studio antikvárium 28. árverés DECEMBER 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4."

Átírás

1 studio antikvárium 28. árverés DECEMBER 4.

2 178. tétel 43. tétel 246. tétel 48. tétel 54. tétel 27. tétel 303. tétel 51. tétel 24., 364., 26., 408., 5., 416., 47., 53., 114., 302., 60. tétel 30., 56., 32., 50., 54., 23., 227., 231., 229., 226., 228., 48., 20., 21., 18., 22., 51., 49., 78., 81., 80., 260., 259., 261., 258., 256., 257., 262., 4., 417. tétel

3 studio antikvárium 28. árverés DECEMBER 4. Ki ál lí tás/on view: A 28. ár ve rés té te lei november 29-től december 3-ig órá ig te kint he tôk meg bol tunk ban Budapest, Jó kai tér 7. Tel.: ( ) , ( ) , fax: ( ) Ár ve rés/sale: december 4. szombat 10 óra Hely szí n/place: ECE City Cen ter, Budapest V., Baj csy -Zsi linsz ky út 12. You may bid at the auction on the internet on the following site: or after advance registration by telephone. Az árverésen részt vehet az interneten is, a weboldalon, illetve elôzetes bejelentkezés után telefonon is licitálhat.

4 ÁRVERÉSI FELTÉTELEK 1. A köny vek ár ve re zé se úgy tör té nik, hogy az ár verés ve ze tô a ka ta ló gus sor rend jé ben be mond ja a té telek szá mát, ki kiál tá si árát. Az ár ve ré sen li ci tál ni csak név, lak cím mega dá sa és aláí rás el le né ben az ár ve résve ze tô tôl ka pott sor szá mo zott kar ton nal le het, melynek egyér tel mû fele me lé sé vel kell a vá sár lá si szán dékot je lez ni. 2. A vé tel ár 5000 Ft-ig 500 Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft felett Ft összeg gel emel ke dik. 3. Az ár ve rés ve ze tô az árat ad dig eme li, amíg csak egy aján lat ma rad, ezt a leg ma ga sabb össze get a leg töb bet aján ló sor szá mát be mond va leü ti. Amennyi ben va la mely vé dett té tel re a gyûj tô kör szerint il le té kes nem ze ti gyûj te mény is igényt tart, úgy az ár ve ré sen elért leg ma ga sabb ár mel lett elô vá sár lá si jog il le ti meg. 4. A leü tés sel a tárgy a ve vô tu laj do ná ba megy át, ezt a ki fi ze tés sel ér vé nye sí ti. A ve vô nek, ha er re elô ze tes megál la po dást kö tött, az ár ve re zô cég 30 nap fi ze té si ha la dé kot biz to sít. 5. Vi tás eset ben a té telt az ár ve rés ve ze tô új ra ár ve rezhe ti. Az el nem kelt té te lek fo lya ma to san új ra ár verés re kér he tôk. 6. Ti los min den fé le össze be szé lés vagy vál lal ko zás, amely ar ra irá nyul, hogy har ma dik sze mé lye ket szerfe lett ma gas vé tel ár kí ná lá sá ra rá ve gyen és így megká ro sít son. 7. A kiál lí tá son min den té tel meg te kint he tô. A té telek sza va tos ság nél kül ab ban az ál la pot ban ke rül nek ela dás ra, amely ben a kiál lí tás, il let ve az ár ve rés ide jén lát ha tók. 8. A vé tel ár a leü té si ár plusz 15 szá za lék ár ve ré si ille ték. 9. Azok a vá sár lók, akik az ár ve ré sen nem tud nak sze mé lye sen részt ven ni, vé te li meg bí zást ad hatnak a ki ál lí tá son, pos tai úton, telefonon vagy faxon. Azo nos ös sze gû aján lat ese tén a vé te li meg bí zás elônyt él vez a hely szí ni ár ve re zôvel szemben. Fel sô ér ték ha tár meg je lö lé se nél kül ér ke zett meg bízást nem fo ga dunk el. Vé te li meg bí zás ese tén a megbí zó tu laj do ná ba ke rült té te lek bol tunk ban (Bp. VI., Jó kai tér 7.) december 6-tól ve he tôk át, a tel jes vé tel ár ki egyen lí té se el le né ben. Azok nak, akik pos tai úton ad tak vé te li meg bí zást, a tel jes vé tel ár át vé te le után küld jük el a té te le ket. Sze re tet tel vár juk rész vé te lü ket! Jó li ci tá lást, si ke res vá sár lást kí vá nunk! a Stu dio An tik vá rium ve ze tô sé ge A borítón a 345. tétel fényképe látható. 2

5 CONDITIONS OF SALE 1. At the auction the auctioneer announces the catalogue number and the starting price of the lot in succession as in the catalogue. Bidding is only possible with numbered bidding card issued by the auction manager after the bidders had provided their name, address and signature. The buyers must indicate their wish to bid by raising their cards unambiguously. 2. The purchase price is being raised by 500 HUF between HUF by HUF between HUF by HUF between HUF by HUF between HUF by HUF between HUF by HUF between HUF by HUF above HUF 3. The auctioneer raises the price until only one bid remains and knocks it down by announcing the number of the highest bidder. In the case of protected lots Hungarian museums and collections have a priority of purchase right at the hammer price. 4. With the knocking down the lot becomes the property of the buyer which is validated by payment. If an advance agreement had been made between the buyer and the auctioning company, the auctioning company ensures a 30 day grace period. 5. In the case of a contested case, the auctioneer reauctions the lot. Unsold items can be requested for re-auctioning continuously. 6. No seller may bid, nor may any third party bid on the seller s behalf in order to reach an unreasonably high price and thus inflict any loss on any other party. 7. Every lot can be viewed at the exhibition. All the lots are sold without warranty with all the imperfections they may have at the time of the auction. 8. The purchase price of the hammer price plus 15% auction fee. 9. For ab sen tee bids the auc ti o ne er may be com missi o ned by the bu y er to bid on his/her be half. Com mis si ons may be sub mit ted ei ther by po stal or der, at the ex hi bi ti on, by pho ne or fax. In the ca se of equ i va lent bids the ab sen tee bids pre sent at the auc ti on has pri o rity. We do not ac cept com mis si ons wi tho ut the in di ca ti on of the hig hest li mit. In the ca se of com mis si o ned bu y ing, the client can pick up the items in our shop upon the pa y ment of the full pri ce (Bu dapest, VI.th dist rict, Jó kai tér 7.) from 6th December. We look forward to seeing you at our auction! Managers of the Studio Antikvarium Have a good bidding and successful purchase! 3

6 TARTALOM BIBLIOFIL KIADÁSOK TÉTEL BOTANIKA, ZOOLÓGIA TÉTEL CSILLAGÁSZAT TÉTEL DEKORATÍV, DÍSZES KÖNYVKÖTÉSEK TÉTEL DUNA TÉTEL I. VILÁGHÁBORÚ TÉTEL ÉPÍTÉSZET TÉTEL EDÉLYI SZÉPMÍVES CÉH TÉTEL EROTIKA TÉTEL SZABADSÁGHARC TÉTEL EZOTERIKA, MISZTIKA TÉTEL FÉNYKÉPEK TÉTEL FOLYÓIRATOK, PERIODIKUMOK TÉTEL GASZTRONÓMIA, BORÁSZAT TÉTEL GAZDASÁGI IRODALOM TÉTEL HADÜGY, HADTÖRTÉNET TÉTEL HUMOR, ANEKDOTA TÉTEL IFJÚSÁGI KÖNYVEK, MESEKÖNYVEK TÉTEL JOGTÖRTÉNET, ORSZÁGGYŰLÉSEK TÉTEL JUDAIKA TÉTEL KÉZIRATOK TÉTEL KNER NYOMTATVÁNYOK TÉTEL MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK TÉTEL MATEMATIKA TÉTEL METSZETEK, LÁTKÉPEK TÉTEL MŰVÉSZET TÉTEL NYELVÉSZET, SZÓTÁRAK TÉTEL ORVOSTÖRTÉNET TÉTEL ÖTVÖSMŰVÉSZET TÉTEL PEST-BUDA, BUDAPEST TÉTEL PONYVAKIADÁSOK TÉTEL GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS KORA TÉTEL SZÍNHÁZ, ZENE TÉTEL TÉRKÉPEK, GEOGRÁFIAI KÖNYVEK TÉTEL UTAZÁS TÉTEL VADÁSZAT, HALÁSZAT TÉTEL 4

7 2. tétel 2. tétel 2. tétel 1. [Ábrányi Kornél, Ifj.] II-ik Kákai Aranyos Gróf Andrássy Gyula. Politikai élet- és jellemrajz Budapest, Athenaeum Rt. könyvny [1] p. Egyetlen kiadás. Tartalom: Az Ellenállhatatlan (prolog). Gróf Andrássy ifjusága. A forradalmár és az emigrans. Gróf Andrássy és Deák Ferencz. A providentiális miniszterelnök. Bismarck barátja. Detr Reichsver mehrer. Verdicht der Thatsachen. Fűzve, kiadói borítóban. Körülvágatlan, jó példány , 2. Ady Endre [gyűjtemény.] 1. Jászi Oszkár márciusi beszéde. Elmondta a Galilei Kör március 26-iki márciusi ünnepén. Ady Endre ünnepi versével. Budapest, A Galilei Kör kiadása [1] p. Itt jelent meg először Ady Endre: A tűz márciusa című költeménye, melyet Ady a Galilei Kör márciusi ünnepére írt. (A Galilei Kör könyvtára, 4-ik szám.) Vitályos Orosz ø. Fűzve, gerincén enyhén sérült, borító nélkül. Nagyon ritka könyv. 2. Három március Ady Endre három ünnepi verse. Jászi Oszkár, Rubin László és Pólányi Károly ünnepi beszédei. A Galilei Kör öt éves fennállása alkalmából. Budapest, A Galilei Kör kiadása (Világosság könyvnyomda Rt.) 32 p. A kötetben Ady Endre A tűz márciusa, Új, tavaszi sereg-számla és Véres panorámák tavaszán című költeménye található; az utolsó feltehetően első közlés. (A Galilei Kör könyvtára, 11. szám.) Poss.: Kelemen Pál. Vitályos Orosz ø. Fűzve, kiadói borítóban, jó példány. Nagyon ritka könyv. 3. Hatvany Lajos: Ady körül. (Budapest), [1936]. (Világosság-könyvnyomda Rt.) 14 + [2] p. (Klny. a Szocializmus szeptemberi számából.) Vitályos Orosz ø. Fűzve, borító nem készült hozzá. 4. Kuttn Mátyás: Mozaik kockák. (Fantáziák, novellák, életképek.) Az előszót Ady Endre írta. Budapest, Galantai Gyula főbizománya (Vészi Gerzson könyvnyomdája) [5] p. Egyetlen kiadás. A borító szecessziós rajzát Velten Ármánd festőművész készítette. Vitályos Orosz ø. Fűzve, enyhén sérült kiadói borítóban. Körülvágatlan, jó példány. 5. Hatvany Lajos: Ady és a magyar politika. [Tanulmány.] (Budapest, 1932). Társadalmunk. IV p. Az írás melyet Hatvany a Zeneakadémia Ady-estjén olvasott fel a Társadalmunk című folyóirat november 5-i számának mellékleteként jelent meg. Vitályos Orosz Félbehajtva. 6. Ady Endre: Wybór poezji. Przeklad Kazimiery Illakowiczówny. Budapest, (Biblioteka Polska w Budapeszcie [Lengyel könyvtár]) [1] p. + 1 t. (Székely Aladár Ady-fényképe). A fordító által lengyelül Trencsényi-Waldapfel Imrének dedikált példány. A kötet két előszót tartalmaz, mindkettőt magyarul és lengyelül is az egyiket dr. Keviczky Lóránt, a másikat Stanislaw Vincenz írta. Vitályos Orosz Fűzve, illusztrált kiadói borítóban , 5

8 3. tétel 4. tétel 3. Alapi Gyula Komáromvármegye nemes családai. A vármegyei levéltár adataiból összeállitotta: Dr. Alapi Gyula. Komárom, (Spitzer Sándor könyvnyomdája). VI + [2] p. Fűzve, javított kiadói borítóban , 4. Arany János Arany János hátrahagyott iratai és levelezése kötet. 1. Hátrahagyott versei. 2. Hátrahagyott prózai dolgozatai Levelezése író barátaival I II. Budapest, Ráth Mór (Prochaska ny.) [4] + LI p.; [4] + XLIII + [1] [1] p.; 1 t. (címkép) + [4] + XIX [1] [2] p. + 2 mell. (kihajtható hasonmás); [4] [1] p t. (ebből 1 színes). Első kiadás. Ebben a kiadásváltozatban az általában az első két kötetbe kötött táblák az utolsóba kötve találhatók. A táblák előtt védő hártyapapír. Szüry 154., 153., 167. Egységes, kiadói, piros, festett-aranyozott, illusztrált, préselt egészvászon díszkötésben, festett lapszélekkel. Szép példány , 5. Arneth, Alfred Ritter von Prinz Eugen von Savoyen. Nach den handschriftlichen Quellen der kaiserlichen Archive. Mit Porträts und Schlachtplänen Band. Wien, Wilhelm Braumüller. 1 t. (kőnyomatú címkép: Savoyai Jenő portréja) + XIII + [1] p. + 3 t. (kőnyomatú portré) + 3 térkép (kihajtható kőnyomat); 1 t. (kőnyomatú portré) + VIII [1] p. + 3 t. (kőnyomatú portré) + 3 térkép (kihajtható kőnyomat); 1 t. (kőnyomatú portré) + IX + [1] [1] p. + 5 t. (kőnyomat, ebből 2 látkép, 2 portré, 1 dupla oldalas numizmatikai) + 1 hasonmás (kihajtható kőnyomat). A látképes táblákon Savoyai Jenő palotája és a Belvedere, a kihajtható térképeken Zenta, Pétervárad, Belgrád és más, nem magyarországi városok ostroma. Minden tábla előtt védő hártyapapír. Az első kötet első levelén korabeli, iskolai ajándékozó sorok és szárazbélyegzés. DG Böhm 618. Egységes, korabeli, díszesen aranyozott, álbordás, vaknyomásos világosbarna egészmaroquin kötésben, pávamintás festésű lapszélekkel. Gyönyörű példány , 6. Aszalay József, [Szendrői] Eszmék az életnap fogyatkozásai- s leáldoztáról. Pest, Beimel J. és Kozma Vazul ny. [8] [1] p. Egyetlen kiadás. Növényeket ábrázoló szövegközti fametszetekkel illusztrált. Prov.: Modrovich Ignácz. Poss.: Toronyay Rigó Ferenc. Szüry 225. Korabeli papírkötésben, a gerinc alján apró sérülés. Jó példány , 7. Aszalay József, [Szendrői] Szellemi röppentyűk, történelmi s humoristikai szinezettel. Pesten, Herz János ny. [4] [1] p. Egyetlen kiadás. Szüry 229. Hozzákötve: Aszalay József, [Szendrői] Eszmék az életnap fogyatkozásai- s leáldoztáról. Pest, Beimel J. és Kozma Vazul ny. [8] [1] p. Egyetlen kiadás. Növényeket ábrázoló szövegközti fametszetekkel illusztrált. Szüry 225. Korabeli, kissé kopott, enyhén sérült, díszesen aranyozott gerincű félvászon kötésben. 6

9 5. tétel 8. tétel 8. Balogh Jolán Adatok Milano és Magyarország kulturális kapcsolatainak történetéhez. ( Contributi alla storia delle relazioni d arte e di cultura tra Milano e l Ungheira.) (Budapest), Budavári Tudományos Társaság (Kir. Magy. Egyetemi Nyomda) [2] p t. A szerző első önálló munkája. A 45. oldaltól olasz nyelvű címlappal és szöveggel. (A budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti Gyűjteményének dolgozatai VIII.) Fűzve, kiadói borítóban, körülvágatlan, jó példány. Farkas Mária: Assisi Szent Ferenc az olasz irodalomban és festészetben. San Francesco d Assisi nella letteratura Italiana e nella pittura. Budapest, (Általános Nyomda) [1] p. Oldalszámozáson belül 16 egész oldalas illusztrációval. [A Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Olasz Intézetének kiadványai 8.] Fűzve, illusztrált kiadói borítóban. Ipolito és Lionora novellája. [Fordította és bevezetéssel ellátta: Elek Artúr.] (Budapest), (Pallas nyomda). 14 p. Dedikált: Réti Istvánnak itáliai emlékül szeretettel Elek Artúr. Budapesten, júliusában. Fűzve, enyhén sérült kiadói borítóban. Kárpáthy-Kravjánszky Mór: Magyar inkvizíciós perek Velencében. (Vendégként felolvasta a Szent István Akadémia II. osztályában 1932 évi november 18-án.) Budapest, Szent István Akadémia (Sárkány Nyomda Rt.) 20 p. Dedikált példány. Fűzve, kiadói borítóban. 9. Bárdosy [János], Ioanne(s) Animadversiones historico-critico-diplomaticae in opus de insurrectione nobilium auctore Iosepho Keresztury, agente aulico Vindobonae vulgatum. Cum recensione apocrisium, de Banderiis Hungaricis, Viennae anonymo auctore editarum per Ioannem Bárdosy [ ] conscriptae. Budae, Catharinae Landerer. [8] [19] p. Egyetlen kiadás. Történeti, kritikai, oklevéltani észrevételek Keresztury József udvari ügynöknek A nemesi felkelés című, 1790-ben, Bécsben kiadott művéhez, az 1785-ben, szerzői név nélkül Bécsben kiadott Válaszok a magyar dandárokat illetően című mű recenziójával együtt. XIX. század közepén készült papírkötésben, gerincén aranyozott címkével, szép példány , 10. Berda József Öröm. Versek. Ujpest, (Genius kiadás Ritter Jenő Könyvnyomdai Műintézet) [3] p. Első kiadás. Dedikált példány. Fűzve, kiadói borítóban. Berda József: Indulat. Berda József uj versei. Szeged, [1935]. Magyar Téka kiadása (Grafika [Nyomdavállalat, Újpest]) [1] p. Első kiadás. Dedikált példány. Fűzve, kiadói borítóban. 11. Berda József Örökkévaló lobogással. Versek. (Újpest), (Szerző Ritter Jenő könyvnyomdája) [4] p. Első kiadás. Tersánszky Józsi Jenőnek dedikált példány. Fűzve, kiadói borítóban. 12. Berda József Férfihangon. Versek. (Ujpest), [1936]. (Ritter Jenő Könyvnyomdája) [2] p. Első kiadás. 7

10 9. tétel 11. tétel 12. tétel 13. tétel 14. tétel 15. tétel A címlapon a szerző dedikációja, alatta továbbajándékozó sorok. Fűzve, kiadói borítóban. Berda József: Emelt fővel. Versek. Újpest, [1937]. Vörösmarty Irodalmi Társaság ( Grafika Nyomdavállalat) [2] p. Első kiadás. A címlap verzóján számozott (500/48) és dedikált példány. Fűzve, kiadói borítóban. 13. Berda József Méltó a szóra. Berda József válogatott versei. (Újpest), Szerző ( Grafika Nyomdavállalat) [2] p. Első kiadás. Dedikált példány. Fűzve, kiadói borítóban, részben felvágatlan , 14. Berda József Sötétség. Berda József új versei. (Ujpest), [1939]. Szerző (Özv. Ritter Jenőné könyvnyomdája) [1] p. Első kiadás. A címlapon a költő hosszú dedikációja. A címlap verzóján számozott: 500 számozottból ez a 162. számú, aláírt példány. Fűzve, kiadói borítóban, felvágatlan. Berda József: Fény és árnyék. Versek. [Újpest, 1943]. Szerző (Kertész József könyvnyomdája, Karcag) [3] p. Első kiadás. A címlapon a költő dedikációja. A címlap verzóján számozott: 500 számozottból ez a 148. számú, aláírt példány. Fűzve, kiadói borítóban. 8

11 16. tétel 16. tétel 17. tétel 15. Bessenyei György Atilla és Buda trágédiája öt játékban. Posonyban és Kassán, Füskúti Landerer Mihály. 152 p. A mű az 1773-ban napvilágot látott Buda trágédiája (Szüry 575.) eltérő címmel megjelent második kiadása. Néhány levél enyhén foltos. Szüry ø. Fűzve, korabeli festett papírborítóban. Nagyon ritka könyv , 16. [Bessenyei György] A holmi. Béts, ny.n. 378 [helyesen 386] p. Első kiadás. A magyar felvilágosodás vezéralakjának, Bessenyei Györgynek ( ) egyik legfontosabb műve vegyes tartalmú kötet: hol-mi. Legelöl ismeretelméleti tehát filozófiai és lélektani fejtegetések állnak esszészerű formában, aminek akkor többnyire a Jegyzés műfaji elnevezést adták. Másik kiemelkedő témaköre a saját hivatására, felébredésére vonatkozó dialógusokban jelölhető meg. E két ölelkező főtéma filozófia és írói hivatás mellett, velük többé-kevésbé öszszefonódva, a nevelésnek (felvilágosító munkának), a társadalomelméletnek, a történettudománynak és az irodalomnak, sőt az irodalmi kritikának témái sorakoznak, gazdag képet adva az érett Bessenyei műveltségéről s írói tehetségéről. A címlapon régi gyűjteményi bélyegzés, verzóján duplum-bélyegzés. Néhány levél alsó sarkán enyhén foltos. Szüry 580. Borda 603. Hozzákötve: [Bessenyei György]: A Magyar nézö. H. n. [1779]. ny. n. 62 p. Első kiadás. Bessenyei György egyik legritkábban előforduló munkája, a Szüry-gyűjteményben sem szerepel. A Magyar néző központi gondolata az anyanyelv fejlesztésének szükségessége. Bessenyei felfogásában a cél a közjó, a közboldogság elérése, ennek eszköze pedig a felvilágosodás szellemében a tudomány. A tudományt kell tehát magyar nyelven terjeszteni. Felismeri, hogy a nemzetnek igazodnia kell az állandóan változó világhoz, s be kell kapcsolódnunk az európai kultúra vérkeringésébe: Sürgeti az új, világi magyar irodalom megteremtését. A múlt nyomasztó elveitől és irodalmának szinte az egészétől (de Tinódi, Koháry, Zrínyi és Gyöngyösi kivételével, lásd 57. laptól) el kell szakadnunk, induljunk meg a nagy világ után, kövessük az angol és francia írókat, fordítsunk minél többet műveikből csak így, a felvilágosult nyugat irodalmi műveltségének átültetésével tudjuk megteremteni az új, világi tartalmú magyar irodalmat. Szüry ø. Korabeli, négy bordára fűzött, enyhén kopott félbőr kötésben, gerincén címvignettával. A gerincen kisebb javítás, de összességében jó példány, mindkét mű rendkívül ritka , 17. Bethlen Kata, Bethleni, [Árva], gróf[nő] Széki Gróf Teleki József özvegye, Bethleni Bethlen Kata grófnő írásai és levelezése Kísérő szóval ellátta: Szádeczky Kardoss Lajos. I II. kötet (egybekötve). Budapest, Grill (Hornyánszky Viktor ny.) [4] + III + [3] [1] p. + 4 t. (ebből 1 kihajtható); [529] [4] p. Megjelent összesen 150 géppel számozott példányban, melyből mindkét kötet a 35. számú. Kiadói, enyhén sérült, aranyozott gerincű félbőr kötésben , 9

12 20. tétel 21. tétel 23. tétel B IBLIOFIL KIADÁSOK 18. Bain, F[rancis] W[illiam] Buborékok az élet tengerén. Régi hindu elbeszélés a szanszkrit kézirat nyomán. Fordította: Baktay Ervin. Budapest, (1920). Rózsavölgyi és Társa (Korvin Testvérek ny.) [1] p. Első kiadás. 50 kézzel számozott, merített papirosra nyomtatott, kizárólag könyvgyűjtők számára készült példányból ez a 36. számú. Aranyozott, álbordás kiadói félbőr kötésben. Körülvágatlan, jó példány , 19. Bain, F[rancis] W[illiam] Az égszínkék ital. Hindu szerelmi történet a szanszkrit kézirat nyomán. Fordította: Baktay Ervin. Budapest, (1921). Rózsavölgyi és Társa (Korvin Testvérek ny.) 180 p. Egyetlen kiadás. 100 kézzel számozott, merített papirosra nyomtatott, kizárólag könyvgyűjtők számára készült példányból ez a 70. számú. Aranyozott kiadói egészbőr kötésben, felül festett lapszélekkel, kiadói kartontokban. Körülvágatlan, szép példány , 20. Bain, F[rancis] W[illiam] Az égszínkék ital. Hindu szerelmi történet a szanszkrit kézirat nyomán. Fordította: Baktay Ervin. Budapest, (1921). Rózsavölgyi és Társa (Korvin Testvérek ny.) 180 p. Egyetlen kiadás. 100 kézzel számozott, merített papirosra nyomtatott, kizárólag könyvgyűjtők számára készült példányból ez a 26. számú. Aranyozott, álbordás kiadói félbőr kötésben, felül festett lapszélekkel. Körülvágatlan, szép példány. 21. Bain, F[rancis] W[illiam] A hibák bányája. Régi hindu elbeszélés szanszkrit kézirat nyomán. Fordította: Baktay Ervin. Budapest, (1920). Rózsavölgyi és Társa (Korvin Testvérek ny.) [1] p. 100 kézzel számozott, merített papirosra nyomtatott, kizárólag könyvgyűjtők számára készült példányból ez a 79. számú. Aranyozott kiadói egészbőr kötésben, felül festett lapszélekkel. Körülvágatlan, jó példány, a hátsó kötéstáblán aprócska folt , 22. Bain, F[rancis] W[illiam] Holdsarló. Hindu szerelmi történet a szanszkrit kézirat nyomán. Fordította: Baktay Ervin. Budapest, (1921). Rózsavölgyi és Társa (Korvin Testvérek ny.) [1] p. 100 kézzel számozott, merített papirosra nyomtatott, kizárólag könyvgyűjtők számára készült példányból ez a 60. számú. Aranyozott kiadói egészbőr kötésben, felül festett lapszélekkel. Körülvágatlan, szép példány , 23. [Balassi] Balassa Bálint Balassa Bálint minden munkái. Életrajzi bevezetéssel s jegyzetekkel ellátva kiadta Dr. Dézsi Lajos kötet. (Budapest, 1923). Genius kiadás ( Világosság könyvnyomda rt.) CLI + [1] p.; [7] p. Megjelent a Nagy Írók Nagy Írások harmadik sorozatában, 1500 számozott példányban. Ezen felül a Magyar Bibliophil Társaság tagjai számára 90 példány készült kézzel merített papíron. Ezen példányok I XC számmal vannak ellátva és könyvárusi forgalomba nem kerültek, kötéseiket Gottermayer Nándor készítette. Példányunk ezek közül való, és a XXXVI. számú. Egységes, aranyozott kiadói pergamenkötésben, körülvágatlan, részben felvágatlan példány. A második kötet hátsó kötéstábláján kisebb folt , 10

13 24. tétel 25. tétel 26. tétel 24. France, Anatole Le Lys rouge. Compositions de A[uguste]-F[rancois] Gorguet gravées sur bois par Desmoulins, Dutheil, Romagnol et en couleurs par Ch. Thévenin. Paris, Libraire de la Collection des Dix. [4] [17] p t. (ebből 36 kézzel kifestett). A[uguste]-F[rancois] Gorguet illusztrációi alapján a fametszeteket Desmoulins, Dutheil és Romagnol metszette, a színezés Ch. Thévenin munkája. Tartalmaz 35 szövegközti illusztrációt is, melyek példányunkban kínai papírra külön nyomtatva, önállóan is bekötve. Megjelent összesen 275 számozott példányban, melyből ez a 11-től 100-ig számozott, japán papírra nyomtatottból a 98. számú. Monod Carteret IV, 168. Mahé II, 115. Korabeli, álbordás, gerincén díszesen aranyozott sötétkék félmaroquin kötésben, felül aranyozott lapszélekkel, az eredeti, színes, illusztrált borítók bekötve. Gyönyörű példány , 25. Keleti Arthur Az boldogtalan Raymondo és az szerentsés Betrandus lovagoknak hiteles szerelmes története 7 képben, avagy: a csalfa Bertrandus lovag házassága s miképpen ejtették tőrbe s küldeték el a nemes Rajmondo lovag a Szent Sírhoz és hogyan jöve vissza s mula ki. Grotesque Játék. Szerzette Keleti Arthur. Jambusokba segítette Kelemen Viktor. Több rajzokkal tsinositotta Vértes Marcel. Buda-Pest, Pallas [4] p. Első kiadás. Valódi holland merített papiroson készült 350 kézzel számozott példányban, melyből ez a 133. számú. Vértes Marcell 8 szövegközti fametszetű illusztrációjával, Gróf József fametszetű könyvdíszeivel. A címlapot Gara Arnold tervezte. Aranyozott gerincű kiadói félpergamen kötésben, az első kötéstáblán Vértes Marcell aranyozott rajzával , 26. Merimée, Prosper Colomba. Soixante-trois compositions originales de Daniel Vierge, gravées sur bois par Noël et Paillard. Préface de Maurice Tourneux. Paris, Librairie L. Conquet L. Carteret et Cie. [8] + VIII [6] p. Oldalszámozáson belül Daniel Vierge egy egész oldalas és 62 szövegközti illusztrációjával, melyek alapján a fametszeteket Noël és Paillard készítette. Megjelent összesen 300 számozott példányban, melyből ez a 218. számú, velin du Marais papírra nyomtatott. Monod Carteret IV, 278. Mahé II, 921. Korabeli, álbordás, gerincén díszesen aranyozott sötétpiros félmaroquin kötésben, felül aranyozott lapszélekkel, az eredeti, színes, illusztrált borítók bekötve. A kötés szignált: Stroobants. Gyönyörű példány Williamson, F. Harcourt The Book of Beauty (Late Victorian Era). A Collection of beautiful Portraits with literary, artistic, and musical Contributions by Men and Women of the Day. Edited and arranged by Mrs. F. Harcourt Williamson. London, Hutchinson & Co. XII p. Folio. Oldalszámozáson belül 40 hártyapapírral védett, egész oldalas fénymetszetű táblával, és számos japán papírra nyomtatott és felragasztott szövegközti képpel illusztrált. Második luxuskiadás, 100 kézzel számozott példányból ez a 2. számú, a kiadó saját kezű aláírásával. Prov.: Ex Libris James Henry Smith. Korabeli, rendkívül díszes, dúsan aranyozott, álbordás, növényi ornamentikával díszített sötétzöld egészmaroquin kötésben, felül aranyozott lapszélekkel, számára készült selyem védőborítóban. A kötés szignált: Bound by Zaehnsdorf. Gyönyörű példány , 11

14 27. tétel 28. tétel 29. tétel 30. tétel 31. tétel 32. tétel 28. A Bihari Casino rendszabásai, s tagjainak névsora betűrend szerént, Nagyváradon, [1833]. Tichy János (ny.) 31 + [1] p. A Bihari Nemzeti Casino március 6-án tartott alapító közgyűlésének határozatai, valamint a választott vezetőség és a tagok névsora. Az egylet Bihar vármegye legrégibb társadalmi köreinek egyike, Bihar vármegye és Nagyvárad előkelőségeinek találkozó helye volt. Fűzve, fametszettel illusztrált kiadói borítóban, szép példány. Rendkívül ritka könyv , 29. Bíró Márton, padányi Enchiridion. [ ] De Fide, Haeresiarchis, ac eorum asseclis, In genere de Apostatis, deque Constitutionibus, atque Decretis Imperatorum & Regum, contra Dissipatores Catholicae Ecclesiae editis. [ ] [Győr] Jaurini, Typis Gregorii Joannis Streibig. 1 t. (rézmetszetű címkép) + [12] [16] p. Egyetlen kiadás. A címképmetszeten a szerző rézmetszetű portréja. A művet túlzott protestáns-ellenessége miatt Mária Terézia betiltatta. A veszprémi püspök Bíró Márton [ ] minden akadály nélkül kinyomatta Győrben és terjesztette a hírhedt Enchiridion-t, amelyben pedig a hatalom egyenesen fölszólíttatik az eretnekség kiirtására. [ ] Bíró könyve nagy visszatetszést szült nemcsak idehaza, de a protestáns Poroszországban is, különösen a porosz udvari körökben. II. Frigyes a boroszlói püspökön keresztül a pápa közbenjárását kérte, hogy a magyar püspökök hagyjanak föl a protestánsok üldözésével. A pápa föllépésének volt is eredménye, amennyiben aug. 5-én Bíró Enchiridionjának elkobzására kiadta a királynő a rendeletet [ ] (Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig p.) Korabeli papírkötésben, jó példány , 12

15 33. tétel 34. tétel 35. tétel B OTANIKA, ZOOLÓGIA 30. Kriesch János A természetrajz vezérfonala. Első rész: Állattan. (Negyedik kiadás). Második rész: Növénytan. (Negyedik kiadás. Átdolgozta: Simkovics Lajos). Harmadik rész: Ásványtan. (Harmadik, átdolgozott kiadás). [1 3. rész, egybekötve.] Budapest, (1873 )1877. Nagel Bernát (Athenaeum Rt. ny.) [2] [2] + IV X p.; [2] + V + [1] p.; [2] [2] p. A három kötet összesen 509 szövegközti és 1 egész oldalas fametszetű ábrával illusztrált. Prov.: Schurmann Sz.; OSzK fölöspéldány; ÁKV 24. aukció, 289. tétel. Korabeli, álbordás, aranyozott gerincű félbőr kötésben, jó példány Nagy Jenő A hortobágyi sziki pacsirta. 2 képpel. Debrecen, Városi Nyomda [1] p. (A Hortobágyi Múzeum kiadványai 3. szám). A címlapon régi gyűjteményi bélyegzés. Fűzve, illusztrált kiadói borítóban , 32. Richard, Achille Nouveaux élémens de botanique, et de physiologie végétale. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. [ ] Avec huit planches gravées en taille-douce, représentant les principales modifications des organes des végétaux. Paris, Béchet Jeune. [6] + XVIII + XXVI + [27] [1] p. + 8 t. (kihajtható rézmetszet) + 1 táblázat (kihajtható). Pritzel Hirsch IV, 791. Wellcome IV, 519. Korabeli, díszesen aranyozott gerincű, feliratozott piros címkével ellátott sötétzöld félbőr kötésben, festett lapszélekkel. Gyönyörű példány , 33. Zelenyák János A gyógynövények hatása és használata. Budapest, Stephaneum Nyomda Rt. LII p (XL) t. (kihajtható, két oldalas kromolitográfia). Egyetlen kiadás. Minden tábla előtt védő hártyapapír. Kissé kopott, gerincén javított kiadói egészvászon kötésben, az első kötéstáblán színes litografált képpel , 34. Bölöni György Az igazi Ady. Paris, Atelier (Lantos ny.) [3] p t. (fényképek, mindegyik két oldalas). Első kiadás. A könyv párizsi felvételeit André Kertész készítette. Szövegközti kézirat-hasonmásokkal gazdagon illusztrált. Korabeli, enyhén sérült, festett papírkötésben, gerincén aranyozott címkével, az eredeti borítók bekötve, jó példány , 35. Cholnoky Viktor Kacagó szélhámosok. Budapest, Aktuális Könyvtár kiadása (Nap ny.) 16 p. Első kiadás. (Aktuális könyvtár II.) Fűzve, kiadói borítóban, a hátsó borítófedél felső sarka hiányzik. Nagyon ritka könyv , 13

16 36. tétel 38. tétel 36. Cornides, Daniel Regum Hungariae qui seculo XI. regnavere, genealogiam illustrat, atque ab objectionibus [ ] Antonii Ganoczy [ ] vindicat Daniel Cornides. [Pozsony és Kassa] Posonii & Cassoviae, Ioannes Michel Landerer. [6] p. + 1 t. (kihajtható genealógiai tábla). Korabeli, bordázott gerincű, kissé kopott aranyozású egészbőr kötésben, festett lapszélekkel , 37. [Cramer, Carl Gottlob] Antal, vagy egy szegény flautasnak a maga sorsával való megelégedése. [Der arme Flötenspieler.] Szabadon fordította [Csery] Cseri Péter. Kolo sváratt, 1833, Burián Pál könyvárosnál [1] p. Carl Gottlob Cramer románjának Csery Péter által magyarított változata. Második, átdolgozott kiadás, az első 1811-ben jelent meg. Szüry György 212. Fűzve, kiadói borítóban, felvágatlan példány. 38. [Cziráky Antal Mózes] Disquisitio historica de modo consequendi summum imperium in Hungaria a primordiis monarchiae in haec tempora. Budae, Typis Regiae Universitatis Hungaricae. [2] [3] p. + 9 genealógiai táblázat (kihajtható). A címlapon rézmetszetű vignetta, valamint régi gyűjteményi bélyegzések. XIX. század második felében készült, enyhén sérült, aranyozott gerincű félvászon kötésben , 39. Császár Edit, [M.] A hajdúság kialakulása és fejlődése. (Budapest Debrecen, Studium Könyvkiadó Rt. Kertész József ny., Karcag) [1] p. (A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság Honismertető Bizottságának kiadványai. VII. kötet, 28. füzet.) Fűzve, kiadói borítóban. Kring Miklós: Kun és jász társadalomelemek a középkorban. Budapest, Kir. Magy. Egyetemi Nyomda [2] p. (Klny. a Századok évi folyamából.) Fűzve, kiadói borítóban , 40. Csáth Géza Puccini. (Budapest), [1908]. ( Jókai könyvnyomda). 32 p. Első kiadás. Az író második megjelent kötete, legjobbnak tartott zenei tanulmánya. Az írás ugyanebben az időben, a Nyugatban is megjelent. Fűzve, kiadói borítóban, haránt alakú. Rendkívül ritka könyv , 41. Csáth Géza Schmith mézeskalácsos. Elbeszélések. Budapest, [1912]. Athenaeum Irod. És Nyomd. Rt. (Uránia könyvnyomda) [2] p. Első kiadás. (Modern könyvtár szám.) Korabeli, festett papírkötésben, gerincén aranyozott címkével, az eredeti borítók bekötve. Körülvágatlan példány. Csáth Géza: Zeneszerző portrék. Budapest, Politzer Zsigmond és Fia (Uránia könyvnyomda) [4] p. Első kiadás. (Modern könyvtár 74. szám.) Későbbi papírkötésben, gerincén aranyozott címkével, az eredeti borítók bekötve. Csáth Géza: Muzsikusok. (Novellák.) Békéscsaba, Tevan-kiadás (Tevan Adolf ny.) 57 + [7] p. Első kiadás. (Tevan-könyvtár 33.) Korabeli, festett papírkötésben, gerincén aranyozott címkével, az eredeti borítók bekötve. Körülvágatlan példány. 14

17 40. tétel 41. tétel Bóka László: Csáth Géza novellái. Budapest, (Franklin-Társulat ny.) 98 + [2] p. Első kiadás. A címlapon a szerző hosszú, humoros hangvételű dedikációja. Fűzve, gerincén sérült kiadói borítóban, ritka könyv , 42. Cserey Farkas, nagy aitai iffiabb A falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. Nagy-Váradon, Máramarosi Gotlíb Antal betűivel. 90 p. Egyetlen kiadás. Az első magyar nyelvű pedagógiai kézikönyvek egyike. A nevelésfilozófiai és felvilágosult szellemű reformjavaslatai miatt egyaránt igen jelentős művében Cserey Voltaire, Rousseau és mások nyomán azt hangsúlyozza, hogy a kor társadalmi visszásságai a tudatlanságból származnak; igazságos társadalom csak a nép szellemi felemelkedése által jöhet létre. II. Józsefen kívül már Franklint és Washingtont is azok közé a bölcs vezetők közé sorolja, akik szívükön viselték a nép művelődését. A mű felépítése érdekes. Fejezetcím nélküli első harmada nevelésfilozófiai fejtegetés. Ezt követi Az oskola házról. Az oskola mesterről, a vallási és erkölcsi nevelés kéréseiről szóló fejezet, majd a különböző tantárgyak tanítását tárgyaló részek következnek. A toldalékban a szerző igen fontos témákat érint. Szól az egészséges életmódról, a betegségek elleni védekezésről és azok gyógyításáról, az iskolai rendről, az iskolai elöljárók feladatairól, a jutalmazás és büntetés kérdéseiről. A címlapon kisebb javítások, néhány levél kissé foltos. Fűzve, korabeli, enyhén foltos brokátpapír borítóban. Kissé körülvágott példány, rendkívül ritka könyv , C SILLAGÁSZAT 43. Henisch [György], Georgiu(s) Practica: Auff das Schaltjar, nach der Geburt unnd Menschwerdung unsers Herren und Seligmachers Jhesu Christi. M.D.XCVI. Darinnen auss der Sternen unnd Planeten täglichen umblauff im Firmament, die Witterung auff die 366. täg sonderlich unnd unterschiedlich, mit sonderm fleyss, und auff das kürtzt angezeygt und beschriben. Augsburg, [1595]. Michael Manger. [16] p. A hungarica-könyvészet számára ismeretlen, magyar szerzőtől származó asztrológiai naptár az szökőévre. Első részében az 1596-os évben várható csillagászati, asztrológiai események, a hold változásai, a várható időjárás, stb. olvashatók hónapok szerint. Ezt a holdfogyatkozások, napfordulók leírása, és ehhez kapcsolódva a várható termésre vonatkozó jóslások követik. A háborúk vonatkozásában a szerző szerint a csillagok állása és a holdfogyatkozás együttes hatása érvényesül. Megállapítja, hogy a tárgyalt esztendőben, ez az 1558-as és 1577-es helyzetnek fog megfelelni, majd sorra veszi, hogy azokban az években milyen jelentős, kedvezőtlen kimenetelű háborús, politikai esemény történt. Ezt rövid imádság zárja, amelyben a szerencsétlenségek elhárításáért könyörög, mert erre csak Isten képes a baljóslatú jelek ellenére. Végül annak felsorolása olvasható, hogy melyik ország, tartomány vagy város melyik égövi jegy uralma alatt áll. Henisch György 1583 és 1618 között rendszeresen jelentetett meg asztrológiai naptárat Augsburgban, amelyek kizárólagos kiadására a nyomdász privilégiumot is szerzett. Henisch naptárai a legkorábbi magyar szerzőtől származó, ilyen jellegű munkának számítanak. A kalendáriumok prognosztikon részeként itthon is jelentek meg hasonló művek, azonban azok csak külföldi összeállítások átvételei voltak. Magyar szerző asztrológiai naptárai ezt követően csak több 15

18 42. tétel 43. tétel 44. tétel évtizeddel később, 1620-tól kezdve láttak ismét napvilágot Fröhlich Dávid szerkesztésében. A bártfai születésű Henisch György ( ) orvos, természettudós főként külföldön működött tól Wittenbergben tanult, 1576-ban szerzett orvosdoktori fokozatot Baselben. Augsburgban telepedett le, ahol a gimnázium matematika, retorika és logika tanára, később igazgatója, gyakorló orvos, a városi könyvtár felügyelője volt. Sokoldalú tudósként számos jelentős nyelvészeti, matematikai, orvosi és filológiai tanulmány, egy magyar értelmezésekkel is ellátott német-latin szótár kötődik nevéhez. Csillagászati művei közül az ugyanez évi üstökös leírása, valamint az egyházi időszámítással, naptárszerkesztéssel, időjóslással, a csillagok keltének és nyugtának megállapításával foglalkozó értekezése ismert ezen kívül. RMK III. ø. VD 16, ZV Zinner Hohenemser 160. Fűzve, későbbi papírborítóban, körülvágatlan, jó példány , 44. Petzval Ottó A csillagászat elemei különös tekintettel a mathematikai földrajzra tanárjelöltek és magántanulók számára. Budapest, Athenaeum. VIII + V + [1] [2] p. Egyetlen kiadás. Összesen 89 szövegközti, fekete alapon nyomtatott fametszetű csillagászati ábrával illusztrált. Kiadói, gerincén enyhén sérült, díszesen aranyozott, vaknyomásos egészvászon kötésben. A könyvtest kissé laza, de összességében jó példány , 45. Stella Csillagászati Egyesület almanachja 1931-re. VII. évfolyam. Szerkesztik: Tass Antal és Wodetzky József. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. IX + [1] p. + errata. Szövegközti ábrákkal illusztrált. A kötet végén rövid, német nyelvű szövegkivonat. Példányunkban a 9. és a 10. ív felcserélt sorrendben kötve. Az évkönyvnek összesen nyolc évfolyama jelent meg. Prov.: A Pesti Izr. Hitközség Reálgimnáziumának ajándéka Paschkusz Sándor tanuló részére (az első kötéstábla belső felére ragasztott, illusztrált vignetta). Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon kötésben, jó példány , 46. Csokonai Vitéz Mihály Vers-maradványok, részint kéziratok nyomán, részint nyomtatványok után. ( Mesék. Prosai töredékek. Pásztori játékok. Közli Kelemföldy.) Lipcsében, Köhler Károly Ferencznél (Tauchnitz Bernát ny.) VII + [1] [3] p. Első kiadás. (Csokonai Vitéz Mihály munkái 3.) Poss.: Bárány József. Szüry 864. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben , D EKORATÍV, DÍSZES KÖNYVKÖTÉSEK 47. Angelo, (Henry) [Charles William] Angelo s Pic Nic; or, Table Talk, including numerous recollections of public characters, who have figured in some part or another of the stage of life for the last fifty years; forming an endless variety of talent, amusement, and interest, calculated to please every person fond of biographical sketches and anecdotes. Written by Himself. London, John Ebers (Printed by T. Brettell). 1 t. (címképmetszet: George Cruikshank rajza után készült, kézzel színezett rézmetszet) + [8] + VIII + [1] p. Első kiadás. 16

19 45. tétel 46. tétel 47. tétel A címlapon fametszetű vignetta. Cohn 134. XX. század első felében készült, álbordás, díszes, dúsan aranyozott egészbőr kötésben, gerincében nyomott, aranyozott kártyákat tartó kéz, kés és villa, pipa, kard és vadászfelszerelés-motívumokkal. A kötés szignált: Bound by Zaehnsdorf. London, England. Körülvágatlan, nagyon szép példány , 48. Aurora. Hazai almanach. Alapítá Kisfaludy Károly. Folytatja Bajza [XIII. évfolyam.] Pesten( Budán), [1834]. Ifjabb Kilian György költségén (A Magyar Kir. Egyetem betűivel). [4] [3] p. + 6 t. (hártyapapírral védett acélmetszet). Az acélmetszetű táblákon a pest-budai Rakpiacz és Hídfő tére látképei (mindkettőt Schwindt rajza után Frommel metszette); báró Wesselényi Miklós mellképe, valamint reprodukciók. A kötetben található Toldy Ferenc Buda és Pest, 1800, 1833, című írása, valamint Bajza József, Czuczor Gergely, Fáy András, Vörösmarty Mihály és mások munkái. Prov.: B. Eötvös Károly könyvtárából; Petrik Géza. Korabeli, díszes, dúsan aranyozott, vaknyomásos, világosbarna bőrkötésben, aranyozott lapszélekkel. Mindkét kötéstábla közepében préselt koronás magyar címer, középen veretes záró kapocs. A gerinc éleinél kisebb szúrágás, de összességében rendkívül dekoratív, gyönyörű példány , 49. Bellegarde, l Abbé de L office de la Semaine Sainte, a l usage de la maison du Roi, conformément aux breviaires & messels Romain & Parisien. En Latin et en Francois. Avec l Explication des Cérémonies de l Eglise, & des Instructions, Prieres & courtes Réflexions sur les Mysteres & Offices que l on célébre dans cette Sainte Semaine. Paris, Jean-Thomas Herissant. 2 t. (rézmetszetű címkép + díszcímlap) [helyesen 688] p. Olivier 2495, 16, 1. Korabeli, díszes, dúsan aranyozott, vörös egészmaroquin kötésben, aranyozott lapszélekkel. A kötéstáblák sarkain, és a gerincen aranyozott Bourbon-liliomos díszítés, a kötéstáblák közepébe préselve XV. Lajos aranyozott, koronás címere. Nagyon szép példány az uralkodói könyvtárból , 50. France, Anatole Clio. Illustrations de Mucha. [Paris], Calmann Lévy (Typ. Chamerot et Renouard). [6] [4] p. Első kiadás. Oldalszámozáson belül Alfons Maria Mucha 7 egész oldalas és 5 szövegközti színes illusztrációjával. Monod Carteret IV, 167. Mahé II, 100. Dvorak I, 25. Talvart Place VI, 145. Bénézit VI, 252. Korabeli, álbordás, díszesen aranyozott barna félmaroquin kötésben, aranyozott lapszélekkel, az eredeti, színes, Mucha által illusztrált borítók bekötve. A kötés szignált: Marius Magnin. Nagyon szép példány, a francia Art Nouveau gyönyörű darabja , 51. Gessner, Salomon Oeuvres. Tome premier( quatrieme). [1 4. kötet.] Paris, Chez Ant. Aug. Renouard. [4] + XL [1] p t. (rézmetszet); [4] [2] p t. (rézmetszet); [4] [2] p t. (rézmetszet); [4] [6] [3] p. + 6 t. (rézmetszet). A négy kötet tartalmaz összesen 3 rézmetszetű portrét (Gessner, Huber, Diderot) és 48 egész oldalas rézmetszetű illusztrációt, amelyeket J. M. Moreau le Jeune rajzai után Le Mire, Delvaux, Girardet, Simonet, van Ghendt és más művészek metszettek. Minden tábla előtt védő hártyapapír. Leemann van Elck 703. Sander 787. Bocher, Moreau le Jeune

20 48. tétel 49. tétel 50. tétel 51. tétel 53. tétel 54. tétel Egységes, 1920 körül készült, álbordás, díszes, dúsan aranyozott, vaknyomásos vörös egészmaroquin kötésben, aranyozott lapszélekkel. A kötés szignált: Bíró Márta, Budapest. Gyönyörű példány , 52. Lettres d Abailard et d Héloïse, traduites sur les manuscrits de la Bibliothèque Royale, par E. Oddoul. Précédées d un essai historique par M. et Mme. Guizot. Édition illustrée par J. Gigoux. [Tome 1 2.]. Paris, E. Houdaille. 1 t. (díszcímlap) + [4] + CXCVII + [3] [4] p t. (ebből 1 színes); 1 t. (díszcímlap) + [4] + XLVI + [2] [4] p t. Ezekkel az illusztrációkkal ez a mű első megjelenése. A beragasztott fametszetű táblákon (mindegyik előtt védő hártyapapír) kívül számos szövegközti fametszettel is illusztrált. Vicaire V, 265. Carteret III, 389. Brivois 263. Sander 443. Egységes, korabeli, díszesen aranyozott gerincű sötétkék félmaroquin kötésben, aranyozott lapszélekkel. A kötés szignált: Boutigny. Szép példány , 53. Pope, Alexander The poetical works of Alexander Pope. Edited by The Rev. H. F. Cary, A.M. With a biographical notice of the author. London, William Smith. 1 t. (acélmetszetű díszcímlap) + XVI p. Első gyűjteményes kiadás. Keretdíszes oldalakkal, 18

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

studio antikvárium 2015. november 13. 32. árverés

studio antikvárium 2015. november 13. 32. árverés studio antikvárium 32. árverés 2015. november 13. studio antikvárium 32. árverés 2015. november 13. Kiállítás/On view: A 32. ár ve rés té te lei november 5-től 12-ig (szombat és vasárnap kivételével)

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben