~HMMK HOLLO. HUNGARIAN OLDS SCOUTS MATTHIAS HUNYADI WORKSHOP Homepage: 40. sz. 1999, március 31

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~HMMK HOLLO. HUNGARIAN OLDS SCOUTS MATTHIAS HUNYADI WORKSHOP Homepage: http://www.hungary.comlcorvinus/ 40. sz. 1999, március 31"

Átírás

1 A HUNYADI HOLLO 105 SZ. ÖCSCS. MATY AS MUNKAKÖZÖSSÉG HUNGARIAN OLDS SCOUTS MATTHIAS HUNYADI WORKSHOP Homepage: ~HMMK Ha nem születtem volna is magyarnak E néphez áilanék ezennel én. Mert elhagyott, legelhagyottabb Minden népek között a föld kerekén 40. sz. 1999, március 31 INFORMARE NECESSE EST Elérkezett a tettek ideje! Az elöjegyzési naptárarnszerint, 1995 július lz-én a Budai Polgári Egylet vacsoráján vettem részt a Halászbástya étteremben, Szent-Iványi Agnessei, az MYSz egyik akkori kulugyesével. A szónok Orbán Viktor volt, aki a magyar polgári réteg Rákosiék által valóelpusztitásáról és szükséges ujjáteremtéséröl beszélt. Elöadása pontosan megfelelt a jelenlévök felfogásának, tehát nagy sikere volt. Az elöadás után kérdéseket lehetett feltenni. Kérdésem az volt, hog)' tudatában vannak e annak, hogy Magyarországnak nincs külföldi propagandája,. ésszándékoznake foglalkozniezzela problémával. Válaszában Orbán Viktor biztositottarról, hogy a FIDESz tudatában van a felvilágositó munka szükségességének, s ha uralomra kerülnek, gondoskodnak arról, hogy megfelelö tájékoztató tevékenységgel elösegitsék a nyugati államok: kedvezö magyarságképénekkialalkitását. Bizom benne, hogy erre hamarosansor kerül. * Addig is, szervezetünk, a Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség 1. (KMCSSZ) fokozott iramban adja ki és terjeszti ingyen az angolnyelvll. magyar -- történelmi tárgyú könyveket. Eddig több, mint harmincezer kötet kerütt kiosztásra. Ebben az évben - az amerikai es kanadai magyarság támogatásától függöen - valószinűleg elérjük a negyvenezret. Ezen a nyáron az alanti háromkönyvet postázzuk: 1. Balogh Sándor: Autonomy and the New World Order. A Solution of the Nationality Problem. Föként idegen szerzök müveire utaló igen fonto$ alapmunka. 2. Kapronczay Károly: Refugees in Hungary During World War IL Magyarország mint a lengyel, zsido, francia, olasz, angol, amerikai, stb. menekültekszázezreinek menedéke 3. Simon András: Made in Hungary. Hungarian ContributioD' to the Universal Culture. Ez a könyv Wágner Ferenc: Hungarian Contribution 10 World Civílization címü könyvére épült, de lényegesen átdolgozott, kibőviteu:. újnak tekintendö könyv. Igen nagy teret szentel a természettudományoknak, de más tárgykörök bövítésére is sor került. A magyar származású Wass tábornok

2 2 szerepét az öbölháborúban, majd az azt követö olajtüzek eloltásában szenzációt keltö magyar tüwltóegység sikereit is megemliti röviden. A WWW-en isjelen vagyunk. Honlapunkon több, mint 53 letölthetö és olvasható könyv van, sok linket is megadunk, ahol a magyar információ többi ~ tárháza megtalálható. Rövidesen megjelenik a CD-ROM lemezünk is, amelyet igen nagy mennyiségben fogunk terjeszteni. Programunkbanmég igen sok mukiadása illetve ujranyomtatásais szerepel. Például, Borsody: Hungary A Divided Nation cimü könyvet - kissé átalakitva és kibövitve - újból ki kellene adni Ugyancsak szükség volna egy olcsó oldalas Hungary zsebkönyvre is, amelyet tizezrével kellene osztogatni érdeklödö diákoknak, másod, harmad, istentudjahanyadik generációsoknak, újságiróknak, politikusoknak, katonáknak. Ennek kiadását szívesen vállalnánk, ha valaki összeállitaná. Sisa István kitünö és hézagp6tió műve: "The Spirit of Hungary", e müfaj Cadillacja és az MrI "Hungary, Essential Facts Figures and Pictures" is kitünö de tömegterjesz1ésretúlságosan drágák. Évek óta keresek valakit, aki hajlandó volna megirni: "Magyarország szerepe a Szovjetunió lerombolásában" cimü könyvet. Eddig csak egy vállalkozót találtam. Amint már oly sokszor mondtam,irtam; egy fél vadászrepülö, néhány tank vagy egy kis "tocsikolás" árából egycsapásra meg lehetne változtatni hirünketa világban. Ezt sajnos Antallék - JeszenszkyGéza, akkori külügyminiszter kivételével - nem értették meg. Neki viszont nem adtak rá pénzt. Hogy nem volt rá pénz? Az egyszeruen nem igaz. A koncepció hiányzott. Amikor végre. felállitották a hivatalt, úgyszólván az utolsó percekben, napokban, sajnos jóindulatú amatörökrebizták. Meggyözödésem, hogy ha a különbözö területen dolgozó csoportok, magányos farkasok munkájának az összehangolása megtörténne, sokkal hatásosabbak lehetnénk. Ilyen szervezet azonban még ma sincs. A Magyarok Világszövetsége sem volt hajlandóelfogadásra ajánlani az erre vonatkozó '""'"') alapszabálymódositójavaslatairnat. ' Igy addig is. amig valami történikezen a területen. tovább megyűnk vállalt utjainkon. Jó Munkát! Magyaródy Szabolcs (Az fenti cikk rövidebb formája, egyik támogatónlrnak,iipták Bélának az Interneten megjelent cikkének válaszának készült. Majd elküldtem Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is. Most bővitve és kissé személytelenitve jelenik meg, mintegy válaszul, sok jó támogatónk kérdéseire.) * KÉRJÜK TÁMOGASSA AZANGOLNYELVÜ KÖNYVAKCIÓNKAT SEGITSEN HAZÁNK ló HIRÉT KIALAKITANI

3 ~ 3 A Magyarság Kiskátéja Évek óta szorgalmazom a "Magyar Kiskáté" megirását. Eddig senki sem vállalkozott a javaslatok gyűjtésére, rendszerezésreés összeállitására. Az eddigi sikertelenségböl tanulván ugy vélem, hogy néhányunk köremüködésével taián megoldható lenne. Ugyanis egy személy gondolhat mindenre ami fontos, dc többféle nézetet figyelembe véve talán megszülethet ez a nemzeti aiapokmády. Ez volna az a mértékrendszer,amivel mindenki megmérhetné saját magát. A siker titka az egyszeru nyelvezet, rövid meghatározás (nagy betütipussal) és rövid magyarázat (apró betűkkel). Szeretném mindenkinek a fejebe dorongolá, hogy többszázoldalas, magasröptű elmélkedés és csodás stilus sehová sem vezet. Senki nem olvassa el igazán, legfeljebb a kritikusok és a konkurrens mindenttudók. A Katolikus Egyház évszázadok óta eredményesen használja ;rz egyszeru nyelvezetü Kiskátét. Kövessük példájukat. Néhány gondolat, mintának: Alapgondolatként Palmerston brit miniszterelnök, egy honatyához intézett válaszát hasznáihatnánk: "Nem kedves kollegám, Nagy Britániának nincsen nek örök barátai, nekünk csak örök érdekeink vannak!" ~ Bevezetö A magyarság békében és barátságban akar élni minden nemzettel, különösképpen azokkal, akikkel közös történelmünk és határaink vannak, v~ voltak. A béke feltétele az 1910-es népszámlálás szerint magyaroklak1a terület visszacsatolása Magyarországhoz. A területi, kulturális és személyi autonómia csak mint végsö kompromisszumjöhet számitásba. A magyarság államában teljes emberi, egyéni, kulturális szabadságot, önkormányzatot biztosit minden nemzetiségnek, tehát ugyanezt követeli a határontúl maradómagyarság részére. Amennyibena környezö államok ezeket a jogokat de facto nem adják meg. öt é\'m belül maradéktalanul,egy nemzetköziellenörzés alatti népszavazástkövefelünk zz általuk 191O-benlakott területvisszacsatolásaérdekében. -, Felelöség: A mindenkori magyar kormány felelös a kárpátmedence minden magát magyarnak vagy magyarsághüdek valló személyért. A párizsi békediktátumok következtében a határon kivülre került magyarok és a magyarsággal sorsukat összekötni kiván6 öshonos nemzetiségek érdekeit mina küi és belföldi fommon képviselni köteles. Külügy: A diplomácia sikere mindenkor a nemzetközi helyzet és a célratörö magataitis függvénye. Végsö cél azonban mindig a magyarság egy államba tömöritése, vagy ha u pillanatnyilagnemelérhetö a határonkívülrekedtmagyarokszámára a leg:lcljesebb auton6miátkel megval6sitani. Nemzetközi szerzödések csak addig tisztelhetök és betarthatót. ameddig azok a magyarság érdekeit sértetlenül biztositják. Ha egy állam a magyarság fizikai szellemi és anyagi biztonságamegseiiubísitéstx tör - nyilt vagy burkolt eszközökkel - minden közöttünk lévö.szerzödés érvényét

4 4 veszti még akkor is, ha annak a kinyilvánitása a nemzetközi helyzet miatt nem lehetséges, vagy ellenhatást váltana ki. A külröldi magyarság segiti a mindenkori magyar kormanyt, ha az örök érdekeinknekmegfelelöen cselekszik. Taktikai eltéréseket elnézhetünk, de csak addig, amig annak szükségessége, vitathatatlanés elkerülhetetlen. Honvédelem Háborúra alaposan fel kell készülni, de a háborút minden erönkkel el kell kerülni. A honvédség minden tagját elö kell készíteni egy esetleges kiugrásra vagy szövetség-cserére. Magyarország hadszintérré válását minden eszközzel el kell kerülni. Budapestnyilt város. A magyar ipar. V égy magyar árut. Minden behozott, de itthon is termelt áru a magyarok szájából veszi ki a kenyeret. A természetes árucsere hasznos. A fizetési mérlegre viszont nagyon kell vigyázni. A behozatal aránytalansága eladósitja és tönkre teszi a nemzetgazdaságot, munkahelyveszteséggel jár. Minden munkanélkuli legalább három más személyt von. ki a fogyasztásból. Sajtó, rádió, TV. A média hatalom! Az egyetlen fenntartó támasza a hirdetés. Az állam és a nagytőke támogathatja, vagy tönkreteheti a szabad sajtót a hirdetésekmanipulálásával. Vondd meg támogatásodatminden olyan média terméktöl, amely nem támogatja hirdetéseivela nemzetiénelmü médiát.tudasdmindenhirdetövei,hogy csak olyan árutvásárolsz, amelyekneka hirdetéseia te lapodbanis megjelennek. Az ilyen összeállítás végére persze egy csomó magyarázat és példa is kivánkozik. Például a "Budapest nyilt város" tételhez meg kell emliteni, hogy Göbbels kijelentette 1945 januárjában, hogy "Budapesten Bécset védjük". Ugy is volt. Budapest rombadölt,bécs épségben maradt. HONLAPUNKRÓL Három új könyv került fel a honlapunkra, négy Budapesten van feldolgozásra várva. Bogsányi Dénes, Szappanos István, Zimányi Magda dolgoznak pillanatnyilag a javitásokon, Udvardy Otto és Lippai István pedig most fejeztek be egy-egy munkát. Kontur László és Almay Kati est. jelezték, hogya közeljövöben vállalnak javitást. Rövidesen a csángó problémáról is megjelenik honlapunkon egy könyv, amelyet reményeink szerint egy másik, átfogó, nagyobb terjedelmü munka fog követni. Régen foglalkoztat bennünket egy határainkonkivilli magyarságot védö hirszolgálat megszervezése. A Magyarok Világszövetségének több alkalommal tanácsoltam, hogy foglalkozzanak ezzel az ötlettel. Mindössze arról van szó, hogy az utódállamok területéröl érkezö sérelmek, üldöztetések rövid híreit idegen nyelvekre forditva a nagy hirirodák, napilapok, politikusok, diplomáciai képviseletek cimére automatikusan szét kellene küldeni. A HHRF már leforditja az Erdélyböl érkezö sérelmek hireit s azt a Honlapjára felteszi. Nos ezt még három másik helyröl kellene megszervezni, sakkor indulhatna a megvalósitás. A francia, német, holland, stb. változatról is kellene gazdát szerezni.

5 5 PELLENGÉR A Vatikán hallani sem akar a csángók:emberi jogairól és magyar papokkal való eliátátásukról. Minden jel szerint alig várják azt a pillanatot, amikor az utolsó, magyarul még tudó csángót egy román pópa eltemetheti., Vatikán románbarát (olasz) diplomatái úgy vélik, a Római Katolikus Egyház és... román Orthodoxiaközötti ellenségesviszonynak egyik legföbb oka a csángók ragaszkodása ösi hitükhöz és a magyar nyelvükhöz. Ez a tévhit meglehetösen szokatlan egy olyan tradiciókkal rendelkezö tapasztalt, sok vihart átélt szervezet részéröl, mint az Egyház. Talán nem is annyira szokatlan, mint egyenesen megdöbbentö. A nagy Szakadás óta eltelt évszázadok számtalan meddö kisérletének keserü tapasztalata és kudarca, elegendönek kellett volna lenni ahhoz az alapvetö felismeréshez, hogy az Orhtodoxiával szó( érteni nem lehet. Honfitársunk, Dr. Csillik Bertalan szegedi egyetemi tanár a Hungarian Lobbyhoz intézett - erosen borúlátó - leveléböl idézet: "....Mégegyszer nagyon eröteljesen hangsúlyozom: a Balkán peremén vagyunk, nem pedig Nyugat-Európában, ahol az adott szónak, szerzödésnek, igéretnek értéke és súlya van. A Balkánon az adott szó, a szerzödés, az igéret ma is annyit ér, mint a török idökben, ahol az irásba fektetett szerzödést azon nyomban érvénytelenitette a török hatalom, mihelyt érdeke úgy kivánta, hiszen "kutyabörön volt irva, a kutya pedig a Korán szerint tisztátalan állat, igy a szerzödés érvénytelen". Ugyanezen a szinten mozog mindkét balkáni szomszédunk politikai erkölcse is, nyilván nem csupán ethnikai okoknal fogva, hanem jórészt a félévezredes oszmán hódoltság és az évezredes keleti egyházi orthodoxia hatására is." Ennyit talán a Vatikán külügyeit intézö urak is tudnak, vagy kellene tudniuk... Vannak azonban érdekes, de alig érthetö fejlemények is." Az egyik budapesti bank által támogatott Kisebbségi Jogok Kutatásainak Nemzetközi Alapitványa segitségével a brüsszeli Apostoli Nunciaturán dolgozó Msgr. Prof. Nicola Girasoli kiadta Valentin Stan es Renate Weber, bukaresti emberjogi aktivistak munkájára alapozott jönyvet: The Moldavian Csango. A két román szerzö - a hirek szerint - már azzal kezdte, hogy a csángók elmagyarosodott románok. Eroszt Árpád hiradása szerint, Tánczos Vilmos otthoni ~gó szakértö már keményen helyreiga7itotta a két román szerzöt. Dc, könyörgöm, miért adtak: ehhez anyagi támogatást a magyarok - legalábbis egy magyarországi bank? Ha már ennyire a szívükön viselik a csángók sorsát, miért nem támogattak: egy magyar kiadású csángó könyvet? Nem hallottak: Domokos Pál Péter, Halász Péter, Pozsony Ferenc, Benda Kálmán munkáiról és a régebbi Mikecs László könyvröl? Már régebben gondolkoztunk egy csángókról irott angolnyelvü könyv kiadásáról (két rövidebb dolgozatot már rövidesen a honlapunkra teszünk). Egy könyv kiadása, postázása elég sokba kerül, igy a prioritásokat állandóan egyeztetni kell a pénzügyi helyzetünkkel. Mostanra érett be a lehetöség. "The Mol davi an Csango" azonban alaposan megváltoztatta a helyzetet. Most megint védekeznünk kell, mielött támadásba lendülhetnénk. Indokolt kérdés: Van e valami összefüggés Msgr. Girasoli könyve és a Vatican csángó politikája között. * LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT:

6 6 AUTONÓMIA Sokat beszélünk, irunk, vitatkozunk ezen a sokszor majdnem elérhetetlennek tünö célon. A nyugati magyarság legjobbjai megszállottan dolgoznak különbözö. NGO (nemállami szervezetek)kereténbelül és kivül, hogy véreinkethozzásegitséka nemzeti fennmaradásunk e feltételéhez. Természetesen nekünk is erre irányul majd', minden tevékenységünk, igy a már rövidesen terjesztésre kerülö, más helyen emlitett Balogh könyv is ezt a célt szolgálja. A vén Európa már sikereket is tud felmutatni az emberi szabadság e nélkülözhetetlen feltétele biztositása terén. Itt talán elegendö az Aaland szigetek, a spanyolországi Baszkföld és Catalonia, a németeklakta Dél-Tyrol a moldvai Gagauzvidék, Skócia és Wales példáit felemliteni. Néhány helyen a sikert vérrel és vassal verekedtek ki. Bizony sok vér folyt el a Baszkok földjén és Irországban. Ha nem is sok, de valamennyi, Dél-Tyrolban. Más helyeken, mint például Corsicában, ma is folyik a vér az idönként fellángoló küzdelemben. Ha a francia csapatokat kivonnák, vagy a helyörségek létszámát csökkentenék, a robbanás nyilvánvalóan elkerülhetetlen lenne. A skót és velszi háborúskodás évszázadokra nyúlik vissza s végülis békés idökben nyert megoldást Az európai szinpadon szereplö két nagyhatalom elnézi a belsö, autonomiához vezetö megállapodásokat, de rögtön hevesen reagálnak, ha valamelyik károsult ország a nemzetközi politika sikjára akarja terelni a nemzetiségi probléma megoldását. Az Egyesült Államok az egyik fö ellensége az európai status quo megváltoztatásának. Egyrészt határain belül óriási felszültséget okoznak azok az államok, amelyekben a feketék vagy a hispanók már többségben vannak, vagy rövidesen lesznek. Attól tartanak Washingtonban, hogy ha az európai nemzetiségi autonómiákat támogatják, nem lesz erkölcsi (?) alap az otthoni ak hasonló törekvéseinek megtagadására. Koszovó esetében, az események sodrásában, kénytelenek voltak kiállni az autonómia - netán elszakadás mellett A másik problémájuk anémet-lengyel és német-orosz határkérdés, amit még mostanáig sem sikerült a szönyeg alá söpörni. Amint jól tudjuk, a szerencsétlen lengyel barátaink országát kb. 150 kilóméterrel nyugatra tojták. Eközben természetesen kiirtottak, vagy földönfutóvá tettek sokmillió németet. Kelet- Poroszországot pedig egyszerüen Oroszországhoz csatolták. Maradt még azonban német, itt is, ott is. Söt, Kelet-Poroszországba húzódnak át azok a Volga németek, akik nem tudnak, vagy nem akarnak Németországba repatriáini. Tehát - gondolják amerikai barátaink- ha elkezdik támogatni más nemzetek autonómia törekvéseit, akkor ezzel lovat adnának a németek alá is, amelynek beláthatatlan következményei lehetnek. Persze, nem alaptalan a félelmük. Az autonomia gondolatának másik halálos ellensége, Franciaország, ugyancsak félelemböl akarja betonba önteni a mai helyzetet. Ugyanis a fmncia "nemzeti állam" csak a mesében és az általuk irott történelem könyvekben létezik. Ha jól összeszám~ljuk, a franciák kisebbségben vannak saját államukban. Van ott norman, breton, német, olasz, korzikai, baszk, oxitán elég, hogy más kisebb csoportot ne is emlitsünk. Ezek a népek ébredeznek évszázados elnyomatásukból. A korzikaiak és a baszkok idönként fegyverrel is kifejezést adnak a francia megszállás miatti rossza1ásuknak. A többiek egyenlöre az iskoláikért küzködnek vagy a kocsmákban ir és velszi dalokat énekeigetnek. Jó franciáink borzalommal nézték kedvenc kreációjuk, Jugoszlávia szétesését. Igazán nem volt meglepetés, amikor a NATO kötelékében müködö francia törzstiszteket mjtakapták, hogy hadititkokat adtak át a boszniai szerb hadseregnek. Minden más nyugat-európai állam az autonomia törekvéseket támogatja, vagy

7 7 hallgatólagosan beleegyezik. Egyik-másik nem nagy lelkesedéssel, de szükségszeriiségböl áll az ügy mellett, de csak akkor, ha nem kell tartaniuk az amerikaiak és frddciák "gyengéd rábeszélésétöl" A mostani magyar konnány is világosan látja a helyzetet. Ez már abból is ~ató, hogy a hivatalos programjuk ellenére a februári Magyar-Magyar _Jnferencián az Autonomia szót senki scm használta a konnány részéröl. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a kövctkezöket mondotta a Havas Henrik TV müsorán (1999, február IS-án) feltett kérdésre: orbán Viktor: "...A második kérdés, amely az autonómiákról szól. Ott nem ezzel a szóhasználattal, de ebbe az irányba tárgyaltunk, és az ügyek is ebbe az irányba mozdulnak el. Nem szeret senki sem a szomszédos államok közül. autonómiáról beszélni. Ugyanakkor szép lassan kiépülnek azok az intézmények, hol gyorsabban, más országokban lassabban, amelyek összességében elvihetnek bennünket egy kulturális autonómia irányába, és az ott élö magyarok önrendelkezési joga? még egyszer mondom, van ahollassabban - azért megvalósul. " Nos, ezt a folyamatot nekünk kell felgyorsitanunk. Minket semmiféle diplomáciai, reálpolitikai meggondolás nem kötelez. Mi kimondhatjuk a számukra kimondhatatlant, minden megtorlás és következmény nélkül. A lobby csoportjaink többek között, a Vajdaság autonómiája, és a csáng6 témakörökben fejtenek ki nagy eröfcszitést. Ha nem is érünk el látványos sikereket, felszinen tartjuk ezeket a kérdéseket Ha fokozzuk tevékenységünket, elöbb-utóbb sikeresek leszünk. HIREK Lippai István lelkes segitötársunk, aki most.fejezte be a második könyvünk beolvasásának javítását, sikeresen teljesitette a Doctor of Philosophy, Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering követelményeit. A Dissertatio tárgya: "Robust Urban Water Distribution System Design". István teljesitménye azért kiemelkedö, mert nem fiatalon, hanem nyugdijazása után látott neki a munkának, amelyre eddig nem volt meg a lehetösége. Ay 56-os forradalom után Purdue University (W. Lafayette, IN) mérnöki karán végzeu, majd szerezte meg az M.S. fokozatot, igen jó társaságban. ~mint irja: "Nem tudom, tudod e, hogy Purdue-re Simon Bandival és Sooky Attillával Jártam egy szakon. Ök már mint végzett mérnökök érkeztek és doktoráltak. Én voltam a kölök. Sok kellemes napot töltöttünk a hidraulikai laborat6riumban. Mindig azon vitáztunk, hogy ki a soros express6 kávét fözni. " Ugy látszik Purdue nem ártott meg a hallgatók magyarságérzetének, mert István egyik kollegája, Simon András professzor is régi barátunk és munkatársunk. Most fejezte be egyik rendkivül fontos könyvünket: Andrew Simon: Made in Hungary. Hungarian Contribution to Universal Culture. Ezenkivül tanulmányt készitett az amerikai egyetemeken használatos történelemkönyvek magyarságot érintö hiányairól és több fontos könyvet olvasott be lemezre és javitott a Corvinus Library nevu és más honlap számára. Kosztin Árpád: Az egyik könyvünk: "Transylvania and the Rumanians" (társ) szerzöje befejezte amerikai látogatását. Barátja, prof. André Lász16 meghivására repl1lt át San Antonio városába. Több helyen tartott elöadást, bemutatván az általunk kiadott angolnyelvü könyvét és a legújabb müvét: "Magyarcllencs Román Kcgyetlenkedések Erdélyben", amelyet Bessenyey Éva most fordit számunkra

8 8 fllrek Wass AJbert bátyánkat keményen büntették. Az akkori kormány nem engedélyezte hazatelepillését Magyarországra. Persze erretaláltakjogi alapot-ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes - kifogásokkal. Halála után is bajok voltak hamvai elhelyezésévei. Most valamelyest rehabilitálták. Igaz, nem az állam, hanem egy lelkes barátunk, dr. Medvigy Endre, aki mint a Szent László Akadémia egyik vezetöje, már eddig is felkarolta a kommunista éra alatt agyonhallgatott költöket, irókat. Most az alanti hirt kaptuk Wass Albertet érintö tevékenységévei kapcsolatban: "A Magyarok Világszövetsége Szent László Akadémiájának Wass Albertemlékmfisorát ismételték meg pénteken a TF-esték sorozatban. Az Író életútját Medvigy Endre irodalomtörténészismertetteaz egybegyujtekkel, majd részleteket olvastak fel Wass AJbert Írásaiból. " Kocsis L. Mihály ezzel kezdte tudósitását: "A TF-esték sorozat - színházi nyelven szólva - mindig jó házakat vonz, köszönhetően a meghívott előadó vendégeknek és a jobbára konzervatív, nemzeti eszmekör hívei közül toborzódó törzsközönségnek. Pénteken azonban mégis meghökkent az ember, amikorjó félórával a kezdés előtt szinte minden eddiginél hatalmasabb tömeggel találkorott. Ahogy mondani szokták: egy tut sem lehetett volna leejteni, nemhogy ülőhelyet találni." Majd igy fejezi be: "Mintha ez a most pénteki hatalmas tömeg, ez a váratlan, de nem véletlen felsistergő érdeklődés volna Magyarország üzenete az Üzenet haza írójának! Mert jól tudta azt a csodálatos erdélyi gróf: navíz szalad, a kő marad". Róna GizeJJa, aki a Washingtoni Krónikát adta ki hosszú éveken keresztül. megszüntette lapját. Sajnálatos esemény egy lap megszünése. Különösen akkor, ha egy kiadvány olyan hüségesen szolgálta a magyarság ügyét, mint a Krónika. Hálásan köszönjük a könyvakciónk eddigi támogatását. Reméljük Gizella még hosszú ideig szolgálja ügyünket más terilleteken.. Jászberényi József, régi támogatónk, az ugyancsak régi barátunk -Lantos Tibor tanácsára, szép magyar és más bélyegalbumokat, illetve bélyegeket adományozott a könyvakciónkra. Az értük kapott összeget befizettük a könyvalapra. Hálás köszönet e szép és értékes támogatásért. Király Béla és az Igazgató Tanács által vezetett Atlantic Research and Publishing vállalat megszünt. Az igen kalandos életutat befutott Király tábornokés egyetemi tanárösszekülönbözött munkatársával, Fekete Pállal, majd azt önhatahímlag, az Igazgató Tanács tudtaés beleegyezése nélkül kizárta. Az ezt követö események nyomában az I.T. egyetemi tanár tagjai: Pásztor (Pastor) Péter, Sanders Iván (Columbia egyetem) és Susan Glant (St. John's University) lemondtak tagságukrói. Ezt követöen Király tábornok "magával vitte" Magyarországra a kiadó vállalatot. Pásztor Péterék új céget alapitottak: Center for Hungarian Studies and Publications néven. Ebben az évben két könyv kiadását vették tervbe, Szvak Gyulától, és Jankovics Marcell-töl. '\

9 9 A DÖNTÖ ROHAM Hazánk a NATO tagja. Csak néhány év kérdése s az Europai Közösség is befogad bennünket. Egyik szemünk sir a másik nevet. E két szervezet olyan anyagi és katonai biztonságot jelent számunkra, amelyben már évszázadok óta ~ nem volt részünk. Az éremnek azonban van egy másik oldala is. Ha a határontúli magyarok Európán kivül maradnak, mi lesz velük? Jugoszlávia és Románia a magyarság beolvasztására, megsemmisitésére, kivándoroltatásáraépiti állami létét. Amig be nem fogad bennünket az Európai Közösség, keményen felléphetünk véreink érdekében. Utána, ki tudja mit tehetünk? Van még két-három évünk, hogy az ENSZ és az Európai Közösség tagjait meggyözzük a helyzetünk tarthatatlanságáról és egy megoldási lehetöséget kináljunk fel. Az sem árt, ha az utódállamok diákjai, politikusai megismerik valódi történetüket. Erre is van tervünk. Ehhez azonban pénz, akarat, tehetség szükséges. Akarat,tehetségvan,pénzkelJ. ' A minimális költségvetésünket benyujtottuk az új kormánynak olsíóber végén, majd kérésükre egy ujabbat december végén. Azóta semmi sem történt. A jelekböl itélve, megint a "nincs elég pénz" válasszal kell majd szembenéznünk. Maradt tehát a nemzetinek számitó nyugati magyarok egyre ritkujó sora. Fel kell sorakoznunk egy utolsó, mindent elsöprö rohamra. Ha mi nem teszünk meg minden tölünk telhetöt a magyar felvilágositó munka terén, senki sem fogja felvenni a kezünkböl kihullott zászlót! Ez egy" most, vagy soha" kérdés! Felkérek minden magát áldozatra kész magyarnak tartó honfitársamat, nyúljon a zsebébe. Mindenkitöl annyit kérünk, amennyi nem veszélyezteti családjánakjólétét és egészségét. Minden adománythálásanfogadunk. 1. Minden adományt megköszönünk legalább egy oklevéllel. A nagyobbakat Makk féle posterekkel, könyvekkel, emlék plakettel. Minden támogatónknak a nevét felsoroljuk a kiadandó könyveink hátsó lapjain. 2. Ha egy könyv kiadására elegendö pénzt ad, a könyv impressum oldalán feltüntetjük az adakozó nevét. Ha módunkban van rá, egy kitünteté~!e is " felterjesztjük. ":.~ 3. Kérjük azokat, akiknek nincs örököstik, gondoljanak ránka végren«~letük megirásánál. A könyvakci6ra hagyott összeget a Clevelandi Cserkész~tok kezelik az USA-ban, Kanadában pedig az Egyesült Magyar Alap. Mindkettö állami engedéllyel és felügyelet alatt dolgozik s az összeget csak a végrendelkezö akaratának megfelelöen használhatjuk fel. Cimeket szive sen elküldjük Önnek vagy ügyvédjének. Kivánatra a munkánk történetét és terveinket is csatoljuk. Kanadábanegy meglévö végrendelethez csatolható ürlapotis tudunkküldeni. Gondoljunk arra, hogy a magyar idegennyelvü felvilágositó munka két-három, átlagos vagyon ú, örökös nélküli magyar hagyatékából fedezhetö lenne. Erröl a témáról és a könyvakciónkról szivesen tartok elöadást Amerika bármely részén, szeptember és november között. Több összehangolt rendezvény között megosztható lenne az utazási költség.

10 3 A Magyarság Kiskátéja Évek óta szorgalmazom a "Magyar Kiskáté" megirását. Edd~g senki sem vállalkozott a javaslatok gyüjtésére, rendszerezésreés összeállitására. Az eddigi " sikertelenségböl tanulván ugy vélem, hogy néhányunk köremüködésével taim megoldható lenne. Ugyanis egy személy gondolhat mindenre ami fontos, de többféle nézetet figyelembe véve talán megszülethet ez a nemzeti alapokmády. Ez volna az a mértékrendszer,amivel mindenki megmérbetné saját magát. A siker titka az egyszeru nyelvezet, rövid meghatározás (nagy betütipussal) is rövid magyarázat (apró betükkel). Szeretném mindenkinek a fejebe dorongouri, hogy többszázoldalas, magasröptü elmélkedés és csodás stilus sebová sem vezet. Senki nem olvassa el igazán, legfeljebb a kritikusok és a konkuitells mindenttudók. A Katolikus Egyház évszázadok óta eredményesen használja zz egyszeru nyelvezetü Kiskátét Kövessük példájukat. Néhány gondolat, mintának: Alapgondolatként Palmerston brit miniszterelnök, egy honatyához intézeti válaszát hasznáihatnánk: "Nem kedves kollegám, Nagy Britániánu nincsen nek örök barátai, nekünk csak örök érdekeink vannak!" Bevezetö A magyarság békében és barátságban akar élni minden nemzettel, különösképpen azokkal, akikkel közös történelmünk és határaink vannak, vagy.voltak. A béke feltétele az 1910-es népszámlálás szerint magyaroklakta terület visszacsatolása Magyarországhoz. A területi, kulturális és személyi autonómia csak mint végsö kompromisszumjöhet számitásba. A magyarság államában teljes emberi, egyéni, kulturális szabadságot. önkormányzatot biztosit minden nemzetiségnek, tehát ugyanezt követeli a határontúl maradómagyarság részére. Amennyibena kőrnyező államokezeket a jogokat de facto nem adják:meg őt é\'ol belül maradéktalanul,egy nemzetköziellenörzés alatti népszavazástkövetelünk zz általuk 191O-benlakott területvisszacsatolásaérdekében. Felelöség: A mindenkori magyar kormány felelös a kárpátmedence minden magi! magyarnak vagy magyarságbüdekvalló személyért. A párizsi békediktátumokkövetkeztében a határonkivülre került magyarok és il magyarsággal sorsukat összekötni kivánó öshonos nemzetiségek érdekeit minden kül és belföldi fommon képviselniköteles. Külügy: A diplomácia sikere mindenkor a nemzetközi helyzet és a célratörö magatartis függvénye. Végsö cél azonban mindig a magyarság egy államba tömörítése, vagy ha u pillanatnyilagnem elérhetö a határonkívülrekedtmagyarokszámára a le!1!feljesebb autonómiátkel megvalósitani. Nemzetközi szerzödések csak addig tisztelhetök és betarthatót, ameddig azok a magyarság érdekeit sértetlenül biztositják. Ha egy állam a magyarság fizikai szellemi ~s anyagi biztonságamegseiiiibí8itésm: tör - nyilt vagy burkolteszközökkel- minden közöttünklévö.szerződésérvényét

11 10 TÁMOGA TÓI NK Az elmúlt két évben nagy lendületet adott P.Gy. (aki nem akarja nevét felfedni) és a Hites fivérek, György és András (Dr. Hites László fiai) támogatása. P.Gy. huszonhatezer (26,000) amerikai dollárt adott. Hites György és András pedig havi ezer (1000) dollárraljárulnak hozzákönyvkiadási programunkboz. '\ Ez a pénzböség váratlanul, de nem tervek nélkül ért bennünket. Igaz, idöbe került, amig kiadási programunkatfelfuttattuk a számunkra igen nagy összegek által lehetövé tett szintre. Most azonban gyors egymásutánban kerülnek könyveink nyomdába, illetve szétosztásra. Ha P.Gy. és az egész Hites család (Györgyi adományával, Hites Kristóf páter pedig pénzzel és könyvekkel támogatot bennünketamerikai tartózkodásaidején) példája jellemzö lenne a nyugati magyarságra, az egész Benes-féle, és román propagandátmár régen sárba tiportukvolna. Amikor a Munkaközösség háláját tolmácsolom P.Gy és a Hites család felé, megemlékezünk a kisnyugdijasokról is, akik a szájuktól vonják meg a falatot, hogy nekünk és más magyar célokra adjanak valamit szerény nyugdijukból. E nagyszerü példák nyomán, most a Magyar Köztársaság új kormányán van a sor, hogy abból a közvagyonból, amelyet oly sokan igyekeznek eltocsikolni, juttassanak valamit erre a célra is. A már proverbiális fél vadászgép árából csodákat tudnánk teljesiteni. Cleveland: Du Nay-Du Nay-Kosztin: Transylvania and the Rumanians postázása is befejezödött. Hálás köszönet a munkába résztvevöknek: Alapi Endréné, Szabolcsné Erzsébet, Beodray Ferenc-Pirike, Kálnoky Ernö, Falk Viktor, Kozmon Idi, Gráber' család, Horváth Mihály, Kis Ferenc, Brenner Jenöné Katalin, Szappanos István, Szaday Ibolya, Bedy Balázs, Jálics!za. Hálás köszönet Gráber Pistának és Horváth Misinek, amiért felajánlották tömegterjesztésre szánt könyveink tárolását, söt egy helyiséget is rendelkezésünkrebocsájtottak, ahol munkatársainka csomagolást elvégezhetik.~ Igy ki tudunk költözni a cserkész otthonból, ahol a gyakori programok miatt sokszor kellet átraknia könyveket Mivel a cimjegyzékünk kettöezer fölé növekedett, a rendelt könyvekböl nem sok marad a postázások után. Ezentúl kevesebb helyet fogunk igényelni a raktározás céljára. A maradék könyveink szétosztása is elég gyors ütemben megy, igy Forgách Péter is rövidesen visszakapja garázsának használatát. Hálásan köszönjük türelmét. MUNKA TÁRSAINK Hálás köszönet azoknak, akik munkánkban hosszú éveken át töretlen lelkesedéssel vesznek részt: Lamperthné CiIi, Tarnóy Éva, Vámosi József- Margit, Désy-Nagy Lajos, Magyaródyné Rózsi, Kövári György, Kaffka Margit, Zika Klári, Kardos Géza, Megyesi Csilla, Bessenyey-Barcza Éva, Erdödi Ágnes, Kulifay Sylvia, Kovács Mária, Buda Márta, Bereczky György, Bereczky Zoltán, Szabó Kati, Pogány Erzsi, Huff István, Matica Ágnes, Bányai Ferenc, a Makk Család, Keddy Gyula, Molnár János, Globics László, Tóth Hilda

A H O L L Ó. - - Ha nem születtem volna is magyarnak Mert elhagyott, legelhagyottabb E néphez állanék ezennel én Minden népek között a föld kerekén

A H O L L Ó. - - Ha nem születtem volna is magyarnak Mert elhagyott, legelhagyottabb E néphez állanék ezennel én Minden népek között a föld kerekén A H O L L Ó 105 SZ. ÖCSCS. HUNYADI MATYAS MUNKAKÖZÖSSÉG HUNGARIAN SCOUTS ALUMNI ASSOCIATION Homepage: http://www.hungarianhistory.com - - Ha nem születtem volna is magyarnak Mert elhagyott, legelhagyottabb

Részletesebben

A H O L L Ó 105 SZ. ÖCSCS. HUNYADI MATYAS MUNKAKÖZÖSSÉG

A H O L L Ó 105 SZ. ÖCSCS. HUNYADI MATYAS MUNKAKÖZÖSSÉG A H O L L Ó 105 SZ. ÖCSCS. HUNYADI MATYAS MUNKAKÖZÖSSÉG HUNGARIAN SCOUTS ALUMNI ASSOCIATION Homepage: http://www.hungarianhistory.com - - Ha nem születtem volna is magyarnak Mert elhagyott, legelhagyottabb

Részletesebben

MAGYAR KÉZIKÖNYV AZOK SZÁMÁRA, AKIK KIS LÉPÉSEKKEL SEGÍTENI AKARJÁK HAZÁJUKAT ÉS ÖNMAGUKAT

MAGYAR KÉZIKÖNYV AZOK SZÁMÁRA, AKIK KIS LÉPÉSEKKEL SEGÍTENI AKARJÁK HAZÁJUKAT ÉS ÖNMAGUKAT 38 Magyaródy Szabolcs MAGYAR KÉZIKÖNYV AZOK SZÁMÁRA, AKIK KIS LÉPÉSEKKEL SEGÍTENI AKARJÁK HAZÁJUKAT ÉS ÖNMAGUKAT 2008 Kedves Olvasó! Ezt a kis könyvecskét elsosorban felsos diákok és egyetemisták számára

Részletesebben

A H O L L Ó 105 SZ. ÖCCS HUNYADI MÁTYÁS MUNKAKÖZÖSSÉG HUNGARIAN SCOUTS ALUMNI ASSOCIAT ION Homepage: http://www.hungarianhistory.

A H O L L Ó 105 SZ. ÖCCS HUNYADI MÁTYÁS MUNKAKÖZÖSSÉG HUNGARIAN SCOUTS ALUMNI ASSOCIAT ION Homepage: http://www.hungarianhistory. A H O L L Ó 105 SZ. ÖCCS HUNYADI MÁTYÁS MUNKAKÖZÖSSÉG HUNGARIAN SCOUTS ALUMNI ASSOCIAT ION Homepage: http://www.hungarianhistory.com Ha nem születtem volna is magyarnak E néphez állanék ezennel én Mert

Részletesebben

A XL. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXV. ÉVKÖNYVE

A XL. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXV. ÉVKÖNYVE A XL. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXV. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XLth ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Litermy and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists,

Részletesebben

Sajtóvilág. Március üzenetei

Sajtóvilág. Március üzenetei Az igazság tisztelete, a nyilvánosság igazsághoz való jogának biztosítása az újságíró legfőbb kötelezettsége. (IFJ etikai kódex) újságírók, szerkesztőségi alkalmazottak, hírügynökségi, kiadói dolgozók

Részletesebben

szemle Lajos Iván élete és halála *

szemle Lajos Iván élete és halála * [ ] szemle 276 Lajos Iván élete és halála * Nagy Töhötöm és Ugrin József 1942-ben Erdélyben (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár) Lajos Iván (1906 1949) pécsi tankerületi tanügyi fogalmazó neve

Részletesebben

A XLVI. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVKÖNYVE

A XLVI. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVKÖNYVE A XLVI. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XLVIth ANNUAL CONGRESS of the Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian

Részletesebben

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az eltiport nemzet újjászületik Március 15-ét ünnepeltük Kegyeibe fogadta az idõjárás az idén nemzeti ünnepünket,

Részletesebben

II. A kolóniák élete

II. A kolóniák élete II. A kolóniák élete 1. A magyarok száma? Ahány statisztika, annyi változat. Pontosan ma sem tudni, hány magyar él elszórva a világban. Egy-két kivételtől eltekintve csak becslésekre lehet támaszkodni.

Részletesebben

XXXTH ANNDAL CONGRESS of

XXXTH ANNDAL CONGRESS of PROCEEDINGS of the XXXTH ANNDAL CONGRESS of Hungarz"an Scientzfic, Literary, and Artistic Assocz"atz"on P APERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED by Dr.

Részletesebben

MAGYARORSZÁGOT TALPRA KELL ÁLLÍTANI

MAGYARORSZÁGOT TALPRA KELL ÁLLÍTANI 2010. május 14-én megalakult az április választások eredményének összetételében az új magyar Országgyûlés, melyre meghívták a határon túl magyarok képviselõit is. Horváth János korelnök, majd az új házelnök,

Részletesebben

Kettős állampolgárság

Kettős állampolgárság 2003. július 8. (Magyar Szó-Publicisztika) Kettős állampolgárság Jogi akadálya nincs annak, hogy a vajdasági magyarság megkapja a magyar állampolgárságot. Ezt egyfelõl Zoran Zivkovic szerb miniszterelnök

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

A kerekesszékek. Balatonföldvárra gurulnak. A diákok szolgálata. Máltai lovagrend csak egy van. A hevesi vár

A kerekesszékek. Balatonföldvárra gurulnak. A diákok szolgálata. Máltai lovagrend csak egy van. A hevesi vár A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVIII. évfolyam :: 2. szám :: 2012. június A diákok szolgálata Máltai lovagrend csak egy van A hevesi vár A kerekesszékek Balatonföldvárra

Részletesebben

A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE

A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIIIth ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBŐL

TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBŐL TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBŐL STUDIES INTO THE HISTORY OF SCIENCES, TECHNOLOGY AND MEDICINE WITH ENGLISH ABSTRACTS OF THE PAPERS Prof. Dr. Schultheisz Emil orvostörténész

Részletesebben

MAGYAR KÜLPOLITIKA ROMÁN MAGYAR VISZONYLATBAN

MAGYAR KÜLPOLITIKA ROMÁN MAGYAR VISZONYLATBAN XXXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁJUS JÚNIUS MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN MAGYAR KÜLPOLITIKA ROMÁN MAGYAR

Részletesebben

NEMZETI EGYSÉG. A Bajnai-kormány külpolitikája a szomszédságpolitika és a Lisszaboni Szerzõdés tükrében

NEMZETI EGYSÉG. A Bajnai-kormány külpolitikája a szomszédságpolitika és a Lisszaboni Szerzõdés tükrében XXX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. NOVEMBER DECEMBER MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2, Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN SÓLYOM LÁSZLÓ NEMZETI EGYSÉG ÉS

Részletesebben

Mailed on Friday, 14th November 2014. No. 2846. 20 November 2014. Printed Post approved PP 1000 2449 LVI. évfolyam 46. szám 2014. november 20.

Mailed on Friday, 14th November 2014. No. 2846. 20 November 2014. Printed Post approved PP 1000 2449 LVI. évfolyam 46. szám 2014. november 20. Mailed on Friday, 14th November 2014 No. 2846. 20 November 2014. Printed Post approved PP 1000 2449 LVI. évfolyam 46. szám 2014. november 20. 2. oldal MAGYAR ÉLET 2014. november 20. BOLDOG NÉVNAPOT KÍVÁNUNK

Részletesebben

Lengyel János HALOTT EMBER KARÁCSONYA

Lengyel János HALOTT EMBER KARÁCSONYA HALOTT EMBER KARÁCSONYA Halott ember Karácsonya Kárpátaljai Magyar Könyvek 195. Készült a Szülőföld Alap támogatásával Lengyel János, 2009 Intermix Kiadó, 2009 Intermix Kiadó Felelős kiadó: Dupka György

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai Az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2014. november 16-án tartottuk a Bethlen Gábor Alapítvány 31. díjátadó ünnepségét, amelyet Lezsák Sándor a Kuratórium elnöke,

Részletesebben

Tv-mûsor július 14 20. 4. oldal. ségekbõl érkezõ hagyományõrzõk. tartottak Guton falunapot. A népünnepélyre

Tv-mûsor július 14 20. 4. oldal. ségekbõl érkezõ hagyományõrzõk. tartottak Guton falunapot. A népünnepélyre Tv-mûsor július 14 20. Ára: 1,25 hrivnya Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPA POLITIKA OSZTRÁK MAGYAR VISZONYLATBAN Martonyi János Bécsben

KÖZÉP-EURÓPA POLITIKA OSZTRÁK MAGYAR VISZONYLATBAN Martonyi János Bécsben XXXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚLIUS AUGUSZTUS MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2, Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN KÖZÉP-EURÓPA POLITIKA OSZTRÁK MAGYAR

Részletesebben

Tv-műsor október 24-30.

Tv-műsor október 24-30. 42 15. évf. 42. szám Tv-műsor október 24-30. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Elismerések külhoni honfitársainknak Magas rangú állami kitüntetéseket vehettek át külhonban élõ honfitársaink, akik közül e lapszámunkban dr. Horváth Jánost,

Részletesebben

Egy nagycsalád ünnepén

Egy nagycsalád ünnepén A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA A Batthyány Kastélyszálló**** korhû, elegáns mindeközben a modern kor minden igényének megfelelõen felszerelt szobái, étterme, valamint komplex wellness szolgáltatásai

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Magyar újjászületés DR. MARÁCZ LÁSZLÓ POLITIKAI ELMÉLKEDÉSEK KÖZÉP-EURÓPÁRÓL. Mikes International 2008. Hága, Hollandia

Magyar újjászületés DR. MARÁCZ LÁSZLÓ POLITIKAI ELMÉLKEDÉSEK KÖZÉP-EURÓPÁRÓL. Mikes International 2008. Hága, Hollandia Magyar újjászületés POLITIKAI ELMÉLKEDÉSEK KÖZÉP-EURÓPÁRÓL DR. MARÁCZ LÁSZLÓ Mikes International Hága, Hollandia 2008. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám: Postbank

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft EURÓPA TAVASZA -1848-1849 NEMZETRŐL, TÖRTÉNELEMRŐL: KOSÁRY DOMOKOS, FEJTŐ FERENC, KOVÁCS LÁSZLÓ A

Részletesebben