Erdélyi László. Akikre nem volt méltó e világ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erdélyi László. Akikre nem volt méltó e világ"

Átírás

1 Erdélyi László Akikre nem volt méltó e világ

2

3 Erdélyi László Akikre nem volt méltó e világ Versek Boldog Élet Alapítvány Budapest 2010

4 Lektorálta: Nyári István Erdélyi Klára Nyomdai szerkesztés és fedlap: Dr. Erdélyiné Halász Edit Felelős kiadó: Dr. Szigeti István ISBN

5 AJÁNLÁS Az immáron nyolcvanharmadik esztendejét betöltött prédikátor költő verseskötetét tartja a kezében az olvasó. Háromszáz vers, ami az elmúlt másfél évben született. Műfaja különös. Eltér a gyülekezeti használatra szánt versek megszokott rendjétől. Miközben olvasom őket, arra gondolok, hogy nem is versek ezek, hanem verses formában írt látleletek hitünk és gyülekezeteink hétköznapi gondjairól, langymeleg állapotunk valóságáról. Erdélyi László nem szépít, és nem ábrándozik egy nosztalgikus, soha nem létezett gyülekezetről, hanem metszően, pártatlanul, önkritikusan igazat akar írni, mint a rábízottakért felelős prédikátor, amikor a szószékre áll. Egy sokat tapasztalt munkatárs morális széljegyzetei ezek a versek napjaink sokszor titkolt, sokszor csak keserűen elhallgatott problémáiról. Ugyanakkor felcsillannak ezekben a lírai széljegyzetekben a mindennapok derűs és sokszor feledésre ítélt apróságai, vagyis az élet, amit nem nagybetűvel írunk, csak naponta szürke hétköznapok formájában megélünk. Ezt a gyűjteményt ajánlom mindazoknak, akik a nehézségek láttán elkeserednek, vagy a kísértések és a megpróbáltatások elől akarnak elmenekülni. Ilyenkor az ember elveszti a köznapi örömök gyöngysorát, és képtelen lesz a hálaadásra, ami annak a felismerése, 5

6 hogy minden örömünk és gondunk mélyén ott van Jézus, aki megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig. A Biblia egyértelműen tanítja, hogy mindnyájan tévelygő, esendő lények vagyunk. Saját jócselekedeteinkből nem építhetünk mennybe vezető sztrádát. A keskeny út vándorai vagyunk. Erdélyi László versei széljegyzetek az úton járásról. Arra tanítanak, hogy nem dughatjuk a homokba a fejünket, szembe kell nézni önmagunkkal akkor is, ha fáj az, amit elkövettünk, mert csak a felismert bűnt lehet megbánni és elhagyni. A takargatott bűn tovább tenyészik. Aki a gyarlóságot látva kétségbeesik, nem lát jól, mert a problémák özöne mögött nem veszi észre azt a Jézust, aki életét adta még azokért is, akik nem látják meg őt a mindennapokban. Így érik el ezek az írások céljukat. Erdélyi László lírai széljegyzetei az önismeret versei. Ezekben az írásokban nem művészi bravúrokra törekedett, hanem arra, hogy mi is meglássuk a gondok és a hétköznapi apró örömök mögött azt a Jézus Krisztust, aki bennünket is hívott. Ezért hát, önkritikus. Jó olvasást kívánok mindazoknak, akik kezükbe veszik e könyvet. A könyv írójának pedig azt kívánom, hogy soha ne tompuljon el lelki hallása, amivel a gondok mögött, a hétköznapokban is meg tudja hallani Jézus halk és szelíd szavát. Szigeti Jenő 6

7 Akikre nem volt méltó e világ A keresztény egyház megalapítását a heves üldözés évszázadai követték, de sohasem hiányoztak azok az emberek, akik Isten templomának építését többre becsülték saját életüknél. (E. G. White)

8

9 Akikre nem volt méltó e világ Hozzánk hasonló emberek voltak, akikre nem volt méltó e világ! Ott éltek ők is a nagy tömegben, éreztek meleget és hideget, gazdagságot és szegénységet, jóllakottságot és éhséget, tudták, mi a van és mi a nincsen, ismerték a betegségeket, a szenvedést és az örömet, voltak megvetettek és felemeltek, megbecsült polgárok és üldözöttek. Hozzánk hasonló emberek voltak, akikre nem volt méltó e világ. Legnagyobb erényük a hit volt: a reménylett dolgok valósága. Általa nyertek bizonyságot, hogy Isten elfogadta őket. Hit által nyertek erőt elviselni bilincset, börtönt és gyalázatot, és felcserélni a jelenvalót az alapokkal bíró várossal, mintha látták volna a láthatatlant. Hozzánk hasonló emberek voltak, akikre nem volt méltó e világ! Ott meneteltek az emberiség történelmének országútjain a megszámlálhatatlan sorokban, legyőzöttként vagy diadalmenetben, láncra vert foglyokként vagy szabadokként, 9

10 de mindig híven követve a célt, tudva, hogy idegenek és vándorok itt, ezen a földön, és örök hazájuk a mennyben van. Hozzánk hasonló emberek voltak, akikre nem volt méltó e világ! Távoli világ ígérete volt életük vezérlő csillaga, amelyet követve, ők maguk is a fény hordozóivá váltak, utat mutatva egy jobb hazába, az élet fáradt vándorainak. Nem voltak különleges emberek, csak tették kötelességüket, és eközben hűek maradtak Istenükhöz, mindhalálig. Hozzánk hasonló emberek voltak, hozzájuk hasonlók kellenek ma is: egyszerűek, hívők, hűségesek, erősszívűek, áldozatkészek, őszinték és becsületesek, Isten ügyére elkötelezettek, szilárdak és állhatatosak akiknek életüknél is drágább az a tudat, hogy Istenhez tartoznak. (Budapest, szeptember 30.) 10

11 Égni kell és nem kiégni! Ott megjelent néki az Úr angyala tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor azt mondta Mózes: Oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes! Mózes! Ő pedig így felelt: Itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta: Ne jöjj közelebb! Oldd le sarúdat a lábadról, mert szent föld az a hely, amelyen állasz! (2Móz 3:2-5). Égni kell és nem kiégni! Mint a csipkebokor, amelyből az Úr szólt Mózeshez, hogy negyvenévi tanulmányút alkalmassági vizsgája után az elkészített pályára álljon, népet vezetve, példát emelve eljövendő évezredek zászlóvivőinek. Világítni kell, mint villanyégő, mely fényét szórja utcákon, tereken, otthonokban, sötét éjszakákon, de önmaga fényét nem veszti; s miközben másoknak ontja a fényt, világa sohasem fogy el. Égni! Világítni kell! Erre rendelt az Úr, hogy add oda magad, 11

12 mert általad kíván szólni! Hát nem olyan-é az én igém - mondja az Úr - mint a tűz, amely éget és világít, amely belülről égeti a fáklyát, de önmaga nem ég el? Nem te vagy a tűz és nem te vagy a fény, a hang sem te vagy! Csupán a láng és fény hordozója vagy! Te vagy a csipkebokor és a villanyégő! A láng, a fény, a hang nem a tiéd, hanem az Úré! De ha egyszer kihuny a láng, s ha kialszik a fény, és elnémul benned a szó, életed kiég és hamuvá válik, és minden, ami egykor számodra jelentős volt, s amivé lehettél volna, örökre semmibe hull! (Budapest, október 13.) 12

13 A reformátorok Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra (Zsid 12:1-2). Elindultak egy belső sugallatra, (amerre azok a hithősök jártak, akik nem kímélték életüket), hogy tovább írják a szent történelmet, ami elődeinktől ránk maradt, lelkesítő, áldott örökség gyanánt. Szívükben égő ige lobogó lángja világosságot gyújtott Európában, templomokban, kolostorokban, királyok, császárok, fejedelmek és egyszerű papok lelkiismeretében, oszlatva a sötétség sűrű fátylát. Nem akartak ők egyházat alapítani, csak engedtek a Szentléleknek, hogy a nép meghallja Isten szavát, és hű szolgákként életük árán is friss legelőre vezessék az éhező, pásztor nélküli nyájat. Nem születtek harcias hősöknek, nem vágytak rangra és hírnévre; fegyverük Isten igéje volt. De készek voltak szembeszállni a pokol minden ördögével, mert másként nem tehettek. Mert másként nem akartak tenni, csak ahogy a Lélek parancsolta: 13

14 igét igével összevetve, s az igazság feltárásával a hajnal világosságából eljutni a teljes, ragyogó délig. Egy új hatalom tört magának utat: az emberek kezébe adott Biblia. A valdensek házaló misszionáriusai, Wiclif, Husz és Jeromos prédikációi megingatták a lángoló máglyák hatalmában bízó pápa trónját. És jöttek az újabb követek, Luther, Kálvin Wesley és Smith, és ameddig hangjuk elhallott, új élet fuvallata áradt, s mint új Keresztelő Jánosokhoz, özönlött az igét sóvárgó nép Majd egyenként valahol, mind megálltak betonba öntve a sarjadó palántákat, és a magasabb bibliakritika racionális magyarázata nyomán teljesült a prófécia: Az a neved hogy élsz, és halott vagy! De az életet nem lehet eltemetni: a pusztába menekült asszony újabb gyermeket szült, mert Isten véghezviszi tervét, a kövekből is támaszt fiakat, s a megkezdett művet befejezi. Európában és Amerikában egy új üzenet kapott szárnyra, melyet egymástól függetlenül, sokan hirdettek meggyőző erővel: Jézus nemsokára visszajön, emberek, készüljetek fogadására! 14

15 Miller Vilmos beleremegett az időmeghatározásba, és az Úrtól vett megbízatásba, amit egy szombati imájára és fogadalomtételére kapott mennyei válaszként fogadott. Azok, kik hallgattak a hívásra, vállalták küldetésüket, mert hittek a küldő Istennek. Még nem kapták meg az ígéretet, noha hit által jó bizonyságot nyertek : a hű szolga jutalma nem marad el. Új reformátorokra van szükség, akik az elődök művét befejezik, és felkészítenek egy népet Jézus Krisztus második adventjére, mert a reformáció nem halt meg. A reformáció: fejlődés a növekvő világosságban! Új reformátorokra van szükség, akik nem fordulnak vissza a sötétbe, ahonnan Isten kivezette őket. Új reformátorokra van szükség, akik hittel néznek fel az égre, ahonnan az Úr Jézus Krisztust várják. Új reformátorokra van szükség, akik az elődök hitével és hűségével merik kijelenteni nem félve az exkommunikációtól Itt állok, másként nem tehetek: Isten engem úgy segéljen! Ámen! (Budapest, október 24.) 15

16 Miller Vilmos Már másodszor tanulmányozta át elejétől végéig a Bibliát, külön kiemelten Dániel könyve nyolcadik és kilencedik fejezetét. Mélyen hitte, hogy semmi kétség, Jézus egészen biztosan eljön a kétezer háromszáz év végén. Ez volt Miller Vilmos meggyőződése ezernyolcszázharmincegy őszén. A sors különös játéka volna? Istennek Millerrel volna célja, mint Jónással Ninivében? Nem! Uram, én ezt nem vállalhatom!... De ha vérüket mégis kezemből kérnéd, Uram kérlek, adj imámra választ! Az Úr abban az órában válaszolt, és Miller elindult, hogy teljesítse ünnepélyes küldetését, hirdetve alázatosan, de meggyőző erővel Jézus közeli visszajövetelét Tömegek követték felhívását. A meghatározott idő elmúlt, s Jézus nem jött el, de a csalódást átélt hűségesek, megértették új küldetésüket: Ismét prófétálnod kell! Az ember tévedése sohasem Isten tévedése. A krisztusvárók Pál apostoltól fogva az idők végéig többször csalódtak az időpont meghatározásában. Reménységük mégis beteljesül. 16

17 A gúnyolódók csak egyszer fognak csalódni: amikor Jézus eljön. A Miller-mozgalom rakétája, a szökési sebesség határát átlépve, először megvilágította az eget, ezután küldetését teljesítve, a gúnyolódó tömeg légkörébe visszahullva, elégve megsemmisült. A hordozó rakéta által pályájára állított űrhajó, elkezdte föld körüli útját: És hangjától megremegett a föld: Féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája! Miller munkája nem volt hiábavaló. Az álmából felébresztett tömeg elé az apokalipszis három angyalának látványa tárult, hármas üzenettel, és a negyedikkel, amelynek dicsőségétől fénylik a föld. Az adventmozgalom egyesítette tanításaiban a reformátorok által felismert igazságokat: a hit általi megigazulást, a Jézus Krisztus általi üdvösséget, a Sola Scriptura elvét: csakis a Biblia a hit alapja! Elfogadta Wesley felismerését a keresztény életszentségről, és a baptisták tanítását a bemerítés által történő felnőtt keresztségről. És tovább léptek, hirdetve új felismeréseket, 17

18 a törvény és evangélium egységét, magasra emelve a keresztet, és Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelének közelségét, a keresztény reménység végső célját. Hirdetik, hogy a reformáció: állandó növekedés Krisztusban és az általa tanított igazságok elfogadásában, A reformáció azt jelenti, hogy vissza az alapokhoz. Az igazság növekedésében a megállás: biztos halál. Amikor az igazság ősellensége végső támadását fogja indítani Isten megváltási terve ellen, még egyszer, utoljára, mindenkinek újból döntenie kell. Dönteni kell, mint az első keresztényeknek; dönteni, mint a valdenseknek, mint Wiclif, Husz és Jeromos követőinek, mint Luthernek, Kálvinnak és Zwinglinek, Wesleynek és Smithnek, mint Millernek és az adventhívőknek: tovább lépünk-e vagy visszafordulunk, mint Izrael Kánaán határáról, Egyiptomba, ahonnan elszakadtunk; feladjuk vagy megtartjuk-e az örökséget, amelyért az elődök vére hullt? Döntenünk kell: neked és nekem! Ez a döntés akkor, az örökéletről szól! (Budapest, október 28.) 18

19 Prófétasors és küldetés Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek! (2Krón 20:20). Jónást az Úr Ninivébe küldte, Jeremiást saját népéhez. Nátán prófétának Dávidhoz kellett elvinni Isten üzenetét, Illés Akhábnak szólt ítéletet. A próféta Isten küldötte, szolgálatra elkötelezve, útja: Istentől kiszabott pálya. A szót Isten adja szájába, mely nem lehet soha alku tárgya. Ezért különös a prófétasors: hóhér bárdja, favágók fűrésze vagy vérengző oroszlán ereje szakítja meg földi életét, vagy halált nem látva égbe megy. Nincs előre kikötött földi bér; az elhívás és küldés szava határozza meg az útirányt, és a feladatot, amely elől meghátrálni sohasem szabad. Az isteni küldetés szava: menj el és mondd meg neki! Erre nincs visszakérdezés, csak engedelmes elindulás, mert a művelet irányítója: az Úr! 19

20 Ezért figyelj a prófétai szóra mert Isten szava az a te javadra, Bízz az Úrban és prófétájában, aki által szól hozzád ma is, és erős leszel az igazságban! (Budapest, november 19.) Bibliát Minden Házhoz Program indult az ezredfordulón: elvinni a Bibliát Minden Házhoz. Egy régen kezdődött nagy küzdelem magyarországi folytatása ez. A programot nem itt: odafenn írták! s voltak, akik engedelmeskedtek és tették azt, mit tenni kellett! Volt, aki pénzét adta anonim, mert úgy érezte, ezt kell ma tenni. Hallgatott arra a belső hangra, amely ha kell, történelmet irat egyszerű emberi eszközökkel, s megindítja a menny és föld erőit, hogy Isten Igéje célba érjen. Voltak, akik elindultak önként, mint egykor a valdensek tették, és mentek kórházba, iskolába, börtönbe, lelkesedéstől áthatva: örömhírt hoztunk, ha elfogadja, csupán egyetlen egy ára van, ígérje meg, hogy olvasni fogja. Eddig százhatvanezer Biblia talált boldog tulajdonosra; minden huszadik magyar otthonba eljuthatott Isten szent Szava. 20

21 Urunk! Ami fölött nincs hatalmunk, azt Szentlelked erejére bízzuk, hogy minden szód jó talajba hulljon. Szeretnénk, ha csak néhány órára, feltámadnának az egykori nagy bibliaégető máglyarakók, a valdensek vad ellenségei, a lollardok kegyetlen üldözői, Voltaire és konok eszmetársai, bíborosok és inkvizítorok, büszke pápák és hiú császárok; és felkelnének a reformátorok, Wiclif, Luther, Kálvin és Jeromos, és látná mindenki saját hitének igazolását vagy cáfolatát; látnák, hogy ki ellen harcoltak, vagy miért áldozták életüket. De meglátja mindenki nemsoká, - amikor jön majd a nagy számadás -, hogy miért vagy mi ellen harcolt, mért áldozta életét vagy pénzét, miért vállalta a fáradságot: Isten oldalán vagy ellenségként vett-e részt a nagy küzdelemben?! Bibliát Minden Házhoz! Legyen ma ez a jelszónk! Amíg a kegyelem tart, tedd, mi hatalmadban van, állj be te is a sorba! Erőd, pénzed, életed ne bánd, ha Urad kéri, hisz nemsokára láthatod jutalmad mennyei részét. (Budapest december 14.) 21

22 Járj névadód nyomdokán! Nagy divattá vált ma dicső múltú elődök nevének felvétele mozgalmi zászlókra, indulókba, méltóságunk hangsúlyozására. Névadó megválasztásakor az egyik legfontosabb vezérelv, a kiválasztandó előd hírneve, tündöklése, emberi nagysága. Megtisztelő rangnak tekintik, olyan nevet a zászlóra tűzni, aki mögött van hírnév, tisztelet, tekintély, nagy fokú elismerés! De vállalni az előd életét, nemes tetteit, fénylő jellemét, másokért végzett szolgálatát, csak az igazán bátrak akarják. Kérdezd meg nagy nevek viselőit: mit mond nekik névadójuk élete? Olykor azt sem tudják megmondani: mikor élt és ki fia volt szegény? Kérdezd meg iskolák diákjait, cserkészcsapatok büszke tagjait, neves intézmények képviselőit: Milyen szellemi hagyatékkal gazdagodtak a nagy név által? A válaszban felismered magad. Aki egy előd nevét választja, vagy oly zászló alá sorakozik, amely fényes eszméért lobogott, két fontos kérdést kell önmagában becsületesen megvizsgálnia: Ha megismerhetnéd, vállalnád-e 22

23 azt az utat, amelyen névadód járt? És ha ő jól ismerhetne téged, megengedné-e, hogy nevét viseld? Kockáztatnád-e saját életedet Michnai László helyében másokért? Vállalnád-e Lenk Lajos puritán, becsületes életét az Úrért? Kész volnál-e annyi lemondásra, és önmegtagadásra, hogy Ellen White nyomdokába lépj? Ott hagytad volna-e hazádat Huenergardt Jánossal egy ismeretlen nép fiaiért? És ők adnák-e nevüket zászlódra? Egy név viselése kötelez, hisz kölcsön vettél hírnevet, megbecsülést és népszerűséget, amelyért még nem tettél semmit sem, mert az árát más fizette meg, amelyet csak azzal viszonozhatsz, ha neked is lesz, amit továbbadhatsz, nevedet tisztelő utódoknak. (Budapest, január 6.) 23

24 Szakaszd le a napot! Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek utaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von (Préd 12:1). Carpe diem! mondta Horatius, nem sokkal Krisztus előtt két-három évtizeddel: Szakaszd le a napot! Használd ki az időt! Élvezz minden napot! Éld a világod! Vedd észre a lehetőséget! Horatius még nem tudta, amit sok tapasztalat árán, Salamon már megtanult, hogy következmények nélkül ez az út nem járható, ezért ez a bölcs király így folytatta tanítását: megtudd, mindezekért az Isten tégedet ítéletre von. Isten, nem vágyainktól akar megfosztani minket, hanem célt és értelmet akar adni életünknek; bölcs értékrendszert akar felépíteni bennünk, mert meg akar oltalmazni egy végzetes kiégéstől. Salamon bölcsebb volt, 24

25 mint Horatius, de ő is megperzselődött, mert eltávozott a bölcsesség igazi forrásától, s hagyta vitetni magát megromlott vágyaitól. Használd ki az időt! hallod a logikailag alátámasztott csábító kínálatok özönét! Élvezz minden napot! Szakaszd le a napot! Ez a nap a tiéd! Az egész világ a tiéd! Döntésed lehetséges drámai folytatását az álarc lehullásakor már nem hirdeti reklám; hiányzik a kínálatból a megnyugtató megoldás. A történet vége pedig gyakran egy reménytelenül összekuszálódott kiégett élet törmeléke. Egykor Potifár házában hangzott a csábító szó: Carpe diem! Szakaszd le a napot! Használd ki az időt, József! Ez a nap a tiéd! Vedd észre a szerencséd! De ő megtanulta: ez a nap arra is jó, hogy jellemóriássá váljon. Isten is megszólít téged 25

26 és minden ifjút, s időset oltalmazó szeretettel: Használjátok ki az időt, amely néktek adatott! Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok! Holnap, talán már késő. Ne higgy a csalás eszméjének! Élj helyesen a mával, hogy a holnap a tiéd lehessen! Élj annak tudatában, hogy idődért és tetteidért, Isten előtt felelned kell! Akkor nem volt hiábavaló az életed! (Budapest, január 8.) Genf, a kálvinista Róma Sokadszor járom ennek a múltat és jelent, tanokat és eszméket, népeket és nemzeteket békésen magába ölelő, emberi méltóságot hirdető, elegáns tóparti városnak, a kis kálvinista Rómának szépen kikövezett utcáit. Bármerre mégy, ha szemed nyitva, történelemmel találkozol. Táblák százai hirdetik: Ebben a városban hajdan 26

27 szent történelmet írtak, kitárulkozó lelkéből ma is olvashatod a múltat. De van-e még ma is a városnak olyan kisugárzása, mint volt a nagy reformátor idejében? Hallja-e még a városlakó vagy az idelátogató vendég a Szent Péter Templom egykori prédikátorának szívbemarkoló tanítását a tiszta erkölcsről, és az Institúcióról? Megőrizték-e a Notre-Dame ünnepélyesen komor falai Kálvin és Knox hittételeit, amelyek Magyarhonig formálták az emberek gondolkodását? Mit üzen a Promenádról a reformáció emlékműve? Mit mond Farel, Béze, Kálvin, Knox, Coligny, Cromwell, és a magyar Bocskai neve a városnézőnek? Akkor, az apostolok szekerén közlekedő prédikátorok és szegény teológus diákok áldozatos magvetése nyomán, Genftől ezerötszáz kilométerre száz magyarból jó kilencven a kálvinista hitet vallotta. Ez volt akkor Genf nekünk, magyaroknak és a világnak. Ma a kálvinisták lélekszáma alig negyedére zsugorodott. 27

28 Hány ilyen városa volt Istennek az üdvösségtörténelem során, amelyben valamikor megjelent Isten üdvözítő kegyelme, és a menny választott követei láthatták, amint az emberek szívük őszinte átadásával válaszoltak a megszólításra. Ninive, Betlehem, Jeruzsálem, Korinthus, Róma, Thessalonika, Athén, Ciprus szigete és Málta, mind-mind őrzik azok lábnyomait, akik elhozták népük számára az üdvösség nagy lehetőségét. Mennyi maradt Ninive megtért lakóinak üzenetéből? A város is az enyészeté lett. Hallják-e a kétezer éve elhangzott prédikációkat a Jézus és az apostolok emlékeit kutató turisták, történészek és régészek? Érdekli-e a tömegeket a szent helyek üzenete? Lakói rég megfeledkeztek az elődök tapasztalatairól. A Menny követeivel hajdan kitüntetett városokban, úgy mint Genfben és Wittenbergben emléktáblák ezrei hirdetik: Itt mondta Jézus a hegyi beszédet, itt szaporította meg a kenyeret, ezen a helyen volt az istálló, ahol megszületett a Megváltó. 28

29 Ez az út a Via Dolorosa, itt cipelte vállán a keresztet, itt feszítették meg a két latorral, és ebbe a sírba helyezték, ha protestáns az idegenvezető, más helyre a katolikus szerint. Athénben, az Areopágoszon, Filippiben a börtön kőfalán, Efézusban Diána romjánál, Rómában megszentelt emléktáblák által megjelölt helyeken őrzik az apostolok történetének örökérvényű tanításait. De mennyivel jobbak e városok lakói más városok polgárainál? És mennyivel lett jobb tőlük a világ? Milyen a kisugárzása ezeknek a városoknak? És ne gondold, hogy Budapest vagy Pécs, Nyíregyháza, Debrecen vagy Szolnok; Miskolc, Hatvan vagy Székesfehérvár az igazság megismerésének hiányában kell, hogy elpusztuljon! Istennel találkozhatsz ma is, ott, ahol vagy, éppen úgy, mint Genfben, vagy Athénben és Jeruzsálemben, mert ő nincs messze egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk és lehetsz bárhol a nagyvilágon, ha keresed Őt, biztos megtalálod. (Genf, március 24.) 29

30 Mi lesz veled kereszténység? Elindultak, mert úgy szólt a parancs: menjetek el széles e világra, hirdetni az evangéliumot. Nem kérdezték: honnan lesz rá pénzük, s ha kell, védelmet útjukra ki küld? De vettek erőt a Szentlélektől és mentek, mert ez volt küldetésük. És bejárták a széles világot, mert hittek a küldő Istennek, aki megígérte, hogy velük lesz. Az egyház kijött győzve, hogy győzzön. És ha ezer ördög támadta, tépte, s ellene lázadt Isten egykori népe, ha Róma ura a kenyér és cirkusz árát keresztény vérrel fizette, olyan látványos magvetés volt ez, amely hatvan és száz annyit termett. S míg a történelem süllyesztőjében büszke birodalmak tűntek el, a kereszténység él kétezer éve. A keresztény hit él és élni fog, ne üljetek fölötte halotti tort. A küzdelem végső szakaszában az apokalipszis Krisztusának megjelenése elűz minden kételyt: én vagyok az Alfa és az Omega aki volt van és aki eljövendő. És a korszakok képviselői elindultak, mert így szólt a parancs: menjetek el széles e világra. 30

31 Efézus, a szeretet gyakorlója, Szmirna, a szenvedő egyház, Pergamum Antipásza, Thiatira, súlyos terhek hordozója, Szárdisz a haló félben levők erősítője, Filadelfia a testvéri szeretet őrizője, és Laodícea, akinek ajtaján zörgetek: E hét csillag titkát el ne feledd, gyertyatartódat mindvégig őrzöm. Légy hű, nemsokára visszajövök! (Budapest, október 20.) Rájuk emlékezünk Akik a sor legelején voltak, egyenként mindnyájan sírba szálltak, itt hagyva reánk szent örökségül hitüket és emlékezetüket. Hitvallásuk valódiságát szavukkal, tettükkel igazolták, mikor egyik kezükkel építettek, a másikkal jó magot vetettek. Mint az Úr házának építői, ott voltak a falakon akkor is, amikor Tóbiás és Szanballát munkájukra csak kudarcot jósolt, mert hittek abban, amit csináltak, hittel vetették az ige magvát amikor az időjárás rossz volt, és amikor minden ellenük szólt. 31

32 Munkájuk bérét nem vették fel, lekötötték a mennyei bankban, várva reánk, az utódokra, a tizenegy órai munkásokra. (Szabadkígyós, május 19.) Az útkészítő Minden oly csodálatosan indult. Jöttek a leviták és a papok: - Kicsoda vagy, mit mondasz magadról? - Ézsaiás jövendölt felőlem!: Készítsétek az Úrnak útját! Jött a sokaság: Mit cselekedjünk? Jöttek farizeusok, sadduceusok, katonák és vámosok: mit tegyünk? Tömegek vallották meg bűneiket és mentek tovább a keresztség után megtért szívvel, ujjongó lélekkel. Minden nap: boldog örömünnep! Azután jött az Isten Báránya. Ott találkoztak Jordán partjánál. A találkozás és a búcsú mentes a látványos formaságtól, nagy küldetésben járók hitelét nem a fényes protokoll adja. Egy igazságot kell betölteni és menni a kijelölt utakon. De a próféta utak nem mindig hozsanna kiáltástól hangosak; és a próféta sorsa nem mindig elragadtatás tüzes szekéren, 32

33 nem elismerés és jutalmazás; ha jön a hitet próbáló válság, a próféta térde is megremeg. Az ellenség dohos börtönében mennyi esélye van a képzelet tépett szárnyának, hogy átrepüljön a fogoly kínzó gondolatával ahhoz, akiben volt reménysége? Milyen meggyőző volt az indulás és egyszerű az azonosítás! Ő a Messiás, én útkészítő. Neki emelkednie kell, nékem pedig alászállanom! Igen, én mondtam, hogy alászállnom! Ez is prófécia lett volna, mint az, hogy készítsétek az Úrnak útját? És most itt vagyok a gödör mélyén, és az útkészítőnek nincs kiút? Menjetek el a Názáretihez és kérdezzétek meg tőle Te vagy-e az, aki eljövendő vagy mást várjunk? És a küldöttek visszatértek az üzenettel: Nem azzal, amit a fogoly várt, de azzal, amire szüksége volt. Mert az Úrtól az élet minden helyzetében a legfontosabb választ kapod. (Budapest, szeptember 23.) 33

34 Új reformáció A reformációt nem Luther csinálta! Ő csupán eszköz volt. És csak ennyit mondott: Itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. A reformáció feltámadásához, Istennek hasonló emberek kellenek, mint amilyen Luther Márton volt, aki vállalta a küldetést. Soha ne feledd el: a reformációt nem te hozod létre, de neked kell kimondanod: Itt állok, másként nem tehetek Isten engem úgy segéljen! A többi az Isten dolga. (Budapest, június 27.) 34

35 A szó értéke Áldásul adta Isten az embereknek a beszéd képességét, így hát az felelősséget is jelent. (E. G. White)

36 A szó értéke A szó értékét ne szépségében vagy simogató, kenetteljes dallamában keresd. A szavak értékét a szeretettől áthatott igazságtartalmuk határozza meg, (Budapest, december 10.) A szó értelmes használata A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, mi módon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek (Kol 4:6). Valami nagyon okosat, bölcset szerettem volna elmondani; valami igazat, jót és szépet, ami mindenkit megörvendeztet; de még mielőtt kimondtam volna, már is torkomon akadt a szó, mert tudtam, mondandóm nem felel meg a társalgók annyi ízlésének. Félelmünkön, gyávaságunkon olykor áldozatul esik az igazság vagy a bölcsesség és a szépség, az okos és a jó, amikor a 36

37 jelenlevők sokféle igénye bújócskázásra kényszerít a szavak labirintusában. Mert ugye, nagyon kell vigyáznunk, meg ne bántsuk a velünk társalgót, vagy ne váljunk unalmassá, hiszen az egyik annak örül, ha igazat hall, míg a másik csak a szép és jó hallatán boldog, az igazra már nincs igénye. Van, akinek elég egy okos sztori: hogy igaz vagy nem, az nem érdekli. Így jön létre az üres beszéd, mint műfaj: a hiteltelen blabla, a jellegtelen és jelentéktelen szavak semmitmondó kotyvaléka, a drága idő pocsékolása, és így sérül értékítéletünk, és vele együtt egész életünk súlya és emberi méltósága. Az élet legnagyobb művészete és legnagyobb felelőssége a szavak értelmes használata, mert aki beszédben nem vétkezik az tökéletes ember ; így mondja Isten igéje. Szeressük az igaz, tiszta beszédet, az okosat, a szépet és bölcset, a sóval fűszerezett szavakat, amelyeknek lelkük van, mert kimondott és kimondatlan szavaink alapján hívnak számadásra! (Budapest, november 17.) 37

38 Szavakból áll a szótár Egy férfi: egy szó; egy asszony: egy szótár, mondja a német közmondás. Emiatt ne aggódj, hisz szavakból áll a szótár, s ha okos szájból jő a szó, sose zárd el a csapot! Hadd csorogjon a simogató, vigasztaló, bátorító, erősítő, lelkesítő, hitet adó, kacagtató és gyógyító csodabalzsam! Majd meglátod, ettől neked is, előbb-utóbb megjön a szavad Ha többre nem is, legalább egy zsebszótárnyira. (Budapest, december 22.) 38

39 Vigyázz az aranyszájra Ha igaz, amit mondanak róla, hogy aranyat ér a szája, akkor gyorsan tegyünk rá lakatot, és zárjuk a széfbe vagy megőrzőbe, még mielőtt észrevétlen elkoptatná aranyszáját a sok beszéddel. (Budapest, december 23.) Mennyit ér a vita? Az egyik azt mondta: igen. A másik rávágta, hogy nem. Egy mínusz egy, az semmi. Két ember vitája: ennyi. (Budapest, március 29.) 39

40 Szavak és valóság Hallottam egy csodás prédikációt a szeretetről. Karácsonykor. Megható volt hallani: Isten hogy szeret minket, és nekünk hogyan kell szeretnünk egymást, és hogy a világon nagy a szeretethiány. Azután olvastam ettől a prédikátortól egy könyvet, amelyben nagyon szeretetlenül ír másokról, nem kímélve személyi jogaikat és érzésvilágukat sem. Azzal próbáltam megmagyarázni az ellentmondást, hogy ezt a könyvet, ez a lelkipásztor, egész biztosan nem karácsonykor írta! (Budapest, december 27.) 40

41 Tanulj meg a szóval bánni! Van, aki sokat beszél és keveset mond; ellenben a másik csupán néhány szóval is mély igazságokat hoz napvilágra lelki tárházából. Tanulj meg a szavakkal okosan bánni, mert tudni, mikor kell szólni és mikor hallgatni, mit kell mondani, és mit jobb elhallgatni: bölcs emberhez méltó nemes tudomány. (Budapest, december 31.) A szó hatása A Talmud bölcsessége szerint a szó olyan, mint a méhecske, melynek van fullánkja és méze. Hogy melyikkel ajándékoz meg, attól függ, milyen viszonyban vagy a szó megfogalmazójával. Miközben érzed más szavának édes ízét vagy égetését saját lelkivilágod mélyén, végezz magadban ellenőrzést: édes méz csöpög-e ajkadról vagy gyilkos mérget lövell-e szód?! 41

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

2000/2. Elindulni a kereszt alól Túrmezei Erzsébet, 1985. A kegyelem Ábrahám életében ifj. Kovács Béla

2000/2. Elindulni a kereszt alól Túrmezei Erzsébet, 1985. A kegyelem Ábrahám életében ifj. Kovács Béla {k20002a} {k20002b} 2000/2 VEZÉRCIKK Elindulni a kereszt alól Túrmezei Erzsébet, 1985 %%Boldog titok: a Golgotán kezdhetek el minden napot, megköszönve a meghálálhatatlan, csodálatos áldozatot s akkor

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26. GYÜLEKEZETI HÍRADÓ N 2007. III. - 26. HÍREK TANULMÁNYOK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE HOGYAN TOVÁBB? tartalom Bevezető Folytassuk az imádkozást kitartóan és

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. A TARTALOMBÓL:

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. A TARTALOMBÓL: IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ - 2009. AUGUSZTUS - 33. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A TARTALOMBÓL: SZÓLNI ÉS HALLGATNI IDEJÉBEN TÖKÉLETESNEK HITTEM MAGAM LIGTH CHANNEL TV AZ ÚR HÁZÁBAN EGY CSAPATBAN CÉLPONTOK

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

Gondolat. Zsoltár. Ima. Ige. BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap

Gondolat. Zsoltár. Ima. Ige. BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap 57,2 Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. 57,3 A felséges

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni 1 2 Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni Kiadja: Éjféli Kiáltás Misszió 3 Copright by: Verlag Mitternachtsruf

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk!

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ AVÉGIDÕBEN BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ A VÉGIDÕBEN

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Ellen G. White A NAGY KÜZDELEM

Ellen G. White A NAGY KÜZDELEM A NAGY KÜZDELEM Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 7 1. JERUZSÁLEM PUSZTULÁSA... 12 2. ÜLDÖZÉS AZ ELSŐ SZÁZADOKBAN... 26 3. A HITEHAGYÁS... 33 4. A VALDENSEK... 41 5. WICLIF

Részletesebben

NE SÍRJ! AZ ELTEMETHETETLEN. Megtérés. Isten létezése VAD LAJOS FÜLE LAJOS

NE SÍRJ! AZ ELTEMETHETETLEN. Megtérés. Isten létezése VAD LAJOS FÜLE LAJOS VAD LAJOS NE SÍRJ! Csukva a sírbolt, benne a Mester. Koporsó száját nehéz kő zárja. Bérelt vitézek őrizik a sírt, Éjjel és nappal vigyáznak rája. Elült már a zaj, csendes lett a táj, A Názáreti a sírban

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak Boldog Élet Alapítvány

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán {k19936a} 1993/6 VEZÉRCIKK Az ébredés útja Kovács Zoltán Várjuk az ébredést. Sokat beszélünk róla, sőt egyesek megpróbálják csinálni azt. De valójában mik az ébredés előfeltételei? Hogyan jöhet létre,

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a "GOLGOTA" Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a GOLGOTA Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995 Chuck Smith Eredményes imaélet A könyv eredeti címe és kiadója: EFFECTIVE PRAYER LIFE by Chuck Smith 1979, 1980 The Word For Today Costa Mesa, California, USA. All Rights Reserved. ISBN 0-936728-03-5 A

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben