ÖNKORMÁNYZATI HÍREK március 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2005. március 31."

Átírás

1 C H Nagy László Lázár grafikája A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVI. évfolyam 3. szám Cegléd város honlapja: március 31. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester úr a Képviselő-testület március 24-ei ülésén az alábbiakban számolt be a két ülés között eltelt időszak eseményeiről: A honvédségi ingatlanok közül a Bem pálya, a volt Tiszti klub, valamint a Tiszti lakótelep tömbbelsőjének átadási dokumentuma a város birtokában van, melyek hasznosítási módjáról a Képviselő-testület hamarosan dönt. Elmondta, hogy a Nemzeti Autópálya Rt.- vel tárgyalásokat folytatott a 4-es főút négy nyomsávossá tétele ügyében. A körforgalom és a ceglédberceli csomópont közötti szakasz átalakítását az Állami Közútkezelő bonyolítja, az ütemezésről a megyei igazgatóval a napokban tárgyalnak. Tájékoztatást adott arról, hogy a 4-es autópálya gyorsforgalmi úttá történő átépítése autópálya minőségben készül el a ceglédi körforgalomtól az abonyi elkerülő úttal együtt, amely északról kerüli el Szolnokot. Az Állami Számvevőszéknek a Polgármesteri Hivatalban zajló vizsgálatairól tett említést, melyek a évi fejlesztésekhez kötődő állami források felhasználására, valamint az állami normatívák kezelésére irányulnak. A Bem József Szakközépiskola bővítésével, a beruházás alakulásával kapcsolatban problémák merültek fel, ezért vezetői szintű koordinációra kerül sor a folyamat szereplőinek, valamint a beruházásokért felelős tanácsnok részvételével. Elmondta, hogy a Képviselő-testületi döntésnek, valamint a Felügyelő Bizottság ajánlásának megfelelően eljártak a CESZOLG Kht. feladatainak átrendezése ügyében. A Szűcs-telep lakosai, valamint Simon Mihály képviselő úr beadványt fogalmaztak meg a MÁV vezetősége részére, melyben a településrész várossal való összeköttetését szorgalmazzák a vágányok alatti alagút-rendszer továbbépítésével. Dr. Czinege Imre országgyűlési képviselő úr tájékoztatta a Testületet arról, hogy 2004-ben hasonló tartalmú levéllel fordult a MÁV-hoz, kérte, hogy amennyiben az alagút-rendszer kiépítésére nem nyílik lehetőség, európai szintű, fogyatékosok által is használható felüljárót létesítsenek. Miniszteri tájékoztatás szerint 1 milliárdos költséggel jár a beruházás. A Képviselő-testület hozzájárulását kérte ahhoz, hogy egy lifttel felszerelt, nyugaton már használt felüljáró építése érdekében lobbizzon. A beszámoló elfogadását követően a Képviselő-testület megszavazta az ülés 32 napirendjét. Az ülésen a következő rendeletek születtek: a személyes gondoskodás keretében átmeneti gondozást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról; a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályainak módosításáról, valamint Cegléd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendeletek, melyek lapunkban kerülnek kihirdetésre. A Képviselő-testület elfogadta a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok évi teljesítéséről szóló értékelést, valamint Pálfi János kapitányságvezető úr beszámolóját a Ceglédi Rendőrkapitányság évi munkájáról. Megtárgyalták a Pest Megyei Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltségének vezetője által Cegléd város munkaerőpiaci helyzetéről - készített tájékoztatóját. Hozzájárultak a Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet évi címzett támogatási pályázatának benyújtásához. A képviselők határozatot hoztak arról, hogy április elsejétől a Mozgáskorlátozottak Otthonháza Alapítvány biztosítja a fogyatékos személyek támogató szolgálat keretében történő ellátását, valamint arról, hogy az Önkormányzat a nappali melegedő ellátására irányuló tevékenység végzését a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével kötendő szerződés útján biztosítja a továbbiakban. Egy korábbi döntésnek megfelelően megtárgyalták a Humán Szolgáltató Központ által a Hajléktalan Ellátás felülvizsgálatáról készített előterjesztést. A Városfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program tervezetét kiegészítésekkel, módosításokkal fogadták el, a szakbizottságok által történő újbóli megtárgyalást javasolva. Elfogadták a bizottságok rendelkezésére bocsátott évi költségvetési keretek felhasználásáról, valamint a Kék Újság, a Cegléd Rádió 88, a CLUB TV, valamint az Uránia Mozi évi költségvetési támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót. A Testület támogatta a többcélú kistérségi társulás megalakulását a Ceglédi Kistérségben, valamint tulajdonjog megtartása mellett térítésmentesen ingatlant biztosított a Budai úti Szabadidőközpont területén Székelyfalu megvalósításához. Az önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődést fejlesztő támogatására vonatkozó a Kossuth Művelődési Központ műszaki, technikai fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásáról hoztak határozatot. A szennyvízcsatorna hálózat bővítéséhez benyújtott pályázatokhoz szükséges önerő kiegészítéséről is döntöttek a képviselők. A testületi ülés további napirendi pontjai egyedi elbírálású ügyek voltak, illetve zárt ülésen kerültek megtárgyalásra. Aki bővebben kíván informálódni a Testület nyilvános ülésén elhangzottakról, az megtekintheti a jegyzőkönyv másolatát a Városi Könyvtárban. Jegyzői Iroda

2 2 Cegléd Város Önkormányzatának 8/2005. (III.31.) Ök. rendelete A személyes gondoskodás keretében átmeneti gondozást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról és alkalmazásának időpontjáról Cegléd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv- 92/B (1) bekezdés a.) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja Helyettes Szülői Hálózatának - intézményi térítési díja: Ft/hó - napi intézményi térítési díja: Ft/nap 2. Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja Helyettes Szülői Hálózatának (1) igénybe vétele ingyenes, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (2) igénybe vétele személyi térítési díj fizetésére kötelezett, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nagyobb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (3) A személyi térítési díj mértéke a) a család összjövedelmének 10%-a egy gyermek, b) a család összjövedelmének 15%-a két gyermek, c) a család összjövedelmének 20%-a három gyermek, d) a család összjövedelmének 25%-a háromnál több gyermek elhelyezése esetén. 3. Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja Hajléktalanok Átmeneti Szállása - intézményi térítési díja: Ft/hó - napi intézményi térítési díja: Ft/ nap 4. A személyi térítési díjat utólag, minden hónap 10. napjáig kell megfizetni. 5. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 31. Cegléd Város Önkormányzatának 10/2005. (III.31.) Ök. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/1999. (X. 1.) Ök. rendeletének módosításáról Cegléd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Cegléd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/1999. (X. 1.) Ök. rendelete (a továbbiakban: SzMSz.) 8. számú melléklete 3. pontjának 4. francia bekezdését az alábbiak szerint módosítja: Műszaki Iroda: 15 fő közszolgálati jogviszonyban; 6 fő munkaviszonyban (2) Cegléd Város Önkormányzata az SzMSz. 8. számú melléklete 4/d. pontját az alábbiakkal egészíti ki: d./ Műszaki Iroda - környezet-, természetvédelem - vízgazdálkodás - útfelügyelet - területfejlesztés, telekalakítás - építéshatósági ügyek - energia-felügyelet - munkavédelem; tűzvédelem (kapcsolt munkakör) - fakivágás - zaj-, rezgésvédelem - földrajzi név - műszaki nyilvántartások vezetése - közműtérképek kezelése - mezőgazdasági ügyek - mezőőri feladatok - közterület-felügyelet - közlekedés - beruházások előkészítése (intézményi, egyéb) - útkarbantartás - csapadékvíz elvezetés - köztisztasági tevékenység és műszaki ellenőrzés - érintésvédelem - egyéb zöldfelület kezelés - növényvédelem - szúnyog-és kullancsirtás - veszélyeztetett fák karbantartása - játszóterek, parkok karbantartása, üzemeltetése - szökőkutak karbantartása, üzemeltetése (3) Cegléd Város Önkormányzata az SzMSz. 8. számú melléklete 4/f. pontját az alábbiakkal egészíti ki: f./ Vagyongazdálkodási Iroda - lakás-, helyiség gazdálkodás - vagyonkataszter vezetése - portfolió kezelése - önkormányzati vállalkozások koordinálása - városi támogatások - önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása 2. Cegléd Város Önkormányzata az SzMSz. 1.. (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: Az önkormányzati képviselők nevét, képviselői jogállását a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. Cegléd Város Önkormányzata az SzMSz 28. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: (1) Az önkormányzati rendeletet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzat hivatalos lapjában, a Ceglédi Hírmondóban kell kihirdetni. (2) Azokban az esetekben, amikor a képviselő-testület az önkormányzati rendelet azonnali hatályba lépését rendeli el, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján legalább 2 napra történő kifüggesztéssel kell kihirdetni. 4. Cegléd Város Önkormányzata az SzMSz 40. (1) bekezdés b) pontját az alábbiak szerint módosítja: b) az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a bizottság korelnöke jogosult a bizottság ülését összehívni és vezetni. 5. (1) Jelen rendeletet a Ceglédi Hírmondóban kell kihirdetni. (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester A CEGLÉDI KASZINÓBAN április 6-án (szerdán) órai kezdettel KÖZÉRDEKŰ BESZÉLGETÉST TART SÓS JÁNOS polgármester úr

3 2005.március 31. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3 Cegléd Város Önkormányzatának 9/2005. (III.31.) Ök. rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 20/1999. (VII.16.) Ök. rendelet módosításáról 1. A rendelet 6. (2) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c.) az 5. (1) bekezdés a.), c.), e.) pontban felsorolt támogatási formák odaítélése. 2. A rendelet 22. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A támogatásra jogosultak körét és jogszabályi feltételeit az Sztv. 50. (1) és (3) bekezdése szabályozza. 3. (1) E rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 20/1999. (VII.16.) Ök. rendelet 5. (1) bekezdésének d.) pontja hatályát veszti. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester FELHÍVÁS tanköteleskorú gyermekek általános iskolába történő beíratására A 2005/2006. tanévben általános iskolai tanulmányaikat megkezdő gyermekek beiratkozása a közoktatásról szóló LXXIX. tv. 6. (2), valamint a 11/1994. (IV.8.) MKM rendelet 16. (1) bekezdésének értelmében Cegléd Város valamennyi általános iskolájában április 14-én és 15-én történik, naponta 8-18 óráig. Tankötelessé válik az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, és május 31-ig betölti a 6. életévét. A szülő kérésére beíratható az a gyermek is, aki a 6. életévét december 31-ig tölti be. A beiratkozáshoz szükséges: - a szülő ( gondviselő ) személyi igazolványa; - a gyermek születési anyakönyvi kivonata; - a gyermek egészségügyi törzslapja; - óvodai szakvélemény. A beiratkozó 1. osztályosok hitoktatásra történő jelentkezése is a beíratás napján történik. Cegléd, március 11. Dr. Balogh Edit sk. jegyző EBZÁRLAT Értesítem a város lakosságát, hogy a kerületi főállatorvos rókák és egyéb vadon élő ragadozók orális immunizálásának elrendelése miatt - a következőképpen határozott: Cegléd város teljes közigazgatási területét április 04-től május 06-ig ebzárlat alá helyezem. Az ebzárlat idején: - Kutyát, macskát elzárva kell tartani, - Ebet tartási helyéről pórázon vezetve, szájkosárral lehet közterületre kivinni, -Tilos a közigazgatási területről állatorvosi vizsgálat, engedély nélkül húsevő állatot kivinni. Rendeltetés szerinti foglalkoztatásának idejére mentesek a korlátozás alól: -a vadászebek, a fegyveres erők és testületek ebei, -a pásztorebek (de foglalkoztatni azokat csak szájkosárral szabad) A szabadon hagyott eb és macska befogásra és leölésre kerül! A szervezett eboltások a zárlati időszak alatt zavartalanul folytatódnak. Cegléd, március 19. Dr. Balogh Edit jegyző VÁLTOZÁS az okmányirodai eljárási illeték megfizetésének módjában Az okmányirodáknál kezdeményezett illetékköteles eljárások illetékét április elsejétől kizárólag készpénz-átutalási megbízáson (sárga csekk) lehet megfizetni. Az illetékbélyeg-hamisítások visszaszorítása érdekében tett kormányzati intézkedések egyik elemeként kerül sor az illetékfizetés módjának megváltoztatására. A Magyar Államkincstár Eljárási illetékbeszedési számla megnevezésű készpénz-átutalási megbízás (sárga csekk) az okmányirodában, valamint valamennyi postahivatalban hozzáférhető. A postahivatalban az illeték nyomban le is róható. Az eljárási illeték megfizetését a feladóvevény igazolja, ezt az eljárás megindításakor az okmányiroda ügyintézőjének kell bemutatni. A április elsejét követően tévesen a beadványra ragasztott illetékbélyeg értékét a lakóhely szerinti illetékhivatal visszatéríti. A változás kizárólag az okmányirodai eljárási illetékre vonatkozik, más hatóságnál kezdeményezett eljárás illetékét április elsejét követően is illetékbélyeggel kell megfizetni. Eljárási illetékek: Forgalmi engedély: Törzskönyv: Vezetői engedély: Ft Ft Ft Útlevél: 5 év érvényességi időre: Ft 10 év érvényességi időre: Ft 18 éves korig és 70 év felett: Ft Lakcímigazolvány pótlása: Ft Személyi igazolvány: állandó személyi igazolvány: Ft Ideiglenes személyi igazolvány: Ft Vállalkozói igazolvány: első vállalkozói igazolvány kiadása: Ft Vállalkozói igazolvány adatainak módosítása: Ft. Vállalkozói igazolvány pótlása: Ft

4 4 CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 31. Cegléd Város Önkormányzata a módosított 33/2000.(XII.8.) számú rendelete alapján 5 év időtartamra történő bérbeadásra meghirdeti a 1.) Cegléd, Jászberényi út 11. VI. em. 3. sz. alatti 2 szoba összkomfortos bérlakást A lakás alapterülete: 52 m 2 A lakás lakbére: Ft/hó A lakás megtekintésének időpontja: április 6. (szerda) de. 10:00 11:00-ig. 2.) Cegléd, Jászberényi út 7. VI. em. 1. sz. alatti 2 szoba, összkomfortos bérlakást A lakás alapterülete: 52 m 2 A lakás lakbére: Ft/hó A lakás megtekintésének időpontja: április 6. (szerda) de. 11:00 12:00-ig. 3.) Cegléd, Kossuth F. u. 52. I. lh. VI. em. 16. sz. alatti 1+2 félszoba összkomfortos bérlakást. A lakás alapterülete: 62 m 2. A lakás lakbére: Ft/hó A lakás megtekintésének időpontja: április 6. (szerda) du. 13:00 14:00-ig. HIRDETMÉNY A bérbeadás feltételei: Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás annak a nagykorú magyar állampolgárnak, továbbá annak az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltnak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személynek adható bérbe, aki: legalább két éve Cegléd Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a városban lakik; a kérelem benyújtásától visszamenőlegesen számítva tíz éven belül közte és az önkormányzat között lakásbérleti szerződés nem szűnt meg, továbbá jogerős hatósági, vagy bírósági határozat értelmében nem minősült önkényes beköltözőnek; a vele együtt költöző családban az egy főre jutó nettó havi jövedelem a kérelem benyújtásakor nem alacsonyabb a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj-minimum ( Ft) 70%-ánál, de nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét egyedülálló pályázó esetén a háromszorosát; ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY az együtt költözők tulajdonában nincs jelentős értékű ingó és ingatlan vagyon; a lakás bérbeadására pályázatot nyújtott be. A lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a pályázatokat írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához. (I. em. 25. szoba) A pályázat benyújtási határideje: április 15-én 12 óra A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyes adatait és személyes körülményeit (pontos lakcím), a kiírásban szereplő feltételek fennállásának igazolását (jövedelemigazolás). A bérlő személyéről a Képviselő-testület májusi ülésén dönt. Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse. Bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (fsz. 11. szoba) vagy az ös telefonszámon Dobos Lászlónénál lehet kérni. Vagyongazdálkodási Iroda Felhívás! Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történő értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokat : 1./ Cegléd belterület 8480/2 hrsz-ú lakóház udvar megnevezésű m 2 nagyságú a valóságban Cegléd, Külső-Kátai út 2. szám alatt található ingatlanát. A Kovács-kastély néven ismert felépítmény hasznos alapterülete 332 m 2. Az ingatlan üres állapotban történő átadása a szerződéskötéssel egyidőben. Kikiáltási ár: 20,0 - MFt, ebből felépítmény 11,6 - MFt, telekár 8,4 - MFt. 2./ Cegléden az Újváros szélen - a Nyár utca és a Forgács utca között - lévő, egy darab 810 m2 nagyságú építési telket. Az építési telkek jelentős feltöltést igényelnek. Kikiáltási ár: 800.-Ft/m % ÁFA 3./ Cegléden a Kőrösi úton a korábbi VOLÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/3 hrsz-ú 5 ha m 2 nagyságú gyep (legelő) megnevezésű területet. Kikiáltási ár: Ft/m 2 4./ Cegléden a Kőrösi úton - az Új köztemető felüli oldalon - a Cegléd belterület 5731/4 hrsz-ú ingatlanból az úttal párhuzamosan m2 nagyságú területet. Az ingatlan értékesítése esetén a terület megosztási költsége és a mezőgazdasági területből történő kivonása a vevő feladata. Kikiáltási ár: Ft/m 2 Az árverés ideje: április 19. (kedd de: 10,00 óra). Helye: Városháza Kisterme. A pályázók regisztrálása és a 10 %-os pályázati biztosíték befizetése: április 19.- én 9.00-tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda (I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés előtt az ingatlan kikiáltási ár 10%-ának megfelelő összegű pályázati biztosíték (bánatpénz) letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselői az árverés előtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. (A bánatpénz a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül.) Az árverés nyertesével szerződéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy öszszegben történő kiegyenlítésével egyidejűleg történik. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad Hornyák Imre a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. Vagyongazdálkodási Iroda A Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Önkormányzati Vállalat felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Pest megyében megjelent tudomásuk szerint egy olyan vállalkozás (EGO Méréstechnika Kft. Debrecen), aki égéstermék mérésével foglalkozik. A lakossági telefonokból egyértelműen kiderül, hogy a lakosság ezt a fajta szolgáltatást összekeveri a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatással. A nevezett Kft. CO és CO 2 mérését vállalja a tüzelőberendezéseknél, de ez nem helyettesíti a kéményseprőt. A Méréstechnika Kft. nem kötelező szolgáltatást végez, és annak igénybevétele független a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatástól. Aki saját megnyugtatása érdekében megrendeli a Méréstechnika Kft. szolgáltatását, a készülékéről kap információt, de nem a kéményről. A kémények ellenőrzése kötelező, ezt nem helyettesíti semmilyen másfajta mérés, ehhez a Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Önkormányzati Vállalat rendelkezik jogosítvánnyal. Filó András a Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Önkormányzati Vállalat igazgatója

5 2005.március 31. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5 Cegléd Város Önkormányzat Egészségügyi Bizottságának Szakmai Programja évre EGÉSZSÉG ÉVTIZEDÉNEK JOHAN BÉLA NEMZETI PROGRAMJA alapján I. FEJEZET Egészségfejlesztési Programok a gyermek és ifjúsági korosztály számára, az egészséget támogató iskolák rendszere. Cél: - növekedjen a születéskor várható élettartam - a család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés kiemelkedő színterévé Feladat: A.)a családban Az egészséges megszületésért B.)iskolaegészségügyi szolgálat C.)egészségnevelés és felvilágosítás, célcsoport: óvodás korúak, általános iskolás korúak, középiskolás korúak Módszer: a.) - családtervezés szerepe védőnő, szakorvos, terhesgondozás korszerűsítése, - prevenciós szemlélet előtérbe helyezése b.) - iskolaorvosi rendelő biztosítása, felszerelése - normatív iskolaegészségügy (óvodás korúak, általános iskolások) - fő foglalkozású iskolaegészségügyi szolgálat (középiskolások, kollégium) - az iskolaegészségügyi szolgálat és az iskolai személyzet (gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő szervező) közötti kommunikáció fejlesztése c.) - a 28/2000 (IX. 21.) OM rendelet érvényesítése a nevelési tervek kidolgozásánál, végrehajtásánál II. FEJEZET Idősek egészségi állapotának javítása Cél: az életminőség javítása Feladat:- az önellátásra törekvés elősegítése - az alapellátási szolgálatban tanítani kell az időskorúak sajátos egészségi problémáit III. FEJEZET Az egészséges életmód programjai, az emberi egészség rizikófaktorainak csökkentése Cél: - a dohányzás, alkoholfogyasztás csökkentése, a drogprenvenció. Feladat: A.)egészséges táplálkozás elterjesztése Cél: táplálkozással kapcsolatos betegségek gyakoriságának csökkentése. Feladat: Az egészséges táplálkozás a családban kezdődik - közétkeztetés fejlesztése B.)aktív testmozgás (munkahelyi akciók) Menjünk lépcsőn lift helyett! Mozogj egér nélkül is! Munkahelyi sportpéntek Mozgó percek és mozgó testek akció C.)környezet-egészségügyi akcióprogram parlagfű irtás fontossága Feladat: óvodától a középiskoláig a tájékoztatási formák bővítése, parlagfű mentesítő hét (június utolsó hete) D.)drogprevenció önismereti és személyiségfejlesztő tréningek szervezése, hatékony konfliktus megoldási technikák, kommunikációs technikák, kínálási-, visszautasítási technikák, stressz kezelési technikák, értékfejlesztő technikák oktatása IV. FEJEZET Az elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosság megelőzése A.) Cél: a koszorúér és agyérbetegségek okozta megbetegedések, halálozások visszaszorítása. Feladat: primerprevenció egészséges életmód, helyes étkezési szokások, rendszeres testmozgás. Akciók: - minden orvos-beteg találkozás során kerüljön felismerésre a magas vérnyomás, a dohányzás és az elhízás - a háziorvosi rendelőkben szív és érrendszeri rizikó táblázat használatba vétele - szűrési,- prevenciós stratégiák kidolgozása lakossági célcsoportok számára a már meglévő adatbázisokra támaszkodva B.)Daganatos megbetegedések visszaszorítása Cél: daganatos halálozások növekvő trendjének megállítása Feladat: onkológiai éberség az alapellátásban. Akciók: - alapellátási irányelv, vizsgálati protokoll bevezetése a szájüreg átvizsgálására C.)Mentális betegségek megelőzése egészségtudat, egészség, mint érték D.)Mozgásszervi betegségek csökkentése Feladat: - általános iskolás korú gyerekek között scoliosis, kyphosis, tartáshibák szűrése - lúdtalpszűrés éves korban tartásjavító gyakorlatok (primerprevenció) - csonttömeg növelés (életmód gyakorlatok) E.)AIDS prevenció Cél: csökkenjen a HIV okozta új fertőzések száma Feladat: az iskolákban az egészségnevelés részeként családi életre nevelési ismeretek oktatása, elősegítve a fiatalok értékrendjének, személyiségének fejlődését, felelős szexuális és drog elkerülő magatartás kialakítását. V. FEJEZET Az egészségügyi és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése az egészségi állapot javítása érdekében A.)Népegészségügyi szűrővizsgálatok Cél: a célzott és szervezett szűrővizsgálatokon való nagyobb arányú lakossági részvétel elősegítése. Feladat: az emlőrák szűrés, méhnyakrák szűrés, vastagbélrák szűrés, tüdőszűrés népszerűsítése. B.)Ellátásfejlesztés - alapellátás Feladat:a háziorvos és szakorvos közötti kommunikáció fejlesztése (kritikus pontok, beutalási rend) - az ellátás különböző területein (pl. mentés, házigondozás, házi szakápolás) dolgozó egészségügyi személyzet szemléletének, magatartásának befolyásolása a minél korábban befejezett ellátás érdekében Feladat: a beteg kockázatának csökkentése, az életesély növelésére, a technikai felszereltség elősegítése (balesetek, akut szív-, érrendszeri megbetegedések ellátása, stb.) C.)Az ellátó intézmények: háziorvosi rendelő, kórház, szociális otthon, páciens-kliens barát környezet megteremtése A Pest megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás Ceglédi Kerületi Főállatorvosa AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI SZERVEZETT VÉDŐOLTÁSÁT ÉS FÉREGTELENÍTÉSÉT Cegléd városában az alábbi ütemezésben rendelte el: A védőoltásra elő kell vezetni minden 2005-ben még nem oltott, 3 hónapnál idősebb ebet. A csoportos oltás időpontja helye április Bem Sporttelep bejárat április Törteli út Hartyányi tanya április Pesti út Kovács tanya április K-Budai út Kámán u.-erdészsarok(róka kocsma) április Dohány utcai garázsok április I. PÓTOLTÁS Alszegi út-oroszlán u. sarok április Örkényi út herceg tanya április II. PÓTOLTÁS Vásártér Az eboltás díja Ft, a féregtelenítés díja: 100-tól 500-Ft-ig terjed ( a kutya testtömegétől függően), melyet az oltás helyszínén kell készpénzben kifizetni. Kérjük, hogy az előző évi oltási igazolásokat az elővezető hozza magával! Az ebeket fékezve, szájkosárral ellátva, pórázon kell oltásra vezetni. A veszettségi esetek elkerülése érdekében minden 3 hónapos kor fölötti ebet veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni. Az oltatlan ebet le kell öletni, emellett a tulajdonos Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A torlódások elkerülése végett kérjük megértő közreműködésüket!

6 6 CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 31. PÁLYÁZAT TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉRE Cegléd Város Önkormányzatának Idegenforgalmi és Marketing Bizottsága pályázatot hirdet az idegenforgalmi és marketing keretből elnyerhető támogatásra. A rendelkezésre álló keret összesen Ft. PÁLYÁZNI LEHET: Cegléd város turisztikai életét élénkítő tevékenységekre, különösen: -gyógy- és wellness programok, -bor és gasztronómiai rendezvények, -kiállítások, vásárok szervezése, -aktív turizmus: kerékpározás, horgászat, vadászat, lovaglás, -nyomtatott és elektronikus marketing eszközök készítése, -népi kézműves tevékenységek megjelenítése, -turisztikai szempontból jelentős alkotóműhelyek tevékenységének bemutatása, -karácsonyi betlehemes játékok megrendezése. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: május 3. kedd 14 óra. Az eredményről minden nyertes pályázót írásban értesítünk. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 1./ Pályázatot nyújthat be: ceglédi lakhelyű, vagy Cegléden dolgozó magánszemély, ceglédi székhelyű vagy a tevékenységét Cegléden végző társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, a ceglédi székhelyű költségvetési szervek. 2./ Az egyéni vállalkozók vállalkozói igazolványuk fénymásolatának, a jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok cégkivonat (30 napnál nem régebbi) és aláírási címpéldány csatolására kötelesek. Alapítványok, egyesületek az aláírási címpéldány, az alapító okirat csatolására és a nyilvántartási számuk közlésére kötelesek. 3./ A benyújtott pályázatoknak kötelezően tartalmaznia kell a támogatás kifizetésének kért ütemezését. 4./ Érvénytelen annak a pályázónak a pályázata, aki: Cegléd Város Önkormányzatának Idegenforgalmi és Marketing Bizottsága pályázatot hirdet rendezvények támogatására elkülönített keretéből. A rendelkezésre álló keret összesen: Ft. PÁLYÁZNI LEHET: Cegléd város turisztikai és kulturális életét élénkítő rendezvények támogatására, különösen: - kulturális rendezvények történelmi múlt, - szomszédos országaink, különös tekintettel a testvérvárosok és partnervárosok kultúrájának megismerése és megismertetése - folklór estek. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: május 3. kedd 14 óra. Az eredményről minden nyertes pályázót írásban értesítünk. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 1./ Pályázatot nyújthat be: ceglédi lakhelyű, vagy Cegléden dolgozó magánszemély, ceglédi székhelyű vagy a tevékenységét Cegléden végző társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, a ceglédi székhelyű költségvetési szervek. 2./ Az egyéni vállalkozók vállalkozói igazolványuk fénymásolatának, a jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok cégkivonat (30 napnál nem régebbi) és aláírási címpéldány csatolására kötelesek. Alapítványok, egyesületek az aláírási címpéldány, az alapító okirat csatolására és a nyilvántartási számuk közlésére kötelesek. 3./ A benyújtott pályázatoknak kötelezően tartalmaznia kell a támogatás kifizetésének kért ütemezését. 4./ Az odaítélt támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó a jogszabályi előírásoknak megfelelően, igazolt módon köztartozással ne rendelkezzen. 5./ A pályázatok elbírálása várhatóan május 17. kedd 6./ A bizottsági döntés pályázókkal történő közléséről a Jegyző gondoskodik, ezzel egyidejűleg az önkormányzat nevében a kifizetéshez szükséges megállapodásokat elkészíti. 7./ a./ A kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról a támogatott köteles elszámolni. E kötelezettségének az összeg felhasználását követően, de legkésőbb a tárgy évet követő január 31-ig írásban köteles eleget tenni a Jegyzőnek. b./az elszámolásokat a Jegyzőnek kell benyújtani a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok bemutatása mellett. 8./ A pályázaton nyert összeg utalásáról, ill. kifizetéséről a pályázatban és a megállapodásban megjelölt időpont alapján, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának munkatársai gondoskodnak. 9./A pályázatokat zárt borítékban TURISZTIKAI RENDEZVÉNY felirattal kell benyújtani. 10./ A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 11./ További felvilágosítás, valamint a pályázati adatlap beszerezhető a Tourinform Irodában. (Cegléd, Kossuth tér 1. Tel.: , ; Tel./fax: ). A pályázatok személyesen adhatók le a Tourinform Irodában. (Cegléd, Kossuth tér 1. Tel.: ; Tel./fax: ) A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a oldaláról. Cegléd, március 16. IDEGENFORGALMI ÉS MARKETING BIZOTTSÁG PÁLYÁZAT CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ALAPÍTOTT IDEGENFORGALMI KERETRE az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a tényt a bizottság megállapította, illetve az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel, és ezt a tényt a bizottság megállapította. 5./ Az odaítélt támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó a jogszabályi előírásoknak megfelelően, igazolt módon köztartozással ne rendelkezzen. 6./ A pályázatok elbírálása várhatóan május 17. kedd 7./ A bizottsági döntés pályázókkal történő közléséről a Jegyző gondoskodik, ezzel egyidejűleg az önkormányzat nevében a kifizetéshez szükséges megállapodásokat elkészíti. 8./ a./ A kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról a támogatott köteles elszámolni. E kötelezettségének az összeg felhasználását követően, de legkésőbb a tárgy évet követő január 31-ig írásban köteles eleget tenni a Jegyzőnek. b./az elszámolásokat a Jegyzőnek kell benyújtani a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok bemutatása mellett. 9./ A pályázaton nyert összeg utalásáról, ill. kifizetéséről a pályázatban és a megállapodásban megjelölt időpont alapján, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának munkatársai gondoskodnak. 10./A pályázatokat zárt borítékban IDE- GENFORGALMI PÁLYÁZAT felirattal kell benyújtani. 11./ A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 12./ További felvilágosítás, valamint a pályázati adatlap beszerezhető a Tourinform Irodában. (Cegléd, Kossuth tér 1. Tel.: ; Tel./fax: ). A pályázatok személyesen adhatók le a Tourinform Irodában. (Cegléd, Kossuth tér 1. Tel.: ; Tel./fax: ) A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a oldaláról. Cegléd, március 16. IDEGENFORGALMI ÉS MARKETING BIZOTTSÁG

7 2005.március 31. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7 PÁLYÁZAT CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ALAPÍTOTT SZOCIÁLIS KERETRE Cegléd Város Önkormányzatának Népjóléti és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet a Szociális keretből elnyerhető támogatásra. Pályázni lehet: A évben megvalósítandó szociális célú programokra, akciókra, rendezvényekre és eseményekre, amelyekkel elsősorban hátrányos helyzetű családoknak, gyermekcsoportoknak, megváltozott élethelyzetű csoportoknak, időseknek nyújtanak segítséget. A pályázatok beadási határideje: április 30. A pályázónak pályázati adatlapot kell kitöltenie, melyhez kérjük a pályázati téma összegzését. A pályázati adatlap beszerezhető: Cegléd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Tel.: A pályázatokat a fenti címre kérjük benyújtani. A beérkezett pályázatokat a Népjóléti és Szociális Bizottság a soron következő ülésén tárgyalja meg, melynek eredményéről minden pályázót értesítünk. A nyertes pályázókkal megállapodást kötünk. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó a jogszabályi előírásoknak megfelelően, igazolt módon köztartozással ne rendelkezzen. A pályázaton elnyert támogatás elszámolásának határideje: január 31. A pályázati kiírás és az adatlap letölthető Cegléd Város Hivatalos Honlapja oldalán Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel köszönöm mindenkinek, akik szeretett, felejthetetlen emlékű Társam TÓSZEGI MIKLÓS fájdalmát a kórházban enyhítették. Köszönöm a búcsúztatásán megjelent barátoknak, tisztelőinek az együttérző lelki vigaszt, a szeretet virágait, a lelki üdvéért felajánlott szentmisét és minden egyéb segítséget. Cegléd, március 20. Bíró Ferencné és családja PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ALAPÍTOTT EGÉSZSÉG-MEGŐRZÉSI KERETRE Cegléd Város Önkormányzatának Egészségügyi Bizottsága PÁLYÁZATOT HIRDET az egészség-megőrzési keretből elnyerhető támogatásra. Pályázatot nyújthat be: ceglédi lakhelyű, vagy Cegléden dolgozó magánszemély, ceglédi székhelyű vagy tevékenységét Cegléden végző társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, ceglédi székhelyű költségvetési szervek az Egészségügyi Bizottság szakmai programjában megadott pályázati célokra. A pályázatok beadási határideje:2005. április 15. (péntek) 14 óra. A pályázattal együtt pályázati adatlapot is ki kell tölteni a pályázónak. Az adatlap melléklete:a pályázó által leírt részletes programtervezet a pályázott célnak megfelelően. A pályázati adatlap és az Egészségügyi Bizottság szakmai programja beszerezhető: Cegléd Város Polgármesteri Hivatal Humán Irodájában 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. I. em Tel.: 53/ ; Fax: 53/ A pályázatok beadását is ugyanerre a címre kérjük. Az alaki és formai hibás pályázatot a bizottság nem fogadja el. A pályázatok elbírálása várhatóan május 31-ig történik, melynek eredményéről minden pályázót értesítünk. A pályázatokkal kapcsolatos részletes szabályozást Cegléd Város Önkormányzatának 5/2004. (III. 4.) sz. rendelete tartalmazza. A nyertes pályázóval az önkormányzat a pályázati cél megvalósítására megállapodást köt. A pályázaton kapott támogatás elszámolási határideje január 31. Egészségügyi Bizottság A pályázati tájékoztató, a pályázati adatlap és az Egészségügyi Bizottság szakmai programja letölthető a és a palyazatok oldaláról. CEGLÉDI GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE ÁPRILIS Kossuth Gyógyszertár C., Gubody u. 17. Schulek Gyógyszertár C., Kőrösi út 51. Tel.: , Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u. 14. Teleki u. és Rákóczi u. sarok Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u. 22. Kígyó Patika C., Táncsics M. u. 1. Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Szent Anna Gyógyszertár C., Kőrösi út 11.

8 8 CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 31. HÍREK, ESEMÉNYEK 1. sz. vk. Farkas Márta minden hónap első hétfője óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 2. sz. vk. Dr. Horváth Géza minden páros hét péntek, óra a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 3. sz.vk. Sallay Ferenc minden hónap első hétfőjén óra között a Malom téri óvodában (Malom tér 1.) 5. sz. vk. Tóth Géza minden hónap első hétfőjén óráig a Közgazdasági Szakközépiskolában. 6. sz. vk. Giba István páros héten szerdán óráig a Polgármesteri Hivatalban. 7. sz. vk. Fehér István minden hónap második szerda, óráig a Polgármesteri Hivatal I/19. sz. szobájában. 8. sz. vk. Simon Mihály minden hónap első hétfőjén óra között a Fűtőház utcai Óvodában. 9. sz. vk. Keszthelyi Ferenc minden hónap második keddje, óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Képviselői fogadóórák* 10. sz. vk. ifj. Károly Ferenc minden hónap elsõ keddjén, óráig a Nyár u. 9. sz. alatt. 11. sz. vk. Nagy Lajos minden hónap első hétfőjén óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 12. sz. vk. Király István minden hónap első hétfőjén óráig Várkonyi István u. 41., a Király Kft.-nél. 13. sz. vk. Dr. Endrődi Tamás fogadó órája minden hónap 4. keddje ig az Egyesített Szociális Intézményben. 14. sz. vk. Gőz Sándor a Külső-Budai úti lakosok számára minden hónap utolsó csütörtökén óra között a Külső-Budai úti általános iskolában; a Budai út, Pesti út, Czifrakert lakosainak bármikor telefonon: Dr. Horváth Tiborné minden hónap első szerdája óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Márkus János minden hónap utolsó hétfőjén óráig a Szabadság tér 5. sz. alatt a Városvédő irodában tartja fogadó óráját. Dr. Kecskeméti Mihály minden hónap első keddjén óráig az Alkotmány u. 1. sz. alatt. * A lapzárta időpontjáig ismert fogadóórák *** Dr. Csáky András országgyűlési képviselő minden hónap utolsó pénteken 8-10 óráig a Városháza I. em. 19. sz. szobájában tartja fogadóóráját. Helyi megbízottja, dr. Illanicz György minden héten csütörtökön délelőtt 9-11 óráig a Városháza I. em. 19. szobában tart fogadóórát. *** Dr. Czinege Imre országgyűlési képviselő fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén óráig tartja a Városháza I. em. 19. sz. szobájában. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Tájékoztató a április havi vásárok időpontjairól Abony április 02. szombat OÁV Cegléd április 05. kedd OÁV április 17. vasárnap OÁKV Dabas április10. vasárnap OÁKV Fülöpszállás április 09. szombat OÁKV Jászberény április 09. szombat OÁKV Lajosmizse április 03. vasárnap OÁKV Nagykőrös április 24. vasárnap OÁKV Ónod április 07. csütörtök OÁKV Tiszakécske április17. vasárnap OÁKV Tura április 06. szerda OÁKV C H A városi önkormányzat lapja Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján példányban. Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Sós János Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár rajza

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 6. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. április 27-én tartotta ülését. Sós János a napirendi pontok tárgyalása elõtt

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. október 14. A Képviselõ-testület 2004. október 7-ei ülésnapján Sós János úr

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága pályázatot hirdet szociális jellegű bérlakás bérbeadására A megpályázható lakás: Címe Szoba szám Egyéb helyiségek

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő testülete (továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.)

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben