Specializációválasztási Tájékoztató 2015 tavasz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Specializációválasztási Tájékoztató 2015 tavasz"

Átírás

1 GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Alapképzési szakok Specializációválasztási Tájékoztató 2015 tavasz

2 Tájékoztató a specializációk közötti választásról Tisztelt Hallgatónk! Az alapképzési szakok tanterveit úgy állítottuk össze, hogy szaktól függően a képzés 5. félévétől kezdődően a hallgatók érdeklődésüknek megfelelően több (5 vagy 6) specializáció közül választhatnak. A specializációk közötti választásra a 4. félév vizsgaidőszakában, ill. azt követően kerül sor. A specializáció választás kötelező, abszolutóriumot csak az a hallgató kaphat, aki érvényes specializáció hozzárendeléssel rendelkezik. Minden egyes specializációért egy vagy több tanszék és egy specializációfelelős felel. Amennyiben szakmai, tartalmi jellegű információkra van szüksége, úgy a specializációfelelőssel kell felvenni a kapcsolatot. A specializációk közötti választás a 4/2013. számú dékáni utasítás 1 (továbbiakban szabályzat) szerint történik. A specializációk közötti választásra azok a hallgatók jogosultak, akik legalább 90 kreditponttal rendelkeznek a választáskor, eredményesen teljesítették a Matematika szigorlatot, valamint a választott specializációkhoz előírt ún. kritériumtantárgyakat. Az egyes specializációk, az azokat gondozó tanszékek oktatói kapacitásának arányában felső létszámkorlátokat határoztak meg, melynél több jelentkező nem vehető fel. A specializációk indításának alsó létszámkorlátja a Gépészmérnöki Kar tanszékei által gondozott specializációk esetében 10 fő (más karok tanszékei által gondozott specializációk esetében ez kisebb is lehet), ez alatt a specializáció nem indítható, az ide jelentkezők más, általuk megjelölt specializációra kerülnek átirányításra. A hatályos szabályzat szerint legfeljebb három specializáció jelölhető meg, amiket rangsorolni kell (hasonlóan az általános felsőoktatási felvételi eljáráshoz). Javasoljuk, hogy éljenek a hármas választás lehetőségével, noha az nem kötelező. A teljes választási folyamat a NEPTUN rendszeren keresztül történik. Az egyes specializációkra történő besorolás a felvételi pontszám alapján történik, melyet a kreditekkel súlyozott görgetett tanulmányai átlag, valamint a kritériumtantárgyak számtanai átlaga alapján lehet meghatározni. E Tájékoztatóban minden specializációnál feltüntettük a pontszámítás módját, melynek módjait egyébként a szabályzat 14. (1) bekezdése tartalmazza. A besorolás a jelentkező általi rangsorolás és az elért felvételi pontszám alapján történik, amit a szabályzat 4. melléklete részletez. A választási eljárás főbb szakaszai a következők: specializációk bemutatkozása: április 20. május 15. jelentkezés a NEPTUN-on keresztül: május 26. június eredmények közzététele a honlapon: július 8. specializációhoz rendelés: július 15-ig. Ebben a Tájékoztatóban szakonként összefoglaltuk a választható specializációk főbb jellemzőit (kritériumtárgyak, célkitűzések stb.), felelőseit és létszámkorlátait. A jobb eligazodást segítendő összeállítottunk egy gyakran ismétlődő kérdésekből és válaszaikból álló listát is. Az ezen túlmenően felmerülő szervezési és technikai kérdésekben az címen kérhet felvilágosítást. 1

3 A specializáció választás kapcsán gyakran felmerülő kérdések és válaszok 1. Mi a különbség a szakirány és a specializáció között? A hatályos felsőoktatási törvény (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról) megkülönbözteti a szakirányt és a specializációt. E szerint specializáció: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés; szakirány: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés. A gépészmérnöki kar alap- és mesterképzési szakjain csak specializációk léteznek. A specializáció megnevezése sem az oklevélben, sem az oklevélmellékletben nem jelenik meg, de kérésre a Dékáni Hivatalban igazolás kérhető (pl. kamarai jogosultság igényléshez). 2. Hány specializációt kell/lehet megjelölnöm? A vonatkozó előírások szerint legfeljebb három specializáció jelölhető meg, azok egyidejű rangsorolásával. Nem szükséges három megjelölésével élni, de célszerű a szabályok nyújtotta lehetőséget kihasználni. Akik olyan specializációra jelentkeznek, ahol várhatóan jelentős lesz a túljelentkezés (a múltban is az volt), ott célszerű további specializációkat is megjelölni. 3. Mikor választhatok? Választásra akkor válik valaki jogosulttá, ha az összes feltétel teljesül, azaz eredményes Matematika szigorlat, megszerzett 90 kreditpont, továbbá az egyes specializációkhoz előírt kritérium tantárgyak eredményes teljesítése után. Annak érdekében, hogy mindenki, aki a követelményeknek megfelel, választani tudjon, a választási időszak a vizsgaidőszakot követő jegybeírási időszak után ér csak véget. Így azok is választhatnak, akik csak a tavaszi félév vizsgaidőszakának végén teljesítik a feltételeket. A gyorsaság nem jelent semmiféle előnyt, a jó eredmény annál inkább fontos. 4. Mit tegyek ha egyik általam választott specializációra sem vettek fel? Ha egyik választott specializációra sem vették fel, akkor a következő lehetőségek közül választhat: 1. Egy évvel elhalasztja a választást és ezt az időszakot arra használja, hogy lemaradásait pótolja, tanulmányi átlagát javítsa, így nagyobb eséllyel vehetik fel a következő időszakban arra a specializációra, ahova eredeti szándéka szerint jelentkezett. Ebben az esetben mérlegelje, hogy a képzési idő meghosszabbodása finanszírozási státuszára is hatással lehet. 2. Rendkívüli eljárás keretében (szabályzat 13. ) kéri felvételét egy olyan specializációra, ahová felvehető (teljesíti a követelményeket) és annak a specializációnak (tanszéknek) van szabad kapacitása. Ezt a NEPTUN-on keresztül beadott általános kérvénnyel (999 számú kérvény) kezdeményezheti. A kéréshez a szabályzat szerinti mellékletet kell csatolni. 5. Ha most nem választok/nem választhattam, később lesz-e erre módom? Amennyiben ebben az általános választási időszakban valamilyen okból kifolyólag nem választhatott specializációt, úgy a választási lehetőséggel akkortól kezdve élhet, amint minden feltételnek megfelel, akár év közben is. Ilyen rendkívüli választási eljárás keretében csak olyan specializációra vehető fel, ahol nem töltötték fel a megadott maximális kapacitást. Ezt a NEPTUN-on keresztül beadott általános kérvénnyel (999 számú kérvény) kezdeményezheti. A kéréshez a szabályzat szerinti mellék-

4 letet kell csatolni. A soron következő általános választási eljárásban bármelyik specializációra jelentkeznek, amelyik esetében a felvételi követelményeket teljesíti. 6. Átjelentkezhetek-e utólag másik specializációra? Amennyiben a későbbiekben meggondolja magát, módja nyílik specializációt váltani. Erre a szabályzat 13. (3) bekezdésében leírtak vonatkoznak. A váltást a NEPTUN-on keresztül beadott általános kérvénnyel (999 számú kérvény) kezdeményezheti. A kérelemhez a szabályzat szerinti mellékletet kell csatolni. Specializáció váltásnál mérlegelje, hogy ez a képzési idő meghosszabbodásához vezethet, ami a finanszírozási státuszára is hatással lehet. 7. Hol kell szakdolgozatot írnom? Általános szabály 1, hogy a szakdolgozatot ott kell elkészíteni és a Szakdolgozat készítés c. tárgyat azon a tanszéken kell felvenni, ahol a szakdolgozat témavezetője dolgozik. Ez a tanszék nem feltétlenül azonos a specializációt gondozó tanszékkel, sőt más kar tanszéke is lehet. A szakdolgozat készítés során azokat szabályokat kell betartani, amiket a szakdolgozatot kiíró tanszék, ill. kar kihirdetett és elvár. 8. Hol fogok záróvizsgát tenni? Záróvizsgára jelentkezni és záróvizsgát tenni azon a tanszéken kell, amelyik a választott specializáció gondozója (ez eltérhet a szakdolgozat készítés tanszékétől, lásd előző kérdés). Azon specializációk esetén, amiket több tanszék is felügyel, a specializációfelelőstől vagy specializációfelelős tanszékétől (oktatási felelősétől) kell felvilágosítást kérni. A záróvizsgára való jelentkezéskor azt is be kell jelenteni, hogy felvételizik-e a GPK valamely mesterképzésére. 9. Végezhetek-e egyszerre két specializációt? A tanterv és az órarend kialakítása nem teszi kifejezetten lehetővé két specializáció tantárgyainak párhuzamos teljesítését. Erre csak abban az esetben van módja, ha két specializáció tárgyait időben eltérően ütemezéssel teljesíti, ez azonban a képzési idő meghosszabbodását vonja maga után. A második specializáció tárgyai csak szabadon választható tárgyként vehetők fel és ezek felvételéért a jogszabályi előírás alapján térítési díjat róhatnak ki. A szabadon választható tárgyként történő felvételnél az is feltétel, hogy a kurzuson legyen üres hely. A specializációs tárgyak kurzusainak felvételekor a mintatanterv szerint haladó, a specializációhoz rendelt hallgatók előnyt élveznek. A szabadon választhatóként kurzust felvenni óhajtó hallgatók csak a fennmaradó helyekre jelentkezhetnek a tárgyat meghirdető tanszék döntésétől függően. 10. Elvégezhetem-e másik képzés specializációját? Az e kérdésre adott válasz lényegében megegyezik az előző kérdésre adott válasszal. Természetesen a helyzet egészen más, ha párhuzamos képzésben vesz részt, abban az esetben minden szak követelményét teljesítenie kell. 1 Kivétel az energetikai mérnöki alapképzési szak atomenergetika specializációja. Az e specializációhoz rendelt hallgatók szakdolgozatukat kizárólag a Nukleáris Technikai Intézet felügyelete (NTI munkatárs témavezetése vagy konzulensi felügyelete) alatt készíthetik.

5 11. Fontos minél előbb jelentkeznem, azaz az jelentkezés időpontja beszámít-e besorolási/felvételi döntésbe? A jelentkezés időpontja a későbbi besorolásra, ill. a felvételi döntésre semmilyen hatással sincs. A besorolás alapjául kizárólag a tanulmányi eredmény szolgál. Ezért javasolt, hogy tanulmányi kötelezettségeinek minél jobb eredménnyel, alapos felkészüléssel és ne kapkodva tegyen eleget. 12. Tudomásom szerint minden kritériumot teljesítettem, mégsem tudok jelentkezni, mit tegyek? A probléma kivizsgálását, minden körülményt részletesen leírva, kezdeményezze a NEPTUN-on keresztül beadott általános kérvénnyel (999 számú kérvény). A kérvény beadása előtt ellenőrizze, hogy nincs-e lejárt fizetési kötelezettsége az egyetemmel szemben. 13. Nem a 4. félévem végén jelentkezem specializációra, így milyen szabályok vonatkoznak rám? Általános szabály, hogy minden hallgatóra a beiratkozásakor rá érvényes tantervi előírások vonatkoznak. Azon hallgatók, akik esetében a szak és specializációk mintatanterve időközben megváltozott, választhatnak, hogy a beiratkozásukkor érvényes (régi) vagy a módosított (új) tantervű specializációra jelentkeznek. A hallgató felelőssége, hogy mérlegelje a nem mintatantervi specializáció választásának lehetséges kockázatait. 14. Teljesíthetem-e a specializáció tantárgyait anélkül, hogy hozzá lennék rendelve a specializációhoz? Amennyiben a specializáció tantárgyainak előkövetelményeit teljesíti, úgy természetesen azokat anélkül is felveheti, hogy a specializációhoz lenne rendelve. (A tantárgyat gondozó tanszékek specializáció-hozzárendelésre vonatkozó tárgyfelvételi követelményt is beállíthatnak, ill. előnyben részesíthetik az adott specializációhoz rendelt hallgatókat.) Azt azonban figyelembe kell vennie, hogy addig nem kaphat abszolutóriumot, amíg érvényes specializációhoz rendeléssel nem rendelkezik. A specializációk nem szabályosan történő teljesítése esetén fennáll annak a veszélye, hogy a hallgatót több körben sem veszik fel az általa áhított specializációra, annak ellenére sem, hogy lényegében az összes oda tartozó tárgyat feketén teljesítette. Ilyen esetben a képzési idő egy másik specializáció kényszerű választása miatt akár évekkel is meghosszabbodhat, ami a finanszírozási státusz megváltozását eredményezheti.

6 Képzési cél Választható specializációk

7 Gépészmérnöki alapképzési szak A választható specializációk kritériumtantárgyai, felvételi pontszámítás módja és létszámkorlátai Specializáció Anyagtechnológia Épületgépészet Folyamattechnika Gépészeti fejlesztő Gépgyártástechnológia Géptervező kritériumtantárgy(ak) felvételi pontszámítás létszámkorlát Fémek technológiája BMEGEMTAGA2 és Polimerek anyagszerkezettana BMEGEPTAG0P 75 a görgetett átlag 100-szorosa [14. (1)(a)] Műszaki hőtan I. BMEGEENAETD a görgetett átlag 100-szorosa [14. (1)(a)] 50 Műszaki hőtan I. BMEGEENAETD a görgetett átlag 100-szorosa [14. (1)(a)] 50 Matematika szigorlat BMETE90AX23 és Mechanika szigorlat BMEGEMMAGM0 a görgetett átlag 20-szorosa és a kritériumtantárgyak 32 átlagának 80-szorosa [14. (1)(b)] Gépgyártástechnológia BMEGEGTAG01 a görgetett átlag 100-szorosa [14. (1)(a)] 70 Gépelemek 2. BMEGEGEAGG2 a görgetett átlag 100-szorosa [14. (1)(a)] 70 A specializációk bemutatkozó előadásainak helye és időpontja Specializáció Bemutatkozó időpontja(i) Helyszín(ek) Anyagtechnológia :15 KF38 Épületgépészet :15 D :15 D126 Folyamattechnika :15 KF51 Gépészeti fejlesztő :00 MM I. 29. Gépgyártástechnológia KF38 Géptervező :00: R109

8 Anyagtechnológia Specializáció-felelős és a specializációt gondozó tanszék: Dr. Szabó Péter János egyetemi tanár Felelős: telefon: Gondozó tanszékek: Anyagtudomány és Technológia Tanszék Polimertechnika Tanszék 1111 Budapest, Bertalan L. u. 7. MT. ép Műegyetem rkp. 3. T. ép. tel.: , fax: tel.: , fax: Célkitűzés: Az Anyagtechnológia specializációt választó hallgatók korszerű, versenyképes tudást szerezhetnek a fémekkel, kerámiákkal és polimerekkel kapcsolatos anyagismereti, feldolgozási, tervezési és anyagvizsgálati tématerületeken. Hallgatóink az elméleti tudásukat tanszékeink korszerű berendezésein keresztül gyakorlati ismeretekkel egészíthetik ki. Végzett hallgatóink sikeresen helyezkednek el hazai és nemzetközi vállalatoknál a fémek, kerámiák és polimerek technológiájával, valamint a minőségbiztosítással kapcsolatos területeken. A specializáció fókuszpontjai és súlyponti tantárgyai: Az Anyagtechnológia specializáció elsősorban a fémekkel, kerámiákkal és polimerekkel kapcsolatos alaptudás átadására összpontosít. Fő témáink: anyagszerkezetek, anyagvizsgálatok (roncsolásos és roncsolásmentes), anyagtechnológiák (alakítás, hegesztés, fröccsöntés, prototípusgyártás). Legfontosabb tantárgyak: Alakítástechnika, Végeselem módszer alapjai, Polimer kompozitok technológiája, Fröccsöntés, Hegesztés, Hőkezelés, Anyagismeret a gyakorlatban, Polimerek feldolgozása, Roncsolásmentes anyagvizsgálat, Anyagtechnológiák minőségbiztosítása. Ipari kapcsolatok és partnerek: A teljesség igénye nélkül: Jász-Plasztik, Arburg, Bosch, Zoltek, Knorr-Bremse, evopro, Herrmann, Henkel, Cascade, Piovan, Herz, Samsung, Varinex, Anton, Karsai, Polinvent, Pro-Form, Kompozitor, AUDI Hungária, Visteon, Radix, ISD Dunaferr, Alcoa-Köfém, Paksi Atomerőmű, Schindler Dent, Vascular Venture. Szakdolgozat témák: Hallgatóinknak rendkívül változatos témákat kínálunk feldolgozásra a tanszékek kutatásifejlesztési területén, illetve ipari partnereink igényeinek megfelelően. Felvétel sajátos követelményei: Előtanulmányi követelmény a Fémek technológiája, illetve a Polimerek anyagszerkezettana és technológiája című tárgyak teljesítése. A specializációra maximálisan 75 fő vehető fel.

9

10 Specializáció felelős: Dr. Kajtár László egyetemi docens telefon: Gondozó tanszék: Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 1111 Budapest, Bertalan Lajos u D. 105., Célkitűzés: A specializáción végzett mérnökök legyenek képesek az épületekben igényelt kellemes komfortérzet épületgépészeti eszközökkel való biztosítására; az ehhez szükséges paraméterek beállítására, mérésére, illetve az épületgépészeti rendszerelemek kiválasztására, méretezésére, tervezésére. A specializáció fókuszpontjai és súlyponti tantárgyai: Épületek légtechnikája Klímatechnika Fűtéstechnika Vízellátás, csatornázás, gázellátás, Épületgépészeti mérések Hűtéstechnika Épületszerkezetek hőtechnikája Épületgépészeti tervezés Hőszállítás Ipari kapcsolatok és partnerek: Fűtéstechnikai gyártók, forgalmazók; pl.: Grundfos; Bosch csoport; Siemens Building Technologies; IMI International; SONDEX Magyarország; Reflex Gmbh.; MART Kft.; Herz Armatúra Kft. Lég- és klímatechnikai forgalmazók: LG Magyarország, Rosenberg csoport, CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft., SCHAKO Kft.; LINDAB Hungária; Schiedel Kéménygyár Kft.. Cső- és szerelvénygyártók: Geberit Magyarország Kft.; Viega Kft.; Rehau Kft.; GEBO Kft.. Közművállalatok: Főtáv Zrt.; Főgáz; Daköv Szakdolgozat témák: Családi házak és kisebb középületek energetikai értékelése, fűtési rendszer koncepciójának tervezése Irodaépületek klimatizálása, hűtőenergia ellátása Gyártócsarnok fűtési és hűtési rendszerének tervezése tanulmányterv szinten Légvezetési rendszerek, légkezelő berendezések méréses vizsgálata Megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata Épületek gázellátásának, vízellátásának, csatornázásának elkészítése tanulmányterv szinten Kritérium tantárgy: Műszaki hőtan I (BMEGEENAETD)

11 Épületgépészeti specializáció Tanszékvezető: Dr. Láng Péter, egyetemi tanár Mi szükséges a kellemes közérzet biztosításához? Megfelelő hőmérséklet; Megfelelő páratartalom; Huzatmentes szellőztetés; Alacsony szennyezőanyag tartalom; Mérsékelt zajszint. Az épületgépészeti specializáción végzett hallgatók képesek lesznek mindezen feltételek biztosítására, értékelésére. Hidraulikai mérőállomás Légvezetési rendszerek vizsgálatára szolgáló mérőszoba Belső levegő minőség elemzésére szolgáló kamra

12 Folyamattechnika Felelős és a gondozó tanszékek: Dr. Hős Csaba egyetemi docens, D/325, telefon: Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, BME D épület 3. emelet Gondozó tanszékek: Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék BME D épület 3. emelet Áramlástan Tanszék, BME Ae épület Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék BME D épület 1. emelet Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME D épület 2. emelet Célkitűzés: A szakirány célja korszerű, az iparban jól alkalmazható áramlástechnikai, folyamattechnikai és energetikai ismeretek átadása, elmélyítése. A szakirányt elvégző hallgatók alapos elméleti, numerikus áramlástani és méréstechnikai tudásra tesznek szert. A szakirány fókuszpontjai és súlyponti tantárgyai: A szakirány kiemelt területei: az áramlástan és áramlástechnika válogatott fejezetei áramlások numerikus modellezése áramlástechnikai méréstechnika vegyipari eljárások és berendezések vegyipari és környezetvédelmi mérések energetikai berendezések és folyamatok és az ahhoz tartozó méréstechnika. A szakirány nagy súlyt helyez a személyes hangvételű kontaktórákra és a kis létszámú, projektorientált csoportmunkára. Ipari kapcsolatok és partnerek: Ipari kapcsolatok, szakmai gyakorlat lehetőségek: víziközmű ágazat (pl. Grundfos, Wilo, Fővárosi Vízművek, Soproni Vízművek) mérnöki szimulációval foglalkozó cégek (pl. CFD.HU, econ Engineering, Cascade Engineering) járműipar (pl. AUDI, AVL, Bosch-Rexroth, Knorr-Bremse) erőműtechnika (EGI, Paksi Atomerőmű) olajipar (MOL, Olajterv) gyógyszeripar (Chinoin, Richter EGIS, GSK) környezetvédelem (VEOLIA) és még sokan mások. Szakdolgozat témák: Artériás véráramlás szimulációja Vízszintes tengelyű szélturbina áramlástechnikai tervezése Hátsó szárny tervezése a BME Formula Racing Team FREC-005-ös versenyautójára Mozgó talajt szimuláló futószalag szélcsatornába illesztése Biogáz tisztító rendszer tervezése CO 2 emisszió csökkentés abszorpcióval Diesel-motor égési folyamatának modellezése Kettős tüzelőanyagú motor vizsgálata

13 Gépészmérnöki alapszak (BSc) FOLYAMATTECHNIKA A Folyamattechnika specializáció az áramlástan, a hő- és anyagátadás, és a kalorikus gépészet folyamataival ismertet meg. Kiknek ajánljuk a specializációt? Azoknak az újdonságokra nyitott Hallgatóknak, akik érdeklődnek a folyamatok leírása, modellezése iránt, kíváncsiak a korszerű áramlástechnikai, hőtani és vegyipari szimulációs szoftverekre és módszerekre, érdeklődnek a méréstechnika iránt. Néhány tárgy a specializáció kínálatából: Áramlások numerikus szimulációja Levegő- és víztisztaság-védelem Műszaki akusztika és zajcsökkentés Energetikai folyamatok és berendezések Környezetvédelmi mérések Vegyipari eljárások és berendezések Vegyipari és környezetvédelmi mérések Folyamattechnikai mérések Átadási folyamatok Áramlástechnikai rendszerek Önálló feladat (egyéni féléves projektmunka) Előtanulmányi követelmény a specializáció választáshoz: Műszaki Hőtan 1. (BMEGEENAETD) Elhelyezkedési lehetőségek: Energetikával, levegő- és víztechnológiával, járműfejlesztéssel, környezettechnikával, áramlástechnikai és épületgépészeti berendezések fejlesztésével, tervezésével és gyártásával foglalkozó, közműveket üzemeltető, gépipari tervező, fejlesztő cégeknél. A specializáció jó alapot nyújt a gépészmérnöki tanulmányok mesterszintű (MSc) folytatásához! TÁJÉKOZTATÓK, LABORBEMUTATÓK: Általános tájékoztató: május Kf51 (Aud.Max.) (Áramlástan előadás) Áramlástan Tsz. ( AE ép. Labor): Energetikai Gépek és Rendszerek Tsz. ( DCs ép. Labor): Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tsz.( D ép. 101): Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék ( L épület Labor):

14 Gépészeti fejlesztő Felelős és a specializációt gondozó tanszék: Dr. Kovács Ádám egyetemi docens, Felelős: telefon: Gondozó tanszék: 1111 Budapest, Műegyetem rkp MM épület Célkitűzés: A gépészet három alaptudományága (mechanika, áramlástan, hőtan) elsősorban lineáris és stacionárius folyamatainak elmélyült ismereteinek megszerzése által összetett szimulációs és mérési - gépészeti feladatok ellátására alkalmas mérnökök képzése; az MSc-képzésre való felkészítés. A specializáció fókuszpontjai és súlyponti tantárgyai: Matematika: Differenciálgeometria és numerikus módszerei; Differenciálegyenletek és numerikus módszerei; Mechanika: Gépek dinamikája, Rugalmasságtan alapjai, Szilárdsági méretezés, Mechanizmusok alapjai Áramlástan: Numerikus áramlástan Hőtan: Alkalmazott termodinamika A szakirány sikeres elvégzéséhez jó matematikai és mechanikai alapok, a szimulációs és mérési eljárások, valamint az elméleti gépészeti ismeretek gyakorlati alkalmazhatósága iránti érdeklődés szükséges. Ipari kapcsolatok és partnerek: ALCOA-Köfém, C3D, Direct-Line, econ, Fémalk, Furukawa, General Electric, Knorr-Bremse, Luk Savaria, MOL, MTA TTK MFA, Paksi Atomerőmű, Robert Bosch, Siemens, Veiki, Visteon. Diplomaterv témák: Épület körüli áramlás kísérleti és szimulációs vizsgálata; Forgácsoló erő optimálása dexel elemekkel; Mikrocelluláris polimerhab hőformázásának mechanikai szimulációja; Pneumatikus munkahenger dugattyúpozicionálás vizsgálata végeselem módszerrel; Portáldaru feszültséganalízise, optimálása; Villanymotor "box brush" rendszerű szénkeféjének rezgéstani vizsgálata és modellezése. Felvétel sajátos követelményei: Kritérium tárgyak: Matematika szigorlat, Mechanika szigorlat.

15 GÉPÉSZETI FEJLESZTŐ Tájékoztató a specializáció választáshoz Mi a specializáció oktatási célja? Olyan gépészmérnökök képzése, akik képesek Géptervezés vagy üzemeltetés során felmerülő szilárdtest-mechanikai, áramlásés hőtechnikai problémák modellezésére; A modellek segítségével megfogalmazott feladatok analitikus vagy numerikus megoldására; Dinamikai ismereteket igénylő rezgéstani mérések végzésére; Áramlástechnikai folyamatok kísérleti és numerikus vizsgálatára; A hőtranszport problémák korszerű módszerekkel való megoldására. Kiknek ajánljuk a specializációt? Azoknak a hallgatóknak, akik Többet szeretnének tudni a mechanika alkalmazási lehetőségeiről; Érteni és alkalmazni szeretnék a korszerű méréstechnika eszközeit; Érdeklődnek az áramlástan és áramlástechnikai gépek iránt; Érteni és megoldani szeretnék a hőterjedés komplex eseteit. Fontosabb tárgyak: Gépek dinamikája. Szilárdsági méretezés. Numerikus áramlástan. Áramlástechnikai rendszerek. Alkalmazott termodinamika. Energetikai és környezetvédelmi mérések. A megszerzett tudás felhasználásának lehetőségei: Elhelyezkedés a gépészeti fejlesztés területén; Munkavégzés a piac igényeihez gyorsan alkalmazkodni képes, mechanikai számításokat ill. méréseket végző mérnöki irodákban; Az áramlás- és méréstechnika területén szakértői feladatok ellátása; Minden olyan területen ahol termikus problémákat kell megoldani. A specializáció eredményes elvégzése jó alapot nyújt a gépészmérnöki tanulmányok mesterszintű (MSc) folytatásához. Nézze meg részletes tájékoztatónkat a tárgyakról és ismerkedjen meg a szakirányt gondozó tanszékkel: További információk: Dr. Kovács Ádám., Műszaki Mechanikai Tanszék, MM ép. I. em. 31. Dr. Vad János, Áramlástan Tanszék, AE ép. I. em. 12. Dr. Gróf Gyula, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, D

16 Gépgyártástechnológia Felelős és a specializációt gondozó tanszék: Felelős: Dr. Szalay Tibor, egyetemi docens, telefon: Gondozó tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék 1111 Budapest, Egry József u. 1. T ép. IV. em. Telefon: , Fax: Honalp: Célkitűzés: A specializáció célja, hogy megismertesse a leendő mérnököket a korszerű gyártási eljárásokkal, berendezésekkel, eszközökkel, módszerekkel és rendszerekkel. A specializáció fókuszpontjai és súlyponti tantárgyai: a hagyományos és a legkorszerűbb forgácsolási eljárások, szerszám anyagok és élgeometriák. szerszámgépek, ipari robotok, gyártócella-, gyártórendszer berendezések működési elvei, gyakorlati megvalósulásai. korszerű mérőeszközök, mérési eljárások, amelyekkel a gyártástól elvárt, egyre növekvő minőség biztosítható. munkadarab befogó készülék kiválasztása, megtervezése. a szerszámgépek, ipari robotok, gyártórendszerek vezérléseinek kézi és számítógéppel segített programozása. az előző pontokban leírt ismeretek integrálásával komplett gyártási, szerelési technológiák készítése hagyományos módszerekkel és számítógépes technológiai tervezőrendszerek alkalmazásával. Ipari kapcsolatok és partnerek: A tanszék kapcsolatokat ápol a magyarországi meghatározó gyártó vállalatokkal, akik között megtalálhatók a nagy nemzetközi vállalatok (pl.: autógyárak, autóipari beszállító vállalatok) és a kis-, közepes vállalkozások is. Diplomaterv témák: Az elmúlt félév témái között az alkatrészgyártási és szerelési folyamatok fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kapott a robottal végzett gyártási feladatok tervezése, a méréstechnikai, illetve automatizálási terület is (példákat lásd a következő oldalon) Egyéb információk: A fenti ismereteket, az elméleti megalapozást kiegészítő gyakorlat orientált tanterv segítségével biztosítjuk a hallgatók részére. A gyakorlati képzés óraszáma (gyakorlatok, laborok) meghaladja az elméleti órák számát. A képzést szolgálja a jól felszerelt laboratóriumunk, amelyben hagyományos és a legkorszerűbb CNC gépek, rugalmas gyártórendszer, méréstechnikai-, robottechnikai-, ultraprecíziós-, NC laboratóriumok, számítógépekkel felszerelt oktató termek állnak rendelkezésre a tanuláshoz, feladatok megoldásához, TDK munkákhoz, vagy egyéb, a tanszék kutatásaiba bekapcsolódó munkavégzéshez.

17 A diploma megszerzése után: A Gépgyártástechnológia specializáció felkészít gyártó, karbantartó üzemekben, mérnöki és tervező irodákban való munkavégzésre, továbbá gyártóberendezések, eszközök kereskedelmének mérnöki támogatásában való részvételre, és természetesen az MSc képzésben való továbbtanulásra. A tanulmányaikat a BSc képzés után befejezők a piacon keresett diplomát kapnak, a tanulást folytatóknak pedig a Gépgyártástechnológia specializációjú MSc képzésünket ajánljuk. Néhány diploma/szakdolgozat téma az előző félévekből: Plazmavágóval felszerelt robotrendszerben megvalósított mérési eljárás tervezése Négyhengeres benzinmotor hengerfurat és csapágyutca megmunkálásának optimalizálása Autóipari gyártósor átalakítása offline környezetben Nagyérzékenységű nyomatékmérő tervezése piezoelektromos erőmérővel Robotizált gyártócella tervezése személyautó oldalszélvédő fröccsöntéséhez Autóipari robotcella tervezése és megvalósítása Téglagyártásban a szárazáru rakodás robotizálása és elemzése Mikro fúrás szimulációja DEFORM szoftver használatával Automatikus szerszámcserélő megtervezése Automatikus munkadarab felügyelet fejlesztése Automata adagológép továbbfejlesztése Forgácsolószerszámok kopásának vizsgálata Negyedik tengely integrálási folyamata Heidenhain CNC vezérlésű megmunkálóközponton Vezérműtengely gyártástechnológiájának kidolgozása Malomipari folyamat automatizálása robottal NC vezérlő működését ellenőrző szoftver fejlesztése Kormányzott tengelytest gyártása robothegesztő eljárással Kerémia anyagok szikraforgácsolásának vizsgálata Virtuális gyártóeszközök és valós PLC-k összekapcsolásának megvalósítása Gépjármű karosszéria összeszerelési folyamatának optimalizálása Alkatrészgyártás hatékonyságának növelése a LEAN filozófia felhasználásával Ha ez az ismertető, vagy a Gépgyártástechnológia tárgyban hallottak, látottak felkeltették érdeklődését a Gépgyártástechnológia specializáció iránt, várjuk Önt és kollégáit specializációnk bemutatására. A specializációval kapcsolatos további kérdéseivel kérjük, forduljon Kutrovácz Lajos, oktatási felelőshöz (

18 Géptervező A SZERKEZETI ELEMEKTŐL A SZERKEZET KIALAKÍTÁSÁIG Felelős és a specializációt gondozó tanszék: Dr. Váradi Károly egyetemi tanár, Felelős: telefon: Gondozó tanszék: cím: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 3. MG épület. telefon: fax: Célkitűzés: Az a diák, aki a Géptervező specializációt választja, olyan gépészmérnökké válik, aki az ipar bármely területén, - különösen az általános- és mezőgéptervezés, továbbá a műszerek tervezése feladatkörökben képes a teljes innovációs folyamatot, az ötlettől a megvalósításig, a piacra jutásig, átfogni és eredményesen művelni. Tervezési projektjeinkben valós ipari feladatok megoldásával megismeri a csoportmunka módszereit, etikáját, képes lesz viszonylag önálló alkotó munkára. A specializáció fókuszpontjai és súlyponti tantárgyai: A specializáció hallgatói átfogó ismereteket és készségeket szereznek a különféle gépek és berendezések működéséről, állapotelemzéséről. Megismerik a tervezéselmélet és módszertan gondolatvilágát, a számítógéppel segített tervezés, a szerkezetanalízis, az optimálás, a folyamatszimuláció alapjait A specializáción belül, a választható tárgykörök révén, megismerhetik a mezőgéptervezés és a műszertervezés sajátos ismereteit is. A mezőgéptervezős tárgykörben ismereteket szerezhetnek az élő-anyagokkal dolgozó intelligens mezőgépészeti és termelési rendszerekről, megismerhetik azok munkakörülményeinek sajátosságait, vizsgálati módszereit. A műszertervezés alapjait a műszertechnika, a szervopneumatika, az optikai és látórendszerek, az optikaiés a műszertechnikai laborban folytatott munka, továbbá a projektfeladatok révén sajátítják el, emelik tudásukat készség szintre. Ipari kapcsolatok és partnerek: A Gép- és Terméktervezés Tanszék kiemelt partnerei: KNORR-BREMSE Vasúti Járműrendszerek Hungária Kft., Direct-Line Kft. és a CLAAS Hungária Kft. Emellett több mint 80 vállalkozás ír ki rendszeresen szakdolgozat/diplomaterv feladatokat és fogadja hallgatóinkat nyári szakmai gyakorlatra, pl. CAD modellezési avagy kísérleti feladatok elvégzésére. Szakdolgozat témák: - Life fitness kondigép tervezése, - Kerekesszék emelőszerkezet tervezése, - Karbon kompozit versenyautó tervezése, - Kihordó hevederes szállítószalag tervezése

19 Hallgatói tervezési feladatok KB + KB tipusú bolygómű tervezése Kopógyűrű besajtoló berendezés tervezése Készítette: Bartoss Lajos Konzulensek: Dr. Csobán Attila Formula monocoque tervezése Készítette: Bokor Tamás Konzulensek: Dr. Nguyen Huy Hoang, Hajnal Sándor Alternáló kasza tervezése Készítette: Székely Béla Konzulens: Farkas Zsolt Féktuskó tranziens hőfejlődése Készítették: Szabó Bence Konzulensek: Rádics János Péter Elektromos kísérleti jármű futóműve Készítette: Szűcs Péter Konzulensek: Dr. Váradi Károly Készítette: Hahner Krisztián Konzulensek: Dr. Piros Attila

20 Képzési cél Választható specializációk

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 40 Tanítóképző Főiskolai Kar... 54 Jól használható

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 38 Tanítóképző Főiskolai Kar... 55 Jól használható

Részletesebben

Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában

Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola kérelme Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában Sopron, 2007. 1 I. Adatlap

Részletesebben

T E F Ó K U S Z Y E B A N G U E

T E F Ó K U S Z Y E B A N G U E M 2015 F Ó K U S Z B A N M G U E Y E T E Fókuszban a Műegyetem - 2015 Péceli Gábor - BME... 2 Ablonczy Balázs - SAP... 4 Aradi Mátyás - CHINOIN... 5 Ábrahám László - National Instruments... 6 Balázs László

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Elnöki köszöntő. Tisztelt Vendégeink!

Elnöki köszöntő. Tisztelt Vendégeink! Elnöki köszöntő Tisztelt Vendégeink! Ismét egy nagyon tartalmas, turbulens változásokkal jellemezhető évet tudhatunk magunk mögött a XVIII. Főenergetikusi Szemináriumot követően! Ezért örömömre szolgál,

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. Budapest, 2014. április 23.

ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. Budapest, 2014. április 23. ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Budapest, 2014. április 23. További információ az honlapján: www.uni-obuda.hu Az 2013/14. tanévi TDK konferenciáinak rendezését

Részletesebben

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése Tartalomjegyzék Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése 1 Sajtóközlemények 2 Projektjeinkről 4 CSIR... és az meg mi?! 10 Rendezvények 11 Társadalmi felelősségvállalás 15 Személyi hírek 16 Új belépők

Részletesebben

Siemens Magyarország. Éves jelentés 2013. www.siemens.com

Siemens Magyarország. Éves jelentés 2013. www.siemens.com Siemens Magyarország Éves jelentés 2013 www.siemens.com TARTALOM 1. A Siemensről 1.1. 6 Küldetés, Jövőkép, Értékek 1.2. 8 A Siemens Magyarországon 1.3. 10 A Siemens Zrt., a Siemens csoport vezető vállalata

Részletesebben

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr.

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. XXIII XIII. évfolyam 03. szám, 2014 14. március ELEKTRONIKUS KIADVÁNY különszám Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. Topár József A hibakeresés,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2004. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

KPMG Energetikai Évkönyv 2011

KPMG Energetikai Évkönyv 2011 ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI SZEKTOR KPMG Energetikai Évkönyv 2011 TANÁCSADÁS KPMG Energetikai Évkönyv 2011 3 Tisztelt Olvasó! Immár harmadik éve, hogy kezében tarthatja a KPMG Energetikai Évkönyvét. Az elmúlt

Részletesebben

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE.

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. TISZTELT PARTNERÜNK! Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. 1992. október 1-ével alakult korlátolt felelôsségû társasággá ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6.

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6. Céghírek Évértékelô beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tisztelt Vezérigazgató Úr! Kérem, értékelje az MVM OVIT Zrt. 2014-es évét gazdasági szempontból. Várhatóan mennyire sikerül teljesíteni

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

Magyarország. Éves jelentés 2012. www.siemens.com

Magyarország. Éves jelentés 2012. www.siemens.com Magyarország Éves jelentés 2012 www.siemens.com TARTALOM 1. A Siemensről 1.1. 4 A Siemens konszern 1.2. 6 A magyarországi Siemens csoport 1.3. 9 Küldetés, értékek, célok 1.4. 12 A Siemens Zrt., a Siemens

Részletesebben

Autodata adatbázisok Gépjárműtechnikai szakkönyvek stb.

Autodata adatbázisok Gépjárműtechnikai szakkönyvek stb. 1 Autodata adatbázisok Gépjárműtechnikai szakkönyvek stb. Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. 1205 Budapest, XX. Nagykőrösi út 91. T./F: 285-6608, 285-0116, 06/30 520-6967 info@marotikonyvker.hu,

Részletesebben

DUÁLIS GÉPÉSZMÉRNÖKI BSC KÉPZÉS SZOMBATHELYEN

DUÁLIS GÉPÉSZMÉRNÖKI BSC KÉPZÉS SZOMBATHELYEN DUÁLIS GÉPÉSZMÉRNÖKI BSC KÉPZÉS SZOMBATHELYEN A duális képzés jellegzetességei A duális jellegű képzési forma bevezetésének elsődleges célja a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényeinek összehangolása.

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908 Napelemes rendszerek HYPE jelentés Megújuló energiatermelés fejlődési

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

MACH-TECH. 54. évfolyam, 2011. 4. szám 700 Ft

MACH-TECH. 54. évfolyam, 2011. 4. szám 700 Ft 54. évfolyam, 2011. 4. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben