Magányos települések a török kortól a Kiskunság délkeleti peremén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magányos települések a török kortól a Kiskunság délkeleti peremén"

Átírás

1 S TUDIA C AROLIENSIA Magányos települések a török kortól a Kiskunság délkeleti peremén B ÉRES M ÁRIA Az M5 autópálya Csongrád megyei szakasza építése elôtt a nyomvonal régészeti terepbejárása 2 km szélességben történt. 1 Ekkor Szatymaz és Balástya térségében a homokgerincek egy részén, egymástól 1-2 km-re, a felszíni kerámialeletek alapján törökkorinak, más esetekben kora újkorinak meghatározható lelôhelyeket rögzítettünk. Közös jellemzôjük, hogy futó- vagy lepelhomokon találhatók, az állandó élôvízhez a mai felszíni formák alapján nem igazodtak, magaslatokon helyezkedtek el és kis méretûek voltak. A szûkebb nyomvonalba esô régészeti lelôhelyeken négy esetben (Balástya 19, 38. és Szatymaz 46, 30. lelôhelyek) e települések maradványai is feltárásra kerültek. A dokumentált jellegzetességek alapján a településeket több csoportba oszthatjuk. Az egyiket az oszlopokból álló, erôs kerítettség, a másikat az egyszerûbb árkokkal való tagoltság jellemezte. A feltárt településrészleteken azt is megfigyelhettük, hogy kis eltolódással nagyjából ugyanazon a helyen újították meg a hasonló jellegû épületeket és építményeket. Ez a jelenség a településforma állandósulására utal. Az elsô csoportba a szatymazi 46. lelôhely fiatalabb periódusa tartozik (1. kép). Itt az oszlopokból álló kerítés két egymás melletti területet övezett. Az egyik 45 m széles volt, a másik széle nem esett feltárási területünkbe, csak 10 m hosszan követhettük. Ez utóbbi kisebb mocsárra támaszkodott. Az U keresztmetszetû cm széles árkokba nagyjából méterenként termetes oszlopokat állítottak, majd félig visszadön- 1. A tanulmány a 2000-ben, a Magyar Nemzetei Múzeum hódoltság kora régészetével foglalkozó konferenciáján elhangzott elôadás bôvített, írott változata. A bemutatott lelôhelyeken a feltárásokat ben Béres Mária és Farkas Csilla végezte, a JATE hallgatóinak közremûködésével. A leletanyag és a dokumentáció elsôdleges feldolgozása a Móra Ferenc Múzeum M5 Restaurátor és Informatikai Labor munkája. A rajzokat Simo Anna, Koncz Margit és Takács Gabriella készítette. Az állatcsontokat Tóth Anikó határozta meg. 323

2 B ÉRES M ÁRIA 1. kép gölték a kitermelt földet. Ezután az oszlopközökben, két sorban, sûrûn egymás mellé karókat vertek le úgy, hogy a tetejükön a karósorok összeértek. Az oszlopokat és a karókat hajlékony szôlôágakkal fonták egybe. A kerített hely déli sarkában egy fa ládikában eltemetett csecsemô sírjára bukkantunk. Innen nem messze oszlopokkal tagolt hely következett, míg a terület keleti sarkában konyhakert húzódott. Ennek közelében több tapasztott falú, méhkas alakú és szögletes, meneteles lejáratú, eredetileg fedett verem volt. Lakóházra utaló szétszántott padlónyomokat a kerített területtôl délnyugatra 12 m-re, és délkeletre 20 m-re találtunk. Körülöttük vermek helyezkedtek el. A kerített részen kívül, az épületektôl 25 és 50 m-re a tó vagy mocsár partján kopolyakutakra bukkantunk. A településrészt azonban sajnos csak kb. 50 m hosszan követhettük. Emlékanyaga a XVII XVIII. századra keltezhetô (2. kép). A második csoportba a Balástya 19. és a Szatymaz és 46. lelôhely elsô periódusa sorolható. E lelôhelyek által kijelölt településeken a tagolás, a megosztás és a védelem egyszerû árkokkal és minden bizonnyal a mellettük felhalmozott sánccal történt. Balástya 19. lelôhelyen az árokkal övezett területtel dél felôl érintkezô szabad részt sikerült 70 m hosszan követni (3. kép). Itt egy füstmentes helyiséggel biztosan rendelkezô, valószínûleg egyszerû csempekályhával fûtött, 3 x 4 m-nél nagyobb, 20 cmes, keményre vert szürkésfehér mésziszap padlós épület maradványa került elô. Ettôl keletre 7 m-re egy 14 m hosszú gazdasági épület alapárkát ismertük meg. Közelükben 324

3 M AGÁNYOS TELEPÜLÉSEK A TÖRÖK KORTÓL A K ISKUNSÁG DÉLKELETI PEREMÉN 2. kép 325

4 B ÉRES M ÁRIA több tapasztott kerek és szögletes verem volt, melyekbe gyakran találtunk utólag belehelyezett lókoponyát. Eredetileg ezekben a vermekben fa-gyékény szerkezetû, esetleg deszka ládákban, tárolhatták az élelmet vagy az egyéb holmikat. A lakóterülettôl délnyugatra szántó részletét, délre pedig a kutyatemetkezés mellett egy többszörösen ívelt karám kisebb részét bontottuk ki. Ebben a disznóölés után sok szemetet (darabolt csontmaradványok) hagytak. Az elôkerült leletanyag alapján a településrészleteket a XVI XVIII. századra keltezhetjük, de az anyag zöme idôsebb, mint a XVII/XVIII. század fordulója. A harmadik csoportba tartozó szatymazi 30, és balástyai 38. lelôhelyeken található objektumok inkább a lakó- és gazdasági épületek vonatkozásában nyújtanak információkat. Itt a körítô árokkal övezett, változatos beosztású, tüzelôberendezéssel ren- 3. kép 326

5 M AGÁNYOS TELEPÜLÉSEK A TÖRÖK KORTÓL A K ISKUNSÁG DÉLKELETI PEREMÉN delkezô, ovális alaprajzú, alapárkos lakóház és a hozzájuk csatlakozó, szintén alapárkos gazdasági épületek voltak figyelemre méltók (4. kép). E települések közelében többékevésbé állandó vízeret is találtunk. Hiányzott viszont a körülkerített, nagy kiterjedésû, téglalap alakú térség. Ugyanakkor az alapárkos lakóépületektôl kb. 100 m-re különféle méretû és alakzatú, azaz különféle állatfajok összetartására szolgáló karámok helyét rögzítettük. Az épületek és a karámok közötti területen kisebb, sekély árokrészleteket, vermeket és kutat, valamint oszlophelyeket bontottunk ki. E településforma XV XVI. századra keltezhetô párhuzama ismert Szeged Kiskundorozsma Nagyszék II. régészeti lelôhelyrôl. A balástyai 38. és a szatymazi 30. lelôhelyek pontosabb datálásához nem került elô megfelelô mennyiségû és minôségû emlékanyag. A balástyai és a szatymazi feltárások eredményeibôl jól látszik, hogy a körítve vagy kerítetlenül álló, füstmentes helyiséggel bíró lakó- és gazdasági épületek (színek, gabonás vermek, gödrök, karámok, ólak), valamint a kutak, a konyhakert, esetleg a kisebb szántó tartoztak össze, és alkottak gazdasági egységet. Ehhez közvetlenül csatlakozva többször egy vagy több, többnyire téglalap alakú, nagy kiterjedésû, olykor kerítéssel, gyakrabban árokkal és/vagy sánccal megerôsített terület is tartozott. Ez utóbbiak pontos méretét és funkcióját nem sikerült rögzíteni, de azt tudjuk, hogy ese- 4. kép 327

6 B ÉRES M ÁRIA tenként a mindennapi létfenntartás, vagy a szôlô- és konyhakerti mûvelés, esetleg a nagyobb testû állattartás színterei lehettek. A szatymazi 46. lelôhely faoszlopos kerítése a tulajdonos gazdasági ereje mellett utal arra is, hogy szôlôt termesztett, továbbá arra, hogy kialakításakor a környéken még bôséggel volt irtható erdô. Az M5 nyomvonalában feltárt késô középkori, kora újkori magányos települések alaprajzi különbsége az idôbeli eltéréseken kívül a tartott állatok fajtájával, számával és tartásmódjával is szoros összefüggésben lehet (5. kép). A néprajzi szakirodalom meghatározó része a tulajdonviszonyok rendszerében, változásában keresi a szállások, a szórványok, a magányos települések, vagy a tanyák kialakulásának magyarázatát. Kivételként említhetô Szabó László, aki arra a következtetésre jutott, hogy a magányos települések kialakulásában a földrajzi körülmények a meghatározóak (1986). Györffy István etnikai, gazdasági és életmódbeli szempontok alapján jellegzetesen magyarnak és kifejezetten alföldi településfajtának határozta meg a szállásokat (1943). Hofer Tamás (1957, 1960), Mendöl Tibor (1963) és Fél Edit (1969) kimutatták e településforma XVII. századi és újkori létezését a Kárpát-medence alföldi területein kívül is. Barabás Jenô az újkori magyar mezei kertes tanyás települési formát az európai szórványtelepülésekkel hozta összefüggésbe (1964). Bárth János a szállásokat a mezei kertek és az osztott, ill. kétbeltelkes települések egyik alcsoportjának tartja (1975). Juhász Antal szerint (1975) a szegedi tanyavilág születése tartozék település kialakulása révén ment végbe a XVIII. század második felében. A történészek oldaláról Belényesy Márta (1957), Szabó István (1969), Makkai László (1957) és Maksay Ferenc (1971) vizsgálta a középkori magyar szórványtelepülések kialakulásának okait és formáit. Maksay Ferenc kéziratos, fôként XVIII XIX. századi térképekkel vetette egybe a középkori oklevelekben szereplô települések és külsôségek leírását. Arra a következtetésre jutott, hogy a török hódoltságot túlélt és fo- Szatymaz 30. lelõhely állatcsont anyagának összetétele Szatymaz 47. lelõhely állatcsont anyagának összetétele 5. kép 328

7 M AGÁNYOS TELEPÜLÉSEK A TÖRÖK KORTÓL A K ISKUNSÁG DÉLKELETI PEREMÉN lyamatosan tovább élô településeken a késô középkori és a XVIII. századi alapszerkezet változatlan. Az általunk feltárt magányos településrészletekkel kapcsolatban érdemes még felidézni a szegedi szandzsák évi adóösszeírásában szereplô egyik passzust, amely meg is nevezi a vélhetôen általunk is feltárt települési formát. A szállásokon ugyanis a török nem a családfô után szedte az adót (dzsizje), hanem korábbi földesúri jogokra hivatkozva, a tulajdonos részérôl bemondásra történô állatállomány után, legelôhasználat címén. Az adózási jogokat és a feltárt településegyüttesek szerkezetét figyelembe véve megállapítható, hogy az elpusztult falvak, mezôvárosok távoli közös földjeibôl szabadon kihasított telek önálló üzemszervezetté vált, adózásának alapja a legelôhasználat, mértéke pedig az állatállomány nagysága lehetett. Érzékelhetô, hogy az általunk feltárt településeken fôként állattartásra alapozták a gazdálkodást, mûködése leginkább az erdôirtásokon való megtelepedéshez és a középkori irtásföldek használatához hasonlítható. A XVIII XIX. századi térképekrôl leolvasható sûrû kiskunsági úthálózat melynek megléte a XV XVI. századra is valószínûsíthetô, jó összeköttetést biztosított a térség falvaival és mezôvárosaival. Lehetôvé tette, hogy a szállások, magányos települések lakói bekapcsolódhassanak a korabeli gazdasági vérkeringésbe, ugyanis magányos településeink napi járóföldre vannak a mezôvárosoktól, bár nem a fô közlekedési utak mentén, hanem attól beljebb, védettebb utak mentén alkotnak láncolatot. Fontos hangsúlyozni, hogy Szeged környékén és a Kiskunságban a XVI XVIII. században elôbb szaporodó, majd számukban csökkenô szállásokon (tugurium) élôknek nem volt falusi vagy városi beltelkük. De a XVIII. század második felében pl. Szeged 6 30 km széles kaszáló övezetében is keletkeztek a közös városi kaszálóból egyéni tulajdon kihasításával, alaprajzi szempontból magányos településként meghatározható szállások. A városi jegyzôkönyvek és hagyatéki leltárak azonban arra mutatnak, hogy ez utóbbi esetekben a kihasított telken élôkhöz mindig tartozott városi beltelek, s így a modern tanyavilág kialakulása tartozék településként indult meg, noha tovább élhettek a városi vagy falusi ingatlannal nem rendelkezô, középkori eredetû szállások is. Rövidítések BARABÁS 1964 BARABÁS Jenô: Megosztott település a Visztula mellett. Ethnographia 75 (1964) BELÉNYESY 1958 BELÉNYESY Márta: Kerített település és gazdálkodás kapcsolata néhány zalai irtásos falunál egy 1460-as határjárás alapján. Ethnographia 69 (1958) BÉRES 2000 BÉRES Mária: Archäologische Angaben zur Einzelhöfe in der Türkenzeit zwischen der Donau und Theiß. In: Ruralia III. Památky archeologické Supplementum 14. Praha BÁRTH 1975 BÁRTH János: A kalocsai szállások településnéprajza. Kalocsa FÉL HOFER 1969 FÉL Edit HOFER Tamás: Proper peasants. Traditional life in a Hungarian village. Budapest GYÖRFFY 1943 GYÖRFFY István: Magyar falu, magyar ház. Budapest

8 B ÉRES M ÁRIA HOFER 1957 HOFER Tamás: Csûrök és istállók a falun kívül. Ethnographia 68 (1957) HOFER 1960 HOFER Tamás: A magyar kertes települések elterjedésének és típusainak kérdéséhez. (Mûveltség és Hagyomány I). Debrecen HOFER 1967 HOFER Tamás: A magyar tanya és hagyományos mezôgazdasági üzemszervezetének felbomlása Európában. Ethnographia 78 (1967) JUHÁSZ 1975 JUHÁSZ Antal: Adatok a szegedi tanyák kialakulásához. Ethnographia 86 (1975) MAKKAI 1957 MAKKAI László: Paraszti és majorsági mezôgazdasági termelés a XVII. században. (Agrártörténeti tanulmányok II). Budapest Gödöllô MAKSAY 1971 MAKSAY Ferenc: A magyar falu középkori településrendje. Budapest MENDÖL 1963 MENDÖL Tibor: Általános településföldrajz. Budapest PUSZTAI 1997 PUSZTAI Tamás: Muhi középkori mezôváros régészeti kutatásának topográfiai elôkészítésérôl. HOMÉ (1997) SZABÓ I SZABÓ István: A középkori magyar falu. Budapest SZABÓ L SZABÓ László: A kertesség kérdése az Alföldön. In: Falvak, mezôvárosok az Alföldön. Nagykôrös SZALONTAI TÓTH 2003 TÁLASI 1972 TOMKA 1999 SZALONTAI Csaba TÓTH Katalin: Szeged Kiskundorozsma - Nagyszék II. 26/72 M5 NR. 34. lelôhely. In: Úton, útfélen. Szeged TÁLASI István: Adatok és szempontok a szálláskertes települések kialakulásához. Ethnographia 83 (1972) TOMKA Gábor: Közép és kora újkori településrészlet Mohi mezôváros belterületének peremérôl. HOMÉ 28 (1999) ZUSAMMENFASSUNG EINZELHOFSIEDLUNGEN IN DER TÜRKENZEIT AM SÜDÖSTLICHEN RAND VON KLEIN-KUMANIEN Mária Béres Im Datenbasis der mittelalterlichen ungarischen Siedlungsarchäologie sind in den letzten 15 Jahren durch Freilegungen um möglichen Immobilieninvestoren zuvorzukommen, qualitative und quantitative Veränderungen zu bemerken. Die Anzahl der freigelegten Siedlungsteile und ihr zusammenhängendes Gebiet hat sich bedeutend erhöht. Deshalb können wir über den charakteristischen Siedlungsaufbau der einzelnen Zeitalter, über ihre Objekte ein genaueres Bild zeichnen. Von zahlreichen Perioden des Mittelalters haben wir neue archäologischen Daten über die Modifizierung des Siedlungsnetzes oder über die ständigen Elemente gewonnen. Die archäologische Erforschung der Periferie hat unsere Vorstellungen bezüglich der Bedeutung der mittelalterlichen Einzelhofsiedlungen (Weiler, Quartier) zum Teil bestätigt. Auch die umweltarchäologischen Forschungen früherer Freilegungen, die die charakteristischen Merkmale der Umgebung der Siedlungen, oder aber die Wirtschaft der erforschten Siedlung bzw. die Zusammenhänge zwischen den beiden hatten klarlegen wollen, ergaben mehrere bemerkenswerte Ergebnisse. Mein Beitrag dient zur typologischen Beschreibung einiger Einzelhofsiedlungen mittelalterlicher Herkunft, die im heutigen südöstlichen Viertel Ungarns, unter spezifischen geographischen Gegebenheiten liegen. Gleichzeitig weist er auf die Tatsache hin die bezüglich das neuzeitliche Ungarn bei zahlreichen Zusammenhängen bewiesen wurde, dass in unseren Traditionen in der Ansiedlung, Wirtschaft und Lebensführung im 18. Jh. eine grundlegende Veränderung eingetreten ist. Deshalb sind der ungarische Weiler der Neuzeit und die mittelalterlichen Einzelhofsiedlungen nur in ihren Erscheinungsformen ähnlich. 330

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László 2010 2011 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László Nyomdai előkészítés: Bicskei József, Kovács

Részletesebben

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ Bevezetés Pálóczi Horváth András legjelentôsebb ásatása

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2014 TÉL

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2014 TÉL MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2014 TÉL www.magyarregeszet.hu Az Árpád-kori Nyires falu születéséről 1 Pintye Gábor A Sóstói Múzeumfalu területén készült, Árpád-kori lelőhelyeken feltárt épületekből és

Részletesebben

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében nyerges.qxd 9/13/06 11:04 Page 1 Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében Bevezetés Pálóczi Horváth András legjelentôsebb ásatása a Szentkirályon 1969 1990-ig folytatott

Részletesebben

A kun és jász székközpontok kérdéséhez

A kun és jász székközpontok kérdéséhez S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. A kun és jász székközpontok kérdéséhez H ATHÁZI G ÁBOR Több mint három évtizede annak, hogy Pálóczi Horváth András nagy ívû tanulmányban összegezte a kunok magyarországi

Részletesebben

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok B. Wellisch Márta Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál Régi adósságomat szeretném törleszteni ezzel a tanulmánnyal, melynek eredeti változata közel harminc éve, szakdolgozatként született meg

Részletesebben

Kutatási jelentések. 1. Cserépvár elhelyezkedése

Kutatási jelentések. 1. Cserépvár elhelyezkedése Kutatási jelentések SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS CSERÉPVÁR KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEI 2004 óta végzünk kutatási terv keretében minden évben kisebb-nagyobb ásatásokat a bükkaljai Cserépvárban. 1 A korábban teljesen

Részletesebben

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató 2008 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008 Tájékoztató a K. Ö. SZ. 2008. évi tevékenységéről

Részletesebben

Szentpéteri József A Barbaricumból Pannoniába (Germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában)*

Szentpéteri József A Barbaricumból Pannoniába (Germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában)* SZENTPÉTERI JÓZSEF: A BARBARICUMBÓL PANNONIÁBA Szentpéteri József A Barbaricumból Pannoniába (Germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában)* Egy másfél évtizeddel ezelőtt publikált munkahipotézis,

Részletesebben

Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola. PhD-értekezés. Dr. Gálné Horváth Ildikó. Prof. Dr. Tóth József DSc egyetemi tanár

Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola. PhD-értekezés. Dr. Gálné Horváth Ildikó. Prof. Dr. Tóth József DSc egyetemi tanár PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A Hódmezővásárhely környéki tanyák és tanyaközpontok vizsgálata a tér és idő összefüggésében PhD-értekezés Dr. Gálné Horváth Ildikó

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE IV. EGYEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2 1.) VIZSGÁLAT, TÖRTÉNETI LEÍRÁS, RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG A 2001. évi LXIV. örökségvédelmi törvény, illetve annak végrehajtásáról

Részletesebben

2012 Digitális kiadás

2012 Digitális kiadás 2012 Digitális kiadás Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Schilling László Lektorok: Dr. Kvassay Judit, Dr. Redő Ferenc Nyomdai előkészítés:

Részletesebben

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA Várak Vas megyében A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek B. BENKHARD LILLA MENTÉNYI KLÁRA 1 KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA A város védelmi rendszere Kőszeg várát

Részletesebben

EGY ELFELEDETT MUSZLIM IMAHELY: A SZOLNOKI SZULEJMÁN SZULTÁN- DZSÁMI*

EGY ELFELEDETT MUSZLIM IMAHELY: A SZOLNOKI SZULEJMÁN SZULTÁN- DZSÁMI* A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Kertész Róbert Sudár Balázs Bana Zsolt Kómár Mihály EGY ELFELEDETT MUSZLIM IMAHELY: A SZOLNOKI SZULEJMÁN

Részletesebben

A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 1 F.S.C.H. Popular Science Booklets 1 ÖSSZEKÖTTETÉS FÖLD FÖLÖTT ÉS FÖLD ALATT. régészeti kutatásai 2003 2009

A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 1 F.S.C.H. Popular Science Booklets 1 ÖSSZEKÖTTETÉS FÖLD FÖLÖTT ÉS FÖLD ALATT. régészeti kutatásai 2003 2009 Támogatók: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 1 F.S.C.H. Popular Science Booklets 1 ÖSSZEKÖTTETÉS

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története 2013. február IX. évfolyam, 1. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft Kékkő vára Balassi Bálint korában A hejcei erődített római katolikus templom Tátika három vára A szegedi vár története Kirándulás Hrussó

Részletesebben

BENKŐ ELEK: A székelyföldi régészeti kutatások eredményei

BENKŐ ELEK: A székelyföldi régészeti kutatások eredményei BENKŐ ELEK: A székelyföldi régészeti kutatások eredményei KÖDDÉ ZOLTÁN: A székely eredetkérdés HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY: Rendiség és nemzetiségi identitástudat a székelyeknél ZEPECZANER JENŐ: Orbán Balázs

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. című, az NKA 3234/233 pályázati azonosító szám alatt nyilvántartott engedélye alapján elvégzett kutatásról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. című, az NKA 3234/233 pályázati azonosító szám alatt nyilvántartott engedélye alapján elvégzett kutatásról SZAKMAI BESZÁMOLÓ A történeti Halas templomos helyeinek és a hozzá kapcsolódó települések felkutatása a régészeti topográfia eszközével II. ütem című, az NKA 3234/233 pályázati azonosító szám alatt nyilvántartott

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS TELEPÜÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

KISTARCSA VÁROS TELEPÜÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA KISTARCSA VÁROS TELEPÜÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM 2011. január hó Törzsszám: 2-08-542.

Részletesebben

Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004 2005) Elõzetes jelentés IV

Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004 2005) Elõzetes jelentés IV Somogyi Múzeumok Közleményei A Régészet 17: 7 70 (2006) Kaposvár, 2007 Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004 2005) Elõzetes jelentés IV HONTI SZILVIA 1 FÁBIÁN

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA Készítette: a Cívisterv Várostervező és Építész Iroda Bt. 2013. évben C Í V I S T E R V BT. VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA Levelezési cím: 4031 Debrecen,

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

Lukács József: Avar korszakos lelőhelyek az M3 újabb szakaszán 1

Lukács József: Avar korszakos lelőhelyek az M3 újabb szakaszán 1 Lukács József: Avar korszakos lelőhelyek az M3 újabb szakaszán 1 A címben szereplő újabb szakasz, a Nyíregyházától Vásárosnaményig tartó 46km hosszú autópálya részletet jelenti. Az M3 autópálya országhatárig

Részletesebben

Ajánlom e könyvet Dr. Bakler Ferencné, Dobruczky Klára emlékének Molnár András szerkesztő

Ajánlom e könyvet Dr. Bakler Ferencné, Dobruczky Klára emlékének Molnár András szerkesztő ZALALÖVŐ TÖRTÉNETE Ajánlom e könyvet Dr. Bakler Ferencné, Dobruczky Klára emlékének Molnár András szerkesztő ZALALÖVŐ TÖRTÉNETE AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG Zalalövő, 1998 Szerkesztő MOLNÁR ANDRÁS Lektorálta

Részletesebben

Dr. KERTÉSZ RÓBERT 1 BANA ZSOLT 2 NAGY DÉNES 3

Dr. KERTÉSZ RÓBERT 1 BANA ZSOLT 2 NAGY DÉNES 3 Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. KERTÉSZ RÓBERT 1 BANA ZSOLT 2 NAGY DÉNES 3 ÚJ ADATOK ÉS MÓDSZEREK SZOLNOK VÁROSMAGJÁNAK TÖRTÉNETI REKONSTRUÁLÁSÁHOZ I. BEVEZETÉS Szolnok városmagjának

Részletesebben

Sárkány Ambrus érdi udvarháza

Sárkány Ambrus érdi udvarháza A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Sárkány Ambrus érdi udvarháza 2013 Budapest környékének egyik méltatlanul elfeledett középkori

Részletesebben

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei Pusztai Tamás A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei A 13 14. század magyar várainak régészeti kutatása során meghatározható volt egy jellegzetes vártípus, melyet

Részletesebben

dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN

dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN BUDAÖRS, 2005 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester

Részletesebben

KUTATÁSI Jelentések. Koppány András

KUTATÁSI Jelentések. Koppány András KUTATÁSI Jelentések Koppány András A csobánci vár 2007 2008. évi régészeti kutatása 2007 2008 folyamán az ott megkezdődő állagvédelmi munkákhoz kapcsolódva régészeti feltárást végeztem a csobánci vár területén.

Részletesebben