Erdélyi László. Akikre nem volt méltó e világ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erdélyi László. Akikre nem volt méltó e világ"

Átírás

1 Erdélyi László Akikre nem volt méltó e világ

2

3 Erdélyi László Akikre nem volt méltó e világ Versek Boldog Élet Alapítvány Budapest 2010

4 Lektorálta: Nyári István Erdélyi Klára Nyomdai szerkesztés és fedlap: Dr. Erdélyiné Halász Edit Felelős kiadó: Dr. Szigeti István ISBN

5 AJÁNLÁS Az immáron nyolcvanharmadik esztendejét betöltött prédikátor költő verseskötetét tartja a kezében az olvasó. Háromszáz vers, ami az elmúlt másfél évben született. Műfaja különös. Eltér a gyülekezeti használatra szánt versek megszokott rendjétől. Miközben olvasom őket, arra gondolok, hogy nem is versek ezek, hanem verses formában írt látleletek hitünk és gyülekezeteink hétköznapi gondjairól, langymeleg állapotunk valóságáról. Erdélyi László nem szépít, és nem ábrándozik egy nosztalgikus, soha nem létezett gyülekezetről, hanem metszően, pártatlanul, önkritikusan igazat akar írni, mint a rábízottakért felelős prédikátor, amikor a szószékre áll. Egy sokat tapasztalt munkatárs morális széljegyzetei ezek a versek napjaink sokszor titkolt, sokszor csak keserűen elhallgatott problémáiról. Ugyanakkor felcsillannak ezekben a lírai széljegyzetekben a mindennapok derűs és sokszor feledésre ítélt apróságai, vagyis az élet, amit nem nagybetűvel írunk, csak naponta szürke hétköznapok formájában megélünk. Ezt a gyűjteményt ajánlom mindazoknak, akik a nehézségek láttán elkeserednek, vagy a kísértések és a megpróbáltatások elől akarnak elmenekülni. Ilyenkor az ember elveszti a köznapi örömök gyöngysorát, és képtelen lesz a hálaadásra, ami annak a felismerése, 5

6 hogy minden örömünk és gondunk mélyén ott van Jézus, aki megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig. A Biblia egyértelműen tanítja, hogy mindnyájan tévelygő, esendő lények vagyunk. Saját jócselekedeteinkből nem építhetünk mennybe vezető sztrádát. A keskeny út vándorai vagyunk. Erdélyi László versei széljegyzetek az úton járásról. Arra tanítanak, hogy nem dughatjuk a homokba a fejünket, szembe kell nézni önmagunkkal akkor is, ha fáj az, amit elkövettünk, mert csak a felismert bűnt lehet megbánni és elhagyni. A takargatott bűn tovább tenyészik. Aki a gyarlóságot látva kétségbeesik, nem lát jól, mert a problémák özöne mögött nem veszi észre azt a Jézust, aki életét adta még azokért is, akik nem látják meg őt a mindennapokban. Így érik el ezek az írások céljukat. Erdélyi László lírai széljegyzetei az önismeret versei. Ezekben az írásokban nem művészi bravúrokra törekedett, hanem arra, hogy mi is meglássuk a gondok és a hétköznapi apró örömök mögött azt a Jézus Krisztust, aki bennünket is hívott. Ezért hát, önkritikus. Jó olvasást kívánok mindazoknak, akik kezükbe veszik e könyvet. A könyv írójának pedig azt kívánom, hogy soha ne tompuljon el lelki hallása, amivel a gondok mögött, a hétköznapokban is meg tudja hallani Jézus halk és szelíd szavát. Szigeti Jenő 6

7 Akikre nem volt méltó e világ A keresztény egyház megalapítását a heves üldözés évszázadai követték, de sohasem hiányoztak azok az emberek, akik Isten templomának építését többre becsülték saját életüknél. (E. G. White)

8

9 Akikre nem volt méltó e világ Hozzánk hasonló emberek voltak, akikre nem volt méltó e világ! Ott éltek ők is a nagy tömegben, éreztek meleget és hideget, gazdagságot és szegénységet, jóllakottságot és éhséget, tudták, mi a van és mi a nincsen, ismerték a betegségeket, a szenvedést és az örömet, voltak megvetettek és felemeltek, megbecsült polgárok és üldözöttek. Hozzánk hasonló emberek voltak, akikre nem volt méltó e világ. Legnagyobb erényük a hit volt: a reménylett dolgok valósága. Általa nyertek bizonyságot, hogy Isten elfogadta őket. Hit által nyertek erőt elviselni bilincset, börtönt és gyalázatot, és felcserélni a jelenvalót az alapokkal bíró várossal, mintha látták volna a láthatatlant. Hozzánk hasonló emberek voltak, akikre nem volt méltó e világ! Ott meneteltek az emberiség történelmének országútjain a megszámlálhatatlan sorokban, legyőzöttként vagy diadalmenetben, láncra vert foglyokként vagy szabadokként, 9

10 de mindig híven követve a célt, tudva, hogy idegenek és vándorok itt, ezen a földön, és örök hazájuk a mennyben van. Hozzánk hasonló emberek voltak, akikre nem volt méltó e világ! Távoli világ ígérete volt életük vezérlő csillaga, amelyet követve, ők maguk is a fény hordozóivá váltak, utat mutatva egy jobb hazába, az élet fáradt vándorainak. Nem voltak különleges emberek, csak tették kötelességüket, és eközben hűek maradtak Istenükhöz, mindhalálig. Hozzánk hasonló emberek voltak, hozzájuk hasonlók kellenek ma is: egyszerűek, hívők, hűségesek, erősszívűek, áldozatkészek, őszinték és becsületesek, Isten ügyére elkötelezettek, szilárdak és állhatatosak akiknek életüknél is drágább az a tudat, hogy Istenhez tartoznak. (Budapest, szeptember 30.) 10

11 Égni kell és nem kiégni! Ott megjelent néki az Úr angyala tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor azt mondta Mózes: Oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes! Mózes! Ő pedig így felelt: Itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta: Ne jöjj közelebb! Oldd le sarúdat a lábadról, mert szent föld az a hely, amelyen állasz! (2Móz 3:2-5). Égni kell és nem kiégni! Mint a csipkebokor, amelyből az Úr szólt Mózeshez, hogy negyvenévi tanulmányút alkalmassági vizsgája után az elkészített pályára álljon, népet vezetve, példát emelve eljövendő évezredek zászlóvivőinek. Világítni kell, mint villanyégő, mely fényét szórja utcákon, tereken, otthonokban, sötét éjszakákon, de önmaga fényét nem veszti; s miközben másoknak ontja a fényt, világa sohasem fogy el. Égni! Világítni kell! Erre rendelt az Úr, hogy add oda magad, 11

12 mert általad kíván szólni! Hát nem olyan-é az én igém - mondja az Úr - mint a tűz, amely éget és világít, amely belülről égeti a fáklyát, de önmaga nem ég el? Nem te vagy a tűz és nem te vagy a fény, a hang sem te vagy! Csupán a láng és fény hordozója vagy! Te vagy a csipkebokor és a villanyégő! A láng, a fény, a hang nem a tiéd, hanem az Úré! De ha egyszer kihuny a láng, s ha kialszik a fény, és elnémul benned a szó, életed kiég és hamuvá válik, és minden, ami egykor számodra jelentős volt, s amivé lehettél volna, örökre semmibe hull! (Budapest, október 13.) 12

13 A reformátorok Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra (Zsid 12:1-2). Elindultak egy belső sugallatra, (amerre azok a hithősök jártak, akik nem kímélték életüket), hogy tovább írják a szent történelmet, ami elődeinktől ránk maradt, lelkesítő, áldott örökség gyanánt. Szívükben égő ige lobogó lángja világosságot gyújtott Európában, templomokban, kolostorokban, királyok, császárok, fejedelmek és egyszerű papok lelkiismeretében, oszlatva a sötétség sűrű fátylát. Nem akartak ők egyházat alapítani, csak engedtek a Szentléleknek, hogy a nép meghallja Isten szavát, és hű szolgákként életük árán is friss legelőre vezessék az éhező, pásztor nélküli nyájat. Nem születtek harcias hősöknek, nem vágytak rangra és hírnévre; fegyverük Isten igéje volt. De készek voltak szembeszállni a pokol minden ördögével, mert másként nem tehettek. Mert másként nem akartak tenni, csak ahogy a Lélek parancsolta: 13

14 igét igével összevetve, s az igazság feltárásával a hajnal világosságából eljutni a teljes, ragyogó délig. Egy új hatalom tört magának utat: az emberek kezébe adott Biblia. A valdensek házaló misszionáriusai, Wiclif, Husz és Jeromos prédikációi megingatták a lángoló máglyák hatalmában bízó pápa trónját. És jöttek az újabb követek, Luther, Kálvin Wesley és Smith, és ameddig hangjuk elhallott, új élet fuvallata áradt, s mint új Keresztelő Jánosokhoz, özönlött az igét sóvárgó nép Majd egyenként valahol, mind megálltak betonba öntve a sarjadó palántákat, és a magasabb bibliakritika racionális magyarázata nyomán teljesült a prófécia: Az a neved hogy élsz, és halott vagy! De az életet nem lehet eltemetni: a pusztába menekült asszony újabb gyermeket szült, mert Isten véghezviszi tervét, a kövekből is támaszt fiakat, s a megkezdett művet befejezi. Európában és Amerikában egy új üzenet kapott szárnyra, melyet egymástól függetlenül, sokan hirdettek meggyőző erővel: Jézus nemsokára visszajön, emberek, készüljetek fogadására! 14

15 Miller Vilmos beleremegett az időmeghatározásba, és az Úrtól vett megbízatásba, amit egy szombati imájára és fogadalomtételére kapott mennyei válaszként fogadott. Azok, kik hallgattak a hívásra, vállalták küldetésüket, mert hittek a küldő Istennek. Még nem kapták meg az ígéretet, noha hit által jó bizonyságot nyertek : a hű szolga jutalma nem marad el. Új reformátorokra van szükség, akik az elődök művét befejezik, és felkészítenek egy népet Jézus Krisztus második adventjére, mert a reformáció nem halt meg. A reformáció: fejlődés a növekvő világosságban! Új reformátorokra van szükség, akik nem fordulnak vissza a sötétbe, ahonnan Isten kivezette őket. Új reformátorokra van szükség, akik hittel néznek fel az égre, ahonnan az Úr Jézus Krisztust várják. Új reformátorokra van szükség, akik az elődök hitével és hűségével merik kijelenteni nem félve az exkommunikációtól Itt állok, másként nem tehetek: Isten engem úgy segéljen! Ámen! (Budapest, október 24.) 15

16 Miller Vilmos Már másodszor tanulmányozta át elejétől végéig a Bibliát, külön kiemelten Dániel könyve nyolcadik és kilencedik fejezetét. Mélyen hitte, hogy semmi kétség, Jézus egészen biztosan eljön a kétezer háromszáz év végén. Ez volt Miller Vilmos meggyőződése ezernyolcszázharmincegy őszén. A sors különös játéka volna? Istennek Millerrel volna célja, mint Jónással Ninivében? Nem! Uram, én ezt nem vállalhatom!... De ha vérüket mégis kezemből kérnéd, Uram kérlek, adj imámra választ! Az Úr abban az órában válaszolt, és Miller elindult, hogy teljesítse ünnepélyes küldetését, hirdetve alázatosan, de meggyőző erővel Jézus közeli visszajövetelét Tömegek követték felhívását. A meghatározott idő elmúlt, s Jézus nem jött el, de a csalódást átélt hűségesek, megértették új küldetésüket: Ismét prófétálnod kell! Az ember tévedése sohasem Isten tévedése. A krisztusvárók Pál apostoltól fogva az idők végéig többször csalódtak az időpont meghatározásában. Reménységük mégis beteljesül. 16

17 A gúnyolódók csak egyszer fognak csalódni: amikor Jézus eljön. A Miller-mozgalom rakétája, a szökési sebesség határát átlépve, először megvilágította az eget, ezután küldetését teljesítve, a gúnyolódó tömeg légkörébe visszahullva, elégve megsemmisült. A hordozó rakéta által pályájára állított űrhajó, elkezdte föld körüli útját: És hangjától megremegett a föld: Féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája! Miller munkája nem volt hiábavaló. Az álmából felébresztett tömeg elé az apokalipszis három angyalának látványa tárult, hármas üzenettel, és a negyedikkel, amelynek dicsőségétől fénylik a föld. Az adventmozgalom egyesítette tanításaiban a reformátorok által felismert igazságokat: a hit általi megigazulást, a Jézus Krisztus általi üdvösséget, a Sola Scriptura elvét: csakis a Biblia a hit alapja! Elfogadta Wesley felismerését a keresztény életszentségről, és a baptisták tanítását a bemerítés által történő felnőtt keresztségről. És tovább léptek, hirdetve új felismeréseket, 17

18 a törvény és evangélium egységét, magasra emelve a keresztet, és Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelének közelségét, a keresztény reménység végső célját. Hirdetik, hogy a reformáció: állandó növekedés Krisztusban és az általa tanított igazságok elfogadásában, A reformáció azt jelenti, hogy vissza az alapokhoz. Az igazság növekedésében a megállás: biztos halál. Amikor az igazság ősellensége végső támadását fogja indítani Isten megváltási terve ellen, még egyszer, utoljára, mindenkinek újból döntenie kell. Dönteni kell, mint az első keresztényeknek; dönteni, mint a valdenseknek, mint Wiclif, Husz és Jeromos követőinek, mint Luthernek, Kálvinnak és Zwinglinek, Wesleynek és Smithnek, mint Millernek és az adventhívőknek: tovább lépünk-e vagy visszafordulunk, mint Izrael Kánaán határáról, Egyiptomba, ahonnan elszakadtunk; feladjuk vagy megtartjuk-e az örökséget, amelyért az elődök vére hullt? Döntenünk kell: neked és nekem! Ez a döntés akkor, az örökéletről szól! (Budapest, október 28.) 18

19 Prófétasors és küldetés Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek! (2Krón 20:20). Jónást az Úr Ninivébe küldte, Jeremiást saját népéhez. Nátán prófétának Dávidhoz kellett elvinni Isten üzenetét, Illés Akhábnak szólt ítéletet. A próféta Isten küldötte, szolgálatra elkötelezve, útja: Istentől kiszabott pálya. A szót Isten adja szájába, mely nem lehet soha alku tárgya. Ezért különös a prófétasors: hóhér bárdja, favágók fűrésze vagy vérengző oroszlán ereje szakítja meg földi életét, vagy halált nem látva égbe megy. Nincs előre kikötött földi bér; az elhívás és küldés szava határozza meg az útirányt, és a feladatot, amely elől meghátrálni sohasem szabad. Az isteni küldetés szava: menj el és mondd meg neki! Erre nincs visszakérdezés, csak engedelmes elindulás, mert a művelet irányítója: az Úr! 19

20 Ezért figyelj a prófétai szóra mert Isten szava az a te javadra, Bízz az Úrban és prófétájában, aki által szól hozzád ma is, és erős leszel az igazságban! (Budapest, november 19.) Bibliát Minden Házhoz Program indult az ezredfordulón: elvinni a Bibliát Minden Házhoz. Egy régen kezdődött nagy küzdelem magyarországi folytatása ez. A programot nem itt: odafenn írták! s voltak, akik engedelmeskedtek és tették azt, mit tenni kellett! Volt, aki pénzét adta anonim, mert úgy érezte, ezt kell ma tenni. Hallgatott arra a belső hangra, amely ha kell, történelmet irat egyszerű emberi eszközökkel, s megindítja a menny és föld erőit, hogy Isten Igéje célba érjen. Voltak, akik elindultak önként, mint egykor a valdensek tették, és mentek kórházba, iskolába, börtönbe, lelkesedéstől áthatva: örömhírt hoztunk, ha elfogadja, csupán egyetlen egy ára van, ígérje meg, hogy olvasni fogja. Eddig százhatvanezer Biblia talált boldog tulajdonosra; minden huszadik magyar otthonba eljuthatott Isten szent Szava. 20

21 Urunk! Ami fölött nincs hatalmunk, azt Szentlelked erejére bízzuk, hogy minden szód jó talajba hulljon. Szeretnénk, ha csak néhány órára, feltámadnának az egykori nagy bibliaégető máglyarakók, a valdensek vad ellenségei, a lollardok kegyetlen üldözői, Voltaire és konok eszmetársai, bíborosok és inkvizítorok, büszke pápák és hiú császárok; és felkelnének a reformátorok, Wiclif, Luther, Kálvin és Jeromos, és látná mindenki saját hitének igazolását vagy cáfolatát; látnák, hogy ki ellen harcoltak, vagy miért áldozták életüket. De meglátja mindenki nemsoká, - amikor jön majd a nagy számadás -, hogy miért vagy mi ellen harcolt, mért áldozta életét vagy pénzét, miért vállalta a fáradságot: Isten oldalán vagy ellenségként vett-e részt a nagy küzdelemben?! Bibliát Minden Házhoz! Legyen ma ez a jelszónk! Amíg a kegyelem tart, tedd, mi hatalmadban van, állj be te is a sorba! Erőd, pénzed, életed ne bánd, ha Urad kéri, hisz nemsokára láthatod jutalmad mennyei részét. (Budapest december 14.) 21

22 Járj névadód nyomdokán! Nagy divattá vált ma dicső múltú elődök nevének felvétele mozgalmi zászlókra, indulókba, méltóságunk hangsúlyozására. Névadó megválasztásakor az egyik legfontosabb vezérelv, a kiválasztandó előd hírneve, tündöklése, emberi nagysága. Megtisztelő rangnak tekintik, olyan nevet a zászlóra tűzni, aki mögött van hírnév, tisztelet, tekintély, nagy fokú elismerés! De vállalni az előd életét, nemes tetteit, fénylő jellemét, másokért végzett szolgálatát, csak az igazán bátrak akarják. Kérdezd meg nagy nevek viselőit: mit mond nekik névadójuk élete? Olykor azt sem tudják megmondani: mikor élt és ki fia volt szegény? Kérdezd meg iskolák diákjait, cserkészcsapatok büszke tagjait, neves intézmények képviselőit: Milyen szellemi hagyatékkal gazdagodtak a nagy név által? A válaszban felismered magad. Aki egy előd nevét választja, vagy oly zászló alá sorakozik, amely fényes eszméért lobogott, két fontos kérdést kell önmagában becsületesen megvizsgálnia: Ha megismerhetnéd, vállalnád-e 22

23 azt az utat, amelyen névadód járt? És ha ő jól ismerhetne téged, megengedné-e, hogy nevét viseld? Kockáztatnád-e saját életedet Michnai László helyében másokért? Vállalnád-e Lenk Lajos puritán, becsületes életét az Úrért? Kész volnál-e annyi lemondásra, és önmegtagadásra, hogy Ellen White nyomdokába lépj? Ott hagytad volna-e hazádat Huenergardt Jánossal egy ismeretlen nép fiaiért? És ők adnák-e nevüket zászlódra? Egy név viselése kötelez, hisz kölcsön vettél hírnevet, megbecsülést és népszerűséget, amelyért még nem tettél semmit sem, mert az árát más fizette meg, amelyet csak azzal viszonozhatsz, ha neked is lesz, amit továbbadhatsz, nevedet tisztelő utódoknak. (Budapest, január 6.) 23

24 Szakaszd le a napot! Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek utaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von (Préd 12:1). Carpe diem! mondta Horatius, nem sokkal Krisztus előtt két-három évtizeddel: Szakaszd le a napot! Használd ki az időt! Élvezz minden napot! Éld a világod! Vedd észre a lehetőséget! Horatius még nem tudta, amit sok tapasztalat árán, Salamon már megtanult, hogy következmények nélkül ez az út nem járható, ezért ez a bölcs király így folytatta tanítását: megtudd, mindezekért az Isten tégedet ítéletre von. Isten, nem vágyainktól akar megfosztani minket, hanem célt és értelmet akar adni életünknek; bölcs értékrendszert akar felépíteni bennünk, mert meg akar oltalmazni egy végzetes kiégéstől. Salamon bölcsebb volt, 24

25 mint Horatius, de ő is megperzselődött, mert eltávozott a bölcsesség igazi forrásától, s hagyta vitetni magát megromlott vágyaitól. Használd ki az időt! hallod a logikailag alátámasztott csábító kínálatok özönét! Élvezz minden napot! Szakaszd le a napot! Ez a nap a tiéd! Az egész világ a tiéd! Döntésed lehetséges drámai folytatását az álarc lehullásakor már nem hirdeti reklám; hiányzik a kínálatból a megnyugtató megoldás. A történet vége pedig gyakran egy reménytelenül összekuszálódott kiégett élet törmeléke. Egykor Potifár házában hangzott a csábító szó: Carpe diem! Szakaszd le a napot! Használd ki az időt, József! Ez a nap a tiéd! Vedd észre a szerencséd! De ő megtanulta: ez a nap arra is jó, hogy jellemóriássá váljon. Isten is megszólít téged 25

26 és minden ifjút, s időset oltalmazó szeretettel: Használjátok ki az időt, amely néktek adatott! Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok! Holnap, talán már késő. Ne higgy a csalás eszméjének! Élj helyesen a mával, hogy a holnap a tiéd lehessen! Élj annak tudatában, hogy idődért és tetteidért, Isten előtt felelned kell! Akkor nem volt hiábavaló az életed! (Budapest, január 8.) Genf, a kálvinista Róma Sokadszor járom ennek a múltat és jelent, tanokat és eszméket, népeket és nemzeteket békésen magába ölelő, emberi méltóságot hirdető, elegáns tóparti városnak, a kis kálvinista Rómának szépen kikövezett utcáit. Bármerre mégy, ha szemed nyitva, történelemmel találkozol. Táblák százai hirdetik: Ebben a városban hajdan 26

27 szent történelmet írtak, kitárulkozó lelkéből ma is olvashatod a múltat. De van-e még ma is a városnak olyan kisugárzása, mint volt a nagy reformátor idejében? Hallja-e még a városlakó vagy az idelátogató vendég a Szent Péter Templom egykori prédikátorának szívbemarkoló tanítását a tiszta erkölcsről, és az Institúcióról? Megőrizték-e a Notre-Dame ünnepélyesen komor falai Kálvin és Knox hittételeit, amelyek Magyarhonig formálták az emberek gondolkodását? Mit üzen a Promenádról a reformáció emlékműve? Mit mond Farel, Béze, Kálvin, Knox, Coligny, Cromwell, és a magyar Bocskai neve a városnézőnek? Akkor, az apostolok szekerén közlekedő prédikátorok és szegény teológus diákok áldozatos magvetése nyomán, Genftől ezerötszáz kilométerre száz magyarból jó kilencven a kálvinista hitet vallotta. Ez volt akkor Genf nekünk, magyaroknak és a világnak. Ma a kálvinisták lélekszáma alig negyedére zsugorodott. 27

28 Hány ilyen városa volt Istennek az üdvösségtörténelem során, amelyben valamikor megjelent Isten üdvözítő kegyelme, és a menny választott követei láthatták, amint az emberek szívük őszinte átadásával válaszoltak a megszólításra. Ninive, Betlehem, Jeruzsálem, Korinthus, Róma, Thessalonika, Athén, Ciprus szigete és Málta, mind-mind őrzik azok lábnyomait, akik elhozták népük számára az üdvösség nagy lehetőségét. Mennyi maradt Ninive megtért lakóinak üzenetéből? A város is az enyészeté lett. Hallják-e a kétezer éve elhangzott prédikációkat a Jézus és az apostolok emlékeit kutató turisták, történészek és régészek? Érdekli-e a tömegeket a szent helyek üzenete? Lakói rég megfeledkeztek az elődök tapasztalatairól. A Menny követeivel hajdan kitüntetett városokban, úgy mint Genfben és Wittenbergben emléktáblák ezrei hirdetik: Itt mondta Jézus a hegyi beszédet, itt szaporította meg a kenyeret, ezen a helyen volt az istálló, ahol megszületett a Megváltó. 28

29 Ez az út a Via Dolorosa, itt cipelte vállán a keresztet, itt feszítették meg a két latorral, és ebbe a sírba helyezték, ha protestáns az idegenvezető, más helyre a katolikus szerint. Athénben, az Areopágoszon, Filippiben a börtön kőfalán, Efézusban Diána romjánál, Rómában megszentelt emléktáblák által megjelölt helyeken őrzik az apostolok történetének örökérvényű tanításait. De mennyivel jobbak e városok lakói más városok polgárainál? És mennyivel lett jobb tőlük a világ? Milyen a kisugárzása ezeknek a városoknak? És ne gondold, hogy Budapest vagy Pécs, Nyíregyháza, Debrecen vagy Szolnok; Miskolc, Hatvan vagy Székesfehérvár az igazság megismerésének hiányában kell, hogy elpusztuljon! Istennel találkozhatsz ma is, ott, ahol vagy, éppen úgy, mint Genfben, vagy Athénben és Jeruzsálemben, mert ő nincs messze egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk és lehetsz bárhol a nagyvilágon, ha keresed Őt, biztos megtalálod. (Genf, március 24.) 29

30 Mi lesz veled kereszténység? Elindultak, mert úgy szólt a parancs: menjetek el széles e világra, hirdetni az evangéliumot. Nem kérdezték: honnan lesz rá pénzük, s ha kell, védelmet útjukra ki küld? De vettek erőt a Szentlélektől és mentek, mert ez volt küldetésük. És bejárták a széles világot, mert hittek a küldő Istennek, aki megígérte, hogy velük lesz. Az egyház kijött győzve, hogy győzzön. És ha ezer ördög támadta, tépte, s ellene lázadt Isten egykori népe, ha Róma ura a kenyér és cirkusz árát keresztény vérrel fizette, olyan látványos magvetés volt ez, amely hatvan és száz annyit termett. S míg a történelem süllyesztőjében büszke birodalmak tűntek el, a kereszténység él kétezer éve. A keresztény hit él és élni fog, ne üljetek fölötte halotti tort. A küzdelem végső szakaszában az apokalipszis Krisztusának megjelenése elűz minden kételyt: én vagyok az Alfa és az Omega aki volt van és aki eljövendő. És a korszakok képviselői elindultak, mert így szólt a parancs: menjetek el széles e világra. 30

31 Efézus, a szeretet gyakorlója, Szmirna, a szenvedő egyház, Pergamum Antipásza, Thiatira, súlyos terhek hordozója, Szárdisz a haló félben levők erősítője, Filadelfia a testvéri szeretet őrizője, és Laodícea, akinek ajtaján zörgetek: E hét csillag titkát el ne feledd, gyertyatartódat mindvégig őrzöm. Légy hű, nemsokára visszajövök! (Budapest, október 20.) Rájuk emlékezünk Akik a sor legelején voltak, egyenként mindnyájan sírba szálltak, itt hagyva reánk szent örökségül hitüket és emlékezetüket. Hitvallásuk valódiságát szavukkal, tettükkel igazolták, mikor egyik kezükkel építettek, a másikkal jó magot vetettek. Mint az Úr házának építői, ott voltak a falakon akkor is, amikor Tóbiás és Szanballát munkájukra csak kudarcot jósolt, mert hittek abban, amit csináltak, hittel vetették az ige magvát amikor az időjárás rossz volt, és amikor minden ellenük szólt. 31

32 Munkájuk bérét nem vették fel, lekötötték a mennyei bankban, várva reánk, az utódokra, a tizenegy órai munkásokra. (Szabadkígyós, május 19.) Az útkészítő Minden oly csodálatosan indult. Jöttek a leviták és a papok: - Kicsoda vagy, mit mondasz magadról? - Ézsaiás jövendölt felőlem!: Készítsétek az Úrnak útját! Jött a sokaság: Mit cselekedjünk? Jöttek farizeusok, sadduceusok, katonák és vámosok: mit tegyünk? Tömegek vallották meg bűneiket és mentek tovább a keresztség után megtért szívvel, ujjongó lélekkel. Minden nap: boldog örömünnep! Azután jött az Isten Báránya. Ott találkoztak Jordán partjánál. A találkozás és a búcsú mentes a látványos formaságtól, nagy küldetésben járók hitelét nem a fényes protokoll adja. Egy igazságot kell betölteni és menni a kijelölt utakon. De a próféta utak nem mindig hozsanna kiáltástól hangosak; és a próféta sorsa nem mindig elragadtatás tüzes szekéren, 32

33 nem elismerés és jutalmazás; ha jön a hitet próbáló válság, a próféta térde is megremeg. Az ellenség dohos börtönében mennyi esélye van a képzelet tépett szárnyának, hogy átrepüljön a fogoly kínzó gondolatával ahhoz, akiben volt reménysége? Milyen meggyőző volt az indulás és egyszerű az azonosítás! Ő a Messiás, én útkészítő. Neki emelkednie kell, nékem pedig alászállanom! Igen, én mondtam, hogy alászállnom! Ez is prófécia lett volna, mint az, hogy készítsétek az Úrnak útját? És most itt vagyok a gödör mélyén, és az útkészítőnek nincs kiút? Menjetek el a Názáretihez és kérdezzétek meg tőle Te vagy-e az, aki eljövendő vagy mást várjunk? És a küldöttek visszatértek az üzenettel: Nem azzal, amit a fogoly várt, de azzal, amire szüksége volt. Mert az Úrtól az élet minden helyzetében a legfontosabb választ kapod. (Budapest, szeptember 23.) 33

34 Új reformáció A reformációt nem Luther csinálta! Ő csupán eszköz volt. És csak ennyit mondott: Itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. A reformáció feltámadásához, Istennek hasonló emberek kellenek, mint amilyen Luther Márton volt, aki vállalta a küldetést. Soha ne feledd el: a reformációt nem te hozod létre, de neked kell kimondanod: Itt állok, másként nem tehetek Isten engem úgy segéljen! A többi az Isten dolga. (Budapest, június 27.) 34

35 A szó értéke Áldásul adta Isten az embereknek a beszéd képességét, így hát az felelősséget is jelent. (E. G. White)

36 A szó értéke A szó értékét ne szépségében vagy simogató, kenetteljes dallamában keresd. A szavak értékét a szeretettől áthatott igazságtartalmuk határozza meg, (Budapest, december 10.) A szó értelmes használata A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, mi módon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek (Kol 4:6). Valami nagyon okosat, bölcset szerettem volna elmondani; valami igazat, jót és szépet, ami mindenkit megörvendeztet; de még mielőtt kimondtam volna, már is torkomon akadt a szó, mert tudtam, mondandóm nem felel meg a társalgók annyi ízlésének. Félelmünkön, gyávaságunkon olykor áldozatul esik az igazság vagy a bölcsesség és a szépség, az okos és a jó, amikor a 36

37 jelenlevők sokféle igénye bújócskázásra kényszerít a szavak labirintusában. Mert ugye, nagyon kell vigyáznunk, meg ne bántsuk a velünk társalgót, vagy ne váljunk unalmassá, hiszen az egyik annak örül, ha igazat hall, míg a másik csak a szép és jó hallatán boldog, az igazra már nincs igénye. Van, akinek elég egy okos sztori: hogy igaz vagy nem, az nem érdekli. Így jön létre az üres beszéd, mint műfaj: a hiteltelen blabla, a jellegtelen és jelentéktelen szavak semmitmondó kotyvaléka, a drága idő pocsékolása, és így sérül értékítéletünk, és vele együtt egész életünk súlya és emberi méltósága. Az élet legnagyobb művészete és legnagyobb felelőssége a szavak értelmes használata, mert aki beszédben nem vétkezik az tökéletes ember ; így mondja Isten igéje. Szeressük az igaz, tiszta beszédet, az okosat, a szépet és bölcset, a sóval fűszerezett szavakat, amelyeknek lelkük van, mert kimondott és kimondatlan szavaink alapján hívnak számadásra! (Budapest, november 17.) 37

38 Szavakból áll a szótár Egy férfi: egy szó; egy asszony: egy szótár, mondja a német közmondás. Emiatt ne aggódj, hisz szavakból áll a szótár, s ha okos szájból jő a szó, sose zárd el a csapot! Hadd csorogjon a simogató, vigasztaló, bátorító, erősítő, lelkesítő, hitet adó, kacagtató és gyógyító csodabalzsam! Majd meglátod, ettől neked is, előbb-utóbb megjön a szavad Ha többre nem is, legalább egy zsebszótárnyira. (Budapest, december 22.) 38

39 Vigyázz az aranyszájra Ha igaz, amit mondanak róla, hogy aranyat ér a szája, akkor gyorsan tegyünk rá lakatot, és zárjuk a széfbe vagy megőrzőbe, még mielőtt észrevétlen elkoptatná aranyszáját a sok beszéddel. (Budapest, december 23.) Mennyit ér a vita? Az egyik azt mondta: igen. A másik rávágta, hogy nem. Egy mínusz egy, az semmi. Két ember vitája: ennyi. (Budapest, március 29.) 39

40 Szavak és valóság Hallottam egy csodás prédikációt a szeretetről. Karácsonykor. Megható volt hallani: Isten hogy szeret minket, és nekünk hogyan kell szeretnünk egymást, és hogy a világon nagy a szeretethiány. Azután olvastam ettől a prédikátortól egy könyvet, amelyben nagyon szeretetlenül ír másokról, nem kímélve személyi jogaikat és érzésvilágukat sem. Azzal próbáltam megmagyarázni az ellentmondást, hogy ezt a könyvet, ez a lelkipásztor, egész biztosan nem karácsonykor írta! (Budapest, december 27.) 40

41 Tanulj meg a szóval bánni! Van, aki sokat beszél és keveset mond; ellenben a másik csupán néhány szóval is mély igazságokat hoz napvilágra lelki tárházából. Tanulj meg a szavakkal okosan bánni, mert tudni, mikor kell szólni és mikor hallgatni, mit kell mondani, és mit jobb elhallgatni: bölcs emberhez méltó nemes tudomány. (Budapest, december 31.) A szó hatása A Talmud bölcsessége szerint a szó olyan, mint a méhecske, melynek van fullánkja és méze. Hogy melyikkel ajándékoz meg, attól függ, milyen viszonyban vagy a szó megfogalmazójával. Miközben érzed más szavának édes ízét vagy égetését saját lelkivilágod mélyén, végezz magadban ellenőrzést: édes méz csöpög-e ajkadról vagy gyilkos mérget lövell-e szód?! 41

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. SZÜKSÉGES BEMENETEL Lekció: Mt 7,13 14 Alapige: Mt 7,13 14 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba

Részletesebben

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot. TANÁRI KERESZTÚT I. Állomás: Jézust halálra ítélik Nemcsak a halált vállalta értünk, hanem az elítéltetést is. A főpap istenkáromlónak mondja. A nép, amelyből származott, megtagadja, és a gyilkos Barabbást

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben