TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv"

Átírás

1 L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv Készítette: IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG

2 I. KÉPZÉSI CÉLOK - A tanterv ötosztályos, általános és speciális gimnáziumi osztályok számára készült. Alapismeretek tanításával, ismétlésével indul, általános nyelvi képzést tűz ki célul, amely közép-illetve emelt szintű érettségi vizsgával zárul. A speciális nyelvi osztály meghatározott, magasabb szintről indul, és közép illetve emelt szintű érettségivel zárul, valamint felkészít a felsőfokú állami nyelvvizsgára és nemzetközileg elfogadott egynyelvű felsőfokú nyelvvizsgára. - Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja, a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása. A kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. A tanulók képesek legyenek idegen nyelven információt adni, kérni, a kapott információkat értelmezni. Célunk, hogy a célnyelv a kifejezés eszközévé váljon. - A nyelvtanulás által tanulóink kerüljenek közelebb más népekhez, legyenek képesek kapcsolatot teremteni és azt fenntartani. - Legyen a nyelv eszköz mások megismeréséhez, a másság elfogadásához, tiszteletben tartásához. Szeretnénk elérni, hogy a tanulók ne csupán megtanulják és megszeressék a nyelvet, hanem eszközként használva megismerhessék a célnyelvek népeinek kultúráját, gondolkodás- és életmódját. - Szeretnénk felébreszteni tanulóinkban az igényt arra, hogy egyre több tudást szerezzenek (Idegen nyelvű könyvtár, Internet-használat, levelezés, stb.). Célunk, hogy minden tanulót megfelelő sikerélményhez juttassunk, nemzetközi kapcsolatok kialakításával és fejlesztésével is. - Mindezek megvalósításában igen lényeges a négy nyelvi alapkészség kiegyensúlyozott fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok eljussanak ebben a tanítási-tanulási folyamatban odáig, hogy igényük legyen a további önálló tanulásra, ismeretszerzésre, önművelésre. Társadalmi elvárások: A tudomány és a technika fejlődésével, az EU csatlakozással, valamint a nagyobb utazási kedvvel arányosan egyre nagyobb és jogos igény merül fel a jobb nyelvtudás iránt. Ezek az igények természetesen magukkal hozzák azt a jogos követelményt is, hogy hatékonyabb legyen a nyelvtanítás és eredményesebb a nyelvtanulás. Reméljük és bízunk benne, hogy a nyelvi előkészítő év (ahol a nyelvet nagyobb óraszámban tanulják a diákok) nagy segítséget ad majd a feladat sikeres végrehajtásához. Kapcsolataink: Továbbra is fenntartjuk jó kapcsolatainkat a Veszprémi Egyetem Angol Nyelvi Tanszékével összekötőnk, Dr. Poór Zoltán segítségével. Kikérjük tanácsaikat, ill. részt veszünk azon rendezvényeiken, amik a mi munkánkat is nagymértékben elősegíthetik. Kapcsolatainkat erősítjük a British Council helyi képviselőivel. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár British Resource Centre-vel és az American Corner-rel is további aktív kapcsolatot kívánunk fenntartani, amely munkatársai az új ismeretterjesztő anyagok átadásával, azok részletes megismertetésével nagy segítséget tudnak nyújtani. Továbbképzések: A lehetőségek szerint igyekszünk minél nagyobb számban részt venni a külföldi és belföldi továbbképzéseken. Képviseltetjük magunkat az emelt szintű érettségi vizsgabizottságokban is. Külön feladatot ró ránk a nyelvi előkészítő program kidolgozása, ill. az azzal kapcsolatos feladatok megismerése, alapos tanulmányozása és elsajátítása. 1. oldal

3 II. HELYI SPECIÁLIS CÉLOK Képzési irányok: Az Arany János Pedagógiai Program továbbvitele A valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, de tehetséges tanulók képzése, ill. kiemelt segítése a cél. A tanulók az előkészítő évfolyamon csak német nyelvet tanulnak, a évfolyamon angol nyelvből igazodnak a hagyományos gimnáziumi oktatáshoz. A lehetőségekhez mérten az idegen nyelvi ismereteik fejlesztéséhez a kollégiumban is kiemelt segítséget kapnak. Angol nyelvi tagozat (kiemelt angol nyelvi képzés) - Iskolánkban a speciális angol nyelvű képzésnek a négyosztályos oktatási rendszerben már hagyományai vannak. A as tanévtől kezdve e képzésforma is ötéves lett, nyelvi előkészítővel indul. Ebben az évben az angol nyelvet heti 7 órában tanulják, az elsődleges cél a tanulók megközelítőleg egységes szintere hozása. - A speciális képzésben olyan tanulók vehetnek részt, akik megfelelnek nemcsak az általános, hanem az angol nyelvű írásbeli és szóbeli felvételi vizsga követelményeinek is. - Ebben a típusú csoportban felvételi követelmény az alapvető grammatikai és lexikális egységek biztos ismerete, és a tanítás a továbbiakban erről a szintről indul. Az Európa Tanács idegen nyelvi szintmeghatározása szerint ez az A1 (alapszintű nyelvhasználó). - A cél a már A1-es szintű nyelvtudás elmélyítése. A tanulók a tantárgyat a 10. évfolyamtól heti 5 órában tanulják. A tagozatra való bekerülés feltétele az alapvető nyelvi kommunikáció képessége, amiről bizonyságot tehetnek az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán. Feladatunk eljuttatni a tanulókat az emelt szintű érettségi követelményeihez, ill. a felsőfofkú nyelvvizsgához. A nyelv készségszinten történő elsajátítása mellett megismertetjük velük az adott nyelvterület történelmi és kulturális értékeit. - Végső célja a tanulók emelt szintű érettségire illetve felsőfokú kétnyelvű állami illetve egynyelvű nemzetközi nyelvvizsgára való felkészítése, magas szintű, sokrétű nyelvtudás megszerzése, amely az élet bármely területén felhasználható, szükségletek szerint továbbfejleszthető, illetve szakosítható. Ezáltal szeretnénk növelni tanulóink tovább tanulási, munkavállalási lehetőségeit. A felvételi vizsgához szükséges alapismeretek: 1. Nyelvi szerkezetek a., Mondatszerkezetek állító kérdő tagadó formában. b; Egyszerű jelen idő Folyamatos jelen idő Befejezett jelen idő Befejezett folyamatos jelen idő Egyszerű múlt idő Folyamatos múlt idő Egyszerű jövő idő 'to be going to' c., have to must can need should may 2. Szókincs A tanulók mindennapi tevékenységével, életével kapcsolatos témakörökben használatos alapszókincs. - A speciális képzésben résztvevő csoport létszáma a 15-öt nem haladhatja meg. 2. oldal

4 III. FELTÉTELEK - Az eredményes idegennyelv-oktatás alapfeltétele a képzett nyelvtanár, akinek mind nyelvtudása, mind módszertani képzettsége magas szintű. Ennek érdekében szükséges, hogy rendszeresen vegyen részt továbbképzéseken konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken. - Másik nagyon fontos alapfeltétel, hogy a nyelvtanítás szintfelmérésen alapuló csoportbontásban történjen, a csoportok létszáma ne haladja meg a főt. - Fontos, hogy a diákok saját taneszközeit (könyv, munkafüzet, szótár) az iskola audio-, és videokazettákkal, multimédiás eszközökkel, számítógépes programokkal, egy- és kétnyelvű szótárakkal, illetve a csoportlétszámnak megfelelő mennyiségű gyakorlókönyvekkel és a szókincsfejlesztéshez nélkülözhetetlen olvasókönyvekkel egészítse ki. - Rendkívül fontos egy helyi kiskönyvtár, amely különféle nehézségi fokú olvasmányokat tartalmaz, ezáltal lehetővé teszi a tanulók differenciált foglalkoztatását. A könyvtárnak feltétlen biztosítania kell referenciaanyagokat az országismeret, irodalom, történelem, kultúra tanításához. - A technikai eszközök között a legfontosabb a magnetofon, a videomagnó, és a DVD-lejátszó hiszen ezek segítségével könnyebben sajátíthatják el a tanulók a helyes kiejtést, és ezekkel fejleszthető beszédértési készségük is. Ezen kívül még elengedhetetlen a számítógép és a fénymásoló használata a saját fejlesztésű tananyag szerkesztéséhez és sokszorosításához. - A munkaközösség fenntartja jogát, hogy jelen tantervet a beválás ellenőrzése során a hatékonyság fokozása érdekében módosítsa. IV. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS Az eredményes tanítás-tanulás folyamat alapfeltétele a folyamatos, rendszeres ellenőrzés és értékelés, amelynek során képet kapunk arról, hogy a tanulók milyen szinten sajátították el a tananyagot, s hol tartanak az alapkészségek fejlesztésében, milyen mértékben képesek teljesíteni a tantervi követelményeket. Az értékelés visszajelzést nyújt a tanárnak és a tanulóknak közös munkájuk sikerességéről, és egyben útmutatást szolgáltat a további munka megtervezéséhez is. - Ezen tantervben megfogalmazott követelmények 50 %-os teljesítése a felsőbb osztályba való továbbhaladás feltétele, maximális - itt legalább 90 %-ban - való teljesítése a jeles tanulóktól várható el. Ez alól kivétel a 9. Évfolyam. A nyelvi előkészítő évfolyamra járó tanulók továbbhaladása a 10. évfolyamra az oktatási törvényben foglaltak alapján biztosított. - Az ellenőrzés és értékelés fontos célja, hogy a tanulókat alapos, szigorú ön-, valamint társaik kulturált ellenőrzésére neveljük. Mindezek közben fontos a tanulók egyéniségét, képességeit és szorgalmát is szem előtt tartani. Tartalma szerint az ellenőrzés vonatkozhat ismeretekre és készségekre. Formája szerint lehet írásbeli és szóbeli. A szóbeli ellenőrzés szempontjai: - szókincs - kiejtés, intonáció, folyamatosság - nyelvhasználat - nyelvhelyesség - gépi szövegértés 3. oldal

5 Az írásbeli ellenőrzés szempontjai: - olvasás utáni megértés - információ mennyisége - szöveg megszerkesztettsége - szókincs választékossága - nyelvi helyesség - helyesírás - Az élő idegen nyelvek tanításának rendszere nem témazárókban gondolkodik. Egy tanév alatt a heti óraszámmal megegyező számú nagydolgozatot kell íratni, amelynek érdemjegye pirossal kerül az osztálynaplóba, s a félévi / év végi osztályzatok megállapításánál hangsúlyozott jelentéssel bír. Egy tanítási féléven belül minden tanulónak a heti óraszám kétszeresével egyenlő osztályzattal kell rendelkeznie, amelyen belül törekedni kell arra, hogy a szóbeliség és az írásbeliség megfelelő arányát megőrizzük. A dolgozatok érdemjegyét a tanuló indokolt esetben, a tanár által megszabott feltételekkel egyszer javíthatja. Két javítatlan elégtelen nagydolgozat elégtelen félévi illetve év végi osztályzatot von maga után. - A tanuló szóbeli teljesítménye lehet: hibátlan, illetve minimális hibával: jeles többé-kevésbé hibátlan: jó gyakoribb hibákkal, esetenként félreérthető: közepes hiányos, gyakori hibákkal, többször félreérthető: elégséges teljesen hibás, értelmetlen: elégtelen - A tanuló írásbeli teljesítménye lehet: 90% - jeles 50% - elégséges V. TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A taneszközök részben a tankönyvcsaládokból kerülnek ki, részben saját / helyi fejlesztésűek. Tankönyvek, tankönyvcsaládok megítélésének szempontjai: 1. A célcsoport szempontjából - korosztály - a tanulás célja - felszereltség 2. A feltételrendszer szempontjából - a követelmények - a tanítás körülményei - felszereltség 3. Szaktárgyi szempontok - nyelvi és műveltségi tartalmak - szövegfajták - gyakorlattípusok - nyelvtani koncepció 4. oldal

6 - szókincs minősége és mennyisége - készségfejlesztés kiegyensúlyozottsága 4. Módszertani szempontok - tanítási technikák - differenciálás Ezek figyelembe vételével a könyvek kiválasztása a tanár felelőssége, ugyanakkor ez pedagógiai szakaszokként engedélyezett. VI. ÓRASZÁMOK 1; ötosztályos képzés, általános tagozat, matematika- és számítástechnika tagozat, német nemzetiségi tagozat, valamint angol tagozat: 9. oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv 2. heti óraszám évi óraszám oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv A két utolsó évben minden esetben biztosítjuk tanulóinknak, hogy szükség szerint magasabb óraszámban tanulhassák a nyelvet, készülhessenek az érettségi vizsgára. 5. oldal

7 Célok és feladatok ELSŐ IDEGEN NYELV A 9. évfolyamos diákok általában- öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése. Cél, hogy a 9. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2 B1 közötti szintre, melyen számukra ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik a hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak cserélni. MÁSODIK IDEGEN NYELV Ezen diákok kezdő nyelvtanulók.az ő esetükben célunk, hogy a nyelvet a mindennapi szituációkban magabiztosan használják. Mivel ez a képzési forma sok diákot érint, a nyelvi csoportok létrehozásánál ügyelünk arra, hogy azonos alapról induljanak diákjaink. Általános célkitűzésünk, hogy a diákok megszerezzék a közép szintű érettségi vizsgát, valamint minél többen vállalják az emelt szintű vizsgát. A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM (TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény június 23-án elfogadott módosítása (28. (4) bekezdése, 29. (2) bekezdése) szerint a 2004/2005. tanévtől a gimnáziumok és szakközépiskolák fenntartójuk jóváhagyásával a kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő osztályt indíthatnak. A törvény előírja, hogy a kötelező tanórai foglalkozások legalább 40%-ában idegen (illetve nemzetiségi vagy kisebbségi) nyelvi képzés folyjon; a fennmaradó időkeret legalább 25%-át informatikai képzésre, a maradékot képességfejlesztésre kell fordítani; az iskolának a évfolyamon kell felkészítenie a tanulókat az emelt szintű nyelvi érettségire; A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMMAL INDULÓ OKTATÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZVETLEN CÉLJAI A nyelvi előkészítő évfolyamon biztosított intenzív nyelvoktatás az egyik legfontosabb elem az Oktatási Minisztériumban kidolgozott és a kormány által jóváhagyott Világ Nyelv, az idegennyelv-tudás fejlesztése programbanmivel a nyelvi előkészítő évfolyam a közoktatás része, ezért céljai a közoktatás általános céljaival azonosak, valamint megegyeznek a NAT 2003-as idegen nyelvi fejezetében megfogalmazott alábbi átfogó célokkal is: Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelentik, melyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül lehetséges. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fejlesztése a következőket jelenti: (1) a kötelező oktatás végére a tanulók legyenek képesek egy vagy két idegen nyelvet személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni; (2) a nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azon a nyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerésére; (3) a tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett új idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen tanulni. 6. oldal

8 Az itt összefoglalt célok összhangban vannak az Európai Unió oktatási koncepciójával és az Európa Tanács idevágó nyelvoktatás-politikai dokumentumaiban meghatározottakkal is. A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás általános céljai a következők: a középiskolát elvégző fiatalok közül minél többen magas szintű, használható nyelvtudással hagyják el a közoktatást, a nyelvtanulásra és informatikára szánható év lehetőséget ad a különböző háttérrel érkezők tudásának összehangolására és intenzív fejlesztésére, így esélyteremtő és hátránykompenzáló hatással bír, megfelelő alapot adhat ahhoz, hogy a jövőben a felsőoktatás a szaknyelvi képzés terévé váljon és mindenki egyenlő eséllyel indulhasson a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon. Közvetlen céljai: a 9. évfolyamon tanulók intenzív nyelvtanulási keretek között idegen nyelv(ek)ből olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában tanulmányaik végén sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát, a tanulókban kedvező attitűdöt és motivációt alakítson ki a nyelvek, a hozzájuk tartozó kultúrák és általában a nyelvtanulás iránt, a megfelelő tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásával és átadásával a tanulók váljanak képessé nyelvtudásuk önálló fenntartására és továbbfejlesztésére. Fejlesztési követelmények 1. folyamatos, lehetőleg mindennapos nyelvtanulás; 2. a célok és a tanulási formák változatossága a motiváció fenntartása érdekében; 3. munkamegosztás a tanárok között; 4. nagyobb tanulói önállóság, több egyéni munka (a házi feladatokban is); 5. tanulási stratégiák oktatása, fejlesztése (segédeszközök használata, média, digitális anyagok, internet, könyvtár stb. ); 6. a szókincs aktívabb, rendszeres, változatos gyakorlása; 7. több autentikus anyag használata; 8. kiegészítő anyagok változatossága; 9. az anyanyelv és a célnyelv komparatív és kontrasztív szemlélete, az anyanyelvi beszédkultúrával való (esetleg tantárgyként is) szorosabb kapcsolat; 10. fokozott interkulturális közelítés (pl. nyelvterületi ünnepekről megemlékezés); 11. projektek előkészítése és megvalósítása; * 12. könnyített/szintezett olvasmányok használata; 13. újság, faliújság írása, szerkesztése; * 14. kiejtésgyakorlás; 15. nyelvi klub; * 16. idegen nyelvi színjátszó kör; * 17. videófilm készítése; * 18. változatosabb évközbeni értékelés, osztályzás; 19. év végi szintfelmérés, értékelés (önértékelés Európai Nyelvtanulási Napló, egymás értékelése, alapkészségek értékelése); 20. informatikai és egyéb eszközök változatos használata. A *-gal jelölt követelmények a nyelvi specializációra vonatkoznak. 7. oldal

9 AZ ANGOL NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG ÁLTAL HASZNÁLT TANKÖNYVEK: 9. évfolyam: Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Elementary Kathy Gude with Jayne Wildman: Matrix Foundation Kathy Gude with Jayne Wildman: Matrix Pre-Intermediate Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Pre-Intermediate 10. évfolyam: Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Pre-Intermediate Kathy Gude with Jayne Wildman: Matrix Pre-Intermediate Jobbágy Ilona-Katona Lucia-Kevin Shopland: GCSE Tímár Eszter: Words, Words, Words Kathy Gude with Jayne Wildman: Matrix Intermediate Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Intermediate 11. évfolyam: Matrix Pre Intermediate Matrix Intermediate Matrix Upper-Intermediate Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Pre-Intermediate Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Intermediate Jobbágy Ilona-Katona Lucia-Kevin Shopland: GCSE Dr. Borostyán Csilla Anna, Study Trips to the English-Speaking World, Padlás nyelviskola könyvek Words, words, words (Nemzeti Tankönyvkiadó) Dr. Borostyán Csilla, Középfokú kurzuskönyv an angol szóbeli és az emelt szintű érettségire, Padlás nyelviskola könyvek Graded Readers, OUP 12. évfolyam: Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Intermediate Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Upper-Intermediate Kathy Gude with Jayne Wildman: Matrix Intermediate or Upper-Intermediate Jobbágy Ilona-Katona Lucia-Kevin Shopland: GCSE Tímár Eszter: Words, Words, Words Liz and John Soars: Headway Upper-Intermediate Dr. Borostyán Csilla Anna, Study Trips to the English-Speaking World, Padlás nyelviskola könyvek Dr. Borostyán Csilla, Középfokú kurzuskönyv an angol szóbeli és az emelt szintű érettségire, Padlás nyelviskola könyvek Exam Excellence (OUP) Graded Readers, OUP 13. évfolyam: Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Upper-Intermediate Kathy Gude with Jayne Wildman: Matrix Intermediate or Upper-Intermediate Jobbágy Ilona-Katona Lucia-Kevin Shopland: GCSE Dr. Borostyán Csilla Anna, Study Trips to the English-Speaking World, Padlás nyelviskola könyvek Dr. Borostyán Csilla, Középfokú kurzuskönyv an angol szóbeli és az emelt szintű érettségire, 8. oldal

10 Padlás nyelviskola könyvek Exam Excellence (OUP) Tímár Eszter: Words, Words, Words Graded Readers / Authentic Readers Referenciaanyagok az új kétszintű érettségi vizsgára való felkészítéshez:,van Ek, WAYSTAGE 1990,, Van Ek,THRESHOLD Van Ek, VANTAGE, Alderson, J. C. and M Cseresznyés, Into Europe: Prepare for Modern European English Exams. Reading and Use of English. Teleki László Foundation and The British Council Harrison, A A Language Testing Hsndbook. Macmillan. Weir, C Communicative Language Testing Prentice Hall Gyakorlóanyagok: BME Angol középfok Írásbeli mintafeladatok gyűjteménye Kereszturi E. and E. Timár, Gyakorlókönyv az angol írásbeli nyelvvizsgákhoz. Tesztfeladatok. Nemzeti Tankönyvkiadó. Vince, M Intermediate Language Practice. Macmillan, Heinemann Hajdu K.-John Barefield, Beszédhelyzetek, szituációk és megoldások gyűjteménye, Librotrade KFT E. Walker-S. Elsworth, Grammar practice for Upper Intermediate Students, Longman J. Gault.:Talking Points Britain Explored The American Way Dr. Timár Eszter, Listening, Nemzeti Tankönyvkiadó Dr. Timár Eszter, Reading, Nemzeti Tankönyvkiadó 9. oldal

11 A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI Az új típusú idegen nyelvi érettségi tükrözi a hazai közoktatásban és nyelvoktatásban az utóbbi években bekövetkezett változásokat, emellett azonban arra is törekszik, hogy a pozitív tendenciákat erősítve kedvező hatást gyakoroljon a tanulási-tanítási folyamatra mind a színvonal, mind az alkalmazott módszerek és a felhasznált tananyagok tekintetében. Az angol nyelvi érettségi fejlesztése 1996-ban indult, és az akkor megfogalmazott legfőbb cél, a vizsga korszerűbbé tétele vagyis az Európa Tanács idegennyelv-oktatásra vonatkozó ajánlásai alapján értelmezett kommunikatív kompetencia mérésének gyakorlati megvalósítása a közoktatás keretein belül azóta sem változott tól a British Council érettségi reform projektje éveken át feladatírással, kipróbálásokkal, háttértanulmányok publikálásával segítette a fejlesztési folyamatot, és továbbképzési programjával a jövőben is hozzájárul majd ahhoz, hogy a korszerű vizsgáztatási elvek és a gyakorlat ismertebbé váljon a felkészítő tanárok számára. Az időközben bekövetkezett változások (pl. a vizsga szintjeinek meghatározásával, a lebonyolítással és az értékeléssel kapcsolatban) elsősorban azoknak az oktatáspolitikai döntéseknek a következményei, amelyek az új típusú érettségi funkciójára, szerepére vonatkozóan átfogó jelleggel, tehát minden tantárgyra érvényesen születtek meg. Az új szabályozás minden tantárgy esetében egységesen az eddigi emelt szintű követelmények 25%-os, a középszintű követelmények 10%-os csökkenését írja elő. A jelenlegi követelmények tehát az eddigiekhez képest alacsonyabb szinteket jelentenek, amelyek az élő idegen nyelvek esetében, az Európa Tanács idegennyelv-oktatásra vonatkozó ajánlásaihoz viszonyítva, a következőképpen határozhatók meg: 1. táblázat: C2 C1 Európa Tanács Mesterszint Haladó szint Érettségi vizsga B2 Középszint Emelt szint B1 A2 A1 Küszöbszint Alapszint Minimumszint Középszint Az új típusú nyelvi érettségi vizsga szabályozásának legfontosabb elemei, a vizsga komponensei és szerkezete a következőképpen foglalhatóak össze: 10. oldal

12 2. táblázat Az idegen nyelvi érettségi vizsga szabályozása Funkció Lebonyolítás Időtartam Középszint záróvizsga -központi írásbeli feladatok - helyi lebonyolítáa és értékelés - helyi szóbeli vizsga (a felkészítő tanár készíti el a feladatsorokat, és a központi értékelő skála alapján értékel) írásbeli: 180 perc szóbeli: 15 perc Emelt szint záróvizsga és felvételi vizsga központi írásbeli és szóbeli feladatok, központi lebonyolítás és értékelés írásbeli: 240 perc szóbeli: 20 perc Értékelés - összesen 150 pont (az összpontszám vizsgarészenkénti megoszlása tantárgyanként különböző) - a pontszám jegyre váltása központi (a bukáshatár mindkét szinten 20%, de a vizsga érvényességéhez a vizsgázónak mind az öt vizsgarészben az elérhető pontszámnak legalább a 10%-át teljesítenie kell). Nyelvvizsga: - a nyelvvizsga utoljára 2005-ben váltja ki az érettségit től, ha az emelt szintű idegen nyelvi érettségin elért teljesítmény legalább 60%-os, középfokú "C" típusú, amennyiben 40-59%-os, alapfokú "C" típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű. (2003 májusi szabályozás, 11. oldal

13 3. táblázat Az idegen nyelvi érettségi vizsga komponensei, lebonyolítása Középszint (perc) Emelt szint (perc) Írásbeli vizsga Olvasott szöveg értése Nyelvhelyesség SZÜNET Hallott szöveg értése Íráskészség Összesen Szóbeli vizsga Beszédkészség táblázat Az idegen nyelvi vizsga szerkezete Középszint % Pont Emelt szint % Pont Írásbeli Olvasott szöveg vizsga értése Nyelvhelyesség Hallott szöveg értése Íráskészség Szóbeli vizsga Beszédkészség Összesen Az idegen nyelvi érettségi vizsga általános jellemzői A négy kommunikatív készség mindegyikét méri (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, íráskészség, beszédkészség). A nyelvhelyességet külön vizsgarésszel méri. Egynyelvű (közvetítési készséget nem mér). Sokféle feladattípust alkalmaz. A feladatok instrukciói a célnyelven készülnek (egy feladattípushoz egyféle, azonos instrukció kapcsolódik). A feladatok autentikus szövegekre épülnek. Szótár csak az íráskészséget mérő vizsgarészben használható. Pontos javítási és értékelési útmutatók készülnek központilag. A beszédkészséget és az íráskészséget mérő vizsgarészekhez értékelési skálák készülnek. 12. oldal

14 Az idegen nyelvi vizsga értékelésének egységes alapelvei Az egyes vizsgarészek értékelése egymástól független. Minden vizsgarészben csak a célzottan mért készséget értékeljük. A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak mind az öt vizsgarészben az elérhető pontszámnak legalább a 10%-át teljesítenie kell. (A 2-es osztályzat megszerzéséhez az összpontszám 20%-át kell elérni!) Minden vizsgarész elbírálása központilag kidolgozott javítási és értékelési útmutatók alapján történik. Az Olvasott szöveg értése, a Hallott szöveg értése és a Nyelvhelyesség vizsgarészek értékelési útmutatói tartalmazzák a lehetséges elfogadható válaszokat. Az Olvasott szöveg értése és a Hallott szöveg értése vizsgarészek feladatait kizárólag tartalmi szempontok szerint értékelik, azaz a nyelvtani és helyesírási hibákat csak akkor veszik figyelembe, ha azok a válasz megértését akadályozzák. Az Íráskészség és a Beszédkészség vizsgarészek értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Az egyes vizsgarészekben szerzett pontok vizsgaponttá alakítása központi útmutató alapján történik. 13. oldal

15 L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Angol nyelv Készítette: IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG

16 9-13. évfolyam ötosztályos képzés

17 TANTERVEK ÉVFOLYAMONKÉNT ELSŐ IDEGEN NYELV 9. évfolyam (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉV) évi óraszám: 259 Kommunikációs szándékok, fogalom- és témakörök a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás: Megszólítás személyes levélben: Elbúcsúzás személyes levélben: Érdeklõdés mások hogyléte felõl és reagálás: Engedélykérés és reagálás: Köszönetnyilvánítás és arra reagálás: Bocsánat kérése és arra reagálás: Excuse me. I am sorry to disturb you. How do you do? Good morning. Hello Tom. Hello, how are you? Hi! Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. Take care. Give me a ring some time. Have a good trip. Keep in touch! My name is Have you met Jane? May I/Can I/ Let me introduce myself. May I/Can I/ Let me introduce you to Rosy? Dear John, Best wishes, Love (from), I am looking forward to hearing from you soon. How are you feeling today? What s the matter? May I use your telephone? Do you mind if I open the window? Thanks. Thank you very much. Thanks a lot. It s very kind of you. I d like to thank you for your help. I am sorry. I am very sorry. I must apologise for coming late. I beg your pardon Please, forgive me. Pardon? Yes, can I help you? How do you do? Good morning. Hello Mary. Very well, thank you. And how about you? Hi! Goodbye. Bye! Good night. Thanks. Bye! Thank you, I will. Thanks. I will. Okay, bye. Hello. Hi! Pleased to meet you. Nice to meet you. Fine. / OK / All right. Much better, thanks. Not very well, I am afraid. Actually, I am suffering from Yes, go ahead. Not at all. Not at all. You are welcome. No problem. Do not mention it. My pleasure. That s all right. It doesn t matter. Never mind. No problem. 1. oldal

18 Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás: Happy Christmas/New year/birthday! Many happy returns (of the day) Congratulations! Happy Christmas /New Year/ Birthday! Thank you. Have a nice holiday. All the best. Cheers! Thank you, the same to you. Cheers! Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás, együttérzés: Öröm, szomorúság: Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság: Remény: I am sorry about your illness. I am sorry to hear that. I am sorry. What a shame! Oh, dear. Are you happy about that? What do you think of that? How do you feel about that? What do you think of? Are you pleased with? Are you happy with? Are you satisfied with? What are you hoping for? What are you looking forward? What are your hopes for the new year? Great! I am so glad /very happy. I am glad to hear that. I am so pleased that Good for you. Congratulations. I feel so happy for I m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for That s fine/nice/not bad. That was fine/good/ nice I m quite satisfied with I m quite happy with I m quite pleased with It s not good enough. That wasn t very good. I m tired of I am looking forward to I can hardly wait for I hope you ll have time to join me for dinner. Bánat, elkeseredés: Are you disappointed with your exam results? I am very disappointed. I am sorry to hear that. Személyes beállítódás és vélemény Véleménykérés, véleménynyilvánítás és arra reagálás: Valaki igazának elismerése és el nem ismerése: Egyetértés, egyetnemértés: What do you think? What do you think of it? So do I. Do you? I don t. You are right. You are wrong. Do you agree? What s your opinion? How do you feel about it? I think it is unfair. I think it is horrible.. OK All right. I think he s wrong/right. I m afraid I don t agree. I doubt whether 2. oldal

19 Tetszés, nemtetszés: Akarat, kívánság: Képesség: Szükségesség: Lehetõség: Do you like Italian food? You like meat, don t you? What do you think of the new teacher? Would you like a cake? Can I have my bill, please? I want to pay. Can you speak French? Are you able to ride a horse? Is that necessarily so? Must things be black and white? She may miss the bus. He might be invited. I think it s great. I don t like it. He looks nice. I don t think much of I d like an ice-cream I can understand French I am unable to ride a horse. People must sleep sometimes. Classical music need not be boring. Ígéret: Will you come and meet me at the station? Don t worry, I will. I promise to be there at five. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása: What is it? What s it in English? What does that mean? What does it look like? It s / That s / It s a kind of /It s used for It means The young man talking to Jane is her brother. The car parked at the back isn t yours, is it? It s rather heavy and it is used for lifting a car. Események leírása: What happened? First she opened the window, then she phoned the ambulance and finally she told the neighbours. After opening the door she phoned the ambulance. While waiting for the ambulance she told the neighbours. Információ kérés, adás: Did you see him? When will the guests arrive? How do you make an omelette? How far is your school? How long does it take to get there? Please, can you tell me the way to the station? Who is that? Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Yes, I did At 6 p.m. You take two eggs and some milk and flour. It s 20 minutes by bus. Take the second turning on the right It s me. Kérés: Tiltás, felszólítás: Chris, could you do me a great favour? Could you give me your credit card number? Do you have a stamp by any chance? Would you pass me the sugar please? I d like you to Keep off the grass. You must not smoke here. Yes, sure. Of course. Yes, of course. I m afraid I can t. 3. oldal

20 Javaslat és arra reagálás: Kínálás és arra reagálás: Meghívás és arra reagálás: Why don t we put the film in here? Let s go to the cinema tonight. I suggest going to Prague. Would you like another drink? What would you like? Help yourself! Let me get you a drink. Have an orange. Here you are. Would you like to come to the cinema? Can we meet at, say, six? Are you free on Tuesday? Let s meet on Sunday. Good idea. I d prefer to go to the theatre. I d rather not. That s very kind of you. /I am sorry, I can t. An orange please. Thank you. Thank you. No, thank you. Yes, I d love to. That s very kind of you, but No, I am afraid I can t. I am sorry, I can t. Yes, that would be okay. Sorry, I can t make it then. No, I am afraid, I can t. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? Sorry, Where does she live? Sorry, what did you say his name was? Betûzés kérése, betûzés Can you spell it for me? It spells b) Fogalomkörök: Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értés ellenõrzése Felkérés hangosabb, lassabb beszédre Sorry, I don t understand. Could you understand? Am I making myself clear? Sorry, what does that mean? Could you speak a little more slowly, please? Sorry, that was a bit too fast. Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present Simple When do you get up? I don t drink milk. Present Continuous Why is she crying? I m not listening. I m leaving. Present Perfect Simple Have you done your room? I haven t finished it yet. We haven t met since Christmas. I ve lived here for ten years. Múltidejűség Past Simple And then she kissed me. Why didn t you come yesterday? Jövőidejűség Going to What are you going to do on Saturday? Birtoklás kifejezése Forms of have I didn t have many friends in the kindergarten. I will have a Porshe when I m 20. Possessive adj. My, your, his/her/its,our, their dog 4. oldal

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3)

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Kerettanterv Szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam. Angol nyelv. heti 4 óra

Kerettanterv Szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam. Angol nyelv. heti 4 óra Kerettanterv Szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam Angol nyelv heti 4 óra 1 Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve HELYI 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Baracza Jolán, Tikász

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv Óraterv: 9 (NYEK)-9-12. évfolyam évfolyam 0. 9. 10. 11. 12 (NYEK évfolyam) heti óraszám 14 5 6 4 3 hetek száma éves óraszám 36 36 36 36 32 252 180 216 144 96 KER szint

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja Élő idegen nyelv Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános iskola 1 8. évfolyamán Az Alapelvek egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv Első idegen nyelv 4 évfolyamos 9. évfolyam TÉMAKÖR Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Spanyol nyelvi tanterv

Spanyol nyelvi tanterv L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM Spanyol nyelvi tanterv 2007. Készítette: S TARK P ÉTERNÉ Z ÖLDVÁRI I LDIKÓ Készült az Oktatási Minisztérium által 2001-ben kiadott Kerettanterv alapján I. KÉPZÉSI CÉLOK -A

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV HETI 3 ÓRA

ELSŐ IDEGEN NYELV HETI 3 ÓRA ELSŐ IDEGEN NYELV HETI 3 ÓRA Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK SZAKMAI IDEGEN NYELV 1/9-2/10 és 1/11-2/12. ÉVFOLYAMOK CÉLOK ÉS FELADATOK: Az Szakmai idegen nyelv tantárgy tanításának célja, hogy - megkedveltesse

Részletesebben

Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra

Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra 1 Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai angol célnyelvi oktatáshoz 1-8. évfolyam számára

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai angol célnyelvi oktatáshoz 1-8. évfolyam számára Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai angol célnyelvi oktatáshoz 1-8. évfolyam számára ÓRASZÁMOK AZ ELSŐTŐL A NYOLCADIK OSZTÁLYIG Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám Éves óraszám 5

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Angol nyelv. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Angol nyelv. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Angol nyelv készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.2., 2. sz. melléklet 5-8./2.2.02.1., 2. sz. melléklet 5-8./2.2.02.2

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az

Részletesebben

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta 1 Célok és feladatok: A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfelelő HELYI TANTERV (Pearson Education 2013) ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

b'f4. számú előterjesztés

b'f4. számú előterjesztés b'f4. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási

Részletesebben

Követelmény... 145 Értékelés... 145 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY... 168 Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú... 170 Matematika (TÁMOP

Követelmény... 145 Értékelés... 145 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY... 168 Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú... 170 Matematika (TÁMOP Helyi tanterv a kifutó nyelvi előkészítő és human osztályokhoz ANGOL NYELV HELYI TANTERV... 3 Angol hallott szöveg értése tantárgy a nyelvi előkészítő osztály kezdő angolos csoportjának tanításához...

Részletesebben