A magányos ember természetrajza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magányos ember természetrajza"

Átírás

1 VILÁGOSSÁG 2004/7. Recenzió Danka István A magányos ember természetrajza Demeter Tamás (ed.): Essays on Wittgenstein and Austrian Philosophy in Honour of J. C. Nyíri. Amsterdam New York: Rodopi, A filozófiának magányos szerep jutott a magyar kulturális életben. Miközben számos területen ünneplünk hazánk hírnevének öregbítéséért tudósokat és művészeket, magyar származású filozófus alig-alig akad, akit nemzetközi sikerei okán általánosan elismernénk. E tényt nemigen magyarázhatjuk avval, hogy valóban nincs a magyar filozófiának nemzetközi visszhangja; sok honi filozófus bizonyosan ismertebb külföldön, mint idehaza. Talán inkább lehetne ezt arra fogni, hogy a (nemzetközi) filozófia hagyta magára a honi intellektuális hagyományt: nincs valódi magyar filozófia, és mi, magyarok mindig csak kullogunk a vezető különösen az angolszász, francia és német filozófiai tradíciók után. Aki élvonalbeli filozófiát művel, az nem valamiféle magyar szellemiséget képvisel; s aki a magyar gondolkodásmódot testesíti meg, nemzetközi mércével mérve legfeljebb ha kuriózum marad. Ám ha van is ebben némi igazság, a helyzet persze bonyolultabb. Mindenesetre ha sajátosan magyar filozófiáról beszélünk, leszögezhetjük Nyíri Kristóffal, hogy a magyar gondolkodásmódot mindig is a szociologizáló szemléletmód jellemezte Palágyi Menyhérttől Lukács Györgyig, Hauser Arnoldig, 2 s ez részben válasz is lehet arra, miért nem tett szert a magyar filozófia nemzetközi jelentőségre: mert ez a szociologizáló filozófiatörténet a filozófiai főáramok felől nézve outsider pozíció (NYÍRI 2002a). 3 Anélkül, hogy Nyíri Kristófot felmenteni próbálnám önként felvállalt-beismert outsider- 1 A kötetben szereplő tanulmányokra csak az oldalszám megadásával hivatkozom; a címeket az első utalásnál jelzem. Az EWAP rövidítés ahol szükséges a kötetre referál. A gyűjtemény megjelenésének apropója Nyíri Kristóf hatvanadik születésnapja; a válogatás vezérelve így a Nyíri Kristóf munkásságához való kapcsolódás. A fejezetek is az osztrák magyar filozófiatörténet, Wittgenstein filozófiája tágabb kontextusban, majd egy-egy angol, illetve német nyelvű fejezet szövegközeli Wittgenstein-értelmezésekkel, számos kommunikációfilozófiai vonatkozással eszerint tagolódnak. Magam azonban a tanulmánykötetet éppen azért, mert néhány, kissé kilógó tanulmányt leszámítva megvalósította azt a célját, hogy Nyíri metodológiáját alkalmazva körüljárja a Nyíri által kutatott területeket egyetlen, egységes monográfiaként kezelem, s így nem az egyes tanulmányokat elemzem, hanem a kötetben szereplő Schulte-tanulmány ( Readings of Natural History. In EWAP, ) terminusaiban fogalmazva azon strukturális relációk tisztázása (187) a célom, melyek révén ismertetőm az osztrák magyar filozófiatörténetnek azt a szeletét, amelyet Nyíri Kristóf filozófiája takar, úgy próbálja bemutatni, hogy felfedezi vagy feltalálja azon közbülső eseteket, amelyeknek a más esetekkel való belső egybevágósága és megegyezősége nem, vagy legalábbis nem teljesen teszteltetik történeti kutatással, hanem valamiféle esztétikus értékelés által (194). Az általam hangsúlyosabban tárgyalt tanulmányokra is annak függvényében térek ki, hogy mennyiben kötődnek Nyíri munkásságához így, ha fájó szívvel is, de háttérbe szorítom több kitűnő munka inherens tanulságait. 2 A nem szociologizáló szemléletű magyar filozófiákra vonatkozólag itt még utalásszerű megjegyzésekre sem vállalkozom. 3 S az outsider pozíció persze rögvest szembetalálja magát ha korlátozott értelemben is a gyökeresen idegen viselkedés megértésének problémájával, melyet kötetünkben Joachim Schulte elemez behatóan. 59

2 Danka István A magányos ember természetrajza sége alól melyet Lendvai L. Ferenc mint magányosságot hangsúlyoz a kötethez írt előszavának címében, ki kell emelnem, hogy Nyíri magányos szociologikus megközelítése aminek sajátosságait Demeter Tamás a kötetbéli bevezetőjében részletesen taglalja ezen hagyomány szerves folytatásának tekinthető; 4 Nyíri magányának oka tehát nem mindennemű hagyomány puszta felrúgása, hanem valamely meglévő, magányos hagyomány kreatív újraértelmezése. 5 A szociologizáló filozófiatörténet annyiban is feltétlenül outsider -nek fog minősülni az akadémikus filozófia képviselőinek szemében, hogy a szociotörténeti beágyazottság a filozófia állítólagos örök problémáit holmi múló divathóbortokká, vagy jobb esetben egykor fontos, ám mára idejétmúlt kérdésekké degradálja. S teszi ezt azért is a hagyományos filozófia legitimációjára nézve igen veszélyes módon, mert nem hajlik irracionalizmusra, s így nem söpörhető üres fecsegésként félre; épp ellenkezőleg: tudományos színben tűnik fel; nagy ívű de nem nagy elbeszéléseit többnyire érvekkel is alátámasztja, és szemben a hagyományos filozófia legtöbb ágával bátran mer empirikus bizonyítékokra is támaszkodni. 6 A szociohistorikusságra vetemedő filozófus így mintegy önkéntes száműzetést vállal; nem magára hagyják, csupán nem követik őt ki a diszciplínából. Ami Lendvai empatikus olvasatában magány, az egy hithű iskolafilozófus számára legalábbis különcség, ha nem galád árulás vagy vérlázító arrogancia. Egyrészt tehát a magány oka a kívülállóságban, valamiféle különcségben keresendő. Másrészt a szociologizáló filozófiatörténet megnevezésben a hangsúly nem pusztán a szociologizálón, de a filozófiatörténeten is van. A szociologizáló beállítottság feltételez ugyanis egy sajátos viszonyt a filozófiai problémákhoz: többnyire történeti tudattal párosul. Sőt, e tradíció a felületes vizsgálódó számára számos hasonlóságot mutathat valamely marxizmussal éppen társadalmi-történeti érzékenysége okán. Annál is inkább érdemes a különbségek kapcsán elolvasnunk Lee Congdon kötetbéli tanulmányát, 7 mely Hauser szociologizáló művészetfilozófiájának a fiatal, premarxista Lukács és persze Mannheim gondolkodásában leli fel gyökereit (51, 53). Marxista és honi szociohistorikus hagyomány ennek nyomán vélhetően inkább egymásra talált Lukács Györgyben, semmint hogy közös gyökerű lenne. Congdon szerint Hauser a marxizmust redukcionizmusa és teleologizmusa miatt bírálja (57), s persze azért sem vallja magát marxistának, mert ő nem politikai feladatokat vél látni maga előtt, hanem tudós szeretne lenni (51). De osztrák magyar és marxista szociohistorikusság különbségében a döntő szó legyen magáé Nyíri Kristófé: A tudás szociológiai elméletén valami mást értek, mint»tudásszociológia«vagy»wissenssoziologie«, amint rendesen értik. Az utóbbi, főként Marx, Simmel, Lukács, Mannheim és Scheler neveivel asszociálva, elsősorban»a tudás és más, a társadalomban vagy kultúrában lévő egzisztenciális tényezők közötti viszonyokra«vonatkozik. [ ] A megközelítés, amelyet én a tudás szociológiai elméletének hívok, ezzel szemben nem foglalkozik az eszmék motívuma Mindkét említett tanulmány olvasható a Világosság ezen számában (a szerk.). 5 Vö. Barry Smith és Wolfgang Grassl Musil nyomán tett utalásával, miszerint originalitás és individualitás között különbség van: a kreativitást nem a tradíció felrúgásának, hanem újraértelmezésének kell tekintenünk (lásd On Creativity and the Philosophy of the Supranational State ; 33. In EWAP, 25 39). 6 Erre a legaktuálisabb példa a Nyíri Kristóf vezette tudományfilozófiai kutatási program az MTA Filozófiai Kutatóintézetében. Erről ír Nyíri Kristóf A XXI. század tudományrendszere címmel a Világosság 2003/3 4 számában; az elképzelés elméleti hátterét főként a Szavak, képek, tudásegész (Világosság 2001/7 9) című tanulmány adja, de az alapvetés már legkésőbb a kilencvenes évek első felében körvonalazódik. 7 Arnold Hauser and the Retreat from Marxism. In EWAP,

3 VILÁGOSSÁG 2004/7. Recenzió ival vagy a mögöttük lévő érdekekkel; az [eszmék] társadalmi konstitúciójával foglalkozik, és elkötelezett azon alapvető hipotézis irányában, miszerint az egyén eszméinek nincs léte, vagy legalábbis koherenciája, ilyesfajta társadalmi konstitúció nélkül. (NYÍRI 1992a, ) 8 Mindenesetre, ha a filozófia kérdései társadalmilag konstituáltak, érthetők az egyes korok társadalmi problémáira való reflexióként. Így kézenfekvőnek tűnhet, hogy a filozófusok dolgát eszmetörténeti rekonstrukciókra redukáljuk. És ha valami miatt szenved a szociohistorikus filozófia, ha valami miatt nemigen lehet eredeti még akkor sem, ha a szociologizáló megközelítés minden más filozofálási attitűddel szemben egyedivé teszi, akkor éppen a történeti irányultsága miatt. Az eszmék szociotörténeti kontextusban való magyarázata ugyanis már feltételezi az eszmék meglétét; az eszmetörténész nyilván csakis kulloghat rendszeralkotó, provokatív vagy problémaorientált társai után ha tehát a magyar filozófia a nyugatit követő filozófia, az nem azért van, mert nincs sajátos magyar filozófiai hagyomány, hanem éppen azért, mert van és mert ilyen a természete. A szociotörténeti megközelítést azonban nem csupán az eszmélődéstől, de a puszta eszmetörténeti rekonstrukciótól is feltétlenül meg kell különböztetnünk. A történet ugyanis itt éppúgy kettős értelemben szerepel, amint Joachim Schulte elemzése alapján Wittgenstein Naturgeschichtéjének története 9 is: egyrészt jelenti a dolgok valós, megalapozott fejlődését, másrészt egy sztorit egy valós, valószínű vagy képzeletbeli fejlődésről ( ). A magyar filozófiai hagyomány történeti aspektusát ebben a kettős értelemben kell hangsúlyoznom: nem pusztán a valós tényekre alapoz, hanem bizonyos valószínű vagy képzeletbeli tényekre is; ahol nem állnak rendelkezésünkre valós tények, ott a hiányzó láncszemek pótlását is vállalja (187). 10 A wittgensteini Naturgeschichte mutat rá Schulte nem csupán a természet stúdiuma, azaz elemi biológia (184): tartalmazza a von Savigny által hangsúlyozott társas viselkedési formák[at], amelyekbe az olyan aktivitások, mint sétálás, evés, ivás és játszás, beágyazottak (185), sőt, von Savigny álláspontját radikalizálnunk kell. Wittgenstein és persze Schulte valami meglepőt akar mondani: hogy a parancsolás, kérdezés, elbeszélés és csevegés egyformán (ugyanolyan mértékben, ugyanolyan módon) a természetrajzunk része, mint a sétálás, evés, ivás és játszás (185). 11 Garver Wittgensteinje szerint a Naturgeschichte azon moore-i dolgok közé tartozik, amelyeket bizonyítás nélkül is elfogadunk. A természetrajz [ ] abban különbözik a természettudománytól, hogy sem elméletet, sem hipotézist nem foglal magában, és 8 Nyíri a tudásszociológia meghatározásakor Robert K. Mertont idézi. 9 A Naturgeschichte vagy az angol natural history tükörfordításban természettörténet lenne, azonban mint Demeter Tamás felhívta rá a figyelmemet magyarra gyakran a természetrajz fordulattal ültetik át. Magam e hagyományos megoldást választom, ám hangsúlyozva, hogy az eredeti kifejezés a történet és történelem szavakat konnotálja, és semmiképpen sem a rajzot ; nem szeretnék tehát abba a hibába esni, hogy a természetrajzot vizuális metaforaként értve Nyíri filozófiájának jelenlegi, képfilozófiai vonatkozásait túlhangsúlyozzam. 10 Schulte kiemeli, hogy amit Wittgenstein»kielégítőnek«talál Darwinban, azok nem az evolúciós hipotézisei, hanem azon kísérletei, hogy bizonyos tények szisztematikus, szinoptikus elrendezését adja (183), avagy noha Schulte nem vonatkoztatja közvetlenül Darwinra, de további erénye a strukturális relációk tisztázása [ ] jól megalapozott és jól ismert tények között (187), s különösen hogy áttekinthető rendet teremt a hiányzó»közbülső esetek«felfedezése és feltalálása által (192). 11 S ebből egyúttal kiviláglik, hogy nemcsak a történet, de a természet is kettős értelemben szerepel a Naturgeschichte kifejezésben: a biológiai-természetinél egy jóval tágabb emberi természet is körvonalazódik benne, mely a történeti-társadalmi-kulturális beágyazottságot is magában foglalja. 61

4 Danka István A magányos ember természetrajza anélkül fogadjuk el, hogy bizonyítanánk s így a maga módján túl van az igazoltságon vagy igazolatlanságon. (141.) A természetrajz ugyanis aktivitásaink legalapvetőbb részét képezi. Maga a természet rajza éppúgy aktivitás, mint természetünk megrajzolása-leírása; s éppen aktivitás jellege miatt lesz a (hipo)tézis-bizonyítás struktúrájú elméleti tudás által örökre megközelíthetetlen. 12 Wittgensteint persze gyakran éri az a vád, hogy szemben mondjuk Nietzschével vagy Heideggerrel kevéssé volt érzékeny a történetiség problematikájára. Ez vélhetően szorosan összefügg avval, hogy Wittgenstein visszautasítja a haladás eszméjét, 13 ám a progresszív történelemkép elvetéséért semminemű konstruktív elképzelést nem ad cserébe. 14 Wittgenstein Tractatusa valóban a nyelv és valóság kapcsolatának statikus struktúráját adja, 15 noha a hagyományos (kép-)szó-dolog reláció helyett (mozgókép-)kijelentés-tény viszonyrendszerben fogalmazza meg azt. Később Wittgenstein érdeklődésének még inkább a gyakorlat és aktivitás áll a középpontjában; ez a gyakorlat és aktivitás azonban paradox módon kimerevített, itt és most adott, kvázi mozdulatlan. 16 S ez éppen avval magyarázható, hogy Wittgensteint nem annyira a játékok genezise érdekli, hanem a már működő gyakorlata. Nyíri Kristóf története tehát beginning at the beginning a szociohistorikus hagyománnyal kezdődik, 17 s innen egyenes út vezet a hagyomány fogalmához. Ahhoz a Az elméleti tudásnak javarészt az írásbeliségnek köszönhető túlhangsúlyozásából fakad egyébiránt az a téves nézet, miszerint tudásunk alany-tárgy relációban értett leképezés; a tudás elsősorban és alapvetően passzív-kontemplatív, statikus (vagy diszpozicionális), individuális és absztrakt. A rivális, gyakorlatra alapozó tudásfogalom szerint tudásunk praxisba ágyazott: aktív-applikatív, processzuális, közösségi-kommunikatív és konkrét. Nyíri Kristóf akárcsak Wittgenstein vélhetően valamennyi ponton a gyakorlati tudás alapvető(bb)sége mellett foglal állást. 13 Newton Garver ( Beginning at the Beginning. In EWAP, ) éppen a progresszió eszméjének elvetését emeli ki, mint egy mélyebb konzervativizmus fő ismérvét Wittgenstein (és T. S. Eliot) gondolkodásában (152). 14 Wittgenstein számára a temporalitás kérdése javarészt az időészlelésnek (illetve az időterminusok elsajátításának és használatának) kérdéseire redukálódik. A történeti idő kategóriája amennyire látom nem jelenik meg nála; sokkal inkább az ágostoni kanti szubjektív időfelfogások tradícióját viszi tovább igaz, főként kritikai vonatkozásban. A kötetben Wilhelm Lütterfelds Erinnerung Kein Sehen in die Vergangenheit? címmel igen behatóan elemzi emlékezet és időészlelés/időszemlélet viszonyát a Philosophische Bemerkungenben ( ), noha persze Wittgensteinnek az emlékezetre vonatkozó nézetei kapcsán tanulságos lehetne a kérdést Nyíri munkáihoz kapcsolandó a Taschennotizbuch egy megjegyzésének vizsgálata, miszerint Az emlékezet kép és szavak. (Lásd Wittgenstein s Nachlass.) 15 Leszámítva persze a legfontosabb részt, a lezárást. Nem véletlenül hangsúlyozza Rudolf Lüthe a művészetre háruló, korábban az ismeretfilozófiára bízott feladatokat The Function of Art in an Age of Philosophical Silence című munkájában (EWAP, ). Ez az értelmezés csupán egyike azoknak, amelyek a Tractatust a vége felől olvasva esztétikai, etikai, vallási vagy misztikus műként kezelik azt. 16 Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne e gyakorlatnak valamiféle belső dinamikája. Klaus Puhl ( Rule-Following: Difference and Repetition. In EWAP, ) freudiánus alapokon értelmezi a szabálykövetést, aminek nyomán a szabálykövetés gyakorlatát retroaktíve szabálykonstituálónak kell tekintenünk, melynek során a szabályok is folytonosan reprodukálódnak ( ). Puhl tanulmányát ok-okozat időbeli prioritásának kérdésében nyilván hasznos lehet Lütterfelds fenti munkájával együtt olvasnunk, s amúgy is fontos adalékokkal szolgálhat a grammatikai szabályok egyfajta rugalmas, dinamikus-generatív felfogásához, amely a jelentésrealizmus körüli Wittgenstein-problémák terén is számos újdonságot hozhat, noha minden kérdést persze nem válaszol meg. Bizonyosan nehéz lesz például tisztázni, miért lenne igaz, hogy [a] szabály elveszíti érvényességét, ha általában az emberek [az előírttól] különbözően kezdenek válaszolni (164), s ettől miért változtatja meg a szabály a tartalmát (165). Ha egy sakkversenyen a versenyzők sorra sakkban hagyják a királyukat, és a ellenfelük rendre leüti azt, ezzel még nem változnak meg a sakk szabályai, és érvényüket sem veszítik, csupán arról van szó, hogy a versenyzők egy másik játékot történetesen francia sakkot játszanak. 17 Nem itt kezdődik persze Nyíri Kristóf pályafutása: matematikus-filozófus képzésben részesült annak idején; első publikációi nyelvfilozófiai és logikai témájúak voltak; de mint Garver nyomán fentebb hangsúlyozom a Naturgeschichte nem a bizonyításokkal és teóriákkal kezdődik, s Nyíri Kristófé bizonyosan nem ezt bizonyítja magánya.

5 VILÁGOSSÁG 2004/7. Recenzió fogalomhoz tehát, amelynek alapján a történelmet itt és most adottként kell kezelnünk; a dolgoknak nem a genezise, hanem a működő gyakorlata fontos olyannyira, hogy a genezis rekonstrukciójára, azaz a hagyomány racionalizálására való törekvések demisztifikálják, sőt, funkciótlanná teszik magát a hagyományt. A hagyomány így a progresszió eszméjével szembeszegezendő a konzerválás eszméjére: a bensőleg dinamikus, folyton mozgásban lévő praxist mintegy körülölelő, stabilizáló elvre szorul. Nem véletlen, hogy a konzervatív ideológia tekinthető úgy, mint a [francia] Forradalom ideológiájának pontról pontra való visszautasítása (112) 18, nem csupán a forradalom eszmeiségére, de a forradalom eszmeiségére is válaszol: az elvont eszmék helyett a mindennapi realitásra igyekszik fókuszálni. A konzervatív értékek már ha ragaszkodunk Bloor ezen elvont formulázásához az alábbi dualizmusok alapján körvonalazhatók: a Konkrét elsőbbséget élvez az Absztrakthoz, a Történelem az Észhez, a Gyakorlat az Elmélethez, a Normák vagy Szokások a Szabályokhoz és az Élet a Gondolathoz képest (113). A konzervativizmus ellensége az elméleti tudásra alapozott racionalitás- és haladásfogalomnak, s így ellensége az elméleti tudás -fogalomra épülő újkori ismeretfilozófiai projektnek is. 19 Wittgenstein konzervativizmusa amely tézis Nyíri Kristóf fiatalkori munkásságának egyik középponti tétele 20 persze jócskán magyarázatra szorul. 21 Garver rámutat, hogy Wittgenstein a tudás és bizonyosság között közvetítést kereső episztemológiát Garver ryle-i fordulatával kategóriahibán alapulónak véli; a tudás-terminusok nem vonatkozhatnak olyasmire, amellyel szemben a bizonyosság kérdése felmerülhet egyáltalán. Wittgenstein nem állítja szembe a meggyőződést (hitet) a tudással. A szembenállás ehelyett tudás és bizonyosság között van, amelyek különböző kategóriákhoz tartoznak. ( ) 22 A bizonyosság forrása egy konzervatív számára nem az igazolás, hanem a működő gyakorlat, a hagyomány. A wittgensteini episztemológiának és nyelvfilozófiának érdekes tükörképét adja Bloor tanulmánya Edmund Burke konzervatív társadalomfilozófiájában. A megvont párhuzamok tanulsága az, hogy az analízisnek és reflexiónak az absztrakt helyett a konkrét felé kell fordulnia (116). A puszta hasonlóságokon túl azonban Bloor arra is rámutat, mennyiben befolyásolhatja Burke hozzáolvasása Wittgenstein kései filozófiája minden bizonnyal legvitatottabb passzusainak, a privátnyelvre és szabálykövetésre vonatkozóknak az értelmezését. Miután a privátnyelv-argumentum célpontjaként a tudatosság belső színházában levő puszta introspektív kontempláció nyelvét azonosítja be 18 David Bloor: Ludwig Wittgenstein and Edmund Burke. In EWAP, Bloor Mannheimre hivatkozva állítja ezt. 19 Thomas Uebel tanulmánya ( Naturalism and Scepticism. In EWAP, 63 86) nagyszerű ellenpéldája e megközelítésnek. Uebel Neurath és Quine szemére veti, hogy nem megválaszolni akarják a szkeptikus kihívást, hanem elkerülni, s ennyiben az olyan puha naturalistákhoz hasonlatosak, mint Hume vagy Wittgenstein: Wittgenstein Tractatusbeli megjegyzéseihez hasonlóan a szkepticizmus tárgyalása Neurathnál rejtélyesen rövid (67), s e rejtélyt az a hipotézis oldhatja, hogy Neurath nem keresett választ a szkeptikus kihívásra, inkább mint terméketlent és tudománytalant mellőzte azt (68). Számomra már csak az a rejtély marad megoldatlan, milyen relevanciája van Neurath és az egyébként is az írott kultúra generálta, elméleti tudásfogalmon élősködő szkepticizmus viszonyának Nyíri filozófiája szempontjából. 20 Már 1975-ben utalásokat tesz Wittgenstein konzervatív beállítottságára, noha ekkor még a tradicionalista terminust preferálja ami alatt azonban éppúgy a progresszió eszméjéből való kiábrándulást érti (NYÍRI 1975); néhány évvel később már terminológiailag is a konzervativizmus kerül a középpontba (NYÍRI 1978). 21 Vö. Bloor megjegyzésével, miszerint a filozófusokból a fogalmat valamelyest ismerőkből is ellenérzéseket vált ki, ha Wittgensteinnel együtt hallják emlegetni (129). 22 Garver elemzése egyébiránt A bizonyosságról írott wittgensteini megjegyzésekre vonatkozik. 63

6 Danka István A magányos ember természetrajza (117), a helyes-nem helyes alkalmazás kritériumai után kutatva arra jut, hogy a helyes és helytelen Burke fordulatával»csak társadalmi eszközök által kovácsolt«, ahol»az elmének elmével kell konspirálnia«(118) 23 azaz mind Wittgenstein, mind Burke a helyes-helytelen megítélésében antiindividualista nézőpontra jut. Ez az antiindividualizmus vagy interszubjektivizmus amely tehát az általános érvényűség mércéjét a társadalomba ágyazva véli megtalálni a normativitást a helyesség standardjainak megfeleltetve a konvencióban oldja (118): helyes és helytelen, igazságos és igazságtalan különbségének megvonásához a civilizáció és a konvenciók lesznek a szükségszerű előfeltételek (119). Az értékeket, szokásokat, hagyományokat írja immáron Nyíri Kristóf nem lehet és nem is kell magyarázni. Minden magyarázat mint olyan az ész ítélete de az ész maga, a végső elemzésben, a hagyományon alapul [ ] Amit el kell fogadni, ami adott azok nem magyarázatok, hanem életformák. (NYÍRI 1975.) 24 Bloor párhuzamai Burke és Wittgenstein között többnyire helytállónak tűnnek, ám mint minden párhuzam ez sem feszíthető a végtelenségig. A hasonlóságok néha túl általánosak vagy nem kellően megalapozottak így az általános érvényre adott interszubjektív kritérium esetében, amely Wittgensteinnél jól kifejtett, de Burke-nél csupán egy-két félmondatos szófordulatra alapozódik ( ). Wittgenstein konzervativizmusa úgy vélem egyszerre szűkebben és tágabban értendő, mint Burke-é. Wittgenstein nem csupán az egyén cselekedetének morális maximáit köti interszubjektív kritériumokhoz; az emberi létet mint olyant csakis társadalmiként tartja elképzelhetőnek: társadalmi háttér nélkül nem csupán morális, de episztemikus ítéletekre sem lennénk képesek. 25 Nem pusztán helyeset és helytelent lennénk képtelenek megkülönböztetni egymástól; a világról alkotott ismereteink is alapvetően konvenciókra hagyatkoznak, és ezen konvenciók hiánya a szó legköznapibb értelmében az életünkbe kerülne. Más szempontból viszont Wittgenstein specifikusabban konzervatív Burke-nél. Bloor kissé talán túlhangsúlyozza az antiindividualista tendenciákat, mint a két szerző közötti rokon vonások alapját, holott ez Burke esetében lévén szó nála társadalomfilozófiáról, és nem személyiségetikáról nem tekinthető specifikusnak: egy társadalomfilozófiai kontextus nyilván jobban ösztönzi kreálóját arra, hogy a társadalomból, és ne az egyénből induljon ki. 26 Wittgenstein esetében az antiindividualizmus mivel ismeret- és nyelvfilozófiai kérdésekre vonatkoztatja azokat persze már sokkal érdekesebb szempont, és Burke tárgyalása sok helyen valóban támogatja az olvasatot: azok Az idézet Burke Reflections on the French Revolution című művéből való. Noha Kontler László Burke-öt is outsidernek tekinti (lásd bevezető tanulmányának A whig arisztokrácia outsider apologétája című szakaszát, BURKE 1991), Burke kívülállósága nyilván ellentétes előjelű, mint Nyírié vagy Wittgensteiné: az előbbi egy számára idegen társadalmi réteg érdekeit képviseli, azaz szakít a számára otthonos tradícióval, míg az utóbbiak egy számukra nem otthonos (absztrakt filozófiai) tradíció feladásával visszatérnek Naturgeschichtéjük gyökereihez, egy eredendően tradícióorientált tradícióhoz. 24 Barry Smith és Wolfgang Grassl hivatkozott tanulmánya szerint egyébként azért nem lehet senki sem próféta a saját hazájában, mert mindaz, amit mondani tudunk köszönhetően eszméink mély társadalmi beágyazottságának a környezetünkben puszta közhelyként hat (EWAP, 36). 25 Persze Bloor is utal rá, hogy Wittgenstein az episztemológiára alkalmazza azon elveket, amelyeket Burke a társadalomfilozófiára; azonban a wittgensteini kontextus mintha egyszerre érintené az episztemológiát és társadalomfilozófiát, míg Burke-é az ismeret filozófiájáig nem merészkedne el. 26 Bár kétségtelen, hogy számos olyan társadalomfilozófiai elképzelés született, amely individuumcentrikus, s ezek jellemzően nem konzervatív társadalomfilozófiák, ám az antiindividualizmus sem konzervatív specifikum gondoljunk a (mind nacionalista, mind internacionalista) szocialista ideológiákra. Ellenben a liberalizmus és szocializmus progresszivizmusával és univerzalizmusával szemben hangsúlyozhatnánk a konzervatívok tradicionalizmusát és partikularizmusát; előbbit a fentebb citált Garver, míg az utóbbit éppen Bloor nyomán.

7 VILÁGOSSÁG 2004/7. Recenzió számára legalábbis, akik kételkednek abban, hogy Wittgenstein olvasható konzervatív gondolkodóként, számos érvvel szolgálhat. Maga Bloor is kiemel azonban egy szempontot, amelynek alapján Wittgenstein radikálisabb konzervatív álláspontot képvisel, mint Burke ez pedig a matematika státuszának kérdése. Amíg Burke ténylegesen átengedi az aritmetika és geometria területét a racionalistáknak, Wittgenstein visszakövetelni próbálja azt a konzervativizmusnak (121). Az absztrakt matematikai szabályok paradigmatikus eseteknek látszanak a racionalista számára (121), hiszen ezek alkalmazása során nagyon úgy tűnik, hogy mindvégig eszünk vezet bennünket. Wittgenstein azonban a Burke által más vonatkozásban használt előítélet kategóriájához hasonlatosan azt állítja, hogy a szabálykövetés nem interpretatív; a szabályokat mindig vakon követjük ( ). A matematikai szabály követésének wittgensteini leírására Hintikka a szociotörténeti megközelítést már-már ad hominem érvként alkalmazza, amikor kapcsolatot láttat Wittgenstein diszlexiája és matematikafilozófiája között. 27 Wittgenstein gondolkodásában az egyik legproblematikusabbnak tartott szegmens a matematikafilozófia; még azok a szerzők is, akik wittgensteiniánusnak tekinthetők például nyelvfilozófiai vonatkozásban, csak ritkán hajlanak arra, hogy matematikafilozófiáját elfogadják. Itt nem áll módomban, hogy kielégítően érveljek mellette, de úgy vélem, függetlenül attól, hogy Wittgenstein matematikáról alkotott képe helytálló-e avagy sem, túl szoros a kapcsolat matematika- és nyelvfilozófiája között ahhoz, hogy az egyik elfogadása vagy elutasítása ne vonná maga után a másik hasonló kezelését s éppen a szabálykövetés terén vonható párhuzamok miatt. Egyrészt emiatt lehet tehát különösen fontos Hintikka elemzése; másfelől Wittgenstein diszlexiája amely fogyatékosság nem más, mint elsősorban nehézség az olvasásban, általánosabban, a szavak mentális feldolgozásában (90) Nyíri Kristóf Wittgenstein-képe szempontjából is kulcsfontosságú; Nyíri ugyanis Wittgensteint a szóbeliség és írásbeliség között lévő kommunikációtechnológiai feszültség egyik többé-kevésbé öntudatlan prófétájának tartja; 28 s ha Wittgensteinnek valóban problémái voltak az olvasással, ez nyilván közrejátszhatott abban, hogy a szóbeliség (és a képiség) felé forduljon. Nyíri a nyolcvanas évek végére, mire a hagyomány filozófiájáról vallott nézetei igazán beértek, kezdett egyre inkább szembesülni annak korlátaival. A tudást bármennyire is társadalmi konstrukcióként kezeljük, saját magányának teoretikus feldolgozása mintegy retroaktívan okozta az individuum szerepének fokozódó vizsgálatát. Mindez összekapcsolódott az írásbeliségnek a tudásszerzésre gyakorolt hatásával; amíg a szóbeli kultúrákban a tudásátadás közösségi aktus, s így középponti mozzanata a hagyomány(ozódás), a szabályok vak követése, addig az írásbeliség s főleg a nyomtatás korában a tudás átadása (vagy inkább: átvétele) a kolostor/könyvtár falai közötti magányos olvasás révén történik. Nyíri szoros kapcsolatot lát az írásbeliség elterjedése és egyfelől az absztrakt gondolkodás, másfelől az individualitás létrejötte vagy legalábbis kiteljesedése között. Az írás teszi lehetővé a szöveggel és a hordozott információval való szembesülést, s így a dekontextualizált fogalmak absztrakt jelentésén való elmélkedést; egyúttal a szembeszegülést, azaz a kritikai attitűdöt, kulcsot az individuum saját gondolatvilágának kialakulásához. Az olvasó ember azonban szem- 27 Jaakko Hintikka: Wittgenstein s Demon and His Theory of Mathematics. In EWAP, Hozzáfűzöm, magam nem vélem úgy, hogy az ad hominem érvelés mindenkoron illegitim lenne. 28 Ehhez lásd különösen NYÍRI 1992b; 1995;

8 Danka István A magányos ember természetrajza ben a fonóban együtt dalolókkal magányos; s minél többet olvas, annál kritikusabb: annál kevésbé lesz képes valamely élő tradícióba betagozódni. Wittgenstein bizonyosan nem érezte jól magát a lineáris-írott szöveg közegében nem véletlen, hogy nem-lineáris, fastruktúrájú ifjúkori művét leszámítva számos megkezdett könyve egyikét sem fejezte be, s Hintikka itt és másutt meggyőzően érvel amellett, hogy ez diszlexiájának köszönhető. Akárhogy is: Wittgenstein fogyatékossága sok szempontból igen jövedelmezővé vált; mintegy érzékenyebbé tette őt az írottnyomtatott gondolatok idegenszerű-tárgyiasult, kimerevített-élettelen mivoltának felismerésére. 29 S még ha maga mindezt nem is fogalmazta meg ilyen nyilvánvalóan, a holt szövegekkel való küzdelem jegyzeteinek folytonos átrendezése, átírása bizonyára ösztönözte arra, hogy a tudást annak gyakorlati-konstruktív, és ne elméleti-szemlélődő vetülete felől közelítse meg. Hintikka azonban továbbmegy, és nem pusztán annyit mond: a diszlexia tette lehetetlenné Wittgenstein számára a könyvíráshoz elengedhetetlen rendszerszerű gondolkodást, vagy hogy az abból származó fogyatékosságai terelgették az elméletitől a gyakorlati tudás felé; azt állítja, a diszlexia az absztrakt gondolkodás majd valamenynyi területén: a logikus gondolkodásban (95), a verbális érvelésben (100), a memorizálásban (98), a matematika konceptuális, bizonyításformát öltő részeinek megértése tekintetében (101), sőt, az események sorozatát kísérő szabályszerűségek felismerésében is (97) komoly hiányokat okozott az osztrák filozófusnak. Ha tehát Hintikkának igaza van, Wittgenstein matematikafilozófiájának keserű utóíze annak folyománya, hogy Wittgenstein egyszerűen képtelen volt megérteni, miről szólnak a matematikai bizonyítások. Sőt, a szabálykövetéssel kapcsolatos meglátások is annak köszönhetők, hogy Wittgenstein fogyatékosságánál fogva az átlagosnál kevésbé volt képes felismerni az események közötti szabályszerűségeket. Hintikka szerint ugyanis nem valamennyi ember, hanem a diszlexiás követi vakon a szabályt (97). A diszlexiás a szövegkövetés helyett gyakran találgat (97), 30 az algebrai egyenletek megoldásakor geometriai analógiát hív segítségül ( ), és a matematikai bizonyítások szerkezetét nem megértés, hanem mechanikus sulykolás útján sajátítja el (102). Ez volt állítja Hintikka annak az oka, hogy kései filozófiájában Wittgenstein számára a matematika pusztán egy csomó kalkulus volt (102). Noha Hintikka elemzései igen meggyőzően hatnak, kénytelen vagyok hangot adni bizonyos kételyeimnek. Nem áll módomban, hogy itt részletesen taglaljam s másutt majd amúgy is megteszem, de Wittgenstein kései matematikafilozófiájáról az utóbb citált kijelentés nemigen mondható el; Hintikka s ez sajnos a szociohistorikus értelme Egyébiránt Wittgenstein filozófiai gondolatainak kifejtésére előszeretettel alkalmazta az élőszót mímelő dialógusformát; nem csupán mint Peter Keicher hangsúlyozza (305) tervezett műveihez írott előszavaiban, de mint Nyírinek az előző jegyzetben utalt írásaiból tudjuk úgy a saját használatra, mint az esetleges későbbi kiadásra szánt feljegyzéseiben is. Keicher egyébként filologikus tanulmányában ( Ich wollte, alle diese Bemerkungen wären besser als sie sind Vorworte und Vortwortentwürfe in Wittgensteins Nachlass. In EWAP, ) hangsúlyozza (276) és szemlélteti, hogy az elektronikus kiadással nem csupán elérhetőbbé, de könnyebben és alaposabban feldolgozhatóvá is váltak Wittgenstein írásai. Ennek jelentőségét úgy a Wittgenstein-filológia, mint a kommunikációtechnológiai változások tekintetében Nyíri nem győzi hangsúlyozni: Wittgenstein kéziratos hagyatékának immár teljességében hozzáférhető volta a kutatás számára új helyzetet teremt. Ebben a helyzetben igazolódni látszik az évtizedek óta élő gyanú, miszerint a wittgensteini filozófia rekonstruálása pusztán a nyomtatott kiadások alapján csak hozzávetőleg lehetséges. (NYÍRI 2002b, 5.) 30 Megjegyzem, e találgatás szintén jövedelmező Wittgenstein esetében; ha az olvasás nem fejleszthette ki kellőképp kritikai attitűdjét, annál inkább megtette azt a gondolatmenetek folytonos újragondolása.

válik. Stéphane Audoin-Rouzeau, Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború SZEMLE

válik. Stéphane Audoin-Rouzeau, Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború SZEMLE SZEMLE Stéphane Audoin- Rouzeau Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború Ford., elôszó: Fisli Éva. L Harmattan Atelier, Budapest, 2006. 217 old., 2300 Ft (Atelier füzetek) Az első világháború történetírása

Részletesebben

KÉPEK MINT ESZKÖZÖK WITTGENSTEIN FILOZÓFIÁJÁBAN

KÉPEK MINT ESZKÖZÖK WITTGENSTEIN FILOZÓFIÁJÁBAN Vilag0201.qxd 2002.01.29. 18:32 Page 5 Nyíri Kristóf KÉPEK MINT ESZKÖZÖK WITTGENSTEIN FILOZÓFIÁJÁBAN A filozófia harc az ellen, hogy a nyelv eszközei értelmünket megbabonázzák., Filozófiai vizsgálódások

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

Ész, trónfosztás, demokrácia

Ész, trónfosztás, demokrácia Ész, trónfosztás, demokrácia Lukács György újraértelmezése Reinterpreting of Georg Lukács A sorozat szerkesztõi Editors Boros János (Pécs) Heller Ágnes (New York, Budapest) Vajda Mihály (Budapest, Debrecen)

Részletesebben

KOSZONTJUK. szeretettel az Olvasót. Ön egy új folyóiratot tart kezében. A cím - szándékaink szerint eltérő aszszociációkra

KOSZONTJUK. szeretettel az Olvasót. Ön egy új folyóiratot tart kezében. A cím - szándékaink szerint eltérő aszszociációkra B A R Társadalomtudományi és művészeti folyóirat Megjelenik évente négyszer 1996/1-2. szám Szerkesztik: FŰZFA BALÁZS főszerkesztő BARTÁK BALÁZS CZETTER IBOLYA KASSA! FERENC KATONA ATTILA SÜMEGI ISTVÁN

Részletesebben

A tudomány, a tudás és az egyetem

A tudomány, a tudás és az egyetem A tudomány, a tudás és az egyetem Filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok Boros János Is ko la kul tú ra-köny vek 37. A tudomány, a tudás és az egyetem Filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok

Részletesebben

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából.

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. Időpontja: 2012. május 3 4. Helyszíne: ELTE BTK I épület, Bence György terem Web: http://phil.elte.hu/nietzsche

Részletesebben

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban --

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- BEVEZETÉS... 3 I. TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG: EGYENLŐSÉG ÉS INDIVIDUALIZMUS... 8 I.1. AZ IGAZSÁGOSSÁG SZEREPE HAYEK ÉS RAWLS GONDOLKODÁSÁBAN...

Részletesebben

moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban

moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban ambrus GerGely moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban I. bevezetés Köztudott, hogy Moore Principia Ethicája az analitikus filozófia egyik alapító irata. Az is köztudomású, hogy az analitikus

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM XIII. ÉVFOLYAM / 2004. 1 2. SZÁM A szerkesztõség címe: 1014

Részletesebben

Túl az iskolafilozófiákon

Túl az iskolafilozófiákon 01Nyiri(3).qxd 2005.06.09. 10:32 Page 7 Túl az iskolafilozófiákon Nyíri Kristóf Karl Popper szerint a filozófiák s kivált a filozófiai iskolák azáltal hajlamosak az elfajzásra, a filozófiák azáltal korcsosulnak

Részletesebben

Szavak és képek. Nyíri Kristóf. Hölgyeim és Uraim! Leibniz-professzúra székfoglaló

Szavak és képek. Nyíri Kristóf. Hölgyeim és Uraim! Leibniz-professzúra székfoglaló VILÁGOSSÁG 2007/9. Leibniz-professzúra székfoglaló Nyíri Kristóf Szavak és képek Hölgyeim és Uraim! Nemcsak nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hanem különleges elégtétel is, hogy a Lipcsei Egyetem

Részletesebben

Egy iskola vezetése komplex feladat és teljes embert igénylő komoly kihívás. Az

Egy iskola vezetése komplex feladat és teljes embert igénylő komoly kihívás. Az Iskolakultúra 2000/9 Iván Zsuzsanna A kommunikáció szerepe az iskola irányításában A vezetői munka 63 75 százalékban kommunikáció. Ez a többékevésbé pontosnak tekinthető, amerikai szakemberek empirikus

Részletesebben

Az iskolapszichológia sui generis

Az iskolapszichológia sui generis szemle Szemle Iskolapszichológiai munka a Remetekertvárosi Általános Iskolában Ez az írás nem pusztán azt célozza, hogy számot adjon egy adott időszakban végzett iskolapszichológiai munkáról, hanem azt

Részletesebben

A Monarchia szellemi életéről

A Monarchia szellemi életéről Nyíri Kristóf A Monarchia szellemi életéről Filozófiatörténeti tanulmányok Lektorálta Hanák Péter és Lukács József Nyíri Kristóf, 1980 Gondolat - Budapest 1980 TARTALOM ELŐSZÓ AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Egy szociológiai autonómiaelmélet vázlata

Egy szociológiai autonómiaelmélet vázlata Sik Domonkos: Egy szociológiai autonómiaelmélet vázlata 23 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 21(3): 23 60. Egy szociológiai autonómiaelmélet vázlata a kritikai elmélet alternatív normatív bázisa Sik Domonkos sikdom@gmail.com

Részletesebben

Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak *

Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak * Lengyel Zsuzsanna Mariann Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak * [A]z [ ] állítások valamiféle dialektikai küzdőteret tárnak elénk, ahol mindig az a fél kerekedik felül, amelyik engedélyt kap

Részletesebben

Boros János. Filozófia!

Boros János. Filozófia! Boros János Filozófia! ISBN 978-963-693-177-3 ISSN 1586-202X 2009 Boros János 2009 Iskolakultúra Felelõs vezetõ: Bácskai István Olvasószerkesztõ: Rátkay Ildikó Nyomdai elõkészítés: VEGA 2000 Bt. www.iskolakultura.hu

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei TARTALOM Előszó Előszó a harmadik kiadáshoz A második kiadás elé Az első kiadás előszava I. Problématörténeti áttekintés 1. A közvetlen emberi

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

Egyed Péter. A polimorf és politróp jelentés. A kommunikáció a jelentés evolúcióját írja le. (Dean C. Barnlund, 1970)

Egyed Péter. A polimorf és politróp jelentés. A kommunikáció a jelentés evolúcióját írja le. (Dean C. Barnlund, 1970) Egyed Péter A polimorf és politróp jelentés A kommunikáció a jelentés evolúcióját írja le. (Dean C. Barnlund, 1970) Főleg aki az oktatásban dolgozik, tudja, hogy amikor a jelentés kérdéseivel foglalkozunk

Részletesebben

Csizmadia Ervin. (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI)

Csizmadia Ervin. (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI) A POLITIKAI ELEMZÉS MIBENLÉTE Csizmadia Ervin (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI) összefoglaló A szerzõ a dolgozatban igyekszik megragadni a politikai elemzés mûfajelméleti sajátosságait. Pusztán ezzel a

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. A keret mítosza. Thesszé a szubverzív tudásról. DLA értekezés. KissPál Szabolcs Budapest, 2007

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. A keret mítosza. Thesszé a szubverzív tudásról. DLA értekezés. KissPál Szabolcs Budapest, 2007 Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola A keret mítosza Thesszé a szubverzív tudásról DLA értekezés KissPál Szabolcs Budapest, 2007 Témavezető: Peternák Miklós CSc tanszékvezető egyetemi tanár, Intermédia

Részletesebben

A kifejezés. Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban

A kifejezés. Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban A kifejezés Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban Írta: Rónai András okleveles filozófia- és magyartanár Készült a Debreceni Egyetem Humán Tudományok

Részletesebben

Közpolitikai diskurzuselemzés

Közpolitikai diskurzuselemzés Working Papers in Political Science 2012/7 Szabó Márton Közpolitikai diskurzuselemzés MTA TK Politikatudományi Intézet Institute for Political Science, MTA Centre for Social Sciences Szabó Márton KÖZPOLITIKAI

Részletesebben

Xeravits Géza Tamási Balázs Szabó Xavér (szerk.): Angyalok az ókortól Szent Tamásig

Xeravits Géza Tamási Balázs Szabó Xavér (szerk.): Angyalok az ókortól Szent Tamásig szemle 159 Xeravits Géza Tamási Balázs Szabó Xavér (szerk.): Angyalok az ókortól Szent Tamásig Sapientia Főiskola L Harmattan, Bp., 2011. 371 old., 3500 Ft (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Részletesebben

Az értelemig és tovább

Az értelemig és tovább Az értelemig és tovább Tanulmányok a vallásfilozófia köréből Szerkesztette Mezei Balázs Piliscsaba, 2005 Fides et ratio A vallásbölcselet kiskönyvtára Szerkeszti Mezei Balázs és Paul Richard Blum K ü l

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei 1 Dr. Buda Béla Elsõ kiadás: 1974 Második kiadás: 1979 Harmadik, bõvített kiadás: 1986 Jelen kötet a harmadik, bõvített kiadás változatlan utányomása

Részletesebben

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ Társadalmi kommunikáció I. A sorozat következő kötete: Loet Leydesdorff: A kommunikáció szociológiai elmélete Karl Erik Rosengren KOMMUNIKÁCIÓ TYPOTEX Budapest, 2004 Társadalmi kommunikáció

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben