GEORG TRAKL ( ) HÁROM VERSE Sugárzó karok irgalma megszakadó szívet ölel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GEORG TRAKL (1887-1914) HÁROM VERSE Sugárzó karok irgalma megszakadó szívet ölel"

Átírás

1 LUCIFERHEZ (3.változat) GEORG TRAKL ( ) HÁROM VERSE Sugárzó karok irgalma megszakadó szívet ölel Izzó bánat, add a Szellemnek a lángod; Sóhajtva emelkedik éjfélbe a fő Zöldellő tavaszi dombnál, hol időknek előtte Szelíd bárány vérzett, s tűrt mélységes Kínokat; ám Sötétség kíséri a Gonosz Árnyát, vagy nedves szárnyaival száll fel Az aranyló napkoronghoz, s rendíti Fájdalom-szaggatta keblét a harangszó, Vad reménység; lángoló zuhanás sötétje. TALÁLKOZÁS Találkozunk az út idegen -, S fáradt szemünk fürkészve faggat: Mit rontottál el élteden? Ne szólj! Nincs helye már panasznak! Hűsödik minden körülünk, A felhő egy lesz a messzeséggel. Tudom, soká már nem kérdezünk, S az éjbe senki nem kísér el. EGY FOGOLY FEKETERIGÓ ÉNEKE Zöld gallyak közt sötét lehelet. Kék virágocskák lebegik körül A magányos arcát, arany léptét, Mely olajfa alatt elenyészik. Részeg szárnyaival röppen fel az éjjel. Alázat vérzik ily halkan, Harmat, mely lassan hull friss tövisről. Sugárzó karok irgalma Megszakadó szívet ölel.

2 Georg Trakl, az ember és a költő A fiatalon elhunyt osztrák költő kereskedőcsaládban született, apja Sopronból származott. Középiskoláit hat gimnázium után abbahagyta. Apja kívánságára gyógyszerész lett. Az 1. világháborúban a galíciai fronton teljesített szolgálatot, de a háború borzalmai lelkileg nagyon megsebezték. A grodeki csata után öngyilkosságot kísérelt meg. Kórházba került, ahol valószínűleg kokain-túladagolásban meghalt. Életében csak két önálló verseskötete jelent meg: Gedichte (1913) és Sebastian im Traum (1914). Halála után barátai rendezték sajtó alá verseinek gyűjteményes kiadását 1919-ben. Témái főként a halál, az elmúlás, a születés előtti nemlét, a kék végtelen. 1 Bár Traklt a XX. sz. legnagyobbjai között tartják számon, mégis alig lehet elképzelni sikertelenebb, magányosabb, szomorúbb életet és költői pályát, mint az övé volt. Életútjának lesújtóan méltatlan, tétova és rövid hányódása csak külső burka a 27 évet élt fiatalember életének, hiszen a bukdácsoló diák, a nem e világra való, befelé figyelő, álmodozó patikussegéd és segédhivatalnok valójában költő volt. Minden adat, ami nem költészetére vonatkozik, mintha sajnálatos félreértés lenne. Sikert csak egyszer, egy nappal az Osztrák- Magyar Monarchia hadüzenete előtt aratott: Ludwig Wittgenstein, a milliomos filozófus helybenhagyta azt a javaslatot, hogy a Brenner c. folyóirat koronát Traklnak juttasson. Hogy örült-e neki vagy sem, nem tudjuk. Az azonban feltűnő, hogy a XIX-XX. század fordulóján több hasonlóan magányos, különc írói-művészi pálya is található a monarchiában. Franz Kafka, a maga korában legfeljebb írogató, neurotikus hivatalnoknak látszott. A magányos, vergődő különcök közé tartozik a magyar származású Csontváry Kosztka Tivadar is, akinek festői pályafutása csak 41 évesen kezdődött. Addig kereskedősegéd volt, majd gyógyszerészdiplomát szerzett. Iglói patikus volt, amikor hallucinációi hatására elhatározta, hogy festő lesz. Ha egészen mások is az ő víziói, mint Trakl vagy Kafka álomszerű, kísérteties képei, közös bennük, hogy egy-egy zaklatott, meghasonlott lélek mélyéről kivetített szimbólumokkal van dolgunk mindhárom esetben. Traklra és Kafkára is jellemző a roppant erejű vizualitás, ami Csontvárynál fokozott expresszivitással jelenik meg. Ugyanakkor a két írónál éppúgy nem festhetők le a víziók, ahogy Csontvárynál nem írható le a képek sejtelmes-misztikus hangulata. De kísérteties egybeesések mutatkoznak a salzburgi Trakl és a szabadkai Csáth Géza pályája között is. Ezek az írók-művészek bizonyos értelemben mind amatőrök voltak koruk olyan nagyságaihoz képest, mint Thomas Mann, Anatole France, Molnár Ferenc, Richard Strauss vagy August Rodin. Hogy Trakl és a többiek azért maradtak a művészet perifériáján, mert valamilyen lelki sérelem miatt nem sikerült érvényesülniük, vagy művészetük éppen ilyen elszigetelt, periférikus helyzetben valósulhatott meg, ez örök kérdés marad az olvasók számára. Szerb Antal a következőt írja Georg Traklról: Nem szabad azt mondani, hogy Trakl azért írt ilyen verseket, mert őrült volt. Hanem inkább azt kellene gondolnunk, Hölderlin, Trakl és József Attila áldozatok voltak, megrongált, ellenállásra képtelen idegrendszerüket vak eszköznek használta fel, hogy kimondja önmagát, a titokzatos és örök emberi tartalom. 2 Trakl verseinek néhány sajátosságáról Az osztrák költő versei többnyire törött látomásokból épülnek fel. Jelen idejű kijelentésekben fogalmazza meg a lelkében feltörő képeket: A szántón halkan surrog a kalász. Kihalt a ház. Gyakran ír nominatív stílusban, azaz kevés igét használ: a főnevek, igenevek és melléknevek hordozzák a jelentés magját. A költemények tehát leíró jellegű képtöredékekből állnak, melyekben a színek domináns szerepet játszanak: sötétbe hamvadó bíbor szájak, 1 Vészits Ferencné: Georg Trakl = Világirodalmi Enciklopédia II. Bp.: Gondolat, p. 2 Györffy Miklós: Utószó = Erdélyi Z. János: A halál hét éneke / Georg Trakl. Bp.: Orpheusz, 199? pp

3 színezüst virulás, arany vadon, kék felhő, fekete romlás. Leggyakoribb színei az arany, bíbor, kék, zöld, sötét, fekete, ezüst, illetve fehér. Stílusának jellegzetessége, hogy konkrét és elvont főneveket kapcsol össze színekkel keverve - birtokos szerkezetekké, s ezáltal jelentősen megnehezíti az olvasó számára az értelmezést: lángoló zuhanás sötétje, az ég szája, a víz sötét értelme, a síkság arany hallgatása, szerelem zöld hulláma, férfibú sötét ege stb. Gyakran előforduló főnevei: este, sóhaj, bánat, csend, elmúlás, őrület. Szépség és iszonyat engesztelhetetlen párjait alkotja meg képeiben: a szépség után vágyakozik, de a valóság maga az iszonyat. Ez a feloldhatatlan ellentmondás áthatja költészetét, és talán ez okozta elméjének elborulását is. Trakl költeményei szabadversek az expresszionizmus jellegzetesen formátlan formája -, tehát szabályos verselés és rímképlet nélküli alkotások, melyekben az indulat, a látomás az összetartó kompozíciós erő. Nagyon ritkán szólal meg E/1. személyben, leginkább E/3. személyben, a kívülálló, szemlélődő nézőpontjából közelíti meg versei tárgyát, elégikus vagy tárgyilagos hangnemben. Az emberiséget nemként, ill. fajként emlegeti, az ember szó helyett, a versek főszereplőjeként a következő alanyok állnak: a magányos, a fő, kéklő arc, a jövevény, a homlok, a szív. Tehát rész-egész (pars pro toto) viszonyon alapuló szinekdochékat alkalmaz, magát az embert is töredékként ábrázolva. A három kiválasztott költemény pontos időrendjük nem állapítható meg tematikailag bizonyos egységet alkot. Az első Sátánról szól, a második az emberről, a harmadik pedig kettőjük Teremtőjéről: a két pólus között vergődő, boldogtalan ember víziói. Az első és utolsó esetben látomásról van szó, amelyeket nem lehet hagyományosan értelmezni, sorról sorra elemezni, hanem először a támpontot adó címből, illetve a kulcsszavakból kiindulva lehet feltárni az egyes jelentéssíkokat. A középső vers ezekhez képest viszonylag könnyen érthető, azonnal megragadható, ugyanakkor mélyen elgondolkoztató. A közöttük fennálló összefüggés az elemzések után, remélhetőleg, nyilvánvaló lesz. I. LUCIFERHEZ A költemény egy különös vízió, amely mintha Ezékiel és Ézsaiás Sátánról szóló sorainak rendkívül tömör, lényegre törő összefoglalása lenne térben és időben egyaránt. Nem tudjuk, Trakl mennyire volt jártas a bibliai látomások világában, mégis megdöbbentően sok lényegi egyezést fedezhetünk fel. A cím segítsége nélkül természetesen nehezebb helyzetben lennénk az értelmezést illetően, de vannak ahogy már említettük kulcsszavak, pontosabban toposzok közkinccsé vált költői képek -, amelyek segítenek, jelentésmezőik felidézésével, a vers megfejtésében. Ezek a következők: A szelíd bárány az ószövetségi áldozati rendtartás óta a keresztre feszített Messiás lefoglalt szimbóluma. A Sötétség és a Gonosz pedig ellentétet alkotva az előbbi jelzős szerkezettel, Lucifer alakjával azonosítható. Egyedülálló alkotás abban az értelemben is, hogy meglehetősen kevés mű foglalkozik a világirodalomban a bukott angyal alakjával nem romantikus hősként, hanem igazi mivoltában, aki egyébként is szívesen játszik rejtőzködő, felbujtó szerepet; gyakran Isten háta mögé bújva, őt okolja az általa előidézett romlásért. (Sok ember számára csupán kitalált, szinte mesebeli figura, nem pedig valóságos teremtmény.) A Lucifer név jelentése fényhordozó, esthajnalcsillag. A vers mindössze rövid kilenc sorból áll. Az első négy és fél sor, mértani pontossággal felezve a szöveget, egy tőle meglehetősen idegen helyzetben tétlenül - ábrázolja Lucifert, ahogyan majd csak megkötözött állapotában várhatjuk tőle erre később visszatérünk. A fő kifejezés egyébként gyakran előforduló szinekdoché Trakl költészetében, amikor pars pro toto (rész-egész) viszonyon alapuló azonosítást alkalmaz. Jelen esetben az angyali lángelmét jeleníti meg, aki szemlélődve, eltűnődve, sóhajtva emelkedik ki az éjből. A helyszín zöldellő tavaszi domb, hol időknek előtte szelíd bárány vérzett: a Getsemáné kertben vagyunk - vagy a Golgotán. Az előbbi azért valószínűbb, mert a Koponyák hegye szemétlerakó volt, tehát

4 kevésbé lehetett tavasz elején zöldellő, inkább az Olajfák hegyére utal a költő. A bárány szelíd jelzőjével is jobban harmonizál a kert tavaszi szépsége, de a két színtér gyakran összemosódik a látomásban. Az időpont még nehezebben behatárolható: Valamikor Jézus mennybemenetele után és a történelem lezárulása előtt játszódik. Annyi bizonyos, hogy messze vagyunk már a kereszthaláltól, erre utal az időhatározói kifejezés: időknek előtte. Talányosan hangzik az első sor, amelyben a költő megszólítja a menny bukott angyalát; a továbbiakban E/3. személyben mutatja be őt: Izzó bánat, add a Szellemnek a lángod. Sátánt a lelkében égő fájdalommal, a benne dúló szenvedélyek viharával azonosítja; a jelzős szerkezetben pedig elvont főnevet kapcsol konkrét jelentésű, folyamatos melléknévi igenévvel: izzó bánat. A tűz színe, az áthevült vas színe, az angyalok fényessége mint látomás idéződik fel az olvasó előtt, ugyanakkor az általa érzékeltetett szomorúság telítve van boldogtalansággal és nyugtalansággal, daccal, ellenállással; hiányzik belőle a valódi megbánás. Mint a hamu alatt pirosló parázs vagy a kitörni készülő tűzhányó, olyan az angyal lelke. A sor első és utolsó szava értelmileg összefogja a felszólítást: izzó lángod. Az elbukott angyalban feszülő energiák, életerő, tettvágy, szépség és bölcsesség tömör képi megjelenítése: Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Rakva voltál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafírral, és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, amelyen teremtettél. Voltál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között jártál. Feddhetetlen voltál útjaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem találtatott benned. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet fényességedben. (Ezék.28:12-17.) Ezékiel látomása bemutatja a kérub teremtetését, szépségét és bölcsességét, illetve azt a pillanatot rögzíti, amikor a bűn megszületik a lelkében: a gőg, az önhittség rabul ejti a szépséges angyalt. Mit jelenthet tehát e részlet alapján a felszólítás, add a Szellemnek a lángod? Állj vissza Teremtőd szolgálatába, rendeld alá magad az Ő tökéletes törvényének és akaratának; Érte és Vele együttműködve használd fel Tőle kapott képességeidet! Vajon lehetséges-e a visszatérés? Van-e út a kitaszított számára a menny tökéletes világába? Sóhajtva emelkedik éjfélbe a fő: Mintha mindezeken a súlyos kérdéseken és emlékeken töprengene Lucifer. Mi oka van a sóhajtásra? Az előző kép fényességéhez képest e jelenetet az éjfél koromsötétje uralja. A harmadik sor alapján, ahogy korábban már szó volt róla, az Olajfák zöldellő hegyén vagyunk, tehát azon a helyen, ahol második nagy vereségét elszenvedte Jézustól - a pusztai megkísértés után -, és röviddel a golgotai, végső kudarca előtt. A Biblia utolsó könyvének jövendölése szerint azonban a földi történelem végén, a hét csapás után, a kietlen és puszta földön kényszerül majd Sátán végiggondolni tetteit: Izrael fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit rakja a baknak a fejére; Hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat a kietlen földre, és bocsássa el a bakot a pusztában. (III.Móz.16:21.) És láttam egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélység kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megkötözte a sárkányt, ama régi kígyót, aki az ördög és a Sátán, és megkötözte azt ezer esztendőre, és vetette őt a mélységbe, és bezárta azt és bepecsételte őfelette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő. (Jel.20:1-3.) Mind a kecskebak, mind a veres sárkány Sátán szimbóluma, akinek bűnhődnie kell az általa okozott szenvedésekért: A kietlen föld lesz ezer esztendeig Sátán és gonosz angyalainak otthona. Nem lesz a földön senki, aki fölött hatalmát gyakorolhatná. Meg lesz fosztva a csalás és rontás lehetőségétől, ami hosszú századokon át egyetlen öröme volt. Sátán ezer évig mérhetetlen szenvedések között fog ide-oda kóborolni a kihalt földön, és nézi Isten törvénye elleni lázadásának következményeit. Bukása óta a szüntelen tevékenység száműzte életéből az elmélkedést. De mikor hatalmától meg lesz fosztva, gondolkozhat azon, mit csinált a mennyei kormányzat elleni lázadása óta. Félhet és retteghet az ijesztő jövőtől, amikor minden gonoszságáért szenvednie, és az általa okozott bűnökért bűnhődnie kell.

5 Eszébe jut régi hazája, amelynek ő is ártatlan és feddhetetlen lakója volt; a béke és boldogság, amelyet ő is élvezett addig, amíg nem kezdett Isten ellen zúgolódni, és Jézusra irigykedni. Vádaskodott, lázadozott, hazudozott, hogy megnyerje az angyalok rokonszenvét és támogatását. És amikor Isten bocsánatot kínált neki, ő semmit nem tett saját gyógyulása érdekében. Ezek az emlékképek mind felidéződnek benne. Elgondolkozik azon a munkán is, amit az emberek között végzett, és e munka következményein egymás közti ellenségeskedésükön, a rettenetes mészárlásokon, birodalmak emelkedésén és bukásán, királyságok megdöntésén, a kavargások, harcok és forradalmak hosszú során. Birodalmára, fáradságos munkájának gyümölcsére tekintve csak kudarcot és pusztulást lát. 3 A harmadik, negyedik és az ötödik fél sor többszörös kapocs: Sátán legnagyobb gaztettének színhelye, egyben a megváltás csúcspontja az idők teljességében : hol időknek előtte szelíd bárány vérzett, s tűrt mélységes kínokat. Rendkívül tömören fejezi ki a költő a Megváltó gyötrelmeit és kínhalálát, magában hordozva az Olajfák hegyén való vérverítékes küzdelmet és a Golgotán elszenvedett kereszthalált is: Betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. (Ésa.53:4-5.) Az első sor által felvetett kérdés tehát az volt, mindezek után van-e visszaút Lucifer számára? A vers második része azonban minden ilyen irányú illúziót lerombol. Rögtön a legelső kötőszó jelzi, hogy Lucifer nemet mond erre a lehetőségre. Ám Sötétség kíséri a Gonosz árnyát: mintha azt sugallná, nincs igazi bűnbánat, nincs igazi megtisztulás, a sötétség és gonoszság kéz a kézben jár, csak tovább erősítik, fokozzák egymást. Mivel közvetlenül a Jézusra vonatkozó sorok után következik ez a kijelentés, mintegy alátámasztja a következő igazságot: Mi szövetsége van az igazságnak a hamissággal? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? (II.Kor.6:14.) A vers egyébként is a fény és a sötétség küzdelmére épül, képi és eszmei síkon egyaránt. A költemény második felében megrajzolt látomások Lucifer tehetetlen vergődését ábrázolják, melynek során végtelen térbeli mélységeket és szédítő magasságokat száguld be, megnyugvást, menekvést azonban sehol nem talál. A korábbi dermedtséget tehát dinamizmus váltja fel. Párhuzam feszül az angyal lelkében a fájdalom és szenvedély végletei, illetve a térbeli távolságok bejárása között: az érzelmek belső vihara a külső mozgásban tükröződik, csapódik le. Először felfelé tör, az aranyló napkorong felé; az arany egyébként gyakran felbukkan Trakl költői világának palettáján, mint a középkori festmények harmóniát és tökéletességet sugárzó háttere. Nála csupán a tökéletesség utáni elérhetetlen vágyat fejezi ki. A felfelé szárnyalás leírásához harangszó, azaz hangfestés is társul. (A zaklatott szív dobbanásaira felel?) A harangszó ugyancsak sokszor eleme az osztrák költő verseinek: jelen esetben a vad reménységgel áll értelmezői viszonyban, azzal teljes metaforát alkotva. A fölemelkedést a reménység élteti, ez a hajtóereje az őrülten száguldó angyalnak. A sötétség tehát megpróbál újra közelíteni a világossághoz. A nap és a harangszó, többszörös asszociációs pályán vezetve a képzeletet, azt sugallja, hogy Sátán először a menny felé száguld. Ha azonban a Sötétség a megközelíthetetlen Világosság közelébe jut, akkor törvényszerűen megsemmisül, feloszlik. Akkor fel kell adnia saját elveit, be kell látnia hibáit, újra alá kell rendelnie magát a nálánál tökéletesebb akaratnak. Ez a szenvedés fő forrása Lucifer számára. Megfigyelhető a sorokat felépítő igék és jelzők fokozódó intenzitása: száll rendíti fájdalom-szaggatta vad reménység. Sátán szenvedéseinek mélyülése drámai kifejezésekbe sűrűsödik. Nagyon érdekes azonban a költemény kiemelten fontos főneveinek jelentéstartalma is: bánat sóhaj fájdalom reménység. A lelki szenvedés e hagyományos, kissé melankolikus, de mindenképpen passzivitást sugalló kifejezéseit rendkívüli intenzitással és 3 White, E.G.: A nagy küzdelem. Bp.: BIK, pp , 594.

6 ambivalenciával, feszültséggel itatják át a hozzájuk kapcsolódó egyéb névszók. Ez leginkább az izzó bánat és a vad reménység kifejezésekben érzékelhető keserűség, harag, elfojtott indulatok, kitörni készülő lázadás - körvonalazódnak a melléknevek hatásaként; éles ellentétben állnak Jézus fent ábrázolt, valóban alázattal és szelídséggel hordozott fájdalmával és szenvedésével. Pattanásig feszült drámaiság, valamiféle sürgető megoldás vágya feszíti az utolsó sorokat. A befejezés mindössze három szóból áll, Traklra jellemző, igétlen, birtokos szerkezettel kifejezett dráma, amely ismét látomássá teljesedik. A folyamatos melléknévi igenév, lángoló, egyrészt visszacsatolás a vers legelső szavához, az izzó jelzőhöz, tehát egységes egésszé fűzi a verset, másrészt egymást kioltó ellentétben áll a sötéttel. Ismét elvont főnév kapcsolódik össze színt ábrázoló főnévvel: lángoló zuhanás sötétje. A kép az égen felizzó, a horizonton végigszáguldó és elégő meteor csodálatos megjelenítése, de egyben sokkal több is annál: Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia?! Levágattál a földre, ki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, Fölébe hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe! Akik látnak, rád tekintenek és elgondolják: Ez a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg? Aki a föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontotta és foglyait nem bocsátotta haza! Te pedig messze vettetsz sírodtól, mint valami hitvány gally, takarva megöltekkel, fegyverrel átverettekkel, sziklasírba leszállókkal, mint valami eltapodott holttest. (Ésa.14:12-20.) Mindnyájan, akik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel! (Ezék.28:19.) A látomás tehát drámai erővel vetíti előre Lucifernek, a a bűn gyökerének végleges megsemmisülését, eltűnését a világegyetemből. A földön, az emberiség történelme rendkívül sok fölemelkedést és hanyatlást kitermelt magából. Bár a Sátán, mint egy bábszínház igazgatója, ide-oda rángathatta bábuit, engedelmes alattvalóit, mégis mindig Isten az, aki dönt királyokat és tesz királyokat. (Dán.2:21.) Nagyobb bukás és megsemmisülés mégsem lesz annál, mint amikor Lucifer hatalma és országa örökre elvész a földről: egy kő szakadt le kéz érintése nélkül, és letörte a szobrot vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor eggyé zúzódott a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és olyanok voltak, mint szérűn a polyva, felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták többé. A kő pedig, amely leütötte a szobrot, nagy heggyé lett és betöltötte az egész földet. (Dán.2:34-35.) Sátán veszte tehát minden földi birodalom bukásánál nagyobb jelentőségű lesz, mivel vele együtt bukik az általa képviselt érték- és eszmerendszer: Az önzésre épülő világrend, amelyről mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy nem önfenntartó, hanem éppen ellenkezőleg önpusztító. Ezért nincs létjogosultsága az örökkévalóság keretein belül. Isten ígérete szerint, a bűn és a bűn szerzőjének megsemmisülése után pedig nem lesz kétszer veszedelem (Náhum, 2:9), hanem a szeretet életrendje fog uralkodni az egész világmindenségben. Lucifer, a hajnalcsillag bukása után egy nála tündöklőbb hajnalcsillag kél majd az emberiség egén, aki ezt mondja önmagáról: Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes hajnali csillag. (Jel.22:16.) II. TALÁLKOZÁS Ez a nyolc sor az emberi élet tömör összefoglalása, ha úgy tetszik, értékelése. Mielőtt konkrétan e versre rátérnénk, nézzük meg, hogyan vélekedik a költő magáról az emberről. Georg Trakl, a huszonéves fiatalember rendkívül lesújtó, de sajnos, korántsem túlzó véleménnyel van az emberiség állapotáról az első világháború poklait megjárva, teljesen érthető a szigorú ítélet: Megrendítően hanyatlik az emberi nem. E sor a Heliana című verséből való, eredetiben így hangzik: Erschreckend ist der Untergang des Geschlechts.

7 Azért érdemes fölidézni németül is, mert így jobban kitetszik, hogy mennyire igétlenek a versei, elsősorban főnevekkel és igenevekkel építkezik, nominatív stílusban. A sor tartalmát tekintve pedig mintha ismerné Nabukodonozor, babiloni király előbb idézett álmát Dániel könyvéből, amely szerint az emberiség történelme nem fölfelé ívelő fejlődés, hanem éppen ellenkezőleg: folyamatos erkölcsi hanyatlás. Míg Nabukodonozor uralma az aranyfej, a történelem aranykorát jelentette, addig mi már csak a vas és cserép elegyéből gyúrt lábujjak korát éljük (Dán.2:33.). Az este c. költeményében kicsit bővebben ír ugyanerről a megdöbbentő igazságról: hidegen s gonoszan él egy rothadozó nem, mely készítgeti már fehér unokák sötét jövőjét. (Trakl: Az este) Az emberiség egy rothadozó nem, mintha csak a csatatereken oszladozó, bomló tetemekről beszélne; vagy egy menthetetlen, leprás betegről: tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény (Ésa.1:6.). A sejtekig átjárta a bűn fertőzése, szíve és elméje pedig hideg és gonosz: az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva (I.Móz.8:21.). Félelmetes, megrendítő kórkép, amely a jövőt tekintve is illúziótlan: fehér unokák sötét jövőjét készíti elő. A fehér-fekete kontraszt az ártatlan gyermekek törvényszerű pusztulását vetíti elénk ebben a borzalmas világban. Harminc évvel később, a II. világháború idején, Radnóti Miklós hasonló látleletet fogalmaz meg Töredék c. versében: Oly korban éltem én e földön, Mikor az ember úgy elaljasult, Hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, S míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg, Befonták életét vad kényszerképzetek. (1944.máj.19.) Ugyanezt állapítja meg Weöres Sándor is, újabb harminc év elteltével, a XX. század végén, Ezren vannak c. négysorosában: Ezren vannak a boldog világok, Nékünk egyből sem jutott. Mért művelünk erőszakosságot, Ölünk embert, állatot? (1980) A rövid költemény magában hordja válaszát is: Mert erőszakosságot művelünk, nem juthatott nekünk boldog világ. Mindenesetre megdöbbentő kép, a bűntelen világegyetem egyetlen bűnös bolygójáról. A három vers által megállapított közös diagnózis tehát az emberiség romlottsága, a gonosz fertőzése, az erőszak és öldöklés általános eluralkodása egy olyan században, amelyben 200 millió ember esett áldozatul, csak a háborúknak. Térjük rá a Találkozásra. Trakl ezúttal könnyebben érthető, összefogott formában és képekben, abab rímképletű, kétszer négy soros versszakokban fogalmazza meg mondanivalóját. Az első sor rögtön így kezdődik: találkozunk. Végig megmarad a többes szám első személyű alany, ezáltal jelezve, hogy egy általános, minden embert érintő kérdést tárgyal majd. Folytatása, vagyis a sor második fele, az út idegen, legalább kétféle jelentést sűrít magában. Utal egyrészt az ember korlátolt, behatárolt létére, amennyiben nem tudja, mit hoz a holnap, nem láthatja előre élete alakulását; az út tehát az élet, a személyes sors jelképe, az idegen jelző pedig az ismeretlen, esetleg szorongást, félelmet keltő jelentéssel dúsul. A szövegkörnyezet hatására azonban nemcsak az út, hanem a körülöttünk élők, azok, akikkel találkozunk, a többiek válnak idegenné. Minden rajtunk kívüli sors és a hozzátartozó

8 személyiség idegen, más; inkább taszító, mint vonzó. Csüggesztő hidegség árad már a vers első szavaiból is. Sajnos a szép alliterációval fordított második sor sem vidítja fel a szívünket: fáradt szemünk fürkészve faggat. A fáradt szem ismét szinekdoché, pars pro toto típusú azonosítás, amennyiben az életbe belefáradt, megkeseredett, beleöregedett embert helyettesíti. Mintha Prédikátor könyve végső mondanivalóját sugallná: Mert micsoda marad meg az embernek minden ő munkájából, és elméjének nyughatatlan fáradozásából, mellyel munkálkodott a nap alatt? Holott minden napja bánat, és búsulás az ő foglalatossága, még éjjel sem nyugodt az elméje. Ez is hiábavalóság! Minden hiábavalóság! (Préd.2:23-24.) A harmadik sor lényegében a vers középpontja, minden ennek rendelődik alá, és a költő által ki nem mondott válasz határozza meg a folytatás és befejezés hangulatát is: mit rontottál el élteden? Azért feltűnő, mert Trakl verseiben alig-alig találunk kérdést, költészete talányos és félelmetes kijelentésekből, fájdalmas, esetleg csodálkozó felkiáltásokból áll. Némelykor a téboly szelíd és dermesztően kérlelhetetlen hangján szólal meg. De azt hiszem, mindenki számára húsbavágó, a lét lényegét illető a felvetés, amelyen el kell gondolkozni, függetlenül attól, hány évesek vagyunk, és hol tartunk éppen életünk útján. Gyötrelmes azon okból is, hogy nem azt kérdezi: Mit sikerült tenned, alkotnod, maradandót létrehoznod hanem, hogy mit rontottál el? Rilke, az ugyancsak osztrák költő, aki 12 évvel volt idősebb Trakl-nál, Archaikus Apolló-torzó c. kortárs költeményének befejező sorában így válaszol: Változtasd meg életed! Ez azonban Trakl szerint lehetetlen, mert azonnal így folytatja, nem hagy lélegzetvételnyi megállást sem: Ne szólj! Nincs helye már panasznak! Szerinte végleges a rontás, nem lehet javítani. Időzzünk mégis egy-két gondolat erejéig ennél az önvizsgálatra kényszerítő felvetésnél: mit rontottál el élteden? Ha közvetett formában is, de Weöres Sándor Üdvösség c. verse megadja a mindenki számára érvényes választ: Csak azért Az egyetlen napért Érdemes volt megszületnem, Amikor szeretni tudtam, És szeretnek-e, nem kérdeztem. Csak ennyi történt teljes életemben, Egyébkor szakadékba buktam. Csak azért Azért az egyetlen napért Érdemes volt megszületnem. A szeretet, mint a törvénynek betöltése (Rm.13:10.), az egyetlen dolog, amiért érdemes élni. Valóban a szeretetben maradás, az önzés burkából kitörő irgalmas szeretet; illetve az elesés, az önmagunknak kedvezés, a bűnbeesés, a szakadékba bukás megrendítő végletei között telik az emberi élet. Egyszer a szeretet magaslatán, másszor az önzés szakadékában. Üdvösséget egyedül a szeretetben élés hozhat az embernek: Aki énbennem marad, az terem sok gyümölcsöt. (Jn.15:5.) Hogyan fogalmazható meg ennek alapján a lehetséges válasz a Trakl által feltett kérdésre? Nem szerettem eléggé. Ezt sajnos minden egyes, földre született ember elmondhatja magáról. Volt-e már valaha egyetlen nap az életünkben, amelyről bűn és bűntelenség tekintetében elmondhattuk: érdemes volt megszületnem? De valóban igaza van Traklnak, amikor azt mondja, hogy nincs lehetőség a változtatásra? Amíg fel tudjuk tenni magunknak és másoknak ezt a kérdést, amíg képesek belátni, hogy ismét elbuktunk, addig - akár életünk legutolsó másodpercében is - lehet reménységünk. A legjobb példa erre a lator, aki talán félórával Jézus halála előtt kéri bocsánatát és kegyelmét, egy emberileg nézve is kárhozatra méltó élet után: Jézusban, aki összetörve, kigúnyolva ott függött mellette a kereszten, meglátta Istennek ama Bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Hangja reménységet, de

9 ugyanakkor félelmet is kifejez, mikor ez a tehetetlen, haldokló ember az ugyancsak haldokló Krisztus könyörületére bízza magát: Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban! Jézus válasza gyorsan érkezett. Gyengéd hangon, mely tele volt szeretettel, könyörülettel és erővel, Jézus ezt mondja neki: Bizony mondom neked még ma, velem leszel a paradicsomban! Senki sem ismerte el Jézust Úrnak, amikor haldokolva függött a kereszten, kivéve azt a bűnbánó tolvajt, aki utolsó órájában menekült meg az örök haláltól. 4 A második versszak, éppen mivel Trakl számára megválaszolhatatlan marad az általa feltett kérdés, telve van rezignációval, lemondással, a halál megváltozhatatlan tényének szomorú tudomásul vételével. Részben Jeszenyin determinált végzet-felfogását sugallja: Veszni ítélt engem is az élet, vissza többé én sem térhetek. Míg azonban az orosz költő ezt csupán a saját sorsára vonatkoztatta, Trakl szerint ez az igazság az egész emberiségre kiterjeszthető. Részben a japán haiku-költészet szépségét idézi: hűsödik minden körülünk, a felhő egy lesz a messzeséggel. Az alkony hűvöse és a lassú, fokozatos sötétedés az emberi lét elmúlásával állít párhuzamot. Az utolsó két sor pedig a magány és a halállal való szembenézés reménytelenségét fogalmazza meg: Nincsenek-e meghatározva az ember napjai? Az ő hónapjainak számát te tudod; határt vetettél neki, melyet át nem hághat. Mert a fának van reménysége; ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak. Még ha megaggodik is a földben a gyökere, és ha elhal is a porban a törzsöke: A víz illatától kifakad, ágakat hajt, mint csemete. De ha a férfi meghal és elterül; ha az ember kimúlik, hol van ő? (Jób. 14:5-10.) Visszakanyarodva a vers címéhez, illetve első sorához, a találkozás sem igazi találkozás tehát, hanem inkább az ellenkezője: A XX. század jellegzetes rákfenéje, az elidegenedés. Nem jön létre ember és ember között tartalmas, életre szóló kapcsolat, mindenki maga cipeli a sorsát, mindenki magányba zárt, és a halállal reménység nélkül, egyedül kell szembenéznie. Trakl a folytatás leghalványabb lehetőségét sem csillantja fel olvasói előtt: Tudom, soká már nem kérdezünk, s az éjbe senki nem kísér el. Ilyen életfelfogás mellett a kérdésfeltevésnek sincs értelme vagy jelentősége: Egyedül vagy a kérdéseddel és egyedül a válasz megtalálásában. Válasz pedig nincs. Tragikus, kollektív kiúttalanság, amely azonban nemcsak Trakl világháborútól megnyomorított nemzedékére nyomta rá szomorú bélyegét. Van-e kiút ebből a lelki szakadékból? III. EGY FOGOLY FEKETERIGÓ ÉNEKE A három vers közül ez a legtalányosabb; a cím alapján egészen mást várnánk, mint ami ebben a megint csak kilenc soros költeményben leíródott. Várakozást és feszültséget kelt az olvasóban egyrészt a vers értelmezése, másrészt a tartalom címmel való kapcsolata. Miért ezt a címet adta Georg Trakl művének? Ez esetben valóban nem lehet hagyományos módon, sorról sorra haladni a megfejtésben, hanem a kulcsszavakat kell először is kiemelni, amelyek segítenek abban, hogy az alkotás megnyíljon előttünk. A legfontosabb nyom, amely térben és időben egyaránt eligazíthat: az olajfa. A Gecsemáné-kert olajfáit idézi, melyek alatt Jézus sokszor megpihent tanítványaival, illetve tanította őket. Legnevezetesebb pedig az elárultatása előtti éjszaka, a fák alatti küzdelem, amelyben eldőlt az ember megváltásának kérdése. Az olajfa tehát előhívja számunkra a vers főszereplőjét - akiről a költő E/3. személyben ír -, a magányos arcát, arany léptét. Ez a titokzatos alak, a magányos, Trakl több versének alanya, olykor magát a költőt testesíti meg, akire egész életében az egyedüllét és a meg nem értettség borult, de talán egyetlen más esetben sem szerepel ilyen értelemben, a világ Megváltójaként. Jézus emberi szemszögből 4 White, E.G. Jézus élete, Golgota c.fej.

10 nézve valóban egész élete során magányos volt, követői részéről értetlenség, ellenségei részéről ádáz harag és gyűlölet vette körül. Nagyon ritka volt az a pillanat, amikor teremtményei erkölcsileg és értelmileg egyaránt felnőttek hozzá - de mégsem volt soha egyedül. Én és az Atya egyek vagyunk (Ján.17:22), e mondata egész földi működése során, minden pillanatban igaz volt. Az Istentől és emberektől való teljes elhagyatottságot, az igazi és gyötrelmes magányt azonban először itt ízlelte meg, amikor az Úr mindnyájunk vétkét Őreá vetette (Ésa.53:6.), és a bűntelent bűnné tette érettünk. (II.Kor.5:21.) Trakl nem is választhatott volna megfelelőbb, főnévként használt melléknevet a Megváltó megjelenítésére: a magányos. Kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. (Dán.9:26.) Bár a következő próféciarészlet már a kereszten láttatja Krisztust, a gyötrelmes magányt mégis világosan kiolvashatjuk belőle. E sorok azok érzelmeit és gondolatait tükrözik Jézussal kapcsolatban, akik eddig szerették és követték Őt, most pedig döbbenten állnak a kereszt alatt: Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem volt ábrázata kívánatos! Utált és emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegségek ismerője! Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt; és nem gondoltunk vele. És kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lett rajta vereség! (Ésa.53:2-3, 8.) Mindnyájan megbotránkoztak benne, szégyellték Őt megalázott, eltorzult és kiszolgáltatott állapotában és nem ismerték azokat a jövendöléseket, amelyeket értetlenségükkel éppen akkor és ott betöltöttek! Kétszer is szerepel az utált jelző, nyomatékos az elhagyott, valóban nem akartak még rágondolni sem! Szinte leszámoltak minden Krisztussal kapcsolatos elképzelésükkel és vágyukkal. A kereszt körül állók közül senki nem értette, hogy ennek így kellett történnie egyedül Sátán tudta, mi miért következett be! Miért éppen az arcát, a lépteit ismét pars pro toto alapú szinekdoché, ill. térbeli, vagy ok-okozati összefüggésen alapuló metonímia - emelte ki ebben a képben, melyek ráadásul elenyésznek? A válasz csodálatos és szörnyűséges egyben. Mert Jézus szépséges, isteni tökéletességet tükröző arca itt félelmetesen eltorzult: Én féreg vagyok és nem férfiú; embereknek csúfja és a nép utálata. (Zsolt. 22:7.) Eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt. (Ésa.52:14.) Erőt, nyugalmat sugárzó léptei itt megtántorodtak: Olyan tántorogva járt, mintha mindjárt elesne. Miután beléptek a kertbe, a tanítványok odatekintettek arra helyre, ahová Mesterük vissza szokott vonulni, és azt kívánták, bárcsak most is megnyugodhatna. Jézus minden lépést nagy erőfeszítéssel tett meg. Hangosan feljajdult, mintha szörnyű teher súlya alatt roskadozna. Kétszer is tanítványai támogatták meg, mert különben a földre zuhant volna. 5 Az arany, mint a léptek jelzője ismét az isteni tökéletesség és a szépség, a harmónia és a békesség szimbóluma az adott szituációban azonban inkább mindezek hiánya érzékelhető. A következő, az olvasót továbbvezető kulcsfontosságú sor a hatodik: Alázat vérzik ily halkan. Míg a Luciferhez c. versben szelíd bárány vérzett, itt az alázatosságot emelte ki Krisztus jellemvonásai közül: Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek! (Mt.11:29.) Alázat vérzik csodálatos igemetafora, amely a szenvedő Emberfia engedelmességét hangsúlyozza: Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied! (Lk.22:42.) Milyen nehéz lehetett Jézusnak e szavakat ott és akkor kiejteni, pedig egyébkor örömmel teljesítette Atyja akaratát! A mondat folytatása harmat, mely lassan hull friss tövisről: jelentéssűrítő szimbólumokkal teljes. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozott; és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, amelyek a földre hullanak. (Lk.22:44.) Kínszenvedésének csak a ciprusok és pálmafák voltak földi tanúi. Leveles ágaikról súlyos harmatcseppek hullottak összetört alakjára, mintha a természet is sírva fakadt volna azon a szomorú tényen, hogy Alkotójának egyedül kellett birkóznia a sötétség hatalmasságaival. 6 Nemcsak az éjszakában, a növényekről hulló harmatcseppekre utal, hanem Jézus véres verejtékére, illetve előrevetíti a 5 White, E.G.: Jézus élete, Gecsemáné c.fej. 6 White, E.G.: Jézus élete, Gecsemáné c.fej.

11 töviskoszorú nyomán kibuggyanó vércseppeket is: És tövisből font koronát tettek a fejére és nádszálat a jobb kezébe. (Mt.27:29.) A vérzik halkan, lassan hull kifejezések a szenvedések hosszú óráit érzékeltetik, illetve azt a méltóságot, amellyel Krisztus megaláztatását viselte. A szép alliteráció, amely a fordítót dicséri, a hosszú l és s a sírás, zokogás, és egyben a mély részvét hangzásbeli megszólaltatója. Miután a költemény központi magja érthetővé vált, visszatérhetünk az első sorok képeire: Zöld gallyak közt sötét lehelet. A húsvét előtti, hűvös tavaszi éjszaka érzékeltetése, de igen sajátos módon. A lehelet ugyanis nem lehet sötét, hiszen a fekete égbolt előtt, a hűs éjszakai levegőben gomolyog, ködszerű páraként. A sötét lehelet oxymoron, egymást kizáró elemeket köt össze: mindenesetre baljós, nyomasztó indítás. Mintha valaki már várakozna, figyelne, hogy előléphessen. Feloldva a képet, talán így hangzik: egy sötét alak lehelete. Kék virágocskák lebegik körül a magányos arcát, arany léptét: A virág a látomás újszerű, kiegészítő eleme. A kék és a zöld kedves színe Traklnak, a remény és a szépség szimbóluma; a virágocskák kicsinyítő képzős főnév pedig mintegy Krisztust hozza közelebb az ember szívéhez, aki mindig harmóniában élt az általa alkotott természettel. A szépség, a harmónia, reménység kifejeződése, ugyanúgy, ahogyan az arany, az isteni tökéletesség jelképe. A 2-4. sorok színnel-fénnyel telített szépségét beárnyékolja az első sor sötét lehelete. Ahogy már említettük, egy figyelő, rejtőzködő élőlény közelségére utal, és a baljós hatást csak fokozza az 5. sor, a központi helyet elfoglaló mondat: Részeg szárnyaival röppen fel az éjjel. Megszemélyesítés, illetve ismét egy szinekdoché: ugyanis nem a szárny részeg, hanem a szárnyak tulajdonosa; az éjjel pedig nem felröppen, hanem éppen ellenkezőleg, inkább leereszkedik, és súlyosan ránehezedik Krisztus lelkére. Ki rejtőzik az éjjel metafora mögött? Választ ad a Luciferhez c. vers hasonló jelentéstartalmú szimbólumvilága: Sötétség kíséri a Gonosz árnyát. A sötétség fejedelme rejtőzött az éjszakában, hogy a számára legalkalmasabb pillanatban megjelenjék, és gyötörni kezdje Krisztust; ez tehát a mennyben kezdődött viaskodás egyik újabb, döntő állomása volt: Most a kísértő egy végső, félelmetes küzdelemre vonult fel; erre készült Krisztus szolgálatának három éve alatt. Minden ennek a harcnak a kimenetelétől függött. Ha Sátán itt kudarcot szenved, akkor elveszíti minden reménységét az uralom megszerzésére. Ha azonban le tudná győzni Krisztust, akkor az egész Föld Sátán birodalmává lenne és az emberi nemzetség örökre hatalmába kerülne. Sátán azt sugallta az Úrnak, hogyha vállalja a kezességet a bűnös világért, akkor örökre elszakad Istentől; ezáltal azonosulna a Sátán királyságával, és soha többé nem lehetne közösségben Istennel. 7 Mit jelent a részeg szárnyak kifejezés? A jelző a bosszúvágytól, dühtől, gyűlölettől, hatalomvágytól részeg Kísértőt ábrázolja nagyon tömören. És mikor röppen fel? Mikor kénytelen egy rövid időre távozni Jézus közeléből? Amikor a Megváltó kimondta a végső igent, s ezzel fölvállalta az áldozatot. Ekkor egy másik angyal jelent meg néki az égből, erősítvén őt. (Jn.22:43.) A friss tövis már a szenvedéstörténet következő fázisának előhírnöke. A két utolsó sor a töviseken is túlmutatva a kereszthalál talán egyik legszebb, legtömörebb képi megfogalmazása a világirodalomban: Sugárzó karok irgalma megszakadó szívet ölel. Kifejezi a csaknem kifejezhetetlent: A kárhozat halálának borzalmát, a feltámadás valóságát és reménységét, a bűn iszonyatos súlyát és az örök élet újra megnyíló lehetőségét. Az emberek évszázadok óta feltekintenek a Golgotára: Néznek arra, akit általszegeztek! (Jn.19:34.) De vajon látják-e, értik-e benne a lényeget? Visszatérve az utolsó sorhoz: Krisztus szíve valóban megszakadt, nemcsak a fizikai kínok, a legszégyenletesebb testi szenvedés után és miatt, hanem elsősorban a lelkére nehezedő bűn súlya és az Atyától való végleges elszakadás gondolata miatt. Ki gondolt arra, hogy népem bűneiért lett rajta vereség?! (Ésa.53:8.). De kitárt, önként kitárt karjai örökké az Isten irgalmasságát hirdetik: Sugárzó karok irgalma Szerkezetét tekintve ismét Trakl költészetének jellegzetességeit hordozza: a 7 White, E.G.:i.m.

12 fénnyel egyébkor színekkel - átitatott birtokos szerkezet, amelyben konkrét és elvont főnév egyesül. Tartalmával pedig egészen egyszerűen Isten lényegét, a szelíd irgalmasságot ragadja meg: Amikor fölemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. (Ján.12:32.) Jézus egész életében irgalmasságot gyakorolt, hiszen így mutatta be küldetését: Mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. (Ésa.61:1.) Még a kereszten is az irgalmasság szavai hagyták el ajkát: Atyám, bocsásd meg nekik,m ert nem tudják, mit cselekszenek! (Lk.23:34.) Az irgalom kiteljesedése pedig áldozati halálában nyilvánult és pecsételtetett meg, amikor felkiáltott: Elvégeztetett! (Jn.19:30.) A kereszthalál mellett azonban e sorok magukban rejtik a feltámadás evangéliumát is: a sugárzó karok kifejezés a vértől, sebektől borított, halott testen túl már az Emberfiát is ábrázolja, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje és haja olyan, mint a hó, szemei olyanok, mint a tűzláng; És lábai hasonlók az izzó fényű érchez; szava pedig olyan, mint a sok vizeknek zúgása. Én vagyok az Első és Utolsó, És az Élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké. (Jel.1:13-18.) A kereszten megszakadó szív tehát a legmélyebb tragikum szimbóluma, amelyből azonban a legértékesebb reménység és a legnagyobb boldogság fakad, nemcsak a megváltott emberek, hanem az önmagát odaáldozó Isten számára is. Az előző két vers végletes-végzetes kiúttalanságával szemben ez a reményt hirdeti: Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. (Jel.21:7.) A címre visszatérve, több gondolatot is felidéz, miközben kapcsolatot keresünk a vers tartalmával, de mindez csupán szabad asszociáció, nem pedig kizárólagos megoldás: A fogoly feketerigó éneke Azért jöttem, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. (Ésa.61:1.) Tavasszal a feketerigó szólal meg először a madarak közül, már húsvét előtt. A fogolyként is éneklő rigó, a fogság és a dal ütköztetése visszautal a vers egyik alapgondolatára: Reményt nyújt a legnagyobb reménytelenségben. Utal arra a szomorú tényre is, hogy a bűn fertőzése nemcsak az emberiséget, hanem a természetet is megmérgezte: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától. (Róm.8:22,21.) Az utolsó két sor természetesen a rabságába belepusztult énekes madár halálára is utalhat. Végül pedig Oscar Wilde A boldog herceg (1888) c. példázatát idézi. A boldog hereceg életében önző és élvezethajhász életet élt, amikor azonban szobrot állítottak neki a város főterén, a talapzat magaslatáról szeme elé tárult az élet a maga fájdalmas, nyomorúságos mivoltában. A szenvedés, a nyomor, a betegség, amely miatt az emberek boldogtalanok voltak, fájdalommal töltötték el a lelkét. Ekkor egy Afrikába tartó, a talapzaton megpihenő kis fecske segítségével tékozolni kezdte kincseit, amelyekkel szobra ékesítve volt, hogy megmenthesse a szenvedőket: az ékköveket, az aranylemezkéket mind elvitette a fecskével a rászorulókhoz. Közben azonban beköszöntött a tél, a madár egyik reggelre megfagyott, a boldog herceg szobra pedig teljesen lecsupaszodott, s így a szobrot beolvasztották, a halott fecskét pedig a szemétdombra vetették. Milyen különös mondta a munkavezető az öntőműhelyben. Ez a meghasadt ólomszív nem olvadt meg a kemencében. Ki kell hajítanunk. És kihajította a szemétdombra, ahol már ott feküdt a halott fecske is. - Hozd el nekem a városból azt a két dolgot, ami a legértékesebb mondotta az Úr egyik angyalának; és az angyal elhozta az ólomszívet és a holt madarat. Jól választottál szólt az Isten -, mert ez a kismadár örökké énekelni fog az én paradicsomkertemben, és a boldog herceg az én aranyvárosomban dicsőít majd engemet.

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN Dániel könyve 8. fejezete Tények és képek a Biblia világából Birodalmak Dániel könyvében 2. fejezet 7. fejezet 8-9. fejezet 11. fejezet Babilónia / arany

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

70 év igehirdetéseiből

70 év igehirdetéseiből 70 év igehirdetéseiből Jubileumi év Kispest-Rózsatér 70 éves 1944-2014 SZABAD LEHETSZ Elhangzott a Kispest-Rózsatéri Gyülekezetben 1960 - Nagypéntek Igehirdető: Ablonczy Dániel Lk 23,33-49 / Ézs 53,2-7

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Háttérinformáció Dániel könyvéhez

Háttérinformáció Dániel könyvéhez Háttérinformáció Dániel könyvéhez Dr. Nagy Antal Mihály, Dr. Bartha Tibor professzor, Kustár Zoltán, Reisinger János és Szabó Attila írásai nyomán A könyv neve A könyv Dánielről kapta a nevét. A név jelentése:

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Elöljáróban. Mérlegelésre. 27. hitelv

Elöljáróban. Mérlegelésre. 27. hitelv hit27.qxd 2007.11.06. 23:28 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 27. hitelv A millennium és a bûn vége Ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halott nem

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben