A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben *"

Átírás

1 MAJSAI TAMÁS A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben * In: Ráday Gyűjtemény Évkönyve IV-V (Szerk.: Benda Kálmán, Beliczay Angéla, Erdős György, Nagy Edit, Szabó Julianna.) Budapest, [A közleménynek az 1941-es deportálás 70. évfordulójára elkészített itteni elektronikus változata az első nyers feldolgozás eredménye. A végső szövegrevízió, a befejező szerkesztési és szöveggondozási teendők elvégzése, valamint a publikáció revideált változatban való megjelentetése folyamatban van.] Aztán jött a barbár szellem. Németországban uralomra jutott a nemzetiszocializmus. A pesszimista zsidók ebben az időben kivándoroltak. Mi optimisták voltunk és hittünk a régi magyar szellemben, Kossuth, Eötvös szellemében. Magyarország szelleme azonban megtört akkor, amikor az első zsidótörvényt hozták. De mi még mindig bírtuk az életet, azt hittük, hogy mi itt kivételek leszünk. Jöttek az [...]-es évek. Nem tudom, hányan emlékeznek még a deportálásokra? Az volt a törekvés, hogy zsidóval kevesebb legyen Magyarországon. Még ma is magam előtt látom szegény, szerencsétlen testvéreinket, akik már akkor könyörögtek, hogy ne hagyjuk őket elvinni, mentsük meg őket a biztos haláltól. És mi még ekkor is optimisták voltunk, s nem hittünk nekik. Még most is magam előtt látom a vagonokból kinyújtott karjukat, amint segítségért könyörögnek. Csak később tudtuk meg, hogy [...] megszűntek emberek lenni, csak számok voltak, hogy aztán nyomorultul elpusztuljanak. 1 Nehezen képzelhető el, hogy e néhány sor olvastán bárki is ne 1944 apokaliptikus nyarának barbarizmusára gondolna, és az idézetet ne a zsidó nép kiirtására tett sátáni kísérlet magyarországi felvonásáról készített, háború utáni jelentés részletének tartaná. Az emlékezetbe idézett események általunk kihagyott időpontjának felfedése azonban megingatja általános történelemismeretünk megbízhatóságát s fantáziánk határait is ostrom alá veszi, mert a hiányzó évszám egy hihetetlen dátum: Ezeket az éveket, közelebbről július-augusztus hónapját idézik a magyarországi zsidóság 1944-es tragédiájának tartalmi-formai jegyeit magukon viselő sorok. A leírtak az 1941-ben lezajlott ún. KEOKH 2 vagy kőrösmezei 3 deportálás eseményeit idézik föl, melynek során, mértéktartó becslések szerint, mintegy zsidót toloncoltak ki hihetetlenül embertelen körülmények közepette az országból a galíciai hadműveleti területekre, kiszolgáltatva őket a többségüket hamarosan utolérő mészárlás angyalának. A Magyarországon élő, itt született, vagy a világpolitikai események következtében a 30-as évek végén itt menedéket kereső zsidók helyzetét ebben az időben már nagyfokú ambivalencia jellemezte. Társadalmi-politikai helyzetüket, azt a légkört, amelyben egyre keserűbb mindennapjaikat élték, olyan tényezők határozták meg, mint az előző emberöltő kormányainak mutatis mutandis megszakítás nélküli antijudaista politikája (eredményei 1

2 között a később többször is hangoztatott első európai zsidótörvény 4 megalkotása), Németország külpolitikai súlyának fokozódó erősödése és ebből fakadóan az országnak a német politika melletti növekvő elkötelezése, a felzárkózás érdemes voltát igazolni látszó és a politikai ördögi kört egyre áttörhetetlenebbé cementező revíziós eredmények, továbbá mindezek halmazati következményeként a meghozott két, illetve három zsidótörvény, s a mind gátlástalanabbul előretörő szélsőségesen németbarát és antijudaista erők. Ugyanakkor a határon kívülről és a zsidóság oldaláról szemlélve az 1938-at követő időszakot, az összkép ennél kevésbé elkeserítő. A környező országok zsidóságának helyzete ekkorra ugyanis már életveszélyesen bizonytalanná vált, sorsuk szinte kivétel nélkül a fizikai megsemmisítésnek nézett elébe. Ebben a relációban Magyarország maga volt az oltár szarva, ahol csak néhány zsidótörvénnyel, 5 illetve ezek szociális következményeivel, parlamentáris antijudaizmussal, a munkaszolgálattal 6 és kisebb atrocitásokkal 7 kellett megbékélniük a biológiai értelemben vett létbiztonságért, ami garantáltnak is tűnt. A konzervatív, arisztokrata vezetés ugyanis minden ellenkező jellegű engedménye ellenére érezhetően irtózott attól, hogy kezéhez vér tapadjon, s gondosan ügyelni látszott a brutalitásra törő indulatok és a maga ízlése közti még szalonképes egyensúly taktikus megőrzésére. Zsidó menekültek érkezhettek így az országba, akik úgy gondolták: ha az oltár szarvá -nál tartózkodni nem is idillikus, de legalább életet ad. A nagyra értékelt viszonylagos biztonság időszaka ez. Csak kevesen sejtették, hogy a magyarországi helyzet igen bizonytalan egyensúlyon nyugszik, ami bármikor felbillenhet. A felszín, a látszat, az illúziók biztonságának világa volt ez, nem pedig a reálisan meglévő indulatok és feszültségek adekvát kivetülése. Tanúsítja ezt, hogy elég volt egy kis zavar, jelen esetben a hadvezetés és a külpolitika nyitotta arasznyi rés, s máris kitűnt, mennyire nem az összehasonlítás adja meg e viszonylagos biztonság valódi tartalmát, hanem a megelőző viszonyok, az említett paraméterek determinációja. Hisz még egy hónap sem telt el a Szovjetunió elleni német támadás kezdete óta, amikor a kőrösmezei határállomáson már zsidókkal telezsúfolt vagonok futnak be, napok múltán pedig ugyanezekkel megrakott gépkocsik kelnek át a megszállt területekre s viszik a szállítók részéről hála- és bűnáldozati ajándékként értelmezett rakományukat a faj oltárára. A kőrösmezei deportálás jelentősége feltétlenül indokolttá tenné, hogy a magyarországi zsidóüldözések feldolgozása során kiemelt figyelmet szenteljünk bemutatására és értékelésére. A valóságban mégsincs így. A kőrösmezei kitelepítés történetírásunknak, illetve a holocaust hazai történetét feltáró kutatásnak mindeddig alig tárgyalt fejezete 8, a köztudat előtt pedig szinte teljességgel ismeretlen. A korabeli írások, mindenekelőtt a sajtóirodalom, néhány periferikus elsősorban a szélső jobboldal által közreadott propagandisztikus célokat szolgáló híradás kivételével 9, hallgatnak róla. Geyer Artúrnak az eseményeket viszonylagos részletességgel bemutató, önállóan ezzel foglalkozó írásától, 10 illetve Randolph L. Brahamnek Geyer munkáját követő tanulmányától, 11 valamint a háborús bűnösök perével kapcsolatos zsurnalisztikai értékű tudósításoktól 12 eltekintve, ismereteink szerint egyetlen, a II. világháború vonatkozó szakaszával foglalkozó mű, vagy tanulmány sem szán rá néhány lapidáris mondatnál, jó esetben egy-két oldalnál 13 többet. Különösen szembetűnő e historiográfiai prüdéria, ha az 1942-es újvidéki mészárlás lényegesen nagyobb visszhangjával szembesítjük. 14 Pedig Kőrösmező sem történelmi jelentőségét, sem a kegyetlenkedés barbarizmusának mértékét, de a legyilkoltak ezreinek nagyságrendjét tekintve sem maradt el Újvidék szörnyűségeitől. A történelmi köztudatból való kiszorulásának nyilván több oka is van. Ezek egyike a korabeli viszonyokban keresendő, éspedig abban, hogy a zsidók ismert helyzete miatt és nyilvánvaló külpolitikai ér- 2

3 dekek folytán, kétségtelenül sokkal hálátlanabb feladat lett volna ennek az ügynek hasonló kivizsgálását kérni, mint Újvidék esetében. Ugyanakkor a kivégzések híre is lényegesen kevesebbeket ért el, és hamar beleolvadt az egyébkénti tragédiák áradatába. Eredményezhette ezt továbbá az is, hogy a magyar katonaságnak az öldöklésben vitt szerepe eltörpült az SS-Sonderkommandóké mellett, és nem utolsósorban az, hogy a pogromok, az ínség s a kitelepítés és az érintettek (végső) sorsa közötti szoros kapcsolatot érezhetően csak néhányan tudatosították. Ehhez járult az anyaországbeli zsidóságnak a kitelepítéssel szembeni a következőkben még részletezendő kényszerűen ambivalens-belenyugvó állásfoglalása. 15 Mintha csak valami titkos megállapodás szavatolta volna, hogy az egész akció és áldozatai elmerüljenek az érdektelenség homályában. Később, a végkifejlet után pedig, a milliókat követelő oltár füstje magától értetődően halványította el a kőrösmezei tragédiáját. Az alábbiakban e deportálás hiteles bemutatását segítő, eddig javarészt ismeretlen dokumentumok feljegyzések, jelentések, levelek közreadásával ezt az űrt szeretnénk kitölteni. Egyúttal kísérletet teszünk arra is, hogy az akció megszervezésének és kivitelezésének egyes mozzanatait, az események tágabb kontextusának néhány összefüggését fölvázoljuk. Mivel a szükséges tényanyag kutathatóságának korlátozottsága folytán sajnos még ma is csak töredékes bepillantást nyerhetünk a történtekbe, azok előzményének s lefolyásának minden tekintetben elégséges és megbízható rekonstruálását mégsem tudtuk elvégezni. Több vonatkozásban kénytelenek voltunk kizárólag a meglehetősen ellentmondásos szakirodalmi és szekunder jelentőségű forrásokra hagyatkozni s így megállapításainkban a hipotézisek szintjén maradni. A bánathivatal A sok homályba vesző részlet ellenére kétségtelen, hogy a kőrösmezei deportálás adminisztratív és gyakorlati lebonyolításának fő letéteményese a belügyminisztérium VII., közbiztonsági osztályához tartozó Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság (a KEOKH) volt. Bár Geyernek az az állítása, hogy a KEOKH létrehozásáról intézkedő törvénycikk (1930:XXVIIL) bizalmas végrehajtási utasításában a zsidókat már a 30-as években közbiztonságilag nem kívánatos elem -nek minősítették, 16 nem erősíthető meg, vitathatatlan, hogy ez a felfogás mindvégig jellemző volt a Hatóságra. Ausztria bekebelezésével kezdődően a német terjeszkedés és ennek politikai vonzatai folytán megnövekvő szélsőjobboldali tendenciák hatására a környező országokban egyre tarthatatlanabbá vált a zsidók helyzete. Tömegével kényszerültek menekülésre. Német, osztrák, cseh és szlovák, lengyel, román, szerb és horvát zsidók előtt hovatovább egyedüli élettérként már csak Magyarország kínálkozott, illetve a palesztinai kivándorlás, ami részint szintén Magyarországon keresztül folyt. Az országban egyre jobban eluralkodó zsidóellenes hangulat, valamint az ebbe az irányba mutató politikai érdekek következtében a zsidó menekültekkel szembeni kezdeti viszonylagos tolerancia azonban mindinkább az ellenkezőjébe csapott át. A változás kiváltképpen is érezhető volt a KEOKH részéről, amit jól illusztrál Pásztóy Ámonnak, 17 a Hatóság ekkori vezetőjének a belügyminisztérium elnökségéhez intézett egyik 1939-es helyzetjelentése: Németországban, Olaszországban, legutóbb pedig Szlovákiában is az az irányzat van erősödőben, amely fajvédelmi okokból a zsidóság terjeszkedésének útját kívánja állni, illetve az ott letelepedett zsidóságot egzisztenciális alapjaiban megrendítve az ország területéről ki akarja szorítani. Ez a körülmény 18 a külföldi zsidóságot arra 3

4 kényszerítette, hogy letelepedésének és elhelyezkedésének lehetőségeit újból Magyarországon keresse, s ezért az említett országokból kiszorított zsidóságnak beszivárgási törekvése a részünkről tett antiszemita jellegű törvényhozási és egyéb intézkedések ellenére is jelentősen megnövekedett és előreláthatólag a jövőben sem fog csökkenni. 19 A KEOKH részéről foganatosított egyéb intézkedések közé sorolható, hogy a Hatóság 1938-ban 240 / res. sz. rendelettel utasította az összes rendőr- és különösen a határszéli hatóságokat a zsidóság beszivárgásának fokozottabb megakadályozására. 20 Pásztóy ugyanitt tett jelentése szerint, mintegy belülről világítva meg a KEOKH zsidókkal szembeni általános magatartását, a Hivatal munkáját már az 1938 előtti időszakban is az jellemezte, hogy míg az összes külföldiek itt-tartózkodási ügyét a szervezet működését irányító jogszabályok értelmében bírálta el, származásra tekintet nélkül, addig a zsidófajú külhonosoknál ezen szempontokon felül a származás is figyelembe vétetett. A társadalmi egyensúlyt biztosítani kívánó ún. zsidótörvény megalkotása óta pedig a Hatóság a törvény intenciójából kiindulva, az ország társadalmi életének minden ágazatára még erőteljesebben kiterjesztette működését. Nagyon valószínűnek tűnik, hogy nem utolsó sorban a jelzett irányú ellenőrzés hatékonyságának céljából került sor pl ben a beutazási kérelmek elbírálásának a KEOKH kezében való összpontosítására 21 : Az egyre súlyosbodó külpolitikai helyzetre tekintettel január 1-től a beutazási engedélyek kiadásához a KEOKH hozzájárulásának elrendelése... iránt történt intézkedés. 22 Nem csodálható hát, hogy a II. zsidótörvény végrehajtásával kapcsolatban 23 és a visszatért Felvidék és Kárpátalja vegyesfajú és kétes honosságú lakossága körében rendszeresen végzendő szelekciós munka révén a Hatóságra háruló feladatok tetemesen megsokasodtak. 24 Keserű iróniaként hat ma már Siménfalvy Sándor október 10-én kelt jelentése, melyben a Hatóság említett tetemes mértékű munkája során adódó nehézségekre is kitérve, első helyen említi, hogy az illetékes zsidó hitközségek... nem támogatták, sőt akadályozták a KEOKH-t a kiutasított zsidóság eltávolításának eredményességére törekvő munkájában. Persze így is sikerült azért kb zsidót részben eltávolítani, részben kivándoroltatni. 25 Ez az eredmény azonban igen csekély volt az itt élő és ide emigrált zsidók nagy számához viszonyítva folytatódnak az idézett sorok, ami miatt az állampolgárságukat igazolni nem tudó és őrizetbe vett menekültek, illetve beszivárgók részére mivel a kitiltás gyakorlatilag nemigen volt foganatosítható internáló táborokat hoztak létre, először Garanyban, Dömösön, majd Ricsén, Gyulán, Nagykanizsán, Csörgőn, Diósjenőn, utóbb pedig Bácstopolyán és Kistarcsán is. Felállítottak továbbá Budapesten 5 kisegítő toloncházat, a Szabolcs, Magdolna, Rumbach, Páva és Columbus utcában, majd később még néhányat vélhetően csak időszakos jelleggel, így az Ó-utcában és a Damjanich utcában. Felhasználták továbbá e célból hamarosan a Pesti Izraelita Nőegylet Leányárvaházát és a zsidó Fiúárvaházat is. 26 Az említett internálótelepek berendezését és fenntartását javarészt a Pesti Izraelita Hitközség (PIH) és a Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája (MIPI) 27 vállalta magára, elsősorban azért, hogy így az internáltak számára emberségesebb körülményeket biztosítson. Egy 1941-es adat szerint a külföldi állampolgárságú menekültek legnagyobb része zárt internáló telepeinken él. 28 Állampolgársági igazolás A zsidó menekültproblémával nem csak időbeli, de tartalmi összefüggésben is állt az ország területén élő zsidóktól kezdetben még szórványosan, és inkább csak a külföldről itt 4

5 menedéket keresőket, illetve a visszacsatolás révén (ismét) Magyarországhoz térőket érintő, de hamarosan egyre kiterjedtebbé váló, végül pedig, főként 1942-re már általánosan megkövetelt állampolgársági igazolás kényszere. A régi állampolgársági törvénynek az a szabálya, amely szerint mindenki, aki Magyarországon született, magyar állampolgárnak tekintendő,... megdőlt, és ma minden zsidó külhonosnak számít mindaddig, amíg magyar állampolgársága igazolást nem nyer. Hatóságaink tehát minden zsidótól állampolgársági igazolást kérnek. 29 Aki ennek nem tudott eleget tenni, akár állampolgársági bizonyítvány beszerzésével, vagy legalább állampolgárságát valószínűsítő okiratok bemutatásával, és sem lakhatási, sem érvényes munkavállalási igazolással nem rendelkezett, az ki volt téve a hontalan -ná nyilvánítás veszélyének, ami kiutasítási eljárást, munkavállalástól való eltiltást és internálást, illetve nem egy esetben az országból való kitelepítést vont maga után. 30 Súlyosabbra 1938 második felében fordulhatott a helyzet, amit egyebek mellett a MIPI-n belül megszervezett, menekült, kiutasított és egyéb rászorult személyek jogsegély ügyeit intéző albizottság felállítása is jelez. Létrehívásának szükségességét a következőkkel indokolta: az utóbbi időben hittestvéreink hatósági felhívások folytán különböző iratokat kénytelenek beszerezni és számos vonatkozásban kell bizonyos körülményeket az egyes hatóságok előtt igazolniok. 31 Az új szervezet ennek megfelelően úgy jelöli meg feladatait, mint a kiutasítottak és hontalanok tartózkodási engedélyének meghosszabbítása érdekében való közbenjárás, tanácsadás állampolgársági és illetőségi ügyekben, iratok beszerzése stb. A zsidók ellen irányuló hatósági fellépések erélyét tovább növelték a nagy világpolitikai események következményei, köztük a menekültek áradatának emelkedése, valamint a revízió folytán Magyarországhoz került területek több százezres zsidó népessége által kiváltott indulatok. Különösen heves reakciót hozott az 1939-ben visszatért Kárpátalja mintegy fős zsidósága, amely ráadásul, az anyaországbeli zsidósághoz viszonyítva, kulturálisan és gazdaságilag egyaránt igen elmaradott, főként ortodox beállítottságú néptömeget jelentett. A kirobbanó ellenszenv és hangos propaganda ideológiáját a Kárpátalján és a környező északi részeken élő ún. galiciánerek szolgáltatták, akikkel szemben azt a vádat hozták föl, hogy évtizedek során úgy szivárogtak be Galícia területéről, asszimilálatlanok, s az erre való hajlandóság sincs meg bennük, és az ország gazdasági életére vagy egyéb szempontból káros tevékenységet fejtenek ki. 32 Ezekkel a toposzértékű támadásokkal szemben hiábavalónak bizonyult minden racionális, gazdasági, népességstatisztikai stb. érvelés. 33 Sőt, minden pozitív érv a zsidóság egésze elleni további heves vádaskodásokat hívott életre, mert azokat a nemzet létérdekével szembenálló, idegen elemek melletti rokonszenvnyilvánításként bélyegezték meg, és használták ki általánosan a zsidó asszimiláció és értékek megkérdőjelezésére irányuló, már amúgy is fokozódó ellenérzések erősítésére. 34 Nem volt jelentőségük ezeknek az érveknek persze már azért sem, mivel a vádak igazi indítékai nem a tényekben, hanem az egyre erősödő zsidóellenességben gyökereztek. Ennek taglalása alól a vonatkozó szakirodalmi munkák fölmentenek bennünket. Tanulságos viszont az említett ok manifesztálódásának néhány jellegzetes megnyilatkozása. Egyik az ún. blankettáris internálási gyakorlat. Egyes elsőfokú közigazgatási hatóságok sokszorosítva előre elkészített, s a leglehetetlenebb határozati megokolást tartalmazó formulák kikézbesítésével vettek őrizetbe a harmincas évek legvégétől zsidókat. Ennek során az indoklások nem tényeket állapítottak meg, hanem csak olyan általános vádakat hoztak föl, mint külföldi rádióhallgatás, politikai megbízhatatlanság feltételezése, káros közgazdasági tevékenység gyanúja, rémhírterjesztés valószínűsége stb. 35 5

6 Még kivételnek számított, retrospektíve azonban inkább a további fejlemények tonációját láthatjuk a kassai zsidók esetében. A Felvidék visszacsatolása utáni időben Kassán a zsidók között razziákat tartottak, majd kiutasítottak közülük 340 embert, s őket teherautókon kivitték a határra, ahol étlen-szomjan és fedél nélkül töltötték az időt, míg a túlsó szlovák oldalról nem jelentkezett segítség. 36 A szélsőséges zsidóellenesség akut veszélyének egy későbbi, igen drasztikus példáját nyújtja a csíkszeredai zsidók egy részének kálváriája. Csíkszeredáról a katonai hatóság, minden előzetes kivizsgálás nélkül, kiutasított 24 zsidó családot, több mint 80 embert, akik egy héten át a román határ mentén (az ún. senkiföldjén) sínylődtek az éhségtől és a hidegtől gyötörve. Azt a mintegy 40 embert pedig, aki időközben nem bujdosott el, két hét múlva Kőrösmezőre szállították, ott először internálták, majd 36-ot feketén áttettek a határon, orosz területre. Közülük többen soha nem kerültek elő. A honvédelmi minisztérium vontatottan elrendelte ugyan az elhurcoltak visszaengedését, nem utolsósorban Slachta Margit 37 fellépésére, de ezt a helyi hatóságok csak részben vették figyelembe. A kitiltás teljesen alaptalan és önkényes volt, hisz az állampolgársági szempontokra történő burkolt hivatkozással meghozott kiutasító határozatok olyan személyeket érintettek, akik generációk, de legalábbis évtizedek óta laktak már Csíkszeredán. 38 A második bécsi döntés értelmében visszacsatolt területekre ráadásul az a rendelkezés volt érvényben, hogy mindenki, aki a visszacsatoláskor román állampolgár, illetve a terület állandó lakosa volt (vagyis aki legalább öt éve ott élt), automatikusan magyar állampolgárrá lett. Az ilyen eljárások melyek közül konkrétan csak néhányról van tudomásunk jelentették joggal feltételezhetően a fent Siménfalvy által említett részbeni eltávolítások kiváltképpeni módszerét. Általánosnak persze nem minősíthetjük ezeket, és úgy tűnik, hogy jobbára csak határhelyzetben fordultak elő, elsősorban a katonai vezetés kezdeményezésére vagy annak hallgatólagos jóváhagyása mellett. Nem tudunk ugyanakkor arról, hogy más államigazgatási tényezők erélyes ellenlépéseket foganatosítottak volna. A történtek mindenesetre lakmuszpapírként mutatták a veszély komolyságát és sajnos szinte tökéletes paradigmáját képezték a későbbi eseményeknek. Kifejezetten az 1941-es szörnyűségek előszelét hozta viszont már Batizfalvy Nándor rendőrtanácsos decemberi, Munkácson tett látogatása. Batizfalvy, aki a következő évben a deportálást irányította Kőrösmezőn, behívatta magához mindazokat, akiknek állampolgársága vagy illetősége nem volt rendben. A jelenvoltak szerint rendkívül méltányosan intézte a dolgokat. Aki igazolta, hogy 65 évnél hosszabb idő óta ott lakik, vagy aki idősebb, továbbá aki igazolta, hogy bizonyos mértékig biztosítva van megélhetése, azt biztatásokkal bocsátotta el. 39 A nagy jóindulat azonban hamarosan csalókának bizonyult. Váteszi megsejtéssel zárul az idézett sorokat tartalmazó jelentés: félő, hogy bizonyos toloncolások mégis lesznek. A növekvő veszélyt jelzik a belsőleg egyébként nagyon megosztott zsidóság egyetlen, viszonylagos hatékonysággal működő és a különféle felekezeti irányok összefogásával létesített központi segélyintézményének, a MIPI-nek újabb belső szervezeti alakulása és a tevékenységét tükröző számadatok. A feladatok nagyarányú megszaporodása folytán a MIPI 1940-től Polgár György 40 vezetése alatt önálló kivándorlási, menekültügyi és jogsegély osztály létesítésével volt kénytelen gondoskodni a hozzáfordulók nagy számáról 41 Az iroda működésének mottójaként is idézhetjük a Magyar Zsidók Társadalmi Munkabizottsága által is hangsúlyozott feladatot: A menekülteknek emberi gondozása egy pillanatig nem hagyható abba A MIPI pedig valóban igyekezett ezért mindent elkövetni. Szervezett, felvilágosító munkát végzett, jogügyi támogatást nyújtott, pénzért könyörgött, és minden lehetséges módon megpróbált a hozzáfordulókról gondoskodni. 6

7 Munkáját, a számadatok felől nézve, olyan paraméterek fémjelzik, mint: 1939 decembere és 1940 júniusa között pengőt (költségvetésének mintegy 50 %-át) fordított a menekültek patronálására, ben: 1081 kétségbevonhatatlanul magyar állampolgárságú menekült család, összesen 3258 személy segélyezése, közel félmillió pengő ráfordítással, 1376 hontalan és kiutasított embernek kivándorlásához való hozzásegítése, a Joint által juttatott szubvencióból dollár azok támogatására, akik Isten akarata folytán kénytelenek voltak egyik országból a másikba menekülni. 44 Az igazoltatásokat nagyfokú önkényességgel és helyenként változó érdeklődéssel gyakorolták. Más az eljárás felvidéki, más délvidéki, más az erdélyi, más az anyaországbéli, avagy a külföldi, avagy a menekült zsidókkal szemben. 45 A revízió már kezdettől fogva meglévő furcsa, de mégis sokatmondó visszássága volt, hogy azonos elbírálásban részesítették a trianoni rendezés folytán nem-anyaországi magyarrá vált, csak formálisan külhonos és a valóban külföldi állampolgár zsidókat. Így aztán hiába is érvelt a MIPI, hogy ezek nemcsak kizárólag külföldi állampolgárságúak [t. i. a hontalanná nyilvánítottak], hanem igen sok magát magyarnak valló és 99 %-ban Magyarországon született hittestvérünk is, kik okmányok hiányában, vagy csak mert rituális házasságot kötöttek, magyar honosságukat bizonyítani nem tudták. 46 Súlyosbította a helyzetet az is, hogy az igazolásokat egyre szigorúbb alakiságokhoz kötötték. Míg eleinte elegendő volt annak bemutatása, hogy a kérvényező között adófizető volt, sőt annak dokumentálásával is megelégedtek, hogy adóköteles foglalkozást űzött, addig később olyan követelményeket állítottak, mint annak tanúsítása, hogy 1. az illető maga vagy ősei 1851-ben vagy azelőtt Magyarországon születtek, között adót fizettek (ennek tételes, adófőkönyvi kimutatása), közötti években valamely magyarországi községben laktak, és a közterhekhez hozzájárultak. 47 Az igazolásnál foganatosított szigort különösen Kárpátalján érvényesítették, rendkívüli nehézségek elé állítva ezzel az ott élő zsidókat, akiknek túlnyomó többsége (mintegy 60%) nyomorúságosan szegény, sőt nincstelen volt. Olyanok, akik még a hivatalos okmányok beszerzéséhez szükséges pénzt is képtelenek voltak, vagy csak nagy nehézségek árán tudták volna előteremteni. 48 Kárpátalján körülbelül olyan család lakott ebben az időben, akiknek iratait a legsürgősebben be kellett volna szerezni a toloncolások és az internáló táborba utalás veszélyének elkerülésére. 49 Fokozta az igazolás körüli gondokat a munkaszolgálatra behívottak távolléte, valamint az, hogy az itt élők nagy része csak rituális házasságot kötött, a zsidó anyakönyveket pedig rosszul és hiányosan vezették, vagy egyáltalán meg sem voltak. A régieket ráadásul egyre kevésbé fogadták el levéltári másodpéldánnyal vagy a főszolgabírói hivatal által történő igazolás nélkül. Gyakran a szükséges adóhivatali iratok sem voltak már elérhetőek. Az igazolások így sok esetben majdhogynem lehetetlennek bizonyultak, vagy igen sok időt igényeltek. Sok... egyszerű ember pedig még... azt sem tudta, hogy felmenői, nagyszülei stb. hol laktak, vagy hol születtek, úgyhogy a legtöbb esetben még ennek a kinyomozása is és ennek alapján azután az iratok beszerzése is a mi feladatunk volt olvasható egy MIPI-pro memoriából. 50 Nehezítette az állampolgársági bizonyítvány beszerzését az a körülmény is, hogy a már kifogástalanul felszerelt kérvények igen gyakran elakadtak a hatósági adminisztráció útvesztőiben, valamint a KEOKH ügyintézésének zűrzavara és inkorrektsége miatt. A kartotékok iktatásában mintegy 8 10 napi beérkezésnek megfelelő, db beiktatlan, semmiféle kezelésben nem részesült ügydarab fekszik vezérbetűk szerint csoportokba rakva. Önmagában ez a tény is elegendő arra, hogy a KEOKH iratkezelésének megbízhatósága kétségessé váljék jelenti önkritikusan a Hatóság vezetője 1941-ben. 51 7

8 Mintha élőállat-szállítás volna A közelebbi részletek bár csak töredékes ismerete, a zsidó menekültekkel, a zsidó kisebbséggel való bánásmód fejleményeinek vázolt mozzanatai és az ún. zsidókérdésben való fokozatos radikalizálódás kétségtelenné teszik, hogy az 1941-ben bekövetkezett deportálás nem néhány gonosz hajlamú antiszemita sikeres akciója volt. Azt sokkalta inkább az elmúlt két évtized erős zsidóellenessége, illetve ennek a tárgyalt időszakra már rendkívüli mértékben való felforrósodása és az alaposan megváltozott kül- és belpolitikai helyzet folytán kitörésre kész indulatok, valamint egyes kormányzati körök felfogásában állami-politikai érdekként jelentkező zsidóellenes rendszabályok foganatosítására hirtelen kínálkozó lehetőség felől értelmezhetjük. Külön is hangsúlyozandó itt, hogy a II. bécsi döntés után felerősödtek a német szisztéma felé hajló hangok, új erőt és teret nyertek a németek melletti határozottabb elkötelezés hívei, s a német befolyást biztosító tényezők előtt út nyílt a szabadabb tevékenységhez (ld. pl. Szálasi szabadlábra helyezését, a Volksbund szerepének megerősödését), ami mind erőteljesen közrejátszott a zsidókkal szembeni magatartás rohamos elmérgesedésében (1d. pl. a harmadik zsidótörvényre való előkészületet). Így válhatott a kor antiszemita törekvéseinek egyik tényezőjévé, zsidóknak adandó alkalommal az országból való részleges vagy teljes kitelepítése, 1941-ben pedig ismeretlen realitás- és szándékértékkel ugyan, de több oldalról is fölmerült százezer izraelita vallású eltávolításának terve. A vázolt kép valószínűségét mi sem mutatja meggyőzőbben, mint Kozma Miklósnak, 52 a Magyar Élet Pártjában, nem egészen két hónappal a kőrösmezei akció előtt tartott előadása, melyben kitérve a kárpátaljai zsidókérdésre is, a következőképpen összegezte nyilván nem egyéninek tartható álláspontját: Miként a miniszterelnök úr őexcellenciája mondotta, a zsidókérdés európai kérdés, amelyet mi itt most Kárpátalján megoldani se én, se más nem tudunk. Mert mit csináljunk? (Derültség.) Rezervációba utalás, brutális rendszabályok, mint vízben hajigálás, stb. nem lehetségesek. Addig, ameddig itt vannak, velük szemben természetesen nagyon kemény és komoly ellenőrzési politikát csinálhatunk, de hiába, itt vannak és itt is maradnak. Ameddig pedig itt maradnak, addig ez a kérdés meg nem oldható. Ezzel tisztában kell lennünk. A zsidókérdés jelen pillanatban végeredményben és komolyan meg nem oldható, de medrében tartható addig, amíg a háború vége e kérdést meg nem oldja. 53 Jellemző a helyzetre nézve a honvédelmi miniszternek a horvátországi és szerbiai magyarok hazaszivárgása tárgyában 1941-ben kelt rendelkezése is. Eszerint az említettek szorongatott helyzetük folytán arra kényszerülhetnek, hogy hozzánk menekülnek, amely esetben előttük a határt meg kell nyitnunk és őket kivételes helyzetükre tekintettel be kell bocsátanunk ám zsidók és görög-keleti vallásúak a bebocsátásnál tekintetbe nem jöhetnek. 54 Pedig Bartha Károly miniszternek aligha lehettek illúziói Pavelics politikájának a zsidókat érintő következményei felől. Magatartása annál kevésbé meglepő, mivel tudjuk, hogy hamarosan ő lesz a kőrösmezei kitelepítés egyik fő alakítója. A világpolitikai események alakulása hamarosan kedvezően játszott közre a zsidókérdés legalábbis részleges megoldásának Kozma által imént még prolongált tervéhez június 22-én megkezdődött a Szovjetunió elleni német háború, amihez azután Magyarország is csatlakozott; cserébe ezért engedélyezték, hogy a Kárpátokon túli terület egy részén a magyar hadsereg tartsa kezében a katonai közigazgatást, hatalmas kiterjedésű semleges területet felügyelve így. Az ebben rejlő lehetőséget használta ki a KEOKH, természetesen egyetértően az itt kizárólagos joghatósággal bíró katonai vezetéssel arra, hogy az állampolgársági okokra való hivatkozással hozott, de eddig realizál- 8

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla Bevezető Közhelyszámba megy annak kimondása, hogy a magyarországi cigányság olyan társadalmi

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933.

A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933. A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933. ELŐSZÓ 1932 április lén volt ötven esztendeje annak, hogy egy tiszamenti faluban, Tiszaeszláron, nyomtalanul

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből.

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből. Hernádi Tibor: A II. világháború igaz története ELŐSZÓ Ezúttal minden elfogultságtól mentes. A szó valódi értelmében vett "glasznoszty" jegyében megírt diplomácia-, és politikatörténeti munkát tart kezében

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Tíz év után BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Budapest, 2008 1 ABTL BESZAMOLO tiz ev utan.indd 1 2008. 09. 18. 15:54:17 TARTALOMJEGYZÉK Tíz év után 3 A

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008.

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008. Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008 Tartalom I.Faragó Tamás: Az első népszámlálás fennmaradt forrásanyag

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN. Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet

EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN. Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 293 313. (1995) EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet Az első többpárti parlamenti választásokat

Részletesebben

A Magyar Írószövetség rövid története

A Magyar Írószövetség rövid története A Magyar Írószövetség rövid története Ismeretes, hogy igazán a reformkorban bontakozott ki a modern magyar irodalmi élet, amelyet a megelőző évtizedekben Kazinczy Ferenc kezdett el megszervezni. Évkönyvek,

Részletesebben

A kórkép mint történeti forrás Bayor Ferenc nyugalmazott tábornok, újvidéki városparancsnok 1942 43-as pere és elítélése

A kórkép mint történeti forrás Bayor Ferenc nyugalmazott tábornok, újvidéki városparancsnok 1942 43-as pere és elítélése Pihurik Judit Betekintő 2011/4. A kórkép mint történeti forrás Bayor Ferenc nyugalmazott tábornok, újvidéki városparancsnok 1942 43-as pere és elítélése Esettanulmányom forrása Bayor Ferenc nyugállományú

Részletesebben

Kutatási Füzetek 13. A Kutatási Füzetek a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának kiadványsorozata. Sorozatszerkesztő:

Kutatási Füzetek 13. A Kutatási Füzetek a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának kiadványsorozata. Sorozatszerkesztő: Kutatási Füzetek 13. A Kutatási Füzetek a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának kiadványsorozata Sorozatszerkesztő: Fischer Ferenc Harsányi Iván Ormos Mária Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ, NAGYHATALOM ÉS KÖZÉP-EURÓPA Magyarics Tamás NAGY-BRITANNIA KÖZÉP-EURÓPA POLITIKÁJA 1918-TÓL NAPJAINKIG* I. RÉSZ Bevezetés A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

Az 1914-es debreceni merénylet *

Az 1914-es debreceni merénylet * Az 1914-es debreceni merénylet * Ka t k ó Márton Áron Bevezetés Az 1914-es debreceni merénylet 1 a magyar történelem egy elfelejtett epizódja. A merényletre meglehetősen kaotikus bel- és külpolitikai viszonyok

Részletesebben

1020 nap az őrtornyok árnyékában

1020 nap az őrtornyok árnyékában GÖRBEDI MIKLÓS 1020 nap az őrtornyok árnyékában A tiszalöki hadifogolytábor története 2 A kiadvány az 1989-ben megjelent mű (1-3. fejezetének) feldolgozása alapján készült Az eredeti művet írta és szerkesztette:

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben