Jegyzőkönyv. Készült Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének február ll. napján tartott testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február ll. napján tartott testületi üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének február ll. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa Gy. u. 32. Jelen vannak:, Nagy-Gál Attiláné, Rab Árpád, Eizemann János képviselők, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető Jgazoltan távol: Szelle Gyöngyi alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta, hogyameghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg. Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata. Más javaslat nem volt, a képviselő-testület alábbiak szerint: az írásban kiadott napirendi pontokat elfogadta az Napirendi javaslat: évi Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat költségvetés L forduló tárgyalása 2. Sporttal kapcsolatos részletes feladatok és kötelezettségek meghatározása 3. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés pályázat beadása, önerő biztosítása 4. Szolgalmi jog alapítása 5. Gyermekétkeztetési hozzájárulás 6. Adatkérés nyilvántartásból 7. Szociális ügyek 1

2 Napirend tárgyalása: évi Baranvaszentgvörgv Község Önkormánvzat költségvetés I. forduló tárgvalása Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a napirend előterjesztésére. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogyakiadott anyag a költségvetési rendelet első tervezete. A költségvetési tervezet a tavalyi bázisra épült, a tavalyi számok alapján, a tavalyi pénzmaradvány is be van tervezve. Az állami támogatás idén is II millió Ft. Tavalyi évben ebből a II millió Ft-ból át kellett adni 3 millió Ft-ot a Kőzős Hivatal müködtetésére, most nincs ilyen az állami támogatásban. Kicsit lazult az állami támogatások rendszere, tavaly már beszéltek róla, hogy ezek fe1adatalapú támogatások, amire adják alta kell elkölteni. Csoportba szedték a közvilágitást, utat, temetőt és a község gazdálkodásra az általános támogatásokat. Változások vannak még a szociális támogatások terén, őket annyira nem érinti, továbbra is van az a beszámítás, tehát, hogy ad egy bizonyos állami támogatást és elvesz állami beszámítás nevén olyan ,- Ft-ot vesz el a Községtől. Szociális változás még a falugondnoki szolgálat is, ami végre lépett, eddig 1,9 millió Ft volt a támogatás, most viszont 2,5 millió Ft. Van egy plusz állami támogatás, minimum Ft, amit a szociális célok kiegészítésére ad, benne vannak a segélyek, tehát vissza is adja amit elvett a beszámítás során, lehet költeni falugondnokra is. Eddig az állam 3 milliót adott, most 4 milliót ad az általános községgazdálkodásra. A képviselő-testületi tagok díjazására és a reprezentációra, ezekre van egy általános támogatás, azt is megemelték az állam részéről. Az első tervezet az ingatlanok kezelése, a tavaly értékesített valamilyen ingatlanok részleteit tervezték be ,- Ft-tal. A következő az utak, ez ,- Ft, amit az államtól kapnak. Ez átcsoportosítható, kibővithető a többi támogatások terhére, ez például azt jelenti, hogy kátyúzásra, útjavításra ennyit lehet költeni, müködési költségnek kell, hogy maradjon. A közvilágítás a tavalyi bázis alapján, illetve a várható árváltozások alapján próbálták tervezni, ez ,- Ft-os összeg, ennél többet kapnak majdnem l millió Ft-ot az állam részéről, ami átcsoportosítható. A község gazdálkodás általános kiadásai, itt változtak sőt idén még jobban megfognak változni, amiket látnak kódokat, megnevezéseket, ezek január l-től teljesen mások lesznek. A község gazdálkodáson a fűnyiráshoz, a kisteherautó üzemeltetéshez használandó költségeket terveztek, ezek ,- Ft-tal szerepelnek. A temetőre ,- Ft támogatást kapnak az államtól. Mozgókőnyvtári feladat ellátás a következő, ,- Ft-os kiadást terveztek, van ,- Ft-os bevétel a Csorba Győzővel kötött támogatás, a várható bevétel idén. Van még állami támogatás, amit kapnak lakoso nként 1140,- Ft. Még szerepelnek költségként a telefon és az internet. Fő igazgatási költségek következnek, l millió Ft van még vissza a Leaderes pályázatból az őnerőt tekintve. Oda-vissza terveztek visszarérülést, illetve működési költségnyújtast ,- Ft-tal. Ebben a verzióban ,- Ft-tal szerepel a roma rendezvény és falunap támogatása. A polgármester és a képviselők juttatásokat a tavalyi szinten tervezték, tehát ebben változás nincs. Irodaszer ,- Ft-tal, egyéb készlet 1,5 millió Ft-ra lett tervezve. Tavalyi év során 1,5 millió Ft-ot költöttek kb. bázis szintre eite a kiadásra, méghozzá a START pályázatból és ezt az összeget tettük mindjárt tartalékba. Idén is szetetnének jelentkezni az ÖNHIKI-s támogatás ra. Apróbb összegek következnek, ezek a villamos energia, víz, ügyeleti kiadások, ami emelt szinren van tervezve és egyéb kiadások. Reprezentációra ,- Ft van tervezve ÁFA nélkül. 3,5 millió Ft-ot terveznek az előző évi eredményként áthozott pénzmaradványként. Fejlesztési céltartaléknak ,- Ft van a 2

3 költségvetésbe tervezve. Ennek fő forrásai a kommunális adó, amit ,- Ft-tal terveztünk és az elsőként említett ,- Ft-os ingatlan, ez is egy bevételi forrás a fejlesztési tartalekuknak. A kisteherautó működtetése kiadásai val és bevételeivel. A falugondneki szolgálattal 2,5 millió Ft-os bevételük van. A következő a segélyek a tavalyi tervek szerint van tervezve. START munkaprogramra jelenleg nem terveztünk. I millió Ft van tervezve bevételként, amit a Közös Önkormányzati Hivataltól kapnak idén is az ügyfélfogadás múködtetésére. Az utolsó részben a főbb bevételeik vannak felsorolva a kommunális adó, gépjárműadó. lakbér bevétel, állami támogatások. A végén pedig a 6 millió Ft-os forráshiány, amit bevételre kell tervezni ebben az évben is. A tavalyi évről áthoztak 3,5 milliós pénzmaradványt, ebből l millió Ft kötött, mert az a Leaderes pályázat önerejére használnak, tehát ebből 2,5 millió Ft szabad, eikölthető. A 2014-es költségvetésük nullszaldós költségvetés. Rab Árpád képviselő feltette a kérdést, hogy 2013-ról 2014-re maradt a kasszájukban pénz, ami 2,5 millió Ft-ot tesz ki? Nagy Lajos László pénzügvi irodavezető elmondta, hogy hoztak át pénzmaradványt, de abból I millió Ft kötött, ami a pályázat önereje. Rab Árpád képyiselő megkérdezte, hogy idén többet költhetnek fa.lugondnoki szolgálatra, mint tavaly? Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető nem, csak több támogatást kapnak rá. Koszorus Tímea aljegvző elmondta, hogy azt jelenti, hogy kevesebbet kell hozzátenniük az állami támogatáshoz. Rab Árpád képyiselő elmondta, hogy ezt azért kérdezte, mert vissza vették a fuvarokat. elmondta, hogy napi szintű gondok vannak a fuvarozással. Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogyha úgy gondolják megemelhetik az előirányzatot. Rab Árpád képyiselő elmondta, hogy úgy gondolta, hogyha ezer Ft-tal meglehetne emelni, azon sok üzemanyagot lehetne venni. Koszorus Tímea aljegyző megkérdezte, hogy akkor azt a ,- Ft-os hajtóanyag beszerzést növelnék meg? Rab Árpád képviselő elmondta, hogy igen, ő így gondolta. elmondta, hogy ha a képviselő-testület is egyetért, hogy ,- Ft-tal egészítsék ki a hajtóanyag beszerzést, akkor szavazzanak róla. Javasolta az elmondott változtatásokkal a költségvetés első változatának előterjesztésben foglaltak szerinti elfogadását és mindjárt javasolta a költségvetési rendelet elfogadását is. Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, hozzászólása. Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az 3

4 Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és Baranyaszentgvörgy Község Képviselő-testületének 1/2014. (11.11.) KTH. számú Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztés szerint és a ,- Ft-tal kiegészített hajtóanyag beszerzéssel együtt Baranyaszentgyörgy Község évi költségvetésének első változatát elfogadja. Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzatának 1/2014.(11.27.) Önkormányzati rendelete Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata hi költségvetéséről (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 2. Sporttal kapcsolatos részletes feladatok és kötelezettségek meghatározása elmondta, hogy a Magyar Közlönyben megjelent a belügyminiszter 4/2014. (1.31.) BM rendelete, mely az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szól. Eszerint az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására pályázatot nyújthatnak be. A cél az egykori kultúrház épületének teljes felújítása a helyi és a környező községek lakosainak sport iránti érdeklődésének és igényeinek kielégítése, gyermek- és ifjúsági tömegsport, utánpótlás-nevelés, szabadidősport, aktív korúak lakosság rekreációja, időskorúak karbantartó mozgása, fogyatékossággal élők sportja. Fentiek alapján javasolta a sporttal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek elfogadását. Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az 4

5 Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testülete 4 igen szavaz attai, ellenszavazat és Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testÜletének (11.11.) KTH. számít Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy meghatározza a sporttal kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint: Célok: - gyermek- és ifjúsági tömegsport, utánpótlás-nevelés szabadidősport, aktív korú lakosság rekreációja, időskorúak karbantartó mozgása - fogyatékossággal élők sportja feltételeinek megteremtése és minél magasabb színvonaion történő kiszolgálása középtávon az adódó lehetőségek keretei között. 3. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés pályázat beadása. öncrő biztosítása elmondta, hogy pályázatot lehet beadni, amellyel a régen leromlott állapotú kultúrházat lehetne felújltani, igaz egy kicsit más jelleget adva neki, de ez mindenképpen a falu lakosságának érdekét szolgálná. A pályázatban lehetőség nyílik az épület felújítására, annyi, hogy iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés témában ben beadott pályázatot, akkor nem támogatták, most újra lehetőség nyílik a beadására, 90%-os támogatás mellett. Javasolja sportterem kialakítása témában benyújtani ezt a pályázator ,- Ft, amit önerőként kellene az önkormányzatnak felmutatni. Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és Baranvaszentgyörgy Község Önkormánvzatának 3/2014. (11.11.) KTH számú Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés kiírására, a régi kultúrház sportteremmé történő alakítására, melyhez nyertes pályázat csetén a szükséges ,- Ft-os önerőt költségvetéséből biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos hivatalos teendők elvégzésére. 5

6 4. Szolgalmi jog alapítása Rab Árpád képviselő elmondta, hogy 2007-ben a testület hozott egy döntést, amiben az őnkormányzati tulajdonu 70/1. hrsz.-ú ingatlan terhére átjárási szolgaltui jog alapítását engedélyezték a baranyaszentgyörgyi 84. hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosa részére az ingatlan utcafronti részén a két lépcsőt magában foglaló járdaszakasz teljes szélességében. Javasolta, hogy erősítsék meg azt a döntést, mivel ez korábban nem történt meg és új tulajdonosa van. Koszorus Tímea aljegvző elmondta, hogy kellene kötni egy szerződést, a korábbi határozatukat erősítsék meg, után el kell menni ügyvédhez és kell egy szolgalmi jogot telepíteni. Hogyha a szolgalmi jog bejegyzésre kerűl az ingatlant fogja szolgálni, nem a tulajdonost. Szolgalmi jogot telepíteni csak a pillanatnyi tulajdonos tudja, tehát kell a pillanatnyi tulajdonos hozzájárulása, akarata a szerződés kötés hez. Ha a földhivatal bejegyezte ezt a jogot, akkor az már az ingatlannal jár együtt. Rab Árpád képviselő megkérdezte, adja el? hogy ha a tulajdonos eladja, akkor azzal a joggal együtt Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy ez így van. Ugyanúgy terhelni fogja az önkormányzatot, mindegy, hogy ki a polgármester és kik a képviselők, a 70/1. hrsz.-ú közterületet terhelni fogja ez ajog, a kötelezettség biztosítása. javasolta, hogy erősítsék meg a 36/2007. (V.8.) számu képviselő-testület által hozott határozatot, döntést. Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevérele, hozzászólása. Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testületének 4/2014. (11.11.) KTH. számú Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogya 36/2007. (V.8.) számú képviselő-testület által hozott határozatot megerősíti azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú hrsz.-ú ingatlan terhére átjárási szolgalmi jog alapítását engedélyezi a baranyaszentgyörgyi 84. hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosa részére az ingatlan utcafronri részén a két lépcsőt magában foglaló járdaszakasz teljes szélességében. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelenlegi tulajdonossal való szerződéskötésre. 6

7 5. Gyermekétkeztetési hozzájárulás elmondta, hogyatanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a gyennekétkeztetés biztosítására hozzájárulást kérhetnek, azonban a költségvetést megvizsgálva sajnálattal állapította meg, hogy nincs erre a célra rendelkezésre álló fonás. Tehát a költségvetést áttekintve megállapította, hogya kötelező feladataik ellátásának veszélyeztetése nélkül nem lehet újabb kiadást felvállalni. Javasolta a fentiek alapján az előterjesztésben foglaltak elfogadását. Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevéte1e, hozzászólása. Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testületének 5/2014. (11.11.) KTH. számú Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy mivel a költségvetést megvizsgálva nincs ene a célra rendelkezésre álló forrás, így a gyermekétkeztetéshez való hozzájárulást nem tudja biztosirani. 6. Adatlekérés nyilvántartásból elmondta, hogy az év közbeni különböző rendezvényekhez. támogatásokhoz, egészségügyi szürővizsgálatokhoz... stb. többször szükséges a község lakosság adatainak lekérése a népesség nyilvántartásból. Megkérte a testületet, hogy hagyja jóvá egész évre vonatkozóan ennek megtételét. mert nem mindig van összhangban a testületi ülések ideje a szükséges adatok megismerésével. Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az 7

8 Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testületének 6/2014. (IU1.) KTH. számó Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgánnestert, hogy a község lakosságára vonatkozó népesség nyilvántartási adatokat lekérje. Ezen felhatalmazás alapján a polgármester folyamatosan, visszavonásig adatszükséglet esetén az önkormányzat nevében eljárhat. Kérdés, hozzászólás nem volt, a nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatta a tanácskozást. ~ett~ffaepolgármester jegyző 8

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 18-án 8.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban

Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-én 17,30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tolnay Béláné gazdálkodási előadó

JEGYZŐKÖNYV. Tolnay Béláné gazdálkodási előadó JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 31-én (hétfőn) 17.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 125-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselő-testületének 2011. november 29-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel megtartott rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 396-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 11-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 21-50/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben