Specializációválasztási Tájékoztató 2015 tavasz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Specializációválasztási Tájékoztató 2015 tavasz"

Átírás

1 GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Alapképzési szakok Specializációválasztási Tájékoztató 2015 tavasz

2 Tájékoztató a specializációk közötti választásról Tisztelt Hallgatónk! Az alapképzési szakok tanterveit úgy állítottuk össze, hogy szaktól függően a képzés 5. félévétől kezdődően a hallgatók érdeklődésüknek megfelelően több (5 vagy 6) specializáció közül választhatnak. A specializációk közötti választásra a 4. félév vizsgaidőszakában, ill. azt követően kerül sor. A specializáció választás kötelező, abszolutóriumot csak az a hallgató kaphat, aki érvényes specializáció hozzárendeléssel rendelkezik. Minden egyes specializációért egy vagy több tanszék és egy specializációfelelős felel. Amennyiben szakmai, tartalmi jellegű információkra van szüksége, úgy a specializációfelelőssel kell felvenni a kapcsolatot. A specializációk közötti választás a 4/2013. számú dékáni utasítás 1 (továbbiakban szabályzat) szerint történik. A specializációk közötti választásra azok a hallgatók jogosultak, akik legalább 90 kreditponttal rendelkeznek a választáskor, eredményesen teljesítették a Matematika szigorlatot, valamint a választott specializációkhoz előírt ún. kritériumtantárgyakat. Az egyes specializációk, az azokat gondozó tanszékek oktatói kapacitásának arányában felső létszámkorlátokat határoztak meg, melynél több jelentkező nem vehető fel. A specializációk indításának alsó létszámkorlátja a Gépészmérnöki Kar tanszékei által gondozott specializációk esetében 10 fő (más karok tanszékei által gondozott specializációk esetében ez kisebb is lehet), ez alatt a specializáció nem indítható, az ide jelentkezők más, általuk megjelölt specializációra kerülnek átirányításra. A hatályos szabályzat szerint legfeljebb három specializáció jelölhető meg, amiket rangsorolni kell (hasonlóan az általános felsőoktatási felvételi eljáráshoz). Javasoljuk, hogy éljenek a hármas választás lehetőségével, noha az nem kötelező. A teljes választási folyamat a NEPTUN rendszeren keresztül történik. Az egyes specializációkra történő besorolás a felvételi pontszám alapján történik, melyet a kreditekkel súlyozott görgetett tanulmányai átlag, valamint a kritériumtantárgyak számtanai átlaga alapján lehet meghatározni. E Tájékoztatóban minden specializációnál feltüntettük a pontszámítás módját, melynek módjait egyébként a szabályzat 14. (1) bekezdése tartalmazza. A besorolás a jelentkező általi rangsorolás és az elért felvételi pontszám alapján történik, amit a szabályzat 4. melléklete részletez. A választási eljárás főbb szakaszai a következők: specializációk bemutatkozása: április 20. május 15. jelentkezés a NEPTUN-on keresztül: május 26. június eredmények közzététele a honlapon: július 8. specializációhoz rendelés: július 15-ig. Ebben a Tájékoztatóban szakonként összefoglaltuk a választható specializációk főbb jellemzőit (kritériumtárgyak, célkitűzések stb.), felelőseit és létszámkorlátait. A jobb eligazodást segítendő összeállítottunk egy gyakran ismétlődő kérdésekből és válaszaikból álló listát is. Az ezen túlmenően felmerülő szervezési és technikai kérdésekben az címen kérhet felvilágosítást. 1

3 A specializáció választás kapcsán gyakran felmerülő kérdések és válaszok 1. Mi a különbség a szakirány és a specializáció között? A hatályos felsőoktatási törvény (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról) megkülönbözteti a szakirányt és a specializációt. E szerint specializáció: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés; szakirány: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés. A gépészmérnöki kar alap- és mesterképzési szakjain csak specializációk léteznek. A specializáció megnevezése sem az oklevélben, sem az oklevélmellékletben nem jelenik meg, de kérésre a Dékáni Hivatalban igazolás kérhető (pl. kamarai jogosultság igényléshez). 2. Hány specializációt kell/lehet megjelölnöm? A vonatkozó előírások szerint legfeljebb három specializáció jelölhető meg, azok egyidejű rangsorolásával. Nem szükséges három megjelölésével élni, de célszerű a szabályok nyújtotta lehetőséget kihasználni. Akik olyan specializációra jelentkeznek, ahol várhatóan jelentős lesz a túljelentkezés (a múltban is az volt), ott célszerű további specializációkat is megjelölni. 3. Mikor választhatok? Választásra akkor válik valaki jogosulttá, ha az összes feltétel teljesül, azaz eredményes Matematika szigorlat, megszerzett 90 kreditpont, továbbá az egyes specializációkhoz előírt kritérium tantárgyak eredményes teljesítése után. Annak érdekében, hogy mindenki, aki a követelményeknek megfelel, választani tudjon, a választási időszak a vizsgaidőszakot követő jegybeírási időszak után ér csak véget. Így azok is választhatnak, akik csak a tavaszi félév vizsgaidőszakának végén teljesítik a feltételeket. A gyorsaság nem jelent semmiféle előnyt, a jó eredmény annál inkább fontos. 4. Mit tegyek ha egyik általam választott specializációra sem vettek fel? Ha egyik választott specializációra sem vették fel, akkor a következő lehetőségek közül választhat: 1. Egy évvel elhalasztja a választást és ezt az időszakot arra használja, hogy lemaradásait pótolja, tanulmányi átlagát javítsa, így nagyobb eséllyel vehetik fel a következő időszakban arra a specializációra, ahova eredeti szándéka szerint jelentkezett. Ebben az esetben mérlegelje, hogy a képzési idő meghosszabbodása finanszírozási státuszára is hatással lehet. 2. Rendkívüli eljárás keretében (szabályzat 13. ) kéri felvételét egy olyan specializációra, ahová felvehető (teljesíti a követelményeket) és annak a specializációnak (tanszéknek) van szabad kapacitása. Ezt a NEPTUN-on keresztül beadott általános kérvénnyel (999 számú kérvény) kezdeményezheti. A kéréshez a szabályzat szerinti mellékletet kell csatolni. 5. Ha most nem választok/nem választhattam, később lesz-e erre módom? Amennyiben ebben az általános választási időszakban valamilyen okból kifolyólag nem választhatott specializációt, úgy a választási lehetőséggel akkortól kezdve élhet, amint minden feltételnek megfelel, akár év közben is. Ilyen rendkívüli választási eljárás keretében csak olyan specializációra vehető fel, ahol nem töltötték fel a megadott maximális kapacitást. Ezt a NEPTUN-on keresztül beadott általános kérvénnyel (999 számú kérvény) kezdeményezheti. A kéréshez a szabályzat szerinti mellék-

4 letet kell csatolni. A soron következő általános választási eljárásban bármelyik specializációra jelentkeznek, amelyik esetében a felvételi követelményeket teljesíti. 6. Átjelentkezhetek-e utólag másik specializációra? Amennyiben a későbbiekben meggondolja magát, módja nyílik specializációt váltani. Erre a szabályzat 13. (3) bekezdésében leírtak vonatkoznak. A váltást a NEPTUN-on keresztül beadott általános kérvénnyel (999 számú kérvény) kezdeményezheti. A kérelemhez a szabályzat szerinti mellékletet kell csatolni. Specializáció váltásnál mérlegelje, hogy ez a képzési idő meghosszabbodásához vezethet, ami a finanszírozási státuszára is hatással lehet. 7. Hol kell szakdolgozatot írnom? Általános szabály 1, hogy a szakdolgozatot ott kell elkészíteni és a Szakdolgozat készítés c. tárgyat azon a tanszéken kell felvenni, ahol a szakdolgozat témavezetője dolgozik. Ez a tanszék nem feltétlenül azonos a specializációt gondozó tanszékkel, sőt más kar tanszéke is lehet. A szakdolgozat készítés során azokat szabályokat kell betartani, amiket a szakdolgozatot kiíró tanszék, ill. kar kihirdetett és elvár. 8. Hol fogok záróvizsgát tenni? Záróvizsgára jelentkezni és záróvizsgát tenni azon a tanszéken kell, amelyik a választott specializáció gondozója (ez eltérhet a szakdolgozat készítés tanszékétől, lásd előző kérdés). Azon specializációk esetén, amiket több tanszék is felügyel, a specializációfelelőstől vagy specializációfelelős tanszékétől (oktatási felelősétől) kell felvilágosítást kérni. A záróvizsgára való jelentkezéskor azt is be kell jelenteni, hogy felvételizik-e a GPK valamely mesterképzésére. 9. Végezhetek-e egyszerre két specializációt? A tanterv és az órarend kialakítása nem teszi kifejezetten lehetővé két specializáció tantárgyainak párhuzamos teljesítését. Erre csak abban az esetben van módja, ha két specializáció tárgyait időben eltérően ütemezéssel teljesíti, ez azonban a képzési idő meghosszabbodását vonja maga után. A második specializáció tárgyai csak szabadon választható tárgyként vehetők fel és ezek felvételéért a jogszabályi előírás alapján térítési díjat róhatnak ki. A szabadon választható tárgyként történő felvételnél az is feltétel, hogy a kurzuson legyen üres hely. A specializációs tárgyak kurzusainak felvételekor a mintatanterv szerint haladó, a specializációhoz rendelt hallgatók előnyt élveznek. A szabadon választhatóként kurzust felvenni óhajtó hallgatók csak a fennmaradó helyekre jelentkezhetnek a tárgyat meghirdető tanszék döntésétől függően. 10. Elvégezhetem-e másik képzés specializációját? Az e kérdésre adott válasz lényegében megegyezik az előző kérdésre adott válasszal. Természetesen a helyzet egészen más, ha párhuzamos képzésben vesz részt, abban az esetben minden szak követelményét teljesítenie kell. 1 Kivétel az energetikai mérnöki alapképzési szak atomenergetika specializációja. Az e specializációhoz rendelt hallgatók szakdolgozatukat kizárólag a Nukleáris Technikai Intézet felügyelete (NTI munkatárs témavezetése vagy konzulensi felügyelete) alatt készíthetik.

5 11. Fontos minél előbb jelentkeznem, azaz az jelentkezés időpontja beszámít-e besorolási/felvételi döntésbe? A jelentkezés időpontja a későbbi besorolásra, ill. a felvételi döntésre semmilyen hatással sincs. A besorolás alapjául kizárólag a tanulmányi eredmény szolgál. Ezért javasolt, hogy tanulmányi kötelezettségeinek minél jobb eredménnyel, alapos felkészüléssel és ne kapkodva tegyen eleget. 12. Tudomásom szerint minden kritériumot teljesítettem, mégsem tudok jelentkezni, mit tegyek? A probléma kivizsgálását, minden körülményt részletesen leírva, kezdeményezze a NEPTUN-on keresztül beadott általános kérvénnyel (999 számú kérvény). A kérvény beadása előtt ellenőrizze, hogy nincs-e lejárt fizetési kötelezettsége az egyetemmel szemben. 13. Nem a 4. félévem végén jelentkezem specializációra, így milyen szabályok vonatkoznak rám? Általános szabály, hogy minden hallgatóra a beiratkozásakor rá érvényes tantervi előírások vonatkoznak. Azon hallgatók, akik esetében a szak és specializációk mintatanterve időközben megváltozott, választhatnak, hogy a beiratkozásukkor érvényes (régi) vagy a módosított (új) tantervű specializációra jelentkeznek. A hallgató felelőssége, hogy mérlegelje a nem mintatantervi specializáció választásának lehetséges kockázatait. 14. Teljesíthetem-e a specializáció tantárgyait anélkül, hogy hozzá lennék rendelve a specializációhoz? Amennyiben a specializáció tantárgyainak előkövetelményeit teljesíti, úgy természetesen azokat anélkül is felveheti, hogy a specializációhoz lenne rendelve. (A tantárgyat gondozó tanszékek specializáció-hozzárendelésre vonatkozó tárgyfelvételi követelményt is beállíthatnak, ill. előnyben részesíthetik az adott specializációhoz rendelt hallgatókat.) Azt azonban figyelembe kell vennie, hogy addig nem kaphat abszolutóriumot, amíg érvényes specializációhoz rendeléssel nem rendelkezik. A specializációk nem szabályosan történő teljesítése esetén fennáll annak a veszélye, hogy a hallgatót több körben sem veszik fel az általa áhított specializációra, annak ellenére sem, hogy lényegében az összes oda tartozó tárgyat feketén teljesítette. Ilyen esetben a képzési idő egy másik specializáció kényszerű választása miatt akár évekkel is meghosszabbodhat, ami a finanszírozási státusz megváltozását eredményezheti.

6 Képzési cél Választható specializációk

7 Gépészmérnöki alapképzési szak A választható specializációk kritériumtantárgyai, felvételi pontszámítás módja és létszámkorlátai Specializáció Anyagtechnológia Épületgépészet Folyamattechnika Gépészeti fejlesztő Gépgyártástechnológia Géptervező kritériumtantárgy(ak) felvételi pontszámítás létszámkorlát Fémek technológiája BMEGEMTAGA2 és Polimerek anyagszerkezettana BMEGEPTAG0P 75 a görgetett átlag 100-szorosa [14. (1)(a)] Műszaki hőtan I. BMEGEENAETD a görgetett átlag 100-szorosa [14. (1)(a)] 50 Műszaki hőtan I. BMEGEENAETD a görgetett átlag 100-szorosa [14. (1)(a)] 50 Matematika szigorlat BMETE90AX23 és Mechanika szigorlat BMEGEMMAGM0 a görgetett átlag 20-szorosa és a kritériumtantárgyak 32 átlagának 80-szorosa [14. (1)(b)] Gépgyártástechnológia BMEGEGTAG01 a görgetett átlag 100-szorosa [14. (1)(a)] 70 Gépelemek 2. BMEGEGEAGG2 a görgetett átlag 100-szorosa [14. (1)(a)] 70 A specializációk bemutatkozó előadásainak helye és időpontja Specializáció Bemutatkozó időpontja(i) Helyszín(ek) Anyagtechnológia :15 KF38 Épületgépészet :15 D :15 D126 Folyamattechnika :15 KF51 Gépészeti fejlesztő :00 MM I. 29. Gépgyártástechnológia KF38 Géptervező :00: R109

8 Anyagtechnológia Specializáció-felelős és a specializációt gondozó tanszék: Dr. Szabó Péter János egyetemi tanár Felelős: telefon: Gondozó tanszékek: Anyagtudomány és Technológia Tanszék Polimertechnika Tanszék 1111 Budapest, Bertalan L. u. 7. MT. ép Műegyetem rkp. 3. T. ép. tel.: , fax: tel.: , fax: Célkitűzés: Az Anyagtechnológia specializációt választó hallgatók korszerű, versenyképes tudást szerezhetnek a fémekkel, kerámiákkal és polimerekkel kapcsolatos anyagismereti, feldolgozási, tervezési és anyagvizsgálati tématerületeken. Hallgatóink az elméleti tudásukat tanszékeink korszerű berendezésein keresztül gyakorlati ismeretekkel egészíthetik ki. Végzett hallgatóink sikeresen helyezkednek el hazai és nemzetközi vállalatoknál a fémek, kerámiák és polimerek technológiájával, valamint a minőségbiztosítással kapcsolatos területeken. A specializáció fókuszpontjai és súlyponti tantárgyai: Az Anyagtechnológia specializáció elsősorban a fémekkel, kerámiákkal és polimerekkel kapcsolatos alaptudás átadására összpontosít. Fő témáink: anyagszerkezetek, anyagvizsgálatok (roncsolásos és roncsolásmentes), anyagtechnológiák (alakítás, hegesztés, fröccsöntés, prototípusgyártás). Legfontosabb tantárgyak: Alakítástechnika, Végeselem módszer alapjai, Polimer kompozitok technológiája, Fröccsöntés, Hegesztés, Hőkezelés, Anyagismeret a gyakorlatban, Polimerek feldolgozása, Roncsolásmentes anyagvizsgálat, Anyagtechnológiák minőségbiztosítása. Ipari kapcsolatok és partnerek: A teljesség igénye nélkül: Jász-Plasztik, Arburg, Bosch, Zoltek, Knorr-Bremse, evopro, Herrmann, Henkel, Cascade, Piovan, Herz, Samsung, Varinex, Anton, Karsai, Polinvent, Pro-Form, Kompozitor, AUDI Hungária, Visteon, Radix, ISD Dunaferr, Alcoa-Köfém, Paksi Atomerőmű, Schindler Dent, Vascular Venture. Szakdolgozat témák: Hallgatóinknak rendkívül változatos témákat kínálunk feldolgozásra a tanszékek kutatásifejlesztési területén, illetve ipari partnereink igényeinek megfelelően. Felvétel sajátos követelményei: Előtanulmányi követelmény a Fémek technológiája, illetve a Polimerek anyagszerkezettana és technológiája című tárgyak teljesítése. A specializációra maximálisan 75 fő vehető fel.

9

10 Specializáció felelős: Dr. Kajtár László egyetemi docens telefon: Gondozó tanszék: Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 1111 Budapest, Bertalan Lajos u D. 105., Célkitűzés: A specializáción végzett mérnökök legyenek képesek az épületekben igényelt kellemes komfortérzet épületgépészeti eszközökkel való biztosítására; az ehhez szükséges paraméterek beállítására, mérésére, illetve az épületgépészeti rendszerelemek kiválasztására, méretezésére, tervezésére. A specializáció fókuszpontjai és súlyponti tantárgyai: Épületek légtechnikája Klímatechnika Fűtéstechnika Vízellátás, csatornázás, gázellátás, Épületgépészeti mérések Hűtéstechnika Épületszerkezetek hőtechnikája Épületgépészeti tervezés Hőszállítás Ipari kapcsolatok és partnerek: Fűtéstechnikai gyártók, forgalmazók; pl.: Grundfos; Bosch csoport; Siemens Building Technologies; IMI International; SONDEX Magyarország; Reflex Gmbh.; MART Kft.; Herz Armatúra Kft. Lég- és klímatechnikai forgalmazók: LG Magyarország, Rosenberg csoport, CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft., SCHAKO Kft.; LINDAB Hungária; Schiedel Kéménygyár Kft.. Cső- és szerelvénygyártók: Geberit Magyarország Kft.; Viega Kft.; Rehau Kft.; GEBO Kft.. Közművállalatok: Főtáv Zrt.; Főgáz; Daköv Szakdolgozat témák: Családi házak és kisebb középületek energetikai értékelése, fűtési rendszer koncepciójának tervezése Irodaépületek klimatizálása, hűtőenergia ellátása Gyártócsarnok fűtési és hűtési rendszerének tervezése tanulmányterv szinten Légvezetési rendszerek, légkezelő berendezések méréses vizsgálata Megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata Épületek gázellátásának, vízellátásának, csatornázásának elkészítése tanulmányterv szinten Kritérium tantárgy: Műszaki hőtan I (BMEGEENAETD)

11 Épületgépészeti specializáció Tanszékvezető: Dr. Láng Péter, egyetemi tanár Mi szükséges a kellemes közérzet biztosításához? Megfelelő hőmérséklet; Megfelelő páratartalom; Huzatmentes szellőztetés; Alacsony szennyezőanyag tartalom; Mérsékelt zajszint. Az épületgépészeti specializáción végzett hallgatók képesek lesznek mindezen feltételek biztosítására, értékelésére. Hidraulikai mérőállomás Légvezetési rendszerek vizsgálatára szolgáló mérőszoba Belső levegő minőség elemzésére szolgáló kamra

12 Folyamattechnika Felelős és a gondozó tanszékek: Dr. Hős Csaba egyetemi docens, D/325, telefon: Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, BME D épület 3. emelet Gondozó tanszékek: Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék BME D épület 3. emelet Áramlástan Tanszék, BME Ae épület Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék BME D épület 1. emelet Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME D épület 2. emelet Célkitűzés: A szakirány célja korszerű, az iparban jól alkalmazható áramlástechnikai, folyamattechnikai és energetikai ismeretek átadása, elmélyítése. A szakirányt elvégző hallgatók alapos elméleti, numerikus áramlástani és méréstechnikai tudásra tesznek szert. A szakirány fókuszpontjai és súlyponti tantárgyai: A szakirány kiemelt területei: az áramlástan és áramlástechnika válogatott fejezetei áramlások numerikus modellezése áramlástechnikai méréstechnika vegyipari eljárások és berendezések vegyipari és környezetvédelmi mérések energetikai berendezések és folyamatok és az ahhoz tartozó méréstechnika. A szakirány nagy súlyt helyez a személyes hangvételű kontaktórákra és a kis létszámú, projektorientált csoportmunkára. Ipari kapcsolatok és partnerek: Ipari kapcsolatok, szakmai gyakorlat lehetőségek: víziközmű ágazat (pl. Grundfos, Wilo, Fővárosi Vízművek, Soproni Vízművek) mérnöki szimulációval foglalkozó cégek (pl. CFD.HU, econ Engineering, Cascade Engineering) járműipar (pl. AUDI, AVL, Bosch-Rexroth, Knorr-Bremse) erőműtechnika (EGI, Paksi Atomerőmű) olajipar (MOL, Olajterv) gyógyszeripar (Chinoin, Richter EGIS, GSK) környezetvédelem (VEOLIA) és még sokan mások. Szakdolgozat témák: Artériás véráramlás szimulációja Vízszintes tengelyű szélturbina áramlástechnikai tervezése Hátsó szárny tervezése a BME Formula Racing Team FREC-005-ös versenyautójára Mozgó talajt szimuláló futószalag szélcsatornába illesztése Biogáz tisztító rendszer tervezése CO 2 emisszió csökkentés abszorpcióval Diesel-motor égési folyamatának modellezése Kettős tüzelőanyagú motor vizsgálata

13 Gépészmérnöki alapszak (BSc) FOLYAMATTECHNIKA A Folyamattechnika specializáció az áramlástan, a hő- és anyagátadás, és a kalorikus gépészet folyamataival ismertet meg. Kiknek ajánljuk a specializációt? Azoknak az újdonságokra nyitott Hallgatóknak, akik érdeklődnek a folyamatok leírása, modellezése iránt, kíváncsiak a korszerű áramlástechnikai, hőtani és vegyipari szimulációs szoftverekre és módszerekre, érdeklődnek a méréstechnika iránt. Néhány tárgy a specializáció kínálatából: Áramlások numerikus szimulációja Levegő- és víztisztaság-védelem Műszaki akusztika és zajcsökkentés Energetikai folyamatok és berendezések Környezetvédelmi mérések Vegyipari eljárások és berendezések Vegyipari és környezetvédelmi mérések Folyamattechnikai mérések Átadási folyamatok Áramlástechnikai rendszerek Önálló feladat (egyéni féléves projektmunka) Előtanulmányi követelmény a specializáció választáshoz: Műszaki Hőtan 1. (BMEGEENAETD) Elhelyezkedési lehetőségek: Energetikával, levegő- és víztechnológiával, járműfejlesztéssel, környezettechnikával, áramlástechnikai és épületgépészeti berendezések fejlesztésével, tervezésével és gyártásával foglalkozó, közműveket üzemeltető, gépipari tervező, fejlesztő cégeknél. A specializáció jó alapot nyújt a gépészmérnöki tanulmányok mesterszintű (MSc) folytatásához! TÁJÉKOZTATÓK, LABORBEMUTATÓK: Általános tájékoztató: május Kf51 (Aud.Max.) (Áramlástan előadás) Áramlástan Tsz. ( AE ép. Labor): Energetikai Gépek és Rendszerek Tsz. ( DCs ép. Labor): Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tsz.( D ép. 101): Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék ( L épület Labor):

14 Gépészeti fejlesztő Felelős és a specializációt gondozó tanszék: Dr. Kovács Ádám egyetemi docens, Felelős: telefon: Gondozó tanszék: 1111 Budapest, Műegyetem rkp MM épület Célkitűzés: A gépészet három alaptudományága (mechanika, áramlástan, hőtan) elsősorban lineáris és stacionárius folyamatainak elmélyült ismereteinek megszerzése által összetett szimulációs és mérési - gépészeti feladatok ellátására alkalmas mérnökök képzése; az MSc-képzésre való felkészítés. A specializáció fókuszpontjai és súlyponti tantárgyai: Matematika: Differenciálgeometria és numerikus módszerei; Differenciálegyenletek és numerikus módszerei; Mechanika: Gépek dinamikája, Rugalmasságtan alapjai, Szilárdsági méretezés, Mechanizmusok alapjai Áramlástan: Numerikus áramlástan Hőtan: Alkalmazott termodinamika A szakirány sikeres elvégzéséhez jó matematikai és mechanikai alapok, a szimulációs és mérési eljárások, valamint az elméleti gépészeti ismeretek gyakorlati alkalmazhatósága iránti érdeklődés szükséges. Ipari kapcsolatok és partnerek: ALCOA-Köfém, C3D, Direct-Line, econ, Fémalk, Furukawa, General Electric, Knorr-Bremse, Luk Savaria, MOL, MTA TTK MFA, Paksi Atomerőmű, Robert Bosch, Siemens, Veiki, Visteon. Diplomaterv témák: Épület körüli áramlás kísérleti és szimulációs vizsgálata; Forgácsoló erő optimálása dexel elemekkel; Mikrocelluláris polimerhab hőformázásának mechanikai szimulációja; Pneumatikus munkahenger dugattyúpozicionálás vizsgálata végeselem módszerrel; Portáldaru feszültséganalízise, optimálása; Villanymotor "box brush" rendszerű szénkeféjének rezgéstani vizsgálata és modellezése. Felvétel sajátos követelményei: Kritérium tárgyak: Matematika szigorlat, Mechanika szigorlat.

15 GÉPÉSZETI FEJLESZTŐ Tájékoztató a specializáció választáshoz Mi a specializáció oktatási célja? Olyan gépészmérnökök képzése, akik képesek Géptervezés vagy üzemeltetés során felmerülő szilárdtest-mechanikai, áramlásés hőtechnikai problémák modellezésére; A modellek segítségével megfogalmazott feladatok analitikus vagy numerikus megoldására; Dinamikai ismereteket igénylő rezgéstani mérések végzésére; Áramlástechnikai folyamatok kísérleti és numerikus vizsgálatára; A hőtranszport problémák korszerű módszerekkel való megoldására. Kiknek ajánljuk a specializációt? Azoknak a hallgatóknak, akik Többet szeretnének tudni a mechanika alkalmazási lehetőségeiről; Érteni és alkalmazni szeretnék a korszerű méréstechnika eszközeit; Érdeklődnek az áramlástan és áramlástechnikai gépek iránt; Érteni és megoldani szeretnék a hőterjedés komplex eseteit. Fontosabb tárgyak: Gépek dinamikája. Szilárdsági méretezés. Numerikus áramlástan. Áramlástechnikai rendszerek. Alkalmazott termodinamika. Energetikai és környezetvédelmi mérések. A megszerzett tudás felhasználásának lehetőségei: Elhelyezkedés a gépészeti fejlesztés területén; Munkavégzés a piac igényeihez gyorsan alkalmazkodni képes, mechanikai számításokat ill. méréseket végző mérnöki irodákban; Az áramlás- és méréstechnika területén szakértői feladatok ellátása; Minden olyan területen ahol termikus problémákat kell megoldani. A specializáció eredményes elvégzése jó alapot nyújt a gépészmérnöki tanulmányok mesterszintű (MSc) folytatásához. Nézze meg részletes tájékoztatónkat a tárgyakról és ismerkedjen meg a szakirányt gondozó tanszékkel: További információk: Dr. Kovács Ádám., Műszaki Mechanikai Tanszék, MM ép. I. em. 31. Dr. Vad János, Áramlástan Tanszék, AE ép. I. em. 12. Dr. Gróf Gyula, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, D

16 Gépgyártástechnológia Felelős és a specializációt gondozó tanszék: Felelős: Dr. Szalay Tibor, egyetemi docens, telefon: Gondozó tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék 1111 Budapest, Egry József u. 1. T ép. IV. em. Telefon: , Fax: Honalp: Célkitűzés: A specializáció célja, hogy megismertesse a leendő mérnököket a korszerű gyártási eljárásokkal, berendezésekkel, eszközökkel, módszerekkel és rendszerekkel. A specializáció fókuszpontjai és súlyponti tantárgyai: a hagyományos és a legkorszerűbb forgácsolási eljárások, szerszám anyagok és élgeometriák. szerszámgépek, ipari robotok, gyártócella-, gyártórendszer berendezések működési elvei, gyakorlati megvalósulásai. korszerű mérőeszközök, mérési eljárások, amelyekkel a gyártástól elvárt, egyre növekvő minőség biztosítható. munkadarab befogó készülék kiválasztása, megtervezése. a szerszámgépek, ipari robotok, gyártórendszerek vezérléseinek kézi és számítógéppel segített programozása. az előző pontokban leírt ismeretek integrálásával komplett gyártási, szerelési technológiák készítése hagyományos módszerekkel és számítógépes technológiai tervezőrendszerek alkalmazásával. Ipari kapcsolatok és partnerek: A tanszék kapcsolatokat ápol a magyarországi meghatározó gyártó vállalatokkal, akik között megtalálhatók a nagy nemzetközi vállalatok (pl.: autógyárak, autóipari beszállító vállalatok) és a kis-, közepes vállalkozások is. Diplomaterv témák: Az elmúlt félév témái között az alkatrészgyártási és szerelési folyamatok fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kapott a robottal végzett gyártási feladatok tervezése, a méréstechnikai, illetve automatizálási terület is (példákat lásd a következő oldalon) Egyéb információk: A fenti ismereteket, az elméleti megalapozást kiegészítő gyakorlat orientált tanterv segítségével biztosítjuk a hallgatók részére. A gyakorlati képzés óraszáma (gyakorlatok, laborok) meghaladja az elméleti órák számát. A képzést szolgálja a jól felszerelt laboratóriumunk, amelyben hagyományos és a legkorszerűbb CNC gépek, rugalmas gyártórendszer, méréstechnikai-, robottechnikai-, ultraprecíziós-, NC laboratóriumok, számítógépekkel felszerelt oktató termek állnak rendelkezésre a tanuláshoz, feladatok megoldásához, TDK munkákhoz, vagy egyéb, a tanszék kutatásaiba bekapcsolódó munkavégzéshez.

17 A diploma megszerzése után: A Gépgyártástechnológia specializáció felkészít gyártó, karbantartó üzemekben, mérnöki és tervező irodákban való munkavégzésre, továbbá gyártóberendezések, eszközök kereskedelmének mérnöki támogatásában való részvételre, és természetesen az MSc képzésben való továbbtanulásra. A tanulmányaikat a BSc képzés után befejezők a piacon keresett diplomát kapnak, a tanulást folytatóknak pedig a Gépgyártástechnológia specializációjú MSc képzésünket ajánljuk. Néhány diploma/szakdolgozat téma az előző félévekből: Plazmavágóval felszerelt robotrendszerben megvalósított mérési eljárás tervezése Négyhengeres benzinmotor hengerfurat és csapágyutca megmunkálásának optimalizálása Autóipari gyártósor átalakítása offline környezetben Nagyérzékenységű nyomatékmérő tervezése piezoelektromos erőmérővel Robotizált gyártócella tervezése személyautó oldalszélvédő fröccsöntéséhez Autóipari robotcella tervezése és megvalósítása Téglagyártásban a szárazáru rakodás robotizálása és elemzése Mikro fúrás szimulációja DEFORM szoftver használatával Automatikus szerszámcserélő megtervezése Automatikus munkadarab felügyelet fejlesztése Automata adagológép továbbfejlesztése Forgácsolószerszámok kopásának vizsgálata Negyedik tengely integrálási folyamata Heidenhain CNC vezérlésű megmunkálóközponton Vezérműtengely gyártástechnológiájának kidolgozása Malomipari folyamat automatizálása robottal NC vezérlő működését ellenőrző szoftver fejlesztése Kormányzott tengelytest gyártása robothegesztő eljárással Kerémia anyagok szikraforgácsolásának vizsgálata Virtuális gyártóeszközök és valós PLC-k összekapcsolásának megvalósítása Gépjármű karosszéria összeszerelési folyamatának optimalizálása Alkatrészgyártás hatékonyságának növelése a LEAN filozófia felhasználásával Ha ez az ismertető, vagy a Gépgyártástechnológia tárgyban hallottak, látottak felkeltették érdeklődését a Gépgyártástechnológia specializáció iránt, várjuk Önt és kollégáit specializációnk bemutatására. A specializációval kapcsolatos további kérdéseivel kérjük, forduljon Kutrovácz Lajos, oktatási felelőshöz (

18 Géptervező A SZERKEZETI ELEMEKTŐL A SZERKEZET KIALAKÍTÁSÁIG Felelős és a specializációt gondozó tanszék: Dr. Váradi Károly egyetemi tanár, Felelős: telefon: Gondozó tanszék: cím: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 3. MG épület. telefon: fax: Célkitűzés: Az a diák, aki a Géptervező specializációt választja, olyan gépészmérnökké válik, aki az ipar bármely területén, - különösen az általános- és mezőgéptervezés, továbbá a műszerek tervezése feladatkörökben képes a teljes innovációs folyamatot, az ötlettől a megvalósításig, a piacra jutásig, átfogni és eredményesen művelni. Tervezési projektjeinkben valós ipari feladatok megoldásával megismeri a csoportmunka módszereit, etikáját, képes lesz viszonylag önálló alkotó munkára. A specializáció fókuszpontjai és súlyponti tantárgyai: A specializáció hallgatói átfogó ismereteket és készségeket szereznek a különféle gépek és berendezések működéséről, állapotelemzéséről. Megismerik a tervezéselmélet és módszertan gondolatvilágát, a számítógéppel segített tervezés, a szerkezetanalízis, az optimálás, a folyamatszimuláció alapjait A specializáción belül, a választható tárgykörök révén, megismerhetik a mezőgéptervezés és a műszertervezés sajátos ismereteit is. A mezőgéptervezős tárgykörben ismereteket szerezhetnek az élő-anyagokkal dolgozó intelligens mezőgépészeti és termelési rendszerekről, megismerhetik azok munkakörülményeinek sajátosságait, vizsgálati módszereit. A műszertervezés alapjait a műszertechnika, a szervopneumatika, az optikai és látórendszerek, az optikaiés a műszertechnikai laborban folytatott munka, továbbá a projektfeladatok révén sajátítják el, emelik tudásukat készség szintre. Ipari kapcsolatok és partnerek: A Gép- és Terméktervezés Tanszék kiemelt partnerei: KNORR-BREMSE Vasúti Járműrendszerek Hungária Kft., Direct-Line Kft. és a CLAAS Hungária Kft. Emellett több mint 80 vállalkozás ír ki rendszeresen szakdolgozat/diplomaterv feladatokat és fogadja hallgatóinkat nyári szakmai gyakorlatra, pl. CAD modellezési avagy kísérleti feladatok elvégzésére. Szakdolgozat témák: - Life fitness kondigép tervezése, - Kerekesszék emelőszerkezet tervezése, - Karbon kompozit versenyautó tervezése, - Kihordó hevederes szállítószalag tervezése

19 Hallgatói tervezési feladatok KB + KB tipusú bolygómű tervezése Kopógyűrű besajtoló berendezés tervezése Készítette: Bartoss Lajos Konzulensek: Dr. Csobán Attila Formula monocoque tervezése Készítette: Bokor Tamás Konzulensek: Dr. Nguyen Huy Hoang, Hajnal Sándor Alternáló kasza tervezése Készítette: Székely Béla Konzulens: Farkas Zsolt Féktuskó tranziens hőfejlődése Készítették: Szabó Bence Konzulensek: Rádics János Péter Elektromos kísérleti jármű futóműve Készítette: Szűcs Péter Konzulensek: Dr. Váradi Károly Készítette: Hahner Krisztián Konzulensek: Dr. Piros Attila

20 Képzési cél Választható specializációk

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Alapképzési szakok Specializációválasztási Tájékoztató 2016 tavasz

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Alapképzési szakok Specializációválasztási Tájékoztató 2016 tavasz GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Alapképzési szakok Specializációválasztási Tájékoztató 2016 tavasz Tájékoztató a specializációk közötti választásról Tisztelt Hallgatónk! Az alapképzési szakok tanterveit úgy állítottuk

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Gépészmérnöki alapszak előtanulmányi követelményei Érvényes 2009/2010-es tanévtől 2009.0.18 Szakirány Tantárgy neve Tárgykód Előkövetelmény 1. Előkövetelmény 2. Előkövetelmény 3. 1 Törzsanyag Gépészmérnöki

Részletesebben

Specializációválasztási Tájékoztató 2015 tavasz

Specializációválasztási Tájékoztató 2015 tavasz GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Alapképzési szakok Specializációválasztási Tájékoztató 2015 tavasz Tájékoztató a specializációk közötti választásról Tisztelt Hallgatónk! Az alapképzési szakok tanterveit úgy állítottuk

Részletesebben

Energetikai mérnök alapszak tanterve 2010

Energetikai mérnök alapszak tanterve 2010 Energetikai mérnök alapszak tanterve 2010 Tantárgy kredit 1 2 3 félévek 4 5 6 7 NEPTUN kód e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f BME 40 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AG0)

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AG0) TANTÁRGY ELLENŐRZŐ LAP ABSZOLUTÓRIUMHOZ a 2010/2011. tanév 1. félévétől iratkozott hallgatók részére GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AG0) NÉV: Tanulmányok kezdete: 20. NEPTUN kód: Szakdolgozat teljesítése:

Részletesebben

BME Gépészmérnöki Kar Energetikai mérnöki alapszak

BME Gépészmérnöki Kar Energetikai mérnöki alapszak ABSZOLUTÓRIUMHOZ TANTÁRGY ELLENŐRZŐ LAP 2005/2006. szeptember 2009/2010. tanév 2. félévéig iratkozott hallgatók részére BME Gépészmérnöki Kar Energetikai mérnöki alapszak NÉV:.. Tanulmányok kezdete (év,

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

Az 1950-es évektől 2005-ig

Az 1950-es évektől 2005-ig Dr. Bihari Péter Az 1950-es évektől 2005-ig Gépészmérnök képzés keretein belül Gépgyártástechnológia szak (nincs ágazat) Mezőgazdasági gépész szak (nincs ágazat) Vegyipari gépész szak (2 ágazat) Textiltechnológia

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Szakirányválasztási Tájékoztató 2014 tavasz

Szakirányválasztási Tájékoztató 2014 tavasz GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Mesterképzési szakok Szakirányválasztási Tájékoztató 2014 tavasz Tájékoztató a specializációk közötti választásról Tisztelt Felvételiző! A mesterképzési szakok tanterveit úgy állítottuk

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

2015. évi általános felvételi eljárás

2015. évi általános felvételi eljárás 2015. évi általános felvételi eljárás Mesterképzési szakok és specializációk - FELVETTEK - 2015A Gépészmérnöki mesterszak Szakfelelős: Czigány Tibor Felelős Tsz. 2015K F2015A megjegyz. Alkalmazott mechanika

Részletesebben

A gépészmérnöki alapszak törzsanyaga

A gépészmérnöki alapszak törzsanyaga Gépészmérnöki alapszak (BSc) tanterve érvényes: 2008/2009. tanévtől A gépészmérnöki alapszak törzsanyaga Tantárgy neve Kód Szem. Ábrázoló geometria BMETE90AX06 1 1 2 0 v 3 Gépészmérnöki alapismeretek BMEGEVGAG01

Részletesebben

Gépészmérnök alapszak (BSc)

Gépészmérnök alapszak (BSc) Gépészmérnök alapszak (BSc) Érdekelnek a gépészeti problémák és a számítógépes tervezés? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a gépészeti problémák megoldásához? Szívesen alakítanád az

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

BME-Siemens villamosmérnöki duális MSc képzés mintatanterve energetikai szakterületen

BME-Siemens villamosmérnöki duális MSc képzés mintatanterve energetikai szakterületen BME-Siemens villamosmérnöki duális MSc képzés mintatanterve energetikai szakterületen 2016. május 11. A BME VIK félévente meghirdeti a villamosmérnöki MSc képzés indítását. 1. Kezdés a tavaszi félévben

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc l Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc Természettudományos alapismeretek Sorszá m Kód 1 BGRMA1GNNC BGRMAGNNC BGBFG1NNC BGBMF1NNC BGBKE11NNC Tantárgyak Matematika I félév ea tgy Mérnöki fizika Mérnöki

Részletesebben

Főszakirányok VIVEA334

Főszakirányok VIVEA334 Fakirányok Energia-átalakító rendszerek fakirány - kötelező tárgyak (szakirányfelelős: Vajda István) Elektronikus átalakítók VIAU3033 Kárpáti Attila Elektronikus átalakítók VIAUAV64 4/0/0/v/4 Villamos

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Komplex igénybevétel, komplex szigetelésdiagnosztika a Műegyetemen

Komplex igénybevétel, komplex szigetelésdiagnosztika a Műegyetemen Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Komplex igénybevétel, komplex szigetelésdiagnosztika a Műegyetemen Tamus Ádám Németh Bálint 2007. április 25. Az előadás fő témái Szigetelésdiagnosztika Szigetelésdiagnosztika

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Dr. Jósvai János

Részletesebben

Villamosmérnök alapszak (BSc)

Villamosmérnök alapszak (BSc) Villamosmérnök alapszak (BSc) Jó állást, versenyképes jövedelmet szeretnél? A villamosmérnök képesítés lehetőséget ad olyan területeken dolgozni, ahol elektromos,- számítógépes vagy kommunikációs hálózat,

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14.

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK BEMUTATÁSA 1962-2007-ig Élelmiszeripari Főiskola 2007. Január 1. Mérnöki Kar 21 előadó

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Gödöllő. 2009. 01.22. Tervezési lépések Háttér: eszközök,

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN

DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0006 DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN Dr. Bíró István ELŐZMÉNYEK A Mérnöki Kar 2014 decemberében pályázatot nyújtott be a fenntartóhoz duális képzés indítására

Részletesebben

Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén)

Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén) Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén) GEIAK201N 1 Műszaki kommunikáció 2 2 V 5 - RENNN301N 1 Közismereti 1. 2 0 V

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens Témák 2014/15/1 Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens 1. A V6 Otto motorok gyártása során fellépő hibatípusok elemzése 2. Szelepgyűrű megmunkálás optimális folyamatának kidolgozása 3. Szerszámcsere folyamatának

Részletesebben

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában)

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában) Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában) Dr. Erdélyi János adjunktus Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

BME Gépészmérnöki Kar január 24. Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes

BME Gépészmérnöki Kar január 24. Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes BME Gépészmérnöki Kar 2017. január 24. Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes Kihívás Lehetőség Felelősség Megítélésünk a munkaadóknál Átlagkeresetek végzettség szerint Megéri a magasabb képzettség

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak I EGYETEM JEGYZETBOLT I EGYETEM 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I.

Részletesebben

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Lévai András életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei Dr. ny. egyetemi docens BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 1/16 Életútja Született: 1908. december 22. Oravicán (Erdély) Középiskola:

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS MECHATRONIKAI TANSZÉK MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM Épületenergetika és épületmechatronika DR. SZEMES PÉTER TAMÁS DOCENS HOUG KONFERENCIA 2013 2013.04.10. Tartalom Épületmechatronika

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AM0)

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AM0) TANTÁRGY ELLENŐRZŐ LAP ABSZOLUTÓRIUMHOZ a 2010/2011. tanév 1. félévétől iratkozott hallgatók részére MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AM0) NÉV: Tanulmányok kezdete: 20. NEPTUN kód: Szakdolgozat teljesítése:

Részletesebben

MŰANYAGIPARI SZIMPÓZIUM,

MŰANYAGIPARI SZIMPÓZIUM, MŰANYAGIPARI SZIMPÓZIUM, FEJLESZTÉSTŐL A FRÖCCSÖNTÉSIG 2009. október 8. Csütörtök Tisztelt Kolléga, kedves érdeklődő! A korábbi rendezvényeink folytatásaként karöltve az GTE Műanyag szakosztályával és

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT Specializációk Gépgyártó Gépüzemfenntartó Szolnok A képzési

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS MECHATRONIKAI TNASZÉK MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM Épületenergetika és épületmechatronika DR. SZEMES PÉTER TAMÁS DOCENS FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 2013.03.28 Tartalom Denzero

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont 1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT AZ ÓBUDAI EGYETEM SZENÁTUSA EGYETEMI KUTATÓ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONTOT HOZOTT LÉTRE, MELYNEK FELADATA AZ EGYETEMEN MŰKÖDŐ,

Részletesebben

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6 Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEGONC Kreditérték: 6 nappali 6. félév Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Gépészmérnöki alapszak Gépgyártástechnológiai Járműgépész szakirányok mintatanterve 2009. szeptember 01. "A" típusú tantárgyak Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Mechanika I. AMB1102

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

CAD/CAM, CNC-programozó technológus

CAD/CAM, CNC-programozó technológus CAD/CAM, CNC-programozó technológus Tanfolyam kezdés várható időpontja: 009. november Tanfolyami díj: A képzőnél* történő jelentkezésnél 130.000,-Ft Részletfizetés lehetséges Tanfolyam díj tartalmazza:

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantár: JÁI - 42. bszf. krp af if 1. NGB_AG001_1 Általános géptan 2 0 0 f 4 1 1 2. NGB_AG003_1 Gépszerkezettan 2 2 0 f 4 1 1 3. NGB_AJ025_1 Fémtan, anyagvizsgálat 2

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 1. A Vállalat bemutatása A CG Electric Systems Hungary Zrt. (röv. CG) korábban Ganz Villamossági Művek több mint 140 éve szereplője a

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola VIII. ÉPÜLETGÉPÉSZET ÁGAZAT ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS (54 582 01) épületgépészeti munkák irányítása, végzése víz-, gáz-, fűtés-, klímarendszerek, megújuló energiák hasznosítása épületgépész technikusként

Részletesebben

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer Molnárné Dőry Zsófia 2. éves doktorandusz hallgató, energetikai mérnök (MSc), BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, Magyar Energetikai Társaság

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos hallgatói és oktatói kutatások a BME Villamos Energetika Tanszékének Villamos Művek és Környezet Csoportjában

Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos hallgatói és oktatói kutatások a BME Villamos Energetika Tanszékének Villamos Művek és Környezet Csoportjában Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos hallgatói és oktatói kutatások a BME Villamos Energetika Tanszékének Villamos Művek és Környezet Csoportjában Nap- és szélenergia kutatás és oktatás 2014. május

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

nergiatudományi nyi Az MTA EnergiatudomE tudományos programja juló forrásokra alapozott energiatermelés s terület letén

nergiatudományi nyi Az MTA EnergiatudomE tudományos programja juló forrásokra alapozott energiatermelés s terület letén Az MTA EnergiatudomE nergiatudományi nyi Kutatóközpont tudományos programja Kutatás-fejleszt fejlesztés s a nukleáris és s a megújul juló forrásokra alapozott energiatermelés s terület letén Horváth Ákos

Részletesebben

Kooperatív tréningek a MAVIR ZRt. egyesített tréningszimulátorán

Kooperatív tréningek a MAVIR ZRt. egyesített tréningszimulátorán 2 Kooperatív tréningek a MAVIR ZRt. egyesített tréningszimulátorán Decsi Gábor üzemirányítási üzemvezető MAVIR ZRt. 2015. szeptember 17. 3 Visszatekintés: 2000-2009 SIEMENS Diszpécseri Tréning Szimulátor

Részletesebben

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont 1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT AZ ÓBUDAI EGYETEM SZENÁTUSA EGYETEMI KUTATÓ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONTOT HOZOTT LÉTRE, MELYNEK FELADATA AZ EGYETEMEN MŰKÖDŐ,

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA mmk.hu

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA mmk.hu MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA mmk.hu NAGY GYULA Épületgépész Tagozat Minősítő Bizottság elnöke TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Alakuló közgyűlés 1924. március 8. A kamara tevékenységét 1945-ben betiltották. 1989-ben megalakítják,

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. 1186/I. Számítástechnika I. 2.200,-

Részletesebben

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A: Alapképzés: 128 kredit I: Szakmai alapozó képzés 109 kredit I.1. Természettudományos alapozó képzés 17 kredit Kurzus Krediszkelés Óra- Érté- Felelős Felelős oktató

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Duális gépészmérnöki képzés (BSc)

Duális gépészmérnöki képzés (BSc) Duális gépészmérnöki képzés (BSc) Előadó: Prof. Dr. Horváth Béla A duális képzés háttere: 6 multinacionális cég + Város + Egyetem A gépészmérnök-képzés tartalma: természettudományi tárgyak: 49 kredit;

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nagyfeszültségű Laboratórium A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai Göcsei Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika

Részletesebben