F ó k u s z b a n. A magyarországi megyék fejlesztéspolitikai szemszögből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F ó k u s z b a n. A magyarországi megyék fejlesztéspolitikai szemszögből"

Átírás

1 A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A magyarországi megyék fejlesztéspolitikai szemszögből 215. május A hazai megyék rendkívül vegyes képet mutatnak gazdasági adottságaik, fejlődési lehetőségeik és korlátaik terén, különösen, ha a fővárost is vizsgáljuk az egyes térségek összevetése során. Támogatva a Kormányzat felzárkóztatási célkitűzéseit a Magyar Fejlesztési Bank feladatai közé a magyarországi területi, regionális egyenlőtlenségek csökkentése is beletartozik, ebből adódóan elengedhetetlen a területi sajátosságok vizsgálata, valamint a változások nyomon követése a Bank számára. A regionális összehasonlításra alkalmas adatok azt jelzik, hogy több tekintetben (megtermelt jövedelem, az egyes szektorok aránya, foglalkoztatás, kutatás-fejlesztésre fordított források, stb.) is markánsan elüt az ország többi részétől. A fejlettebb megyékben relatíve magas az ipar, s alacsony az agrárium gazdasági súlya, a szolgáltató szektor pedig kifejezetten jelentős szerepet csak a fővárosban tölt be. A külföldi működőtőke kedvező irányba mozdította a megyék egy részét, a viszonylag nagyobb volumenű tőkét felszívó régiók gazdasági- és foglalkoztatási mutatói is jobbak az átlagnál. A fejlettség egy másik összetevőjét jelentik a vállalati beruházások, továbbá a közlekedési, ill. internet csatlakozási infrastruktúra, utóbbi terén viszonylag gyorsan sikerül az országon belüli különbségeket mérsékelni. Ezekben a dimenziókban (FDI, beruházások, foglalkoztatás, infrastruktúra) alapvetően Északnyugat-Magyarország és a főváros teljesít jobban, ill. rendelkezik kedvezőbb adottságokkal, s ezek a tényezők sok esetben egymást is kölcsönönösen tudják támogatni. A nagyobb vidéki egyetemi központok humán tőkével való ellátottsága és kutatás-fejlesztési potenciálja egyelőre kevésbé mutatkozik meg a fejlettségi számokban, mivel az alapkutatási tevékenység áttételesen hasznosul a régiók fejlődése során. A magyar gazdaság növekedésének és uniós felzárkózásának közép- és hosszútávú korlátját jelentheti, hogy a megyék zömében csökken a munkaképes korú lakosság aránya, valamint alacsony, s ugyancsak csökken a jövőbeli munkavégzők gerincét adó fiatalabb korosztály hányada. Az MFB feladatai közé tartozik a kormányzati gazdaságpolitikához igazodva a területi különbségek kiegyenlítését, illetve vidékfejlesztést, a térség- és településfelzárkózást szolgáló beruházásokhoz szükséges fejlesztési hitel- és tőkefinanszírozás biztosítása. Ennek egyik módja a gazdasági tevékenység bővítését hatékonyan szolgáló (röviden gazdaságfejlesztési) eszközök kialakítása és működtetése (amit röviden gazdaságfejlesztési eszközrendszernek nevezhetünk), másik iránya a versenyképesség javítását szolgáló mechanizmusok biztosítása, harmadik aspektusa pedig az előzőektől valamelyest eltérően, ám azokkal mégis összefüggően a fenntarthatóság irányába való törekvések támogatása. Írásunkban ezek közül a területi fejlődés ösztönzésére és a versenyképesség javítására helyezve hangsúlyt azokat a jövedelmi, beruházási, foglalkoztatási, illetve versenyképességi dimenziókat, valamint demográfiai kereteket tekintjük át az összehasonlítást lehetővé tevő és rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján, amelyek elengedhetetlenek a helyes irányok és célok fejlesztéspolitikai kijelölése szempontjából. (folytatás a 2. oldalon) A tartalomból Folytatódott a magyar gazdaság dinamikus növekedése az első negyedévben... (8. oldal) A devizahitelek kivezetése segítheti a fogyasztási dinamika fennmaradását a következő hónapokban... (9. oldal) A gazdaság élénkülése nyomán közeledik a foglalkoztatás bővülés a felső határaihoz... (1. oldal) Kismértékben enyhült áprilisban a deflációs nyomás... (11. oldal) Évtizedes mélypontra esett a vállalati hitelek állománya márciusban... (12. oldal) Gyengén teljesített a hazai deviza a régióban az euróval szemben áprilisban... (13. oldal) Kedvezően alakult a büdzsé helyzete az év első négy hónapjában... (14. oldal) Készítette: Szabó Zsolt Cser Nóra Kiadja: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felelős szerkesztő: Vida Szabolcs Kapcsolat: 151, Nádor utca 31. Tel.: Honlap: Az MFB Zrt. által kiadott elemzések az elemzők véleményét tükrözik, azok nem feltétlenül egyeznek meg a Bank hivatalos álláspontjával. Az elemzések hiteles források alapján készülnek, de azok valódiságáért az elemzők nem vállalnak felelősséget. Az előrejelzések teljesüléséért sem az elemzők, sem az MFB Zrt. nem vállal felelősséget.

