ESÉLYEGYENLŐSÉG A KÖZSZFÉRÁBAN EGY ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESÉLYEGYENLŐSÉG A KÖZSZFÉRÁBAN EGY ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 3"

Átírás

1 Molnár Edina 1 Lukács Ágnes 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 ESÉLYEGYENLŐSÉG A KÖZSZFÉRÁBAN EGY ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 3 Az egyenlő bánásmód elvének alkalmazása a mindennapi életben és a munkahelyen is elvárt és törvényileg szabályozott. Azonban a közalkalmazottakat foglalkoztató, illetve az oktatási tevékenységet folytató intézmények speciális helyzetben vannak, amikor a munkáltató a jogszabályban előírt módon alkalmazza az egyenlő bánásmód és az előnyben részesítés elvét. Egy konkrét intézményi példán keresztül a tanulmány megvizsgálja, hogy egy, a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok személyes adatszolgáltatásán és önértékelésén alapuló elemzés eredményei mennyiben támasztják alá az esélyegyenlőség jogi és pszichológiai vonatkozásait a fent említett speciális körülmények között. EQUAL OPPORTUNITIES IN THE PUBLIC SPHERE THROUGH THE EXAMPLE OF A STATE FUNDED INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION The implementation of the principle of equal treatment in everyday life and in the workplace is accepted and regulated by the law. Nevertheless, the institutions employing public servants and dealing with education are in a special situation when the employer endeavours to implement the principles of equal and preferential treatment in the right way. Through presenting a specific example the study investigates the results of an analysis based on the supply of personal data and self-evaluation of disadvantaged employee groups in order to establish the connection between the results and the psychological and legal references of the principle of equality under the special circumstances mentioned above. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI VONATKOZÁSAI A jelenleg hatályos, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban esélyegyenlőségi törvény) alapján az esélyegyenlőség fogalmához a hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés és a megtorlás, illetve a másik oldalról az előnyben részesítés fogalmai kapcsolódnak. A közvetlen hátrányos megkülönböztetés során egy egyén vagy egy csoport valamely tulajdonsága(i) alapján kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, mint egy vele összehasonlítható helyzetben lévő egyén vagy csoport. A törvényben szerepel az is, hogy az egyénre vagy a csoportra jellemző tulajdonság nem csak valós lehet, hanem vélt is, azaz az egyén vagy a csoport saját magára vonatkoztatott, vagy akár más egyének vagy csoportok által az adott egyénre vagy csoportra irányuló, pszichológiailag megmagyarázható tulajdonítási folyamat során keletkezett jellemző is ide tartozik. A közvetlen mellett a közvetett hátrányos megkülönböztetés is helyet kapott a törvényben, amely olyan intézkedésekre utal, amelyek látszólag követik az egyenlő bánásmód elvét, azonban valójában a következményük 1 Dr. Molnár Edina PhD főiskolai docens, Szolnoki Főiskola, 2 Dr. Lukács Ágnes főtitkár, főiskolai adjunktus, Szolnoki Főiskola, 3 Lektorálta: Dr. Fülöp Tamás, tanszékvezető főiskolai tanár, Szolnoki Főiskola, 496

2 mégis előidézi az egyén vagy a csoport hátrányosabb helyzetbe kerülését. A zaklatás az emberi méltóságot sértő olyan magatartás, amelynek célja vagy következménye az adott egyénnel szembeni megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. A jogellenes elkülönítés során az adott egyént vagy csoportot a tulajdonságai alapján elkülönítik. A megtorlás során az egyenlő bánásmód megsértése ellen felszólaló egyénnek vagy csoportnak jogsérelmet okoznak vagy azzal fenyegetnek. Végül az előnyben részesítés olyan rendelkezés, amely egy konkrét társadalmi csoport objektív értékelésen alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul, azonban ez a rendelkezés nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt azaz csak a törvény által meghatározott feltételek teljesülése esetén alkalmazható és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését. Pszichológiai szempontból érdekes az ún. vakcsoport-jelenség [1], amely egy semleges tulajdonság (pl. szemszín) alapján kettéosztott csoportban feléleszti a csoporttagok egymás elleni előítéletét, amelynek következtében a csoporttagok viselkedése a másik csoport irányában a törvény által leírt közvetlen vagy akár a közvetett hátrányos megkülönböztetés felé tolódik. Természetesen ez a jelenség és viselkedéses következményei a valós előítéletet előidéző tulajdonságok (pl. fogyatékosság) esetében is jelentkezik, azonban itt a pszichológiai érdekesség az, hogy az egyének belső sajátossága miatt alakul ki az előítélet, illetve a saját csoport és a másik csoport megkülönböztetése és nem az egyéneket két csoportba soroló tulajdonságok miatt. [2] Ha az előítélet kialakulásáról elfogadjuk azt a nézetet, hogy az egy egyszerű, érték- és ítéletmentes csoportba-soroláson alapuló jelenség további következménye, vagyis a saját és a másik csoport megkülönböztetésén alapul, akkor ebből következően azt is elfogadjuk, hogy az egyén bármely csoport tagjaként ugyanígy gondolkodik és érez, legyen az a csoport társadalmilag többségi vagy kisebbségi, a törvény által meghatározott tulajdonságokkal vagy éppen annak ellenkezőivel rendelkező. Mivel azonban a többségi csoportok társadalmi helyzete általában a domináns pozíciók birtoklását is magában foglalja, a jogszabályi tiltás szükséges. Emellett azonban azt is látnunk kell, hogy a kisebbségi csoporttagság hasonló érzéseket kelt az egyénekben, ugyanolyan előítéletes gondolkodást és viselkedést eredményez, amely azonban a társadalmi elhelyezkedés miatt nem juthat kifejezésre. ESÉLYEGYENLŐSÉG A KÖZSZFÉRÁBAN A június 30-ig hatályban lévő, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban Munka Törvénykönyve) 70/A -a előírta a munkaadó oldaláról az esélyegyenlőségi terv készítését a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok egyenlő bánásmódban való részesítésének céljából, amelyet a szakszervezetekkel együttesen kellett elfogadni. A Munka Törvénykönyve hat hátrányos helyzetű munkavállalói csoportot sorolt fel: a nők, a negyven évnél idősebb munkavállalók, a romák, a fogyatékos személyek, a két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók és a tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók csoportját. A csoportok meghatározása mellett a törvény megadta az elemzés szempontjait is, amely a foglalkoztatási helyzetre irányul és magában foglalja a bérek, a munkakörülmények, a szakmai előmenetelek és képzések, a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezmények elemzését. Az esélyegyenlőségi tervnek tartalmaznia kell a 497

3 munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, egy adott évre szóló céljait és eszközeit, amely konkrétan kitér a képzési, a munkavédelmi és a rendszeres, a foglalkoztatás feltételeit érintő programokra, valamint az akadálymentes munkahelyi környezet megteremtését célzó intézkedésekre és az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos eljárásrendre. A terv elkészítése kizárólag a munkavállalók személyes és önkéntes adatszolgáltatásán alapulhatott. A közalkalmazottakra, és konkrétan a felsőoktatásban dolgozó közalkalmazottakra vonatkozóan a Munka Törvénykönyvének előírásai azonban csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a évben hatályos, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban Ftv.) előírásait figyelembe véve voltak alkalmazhatók. A közalkalmazottak esetében a bérre vonatkozó elemzési szempont például nem releváns, hiszen az évente megállapított bértábla konkrétan meghatározza a munkáltató által adható béreket. Ugyanakkor a jogszabályban meghatározott juttatások biztosítása nem jelent előnyben részesítést, hiszen azok elmaradása jogellenes. Ilyen módon az előnyben részesítés nem a juttatási rendszert, hanem a foglalkoztatással kapcsolatos egyéb kérdéseket érinti. [3] A felsőoktatás hasonlóan a közoktatáshoz speciális helyzetben van az oktatók munkaidejének szabályozása miatt. Az Ftv. előírja az adott beosztáshoz tartozó kötelező óraszámot, ugyanakkor a munkáltató többletfeladatot rendelhet el az oktatói munka ellátása mellett, azaz a kötelező óraszám felett, így bizonyos személyek vagy csoportok hátrányos helyzetbe kerülhetnek. A díjazás ellenében végzett többletfeladat viszont javítja a munkavállaló jövedelmi helyzetét, legalábbis ha az nem megy az alapfeladat-végzés rovására. Az oktatói munkakörben foglalkoztatottak esetén az esélyegyenlőségi terv hozzájárulhat a gyermeknevelésből adódó hátrányok leküzdéséhez, a tanórák, az egyéni órarend kialakításának lehetőségével, figyelembe véve a gyermekek bölcsődei, óvodai, iskolai időbeosztását. Szintén megfogalmazható a tervben a közösségi feladatok és a gyermeknevelés fordított együttjárása. A kutatás körülményei A SZOLNOKI FŐISKOLÁN VÉGZETT KUTATÁS 2011 végén a Szolnoki Főiskola Szenátusának Esélyegyenlőségi és Fogyatékosügyi Bizottsága elkészítette a főiskola évre vonatkozó Esélyegyenlőségi Tervét (a továbbiakban ET), a következő jogszabályok vonatkozó részeinek figyelembe vételével: a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény; az Európai Unió Tanácsa november 27-i 2000/78/EK Irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról; az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény; a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény; a Szolnoki Főiskola Szervezeti és Működési Rendje. Az ET két részből tevődik össze, az első rész az egyenlő bánásmódhoz kapcsolódó, a főiskola közalkalmazottjainak véleményét tükröző általános megállapításokból áll, a második rész az adott 498

4 évre vonatkozó, a Munka Törvénykönyve által meghatározott szempontok szerinti helyzetelemzésre épül. A helyzetelemzéshez a főiskola HR irodájának összesített (névtelen) adatait, valamint a munkavállalók által szintén anonim módon a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait használtuk fel, figyelembe véve az elemzés elvégzésekor hatályos, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény előírásait. A vizsgálati eljárás A vizsgálati személyek A vizsgálati személyek a Szolnoki Főiskola munkavállalói. Az intézményben dolgozó közalkalmazottak létszáma a december 6-i állapot szerint 241 fő. Az összlétszámhoz viszonyítva a hat vizsgált csoport létszámaránya a következő volt: Kerekített százalékos Hátrányos helyzetű csoport megoszlás (%) nők 64 negyven évnél idősebbek 66 romák 0 fogyatékossággal élők 2 két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelők 8 tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülállók 3 1. táblázat A Szolnoki Főiskola hátrányos helyzetű munkavállalói csoportjainak létszámarányai án A évhez képest a nők, a negyven évnél idősebbek és a tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülállók aránya 1-1%-kal növekedett. A romák és a fogyatékossággal élők aránya változatlan. A két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelők aránya 3%-kal nőtt. Mindezek mellett az összdolgozói létszám 268 főről 241 főre csökkent. A vizsgálat a teljes populációt érintette, a válaszadási arány a következő volt: a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportokba tartozó válaszadók aránya (%) 70 válaszadók száma (%) nő 40 év feletti roma fogyatékos két tíz éven aluli gyermeket nevelő hátrányos helyzetű csoportok 4 tíz éven aluli gyerneket neveő egyedülálló 1. ábra A vizsgálati személyek válaszadási aránya csoportonként 499

5 A válaszadók aránya két csoport esetében eltér az adott csoport teljes populációra vetített arányától: a negyven évnél idősebbek csoportja alul-, a két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelők csoportja felülreprezentált. Ez az adat mivel a válaszadás önkéntes volt önmagában is hordozza azt a lehetséges interpretációt, hogy a negyven év felettiek csoportja nem tekinti magát hátrányos helyzetűnek. A vizsgálati módszer A vizsgálati módszer kérdőíves felmérés, a kérdőívet anonim módon, önkéntesen lehetett kitölteni. A kérdőív teljes szövege a Mellékletben olvasható. Az elemzés szempontjai a jogszabályi előírásoknak megfelelően a következőképpen alakultak: a többletmunkáért járó anyagi és erkölcsi elismerés; munkakörülmények; szakmai előmenetel; képzés; gyermekneveléssel, szülői szereppel kapcsolatos szempontok. A szempontok alapján kidolgozott kérdőív eredményein alapulva készült el a Szolnoki Főiskola évi ET-jének helyzetelemzése. A KUTATÁS EREDMÉNYEI Összességében a válaszadók 12%-a értékeli úgy, hogy volt már hátrányos megkülönböztetésben része, 64% úgy véli, hogy nem volt. A továbbképzési lehetőségek és a munkavédelem területein közepesre értékelték az egyenlő bánásmód elvének alkalmazását. A munkaerőkiválasztás, a juttatások, a kedvezmények, a romák és a fogyatékossággal élők alkalmazása alacsony értéket kapott az egyenlőség megítélésekor. Az egyes hátrányos helyzetű csoportok elemzése A hátrányos helyzetű csoportok válaszainak elemzésekor a csoportokat minden esetben a hátrányt okozó jellegzetességet nem birtokló, azaz az adott jellemzőt tekintve negatív előjelű csoporttal hasonlítottuk össze. A nők csoportja A többletmunkáért járó anyagi és erkölcsi elismerés A többletmunkáért kereset-kiegészítésként kapott juttatások 20%-os válaszadási hiány mellett összességében a férfiak csoportjában nagyobb mértékűek. A válaszadók több mint fele úgy értékeli, hogy az elmúlt öt évben nem kapott semmiféle elismerést a munkájáért. A válaszok másik felét vizsgálva megállapítható, hogy a nők szignifikánsan kevesebbre értékelik az elmúlt öt évben kapott erkölcsi elismerést és tendenciaszerűen kevesebbre az anyagit. Ugyanakkor sokkal magasabb azoknak a nőknek az aránya, akik kereset-kiegészítés nélkül, társadalmi munkában végeznek valamely, a főiskola számára hasznos tevékenységet. 500

6 Munkakörülmények Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. A munkához rendelkezésre álló eszközökkel és a társas légkörrel való megelégedettség a nők és a férfiak csoportjában megegyező. A fizikai munkakörnyezet, a közvetlen vezetővel való viszony, a higiéniai szempontok, az étkezési és a pihenési lehetőségek a nők csoportjában szignifikánsan alacsonyabb mértékű megelégedéssel bírnak. Szakmai előmenetel Nincs különbség férfiak és nők esetében a tekintetben, hogy hogyan értékelik saját szakmai előmenetelüket. A legtöbben megfelelő üteműnek, illetve ugyanennyien stagnálónak találják, kicsivel kevesebben lassú ütemben haladónak. Összességében a munkavállalók úgy gondolják, hogy a munkáltatói intézkedések nem mozdítják elő a szakmai előmenetelt. Kicsivel több nő mint férfi gondolja, hogy az intézkedések hátráltatják, szignifikánsan több férfi véli úgy, hogy az intézkedések nem mozdítják előre a szakmai előmenetelt. Konkrét intézkedési javaslatként fogalmazódott meg a továbbképzésekben, konferenciákon való részvétel lehetőségének biztosítása, a betöltött munkakörnek megfelelő kinevezés megadása, az elvégzett munkával arányos juttatás nyújtása, illetve a közvetlen vezető segítőkész attitűdje a beosztottak irányában. Képzés Mindkét csoport egyenlő arányban szeretne illetve nem szeretne részt venni a közeljövőben rendszeres elfoglaltsággal járó képzésben. Mindkét csoportban szignifikánsan nagyobb azoknak az aránya, akik szerint a közvetlen vezetője támogatná ezt a törekvését. Egy kicsivel kevesebb nő véli úgy, hogy a közvetlen vezetője támogatná őt. Az eseti jellegű elfoglaltsággal járó képzésben való részvételt egy kicsivel kevesebb nő választaná. A vezetői támogatás megítélése a rendszeres képzéshez képest rosszabb arányú: többen mondják, hogy nem kapnának támogatást, segítséget a közvetlen vezetőjüktől. Gyermeknevelés, szülői szerep Szignifikánsan több nő mint férfi munkatárs véli úgy, hogy a gyermeknevelés gondot okoz vagy okozott a munkavégzésben, azonban kevesebben érzik, hogy a közvetlen vezetőjüktől segítséget kaptak volna a gondok kezelésében. Több nő érzi, hogy intézményi szinten kap kedvezményeket ezen a területen, ugyanakkor szintén több nő véli úgy, hogy hátrányos megkülönböztetésben is volt már része a gyermeknevelés nehézségei miatt. A negyven évnél idősebbek csoportja A többletmunkáért járó anyagi és erkölcsi elismerés A többletmunkáért kereset-kiegészítésként kapott juttatások a negyven év felettiek csoportjában nagyobb mértékűek. A negyven év alattiak csoportjából jóval többen gondolják úgy, hogy anyagilag és erkölcsileg is elismerték őket, mint a negyven év felettiek. Ugyanakkor megközelítőleg ugyanannyian 501

7 vélik úgy a két csoportban, hogy kereset-kiegészítés nélkül, társadalmi munkában végeznek valamely, a főiskola számára hasznos tevékenységet. Munkakörülmények A közvetlen vezetőjükkel való viszonnyal a negyven év alattiak sokkal kevésbé vannak megelégedve, mint a negyven év felettiek.. A higiéniai szempontok megítélésében nincs különbség a csoportok között. A fizikai munkakörnyezet, az eszközök, a társas légkör, az étkezési lehetőségek a negyven év felettiek csoportjában szignifikánsan magasabb mértékű megelégedéssel bírnak, egyedül a pihenés szempontját értékelik alacsonyabb pontszámmal. Szakmai előmenetel A negyven év alattiak leginkább stagnálónak élik meg a szakmai előmenetelüket, mindkét csoportban nagyon kevesen ítélik gyors üteműnek a lehetséges előrehaladást. Egyforma különbség van a két csoport között annak a megítélésében, hogy az intézkedések mennyire hátráltatják, illetve nem befolyásolják az előrehaladást: a negyven év alattiak nagyobb arányban képviselik mindkét véleményt. Képzés A két csoport között a legszembetűnőbb különbség, hogy a negyven év alattiak inkább az eseti jellegű képzéseket preferálnák, a negyven év felettiek inkább a rendszeres elfoglaltsággal járókat. Mindkét csoport biztos a közvetlen vezetője támogatásában. Gyermeknevelés, szülői szerep A gyermeknevelés tekintetében a negyven év alattiak csoportja tekinthető inkább hátrányos helyzetűnek. Közülük többen ítélik meg úgy, hogy a gyermeknevelés és a munkavégzés nem mindig egyeztethető össze, illetve számolnak be hátrányos megkülönböztetésről. A fogyatékossággal élők csoportja A többletmunkáért járó anyagi és erkölcsi elismerés A többletmunkáért kereset-kiegészítésként kapott juttatások a nem fogyatékossággal élők csoportjában kifejezetten nagyobb mértékűek. A nem fogyatékossággal élők csoportjának fele úgy ítéli meg, hogy egyáltalán nem részesült elismerésben az elmúlt öt évben. A csoport másik fele szignifikánsan kevesebbre értékeli az elmúlt öt évben kapott erkölcsi elismerést mint az anyagit. A fogyatékossággal élők úgy vélik, egyáltalán nem kaptak elismerést. Munkakörülmények A két csoport között a legkisebb különbség a fizikai környezet és az eszközök rendelkezésre állásának megítélésében fedezhető fel. A pihenési lehetőségeket a fogyatékossággal élők jóval kevesebb megelégedéssel értékelik. A társas légkört, a vezetővel való viszonyt, a higiéniát és az étkezést a fogyatékossággal élők jobbra értékelik, mint a másik csoport. 502

8 Szakmai előmenetel Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. A fogyatékossággal élők szerint a szakmai előmenetel lassan haladó, amit a vezetői intézkedések sem befolyásolnak. Ezzel szemben a másik csoport szerint az előmenetel stagnáló, és ezt szintén nem mozdítják előre vagy hátra a vezetői döntések. Képzés A fogyatékossággal élők csoportja úgy véli, hogy közvetlen vezetője segítené, támogatná a képzésben való részvételt, akár rendszeres, akár esetei jellegű elfoglaltsággal jár. A másik csoportban az eseti jellegű képzések vezetői támogatása alacsonyabb értékelést kapott. Gyermeknevelés, szülői szerep A fogyatékossággal élők nem tapasztaltak hátrányos megkülönböztetést a gyermeknevelésre vonatkozóan, illetve nem okozott gondot a szülői szerep. A két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelők csoportja A többletmunkáért járó anyagi és erkölcsi elismerés A többletmunkáért kereset-kiegészítésként kapott juttatások a gyermektelen vagy egy gyermeket nevelők csoportjában kifejezetten nagyobb mértékűek. A válaszadók több mint fele úgy értékeli, hogy az elmúlt öt évben nem kapott semmiféle elismerést a munkájáért. A válaszok másik felét vizsgálva megállapítható, hogy a több gyermeket nevelők csoportja kevesebbre értékeli az elmúlt öt évben kapott anyagi elismerést, mint a gyermektelen vagy egy gyermeket nevelők csoportja, azonban jóval többre az erkölcsit. Ugyanakkor sokkal magasabb azoknak a több gyermekeseknek az aránya, akik kereset-kiegészítés nélkül, társadalmi munkában végeznek valamely, a főiskola számára hasznos tevékenységet. Munkakörülmények Az étkezési lehetőségek és a közvetlen vezetővel való viszony megítélése között mutatható ki a legkisebb különbség a gyermektelen vagy egy gyermeket nevelők, illetve a kettő vagy több gyermeket nevelők között, az előbbit jobbra értékeli a hátrányos helyzetű csoport, az utóbbit rosszabbra. A fizikai munkakörnyezetet, az eszközök rendelkezésre állását, a társas légkört, a higiéniát és a pihenési lehetőségeket a több gyermeket nevelők szignifikánsan magasabb mértékű megelégedéssel értékelik. Szakmai előmenetel A több gyermeket nevelők többsége szerint saját szakmai előmenetelük megfelelő ütemű, míg a gyermektelen vagy egy gyermeket nevelők inkább stagnálónak értékelik ugyanezt a szempontot. Mindkét csoportban igen kevesen értékelik gyors ütemben haladónak. A több gyermeket nevelők másik része inkább lassú üteműnek, a gyermektelen vagy egy gyermeket nevelőké inkább stagnálónak értékeli a saját szakmai előrehaladását. Mindkét csoport szerint inkább elősegítik az intézkedések az előmenetelt, azonban a gyermektelen vagy egy gyermeket vállalók közel fele szerint nem befolyásolják az intézményi döntések a személyes előrehaladást. 503

9 Képzés Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Mindkét csoport esetében kiegyenlítettek az értékelések, a válaszadók fele szeretne részt venni képzéseken, másik fele nem, szintén kb. 50% szerint támogatná ebben a tevékenységben a vezetője, a másik 50% szerint nem. A két csoport között a legnagyobb különbség a vezetői támogatás hiányának a feltételezése a többgyermekes szülők részéről. Gyermeknevelés, szülői szerep A többgyermekes szülők ezen szempont alapján többszörösen is hátrányos helyzetűnek ítélik meg saját helyzetüket, összehasonlítva a gyermektelen vagy egy gyermeket nevelők csoportjával. Többen vélik úgy, hogy a szülői kötelezettség betartása gondot okoz a munkavégzésben, hogy nem kapnak kedvezményt a gyermeknevelésre való tekintettel, illetve hogy már volt részük hátrányos megkülönböztetésben a gyermeknevelés miatt. Ugyanakkor többen kapnak segítséget a közvetlen vezetőjüktől a felmerülő nehézségek leküzdésében. A tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülállók csoportja A többletmunkáért járó anyagi és erkölcsi elismerés A többletmunkáért kereset-kiegészítésként kapott juttatások a párkapcsolatban gyermeket nevelők csoportjában kicsivel nagyobb mértékűek. Az egyedülállók csoportja úgy véli, hogy semmiféle elismerést nem kapott az elvégzett többletmunkáért. A nem egyedülálló szülők csoportjának fele gondolja ugyanígy. Ugyanakkor sokkal magasabb azoknak a nem egyedülálló szülőknek az aránya, akik kereset-kiegészítés nélkül, társadalmi munkában végeznek valamely, a főiskola számára hasznos tevékenységet. Munkakörülmények Az egyedülálló szülők és a párkapcsolatban gyermeket nevelők egyetértenek abban, hogy a munkahelyi társas légkör megfelelő. A munkavégzéshez szükséges eszközök rendelkezésre állása, a közvetlen vezetővel való viszony és az étkezési lehetőség megítélése kis különbséget mutat, az utóbbit értékelik az egyedülállók jobbra, a többit kevésbé jóra. A fizikai környezetet és a pihenési lehetőségeket az egyedülállók sokkal nagyobb megelégedéssel értékelik, mint a párkapcsolatban élő szülők. Szakmai előmenetel Az egyedülálló szülők a saját szakmai előmenetelüket egyértelműen stagnálónak értékelik. A párkapcsolatban élő szülők ugyanolyan arányban érzik stagnálónak és megfelelő ütemben haladónak. Mindkét csoport az intézkedéseket úgy értékeli, hogy azok nem mozdítják előre vagy hátra a szakmai előmenetelt. Képzés Mindkét csoport egyenlő arányban szeretne illetve nem szeretne részt venni a közeljövőben rendszeres elfoglaltsággal járó képzésben. Mindkét csoportban szignifikánsan nagyobb azoknak az aránya, akik szerint a közvetlen vezetője támogatná ezt a törekvését. A két csoport 504

10 összehasonlításában kevesebb párkapcsolatban élő szülő véli úgy, hogy a közvetlen vezetője támogatná őt. Az eseti jellegű elfoglaltsággal járó képzésben való részvételt az egyedülállók csoportja szerint nem támogatná a közvetlen vezető. Ennek a megítélése a párkapcsolatban élők esetén sokkal kedvezőbb. Gyermeknevelés, szülői szerep Egyik csoport sem értékeli úgy, hogy kedvezményekben részesülne a gyermeknevelésre való tekintettel, azonban egyik sem részesült eddig hátrányos megkülönböztetésben erre való hivatkozással. Szignifikánsan több egyedülálló szülő véli úgy, hogy a gyermeknevelés gondot okoz a munkavégzésben. A hátrányos helyzetű csoportok összehasonlítása az egyes szempontok alapján A főiskolán a Munka Törvénykönyve által hátrányosként aposztrofált munkavállalói csoportok önértékelésük alapján nem egyeztek meg a jogszabályban leírtakkal. Ez nyilvánvalóan a felsőoktatás jellegzetességéből adódik, mely szerint a vizsgált szempontok mentén a negyven évnél idősebb munkavállalók számára nem hátrányosabb, hanem előnyösebb feltételek állnak rendelkezésre munkavégzés közben. nők negyven évnél idősebbek fogyatékossággal élők két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelők tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülállók elismerés H 4 E 5 H H H munkakörülmények H E H E E szakmai előmenetel H E H E E képzés H E E E H gyermeknevelés H E E H H 2. táblázat A hátrányos helyzetű csoportok önértékelése a vizsgálati szempontok mentén A hátrányos helyzetű csoportok önértékeléséből adódóan a évben az esélyegyenlőség érdekében hozott intézkedések sorában a legnagyobb súllyal az erkölcsi és az anyagi elismerés szempontját kellett érvényesíteni, szintén kiemelt figyelmet kellett fordítani a gyermeknevelés okozta nehézségek intézményi szintű kezelésére, amely egyben az egyedülálló szülők képzéssel kapcsolatos problémájának megoldását is magával vonta. A munkakörülmények javítása és a szakmai előmenetel megfelelő ütemű, szabályozott formában történő biztosítása pedig főként a nők és a fogyatékossággal élők esetében kívánt külön intézkedéseket. 4 H = saját értékelése szerint hátrányos helyzetű 5 E = saját értékelése alapján egyenlő helyzetben van 505

11 KONKLÚZIÓ ÉS ELŐRETEKINTÉS A Szolnoki Főiskolán végzett kutatás során vizsgált csoportok önértékelésen alapuló eredményei az esélyegyenlőség jogi szabályozásban is említett pszichológiai jellegzetességét támasztják alá, nevezetesen az egyén által elvégzett önmaga csoportba sorolásából adódó önazonosításból [4], illetve a másik csoport vélt tulajdonságokon alapuló értékelése nyomán bekövetkező ítéletalkotásból adódó hátrányos helyzet-átélését. Másrészről a kutatás eredményei szintén alátámasztják a felsőoktatás jellegzetességeiből adódó specifikus, esélyegyenlőséget befolyásoló tényezőket, amelyek nem egyértelműen hátrányosak vagy előnyösek, hanem egy-egy csoportot tekintve más-más lehet az értékelésük a csoporttagok szempontjából tól a megváltozott jogszabályi környezet ellenére amely magában foglalja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény helyett hatályban lévő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényt, a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényt, valamint a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvényt az esélyegyenlőségi terv elkészítése az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek esetében továbbra is kötelező. Mivel az esélyegyenlőségi törvény 25. -a rendelkezik az oktatási intézményekkel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló diákokkal történő foglalkozások során alkalmazott egyenlő bánásmód elvéről, a főiskola esetében egy bővítési lehetősége az ET-nek egy, a hallgatókra vonatkozó, esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységekről szóló fejezet. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] PRATKANIS, Anthony ARONSON, Elliot: A rábeszélőgép. Ab Ovo Kiadó, Budapest, [2] CSEPELI György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, [3] SZÜDI János: Az esélyegyenlőségi terv. Iskolaszolga, Budapest, XV/ o. [4] FÜLÖP Márta: A versengés szerepe. ( ) Jogszabály-hivatkozások: évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról az Európai Unió Tanácsa november 27-i 2000/78/EK Irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 506

12 MELLÉKLET 1. Ön mely a Munka Törvénykönyve által meghatározott hátrányos helyzetű csoportba sorolja saját magát? (több válasz is lehetséges) a. nő b. negyven évnél idősebb munkavállaló c. roma d. fogyatékossággal élő e. két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő f. tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló g. nem kívánok válaszolni 2. Ön szerint a fenti csoportok mellett milyen hátrányos helyzetű csoportok jellemzőek még a Szolnoki Főiskolán? a. b. c. d. nincs más hátrányos helyzetű csoport e. nem kívánok válaszolni 3. Ön a 2. pontban megjelölt csoportok közül melyiknek tagja? a. b. c. d. nem jelöltem meg más csoportot e. egyiknek sem vagyok tagja f. nem kívánok válaszolni 4. Ön mely a évre érvényes Esélyegyenlőségi Tervben felsorolt alapelvekkel ért egyet? (több válasz is lehetséges) a. a megkülönböztetés tilalma b. a hátrányos helyzetű csoportok előnyben részesítése az esélyegyenlőség megteremtése érdekében c. az emberi méltóság tiszteletben tartása d. a partnerség elve a foglalkoztatási viszonyban e. társadalmi szolidaritás f. méltányos és rugalmas elbánás g. nem kívánok válaszolni 5. Ön szerint még milyen alapelveket kellene tartalmaznia az ET-nek? a. b. c. d. ne tartalmazzon más elveket e. nem kívánok válaszolni 507

13 6. Ön az intézmény ET-jének megalkotásakor milyen elemzési szempontokat venne figyelembe az alábbi a Munka Törvénykönyve által javasolt szempontok mellett? a. bérek, juttatások b. munkakörülmények c. szakmai előmenetel d. képzés e. gyermekneveléssel, szülői szereppel kapcsolatos kedvezmények f. g. h. i. nem szükséges más szempontot vizsgálni j. nem kívánok válaszolni 7. Ön az alábbi bérkategóriák közül melyikbe tartozónak sorolja saját magát? (a bérek bruttó összegét tüntettük fel, a kérdés a kereset-kiegészítések és pótlékok nélküli alapbérre vonatkozik) a Ft alatti b Ft Ft közötti c Ft Ft közötti d Ft Ft közötti e Ft Ft közötti f Ft feletti g. nem kívánok válaszolni 8. Ön milyen összegű rendszeres havi kereset-kiegészítésben és/vagy pótlékban részesül? a Ft alatti b Ft Ft közötti c Ft Ft közötti d Ft Ft közötti e Ft Ft közötti f Ft feletti g. nem kívánok válaszolni 9. Ön milyen jogviszonyban áll a főiskolával? a. határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban b. határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban c. Prémiumévek programban résztvevő 10. Ön milyen foglalkoztatási formában dolgozik? a. teljes munkaidőben b. részmunkaidőben c. Prémiumévek programban 11. Ön az alábbiak közül mely tevékenységi területen dolgozik? (több válasz is lehetséges) a. oktatási tevékenység b. adminisztratív, igazgatási, ügyviteli tevékenység c. fizikai tevékenység 508

14 12. A 11. pontban felsorolt tevékenységek közül melyik teszi ki munkaidejének legnagyobb részét? a. oktatási tevékenység b. adminisztratív, igazgatási, ügyviteli tevékenység c. fizikai tevékenység 13. Ön milyen beosztásban dolgozik? a. beosztott munkatárs (pl. ügyintéző) b. kiemelt munkatárs (pl. főelőadó) c. vezető 14. Részesült Ön az elmúlt 5 évben elismerésben?, anyagi elismerésben b. igen, erkölcsi elismerésben c. nem 15. Végez Ön társadalmi munkában olyan tevékenységet, amely fontos a főiskolának, de Ön nem kap érte juttatást? 16. Ön milyen munkakörülmények között dolgozik? Kérem, értékelje a következő szempontokat bekarikázással egy ötfokú skálán a kielégítő=5, nem kielégítő=1 értékek alapján. a. a fizikai környezet (iroda, tanterem berendezése, mérete, világítása) b. a munkavégzéshez szükséges eszközök rendelkezésre állása c. a munkahelyi társas légkör d. a közvetlen vezetővel való viszony e. higiéniai szempontok (pl. mellékhelyiségek tisztasága) f. étkezési lehetőségek g. pihenési lehetőségek (pl. dohányzásra kijelölt hely közelsége) Ön mióta dolgozik a Szolnoki Főiskolán? a. pár hónapja b. 1-2 éve c. 3-5 éve d éve e éve f. 21 év felett 18. Hogyan értékeli a saját szakmai előmenetelét? a. megfelelő ütemű b. lassan haladó c. gyorsan haladó d. stagnáló e. ez a kérdés nem foglalkoztat 509

15 19. Hogyan értékeli általában az intézményi intézkedéseket a szakmai előmenetelre vonatkozóan? Az intézményi intézkedések a szakmai előmenetelt a. elősegítik b. hátráltatják c. nem mozdítják előre vagy hátra d. nem tekintik fontosnak 20. Mi lenne az az intézkedés, amely az Ön szakmai előmenetelét segítené? a. b. ez a kérdés nem foglalkoztat 21. Ön részt vesz valamilyen képzésben az alábbiak közül? (több válasz is lehetséges) a. PhD b. MA/MSc c. BA/BSc d. egyéb rendszeres elfoglaltsággal járó tanfolyam, képzés 22. Az elkövetkező 3 évben szeretne részt venni rendszeres elfoglaltsággal járó képzésben? 23. A közvetlen vezetője támogatta/ja Ön szerint fogja támogatni a képzésben való részvételét? 24. Gyakran szokott eseti jelleggel továbbképzésen részt venni (pl. konferencia, külföldi hivatalos út, stb.)? 25. A közvetlen vezetője segíti Önt ebben a tevékenységben (pl. lehetőségek bemutatása, utazás engedélyezése, stb.)? 26. Általában a képzések során tanultakat fel tudja használni a munkájában? 27. Hány gyermeket nevel? a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 e. 4 f. 5 vagy több 28. Gyermekeit egyedül neveli? c. nem kívánok válaszolni 510

16 29. Gyermekeivel egy háztartásban él?, mindegyikkel b. igen, részben c. nem, már elköltöztek d. nem, személyes problémák miatt nem élek együtt a családommal e. nem kívánok válaszolni 30. A gyermeknevelés okoz(ott valaha) gondot a munkavégzésben? 31. Gyakran fordul(t) elő, hogy nem tud(ott) bemenni a munkahelyére pl. a gyermek hirtelen bekövetkezett betegsége miatt? 32. A közvetlen vezetője figyelembe veszi az Önre nehezedő, a gyermekneveléssel járó plusz terheket? 33. Részesül kedvezményben a gyermeknevelésre való tekintettel? 34. Érte Önt az elmúlt öt évben hátrányos megkülönböztetés a gyermeknevelésre való hivatkozással? 35. Érte Önt az elmúlt öt évben hátrányos megkülönböztetés? 36. Ha a 35. kérdésre igennel válaszolt: mire hivatkozott a munkáltató? a. 37. Ha a 35. kérdésre igennel válaszolt: Ön szerint mi volt az igazi ok? a. 38. Élt már Ön az esélyegyenlőséget sértő intézkedésre vonatkozó panasztételi lehetőséggel? 39. Milyen mértékben ért egyet a következő állítással? (5=teljes mértékben egyetértek, 1=egyáltalán nem értek egyet) Az Esélyegyenlőségi és Fogyatékosügyi Bizottság megfelelően képviseli a panasztételi eljárás során az esélyegyenlőséget sértő intézkedés sértettjének érdekeit a munkáltatóval szemben

17 40. Milyen mértékben ért egyet a következő állításokkal? (5=teljes mértékben egyetértek, 1=egyáltalán nem értek egyet) A munkáltató és/vagy a közvetlen vezető megfelelően alkalmazza az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód alapelvét a. a munkaerő-felvétel során b. a külső és a belső továbbképzésekre vonatkozóan c. a szociális juttatásokra vonatkozóan (pl. kamatmentes fizetési előleg) d. a munkáltatói kedvezményekre vonatkozóan (pl. óvodai-iskolai szünetek figyelembe vétele a szabadság kiadásakor) e. a roma származásúak foglalkoztatása során f. a fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatása során g. a munkavédelmi előírások betartatása során Ön milyen konkrét intézkedéseket vezetne be az esélyegyenlőség biztosítása érdekében? a. b. c. 512

Magyar Telekom Nyrt. Központi Üzemi Tanács Távközlési Szakszervezet Magyar Távközlési Ágazati Szakszervezet T-Net Szakszervezet Dél-Bács Megyei Távközlési Dolgozók Szakszervezete A Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény (a továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) a hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum 4 I. Előzmények 4 1. 1. Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái között 4 1.2. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2007. január 1. 2007. december 31. közötti időszakra 1. Általános elvek, célok ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Tartalomjegyzék Az esélyegyenlőségi terv szellemisége:

Részletesebben

ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál. Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata

ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál. Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Csenger TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása... 2 2. Az

Részletesebben

Nők a munkahelyen, munka és magánélet összeegyeztetése. Ajánlások az atipikus foglalkoztatásról munkáltatóknak II.

Nők a munkahelyen, munka és magánélet összeegyeztetése. Ajánlások az atipikus foglalkoztatásról munkáltatóknak II. Nők a munkahelyen, munka és magánélet összeegyeztetése Ajánlások az atipikus foglalkoztatásról munkáltatóknak II. Készült a Budapest Esély Nonprofit Kft. szakmai műhelyében. Írta és szerkesztette: Erdélyi

Részletesebben

Dr. Demeter Judit. Az esélyegyenlőség előmozdítása és a diszkrimináció tilalma

Dr. Demeter Judit. Az esélyegyenlőség előmozdítása és a diszkrimináció tilalma Dr. Demeter Judit Az esélyegyenlőség előmozdítása és a diszkrimináció tilalma Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 2004. január

Részletesebben

- ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP

- ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP Segédlet pályázati útmutatóhoz - ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP A pályázatok esélyegyenlőségi tartalmi értékelésének célja, hogy a pályázók megfogalmazzák esélyegyenlőségi céljaikat (a pályázati

Részletesebben

1. sz. melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. sz. melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. sz. melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2017 Készítette: Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Szerzők: Azizi Zouheirné terepkoordinátor Dr.

Részletesebben

Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai

Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) 2005. februári megalakulása óta vissza-visszatérő kérdés, hogy lehet-e hatósági

Részletesebben

Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége. [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai]

Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége. [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai] Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai] Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb szempontjai az Európai Közösség

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 2018 Készítette: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Debrecen,

Részletesebben

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 Melléklet a./2009. (.) Korm. határozathoz a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 I. Bevezetés A Magyar Köztársaság Kormányának programja a sikeres,

Részletesebben

Felmérés az esélyegyenlőségi tervekről

Felmérés az esélyegyenlőségi tervekről Felmérés az esélyegyenlőségi tervekről A Befogadó Budapest projekt keretein belül végzett reprezentatív kutatás eredményeit tartja kezében. A kutatás célja nem csak az volt hogy tiszta képet kapjunk az

Részletesebben

HEFOP 2.2.1. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

HEFOP 2.2.1. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ZÁRÓ TANULMÁNY Kaposvári Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjólét Módszertani Családsegítő Központ

Részletesebben

Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló jogszabályi rendelkezések

Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló jogszabályi rendelkezések Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló jogszabályi rendelkezések Összeállította: Orbán Anikó Az alábbi összefoglaló az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve Zöld Híd Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT Esélyegyenlőségi Terve TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK... 3 2. BEVEZETŐ... 9 3. HELYZETELEMZÉS... 11 3.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 Az ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 2012. október 15-től 2014. szeptember 30-áig terjedő időszakra Tartalomjegyzék A. ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 1. Családbarát munkahelyi körülmények

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára

Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára 0 Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára 007 augusztus.0. verzió - 0 - TARTALOMJEGYZÉK 1. HOGYAN SEGÍT AZ ÚTMUTATÓ?...

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Esélyegyenlőségi terve

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Esélyegyenlőségi terve MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Esélyegyenlőségi terve Preambulum Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben