PROCEEDINGS of the. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROCEEDINGS of the. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by"

Átírás

1 PROCEEDINGS of the ~dannualcong~s of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World REPORT FROM THE VI. WORLD CONGRESS OF HUNGARIANS IN THE FREE WORLD EDITED by Dr. Rózsa Nádas and Dr. Ferenc Somogyi Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1994

2 'l ' A xxxm. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÖNIKÁJA BESZÁMOLÓ A SZABADVILÁGI MAGY AROK VI. VILÁGKONGRESSZUSÁRÓL Szerkesztette: DR NÁDAS RÓZSA és DR SOMOGYI FERENC Árpád Könyvkiadó V állalat Cleveland, Ohio 1994

3 Copyright l 994 by Dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Vállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények - előadások és felszólalások -- tartalmáért szerzőik felelősek! Minden jogot fenntartunk! A képek felvételeinek ké szítőit záróje/ben rövidítéssel közöljük Copyright 1994 by Árpád Publishing Campany Ali rights reserved No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without prior wrítten permission from the publisher except in the case of bríef quotatfons ernbodled in eritical articles and reviews. Publisher: Árpád Publisbing Company, 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio Typographer: Compsetting, Thornridge Ave., Cleveland, Ohio Library of Congress Catalog Card Number: ISBN X Printed in the United States of America 4

4 ASZERZŰK ABELOVSZKY ELIZ BÁNKUTY GÉZA BUZÁNÉ ORMAI ILDIKÓ DR. chaszar EDE MAG. CSOKNYAI PÉTER CSURKA ISTVAN DÉNESJÁNOS DR. ECKHARDT MÁRIA DR. ÉRDY MlKLÓS VITÉZ FALK VIKTOR FEJÉR PÁL GÖRGÉNYI LÁSZLÓ VITÉZ HARASZTHYNÉ K. KA TI HARKAYNÉ S.JÓZSA DR. HASZNOS MlKLÓS HETYEY SÁNDOR DR. INCZE LAJOS DR.JAJCZAY FRIGYES JESZENSZKY GYÖNGYI JESZENSZKY ISTVÁN KIRÁLY B. IZABELLA FT. KISS BARNABÁS, OFM KOV ÁCH G. ISTVÁN KOVÁCHNÉ B. ÁLMÁSZT DR. LÁCZAY ERVIN LÁNG I MÁRIA DR. VITÉZ LENGYEL ALFONZ ZOLCSÁKISTVAN előadásai, DR. MAILÁTH ISTVÁN MARCZI ZOLTÁN VITÉZ MARTONFALVA Y HUGÓ DR. MESTER FI ORE FT. DR. MISKOLCZY KÁLMÁN, SCH.P. FT. MUSTOS ISTVAN, SCH. P. DR. NAGY LÁSZLÓ DR. NÁDAS GYULA NESZLÉNYIJUDIT NÉMETH GYULA NÉMETH EDIT DR. PUNGOR ERNÓ RÁCZSÁNDOR VITÉZ RELLE FERENC DR. SASVÁRI LÁSZLÓ SISA ISTVÁN DR. SOMOGYI FERENC SÓBERNÁT STIRUNG GYÖRGY SZALA Y RÓBERT SZAPPANOSISTVAN SZILASY GYÖRGY TÓTH-KURUCZ MÁRIA ÜRMÖSANTAL DR. WAGNER FERENC DR. W ALTERISTVAN DR. ZÉTÉNYI ZSOLT valamint az elhangzott felszólalások vagy írásban beküldött hozzászólások, javaslatok, beszámolók és párhuzamos ülések összefoglalói alapján sajtó alá rendezte: SOMOGYI FERENC DR (A bekaldött előadásokat lehet6leg teljes egészükben, kivonatosan vagy legalább címük szelint közöltük.) 5

5 Á TrEKINTÉS L II. III. IV. v. VI. VII. vm. IX. x. XI. XII. xm. XIV. XV. XVL XVII. x vm. Előszó helyett A Szabadvilági Magyarak VI. Világkongresszusa és a XXXID. Magyar Kongresszus megnyitása. A Magyar Egyeztető Testület A magyarországi keresztény nemzeti pártiak és politikusok felszólalásai. A külföldi magyarak csúcsszervezete. A XXXID. Magyar Kongresszuson elhangzott előadások. Elszakított területeink ősmagyar lakosságának sorsa és jogainak biztosítása. Kiállítások. Irodalmi és művészest. Díszvacsora eredményhirdetéssei és kitüntetésekkel. A Magyar Bál. V eszteségeink. A nemzet szolgálatában. Beszámolók. Zárónyilatkozat Az Árpád Akadémia XXVIII. évi rendes közgyűlése. A XXXill. Magyar Kongresszus keretében rendezett ülések és előadássorozatok. Életrajzi adatok. l. függelék: Görgényi 2. függelék: Pályázat 3. függelék: Trianon Névmutató. Részletes tartalommutató. 6

6 ELŰSZÓ HELYEIT Papp- Váry Elemérné (Sziklay Szeréna): HITVAllÁS Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Ez az én vallásom, ez az én életem, Ezért a keresztet vállaimra veszem, Ezért magamat is reá feszíttetem. Szeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők lelkébe, Lángbetűkkel írni véres magyar égre: Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogód selymére, Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe, Halottak országát feltámasztod véle. Harcos, ki ezt hiszed, csatáclat megnyerted, Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted, Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved. Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél, Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél, Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött, Mert az minden halál és kárhozat fölött Az élet Urával szövetséget kötött. 7

7 Annak nincs többé rém, mitől _ megijedjen, Annak vas a szíve minden vésszel szemben, Minden pokol ellen, mert véle az Isten! Annak lába nyomán zöldül a temető, Yirágdíszbe borul az eltiport mező, Edes madárdaltól hangos lesz az erdő. Napsugártól fényes lesz a házatáj a, Mézes a kenyere, boldogság tanyája, Minden nemzetségén az Isten áldása. Magyar! Temost árva, elhagyott, veszendő, Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő, Magyar, legyen hited s tiéd a jövendő. Magyar, legyen hited és lészen országod, Minden nemzetek közt az első, az áldott, Isten amit néked címeredbe vágotl Szíved is dobogja, szavad is hirdesse, Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este, Véreddé hogy váljon az ige, az eszme: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában! -- Ámen! 8

8 I. A SZABADVll.ÁGI MAGYAROK VI. Vll.ÁGKONGRESSZUSA ÉS A XXXIII. MAGY AR KONGRESSZUS MEGNYITÁSA A XXXIII. Magyar Kongresszus és a Szabadvilági Magyarak VI. Világkongresszusa november 25. és 28. között a Holida y Inn Lakeside City Center termeiben (1111 Lakeside Avenue) folyt le. Ünnepélyes megnyitása november 26-án, pénteken délelőtt fél 10 órai kezdettel történt. Ft. Kiss Barnabás, O.F.M. (Cleveland, OH): MEGNYITÓ IMÁDSÁG Isten akaratából születünk egy-egy nép fiának és leányának. Mi magyarnak születtünk. Természetes ezért, hogy magunkénak érezzük nemzetünk múltját, sorsát, hivatását és jövőjét. Örülünk, amiben nagy és kiváló; de szamarkodunk amiatt, amiben vétkes. N ek ünk is fájnak sebei, megpróbáltatásai, szenvedései. Mindezek tudatában fohászkodunk most: Urunk, hatalmas Istenünk, Te vagy a béke, az egyetértés és jóság, Te vagy Atyja és Ura mindazoknak, akik a békesség és egység gondolatát ápolják. Add erődet és engedd, hogy a békének és az egységnek gyermekei legyünk. Magyarak Istene, akinek kezében van hazánk és népünk sorsa, áraszd mennyei áldásodat édes hazánkra; vezéreld akaratod szerint népünk vezetőit, hogy az igazság, a hűség és a béke áldásai boldogitsák országunkat. Adj, Urunk, megértést egymás feladata és élete iránt mindazoknak, akik együtt dolgoznak hazánk és népünk felvirágoztag

9 tásán. Add, hogy mindannyian megismetjük a fe l e lős s ég e t, amellyel tartozunk egymásnak. Áldd meg különös kegyelmeddel ezt a Magyar Kongresszust, annak vezetőit, megszervezőit és minde n résztvevőjét. Órizz meg attól, hogy egyéni érdek einke t hajhásszuk Segits át a feszültségeken, amelyek a megbeszélések és tárgyalások során adódhatnak. A nézetkülönbségek ellenére Balról: Ft. Kiss Barnabás OFM bevezet(i imát mond (Somogyi Lé/) Jobbról: vitéz Sornaljai Béla kartográ fus teremts egységet és megértést sorainkban. Add, hogy tiszteljük egymás véleményét és felelősséggel dolgozzunk a jöv e ndő tervek és feladatok sikeres megvalósításán. Urunk és Istenünk! Engedd, hogy visszaszerezzük világunkban a Te tiszteletedet. Hogy minél többen bátran imádkozzák velünk együttjöjjön el a Te országodjöjjön közénk a Te világod, az a világ, amelyben nincs többé marakodás, gyűlölet, háború, rettegés és félelem a holnaptól; olyan világ, amelyben testvérként élhetünk egymás mellett, ahol megértésben épíljük közös jövőnket és magyar történelmünket, egészen addig, amíg Te, Idők Ura, megengeded. Jöjjön el végre a Te országod, ahol nem kell többé gyanakodnunk, hátsó gondolatok után nyomoznunk, hanem nyugodtan egymás szemébe nézhetünk s nem keserítjük egymás életét, hanem 10

10 örömet szerzünk egymásnak; a jövőben pedig úgy élünk, ahogy azt T e eredetileg elképzelted rólunk. Éppen ezért a begyógyult sebeket ne szaggassuk fel, a jogos vagy vélt sérelmeket bocsássuk meg egymásnak, és legyünk méltók _az emberi, a magyar és a keresztény névre. Így nem távolodunk, hanem közeledünk egymáshoz és mindahhoz, amit közösen akarunk megoldani és megvalósítani. Ezáltal Hozzád is közel juthatunk, Urunk, és felrázzuk a világot, a benne szétszórt magyarságot, hogy csak a megértés, a bizalom, a testvéri hang, a szép tervek, a nemzetért való aggódás és a fajtánkan való segítés eredményezi a mi országunkat és a Te országodat Le akarjuk vetni a makacsságot, a gőgöt és az önfejűséget Terveinket és elképzeléseinket a Te akaratoddal szeretnénk egyesí ten i, hogy Általad és V e led megszabaduljunk minden külső és belső ellenségünktől, attól és azoktól, amelyek és akik mérgezik családjainkat, közösségeinket, egyházainkat és egész nemzetünket. Istenünk! Adj reményt és bizalmat, hogy ahogyan hitünk szerint eljön a Te országod, akkéntjöjjön el időben és életünkben a magyarak Magyarországa. Isten, áldd meg a magyart! Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH): MEGNYITÁS Szeretettel köszöntöm a kongresszusunkon megjelent kedves magyar testvéreinket, különösen akik Magyarországról, távoli világrészekből, más országokból érkeztek. Immár 33 éve, hogy mécset gyújtunk a sötét éjszakában s annak gyér világa mellett hirdetjük magyar sorsunk igazságtalanságát, és hogy amíg vagyunk, amíg 4-5 magyar összehajol, addig fogjuk meg egymás kezét és ne engedjük el azt, mert most a legnagyobb szükség van erre. A Magyar Társaság az elmúlt 4 évtized során mindig szolgálta azt az eszmét, hogy egyrészt a külföldre szakadt magyarságat össze kell fogni, öntudatában meg kell tartani, másrészt ugyanakkor küzdeni kell otthon maradt véreinkért, akár szülőhazánkban, akár a megszállt területeinken élnek. ll

11 Akik a mai világban élnek, talán nem tudják eléggé érzékelni sorsunk szomorú voltát, de a magamfajta idősülő sorstársaim még a boldog békevilág emlékeiből élnek, amikor az igazság, a tisztesség, az adott szó szentsége volt mértékadó. Ma mindennek az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. Az áldemokrácia jól hangzó hamis jelszavai lezüllesztik a társadalmat, az emberek megbízhatatlanok. Hamis zászlók alatt mindent ígérnek a népnek, azután ígéreteiket nem tarlják be. Összejöttünk, hogy egymás szemébe nézzünk, keressük az igazi embert, aki alkalmas lenne hazánkat és magyarságunkat kivezetni ebből a nehéz helyzetből és nem tudjuk, hogy kinek higgyünk. Mi nem vagyunk embergyűlölők~ - - mi nem akatjuk a másét, csak a sajátunkat szeretnénk megőrizni vagy visszakapni azt, amit elraboltak tőlünk. Mi az igazságot keressük és a békét akatjuk szolgálni. Ellentétek közölt mozgunk. Kongresszusunkon nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy ki milyen nagy ember, és miként kívánja megmenteni a hazát, ha eddig azt nem tette meg, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mit tett eddig eredményesen és miben lálja a jövő kibontakozásának lehetőségél és abban miként tud részt vállalni. Öndícséret helyett haggyuk, hogy mások értékeljék munkánkat. Itt annak, van helye, hogy olyan vérszerző dé st kössünk, amilyent Arpád fejedelem kötött: c::gyesített 7 törzset és megalapozta ll 00 éves magyar hazánkat. Osszefogás nélkül elvérzünk.csak pozitív emberekre van szükségünk, akik úgy gondolkoznak, hogy először a haza, azután az embertársaink szolgálata, csak a végén gondolnak önmagukra. Gondolok itt Széchenyi Istvánra, aki nem azt kérdezte, hogy mit adtok, hanem saját vagyonából alapította meg a Magyar Tudományos Akadémiát és számtalan gazdasági berendezéssel ajándékozta meg magyarságunkat. Vagy gondoljunk vitéz Nagybányai Horthy Miklósra, aki nem önmaga, hanem a hozzá hasonló gondolkozású magyarokkal- p~r év alatt- megcsonkított, számtalan sebből vérző hazánkat újra életképessé tette. Hol vagyunk mi ezektől a nagy emberektől? A jó Isten áldását kérem munkánkra. Legalább erre a pár napra fogjuk meg egymás kezét. Egyéniségünk maradjon a háttérben és mindnyájunkat az összefogás szelleme vezéreljen. 12

12 Dr. Nádas Gyula megnyitja a Szabadvilági Magyarak VI. Világkongresszusát és a XXXIII. Magyar Kongresszust. (Kemenes István) Mi, ma, a magyar nemzet fiait tarthatjuk az egyik legkulturáltabb fajnak, nemcsak egyedeit, de az egész tömegét. Nincs még egy nemzet, amely oly sok tudóst, művészt, feltalálót adott volna a világnak az atombambáig bezárólag, mint a magyar. Itt az ideje, hogy nemzetközi szemlélethen is megértsük a nagy problémákat. Fogjunk össze és vigyük győzelemre a következő évezredekre azokat az eredményeket, amelyekre lehetőséget elődeinktől kaptunk. Végezetül idézem Hugo Victor szavait: "Magyarország nem halt meg és nem halhat meg, mert a nemzetek halhatatlanok... Ez a kiváló nemzet kitör sírjából, ahova az önkény fektette. Addig, amíg a függetlenségi szellem, az erény, a hősiesség, a dicsőség s a szabadságvágy él, Magyarország is él". Egységben az erő! Legyünk önzetlen tagjai nemzetünknek. A Magyar Kongresszust az igazi béke és egyetértés jegyében megnyitom. * * * Dr. Nádas Gyula, a Magyar Kongresszus elnöke, közli a hallgatósággal, hogy dr. gróf Hoyos jános orvos, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség nagytanácsának elnöke, 13

13 ft. dr. Kada Lajos érsek, a bonni Nunciatura Apostolica vezetője, dr. Kávássy Sándor, a Független Kisgazdapárt Országos Központjának első alelnöke, országgyűlési képviselő, dr. Kiss Gyula, a Magyar Csendőrök Bajtársi Közösségének elnöke, dr. Kappány Endre, a Magyar Szent Korona Világszövetségének elnöke, dr. Nagykállói Nagy Gyula, a Szent Korona Védelmezői Szövetségének titkára, Saáry Éva, az Árpád Akadémia szépirodalmi-esztétikai osztályának elnöke, vitéz Serényi István, a Vitézi Rend központi törzskapitánya, Surjánszky Jenő, az Európai Magyar Szabadságharcos Szövetség franciaországi elnöke, vitéz Szakály János, az Európai Magyar Szabadságharcos Szövetség angliai elnöke, dr. Torgyán József, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt országos elnöke, országgyűlési képviselő, dr. vitéz Zsigmond András orvos, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség európai titkára. A Szabadvilági Magyarak VI. Világkongresszusa és a XXXllL Magyar Kongresszus résztvevőit külön köszönti, köztük dr. Szilágyiné Császár Teréziát, a Keresztény Demokrata Néppért alelnökét A washingtoni magyar követség képviseletében a kettős kongresszuson jelen volt: dr. Szentkláray Ferenc rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a nagykövet helyettese, dr. Mezei István első titkár, a tudományos és technikai ügyek tanácsosa, Szabó Csaba kulturális tanácsos. 14

14 Il. MAGYAR EGYEZTETŰ TESTÜLET Bánkuty Géza (Holmes Beach, FL): Az előadó szeretettel köszönti - személy szelint külön is - a Magyarországról érkezett országgyűlési képviselőket és politikusokat, valamint a washingtoni magyar nagykövetség kiküldötteit A megnevezetteket a közönség hosszan tartó tapssal köszönti. Majd az előadó így folytaga: Kezemben tartok egy ~örömbölést, egy lármafa-dübörgést, egy vészharang-kongatást: "Ebredj magyar, vedd kezedbe sorsod, míg módod van erre!" A székely szívű és örök magyar lelkű gróf czegei Wass Albert, a Magyar Egyeztető Testület fővédnöke, intézí hozzám és minden honfitársunkhoz a következő megrázó kiáltványt. "Ébredj, magyar és vedd kezedbe sorsodat, míg módod van erre"! Bánkuty Géza, a MET elnöke és dr. Nádas Gyula (Somogyi Ul) 15

15 Aggódó, szívet megrázó határtalan hazaszeretet van ebben a kiáltásban. Ma nem lebombázott hidakat, vasutakat és városokat kell újjáépíteni, hanem azt a nemzetet, amelyet az elmúlt majdnem év erkölcsi, gazdasági és politikai romlásba taszított. A kegyetlen vörösök erkölcstelen kiszolgálói még ott vannak vezető gazdasági és politikai poziciókban. Ezek a kollaboránsok most, a vörös szín helyett a nemzeti színű lobogót teritik magukra. Ök az igazi újmagyarok, akiknek Trianon említése "politikai hiba", akik számára a múltban elkövetett atradtások elévültek, akik számára egyes képviselők fasiszták, nyilasok és antiszemiták. Akik számára minden nemzeti érzésű magyar szélső jobboldali. Gúnyosan mosolyognak rajtunk, beszédeket tartanak: "Mit jelent az, hogy nemzeti?" Mit jelent a történelmi Magyarország? Hol élünk mi? -kérdezik. Nem látjuk, hogy ez a világ már elmúlt? Bírálnak mindent, ami nemzeti és mindenkit, aki magyar. Szédítik népünket és a hiszékeny Nyugatot. Tudjuk, hogy a Nyugat nem veszi észre vagy talán nem akarja, hogy azok, akik azelőtt brutális elnyomás alatt kihasználtak bennünket, azok, akik lelkesen támogatták a volt Szovjetuniót nyugatellenes harcában, ami 10 és 10 ezer fiatal amerikai életébe került Koreában és Vietnamban: ma vezető pozíciókban ülnek a minisztériumokban, a vállalatok vezérigazgatói székeiben és felelősségre nem vonhatók. Védi őket a félremagyarázott és egyoldalú, éretlen magyar demokrácia és a feledékeny Nyugat. Ök azok, akik mindent elkövetnek, hogy az ország tovább süllyedjen erkölcsileg, gazdaságilag. Hiszen érdekük, hogy a nép elégedetlen legyen, hogy éhes maradjon, hogy kihasználtnak érezze magát, mert akkor jöhet el újra az ő órájuk, akkor tudják bizonyítani, hogy ma rosszabb, mint azelőtt volt. Válasszatok bennünket! - kiáltják majd. És ha hatalomra jutnának 1994-ben, a szabad Nyugat teljes erővel erkölcsileg és anyagilag állna mögöttük. Hiszen "szabad" ':álasztások vannak; nyernének a nép "szabadakaratából". Es kérdezem, ha ez bekövetkeznék, melyiketek sétálna majd szabadon, félelem nélkül a Dunaparton, nyaraina a Balaton mellett vagy gondolna a végleges hazatelepülésre? Átgondoltátok komolyan, mit jelentene nekünk az új baloldali visszarendeződés?" 16

16 "Ébredj Magyar"! Aggódó, szívet megrázó határtalan hazaszeretet van Wass Albert kiáltványában. Az idő eljárt, a holnap itt van. Ébredj, magyar! Ma parlamentünkben, ahol minden folyosó és terem, lépcső és oszlop, szabor és festmény keresztény történelmi hazánkat jelképezi, rriég ott ülnek, bár nem oda tartoznak jellemben, erkölcsben, öltözékben, a nemzetünket romboló, apáinkat, testvéreinket börtönökbe juttatott kommunista rendszer kiszolgálói és utódai. És nem lesz új Magna Carta, nem lesz nemzeti feltámadás, nem lesz erkölcseiben tiszta és gazdag_j!lagyar ifjúság és nem lesz "Hiszekegy", ha nem egyesítjük nemzeti és gazdasági erőinket ittkinn és otthon a nemzetben gondolkozók nek a magyar történelem sarokkövének kell lennie, 1994-nek a vörös szenny halálos ágya előkészítőjének és végrehajtójának kell lennie. Ébredj, magyar, rajtad múlik!" A MET gondolata, amely másfél évvel ezelőtt itt, Amerikában fogamzott meg, három barátom, dr. Zétényi Zsolt, Szilasy György és Pongrácz Gergely nevéhez fűződik. A gondolatból valóság lett s a félszáz alapító tag közül ma itt üdvözölhetjük hazai képviselőinket és neves közéleti személyiségeinket A nemzeti politikában egységes Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Svájc szabadságharcos szövetségei és a Magyar Harcosok Baráti Közössége, a volt Politikai Foglyok és Frontharcos Magyarak Világszövetsége és a nyugati világban élő szervezett magyar társadalmi és politikai szervek sokasága fog itt ma kezet, hogy mint történelmünk oly sok tragikus órájában, egységesen küzdjön az erkölcsében tiszta, magyarságában nemzeti parlamentért Azért a parlamentért, amely törvényt hoz minden olyan kérdésben, amely történelmi Magyarországunk érdekeit szolgálja. Ezt a magyar összetartást kérem az itt megjelent honfitársaimtól * * * Mit akar a MET? A Magyar Egyeztető Testület a magyarság politikai és nemzeti széttagoltsága ellen küzdő - nemzetközi jellegű - független, konzultatív társadalmi szervezet, amely alapelvének 17

17 ... co Dr. Nádas Gyula, a Szabadvilági Magyarak VI. Világkongresszusának elnöke és Szilasy György országgyű lé si képviselő, Bánkuty Géza, dr. Zétényi Zsolt országgyűlési képviselő, dr. Nagy László, Bogdán Emil országgyűlési képviselő, Rácz Sándor, Dénesjános országgyűlési képviselő, Király B. Izabella országgyűlési képvis elő, Király Béla, Roikjános országgyűlési képviselő és dr. Hasznos Miklós országgyűlési képviselő ( Abelovszky Arpád)

18 tekinti a magyar nemzet oszthatatlanságát és törvényes jogát a nemzeti önrendelkezésre. A Magyar Egyeztető Testület következetesen munkálkodik az egyetemes magyarság, közte az erdélyi, romániai, kárpátaljai, felvidéki, délvidéki, Lajta-bánsági, és.az emigrációs magyarság cselekvési egységéért, vállalja a történelmi felelősséget minden magyarért Célja érdekében tudatosítja népünkben és a Kárpát-medence minden népcsoportjában azokat a történelmi értékeket és hagyományokat, amelyek az itt élő népek és kultúrák békés együttélését, töretlen fejlődését a Kárpát-medence gazdasági egységére alapozottan évszázadokon át jellemezték és erősí tették. Ezért a Magyar Egyeztető Testillet politikai küzdelmet vállalva következetesen keresi és építi azokat a kapcsolatrendszereket és együttműködési módszereket, amelyek a Kárpát-medenceiek egymásrautaltságát erősítik és ápolják. A Magyar Egyeztető Testület időszerű feladatának tekinti továbbá a széles alapokon nyugvó nemzeti választási koalíció létrejöttének elősegítését is. A Magyar Egyeztető Testület ideológiai munkáját a szentistváni állameszme és az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eszmeisége, valamint a népi-nemzeti diplomáciai küzdelem felélesztésének a szükségessége hatja át. A Magyar Egyeztető Testület jelszava: Ne civódj! Ne pártoskodj! Tömörülj! Hetyey Sándor (Fairfield, Vic., Ausztrália): TÁMOGASSUK A MAGYAR EGYEZTET6 TESTŰLETET Magyarország és a magyar nemzet sorsdöntő napoknak néz elébe. Az 1994-es választások könnyen eldönthetik a nemzet sorsát, nem csupán a soron következő választásig, hanem talán évtizedekre vagy évszázadokra! N em akatok nagy szavakat használni, de talán végleg. Láthatjuk vagy legalábbis minden látó és látni akaró embernek látnia kellene, hogy otthon teljes erővel megindult a visszarendeződés. A 94-es választásokra az "ellenzék" pártjainak, 19

19 tehát a liberálisoknak, a szocialistáknak és a kommunistáknak, a média fegyverein kívül, korlátlan pénz áll a rendelkezésükre. Kezükben van ezen kívül a jól felszerelt és kiépített pártszervezet és egy fegyelmezett követő csoport, mely el fog menni szavazni és szavazatát leadja, hűségesen arra az oldalra, ahonnan várja a lopott vagyon és az elorzott hatalom további, korlátlan és zavartalan megtartását Idézni kell itt Márai Sándor fogalomfedő szavait: "A kommunistától még nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem a z<>ákmányt!" Ha a régi rendszer "hivatalosan" is visszatér, akkor az úgy be fogja magát fészkelni a hatalomba, hogy azt onnan ötven évig nem lehet kimozdítani. Arról pedig ők gondoskodnak, hogy ötven év múlva már ne legyen, aki őket onnan kimozdítaná! A "szabadon választott" magyar országgyűlés első négy éve után oda jutott Szent István keresztény Magyarországa, hogy ott nehéz fönnmaradni egy kereszténynek és magyarnak! Az országot kifosztá szavjet hadsereg kitakarodása után, a szerencsétlen ország és nép ki van ugyanúgy téve a kifosztottságnak és rabszolgaságnak, mint azelőtt. Csupán a név más. Azelőtt: szavjet hadsereg. Most: International Monetary Fund. A kibontakozás egyformán nehéz mindkettő halálos öleléséből! Az egyetlen kivezető út: egy valóban nemzeti, keresztény országgyűlés megválasztása. Ez annyira fontos, hogy ennek az érdekében félre kell tennünk mindent, ami eddig szétválasztott bennünket és egységesen kell odaállnunk segíteni. Mert tudunk segíteni! A választásokhoz töméntelen pénzre van szükség. Ezt a hatalmas szükséges pénzösszeget az emigráció nem tudja előteremteni. Ez mindenki előtt világos. Annyit azonban össze tud adni a keresztény, nemzeti emigráció, hogy felhívást tudjunk küldeni minden szavazásra jogosult magyarnak, kérve s ha kell, könyörögve, hogy menjen el szavazni és szavazzon a keresztény nemzeti célkitűzésű pártokra. Annyit össze tudunk adni, hogy az igazságot akadálytalanul kimondó sajtótermékeink ezreit juttassuk a választásokig haza, ezzel is segíteni elfújni az elég vastag hamuréteget a hazaszeretet és magyarságtudat szunnyadó parazsáról! Mert él, ha mélyen 20

20 Balról: Dr. Sasvári László ügyvéd előad. (Somogyi Ul) Jobbról: Hetyey Sándor, az MHBK ausztjáliai főcsoportvezetője előad (Somogyi UI) eitakarva is, ilyen magyarságtudat és hazaszeretet a magyar milliók lelke mélyén és ezt kell segítenünk felszínre hozni. Sokat segithetünk a "levélakcióval" is. Ma már mindenki levelez haza 2-3 rokonával, baráljával, ismerősével Ha az ittkint élő egymillió magyar felnőtt 5-5 levelet küld haza barátainak és szeretteinek, azzal ötmillió szavazatot tud befolyásolni! Ezzel játszva meg lehet nyerni a választást! Mindez azonban csupán innen, kintről megvalósíthatatlan. Ez komoly összefogást igényel az otthon és az emigráció között! Az első komoly összefogás 50 év óta. Az otthoniak ismerik a jelölteket. Azoknak a múllját, beállítottságát és az esélyeit Rájuk kell hallgatnunk, mielőtt valaki mellé is odaállnánk. Az otthoniaknak is van azonban figyelni valója. A jelenlegi kormány-koalíció párljai a jelenlegi összeállításuk ban, a nemzet jövőjére nézve, elfogadhatatlanok. Az MDF-ből a nemzeti jobboldal kizárása, a Kisgazdapárt szétszakadása és a Keresztény Demokrata N éppártban a nemzeti oldal teljes háttérbe szorítása, nem adnak a bizalomhoz alapot. 21

21 A kommunista rémuralom főbűnösei felelősségre vonásának az elmaradása, a földosztás és a kárpótlás elhúzódása, a korrupció eltűrése és főleg az ukrán-magyar Alapszerződéssel járó hazaárulás elkövetése, a magyar népet és az emigrációt teljesen elidegenítették a kormánykoalíció jelenlegi összetételétől. Nem segítség azonban új, töredék-pártok alapítása, pártszervezet, sajtó, pénz és ismert politikai vezetők nélkül. ilyen kezdeményezések csak ronlják egy nemzeti győzelem esélyeit és semmi konstruktiv célt nem szolgálnak. Ki kell térnem rá, akár tetszik az egyes személyeknek, akár nem: az otthon ismert és megbecsült politikusoknak le kell nyelni a személyes büszkeségüket, sértődöttségüket, hatalomvágyukat és össze kell állniuk egy keresztény, nemzeti választási koalícióban, melynek egyetlen célja a visszarendeződés megakadályozása. Ilyen összefogás nélkül nincs remény a választás megnyerésére és a vesztéssei járó sorstragédiáért ezek a vezetők felelősek a magyar néppel szemben a történelem előtt! Ezt át kell érezniük. Amennyiben erre képtelenek, nem alkalmasak vezetésre és a magyar nép bizalmára, megbecsülésére! Hogy vátjunk őszinte odaállást az annyiszor becsapott és kirabolt magyar néptől, ha írásban és szóban egyebet sem lát napról-napra, mint azoknak az egymás elleni mocskolódását, akiket ki kellene tüntetnie bizalmával? Véleményem szerint alapos megfontolás tárgyává kell tenni elgondolásainkat és a megvalósítás módszereit. Most, azonnal, mert a választások ideje rohamosan közeledik! Biztosan állíthatom, hogy mindnyájan egyformán segíteni akarunk, tehát csupán az együttes munka módozatait kell megtaláln unk. Ehhez és a Testületjövőbeli eredményes munkájához kérem, nagy szeretettel kérem a jelenlevő személyek és közösségek hozzáállását, segítségét, mert rengeteg a munka és a nehézség, ami előttünk áll, de vallom és hiszem, hogy a nemzeti emigrációban megvan a tehetség és főleg az akarat a sikeres megoldáshoz. 22

22 Vitéz Martonfalvay Hugó (Glen Cove, NY): LEVÉLÍRÁSI HADJÁRAT A magyar nemzetben való gondolkodást próbáltam képviselni abban az időben is, amikor még a magyarországi képviselők nem tudtak kijutni hozzánk és beszélgetni velünk. Az emigráció szerepének meg kellett változnia. Mi ezt úgy látjuk, hogy az emigrációnak segitenie kell az otthont. Ezt, gondolom, jól-rosszul meg is tettük. Mikor a MET gondolata felmerült, mi ezt boldogan tettük magunkévá, mert azt láttuk, hogy ezzel egység felé lehet vinni a magyar jövő ígéretét és itt is érvényesíteni tudjuk katalizátori szerepünke!. Ezért mindjárt megragadom az alkalmat arra, hogy a "Hadak Ugán"-nak, a mi kis folyóiratunknak július-augusztusi számából felolvassam a következő közleményt: "A közelgő magyarországi választásokkal kapcsolatban az MHBK tárnagalja a MET munkáját. Célunk annak elérése, hogy olyan magyarak kerüljenek - választások úlján - előtérbe, akik a hazát kívánják elsősorban szolgálni és akik a független, keresztény Magyarországért akarnak harcolni és annak jövőjét új erkölcsiséggel, becsülettel és odaadással tudják szolgálni. A kommunista múlttal szakítani kell és meg kell büntetni azokat, akiknek magyar vér tapad a kezükhöz. Ezt elvárjuk azoktól, akik a mi támogatásunkat ki akarják érdemelni. Most levélírási hadjáratot indítunk el. Kérjük, hogy minden emigrációs magyar írjon haza minden rokonának és ismerősének. Kérje őket, hogy menjenek el szavazni éspedig olyanokra szavazzanak, akik elsősorban a nemzeti érdekeket tartják szem előtt és azokat akarják megalkuvás nélkül szolgálni. A magyar nemzetnek át kell formálódnia olyan országgá, ahol a tisztesség, becsület, hazaszeretet és a tiszta erkölcs ismét győz az ármányossággal szemben. Kérjük minden bajtársunkat, barátunkat, olvasóinkat, rokonainkat, ismerőseinket, hogy tegyék magukévá ezt a gondolatot és a levélírás hadjáratát mielőbb és minél szélesebb körben indítsák el!" Boldogan jelenthetem, hogy ez a hadjárat valóban elindult. Most ismét kérem, főként az egyesületek vezetőit, hogy vigyék ezt 23

23 a gondolatot magukkal haza és szalgálják ezt a gondolatot. Saját egyesületeiken keresztül szélesítsék ki ezt a munkát és írjanak, amennyit csak lehet s ahányszor csak lehet. Ehhez nem nagy anyagi áldozat szükséges és nem sok idő kell. Kérjük, hogy ezt terjesszük, mint hadjáratot, vigyük barátaink és ismerős e ink elé. A legutolsó "Hadak Úgán"-ban, az én kis rovatomban, amelynek címe "A központi vezető jelenti", külön bekezdés mondja: "Örömmel jelenthetem, hogy a levélíró hadjárat megindult, folyamatban van, sikere csak tőlünk függ. Kérem a többi hazafias egyesületet, hogy mindenki csatlakozzék ehhez a munkához, tegyünk félre minden személyes ellentétet, hogy munkánk sikeres legyen a jobb magyar jövő reményében". Támogassuk a MET áldozatos munkáját, amely otthon - az emigráció nagy részének támogatásával-ezért küzd! Végezetül csak azt kérem, hogy az az idő, amelyet itt - remélhetőleg eredményesen - együtt töltünk el, meghozza azt az egységet, amire szükségünk van, hogy feladatainkat a választásokkal kapcsolatban megoldjuk és segítsük azokat győzelemre, akik azt megérdemlik, akik elsősorban a magyar nemzet ügyét szolgálják. Ezért kérem mégegyszer a jelenlevőket, ha vannak is emigrációs csoportbeli különbségek egymással, tegyük ezt most félre és próbáljuk úgy előbbre vinni dolgainkat, hogy azzal Magyarország boldogulását tudjuk elősegíteni. Stirling György ( Arlington, V A): A V ÁIASZT ÁSOK KILÁTÁSAI Három és fél év telt el az 1990-es választások óta és még fél év van hátra a következő választásokig. Nyilvánvaló, hogy a hátralevő rövid idő alatt a koalíciós kormány már nem tehet csodákat és pár hónap alatt nem oldhatja meg azokat a problémákat, amelyek hivatalba lépése óta felhalmozódtak és amelyekkel megbirkózni eddig képtelen volt. Ezért nyugodtan eljátszhatunk egy képzeletbeli választás lehetőségével és felvethegük a kérdést: ha ma járulnának az urnákhoz a magyar választópolgárok, vajon milyen eredménnyel végzödne a 24

XXXTH ANNDAL CONGRESS of

XXXTH ANNDAL CONGRESS of PROCEEDINGS of the XXXTH ANNDAL CONGRESS of Hungarz"an Scientzfic, Literary, and Artistic Assocz"atz"on P APERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED by Dr.

Részletesebben

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas A XXXVII. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIItb ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE

A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIIIth ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

A XLVI. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVKÖNYVE

A XLVI. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVKÖNYVE A XLVI. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XLVIth ANNUAL CONGRESS of the Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian

Részletesebben

A XL. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXV. ÉVKÖNYVE

A XL. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXV. ÉVKÖNYVE A XL. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXV. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XLth ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Litermy and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists,

Részletesebben

PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World.

PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World. PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World EDITED by Dr.János

Részletesebben

PROCEEDINGS. of t h e XV. ANNUAL CONGRESS

PROCEEDINGS. of t h e XV. ANNUAL CONGRESS PROCEEDINGS of t h e XV. ANNUAL CONGRESS of Hunganán Sáentific, Lz"l erary and Artútz"c Assodalion Papers presented by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World Edz"ted by Dr. jános

Részletesebben

PoLíSz 127. Minden becsületes szívnek legszentebb a hon. 1 % a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! 2010 tavasz. Gróf Széchenyi István

PoLíSz 127. Minden becsületes szívnek legszentebb a hon. 1 % a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! 2010 tavasz. Gróf Széchenyi István Minden becsületes szívnek legszentebb a hon (Bécs, 1791. szeptember 21. Döbling, 1860. április 8.) A nemzet agya volt õ, mely egységgé tette az addig szinte öntudatlan politikai reflex-mozgásokat. (M.

Részletesebben

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 23. SZÁM 2009. JÚNIUS 18. 200 FORINT OTTHONOD A BANKÉ!

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 23. SZÁM 2009. JÚNIUS 18. 200 FORINT OTTHONOD A BANKÉ! IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 23. SZÁM 200 FORINT OTTHONOD A BANKÉ! AZ MSZP VEZETTE KORMÁNY HITELEK FELVÉTELÉRE BUZDÍTOTT ÉVEKEN ÁT MINDENKIT. MA A BANKOKON KERESZTÜL NEM CSAK A KAMATOT HAJTJA BE, HANEM AZ OTTHONT

Részletesebben

PROCEEDINGS of the. XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of. Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on

PROCEEDINGS of the. XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of. Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatzon PROCEEDINGS of the XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World REPORT FROM

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER Az összefogás győzelme volt a nándorfehérvári diadal A közgazdaságtan természetéből adódóan más tudomány a fizika, mint a történelem;

Részletesebben

Isten, áldd meg a magyart! Nemzeti hitvallás

Isten, áldd meg a magyart! Nemzeti hitvallás Vagyunk... leszünk... Melléklet Mikó Imre: A világlátott lokálpatrióta 78 2011. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja Isten,

Részletesebben

A forradalom folytatódik

A forradalom folytatódik 200 forint MUNKÁSPÁRT 1 A forradalom folytatódik Hugó Chávez újra győzött Interjú Thürmer Gyulával a 11. oldalon 2 BALSZEMMEL balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent

Részletesebben

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint 2013. október 12. MUNKÁSPÁRT 2013. október 12. 1 200 forint Hagyod, hogy a pénzük döntsön? Alapvető élelmiszer ÁFA: 0%. Gazdagok vagyonadója: 40%. Többkulcsos SZJA? Igen! Alanyi jogon járó nyugdíj? Igen!

Részletesebben

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Új Alaptörvénye van Magyarországnak Egy esztendeje, hogy a választópolgárok a választások második fordulójában korábban példátlan,

Részletesebben

2007. szeptember Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

2007. szeptember Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja Vagyunk... 63 2007. szeptember Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja A tartalomból "E fiúkért valaki felelõs"..... 4-5. Erdélyország

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK XXXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA

Részletesebben

A pénz álbal kerekasztala

A pénz álbal kerekasztala VII. (XXIII.) ÉVFOLYAM, 09. SZÁM MUNKÁSPÁRT $ A pénz álbal kerekasztala 200 forint 1 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk, amit csak

Részletesebben

Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát!

Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát! 2013. MÁRCIUS 9. MUNKÁSPÁRT 2013. MÁRCIUS 9. 1 200 forint Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát!

Részletesebben

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 45. SZÁM 2009. DECEMBER 3. 200 FORINT KÖLCSÖNÁLOM

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 45. SZÁM 2009. DECEMBER 3. 200 FORINT KÖLCSÖNÁLOM 200 FORINT KÖLCSÖNÁLOM AZ MSZP KORMÁNY ELHITETTE, HOGY ÉRDEMES ELADÓSODNI, KÖLCSÖNBŐL MINDEN MEGKAPHATÓ. MÁRA KIDERÜLT: MINDEZ CSAK ÁTVERÉS. A VÉGÉN AZ BANK MÉG AZ OTTHONRA IS RÁTESZI A KEZÉT! 2 BALSZEMMEL

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

A XII.,, MAGYAR, TALALKOZO, KRONIKAJA

A XII.,, MAGYAR, TALALKOZO, KRONIKAJA A XII.,, MAGYAR, TALALKOZO, KRONIKAJA Közzéteszi: NÁDAS JÁNOS DR. ÁRPÁD KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT CLEVELAND, OHIO 1973 Minden jogot fenntartunk. A közlemények, előadások és hozzászólások tartalmáért szerzőik

Részletesebben

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. DECEMBER Horvátországban is győztek a keresztény európai értékek A Kereszténydemokrata Néppárt Országos választmánya december 14-i ülésén

Részletesebben

Magyar nők a nagyvilágban Konferencia 2014. március 1-2.

Magyar nők a nagyvilágban Konferencia 2014. március 1-2. -1- Megnyitó beszéd Ékes Ilona országgyűlési képviselő, az Európai Regionális Szervezet elnöke Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

A Munkáspárt a hõs felszabadítókra emlékezett

A Munkáspárt a hõs felszabadítókra emlékezett VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉV OLYAM 7. SZÁM 2005. február 18. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP A GKP 17. KONGRESSZUSA Erõsebb kommunista pártot! Marx, Lenin, 1917, harc a német fasizmus

Részletesebben

Budapest trónfosztása

Budapest trónfosztása VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Budapest trónfosztása Magyarország lakosságának a nyolcvan százaléka vidéken él. Vagyis nem Budapesten, ebben a kiemelt és minden település fölé helyezett, túlfejlett városban.

Részletesebben