2 TERÜLETI FEJLŐDÉS Jövedelmi viszonyok Az egyes megyék és fejlettségét tekintve a főváros magasan kiemelkedett 212-ben ezer forintos, az országos átlagot (2 878 ezer Ft/fő) több mint kétszeresen meghaladó egy főre eső GDP-jével (1. ábra). A megyék rangsorában az első öt helyen dunántúli megyék szerepelnek (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,,, ), azonban közülük is csupán kettő fejlettsége (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom) haladja meg az országos átlagot, míg a lista végén észak-magyarországi és észak-alföldi megyék vannak. A legalacsonyabb egy főre eső jövedelmet felmutató ban az országos átlag felét sem érte el (43,), a budapestinek pedig csupán az ötödére (2,1%) rúgott az egy főre eső bruttó hazai termék értéke 212-ben, s további hét megyében a magyarországi átlag kétharmada alatti volt a fejlettséget aggregáltan mérő mutató (1. ábra). Összességében egyrészt rendkívüli módon eltér az ország többi részétől, másrészt mivel az utolsó három év átlagában, között a főváros termelte a hazai GDP 38,-át, így jelentősen fel is húzza az országos átlagot. Amennyiben az egyes szektorok jövedelemtermelésben betöltött részarányát vizsgáljuk régiós összevetésben, melynek során a hazai viszonylatban kiugróan magas fejlettségi szintje miatt et kihagyjuk a vizsgálatból, akkor a fejlettebb (azaz magasabb egy főre eső GDP-jű) megyékben markánsabb az ipar és egyúttal kevésbé jelentős mind az agrárium, mind a szolgáltató szektor gazdasági súlya, mint a kevésbé fejlett megyékben. Ugyanakkor a többi megyét jóval meghaladó egy főre eső GDP adatával és kiemelkedően jelentős súlyú tercier szektorával, relatíve alacsony ipari hátterével arra mutat rá, hogy a megfelelő minőségű szolgáltatások is képesek támogatni a magas jövedelmi szint elérését (2. ábra). A jövedelemtermelésben a vállalatok, mint alapvető termelési egységek központi szerepet játszanak minden gazdaságban. Relatíve magas (ezer lakosra vetítve 2 körüli, ill. azt meghaladó) a vállalatok száma az ország alföldi részén és en, míg és Borsod-Abaúj-Zemplén jelenti a másik végletet, mivel az országos átlagnak (171 vállalat/ ezer fő) csupán mintegy kétharmada a vállalkozások lakosságszámhoz viszonyított létszáma (3. ábra). en a fővárosi funkcióból adódóan jelentős a tercier szektorba tartozó cégek aránya (87, 212-ben), míg az alföldi megyékben a földrajzi adottságokat kihasználva az országos átlaghoz (3,) képest magas, 5- közötti az agrárvállalkozások hányada. Összességében tehát a vállalatok számának növekedését különböző térségbeli sajátosságok (természeti adottságok, funkcionális feladatok) képesek ösztönözni, azonban nincs olyan általánosan érvényes szektorális jellegű tényező a magyar gazdaságban, amely meg tudná magyarázni, hogy hol magas és hol alacsony a megyékben tevékenykedő vállalatok száma. A jövedelemtermelésben a megyék egy földrajzilag viszonylag jól lehatárolható csoportjában (elsősorban a fejlettebb, dunántúli térségekben és a főváros környékén) jelentős a külföldi működő tőke (FDI) szerepe: en, Győr-Moson- Sopron, Komárom-Esztergom,, és megyékben 212-ben 1 millió forint felett volt az egy főre eső FDI állomány értéke, ugyanakkor,,, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és megyékben ez a 3 ezer forintot sem érte el. Ahol a külföldi működő tőke kisebb súllyal bír (különösen Észak-Magyarországon), ott a magasabb munkanélküliségi rátával is összefüggésben ugyanakkor az állami szerepvállalás révén nagyobb arányban (1 lakosból legalább 3 fő) és közvetlenül jutnak jövedelmi transzferhez a háztartások (4. ábra). Az állami redisztribúció (és ahogy később szó lesz róla az uniós források célba juttatása) tehát bizonyos szempontból FDI helyettesítő szerepet tölt be a lakosság jövedelemhez jutása szempontjából. ezer Ft Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. ábra: Magyarországi megyék gazdasági fejlettsége (GDP/fő, 212) Borsod-Abaúj-Zemplén Jász-Nagykun-Szolnok Bács-K. Hajdú-Bihar * * nélkül 2. ábra: Megyék gazdasági fejlettsége és az agrárium, az ipar, építőipar, valamint a szolgáltató szektor GDP-arányos súlya (212) Szektor GDP-arányos súlya Ezer lakosra jutó vállalkozások száma (213) R 2 =,18 R 2 =,31 R 2 =, * nélkül GDP/fő, ezer Ft 3. ábra: Megyék gazdasági fejlettsége és a vállalkozások lakosságarányos száma Országos átlag GDP/fő, ezer Ft (212) Komárom-Esztergom Mezőgazdaság Ipar, építőipar Szolgáltatások Győr-Moson-Sopron Mezőgazdaság (lineáris trendvonal*) Ipar, építőipar (lineáris trendvonal*) Szolgáltatások (lineáris trendvonal*) május

3 Beruházások A beruházások GDP-arányos szintje 212-ben Győr- Moson-Sopron és megyében volt a legmagasabb (27,6, ill. 26,7%), míg en,,, és megyében 1 alatt maradt a beruházási ráta (5. ábra). Utóbbi megye és esetében a relatíve alacsony beruházási arány magyarázata az, hogy míg között az országos GDP 48,-át állította elő a közép-magyarországi régió, addig ugyanebben az időszakban a nemzetgazdasági beruházásokból csupán 35,-os részesedést ért el a térség. A beruházások értékének 21 és 213 közti változása bizonyos regionális sajátosságokat mutat, elsősorban a visszaesést mutató megyék esetében. A beruházások dinamizálódása Győr-Moson-Sopron megyében volt a legintenzívebb, a fejlesztések összege három év alatt a 21-es érték 197,9%-ára emelkedett (ezen belül a gépekbe, berendezésekbe történő beruházások összege két és félszeresére nőtt)., Szabolcs-Szatmár-Bereg és megyében szintén jelentős növekedés tapasztalható, s ezekben a térségekben legalább másfélszeresére emelkedett a beruházások teljesítményértéke (172,, 155,6 és 15,). Az említett nyugat-magyarországi megyékben (, Győr-Moson-Sopron) a gépekbe, berendezésekbe és járművekbe történő beruházások jelentették a húzóerőt, Kelet-Magyarországon pedig a beruházásokon belül az épületek és egyéb építmények aránya növekedett nagyobb mértékben. Hat megyében ezzel szemben csökkent a beruházások teljesítményértéke 21-hez képest, a visszaesés elsősorban a közép- és dél-dunántúli megyéket (,,, ), valamint a fővárost jellemezte. A legjelentősebb csökkenés és megyében ment végbe, ahol 213-ban a beruházások összértéke a 21-es szint mindössze 72,5, illetve 78,-ának felelt meg. Ezekben a térségekben elsősorban az épületek és egyéb építmények fejlesztése terén bekövetkező csökkenés járult hozzá a beruházási ráta süllyedéséhez. A beruházások és az egy főre jutó GDP alakulása között viszonylag erős, pozitív irányú, és összességében összetett kapcsolat figyelhető meg (6. ábra). Egyrészt azokban a régiókban, melyekben jelentős fejlesztéseket hajtanak végre, statisztikai okokból is magasabb lesz az egy főre jutó GDP értéke, továbbá a beruházások révén bővülnek a termelőkapacitások, ezáltal javulnak a jövőbeli termelésnövekedés, szolgáltatás feltételei is. Másrészt egy ellentétes irányú összefüggés is érvényesülhet: a fejlettebb térségek kedvezőbb befektetési célpontot jelenthetnek azoknak a beruházóknak, akik az adott régió előrehaladottabb fejlettségét (pl. magasabb színvonalú infrastruktúra, nagyobb vásárlóerő) kívánják kihasználni, illetve a már meglévő termelési erőforrások és infrastruktúra amortizációja is pótlólagos és rendszeres beruházási keresletet generál. Utóbbiak közé tartozik tipikusan a közlekedési infrastruktúra korszerűsítési igénye. Az egységnyi területre vetített közutak hossza Nyugat- és Észak-Dunántúlon a legmagasabb (7. ábra), csaknem négyzetkilométerenként,5 km (,, Győr-Moson-Sopron megye), amiben a térség aprófalvas jellege is szerepet játszik, míg az Alföld egyes térségeiben (Jász-Nagykun-Szolnok, megye) ennek nagyjából a fele az 1 km 2 -re jutó utak hossza, mivel jóval kevesebb a település Munkanélküliségi ráta (214) Egy főre jutó GDP, 212 (ezer forint) km 5. ábra: GDP-arányos beruházások 212-ben és a beruházások változása 21 és 213 között ábra: Megyék fejlettsége, munkanélküliségi rátája és szociális ellátásban részesülők relatív száma 15, 1 13, 9 12, 8 1, 7 9, 6 7, 5 6, 4 4, 3 3, 2 1, 1, Gépek, berendezések, járművek/gdp Épületek és egyéb építmények/gdp Beruházások változása 21 és 213 között (21=1) Bács-K. GDP/fő, ezer Ft (212) Hajdú-Bihar 6. ábra: Beruházások és egy főre jutó GDP 212-ben lineáris trendvonal nélkül Beruházások értéke 212-ben (millliárd forint) R² =,38 Ezer lakosra jutó szociális ellátásban részesülő személyek száma (212) 7. ábra: A km 2 -re vetített közutak és működtetett vasútvonalak hossza 213-ban,5,4,3,2,1, Az 1 km2-re vetített közutak hossza (km) Az 1 km2-re vetített működtetett vasútvonalak hossza (km) Hajdú-Bihar május

4 ezekben a régiókban, ami szükségessé tenné a sűrű úthálózatot. A vasútvonalak tekintetében hasonló eredmény látható, a fejlettebb nyugati régió (, Győr-Moson-Sopron és megye) jár az élen négyzetkilométerenként,9 km feletti értékeivel, a legalacsonyabb vasútsűrűség (,6 km alatti) pedig, és megyében figyelhető meg. Az ezredforduló óta a felértékelődött az infosztráda, azaz az internet jelentősége a jövedelemtermelésben. Az internet előfizetéssel rendelkezők aránya 213-ban en volt a legmagasabb (35,9%), amely az országos átlagot (22,) több mint 5-kal haladta meg. Az átlagnál ugyancsak magasabb arányban élt internet előfizető a dunántúli megyék többségében (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,,, ), valamint és megyében. Az előfizetők hányada az észak-magyarországi régióban (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj- Zemplén, ), illetve Jász-Nagykun-Szolnok és megyében volt a legalacsonyabb, egyik megyében sem érte el a 2-ot. Az előrelépést jelenti ugyanakkor, hogy az internet előfizetéssel rendelkezők aránya az ország minden megyéjében emelkedett 21 és 213 között. A leggyorsabb növekedés, és megyében következett be, miközben megyében csak minimális emelkedés történt (8. ábra) ábra: Az internetelőfizetéssel rendelkezők arányának változása 21 (bal tengely) 213 (bal tengely) Változás (21-213, százalékpont, jobb tengely) Hajdú-Bihar Foglalkoztatás A tőkejavak mellett közgazdasági szempontból a másik alapvető termelési tényező a munkaerő. A foglalkoztatottak száma 214-ben fő volt, amelyből csaknem 782 ezer fő (19,1%) en dolgozik, ugyanakkor ez annak is a következménye, hogy a magyar lakosság körülbelül egyötödének a fővárosban van a lakóhelye. A foglalkoztatottak relatíve nagy hányada, összesen csaknem a negyede él megyében és két észak-magyarországi megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg), míg és megyében a 1 ezer főt sem éri el a foglalkoztatottak létszáma (9. ábra). Az egyes régiók foglalkoztatási adatait vizsgálva megállapítható, hogy 21 és 214 között minden térségben emelkedett a foglalkoztatottak száma. A legnagyobb létszámú bővülés a fővárosban, valamint megyében tapasztalható, amely a teljes foglalkoztatottság-növekedés 32,-át adja. Legnagyobb arányban Szabolcs-Szatmár-Bereg (17,), Hajdú-Bihar (13,), (13,) és Jász-Nagykun-Szolnok megyében (12,) növekedett a foglalkoztatottak száma. Ennek legfőbb oka a kelet-magyarországi megyék esetében a közfoglalkoztatás egyre jelentősebb térnyerése. Ugyan valamennyi megyében a szolgáltató szektorbeli alkalmazottak vannak relatíve többségben, az alkalmazottak szektor szerinti megoszlásában térségenként eltérő szerkezet érvényesül. Az iparban foglalkoztatottak szempontjából az első harmadban találhatók a jelentős autóipari kapacitással rendelkező megyék (Komárom-Esztergom - Suzuki: 43,, - Opel: 39,, Győr-Moson-Sopron - Audi: 36,9%, Mercedes: 32,7%), ezenkívül más nyugat- és észak- dunántúli megyékben is viszonylag magas az iparban dolgozók aránya (: 4,, : 34,1%). Eközben az alkalmazottak legnagyobb arányban en,, Hajdú-Bihar és megyében dolgoznak a szolgáltató szektorban. A mezőgazdasági alkalmazottak hányada egyik régióban sem igazán jelentős, az Alföld egyes területein (, Hajdú-Bihar,, Jász-Nagykun-Szolnok), valamint és megyében éri el az -ot (1. ábra). ezer fő ábra: A foglalkoztatottak számának alakulása Hajdú-Bihar Országos átlag 21 (bal t.) 214 (bal t.) Foglalkoztatottak számának változása között (%) (jobb t.) Hajdú-Bihar 2, 17, 15, 12, 1, 7, 5, 2,, 1. ábra: Alkalmazottak aránya az egyes szektorokban 213-ban Ipar Mezőgazdaság Szolgáltató szektor május

5 A foglalkoztatási ráta 214-es értékei alapján a nyugati országrész és a közép-magyarországi régió sokkal jobb helyzetben van, mint az ország többi része. Győr-Moson-Sopron megyében a legmagasabb a foglalkoztatási ráta (59,3%), s a következő öt helyen ugyancsak dunántúli megyék (, Komárom-Esztergom,,, ), valamint megye és a főváros következik, 5 feletti foglalkoztatási aránnyal. Ezzel szemben Észak-Magyarország kedvezőtlenebb helyzetben van, a legalacsonyabb foglalkoztatási rátát Borsod-Abaúj-Zemplén és megye érte el. A regionális különbségek magyarázata, hogy a megyei szintű foglalkoztatási ráta és az egy főre eső FDI adatok szorosan korrelálnak, azaz a relatíve nagyobb volumenű tőkét felszívni képes megyék a munkaerőpiaci helyzetükön és javítani tudtak. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők tekintetében szintén kiemelkedik a főváros: a legnépesebb hazai városban a foglalkoztatottak 44,-a felsőfokú végzettségű volt 212-ben, míg az országos átlag csupán (21,9%). A 19 megye vizsgálata során (et speciális helyzete és torzító hatása miatt kihagyva az összehasonlításból) a felsőfokú képzettséggel rendelkezők aránya és a foglalkoztatási ráta alakulása egymástól függetlennek tekinthető. Míg a diplomával rendelkezők hányada megyében és a főbb egyetemi központok (Szeged, Debrecen, Pécs) környezetében (, Hajdú-Bihar, ) a legmagasabb, addig a foglalkoztatottak aránya szerint ezek a megyék csak a középmezőnyben helyezkednek el ( ábra). A fizetések tekintetében és megye, valamint az észak- és nyugat-dunántúli megyék (Győr-Moson-Sopron,, Komárom-Esztergom), azaz a legfejlettebbnek tekinthető térségek emelkednek ki, itt van leginkább kereslet szakképzett munkaerőre, emiatt a nettó átlagbér legalább 146 ezer forint volt 213-ban, míg a hazai átlag 15 1 forint volt. A relatíve magas átlagbér abból adódik, hogy az a budapesti értéket is tartalmazza ( forint), amely sokkal magasabb a többi magyar régióban tapasztalt kereseteknél (a második helyen Győr-Moson-Sopron megye áll forintos nettó átlagbérrel). A nettó átlagkeresetek ugyanebben az időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg,, és megyében voltak a legalacsonyabbak, egyik megyében sem érték el a 118 ezer forintot. A nettó átlagbérek és a foglalkoztatási ráta között pozitív irányú összefüggés figyelhető meg, azokban a térségekben, ahol magasabb nettó bért tudnak hazavinni a munkavállalók, magasabb a foglalkoztatási ráta (13. ábra). Ennek hátterében különböző munkakeresleti és -kínálati tényezők állnak. A magasabb FDI-t felszívó és előnyösebb termelői struktúrákkal rendelkező régiók nagyobb munkakeresletet támasztanak, s magasabb béreket tudnak kínálni. A nagyobb fizetések az adott térségekbe vonzzák a munkavállalókat, így a növekvő munkakereslet megemeli a kínálatot is, ami végeredményben a magasabb foglalkoztatási rátában jelenik meg. A nettó átlagkeresetek és az iparban foglalkoztatottak aránya 1 között szintén pozitív irányú a kapcsolat, minél nagyobb egy megyében az iparban dolgozók hányada, annál magasabbak Nettó átlagbér (forint) az alkalmazottak körében az átlagos nettó keresetek, köszönhetően a nettó ipari bérek nemzetgazdasági átlagot meghaladó nagyságának (előbbi forint, utóbbi forint volt 214-ben) (14. ábra) ábra: Foglalkoztatottak aránya végzettség szerint (212) Hajdú-Bihar Országos átlag* Legfeljebb alapfokú Középfokú érettségi nélkül Középfokú érettségivel Felsőfokú *19 megye+ Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (212) Foglalkoztatási ráta (214) Ipari alkalmazottak aránya ábra: Foglalkoztatási ráta és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 4. ábra: Összefüggés a foglalkoztatási ráta 27-es értéke és annak ábra: Nettó A nettó átlagbérek és az és ipari az alkalmazottak ipari aránya aránya (213) változása között (27-214) Forrás: KSH, NIH, MFB Komárom- Esztergom 4. ábra: 6. ábra: Összefüggés A ábra: nettó Nettó Foglalkoztatási átlagbérek a foglalkoztatási és és az ráta a ipari ráta foglalkoztatási és alkalmazottak nettó 27-es átlagbér értéke rátaránya és annak változása között (27-214) Bács-K. Győr- Moson- Sopron lineáris trendvonal ( nélkül) R² =, Nettó átlagbér (forint, 213) Foglalkoztatási ráta (214) lineáris trendvonal R² =, május

6 VERSENYKÉPESSÉG A versenyképességet meghatározó (input oldali) tényezők között a rendelkezésre álló adatokra támaszkodva a felzárkóztatást segítő uniós forrásokat, a foglalkoztatottak végzettségét és a K+F kapacitások alakulását tekintjük át. A kohéziós források egyik kedvezményezettje az előző években a kelet-magyarországi térség volt, Szabolcs- Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a kis- és középvállalatok legalább harmada jutott kohéziós finanszírozáshoz között. A források kihelyezését segítette, hogy a munkaerőpiacon foglalkoztatottak között viszonylag magas a felsőfokú végzettségűek aránya, különösen a nagyobb egyetemi háttérrel (Debrecen, Miskolc) rendelkező utóbbi két megyében. A megyei KKV-k ugyancsak nagy arányban, ám a munkaerő összetételéhez képest relatíve kevés kohéziós forrást tudtak lehívni között, ugyanakkor a szegedi szuperlézer (ELI) projekt felgyorsíthatja a fejlesztési források térségbeli vállalatokhoz való kihelyezését a következő években, s a már meglévő, ill. várhatóan odatelepülő humántőke is ösztönözheti ezt a folyamatot. megye jelenti a másik végletet, mivel a források lehívása és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya is jelentősen elmarad az országos átlagtól, ugyanakkor ebben a főváros közelsége jelentette szívóerő is szerepet játszik. Az EU-s támogatásokhoz korlátozottan hozzáférő megyét és et (azaz a Központi Régiót) figyelmen kívül hagyva összességében szoros pozitív irányú kapcsolat mutatható ki a munkaerő végzettségének alakulása és az EU-s források felhasználása között a magyarországi megyék körében (15. ábra). A K+F kiadások alapján az egyetemekhez kapcsolódó kutatói kapacitásokból is adódóan a megyék közül Hajdú-Bihar, és Győr-Moson-Sopron az első között van mind összegszerűen, mind az egy munkavállalóra vetített összeget tekintve, ugyanakkor a regionális aránytalanságokat jól mutatja, hogy között a teljes kutatás-fejlesztésre szánt költségek 62,3%-a hez kapcsolódott (16. ábra). A kutatói létszámra vetített K+F költségeket tekintve ezzel szemben egyenletes képet mutat a 19 hazai megye és, kutatóként 8-12 millió forint között mozog évente a kutatás-fejlesztésre fordított éves összeg, azaz nincs lényeges regionális különbség Magyarországon. A versenyképesség kimeneti (output) oldalán egyfajta közelítő indikátornak számít a megtermelt javak exportra kerülő hányadának nagysága, mivel a magasabb exportarány azt jelzi, hogy nemzetközi versenyben is helytállnak a megtermelt áruk, a nyújtott szolgáltatások. Az adatok alapján a dunántúli megyék egy részében (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,,, ) az ipari termékek különösen magas hányada, legalább 8-a exportra kerül, emellett, Jász-Nagykun-Szolnok és megye esetében is az iparcikkek négyötöde külpiacokon talál vevőre (17. ábra). Ennek a magyar felvevőpiac viszonylag kis mérete mellett a transznacionális termelési láncokba való erőteljes beágyazódás is a magyarázata, aminek egyik kiváló példája a hazai autógyárak termelése. Az ipar nyitottságát tekintve elmondható, hogy a közlekedési (út, vasút) infrastruktúra sűrűségének növekedése összefüggésben áll az ipari exportorientáció emelkedésével, ugyanis a sikeres külföldi értékesítés egyik feltétele a szállítással kapcsolatos akadályok csökkentése. Ez a kapcsolat abban az esetben is fennáll a hazai megyék között (sőt erősebbé válik), amennyiben a tipikusan aprófalvas, ezért ebből adódóan relatíve sűrűbb úthálózattal rendelkező, és megyéket kihagyjuk az összevetésből. Azokban a magyarországi megyékben, ahol magasabb az ipar GDP-n belüli súlya, ott egyúttal általában magasabb a szekunder szektor exportaránya is, ami arra mutat rá, hogy jelentősebb ipari kapacitások egy-egy régióba való betelepülését a külpiacokra történő termelés nagymértékben ösztönzi. Felsőfokú végzettséggel rendelkező foglalkoztatottak aránya (212) Az ipar exportarányos hányada (213) Egy foglalkoztatottra jutó K+F költségek nagysága ( átlaga, ezer Ft/fő) 15. ábra: Kis- és középvállalatok kohéziós támogatása és felsőfokú végzettségűek foglalkoztatási aránya megyénként* Forrás: KSH, Miniszerelnökség, MFB *, megye nélkül 2 Bács-K. 2 lineáris trendvonal R 2 =, A 1 fő feletti KKV-k kohéziós forrásokkal való támogatási részaránya (létszámarányos hányad, ) ábra: K+F költségek alakulása megyénként* * nélkül lineáris trendvonal R² =,84 4 Bács-K K+F költségek alakulása ( átlaga, milliárd Ft) 17. x. ábra: Megyei közúthálózat sűrűsége és az ipar exportarányos hányada Bács-K. 3 2,1,2,3,4,5,6 Közutak hossza / km² (213) lineáris trendvonal május

7 A megyék egy része (Pécs, Szeged, Debrecen, ill. miatt,, Hajdú-Bihar megyék és a főváros) jelentős, alapvetően alapkutatásokra koncentráló egyetemi kutatókapacitással rendelkezik, ezért kiugróan magasak a K+F kiadások GDP-arányos hányada. A három megyét és a fővárost speciális kutatás-fejlesztési tevékenységéből adódóan figyelmen kívül hagyva a magasabb ipari exportarány és jelentősebb K+F kapacitások között pozitív irányú és látványos összefüggés van, azaz a kutatás-fejlesztési tevékenység az adatok szerint javítja a magyar áruk és szolgáltatások versenyképességét és külföldi piacokon történő eladhatóságát (18. ábra). DEMOGRÁFIA GDP-arányos K+F kiadások 2, 1, 1, 1, 18. ábra: Az ipar exportarányos hányada és a GDP-arányos K+F költségek 1, 1,, Bács-K.,,, Hajdú-Bihar és, nélkül számolt exponenciális trend,, Az ipar exportarányos hányada (213) Mind területfejlesztési, mind versenyképességi szempontból fontos tényező a megyék demográfiai összetétele. A magyar megyék közül népesség és népsűrűség tekintetében egyaránt kiemelkedik megye, melynek lakossága meghaladja az 1,2 millió főt, népsűrűsége pedig 191 fő/km 2 ( nélkül, ahol a népesség több mint 1,7 millió fő, a népsűrűség pedig 3322 fő/km 2 ). Népességszám alapján az észak-magyarországi térség követi megyét (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar), a népsűrűség azonban a kisebb területű megyékben mint Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron relatíve magasabb (133, illetve 17 fő/km 2 ), mint a ritkán lakott nagyobb megyékben. Az egy főre jutó GDP és a megyék népsűrűsége között pozitív irányú kapcsolat figyelhető meg, a magasabb népsűrűségű megyékben magasabb az egy főre jutó GDP (19. ábra). Ennek oka lehet, hogy a fejlettebb, magasabb jövedelmű, elsősorban nyugat-magyarországi megyék kisebb területűek, de népességük a méretükhöz viszonyítva relatíve nagy, míg a nagy területű, kisebb népsűrűségű észak-magyarországi megyék egy főre jutó jövedelme elmarad az előbbiektől. Emellett a városiasodás is erősíti a fenti kapcsolatot. A városlakók számának növekedésével emelkedik az iparban és a szolgáltató szektorban foglalkoztatottak aránya, akik nagyobb mértékben járulnak hozzá a GDP termeléséhez, miközben az alacsonyabb hozzáadott értéket termelő mezőgazdaságban relatíve csökken a foglalkoztatottak aránya. A munkaképes korú (15-64 éves) lakosság aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb (69,3%), majd az észak- és nyugat-dunántúli megyék következnek (Győr-Moson-Sopron,, ). A munkaerőpiaci feltételeket valószínűleg rontani fogja a következő években, hogy folyamatosan öregszenek a megyék, s csökken munkaképes lakosság aránya között csupán, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében emelkedett a lakosságon belül a évesek hányada (2. ábra), ugyanakkor valamennyi megyében nőtt a 64 év felettiek aránya, s csökkent a 14 év alattiak részaránya. A 14 éves kor alatti népesség aránya megyében, illetve az észak-magyarországi térségben (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye) a legjelentősebb, 1 feletti, mellyel meghaladja az országos értéket (14,). Ezzel szemben az idősek (64 év felettiek) hányada ezekben a megyékben relatíve alacsony, az országos szint (17,) alatti (17,), míg megyében, en és megyében 19% feletti. GDP/fő (ezer forint) % 6 67% 6 6 Bács-K. 19. ábra: Egy főre jutó GDP és a népsűrűség 2. ábra: A munkaképes korú* korosztály aránya és az arány változása * éves korosztály Országos átlag Népsűrűség (fő/km²) lineáris trendvonal R² =,26 1,,5, -,5-1, -1, éves korosztály aránya (214, bal t.) Változás (21-214, jobb t.) százalékpont május

8 Külkereskedelem, ipar és építőipar Folytatódott a magyar gazdaság dinamikus növekedése az első negyedévben Az előzetes becslés alapján a magyar gazdaság 215. első negyedévében éves szinten (igazított adatok szerint) 3,1%-kal nőtt, ami az EU-ban az egyik leggyorsabb ütem lehetett, míg negyedéves bázison,-os volt a bővülés mértéke (1. ábra). A magyar áruexport és -import volumene 8,8, ill. 8,9%-kal bővült februárban (év/év), az exportot a gépek és szállítóeszközök kivitelének 11,-os éves szintű növekedése húzta. 215 első két hónapjában a külkereskedelmi többlet rekordszintet, 485,2 milliárd forintot (1557,2 millió eurót) ért el a január-februári időszak statisztikáit tekintve (2-3. ábra). Az előzetes adatok szerint az export értéke márciusban 13,-kal, az import 9,-kal nőtt. Az ipar is lendületben maradt, szezonálisan és munkanaphatással igazítva havi bázison 2,-kal, éves összevetésben 9,- kal emelkedett a kibocsátás szintje márciusban. A feldolgozóipar motorja a járműipar volt, s 1 fölötti ütemben bővült a gumi- és műanyaggyártás, az élelmiszeripar, valamint a számítógép- és elektromos termékek gyártása is (4-5. ábra). Az építőipar márciusban dinamikus tempóban, éves bázison 12,7%-kal bővült, februárhoz képest 6,3%-kal emelkedett a kibocsátás. Az év további részében fékezheti azonban az ágazat teljesítményét, hogy az új, ill. a teljes szerződésállomány 34,6, ill. 31,1%-kal kisebb volt egy évvel korábbinál (6. ábra). 1. ábra: GDP-növekedés* Magyarországon 2. ábra: A külkereskedelmi termékforgalom Magyarországon 3% 1% -1% - -3% - 26.I 26.III 27.I 27.III 28.I 28.III 29.I 29.III 21.I 21.III Negyedév/negyedév (bal t.) * szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok 211.I 211.III 212.I 212.III 213.I 213.III 3. ábra: A külkereskedelmi mérleg alakulása Magyarországon (január - február) 214.I 214.III Év/év (jobb t.) 215.I milliárd Ft Külkereskedelmi mérleg (bal t.) Import volumen (év/év, jobb t.) 4. ábra: Az ipari termelés alakulása* Magyarországon Export volumen (év/év, jobb t.) milliárd Ft ,9 21,4 218,5 371, 45, 275,1 296,4 485, Hónap/hónap (jobb t.) Év/év (bal t.) ,5-99,1-64,9-17, -16, *szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok ábra: Feldolgozóipari alágazatok termelésének alakulása* (215. március) Gumi, műanyag termék gyártása Élelmiszer, ital, dohány gyártás Számítógép, elektr. termék gyártása Villamos berendezés gyártása Vegyi anyag, termék gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Textília, ruházat, bőrtermék gyártása Járműgyártás Fémfeldolgozás Fafeldolgozás Gyógyszer-gyártás FELDOLGOZÓIPAR 98,3% 95, 16, 14,9% 13,7% 18, 11, 114,3% 111,7% 111,1% 118,9% 111, * az előző év azonos időszaka = 1, szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok 6. ábra: Az építőipari megrendelések és termelés alakulása (év/év) * 3 hónapos gördülő átlag Tárgyhó végi szerződésállomány* (bal t.) Új szerződések* (bal t.) Építőipari termelés* (jobb t.) május

Munkaerőpiaci tendenciák Magyarországon 2007 és 2014 között

Munkaerőpiaci tendenciák Magyarországon 2007 és 2014 között A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Munkaerőpiaci tendenciák Magyarországon 27 és 214 között 21. április A Magyar Fejlesztési Bank fejlesztéspolitikai céljaiból adódóan

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2015 első negyedévében

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2015 első negyedévében A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A magyar gazdaság növekedése 215 első negyedévében Az év első három hónapjában tovább folytatódott a fejlett és fejlődő országok növekedési

Részletesebben

F ó k u s z b a n. milliárd $ 2007.I 120% 100% 80% 60% 40% 20% A tartalomból

F ó k u s z b a n. milliárd $ 2007.I 120% 100% 80% 60% 40% 20% A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Európát továbbra is hátrányosan érinti a globális banki tőkeallokáció, a befektetőkre egyre jellemzőbb az országok régión belüli differenciálása

Részletesebben

HAVI MONITOR. Jól teljesít a magyar gazdaság 2015. május A KÖVETKEZŐ KIADVÁNY VÁRHATÓ MEGJELENÉSI IDŐPONTJA: JÚNIUS 24.

HAVI MONITOR. Jól teljesít a magyar gazdaság 2015. május A KÖVETKEZŐ KIADVÁNY VÁRHATÓ MEGJELENÉSI IDŐPONTJA: JÚNIUS 24. 292 HAVI MONITOR 2015. május Jól teljesít a magyar gazdaság SZIGMA indikátorok A május közepéig beérkezett információk alapján a magyar gazdaság továbbra is jól teljesít. 2015 I. negyedévében 3,4 százalékkal

Részletesebben

HAVI MONITOR. Visszatért az infláció a magyar gazdaságba 2015. június A KÖVETKEZŐ KIADVÁNY VÁRHATÓ MEGJELENÉSI IDŐPONTJA: JÚLIUS 23.

HAVI MONITOR. Visszatért az infláció a magyar gazdaságba 2015. június A KÖVETKEZŐ KIADVÁNY VÁRHATÓ MEGJELENÉSI IDŐPONTJA: JÚLIUS 23. 292 HAVI MONITOR 2015. június Visszatért az infláció a magyar gazdaságba SZIGMA indikátorok A június közepéig beérkezett információk alapján a 3,5 százalékos magyar GDP-növekedést felhasználási oldalról

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 2015. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 5 2.1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET...

Részletesebben

Helyzetkép 2013. március - április

Helyzetkép 2013. március - április Helyzetkép 2013. március - április Gazdasági növekedés Az Európai Unió gazdasága a várakozásoknak megfelelően még nem lábalt ki a válságból, igaz, az első negyedéves adatok a prognosztizáltnál valamivel

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 2014. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 4 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 4 2.2.

Részletesebben

Makrogazdaság, 2008 2009

Makrogazdaság, 2008 2009 makrogazdborito.qxd 2010.05.04. 8:00 Page 1 Makrogazdaság, 2008 2009 Ára: 1350,- Ft Központi Statisztikai Hivatal Makrogazdaság, 2008 2009 Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal, 2010 ISSN: 2061-0475

Részletesebben

Helyzetkép 2013. április - május

Helyzetkép 2013. április - május Helyzetkép 2013. április - május Gazdasági növekedés Az első negyedév adatai alapján pesszimistábbak lettek az elemzők az Európai Unió ez évi kilátásait illetően, és változatlanul kedvezően ítélik meg

Részletesebben

HAVI MONITOR. Tovább gyorsult a gazdaság 2013. december E DOKUMENTUM NEM MINŐSÜL AJÁNLATTÉTELNEK.

HAVI MONITOR. Tovább gyorsult a gazdaság 2013. december E DOKUMENTUM NEM MINŐSÜL AJÁNLATTÉTELNEK. 292 HAVI MONITOR 2013. december Tovább gyorsult a gazdaság A december közepéig beérkezett adatok alapján tovább gyorsult a magyar gazdaság. Előrejelzésünk szerint a következő negyedévekben a külső és belső

Részletesebben

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda.

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda. Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004 A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete 2004 3K Consens Iroda Munkatársak Fülöp Edit Dávid János Tajti József Mód Péter 1 Fülöp

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 június. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 június. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 június Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

Helyzetkép 2015. január február

Helyzetkép 2015. január február Helyzetkép 2015. január február Gazdasági növekedés A múlt évben sokféle hatás érte a globális gazdaságot; több tényező is kedvezőtlenül hatott a fejlődési lehetőségekre. Viszonylag sok regionális konfliktus

Részletesebben

Helyzetkép 2013. június - július

Helyzetkép 2013. június - július Helyzetkép 2013. június - július Gazdasági növekedés Hosszú idő után először fordult elő, hogy az Eurostat a várakozásoknál valamivel kedvezőbb adatokat hozott nyilvánosságra a gazdasági növekedésről.

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

Helyzetkép 2015. május június

Helyzetkép 2015. május június Helyzetkép 2015. május június Gazdasági növekedés Az idei év elején alapvetően pozitívak voltak a globális gazdaság növekedésére készült prognózisok. Az előző két évhez hasonló, annál valamivel kedvezőbb

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Nyilvántartási szám: J/9600 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2006 Nyilvántartási szám: J/2872 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG 2006 Budapest, 2007 C Központi Statisztikai Hivatal, 2007 ISSN 1416-2768 A kézirat

Részletesebben

Helyzetkép 2013. május - június

Helyzetkép 2013. május - június Helyzetkép 2013. május - június Gazdasági növekedés Az év első feléből eddig megismert adatok némileg hűtötték az optimizmust az idei növekedési kilátásokról. A Nemzetközi Valutaalap júliusban a szokásoknak

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 2013. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 6 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 6 2.2.

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI

A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL DEBRECENI IGAZGATÓSÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI 2008. április Központi

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2013. június

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2013. június Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 213. június I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A magyar gazdaság szempontjából meghatározó jellegű külső kereslet oldaláról a 213-as év nem indult fényesen:

Részletesebben

Helyzetkép 2011. december 2012. január

Helyzetkép 2011. december 2012. január Helyzetkép 2011. december 2012. január Gazdasági növekedés Az Európai Unió országainak gazdasági növekedése a múlt év végére megtorpant a szuverén adósságválság leküzdésére tett még korántsem sikeres -

Részletesebben

MAKRO MONITOR. 2009. június 22.

MAKRO MONITOR. 2009. június 22. MAKRO MONITOR 9. június. 9. június. Globális gazdasági környezet: Fordulatot mutató adatok Az előretekintő konjuktúra indexek a bizalmi indikátorok és az ipari termelés alakulása stabilizálódást mutatnak,

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. június

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. június Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2012. június Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Balatoni András kutatási igazgató szerkesztette. A jelentés egyes

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete Elemző tanulmány Győr, 2009. TARTALOM 1. FÖLDRAJZI JELLEMZŐK... 2 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 2 1.2. Természetföldrajz... 2 1.3. Településszerkezet...

Részletesebben