Ézs 1, 1-9 Izrael hűtlensége és ennek következményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ézs 1, 1-9 Izrael hűtlensége és ennek következményei"

Átírás

1 Ézs 1, 1-9 Izrael hűtlensége és ennek következményei Ésaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uzziásnak, Jóthámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban. Halljátok egek, és vedd füleidbe föld! mert az Úr szól: Fiakat neveltem, s méltóságra emeltem, és ők elpártolának tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá! Oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak! elhagyták az Urat, megútálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle. Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Országtok pusztaság, városaitokat tűz perzselé föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint a hol idegenek dúltak; És úgy maradt a Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint kaliba az ugorkaföldön, mint megostromlott város. Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók. Bevezetés Az volt bennem, hogy Ézsaiás próféta könyvét olvassuk sorban. Ézsaiás talán a legismertebb és legkedveltebb prófétai könyv a hívők között. Rámutat népének a bűneire, aztán Isten ezek miatt a bűnök miatt hozott ítéleteire, de rámutat Isten helyreállító kegyelmére is. Ézsaiás prófétának gyönyörű a mondanivalóján kívül a nyelvezete is, a szókincse, leírása és a képes beszéde. Miért is foglalkozzunk mi ezzel a könyvvel azon túlmenőleg természetesen, hogy a teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre? Elsősorban azért, mert időszerű. Látni fogjuk, hogy mennyi üzenete van a mai ember számára: a nem hívő embernek és a hívő embernek is, a számunkra is. És ahogy visszaemlékezem még a gyülekezetünkben, sorozatban nem foglalkoztunk soha Ézsaiás próféta könyvével. A próféta Először egy néhány szót szeretnék mondani magáról Ézsaiás prófétáról. Azt olvastuk az 1. versben, hogy Ézsaiásnak, Ámós fiának a látása. Tudjuk ebből, hogy Ámós fia, de Ámósról nem sokat tudunk. (Ez nem az Ámós próféta, bár van ilyen is.) De Ézsaiás nevének a jelentése, hogy Jahve, vagyis Isten az üdvösség - és ez sokat mond. Mert erről szól tulajdonképpen Ézsaiás könyve, hogy ezt a népet, ami nagyon bűnös nép volt, nagyon sok bűnt követtek el, Isten kénytelen volt nagyon súlyosan és sokszor megbüntetni, és mégis megmenti. Az üdvösség megmentést, megtartást jelent; tehát Jahve, Isten, az üdvösség. És ez ma is megáll, ma is csak Isten a megtartó, az üdvözítő, és Ő biztos, hogy megtart. Más nem tud, de Ő igen, minden körülmények között. A ma emberét is. Leírja az 1. vers azt, hogy Ézsaiás próféta négy királynak az idejében élt, és prófétált: Uzziásnak, Jóthámnak, Akháznak, és Ezékiásnak a napjaiban. Ebből a négy királyból három Istenfélő volt: Uzziás, Jóthám, és Ezékiás. A harmadik király, Akház, istentelen király volt. Azt is tudjuk az Igéből, hogy ezek közül a királyok közül legalább kettővel (lehetséges, hogy a többivel is, de kettővel biztosan), személyes kapcsolata volt a prófétának, mert Isten küldte mind a kettőhöz, hogy beszéljen velük. Például a 7. részben olvassuk, hogy azt mondta az Úr Ézsaiásnak: Menj ki, kérlek, Akház eleibe te és Seár-Jásub fiad, a felső tó csatornájának végéhez, a ruhafestők mezejének útján (Ézs 7,3), és ott találkozott Akházzal, és elmondta neki Isten üzenetét.

2 Ismertebb az Ézsaiás próféta könyvének a 38. és 39. részében Ezékiás királlyal való találkozása, beszélgetése. És lőn az Úr beszéde Ézsaiáshoz, mondván: Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könyeidet, ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok (Ézs 38,4-5). Azt is tudjuk az Igéből, csakhogy egy kicsit Ézsaiást, magát az embert is lássuk, hogy nős volt. A felesége prófétaasszony volt. Nem tudunk többet róla az Írásból, de ezt tudjuk. Mindjárt elolvasom az Igét. Azt is tudjuk, hogy két fia született. Az egyik fiáról az előbb olvastunk, amikor Akházhoz kellett mennie, nem egyedül ment, hanem azt olvastuk, hogy te, és Seár-Jásub fiad. Aztán a másik fiáról is olvashatunk, és ott látjuk a feleségét is. És bementem a prófétaasszonyhoz, a ki fogant, és szült fiat; és mondá az Úr nékem: Nevezd nevét [így]: siess zsákmányra és gyorsan prédára És megvolt az oka, hogy miért: Mert mielőtt e gyermek ezt ki tudja mondani: apám és anyám, Damaskus gazdagságát és Samaria prédáját Assiria királyának szolgája elviszi (Ézs 8,3-4). Aztán láthatjuk azt is, ha ezeknek a királyoknak az életét, meg, hogy melyik mennyi ideig élt, számba vesszük, hogy Ézsaiás próféta legalább ötvennyolc éven át prófétált és szolgálta az Urat. Ez hosszú idő. Hogy mikor halt meg, halálának az évét, körülményeit nem írja le az Ige. Van egy második századból származó hagyomány (de mondom, ez csak hagyomány, nem a Szentírásban van), miszerint Manassé király ölette meg. Ez a Manassé az istenfélő Ezékiás király fia volt. Azután nemzette, miután olvastuk, hogy Isten még tizenöt évet adott neki, Ézsaiás által üzente, mikor beteg volt, hogy kap még tizenöt évet. Manassé az uralkodása első idejében nagyon istentelen volt, és úgy ölette meg a prófétát (ezt is a hagyomány mondja), hogy kettéfűrészeltette. Úgy, ahogy a Zsidókhoz írt levél 11. részében olvassuk, hogy némelyek kardélre hányattak, némelyek szétfűrészeltettek. Még ideteszem azt, hogy ugyanebben az időben prófétált Istennek két szolgája: Hóseás és Mikeás is. Tehát három próféta egy időben. Hóseás próféta északon, a tíz törzsnek prófétált, Mikeás és Ézsaiás pedig a déli országrészben, Júdában, Jeruzsálemben. Valószínű, hogy Ézsaiás Jeruzsálemben is lakott, azért tudta az Úr mindjárt küldeni a királyokhoz, hogy beszéljen velük, vigye az üzenetét, akik szintén Jeruzsálemben laktak. Amikor Ézsaiás próféta végezte a szolgálatát, az északi királyság, Izráel már utolsó éveit élte, nemsokára jött az asszíriai király, lerombolta az egész országot, és elvitte a tíz törzset az asszíriai fogságba. Azóta sem tudjuk, merre van a tíz törzs, elszórta Isten a népek közé. A déli királyság százszázötven év múlva szintén fogságba ment, őket pedig a babiloni király vitte el fogságba, és pusztította el Jeruzsálemet, Júdát, és az egész déli országot. Ennyit csak Ézsaiásról és koráról. Halljátok egek, és vedd füleidbe föld Azt olvastuk: Ézsaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől. Látás. Látott. Tehát, amit leírt Ézsaiás próféta, ezeket Isten neki látomásban mutatta meg. Nem az ő gondolatai, nem az ő megfigyelése, nem olyan dolog, hogy én így láttam, ezt tapasztaltam, és valószínűleg ezt mondaná erre Isten, hanem amit leírt, amit az Úr üzent, ezt neki Isten egy látomásban vagy több látomásban megmutatta. És amit látott, el kellett mondani annak, aki felé Isten őt küldte, hogy mondja el. A 2. versben ezt olvastuk: Halljátok egek, és vedd füleidbe föld! Mert az Úr szól Halljátok egek, és vedd füleidbe föld - ez nagyon ismerős kifejezés. Mózes könyvében is többször előfordul. Kettőt ebből a többől hadd olvassak el, mert Izráelnek, amikor ezt hallotta, tudnia kellett, mit jelent ez a kifejezés, hogy halljátok meg egek, és vedd füleidbe föld. Bizonyságúl hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást, és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod (5Móz 30,19). Ezt akkor mondta Isten a népnek, amikor a törvényt adta nekik, és bementek arra a földre, és két hegyen felállottak, hat-hat törzs, áldásra és átokra. És akkor Isten eleikbe adta ezt nekik, hogy most tanú ellenetek az ég és a föld, hogy amit most előtökbe adtam,

3 ebben a törvényben, ami az én beszédem, az élet és a halál van. Ha megmaradtok a törvényben, éltek, és áldás lesz a részetek, ha nem, meghaltok, átok alatt lesztek. Ég és a föld a bizonyság ellenetek. És ez: Mikor pedig teljesen és mindvégig beírta Mózes e törvény ígéit könyvbe: Parancsola Mózes a lévitáknak, a kik hordozzák vala az Úr szövetségének ládáját, mondván: Vegyétek e törvénykönyvet, és tegyétek ezt az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségládája oldalához, és legyen ott ellened bizonyságúl; Mert én ismerem a te pártos voltodat, és kemény nyakadat. Ímé most is, holott még köztetek élek, pártot ütöttetek az Úr ellen; mennyivel inkább halálom után? Gyűjtsétek én hozzám a ti törzseiteknek minden vénjét és a ti előljáróitokat, hadd mondjam el ez ígéket az ő füleik hallására, és hadd hívjam bizonyságúl ellenök a mennyet és földet. Mert tudom, hogy halálom után mind inkább-inkább megromoltok és eltértek az útról, a melyet parancsoltam néktek; és utólér majd titeket a veszedelem a későbbi időben, mivelhogy gonoszt cselekesztek az Úrnak szemei előtt, bosszantván őt kezeiteknek csinálmányával (5Móz 31,24-30). És még több helyről olvashatnánk. Tehát Isten és Mózes az eget és földet hívta bizonyságul, hogy amit Isten az Igében leíratott, úgy lesz. Ha megmaradnak az Isten beszédében, megáldja őket, élni fognak; ha nem maradnak meg, átok alá kerülnek, és meg fognak halni. És most Ézsaiás próféta által azt mondja az Úr: halljátok egek, és vedd füleidbe föld! Ti vagytok a tanúk. Halljátok meg, az egész teremtett mindenség, hogy azt, amit megígértem, teljesíteni fogom. És akkor elmondja Isten, hogy milyen ez a nép. Elmondja a bűneit, és azt is elmondja, ennek a következménye pusztulás, romlás és átok. De ti vagytok a tanúim, ég és föld, régen megmondtam. Gondolhatunk arra is, hogy az egek, ahonnan küldi Isten az esőt és a napfényt a népnek az áldására. De küldötte a szárazságot, az aszályt, a vihart is. Vagy a föld, amelyik jó termést adott, amikor Istennek engedelmeskedtek, ugyanez a föld semmi termést nem adott, csak a vadak szaporodtak el rajta, amikor engedetlenkedtek. Ti vagytok a tanúim, hogy eddig is mindig így volt. Minden attól függött, hogy milyen az én népem: engedelmes vagy engedetlen. Talán itt hadd jegyezzem meg azt, hogy most is így van ám ez, csak azzal a különbséggel, hogy most Isten sokkal hosszabban tűr. Ahogy az Úr Jézus mondta: esőt ád mind az igazaknak, mind a gonoszoknak, felhozza napját mind az igazakra, mind a gonoszokra. De nem úgy van ám az, hogy tudományosan megállapítjuk, hogy ekkor ad majd több termést a föld, vagy így és így alakul az időjárás. Vagy a betegségeket így győzzük le, vagy amúgy, a tudomány segítségével. Nem. Most is az ég és a föld a bizonyság az ellen, hogy nem ettől függ. Elérhet az ember akármit a tudományával, Isten megcsúfolja az embert, hoz olyan betegségeket, meg hoz olyan természeti csapásokat, ami ellen semmit nem tud tenni az ember. De hirtelen, ha egy ember vagy egy nép Isten felé fordul bűnbánattal, engedelmességgel, változtatni tud Isten mindenen egy pillanat alatt. Neki minden lehetséges. Tehát halljátok egek, és vedd füleidbe föld! És az egekhez és a földhöz hozzátartozik a szellemvilág is. Ők is hallják meg. És most Isten elmondja, hogy halljátok meg, hogy először mit tettem a népemmel, utána a népem mit tett Velem, és utána, mi lett ennek a következménye, milyenné vált az én népem. De azt is, hogy én nem változtam. Mit tett Isten a népével? Nézzük meg először, mit tett Isten a népével. Fiakat neveltem, s méltóságra emeltem. Azt mondja Izraelről már Mózes könyvében (a Fáraónak mondja): elsőszülött fiam, Izrael. Mikor azonban most Izraelről beszélünk, mindig gondoljunk magunkra is. Nekünk azt mondja, hogy Jézus Krisztusban Isten fiai vagyunk, akikben az Isten Szelleme van. A fiúságnak a Szelleme, aki által kiáltjuk, hogy Abbá, Atyánk. És azt mondja: ezeket a fiakat méltóságra emeltem. Isten fiának lenni, ez már önmagában is méltóság. Mert kik voltunk? Ki volt Izráel? Azt mondja Izráelről, hogy majd ha bemégy arra a földre, a föld termését vidd el az Úr elé egy

4 kosárban, és akkor ezt mondjad: veszendő mezopotámiai volt az atyám. Ezek voltak. Veszendő mezopotámiai, napkeletről, amiről nagyon sok rosszat mond Istennek az Igéje, hogy mi volt ott, ahonnan jöttek. Józsué könyvében olvassuk, hogy a ti atyáitok túl a folyóvízen, ahonnan jöttek, idegen isteneket imádtak. Ezek voltak. Nekünk azt mondja az Ige: harag fiai voltunk, mint egyebek is. Vagy az Úr Jézus azt mondja, a zsidóknak mondja, hogy ti nagyra vagytok azzal, hogy Ábrahám a mi atyánk? Nem, ti nem Ábrahám fiai vagytok, ti az ördög fiai vagytok. Szellem szerint azoknak a fiai, harag fiai, mint egyebek is. És ilyeneket emelt fel Isten úgy, hogy megmosott, megtisztított, hogy fiaivá legyenek, és ezekkel a fiakkal bajlódott, nevelte őket. Minden gyerekkel bajlódni kell, míg felnő, senki nem nő fel úgy, hogy nem kell vele bajlódni. Míg kicsi, addig kicsi baj, mikor megnő, akkor már nagy baj. Mert míg kicsi, ruházni kell, tisztába tenni kell, dédelgetni kell, mikor meg már nagy, akkor tudjuk, hogy milyen sokirányú nevelő feladata van a szülőnek. És az Úr nevelte a népet. Fiakat neveltem, és méltóságra emeltem. Ebben a nevelésben benne van az is, amit az 5. versben olvastunk: Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Benne volt az is, hogy fegyelmezte az Ő fiait. Ahogy a Zsidókhoz írt levélben olvassuk: Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, a kit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-é a lelkek Atyjának és élünk? (Zsid 12,6-9). Ebbe a nevelésbe ez is beletartozik. Fiakat neveltem, és méltóságra emeltem. Mit tettek a fiak? A 2. vers végén olvassuk: ők elpártolának tőlem. Elpártolás. Nem az Úr pártolt el tőlük, nem Isten lett hűtlen. Nem a Mindenható keresett magának egy másik népet e helyett a nép helyett, hanem Izráel keresett magának más istent az igazi Isten helyett. Jeremiás próféta vagy százötven évvel később, már közvetlenül a fogságba vitel előtt, a következőket mondja ugyanerről: Menjetek csak át Kittim szigeteire [Ciprus], és lássátok meg; és küldjetek Kédárba is és szorgalmasan vizsgálódjatok, és lássátok meg, ha volt-é ott ehhez hasonló? Hogy cserélt-é valamely nemzet isteneket? Noha azok nem istenek. Az én népem pedig felcserélte az ő dicsőségét tehetetlenséggel! Álmélkodjatok ezen, oh egek, és borzadjatok és rémüljetek meg igen! azt mondja az Úr. Mert kettős gonoszságot követett el népem: Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kútakat ássanak magoknak; és repedezett kútakat ástak, a melyek nem tartják a vizet (Jer 2,10-13). Mi volt az ok, hogy elhagyták Istent? Ezt is itt olvashatjuk a Jeremiás próféta könyvében: Így szól az Úr: Micsoda hamisságot találtak bennem a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem, és hiábavalóság után jártak, és hiábavalókká lettek? Még csak azt sem mondták: Hol van az Úr, a ki felhozott minket Égyiptom földéről, a ki vezérelt minket a pusztában, a kietlen és járatlan földön, a szomjúságnak és a halál árnyékának földén, a melyen nem vonult át ember, és a hol halandó nem lakott? (Jer 2,5-6). Mi volt az ok? Tudtak valami okot mondani? Nem volt igazi ok. Aztán nézzük még mit tettek. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá! (3. vers). Nem figyeltek Istenre. Nem érdekelte őket Isten, más érdekelte őket. Nem érdekelte őket Isten Igéje. Ugye, emlékszünk arra, amikor eltűnt a törvénykönyv, pedig Isten megmondta, hogy a király minden nap olvassa. Nem is volt meg a törvénykönyv, az Úr háza is romos volt. Majd egyszer, mikor az Úr házát rendbe tették, a pap megtalálta a törvénykönyvet, és olvastak a törvénykönyvből. Akkor a király megszaggatta a ruháját, és azt mondta, hogy elvesztünk, mert azt tettük, ami le van írva, ami ingerli Istent, és ránk fogja hozni Isten azt a veszedelmet. De akkor megtértek, és az Úr könyörült rajtuk. Annak, hogy nem érdekelte őket Isten, nem olvasták az Igét, az lett a

5 következménye (ahogy olvastuk a 3. versben, hogy Izráel nem ismer engem), hogy nem ismerték meg Istent. Ha megismerték volna, nem így bántak volna vele. De nem ismerték meg. Az Úr Jézus idejében is mondja az Ige: ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát. De nem ismerték. Tehát nem érdekelte Isten, nem érdekelte Isten Igéje, el sem olvasták Isten üzenetét, és nem ismerték meg az Urat. Az 1Korinthus 15,34-ben olvassuk, azt mondja Pál apostol a korinthusiaknak (hívőknek mondja!), hogy némelyek közületek nem ismerik az Istent. Megszégyenítéstekre mondom. Nem ismerik. És, hogy ez milyen nagyon gonosz dolog, hogy a nép nem ismeri Istent, a következőt mondja: az ökör ismeri gazdáját, és a számár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá! Rosszabbak, mint az ökör, vagy mint a szamár. Pedig az ökörről köztudott, hogy engedetlen jószág. Azért van az ökör ösztöke. Azzal jól meg kell szurkálni, hogy azt csinálja, amit az ember akar. A szamár pedig köztudottan makacs jószág. Ha lefekszik, akkor mindegy, mit csinálnak vele, nem akar elindulni, makacs. De Izráel, azt mondja, még ettől is önfejűbb, makacsabb, és engedetlenebb. Mert azok az állatok legalább ismerik az urukat. Ha másért nem, a jászol miatt; tudják, hogy hol kapnak enni. Tudják, hogy ki tesz velük jót, tudják, hogy ki a gazdájuk. De az Ő népe még ezt sem tudja, nem ismeri Őt. Pedig legalább a jóért ismerhetnék. Mint ahogy az ökör meg a szamár azért, hogy ott kapja a jászolban az ennivalót. Hát legalább ezért. De nem, az Ő népe nem ismeri Urát. A következő, amit tettek ezek a fiak: Oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak! Elhagyták az Urat, megútálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle (4. vers). Most ebből csak ennyit emelnék ki: megutálták Izráel Szentjét. Igen súlyos szavak. Igazán nem is ismerték, mégis utálták azt, aki utálhatta volna a bűnt, a bűnöst, az embert, mégis előbb megmosta, mert Izráelről is így beszél az egyik próféta, hogy véredben találtalak, megesett rajtad a szívem, felvettelek, megmostalak, felöltöztettelek ékes ruhába. Nem utálta meg. Ő megutálhatott volna bennünket, mégis szeretett. Fiává fogadott, méltóságra emelt. Ezt az Istent utálták, meg akit nem is ismertek igazán. A negyedik még, amit ide tennék, amikor Isten e miatt, mint fiakat, szeretetből fenyítette, akkor így olvassuk: Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? (5. vers). Vagyis, nem használt a fenyítés, nem használt az ostor sem nekik, mert csak megkeményedtek, a bűnt növelték. Pedig már ilyenek voltak, ahogy a 6. vers leírja: Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Milyenek lettek a fiak? Mi lett a következménye annak, hogy nem ismerték, és utálták Istent, és nem is akarták ismerni? Hát az első következménye az lett, hogy betegek lettek. Minden fej beteg, minden szív erőtelen. Beteges volt a gondolkozásuk, a gondolataik, és mint ahogy a fej az egész testet irányítja és vezeti, beteg volt az egész vezetés és az egész irányítás. De nem csak a fej volt beteg, a szív is erőtelen. Fordítják úgy, hogy elsenyvedett a szív. És mivel a szív is beteg, a fej is beteg, beteg az egész ember tetőtől talpig. Nincs ebben a testben épség. Ez, ami itt le van írva, hogy csupa seb, dagadás, kelevény, ez hogy kelevény, úgy is fordították, hogy friss seb. Tehát vannak ezen a testen régi és új sebek, de sem a régi, sem az új nincs kezelve, nincs bekötve, nincs lágyítva. Igen, ilyen ez most is, az Istentől elfordult, Istent nem ismerő élet - beteg. Beteg gondolatok, beteg vágyak, beteg test, beteg lélek, halott szellem. Most figyeljük meg az Isten szeretetét. Ézsaiás próféta könyvének a második fele, ahol mindig visszatér arra, hogy ennek ellenére milyen az Isten szeretete, így olvassuk: Útált és az emberektől elhagyott volt [nem Izrael, hanem Jézus Krisztus, az Ő Fia. Mint ahogy az Atyát is útálták és megvetették], fájdalmak férfia, és betegség ismerője! Mint a ki előtt orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat

6 hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg (Ézs 53,3-5). Teljesen azonosította Krisztus magát ezzel a beteg, bűnös, nyomorult emberrel. Hordozta a betegségeinket. És Isten rajta büntette meg minden bűnünket. Aztán olyanná lett Izráel a bűnei következtében, és minden ember a bűn következtében, mint a kunyhó a szőlőben, mint a kaliba az uborka földön, mint a megostromlott város. Magány Milyen ez? Csak egy néhány dolgot emelnék ki. Biztos láttak már a testvérek is, mikor vége a szüretnek, minden gyümölcsöt leszedtek, hogy milyen egy olyan régi típusú kunyhó, ilyen kaliba. Milyen magányos ott kint a földeken! A bűnös ember magányos. Igen, a bűn miatt az ember elmagányosodott. A világi pszichológusok, meg a világi orvosok, tudósok is sokat beszélnek erről, szociológusok, hogy a mai ember magányos. Hiába él sok ember együtt, magányos. Nem most kezdődött ez a magányosság. A bűn miatt régen is magányos volt. Tóth Árpád írja: Magam vagyok nagyon. / Kicsordul a könnyem, hagyom. / Vézna, szánalmas figura, én, én. / S magam vagyok a földtekén. Ez az elmagányosodott ember. A bűn magányossá tesz. Hiába verődik bandába, vagy csoportban követi el a bűnt, magányos. Teleszipózza magát, és akkor magányosan akarja megélni a maga életét. Otthontalanság Aztán egy ilyen kunyhó meg kaliba, megostromlott város, otthontalan. Egy kunyhó vagy egy kaliba nem egy állandó lakhely. Egy megostromlott városban már nem lehet lakni. Így lett az ember is otthontalan. Pedig de szeretné otthonossá tenni ezt a földet. De szeretne otthont építeni magának, de az otthon helyett csak drága házat tud építeni. Belehord mindenféle dolgot, hogy kényelmes legyen, rááldoz milliókat, palotát épít szinte magának, és mikor beköltözik, viszi magával az otthontalanságot. Viszi a békétlenséget, viszi a veszekedést, viszi a gyűlölködést, a kétségbeesést, és ott lakik a család, és magányos mindenki, nincs otthona. A bűn miatt van. Nincs is addig otthon. Máté evangéliuma 26. részében az Úr Jézus, amikor a Gecsemáné kertjében imádkozott, így olvassuk: És maga mellé vette Pétert, a Zebedeusnak két fiát, és kezde szomorkodni és gyötrődni. És azt mondta nekik: felette igen szomorú az én lelkem mindhalálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok velem (Mt 26,37-38). Ez, hogy kezde szomorkodni és gyötrődni egyik fordítás így hozza, hogy bánat és otthontalanság kezdte gyötörni. És végül hiába vette a három tanítványt maga mellé, egyedül maradt, s végül az Atya is elhagyta. Na, ezt a magányosságot, ezt az otthontalanságot mind átélte az Úr Jézus Krisztus, amit az ember a bűnei miatt most szenved. Mind átélte. És azért halt meg, hogy elvegye a bűneinket, hogy ne legyen már az ember otthontalan. Azt mondja az Úr Jézus, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Az én Atyám házában sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Otthont készítsen, hogy ne legyünk magányosak. Védtelenség Aztán a harmadik következménye: egy kaliba, egy megostromlott város, egy kunyhó a szőlőben, az védtelen. Azt nem védi senki és semmi, az könnyen az ellenség célpontja, és az egész kunyhó azért van, mert sok ellensége van az embernek. A szőlőben meg az uborka földön is azért kell a kunyhó, mert meg kell védeni, először a vadaktól, aztán a lopós emberektől. Akármerre megyünk az országban, amikor dinnye szezon van, a dinnyeföldön mindig őrök vannak, amikor már érik a gyümölcs, mert ellopják. És a megostromlott város az meg már beszél is arról, hogy itt járt az ellenség, és tönkretett mindent.

7 Védtelen az ember, ellensége van, fél. Egyedül van. És van is oka a félelemre. Országtok pusztaság, városaitokat tűz perzselé föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint a hol idegenek dúltak (7. vers). Tudja az ember, hogy benne van a bűn a másik emberben is, és mit tud tenni, mit tud rontani, és fél. Magányos, otthontalan, védtelen, és tele van félelemmel az ember. Ennyit ér el az ember, amikor elhagyja az Urat, és megutálja Izráel Szentjét. Ennyit tud adni ez a világ, a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét, és utána jönnek mindezek a dolgok: kiégett életek, magányosság, védtelenség, szomorúság. Ez jön utána. De azt mondja az Ige: Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna, mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók (9. vers). Vagyis Izráel az eljárása, a bűne miatt úgy járhatott volna, mint Sodoma és Gomora, hogy teljesen elpusztul. De Isten azért hagyott benne egy kevés magot, mert Ő kegyelmes és hű. Befejezés Azzal szeretném befejezni testvérek, hogy Halljátok egek, és vedd füleidbe föld! - és halljuk meg mi is, értsük meg, hogy Isten szeret, vágyódik utánunk! Nem nyugodott bele abba, hogy az ember nem is ismeri Őt, elküldte Jézus Krisztust, hogy megismertesse velünk az Atyát. Nem nyugszik bele, hogy az ember távol legyen Tőle, betegen, idegenül, nyomorultan, félve, kifosztottan. Halljuk meg, ha Isten szól, ha Isten dorgál, ha Isten büntet, ha Isten áld, mert mindet egy célból teszi: ismerjük meg Őt. Találjunk otthont Nála. Menjünk Hozzá, Ő már mindent elvégzett, mert szeret bennünket! Ámen. Debrecen, szeptember 29.

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Majd szóla az Úr nékem, mondván: Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Varsák kivető helye Lectio: Ez 47,1-12 Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Éltető vizek Az Úr Ezékielnek látomásban megmutatta a szent vizeket, melyek az Úr házának küszöbe alól, az oltártól jöttek

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan? Új év új kezdet Eddig így éltem, na de ezután majd Kisebb nagyobb változtatások az életemben, a gondolkodásomban

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN Dániel könyve 8. fejezete Tények és képek a Biblia világából Birodalmak Dániel könyvében 2. fejezet 7. fejezet 8-9. fejezet 11. fejezet Babilónia / arany

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben