ÖNKORMÁNYZATI HÍREK március 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2005. március 31."

Átírás

1 C H Nagy László Lázár grafikája A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVI. évfolyam 3. szám Cegléd város honlapja: március 31. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester úr a Képviselő-testület március 24-ei ülésén az alábbiakban számolt be a két ülés között eltelt időszak eseményeiről: A honvédségi ingatlanok közül a Bem pálya, a volt Tiszti klub, valamint a Tiszti lakótelep tömbbelsőjének átadási dokumentuma a város birtokában van, melyek hasznosítási módjáról a Képviselő-testület hamarosan dönt. Elmondta, hogy a Nemzeti Autópálya Rt.- vel tárgyalásokat folytatott a 4-es főút négy nyomsávossá tétele ügyében. A körforgalom és a ceglédberceli csomópont közötti szakasz átalakítását az Állami Közútkezelő bonyolítja, az ütemezésről a megyei igazgatóval a napokban tárgyalnak. Tájékoztatást adott arról, hogy a 4-es autópálya gyorsforgalmi úttá történő átépítése autópálya minőségben készül el a ceglédi körforgalomtól az abonyi elkerülő úttal együtt, amely északról kerüli el Szolnokot. Az Állami Számvevőszéknek a Polgármesteri Hivatalban zajló vizsgálatairól tett említést, melyek a évi fejlesztésekhez kötődő állami források felhasználására, valamint az állami normatívák kezelésére irányulnak. A Bem József Szakközépiskola bővítésével, a beruházás alakulásával kapcsolatban problémák merültek fel, ezért vezetői szintű koordinációra kerül sor a folyamat szereplőinek, valamint a beruházásokért felelős tanácsnok részvételével. Elmondta, hogy a Képviselő-testületi döntésnek, valamint a Felügyelő Bizottság ajánlásának megfelelően eljártak a CESZOLG Kht. feladatainak átrendezése ügyében. A Szűcs-telep lakosai, valamint Simon Mihály képviselő úr beadványt fogalmaztak meg a MÁV vezetősége részére, melyben a településrész várossal való összeköttetését szorgalmazzák a vágányok alatti alagút-rendszer továbbépítésével. Dr. Czinege Imre országgyűlési képviselő úr tájékoztatta a Testületet arról, hogy 2004-ben hasonló tartalmú levéllel fordult a MÁV-hoz, kérte, hogy amennyiben az alagút-rendszer kiépítésére nem nyílik lehetőség, európai szintű, fogyatékosok által is használható felüljárót létesítsenek. Miniszteri tájékoztatás szerint 1 milliárdos költséggel jár a beruházás. A Képviselő-testület hozzájárulását kérte ahhoz, hogy egy lifttel felszerelt, nyugaton már használt felüljáró építése érdekében lobbizzon. A beszámoló elfogadását követően a Képviselő-testület megszavazta az ülés 32 napirendjét. Az ülésen a következő rendeletek születtek: a személyes gondoskodás keretében átmeneti gondozást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról; a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályainak módosításáról, valamint Cegléd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendeletek, melyek lapunkban kerülnek kihirdetésre. A Képviselő-testület elfogadta a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok évi teljesítéséről szóló értékelést, valamint Pálfi János kapitányságvezető úr beszámolóját a Ceglédi Rendőrkapitányság évi munkájáról. Megtárgyalták a Pest Megyei Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltségének vezetője által Cegléd város munkaerőpiaci helyzetéről - készített tájékoztatóját. Hozzájárultak a Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet évi címzett támogatási pályázatának benyújtásához. A képviselők határozatot hoztak arról, hogy április elsejétől a Mozgáskorlátozottak Otthonháza Alapítvány biztosítja a fogyatékos személyek támogató szolgálat keretében történő ellátását, valamint arról, hogy az Önkormányzat a nappali melegedő ellátására irányuló tevékenység végzését a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével kötendő szerződés útján biztosítja a továbbiakban. Egy korábbi döntésnek megfelelően megtárgyalták a Humán Szolgáltató Központ által a Hajléktalan Ellátás felülvizsgálatáról készített előterjesztést. A Városfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program tervezetét kiegészítésekkel, módosításokkal fogadták el, a szakbizottságok által történő újbóli megtárgyalást javasolva. Elfogadták a bizottságok rendelkezésére bocsátott évi költségvetési keretek felhasználásáról, valamint a Kék Újság, a Cegléd Rádió 88, a CLUB TV, valamint az Uránia Mozi évi költségvetési támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót. A Testület támogatta a többcélú kistérségi társulás megalakulását a Ceglédi Kistérségben, valamint tulajdonjog megtartása mellett térítésmentesen ingatlant biztosított a Budai úti Szabadidőközpont területén Székelyfalu megvalósításához. Az önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődést fejlesztő támogatására vonatkozó a Kossuth Művelődési Központ műszaki, technikai fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásáról hoztak határozatot. A szennyvízcsatorna hálózat bővítéséhez benyújtott pályázatokhoz szükséges önerő kiegészítéséről is döntöttek a képviselők. A testületi ülés további napirendi pontjai egyedi elbírálású ügyek voltak, illetve zárt ülésen kerültek megtárgyalásra. Aki bővebben kíván informálódni a Testület nyilvános ülésén elhangzottakról, az megtekintheti a jegyzőkönyv másolatát a Városi Könyvtárban. Jegyzői Iroda

2 2 Cegléd Város Önkormányzatának 8/2005. (III.31.) Ök. rendelete A személyes gondoskodás keretében átmeneti gondozást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról és alkalmazásának időpontjáról Cegléd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv- 92/B (1) bekezdés a.) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja Helyettes Szülői Hálózatának - intézményi térítési díja: Ft/hó - napi intézményi térítési díja: Ft/nap 2. Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja Helyettes Szülői Hálózatának (1) igénybe vétele ingyenes, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (2) igénybe vétele személyi térítési díj fizetésére kötelezett, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nagyobb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (3) A személyi térítési díj mértéke a) a család összjövedelmének 10%-a egy gyermek, b) a család összjövedelmének 15%-a két gyermek, c) a család összjövedelmének 20%-a három gyermek, d) a család összjövedelmének 25%-a háromnál több gyermek elhelyezése esetén. 3. Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja Hajléktalanok Átmeneti Szállása - intézményi térítési díja: Ft/hó - napi intézményi térítési díja: Ft/ nap 4. A személyi térítési díjat utólag, minden hónap 10. napjáig kell megfizetni. 5. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 31. Cegléd Város Önkormányzatának 10/2005. (III.31.) Ök. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/1999. (X. 1.) Ök. rendeletének módosításáról Cegléd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Cegléd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/1999. (X. 1.) Ök. rendelete (a továbbiakban: SzMSz.) 8. számú melléklete 3. pontjának 4. francia bekezdését az alábbiak szerint módosítja: Műszaki Iroda: 15 fő közszolgálati jogviszonyban; 6 fő munkaviszonyban (2) Cegléd Város Önkormányzata az SzMSz. 8. számú melléklete 4/d. pontját az alábbiakkal egészíti ki: d./ Műszaki Iroda - környezet-, természetvédelem - vízgazdálkodás - útfelügyelet - területfejlesztés, telekalakítás - építéshatósági ügyek - energia-felügyelet - munkavédelem; tűzvédelem (kapcsolt munkakör) - fakivágás - zaj-, rezgésvédelem - földrajzi név - műszaki nyilvántartások vezetése - közműtérképek kezelése - mezőgazdasági ügyek - mezőőri feladatok - közterület-felügyelet - közlekedés - beruházások előkészítése (intézményi, egyéb) - útkarbantartás - csapadékvíz elvezetés - köztisztasági tevékenység és műszaki ellenőrzés - érintésvédelem - egyéb zöldfelület kezelés - növényvédelem - szúnyog-és kullancsirtás - veszélyeztetett fák karbantartása - játszóterek, parkok karbantartása, üzemeltetése - szökőkutak karbantartása, üzemeltetése (3) Cegléd Város Önkormányzata az SzMSz. 8. számú melléklete 4/f. pontját az alábbiakkal egészíti ki: f./ Vagyongazdálkodási Iroda - lakás-, helyiség gazdálkodás - vagyonkataszter vezetése - portfolió kezelése - önkormányzati vállalkozások koordinálása - városi támogatások - önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása 2. Cegléd Város Önkormányzata az SzMSz. 1.. (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: Az önkormányzati képviselők nevét, képviselői jogállását a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. Cegléd Város Önkormányzata az SzMSz 28. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: (1) Az önkormányzati rendeletet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzat hivatalos lapjában, a Ceglédi Hírmondóban kell kihirdetni. (2) Azokban az esetekben, amikor a képviselő-testület az önkormányzati rendelet azonnali hatályba lépését rendeli el, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján legalább 2 napra történő kifüggesztéssel kell kihirdetni. 4. Cegléd Város Önkormányzata az SzMSz 40. (1) bekezdés b) pontját az alábbiak szerint módosítja: b) az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a bizottság korelnöke jogosult a bizottság ülését összehívni és vezetni. 5. (1) Jelen rendeletet a Ceglédi Hírmondóban kell kihirdetni. (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester A CEGLÉDI KASZINÓBAN április 6-án (szerdán) órai kezdettel KÖZÉRDEKŰ BESZÉLGETÉST TART SÓS JÁNOS polgármester úr

3 2005.március 31. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3 Cegléd Város Önkormányzatának 9/2005. (III.31.) Ök. rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 20/1999. (VII.16.) Ök. rendelet módosításáról 1. A rendelet 6. (2) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c.) az 5. (1) bekezdés a.), c.), e.) pontban felsorolt támogatási formák odaítélése. 2. A rendelet 22. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A támogatásra jogosultak körét és jogszabályi feltételeit az Sztv. 50. (1) és (3) bekezdése szabályozza. 3. (1) E rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 20/1999. (VII.16.) Ök. rendelet 5. (1) bekezdésének d.) pontja hatályát veszti. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester FELHÍVÁS tanköteleskorú gyermekek általános iskolába történő beíratására A 2005/2006. tanévben általános iskolai tanulmányaikat megkezdő gyermekek beiratkozása a közoktatásról szóló LXXIX. tv. 6. (2), valamint a 11/1994. (IV.8.) MKM rendelet 16. (1) bekezdésének értelmében Cegléd Város valamennyi általános iskolájában április 14-én és 15-én történik, naponta 8-18 óráig. Tankötelessé válik az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, és május 31-ig betölti a 6. életévét. A szülő kérésére beíratható az a gyermek is, aki a 6. életévét december 31-ig tölti be. A beiratkozáshoz szükséges: - a szülő ( gondviselő ) személyi igazolványa; - a gyermek születési anyakönyvi kivonata; - a gyermek egészségügyi törzslapja; - óvodai szakvélemény. A beiratkozó 1. osztályosok hitoktatásra történő jelentkezése is a beíratás napján történik. Cegléd, március 11. Dr. Balogh Edit sk. jegyző EBZÁRLAT Értesítem a város lakosságát, hogy a kerületi főállatorvos rókák és egyéb vadon élő ragadozók orális immunizálásának elrendelése miatt - a következőképpen határozott: Cegléd város teljes közigazgatási területét április 04-től május 06-ig ebzárlat alá helyezem. Az ebzárlat idején: - Kutyát, macskát elzárva kell tartani, - Ebet tartási helyéről pórázon vezetve, szájkosárral lehet közterületre kivinni, -Tilos a közigazgatási területről állatorvosi vizsgálat, engedély nélkül húsevő állatot kivinni. Rendeltetés szerinti foglalkoztatásának idejére mentesek a korlátozás alól: -a vadászebek, a fegyveres erők és testületek ebei, -a pásztorebek (de foglalkoztatni azokat csak szájkosárral szabad) A szabadon hagyott eb és macska befogásra és leölésre kerül! A szervezett eboltások a zárlati időszak alatt zavartalanul folytatódnak. Cegléd, március 19. Dr. Balogh Edit jegyző VÁLTOZÁS az okmányirodai eljárási illeték megfizetésének módjában Az okmányirodáknál kezdeményezett illetékköteles eljárások illetékét április elsejétől kizárólag készpénz-átutalási megbízáson (sárga csekk) lehet megfizetni. Az illetékbélyeg-hamisítások visszaszorítása érdekében tett kormányzati intézkedések egyik elemeként kerül sor az illetékfizetés módjának megváltoztatására. A Magyar Államkincstár Eljárási illetékbeszedési számla megnevezésű készpénz-átutalási megbízás (sárga csekk) az okmányirodában, valamint valamennyi postahivatalban hozzáférhető. A postahivatalban az illeték nyomban le is róható. Az eljárási illeték megfizetését a feladóvevény igazolja, ezt az eljárás megindításakor az okmányiroda ügyintézőjének kell bemutatni. A április elsejét követően tévesen a beadványra ragasztott illetékbélyeg értékét a lakóhely szerinti illetékhivatal visszatéríti. A változás kizárólag az okmányirodai eljárási illetékre vonatkozik, más hatóságnál kezdeményezett eljárás illetékét április elsejét követően is illetékbélyeggel kell megfizetni. Eljárási illetékek: Forgalmi engedély: Törzskönyv: Vezetői engedély: Ft Ft Ft Útlevél: 5 év érvényességi időre: Ft 10 év érvényességi időre: Ft 18 éves korig és 70 év felett: Ft Lakcímigazolvány pótlása: Ft Személyi igazolvány: állandó személyi igazolvány: Ft Ideiglenes személyi igazolvány: Ft Vállalkozói igazolvány: első vállalkozói igazolvány kiadása: Ft Vállalkozói igazolvány adatainak módosítása: Ft. Vállalkozói igazolvány pótlása: Ft

4 4 CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 31. Cegléd Város Önkormányzata a módosított 33/2000.(XII.8.) számú rendelete alapján 5 év időtartamra történő bérbeadásra meghirdeti a 1.) Cegléd, Jászberényi út 11. VI. em. 3. sz. alatti 2 szoba összkomfortos bérlakást A lakás alapterülete: 52 m 2 A lakás lakbére: Ft/hó A lakás megtekintésének időpontja: április 6. (szerda) de. 10:00 11:00-ig. 2.) Cegléd, Jászberényi út 7. VI. em. 1. sz. alatti 2 szoba, összkomfortos bérlakást A lakás alapterülete: 52 m 2 A lakás lakbére: Ft/hó A lakás megtekintésének időpontja: április 6. (szerda) de. 11:00 12:00-ig. 3.) Cegléd, Kossuth F. u. 52. I. lh. VI. em. 16. sz. alatti 1+2 félszoba összkomfortos bérlakást. A lakás alapterülete: 62 m 2. A lakás lakbére: Ft/hó A lakás megtekintésének időpontja: április 6. (szerda) du. 13:00 14:00-ig. HIRDETMÉNY A bérbeadás feltételei: Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás annak a nagykorú magyar állampolgárnak, továbbá annak az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltnak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személynek adható bérbe, aki: legalább két éve Cegléd Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a városban lakik; a kérelem benyújtásától visszamenőlegesen számítva tíz éven belül közte és az önkormányzat között lakásbérleti szerződés nem szűnt meg, továbbá jogerős hatósági, vagy bírósági határozat értelmében nem minősült önkényes beköltözőnek; a vele együtt költöző családban az egy főre jutó nettó havi jövedelem a kérelem benyújtásakor nem alacsonyabb a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj-minimum ( Ft) 70%-ánál, de nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét egyedülálló pályázó esetén a háromszorosát; ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY az együtt költözők tulajdonában nincs jelentős értékű ingó és ingatlan vagyon; a lakás bérbeadására pályázatot nyújtott be. A lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a pályázatokat írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához. (I. em. 25. szoba) A pályázat benyújtási határideje: április 15-én 12 óra A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyes adatait és személyes körülményeit (pontos lakcím), a kiírásban szereplő feltételek fennállásának igazolását (jövedelemigazolás). A bérlő személyéről a Képviselő-testület májusi ülésén dönt. Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse. Bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (fsz. 11. szoba) vagy az ös telefonszámon Dobos Lászlónénál lehet kérni. Vagyongazdálkodási Iroda Felhívás! Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történő értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokat : 1./ Cegléd belterület 8480/2 hrsz-ú lakóház udvar megnevezésű m 2 nagyságú a valóságban Cegléd, Külső-Kátai út 2. szám alatt található ingatlanát. A Kovács-kastély néven ismert felépítmény hasznos alapterülete 332 m 2. Az ingatlan üres állapotban történő átadása a szerződéskötéssel egyidőben. Kikiáltási ár: 20,0 - MFt, ebből felépítmény 11,6 - MFt, telekár 8,4 - MFt. 2./ Cegléden az Újváros szélen - a Nyár utca és a Forgács utca között - lévő, egy darab 810 m2 nagyságú építési telket. Az építési telkek jelentős feltöltést igényelnek. Kikiáltási ár: 800.-Ft/m % ÁFA 3./ Cegléden a Kőrösi úton a korábbi VOLÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/3 hrsz-ú 5 ha m 2 nagyságú gyep (legelő) megnevezésű területet. Kikiáltási ár: Ft/m 2 4./ Cegléden a Kőrösi úton - az Új köztemető felüli oldalon - a Cegléd belterület 5731/4 hrsz-ú ingatlanból az úttal párhuzamosan m2 nagyságú területet. Az ingatlan értékesítése esetén a terület megosztási költsége és a mezőgazdasági területből történő kivonása a vevő feladata. Kikiáltási ár: Ft/m 2 Az árverés ideje: április 19. (kedd de: 10,00 óra). Helye: Városháza Kisterme. A pályázók regisztrálása és a 10 %-os pályázati biztosíték befizetése: április 19.- én 9.00-tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda (I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés előtt az ingatlan kikiáltási ár 10%-ának megfelelő összegű pályázati biztosíték (bánatpénz) letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselői az árverés előtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. (A bánatpénz a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül.) Az árverés nyertesével szerződéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy öszszegben történő kiegyenlítésével egyidejűleg történik. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad Hornyák Imre a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. Vagyongazdálkodási Iroda A Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Önkormányzati Vállalat felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Pest megyében megjelent tudomásuk szerint egy olyan vállalkozás (EGO Méréstechnika Kft. Debrecen), aki égéstermék mérésével foglalkozik. A lakossági telefonokból egyértelműen kiderül, hogy a lakosság ezt a fajta szolgáltatást összekeveri a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatással. A nevezett Kft. CO és CO 2 mérését vállalja a tüzelőberendezéseknél, de ez nem helyettesíti a kéményseprőt. A Méréstechnika Kft. nem kötelező szolgáltatást végez, és annak igénybevétele független a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatástól. Aki saját megnyugtatása érdekében megrendeli a Méréstechnika Kft. szolgáltatását, a készülékéről kap információt, de nem a kéményről. A kémények ellenőrzése kötelező, ezt nem helyettesíti semmilyen másfajta mérés, ehhez a Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Önkormányzati Vállalat rendelkezik jogosítvánnyal. Filó András a Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Önkormányzati Vállalat igazgatója

5 2005.március 31. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5 Cegléd Város Önkormányzat Egészségügyi Bizottságának Szakmai Programja évre EGÉSZSÉG ÉVTIZEDÉNEK JOHAN BÉLA NEMZETI PROGRAMJA alapján I. FEJEZET Egészségfejlesztési Programok a gyermek és ifjúsági korosztály számára, az egészséget támogató iskolák rendszere. Cél: - növekedjen a születéskor várható élettartam - a család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés kiemelkedő színterévé Feladat: A.)a családban Az egészséges megszületésért B.)iskolaegészségügyi szolgálat C.)egészségnevelés és felvilágosítás, célcsoport: óvodás korúak, általános iskolás korúak, középiskolás korúak Módszer: a.) - családtervezés szerepe védőnő, szakorvos, terhesgondozás korszerűsítése, - prevenciós szemlélet előtérbe helyezése b.) - iskolaorvosi rendelő biztosítása, felszerelése - normatív iskolaegészségügy (óvodás korúak, általános iskolások) - fő foglalkozású iskolaegészségügyi szolgálat (középiskolások, kollégium) - az iskolaegészségügyi szolgálat és az iskolai személyzet (gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő szervező) közötti kommunikáció fejlesztése c.) - a 28/2000 (IX. 21.) OM rendelet érvényesítése a nevelési tervek kidolgozásánál, végrehajtásánál II. FEJEZET Idősek egészségi állapotának javítása Cél: az életminőség javítása Feladat:- az önellátásra törekvés elősegítése - az alapellátási szolgálatban tanítani kell az időskorúak sajátos egészségi problémáit III. FEJEZET Az egészséges életmód programjai, az emberi egészség rizikófaktorainak csökkentése Cél: - a dohányzás, alkoholfogyasztás csökkentése, a drogprenvenció. Feladat: A.)egészséges táplálkozás elterjesztése Cél: táplálkozással kapcsolatos betegségek gyakoriságának csökkentése. Feladat: Az egészséges táplálkozás a családban kezdődik - közétkeztetés fejlesztése B.)aktív testmozgás (munkahelyi akciók) Menjünk lépcsőn lift helyett! Mozogj egér nélkül is! Munkahelyi sportpéntek Mozgó percek és mozgó testek akció C.)környezet-egészségügyi akcióprogram parlagfű irtás fontossága Feladat: óvodától a középiskoláig a tájékoztatási formák bővítése, parlagfű mentesítő hét (június utolsó hete) D.)drogprevenció önismereti és személyiségfejlesztő tréningek szervezése, hatékony konfliktus megoldási technikák, kommunikációs technikák, kínálási-, visszautasítási technikák, stressz kezelési technikák, értékfejlesztő technikák oktatása IV. FEJEZET Az elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosság megelőzése A.) Cél: a koszorúér és agyérbetegségek okozta megbetegedések, halálozások visszaszorítása. Feladat: primerprevenció egészséges életmód, helyes étkezési szokások, rendszeres testmozgás. Akciók: - minden orvos-beteg találkozás során kerüljön felismerésre a magas vérnyomás, a dohányzás és az elhízás - a háziorvosi rendelőkben szív és érrendszeri rizikó táblázat használatba vétele - szűrési,- prevenciós stratégiák kidolgozása lakossági célcsoportok számára a már meglévő adatbázisokra támaszkodva B.)Daganatos megbetegedések visszaszorítása Cél: daganatos halálozások növekvő trendjének megállítása Feladat: onkológiai éberség az alapellátásban. Akciók: - alapellátási irányelv, vizsgálati protokoll bevezetése a szájüreg átvizsgálására C.)Mentális betegségek megelőzése egészségtudat, egészség, mint érték D.)Mozgásszervi betegségek csökkentése Feladat: - általános iskolás korú gyerekek között scoliosis, kyphosis, tartáshibák szűrése - lúdtalpszűrés éves korban tartásjavító gyakorlatok (primerprevenció) - csonttömeg növelés (életmód gyakorlatok) E.)AIDS prevenció Cél: csökkenjen a HIV okozta új fertőzések száma Feladat: az iskolákban az egészségnevelés részeként családi életre nevelési ismeretek oktatása, elősegítve a fiatalok értékrendjének, személyiségének fejlődését, felelős szexuális és drog elkerülő magatartás kialakítását. V. FEJEZET Az egészségügyi és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése az egészségi állapot javítása érdekében A.)Népegészségügyi szűrővizsgálatok Cél: a célzott és szervezett szűrővizsgálatokon való nagyobb arányú lakossági részvétel elősegítése. Feladat: az emlőrák szűrés, méhnyakrák szűrés, vastagbélrák szűrés, tüdőszűrés népszerűsítése. B.)Ellátásfejlesztés - alapellátás Feladat:a háziorvos és szakorvos közötti kommunikáció fejlesztése (kritikus pontok, beutalási rend) - az ellátás különböző területein (pl. mentés, házigondozás, házi szakápolás) dolgozó egészségügyi személyzet szemléletének, magatartásának befolyásolása a minél korábban befejezett ellátás érdekében Feladat: a beteg kockázatának csökkentése, az életesély növelésére, a technikai felszereltség elősegítése (balesetek, akut szív-, érrendszeri megbetegedések ellátása, stb.) C.)Az ellátó intézmények: háziorvosi rendelő, kórház, szociális otthon, páciens-kliens barát környezet megteremtése A Pest megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás Ceglédi Kerületi Főállatorvosa AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI SZERVEZETT VÉDŐOLTÁSÁT ÉS FÉREGTELENÍTÉSÉT Cegléd városában az alábbi ütemezésben rendelte el: A védőoltásra elő kell vezetni minden 2005-ben még nem oltott, 3 hónapnál idősebb ebet. A csoportos oltás időpontja helye április Bem Sporttelep bejárat április Törteli út Hartyányi tanya április Pesti út Kovács tanya április K-Budai út Kámán u.-erdészsarok(róka kocsma) április Dohány utcai garázsok április I. PÓTOLTÁS Alszegi út-oroszlán u. sarok április Örkényi út herceg tanya április II. PÓTOLTÁS Vásártér Az eboltás díja Ft, a féregtelenítés díja: 100-tól 500-Ft-ig terjed ( a kutya testtömegétől függően), melyet az oltás helyszínén kell készpénzben kifizetni. Kérjük, hogy az előző évi oltási igazolásokat az elővezető hozza magával! Az ebeket fékezve, szájkosárral ellátva, pórázon kell oltásra vezetni. A veszettségi esetek elkerülése érdekében minden 3 hónapos kor fölötti ebet veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni. Az oltatlan ebet le kell öletni, emellett a tulajdonos Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A torlódások elkerülése végett kérjük megértő közreműködésüket!

6 6 CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 31. PÁLYÁZAT TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉRE Cegléd Város Önkormányzatának Idegenforgalmi és Marketing Bizottsága pályázatot hirdet az idegenforgalmi és marketing keretből elnyerhető támogatásra. A rendelkezésre álló keret összesen Ft. PÁLYÁZNI LEHET: Cegléd város turisztikai életét élénkítő tevékenységekre, különösen: -gyógy- és wellness programok, -bor és gasztronómiai rendezvények, -kiállítások, vásárok szervezése, -aktív turizmus: kerékpározás, horgászat, vadászat, lovaglás, -nyomtatott és elektronikus marketing eszközök készítése, -népi kézműves tevékenységek megjelenítése, -turisztikai szempontból jelentős alkotóműhelyek tevékenységének bemutatása, -karácsonyi betlehemes játékok megrendezése. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: május 3. kedd 14 óra. Az eredményről minden nyertes pályázót írásban értesítünk. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 1./ Pályázatot nyújthat be: ceglédi lakhelyű, vagy Cegléden dolgozó magánszemély, ceglédi székhelyű vagy a tevékenységét Cegléden végző társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, a ceglédi székhelyű költségvetési szervek. 2./ Az egyéni vállalkozók vállalkozói igazolványuk fénymásolatának, a jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok cégkivonat (30 napnál nem régebbi) és aláírási címpéldány csatolására kötelesek. Alapítványok, egyesületek az aláírási címpéldány, az alapító okirat csatolására és a nyilvántartási számuk közlésére kötelesek. 3./ A benyújtott pályázatoknak kötelezően tartalmaznia kell a támogatás kifizetésének kért ütemezését. 4./ Érvénytelen annak a pályázónak a pályázata, aki: Cegléd Város Önkormányzatának Idegenforgalmi és Marketing Bizottsága pályázatot hirdet rendezvények támogatására elkülönített keretéből. A rendelkezésre álló keret összesen: Ft. PÁLYÁZNI LEHET: Cegléd város turisztikai és kulturális életét élénkítő rendezvények támogatására, különösen: - kulturális rendezvények történelmi múlt, - szomszédos országaink, különös tekintettel a testvérvárosok és partnervárosok kultúrájának megismerése és megismertetése - folklór estek. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: május 3. kedd 14 óra. Az eredményről minden nyertes pályázót írásban értesítünk. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 1./ Pályázatot nyújthat be: ceglédi lakhelyű, vagy Cegléden dolgozó magánszemély, ceglédi székhelyű vagy a tevékenységét Cegléden végző társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, a ceglédi székhelyű költségvetési szervek. 2./ Az egyéni vállalkozók vállalkozói igazolványuk fénymásolatának, a jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok cégkivonat (30 napnál nem régebbi) és aláírási címpéldány csatolására kötelesek. Alapítványok, egyesületek az aláírási címpéldány, az alapító okirat csatolására és a nyilvántartási számuk közlésére kötelesek. 3./ A benyújtott pályázatoknak kötelezően tartalmaznia kell a támogatás kifizetésének kért ütemezését. 4./ Az odaítélt támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó a jogszabályi előírásoknak megfelelően, igazolt módon köztartozással ne rendelkezzen. 5./ A pályázatok elbírálása várhatóan május 17. kedd 6./ A bizottsági döntés pályázókkal történő közléséről a Jegyző gondoskodik, ezzel egyidejűleg az önkormányzat nevében a kifizetéshez szükséges megállapodásokat elkészíti. 7./ a./ A kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról a támogatott köteles elszámolni. E kötelezettségének az összeg felhasználását követően, de legkésőbb a tárgy évet követő január 31-ig írásban köteles eleget tenni a Jegyzőnek. b./az elszámolásokat a Jegyzőnek kell benyújtani a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok bemutatása mellett. 8./ A pályázaton nyert összeg utalásáról, ill. kifizetéséről a pályázatban és a megállapodásban megjelölt időpont alapján, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának munkatársai gondoskodnak. 9./A pályázatokat zárt borítékban TURISZTIKAI RENDEZVÉNY felirattal kell benyújtani. 10./ A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 11./ További felvilágosítás, valamint a pályázati adatlap beszerezhető a Tourinform Irodában. (Cegléd, Kossuth tér 1. Tel.: , ; Tel./fax: ). A pályázatok személyesen adhatók le a Tourinform Irodában. (Cegléd, Kossuth tér 1. Tel.: ; Tel./fax: ) A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a oldaláról. Cegléd, március 16. IDEGENFORGALMI ÉS MARKETING BIZOTTSÁG PÁLYÁZAT CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ALAPÍTOTT IDEGENFORGALMI KERETRE az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a tényt a bizottság megállapította, illetve az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel, és ezt a tényt a bizottság megállapította. 5./ Az odaítélt támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó a jogszabályi előírásoknak megfelelően, igazolt módon köztartozással ne rendelkezzen. 6./ A pályázatok elbírálása várhatóan május 17. kedd 7./ A bizottsági döntés pályázókkal történő közléséről a Jegyző gondoskodik, ezzel egyidejűleg az önkormányzat nevében a kifizetéshez szükséges megállapodásokat elkészíti. 8./ a./ A kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról a támogatott köteles elszámolni. E kötelezettségének az összeg felhasználását követően, de legkésőbb a tárgy évet követő január 31-ig írásban köteles eleget tenni a Jegyzőnek. b./az elszámolásokat a Jegyzőnek kell benyújtani a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok bemutatása mellett. 9./ A pályázaton nyert összeg utalásáról, ill. kifizetéséről a pályázatban és a megállapodásban megjelölt időpont alapján, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának munkatársai gondoskodnak. 10./A pályázatokat zárt borítékban IDE- GENFORGALMI PÁLYÁZAT felirattal kell benyújtani. 11./ A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 12./ További felvilágosítás, valamint a pályázati adatlap beszerezhető a Tourinform Irodában. (Cegléd, Kossuth tér 1. Tel.: ; Tel./fax: ). A pályázatok személyesen adhatók le a Tourinform Irodában. (Cegléd, Kossuth tér 1. Tel.: ; Tel./fax: ) A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a oldaláról. Cegléd, március 16. IDEGENFORGALMI ÉS MARKETING BIZOTTSÁG

7 2005.március 31. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7 PÁLYÁZAT CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ALAPÍTOTT SZOCIÁLIS KERETRE Cegléd Város Önkormányzatának Népjóléti és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet a Szociális keretből elnyerhető támogatásra. Pályázni lehet: A évben megvalósítandó szociális célú programokra, akciókra, rendezvényekre és eseményekre, amelyekkel elsősorban hátrányos helyzetű családoknak, gyermekcsoportoknak, megváltozott élethelyzetű csoportoknak, időseknek nyújtanak segítséget. A pályázatok beadási határideje: április 30. A pályázónak pályázati adatlapot kell kitöltenie, melyhez kérjük a pályázati téma összegzését. A pályázati adatlap beszerezhető: Cegléd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Tel.: A pályázatokat a fenti címre kérjük benyújtani. A beérkezett pályázatokat a Népjóléti és Szociális Bizottság a soron következő ülésén tárgyalja meg, melynek eredményéről minden pályázót értesítünk. A nyertes pályázókkal megállapodást kötünk. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó a jogszabályi előírásoknak megfelelően, igazolt módon köztartozással ne rendelkezzen. A pályázaton elnyert támogatás elszámolásának határideje: január 31. A pályázati kiírás és az adatlap letölthető Cegléd Város Hivatalos Honlapja oldalán Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel köszönöm mindenkinek, akik szeretett, felejthetetlen emlékű Társam TÓSZEGI MIKLÓS fájdalmát a kórházban enyhítették. Köszönöm a búcsúztatásán megjelent barátoknak, tisztelőinek az együttérző lelki vigaszt, a szeretet virágait, a lelki üdvéért felajánlott szentmisét és minden egyéb segítséget. Cegléd, március 20. Bíró Ferencné és családja PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ALAPÍTOTT EGÉSZSÉG-MEGŐRZÉSI KERETRE Cegléd Város Önkormányzatának Egészségügyi Bizottsága PÁLYÁZATOT HIRDET az egészség-megőrzési keretből elnyerhető támogatásra. Pályázatot nyújthat be: ceglédi lakhelyű, vagy Cegléden dolgozó magánszemély, ceglédi székhelyű vagy tevékenységét Cegléden végző társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, ceglédi székhelyű költségvetési szervek az Egészségügyi Bizottság szakmai programjában megadott pályázati célokra. A pályázatok beadási határideje:2005. április 15. (péntek) 14 óra. A pályázattal együtt pályázati adatlapot is ki kell tölteni a pályázónak. Az adatlap melléklete:a pályázó által leírt részletes programtervezet a pályázott célnak megfelelően. A pályázati adatlap és az Egészségügyi Bizottság szakmai programja beszerezhető: Cegléd Város Polgármesteri Hivatal Humán Irodájában 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. I. em Tel.: 53/ ; Fax: 53/ A pályázatok beadását is ugyanerre a címre kérjük. Az alaki és formai hibás pályázatot a bizottság nem fogadja el. A pályázatok elbírálása várhatóan május 31-ig történik, melynek eredményéről minden pályázót értesítünk. A pályázatokkal kapcsolatos részletes szabályozást Cegléd Város Önkormányzatának 5/2004. (III. 4.) sz. rendelete tartalmazza. A nyertes pályázóval az önkormányzat a pályázati cél megvalósítására megállapodást köt. A pályázaton kapott támogatás elszámolási határideje január 31. Egészségügyi Bizottság A pályázati tájékoztató, a pályázati adatlap és az Egészségügyi Bizottság szakmai programja letölthető a és a palyazatok oldaláról. CEGLÉDI GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE ÁPRILIS Kossuth Gyógyszertár C., Gubody u. 17. Schulek Gyógyszertár C., Kőrösi út 51. Tel.: , Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u. 14. Teleki u. és Rákóczi u. sarok Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u. 22. Kígyó Patika C., Táncsics M. u. 1. Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Szent Anna Gyógyszertár C., Kőrösi út 11.

8 8 CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 31. HÍREK, ESEMÉNYEK 1. sz. vk. Farkas Márta minden hónap első hétfője óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 2. sz. vk. Dr. Horváth Géza minden páros hét péntek, óra a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 3. sz.vk. Sallay Ferenc minden hónap első hétfőjén óra között a Malom téri óvodában (Malom tér 1.) 5. sz. vk. Tóth Géza minden hónap első hétfőjén óráig a Közgazdasági Szakközépiskolában. 6. sz. vk. Giba István páros héten szerdán óráig a Polgármesteri Hivatalban. 7. sz. vk. Fehér István minden hónap második szerda, óráig a Polgármesteri Hivatal I/19. sz. szobájában. 8. sz. vk. Simon Mihály minden hónap első hétfőjén óra között a Fűtőház utcai Óvodában. 9. sz. vk. Keszthelyi Ferenc minden hónap második keddje, óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Képviselői fogadóórák* 10. sz. vk. ifj. Károly Ferenc minden hónap elsõ keddjén, óráig a Nyár u. 9. sz. alatt. 11. sz. vk. Nagy Lajos minden hónap első hétfőjén óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 12. sz. vk. Király István minden hónap első hétfőjén óráig Várkonyi István u. 41., a Király Kft.-nél. 13. sz. vk. Dr. Endrődi Tamás fogadó órája minden hónap 4. keddje ig az Egyesített Szociális Intézményben. 14. sz. vk. Gőz Sándor a Külső-Budai úti lakosok számára minden hónap utolsó csütörtökén óra között a Külső-Budai úti általános iskolában; a Budai út, Pesti út, Czifrakert lakosainak bármikor telefonon: Dr. Horváth Tiborné minden hónap első szerdája óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Márkus János minden hónap utolsó hétfőjén óráig a Szabadság tér 5. sz. alatt a Városvédő irodában tartja fogadó óráját. Dr. Kecskeméti Mihály minden hónap első keddjén óráig az Alkotmány u. 1. sz. alatt. * A lapzárta időpontjáig ismert fogadóórák *** Dr. Csáky András országgyűlési képviselő minden hónap utolsó pénteken 8-10 óráig a Városháza I. em. 19. sz. szobájában tartja fogadóóráját. Helyi megbízottja, dr. Illanicz György minden héten csütörtökön délelőtt 9-11 óráig a Városháza I. em. 19. szobában tart fogadóórát. *** Dr. Czinege Imre országgyűlési képviselő fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén óráig tartja a Városháza I. em. 19. sz. szobájában. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Tájékoztató a április havi vásárok időpontjairól Abony április 02. szombat OÁV Cegléd április 05. kedd OÁV április 17. vasárnap OÁKV Dabas április10. vasárnap OÁKV Fülöpszállás április 09. szombat OÁKV Jászberény április 09. szombat OÁKV Lajosmizse április 03. vasárnap OÁKV Nagykőrös április 24. vasárnap OÁKV Ónod április 07. csütörtök OÁKV Tiszakécske április17. vasárnap OÁKV Tura április 06. szerda OÁKV C H A városi önkormányzat lapja Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján példányban. Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Sós János Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár rajza

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 4. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester úr a Képviselõ-testület április 28-ai ülésén

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 3. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. március 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

Fél milliárd csapadékvíz-elvezetésre

Fél milliárd csapadékvíz-elvezetésre Nagy László Lázár grafikája A V Á R O S I Ö N KO R M Á N Y Z AT L A P JA H XX. évfolyam 1. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2009. február 2. 486 millió forintot nyert a város a Belterületi csapadékvíz-elvezetés

Részletesebben

EGLÉDI HÍRMONDÓ. Hagyja személyi jövedeladója 1%-át Cegléden! Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai? A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

EGLÉDI HÍRMONDÓ. Hagyja személyi jövedeladója 1%-át Cegléden! Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai? A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI HÍRMONDÓ Nagy László Lázár grafi kája XVIII. évfolyam 1. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. január 25. Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai?

Részletesebben

Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

Cegléd város honlapja: www.cegled.hu C A V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T L A P J A EGLÉDI HÍRMONDÓ Nagy László Lázár grafikája XXI. évfolyam 6. szám Pályázni csak akkor, és arra lehet, amikor van aktuális pályázati kiírás, és az abban

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXVI. évfolyam 6. szám 2015. június 1. 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden Több mint 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden szeméttel.

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

Helyi pályázatok vállalkozóknak

Helyi pályázatok vállalkozóknak A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XIX. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2008. június 2. ÚJ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND A VÁROSHÁZÁN! TÁJÉKOZTATÓ A(Z) 12. OLDALON!

Részletesebben

Kerékpárúton a fürdőbe?

Kerékpárúton a fürdőbe? VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 9. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Kerékpárúton a fürdőbe? Cegléd Város Önkormányzatának bevételeit évről évre döntően az

Részletesebben

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva 2012. február 14-i bizottsági ülés: határozati javaslat módosítás 1./ 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 7 igen szavazattal elfogadva a módosításokkal 2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 11. szám 2011. május 26. V. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(III.25.) KT, a 9/2009.(V.15.) KT, a 16/2009.(VII.10.) KT, a 22/2009.(X.05.) Kt, és a 25/2009.(X.05.) KT rendeletével és a 3/2010.(III.16.) Kt, a

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát

Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXIV. évfolyam 9. szám 2013. december 2. HAZATÉRT A LEGENDA Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát Kívánságának megfelelően szülővárosában, Cegléden

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 938. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 3985. oldal

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész

NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész 1 NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Nyíribrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben