~HMMK HOLLO. HUNGARIAN OLDS SCOUTS MATTHIAS HUNYADI WORKSHOP Homepage: 40. sz. 1999, március 31

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~HMMK HOLLO. HUNGARIAN OLDS SCOUTS MATTHIAS HUNYADI WORKSHOP Homepage: http://www.hungary.comlcorvinus/ 40. sz. 1999, március 31"

Átírás

1 A HUNYADI HOLLO 105 SZ. ÖCSCS. MATY AS MUNKAKÖZÖSSÉG HUNGARIAN OLDS SCOUTS MATTHIAS HUNYADI WORKSHOP Homepage: ~HMMK Ha nem születtem volna is magyarnak E néphez áilanék ezennel én. Mert elhagyott, legelhagyottabb Minden népek között a föld kerekén 40. sz. 1999, március 31 INFORMARE NECESSE EST Elérkezett a tettek ideje! Az elöjegyzési naptárarnszerint, 1995 július lz-én a Budai Polgári Egylet vacsoráján vettem részt a Halászbástya étteremben, Szent-Iványi Agnessei, az MYSz egyik akkori kulugyesével. A szónok Orbán Viktor volt, aki a magyar polgári réteg Rákosiék által valóelpusztitásáról és szükséges ujjáteremtéséröl beszélt. Elöadása pontosan megfelelt a jelenlévök felfogásának, tehát nagy sikere volt. Az elöadás után kérdéseket lehetett feltenni. Kérdésem az volt, hog)' tudatában vannak e annak, hogy Magyarországnak nincs külföldi propagandája,. ésszándékoznake foglalkozniezzela problémával. Válaszában Orbán Viktor biztositottarról, hogy a FIDESz tudatában van a felvilágositó munka szükségességének, s ha uralomra kerülnek, gondoskodnak arról, hogy megfelelö tájékoztató tevékenységgel elösegitsék a nyugati államok: kedvezö magyarságképénekkialalkitását. Bizom benne, hogy erre hamarosansor kerül. * Addig is, szervezetünk, a Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség 1. (KMCSSZ) fokozott iramban adja ki és terjeszti ingyen az angolnyelvll. magyar -- történelmi tárgyú könyveket. Eddig több, mint harmincezer kötet kerütt kiosztásra. Ebben az évben - az amerikai es kanadai magyarság támogatásától függöen - valószinűleg elérjük a negyvenezret. Ezen a nyáron az alanti háromkönyvet postázzuk: 1. Balogh Sándor: Autonomy and the New World Order. A Solution of the Nationality Problem. Föként idegen szerzök müveire utaló igen fonto$ alapmunka. 2. Kapronczay Károly: Refugees in Hungary During World War IL Magyarország mint a lengyel, zsido, francia, olasz, angol, amerikai, stb. menekültekszázezreinek menedéke 3. Simon András: Made in Hungary. Hungarian ContributioD' to the Universal Culture. Ez a könyv Wágner Ferenc: Hungarian Contribution 10 World Civílization címü könyvére épült, de lényegesen átdolgozott, kibőviteu:. újnak tekintendö könyv. Igen nagy teret szentel a természettudományoknak, de más tárgykörök bövítésére is sor került. A magyar származású Wass tábornok

2 2 szerepét az öbölháborúban, majd az azt követö olajtüzek eloltásában szenzációt keltö magyar tüwltóegység sikereit is megemliti röviden. A WWW-en isjelen vagyunk. Honlapunkon több, mint 53 letölthetö és olvasható könyv van, sok linket is megadunk, ahol a magyar információ többi ~ tárháza megtalálható. Rövidesen megjelenik a CD-ROM lemezünk is, amelyet igen nagy mennyiségben fogunk terjeszteni. Programunkbanmég igen sok mukiadása illetve ujranyomtatásais szerepel. Például, Borsody: Hungary A Divided Nation cimü könyvet - kissé átalakitva és kibövitve - újból ki kellene adni Ugyancsak szükség volna egy olcsó oldalas Hungary zsebkönyvre is, amelyet tizezrével kellene osztogatni érdeklödö diákoknak, másod, harmad, istentudjahanyadik generációsoknak, újságiróknak, politikusoknak, katonáknak. Ennek kiadását szívesen vállalnánk, ha valaki összeállitaná. Sisa István kitünö és hézagp6tió műve: "The Spirit of Hungary", e müfaj Cadillacja és az MrI "Hungary, Essential Facts Figures and Pictures" is kitünö de tömegterjesz1ésretúlságosan drágák. Évek óta keresek valakit, aki hajlandó volna megirni: "Magyarország szerepe a Szovjetunió lerombolásában" cimü könyvet. Eddig csak egy vállalkozót találtam. Amint már oly sokszor mondtam,irtam; egy fél vadászrepülö, néhány tank vagy egy kis "tocsikolás" árából egycsapásra meg lehetne változtatni hirünketa világban. Ezt sajnos Antallék - JeszenszkyGéza, akkori külügyminiszter kivételével - nem értették meg. Neki viszont nem adtak rá pénzt. Hogy nem volt rá pénz? Az egyszeruen nem igaz. A koncepció hiányzott. Amikor végre. felállitották a hivatalt, úgyszólván az utolsó percekben, napokban, sajnos jóindulatú amatörökrebizták. Meggyözödésem, hogy ha a különbözö területen dolgozó csoportok, magányos farkasok munkájának az összehangolása megtörténne, sokkal hatásosabbak lehetnénk. Ilyen szervezet azonban még ma sincs. A Magyarok Világszövetsége sem volt hajlandóelfogadásra ajánlani az erre vonatkozó '""'"') alapszabálymódositójavaslatairnat. ' Igy addig is. amig valami történikezen a területen. tovább megyűnk vállalt utjainkon. Jó Munkát! Magyaródy Szabolcs (Az fenti cikk rövidebb formája, egyik támogatónlrnak,iipták Bélának az Interneten megjelent cikkének válaszának készült. Majd elküldtem Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is. Most bővitve és kissé személytelenitve jelenik meg, mintegy válaszul, sok jó támogatónk kérdéseire.) * KÉRJÜK TÁMOGASSA AZANGOLNYELVÜ KÖNYVAKCIÓNKAT SEGITSEN HAZÁNK ló HIRÉT KIALAKITANI

3 ~ 3 A Magyarság Kiskátéja Évek óta szorgalmazom a "Magyar Kiskáté" megirását. Eddig senki sem vállalkozott a javaslatok gyűjtésére, rendszerezésreés összeállitására. Az eddigi sikertelenségböl tanulván ugy vélem, hogy néhányunk köremüködésével taián megoldható lenne. Ugyanis egy személy gondolhat mindenre ami fontos, dc többféle nézetet figyelembe véve talán megszülethet ez a nemzeti aiapokmády. Ez volna az a mértékrendszer,amivel mindenki megmérhetné saját magát. A siker titka az egyszeru nyelvezet, rövid meghatározás (nagy betütipussal) és rövid magyarázat (apró betűkkel). Szeretném mindenkinek a fejebe dorongolá, hogy többszázoldalas, magasröptű elmélkedés és csodás stilus sehová sem vezet. Senki nem olvassa el igazán, legfeljebb a kritikusok és a konkurrens mindenttudók. A Katolikus Egyház évszázadok óta eredményesen használja ;rz egyszeru nyelvezetü Kiskátét. Kövessük példájukat. Néhány gondolat, mintának: Alapgondolatként Palmerston brit miniszterelnök, egy honatyához intézett válaszát hasznáihatnánk: "Nem kedves kollegám, Nagy Britániának nincsen nek örök barátai, nekünk csak örök érdekeink vannak!" ~ Bevezetö A magyarság békében és barátságban akar élni minden nemzettel, különösképpen azokkal, akikkel közös történelmünk és határaink vannak, v~ voltak. A béke feltétele az 1910-es népszámlálás szerint magyaroklak1a terület visszacsatolása Magyarországhoz. A területi, kulturális és személyi autonómia csak mint végsö kompromisszumjöhet számitásba. A magyarság államában teljes emberi, egyéni, kulturális szabadságot, önkormányzatot biztosit minden nemzetiségnek, tehát ugyanezt követeli a határontúl maradómagyarság részére. Amennyibena környezö államok ezeket a jogokat de facto nem adják meg. öt é\'m belül maradéktalanul,egy nemzetköziellenörzés alatti népszavazástkövefelünk zz általuk 191O-benlakott területvisszacsatolásaérdekében. -, Felelöség: A mindenkori magyar kormány felelös a kárpátmedence minden magát magyarnak vagy magyarsághüdek valló személyért. A párizsi békediktátumok következtében a határon kivülre került magyarok és a magyarsággal sorsukat összekötni kiván6 öshonos nemzetiségek érdekeit mina küi és belföldi fommon képviselni köteles. Külügy: A diplomácia sikere mindenkor a nemzetközi helyzet és a célratörö magataitis függvénye. Végsö cél azonban mindig a magyarság egy államba tömöritése, vagy ha u pillanatnyilagnemelérhetö a határonkívülrekedtmagyarokszámára a leg:lcljesebb auton6miátkel megval6sitani. Nemzetközi szerzödések csak addig tisztelhetök és betarthatót. ameddig azok a magyarság érdekeit sértetlenül biztositják. Ha egy állam a magyarság fizikai szellemi és anyagi biztonságamegseiiubísitéstx tör - nyilt vagy burkolt eszközökkel - minden közöttünk lévö.szerzödés érvényét

4 4 veszti még akkor is, ha annak a kinyilvánitása a nemzetközi helyzet miatt nem lehetséges, vagy ellenhatást váltana ki. A külröldi magyarság segiti a mindenkori magyar kormanyt, ha az örök érdekeinknekmegfelelöen cselekszik. Taktikai eltéréseket elnézhetünk, de csak addig, amig annak szükségessége, vitathatatlanés elkerülhetetlen. Honvédelem Háborúra alaposan fel kell készülni, de a háborút minden erönkkel el kell kerülni. A honvédség minden tagját elö kell készíteni egy esetleges kiugrásra vagy szövetség-cserére. Magyarország hadszintérré válását minden eszközzel el kell kerülni. Budapestnyilt város. A magyar ipar. V égy magyar árut. Minden behozott, de itthon is termelt áru a magyarok szájából veszi ki a kenyeret. A természetes árucsere hasznos. A fizetési mérlegre viszont nagyon kell vigyázni. A behozatal aránytalansága eladósitja és tönkre teszi a nemzetgazdaságot, munkahelyveszteséggel jár. Minden munkanélkuli legalább három más személyt von. ki a fogyasztásból. Sajtó, rádió, TV. A média hatalom! Az egyetlen fenntartó támasza a hirdetés. Az állam és a nagytőke támogathatja, vagy tönkreteheti a szabad sajtót a hirdetésekmanipulálásával. Vondd meg támogatásodatminden olyan média terméktöl, amely nem támogatja hirdetéseivela nemzetiénelmü médiát.tudasdmindenhirdetövei,hogy csak olyan árutvásárolsz, amelyekneka hirdetéseia te lapodbanis megjelennek. Az ilyen összeállítás végére persze egy csomó magyarázat és példa is kivánkozik. Például a "Budapest nyilt város" tételhez meg kell emliteni, hogy Göbbels kijelentette 1945 januárjában, hogy "Budapesten Bécset védjük". Ugy is volt. Budapest rombadölt,bécs épségben maradt. HONLAPUNKRÓL Három új könyv került fel a honlapunkra, négy Budapesten van feldolgozásra várva. Bogsányi Dénes, Szappanos István, Zimányi Magda dolgoznak pillanatnyilag a javitásokon, Udvardy Otto és Lippai István pedig most fejeztek be egy-egy munkát. Kontur László és Almay Kati est. jelezték, hogya közeljövöben vállalnak javitást. Rövidesen a csángó problémáról is megjelenik honlapunkon egy könyv, amelyet reményeink szerint egy másik, átfogó, nagyobb terjedelmü munka fog követni. Régen foglalkoztat bennünket egy határainkonkivilli magyarságot védö hirszolgálat megszervezése. A Magyarok Világszövetségének több alkalommal tanácsoltam, hogy foglalkozzanak ezzel az ötlettel. Mindössze arról van szó, hogy az utódállamok területéröl érkezö sérelmek, üldöztetések rövid híreit idegen nyelvekre forditva a nagy hirirodák, napilapok, politikusok, diplomáciai képviseletek cimére automatikusan szét kellene küldeni. A HHRF már leforditja az Erdélyböl érkezö sérelmek hireit s azt a Honlapjára felteszi. Nos ezt még három másik helyröl kellene megszervezni, sakkor indulhatna a megvalósitás. A francia, német, holland, stb. változatról is kellene gazdát szerezni.

5 5 PELLENGÉR A Vatikán hallani sem akar a csángók:emberi jogairól és magyar papokkal való eliátátásukról. Minden jel szerint alig várják azt a pillanatot, amikor az utolsó, magyarul még tudó csángót egy román pópa eltemetheti., Vatikán románbarát (olasz) diplomatái úgy vélik, a Római Katolikus Egyház és... román Orthodoxiaközötti ellenségesviszonynak egyik legföbb oka a csángók ragaszkodása ösi hitükhöz és a magyar nyelvükhöz. Ez a tévhit meglehetösen szokatlan egy olyan tradiciókkal rendelkezö tapasztalt, sok vihart átélt szervezet részéröl, mint az Egyház. Talán nem is annyira szokatlan, mint egyenesen megdöbbentö. A nagy Szakadás óta eltelt évszázadok számtalan meddö kisérletének keserü tapasztalata és kudarca, elegendönek kellett volna lenni ahhoz az alapvetö felismeréshez, hogy az Orhtodoxiával szó( érteni nem lehet. Honfitársunk, Dr. Csillik Bertalan szegedi egyetemi tanár a Hungarian Lobbyhoz intézett - erosen borúlátó - leveléböl idézet: "....Mégegyszer nagyon eröteljesen hangsúlyozom: a Balkán peremén vagyunk, nem pedig Nyugat-Európában, ahol az adott szónak, szerzödésnek, igéretnek értéke és súlya van. A Balkánon az adott szó, a szerzödés, az igéret ma is annyit ér, mint a török idökben, ahol az irásba fektetett szerzödést azon nyomban érvénytelenitette a török hatalom, mihelyt érdeke úgy kivánta, hiszen "kutyabörön volt irva, a kutya pedig a Korán szerint tisztátalan állat, igy a szerzödés érvénytelen". Ugyanezen a szinten mozog mindkét balkáni szomszédunk politikai erkölcse is, nyilván nem csupán ethnikai okoknal fogva, hanem jórészt a félévezredes oszmán hódoltság és az évezredes keleti egyházi orthodoxia hatására is." Ennyit talán a Vatikán külügyeit intézö urak is tudnak, vagy kellene tudniuk... Vannak azonban érdekes, de alig érthetö fejlemények is." Az egyik budapesti bank által támogatott Kisebbségi Jogok Kutatásainak Nemzetközi Alapitványa segitségével a brüsszeli Apostoli Nunciaturán dolgozó Msgr. Prof. Nicola Girasoli kiadta Valentin Stan es Renate Weber, bukaresti emberjogi aktivistak munkájára alapozott jönyvet: The Moldavian Csango. A két román szerzö - a hirek szerint - már azzal kezdte, hogy a csángók elmagyarosodott románok. Eroszt Árpád hiradása szerint, Tánczos Vilmos otthoni ~gó szakértö már keményen helyreiga7itotta a két román szerzöt. Dc, könyörgöm, miért adtak: ehhez anyagi támogatást a magyarok - legalábbis egy magyarországi bank? Ha már ennyire a szívükön viselik a csángók sorsát, miért nem támogattak: egy magyar kiadású csángó könyvet? Nem hallottak: Domokos Pál Péter, Halász Péter, Pozsony Ferenc, Benda Kálmán munkáiról és a régebbi Mikecs László könyvröl? Már régebben gondolkoztunk egy csángókról irott angolnyelvü könyv kiadásáról (két rövidebb dolgozatot már rövidesen a honlapunkra teszünk). Egy könyv kiadása, postázása elég sokba kerül, igy a prioritásokat állandóan egyeztetni kell a pénzügyi helyzetünkkel. Mostanra érett be a lehetöség. "The Mol davi an Csango" azonban alaposan megváltoztatta a helyzetet. Most megint védekeznünk kell, mielött támadásba lendülhetnénk. Indokolt kérdés: Van e valami összefüggés Msgr. Girasoli könyve és a Vatican csángó politikája között. * LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT:

6 6 AUTONÓMIA Sokat beszélünk, irunk, vitatkozunk ezen a sokszor majdnem elérhetetlennek tünö célon. A nyugati magyarság legjobbjai megszállottan dolgoznak különbözö. NGO (nemállami szervezetek)kereténbelül és kivül, hogy véreinkethozzásegitséka nemzeti fennmaradásunk e feltételéhez. Természetesen nekünk is erre irányul majd', minden tevékenységünk, igy a már rövidesen terjesztésre kerülö, más helyen emlitett Balogh könyv is ezt a célt szolgálja. A vén Európa már sikereket is tud felmutatni az emberi szabadság e nélkülözhetetlen feltétele biztositása terén. Itt talán elegendö az Aaland szigetek, a spanyolországi Baszkföld és Catalonia, a németeklakta Dél-Tyrol a moldvai Gagauzvidék, Skócia és Wales példáit felemliteni. Néhány helyen a sikert vérrel és vassal verekedtek ki. Bizony sok vér folyt el a Baszkok földjén és Irországban. Ha nem is sok, de valamennyi, Dél-Tyrolban. Más helyeken, mint például Corsicában, ma is folyik a vér az idönként fellángoló küzdelemben. Ha a francia csapatokat kivonnák, vagy a helyörségek létszámát csökkentenék, a robbanás nyilvánvalóan elkerülhetetlen lenne. A skót és velszi háborúskodás évszázadokra nyúlik vissza s végülis békés idökben nyert megoldást Az európai szinpadon szereplö két nagyhatalom elnézi a belsö, autonomiához vezetö megállapodásokat, de rögtön hevesen reagálnak, ha valamelyik károsult ország a nemzetközi politika sikjára akarja terelni a nemzetiségi probléma megoldását. Az Egyesült Államok az egyik fö ellensége az európai status quo megváltoztatásának. Egyrészt határain belül óriási felszültséget okoznak azok az államok, amelyekben a feketék vagy a hispanók már többségben vannak, vagy rövidesen lesznek. Attól tartanak Washingtonban, hogy ha az európai nemzetiségi autonómiákat támogatják, nem lesz erkölcsi (?) alap az otthoni ak hasonló törekvéseinek megtagadására. Koszovó esetében, az események sodrásában, kénytelenek voltak kiállni az autonómia - netán elszakadás mellett A másik problémájuk anémet-lengyel és német-orosz határkérdés, amit még mostanáig sem sikerült a szönyeg alá söpörni. Amint jól tudjuk, a szerencsétlen lengyel barátaink országát kb. 150 kilóméterrel nyugatra tojták. Eközben természetesen kiirtottak, vagy földönfutóvá tettek sokmillió németet. Kelet- Poroszországot pedig egyszerüen Oroszországhoz csatolták. Maradt még azonban német, itt is, ott is. Söt, Kelet-Poroszországba húzódnak át azok a Volga németek, akik nem tudnak, vagy nem akarnak Németországba repatriáini. Tehát - gondolják amerikai barátaink- ha elkezdik támogatni más nemzetek autonómia törekvéseit, akkor ezzel lovat adnának a németek alá is, amelynek beláthatatlan következményei lehetnek. Persze, nem alaptalan a félelmük. Az autonomia gondolatának másik halálos ellensége, Franciaország, ugyancsak félelemböl akarja betonba önteni a mai helyzetet. Ugyanis a fmncia "nemzeti állam" csak a mesében és az általuk irott történelem könyvekben létezik. Ha jól összeszám~ljuk, a franciák kisebbségben vannak saját államukban. Van ott norman, breton, német, olasz, korzikai, baszk, oxitán elég, hogy más kisebb csoportot ne is emlitsünk. Ezek a népek ébredeznek évszázados elnyomatásukból. A korzikaiak és a baszkok idönként fegyverrel is kifejezést adnak a francia megszállás miatti rossza1ásuknak. A többiek egyenlöre az iskoláikért küzködnek vagy a kocsmákban ir és velszi dalokat énekeigetnek. Jó franciáink borzalommal nézték kedvenc kreációjuk, Jugoszlávia szétesését. Igazán nem volt meglepetés, amikor a NATO kötelékében müködö francia törzstiszteket mjtakapták, hogy hadititkokat adtak át a boszniai szerb hadseregnek. Minden más nyugat-európai állam az autonomia törekvéseket támogatja, vagy

7 7 hallgatólagosan beleegyezik. Egyik-másik nem nagy lelkesedéssel, de szükségszeriiségböl áll az ügy mellett, de csak akkor, ha nem kell tartaniuk az amerikaiak és frddciák "gyengéd rábeszélésétöl" A mostani magyar konnány is világosan látja a helyzetet. Ez már abból is ~ató, hogy a hivatalos programjuk ellenére a februári Magyar-Magyar _Jnferencián az Autonomia szót senki scm használta a konnány részéröl. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a kövctkezöket mondotta a Havas Henrik TV müsorán (1999, február IS-án) feltett kérdésre: orbán Viktor: "...A második kérdés, amely az autonómiákról szól. Ott nem ezzel a szóhasználattal, de ebbe az irányba tárgyaltunk, és az ügyek is ebbe az irányba mozdulnak el. Nem szeret senki sem a szomszédos államok közül. autonómiáról beszélni. Ugyanakkor szép lassan kiépülnek azok az intézmények, hol gyorsabban, más országokban lassabban, amelyek összességében elvihetnek bennünket egy kulturális autonómia irányába, és az ott élö magyarok önrendelkezési joga? még egyszer mondom, van ahollassabban - azért megvalósul. " Nos, ezt a folyamatot nekünk kell felgyorsitanunk. Minket semmiféle diplomáciai, reálpolitikai meggondolás nem kötelez. Mi kimondhatjuk a számukra kimondhatatlant, minden megtorlás és következmény nélkül. A lobby csoportjaink többek között, a Vajdaság autonómiája, és a csáng6 témakörökben fejtenek ki nagy eröfcszitést. Ha nem is érünk el látványos sikereket, felszinen tartjuk ezeket a kérdéseket Ha fokozzuk tevékenységünket, elöbb-utóbb sikeresek leszünk. HIREK Lippai István lelkes segitötársunk, aki most.fejezte be a második könyvünk beolvasásának javítását, sikeresen teljesitette a Doctor of Philosophy, Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering követelményeit. A Dissertatio tárgya: "Robust Urban Water Distribution System Design". István teljesitménye azért kiemelkedö, mert nem fiatalon, hanem nyugdijazása után látott neki a munkának, amelyre eddig nem volt meg a lehetösége. Ay 56-os forradalom után Purdue University (W. Lafayette, IN) mérnöki karán végzeu, majd szerezte meg az M.S. fokozatot, igen jó társaságban. ~mint irja: "Nem tudom, tudod e, hogy Purdue-re Simon Bandival és Sooky Attillával Jártam egy szakon. Ök már mint végzett mérnökök érkeztek és doktoráltak. Én voltam a kölök. Sok kellemes napot töltöttünk a hidraulikai laborat6riumban. Mindig azon vitáztunk, hogy ki a soros express6 kávét fözni. " Ugy látszik Purdue nem ártott meg a hallgatók magyarságérzetének, mert István egyik kollegája, Simon András professzor is régi barátunk és munkatársunk. Most fejezte be egyik rendkivül fontos könyvünket: Andrew Simon: Made in Hungary. Hungarian Contribution to Universal Culture. Ezenkivül tanulmányt készitett az amerikai egyetemeken használatos történelemkönyvek magyarságot érintö hiányairól és több fontos könyvet olvasott be lemezre és javitott a Corvinus Library nevu és más honlap számára. Kosztin Árpád: Az egyik könyvünk: "Transylvania and the Rumanians" (társ) szerzöje befejezte amerikai látogatását. Barátja, prof. André Lász16 meghivására repl1lt át San Antonio városába. Több helyen tartott elöadást, bemutatván az általunk kiadott angolnyelvü könyvét és a legújabb müvét: "Magyarcllencs Román Kcgyetlenkedések Erdélyben", amelyet Bessenyey Éva most fordit számunkra

8 8 fllrek Wass AJbert bátyánkat keményen büntették. Az akkori kormány nem engedélyezte hazatelepillését Magyarországra. Persze erretaláltakjogi alapot-ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes - kifogásokkal. Halála után is bajok voltak hamvai elhelyezésévei. Most valamelyest rehabilitálták. Igaz, nem az állam, hanem egy lelkes barátunk, dr. Medvigy Endre, aki mint a Szent László Akadémia egyik vezetöje, már eddig is felkarolta a kommunista éra alatt agyonhallgatott költöket, irókat. Most az alanti hirt kaptuk Wass Albertet érintö tevékenységévei kapcsolatban: "A Magyarok Világszövetsége Szent László Akadémiájának Wass Albertemlékmfisorát ismételték meg pénteken a TF-esték sorozatban. Az Író életútját Medvigy Endre irodalomtörténészismertetteaz egybegyujtekkel, majd részleteket olvastak fel Wass AJbert Írásaiból. " Kocsis L. Mihály ezzel kezdte tudósitását: "A TF-esték sorozat - színházi nyelven szólva - mindig jó házakat vonz, köszönhetően a meghívott előadó vendégeknek és a jobbára konzervatív, nemzeti eszmekör hívei közül toborzódó törzsközönségnek. Pénteken azonban mégis meghökkent az ember, amikorjó félórával a kezdés előtt szinte minden eddiginél hatalmasabb tömeggel találkorott. Ahogy mondani szokták: egy tut sem lehetett volna leejteni, nemhogy ülőhelyet találni." Majd igy fejezi be: "Mintha ez a most pénteki hatalmas tömeg, ez a váratlan, de nem véletlen felsistergő érdeklődés volna Magyarország üzenete az Üzenet haza írójának! Mert jól tudta azt a csodálatos erdélyi gróf: navíz szalad, a kő marad". Róna GizeJJa, aki a Washingtoni Krónikát adta ki hosszú éveken keresztül. megszüntette lapját. Sajnálatos esemény egy lap megszünése. Különösen akkor, ha egy kiadvány olyan hüségesen szolgálta a magyarság ügyét, mint a Krónika. Hálásan köszönjük a könyvakciónk eddigi támogatását. Reméljük Gizella még hosszú ideig szolgálja ügyünket más terilleteken.. Jászberényi József, régi támogatónk, az ugyancsak régi barátunk -Lantos Tibor tanácsára, szép magyar és más bélyegalbumokat, illetve bélyegeket adományozott a könyvakciónkra. Az értük kapott összeget befizettük a könyvalapra. Hálás köszönet e szép és értékes támogatásért. Király Béla és az Igazgató Tanács által vezetett Atlantic Research and Publishing vállalat megszünt. Az igen kalandos életutat befutott Király tábornokés egyetemi tanárösszekülönbözött munkatársával, Fekete Pállal, majd azt önhatahímlag, az Igazgató Tanács tudtaés beleegyezése nélkül kizárta. Az ezt követö események nyomában az I.T. egyetemi tanár tagjai: Pásztor (Pastor) Péter, Sanders Iván (Columbia egyetem) és Susan Glant (St. John's University) lemondtak tagságukrói. Ezt követöen Király tábornok "magával vitte" Magyarországra a kiadó vállalatot. Pásztor Péterék új céget alapitottak: Center for Hungarian Studies and Publications néven. Ebben az évben két könyv kiadását vették tervbe, Szvak Gyulától, és Jankovics Marcell-töl. '\

9 9 A DÖNTÖ ROHAM Hazánk a NATO tagja. Csak néhány év kérdése s az Europai Közösség is befogad bennünket. Egyik szemünk sir a másik nevet. E két szervezet olyan anyagi és katonai biztonságot jelent számunkra, amelyben már évszázadok óta ~ nem volt részünk. Az éremnek azonban van egy másik oldala is. Ha a határontúli magyarok Európán kivül maradnak, mi lesz velük? Jugoszlávia és Románia a magyarság beolvasztására, megsemmisitésére, kivándoroltatásáraépiti állami létét. Amig be nem fogad bennünket az Európai Közösség, keményen felléphetünk véreink érdekében. Utána, ki tudja mit tehetünk? Van még két-három évünk, hogy az ENSZ és az Európai Közösség tagjait meggyözzük a helyzetünk tarthatatlanságáról és egy megoldási lehetöséget kináljunk fel. Az sem árt, ha az utódállamok diákjai, politikusai megismerik valódi történetüket. Erre is van tervünk. Ehhez azonban pénz, akarat, tehetség szükséges. Akarat,tehetségvan,pénzkelJ. ' A minimális költségvetésünket benyujtottuk az új kormánynak olsíóber végén, majd kérésükre egy ujabbat december végén. Azóta semmi sem történt. A jelekböl itélve, megint a "nincs elég pénz" válasszal kell majd szembenéznünk. Maradt tehát a nemzetinek számitó nyugati magyarok egyre ritkujó sora. Fel kell sorakoznunk egy utolsó, mindent elsöprö rohamra. Ha mi nem teszünk meg minden tölünk telhetöt a magyar felvilágositó munka terén, senki sem fogja felvenni a kezünkböl kihullott zászlót! Ez egy" most, vagy soha" kérdés! Felkérek minden magát áldozatra kész magyarnak tartó honfitársamat, nyúljon a zsebébe. Mindenkitöl annyit kérünk, amennyi nem veszélyezteti családjánakjólétét és egészségét. Minden adománythálásanfogadunk. 1. Minden adományt megköszönünk legalább egy oklevéllel. A nagyobbakat Makk féle posterekkel, könyvekkel, emlék plakettel. Minden támogatónknak a nevét felsoroljuk a kiadandó könyveink hátsó lapjain. 2. Ha egy könyv kiadására elegendö pénzt ad, a könyv impressum oldalán feltüntetjük az adakozó nevét. Ha módunkban van rá, egy kitünteté~!e is " felterjesztjük. ":.~ 3. Kérjük azokat, akiknek nincs örököstik, gondoljanak ránka végren«~letük megirásánál. A könyvakci6ra hagyott összeget a Clevelandi Cserkész~tok kezelik az USA-ban, Kanadában pedig az Egyesült Magyar Alap. Mindkettö állami engedéllyel és felügyelet alatt dolgozik s az összeget csak a végrendelkezö akaratának megfelelöen használhatjuk fel. Cimeket szive sen elküldjük Önnek vagy ügyvédjének. Kivánatra a munkánk történetét és terveinket is csatoljuk. Kanadábanegy meglévö végrendelethez csatolható ürlapotis tudunkküldeni. Gondoljunk arra, hogy a magyar idegennyelvü felvilágositó munka két-három, átlagos vagyon ú, örökös nélküli magyar hagyatékából fedezhetö lenne. Erröl a témáról és a könyvakciónkról szivesen tartok elöadást Amerika bármely részén, szeptember és november között. Több összehangolt rendezvény között megosztható lenne az utazási költség.

10 3 A Magyarság Kiskátéja Évek óta szorgalmazom a "Magyar Kiskáté" megirását. Edd~g senki sem vállalkozott a javaslatok gyüjtésére, rendszerezésreés összeállitására. Az eddigi " sikertelenségböl tanulván ugy vélem, hogy néhányunk köremüködésével taim megoldható lenne. Ugyanis egy személy gondolhat mindenre ami fontos, de többféle nézetet figyelembe véve talán megszülethet ez a nemzeti alapokmády. Ez volna az a mértékrendszer,amivel mindenki megmérbetné saját magát. A siker titka az egyszeru nyelvezet, rövid meghatározás (nagy betütipussal) is rövid magyarázat (apró betükkel). Szeretném mindenkinek a fejebe dorongouri, hogy többszázoldalas, magasröptü elmélkedés és csodás stilus sebová sem vezet. Senki nem olvassa el igazán, legfeljebb a kritikusok és a konkuitells mindenttudók. A Katolikus Egyház évszázadok óta eredményesen használja zz egyszeru nyelvezetü Kiskátét Kövessük példájukat. Néhány gondolat, mintának: Alapgondolatként Palmerston brit miniszterelnök, egy honatyához intézeti válaszát hasznáihatnánk: "Nem kedves kollegám, Nagy Britániánu nincsen nek örök barátai, nekünk csak örök érdekeink vannak!" Bevezetö A magyarság békében és barátságban akar élni minden nemzettel, különösképpen azokkal, akikkel közös történelmünk és határaink vannak, vagy.voltak. A béke feltétele az 1910-es népszámlálás szerint magyaroklakta terület visszacsatolása Magyarországhoz. A területi, kulturális és személyi autonómia csak mint végsö kompromisszumjöhet számitásba. A magyarság államában teljes emberi, egyéni, kulturális szabadságot. önkormányzatot biztosit minden nemzetiségnek, tehát ugyanezt követeli a határontúl maradómagyarság részére. Amennyibena kőrnyező államokezeket a jogokat de facto nem adják:meg őt é\'ol belül maradéktalanul,egy nemzetköziellenörzés alatti népszavazástkövetelünk zz általuk 191O-benlakott területvisszacsatolásaérdekében. Felelöség: A mindenkori magyar kormány felelös a kárpátmedence minden magi! magyarnak vagy magyarságbüdekvalló személyért. A párizsi békediktátumokkövetkeztében a határonkivülre került magyarok és il magyarsággal sorsukat összekötni kivánó öshonos nemzetiségek érdekeit minden kül és belföldi fommon képviselniköteles. Külügy: A diplomácia sikere mindenkor a nemzetközi helyzet és a célratörö magatartis függvénye. Végsö cél azonban mindig a magyarság egy államba tömörítése, vagy ha u pillanatnyilagnem elérhetö a határonkívülrekedtmagyarokszámára a le!1!feljesebb autonómiátkel megvalósitani. Nemzetközi szerzödések csak addig tisztelhetök és betarthatót, ameddig azok a magyarság érdekeit sértetlenül biztositják. Ha egy állam a magyarság fizikai szellemi ~s anyagi biztonságamegseiiiibí8itésm: tör - nyilt vagy burkolteszközökkel- minden közöttünklévö.szerződésérvényét

11 10 TÁMOGA TÓI NK Az elmúlt két évben nagy lendületet adott P.Gy. (aki nem akarja nevét felfedni) és a Hites fivérek, György és András (Dr. Hites László fiai) támogatása. P.Gy. huszonhatezer (26,000) amerikai dollárt adott. Hites György és András pedig havi ezer (1000) dollárraljárulnak hozzákönyvkiadási programunkboz. '\ Ez a pénzböség váratlanul, de nem tervek nélkül ért bennünket. Igaz, idöbe került, amig kiadási programunkatfelfuttattuk a számunkra igen nagy összegek által lehetövé tett szintre. Most azonban gyors egymásutánban kerülnek könyveink nyomdába, illetve szétosztásra. Ha P.Gy. és az egész Hites család (Györgyi adományával, Hites Kristóf páter pedig pénzzel és könyvekkel támogatot bennünketamerikai tartózkodásaidején) példája jellemzö lenne a nyugati magyarságra, az egész Benes-féle, és román propagandátmár régen sárba tiportukvolna. Amikor a Munkaközösség háláját tolmácsolom P.Gy és a Hites család felé, megemlékezünk a kisnyugdijasokról is, akik a szájuktól vonják meg a falatot, hogy nekünk és más magyar célokra adjanak valamit szerény nyugdijukból. E nagyszerü példák nyomán, most a Magyar Köztársaság új kormányán van a sor, hogy abból a közvagyonból, amelyet oly sokan igyekeznek eltocsikolni, juttassanak valamit erre a célra is. A már proverbiális fél vadászgép árából csodákat tudnánk teljesiteni. Cleveland: Du Nay-Du Nay-Kosztin: Transylvania and the Rumanians postázása is befejezödött. Hálás köszönet a munkába résztvevöknek: Alapi Endréné, Szabolcsné Erzsébet, Beodray Ferenc-Pirike, Kálnoky Ernö, Falk Viktor, Kozmon Idi, Gráber' család, Horváth Mihály, Kis Ferenc, Brenner Jenöné Katalin, Szappanos István, Szaday Ibolya, Bedy Balázs, Jálics!za. Hálás köszönet Gráber Pistának és Horváth Misinek, amiért felajánlották tömegterjesztésre szánt könyveink tárolását, söt egy helyiséget is rendelkezésünkrebocsájtottak, ahol munkatársainka csomagolást elvégezhetik.~ Igy ki tudunk költözni a cserkész otthonból, ahol a gyakori programok miatt sokszor kellet átraknia könyveket Mivel a cimjegyzékünk kettöezer fölé növekedett, a rendelt könyvekböl nem sok marad a postázások után. Ezentúl kevesebb helyet fogunk igényelni a raktározás céljára. A maradék könyveink szétosztása is elég gyors ütemben megy, igy Forgách Péter is rövidesen visszakapja garázsának használatát. Hálásan köszönjük türelmét. MUNKA TÁRSAINK Hálás köszönet azoknak, akik munkánkban hosszú éveken át töretlen lelkesedéssel vesznek részt: Lamperthné CiIi, Tarnóy Éva, Vámosi József- Margit, Désy-Nagy Lajos, Magyaródyné Rózsi, Kövári György, Kaffka Margit, Zika Klári, Kardos Géza, Megyesi Csilla, Bessenyey-Barcza Éva, Erdödi Ágnes, Kulifay Sylvia, Kovács Mária, Buda Márta, Bereczky György, Bereczky Zoltán, Szabó Kati, Pogány Erzsi, Huff István, Matica Ágnes, Bányai Ferenc, a Makk Család, Keddy Gyula, Molnár János, Globics László, Tóth Hilda

12 11 TÁMOGATóINK 1998 november 1 és december 31 között az alanti adományok érkeztek..i1<hálás köszőnetünk támogatóinktlak.

13 12 ILYEN LEVELEKET KAPUNK: u N v E R s T y o F CONNECTICUT HOMER BA!lBIDGE LlBRARY August 20, 1998 S. J. Magyarody Hunyadi Books 442 Juanita Drive Hamilton, Ontario L9C 2G..1 CANADA Dear Sir/Madam: On beha If of the Homer Babbidge Library,I would like to thank you for the complimentary copy of the following book: Origins af the Rumanians ; the Early History af the Rumanian Language/by Andnw Du Nay. This titlc has beenreviewcd for our collection. 1 am certain that this book will benefit those in the UIÚversity commuruty who are interested in the cultural history ;) nd Iinguistics of Central Europe.. Your kindness and generosity in making this donation is greatly appreciated. Thank you for thinking of the UIÚversity of Connecticut libraries as a resource worthy of support. Sincerelv, Christine S. McNevins «:>Published by S.J. Magyaródy 42 Juanita Dr., Hamilton, ON L9C 2G3, Canada

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

HOLLÓ. HUNGARIAN OLDS SCOUTS MATTHIAS HUNYADI WORKSHOP Homepage: http://www.hungary.comlcorvinus/ 39. sz. 1998, november 15

HOLLÓ. HUNGARIAN OLDS SCOUTS MATTHIAS HUNYADI WORKSHOP Homepage: http://www.hungary.comlcorvinus/ 39. sz. 1998, november 15 , A HUNYADI HOLLÓ t05 sz. ÖCSCS. MATY AS MUNKA KÖZÖSSÉG HUNGARIAN OLDS SCOUTS MATTHIAS HUNYADI WORKSHOP Homepage: http://www.hungary.comlcorvinus/ Ha nem születtem volna is magyarnak E néphez állanék ezennd

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A Szegedi Középkorász Műhely tizenöt éve (1992 2007)

A Szegedi Középkorász Műhely tizenöt éve (1992 2007) akk Ferenc A Szegedi Középkorász űhely tizenöt éve (1992 2007) A Szegedi Középkorász űhelyt mint civil szakmai szervezetet Kristó Gyula profeszszor hozta létre, alapította meg 1992 áprilisában, a űhely

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Kovács Violetta. K9 kommandó

Kovács Violetta. K9 kommandó Kovács Violetta K9 kommandó Tom Lantos szenátor emlékére, aki nagyon sokat tett az állatok védelméért, a rendőr- és katonakutyák még nagyobb megbecsüléséért. Dog Books Kft. Budapest, 2011 Felelős kiadó:

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

USTRON. Nemzetközi diákkonferencia 2009

USTRON. Nemzetközi diákkonferencia 2009 USTRON Nemzetközi diákkonferencia 2009 Hogyan jutottunk ki Ustronba? Újbuda önkormányzatának egyebek között egy lengyel várossal, Ustronnal is testvérvárosi kapcsolata van. Ustron néhány évente nemzetközi

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft.

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. 1 MEKKORA VALÓJÁBAN MAGYARORSZÁG? LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. Kakukktojás a főként alternatív az egyetemi tanszékek

Részletesebben

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Koncz Gábor A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Immár negyedszázad távlatából, messziről vagy kívülről nézve, összemosódnak a hónapok, egymásba csúsznak az évek eseményei.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról beérkező építészeti alkotás közül a legjobbak közé sorolta a World Architecture Festival neves zsűrije

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek

Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek A tagállamok különbözõ felfogást vallanak a kisebbségvédelemrõl és eltérõek a nézeteik az érintettség kérdésében is. Mindezek következtében kisebbségvédelmi konszenzus

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

Euro. A grár, halászat, erdőgazdaság 1,3 (2) 29,4 (2) S zolgáltatások (nem piaci szolgáltatások) 69,3 (2)

Euro. A grár, halászat, erdőgazdaság 1,3 (2) 29,4 (2) S zolgáltatások (nem piaci szolgáltatások) 69,3 (2) Botos Katalin (szerk.) : Pénzügyek és globalizáció SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress Az Édentől keletre Botos Katalin Itt, a Lajtán innen, mindnyájan az Édentől keletre vagyunk. Hány

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Hungarian language version

Hungarian language version Urban Reconstruction, Social Exclusion and the Roma in Budapest Workshop at Central European University, Budapest November 19, 2010 The workshop is organized within the RESPECT research project (http://respect.iusspavia.it/),

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL.

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL. Gosi Mariann FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL Az európaiak még mindig nem vették tudomásul, hogy milyen komoly

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Hantz Péter egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár jegyző, az Oktatási Szakbizottság elnöke, Erdélyi Magyar Nemzeti

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Juhász József, az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa:

Juhász József, az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa: 1 Juhász József, az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa: A koszovói konfliktus magyar szemmel (Az előadás 2007. december 14-én hangzott el az MTA Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Kovács Nóri Kanadai koncert turnéja 2015 képes úti beszámoló

Kovács Nóri Kanadai koncert turnéja 2015 képes úti beszámoló Kovács Nóri Kanadai koncert turnéja 2015 képes úti beszámoló Kedves Barátaim, Ismerőseim! Fantasztikus 3 hetet töltöttem a múlt év végén Kanadában. A rengeteg élményt még mindig nem sikerült teljesen feldolgoznom,

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

LdU Aktuell. 2012. március. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2012. március. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ információs napok a 2012. évi jogszabályi változásokról 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK - A kisebbségekért felelős német államtitkár látogatása

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül

Érzelmes utazás Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül PERSZONALIA Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül Mit ér(het) az ember, ha magyar frankofon vagy magyar anglofon író? Két nemzetközileg elismert, külföldön élő magyar

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

A MŰVELŐDÉS KÉT OLDALA VÁZLAT A KULTÚRAKÖZVETÍTÉS NÉHÁNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁJÁRÓL 1

A MŰVELŐDÉS KÉT OLDALA VÁZLAT A KULTÚRAKÖZVETÍTÉS NÉHÁNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁJÁRÓL 1 A MŰVELŐDÉS KÉT OLDALA VÁZLAT A KULTÚRAKÖZVETÍTÉS NÉHÁNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁJÁRÓL 1 Úgy cselekedj, hogy akaratod szabálya egyúttal általános erkölcsi törvény alapjául szolgálhasson. 1 (Hétköznapi

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Védjegyhasználati szabályzat SAFE HOST (VP/2012/0405)

Védjegyhasználati szabályzat SAFE HOST (VP/2012/0405) With financial support from the European Union The responsibility for this publication lies solely in the author. The Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok)

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) RECENZIÓK Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) A Mûemlékvédelmi Hivatal ameddig létezett eléggé hivatalosnak tûnhetett a laikusok számára ahhoz,

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben