A Megyei Közgyűlés jogszabályok alapján ellátandó feladat- és hatásköre 1. Alapfeladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Megyei Közgyűlés jogszabályok alapján ellátandó feladat- és hatásköre 1. Alapfeladatok"

Átírás

1 A Megyei Közgyűlés jogszabályok alapján ellátandó feladat- és hatásköre 1 I. Alapfeladatok 2. számú melléklet 1. Önállóan szabályozhatja, szabadon igazgathatja a megyei önkormányzati közügyeket. 2. A törvényi kötelezettségeinek teljesítésén túl szabadon vállalhat olyan közfeladatokat, amelyeket törvény nem utalt más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe, illetve amelynek gyakorlása nem sérti a megyében lévő községek és városok érdekeit. 3. Tulajdonával önállóan rendelkezik, önállóan gazdálkodik és vállalkozik. 4. Véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. 5. Önkormányzati döntést a közgyűlés - annak felhatalmazására bizottsága, a közgyűlés elnöke -, illetőleg a népszavazás hozhat. 6. Saját feladatkörében rendeletet alkothat, a döntési hatáskörébe tartozó ügyekben megyei népszavazást rendelhet el. 7. Gondoskodik: a.) a középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátást biztosító települési önkormányzat nem vállalja; a természet és a társadalom megyében lévő kulturális javainak, valamint a történeti iratoknak a gyűjtéséről, őrzéséről, tudományos feldolgozásáról, továbbá a megyei könyvtári szolgáltatásokról, a pedagógiai és közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról; a megyei testnevelési, sportszervezési, valamint a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokról; b.) az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról, a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatásáról, neveléséről, gondozásáról; az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátásról, a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról, továbbá gondoskodik egyes, szakosított ellátás körébe tartozó feladatokról; c.) az épített és természeti környezet védelmével, a térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolásáról, a megyei idegenforgalmi értékek feltárásáról, a megyei idegenforgalmi célkitűzések meghatározásáról, a teljesítésükben részt vevők tevékenységének összehangolásáról; továbbá közreműködik a térségi foglalkoztatási fel- 1 A 9/1997. (V.5.) KR.sz., 11/1999. (V.1.) KR.sz., a 10/2002. (X.30.) KR.sz., a 6/2003.(IV.17.) KR. sz., a 8/2004.(IV.26.) KR. sz., a 16/2005.(XI.18.)KR sz., a 10/2006.(VI.30.) KR sz., a 7/2007.(IV.23.) KR sz., a 13/2008.(VI.25.) KR sz., valamint a 6/2011.(IV.29.) KR sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szöveg.

2 2 adatok és a szakképzés összehangolásában, valamint részt vesz a területi információs rendszer kialakításában. 8. Feladatainak eredményesebb ellátása érdekében szabadon társulhat más megye és bármely település önkormányzatával. 9. A megyei önkormányzat mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv területi szakellátási kötelezettsége körében egészségügyi közszolgáltatást: fekvő- és járóbetegszakellátást biztosít a vonatkozó törvény által meghatározott orvos-szakmákban, kapacitásban és ellátási területen a tulajdonában lévő egészségügyi intézményben A megyei önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok megye lakossága és a megyében működő egészségügyi közszolgáltatók érdekeinek képviseletére képviselőt delegál az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsba. 3 II. A szervezettel és a működéssel összefüggő feladatok és hatáskörök 1. Önállóan alakíthatja szervezetét és működési rendjét, önkormányzati jelképet alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat. 2. Titkos szavazással, tagjai sorából megválasztja - megbízatásának időtartamára - a közgyűlés elnökét. 3. Titkos szavazással, tagjai sorából alelnököket választ. 4. Kinevezi határozatlan időre a megyei főjegyzőt. 5. A főjegyző javaslatára aljegyzőt nevez ki a főjegyző helyettesítésére, a főjegyző által meghatározott feladatok ellátására. 6. A közgyűlés elnöke tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét a jogszabály keretei között határozza meg. 7. A közgyűlés elnöke tekintetében megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását és kimondja az összeférhetetlenséget, illetőleg dönthet a hozzájárulás megadásáról, ha törvény azt lehetővé teszi. 8. A közgyűlés elnöke sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt - minősített többséggel hozott határozata alapján - keresetet nyújthat be a közgyűlés elnöke ellen a megyei bírósághoz az elnök tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejűleg kérheti a közgyűlés elnökének e tisztségéből történő felfüggesztését is. 9. Felmentést ad a tisztségviselőknek az Ötv. 33/A.. (3) bek. b./ pontjában meghatározott esetekben. 2 A I/9. pontot IV.29-i hatállyal módosította a 6/2011.(IV.29.) KR sz. rendelet 7. (1) bekezdése. 3 A I/9-10. ponttal a mellékletet kiegészítette a 7/2007.(IV.23.) KR sz. rendelet 11. (1) bekezdése.

3 3 10. Feladatainak eredményesebb ellátása érdekében szabadon alakíthat bizottságokat, biztosítva a megválasztott tanácsnokok és más megyei képviselők tagsági többségét. Köteles megalakítani a pénzügyi bizottságot. 11. A közgyűlés elnöke, vagy bármelyik megyei képviselő javaslatára tanácsnokot választhat. Meghatározza a tanácsnok által felügyelt feladatok körét. 12. A közgyűlés tagjának, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak - törvény keretei között - rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 13. Önkormányzati hivatalt hoz létre, amelynek feladata a döntések szakmai előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. 14. Meghatározza a hivatal belső szervezetét és működésének szabályait, biztosítja a hivatal működésének dologi feltételeit. 15. Feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából intézményt, más szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. Jóváhagyja az intézmények szervezeti és működési szabályzatát. Határoz a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények elnevezéséről. 16. A megyei önkormányzat által fenntartott intézmények, valamint közszolgáltatás céljából alapított vállalat és más szerv vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 17. Működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. 18. Megállapítja az önkormányzat középtávú munkaprogramját és féléves munkatervét. 19. Egyes hatásköreit a közgyűlés elnökére, bizottságaira ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. 20. Döntési jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését felülvizsgálhatja. 21. Egyeztető Bizottságot hoz létre, a közös feladatokban való együttműködés előkészítésére és összehangolására Szolnok Megyei Jogú Várossal. 22. Közalapítványt hozhat létre és közérdekű kötelezettségvállalást tehet. 23. Kijelöli az általa létrehozott alapítványok kuratóriumainak tagjait. 24. Megválasztja a megyei és munkaügyi bíróságok ülnökeit A rendőrfőkapitány kinevezése előtt személyére vonatkozóan véleményt nyilvánít. 4 A II/25. pontot hatályon kívül helyezte a 10/2002. (X.30.) KR. sz. rendelet 6. (2) bekezdése.

4 Az iskolaszékbe a fenntartó képviselőit megbízza. 29. Szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdekképviseleti szervezetbe tömörülhet, együttműködik külföldi helyi önkormányzattal, beléphet nemzetközi önkormányzati szervezetbe. 30. Erre vonatkozó döntés alapján részt vehet érdekképviseleti szervezetben az önkormányzati jogok és érdekek kollektív képviselete, védelme és az önkormányzati működés fejlesztése céljából. 31. Számára törvény által meghatározott közfeladatot átvállalás címén átadhat települési önkormányzatnak. 32. Megbízatásának lejárta előtt névszerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja feloszlását. 33. Állást foglalhat a megyei önkormányzat feloszlatására irányuló javaslat esetén. 34. Egyetértési jogot gyakorol közgyűjteményi és közművelődési intézményben magasabb vezető megbízása esetében és annak visszavonásakor. 35. Törvényben meghatározott esetekben megállapítja a bírósági ülnöki megbízatás megszűnését és erről értesíti az illetékes bíróság elnökét. 36. A megyei főjegyző indítványára megválasztja az országgyűlési egyéni választókerületi, illetőleg a területi választási bizottság három-három tagját és szükséges számban póttagokat. A póttag hiányában a választási bizottságba új tagot választ, vagy a választásra Ügyrendi Bizottságát jelöli ki. III. Gazdálkodási feladatok és hatáskörök 1. Saját terve és költségvetése alapján bevételeivel szabadon gazdálkodik, rendelkezik a törvényben meghatározott megyei önkormányzati tulajdonnal és vállalkozási tevékenységet folytathat. 2. Meghatározza gazdasági programját és költségvetését. 3. Gazdálkodási feladata és hatásköre: a.) megalkotja az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket; b.) dönt az általános és céltartalékok felhasználásáról; c.) rendeletet alkot az önkormányzat költségvetésének módosításáról; d.) dönt az általa meghatározott értékhatár feletti hitel felvételéről, kötvénykibocsátásról; e.) dönt önkormányzati költségvetési szerv, illetve gazdálkodó szerv alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről; 5 A II/27. pontot hatályon kívül helyezte a 7/2007. (IV.23.) KR. sz. rendelet 13. (2) bekezdése.

5 5 f.) jóváhagyja a tárgyévi belső ellenőrzési tervet az előző év november 15-éig; meghatározott időszakonként áttekinti az általa alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait; 6 g.) dönt a címzett, illetve céltámogatások igényléséről; h.) dönt a kormányzati terület- és településfejlesztési célokat szolgáló eszközök igénybevételéről és az ehhez kapcsolódó helyi feladatokról; i.) elfogadja az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait; j.) elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), ennek keretében elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását; k.) megalkotja az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet; l.) dönt a hivatalt érint öt millió forint feletti kötelezettségvállalásról; m.)dönt az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek béréről; n.) dönt az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, helyiségek értékesítési feltételeiről; o.) dönt költségvetési szervek alapításáról, azok gazdálkodási jogköréről, alaptevékenység keretében ellátandó feladatokról és kiegészítő vállalkozási tevékenységről; ö.) gazdasági vállalkozás céljára gazdasági társaságot alapíthat, vagy szövetkezet alapítását kezdeményezheti. 4. Az Ötv-ben meghatározott eltérésekkel megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonosi jogok fölött a közgyűlés rendelkezik. 5. Dönt az önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes, valamint a forgalomképes vagyontárgyak köréről. 6. Céltámogatást igényelhet az Országgyűlés által meghatározott társadalmilag kiemelt célra törvényben meghatározott feltételek szerint. 7. Hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki, ennek fedezetéül állami hozzájárulás és az önkormányzati törzsvagyon nem használható fel. 8. Dönt a célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről, az állami hozzájárulás kivételével. 9. Intézményét támogatásban részesíti. 10. Más által fenntartott intézmények működéséhez támogatást nyújthat. 11. Felelős a megyei önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért. 12. A fizetőképesség helyreállítása érdekében felfüggeszti a feladatok finanszírozását a hatósági és az alapvető lakossági szolgáltatások kivételével Módosította november 18-i hatállyal a 16/2005.(XI.18.)KR sz. rendelet 1. -a november 18-i hatállyal a 13. pontot hatályon kívül helyezte a 16/2005.(XI.18.)KR sz. rendelet 3. -a.

6 6 14. Szabadon megválaszthatja az önkormányzat számlavezető pénzintézetét. Csak egy pénzintézetnél és csak egy költségvetési elszámolási számlával rendelkezhet. A számlavezető pénzintézetet az év első napjával megváltoztathatja, erről köteles a TÁKISZ-t értesíteni. A megyei önkormányzat jogszabályban meghatározott egyéb számlákat is vezethet. 15. Dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről. 16. Ha a Pénzügyi Bizottság vizsgálati megállapításaival nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek. 17. Dönt alapítványi forrás átvételéről vagy átadásáról. 18. A megyei közgyűlés köteles könyvvizsgálót megbízni, valamint jogszabályban meghatározott egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, továbbá pénzmaradvány- és eredmény-kimutatását a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben közzé tenni. 19. Az Államháztartási törvényben, valamint a Megyei Közgyűlés rendeletében meghatározott feltételek bekövetkezésének esetében köteles önkormányzati biztost kijelölni a megyei önkormányzat intézményéhez. IV. Ágazati feladatok és hatáskörök 1. Gondoskodik - külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően - a kémény-seprőipari tevékenység ellátásának biztosításáról. 2. Véleményezi a megyei térképészeti határkiigazítást, valamint jogszabályban meghatározott körben a földrajzi nevek megállapítását, megváltoztatását. 3. Előzetesen véleményezi a területét érintő külön jogszabályban meghatározott villamosenergia korlátozás sorrendjének megállapítását. 4. Elkészítteti - a területfejlesztési koncepció alapján - a megye területe külön jogszabályban meghatározott energiaellátási koncepcióját. 5. A közgyűlés: a.) összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit a helyi és az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról; b.) véleményt nyilvánít kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról; c.) elemzi a terület idegenforgalmának alakulását. d.) Gondoskodik a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról, ennek keretében: - javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra, - a települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében, - elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét, - helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása érdekében a települési önkormányzatokkal megállapodást köthet, vagy társulást hozhat létre.

7 7 e.) Az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatai ellátása érdekében: - a települési önkormányzatokkal egyeztetett környezetvédelmi programot készít, - előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezi azok megalkotását, - állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban, - elősegíti az évi LIII. tv. 58..(7) bekezdés szerinti egyezség létrehozását, - javaslatot tesz települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására. 6. Ellátja - egész megyére, vagy annak nagy részére történő kiterjedés esetén - a településfejlesztéssel és településrendezéssel, továbbá a környezet épített és természetes elemeinek védelmével kapcsolatos feladatokat, kivéve a műemlékvédelem hatósági feladatait. a.) A megye területére területrendezési tervet készít az országos, valamint a kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési tervekkel összhangban, figyelembe véve az ágazati regionális és megyei tervdokumentumok, koncepciók és programok tartalmát. b.) A hosszútávú előrejelzések alapján területileg összehangolja a kötelezően ellátandó feladatait, különösen az oktatási, a közművelődési, az egészségügyi, a szociális, az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos, az idegenforgalmi, illetve közszolgáltatási feladatait, biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal. c.) A megye települési önkormányzatai felkérése alapján koordinálja a települések fejlesztési tevékenységét, elősegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződését. d.) Együttműködik a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések önkormányzataival a területrendezési tervek városkörnyéki összehangolása érdekében. e.) Részt vesz a Központi Statisztikai Hivatal megyei igazgatóságával és más területi adatgyűjtő szervezetekkel együttműködve a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez. f.) Gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról. g.) Területfejlesztési és területrendezési feladatainak ellátása során együttműködik a megye gazdasági szereplőivel. h.) Állást foglal a megyei területfejlesztési tanács döntését megelőzően a megye hosszútávú területfejlesztési koncepciójáról, a megyei területfejlesztési tanács döntését követően elfogadja annak az önkormányzatra vonatkozó részét. i.) Az országos, valamint a kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési tervekkel összhangban, az érintett települési önkormányzatok véleményének figyelembevételével elfogadja a megyei területrendezési tervet. j.) Véleményezi az országos, valamint a kiemelt térségekre vonatkozó rendezési tervek illetékességi területét érintő részét. 7. A piaci zavarok megelőzése céljából figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat, intézkedést kezdeményez. 8. Köteles ellátni azokat a törvényben előírt feladatokat, amelyek megoldására települési önkormányzat nem kötelezhető. Olyan körzeti jellegű közszolgáltatást biztosít, amely a megye egész területére, vagy nagy részére kiterjed. Gondoskodik az olyan körzeti jellegű

8 8 közszolgáltatás megszervezéséről, ahol a szolgáltatást igénybe vevők többsége nem a szolgáltatást nyújtó intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat területén lakik. 9. Ha a községi, városi önkormányzat a tulajdonába került oktatási intézmény esetében a feladat ellátását nem vállalja, illetve a feladat ellátása megoldatlan, a közgyűlés köteles gondoskodni: a.) a kollégiumi, a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátásról; b.) a középiskolai és szakiskolai ellátásról; c.) a nemzeti és etnikai kisebbség középiskolai és szakiskolai ellátásáról; d.) a felnőttoktatásról; e.) alapfokú művészetoktatásról; f.) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról, nevelési tanácsadásról, a logopédiai szolgáltatásról és a gyógytestnevelésről. 10. Köteles gondoskodni: a.) az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatásról; b.) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható, illetőleg oktatható testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek, tanulók óvodai, iskolai, továbbá kollégiumi ellátásáról; c.) a képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekről; d.) azoknak a tanulóknak különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélküli iskolaváltásáról, akiknek az állandó lakóhelyén a tankötelezettség végéig nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás feltételei; e.) gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő, fejlesztő iskolai oktatásról, tanácsadó és gondozó szolgálatról és a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységről, továbbá a konduktív pedagógiai ellátásról; 8 f.) a középiskolai és szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenységről; g.) a területi, az önkormányzati pedagógiai szakmai szolgáltatásról; h.) a b-c.) pontban meghatározott feladatok, továbbá a gyógytestnevelés feladatainak ellátásához szükséges utazó szakemberhálózat működtetéséről; i.) a pedagógusok megyei állandó helyettesítési rendszerének működtetéséről; j.) A közoktatási feladat zavartalan biztosítása érdekében a megye területén működő önkormányzatokkal együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezi a közoktatással összefüggő - körzeti jellegű - szolgáltatások megszervezése, így különösen: a.) a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok (iskolahálózat kialakítása, a kilencedik, tizedik évfolyamon folyó oktatás biztosítása, beiratkozás, áthelyezés, a pedagógiai szakszolgálatok működtetése) ellátása; b.) a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek, tanulók, továbbá a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek, tanulók óvodai, iskolai ellátásának megoldására; c.) a képzési kötelezettséghez szükséges feltételek megteremtésére, az utazó gyógypedagógusi, logopédusi, konduktori hálózat működtetésére; d.) a középiskolai és szakiskolai felvételi ügyekkel kapcsolatos kérdések rendezésére, sajátos feladatok megoldására; 8 A melléklet IV/10. e.,-f., pontjait módosította a 7/2007.(IV.23.) KR sz. rendelet 11. (2) bekezdése. 9 A IV/10. j., pontot hatályon kívül helyezte a 7/2007. (IV.23.) KR. sz. rendelet 13. (2) bekezdése.

9 9 e.) a körzeti szolgáltatást ellátó intézmény (fogyatékosok nevelését - oktatását ellátó iskolai és diákotthon, kollégium, beszédjavító intézet stb.) működési (felvételi) körzetének megállapítására, fenntartására, működtetéséhez szükséges hozzájárulás megállapítására. 12. Ütemtervet határoz meg a nevelési-oktatási intézmény kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósítására Ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét Értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét. 17. Feladata a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátásban élők oktatásának, gondozásának, nevelésének, valamint otthont nyújtó ellátásnak biztosítása Biztosítja a nyilvános könyvtári szolgáltatást, a feladat ellátására könyvtárat működtet. 19. Biztosítja: a.) a természet és a társadalom - így a megye területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek - muzeális értékeinek gyűjtését, őrzését, tudományos feldolgozását és bemutatását; b.) a megye területén működő, illetőleg működött települési önkormányzati szervek és nem központi állami szervek, valamint saját történeti értékű iratai, továbbá az egyéb helyi jellegű levéltári anyag átvételét, gyűjtését és őrzését, feldolgozását és kutathatóságát. Az a.) és b.) pontban foglalt feladatok ellátásához múzeumi szervezetet, illetőleg levéltárat működtet. 20. Egyetértési jogot gyakorol a nemzetiségi alapkönyvtár kijelölése tekintetében. 21. Jóváhagyja a megyei múzeumi szervezet éves munkatervét és költségvetési előirányzatát. 22. Ellátja az önkormányzati múzeum fenntartásával kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat, gyakorolja tulajdonosi jogait és teljesíti kötelezettségeit. 23. Egyetértési jogot gyakorol a megszűnt múzeum anyagának elhelyezésére szolgáló más közgyűjtemény kijelölésével kapcsolatban. 24. Jóváhagyja a levéltár munkatervét, illetőleg beszámolóját. 10 A pontokat hatályon kívül helyezte a 9/1997. (V.5.) KR.sz. rendelet 11. -a, majd új 12. pontot iktatott be a 8/2004.(IV.26.)KR sz. rendelet 5. (2) bekezdése, amely hatályba lépett május elsején. 11 A 15. pontot i hatállyal hatályon kívül helyezte a 8/2004.(IV.26.) KR sz. rendelet 11. -a. 12 A melléklet IV/17. pontját módosította a 7/2007.(IV.23.) KR sz. rendelet 11. (3) bekezdése, majd a 13/2008.(VI.25.) KR sz. rendelet 2. (1) bekezdése.

10 Ellátja a levéltár fenntartásával kapcsolatos feladatokat, gyakorolja tulajdonosi jogait és ellátja kötelezettségeit. 26. Véleményezési jogot gyakorol a levéltári anyag végleges átadásával kapcsolatban, illetve egyetértési jogot gyakorol a megszűnő önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban. 27. A megyei önkormányzat tulajdonában lévő muzeális emlék, illetőleg levéltári anyag tekintetében a vagyon feletti rendelkezési jogát a külön jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolja. 28. A megyei könyvtár vonatkozásában: a.) meghatározza a könyvtár feladatait; b.) irányítja és ellenőrzi a könyvtár tevékenységét; c.) biztosítja a könyvtár működéséhez szükséges személyi és anyagi feltételeket A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jogok és kötelezettségek megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az államigazgatási eljárást a szociális igazgatásról szóló törvény külön rendelkezései alapján folytatja le. a.) Önkormányzati rendeletben - a vonatkozó jogszabályok szerint megállapítja a fenntartásában lévő intézményi térítési díjat. 14 b.) Megválasztja a megyei önkormányzatot képviselő személyeket a fenntartásában lévő szociális intézmények érdekképviseleti fórumaiba. c.) Megalkotja a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepciót. d.) Megyei szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. 31. Gondoskodik azoknak a szociális szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására a települési önkormányzat nem köteles. 32. Biztosítja az ideiglenes hatályú elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett, illetőleg a teljes körű szakellátásban nem részesülő, de egészségügyi, illetőleg szociális okok miatt rászoruló 3 éven aluli gyermekek koruk miatt különleges gyermekotthoni elhelyezését Évente megállapítja a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakat A gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben folyó nevelő-oktató munka szaktanácsadói (szakfelügyelői) tevékenysége ellátása érdekében egyetértési jogot gyakorol a területi szaktanácsadás szervezése és működése kérdésében A 29. pontot i hatállyal hatályon kívül helyezte a 8/2004.(IV.26.) KR sz. rendelet 11. -a. 14 A IV/30. a., pontot módosította a 13/2008.(VI.25.) KR sz. rendelet 7. (2) bekezdése. 15 A melléklet IV/32. pontját módosította a 7/2007.(IV.23.) KR sz. rendelet 11. (3) bekezdése. 16 A IV/33. pontot módosította a 13/2008.(VI25.) KR sz. rendelet 2. (1) bekezdése. 17 A melléklet IV/34. pontját módosította a 7/2007.(IV.23.) KR sz. rendelet 11. (3) bekezdése.

11 Biztosítja a gyermekvédelmi gondoskodásban nem részesülő, de egészségileg, illetve szociálisan rászoruló 3 éven aluli gyermekek bentlakásos intézményben történő lhelyezését Egyetértési jog illeti meg abban az esetben, ha települési önkormányzat intézmény fenntartását, fejlesztését és irányítását a megyei önkormányzattól átvállalja. 41. A sport hosszútávú fejlesztési céljaira figyelemmel: a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, ezzel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, b) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, c) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. d) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, e) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, f) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára, g) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, h) ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat, i) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, j) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. k) sporttal kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit rendeletben állapítja meg Elkészíti a megyei közoktatási fejlesztési tervet, közoktatási közalapítványt hoz létre. Elfogadja az önkormányzat közoktatási minőségfejlesztési tervét, valamint közoktatási esélyegyenlőségi tervét A 9/1997. (V.5.) KR.sz. rendelettel módosított szöveg. Hatályba lépett május 5-én. Ezt követően módosította a 10/2006.(VI.30.) KR sz. rendelet 2. -a, majd hatályon kívül helyezte a 7/2007. (IV.23.) KR. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 19 A IV/36. pontot hatályon kívül helyezte a 13/2008.(VI.25.) KR sz. rendelet 7. (2) bekezdése. 20 A melléklet IV/37. pontját módosította a 7/2007.(IV.23.) KR sz. rendelet 11. (3) bekezdése, amjd ezt követően hatáályon kívül helyezte a 13/2008.(VI.25.) KR sz. rendelet 7. (2) bekezdése. 21 A II/38. pontot hatályon kívül helyezte a 7/2007. (IV.23.) KR. sz. rendelet 13. (2) bekezdése, majd ezt követően ezen a számon beiktatta a 13/2008.(VI25.) KR sz. rendelet 2. (1) bekezdése. 22 A IV/39. pontot hatályon kívül helyezte a 13/2008.(VI.25.) KR sz. rendelet 7. (2) bekezdése. 23 A melléklet IV/41. pontját módosította a 7/2007.(IV.23.) KR sz. rendelet 11. (4) bekezdése. 24 A IV/42. pontot kiegészítette a 13/2008.(VI25.) KR sz. rendelet 2. (1) bekezdése. 25 A 43. pontot i hatállyal hatályon kívül helyezte a 8/2004.(IV.26.) KR sz. rendelet 11. -a.

12 A megyei közgyűlés megtárgyalja a területileg illetékes tisztifőorvos évente és szükség esetén előterjesztett tájékoztatóját a lakosság egészségügyi állapotáról, az egészségromlást kiváltó okokról és szükséges tennivalókról A megyei önkormányzat - egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervként egészségügyi intézményt tart fenn és működtet, a vonatkozó törvényben meghatározott fekvőbeteg-szakellátási normatíva és járóbeteg-szakellátási kapacitási mértékben, szakmai összetételben és ellátási területen egészségügyi szakellátás kötelezettsége teljesítése érdekében. 47. A megyei önkormányzat egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv minőségében biztosítja az általa fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint annak működőképességét és fejlesztését. 48. A megyei közgyűlés az egészségügyi ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások nyújtására megállapodást köt. 49. A megyei közgyűlés az egészségügyi ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók működését és gazdálkodását évente ellenőrzi. a.) A megyei közgyűlés, mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv más egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel vagy fenntartóval, illetve egészségügyi szolgáltatóval ellátási szerződést köthet. b.) A megyei közgyűlés, mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv feladatátadási szerződést köthet egészségügyi szolgáltatóval. c.) A megyei közgyűlés, mint területi ellátási kötelezettséggel bíró egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv megállapodást köthet más területi ellátási kötelezettséggel bíró egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel az ellátandó terület módosítására. d.) A megyei közgyűlés tanácskozási jogú tagot delegál az általa fenntartott egészségügyi intézmény szakmai vezető testületébe. e.) A megyei közgyűlés tagot delegál az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsba. f.) A megyei közgyűlés mint egészségügyi intézmény fenntartója tagot delegál a Megyei Etikai Tanácsba. g.) A megyei közgyűlés évente tájékozódik a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról A megyei közgyűlés jóváhagyja az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó költségvetési szerve középtávú szakmai tervét. 51. A megyei közgyűlés pályázat útján öt évre nevezi ki az egészségügyi közszolgáltató intézménye egyszemélyi felelős vezetőjét. 26 A IV/44. pontot 2011.IV.29-i hatállyal módosította a 6/2011.(IV.29.)KR sz. rendelet 7. (2) bekezdése. 27 A IV/45. pontot hatályon kívül helyezte a 6/2011.(IV.29.) KR sz. rendelet 8. (2) bekezdése, 2011.április 29- ével. 28 A IV/49. pontot kiegészítette a 13/2008.(VI.25.) KR sz. rendelet 2. (2) bekezdése.

Általános rendelkezések. Az önkormányzat feladata, hatásköre

Általános rendelkezések. Az önkormányzat feladata, hatásköre Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011.() önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (indokolás) Jelen indokolás biztosítja a rendelet megfelelő

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete 1 Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben)

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) 2 Tervezet Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011. (VIII. 25. ) rendelete az önkormányzat szervezeti

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelete a Képviselő-testület

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez 2012 Kiadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 Budapest, 2011. augusztus 31. Ára: 4010 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 4162 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1. Általános rendelkezések II.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1. Általános rendelkezések II. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1 I. Általános rendelkezések 1. A hivatal megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

Preambulum. A Képviselő-testület szabályzatában elvként szögezi le:

Preambulum. A Képviselő-testület szabályzatában elvként szögezi le: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2007. (IV. 11.) rendelete és a módosításáról szóló 8/2007. (IX.5.) számú rendelete a Szervezeti -és Működési Szabályzatról Preambulum A Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága saját hatáskörei 1

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága saját hatáskörei 1 I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága saját hatáskörei 1 HATÁSKÖR JOGSZABÁLY Előkészíti - feladatkörében - a képviselő-testület

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2015. (..) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 55/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád megyei aljegyző ideiglenes megbízásáról 3 56/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár magasabb vezetői beosztású igazgatóhelyettesének

Részletesebben