten felüli kapacitásoktól minél előbb "váljon meg" a minisztérium. Nem fogadható el, hogy államigazgatási szerv az egyre dráguló fenntartási, üzemeltetési kiadásokat bérleti tevékenységgel igyekezzen fedezni. Az összevonás dologi kiadásaira a tervezett 12 M Ft-tal szemben 35 M Ft-ot fordítottak, melyhez nem kaptak központi forrásból támogatást. Ezért a fedezetet a két minisztérium jórészt saját forrásából biztosította, de kormányengedéllyel 15,5 M Ft-ot intézményeitől is átcsoportosított Ez utóbbiból 4,9 M Ft indokolatlan volt. A költözteléshez kapcsolódó feladatokat még a volt minisztériumok üzemeltetését biztosító intézmények végezték (ezeket csak!995. január l-jével vonták össze). A beszerzésekés a felújítások során nem jártak el minden esetben takarékosan, az indokoltnál nagyobb kiadásokat teljesítettek, több esetben szabálytalanul és célszerűtlenül döntöttek. A hiányosságak egy részét a tárca is feltárta belső ellenőrzése keretében. A megállapítások alapján felelősségrevonást is javasol tak, a realizálás azonban elmaradt 3

6 Az összevonást követően a gazdálkodást csak!995. január l-jén integrálták. Az egységes költségvetés adatai szerint a minisztériumok összevonása nem mérsékelte a központi költségvetés kiadásait, a támogatás összege nem csökkent. A központi költségvetés teherviselése kisebb lehetett volna, ha a két minisztérium által felügyelt jóléti intézmények (üdülők, gyermekintézmények) kapacitását összhangba hozzák az új minisztérium igényeivel, és a felesleges ingatlanoktól - ezek egy része igen leromlott állapotú - megválnak. (Ezek az intézmények a működésükhöz 44 M Ft támogatást használnak fel.) Indokolt a jóléti intézmények mielőbbi felülvizsgálata és a tárca feladataitól idegen profilú tevékenységek megszüntetése. Két évvel ezelőtt - még a jogelőd minisztériumoknál - hasonló megállapításra jutott a számvevőszélei vizsgálat, azonban érdemi változás azóta sem történt, a Icihasználtság nem javult. A minisztérium működési javasoljuk: feltételeinek, szabályozoltságának javítása érdekében l. A Kormánynak: Számoitassa be a minisztert az összevonás, átszervezés eddigi eredményeiről, gondjairól. Határozza meg a miniszter egységes szemléletü, integrált feladatait, figyelembe véve a piacgazdaság által támasztott követelményeket. 2. Az ipari és kereskedelmi miniszternek: - Gondoskodjon a minisztérium működését meghatározó SZMSZ, illetve az ehhez kapcsolódó ügyrendek, munkaköri leírások kiadásáról. Ezzel egyidejűleg az üzemeltetés!, fenntartást biztosító intézmények hasonló szabályzatait is készittesse el; - Intézkedjen a minisztériumi apparátus szervezetével, létszámával összhangban álló egységes elhelyezésröl, és az ennek megfelelöen tervezett informatikai beruházások, valamint az egységes adatfeldolgozási rend megvalósításáról; - Tekintse át és szabályazza a bérleti-üzemeltetési tevékenységet; - Gondoskodjon a minisztérium és az üzemeltetését, fenntartását biztosító intézmények tényleges vagyonának számbavételéről, illetve az ezzel összhangban álló vagyonnyilvántartás elkészítéséről; - Kezdeményezze a tárca működési igényeit meghaladó, illetve használaton kivüli ingatlanok (irodaház, üdülő, jóléti intézmény) átadását a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésébe; - Vizsgállassa felül a minisztérium gépkocsiállományát, biztosítsa a szükségletekkel összhangban álló gépjárműkapacitás hatékony üzemeltetését, illetve intézkedjen a felesleges eszközök értékesítéséről '

7 ll. Részletes megállapítások 1. Az NGKM megszűnése, az új IKM létrehozása 1.1. Az összevonást megalapozó döntéselőkészítő munka A rendszerváltást követő konnány összetételét az!990. évi XXX. törvény rögzítette, melyben elsőként jelent meg új minisztériumként az NGKM. Ugyanezen minisztérium megszűnéséről 1994-ben - a kormányváltást követően, közvetett módon - szintén egy törvény rendelkezett (az!990. évi XXX. törvényt módosító évi L VI. törvény) úgy, hogy a minisztériumok felsorolásából "kihagyta" a tárca nevét. A minisztérium feladatainak átvételéről a törvény végrehajtására szolgáló 107/1994. (VII.21.) Korm. rendelet intézkedett, mely jogutódként az új ipari és kereskedelmi minisztert, illetve az IKM-et jelölte meg. A két minisztérium összevonásával egyidejűleg az J 060/I 994. (VII. 21.) Korm. határozat kimondta, hogy "az Országos Müszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) és volt "szatellit" hivatalai: az Országos Mérésügyi Hivatal, a Magyar Szabványügyi Hivatal, valamint az Országos Találmányi Hivatal feletti felügyeletet a Kormány kijelölt tagjaként az ipari és kereskedelmi miniszter gyakorolja... ". A Magyar Űrkutatási Iroda (volt OMFB-intézmény) felügyelete '~szont a közlekedési, hírközlési és 0zügyi miniszterhez került. Az Országos Atomenergia Hivatal - amely eddig ugyancsak az OMFB-hez tartozott - felügyeletét a 109!1994. (VII.21.) Korm. rendelet szintén az ipari és kereskedelmi miniszterre bízta. Ajelzett kormányzati intézkedésekkel a OMFB "szatellit" hivatalai leváltak és vele egyenrangú országos hatáskörű közigazgatási szervként kapcsolódtak az ipari és kereskedelmi miniszterhez. (Az OMFB és a hozzá tartozó intézmények ezt megelőzően közös vezetés - tárca nélküli miniszter - alatt működtek, a MEH-hez tartoztak és fejezeti jogosítványuk volt. A kormányzati struktúrán belül az ipar és a kereskedelem irányítása az adott történelmi idöszak gazdaságpolitikájának súlypontja szerint változott. Az elmúlt ötven évben a kereskedelem a szövetkezeti felügyeletet ellátó szen ezettel és a közlekedéssel volt egy irányítás alatt, majd szélvált ágazataira (bel- és külkereskedelem), az iparral történő jelenlegi összevonás a 7. szervezeti változást jelenti. Az ipart felügyelő tárca a kormányzati struktúrában elsősorban ágazatonként jelent meg (nehéz-, könnyií-, kohó-, gép-, energia-, vegyi-, helyi-, élelmezési ipari-, középgépipari, általános gépipari). Ugyanezen idöszak alan a jelenlegi összevonás a 13. átszervezést jelenti. 5

8 A jelenlegi IKM felállásához hasonló nemzetközi példát - ágazati szintü ipar. illetve "viszonylat" szerint tagolt külkereskedelem - szinte csak a Koreai Köztársaság Ipari és Kereskedelmi Minisztériumában találhatunk Ugyancsak egységes államigazgatás alatt müködik az ipar és a kereskedelem Írországban, Finnországban és a Dél-Afrikai Köztársaságban, de a piacgazdaságnak megfelelő, korszerühben (nem ágazati és nem viszonylatok szerint) tagolt struktúra mellett. Összegezve az új IKM létrehozását (az OMFB státuszát is figyelembe véve) megállapítható, hogy az Országgyűlés közvetett törvényi rendelkezésén, illetve néhány szükszavú kormány-intézkedésen túl nem készült olyan szakmai elemzés, koncepció, feladatfelülvizsgálat, amely a politikai döntés előkészítéseként értékelhető lenne. (Megjegyezzük, hogy a választások és a kormányalakítás közti rövid idő ennek lehetöségét korlátozta.) Így a minisztériumnak a folyamatos működéssel egyidejűleg kellett a "feladat-, szervezet-, létszám" összhangját megteremteni. A minisztériumok összevonását eredményező törvényalkotás hátterében az évi választásokat követően az MSZP és az SZDSZ politikai megállapodása volt, mely a Kormány közös megalakítására vonatkozott, meghatározva annak struktúráját. Alapelvként rögzítik, hogy: "A jelenlegi állapothoz képest a minisztériumok számát csökkenteni kell, illetve a Kormányban csak különösen indokolt esetben lehet tárca nélküli miniszter." Kimondják, hogy "megszünik a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma, és feladatkörét részben az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, részben a Külügyminisztérium veszi á t. Ugyanezen megállapodás rögzíti, hogy: "A kormányzati struktúra változásának következtében ugyancsak a Külügyminisztérium feladatát képezi a gazdaságidiplomáciai tevékenység". (Ez I 995. végéig nem valósult meg. Az I 996. elején hozott kormányzatározat is elodázza a döntést, mivel továbbra is előkészítő munkára (pl. helyszíni vizsgálat, összehasonlító felmérés) szólitja fel az érdekelt minisztereket. ). Így a külügyminiszter ezzel kapcsolatos feladatait csak az érdekelt miniszterekkel együttműködve teheti meg. Mindezek következményeként a kereskedelmi külképviseletek a nagykövetségek gazdasági, kereskedelmi osztályaként dolgomak ugyan, de az irányitás kettős (az IKM és a KÜM hatáskörébe tartozik), és a gazdálkodásuk is elkülönül. Az idézett politikai döntést magas szintü jogszabályban foglalt állami intézkedés azonban nem követte. A szaletnai előkészítéshez alapul szalgálhattak volna azok a tanulmányok, amelyek már a rendszerváltás óta elkészültek. Ugyanis elméleti szinten már több éve megkezdődtek azok a mühelymunkák, amelyek a polgári demokráciának. szociális piacgazdaságnak megfelelő kormányzati struktúra meghatározására törekedtek. A Kormány 1993-ban a Közigazgatási Intézet közremüködésével olyan munkaanyagot is készített, melyben felvázolta valamennyi minisztérium fóbb ágazati és funkcionális feladatait.

9 1.2. Az új minisztérium szervezetének, irányítási mechanizmusának, létszámának meghatározása Az évi LVI. törvény intézkedéseszerint július 15-én létrejött az új IKM. Részletes feladatainak, létszámának meghatározását miniszteri statutum hiányában kellett megkezdeni. A miniszter feladat- és hatásköréről szóló jogszabály (149/ / Korm. rendelet) ugyanis csak november 25-én lépett hatály ba. A Kormányhoz beteijesztett jogszabály indokiása a kormányzati munka ésszerűsítésének és hatékonyságának növelésén, a költségek csökkentésén túl szakmai koncepeionális elemeket nem fogalmazott meg, így a hat:ílyba lépett jogszabály érdemben nem lépte túl a két jogelőd miniszter feladat- és hatáskörét. A minisztérium a rendelet hatálybalépését követően sem vállalta az összevont feladatok felülvizsgálatát, átvilágítását, a párhuzamosságok kiszűrését, illetve ezt követöen "az optimális szervezeti struktúra és létszám" elméleti, modellszintü meghatározását, igaz, a Kormány sem fogalmazott meg ilyen elvárásokat. Mindez igen megnehezítette az operatív szervezetépítést, illetve az elengedhetetlen létszámleépítés!. Az összevonás kezdeti idöszakában a minisztérium vezetése elsődleges célként fogalmazta meg a folyamatos és biztonságos müködés követelményét, ami helyes cél volt. Később azonban indokolt lett volna az elmaradt felülvizsgálat pótlása, figyelembe véve a piacgazdaságba való átmenet követelményét, a privatizáció miatt jelentősen csökkenő tulajdonosi feladatokat (az állami vállalatok átalakulása miatt 1995-ben már csak 16 gazdálkodó szervezet felett gyakorol tulajdonosi felügyeletet a tárca), az egyre nagyobb jelentösséggel bíró kamarai tevékenységet. Ezekkel a megváltozott követelményekkel az új minisztérium csak lassan tud megbirkózni. Az átszervezés különbözö szakaszai az eltelt másfél év alatt (1994. VII XII. 1.) alapvetöen a funkcionális szervezeti egységeknél eleve jelentkező párhuzamosságok kiszürésére, az ágazati tagoltságot tükröző blokkok (ipar, kereskedelem) megszilárdítására irányultak, a humán erőforrás igen jelentős mérséklése mellett. Mindez időben egybeesett a Kormány köztisztviselői létszámcsökkentésre vonat kozó intézkedéseivel (melyek nemcsak az IKM-re, hanem - kevés kivétellel - valamennyi fejezetre köte1ezőek voltak). Ezért az új IKM szervezetéhez kapcsolódó létszám alapvetően a Kormány e tárgyban hozott határozatai alapján alakult ki. Így gyakorlatilag a szervezetépítésre a minisztériumon belül, míg az ehhez kapcsolódó létszám-keretszám meghatározására a minisztériumon kívül került sor. ]

10 A minisztérium szervezete, irányítási mechanizmusa Az összevonás előtt a két minisztériumban 52 szervezeti egység (IKM 29, NGKM 23 fóosztályi szint), ebből 5-5 megközelítöen azonos feladatot ellátó funkcionális egység volt. Az új minisztérium megalakulása 47 szervezeti egységgel gyakorlatilag a két szervezet mechanikus egyesítését jelentette. Ez a struktúra érdemben csak igen nehezen változott, annak ellenére, hogy szervezeti egységeket összevontak, szétválasztottak, illetve más felügyelethez rendeltek. Az átszervezést (melyet e célra kinevezett föcsoportilinök, késöbb helyettes államtitkári beosztásban irányított) négy ütemben kívánták végrehajtani (párhuzamos funkcionális szervek-, gazdaságpolitikai egységek-, az ipar- és kereskedelempolitika-, illetve a közgazdasági területek átszervezésével), elvileg végéig be akarták fejezni. Ennek "eredményeként" év végére egy erősen tagolt szervezet jött létre, hatlépcsős vezetöi szinttel. A párhuzamosságok mind a funkcionális, mind a szakmai egységeknél megmaradtak, a belkereskedelmi feladatokat viszont mindössze egy önálló osztály látta el. Továbbra is két Jogi Főosztály dolgozott. A befektetésösztönzés, a segélykoordináció és a vállalkozásfejlesztés több osztálynak, illetve :foosztálynak is a feladatkörébe tartozott. Különbözö méretü és összetételü :foosztályok, önálló osztályok azonos szintre kerültek, a szervezeti egységek többsége továbbra is őrizte a hagyományos ágazati irányitás szakmailag tagolt kereteit. Emellett új egységek is alakultak. A korábbi két Energia Főosztályból négy önálló osztály lett, létrejött a Németország Ausztria önálló osztály, illetve a Koordinációs Önálló Osztály, melynek feladatkörét az országos hatáskörü szervekkel való kapcsolattartás jelentette. Az ülli osztályai fóosztályi rangot kaptak. A felsővezetők száma az összevonáshoz képest (15 fő) nem változott: miniszter, 2 államtitkár, l címzetes államtitkár, 4 helyettes államtitkár, l főtitkár és 6 főcsoportfőnök. Ez utóbbi két elnevezés sértette a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv.-t (Ktv.), melyben a vezetöi megbízásokat elnevezésükben is egységesitették. (A törvény ilyen elnevezéseket nem tartalmaz.) A minisztérium vezetése nem élt a Ktv. 24. (4) bekezdésében felkínált lehetőséggel, mely szelint "jogszabály a köztisztviselö tevékenységének jellegére utaló - besorolási feladatokat nem érintő - megnevezést állapíthat meg." (pl. egy miniszteri rendeletben). Az évi XXXIII. tv. 4 fóben korlátozza a helyettes államtitkárok számát, a föcsoportionöki, illetve a fotitkári elnevezés (melyek jórészt december l jéig éltek) e korlátozás megkerülését jelentették A helyzet visszásságaként 4 fócsoportfonök helyettes államtitkári juttatás! kapott (akik korábban helyettes államtitkári beosztásban voltak), míg 2 fo csak :foosztályvezetöit. A szervezetátalakítás folyamata az elképzelésekkel szemben nem zárult le 1994-ben. Ezt követően viszont (1995. december l-jéig) csak kisebb "lépések" történtek, pl. a

11 leülőnféle blokkok (igazgatási, közgazdasági, ipari, kereskedelmi) között átcsoponositások, a felsővezetöi szintek száma azonban nem változott. A miniszter áprilisában tájékoztatta a Kormányt az átszervezés folyamatáról. Ebben további feladatként jelölte ki, hogy az "ésszerű szervezeti egyszerűsítések, összevonások útján csökkenteni kell a blokkorr belüli túlzott tagozódás!, ez egyúttal a ma még meglévő indokolatlan párhuzamosságok megszűnését is eredményezi". Rögzítette továbbá, hogy "rövidíteni szükséges a vezetöidöntési láncot". A blokkok számának csökkentéséhez hozzájárult az egyik (igazgatási) blokk vezetőjének távozása, (aki egyben az átszervezésért felelös vezető is volt), egy másik fiícsoport is megszünt (vezetőjét nyugdíjazták). Mindez jelzi, hogy az átszervezést többször a személyhez-kötődés is jellemezte. Az érdemi változás igénye már második felében megfogalmazódott, amit jelez, hogy tárcán belül elindult a szervezetátalakításra vonatkozó elemző munka. Ennek keretében összegezték a külföldi és hazai tapasztalatokat, minisztériumon belül áttekintették az eddig végrehajtott szervezeti lépéseket, a szervezetek (blokkok, fóosztályok) főbb feladatait, majd javaslatokat fogalmaztak meg az ÚJ szervezetre, illetve az ehhez kapcsolódó létszám ra. Mindezt figyelembe véve került sor arra a miniszteri döntésre, mely szerint december l-jével jelentősen (47-ről 30-ra) csökkentették a szervezeti egységek számát, illetve összevonták a még párhuzamos főosztályokat, tevékenységeket (így pl. a két Jogi Föosztályt, a Titkársági Főosztályt és a Protokoll Önálló Osztályt). A felsővezetöi szinteket egységesítették, megszüntették a főtitkári, főcsoportfőnöki megnevezéseket és funkciókat, ezzel együtt a felsővezetők száma 15-ről 9-re csökkent, a vezetői szintek száma pedig 6-ról 5-re mérséklődött. Ez a radikális szervezetátalakítás egyben magában foglalta a megalakulás óta eltelt időszak ez irányú tevékenységének kritikáját is. Az átszervezés következményeként az eddig túlzottan tagolt szervezet áttekinthetőbbé vált, néhány feladat kikerült a minisztérium közvetlen feladatrendszeréből (pl. az idegenforgalomból csak az irányitási funkció maradt tárcán belül, a szakmai rész az Országos Idegenforgalmi Tanácshoz került). Ezek az intézkedések hosszabb távon megteremthetik a piacgazdasághoz jobban igazodó munkavégzés feltételeit. Mivel nem született miniszteri döntés az átszervezés befejezéséről, ezért nem ismert az elérni kívánt cél, ezzel együtt az optimális szervezet mérete sem. További igényként merülhet fel a külkereskedelmi szervezet karcsúsítása. az irányítás struktúrájának változtatása (a korábbi IKM szervezeti egységeinek közel 50o/o-os, míg az NGKM egységeknek 20%-os csökkenése tapasztalható).

12 Kérdés, hogy indokolt-e a leülkereskedelemnek egy igen fontos, de csak részterületét érintő "Németország-Ausztria" Főosztály (9 fó), és az egész hazai ipart átfogó Ipari Főosztály (51 fó) azonos szintre emelése. Célszerű lenne a Humánpolitikai Főosztály közigazgatási államtitkár felügyelete alá helyezése is, a jelenlegi miniszteri felügyelet alól. A Koordinációs Főosztály feladatköréből a miniszterhez rendelt felügyelet ellátását is indokolt lenne legalább helyettes államtitkárhoz delegálni. (Az OMFB Hivatalának elnöke államtitkári besorolásban van.) Még nem tisztázták a tárca és a kamarák közölti feladatmegosztást sem. A feladat-szervezet-létszám összhangjának megteremtésében segítséget jelenthetne, ha a Kormány nagyobb figyelmet fordítana a tárca ezirányú tevékenységére, az optimális feltételek kialakítására, szem előtt tartva a piacgazdaság igényeivel összhangban álló újszerü államigazgatási feladatokat A minisztérium létszámának alakulása A szervezet korszerűsítésével egyidejüteg folyt a létszámleépítés is. Kidolgozták az ezzel kapcsolatos eljárási rendet, létrehozták a "Létszámleépítési Bizottságot". Feladata: "... minden érintett munkavállaló helyzetét vizsgálja meg és a leghumánusabb eljárási rendben biztosítsa a Ktv-ben előírt dolgozói jogosítványokat, járandóságokat". Az előkészítés és a végrehajtás jó színvonalát mutatja, hogy mindössze két esetben fordultak Munkaügyi Bírósághoz az érintett dolgozók. A két minisztérium engedélyezett létszáma az összevonáskor fő volt. Tárcán belül nem született döntés a létszámleépítés nagyságáról, viszont ezzel egyidőben folyt a Kormány - köztisztviselökre vonatkozó - létszámcsökkentés! elrendelő intézkedése, ezért ez a folyamat a kormányintézkedések alapján minösíthetö. A minisztérium létszámát 1994-ben a 2139/1994.(XII.2.) Korm. határozat 156 fővel csökkenti 218M Ft támogatás mellett (átlagosan 1,4 M Ft/fó kifizetéssel). Az IKM igazgatás 94 fó leépítésére 131,3 M Ft-ot kapott, december 31-éig az előírtnál többet, 106 főt csökkentettek 125,9 M Ft felhasználásával. Az NGKM Igazgatás (és G!) 62 fó csökkentésre 86,7 M Ft-ot kapott, ebből 46 fő leépítését teljesítették 45,3 M Ft felhasználással Év végén a pénzmaradvány elszámolás kere ~ben 46,8 M Ft céltámogatási maradványt mutattak ki (amihez még 16 fós leépítési kötelezettség párosult). A PM az elszámolást tudomásul vette azzal, hogy a maradványt!995-ben hasonló célra használhatják fel (1995-ben a 16 fó leépítése megtörtént). l()

13 A központilag előírt létszámcsökkentés 1995-ben is folytatódott (három kormányhatározat keretében). Ennek következményeként a tárca létszáma további 10%-kal, azaz 80 fővel csökkent. Az egyik kormányhatározat (1033/1995./IV.28.1} fejezeti szinten 15%-os csökkentést írt elő, e=l szemben a miniszter 26% (981 fő) köztisztviselői létszám leépítését vállalta, amit tárca szinten december l-jéig 75%-ban teljesítettek A leépítés pénzügyi igénye 87,7 M Ft volt, amihez 50,1 M Ft támogatást kaptak. A hiányzó részt a pénzmaradványból pótolták. Saját hatáskörben a minisztériumi igazgatás létszámát további 48 fővel csökken tették. Ezeket a dolgozókat ugyanis köztisztviselői állományból a GI-hez helyezték át közalkalmazotti besorolásba. Az áthelyezett dolgozókkal megállapodtak, hogy minden béren kívüli juttatás! (pl. üdülési hozzájárulást) továbbra is megkapnak, ami a minisztérium1 köztisztviselőket megilleti. Az elrendelt létszámcsökkentéssei párhuzamosan jellemző volt az önkéntes eltávozás (öregségi nyugdíj, felmondás, közös megegyezés), illetve új munkatársak is kerültek a tárcához, (1994. július október közölt 123 fu felvétele történt meg). Megjegyezzük, hogy az 1033/1995.(IV.28.) Kormányhatározat elöirja, hogy "a létszám-leépítési feladatok végrehajtásáig rendeljenek el felvételi tilalmat." A létszámváltozás eredményeként december 31-én az engedélyezett létszám 700 fő volt, így az összevonást követő másfél év alatt 381 fővel csökkent a minisztérium létszáma, ebből kormányintézkedésre 236 fővel. Ez utóbbihoz 246,8 M Ft központi költségvetési támogatást használtak fel. (Az 1996-os költségvetés további 30 fu leépítéssei számol.) Nem döntöttek az átszervezés végeredményeként elérni kívánt létszámról, ezért nem ismert, hogy a feladatokkal összhangban álló struktúra optimálisan milyen nagyságrendű létszámot igényel. A miniszter több nyilatkozatában az ideális létszámot 500 fóben jelölte meg, de szükebb vezetöi körben a 300 fós "családias minisztériumot" is elképzelhetönek tartotta. A jelenlegi kormányzati struktúrában egyébként - az évi költségvetési törvény adatai alapján- az IKM rendelkezik a legmagasabb igazgatási létszámmal A minisztérium felügyelete alá tartozó intézményrendszer korszerűsítése (1. sz. melléklet) Az összevonást követően a minisztérium vezetése felismerte, hogy az államigazgatás, az irányítást végző apparátus új szervezetének hatékony működése csak a felügyeletéhez tartozó intézményi háttér korszerűsítésével együtt érhető el, ami egyben az l l.

14 irányítási rendszer teljeskörü áttekintését is igényli. Mindemellett kényszerként hatott az ugyanazon feladatokat (pl. jóléti tevékenységet) ellátó párhuzamos intézmények megszüntetése, a kormányzati szinten elrendelt Iétszámcsökkentés is. A két minisztérium július közepén 23 önállóan, és 2 részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv felett gyakorolt felügyeleti jogkört 4000 ro alkalmazottal. Az IKM 21 önállóan-, az NGKM 2 önállóan- és 2 részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménnyel rendelkezett. Az új IKM december 31-ére 31 költségvetési intézménnyel rendelkezett (:!8 önálló, 3 részben önálló költségvetési szerv). Ezen belül jelentős összetételváltozás volt, mellyel elsősorban a piacgazdasághoz igaz\ldó követelményeknek igyekeztek eleget tenni. 2. A minisztérium és a tevékenységét segítő intézmények szabályozottsága 2.1. A minisztérium működésének szabályozoltsága Az IKM müködésének másfél éve alatt nem készült el az SZMSZ. Ezt legalább a miniszter statutumának hatályba lépése (1994. november 25.)után indokolt lett volna kiadni. Tárcán belül azonban folyik az SZMSZ kidolgozása, már legalább 5 változat elkészült. Tény, hogy a megalakulás óta az átszervezés folyamatos. Ez azonban nem mentesíti a minisztérium vezetését attól, hogy az SZMSZ-t végleges formában közzé tegye (a folyamatos aktualizálás igénye mellett). Enélkül ugyanis a kapcsolódó, alacsonyabb szintű szabályzatok (pl. ügyrend) nem adhatók ki. Ennek hiányában a legfontosabb szervezeti, munkaköri kérdéseket még mindig olyan miniszteri utasítások szabályozzák, melyeket!994-ben hoztak. Igy pl. a vezetöi beosztásck, feladatok, hatáskörök meghatározása (14/1994. /XI.2J./ IKM utasítás). Egy nyarán született miniszteri utasítás (10/1994. NIII.3./ IKM utasítás) előírta, hogy a minisztérium új SZMSZ-ének hatályba lépéséig az egyes minisztériumi főosztályok (önálló osztályok, titkárságok) a volt IKM és az NGKM SZMSZ-ében a részükre meghatározott feladatokat látják el. Ezt a célt szalgálták az SZMSZ különös részei is, ahol pl. az egyes szervezeti egységek feladatait átfogóan rögzítik, illetve az egyes területek szabályozására, müködésére vonatkozó utasításait gyűjtik. Miután az új, egységes SZMSZ a vizsgált idöszakban nem született meg, ez a miniszteri utasítás tárcán belüllegalizál ta a belső szabályozás kettősségét.

JELENTÉS 237. 1995. február. a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági. ellenőrzéséről

JELENTÉS 237. 1995. február. a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági. ellenőrzéséről JELENTÉS a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1995. február 237. Az ellenőrzést végezték: Bacskai József Bakos Emil Belavai Sándorné Bodonyi Miklós Fogarasi Miklós dr. Gálik Jenő

Részletesebben

JELENTÉS. a Központi Környezetvédelmi Alap. 1995. augusztus 267. pénzügyi~gazdasági ellenórzéséről

JELENTÉS. a Központi Környezetvédelmi Alap. 1995. augusztus 267. pénzügyi~gazdasági ellenórzéséről JELENTÉS a Központi Környezetvédelmi Alap pénzügyi~gazdasági ellenórzéséről 1995. augusztus 267. A vizsgálat végrehajtásáért felelös: az ÁSZ ill. Költségvetési Ellenörzési Igazgatósága Bihary Zsigmond

Részletesebben

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. az Idegenforgalmi Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1993. november 176.

JELENTÉS. az Idegenforgalmi Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1993. november 176. JELENTÉS az Idegenforgalmi Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1993. november 176. Az ellenőrzést végezték: Csóry Györgyné Belics János Szijánó Károly szárrwevő-tanácsos szárrwevő-tanácsos szárrwevő-tanácsos

Részletesebben

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről 2001. szeptember 0132 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0532 2005. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-044/2004-2005.

Részletesebben

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése 0350 2003. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-012-052/2003.

Részletesebben

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0522 2005. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-24-053/2004/05.

Részletesebben

JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről 0551 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-8-34/2005. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről. 0942 2009. november

JELENTÉS. az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről. 0942 2009. november JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről 0942 2009. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2001-48/2009. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

JELENTÉS. 0605 2006. március

JELENTÉS. 0605 2006. március JELENTÉS a Magyar Vöröskereszt 2003-2004. évi gazdálkodásához nyújtott költségvetési támogatások és pénzadományok Országos Titkárságnál való célszerű felhasználásának ellenőrzéséről 0605 2006. március

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

1LJ. számú előterjesztés

1LJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1LJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-Testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS. A Vidékfejlesztési M'inisztérium egyes agrárkutató intézetei és egyes génmegőrzési intézményei gazdálkodásának

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS. A Vidékfejlesztési M'inisztérium egyes agrárkutató intézetei és egyes génmegőrzési intézményei gazdálkodásának ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS A Vidékfejlesztési M'inisztérium egyes agrárkutató intézetei és egyes génmegőrzési intézményei gazdálkodásának ellenőrzéséről 14039 2014. március Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről 0429 2004. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-26-76/2003-2004. Témaszám:

Részletesebben

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0711 2007. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-17-042/2006-2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről 0647 2006. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-12-38/2006.

Részletesebben

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az MTI Rt. 2000.

Részletesebben