PROCEEDINGS of the. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROCEEDINGS of the. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by"

Átírás

1 PROCEEDINGS of the ~dannualcong~s of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World REPORT FROM THE VI. WORLD CONGRESS OF HUNGARIANS IN THE FREE WORLD EDITED by Dr. Rózsa Nádas and Dr. Ferenc Somogyi Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1994

2 'l ' A xxxm. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÖNIKÁJA BESZÁMOLÓ A SZABADVILÁGI MAGY AROK VI. VILÁGKONGRESSZUSÁRÓL Szerkesztette: DR NÁDAS RÓZSA és DR SOMOGYI FERENC Árpád Könyvkiadó V állalat Cleveland, Ohio 1994

3 Copyright l 994 by Dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Vállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények - előadások és felszólalások -- tartalmáért szerzőik felelősek! Minden jogot fenntartunk! A képek felvételeinek ké szítőit záróje/ben rövidítéssel közöljük Copyright 1994 by Árpád Publishing Campany Ali rights reserved No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without prior wrítten permission from the publisher except in the case of bríef quotatfons ernbodled in eritical articles and reviews. Publisher: Árpád Publisbing Company, 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio Typographer: Compsetting, Thornridge Ave., Cleveland, Ohio Library of Congress Catalog Card Number: ISBN X Printed in the United States of America 4

4 ASZERZŰK ABELOVSZKY ELIZ BÁNKUTY GÉZA BUZÁNÉ ORMAI ILDIKÓ DR. chaszar EDE MAG. CSOKNYAI PÉTER CSURKA ISTVAN DÉNESJÁNOS DR. ECKHARDT MÁRIA DR. ÉRDY MlKLÓS VITÉZ FALK VIKTOR FEJÉR PÁL GÖRGÉNYI LÁSZLÓ VITÉZ HARASZTHYNÉ K. KA TI HARKAYNÉ S.JÓZSA DR. HASZNOS MlKLÓS HETYEY SÁNDOR DR. INCZE LAJOS DR.JAJCZAY FRIGYES JESZENSZKY GYÖNGYI JESZENSZKY ISTVÁN KIRÁLY B. IZABELLA FT. KISS BARNABÁS, OFM KOV ÁCH G. ISTVÁN KOVÁCHNÉ B. ÁLMÁSZT DR. LÁCZAY ERVIN LÁNG I MÁRIA DR. VITÉZ LENGYEL ALFONZ ZOLCSÁKISTVAN előadásai, DR. MAILÁTH ISTVÁN MARCZI ZOLTÁN VITÉZ MARTONFALVA Y HUGÓ DR. MESTER FI ORE FT. DR. MISKOLCZY KÁLMÁN, SCH.P. FT. MUSTOS ISTVAN, SCH. P. DR. NAGY LÁSZLÓ DR. NÁDAS GYULA NESZLÉNYIJUDIT NÉMETH GYULA NÉMETH EDIT DR. PUNGOR ERNÓ RÁCZSÁNDOR VITÉZ RELLE FERENC DR. SASVÁRI LÁSZLÓ SISA ISTVÁN DR. SOMOGYI FERENC SÓBERNÁT STIRUNG GYÖRGY SZALA Y RÓBERT SZAPPANOSISTVAN SZILASY GYÖRGY TÓTH-KURUCZ MÁRIA ÜRMÖSANTAL DR. WAGNER FERENC DR. W ALTERISTVAN DR. ZÉTÉNYI ZSOLT valamint az elhangzott felszólalások vagy írásban beküldött hozzászólások, javaslatok, beszámolók és párhuzamos ülések összefoglalói alapján sajtó alá rendezte: SOMOGYI FERENC DR (A bekaldött előadásokat lehet6leg teljes egészükben, kivonatosan vagy legalább címük szelint közöltük.) 5

5 Á TrEKINTÉS L II. III. IV. v. VI. VII. vm. IX. x. XI. XII. xm. XIV. XV. XVL XVII. x vm. Előszó helyett A Szabadvilági Magyarak VI. Világkongresszusa és a XXXID. Magyar Kongresszus megnyitása. A Magyar Egyeztető Testület A magyarországi keresztény nemzeti pártiak és politikusok felszólalásai. A külföldi magyarak csúcsszervezete. A XXXID. Magyar Kongresszuson elhangzott előadások. Elszakított területeink ősmagyar lakosságának sorsa és jogainak biztosítása. Kiállítások. Irodalmi és művészest. Díszvacsora eredményhirdetéssei és kitüntetésekkel. A Magyar Bál. V eszteségeink. A nemzet szolgálatában. Beszámolók. Zárónyilatkozat Az Árpád Akadémia XXVIII. évi rendes közgyűlése. A XXXill. Magyar Kongresszus keretében rendezett ülések és előadássorozatok. Életrajzi adatok. l. függelék: Görgényi 2. függelék: Pályázat 3. függelék: Trianon Névmutató. Részletes tartalommutató. 6

6 ELŰSZÓ HELYEIT Papp- Váry Elemérné (Sziklay Szeréna): HITVAllÁS Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Ez az én vallásom, ez az én életem, Ezért a keresztet vállaimra veszem, Ezért magamat is reá feszíttetem. Szeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők lelkébe, Lángbetűkkel írni véres magyar égre: Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogód selymére, Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe, Halottak országát feltámasztod véle. Harcos, ki ezt hiszed, csatáclat megnyerted, Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted, Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved. Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél, Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél, Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött, Mert az minden halál és kárhozat fölött Az élet Urával szövetséget kötött. 7

7 Annak nincs többé rém, mitől _ megijedjen, Annak vas a szíve minden vésszel szemben, Minden pokol ellen, mert véle az Isten! Annak lába nyomán zöldül a temető, Yirágdíszbe borul az eltiport mező, Edes madárdaltól hangos lesz az erdő. Napsugártól fényes lesz a házatáj a, Mézes a kenyere, boldogság tanyája, Minden nemzetségén az Isten áldása. Magyar! Temost árva, elhagyott, veszendő, Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő, Magyar, legyen hited s tiéd a jövendő. Magyar, legyen hited és lészen országod, Minden nemzetek közt az első, az áldott, Isten amit néked címeredbe vágotl Szíved is dobogja, szavad is hirdesse, Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este, Véreddé hogy váljon az ige, az eszme: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában! -- Ámen! 8

8 I. A SZABADVll.ÁGI MAGYAROK VI. Vll.ÁGKONGRESSZUSA ÉS A XXXIII. MAGY AR KONGRESSZUS MEGNYITÁSA A XXXIII. Magyar Kongresszus és a Szabadvilági Magyarak VI. Világkongresszusa november 25. és 28. között a Holida y Inn Lakeside City Center termeiben (1111 Lakeside Avenue) folyt le. Ünnepélyes megnyitása november 26-án, pénteken délelőtt fél 10 órai kezdettel történt. Ft. Kiss Barnabás, O.F.M. (Cleveland, OH): MEGNYITÓ IMÁDSÁG Isten akaratából születünk egy-egy nép fiának és leányának. Mi magyarnak születtünk. Természetes ezért, hogy magunkénak érezzük nemzetünk múltját, sorsát, hivatását és jövőjét. Örülünk, amiben nagy és kiváló; de szamarkodunk amiatt, amiben vétkes. N ek ünk is fájnak sebei, megpróbáltatásai, szenvedései. Mindezek tudatában fohászkodunk most: Urunk, hatalmas Istenünk, Te vagy a béke, az egyetértés és jóság, Te vagy Atyja és Ura mindazoknak, akik a békesség és egység gondolatát ápolják. Add erődet és engedd, hogy a békének és az egységnek gyermekei legyünk. Magyarak Istene, akinek kezében van hazánk és népünk sorsa, áraszd mennyei áldásodat édes hazánkra; vezéreld akaratod szerint népünk vezetőit, hogy az igazság, a hűség és a béke áldásai boldogitsák országunkat. Adj, Urunk, megértést egymás feladata és élete iránt mindazoknak, akik együtt dolgoznak hazánk és népünk felvirágoztag

9 tásán. Add, hogy mindannyian megismetjük a fe l e lős s ég e t, amellyel tartozunk egymásnak. Áldd meg különös kegyelmeddel ezt a Magyar Kongresszust, annak vezetőit, megszervezőit és minde n résztvevőjét. Órizz meg attól, hogy egyéni érdek einke t hajhásszuk Segits át a feszültségeken, amelyek a megbeszélések és tárgyalások során adódhatnak. A nézetkülönbségek ellenére Balról: Ft. Kiss Barnabás OFM bevezet(i imát mond (Somogyi Lé/) Jobbról: vitéz Sornaljai Béla kartográ fus teremts egységet és megértést sorainkban. Add, hogy tiszteljük egymás véleményét és felelősséggel dolgozzunk a jöv e ndő tervek és feladatok sikeres megvalósításán. Urunk és Istenünk! Engedd, hogy visszaszerezzük világunkban a Te tiszteletedet. Hogy minél többen bátran imádkozzák velünk együttjöjjön el a Te országodjöjjön közénk a Te világod, az a világ, amelyben nincs többé marakodás, gyűlölet, háború, rettegés és félelem a holnaptól; olyan világ, amelyben testvérként élhetünk egymás mellett, ahol megértésben épíljük közös jövőnket és magyar történelmünket, egészen addig, amíg Te, Idők Ura, megengeded. Jöjjön el végre a Te országod, ahol nem kell többé gyanakodnunk, hátsó gondolatok után nyomoznunk, hanem nyugodtan egymás szemébe nézhetünk s nem keserítjük egymás életét, hanem 10

10 örömet szerzünk egymásnak; a jövőben pedig úgy élünk, ahogy azt T e eredetileg elképzelted rólunk. Éppen ezért a begyógyult sebeket ne szaggassuk fel, a jogos vagy vélt sérelmeket bocsássuk meg egymásnak, és legyünk méltók _az emberi, a magyar és a keresztény névre. Így nem távolodunk, hanem közeledünk egymáshoz és mindahhoz, amit közösen akarunk megoldani és megvalósítani. Ezáltal Hozzád is közel juthatunk, Urunk, és felrázzuk a világot, a benne szétszórt magyarságot, hogy csak a megértés, a bizalom, a testvéri hang, a szép tervek, a nemzetért való aggódás és a fajtánkan való segítés eredményezi a mi országunkat és a Te országodat Le akarjuk vetni a makacsságot, a gőgöt és az önfejűséget Terveinket és elképzeléseinket a Te akaratoddal szeretnénk egyesí ten i, hogy Általad és V e led megszabaduljunk minden külső és belső ellenségünktől, attól és azoktól, amelyek és akik mérgezik családjainkat, közösségeinket, egyházainkat és egész nemzetünket. Istenünk! Adj reményt és bizalmat, hogy ahogyan hitünk szerint eljön a Te országod, akkéntjöjjön el időben és életünkben a magyarak Magyarországa. Isten, áldd meg a magyart! Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH): MEGNYITÁS Szeretettel köszöntöm a kongresszusunkon megjelent kedves magyar testvéreinket, különösen akik Magyarországról, távoli világrészekből, más országokból érkeztek. Immár 33 éve, hogy mécset gyújtunk a sötét éjszakában s annak gyér világa mellett hirdetjük magyar sorsunk igazságtalanságát, és hogy amíg vagyunk, amíg 4-5 magyar összehajol, addig fogjuk meg egymás kezét és ne engedjük el azt, mert most a legnagyobb szükség van erre. A Magyar Társaság az elmúlt 4 évtized során mindig szolgálta azt az eszmét, hogy egyrészt a külföldre szakadt magyarságat össze kell fogni, öntudatában meg kell tartani, másrészt ugyanakkor küzdeni kell otthon maradt véreinkért, akár szülőhazánkban, akár a megszállt területeinken élnek. ll

11 Akik a mai világban élnek, talán nem tudják eléggé érzékelni sorsunk szomorú voltát, de a magamfajta idősülő sorstársaim még a boldog békevilág emlékeiből élnek, amikor az igazság, a tisztesség, az adott szó szentsége volt mértékadó. Ma mindennek az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. Az áldemokrácia jól hangzó hamis jelszavai lezüllesztik a társadalmat, az emberek megbízhatatlanok. Hamis zászlók alatt mindent ígérnek a népnek, azután ígéreteiket nem tarlják be. Összejöttünk, hogy egymás szemébe nézzünk, keressük az igazi embert, aki alkalmas lenne hazánkat és magyarságunkat kivezetni ebből a nehéz helyzetből és nem tudjuk, hogy kinek higgyünk. Mi nem vagyunk embergyűlölők~ - - mi nem akatjuk a másét, csak a sajátunkat szeretnénk megőrizni vagy visszakapni azt, amit elraboltak tőlünk. Mi az igazságot keressük és a békét akatjuk szolgálni. Ellentétek közölt mozgunk. Kongresszusunkon nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy ki milyen nagy ember, és miként kívánja megmenteni a hazát, ha eddig azt nem tette meg, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mit tett eddig eredményesen és miben lálja a jövő kibontakozásának lehetőségél és abban miként tud részt vállalni. Öndícséret helyett haggyuk, hogy mások értékeljék munkánkat. Itt annak, van helye, hogy olyan vérszerző dé st kössünk, amilyent Arpád fejedelem kötött: c::gyesített 7 törzset és megalapozta ll 00 éves magyar hazánkat. Osszefogás nélkül elvérzünk.csak pozitív emberekre van szükségünk, akik úgy gondolkoznak, hogy először a haza, azután az embertársaink szolgálata, csak a végén gondolnak önmagukra. Gondolok itt Széchenyi Istvánra, aki nem azt kérdezte, hogy mit adtok, hanem saját vagyonából alapította meg a Magyar Tudományos Akadémiát és számtalan gazdasági berendezéssel ajándékozta meg magyarságunkat. Vagy gondoljunk vitéz Nagybányai Horthy Miklósra, aki nem önmaga, hanem a hozzá hasonló gondolkozású magyarokkal- p~r év alatt- megcsonkított, számtalan sebből vérző hazánkat újra életképessé tette. Hol vagyunk mi ezektől a nagy emberektől? A jó Isten áldását kérem munkánkra. Legalább erre a pár napra fogjuk meg egymás kezét. Egyéniségünk maradjon a háttérben és mindnyájunkat az összefogás szelleme vezéreljen. 12

12 Dr. Nádas Gyula megnyitja a Szabadvilági Magyarak VI. Világkongresszusát és a XXXIII. Magyar Kongresszust. (Kemenes István) Mi, ma, a magyar nemzet fiait tarthatjuk az egyik legkulturáltabb fajnak, nemcsak egyedeit, de az egész tömegét. Nincs még egy nemzet, amely oly sok tudóst, művészt, feltalálót adott volna a világnak az atombambáig bezárólag, mint a magyar. Itt az ideje, hogy nemzetközi szemlélethen is megértsük a nagy problémákat. Fogjunk össze és vigyük győzelemre a következő évezredekre azokat az eredményeket, amelyekre lehetőséget elődeinktől kaptunk. Végezetül idézem Hugo Victor szavait: "Magyarország nem halt meg és nem halhat meg, mert a nemzetek halhatatlanok... Ez a kiváló nemzet kitör sírjából, ahova az önkény fektette. Addig, amíg a függetlenségi szellem, az erény, a hősiesség, a dicsőség s a szabadságvágy él, Magyarország is él". Egységben az erő! Legyünk önzetlen tagjai nemzetünknek. A Magyar Kongresszust az igazi béke és egyetértés jegyében megnyitom. * * * Dr. Nádas Gyula, a Magyar Kongresszus elnöke, közli a hallgatósággal, hogy dr. gróf Hoyos jános orvos, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség nagytanácsának elnöke, 13

13 ft. dr. Kada Lajos érsek, a bonni Nunciatura Apostolica vezetője, dr. Kávássy Sándor, a Független Kisgazdapárt Országos Központjának első alelnöke, országgyűlési képviselő, dr. Kiss Gyula, a Magyar Csendőrök Bajtársi Közösségének elnöke, dr. Kappány Endre, a Magyar Szent Korona Világszövetségének elnöke, dr. Nagykállói Nagy Gyula, a Szent Korona Védelmezői Szövetségének titkára, Saáry Éva, az Árpád Akadémia szépirodalmi-esztétikai osztályának elnöke, vitéz Serényi István, a Vitézi Rend központi törzskapitánya, Surjánszky Jenő, az Európai Magyar Szabadságharcos Szövetség franciaországi elnöke, vitéz Szakály János, az Európai Magyar Szabadságharcos Szövetség angliai elnöke, dr. Torgyán József, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt országos elnöke, országgyűlési képviselő, dr. vitéz Zsigmond András orvos, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség európai titkára. A Szabadvilági Magyarak VI. Világkongresszusa és a XXXllL Magyar Kongresszus résztvevőit külön köszönti, köztük dr. Szilágyiné Császár Teréziát, a Keresztény Demokrata Néppért alelnökét A washingtoni magyar követség képviseletében a kettős kongresszuson jelen volt: dr. Szentkláray Ferenc rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a nagykövet helyettese, dr. Mezei István első titkár, a tudományos és technikai ügyek tanácsosa, Szabó Csaba kulturális tanácsos. 14

14 Il. MAGYAR EGYEZTETŰ TESTÜLET Bánkuty Géza (Holmes Beach, FL): Az előadó szeretettel köszönti - személy szelint külön is - a Magyarországról érkezett országgyűlési képviselőket és politikusokat, valamint a washingtoni magyar nagykövetség kiküldötteit A megnevezetteket a közönség hosszan tartó tapssal köszönti. Majd az előadó így folytaga: Kezemben tartok egy ~örömbölést, egy lármafa-dübörgést, egy vészharang-kongatást: "Ebredj magyar, vedd kezedbe sorsod, míg módod van erre!" A székely szívű és örök magyar lelkű gróf czegei Wass Albert, a Magyar Egyeztető Testület fővédnöke, intézí hozzám és minden honfitársunkhoz a következő megrázó kiáltványt. "Ébredj, magyar és vedd kezedbe sorsodat, míg módod van erre"! Bánkuty Géza, a MET elnöke és dr. Nádas Gyula (Somogyi Ul) 15

15 Aggódó, szívet megrázó határtalan hazaszeretet van ebben a kiáltásban. Ma nem lebombázott hidakat, vasutakat és városokat kell újjáépíteni, hanem azt a nemzetet, amelyet az elmúlt majdnem év erkölcsi, gazdasági és politikai romlásba taszított. A kegyetlen vörösök erkölcstelen kiszolgálói még ott vannak vezető gazdasági és politikai poziciókban. Ezek a kollaboránsok most, a vörös szín helyett a nemzeti színű lobogót teritik magukra. Ök az igazi újmagyarok, akiknek Trianon említése "politikai hiba", akik számára a múltban elkövetett atradtások elévültek, akik számára egyes képviselők fasiszták, nyilasok és antiszemiták. Akik számára minden nemzeti érzésű magyar szélső jobboldali. Gúnyosan mosolyognak rajtunk, beszédeket tartanak: "Mit jelent az, hogy nemzeti?" Mit jelent a történelmi Magyarország? Hol élünk mi? -kérdezik. Nem látjuk, hogy ez a világ már elmúlt? Bírálnak mindent, ami nemzeti és mindenkit, aki magyar. Szédítik népünket és a hiszékeny Nyugatot. Tudjuk, hogy a Nyugat nem veszi észre vagy talán nem akarja, hogy azok, akik azelőtt brutális elnyomás alatt kihasználtak bennünket, azok, akik lelkesen támogatták a volt Szovjetuniót nyugatellenes harcában, ami 10 és 10 ezer fiatal amerikai életébe került Koreában és Vietnamban: ma vezető pozíciókban ülnek a minisztériumokban, a vállalatok vezérigazgatói székeiben és felelősségre nem vonhatók. Védi őket a félremagyarázott és egyoldalú, éretlen magyar demokrácia és a feledékeny Nyugat. Ök azok, akik mindent elkövetnek, hogy az ország tovább süllyedjen erkölcsileg, gazdaságilag. Hiszen érdekük, hogy a nép elégedetlen legyen, hogy éhes maradjon, hogy kihasználtnak érezze magát, mert akkor jöhet el újra az ő órájuk, akkor tudják bizonyítani, hogy ma rosszabb, mint azelőtt volt. Válasszatok bennünket! - kiáltják majd. És ha hatalomra jutnának 1994-ben, a szabad Nyugat teljes erővel erkölcsileg és anyagilag állna mögöttük. Hiszen "szabad" ':álasztások vannak; nyernének a nép "szabadakaratából". Es kérdezem, ha ez bekövetkeznék, melyiketek sétálna majd szabadon, félelem nélkül a Dunaparton, nyaraina a Balaton mellett vagy gondolna a végleges hazatelepülésre? Átgondoltátok komolyan, mit jelentene nekünk az új baloldali visszarendeződés?" 16

16 "Ébredj Magyar"! Aggódó, szívet megrázó határtalan hazaszeretet van Wass Albert kiáltványában. Az idő eljárt, a holnap itt van. Ébredj, magyar! Ma parlamentünkben, ahol minden folyosó és terem, lépcső és oszlop, szabor és festmény keresztény történelmi hazánkat jelképezi, rriég ott ülnek, bár nem oda tartoznak jellemben, erkölcsben, öltözékben, a nemzetünket romboló, apáinkat, testvéreinket börtönökbe juttatott kommunista rendszer kiszolgálói és utódai. És nem lesz új Magna Carta, nem lesz nemzeti feltámadás, nem lesz erkölcseiben tiszta és gazdag_j!lagyar ifjúság és nem lesz "Hiszekegy", ha nem egyesítjük nemzeti és gazdasági erőinket ittkinn és otthon a nemzetben gondolkozók nek a magyar történelem sarokkövének kell lennie, 1994-nek a vörös szenny halálos ágya előkészítőjének és végrehajtójának kell lennie. Ébredj, magyar, rajtad múlik!" A MET gondolata, amely másfél évvel ezelőtt itt, Amerikában fogamzott meg, három barátom, dr. Zétényi Zsolt, Szilasy György és Pongrácz Gergely nevéhez fűződik. A gondolatból valóság lett s a félszáz alapító tag közül ma itt üdvözölhetjük hazai képviselőinket és neves közéleti személyiségeinket A nemzeti politikában egységes Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Svájc szabadságharcos szövetségei és a Magyar Harcosok Baráti Közössége, a volt Politikai Foglyok és Frontharcos Magyarak Világszövetsége és a nyugati világban élő szervezett magyar társadalmi és politikai szervek sokasága fog itt ma kezet, hogy mint történelmünk oly sok tragikus órájában, egységesen küzdjön az erkölcsében tiszta, magyarságában nemzeti parlamentért Azért a parlamentért, amely törvényt hoz minden olyan kérdésben, amely történelmi Magyarországunk érdekeit szolgálja. Ezt a magyar összetartást kérem az itt megjelent honfitársaimtól * * * Mit akar a MET? A Magyar Egyeztető Testület a magyarság politikai és nemzeti széttagoltsága ellen küzdő - nemzetközi jellegű - független, konzultatív társadalmi szervezet, amely alapelvének 17

17 ... co Dr. Nádas Gyula, a Szabadvilági Magyarak VI. Világkongresszusának elnöke és Szilasy György országgyű lé si képviselő, Bánkuty Géza, dr. Zétényi Zsolt országgyűlési képviselő, dr. Nagy László, Bogdán Emil országgyűlési képviselő, Rácz Sándor, Dénesjános országgyűlési képviselő, Király B. Izabella országgyűlési képvis elő, Király Béla, Roikjános országgyűlési képviselő és dr. Hasznos Miklós országgyűlési képviselő ( Abelovszky Arpád)

18 tekinti a magyar nemzet oszthatatlanságát és törvényes jogát a nemzeti önrendelkezésre. A Magyar Egyeztető Testület következetesen munkálkodik az egyetemes magyarság, közte az erdélyi, romániai, kárpátaljai, felvidéki, délvidéki, Lajta-bánsági, és.az emigrációs magyarság cselekvési egységéért, vállalja a történelmi felelősséget minden magyarért Célja érdekében tudatosítja népünkben és a Kárpát-medence minden népcsoportjában azokat a történelmi értékeket és hagyományokat, amelyek az itt élő népek és kultúrák békés együttélését, töretlen fejlődését a Kárpát-medence gazdasági egységére alapozottan évszázadokon át jellemezték és erősí tették. Ezért a Magyar Egyeztető Testillet politikai küzdelmet vállalva következetesen keresi és építi azokat a kapcsolatrendszereket és együttműködési módszereket, amelyek a Kárpát-medenceiek egymásrautaltságát erősítik és ápolják. A Magyar Egyeztető Testület időszerű feladatának tekinti továbbá a széles alapokon nyugvó nemzeti választási koalíció létrejöttének elősegítését is. A Magyar Egyeztető Testület ideológiai munkáját a szentistváni állameszme és az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eszmeisége, valamint a népi-nemzeti diplomáciai küzdelem felélesztésének a szükségessége hatja át. A Magyar Egyeztető Testület jelszava: Ne civódj! Ne pártoskodj! Tömörülj! Hetyey Sándor (Fairfield, Vic., Ausztrália): TÁMOGASSUK A MAGYAR EGYEZTET6 TESTŰLETET Magyarország és a magyar nemzet sorsdöntő napoknak néz elébe. Az 1994-es választások könnyen eldönthetik a nemzet sorsát, nem csupán a soron következő választásig, hanem talán évtizedekre vagy évszázadokra! N em akatok nagy szavakat használni, de talán végleg. Láthatjuk vagy legalábbis minden látó és látni akaró embernek látnia kellene, hogy otthon teljes erővel megindult a visszarendeződés. A 94-es választásokra az "ellenzék" pártjainak, 19

19 tehát a liberálisoknak, a szocialistáknak és a kommunistáknak, a média fegyverein kívül, korlátlan pénz áll a rendelkezésükre. Kezükben van ezen kívül a jól felszerelt és kiépített pártszervezet és egy fegyelmezett követő csoport, mely el fog menni szavazni és szavazatát leadja, hűségesen arra az oldalra, ahonnan várja a lopott vagyon és az elorzott hatalom további, korlátlan és zavartalan megtartását Idézni kell itt Márai Sándor fogalomfedő szavait: "A kommunistától még nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem a z<>ákmányt!" Ha a régi rendszer "hivatalosan" is visszatér, akkor az úgy be fogja magát fészkelni a hatalomba, hogy azt onnan ötven évig nem lehet kimozdítani. Arról pedig ők gondoskodnak, hogy ötven év múlva már ne legyen, aki őket onnan kimozdítaná! A "szabadon választott" magyar országgyűlés első négy éve után oda jutott Szent István keresztény Magyarországa, hogy ott nehéz fönnmaradni egy kereszténynek és magyarnak! Az országot kifosztá szavjet hadsereg kitakarodása után, a szerencsétlen ország és nép ki van ugyanúgy téve a kifosztottságnak és rabszolgaságnak, mint azelőtt. Csupán a név más. Azelőtt: szavjet hadsereg. Most: International Monetary Fund. A kibontakozás egyformán nehéz mindkettő halálos öleléséből! Az egyetlen kivezető út: egy valóban nemzeti, keresztény országgyűlés megválasztása. Ez annyira fontos, hogy ennek az érdekében félre kell tennünk mindent, ami eddig szétválasztott bennünket és egységesen kell odaállnunk segíteni. Mert tudunk segíteni! A választásokhoz töméntelen pénzre van szükség. Ezt a hatalmas szükséges pénzösszeget az emigráció nem tudja előteremteni. Ez mindenki előtt világos. Annyit azonban össze tud adni a keresztény, nemzeti emigráció, hogy felhívást tudjunk küldeni minden szavazásra jogosult magyarnak, kérve s ha kell, könyörögve, hogy menjen el szavazni és szavazzon a keresztény nemzeti célkitűzésű pártokra. Annyit össze tudunk adni, hogy az igazságot akadálytalanul kimondó sajtótermékeink ezreit juttassuk a választásokig haza, ezzel is segíteni elfújni az elég vastag hamuréteget a hazaszeretet és magyarságtudat szunnyadó parazsáról! Mert él, ha mélyen 20

20 Balról: Dr. Sasvári László ügyvéd előad. (Somogyi Ul) Jobbról: Hetyey Sándor, az MHBK ausztjáliai főcsoportvezetője előad (Somogyi UI) eitakarva is, ilyen magyarságtudat és hazaszeretet a magyar milliók lelke mélyén és ezt kell segítenünk felszínre hozni. Sokat segithetünk a "levélakcióval" is. Ma már mindenki levelez haza 2-3 rokonával, baráljával, ismerősével Ha az ittkint élő egymillió magyar felnőtt 5-5 levelet küld haza barátainak és szeretteinek, azzal ötmillió szavazatot tud befolyásolni! Ezzel játszva meg lehet nyerni a választást! Mindez azonban csupán innen, kintről megvalósíthatatlan. Ez komoly összefogást igényel az otthon és az emigráció között! Az első komoly összefogás 50 év óta. Az otthoniak ismerik a jelölteket. Azoknak a múllját, beállítottságát és az esélyeit Rájuk kell hallgatnunk, mielőtt valaki mellé is odaállnánk. Az otthoniaknak is van azonban figyelni valója. A jelenlegi kormány-koalíció párljai a jelenlegi összeállításuk ban, a nemzet jövőjére nézve, elfogadhatatlanok. Az MDF-ből a nemzeti jobboldal kizárása, a Kisgazdapárt szétszakadása és a Keresztény Demokrata N éppártban a nemzeti oldal teljes háttérbe szorítása, nem adnak a bizalomhoz alapot. 21

21 A kommunista rémuralom főbűnösei felelősségre vonásának az elmaradása, a földosztás és a kárpótlás elhúzódása, a korrupció eltűrése és főleg az ukrán-magyar Alapszerződéssel járó hazaárulás elkövetése, a magyar népet és az emigrációt teljesen elidegenítették a kormánykoalíció jelenlegi összetételétől. Nem segítség azonban új, töredék-pártok alapítása, pártszervezet, sajtó, pénz és ismert politikai vezetők nélkül. ilyen kezdeményezések csak ronlják egy nemzeti győzelem esélyeit és semmi konstruktiv célt nem szolgálnak. Ki kell térnem rá, akár tetszik az egyes személyeknek, akár nem: az otthon ismert és megbecsült politikusoknak le kell nyelni a személyes büszkeségüket, sértődöttségüket, hatalomvágyukat és össze kell állniuk egy keresztény, nemzeti választási koalícióban, melynek egyetlen célja a visszarendeződés megakadályozása. Ilyen összefogás nélkül nincs remény a választás megnyerésére és a vesztéssei járó sorstragédiáért ezek a vezetők felelősek a magyar néppel szemben a történelem előtt! Ezt át kell érezniük. Amennyiben erre képtelenek, nem alkalmasak vezetésre és a magyar nép bizalmára, megbecsülésére! Hogy vátjunk őszinte odaállást az annyiszor becsapott és kirabolt magyar néptől, ha írásban és szóban egyebet sem lát napról-napra, mint azoknak az egymás elleni mocskolódását, akiket ki kellene tüntetnie bizalmával? Véleményem szerint alapos megfontolás tárgyává kell tenni elgondolásainkat és a megvalósítás módszereit. Most, azonnal, mert a választások ideje rohamosan közeledik! Biztosan állíthatom, hogy mindnyájan egyformán segíteni akarunk, tehát csupán az együttes munka módozatait kell megtaláln unk. Ehhez és a Testületjövőbeli eredményes munkájához kérem, nagy szeretettel kérem a jelenlevő személyek és közösségek hozzáállását, segítségét, mert rengeteg a munka és a nehézség, ami előttünk áll, de vallom és hiszem, hogy a nemzeti emigrációban megvan a tehetség és főleg az akarat a sikeres megoldáshoz. 22

22 Vitéz Martonfalvay Hugó (Glen Cove, NY): LEVÉLÍRÁSI HADJÁRAT A magyar nemzetben való gondolkodást próbáltam képviselni abban az időben is, amikor még a magyarországi képviselők nem tudtak kijutni hozzánk és beszélgetni velünk. Az emigráció szerepének meg kellett változnia. Mi ezt úgy látjuk, hogy az emigrációnak segitenie kell az otthont. Ezt, gondolom, jól-rosszul meg is tettük. Mikor a MET gondolata felmerült, mi ezt boldogan tettük magunkévá, mert azt láttuk, hogy ezzel egység felé lehet vinni a magyar jövő ígéretét és itt is érvényesíteni tudjuk katalizátori szerepünke!. Ezért mindjárt megragadom az alkalmat arra, hogy a "Hadak Ugán"-nak, a mi kis folyóiratunknak július-augusztusi számából felolvassam a következő közleményt: "A közelgő magyarországi választásokkal kapcsolatban az MHBK tárnagalja a MET munkáját. Célunk annak elérése, hogy olyan magyarak kerüljenek - választások úlján - előtérbe, akik a hazát kívánják elsősorban szolgálni és akik a független, keresztény Magyarországért akarnak harcolni és annak jövőjét új erkölcsiséggel, becsülettel és odaadással tudják szolgálni. A kommunista múlttal szakítani kell és meg kell büntetni azokat, akiknek magyar vér tapad a kezükhöz. Ezt elvárjuk azoktól, akik a mi támogatásunkat ki akarják érdemelni. Most levélírási hadjáratot indítunk el. Kérjük, hogy minden emigrációs magyar írjon haza minden rokonának és ismerősének. Kérje őket, hogy menjenek el szavazni éspedig olyanokra szavazzanak, akik elsősorban a nemzeti érdekeket tartják szem előtt és azokat akarják megalkuvás nélkül szolgálni. A magyar nemzetnek át kell formálódnia olyan országgá, ahol a tisztesség, becsület, hazaszeretet és a tiszta erkölcs ismét győz az ármányossággal szemben. Kérjük minden bajtársunkat, barátunkat, olvasóinkat, rokonainkat, ismerőseinket, hogy tegyék magukévá ezt a gondolatot és a levélírás hadjáratát mielőbb és minél szélesebb körben indítsák el!" Boldogan jelenthetem, hogy ez a hadjárat valóban elindult. Most ismét kérem, főként az egyesületek vezetőit, hogy vigyék ezt 23

23 a gondolatot magukkal haza és szalgálják ezt a gondolatot. Saját egyesületeiken keresztül szélesítsék ki ezt a munkát és írjanak, amennyit csak lehet s ahányszor csak lehet. Ehhez nem nagy anyagi áldozat szükséges és nem sok idő kell. Kérjük, hogy ezt terjesszük, mint hadjáratot, vigyük barátaink és ismerős e ink elé. A legutolsó "Hadak Úgán"-ban, az én kis rovatomban, amelynek címe "A központi vezető jelenti", külön bekezdés mondja: "Örömmel jelenthetem, hogy a levélíró hadjárat megindult, folyamatban van, sikere csak tőlünk függ. Kérem a többi hazafias egyesületet, hogy mindenki csatlakozzék ehhez a munkához, tegyünk félre minden személyes ellentétet, hogy munkánk sikeres legyen a jobb magyar jövő reményében". Támogassuk a MET áldozatos munkáját, amely otthon - az emigráció nagy részének támogatásával-ezért küzd! Végezetül csak azt kérem, hogy az az idő, amelyet itt - remélhetőleg eredményesen - együtt töltünk el, meghozza azt az egységet, amire szükségünk van, hogy feladatainkat a választásokkal kapcsolatban megoldjuk és segítsük azokat győzelemre, akik azt megérdemlik, akik elsősorban a magyar nemzet ügyét szolgálják. Ezért kérem mégegyszer a jelenlevőket, ha vannak is emigrációs csoportbeli különbségek egymással, tegyük ezt most félre és próbáljuk úgy előbbre vinni dolgainkat, hogy azzal Magyarország boldogulását tudjuk elősegíteni. Stirling György ( Arlington, V A): A V ÁIASZT ÁSOK KILÁTÁSAI Három és fél év telt el az 1990-es választások óta és még fél év van hátra a következő választásokig. Nyilvánvaló, hogy a hátralevő rövid idő alatt a koalíciós kormány már nem tehet csodákat és pár hónap alatt nem oldhatja meg azokat a problémákat, amelyek hivatalba lépése óta felhalmozódtak és amelyekkel megbirkózni eddig képtelen volt. Ezért nyugodtan eljátszhatunk egy képzeletbeli választás lehetőségével és felvethegük a kérdést: ha ma járulnának az urnákhoz a magyar választópolgárok, vajon milyen eredménnyel végzödne a 24

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-2702-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. október 14. napján tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Bor József Dezső, Kasó

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

Elnökségi beszámoló. A BUOD 3. ciklusának második két évéről. 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés

Elnökségi beszámoló. A BUOD 3. ciklusának második két évéről. 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés Elnökségi beszámoló A BUOD 3. ciklusának második két évéről 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés 2005. november. 5.-6. 1 Tartalomjegyzék 1. Tagegyesületek 2. Közgyűlések 3. Elnökségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

VÁLASZTÁS KUTATÁS. II. hullám EP-2009. 2009. április - június. A válaszadás önkéntes! Kérdező aláírása: kérdezői igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE:

VÁLASZTÁS KUTATÁS. II. hullám EP-2009. 2009. április - június. A válaszadás önkéntes! Kérdező aláírása: kérdezői igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE: 1 VÁLASZTÁS KUTATÁS II. hullám EP-2009 ABC, összevont VÁLTOZAT 2009. április - június A válaszadás önkéntes! Település neve: Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK SVÉDORSZÁGI MAGYAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE UNGERSKA RIKSFÖRBUNDET ASSOCIATION OF HUNGARIANS IN SWEDEN Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Ismét eltelt egy év, eljött az ideje, hogy munkánkról

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Népakarat kinyilvánítása

Népakarat kinyilvánítása Tolmács Önkormányzata Hajnis Ferenc Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr! Ezzel a levéllel Nógrád megye 88, Magyarország hozzávetőlegesen 2500 polgármesterét keresem meg. A levelet tájékoztatásul

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról 2005 Kiadta a U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2005. november 8-án. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51556.htm Magyarország

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A végjáték veszélyei. A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik.

A végjáték veszélyei. A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik. A végjáték veszélyei A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik. Martonyi János elismerte, hogy..egész Európában erősödik az euroszkepticizmus, sőt egyre többen kétségbe vonják

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

I l i tói h ELŐZETES KIVONAT a 2012. május 29-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 8. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND:

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom?

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? Napokkal ezelőtt írtam ennek a levélnek elemző részét. Annak, hogy csak ma küldöm el, három oka van: egyrészt a kolontári tragédiáról elkezdtek

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k.

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. Paedagogiai dolgozatok. írta dr. Schneller István. III. kötet. Budapest, 1910. A pedagógiai dolgozatok első kötete Schneller pedagógiai gondolkodásának és nevelői munkásságának elvi

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A választási rendszer és választások

A választási rendszer és választások A választási rendszer és választások 1 1. Parlamenti választási rendszer - 1989-2010 - Megszületésének körülményei - A rendszer működése - Választási eredmények - Politikai földrajz - 2011 - Megszületésének

Részletesebben

AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/

AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/ AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/ Készült: Jacques Crevoisier előadása alapján (UEFA, Nyon, 2013) A média: A kommunikációs készség ugyanolyan fontos, mint a technikai készségek. A kérdések is

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV 2010 1 Kérdés száma Alap A1 A10 Témák Média, szociális biztonság Alap B1 B40 Politika, beleértve a politika iránti érdeklődést, hatásosságot, bizalmat, választási vagy

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába!

isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába! isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába! Az Apple tehetségekre épül, olyan tehetségekre, akik, azt hiszem, képesek jó hardvert tervezni, erősek az ipari

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 12. sz., 2010. december Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Kegyelemteljes karácsonyt,

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben