studio antikvárium 28. árverés DECEMBER 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4."

Átírás

1 studio antikvárium 28. árverés DECEMBER 4.

2 178. tétel 43. tétel 246. tétel 48. tétel 54. tétel 27. tétel 303. tétel 51. tétel 24., 364., 26., 408., 5., 416., 47., 53., 114., 302., 60. tétel 30., 56., 32., 50., 54., 23., 227., 231., 229., 226., 228., 48., 20., 21., 18., 22., 51., 49., 78., 81., 80., 260., 259., 261., 258., 256., 257., 262., 4., 417. tétel

3 studio antikvárium 28. árverés DECEMBER 4. Ki ál lí tás/on view: A 28. ár ve rés té te lei november 29-től december 3-ig órá ig te kint he tôk meg bol tunk ban Budapest, Jó kai tér 7. Tel.: ( ) , ( ) , fax: ( ) Ár ve rés/sale: december 4. szombat 10 óra Hely szí n/place: ECE City Cen ter, Budapest V., Baj csy -Zsi linsz ky út 12. You may bid at the auction on the internet on the following site: or after advance registration by telephone. Az árverésen részt vehet az interneten is, a weboldalon, illetve elôzetes bejelentkezés után telefonon is licitálhat.

4 ÁRVERÉSI FELTÉTELEK 1. A köny vek ár ve re zé se úgy tör té nik, hogy az ár verés ve ze tô a ka ta ló gus sor rend jé ben be mond ja a té telek szá mát, ki kiál tá si árát. Az ár ve ré sen li ci tál ni csak név, lak cím mega dá sa és aláí rás el le né ben az ár ve résve ze tô tôl ka pott sor szá mo zott kar ton nal le het, melynek egyér tel mû fele me lé sé vel kell a vá sár lá si szán dékot je lez ni. 2. A vé tel ár 5000 Ft-ig 500 Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft felett Ft összeg gel emel ke dik. 3. Az ár ve rés ve ze tô az árat ad dig eme li, amíg csak egy aján lat ma rad, ezt a leg ma ga sabb össze get a leg töb bet aján ló sor szá mát be mond va leü ti. Amennyi ben va la mely vé dett té tel re a gyûj tô kör szerint il le té kes nem ze ti gyûj te mény is igényt tart, úgy az ár ve ré sen elért leg ma ga sabb ár mel lett elô vá sár lá si jog il le ti meg. 4. A leü tés sel a tárgy a ve vô tu laj do ná ba megy át, ezt a ki fi ze tés sel ér vé nye sí ti. A ve vô nek, ha er re elô ze tes megál la po dást kö tött, az ár ve re zô cég 30 nap fi ze té si ha la dé kot biz to sít. 5. Vi tás eset ben a té telt az ár ve rés ve ze tô új ra ár ve rezhe ti. Az el nem kelt té te lek fo lya ma to san új ra ár verés re kér he tôk. 6. Ti los min den fé le össze be szé lés vagy vál lal ko zás, amely ar ra irá nyul, hogy har ma dik sze mé lye ket szerfe lett ma gas vé tel ár kí ná lá sá ra rá ve gyen és így megká ro sít son. 7. A kiál lí tá son min den té tel meg te kint he tô. A té telek sza va tos ság nél kül ab ban az ál la pot ban ke rül nek ela dás ra, amely ben a kiál lí tás, il let ve az ár ve rés ide jén lát ha tók. 8. A vé tel ár a leü té si ár plusz 15 szá za lék ár ve ré si ille ték. 9. Azok a vá sár lók, akik az ár ve ré sen nem tud nak sze mé lye sen részt ven ni, vé te li meg bí zást ad hatnak a ki ál lí tá son, pos tai úton, telefonon vagy faxon. Azo nos ös sze gû aján lat ese tén a vé te li meg bí zás elônyt él vez a hely szí ni ár ve re zôvel szemben. Fel sô ér ték ha tár meg je lö lé se nél kül ér ke zett meg bízást nem fo ga dunk el. Vé te li meg bí zás ese tén a megbí zó tu laj do ná ba ke rült té te lek bol tunk ban (Bp. VI., Jó kai tér 7.) december 6-tól ve he tôk át, a tel jes vé tel ár ki egyen lí té se el le né ben. Azok nak, akik pos tai úton ad tak vé te li meg bí zást, a tel jes vé tel ár át vé te le után küld jük el a té te le ket. Sze re tet tel vár juk rész vé te lü ket! Jó li ci tá lást, si ke res vá sár lást kí vá nunk! a Stu dio An tik vá rium ve ze tô sé ge A borítón a 345. tétel fényképe látható. 2

5 CONDITIONS OF SALE 1. At the auction the auctioneer announces the catalogue number and the starting price of the lot in succession as in the catalogue. Bidding is only possible with numbered bidding card issued by the auction manager after the bidders had provided their name, address and signature. The buyers must indicate their wish to bid by raising their cards unambiguously. 2. The purchase price is being raised by 500 HUF between HUF by HUF between HUF by HUF between HUF by HUF between HUF by HUF between HUF by HUF between HUF by HUF above HUF 3. The auctioneer raises the price until only one bid remains and knocks it down by announcing the number of the highest bidder. In the case of protected lots Hungarian museums and collections have a priority of purchase right at the hammer price. 4. With the knocking down the lot becomes the property of the buyer which is validated by payment. If an advance agreement had been made between the buyer and the auctioning company, the auctioning company ensures a 30 day grace period. 5. In the case of a contested case, the auctioneer reauctions the lot. Unsold items can be requested for re-auctioning continuously. 6. No seller may bid, nor may any third party bid on the seller s behalf in order to reach an unreasonably high price and thus inflict any loss on any other party. 7. Every lot can be viewed at the exhibition. All the lots are sold without warranty with all the imperfections they may have at the time of the auction. 8. The purchase price of the hammer price plus 15% auction fee. 9. For ab sen tee bids the auc ti o ne er may be com missi o ned by the bu y er to bid on his/her be half. Com mis si ons may be sub mit ted ei ther by po stal or der, at the ex hi bi ti on, by pho ne or fax. In the ca se of equ i va lent bids the ab sen tee bids pre sent at the auc ti on has pri o rity. We do not ac cept com mis si ons wi tho ut the in di ca ti on of the hig hest li mit. In the ca se of com mis si o ned bu y ing, the client can pick up the items in our shop upon the pa y ment of the full pri ce (Bu dapest, VI.th dist rict, Jó kai tér 7.) from 6th December. We look forward to seeing you at our auction! Managers of the Studio Antikvarium Have a good bidding and successful purchase! 3

6 TARTALOM BIBLIOFIL KIADÁSOK TÉTEL BOTANIKA, ZOOLÓGIA TÉTEL CSILLAGÁSZAT TÉTEL DEKORATÍV, DÍSZES KÖNYVKÖTÉSEK TÉTEL DUNA TÉTEL I. VILÁGHÁBORÚ TÉTEL ÉPÍTÉSZET TÉTEL EDÉLYI SZÉPMÍVES CÉH TÉTEL EROTIKA TÉTEL SZABADSÁGHARC TÉTEL EZOTERIKA, MISZTIKA TÉTEL FÉNYKÉPEK TÉTEL FOLYÓIRATOK, PERIODIKUMOK TÉTEL GASZTRONÓMIA, BORÁSZAT TÉTEL GAZDASÁGI IRODALOM TÉTEL HADÜGY, HADTÖRTÉNET TÉTEL HUMOR, ANEKDOTA TÉTEL IFJÚSÁGI KÖNYVEK, MESEKÖNYVEK TÉTEL JOGTÖRTÉNET, ORSZÁGGYŰLÉSEK TÉTEL JUDAIKA TÉTEL KÉZIRATOK TÉTEL KNER NYOMTATVÁNYOK TÉTEL MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK TÉTEL MATEMATIKA TÉTEL METSZETEK, LÁTKÉPEK TÉTEL MŰVÉSZET TÉTEL NYELVÉSZET, SZÓTÁRAK TÉTEL ORVOSTÖRTÉNET TÉTEL ÖTVÖSMŰVÉSZET TÉTEL PEST-BUDA, BUDAPEST TÉTEL PONYVAKIADÁSOK TÉTEL GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS KORA TÉTEL SZÍNHÁZ, ZENE TÉTEL TÉRKÉPEK, GEOGRÁFIAI KÖNYVEK TÉTEL UTAZÁS TÉTEL VADÁSZAT, HALÁSZAT TÉTEL 4

7 2. tétel 2. tétel 2. tétel 1. [Ábrányi Kornél, Ifj.] II-ik Kákai Aranyos Gróf Andrássy Gyula. Politikai élet- és jellemrajz Budapest, Athenaeum Rt. könyvny [1] p. Egyetlen kiadás. Tartalom: Az Ellenállhatatlan (prolog). Gróf Andrássy ifjusága. A forradalmár és az emigrans. Gróf Andrássy és Deák Ferencz. A providentiális miniszterelnök. Bismarck barátja. Detr Reichsver mehrer. Verdicht der Thatsachen. Fűzve, kiadói borítóban. Körülvágatlan, jó példány , 2. Ady Endre [gyűjtemény.] 1. Jászi Oszkár márciusi beszéde. Elmondta a Galilei Kör március 26-iki márciusi ünnepén. Ady Endre ünnepi versével. Budapest, A Galilei Kör kiadása [1] p. Itt jelent meg először Ady Endre: A tűz márciusa című költeménye, melyet Ady a Galilei Kör márciusi ünnepére írt. (A Galilei Kör könyvtára, 4-ik szám.) Vitályos Orosz ø. Fűzve, gerincén enyhén sérült, borító nélkül. Nagyon ritka könyv. 2. Három március Ady Endre három ünnepi verse. Jászi Oszkár, Rubin László és Pólányi Károly ünnepi beszédei. A Galilei Kör öt éves fennállása alkalmából. Budapest, A Galilei Kör kiadása (Világosság könyvnyomda Rt.) 32 p. A kötetben Ady Endre A tűz márciusa, Új, tavaszi sereg-számla és Véres panorámák tavaszán című költeménye található; az utolsó feltehetően első közlés. (A Galilei Kör könyvtára, 11. szám.) Poss.: Kelemen Pál. Vitályos Orosz ø. Fűzve, kiadói borítóban, jó példány. Nagyon ritka könyv. 3. Hatvany Lajos: Ady körül. (Budapest), [1936]. (Világosság-könyvnyomda Rt.) 14 + [2] p. (Klny. a Szocializmus szeptemberi számából.) Vitályos Orosz ø. Fűzve, borító nem készült hozzá. 4. Kuttn Mátyás: Mozaik kockák. (Fantáziák, novellák, életképek.) Az előszót Ady Endre írta. Budapest, Galantai Gyula főbizománya (Vészi Gerzson könyvnyomdája) [5] p. Egyetlen kiadás. A borító szecessziós rajzát Velten Ármánd festőművész készítette. Vitályos Orosz ø. Fűzve, enyhén sérült kiadói borítóban. Körülvágatlan, jó példány. 5. Hatvany Lajos: Ady és a magyar politika. [Tanulmány.] (Budapest, 1932). Társadalmunk. IV p. Az írás melyet Hatvany a Zeneakadémia Ady-estjén olvasott fel a Társadalmunk című folyóirat november 5-i számának mellékleteként jelent meg. Vitályos Orosz Félbehajtva. 6. Ady Endre: Wybór poezji. Przeklad Kazimiery Illakowiczówny. Budapest, (Biblioteka Polska w Budapeszcie [Lengyel könyvtár]) [1] p. + 1 t. (Székely Aladár Ady-fényképe). A fordító által lengyelül Trencsényi-Waldapfel Imrének dedikált példány. A kötet két előszót tartalmaz, mindkettőt magyarul és lengyelül is az egyiket dr. Keviczky Lóránt, a másikat Stanislaw Vincenz írta. Vitályos Orosz Fűzve, illusztrált kiadói borítóban , 5

8 3. tétel 4. tétel 3. Alapi Gyula Komáromvármegye nemes családai. A vármegyei levéltár adataiból összeállitotta: Dr. Alapi Gyula. Komárom, (Spitzer Sándor könyvnyomdája). VI + [2] p. Fűzve, javított kiadói borítóban , 4. Arany János Arany János hátrahagyott iratai és levelezése kötet. 1. Hátrahagyott versei. 2. Hátrahagyott prózai dolgozatai Levelezése író barátaival I II. Budapest, Ráth Mór (Prochaska ny.) [4] + LI p.; [4] + XLIII + [1] [1] p.; 1 t. (címkép) + [4] + XIX [1] [2] p. + 2 mell. (kihajtható hasonmás); [4] [1] p t. (ebből 1 színes). Első kiadás. Ebben a kiadásváltozatban az általában az első két kötetbe kötött táblák az utolsóba kötve találhatók. A táblák előtt védő hártyapapír. Szüry 154., 153., 167. Egységes, kiadói, piros, festett-aranyozott, illusztrált, préselt egészvászon díszkötésben, festett lapszélekkel. Szép példány , 5. Arneth, Alfred Ritter von Prinz Eugen von Savoyen. Nach den handschriftlichen Quellen der kaiserlichen Archive. Mit Porträts und Schlachtplänen Band. Wien, Wilhelm Braumüller. 1 t. (kőnyomatú címkép: Savoyai Jenő portréja) + XIII + [1] p. + 3 t. (kőnyomatú portré) + 3 térkép (kihajtható kőnyomat); 1 t. (kőnyomatú portré) + VIII [1] p. + 3 t. (kőnyomatú portré) + 3 térkép (kihajtható kőnyomat); 1 t. (kőnyomatú portré) + IX + [1] [1] p. + 5 t. (kőnyomat, ebből 2 látkép, 2 portré, 1 dupla oldalas numizmatikai) + 1 hasonmás (kihajtható kőnyomat). A látképes táblákon Savoyai Jenő palotája és a Belvedere, a kihajtható térképeken Zenta, Pétervárad, Belgrád és más, nem magyarországi városok ostroma. Minden tábla előtt védő hártyapapír. Az első kötet első levelén korabeli, iskolai ajándékozó sorok és szárazbélyegzés. DG Böhm 618. Egységes, korabeli, díszesen aranyozott, álbordás, vaknyomásos világosbarna egészmaroquin kötésben, pávamintás festésű lapszélekkel. Gyönyörű példány , 6. Aszalay József, [Szendrői] Eszmék az életnap fogyatkozásai- s leáldoztáról. Pest, Beimel J. és Kozma Vazul ny. [8] [1] p. Egyetlen kiadás. Növényeket ábrázoló szövegközti fametszetekkel illusztrált. Prov.: Modrovich Ignácz. Poss.: Toronyay Rigó Ferenc. Szüry 225. Korabeli papírkötésben, a gerinc alján apró sérülés. Jó példány , 7. Aszalay József, [Szendrői] Szellemi röppentyűk, történelmi s humoristikai szinezettel. Pesten, Herz János ny. [4] [1] p. Egyetlen kiadás. Szüry 229. Hozzákötve: Aszalay József, [Szendrői] Eszmék az életnap fogyatkozásai- s leáldoztáról. Pest, Beimel J. és Kozma Vazul ny. [8] [1] p. Egyetlen kiadás. Növényeket ábrázoló szövegközti fametszetekkel illusztrált. Szüry 225. Korabeli, kissé kopott, enyhén sérült, díszesen aranyozott gerincű félvászon kötésben. 6

9 5. tétel 8. tétel 8. Balogh Jolán Adatok Milano és Magyarország kulturális kapcsolatainak történetéhez. ( Contributi alla storia delle relazioni d arte e di cultura tra Milano e l Ungheira.) (Budapest), Budavári Tudományos Társaság (Kir. Magy. Egyetemi Nyomda) [2] p t. A szerző első önálló munkája. A 45. oldaltól olasz nyelvű címlappal és szöveggel. (A budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti Gyűjteményének dolgozatai VIII.) Fűzve, kiadói borítóban, körülvágatlan, jó példány. Farkas Mária: Assisi Szent Ferenc az olasz irodalomban és festészetben. San Francesco d Assisi nella letteratura Italiana e nella pittura. Budapest, (Általános Nyomda) [1] p. Oldalszámozáson belül 16 egész oldalas illusztrációval. [A Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Olasz Intézetének kiadványai 8.] Fűzve, illusztrált kiadói borítóban. Ipolito és Lionora novellája. [Fordította és bevezetéssel ellátta: Elek Artúr.] (Budapest), (Pallas nyomda). 14 p. Dedikált: Réti Istvánnak itáliai emlékül szeretettel Elek Artúr. Budapesten, júliusában. Fűzve, enyhén sérült kiadói borítóban. Kárpáthy-Kravjánszky Mór: Magyar inkvizíciós perek Velencében. (Vendégként felolvasta a Szent István Akadémia II. osztályában 1932 évi november 18-án.) Budapest, Szent István Akadémia (Sárkány Nyomda Rt.) 20 p. Dedikált példány. Fűzve, kiadói borítóban. 9. Bárdosy [János], Ioanne(s) Animadversiones historico-critico-diplomaticae in opus de insurrectione nobilium auctore Iosepho Keresztury, agente aulico Vindobonae vulgatum. Cum recensione apocrisium, de Banderiis Hungaricis, Viennae anonymo auctore editarum per Ioannem Bárdosy [ ] conscriptae. Budae, Catharinae Landerer. [8] [19] p. Egyetlen kiadás. Történeti, kritikai, oklevéltani észrevételek Keresztury József udvari ügynöknek A nemesi felkelés című, 1790-ben, Bécsben kiadott művéhez, az 1785-ben, szerzői név nélkül Bécsben kiadott Válaszok a magyar dandárokat illetően című mű recenziójával együtt. XIX. század közepén készült papírkötésben, gerincén aranyozott címkével, szép példány , 10. Berda József Öröm. Versek. Ujpest, (Genius kiadás Ritter Jenő Könyvnyomdai Műintézet) [3] p. Első kiadás. Dedikált példány. Fűzve, kiadói borítóban. Berda József: Indulat. Berda József uj versei. Szeged, [1935]. Magyar Téka kiadása (Grafika [Nyomdavállalat, Újpest]) [1] p. Első kiadás. Dedikált példány. Fűzve, kiadói borítóban. 11. Berda József Örökkévaló lobogással. Versek. (Újpest), (Szerző Ritter Jenő könyvnyomdája) [4] p. Első kiadás. Tersánszky Józsi Jenőnek dedikált példány. Fűzve, kiadói borítóban. 12. Berda József Férfihangon. Versek. (Ujpest), [1936]. (Ritter Jenő Könyvnyomdája) [2] p. Első kiadás. 7

10 9. tétel 11. tétel 12. tétel 13. tétel 14. tétel 15. tétel A címlapon a szerző dedikációja, alatta továbbajándékozó sorok. Fűzve, kiadói borítóban. Berda József: Emelt fővel. Versek. Újpest, [1937]. Vörösmarty Irodalmi Társaság ( Grafika Nyomdavállalat) [2] p. Első kiadás. A címlap verzóján számozott (500/48) és dedikált példány. Fűzve, kiadói borítóban. 13. Berda József Méltó a szóra. Berda József válogatott versei. (Újpest), Szerző ( Grafika Nyomdavállalat) [2] p. Első kiadás. Dedikált példány. Fűzve, kiadói borítóban, részben felvágatlan , 14. Berda József Sötétség. Berda József új versei. (Ujpest), [1939]. Szerző (Özv. Ritter Jenőné könyvnyomdája) [1] p. Első kiadás. A címlapon a költő hosszú dedikációja. A címlap verzóján számozott: 500 számozottból ez a 162. számú, aláírt példány. Fűzve, kiadói borítóban, felvágatlan. Berda József: Fény és árnyék. Versek. [Újpest, 1943]. Szerző (Kertész József könyvnyomdája, Karcag) [3] p. Első kiadás. A címlapon a költő dedikációja. A címlap verzóján számozott: 500 számozottból ez a 148. számú, aláírt példány. Fűzve, kiadói borítóban. 8

11 16. tétel 16. tétel 17. tétel 15. Bessenyei György Atilla és Buda trágédiája öt játékban. Posonyban és Kassán, Füskúti Landerer Mihály. 152 p. A mű az 1773-ban napvilágot látott Buda trágédiája (Szüry 575.) eltérő címmel megjelent második kiadása. Néhány levél enyhén foltos. Szüry ø. Fűzve, korabeli festett papírborítóban. Nagyon ritka könyv , 16. [Bessenyei György] A holmi. Béts, ny.n. 378 [helyesen 386] p. Első kiadás. A magyar felvilágosodás vezéralakjának, Bessenyei Györgynek ( ) egyik legfontosabb műve vegyes tartalmú kötet: hol-mi. Legelöl ismeretelméleti tehát filozófiai és lélektani fejtegetések állnak esszészerű formában, aminek akkor többnyire a Jegyzés műfaji elnevezést adták. Másik kiemelkedő témaköre a saját hivatására, felébredésére vonatkozó dialógusokban jelölhető meg. E két ölelkező főtéma filozófia és írói hivatás mellett, velük többé-kevésbé öszszefonódva, a nevelésnek (felvilágosító munkának), a társadalomelméletnek, a történettudománynak és az irodalomnak, sőt az irodalmi kritikának témái sorakoznak, gazdag képet adva az érett Bessenyei műveltségéről s írói tehetségéről. A címlapon régi gyűjteményi bélyegzés, verzóján duplum-bélyegzés. Néhány levél alsó sarkán enyhén foltos. Szüry 580. Borda 603. Hozzákötve: [Bessenyei György]: A Magyar nézö. H. n. [1779]. ny. n. 62 p. Első kiadás. Bessenyei György egyik legritkábban előforduló munkája, a Szüry-gyűjteményben sem szerepel. A Magyar néző központi gondolata az anyanyelv fejlesztésének szükségessége. Bessenyei felfogásában a cél a közjó, a közboldogság elérése, ennek eszköze pedig a felvilágosodás szellemében a tudomány. A tudományt kell tehát magyar nyelven terjeszteni. Felismeri, hogy a nemzetnek igazodnia kell az állandóan változó világhoz, s be kell kapcsolódnunk az európai kultúra vérkeringésébe: Sürgeti az új, világi magyar irodalom megteremtését. A múlt nyomasztó elveitől és irodalmának szinte az egészétől (de Tinódi, Koháry, Zrínyi és Gyöngyösi kivételével, lásd 57. laptól) el kell szakadnunk, induljunk meg a nagy világ után, kövessük az angol és francia írókat, fordítsunk minél többet műveikből csak így, a felvilágosult nyugat irodalmi műveltségének átültetésével tudjuk megteremteni az új, világi tartalmú magyar irodalmat. Szüry ø. Korabeli, négy bordára fűzött, enyhén kopott félbőr kötésben, gerincén címvignettával. A gerincen kisebb javítás, de összességében jó példány, mindkét mű rendkívül ritka , 17. Bethlen Kata, Bethleni, [Árva], gróf[nő] Széki Gróf Teleki József özvegye, Bethleni Bethlen Kata grófnő írásai és levelezése Kísérő szóval ellátta: Szádeczky Kardoss Lajos. I II. kötet (egybekötve). Budapest, Grill (Hornyánszky Viktor ny.) [4] + III + [3] [1] p. + 4 t. (ebből 1 kihajtható); [529] [4] p. Megjelent összesen 150 géppel számozott példányban, melyből mindkét kötet a 35. számú. Kiadói, enyhén sérült, aranyozott gerincű félbőr kötésben , 9

12 20. tétel 21. tétel 23. tétel B IBLIOFIL KIADÁSOK 18. Bain, F[rancis] W[illiam] Buborékok az élet tengerén. Régi hindu elbeszélés a szanszkrit kézirat nyomán. Fordította: Baktay Ervin. Budapest, (1920). Rózsavölgyi és Társa (Korvin Testvérek ny.) [1] p. Első kiadás. 50 kézzel számozott, merített papirosra nyomtatott, kizárólag könyvgyűjtők számára készült példányból ez a 36. számú. Aranyozott, álbordás kiadói félbőr kötésben. Körülvágatlan, jó példány , 19. Bain, F[rancis] W[illiam] Az égszínkék ital. Hindu szerelmi történet a szanszkrit kézirat nyomán. Fordította: Baktay Ervin. Budapest, (1921). Rózsavölgyi és Társa (Korvin Testvérek ny.) 180 p. Egyetlen kiadás. 100 kézzel számozott, merített papirosra nyomtatott, kizárólag könyvgyűjtők számára készült példányból ez a 70. számú. Aranyozott kiadói egészbőr kötésben, felül festett lapszélekkel, kiadói kartontokban. Körülvágatlan, szép példány , 20. Bain, F[rancis] W[illiam] Az égszínkék ital. Hindu szerelmi történet a szanszkrit kézirat nyomán. Fordította: Baktay Ervin. Budapest, (1921). Rózsavölgyi és Társa (Korvin Testvérek ny.) 180 p. Egyetlen kiadás. 100 kézzel számozott, merített papirosra nyomtatott, kizárólag könyvgyűjtők számára készült példányból ez a 26. számú. Aranyozott, álbordás kiadói félbőr kötésben, felül festett lapszélekkel. Körülvágatlan, szép példány. 21. Bain, F[rancis] W[illiam] A hibák bányája. Régi hindu elbeszélés szanszkrit kézirat nyomán. Fordította: Baktay Ervin. Budapest, (1920). Rózsavölgyi és Társa (Korvin Testvérek ny.) [1] p. 100 kézzel számozott, merített papirosra nyomtatott, kizárólag könyvgyűjtők számára készült példányból ez a 79. számú. Aranyozott kiadói egészbőr kötésben, felül festett lapszélekkel. Körülvágatlan, jó példány, a hátsó kötéstáblán aprócska folt , 22. Bain, F[rancis] W[illiam] Holdsarló. Hindu szerelmi történet a szanszkrit kézirat nyomán. Fordította: Baktay Ervin. Budapest, (1921). Rózsavölgyi és Társa (Korvin Testvérek ny.) [1] p. 100 kézzel számozott, merített papirosra nyomtatott, kizárólag könyvgyűjtők számára készült példányból ez a 60. számú. Aranyozott kiadói egészbőr kötésben, felül festett lapszélekkel. Körülvágatlan, szép példány , 23. [Balassi] Balassa Bálint Balassa Bálint minden munkái. Életrajzi bevezetéssel s jegyzetekkel ellátva kiadta Dr. Dézsi Lajos kötet. (Budapest, 1923). Genius kiadás ( Világosság könyvnyomda rt.) CLI + [1] p.; [7] p. Megjelent a Nagy Írók Nagy Írások harmadik sorozatában, 1500 számozott példányban. Ezen felül a Magyar Bibliophil Társaság tagjai számára 90 példány készült kézzel merített papíron. Ezen példányok I XC számmal vannak ellátva és könyvárusi forgalomba nem kerültek, kötéseiket Gottermayer Nándor készítette. Példányunk ezek közül való, és a XXXVI. számú. Egységes, aranyozott kiadói pergamenkötésben, körülvágatlan, részben felvágatlan példány. A második kötet hátsó kötéstábláján kisebb folt , 10

13 24. tétel 25. tétel 26. tétel 24. France, Anatole Le Lys rouge. Compositions de A[uguste]-F[rancois] Gorguet gravées sur bois par Desmoulins, Dutheil, Romagnol et en couleurs par Ch. Thévenin. Paris, Libraire de la Collection des Dix. [4] [17] p t. (ebből 36 kézzel kifestett). A[uguste]-F[rancois] Gorguet illusztrációi alapján a fametszeteket Desmoulins, Dutheil és Romagnol metszette, a színezés Ch. Thévenin munkája. Tartalmaz 35 szövegközti illusztrációt is, melyek példányunkban kínai papírra külön nyomtatva, önállóan is bekötve. Megjelent összesen 275 számozott példányban, melyből ez a 11-től 100-ig számozott, japán papírra nyomtatottból a 98. számú. Monod Carteret IV, 168. Mahé II, 115. Korabeli, álbordás, gerincén díszesen aranyozott sötétkék félmaroquin kötésben, felül aranyozott lapszélekkel, az eredeti, színes, illusztrált borítók bekötve. Gyönyörű példány , 25. Keleti Arthur Az boldogtalan Raymondo és az szerentsés Betrandus lovagoknak hiteles szerelmes története 7 képben, avagy: a csalfa Bertrandus lovag házassága s miképpen ejtették tőrbe s küldeték el a nemes Rajmondo lovag a Szent Sírhoz és hogyan jöve vissza s mula ki. Grotesque Játék. Szerzette Keleti Arthur. Jambusokba segítette Kelemen Viktor. Több rajzokkal tsinositotta Vértes Marcel. Buda-Pest, Pallas [4] p. Első kiadás. Valódi holland merített papiroson készült 350 kézzel számozott példányban, melyből ez a 133. számú. Vértes Marcell 8 szövegközti fametszetű illusztrációjával, Gróf József fametszetű könyvdíszeivel. A címlapot Gara Arnold tervezte. Aranyozott gerincű kiadói félpergamen kötésben, az első kötéstáblán Vértes Marcell aranyozott rajzával , 26. Merimée, Prosper Colomba. Soixante-trois compositions originales de Daniel Vierge, gravées sur bois par Noël et Paillard. Préface de Maurice Tourneux. Paris, Librairie L. Conquet L. Carteret et Cie. [8] + VIII [6] p. Oldalszámozáson belül Daniel Vierge egy egész oldalas és 62 szövegközti illusztrációjával, melyek alapján a fametszeteket Noël és Paillard készítette. Megjelent összesen 300 számozott példányban, melyből ez a 218. számú, velin du Marais papírra nyomtatott. Monod Carteret IV, 278. Mahé II, 921. Korabeli, álbordás, gerincén díszesen aranyozott sötétpiros félmaroquin kötésben, felül aranyozott lapszélekkel, az eredeti, színes, illusztrált borítók bekötve. A kötés szignált: Stroobants. Gyönyörű példány Williamson, F. Harcourt The Book of Beauty (Late Victorian Era). A Collection of beautiful Portraits with literary, artistic, and musical Contributions by Men and Women of the Day. Edited and arranged by Mrs. F. Harcourt Williamson. London, Hutchinson & Co. XII p. Folio. Oldalszámozáson belül 40 hártyapapírral védett, egész oldalas fénymetszetű táblával, és számos japán papírra nyomtatott és felragasztott szövegközti képpel illusztrált. Második luxuskiadás, 100 kézzel számozott példányból ez a 2. számú, a kiadó saját kezű aláírásával. Prov.: Ex Libris James Henry Smith. Korabeli, rendkívül díszes, dúsan aranyozott, álbordás, növényi ornamentikával díszített sötétzöld egészmaroquin kötésben, felül aranyozott lapszélekkel, számára készült selyem védőborítóban. A kötés szignált: Bound by Zaehnsdorf. Gyönyörű példány , 11

14 27. tétel 28. tétel 29. tétel 30. tétel 31. tétel 32. tétel 28. A Bihari Casino rendszabásai, s tagjainak névsora betűrend szerént, Nagyváradon, [1833]. Tichy János (ny.) 31 + [1] p. A Bihari Nemzeti Casino március 6-án tartott alapító közgyűlésének határozatai, valamint a választott vezetőség és a tagok névsora. Az egylet Bihar vármegye legrégibb társadalmi köreinek egyike, Bihar vármegye és Nagyvárad előkelőségeinek találkozó helye volt. Fűzve, fametszettel illusztrált kiadói borítóban, szép példány. Rendkívül ritka könyv , 29. Bíró Márton, padányi Enchiridion. [ ] De Fide, Haeresiarchis, ac eorum asseclis, In genere de Apostatis, deque Constitutionibus, atque Decretis Imperatorum & Regum, contra Dissipatores Catholicae Ecclesiae editis. [ ] [Győr] Jaurini, Typis Gregorii Joannis Streibig. 1 t. (rézmetszetű címkép) + [12] [16] p. Egyetlen kiadás. A címképmetszeten a szerző rézmetszetű portréja. A művet túlzott protestáns-ellenessége miatt Mária Terézia betiltatta. A veszprémi püspök Bíró Márton [ ] minden akadály nélkül kinyomatta Győrben és terjesztette a hírhedt Enchiridion-t, amelyben pedig a hatalom egyenesen fölszólíttatik az eretnekség kiirtására. [ ] Bíró könyve nagy visszatetszést szült nemcsak idehaza, de a protestáns Poroszországban is, különösen a porosz udvari körökben. II. Frigyes a boroszlói püspökön keresztül a pápa közbenjárását kérte, hogy a magyar püspökök hagyjanak föl a protestánsok üldözésével. A pápa föllépésének volt is eredménye, amennyiben aug. 5-én Bíró Enchiridionjának elkobzására kiadta a királynő a rendeletet [ ] (Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig p.) Korabeli papírkötésben, jó példány , 12

15 33. tétel 34. tétel 35. tétel B OTANIKA, ZOOLÓGIA 30. Kriesch János A természetrajz vezérfonala. Első rész: Állattan. (Negyedik kiadás). Második rész: Növénytan. (Negyedik kiadás. Átdolgozta: Simkovics Lajos). Harmadik rész: Ásványtan. (Harmadik, átdolgozott kiadás). [1 3. rész, egybekötve.] Budapest, (1873 )1877. Nagel Bernát (Athenaeum Rt. ny.) [2] [2] + IV X p.; [2] + V + [1] p.; [2] [2] p. A három kötet összesen 509 szövegközti és 1 egész oldalas fametszetű ábrával illusztrált. Prov.: Schurmann Sz.; OSzK fölöspéldány; ÁKV 24. aukció, 289. tétel. Korabeli, álbordás, aranyozott gerincű félbőr kötésben, jó példány Nagy Jenő A hortobágyi sziki pacsirta. 2 képpel. Debrecen, Városi Nyomda [1] p. (A Hortobágyi Múzeum kiadványai 3. szám). A címlapon régi gyűjteményi bélyegzés. Fűzve, illusztrált kiadói borítóban , 32. Richard, Achille Nouveaux élémens de botanique, et de physiologie végétale. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. [ ] Avec huit planches gravées en taille-douce, représentant les principales modifications des organes des végétaux. Paris, Béchet Jeune. [6] + XVIII + XXVI + [27] [1] p. + 8 t. (kihajtható rézmetszet) + 1 táblázat (kihajtható). Pritzel Hirsch IV, 791. Wellcome IV, 519. Korabeli, díszesen aranyozott gerincű, feliratozott piros címkével ellátott sötétzöld félbőr kötésben, festett lapszélekkel. Gyönyörű példány , 33. Zelenyák János A gyógynövények hatása és használata. Budapest, Stephaneum Nyomda Rt. LII p (XL) t. (kihajtható, két oldalas kromolitográfia). Egyetlen kiadás. Minden tábla előtt védő hártyapapír. Kissé kopott, gerincén javított kiadói egészvászon kötésben, az első kötéstáblán színes litografált képpel , 34. Bölöni György Az igazi Ady. Paris, Atelier (Lantos ny.) [3] p t. (fényképek, mindegyik két oldalas). Első kiadás. A könyv párizsi felvételeit André Kertész készítette. Szövegközti kézirat-hasonmásokkal gazdagon illusztrált. Korabeli, enyhén sérült, festett papírkötésben, gerincén aranyozott címkével, az eredeti borítók bekötve, jó példány , 35. Cholnoky Viktor Kacagó szélhámosok. Budapest, Aktuális Könyvtár kiadása (Nap ny.) 16 p. Első kiadás. (Aktuális könyvtár II.) Fűzve, kiadói borítóban, a hátsó borítófedél felső sarka hiányzik. Nagyon ritka könyv , 13

16 36. tétel 38. tétel 36. Cornides, Daniel Regum Hungariae qui seculo XI. regnavere, genealogiam illustrat, atque ab objectionibus [ ] Antonii Ganoczy [ ] vindicat Daniel Cornides. [Pozsony és Kassa] Posonii & Cassoviae, Ioannes Michel Landerer. [6] p. + 1 t. (kihajtható genealógiai tábla). Korabeli, bordázott gerincű, kissé kopott aranyozású egészbőr kötésben, festett lapszélekkel , 37. [Cramer, Carl Gottlob] Antal, vagy egy szegény flautasnak a maga sorsával való megelégedése. [Der arme Flötenspieler.] Szabadon fordította [Csery] Cseri Péter. Kolo sváratt, 1833, Burián Pál könyvárosnál [1] p. Carl Gottlob Cramer románjának Csery Péter által magyarított változata. Második, átdolgozott kiadás, az első 1811-ben jelent meg. Szüry György 212. Fűzve, kiadói borítóban, felvágatlan példány. 38. [Cziráky Antal Mózes] Disquisitio historica de modo consequendi summum imperium in Hungaria a primordiis monarchiae in haec tempora. Budae, Typis Regiae Universitatis Hungaricae. [2] [3] p. + 9 genealógiai táblázat (kihajtható). A címlapon rézmetszetű vignetta, valamint régi gyűjteményi bélyegzések. XIX. század második felében készült, enyhén sérült, aranyozott gerincű félvászon kötésben , 39. Császár Edit, [M.] A hajdúság kialakulása és fejlődése. (Budapest Debrecen, Studium Könyvkiadó Rt. Kertész József ny., Karcag) [1] p. (A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság Honismertető Bizottságának kiadványai. VII. kötet, 28. füzet.) Fűzve, kiadói borítóban. Kring Miklós: Kun és jász társadalomelemek a középkorban. Budapest, Kir. Magy. Egyetemi Nyomda [2] p. (Klny. a Századok évi folyamából.) Fűzve, kiadói borítóban , 40. Csáth Géza Puccini. (Budapest), [1908]. ( Jókai könyvnyomda). 32 p. Első kiadás. Az író második megjelent kötete, legjobbnak tartott zenei tanulmánya. Az írás ugyanebben az időben, a Nyugatban is megjelent. Fűzve, kiadói borítóban, haránt alakú. Rendkívül ritka könyv , 41. Csáth Géza Schmith mézeskalácsos. Elbeszélések. Budapest, [1912]. Athenaeum Irod. És Nyomd. Rt. (Uránia könyvnyomda) [2] p. Első kiadás. (Modern könyvtár szám.) Korabeli, festett papírkötésben, gerincén aranyozott címkével, az eredeti borítók bekötve. Körülvágatlan példány. Csáth Géza: Zeneszerző portrék. Budapest, Politzer Zsigmond és Fia (Uránia könyvnyomda) [4] p. Első kiadás. (Modern könyvtár 74. szám.) Későbbi papírkötésben, gerincén aranyozott címkével, az eredeti borítók bekötve. Csáth Géza: Muzsikusok. (Novellák.) Békéscsaba, Tevan-kiadás (Tevan Adolf ny.) 57 + [7] p. Első kiadás. (Tevan-könyvtár 33.) Korabeli, festett papírkötésben, gerincén aranyozott címkével, az eredeti borítók bekötve. Körülvágatlan példány. 14

17 40. tétel 41. tétel Bóka László: Csáth Géza novellái. Budapest, (Franklin-Társulat ny.) 98 + [2] p. Első kiadás. A címlapon a szerző hosszú, humoros hangvételű dedikációja. Fűzve, gerincén sérült kiadói borítóban, ritka könyv , 42. Cserey Farkas, nagy aitai iffiabb A falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. Nagy-Váradon, Máramarosi Gotlíb Antal betűivel. 90 p. Egyetlen kiadás. Az első magyar nyelvű pedagógiai kézikönyvek egyike. A nevelésfilozófiai és felvilágosult szellemű reformjavaslatai miatt egyaránt igen jelentős művében Cserey Voltaire, Rousseau és mások nyomán azt hangsúlyozza, hogy a kor társadalmi visszásságai a tudatlanságból származnak; igazságos társadalom csak a nép szellemi felemelkedése által jöhet létre. II. Józsefen kívül már Franklint és Washingtont is azok közé a bölcs vezetők közé sorolja, akik szívükön viselték a nép művelődését. A mű felépítése érdekes. Fejezetcím nélküli első harmada nevelésfilozófiai fejtegetés. Ezt követi Az oskola házról. Az oskola mesterről, a vallási és erkölcsi nevelés kéréseiről szóló fejezet, majd a különböző tantárgyak tanítását tárgyaló részek következnek. A toldalékban a szerző igen fontos témákat érint. Szól az egészséges életmódról, a betegségek elleni védekezésről és azok gyógyításáról, az iskolai rendről, az iskolai elöljárók feladatairól, a jutalmazás és büntetés kérdéseiről. A címlapon kisebb javítások, néhány levél kissé foltos. Fűzve, korabeli, enyhén foltos brokátpapír borítóban. Kissé körülvágott példány, rendkívül ritka könyv , C SILLAGÁSZAT 43. Henisch [György], Georgiu(s) Practica: Auff das Schaltjar, nach der Geburt unnd Menschwerdung unsers Herren und Seligmachers Jhesu Christi. M.D.XCVI. Darinnen auss der Sternen unnd Planeten täglichen umblauff im Firmament, die Witterung auff die 366. täg sonderlich unnd unterschiedlich, mit sonderm fleyss, und auff das kürtzt angezeygt und beschriben. Augsburg, [1595]. Michael Manger. [16] p. A hungarica-könyvészet számára ismeretlen, magyar szerzőtől származó asztrológiai naptár az szökőévre. Első részében az 1596-os évben várható csillagászati, asztrológiai események, a hold változásai, a várható időjárás, stb. olvashatók hónapok szerint. Ezt a holdfogyatkozások, napfordulók leírása, és ehhez kapcsolódva a várható termésre vonatkozó jóslások követik. A háborúk vonatkozásában a szerző szerint a csillagok állása és a holdfogyatkozás együttes hatása érvényesül. Megállapítja, hogy a tárgyalt esztendőben, ez az 1558-as és 1577-es helyzetnek fog megfelelni, majd sorra veszi, hogy azokban az években milyen jelentős, kedvezőtlen kimenetelű háborús, politikai esemény történt. Ezt rövid imádság zárja, amelyben a szerencsétlenségek elhárításáért könyörög, mert erre csak Isten képes a baljóslatú jelek ellenére. Végül annak felsorolása olvasható, hogy melyik ország, tartomány vagy város melyik égövi jegy uralma alatt áll. Henisch György 1583 és 1618 között rendszeresen jelentetett meg asztrológiai naptárat Augsburgban, amelyek kizárólagos kiadására a nyomdász privilégiumot is szerzett. Henisch naptárai a legkorábbi magyar szerzőtől származó, ilyen jellegű munkának számítanak. A kalendáriumok prognosztikon részeként itthon is jelentek meg hasonló művek, azonban azok csak külföldi összeállítások átvételei voltak. Magyar szerző asztrológiai naptárai ezt követően csak több 15

18 42. tétel 43. tétel 44. tétel évtizeddel később, 1620-tól kezdve láttak ismét napvilágot Fröhlich Dávid szerkesztésében. A bártfai születésű Henisch György ( ) orvos, természettudós főként külföldön működött tól Wittenbergben tanult, 1576-ban szerzett orvosdoktori fokozatot Baselben. Augsburgban telepedett le, ahol a gimnázium matematika, retorika és logika tanára, később igazgatója, gyakorló orvos, a városi könyvtár felügyelője volt. Sokoldalú tudósként számos jelentős nyelvészeti, matematikai, orvosi és filológiai tanulmány, egy magyar értelmezésekkel is ellátott német-latin szótár kötődik nevéhez. Csillagászati művei közül az ugyanez évi üstökös leírása, valamint az egyházi időszámítással, naptárszerkesztéssel, időjóslással, a csillagok keltének és nyugtának megállapításával foglalkozó értekezése ismert ezen kívül. RMK III. ø. VD 16, ZV Zinner Hohenemser 160. Fűzve, későbbi papírborítóban, körülvágatlan, jó példány , 44. Petzval Ottó A csillagászat elemei különös tekintettel a mathematikai földrajzra tanárjelöltek és magántanulók számára. Budapest, Athenaeum. VIII + V + [1] [2] p. Egyetlen kiadás. Összesen 89 szövegközti, fekete alapon nyomtatott fametszetű csillagászati ábrával illusztrált. Kiadói, gerincén enyhén sérült, díszesen aranyozott, vaknyomásos egészvászon kötésben. A könyvtest kissé laza, de összességében jó példány , 45. Stella Csillagászati Egyesület almanachja 1931-re. VII. évfolyam. Szerkesztik: Tass Antal és Wodetzky József. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. IX + [1] p. + errata. Szövegközti ábrákkal illusztrált. A kötet végén rövid, német nyelvű szövegkivonat. Példányunkban a 9. és a 10. ív felcserélt sorrendben kötve. Az évkönyvnek összesen nyolc évfolyama jelent meg. Prov.: A Pesti Izr. Hitközség Reálgimnáziumának ajándéka Paschkusz Sándor tanuló részére (az első kötéstábla belső felére ragasztott, illusztrált vignetta). Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon kötésben, jó példány , 46. Csokonai Vitéz Mihály Vers-maradványok, részint kéziratok nyomán, részint nyomtatványok után. ( Mesék. Prosai töredékek. Pásztori játékok. Közli Kelemföldy.) Lipcsében, Köhler Károly Ferencznél (Tauchnitz Bernát ny.) VII + [1] [3] p. Első kiadás. (Csokonai Vitéz Mihály munkái 3.) Poss.: Bárány József. Szüry 864. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben , D EKORATÍV, DÍSZES KÖNYVKÖTÉSEK 47. Angelo, (Henry) [Charles William] Angelo s Pic Nic; or, Table Talk, including numerous recollections of public characters, who have figured in some part or another of the stage of life for the last fifty years; forming an endless variety of talent, amusement, and interest, calculated to please every person fond of biographical sketches and anecdotes. Written by Himself. London, John Ebers (Printed by T. Brettell). 1 t. (címképmetszet: George Cruikshank rajza után készült, kézzel színezett rézmetszet) + [8] + VIII + [1] p. Első kiadás. 16

19 45. tétel 46. tétel 47. tétel A címlapon fametszetű vignetta. Cohn 134. XX. század első felében készült, álbordás, díszes, dúsan aranyozott egészbőr kötésben, gerincében nyomott, aranyozott kártyákat tartó kéz, kés és villa, pipa, kard és vadászfelszerelés-motívumokkal. A kötés szignált: Bound by Zaehnsdorf. London, England. Körülvágatlan, nagyon szép példány , 48. Aurora. Hazai almanach. Alapítá Kisfaludy Károly. Folytatja Bajza [XIII. évfolyam.] Pesten( Budán), [1834]. Ifjabb Kilian György költségén (A Magyar Kir. Egyetem betűivel). [4] [3] p. + 6 t. (hártyapapírral védett acélmetszet). Az acélmetszetű táblákon a pest-budai Rakpiacz és Hídfő tére látképei (mindkettőt Schwindt rajza után Frommel metszette); báró Wesselényi Miklós mellképe, valamint reprodukciók. A kötetben található Toldy Ferenc Buda és Pest, 1800, 1833, című írása, valamint Bajza József, Czuczor Gergely, Fáy András, Vörösmarty Mihály és mások munkái. Prov.: B. Eötvös Károly könyvtárából; Petrik Géza. Korabeli, díszes, dúsan aranyozott, vaknyomásos, világosbarna bőrkötésben, aranyozott lapszélekkel. Mindkét kötéstábla közepében préselt koronás magyar címer, középen veretes záró kapocs. A gerinc éleinél kisebb szúrágás, de összességében rendkívül dekoratív, gyönyörű példány , 49. Bellegarde, l Abbé de L office de la Semaine Sainte, a l usage de la maison du Roi, conformément aux breviaires & messels Romain & Parisien. En Latin et en Francois. Avec l Explication des Cérémonies de l Eglise, & des Instructions, Prieres & courtes Réflexions sur les Mysteres & Offices que l on célébre dans cette Sainte Semaine. Paris, Jean-Thomas Herissant. 2 t. (rézmetszetű címkép + díszcímlap) [helyesen 688] p. Olivier 2495, 16, 1. Korabeli, díszes, dúsan aranyozott, vörös egészmaroquin kötésben, aranyozott lapszélekkel. A kötéstáblák sarkain, és a gerincen aranyozott Bourbon-liliomos díszítés, a kötéstáblák közepébe préselve XV. Lajos aranyozott, koronás címere. Nagyon szép példány az uralkodói könyvtárból , 50. France, Anatole Clio. Illustrations de Mucha. [Paris], Calmann Lévy (Typ. Chamerot et Renouard). [6] [4] p. Első kiadás. Oldalszámozáson belül Alfons Maria Mucha 7 egész oldalas és 5 szövegközti színes illusztrációjával. Monod Carteret IV, 167. Mahé II, 100. Dvorak I, 25. Talvart Place VI, 145. Bénézit VI, 252. Korabeli, álbordás, díszesen aranyozott barna félmaroquin kötésben, aranyozott lapszélekkel, az eredeti, színes, Mucha által illusztrált borítók bekötve. A kötés szignált: Marius Magnin. Nagyon szép példány, a francia Art Nouveau gyönyörű darabja , 51. Gessner, Salomon Oeuvres. Tome premier( quatrieme). [1 4. kötet.] Paris, Chez Ant. Aug. Renouard. [4] + XL [1] p t. (rézmetszet); [4] [2] p t. (rézmetszet); [4] [2] p t. (rézmetszet); [4] [6] [3] p. + 6 t. (rézmetszet). A négy kötet tartalmaz összesen 3 rézmetszetű portrét (Gessner, Huber, Diderot) és 48 egész oldalas rézmetszetű illusztrációt, amelyeket J. M. Moreau le Jeune rajzai után Le Mire, Delvaux, Girardet, Simonet, van Ghendt és más művészek metszettek. Minden tábla előtt védő hártyapapír. Leemann van Elck 703. Sander 787. Bocher, Moreau le Jeune

20 48. tétel 49. tétel 50. tétel 51. tétel 53. tétel 54. tétel Egységes, 1920 körül készült, álbordás, díszes, dúsan aranyozott, vaknyomásos vörös egészmaroquin kötésben, aranyozott lapszélekkel. A kötés szignált: Bíró Márta, Budapest. Gyönyörű példány , 52. Lettres d Abailard et d Héloïse, traduites sur les manuscrits de la Bibliothèque Royale, par E. Oddoul. Précédées d un essai historique par M. et Mme. Guizot. Édition illustrée par J. Gigoux. [Tome 1 2.]. Paris, E. Houdaille. 1 t. (díszcímlap) + [4] + CXCVII + [3] [4] p t. (ebből 1 színes); 1 t. (díszcímlap) + [4] + XLVI + [2] [4] p t. Ezekkel az illusztrációkkal ez a mű első megjelenése. A beragasztott fametszetű táblákon (mindegyik előtt védő hártyapapír) kívül számos szövegközti fametszettel is illusztrált. Vicaire V, 265. Carteret III, 389. Brivois 263. Sander 443. Egységes, korabeli, díszesen aranyozott gerincű sötétkék félmaroquin kötésben, aranyozott lapszélekkel. A kötés szignált: Boutigny. Szép példány , 53. Pope, Alexander The poetical works of Alexander Pope. Edited by The Rev. H. F. Cary, A.M. With a biographical notice of the author. London, William Smith. 1 t. (acélmetszetű díszcímlap) + XVI p. Első gyűjteményes kiadás. Keretdíszes oldalakkal, 18

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising...

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 11., 211., 131., 1., 125., 202., 129. tétel A Központi Antikvárium 129. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás

Részletesebben

A Központi Antikvárium 127. aukciója

A Központi Antikvárium 127. aukciója A Központi Antikvárium 127. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2013. május 27 - június 6. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale: 2013.

Részletesebben

A Központi Antikvárium 125. aukciója

A Központi Antikvárium 125. aukciója A Központi Antikvárium 125. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2012. november 26 - december 6. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale:

Részletesebben

A Központi Antikvárium 131. aukciója

A Központi Antikvárium 131. aukciója A Központi Antikvárium 131. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2014. május 26 - június 5. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale: 2014.

Részletesebben

A Központi Antikvárium 135. aukciója

A Központi Antikvárium 135. aukciója A Központi Antikvárium 135. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2015. május 26 - június 4. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale: 2015.

Részletesebben

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 86. tétel Missale, 1758. A Központi Antikvárium 117. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2010. november 22 - december 2. hétköznap

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

21. árverés. 2009. április 18.

21. árverés. 2009. április 18. 21. árverés. 2009. április 18. 46. BENKŐ Ferentz (ford.) Werner Ábrahám Urnak a köveknek és értzeknek Külső megesmértető jegyeikről Irott szép, és igen hasznos Könyvetskéje, mellyet, Hazájának, és a Tanuló

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 1. 5. 14. 16. 22. 27. 30. 36. 48. II 25. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2010. április

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 4. 17. 25. 32. 41. 47. 55. 61. 82. 28. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2011. október

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával Árverési szabályzat Az aukciót az Antikkönyv.hu Kft. szervezi. A termékek eladója: Antikkönyv.hu Kft. 1042 Budapest József Attila utca 94. Telefonszám: 06/1-272-0817 Mobil: 06/30-520-6778 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

27. árverés. 2012. április 14.

27. árverés. 2012. április 14. 27. árverés. 2012. április 14. 28. BATSÁNYI János - - versei. Első kötet. (unicus!) Pestenn, 1827. Petrózai Trattner M. 1 t. (metszett címlap), 129 l. 1 sztl. lev. Első kiadás. A szerző verseinek első

Részletesebben

5 57. ÁRVERÉS 6.000, VII.: Szeretném, ha szeretnének. Ötödik kiadás. Számozott példány

5 57. ÁRVERÉS 6.000, VII.: Szeretném, ha szeretnének. Ötödik kiadás. Számozott példány 1. ACSÁDY IGNÁCZ, DR. Magyarország Budavár visszafoglalása korában. A M. Tört. Társulat által koszorúzott pályamunka. Budapest, év nélk. Franklin. 334 p., 1 sztl. lev. XX. század eleji egészvászon kötésben,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház

Abaúj Antikvárium és Aukciósház Abaúj Antikvárium és Aukciósház 6. jogi, jogtörténeti és politikai könyvárverés Kiállítás: 2013. március 13-án (szerdán) az árverés napján 12 től - 17 óráig az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Az Abaúj Antikvárium 61. könyvárverése

Az Abaúj Antikvárium 61. könyvárverése Az Abaúj Antikvárium 61. könyvárverése Az Abaúj Antikvárium és az Afrikai - Magyar Egyesület 1. tematikus Afrika könyvárverése Árverés / Sale Időpont / Date: 2010 május 27. 17 órai kezdettel Helyszín /

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Szakmai igazgató Bakos Erika bakos.erika@kello.hu Tel.: 36-1-237-6900/104

Szakmai igazgató Bakos Erika bakos.erika@kello.hu Tel.: 36-1-237-6900/104 Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 19. Tel.: + 36 1 237 6900 Levélcím: 1391 Budapest, Pf. 204. Ügyvezető igazgató Tőczik Zsolt titkarsag@kello.hu Tel.: 36-1-237-6900/103 Szakmai igazgató

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek 15. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben