E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület szeptember 25-én tartandó ülésének 4. számú Beszámoló a Hatósági Iroda évi tevékenységéről tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Csikósné Juhász Erika aljegyző Véleményezte: Szociális és Egészségügy Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 177/2007.(XI.29.) számú határozatával fogadta el a évi Munkatervét. E Munkaterv alapján a képviselő-testület szeptember hónapban tárgyalásra tűzte a Hatósági Iroda évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ügyrendünk szabályozza a hivatal belső szervezeti felépítését, melynek értelmében a Hatósági Iroda az igazgatási csoportot, valamint a szervezési csoportot foglalja magába. A Hatósági Irodát a jegyző irányítása mellett aljegyző vezeti. A Hatósági Irodán dolgozó köztisztviselők többféle munkakört látnak el. Az ellátandó feladatok részletezéséről az alábbiakban számolok be. Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó feladatok A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek az SZMSZ-ünk alapján meg van határozva a kötelező tartalmi elemei. A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készül, melyből egy irattári példány, egyet fel kell terjeszteni az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség vezetőjéhez, egy példányt pedig a Városi Könyvtár kap meg. A jegyzőkönyvvel párhuzamosan el kell készíteni a határozatok hiteles kivonatát, valamint a rendeleteket, melyet továbbítani kell a végrehajtásért felelősök, illetve az érintettek részére. Kimutatás a évben tartott testületi ülésekről, határozatokról, rendeletekről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2006-ban 28 testületi ülést tartott. Ebből: - Rendes ülés: 6 - Rendkívüli ülés: 22 - Nyílt ülés: 18 - Zárt ülés: évben hozott határozatok száma: évben módosított és alkotott rendeletek száma összesen: 26

2 2 Új rendeletek: - 2/2006.(I.26.) A települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról. - 4/2006.(II.13.) Az önkormányzat évi költségvetéséről. - 5/2006.(III.23.) Luxusadó megállapításánál alkalmazandó települési átlagértékről. - 8/2006.(III.23.) Az étkeztetéssel kapcsolatos juttatások és díjak helyi szabályozásáról szóló 24/2005.(XI.30.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről. - 9/2006.(III.23.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól. - 10/2006.(III.23.) A gyermekek napközbeni ellátásának keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól. - 11/2006.(III.30.) Az önkormányzati lakások bérletéről. - 12/2006.(IV.27.) Tiszalök Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról. - 14/2006.(VI.29.) A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól. - 15/2006.(VI.29.) Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről. - 16/2006.(VIII.24.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. - 18/2006.(X.12.) A helyi képviselők és önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjáról. - 19/2006.(XI.30.) Az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról. - 22/2006.(XI.30.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól. - 23/2006.(XI.30.) A gyermekek napközbeni ellátásának keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól. - 25/2006.(XII.14.) Tiszalök Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hatályon kívül helyezett rendeletek: - 24/2005.(XI.30.) Az étkeztetéssel kapcsolatos juttatások és díjak helyi szabályozásáról. Rendelet módosítások: évi költségvetési rendelet-módosítása: 2 alkalommal - Szociális rendelet módosítása: 1 alkalommal - Tiszteletdíjas rendelet módosítása: 1 alkalommal évi költségvetési rendelet-módosítása: 3 alkalommal évi zárszámadási rendelet-módosítása: 1 alkalommal - A víz és csatornadíj rendelet módosítása: 1 alkalommal - Szemétszállítási rendelet módosítása: 1 alkalommal Kimutatás évben tartott testületi ülésekről, határozatokról, rendeletekről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007-ben 32 testületi ülést tartott.

3 3 Ebből: - Rendes ülés: 8 - Rendkívüli ülés: 24 - Nyílt ülés: 23 - Zárt ülés: 7 - Közmeghallgatás: évben hozott határozatok száma: évben módosított és alkotott rendeletek száma összesen: 28. Új rendeletek: - 4/2007.(II.15.) Az önkormányzat évi költségvetéséről. - 11/2007.(IV.26.) Tiszalök Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról. - 16/2007.(VI.28.) A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól. - 19/2007.(VIII.10.) Az állatok tartásáról szóló 21/2005.(XI.01.) számú rendelet és módosításai hatályon kívül helyezéséről. - 22/2007.(XI.22.) A gyermekek védelmének helyi rendszeréről. Hatályon kívül helyezett rendeletek: Rendelet módosítások: - Az állatok tartásáról szóló 21/2005.(XI.01.) számú rendelet, a módosításaival együtt. - Állattartási rendelet módosítása: 2 alkalommal - Temető rendelet módosítása: 1 alkalommal - Ösztöndíj rendelet módosítása: 2 alkalommal - Szociális rendelet módosítása: 2 alkalommal - Tiszteletdíjas rendelet módosítása: 1 alkalommal - Lakásrendelet módosítása: 5 alkalommal - Vagyonrendelet módosítása: 2 alkalommal - Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása: 2 alkalommal - Helyi Építési Szabályzat módosítása: 1 alkalommal - Költségvetési rendelet módosítása: 2 alkalommal - A víz és csatornadíj rendelet módosítása: 1 alkalommal - Szemétszállítási rendelet módosítása: 1 alkalommal - Gyermekétkeztetési rendelet módosítása: 1 alkalommal - Személyes gondoskodás térítési díjáról: 1 alkalommal

4 4 Hatósági bizonyítvány kiadása A Hatósági Iroda látja el többek között a hatósági bizonyítvány kiadását. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 83. (1) bekezdése értelmében a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. A Ket. azt is rögzíti, hogy hatósági bizonyítvány kiadására mely hatóság az illetékes. A bizonyítvány kiadására irányuló kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell, hogy ki, milyen tény, állapot vagy egyéb adat igazolásáról, milyen célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra kéri a hatósági bizonyítványt. A tanúk meghallgatásáról jegyzőkönyv készül, majd ezt követően adja ki a jegyző a hatósági bizonyítványt. Ezen eljárás illetéke 2000 forint, minden további az első példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után pedig 600 forint illetéket kell megfizetni. A tapasztalat azt mutatja, hogy hatósági bizonyítványt az ügyfelek elsősorban élettársi kapcsolat igazolására kérnek vagy özvegyi nyugdíj igényléséhez vagy hitelfelvételéhez. Az utóbbi időben viszont megnőtt az egyedülállóság igazolása iránti kérelmek száma is, melyet elsősorban hitelfelvételéhez igényelnek az ügyfelek. A hatósági bizonyítvány ügyintézési határideje 8 nap évben 7 db, évben 5 db hatósági bizonyítvány kiadására került sor. Tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadására az elmúlt két évben összesen 2 alkalommal került sor. A tűzeseti hatósági bizonyítvány a biztosítónál történő kárrendezés céljából kerül kiadásra, melyet minden esetben a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szakhatósági állásfoglalása alapján kerül kiadására. Birtokvédelmi eljárás A birtokvédelmi eljárás az érintett ügyfél kérelmére induló eljárás és Ket. szabályai szerint zajlik le. (ügyfél és az ellenérdekű ügyfél értesítése az eljárás megindításáról; helyszíni szemle kitűzése; jegyzőkönyv; döntés). A kérelmet az ügyfél vagy írásban teszi meg, vagy jegyzőkönyvbe mondás alapján. Az eljárás illetékköteles,melynek összege 2200 forint. Az a személy kérhet birtokvédelmet, akit a birtokától tilos önhatalommal megfosztottak, illetve a békés birtoklásban megzavartak. A birtokvédelmi ügyek tekintetében az ügyintézési határidő 30 nap. A birtokvédelem célja a birtokba történő visszahelyezés, illetve a zavarás megszüntetése. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 188. (1) bekezdése kimondja, hogy birtokvédelem illeti meg azt, akit a birtokától jogalap nélkül megfosztanak vagy a birtoklásban megzavarnak. A Ptk (3) bekezdése szerint a jegyzőnek az eredeti birtokállapotot kell helyreállítani és a birtoksértőt e magatartástól eltiltani. Ha a birtokháborítás megvalósítása óta több mint egy év eltelt, a birtokvédelem közvetlenül a bíróságtól kérhető. I. fokon a jegyző az eredeti birtokállapot helyreállításáról, illetve a zavarástól való eltiltásról, a kérelem elutasításáról, valamint a nem megfelelő kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról és az eljárás megszüntetéséről, esetleg az egyezség jóváhagyásáról határozattal dönt. Aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, az a kézbesítésétől számított 15 napon belül II. fokon bírósághoz fordulhat és kérheti a határozat megváltoztatását évben 7 db, évben 4 db birtokvédelmi eljárásra került sor. Ügyészi vizsgálatra birtokvédelmi ügyben utoljára évben került sor.

5 5 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Az 1997.évi XXXI. /a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról/ szóló törvény 19., 20., és 20/A. alapján kerül megállapításra. A megállapításnak több törvényi feltétele is van, amely alapján (jövedelem, vagyon) jogosult a kérelmező. A kérelemre induló eljárásban évben 228 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat készült, 464 fő gyermek részére évben 236 határozat került megállapításra és 505 fő gyermek volt jogosult a kedvezményre. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított évi XXXI. törvény ( Gyvt.) aiban foglaltak alapján Tiszalök közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ( évben 120%-át Ft, évben 130%-át, Ft.), aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza vagy, ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, ac) vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. (3) és (4) bekezdésében foglalt feltételeknek, b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ( évben 110%-át Ft, évben 120%-át, Ft.) az a) pont alá nem tartozó esetekben feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön- külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának a célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatívkedvezményének: a) bölcsődés, az óvodás, 2006, és évben az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-ának igénybevételére, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-ának igénybevételére, c) a Gyvt. 20/A -ában meghatározott egyszeri támogatásnak az igénybevételére az alábbiak szerint: a)a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában 2006, és évben 5000 Ft.összegben,

6 6 b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában 2006, és 2007évben 5000 Ft. összegben pénzbeli támogatást folyósít. d) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezménynek az igénybevételére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Az 1997.évi XXXI. /a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról/ szóló törvény 21. alapján kerül megállapításra. A Képviselő Testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörében - a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően - állapítja meg a rendkívüli élethelyzetbe került családok, gyermekek számára a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. A támogatás összege alkalmanként minimum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 25%-a, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének az 50%-át évben 23 kérelemre 13 rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapító, és 10 elutasító határozat került meghozatalra évben 29 kérelemre 25 megállapító és 4 elutasító határozat született. Védelembe vétel Az 1997.évi XXXI. /a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról/ szóló törvény 68., 69. alapján történik évben 11, határozat született, mely 24 kiskorút érintett és ezzel kapcsolatban 24 hatósági intézkedés történt évben 12, 26 kiskorút érintő határozat került meghozatalra, és ezzel kapcsolatban 26 hatósági intézkedés történt. Ideiglenes hatályú elhelyezés Az 1997.évi XXXI. /a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról/ szóló törvény 72., alapján történik évben 1 ideiglenes hatályú elhelyezést megállapító határozat került megállapításra, és ezzel kapcsolatban hatósági intézkedésre. / gyermek beszállítása az ideiglenes tartózkodási helyére, hivatalos iratok intézése./ évben 2 ideiglenes hatályú elhelyezést megállapító határozat került megállapításra, és ezzel kapcsolatban hatósági intézkedésre. / gyermek beszállítása az ideiglenes tartózkodási helyére, hivatalos iratok intézése./ Családi jogállás rendezése évben 5 teljes hatályú apai nyilatkozattal, évben 3 teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal történt családi jogállás rendezése anyakönyvi hivatali megkeresésre.

7 7 Méhmagzatra felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 2006-ban 13, 2007-ben 22 volt. A méhmagzatra felvett teljes hatályú apai nyilatkozatok száma növekvő tendenciát mutat, mivel évben már 7 hónap elteltével 15 nyilatkozat felvételére került sor. Tankönyv támogatás A Képviselő Testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörében - a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően - állapította meg 2006, és évben a tiszalöki lakóhellyel rendelkező közép és felső-oktatási intézményben tanuló nappali tagozatos kérelmezők részére a támogatást. Mindkét évben a középiskolában tanuló diákok Ft/fő, a felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok Ft/fő támogatásban részesültek ban 223 kérelemre 223 támogatást megállapító határozat készült ben 191 kérelemre 186 támogatást megállapító, 5 támogatást elutasító határozat készült. Hatósági bizonyítvány Az évi III. /a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról/ szóló törvény 54. és 54/A. alapján kerül megállapításra április 01.-től törvényi rendelkezés alapján kerül kiállításra a hatósági bizonyítvány től ig kétféle hatósági bizonyítvány került kiállításra. Az egyik a törvény 54. -a alapján az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazolja, a másik a törvény 54/A. -a alapján a járulékfizetés alapjának igazolására szolgált től már csak egyfajta hatósági bizonyítvány kerül megállapításra, ami a törvény 54. -a alapján az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazolja évben 53 kérelemre 48 megállapító, 4 megszüntető határozat, és 1 végzés készült. A hatósági bizonyítványok száma szintén növekvő tendenciát mutat, mert év júliusára már 72 ilyen bizonyítvány készült. Vizitdíj visszatérítés A módosított LXXXIII. Törvény, valamint a 4/2007. (I.22.) Kormányrendelet alapján került kiállításra április 01-től ig került megállapításra, től megszűnt ben 15 kérelemre indult eljárásban, 15 megállapító határozat készült. Környezettanulmány készítése más hatósági megkeresésre Az 1997.évi XXXI. /a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról/ szóló törvény alapján megkeresésre kerül megállapításra ban 11, 2007-ben 17 környezettanulmány készült megkeresésre.

8 8 Rendszeres szociális segély A rendszeres szociális segélyt egészségkárosodott, nem foglalkoztatott és támogatott álláskereső személy részére lehet megállapítani, ha a vagyoni és a jövedelmi körülmények a évi III. törvényben foglalt feltételeknek egyébként megfelelnek. A nem foglalkoztatottak és a támogatott álláskeresők ellátásának megállapítása táblázatba foglalva év év Megállapítás nem foglalkoztatottként Megállapítás támogatott 0 10 álláskeresőként Továbbfolyósítás szüneteltetést követően Továbbfolyósítás csökkentett összegben munkaviszony miatt Szüneteltetés Csökkentett összegű 1 37 folyósítás megszüntetése Megszüntetés Ellátás összegének módosítása Csökkentett összegű folyósítás együttműködés megszegése miatt 0 1 Elutasítás nyilvántartások vezetése A szociális segélyezéssel kapcsolatban 6 nyilvántartást kell vezetni, ebből 1 kézi, 5 számítógépes nyilvántartás. - havi kimutatás készítése a hozott határozatokról, kifizetési jegyzék összeállítása Határozatok alapján, a jogosulatlanul igénybevett ellátások levonásával. - rendszeres szociális segély évenkénti felülvizsgálata Az öregségi nyugdíj legkisebb összege minden év január 01. naptól emelkedik. Emiatt a törvény értelmében a változást követő 90 napon belül felül kell vizsgálni minden szociális segélyt. Emellett 2006-ban átalakult a szociális segélyezés struktúrája, jén lépett életbe az új törvény, emiatt ismét felül kellett vizsgálni a segélyeket. A felülvizsgált ellátások száma és a hozott határozatok száma közötti eltérés abból adódik, hogy nem kell határozatot hozni annak az egyedülálló segélyben részesülő esetében, akinek az ellátás összege változására csupán az öregségi nyugdíj összegének változása miatt kerül sor, és jövedelme, vagyona nincs. A felülvizsgálat adatai: Felülvizsgált ellátások száma március 31-ig Hozott határozatok száma Felülvizsgált ellátások száma július 1-jén 81 - Hozott határozatok száma megszüntetés -

9 9 - jogorvoslat év 3 fellebbezés Mindhárom fellebbezés rendszeres szociális segély megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítása ellen irányult. II. fokon eljáró szerv Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testület volt, mivel a segély megállapítása napig polgármesteri hatáskörben volt. Mindhárom esetben a fellebbezés elutasítása mellett a II. fok az I. fokú határozatot helybenhagyta év 1 fellebbezés A fellebbezés ellátás összegének módosítását tartalmazó határozat ellen benyújtott jogorvoslat volt. II. fokon eljáró szerv a Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. A fellebbezés elutasítása mellett a II. fok az I. fokú határozatot helybenhagyta. - rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos igazolások évben 42 db évben 7 db Szociális szolgáltatások működésének engedélyezése, ellenőrzése A évi III. törvény hatálya alá tartozó szociális szolgáltatások tekintetében Tiszalök Város Jegyzője a működést engedélyező szerv a Tiszaeszláron működő szolgáltatásokat illetően. Ez jogszabályból fakadó feladat. Egyedi eljáró hatóságként kijelölve a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő gyermekjóléti szolgálat és napos bölcsőde működési engedélye és ellenőrzése körében jár el. Egyes szolgáltatások működését évente, másokét két évente kell ellenőrizni. Az ellenőrzés tárgya a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó jogszabályokban foglalt feltételek betartása, tárgyi, személyi feltételek teljesülése, szakképesítési előírásoknak való megfelelés Napos bölcsőde Tiszavasvári Működésének ellenőrzése Támogató szolgálat Tiszaeszlár Működésének ellenőrzése Támogató szolgálat Tiszaeszlár Működési engedély kiadása engedély kiadás Gyermekjóléti szolgálat Tiszeszlár Működésének ellenőrzése Gyermekjóléti szolgálat Tiszeszlár Működési engedély kiadás, módosítás engedély kiadás módosítás Szociális étkeztetés Tiszaeszlár Működési engedély kiadás, módosítás engedély kiadás módosítás Falugondnoki szolgálat Tiszaeszlár Működésének ellenőrzése (2 évente kell) Idősek Klubja Tiszaeszlár

10 10 Működésének ellenőrzése (2 évente kell) Családsegítő szolgálat Tiszaeszlár Működési engedély kiadás, módosítás Gyermekjóléti szolgálat Tiszavasvári Működésének ellenőrzése Gyermekjóléti szolgálat Tiszavasvári Működési engedélyének kiadása, módosítása módosítás Oktatásügy - érettségi vizsgák lebonyolítása évben még nem volt önkormányzati fenntartású középfokú oktatási intézményünk évben az érettségi vizsgákat sikeresen lebonyolítottuk a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Kölcsey Ferenc Gimnázium kihelyezett tagozata tekintetében. - tanuló és gyermek balesetek évben nem volt évben 2 baleset volt Kisebbségi önkormányzati ügyek Tiszalök Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata (CKÖ) már 9. éve működik városunkban. Működésükhöz az önkormányzat biztosítja a helyiséget, tárgyi eszközöket, vezeti ülései jegyzőkönyvét és támogatást nyújt éves költségvetésükhöz. CKÖ testületi ülések: évben 6 alkalommal évben 4 alkalommal Alapítványok Városunkban évben 7 alapítvány működött évben egy alapítvány megszűnését határozta el a Képviselő-testület, az UNIVERSITAS Közalapítvány a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Bíróság végzése alapján napján megszűnt. Az alapítványok évente közhasznúsági jelentéseik és mérlegük elkészítésével számolnak be az alapítónak. Az alapítványok beszámolója: november november 29. Szabálysértés Tiszalök Város Jegyzője mint I. fokú Szabálysértési Hatóság jár el a szabálysértési ügyekben Feljelentések száma Áttétel más szervhez 5 17 Eljárás megszüntetése Figyelmeztetések száma Pénzbírságot kiszabó határozatok száma Kifogások száma Bírósághoz áttéve, kifogás elutasítása, I. fokú határozat hatályban tartása Panaszok száma 1 1

11 11 I. fokú hatóság nem fogadta el, ügyészségre áttétel 1 1 Letiltások száma 3 0 Adók módjára behajtás 9 4 Közérdekű munkára átváltoztató határozat száma 4 0 Elzárásra átváltoztatott bírságolások száma 3 0 Feljelentett fiatalkorúak száma 18 4 Kiszabott pénzbírság összege Pénzbírság hátralék december 31-én ,2 % ,9 % A szabálysértési alakzatokat tekintve a legtöbb feljelentés tulajdon elleni szabálysértés miatt érkezik, ami lopás és szándékos rongálás. Második helyen a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése szabálysértés elkövetése áll, a gyermekek nem járnak iskolába. Ez az ügyfajta kíván a legnagyobb jártasságot a szabálysértési jogban, és a legtöbb munkával ez az ügyfajta jár. Minden esetben be kell idézni a szülőt és vizsgálni kell, hogy kellő gondossággal járt-e el gyermeke iskolába járatását illetően, megtett-e minden tőle telhetőt évben sok feljelentés érkezett köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt is. - ügyészi törvényességi vizsgálatok évben 1 határozat ellen jelzés évben 12 határozat ellen óvás 1 határozat ellen jelzés A 12 óvást az ügyészség rossz eljárási gyakorlat miatt jelentette be. Mind a 12 szabálysértés közoktatási szabálysértés volt, ahol 14. életévét betöltött gyermek mulasztott igazolatlanul az iskolából. Mivel a 14. évét betöltött fiatalkorú esetében a büntethetőséget kizáró ok már nem áll fenn - egy korábbi Legfelsőbb Bírósági állásfoglalás értelmezése alapján mind a 12 esetben a szülő helyett a fiatalkorút vontuk eljárás alá. Ezek ellen a határozatok ellen külön-külön jelentett be óvást az ügyész. - felettes szerv törvényességi vizsgálata A Közigazgatási Hivatal április 3-án tartott törvényességi ellenőrzést a szabálysértési hatóságnál. Tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzítette: - az ügyintézési határidő összességében betartásra került, csak 6 esetben történt indokolatlan határidő túllépés, A szabálysértési hatóság - 1 ügyben hozott döntést a tényállás kellő tisztázása nélkül (értékmeghatározás hiánya), - 1 esetben nem került elbírálásra a feljelentés, - 12 esetben az eljárást a szülő helyett a gyermekkel szemben folytatta le, - 1 esetben a pénzbírság részletfizetésére irányuló kérelem illetékét nem fizettette meg, - 1 esetben a sértettet a tanú meghallgatásának idejéről nem értesítette, A hatóság a lényeges körülményeket tisztázta, a bizonyítás eszközeit igénybe vette. Döntései megalapozottak, törvényesek. Pénzbírság nyilvántartás folyamatosan vezetett, hitelesített. A végrehajtási cselekmények folyamatosak és hatékonyak. Időskorúak járadéka Azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek.

12 12 Igénybe veheti: az a Tiszalök városban bejelentett lakcímmel rendelkező (ha több lakcíme van, akkor a városban életvitelszerűen élő) személy, aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át; az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át; és az az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, ha a kérelmező előzetes letartóztatásban van, elzárás ill. szabadságvesztés büntetését tölti, illetve ha 3 hónapot meghaladóan külföldön tartózkodik. A határozatokat évben a Szociális és Egészségügyi Bizottság hozta, II. fokon eljáró szerv a Képviselő-testület volt évtől a határozatokat a jegyző hozza, II. fokon eljáró szerv az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala lett. Időskorúak járadéka Megállapítás 1 1 Megszüntetés 0 1 Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Rendszeres szociális segély Egészségkárosodottak (munkaképességüket legalább 67 %-ban elvesztett személyek) Egészségkárosodottak Megállapítás 1 1 Megszüntetés 0 1 A határozatokat évben a Szociális és Egészségügyi Bizottság hozta, II. fokon eljáró szerv a Képviselő-testület volt évtől a határozatokat a jegyző hozza, II. fokon eljáró szerv az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala lett. A rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja.

13 13 Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatás fajtái: normatív alapon és méltányosságból állapítható meg. Igénybe veheti: a Tiszalök városban bejelentett lakcímmel rendelkező (ha több lakcíme van, akkor a városban életvitelszerűen élő) személy. Normatív alapon jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. Méltányosságból jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége eléri a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át. Lakásfenntartási támogatás Megállapítás Elutasítás A határozatokat a és a évben a Szociális és Egészségügyi Bizottság hozta, II. fokon eljáró szerv a Képviselő-testület volt. Ápolási díj Ezen pénzbeli ellátásra az a nagykorú hozzátartozó jogosult, aki az önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg személy gondozását végzi. Igénybe veheti az a Tiszalök városban bejelentett lakóhellyel rendelkező hozzátartozó (Ptk b) pontja szerinti) a jegyes kivételével, aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyosan fogyatékos (korhatár nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek, vagy aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. 1.) Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápol Megállapítás 3 2 Megszüntetés ) Súlyosan fogyatékos

14 14 személyt ápol Megállapítás 8 2 Megszüntetés ) Tartósan beteg személyt ápol Megállapítás 11 6 Megszüntetés 2 7 Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. A határozatokat évben mindhárom esetben a Szociális és Egészségügyi Bizottság hozta, II. fokon eljáró szerv a Képviselő-testület volt. A évtől kezdődően az első két esetben a jogosultságot a jegyző állapítja meg, így a II. fokon eljáró szerv az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, míg a 3. eset továbbra is a Szociális és Egészségügyi Bizottság feladata. Átmeneti segély Létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdõ személyek részére nyújtott támogatás. Igénybe veheti: az a Tiszalök városban bejelentett lakcímmel rendelkező (ha több lakcíme van, akkor a városban életvitelszerűen élő) személy, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy egyéb okból tartósan, vagy átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd és helyzetén más módon nem lehet segíteni. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családja: betegség, baleset miatt anyagi segítségre szorul, elemi kár (pld.: ár-, belvíz, tűz, stb.) miatt anyagi segítségre szorul. Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező, vagy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át. Átmeneti segély Megállapítás Elutasítás 12 9 A határozatokat a és a évben a Szociális és Egészségügyi Bizottság hozta, II. fokon eljáró szerv a Képviselő-testület volt. Temetési segély Annak a személynek állapítható meg, aki az elhunyt személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

Hatósági ügyintézés. 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita

Hatósági ügyintézés. 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita Hatósági ügyintézés Hatósági Osztály 1. Általános tájékoztató a szociális, hatósági ügyek intézéséhez Az ügyintézés helye: Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala Cím: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 2.

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról T Á J É K O Z T A T Ó a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselőtestület! A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai szerteágazóak és összetettek. Ezért

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Titkárság folyamatai... 7 II.1.

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (II.13) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Község önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató:

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató: I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján Általános tájékoztató: A szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás felnőtt

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról * Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(III.25.) KT, a 9/2009.(V.15.) KT, a 16/2009.(VII.10.) KT, a 22/2009.(X.05.) Kt, és a 25/2009.(X.05.) KT rendeletével és a 3/2010.(III.16.) Kt, a

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben