GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 3. Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok; az 50 órás közösségi szolgálat 5. A pedagógusok helyi feladatai és az osztályfőnöki munka tartalma 6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység (BTMN, SNI és Tehetséges tanulók) 7. A tanulók intézményi döntési folyamatában való részvétele 8. A szülő, tanuló, a pedagógus és az intézmény partnereivel való kapcsolattartás formái 9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 11. A felvételi eljárás különös szabályai 12. Az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatása

3 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Alapelvek: Iskolánk a Köznevelési Törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelős a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, és a tanulói közösség kialakulásáért, fejlődéséért. Ennek érdekében intézményünk együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. A tanulói közösség kialakításában és fejlesztésében szintén a szülők közösségével együttműködve végezzük nevelő-oktató munkánkat. Felkészítjük a tanulókat a családi életre. Intézményünk nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Nevelő-oktató munkánk során biztosítjuk az ismeretek, a vallási, illetve a világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését. Intézményünkben lehetővé tesszük, hogy a tanulók az egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban részt vegyenek. Iskolánkban az iskolai nevelés-oktatás nyelve a magyar. 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapfeladataink Iskolánkban az általános és a szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. A szakközépiskolai kerettantervekben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását és az érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú tanulmányokra. Szakmai képzésünket a szakmai programban megjelölt OKJ-s szakmákra Központi programok, Szakmai és Vizsgakövetelmények programja alapján szervezzük, illetve készítjük fel diákjainkat a szakmai vizsgákra és előkészítjük a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra. Iskolánkban a nevelő-oktatómunka során meg akarjuk teremteni annak a feltételeit, hogy az innen kikerülő tanulók elindulhassanak az európai polgárrá

4 válás útján. Ennek eléréséhez a képzés befejeztével a tanulók legyenek sokoldalúan műveltek. Emellett rendelkezzenek fejlett nemzeti azonosságtudattal komoly erkölcsi értékrenddel, hagyománytisztelettel. A sokoldalú műveltségnek magában kell foglalnia: a) a szilárd, biztos tudományos ismereteket b) a nemzeti kultúra alapértékeit c) a modernizációs technikai-műszaki folyamatokat és a korszerű szakmai ismereteket A polgár nemcsak anyagi értelemben vett megjelölés, ezért a jövendő polgár, azaz a tanuló magatartásában, személyiségében érvényesüljön: a) a humanizmus: azaz a másik ember szeretete, az emberi méltóság tiszteletben tartása b) a tolerancia: megértés és türelem ( a másság iránt is ) c) a demokratizmus: abban az értelemben, hogy a megfelelő fórumok, helyek igénybevételével, konstruktív szándékkal történjen a véleménynyilvánítás d) az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció helyes módja, formái e) az egészség és a környezet óvásának akarata és képessége. Az iskola által közvetített tudás, értékek, lehetőségek: A. Az oktatás - nevelés - képzés - során a kerettantervek alapján készített helyi tantervek és a vizsgakövetelmények alapján közismereti tárgyakat és szakmai tantárgyakat tanítunk B. Fontosnak tartjuk az esélyegyenlőség biztosítását, s ennek alapján a tehetséges tanulók továbbfejlesztését, továbbtanulásuk elősegítését, ugyanakkor a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását. C. Biztosítjuk a lehetőséget, hogy bizonyos munkakörök, szakmák esetén tanulóink felkészülhessenek a munkába állásra, s a lehetséges mértékig a felnőtt életre. D. Fontosnak tartjuk az önálló ismeretszerzés képességének - ez az élethoszszig tartó tanulás kulcsa - és az innovatív gondolkodás képességének a kialakítását Helyi céljaink és feladataink, valamint ezek megvalósításának eszközei és eljárásai 1. Cél: A kommunikációs kultúra kialakítása: olyan fiatalok nevelése, akik az új audiovizuális környezetet értően és szelektív módon tudják használni.

5 A kommunikációs kultúra, részben a műveltség, a tudás alapjai, részben a társadalmi érintkezésnek, egymás megértésének, elfogadásának, megbecsülésének döntő tényezője. Feladat: Ki kell alakítani a fiatalokban az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésének a képességeit. Eszközök és eljárások: informatikai és számítástechnikai versenyek szervezése, ösztönzés regionális és országos versenyeken való részvételre; az idegen nyelv tanulása: segítjük a felkészülést a nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire, a választható tantárgyak között biztosítjuk a második idegen nyelv tanulását; önéletrajzírás, nyomtatványok kitöltésének és hivatalos ügyek intézésének elsajátítása; konfliktuskezelési technikák megtanulása és gyakorlása; az önálló ismeretszerzés technikáinak elsajátítása az iskolai könyvtárban és az Interneten keresztül, ezzel az élethosszig tartó tanulás előkészítése is megvalósul; a beszédkultúra javítása, szép magyar beszéd ösztönzése és közösség előtti elismerése. 2. Cél: Alakuljon ki a tanulókban pozitív viszony a közös európai értékek iránt, becsüljék meg az európai fejlődés során létrehozott eredményeket, köztük Magyarország szerepét, hozzájárulásait. Legyenek érdeklődők, nyitottak az európai kultúra, életmód, szokások, hagyományok iránt, különös tekintettel a hazánkat körülvevő országokra. Feladat: A tanulókkal ismertessük meg az egyetemes kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit, a különböző kultúrákat, vallásokat. Legyenek megértők a tanulók különböző szokásokkal, életmódokkal, fogadják el a másságot. Ismertessük meg a tanulókkal az emberiség közös problémáit, és ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködéseket. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy valamilyen módon közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Eszközök és eljárások: népek zenéjét, irodalmát feldolgozó, bemutató foglalkozások;

6 külföldi kapcsolatok építése, szakmai gyakorlat külföldön (az Európai Unió által támogatott projektek pályázati forrásainak felhasználásával, valamint a testvérvárosi kapcsolatokból adódó együttműködések részeként) határon túli magyarok lakta területekre kirándulás szervezése. 3. Cél: Alakuljanak ki a tanulókban azok a pozitív beállítódások, ismerjék meg azokat a magatartási formákat és szokásokat, amelyek testi és lelki egészségük állapotát javítják. Az egészséges életmód kialakításának igénye a harmonikus élet értékként való tiszteletét is jelenti. Feladat: Felkészítjük a fiatalokat arra, hogy önálló életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. Ki kell fejlesztenünk a tanulókban a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Megismertetjük az egészséget veszélyeztető legfontosabb tényezőket. Támogatást nyújtunk a fiataloknak a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzésében. Segítenünk kell a krízishelyzetbe jutottakat. Foglalkoznunk kell a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. Segítsük a fiatalok felkészülését a családi életre, a felelős és örömteli párkapcsolatra. Az iskolai környezetet is olyanná kell alakítanunk, hogy biztosítsa az egészséges testi, lelki és szociális fejlődést. A pedagógus életvitelével mutasson példát diákjainak. Eszközök és eljárások: önismereti tréning; stresszkezelési technikák megtanítása; osztályfőnöki órákon védőnői előadás; egészségmegőrző programok (szabadidős) szervezése az egészséges táplálkozásról, mozgásról stb.; védőnői fogadóóra (személyes beszélgetés a tanulókkal); pedagógusok felkészítése az életvezetési ismeretek oktatására az osztályfőnöki órákon; az egészségnevelési programban megfogalmazott feladatok, programok megvalósítása. 4. Cél: Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret kialakítása a helyes pályaválasztás érdekében. Tudják összehangolni tanulóink a lehetőségeket és a valóságot, a vágyakat és a realitásokat.

7 Feladat: Átfogó képet adunk a tanulóknak a munka világáról. Megismertetjük velük az ágazathoz tartozó foglalkozási ágak tartalmát, lehetőségeit. Megteremtjük azon feltételeket, tevékenységi formákat, melyek segítségével a tanulók ki tudják próbálni képességeiket, el tudnak mélyedni az érdeklődésüknek megfelelő területeken. Eszközök és eljárások: cégek, pénzintézetek, egészségügyi és szociális intézmények, vállalkozások, gazdálkodó szervek meglátogatása; látogatás állásbörzéken; nyílt napokon való részvétel a felsőoktatási intézményekben, illetve cégeknél, vállalatoknál; előadások szervezése adott témakörben: - szülői értekezleteken; - osztályfőnöki órákon; - szakmai elméleti órákon egyéni beszélgetések tanulókkal; osztályfőnöki órák, amelyek témája a pályaorientáció; egyénre szabott karrier- vagy életút-tanácsadás; pályaválasztási szülői értekezletek, ahol a szülők tájékoztatást kapnak: - a munkába állással, szakmaválasztással, továbbtanulással kapcsolatos tapasztalatokról; - a munkaerő-piaci helyzetről; - az iskola szakképző évfolyamairól. szándékfelmérés a tanulók és szülők elképzeléseiről 5. Cél: Minden tanuló ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Feladat: Megismertetjük diákjainkkal a kiemelkedő magyar államférfiak, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát. El kell érnünk, hogy tanulóink jól ismerjék hazánk földrajzát, irodalmát, történelmét, valamint nyitottak legyenek az itt élő más népek, népcsoportok értékeinek és eredményeinek megismerésére és megbecsülésére. Tanítványainkban fejlesztjük a nemzettudatot, a hazaszeretetet, ösztönözzük a szűkebb és a tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására és ápolására. Eszközök és eljárások: az egyes tantárgyak helyi tanterve alapján tanórákon;

8 a lakóhely bemutatása, a szülőföld, nemzeti parkjaink, a Világörökséghez tartozó helyek, a helytörténet, a néprajz, népzene, megismertetése, ehhez kapcsolódó vetélkedők és kiállítások szervezése; nyelvjárások, népszokások gyűjtése; tanulmányi kirándulásokon e fenti célokat szolgáló múzeumlátogatások, kiállítások megtekintése. Bessenyei Ferenc Művelődési Központban rendhagyó órák tartása, illetve előadásokon való részvétel Emlékpontban történelem és rendhagyó órák tartása Holocaust Múzeumban kiállítás megtekintése és rendhagyó órák megtartása Tornyai János Múzeumban kiállítások megtekintése. 6. Cél: Sajátítsák el a tanulók az eredményes tanulási módszereket és technikákat, alakuljon ki bennük az önképzés igénye. Feladat: A nevelőnek segíteni kell, hogy a tanulókban kiépüljenek az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások, segíteni kell az emlékezet erősítését, a célszerű rögzítési módszerek kialakítását, a gondolkodási kultúra művelését, az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatását. Ösztönözzük tanulóinkat az iskolai könyvtár használatára, ami a tanulás fontos színtere és eszköze lehet. Eszközök és eljárások: a különböző tantárgyak bevezető óráin a szaktanár segítséget ad az adott tantárgyra vonatkozó speciális tanulástechnikáról; korrepetáláson, a felzárkóztató foglalkozásokon a tanulók egyénre szabott tanulási módszereinek kialakítása; olyan foglalkozások szervezése, ahol a tanulási technikák bemutatására kerülhet sor, segítséget adva e technikák elsajátításához (elméleti és gyakorlati feladatok) az egyéni motivációban segít a tanulás élményének bemutatása, a siker közösség előtti elismerése; A tanulási technikák fejlesztési lehetőségei: beszédművelés: beszédtechnikai gyakorlat gyakori szereplések tanórán és a tanórán kívül. gyakorlatok szókincsbővítésre gyakorlatok a kifejező olvasásra

9 gyakorlatok emlékezet fejlesztésére gyakorlatok a gondolkodás fejlesztésére könyv és könyvtárhasználat. 7. Cél: A sikeres életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a munkavállalásra való felkészítés. Feladat: Feladatunk, hogy a kialakítsuk a tanulókban a kezdeményező és vállalkozó készségeket, illetve a felelős társadalmi magatartást. Gyakorlatorientált képzéssel biztosítjuk a tanulók Életben való eligazodását. Felvesszük a kapcsolatot más középfokú intézmények tanirodáival, műszaki, mezőgazdasági, tevékenységet folytató vállalkozásokkal. Eszközök és eljárások: álláskeresési technikák megismertetése (tréning formájában); vállalkozói interjúk a cégek elvárásaikról a munkába állás előtt; Munkaügyi Központ tevékenységének megismertetése. 8. Cél: A tanulók felsőfokú továbbtanulásra való felkészítése, a felsőoktatási intézménybe való bejutási esélyük növelése Feladat: Segítjük tanulóinkat a felkészítés helyes módjának kiválasztásában, valamint az egyénenkénti irány helyes megtalálásában. Ösztönözzük diákjainkat a szakirányokba történő továbbtanulásra. Emelt szintű érettségire való felkészítéssel segítjük a felsőfokú oktatási intézménybe történő felvételét tanulóinknak. Eszközök és eljárások: differenciált foglalkoztatás (csoportbontás); szakkörök szervezése, működtetése; felsőoktatási intézmények nyílt napjain az érdeklődő tanulók részvételének biztosítása; emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások szervezése. 9. Cél: Felkészítés sikeres érettségi és szakmai vizsgára

10 Feladat: Az érettségi vizsgaszabályzatban, a kerettantervben és a központi szakmai programokban megfogalmazott követelmények elvégzése, teljesítése. Érettségire és szakmai vizsgára felkészítő foglalkozásokat szervezünk. Eszközök és eljárások: vizsgaszabályzatok megismertetése; az alsóbb évfolyamokon érettségi- és szakmai vizsgafeladat jellegű témák kidolgozása és számonkérése; próbaérettségi szervezése, megtartása; tanórán kívüli foglalkozások; emelt és középszintű érettségire felkészítő foglalkozások. 10. Cél: Az iskolában folyó felnőttoktatás cél- és feladatrendszere A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket, az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására. Iskolánk helyi tantervei hangsúlyt helyeznek arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerésitanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszközei is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifejlesztői. Ily módon törekszenek a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására, - különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek biztosítására. 11. Intézményünk a TÁMOP pályázat keretében felkészült arra, hogy a későbbiekben szolgáltatói tevékenységet folytasson. Befogadó és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú oktatás-nevelési tartalmainak és módszereinek alkalmazása Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi Önfejlesztő intézmény, önértékelési rendszert működtet, kidolgozott külső-belső kapcsolati formákkal rendelkezik

11 Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programba foglaltak szerint alkalmazza Szervezeti kultúrájára jellemző a team munka és a pedagógusok között horizontális és vertikális együttműködés Az értéklista o Kooperativitás o Integrációs gyakorlat o o Differenciálás Értékelés új formái (gyerek önértékelése, kölcsönös értékelés, pedagógusértékelés) Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, mentorálás, hospitálás, szupervízió feladatait Célok: Elsődleges célunk, hogy a pedagógiai gyakorlatainkat továbbadjuk, elterjesszük, megismertessük, ezzel segítve más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét. Az alábbi célkitűzéseink segítik a megvalósítást: 1. Az oktató,- nevelőmunka megújítása 2. Tárgyi feltételek kialakítása 3. A közösség fejlesztése 4. Hálózati tanulás különböző formáinak működtetése 5. Jó gyakorlatok fejlesztése 6. Jó gyakorlatokhoz kapcsolódó mentorálások működtetése Feladatok: A jó gyakorlatok tovább fejlesztése Workshop helyiség kialakítása Szaktantermek felkészítése a hospitálási lehetőségre Eszközrendszer fejlesztése (hagyományos és digitális eszközök tekintetében) Szervezetfejlesztés a munkaközösségek, fejlesztő műhelyek hatékony működtetése érdekében Az intézmény partneri körének bővítése, szülői kapcsolatrendszerének felülvizsgálata 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A nevelés célja arra a kérdésre felel, hogy milyen legyen az ember. A nevelés társadalmi funkciója: - a tudás, a műveltség értékek, normák közvetítése, - közvetítés a gyerekek gyermeki szükségletei és a társadalmi értékek között, - képességek,

12 - viselkedési formák - és tulajdonságok kialakításának segítése. Fontos hangsúlyozni: mindig közvetítésről és segítésről van szó. A nevelés céltudatos, tervszerű, szervezett, ellenőrzött, azaz irányított hatásrendszer. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat érdemes a hagyományos csoportosítás szerint megfogalmazni. - értelmi nevelés - erkölcsi nevelés - esztétikai nevelés - munkára nevelés - családi életre nevelés - testi nevelés - állampolgári nevelés Az értelmi nevelés A nevelés része az oktatás, amely elsősorban a tudást közvetíti. Az oktatásban is kölcsönhatás van a tanárok és a tanulók között, és sem a felnőttek, sem a gyerekek nem csupán ésszel vesznek részt benne, hanem jelentősek érzelmeik, motivációik, kapcsolataik. Az ismeretek, a kialakuló képességek a gyerekek egész személyiségét formálják, és egész életére hathatnak. Az iskolai oktatásban különösen nagy jelentőségű: - a teljesítményorientáció, - az értékelés, - a siker és kudarc lehetőségei. A hatások eléréséhez fel kell kelteni az érdeklődést, a kíváncsiságot. Az inger csak akkor motivál tevékenységre, ha találkozik a gyerekek meglévő tapasztalataival. A tapasztalatszerzés lehetőségei, színterei A nevelés formájának és céljának megfelelően ezekből érdemes válogatni. A tanórákon: - magyarázat - szemléltetés (képek, videofilmek, cd-romok, számítógépes animáció stb.) - kísérletek bemutatása

13 - külső előadó meghívása - Internet - Egyéb lehetőségek: - múzeumlátogatás - séták - osztálykirándulás - iskolai ünnepségek - kortárs kapcsolatok - könyvtárlátogatás - versenyek - a tömegkommunikáció lehetőségei A tanórákon, foglalkozásokon fontos feladat a differenciálás, a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez való igazodás. Az értelmi nevelés vagy Nagy József szerint az értelem kiművelése terén fontos feladat: - a megismerési vágy fejlesztése, ehhez meg kell tanítani tanulni a gyerekeket; - fejleszteni kell: az érdeklődést, a felfedezési vágyat, a játékszeretetet és az alkotásvágyat A tanulási életprogram fejlődésének segítése: - a tanulás gyakorlati értéke mint motívum - a továbbtanulási szándék mint tanulási motívum - az önfejlesztési igény mint tanulási motívum A kognitív (értelmi) képességek fejlesztésének lehetőségei: kognitív műveletek: - felismerés és kivitelezés - gondolatképzés és igazságértékelés - összevonás - összehasonlítás és csúsztatás - azonosítás és besorolás - sorrendfelismerés és sorképzés - belátás (összefüggés-felismerés) - kombinálás - tapasztalati következtetés megismerés - megfigyelés - átkódolás - értékelés

14 - értelmezés - bizonyítás gondolkodás - viszonyítás - általánosítás és osztályozás tanulás - a tanulási módok optimalizálása - tapasztalati és értelmező tanulás - önálló és szociális tanulás Erkölcsi nevelés A legfontosabb a nevelő magával hozott emocionális kínálata: a jóakarat, jóindulat, érzelmi melegség. A gyerekek alapvető szükséglete az elfogadás, a bizalom, a gondoskodás, a gyerekekért való aggodalom érzése. Az erkölcsi nevelés főbb színterei: - osztályfőnöki óra - óraközi szünetek - osztálykirándulás - tanítási órák A tudás elsajátítása igaz, hogy egyéni, de az iskolában, közösségben, csoportban zajlik, ezért soha nem szabad figyelmen kívül hagyni a nevelés társas jellegét. Az erkölcsi nevelés során ki kell alakítani a gyermekekben a példakép és eszménykép szükségességét. A példaképben és eszményképben meghatározott minőségű, részletesen kimunkált magatartási minták testesülnek meg. A példaképben ez a minta viszonylag konkrét, míg az eszményképben elvontabb és általánosabb formában adott. Elfogadtatásuk esetén szükségletként funkcionálnak. Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy a példaképeket, eszményképeket elsősorban saját környezetükből (család, iskola) illetve (irodalmi, történelmi, tudománytörténeti, művészettörténeti) olvasmányaikból válasszák, ne pedig médiumokból. Az iskolában átélt, látott felnőtt-felnőtt, felnőtt-gyerek, gyerek-gyerek kapcsolatok modellként szolgálnak a tanuló későbbi életére is. Az erkölcsi nevelés vagy segítő életmódra nevelés során megoldandó feladatok:

15 - Megfelelő szociális szokások, attitűdök, meggyőződések, készségek és ismeretek elsajátításának elősegítése, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a szociális viselkedés alapvető szabályait, megértsék a szabálytudat, a döntési szabadság és felelősség szerepét. Az egyéni szociális értékrend fejlesztése: - Olyan iskolai életrend, légkör kialakítása, amely az iskolai közösség mindennapi életében elősegíti, hogy a tanuló folyamatosan megtapasztalhassa az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit, hiányuk káros következményeit. Szociális szokások Olyan iskolai életrend kialakítása, működtetése, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől egyértelműen és következetesen elvártak. Szociális minták Feladat: élményszerű, pozitív minták felkínálása, személyes példamutatással, történelmi személyiségek, irodalmi, drámai hősök tetteinek, magatartásának átélési lehetőségeivel, a negatív, antiszociális minták pusztító hatásának csökkentése, fékezése A segítőképesség fejlesztése: Feladat: - az iskola kínálja fel a segítés sokféle lehetőségét, módját; - olyan segítő légkört alakítson ki és tartson fenn, amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedés, tevékenység; - a pedagógus feladata, hogy az alkalmas mintákat a tananyagból kiemelje, azokat úgy ossza el az évfolyamok között, hogy a segítés mintáival a tanulók rendszeresen szembesülhessenek Feladat még a segítő versengés képességének fejlesztése a tényleges versengési lehetőségek gyarapításával, a szimulatív versengésben rejlő lehetőségek gazdagításával, jobb kihasználásával Esztétikai nevelés Lehetőségek, színterek: - környezetükkel szembeni igényesség fejlesztése (szekrény, osztály és folyosók tisztasága, teremdíszítés), - ápoltságra való törekvés igényének hangsúlyozása, - ünnepek alkalmával a külsőségekre való fokozottabb figyelés (alkalomhoz illő öltözet)

16 - írásbeli munkák külalakja, - a tanulók felszerelésének külső formája. Az iskola legyen minden részletében igényes, esztétikus közeg, amiben a tanulók jól érzik magukat, ami fejleszti ízlésüket, igényességüket. Testi nevelés A testi nevelés leggyakoribb színterei: - mindennapos testnevelés - sportköri tevékenység - versenyekre való felkészülés, a verseny - túrák, osztálykirándulás - egyéb diákkörök A sport a megfelelő gyűjtőfogalom a testedzésre. A sport magában foglal minden testgyakorlatokkal végzett testkulturális tevékenységet, függetlenül attól, hogy azt milyen céllal és milyen szervezeti keretben végzik. Annak, hogy valaki sportol-e, tehát az az egyetlen kritériuma, hogy bizonyos rendszerességgel valamelyik sportágban kifejt-e fizikai aktivitást bizonyos ideig és bizonyos intenzitással. Feladatok: - a sportági tevékenységek elsajátításán túl a testi képességek kifejlesztése és folyamatos karbantartása; - a testnevelési órák, a minél gazdagabb diáksportköri élet, a település sportolási lehetőségeinek optimális kihasználása; - a kézügyesség fejlesztése a tanórákon és a tanórán kívüli különféle tevékenységek során. A családi életre nevelés Fokozott felelősség hárul az iskolára, mert a családi környezetben egyre több negatív példát lát a tanuló. A családi életre nevelés iskolánkban a 9. évfolyamon elkezdődik. Az ifjúsági védőnő rendszeresen tart minden osztályban az osztályfőnöki órákon előadásokat, bemutatókat. Az osztályfőnöki órák rendszeres témája a családi élet valamilyen területe. A családi életre nevelés lehetősége jelentkezik még egyéb tanórákon is, pl. magyar irodalom, történelem, biológia stb. A nevelés eszközei: - bemutatók,

17 - videofilmek, - beszélgetés, - kirándulás, - az egészségnevelés összes formája. Az állampolgári nevelés Kiemelt szerepet kap a felelős társadalmi magatartás kialakítása, az állampolgári szerepre történő felkészítés. Ez utóbbi nevelési feladat magában foglalja a demokrácia gyakorlásához szükséges képességek fejlesztését, a jogok és kötelességek tudatosítását. Színterei: - történelem óra - osztályfőnöki óra - ünnepségek - múzeumlátogatás - honismereti verseny - diákkörök 3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az egészségfejlesztés az a folyamat, melynek révén képessé teszünk másokat egészségük javítására, illetve arra, hogy nagyobb kontrollra tegyenek szert egészségük felett. (WHO) Az egészségfejlesztés főbb célkitűzései Az iskola egészségfejlesztésének célkitűzése, hogy tanulóink képessé váljanak az egészség feletti kontroll megszerzésére annak érdekében, hogy javuljon az egészségi állapotuk és az életminőségük. Ahhoz kívánunk hozzájárulni, hogy tanulóink kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységben alapozódhassanak meg. Az egészség megőrzésének, a betegségek elkerülésének egyik fontos eszköze az egészségtudatos magatartás az egyén szemlélete, viselkedése, tevékenysége annak érdekében, hogy minél tovább és minél egészségesebb maradhasson.

18 Napjaink felgyorsult élettempója új alkalmazkodást kíván az egyéntől az élet minden területén. Az iskolának ezért nagy szerep jut az egészségmegőrzésre irányuló technikák fejlesztésében. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés keretében meg kell tanítanunk diákjainkat a helyes életviteli szokásokra. Meg kell tanítanunk arra őket, hogy legfőbb érték az ember, amelynek alapja az egészség. Fontos, hogy minden tanuló felismerje az egészség értékjellegét, és a prevenció fontosságát. Tanulóinkban kikell alakítani az önmagukért és másokért érzett felelősségtudatot. Egészségi műveltségüket olyan szintre kell fejleszteni mely kellő készséget, motiváltságot jelent az egyén szintjén alapot adva az egészséget támogató környezet kialakítására. A tanulók egészségkulturáltságának fejlesztése során ki kell térnünk az életvitelt szolgáló optimális feltételekre, védőfaktorokra és az ezek hiányából származó rizikófaktorok megismertetésére. Ebben az életkorban tanulóink még általában egészségesek, vagy egészségromlásuk visszafordítható, ezért nagyon fontos,hogy az egészség védelmére és megőrzésére tanítsuk őket. Intézményünkben az egészségfejlesztés kiemelt területei: Egészséges táplálkozás fejlesztése A minőségi táplálkozás fontos az egészséges élet megvalósításában. Mondd meg mit eszel- megmondom, ki vagy Már régóta ismerjük a mondás igazságát melylyel a táplálkozás egészségügyi, esztétikai és kulturáltsági jelentőségét kívánjuk hangsúlyozni. Ismeretek szerzése az egészséges élelmiszerek és azok élettani hatásairól. Jártasságok megszerzése a különböző ételek kalória számításában, az elfogyasztott mennyiség mértékében, az adott témakörben készült grafikonok leolvasásában, értelmezésében. Sport osztályban tanuló diákjaink figyelmét a következőkre hívjuk fel: helyes táplálékok helyes mennyiségben való bejuttatása sportitalok fogyasztásának veszélye a túlzott protein bevitel következményei/dehidratáció, kálciumveszteség, veseproblémák/ Októberben csatlakozunk az Élelmezési Világ Naphoz! Márciusban csatlakozunk a Víz Világ Napjához!-A megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztásának hangsúlyozása mellett. Testmozgás fejlesztése:

19 A mozgás megszerettetésével alapot adunk a tanulóinknak testüknek megismerésére, elfogadására a reális önértékelés kialakítására, mely hozzá járulhat a siker és kudarcélmény feldolgozásához. Hangsúlyozzuk, hogy minden sporttevékenység fejlesztheti önfegyelmüket, önbizalmukat, kitartásukat. Fontos, hogy tanulóink legalább egy úszásnemet sajátítsanak el, melyet biztonságosan tudnak bármikor alkalmazni. Célunk, hogy tanulóink életstílusából a mozgás ne hiányozzon Megismertetjük a mozgás testre gyakorolt hatását, betegségek megelőzését: szív és érrendszeri megbetegedések megelőzése magas vérnyomás és szövődményeinek megelőzése /Stroke/ krónikus alacsony vérnyomás csökkentése csontritkulás kialakulásának csökkentése gyomor-bélrendszeri panaszok enyhítése, jótékony hatása stressz, fejfájás során Testi és lelki egészség fejlesztése, szenvedélybetegségek megelőzése Prevenciós munkánk a következőkre terjed ki: legális-és illegális szerek jellemzése, játékszenvedélyek szenvedélybetegségek jellemzői, tünetei hogyan jön létre a drogélmény függőség, elvonási tünetek Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás A kérdés aktualitását az adja meg,hogy az 5és 19 éves korosztálynál a vezető halálok a véletlen baleset. Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program keretében dolgozták ki a Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági Akciótervet. Ennek célja, hogy a véletlen balesetek miatti halálozás között legalább 30%-kal csökkenjen a 0-24 éves korosztályban. Jelmondatuk: Nemzeti összefogás a gyermekek és fiatalok nagyobb biztonságáért. A program a közlekedésbiztonság, az otthonbiztonság, a gyermekintézmények biztonsága, a játék-, szabadidő- és sport biztonság, valamint a gyermekbaleset megelőzési tevékenység koordinációja, értékelése és monitorozása terén kíván eredményeket elérni. Mindezek a következő célkitűzéseinket indokolják: Minden tanulónak tisztában kell lennie a biztonságos környezet kialakításával, valamint az egyéni és környezeti kockázati tényezőkkel.

Pedagógiai program 2008.

Pedagógiai program 2008. Pedagógiai program 2008. 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2.1.1. Alapelvek: Iskolánk a Közoktatási

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 2.1 Értékrend, alapelvek... 10 2.2 Célrendszer... 11 2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

2015. Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Pedagógiai program

2015. Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Pedagógiai program 2015 Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Pedagógiai program 2015. TARTALOM 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013.

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. 1 NEVELÉSI PROGRAM 2 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PANNON GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rád

PANNON GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rád A PANNON GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rád 2011 2 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Nevelési program I.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Pedagógiai program 2013 TARTALOM BEVEZETÉS... 2 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 5 1.1.

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget.

Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Mindszentgodisai Általános Iskola, 7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71. 1 Ajánlás Köszönjük az Olvasónak, hogy megtekinti Pedagógiai Programunkat! Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján

Részletesebben

A BAJAI BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI, MEZŐGAZDASÁGI-GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJA

A BAJAI BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI, MEZŐGAZDASÁGI-GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJA A BAJAI BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI, MEZŐGAZDASÁGI-GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJA 2013. 0 Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari, Mezőgazdasági- Gépészeti

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA INTÉZMÉNYI KÓD: 063013

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA INTÉZMÉNYI KÓD: 063013 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 201172 INTÉZMÉNYI KÓD: 063013 NAGYMÁGOCS, 2013. MÁRCIUS 22. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben