Äszakbalatoni Ebmentő EgyesÇlet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Äszakbalatoni Ebmentő EgyesÇlet"

Átírás

1 Äszakbalatoni Ebmentő EgyesÇlet Igy kezdődétt minden... Az EgyesÇlet alapjñt 1999-ben raktñk le, amikor az Inga Verena Ös Klaus Wagner hñzaspñr a sajñt kicsi kutyaotthonñt MagyarorszÑgon felöpütette oktáberöben ebből alakult a bejegyzett Äszakbalatoni Ebmentő EgyesÇlet, amely a kézhasznà szervezetek nyilvñntartñsñba is bekerçlt. SegÜteni, nem szemet hunyni! EzÖrt mindent megadunk! Időnket, pönzçnket Ös erőnket! Äszakbalatoni Ebmentő EgyesÇlet Fö. utca 27 H Veszprémfajsz Tel / Inga Wagner: Jutta Servatius:

2 Ezek vagyunk mi... Inga Verena Wagner, egyesületi elnök Jutta Servatius, elnökhelyettes Heinz W. Jüni, elnökhelyettes Julia Fischer és Gabi Tuvic, felügyeleti-bizottsági tagok Németországban Julia Fischer áll segítségként és kapcsolattartóként rendelkezésünkre: Telefon: +49 (0) 931/

3 Dr. Lipthay-Ticz Gabriella Az Ñllatotthon Ös az egyesçlet vezető Ñllatorvosa. Szabá SÑndor Feladata az Ñllatotthonunkban a kutyñk ellñtñsa, ÑpolÑsa Ös etetöse valamint ő egyesçletçnk kutya kiköpzője. Szakavatott ÑllatvÖdő felçgyelő. Äszakbalatoni Ebmentő EgyesÇlet Fő utca 27. H VeszprÅmfajsz Tel / Inga Wagner: Jutta Servatius:

4 Az egyesçlet feladatai Ös cölkitűzösei Az Çszakbalatoni Ebmentő EgyesÉlet azt a cålt tűzte ki maga elå, hogy kitett, magöra hagyott Ås råszben erősen böntalmazott, MagyarorszÖg utcöin koborlü kutyökat gondozösba vegyen, Ås ugyanezt tegye idős Ås beteg Öllatokkal Ås termåszetesen kutyakálykákkel is. A sårélt Ås/vagy beteg Öllatokat előszár az Öllatorvos lötja el, aki egyuttal fåregtelenàti, beoltja, elektronikus chippel regisztrölja Ås råszben ivartalanàtja őket. Kart karba áltve a szabad idejékben segàtői munköt völlalü kollågökkal Ås az egymös kázt jü kapcsolatokat ÖpolÜ ÖllatvÅdő egyeséletekkel ezeknek az Öllatoknak egy megfelelő Ås felelőssågteljes âj otthont keresénk MagyarorszÖgon, NÅmetorszÖgban vagy AusztriÖban. Egy tovöbbi fontos feladata az egyeséletnek, hogy a magyar kázvålemånynek tanöcsadössal rendelkezåsre Ölljon. Az egyesélet felvilögosàtöst nyâjt az ivartalanàtös előnyeiről Ås ebek Ås macskök fajtöjuknak megfelelő tartösörül. TanÖcsokkal szolgöl egåszsågégyi kårdåsekben Ås a löncon tartös alternativ müdjairül töjåkoztat. Legfőbb cålja az egyeséletnek, hogy a magyar ÖllattartÜkat rövegye az ÖllatvÅdelmi tárvåny betartösöra, hogy az Öllatot mint barötot Årtelmezze Ås respektölja, igånyeit vegye figyelembe Ås vådje az Öllat ÅletÅt. A balatonfçredi gyűjtőñllomñs SzabÜ SÖndor ârral, a gyepmesterrel kázásen gondozzuk az Öllatokat a balatonféredi gyűjtőöllomöson. Amennyiben a 14 napos megőrzåsi kátelezettsågi idő alatt nem jelentkezik az Öllat gazdöja, akkor a mi ÖllatmenhelyÉnkre visszék Öt az Öllatot Ås a tovöbbiakban mi keresénk megfelelő âj otthont nekik. A kutyöknak a kikázvetàtåsék időpontjöig egy biztos tartozkodösi helyet biztosàtunk (a magyar Ås europai normöknak megfelelően). CÖlkitűzÖseink: A kikázvetàtåsi lehetősågek kiszålesàtåse tovöbbi nåmet, osztrök Ås magyar Öllatotthonokkal valü egyéttműkádås keretåben. Egy gondozühely hölüzat felåpàtåse Egy Öllatotthon vezetåse A kázvålemåny formölösa A kutya mint baröt ÅrtelmÅben A fiatalokkal valü munka RendezvÅnyek tartösa, mint pl. nyilt napok Ås bolhapiac az Öllatotthonban adomönyok Ås a kázvålemåny behangolösa cåljöbül LÖtogatÖs ovodökban, iskolökban, etc. a felnávekvő generöciü felvilögosàtösa cåljöbül GazdÖtlan kutyusok szakszerű ÖpolÖsa, elhelyezåse Ås kikázvetàtåse a magyar ÖllatvÅdelmi tárvånynek Ås az europai normöknak megfelelő minősågben TÖrsadalmi ÅrtÅktábblet az orszög nåpessåge szömöra Az Öllattal valü embersåges bönösmüd megålt bemutatösa Ås tanàtösa Munkahely teremåts

5 A mi feladatunk az, hogy a gazdñtlan kutyñknak fedölt biztosütsunk a fejçk félö mindaddig, amüg egy àj, megfelelő otthonba tudjuk őket tovñbbsegüteni... Minden kutya addig maradhat nñlunk amüg lelki Ös/ vagy testi sebei begyágyulnak..nömelyik aztñn ÉrÉkre ők nñlunk nyugalomban Ös biztonsñgban Éregedhetnek meg.

6 A mi feladatunk, hogy a beteg, sörçlt Ös gyétrődő Ñllatokat Ñpoljuk, gyágyütsuk Ös ha nagyon muszñj, szenvedöseiktől megszabadütsuk.

7 Feladatunk a vemhes kutyahélgyek befogadñsa is, hogy majd nñlunk biztonsñgban hozhassñk vilñgra kélykeiket.

8 TovÑbbi feladatunk, hogy vödenceinknek itthon vagy kçlféldén egy àj, sajñt otthont talñljuk. åme egy pñr pölda a szerencsösek listñjñrál... Rufust, Balou testvöröt, aki kötoldalà erős csipő diszplñziñban szenvedett, Jutta Servatius fogadta ÉrÉkbe. IdőkÉzben sikesen megoperñltñk Ös most mñr csak a gazdijñtál hagyja magñt kiadásan könyeztetni. Dana most egy nömetorszñgi lovastanyñn Öl. A testvöreket, AlishÑt Ös AmirÑt NÖmetorszÑgba kézvetütettçk. A farkaskutyahélgy Gina is most mñr egy nömet kutyus. Idefix Ös a hàga Foxi szintön NÖmetorszÑgba vñndoroltak ki. ècsiköjçk, Chicco pedig kedves, magyar Ñllatorvosunk szüvöbe lopta be magñt. Kira jál Örzi magñt NÖmetorszÑgban... Lilly pedig MagyarorszÑgon talñlta meg a féldi paradicsomot!

9 Feladatainkoz tartozik tovñbbñ, hogy feljelentöst tegyçnk, ha ÑllatkÜnzÑs jut a tudomñsunkra. Äs termöszetesen, hogy ezeknek az Ñllatoknak segütsöget nyàjtsunk, hogy a megölt sokkot ÑtvÖszeljÖk. PÅldÖnak oköårt bemutatunk egy szomorâ, aktuölis esetet, amelyről a helyi mådia is beszömolt. Mi a szüban forgü kutyalönyt Angyal -nak nevezték, mert kellett hogy legyen egy vådőangyala, möskélánben nem Ålte volna tâl a böntalmazösokat. Az elkåpzelhetetlen kànzösokrül egy balatonfelvidåki kis faluban kellett ÖlÅlnie az Öllatnak. Egy fiatal hözaspör talölt rö a keveråk löny kutyöra egy mör nem műkádő kőfejtő szålån, bekátátt zsökban, a fejån egy tàz centimåter hosszâ sebbel. Azonnal megkezdődátt a harc a kutya megmentåse ÅrdekÅben, rágtán elvittåk az ÖllatvÅdők a nagyon legyengélt kutyust az Öllatorvoshoz, aki megöllapàtotta, hogy az Öllat mör tább napja tehetetlenél a zsökban vergődhetett. A balatonféredi rendőrársán tett feljelentåsékben a hözaspör aki a zsökba bekátázátt sårélt Öllatot kiszabadàtotta, âgy nyilatkozott, hogy az mör csak csont Ås bőr volt. A kutyust Ås a bizonyàtåkokat ÖtadtÖk az Çszakbalatoni Ebmentő EgyesÉletnek, akik Angyalt ÖpoltÖk, gondozzök. Amint teljesen egåszsåges lesz, az egyesélet szerető gazdiknak fogja kikázvetàteni, olyanoknak, akik kutyatartösban mör tapasztalatot szereztek. Az Çszakbalatoni Ebmentő EgyesÉlet időkázben Ft (kb. 170 eurü) jutalmat tűzátt ki annak, aki a tettes(ek) nyomöra vezető informöciüval szolgöl. MagÖnszemÅlyek az ásszeget Ft-ra náveltåk. A kizsigerelt, sårélt Ås sokkolt Angyal. A fålånk, ijedt testtartös ÅkesszÜlÜan mutatja, mit gondolhat az Öllat az emberekről! Angyal ma. Nem csak a fejån a seb gyügyult meg, hanem most jül töplölt, kipörnözott kutyus lett belőle. Mindenekelőtt pedig lassan Ås Üvatosan megint kezd bàzni az emberekben, jüllehet ezzel a fajjal nem a legjobbak a tapasztalatai. A felåpélåsben segàtsågåre volt jü barötja, AchÖt is, akival boldogan jötszanak egyétt. (AchÖt a kåpen jobb oldalon.)

10 Feladatunknak tekintjçk, hogy a magyar kézvölemöny szemlölet-ñtformñlñsñhoz léköst adjunk... Ös ez a feladat talñn a legnagyobb kihüvñs... De, azört hogy az Ñllatok elpusztütñsñnak vögre vöge legyen, legfőbb feladatunk a balatonfçredi volt Ñllami ebgyűjtő ÑllomÑs egyesçletçnk Ñltal Çzemeltetett Ös vezetett ebotthonnñ tértönő ÑtalakÜtÑsa volt!!! BalatonfÇreden ne pusztuljon el egyetlen kutya sem ily mádon! Az egykori ebélő ÑllomÑs (most karantönok) Szűk ketrecekbe zñrva vñrtak a kutyñk a halñlukra... De sikerçlt! A balatonfçredi gyepmesterrel kézésen, a hatásñgokkal valá egyeztetöst kévetően sikerçlt BalatonfÇreden a Balaton Öszaki partjñn lövő nagy idegenforgalmi helyen a kézsögi ebélő ÑllomÑst egy ÑllatotthonnÑ ÑtalakÜtani!

11 A VÖros VezetősÅgÅvel folytatott káréltekintő megbeszålåseket kávetően kászánet a vezetők projekténkkel szemben tanâsàtott nyitott hozööllösönak 2009-ben megkaptuk a jüvöhagyöst a kázsågi ebálő ÖllomÖs ÖllatotthonnÖ tártånő ÖtalakàtÖsÖra. Balatonfüred Városa rendelkezésre bocsájtotta nekünk, az Çszakbalatoni Ebmentő EgyesÉletnek, a szükséges földterületet, Ås ezen a teréleten elkezdhették az Öllatotthon kiåpàtåsåt. Az egykori ebgyűjtő ÖllomÖs az Öllatotthonhoz kapcsolüdott Ås jelenleg mint karantånöllomös Ézemel, az Öllatotthon vezetåsåt pedig az Çszakbalatoni Ebmentő EgyesÉlet vette Öt. Itt löthatü Öllatotthonunk ÅpàtÅsÅnek kezdete:

12 IdőkÉzben pedig sok minden tértönt... eddig 6 kennelt sikerçlt beszereznçnk, felñllütanunk Ös berendeznçnk mindegyik kennelben szigetelössel ellñtott kutyahñzak vannak nyñron a kennelek leñrnyökoltak, tölen pedig az Ñllatokat hideg elleni vödőpanelek vödik a hátát, esőtől Ös szöltől. A terçlet teljesen bekerütett. Friss vizzel valá ellñtñs megoldádott. Egy szerszñmos kamra kerçlt felñllütñsra. KÖt kontöner pedig mint beteg elkçlénütő ÑllomÑs illetve eledel Ös egyöb tñrolá funkciákat lñt el. Az Ördeklődőknek mñr tébbszér nyilt napokkal künñltunk lehetősöget az Ñllatotthon munkñjñba tértönő bepillantñsra. Nyilt nap SzerszÑmos kamra A kontöner szñllütñsa Az Ñllatotthon madñrtñvlatbál

13 Nagyon bçszkök vagyunk az eddig elörtekre, hiszen hñla a nyitott hozzññllñsà ènkormñnyzatnak mñr elög sokat sikerçlt elörnçnk. TÉbbet, mint nöhñny mñs ÑllatvÖdőnek, akik hozzñnk hasonlá erőbedobñssal de sajnos nem olyan já hñtszöllel mint mi de akikkel egyazon já ÇgyÖrt harcolunk. A magyar hatásñgokkal Ös felelős vezetőkkel KèZèSEN sikerçlt Ésszefogva egy kétölen hàznunk az Ñllatok javñra! TalÑn sikerçl mñsoknak is szeröny pöldakönt szolgñlni, hogy ők is belevñgjanak sajñt kézsögçkben egy hasonlá munkñba. DE MÄG SOK A TENNIVALë... Äs ezört körjçk minden kedves tñmogatá bñrmely formñjà segütsögöt. èrémmel Ñllunk rendelkezösre, vegyök fel velçnk a kapcsolatot! Ungarische Kontoverbindung: (Forint) OTP Bank Çszakbalatoni Ebmentá EgyesÉlet Konto Nr IBAN: HU SWIFT (BIC): OTPVHUHB Unsere Bankverbindung in Deutschland: Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Hundehilfe Nordbalaton e.v. Konto-Nr.: BLZ: KÉszÉnetet mond egyeséleténk Balou nåvre hallgatü cågåre Ås szerencse csillaga valamint az Çszakbalatoni Ebmentő EgyesÉlet csapata. Äszakbalatoni Ebmentő EgyesÇlet Fá. utca 27 H VeszprÅmfajsz Tel / Inga Wagner: Jutta Servatius: Layout: Heinz W. JÇni

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 31-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 31-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 9/2010 JEGYZŐKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

IV. FEHÉRVÁRI CIVIL NAP ÉS ÁLLATOK VILÁGNAPJA

IV. FEHÉRVÁRI CIVIL NAP ÉS ÁLLATOK VILÁGNAPJA IV. FEHÉRVÁRI CIVIL NAP ÉS ÁLLATOK VILÁGNAPJA 2011. oktober 1. Szombat 2011. oktober 1. Szombat i Programfüzet 2011. oktober 1. Szombat 1 Programok Helyszínek: AlbA PlAzA és A PlAzA előtti tér, liszt Ferenc

Részletesebben

Tegyük különlegessé Kedvencünk mindennapjait!

Tegyük különlegessé Kedvencünk mindennapjait! trnd Projektmenetrend PRO PLAN Duo Délice kutyaeledel: Tegyük különlegessé Kedvencünk mindennapjait! trnd Projekt Projektblog: www.trnd.hu/pro-plan trnd kapcsolattartód: lunna@trnd.hu Segítsünk még ismertebbé

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Kedves Leendő Önkéntesünk!

Kedves Leendő Önkéntesünk! Kedves Leendő Önkéntesünk! Először is, köszönjük, hogy jelentkeztél a Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület önkéntesi gárdájába. Hogy a munka gördülékeny lehessen, röviden bemutatjuk egyesületünket;

Részletesebben

Angyali szeretet. Sok ember egyszerűnek tartja a lovaglást, ám ez nem így van. Kérdezem én, hogy ezeknek az embereknek van-e bátorsága felülni

Angyali szeretet. Sok ember egyszerűnek tartja a lovaglást, ám ez nem így van. Kérdezem én, hogy ezeknek az embereknek van-e bátorsága felülni A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium folyóirata I. évfolyam 2. szám 2013 II. Nem mondanám könnyűnek a kép elkészítését. Nagyon nehéz olyan lovas képet csinálni, amin elkapja az ember a megfelelő

Részletesebben

Blöki. Elhagyott barátaink - Élet a menhelyen Riport a Győri Állatmenhelyen. Orvosi szoba Ivartalanítás

Blöki. Elhagyott barátaink - Élet a menhelyen Riport a Győri Állatmenhelyen. Orvosi szoba Ivartalanítás Blöki I. évfolyam 1. szám 2009. április Elhagyott barátaink - Élet a menhelyen Riport a Győri Állatmenhelyen Blöki bulvár 102 éves a világ legidősebb kutyája Orvosi szoba Ivartalanítás Blöki gazdi Szerepeljen

Részletesebben

A gyógyszerész-menedzser, aki bevállalja

A gyógyszerész-menedzser, aki bevállalja A gyógyszerész-menedzser, aki bevállalja Beszélgetés Dr. Karaba Józseffel, a budapesti Arany Korona Patika vezetôjével Vadonatúj, modern társasház egy XIII. kerületi fôútvonalon, földszintjén szinte hívogató

Részletesebben

A JÁSZOL SZAMARA. A Szent Mihály Plébánia Hírlevele

A JÁSZOL SZAMARA. A Szent Mihály Plébánia Hírlevele VI. évfolyam A Szent Mihály Plébánia Hírlevele A JÁSZOL SZAMARA 2009 Karácsony Nem szeretnék rájátszani a tényekre. Egyáltalán nem a beképzeltség mondatja velem: tudom, hogy szimpatikus vagyok. Azt is

Részletesebben

- 0 - T á rgysorozat. 8.) Egyebek. Kelt.: Balkány, 2014. május 29. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

- 0 - T á rgysorozat. 8.) Egyebek. Kelt.: Balkány, 2014. május 29. Tisztelettel: Pálosi László polgármester - 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-65) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

KASZAP ISTVÁN ALAPÍTVÁNY HÍRLEVÉL

KASZAP ISTVÁN ALAPÍTVÁNY HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL 2009. augusztus XII. évf. 3. sz. A Kaszap István Alapítvány negyedéves ingyenes kiadványa Egész életemet engesztelésül felajánlom Jézus Szentséges Szívének a saját és a többi emberek rettenetes

Részletesebben

Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! Megjelenik minden hónap 15. napján KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY... HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! Megjelenik minden hónap 15. napján KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY... HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2012. DECEMBER I. évfolyam, 9. szám A tartalomból: ÁLLÁSPONT 2 A rehabilitációs foglalkoztatás egyes kérdéseiről CIVILIZÁCIÓ 3 Az élethosszig tartó tanulás fontosságáról SZIVÁRVÁNY 4 Önökért vagyunk EU

Részletesebben

A szerző Európa Napra Könyvkiadónál jutni megjelent könyvei

A szerző Európa Napra Könyvkiadónál jutni megjelent könyvei A szerző Európa Napra Könyvkiadónál jutni megjelent könyvei Részlet a könyvbôl Van benne apa, anya, nagymama, nagyapa, s persze főként egy kisgyerek. Vannak benne helyszínek, ovi, iskola, udvar, határ,

Részletesebben

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról ALiptákHáz A Lipták Ház és lakói címû sorozatunk elérkezett egy olyan szakaszába, hogy most már Lipták Gábor írót, a házigazdát és a ház egykori lakóit, az azóta már nagyrészt halhatatlanná vált írókat,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Odavitte Jézushoz 2012 Érdeklődésnél

Részletesebben

Állati Hírek - Állatkórházi Online Hírlevél

Állati Hírek - Állatkórházi Online Hírlevél Állati Hírek - Állatkórházi Online Hírlevél A hónap betege Akciók Havonta megjelenő online hírlevél 1. év, 1. szám július havi Gazdim keresem Állatkórházi alapítványunk az ASKA hírei KEDVENCTIPP Felelős

Részletesebben

http://www.netboard.hu/viewtopic.php?topic=10484&x_p=2

http://www.netboard.hu/viewtopic.php?topic=10484&x_p=2 Page 1 of 26 Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Új üzenetek :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! ::

Részletesebben

2014 4. szám. Istentiszteleti terv (2014 szeptember - december)

2014 4. szám. Istentiszteleti terv (2014 szeptember - december) Istentiszteleti terv (2014 szeptember - december) Magyar istentisztelet gyülekezetünkben havonta egyszer van, mindig vasárnap délután 3 órakor - Istentisztelet után: szeretetvendégség - SZEPTEMBER 28.

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2013. NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel,

Részletesebben

Bejelentéssel távol vannak: Nagy Béláné, Palotai László, Rózsás Erika és Szabó Anikó képviselők.

Bejelentéssel távol vannak: Nagy Béláné, Palotai László, Rózsás Erika és Szabó Anikó képviselők. J E G Y ZŐKÖNYV készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 8-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Franka Tibor polgármester, Mayer Endre Gyuláné alpolgármester, Dr. Barabás

Részletesebben

KÖSZÖNÖM, ROXY! Egy régi legenda szerint, ha egy kutya meghal, a túlvilágon nyugalmat talál. Itt, a Szivárvány-hídon túl már nincs betegség, és

KÖSZÖNÖM, ROXY! Egy régi legenda szerint, ha egy kutya meghal, a túlvilágon nyugalmat talál. Itt, a Szivárvány-hídon túl már nincs betegség, és Előszó helyett KÖSZÖNÖM, ROXY! Egy régi legenda szerint, ha egy kutya meghal, a túlvilágon nyugalmat talál. Itt, a Szivárvány-hídon túl már nincs betegség, és ismeretlen a kín és a bánat. Az erdők szélén,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Az igazságtétel szépsége a bíró kárpótlása

Az igazságtétel szépsége a bíró kárpótlása PORTRÉ 26 PORTRÉ Sipőczné dr. Tánczos Rita a Kúria munkaügyi joggyakorlat-elemzéséről, az ítélkezés dilemmáiról, az esztergomi diáklány bölcsészálmairól és az Atlasz meghódításáról Az igazságtétel szépsége

Részletesebben

A természet világa az egészség forrása

A természet világa az egészség forrása 12. tanulmány MÁRCIUS 12 18. A természet világa az egészség forrása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:27 2:25; 3; Jeremiás 10:12-13; Zsoltár 19:2-8; Zsoltár 104; Máté 6:25-34 Az egek beszélik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

A 13 MLM-Sorsdöntő Hiba, amit a Sikertelen Hálózatépítők Elkövetnek a Modern Korban

A 13 MLM-Sorsdöntő Hiba, amit a Sikertelen Hálózatépítők Elkövetnek a Modern Korban Különleges Beszámoló A 13 MLM-Sorsdöntő Hiba, amit a Sikertelen Hálózatépítők Elkövetnek a Modern Korban Valahol Máltán Steven Szabó zsúfolt asztaláról Nem hiszem, hogy túlságosan érdekel, hogy jelenleg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1-jén 8.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1-jén 8.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 01/00009-016/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1-jén 8.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Az "ebadóból" befolyt összeg különben is csak látszat bevétel lehetne, hiszen a miatta utcára kerülő állatokra sokkal többet kellene költeni!

Az ebadóból befolyt összeg különben is csak látszat bevétel lehetne, hiszen a miatta utcára kerülő állatokra sokkal többet kellene költeni! Feladó: Zsuzsa Pasztor zsuzsa.j.pasztor@gmail.com Dátum: 2011. május 30. 23:58 Tárgy: Az Állatvédelmi Törvény tervezett módosításának véleményezése Címzett: jogifo@vm.gov.hu Másolatot kap: "Szigetiné Molnár

Részletesebben