TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv"

Átírás

1 L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv Készítette: IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG

2 I. KÉPZÉSI CÉLOK - A tanterv ötosztályos, általános és speciális gimnáziumi osztályok számára készült. Alapismeretek tanításával, ismétlésével indul, általános nyelvi képzést tűz ki célul, amely közép-illetve emelt szintű érettségi vizsgával zárul. A speciális nyelvi osztály meghatározott, magasabb szintről indul, és közép illetve emelt szintű érettségivel zárul, valamint felkészít a felsőfokú állami nyelvvizsgára és nemzetközileg elfogadott egynyelvű felsőfokú nyelvvizsgára. - Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja, a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása. A kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. A tanulók képesek legyenek idegen nyelven információt adni, kérni, a kapott információkat értelmezni. Célunk, hogy a célnyelv a kifejezés eszközévé váljon. - A nyelvtanulás által tanulóink kerüljenek közelebb más népekhez, legyenek képesek kapcsolatot teremteni és azt fenntartani. - Legyen a nyelv eszköz mások megismeréséhez, a másság elfogadásához, tiszteletben tartásához. Szeretnénk elérni, hogy a tanulók ne csupán megtanulják és megszeressék a nyelvet, hanem eszközként használva megismerhessék a célnyelvek népeinek kultúráját, gondolkodás- és életmódját. - Szeretnénk felébreszteni tanulóinkban az igényt arra, hogy egyre több tudást szerezzenek (Idegen nyelvű könyvtár, Internet-használat, levelezés, stb.). Célunk, hogy minden tanulót megfelelő sikerélményhez juttassunk, nemzetközi kapcsolatok kialakításával és fejlesztésével is. - Mindezek megvalósításában igen lényeges a négy nyelvi alapkészség kiegyensúlyozott fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok eljussanak ebben a tanítási-tanulási folyamatban odáig, hogy igényük legyen a további önálló tanulásra, ismeretszerzésre, önművelésre. Társadalmi elvárások: A tudomány és a technika fejlődésével, az EU csatlakozással, valamint a nagyobb utazási kedvvel arányosan egyre nagyobb és jogos igény merül fel a jobb nyelvtudás iránt. Ezek az igények természetesen magukkal hozzák azt a jogos követelményt is, hogy hatékonyabb legyen a nyelvtanítás és eredményesebb a nyelvtanulás. Reméljük és bízunk benne, hogy a nyelvi előkészítő év (ahol a nyelvet nagyobb óraszámban tanulják a diákok) nagy segítséget ad majd a feladat sikeres végrehajtásához. Kapcsolataink: Továbbra is fenntartjuk jó kapcsolatainkat a Veszprémi Egyetem Angol Nyelvi Tanszékével összekötőnk, Dr. Poór Zoltán segítségével. Kikérjük tanácsaikat, ill. részt veszünk azon rendezvényeiken, amik a mi munkánkat is nagymértékben elősegíthetik. Kapcsolatainkat erősítjük a British Council helyi képviselőivel. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár British Resource Centre-vel és az American Corner-rel is további aktív kapcsolatot kívánunk fenntartani, amely munkatársai az új ismeretterjesztő anyagok átadásával, azok részletes megismertetésével nagy segítséget tudnak nyújtani. Továbbképzések: A lehetőségek szerint igyekszünk minél nagyobb számban részt venni a külföldi és belföldi továbbképzéseken. Képviseltetjük magunkat az emelt szintű érettségi vizsgabizottságokban is. Külön feladatot ró ránk a nyelvi előkészítő program kidolgozása, ill. az azzal kapcsolatos feladatok megismerése, alapos tanulmányozása és elsajátítása. 1. oldal

3 II. HELYI SPECIÁLIS CÉLOK Képzési irányok: Az Arany János Pedagógiai Program továbbvitele A valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, de tehetséges tanulók képzése, ill. kiemelt segítése a cél. A tanulók az előkészítő évfolyamon csak német nyelvet tanulnak, a évfolyamon angol nyelvből igazodnak a hagyományos gimnáziumi oktatáshoz. A lehetőségekhez mérten az idegen nyelvi ismereteik fejlesztéséhez a kollégiumban is kiemelt segítséget kapnak. Angol nyelvi tagozat (kiemelt angol nyelvi képzés) - Iskolánkban a speciális angol nyelvű képzésnek a négyosztályos oktatási rendszerben már hagyományai vannak. A as tanévtől kezdve e képzésforma is ötéves lett, nyelvi előkészítővel indul. Ebben az évben az angol nyelvet heti 7 órában tanulják, az elsődleges cél a tanulók megközelítőleg egységes szintere hozása. - A speciális képzésben olyan tanulók vehetnek részt, akik megfelelnek nemcsak az általános, hanem az angol nyelvű írásbeli és szóbeli felvételi vizsga követelményeinek is. - Ebben a típusú csoportban felvételi követelmény az alapvető grammatikai és lexikális egységek biztos ismerete, és a tanítás a továbbiakban erről a szintről indul. Az Európa Tanács idegen nyelvi szintmeghatározása szerint ez az A1 (alapszintű nyelvhasználó). - A cél a már A1-es szintű nyelvtudás elmélyítése. A tanulók a tantárgyat a 10. évfolyamtól heti 5 órában tanulják. A tagozatra való bekerülés feltétele az alapvető nyelvi kommunikáció képessége, amiről bizonyságot tehetnek az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán. Feladatunk eljuttatni a tanulókat az emelt szintű érettségi követelményeihez, ill. a felsőfofkú nyelvvizsgához. A nyelv készségszinten történő elsajátítása mellett megismertetjük velük az adott nyelvterület történelmi és kulturális értékeit. - Végső célja a tanulók emelt szintű érettségire illetve felsőfokú kétnyelvű állami illetve egynyelvű nemzetközi nyelvvizsgára való felkészítése, magas szintű, sokrétű nyelvtudás megszerzése, amely az élet bármely területén felhasználható, szükségletek szerint továbbfejleszthető, illetve szakosítható. Ezáltal szeretnénk növelni tanulóink tovább tanulási, munkavállalási lehetőségeit. A felvételi vizsgához szükséges alapismeretek: 1. Nyelvi szerkezetek a., Mondatszerkezetek állító kérdő tagadó formában. b; Egyszerű jelen idő Folyamatos jelen idő Befejezett jelen idő Befejezett folyamatos jelen idő Egyszerű múlt idő Folyamatos múlt idő Egyszerű jövő idő 'to be going to' c., have to must can need should may 2. Szókincs A tanulók mindennapi tevékenységével, életével kapcsolatos témakörökben használatos alapszókincs. - A speciális képzésben résztvevő csoport létszáma a 15-öt nem haladhatja meg. 2. oldal

4 III. FELTÉTELEK - Az eredményes idegennyelv-oktatás alapfeltétele a képzett nyelvtanár, akinek mind nyelvtudása, mind módszertani képzettsége magas szintű. Ennek érdekében szükséges, hogy rendszeresen vegyen részt továbbképzéseken konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken. - Másik nagyon fontos alapfeltétel, hogy a nyelvtanítás szintfelmérésen alapuló csoportbontásban történjen, a csoportok létszáma ne haladja meg a főt. - Fontos, hogy a diákok saját taneszközeit (könyv, munkafüzet, szótár) az iskola audio-, és videokazettákkal, multimédiás eszközökkel, számítógépes programokkal, egy- és kétnyelvű szótárakkal, illetve a csoportlétszámnak megfelelő mennyiségű gyakorlókönyvekkel és a szókincsfejlesztéshez nélkülözhetetlen olvasókönyvekkel egészítse ki. - Rendkívül fontos egy helyi kiskönyvtár, amely különféle nehézségi fokú olvasmányokat tartalmaz, ezáltal lehetővé teszi a tanulók differenciált foglalkoztatását. A könyvtárnak feltétlen biztosítania kell referenciaanyagokat az országismeret, irodalom, történelem, kultúra tanításához. - A technikai eszközök között a legfontosabb a magnetofon, a videomagnó, és a DVD-lejátszó hiszen ezek segítségével könnyebben sajátíthatják el a tanulók a helyes kiejtést, és ezekkel fejleszthető beszédértési készségük is. Ezen kívül még elengedhetetlen a számítógép és a fénymásoló használata a saját fejlesztésű tananyag szerkesztéséhez és sokszorosításához. - A munkaközösség fenntartja jogát, hogy jelen tantervet a beválás ellenőrzése során a hatékonyság fokozása érdekében módosítsa. IV. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS Az eredményes tanítás-tanulás folyamat alapfeltétele a folyamatos, rendszeres ellenőrzés és értékelés, amelynek során képet kapunk arról, hogy a tanulók milyen szinten sajátították el a tananyagot, s hol tartanak az alapkészségek fejlesztésében, milyen mértékben képesek teljesíteni a tantervi követelményeket. Az értékelés visszajelzést nyújt a tanárnak és a tanulóknak közös munkájuk sikerességéről, és egyben útmutatást szolgáltat a további munka megtervezéséhez is. - Ezen tantervben megfogalmazott követelmények 50 %-os teljesítése a felsőbb osztályba való továbbhaladás feltétele, maximális - itt legalább 90 %-ban - való teljesítése a jeles tanulóktól várható el. Ez alól kivétel a 9. Évfolyam. A nyelvi előkészítő évfolyamra járó tanulók továbbhaladása a 10. évfolyamra az oktatási törvényben foglaltak alapján biztosított. - Az ellenőrzés és értékelés fontos célja, hogy a tanulókat alapos, szigorú ön-, valamint társaik kulturált ellenőrzésére neveljük. Mindezek közben fontos a tanulók egyéniségét, képességeit és szorgalmát is szem előtt tartani. Tartalma szerint az ellenőrzés vonatkozhat ismeretekre és készségekre. Formája szerint lehet írásbeli és szóbeli. A szóbeli ellenőrzés szempontjai: - szókincs - kiejtés, intonáció, folyamatosság - nyelvhasználat - nyelvhelyesség - gépi szövegértés 3. oldal

5 Az írásbeli ellenőrzés szempontjai: - olvasás utáni megértés - információ mennyisége - szöveg megszerkesztettsége - szókincs választékossága - nyelvi helyesség - helyesírás - Az élő idegen nyelvek tanításának rendszere nem témazárókban gondolkodik. Egy tanév alatt a heti óraszámmal megegyező számú nagydolgozatot kell íratni, amelynek érdemjegye pirossal kerül az osztálynaplóba, s a félévi / év végi osztályzatok megállapításánál hangsúlyozott jelentéssel bír. Egy tanítási féléven belül minden tanulónak a heti óraszám kétszeresével egyenlő osztályzattal kell rendelkeznie, amelyen belül törekedni kell arra, hogy a szóbeliség és az írásbeliség megfelelő arányát megőrizzük. A dolgozatok érdemjegyét a tanuló indokolt esetben, a tanár által megszabott feltételekkel egyszer javíthatja. Két javítatlan elégtelen nagydolgozat elégtelen félévi illetve év végi osztályzatot von maga után. - A tanuló szóbeli teljesítménye lehet: hibátlan, illetve minimális hibával: jeles többé-kevésbé hibátlan: jó gyakoribb hibákkal, esetenként félreérthető: közepes hiányos, gyakori hibákkal, többször félreérthető: elégséges teljesen hibás, értelmetlen: elégtelen - A tanuló írásbeli teljesítménye lehet: 90% - jeles 50% - elégséges V. TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A taneszközök részben a tankönyvcsaládokból kerülnek ki, részben saját / helyi fejlesztésűek. Tankönyvek, tankönyvcsaládok megítélésének szempontjai: 1. A célcsoport szempontjából - korosztály - a tanulás célja - felszereltség 2. A feltételrendszer szempontjából - a követelmények - a tanítás körülményei - felszereltség 3. Szaktárgyi szempontok - nyelvi és műveltségi tartalmak - szövegfajták - gyakorlattípusok - nyelvtani koncepció 4. oldal

6 - szókincs minősége és mennyisége - készségfejlesztés kiegyensúlyozottsága 4. Módszertani szempontok - tanítási technikák - differenciálás Ezek figyelembe vételével a könyvek kiválasztása a tanár felelőssége, ugyanakkor ez pedagógiai szakaszokként engedélyezett. VI. ÓRASZÁMOK 1; ötosztályos képzés, általános tagozat, matematika- és számítástechnika tagozat, német nemzetiségi tagozat, valamint angol tagozat: 9. oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv 2. heti óraszám évi óraszám oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv A két utolsó évben minden esetben biztosítjuk tanulóinknak, hogy szükség szerint magasabb óraszámban tanulhassák a nyelvet, készülhessenek az érettségi vizsgára. 5. oldal

7 Célok és feladatok ELSŐ IDEGEN NYELV A 9. évfolyamos diákok általában- öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése. Cél, hogy a 9. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2 B1 közötti szintre, melyen számukra ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik a hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak cserélni. MÁSODIK IDEGEN NYELV Ezen diákok kezdő nyelvtanulók.az ő esetükben célunk, hogy a nyelvet a mindennapi szituációkban magabiztosan használják. Mivel ez a képzési forma sok diákot érint, a nyelvi csoportok létrehozásánál ügyelünk arra, hogy azonos alapról induljanak diákjaink. Általános célkitűzésünk, hogy a diákok megszerezzék a közép szintű érettségi vizsgát, valamint minél többen vállalják az emelt szintű vizsgát. A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM (TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény június 23-án elfogadott módosítása (28. (4) bekezdése, 29. (2) bekezdése) szerint a 2004/2005. tanévtől a gimnáziumok és szakközépiskolák fenntartójuk jóváhagyásával a kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő osztályt indíthatnak. A törvény előírja, hogy a kötelező tanórai foglalkozások legalább 40%-ában idegen (illetve nemzetiségi vagy kisebbségi) nyelvi képzés folyjon; a fennmaradó időkeret legalább 25%-át informatikai képzésre, a maradékot képességfejlesztésre kell fordítani; az iskolának a évfolyamon kell felkészítenie a tanulókat az emelt szintű nyelvi érettségire; A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMMAL INDULÓ OKTATÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZVETLEN CÉLJAI A nyelvi előkészítő évfolyamon biztosított intenzív nyelvoktatás az egyik legfontosabb elem az Oktatási Minisztériumban kidolgozott és a kormány által jóváhagyott Világ Nyelv, az idegennyelv-tudás fejlesztése programbanmivel a nyelvi előkészítő évfolyam a közoktatás része, ezért céljai a közoktatás általános céljaival azonosak, valamint megegyeznek a NAT 2003-as idegen nyelvi fejezetében megfogalmazott alábbi átfogó célokkal is: Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelentik, melyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül lehetséges. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fejlesztése a következőket jelenti: (1) a kötelező oktatás végére a tanulók legyenek képesek egy vagy két idegen nyelvet személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni; (2) a nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azon a nyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerésére; (3) a tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett új idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen tanulni. 6. oldal

8 Az itt összefoglalt célok összhangban vannak az Európai Unió oktatási koncepciójával és az Európa Tanács idevágó nyelvoktatás-politikai dokumentumaiban meghatározottakkal is. A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás általános céljai a következők: a középiskolát elvégző fiatalok közül minél többen magas szintű, használható nyelvtudással hagyják el a közoktatást, a nyelvtanulásra és informatikára szánható év lehetőséget ad a különböző háttérrel érkezők tudásának összehangolására és intenzív fejlesztésére, így esélyteremtő és hátránykompenzáló hatással bír, megfelelő alapot adhat ahhoz, hogy a jövőben a felsőoktatás a szaknyelvi képzés terévé váljon és mindenki egyenlő eséllyel indulhasson a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon. Közvetlen céljai: a 9. évfolyamon tanulók intenzív nyelvtanulási keretek között idegen nyelv(ek)ből olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában tanulmányaik végén sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát, a tanulókban kedvező attitűdöt és motivációt alakítson ki a nyelvek, a hozzájuk tartozó kultúrák és általában a nyelvtanulás iránt, a megfelelő tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásával és átadásával a tanulók váljanak képessé nyelvtudásuk önálló fenntartására és továbbfejlesztésére. Fejlesztési követelmények 1. folyamatos, lehetőleg mindennapos nyelvtanulás; 2. a célok és a tanulási formák változatossága a motiváció fenntartása érdekében; 3. munkamegosztás a tanárok között; 4. nagyobb tanulói önállóság, több egyéni munka (a házi feladatokban is); 5. tanulási stratégiák oktatása, fejlesztése (segédeszközök használata, média, digitális anyagok, internet, könyvtár stb. ); 6. a szókincs aktívabb, rendszeres, változatos gyakorlása; 7. több autentikus anyag használata; 8. kiegészítő anyagok változatossága; 9. az anyanyelv és a célnyelv komparatív és kontrasztív szemlélete, az anyanyelvi beszédkultúrával való (esetleg tantárgyként is) szorosabb kapcsolat; 10. fokozott interkulturális közelítés (pl. nyelvterületi ünnepekről megemlékezés); 11. projektek előkészítése és megvalósítása; * 12. könnyített/szintezett olvasmányok használata; 13. újság, faliújság írása, szerkesztése; * 14. kiejtésgyakorlás; 15. nyelvi klub; * 16. idegen nyelvi színjátszó kör; * 17. videófilm készítése; * 18. változatosabb évközbeni értékelés, osztályzás; 19. év végi szintfelmérés, értékelés (önértékelés Európai Nyelvtanulási Napló, egymás értékelése, alapkészségek értékelése); 20. informatikai és egyéb eszközök változatos használata. A *-gal jelölt követelmények a nyelvi specializációra vonatkoznak. 7. oldal

9 AZ ANGOL NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG ÁLTAL HASZNÁLT TANKÖNYVEK: 9. évfolyam: Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Elementary Kathy Gude with Jayne Wildman: Matrix Foundation Kathy Gude with Jayne Wildman: Matrix Pre-Intermediate Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Pre-Intermediate 10. évfolyam: Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Pre-Intermediate Kathy Gude with Jayne Wildman: Matrix Pre-Intermediate Jobbágy Ilona-Katona Lucia-Kevin Shopland: GCSE Tímár Eszter: Words, Words, Words Kathy Gude with Jayne Wildman: Matrix Intermediate Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Intermediate 11. évfolyam: Matrix Pre Intermediate Matrix Intermediate Matrix Upper-Intermediate Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Pre-Intermediate Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Intermediate Jobbágy Ilona-Katona Lucia-Kevin Shopland: GCSE Dr. Borostyán Csilla Anna, Study Trips to the English-Speaking World, Padlás nyelviskola könyvek Words, words, words (Nemzeti Tankönyvkiadó) Dr. Borostyán Csilla, Középfokú kurzuskönyv an angol szóbeli és az emelt szintű érettségire, Padlás nyelviskola könyvek Graded Readers, OUP 12. évfolyam: Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Intermediate Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Upper-Intermediate Kathy Gude with Jayne Wildman: Matrix Intermediate or Upper-Intermediate Jobbágy Ilona-Katona Lucia-Kevin Shopland: GCSE Tímár Eszter: Words, Words, Words Liz and John Soars: Headway Upper-Intermediate Dr. Borostyán Csilla Anna, Study Trips to the English-Speaking World, Padlás nyelviskola könyvek Dr. Borostyán Csilla, Középfokú kurzuskönyv an angol szóbeli és az emelt szintű érettségire, Padlás nyelviskola könyvek Exam Excellence (OUP) Graded Readers, OUP 13. évfolyam: Oxenden Latham Koenig Seligson: New English File Upper-Intermediate Kathy Gude with Jayne Wildman: Matrix Intermediate or Upper-Intermediate Jobbágy Ilona-Katona Lucia-Kevin Shopland: GCSE Dr. Borostyán Csilla Anna, Study Trips to the English-Speaking World, Padlás nyelviskola könyvek Dr. Borostyán Csilla, Középfokú kurzuskönyv an angol szóbeli és az emelt szintű érettségire, 8. oldal

10 Padlás nyelviskola könyvek Exam Excellence (OUP) Tímár Eszter: Words, Words, Words Graded Readers / Authentic Readers Referenciaanyagok az új kétszintű érettségi vizsgára való felkészítéshez:,van Ek, WAYSTAGE 1990,, Van Ek,THRESHOLD Van Ek, VANTAGE, Alderson, J. C. and M Cseresznyés, Into Europe: Prepare for Modern European English Exams. Reading and Use of English. Teleki László Foundation and The British Council Harrison, A A Language Testing Hsndbook. Macmillan. Weir, C Communicative Language Testing Prentice Hall Gyakorlóanyagok: BME Angol középfok Írásbeli mintafeladatok gyűjteménye Kereszturi E. and E. Timár, Gyakorlókönyv az angol írásbeli nyelvvizsgákhoz. Tesztfeladatok. Nemzeti Tankönyvkiadó. Vince, M Intermediate Language Practice. Macmillan, Heinemann Hajdu K.-John Barefield, Beszédhelyzetek, szituációk és megoldások gyűjteménye, Librotrade KFT E. Walker-S. Elsworth, Grammar practice for Upper Intermediate Students, Longman J. Gault.:Talking Points Britain Explored The American Way Dr. Timár Eszter, Listening, Nemzeti Tankönyvkiadó Dr. Timár Eszter, Reading, Nemzeti Tankönyvkiadó 9. oldal

11 A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI Az új típusú idegen nyelvi érettségi tükrözi a hazai közoktatásban és nyelvoktatásban az utóbbi években bekövetkezett változásokat, emellett azonban arra is törekszik, hogy a pozitív tendenciákat erősítve kedvező hatást gyakoroljon a tanulási-tanítási folyamatra mind a színvonal, mind az alkalmazott módszerek és a felhasznált tananyagok tekintetében. Az angol nyelvi érettségi fejlesztése 1996-ban indult, és az akkor megfogalmazott legfőbb cél, a vizsga korszerűbbé tétele vagyis az Európa Tanács idegennyelv-oktatásra vonatkozó ajánlásai alapján értelmezett kommunikatív kompetencia mérésének gyakorlati megvalósítása a közoktatás keretein belül azóta sem változott tól a British Council érettségi reform projektje éveken át feladatírással, kipróbálásokkal, háttértanulmányok publikálásával segítette a fejlesztési folyamatot, és továbbképzési programjával a jövőben is hozzájárul majd ahhoz, hogy a korszerű vizsgáztatási elvek és a gyakorlat ismertebbé váljon a felkészítő tanárok számára. Az időközben bekövetkezett változások (pl. a vizsga szintjeinek meghatározásával, a lebonyolítással és az értékeléssel kapcsolatban) elsősorban azoknak az oktatáspolitikai döntéseknek a következményei, amelyek az új típusú érettségi funkciójára, szerepére vonatkozóan átfogó jelleggel, tehát minden tantárgyra érvényesen születtek meg. Az új szabályozás minden tantárgy esetében egységesen az eddigi emelt szintű követelmények 25%-os, a középszintű követelmények 10%-os csökkenését írja elő. A jelenlegi követelmények tehát az eddigiekhez képest alacsonyabb szinteket jelentenek, amelyek az élő idegen nyelvek esetében, az Európa Tanács idegennyelv-oktatásra vonatkozó ajánlásaihoz viszonyítva, a következőképpen határozhatók meg: 1. táblázat: C2 C1 Európa Tanács Mesterszint Haladó szint Érettségi vizsga B2 Középszint Emelt szint B1 A2 A1 Küszöbszint Alapszint Minimumszint Középszint Az új típusú nyelvi érettségi vizsga szabályozásának legfontosabb elemei, a vizsga komponensei és szerkezete a következőképpen foglalhatóak össze: 10. oldal

12 2. táblázat Az idegen nyelvi érettségi vizsga szabályozása Funkció Lebonyolítás Időtartam Középszint záróvizsga -központi írásbeli feladatok - helyi lebonyolítáa és értékelés - helyi szóbeli vizsga (a felkészítő tanár készíti el a feladatsorokat, és a központi értékelő skála alapján értékel) írásbeli: 180 perc szóbeli: 15 perc Emelt szint záróvizsga és felvételi vizsga központi írásbeli és szóbeli feladatok, központi lebonyolítás és értékelés írásbeli: 240 perc szóbeli: 20 perc Értékelés - összesen 150 pont (az összpontszám vizsgarészenkénti megoszlása tantárgyanként különböző) - a pontszám jegyre váltása központi (a bukáshatár mindkét szinten 20%, de a vizsga érvényességéhez a vizsgázónak mind az öt vizsgarészben az elérhető pontszámnak legalább a 10%-át teljesítenie kell). Nyelvvizsga: - a nyelvvizsga utoljára 2005-ben váltja ki az érettségit től, ha az emelt szintű idegen nyelvi érettségin elért teljesítmény legalább 60%-os, középfokú "C" típusú, amennyiben 40-59%-os, alapfokú "C" típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű. (2003 májusi szabályozás, 11. oldal

13 3. táblázat Az idegen nyelvi érettségi vizsga komponensei, lebonyolítása Középszint (perc) Emelt szint (perc) Írásbeli vizsga Olvasott szöveg értése Nyelvhelyesség SZÜNET Hallott szöveg értése Íráskészség Összesen Szóbeli vizsga Beszédkészség táblázat Az idegen nyelvi vizsga szerkezete Középszint % Pont Emelt szint % Pont Írásbeli Olvasott szöveg vizsga értése Nyelvhelyesség Hallott szöveg értése Íráskészség Szóbeli vizsga Beszédkészség Összesen Az idegen nyelvi érettségi vizsga általános jellemzői A négy kommunikatív készség mindegyikét méri (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, íráskészség, beszédkészség). A nyelvhelyességet külön vizsgarésszel méri. Egynyelvű (közvetítési készséget nem mér). Sokféle feladattípust alkalmaz. A feladatok instrukciói a célnyelven készülnek (egy feladattípushoz egyféle, azonos instrukció kapcsolódik). A feladatok autentikus szövegekre épülnek. Szótár csak az íráskészséget mérő vizsgarészben használható. Pontos javítási és értékelési útmutatók készülnek központilag. A beszédkészséget és az íráskészséget mérő vizsgarészekhez értékelési skálák készülnek. 12. oldal

14 Az idegen nyelvi vizsga értékelésének egységes alapelvei Az egyes vizsgarészek értékelése egymástól független. Minden vizsgarészben csak a célzottan mért készséget értékeljük. A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak mind az öt vizsgarészben az elérhető pontszámnak legalább a 10%-át teljesítenie kell. (A 2-es osztályzat megszerzéséhez az összpontszám 20%-át kell elérni!) Minden vizsgarész elbírálása központilag kidolgozott javítási és értékelési útmutatók alapján történik. Az Olvasott szöveg értése, a Hallott szöveg értése és a Nyelvhelyesség vizsgarészek értékelési útmutatói tartalmazzák a lehetséges elfogadható válaszokat. Az Olvasott szöveg értése és a Hallott szöveg értése vizsgarészek feladatait kizárólag tartalmi szempontok szerint értékelik, azaz a nyelvtani és helyesírási hibákat csak akkor veszik figyelembe, ha azok a válasz megértését akadályozzák. Az Íráskészség és a Beszédkészség vizsgarészek értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Az egyes vizsgarészekben szerzett pontok vizsgaponttá alakítása központi útmutató alapján történik. 13. oldal

15 L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Angol nyelv Készítette: IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG

16 9-13. évfolyam ötosztályos képzés

17 TANTERVEK ÉVFOLYAMONKÉNT ELSŐ IDEGEN NYELV 9. évfolyam (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉV) évi óraszám: 259 Kommunikációs szándékok, fogalom- és témakörök a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás: Megszólítás személyes levélben: Elbúcsúzás személyes levélben: Érdeklõdés mások hogyléte felõl és reagálás: Engedélykérés és reagálás: Köszönetnyilvánítás és arra reagálás: Bocsánat kérése és arra reagálás: Excuse me. I am sorry to disturb you. How do you do? Good morning. Hello Tom. Hello, how are you? Hi! Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. Take care. Give me a ring some time. Have a good trip. Keep in touch! My name is Have you met Jane? May I/Can I/ Let me introduce myself. May I/Can I/ Let me introduce you to Rosy? Dear John, Best wishes, Love (from), I am looking forward to hearing from you soon. How are you feeling today? What s the matter? May I use your telephone? Do you mind if I open the window? Thanks. Thank you very much. Thanks a lot. It s very kind of you. I d like to thank you for your help. I am sorry. I am very sorry. I must apologise for coming late. I beg your pardon Please, forgive me. Pardon? Yes, can I help you? How do you do? Good morning. Hello Mary. Very well, thank you. And how about you? Hi! Goodbye. Bye! Good night. Thanks. Bye! Thank you, I will. Thanks. I will. Okay, bye. Hello. Hi! Pleased to meet you. Nice to meet you. Fine. / OK / All right. Much better, thanks. Not very well, I am afraid. Actually, I am suffering from Yes, go ahead. Not at all. Not at all. You are welcome. No problem. Do not mention it. My pleasure. That s all right. It doesn t matter. Never mind. No problem. 1. oldal

18 Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás: Happy Christmas/New year/birthday! Many happy returns (of the day) Congratulations! Happy Christmas /New Year/ Birthday! Thank you. Have a nice holiday. All the best. Cheers! Thank you, the same to you. Cheers! Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás, együttérzés: Öröm, szomorúság: Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság: Remény: I am sorry about your illness. I am sorry to hear that. I am sorry. What a shame! Oh, dear. Are you happy about that? What do you think of that? How do you feel about that? What do you think of? Are you pleased with? Are you happy with? Are you satisfied with? What are you hoping for? What are you looking forward? What are your hopes for the new year? Great! I am so glad /very happy. I am glad to hear that. I am so pleased that Good for you. Congratulations. I feel so happy for I m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for That s fine/nice/not bad. That was fine/good/ nice I m quite satisfied with I m quite happy with I m quite pleased with It s not good enough. That wasn t very good. I m tired of I am looking forward to I can hardly wait for I hope you ll have time to join me for dinner. Bánat, elkeseredés: Are you disappointed with your exam results? I am very disappointed. I am sorry to hear that. Személyes beállítódás és vélemény Véleménykérés, véleménynyilvánítás és arra reagálás: Valaki igazának elismerése és el nem ismerése: Egyetértés, egyetnemértés: What do you think? What do you think of it? So do I. Do you? I don t. You are right. You are wrong. Do you agree? What s your opinion? How do you feel about it? I think it is unfair. I think it is horrible.. OK All right. I think he s wrong/right. I m afraid I don t agree. I doubt whether 2. oldal

19 Tetszés, nemtetszés: Akarat, kívánság: Képesség: Szükségesség: Lehetõség: Do you like Italian food? You like meat, don t you? What do you think of the new teacher? Would you like a cake? Can I have my bill, please? I want to pay. Can you speak French? Are you able to ride a horse? Is that necessarily so? Must things be black and white? She may miss the bus. He might be invited. I think it s great. I don t like it. He looks nice. I don t think much of I d like an ice-cream I can understand French I am unable to ride a horse. People must sleep sometimes. Classical music need not be boring. Ígéret: Will you come and meet me at the station? Don t worry, I will. I promise to be there at five. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása: What is it? What s it in English? What does that mean? What does it look like? It s / That s / It s a kind of /It s used for It means The young man talking to Jane is her brother. The car parked at the back isn t yours, is it? It s rather heavy and it is used for lifting a car. Események leírása: What happened? First she opened the window, then she phoned the ambulance and finally she told the neighbours. After opening the door she phoned the ambulance. While waiting for the ambulance she told the neighbours. Információ kérés, adás: Did you see him? When will the guests arrive? How do you make an omelette? How far is your school? How long does it take to get there? Please, can you tell me the way to the station? Who is that? Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Yes, I did At 6 p.m. You take two eggs and some milk and flour. It s 20 minutes by bus. Take the second turning on the right It s me. Kérés: Tiltás, felszólítás: Chris, could you do me a great favour? Could you give me your credit card number? Do you have a stamp by any chance? Would you pass me the sugar please? I d like you to Keep off the grass. You must not smoke here. Yes, sure. Of course. Yes, of course. I m afraid I can t. 3. oldal

20 Javaslat és arra reagálás: Kínálás és arra reagálás: Meghívás és arra reagálás: Why don t we put the film in here? Let s go to the cinema tonight. I suggest going to Prague. Would you like another drink? What would you like? Help yourself! Let me get you a drink. Have an orange. Here you are. Would you like to come to the cinema? Can we meet at, say, six? Are you free on Tuesday? Let s meet on Sunday. Good idea. I d prefer to go to the theatre. I d rather not. That s very kind of you. /I am sorry, I can t. An orange please. Thank you. Thank you. No, thank you. Yes, I d love to. That s very kind of you, but No, I am afraid I can t. I am sorry, I can t. Yes, that would be okay. Sorry, I can t make it then. No, I am afraid, I can t. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? Sorry, Where does she live? Sorry, what did you say his name was? Betûzés kérése, betûzés Can you spell it for me? It spells b) Fogalomkörök: Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értés ellenõrzése Felkérés hangosabb, lassabb beszédre Sorry, I don t understand. Could you understand? Am I making myself clear? Sorry, what does that mean? Could you speak a little more slowly, please? Sorry, that was a bit too fast. Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present Simple When do you get up? I don t drink milk. Present Continuous Why is she crying? I m not listening. I m leaving. Present Perfect Simple Have you done your room? I haven t finished it yet. We haven t met since Christmas. I ve lived here for ten years. Múltidejűség Past Simple And then she kissed me. Why didn t you come yesterday? Jövőidejűség Going to What are you going to do on Saturday? Birtoklás kifejezése Forms of have I didn t have many friends in the kindergarten. I will have a Porshe when I m 20. Possessive adj. My, your, his/her/its,our, their dog 4. oldal

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 1-5 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion

Részletesebben

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 10. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 6-8; Traveller Intermediate modules 1-2 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd-

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola Közgazdaság szakmacsoport a 9-12. évfolyamok számára Budapest, 2014. május

Részletesebben

ANGOL NYELV 7. évfolyam

ANGOL NYELV 7. évfolyam ANGOL NYELV 7. évfolyam Célok és feladatok A hetedik évfolyamon kötelezően választható tantárgyként, második idegen nyelvként kerül bevezetésre az angol nyelv tanítása. Épít a már tanult német nyelv tanulása

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson.

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson. Helyi tanterv Angol nyelv 5. évfolyam Évi óraszám: 126 Tankönyv: Project Third Edition 1 Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés: Elköszönés:

Részletesebben

Helyi tanterv. 11. évfolyam. angol 1. idegen nyelv. emelt szint

Helyi tanterv. 11. évfolyam. angol 1. idegen nyelv. emelt szint Helyi tanterv 11. évfolyam angol 1. idegen nyelv emelt szint IDEGEN NYELV Célok és feladatok Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV

ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV 9 13. évfolyam Célok és feladatok Fontos tény, hogy a Német Nemzetiségi Gimnázium tanulóinak többsége az általános iskolában németet tanul elsı idegen nyelvként vagy anyanyelvként.

Részletesebben

Kommunikációs szándékok listája

Kommunikációs szándékok listája listája A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a középszintű vizsgán elvárható. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség igénye nélkül gyűjtöttük a példákat.

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) 5.12 Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) Ajánlott tankönyvsorozat: Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának

Részletesebben

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta 1 ANGOL NYELV Általános iskola 4-8. osztály 8. évfolyam végére a tanulóknak minimum követelményként

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv Első idegen nyelv 4 évfolyamos 9. évfolyam TÉMAKÖR Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Angol nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK

C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 1. Kommunikációs helyzetek A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban mindkét szinten. Helyzet

Részletesebben

Angol nyelvi munkaközösség. Tantárgyi szabályozás 2015/2016.

Angol nyelvi munkaközösség. Tantárgyi szabályozás 2015/2016. Angol nyelvi munkaközösség Tantárgyi szabályozás 2015/2016. 4 és 6 évfolyam 7. évfolyam Még a felvételi évében (6. évfolyamon) május végén csoportbontó tesztet íratunk. Cél a két osztályból három nyelvi

Részletesebben

Angol. A kulcskompetenciák fejlesztése az élő idegen nyelvek tanításakor

Angol. A kulcskompetenciák fejlesztése az élő idegen nyelvek tanításakor Angol Óratervi táblázat a hatévfolyamos osztályok számára: Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4,5 4,5 4 4 3 3 Éves óraszám 166,5 166,5 148 148 111 96 Kiemelt cél a gondolkodás és az emlékezőképesség

Részletesebben

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Tananyag: Traveller Elementary modules 1-8 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion modules

Részletesebben

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam Helyi tanterv 6 osztályos speciális matematika tagozat angol 2. idegen nyelv 7-12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban

Részletesebben

Angol nyelvi munkaközösség. Tantárgyi szabályozás 2012/2013.

Angol nyelvi munkaközösség. Tantárgyi szabályozás 2012/2013. Angol nyelvi munkaközösség Tantárgyi szabályozás 2012/2013. 4 és 6 évfolyam 7. évfolyam Szeptember első hetében csoportbontó tesztet íratunk. Cél a két osztályból három nyelvi csoport kialakítása. Heti

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai II. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam Helyi tanterv Nyelvi előkészítő human jelleg angol 2. idegen nyelv 9Ny- 12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban az

Részletesebben

Angol tanterv a nyelvi előkészítő év után a 9-12. osztályra 2013

Angol tanterv a nyelvi előkészítő év után a 9-12. osztályra 2013 Angol tanterv a nyelvi előkészítő év után a 9-12. osztályra 2013 A nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnáziumi angol nyelvoktatás helyi tanterve A nyelvtanulás keretei H ozott nyelv esetében a NAT 2003

Részletesebben

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzések megnevezése Heti óraszámok 9/ 9. 10.

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3)

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM. 9 12. évfolyam

MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM. 9 12. évfolyam MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy év során középfokú nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Angol tanterv (9-12. évfolyam) Bevezetés Középszint érettségi esetén: Évfolyam Óra/hét Óra/tanév Emelt szint

Angol tanterv (9-12. évfolyam) Bevezetés Középszint érettségi esetén: Évfolyam Óra/hét Óra/tanév Emelt szint Angol tanterv (9-12. évfolyam) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei valamint az Európai

Részletesebben

Angol nyelvi munkaközösség. Tantárgyi szabályozás 2009/2010.

Angol nyelvi munkaközösség. Tantárgyi szabályozás 2009/2010. Angol nyelvi munkaközösség Tantárgyi szabályozás 2009/2010. ÉVFOLYAMOK TANULMÁNYI IDŐSZAKBAN ÍRT FELMÉRŐ DOLGOZATAI 7. évfolyam Szeptember első hetében csoportbontó teszt. A cél a két osztályból három

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv Helyi tanterv Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG angol 2. idegen nyelv IDEGEN NYELV Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 653 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvető célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetően

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Szakközépiskola közismereti tantárgyak (Kifutó rendszerben 2013. szeptember 1-től a 10-12. évfolyamokra) ANGOL NYELV SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV ( )

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV ( ) HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

9 12. évfolyam. Célok és feladatok

9 12. évfolyam. Célok és feladatok ANGOL NYELV 1 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idõ alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

Angol nyelv - helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve)

Angol nyelv - helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Angol nyelv - helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) 5-8. évfolyam Óraszám: 5. évfolyam - heti 4 óra 6. évfolyam heti 4 óra 7. évfolyam heti 3 óra 8. évfolyam

Részletesebben

EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 674 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvetı célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetıen

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó 1. Nyelvtani szerkezetek D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint A2: általában megérti és helyesen használja a legegyszerűbb szerkezeteket szóban és írásban, rendszeresen

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Idegen nyelvek / élő idegen nyelv KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.02.2

Részletesebben

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium. angol első idegen nyelv. heti 5 óra

Helyi tanterv. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium. angol első idegen nyelv. heti 5 óra Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium angol első idegen nyelv heti 5 óra 1 Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Angol tantárgy 4-8. évfolyam heti 3 óra, évi 109 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

5-8. évfolyam. Angol nyelv. A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás

5-8. évfolyam. Angol nyelv. A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Angol nyelv 5-8. évfolyam A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

Helyi tanterv Célok és feladatok Fejlesztési követelmények

Helyi tanterv Célok és feladatok Fejlesztési követelmények Helyi tanterv Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek. Ezalatt az idő alatt megismerkedtek az idegennyelvi foglalkozások feladat- és

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Helyi tanterv. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Helyi tanterv Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek. Ezalatt az idő alatt megismerkedtek az idegennyelvi foglalkozások feladat- és

Részletesebben

ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM. Heti: 3óra Évi: 108 óra. Az angol nyelv oktatásának céljai

ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM. Heti: 3óra Évi: 108 óra. Az angol nyelv oktatásának céljai Heti: 3óra Évi: 108 óra ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM Az angol nyelv oktatásának céljai Az előkészítő osztály megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek. Ezalatt

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Angol kéttannyelvű képzés

Angol kéttannyelvű képzés Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Angol kéttannyelvű képzés tantárgy 1-8. évfolyam heti 5 óra, évi 182 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Bevezetés

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola A Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Közgazdasági szakmacsoport

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve. ANGOL - mint második idegen nyelv

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve. ANGOL - mint második idegen nyelv A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL - mint második idegen nyelv ANGOL MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV HELYI TANTERV 9-12. évfolyam Évi óraszámok Évfolyam 9. 10. 11. 12. Óraszám 3 3 3 3 Célok és feladatok

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE 4 8. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK 4. évfolyam A negyedik évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. Angol nyelv Második idegen nyelv. a 10-12. évfolyamok számára

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. Angol nyelv Második idegen nyelv. a 10-12. évfolyamok számára Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Angol nyelv Második idegen nyelv a 10-12. évfolyamok számára Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Közgazdasági

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL - mint első idegen nyelv Arany János Tehetséggondozó Program ANGOL - MINT ELSŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV Az idegen nyelv tanításának alapelvei, céljai,

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY

HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY BEVEZETÉS A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő évfolyam (NYEK)

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Helyi tanterv az emelt szinten tanuló csoportok részére

Helyi tanterv az emelt szinten tanuló csoportok részére Helyi tanterv az emelt szinten tanuló csoportok részére Általános iskola 5-8. évfolyam Angol nyelv Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Helyi tanterv Angol nyelv

Helyi tanterv Angol nyelv Helyi tanterv Angol nyelv Készült az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 6.számú melléklete (Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára) 6.2.02.1-es sorszámú angol nyelv kerettanterve alapján,

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

Helyi tanterv (normál)

Helyi tanterv (normál) Helyi tanterv (normál) Általános iskola 4. évfolyam Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint Az élő idegen nyelvet a közoktatásban résztvevő minden diáknak kötelező tanulnia a tankötelezettség végéig. Meghatározott feltételek mellett

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben