VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/"

Átírás

1 1 VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj ltt in: Köz-Gzdság, 8.évf.1.sz/2013/ CSABA László 1 KIVONAT: Az évek ót trtó európi válságkezelés leírás és részletek bemuttás helyett rögtönzött, politiki lpon hozott lépsek gzdságelméleti értelmezésére törekszünk.kuttási lpkérdésünk z: igz-e még 70-es évek végének felismerése, mi szerint sem szerkezeti, sem szbályozási eredetű válságot nem lehet keresletélénkítéssel leküzdeni? Igz-e z, hogy szuverén EU tgállmokon belül bármi okból hiányzó belső elköteleződést külső fegyelmezéssel nem lehet pótolni? Ennek fényében vizsgáljuk költségvetési és bnkunió 2012 októberében körvonlzott és jóváhgyott tervezetét is. * * * Az európi gzdsági válság kezelése során 2012-ben vélhetőleg jelentősebb újításokr került sor, mint mstrichti szerződés 1992.évi láírás ót bármikor. E változások lényege mi ismereteink szerint költségveetési- és bnkunió kilkítás, z állndó európi válságkezelő mechnizmus ESM fölállítás és z EKB kvázi-fiskális felelősségválllás jelenti. Utóbbi z állmppíroknk z elsődleges picon vló beszerzését és célzott bnkfeltőkítést vgyis két, korábbn z lpszbály áltl tiltott tevékenységet jelent. Az európi közös bnkfelügyelet révén pedig végképp átléték kormányköziség kereteit és nemzetek felettiség új szksz vn kilkulóbn. A következőkben nem zárv ki zt, hogy z európi népek referendumokon megkdályozzák e kimenetet, föltételezzük, hogy vlóság terveket követi, ezért megvizsgáljuk, mit jelentenek ezek korábbn elképzelhetetlennek vélt újítások, mindenek előtt gzdságelmélet szempontjából. Azt vizsgáljuk, hogyn lkul át ezáltl z Európi Monetáris Unió felépítése, működése és z euró-övezet, mihez 1 Akdémikus, egyetemi tnár/közép-európi Egyetem és Budpesti Corvinus Egyetem/.

2 2 Mgyrországnk beláthtó időn belül cstlkozni szerződésben válllt, nemzetközi jogi kötelezettsége. Az európi integráció tlán legátütőbb sikertörténete volt 90-es évek szerződéseivel intézményesített közös vlut rendszere. Az egységes pic egységes pénz törekvése 80-s évtized hol sikeres, hol sikertelen árfolymrögzítési törekvéseit teljesítette be. Az előbb kis európi neo-korportivist országok Ausztri, Finnország, Hollndi, Belgium mjd ngy uniós tgállmok így Frnciország, mjd Spnyolország és 90-es években Olszország áltl lklmzott egyoldlú árfolymrögzítés sikeresnek és fenntrthtónk bizonyult. Utóbbi esetben egy, más esetekben két, sőt három évtizeden át/ausztri, Hollndi/. E fejlemény lpj nem vlmely közgzdsági elmélet különösen nem z árfolymrögzítés ellen kezdetektől fogv, vgyis bretton-woods-i rendszer meglkulásától folymtosn tiltkozó meriki monetrizmus/friedmn, 1953/ - túlsúlyr jutásár vezethető vissz. És nem tekinthető meghtározónk fejlődés-gzdságtn, mjd szovjet birodlom összeomlását követően világszerte politiki és politiktudományi divttá váló neoliberlizmus sem. Hiszen z európi integráció lpítói keresztényszocilisták voltk, kik frnci bürokrtikus hgyományokr és német- fokoztos, ágzti közelítésre építve építették föl z EU-t. A gzdságtörténetben nem meglepő módon társdlmi tnulás kísérleteken és fájdlms tévdéseken átvezető folymt csúcsosodott ki bbn, hogy 1999-től z unió tgállmink ngy része áttért közös vlutár, nem csekély diplomácii erőfeszítések és kompromisszumok során át/kimerítően in: Dyson Fetherstone, szerk, 1999/. Jegyezzük meg: h vlmely országcsoport vlutái hosszú időn át zonos árfolymon cserélnek gzdát, kkor köztük lévő különbség is névlegessé válik. Az érdemi különbség vlutunióbn z, hogy z árfolymrögzítés nem visszvonhtó, továbbá hogy z közös vlutát teremtő bnkok z EKB és kereskedelmi bnkok egyránt nemzeti htároktól és nemzeti költségvetés

3 3 állpotától függetlenül teremthetnek és teremtenek is hitelt és pénzt. Vgyis költségvetési politik fegyelme z áltlán os pénzügyi és korántsem csk z árszintet érintő - stbilitás peremföltételévé válik. Ekkor és cskis ekkor nemzeti fizetési mérlegek elveszítik jelentőségüket, mint hogy z meriki tgállmok vgy kíni trtományok közti fejlettségi vgy épp fiskális eltérések sem vetik szét dollár és jün övezetét, évtizedek sőt évszázdok ltt sem. A költségvetési és politiki uniót megelőző monetáris egységesülés ugyn történelmileg egyedi, de kilkításkor történelmi és elméleti tpsztltokr épült föltételrendszerben semmi sem szól működőképesség ellenében. És tény, hogy tgállmok jó része közismert rendszeres mellélövőket leszámítv fokoztos szerkezeti változttásokkl és költségvetés korábbinál fegyelmezettebb vezetésével még közdósságok rátájánk stbilizálását is el tudt érni válságot megelőzően: 2001.évi 68.3%- ról 2008-r- mikor már sor került bnkmentésekre lig 70,1%-r nőtt z euróövezet országink közdósság, vgyis évtizedes szinten stbilizálódott/ három évtizedes növekedésnek véget vetve/. Annál szembeszökőbb jele és eszköze mjd sikertelen válságkezelésnek és téves értelmezéseknek két és fél évi növekedés ellenére 2012 közepére 89,1%-r ugrott euró-övezeti dóssághegy 2, mi gzdságelméleti modellek vészhtárát is jelnti. Persze z már lépcsőházi bölcsesség, hogy mennyire volt indokolt politikusokt közgzdságtnt vlóbn urló rcionális várkozások vezérelte szereplőknek tekinteni. Áltlános értelemben ez ugynolyn tévedésvolt és mrdt mint pénzpic szereplőit zonosítni homo oeconomicus e kiemelt fjtájávl. Ugynkkor z nehezen lenne elvitthtó, hogy z újrválsztásért küzdő politikus számár vlmiféle gzdsági teljesítménykényszer h csk minimum-szinten, egyfjt perem-föltételként zért mindenképp létezik. Ez különösen vélemények és politiki erők versengésén és szerepcseréjén lpuló prlmenti váltógzdságokbn látványos, hol Amerikától eltérően z elmúlt évtizedben számos új politiki formáció is 2 ECB: Sttistics Pocket Book. Frnkfurt/M, 2012 Oct,/online elérhető z EKB honlpján/.

4 4 képviselethez, sőt kormányzti szerephez jutott, zöldektől rdikális jobboldlig/vlmns Blok, Igz Finnek/. A gzdsági teljesítmény szándékos lerontását, mint önként válllt célt és küldetést, józn ésszel közéletben megjelenők közül senkinek se tuljdoníthtjuk. A 2000-es éveket jellemző különlegesség z évtizedes szinten történő bliccelés is fféle új tpsztlt, mit megelőző év megfigyelése nem dott lpot. Vgyis mit is várhtunk politikusoktól érve is inkább elterjedt és előítéletres, mint z európi integráció modelljére konkrétn lklmzhtó föltevés. Hisz ekkor z európi béketerv megkoronázásáról és beteljesítéséről volt szó, politiki unió Mstrichtbn pénzügyi unió ellentétele és kiegészítője volt minden részvevő számár. Konstrukciós vgy lklmzási válság? Az euró már megelőző két évtizedben létezett, igz számlpénzként és ecu europen currency unit néven. Számos fontos kimuttás köztük közös sttisztik e pénznemben készült. És nem utolsó sorbn e pénznekmben számolták el zöld vlutát, miben z európi grártámogtások értékét megszbták. A név megváltozttásánk pusztán jelképes politiki ok volt. A pénzelmélet szerint legjobb megoldást hogy DM övezet vlutáját ténylegesen márkánk nevezzék német túlsúlytól vló félelem kdályozt meg. Másfelől z écu-ről britek z utolsó pillntbn kiderítették, hogy középkori Ile de Frnce pénzneme volt, vgyis nem is semleges. Így kpt nevét z euró, z európi egyesülés vívmány, jele és eszköze. E rövid áttekintésből is beláthtó, hogy közös vlut működőképességéhez és pénzügyi stbilitáshoz végső fokon egyáltlán nincs szükség rr bonyolult építményrendszerre és szerződéses biztosítékok sorár, mit z unió egymást követő lpszerződései Mstrichbn, mjd Amszterdmbn, Nizzábn és Lisszbonbn becikkelyeztek. Miközben közös vlutát működtető rendszer meglehetősen összetett/monogrfikus leírásról ld de Hn és tsi, 2010/, technikáktól eltekintve sem gzdsági lpozás, sem techniki működtetés nem igényli költségvetési politikár vontkozó előírások és büntetések egyikét

5 5 sem. H ugynis legtöbb, meghtározó tgállm már melyik megtér közgzdsági ortodoxi kláb, kkor számár nem szükséges előírni sem z állmdósság mértékét, sem zt, hogy ciklikusn igzított kötségvetésben egyensúlyt öregedő társdlombn többletet kell előírányozni. Ez ugynis z árstbilitás és pénügyi fönntrthtóság követelményéből közvetve már dódik, hisz költségvetési politik hosszbb távú infláció-gerjesztő képessége sokoldlún bizonyított. Másfelől konjunkturális visszesések idején kötelező költségvetési és pénzpolitiki lzításnk csk kkor vn tere, h 70-es és 80-s évek költekező megoldásink hgytékát, z dóssághegyet jó években leépítik. Érdemes fölidéznünk, hogy ez költségvetéspolitik szimmetri-követelménye z eredeti Keynes-i munkásságbn központi szerepet kpott, bár követőinek gzdságpolitikájábn jótékony feledés homály borult rá 3. Az euró meglkotóit inkább z nyugtlnított, hogy végbemennek-e zok munkpici és jóléti- részben intézményi átlkulások, mi mellett kevésbé fejlett, kevésbé termelékeny ország elkerülheti pénzügyi ellehetetlenülést/issing és tsi, 2004/. És ebben igzuk volt: e reformok ugyn lehetségesek blti állmok példáj szerint még kimondottn lcsony fejlettségi szinten is ámde szükségszerűnek semmiképp se mondhtók. Mit dott e kiinduló feltételekhez xiómákhoz z euró-válság máig zjló folymtánk tnulmányozás? A korábbi elemzéseket/plánki, 2012, Csb, 2012/ meg nem ismételve zt, hogy e felismerések szbálykövető országok számár, hol nem pusztán kimuttott infláció tekintetében, hnem bnkszektor és költségvetési politik egészének tekintetében érvényesült stbilitásr és fenntrthtóságr törekvés zz nem minimlistán élték át GMU-t - semmi nehézséget nem jelentett szerződésekben lefektetett követelméynek teljesítése. Pontosbbn: nem ttól és zok mrdtk jó 3 Joseph Schumpeter neoklsszikusok áltl nem véletlenül mrgór szorított - mestere 40-es évek mriki közgzdságtnánk joggl állpított meg fnyr humorrl híres elmélettörténetében/history..1955/ zt, hogy diáklányok Lord Keynes műveiből csk nnyit jegyeztek meg, hogy minden költekezés megengedett, hisz fedezete mgától megteremtődik. Nyilván közélet szereplőire is gondolhtott 20.százd egyik legngyobb trtós eredméyneket meglkotott közgzdász.

6 6 állpotbn, kik és hol z uniós közös költségvetési mértékeket betrtották. Közismert péld Belgium és Németország, hol z dósságkritérium rendre nem teljesült, mégse került bjb, míg Írország, Észtrország és Spnyolország fiskális éltnulóságuk mellett is megszenvedték év megrázkódttásit. Összefogllón megállpíthtjuk, hogy z európi dósságválság nyílttá válás semmiképp se dott lpot zon ngyvonlú és messzemenő áltlánosításokr, melyek z európi pénzügyi unióvl és közös pénz gondoltávl kezdettől fogv ellenségesen szemben álló brit sjtóból terjedtek el szkmi közbeszédben és döntéshozók körében is. Szó sincs rról, hogy követelmények egészében ésszerűtlenek és teljesíthetetlenek lennének/lski Podkminer, 2012/. Sőt még rról sem, hogy különböző fejlettségi szintű régiók közt lehetetlen voln közös pénz lklmzás, hogy klsszikus vitirtábn Feldsetin/1997/ föltételezte, s zót számtlnszor többnyire hivtkozás nélkül felidézték. Utóbbi érv önmgábn is hmis, hisz gzdságtörténet számos példát ismer rr, hogy trtósn ngy fejlettségi szinbtkülönbségek mellett zonos pénzt hsználnk, Oroszországtól Kínán át z Egyesült Állmokig. 4 Mi több neoklsszikus elméleti modellben tételezett szintkiegyenlítődés gykorltbn soh és sehol nem volt megfigyelhető, sem Európábn, sem z Egyesült Állmokbn, sem világgzdság egészében. Inkább nemzetek folytonos versenye z újbb irodlombn/acemoglou- Robinson,2012/ ismét z értékrendi, történeti és nem mellékesen z intézményi tényezőkre visszvezetett fölemelkedés és hnytlás folytonos váltkozás, reltív pozíciók állndó átrendeződése volt és mrdt meghtározó. Vgyis: h nem kell konvergálni, kkor nnk hiányából semmiféle következtetést nem érdemes levonni, sem z EU-bn, sem világgzdság egészében. A fejlettségi szintek eltérésével vló érvelés látványos, de nyilvánvlón téves. Lényegére fogv: mi konkrét esetünkben is hzánkhoz hsonlón szegény Észtország megugrott vlutuniób kerüléshez/mrdáshoz szükséges szintet, míg nálunk jóvl fejlettebb Olszország, Spnyolország és Írország 4 A szintkiegyenlítődés konvergenci csk neoklsszikus elméletből következne, gzdságtörténeti lpj nincsen.

7 7 elbukott. Ez tehát inkább elterjedt, mint nyomós, meglpozott érv. Állításunk tehát z, hogy nem z euró szerkezetével, rchitektúrájávl, hnem működtetésének mikéntjével vnnk bjok. És épp ezt kívántuk e részben igzolni z elterjedt, de nem látámsztott többségi nézettel szemben 5. A közös pénz és szerkezeti reformok: z okság irány E kérdésre egyszerre könnyű és nehéz válsz. Az euró-övezet válságát kellő lpossággl elemző nemzetközi szervezetek és kollektívák kétfjt állítást foglmznk meg z idézhetőség korlátit messze meghldón kiterjedt és folytonosn gyrpodó írásikbn. Egyfelől kézenfekvő hogy ez Gzdsági és Monetáris Uniót megelőző vitákbn meg is foglmzódott hogy zok z álllmok, melyek nem tudják vgy nem krják z ár- és árfolymstbilitást és z ezt követő korlátln picnyitást költségvetési szigorrl és munkpicot, vlmint jóléti rendszereket érintő változásokkl látámsztni, bjb kerülnek. Épp ennek megelőzésére hozták létre zt z egyre kiterjedtebb és részletekbe is egyre inkább behtoló szbályrendszert, mit Stbilitási és Növekedési Egyezménytől 2012.márciusi költségvetési pktumig és 2012 júniusábn meghirdetett fiskális unióig terjedően lkítottk ki z elmúlt másfél évtizedben. Igz, ennek ellene vethető/murközy, 2012/, hogy jóléti állm és vele kpcsoltos elvárások jelentős része beépült demokrtikus rendszerek elvárásib, eképp válsztók többségének preferenciáit jelenítik meg és épp ezért - nem is igzán göngyölhetők vissz. Ugynezen elemzésből zonbn z is kiderül, hogy már es válságot megelőzően is jelentős módosulások mentek végbe mind kidások szerkezetében, mind célzottságábn, mind pedig bbn, hogy mennyire merevítik le mindezek munkpicot és területi mobilitást. Másfelől megemlíthető zon korábbn z elemzők jelentős része áltl mintállmnk tekintett - országok csoportj, hol mondhtni túl komolyn 5 E nézetet képviselte Soros György, mikor z övezet megmentése érdekében Németország kilépését szorglmzt z EMU-ból. In: vg.online,, 2012.szept.10.

8 8 vették z lpfokú mkroökonómii és pénzügytni tnkönyveket. Ezekben picok önszbályozó volt z elméletben/fm,1970/ htékony picok elmélete, gykorltbn/greenspn, 2008/ z ezzel közvetlen összeefüggésbe is hozhtó be nem vtkozási politik, mi tőkepici buborékok kipukkdását mindenáron megelőzendőnek vélte, meghtározónk bizonyult. Ez közgzdsági és pici divtok követése korántsem következett z európi integráció monetáris modelljéből. Sőt, ligh lepődhetünk meg, hogy z EMU legélesebb elvi lpon álló bírálói monetrist iskol követői közül kerültek ki, mint Milton Friedmn, Mrtin Feldstein és Václv Klus, kik szbálykövető gykorltot, egyáltlán bármiféle szbály számonkérését politik gzdság fölötti győzelmeként posztrofálták. Míg z első országcsoportról mibe Görögország, Portugáli, Szlovéni és Olszország trtozik leginkább számtln elemzés látott npvilágot, mihez legföljebb néhány újbb dtot vgy érdekességet tudnánk hozzátenni, második csoportról minth kevesebb szó esne. Pedig ebben körben Spnyolország, Írország, Románi és Észtország trtozik ide nem kevésbé érdekes kisiklásokr került sor. A közös ezekben z országokbn z volt, hogy pénzügyi összeomlásr éveken át folyttott és z elemzők széles köre áltl mélttott - fegyelemzett állmháztrtási politik mellett és ellenére került sor. Hogy történhetett ez? Mindenek előtt úgy, hogy szbályozás lényegében csk közszférár z állmháztrtásr terjedt ki, míg z európi gzdságokbn is meghtározó mgánszektor jelentős részben szbályoztkln mrdt ez főképp pénzügyi és z építőipri szektorbn volt látványos. Az ír bnkfelügyelet 3 fős létszám mintegy jelképévé vált nnk, hogy 2010-ben leváltott ír kormány mit gondolt z állmi bevtkozásról és pénzpic szbályozásánk bármely formájáról/bővebben in: Connor O Kelly, 2012/. H tetszik: túl komolyn vette főárm és pénzügyi gzdságtn kkoribn divtos túlsúlyos nézeteit mikor gykorlti kérdésekről döntött. De itt sem pusztán méret lényeg. Spnyolországbn pénzügyminisztériumok, felügyelet és trtományok, no meg ngy

9 9 pénzintézetek többségi tuljdonát birtokló nemzetközi konglomerátumok elvileg igen prólékos, és nemzetközi számviteli követelményeket követő ellenőrzési és jelentési rendszert vezettek be. Mi több, Zptero kormány során többször is kijelentette, hogy trtományok és kereskedelmi bnkok helyzetét megnyugttón rendezte. Ez nehezen volt hihető, hisz spnyol fellendülés szinte kizárólg z idegenforglomr és z ezzel is összefüggő építőipr fellendülésére lpult. Nem meglepően ehhez társultk bnkrendszeren belüli tisztán pénzügyi ügyletek és bnkrendszer trnszncionlizálódás ngy pénzintézetek körében, mi nemzetállmi szbályozást eleve jelentős mértékben kiüresítette. A helyi tkrékpénztárkt ugyn méretes szbályozó htóság hzi példát is felidéző felügyelet irányított, zonbn nnk vezetésében különleges feldthoz illően politiki kinevezettek ültek, sokszor elemi bnküzemi ismeretek és személyi integritásnk is híján, sok szálon összefonódv politiki osztállyl/grcino, 2012/. Eképp globális válság kiváltott visszesés és nnk nyílttá válás voltképp nem is kellett voln hogy bárkit is meglepjen. A sok tekintetben párhuzmos helyzet mellett mind Romániábn, mind Észtországbn gzdsági növekedés túlfűtése, túlpörgött gzdság lehűtésétől vló irtózás és rendelkezésre álló fékek be nem vetése bizonyár hozzájárult válsághoz. Ahhoz, hogy több mint fegyelmezett fiskális politik mellett is nemzetgzdság egészét érintő, z évtizedes teljesítményt jelentősen és trtósn beárnyékoló kisiklásr került sor. Az állmháztrtás szigorát muttj, hogy z EKB sttisztikáj szerint 2008 végén- vgyis már válságbn Románi állmdósság GDP lig 13,4%-át tette ki, nnyit, mint hgyomámnyos éltnuló Luxemburgé, míg, Észtországé 4,5%- volt/vélhetőleg z egész világon leglcsonybb érték/. Vgyis két új EU tgállm helyzete leginkább Írországét idézi, hol bjok közvetlenül mgángzdságbn jelentkeztek, de zok kilkulásábn gzdságpolitik tétlensége, z ideológii elfogultságot sem nélkülöző újfjt mkroökonómii populizmus bizonyár belejátszott.

10 10 Anélkül, hogy z egyes történetek részleteiben elvesznénk, fölmerül kérdés, hogy vjon nem kell-e z euró-övezet konstrukciós hibájáról beszélnünk kkor, h válságoknk sok tekintetben hsonló szerkezete ismétlődik? Vjon nem mgánszektor egészének közös szbályrendből vló kihgyás, z egyoldlún csk közhtlom megfegyelemzésre szűkülő szbályozási keretrendszer hibáztthtó? Megítélésem szerint ez fölvetés miközben jelentős igzságtrtlm vn nem veszi figyelembe z EU lényegi vonásit. Mindenek előtt zt nem, hogy z unió Lisszboni Szerződés 2009.decemberi htályosulás ót még inkább kormányközi lpokon nyugszik, mint korábbn. A végső döntéseket kormányok és nemzeti prlmentek hozzák, nem közös intézmények. Ekkor pedig vgy zt szkirodlombn követett megoldást lehet lklmzni, hogy z uniós szbályokt nemzeti fiskális szbályokkl képezik le/benczes, 2011/, hogy költségvetési egyezmény ezt előírj. Vgy zt fogdjuk el, hogy nemzeti htáskörben lévő szbályozások között és semmiképp se fölött, egy európi szintű szbályozó htóság lkul ki/vörös, 2012/. A spnyol-ír egybevetés pedig közvetlenül is figyelmeztet rr, hogy z lul- és túlszbályozás, vlmint döntéshozztlll vló túl közeli kpcsolt bizony nem képzelt veszélyek, főleg h egy egyre politizáltbb/költségvetési ügyekben is részt vállló/ Európi Központi Bnk keretében hozzák létre, nemzetek fölötti jogkörökkel. 6 Utóbbi egyáltlán nem oly techniki kérdés, mint bnkunió szorglmzói vélik, mert htásköri, jogi és sok milliárd eurós nygi vonzti vnnk, bárki bármit is szbályoz. Vgyis: míg szbályozáshoz trtozó felelősségielszámolttási-átláthtósági elemeket és eljárásokt ki nem lkítják és közösen törvénybe nem illesztik, ez fölvetés illuzórikus és megvlósíthttln. 6 A bnkunió kérdésében z EU döntéselőkészítő szervei számos szkértői nygot készítettek 2012 folymán, és Hermnn vn Rompoy elnök júniusi lelvelében foglltk szerint z év végére már tető lá is hozták voln. Nyilván nem hdititok, hogy mint nnyiszor, z állspontok országok, közgzdsági iskolák, időszkok és tárgylási tktik okán hetente változnk, mint minden más esetben is. E kérdésben sok százmilliárdos tőkeértékről és z ezekhez kötődő szbályozási jogosítványok közösségiesítéséről vgy nnk elvetésről lévén szó gyorsság nyilván nemcsk németek és más nettó finnszírozók szerint nem lehet legfőbb döntési kritérium.a bnkunió kérdésének részletezése zonbn szétfeszítené jelen összegző és főképp gzdságelméleti áttekintés kereteit.

11 11 Pontosbbn: h és mennyiben megvlósul, nnyibn z ellenőrizetlen bürokráciák urlmát teremti meg. Ez pedigi z európi integráció lpértékeivel, mi több jelenleg érvényes jogrendjével, 7 és tgállmok belső demokrtikus berendezkedésével ellentétes szuprncionlizmus. Ennek htárit tgállmok jelentős körének így Ngy-Britnni és Csehország nyílt ellenkezése mellett skndináv állmok és lényegében z összes kis- és közepes méretű tgállm rejtett, de nem kevésbé hthtós - ellenállás prkolópályár fogj küldeni jövőben is. Aligh meglepő, hogy bnkunió ügyében Svédország és Lengyelország kiemelten képviselte zt z álláspontot, hogy közös vlutövezeten kívüli országoknk teljes súllyl részt kell venniük minden egyes döntésben. A költségvetési unió kérdésében pedig német-ngol vit e kérdést lényegében levette npirendről/miközben meglpozását szolgáló eljárások és szerződések, z európi szemesztertől költségvetési egyezményig joghtályosulás folymtábn vnnk, sikeresen véve egyebek mellett frnci törvényhozás nem csekély kdályát/. Itt mindenképp áthidlhttln ellentmondásb botlunk. H svéd-lengyel álláspont győz, szélső esetben Lettország ugynúgy megvétózht egy bnkszbályozási lépést, mint hogy Dél Ciprus török-eu tgfelvételi tárgylások minden érdemi részét. És fordítv, h Bizottság logikus álláspontj győz, mikor bnkok közös felügyelete z egy pic, egy pénz elv betetőzése, eképp csk z euró-tgokr érvényes, kkor pedig kimrdtkr nézve vészterhes döntéseket hozhtnk. A szuper Mrio jelenségről A pénzügyi-pici elemzők körében oszttln elismerést rtott z fordult, mit németnél is németebb Jen Clud Trichet-t fölváltó olsz bnkár neve fémjelez. Az EKB lpszbály és korábbi gykorlt ellenében előbb 7 Megnyugttó, hogy hsonló álláspontr jutott Tnács legfőbb jogi tnácsdó szerve/legl service/ is, lényegében fő szövegben közöléttel zonos érvrendszer lpján. In: Europe bnking supervisor pln illegl. Finncil Times, 2012.okt.17. Ebből zonbn politikusok csk z zonnli bevezetés EU bürokráci sürgette megoldásánk hibás voltát fogdt el, nem z érv lényegét brüsszeli Tnács-ülélsen.

12 12 másodlgos, mjd z elsődleges picon is kötvényeket vásárol és számos likviditásbővítő intézkedéssel segítette bnjb jutott bnkok részvényeseit. Sőt, bnkunió egyik fő célj, hogy bnkmentés költségét ne kelljen kimuttni közdósságok között. Voltképp már 70-es évek végére xiomtikussá vált közgzdsági elmélet és gzdságpolitik művelői körében is z felismerés, hogy szerkezeti és intézményi jellegű feszültségeket nem lehetséges konjunktúr-hullámzás kisimításár kiötlött keynesi eszköztárrl kezelni. Ebben voltképp minden komolyn vehető iskol és kormányzás közelébe kerülő politiki erő képviselői egyetértésre jutottk, és ez közmegegyezés legutóbbi időkig sem rendült meg lpjibn. Az 1970-es évtized európi stgflációj z elmúlt két évtized során Jpánbn megismétlődött, súlyt dv nnk z álláspontnk, hogy stgfláció npjinkbn is, és világ bármely részén vlós veszély. Nem pusztán 70-es évtized múlékony nyugt-európi sjátosság volt, hnem bárhol s bármikor megismétlődhet. Miközben ez z összegzés nemzetközi gzdság kuttói számár már-már unlomig ismert, nehéz lenne nem összevonni szemöldökünket, h z elmúlt évek ténydtit vizsgáljuk. A köz dósság világgzdság mindhárom pólusábn ggsztó méretekben növekszik, vgyis 2012-ben z Egyesült Állmokbn- 105 % - Jpánbn 240% - és z EU-bn várhtólg 90% egyidejűleg. Igz, vnnk z unióbn jó tnulók Luxemburg, Észtország, Szlováki de ezek sjnos nem meghtározó négy tgállm. És tegyük hozzá: köz dósságánk növekedése nem állt meg világgzdsági recesszió elmúltávl. Miközben z IMF sttisztikái közt 3 és 5% közti növekedést muttnk világgzdság egészére nézve, z dósságrát csökkenésének semmi jelét nem látni. A kormányok Keynes egykori intelmeit felejtve nem követik szimmetrikus költségvetési politik követelményét, még kevésbé z ennél szigorúbb előírásokt, mik monetristák vgy épp z

13 13 osztrák iskol, z ordoliberálisok vgy épp neokeynesiánus modellek meglkotóink munkáiból dódnánk. Ez önmgábn is elég bj, mert világgzdság megszokott egyensúlyát z egyik térségben kilkult többleteknek másik hiányirr fordítás szokt megoldni/feldstein, 2008/. S mint z előbb idézett írás igzolj, z áltlános egyensúlyr vló törekvés szándékánk puszt kinyilvánítás is elhúzódó globális recessziót idézne elő, e törekvésnek híre-nyom sincs. Súlyosbítj viszont helyzetet z, hogy világ túlnyomó részén nem pusztán kormányzt, hnem két másik gzdsági szereplő, cégek és háztrtások is eldósodottk. Vgyis nem működik tnkönyvi zonosság, hol három ngy pénztuljdonos közti ármlások ngyjából és egészében rendre kiegészítik, sőt ki is egyenlítik hosszbb távon - egymást. Viszonylg kevés z olyn ország, melynek jelentős világgzdsági súly, és egyik vgy másik gzdsági szereplője trtósn megtkrító, min mondjuk Kínábn vgy Szud-Arábiábn. Márpedig ligh kérdéses, kár elméleti, kár gzdságpolitiki szempontból z, hogy kellő szintű és szerkezetű önkéntes megtkrítás híján pénzügyi rendszernek nincs mit közvetítenie. E tétel hiányán közkidások növelése vgy pénzkibocsátás növelése csk átmenentileg és súlyos utóhtásokkl segít. Márpedig z meglepő eset állt elő, hogy miközben z IMF sttisztikái közt rendre 3 és 5 % közti éves átlgos növekedést muttnk ki világszerte, költségvetési politik expnzív pénzpolitik pedig kimondottn enyhe, olcsó pénz politikáját hjszoló mrdt. Mondhtjuk, hogy ezzel leglább elkerülték z Egyesült Állmok 80-s évekbeli történetéből ismert rossz mixet, nevezetesen költségvetési és pénzpolitik rendszeres szemben állását, de ez csekély vigsz. H ugynis gzdságpolitik mindkét ág expnzív, kkor csk idő kérdése z infláció fellángolás. És h eközben kínált nem kereslet elégtelensége, hnem például z innováció gyengesége vgy épp gzdsági környezet kiszámíthttlnság okán lnyh, kkor gyenge kínált z erős pénzforglomml társul és újr itt vn stgfláció. Ez veszély nnyir beláthtó, hogy z összes mgán-pénztuljdonost vissztrthtj és vissz is

14 14 trtj kölcsönzéstől ezt hívják pénzpicok kiszárdásánk, mi trtós helyben járás egyik legbiztosbb kiváltój. Tlán nem is meglepő, hogy pénzpolitik szkértőjeként, és különösen z infláció elemzésében kifejtett iskoltermető munkásságáért díjzott Thoms Srgent/2012/ Nobel díj átvétele lklmából trtott elődásábn polgárháború előtti zz konfödertív USA-vl vont párhuzmot. Ezt zzl indokolt, hogy Lincolnék győzelme előtt közös költségvetés GDP lig 1 százlékát tette ki, tgállmoknk nem kellett kiegyensúlyozniuk költségvetésüket, és párhuzmos vlutákt hsználtk. Vgyis z EU mi gykorltávl vló egybevetés értelmes és hsznos lehet, zzl z Áltl is hngozttott megszorítássl, hogy 19.százdi Amerik bizony egyáltlán nem volt jóléti állm, és tgországok se voltk zok nem úgy, mint m Európ állmi. Az meriki párhuzmból zt következtetést vont le, hogy hitelesség visszszerzésének épp z ellenkező megoldás lenne z előfeltétele, mint z EU vezetése és különösen Mrio Drghi áltl szorglmzott és meg is vlósított irányvonl, soroztos és korlátln fiskális bevtkozások útj. Nevezetesen z, hogy kimentés egyértelműen egyszeri, soh többé nem ismételhető lépésnek bizonyuljon. Ez történt z Egyesült Állmok polgárháborúját követően, és hmiltoni konszolidáció után/ót egyetlen tgállmot se mentettek ki csődből, még hírekben sokt szereplő Kliforniát sem. A költségvetési szbályok - könnyű pénz politikáját ellensúlyozni hivtott egységesítése és megmerevítése, mi német nyomásr uniós gykorlttá válóbn vn, korántsem trivális. Ugynis z EU országink nemcsk költségvetési szerkezete és dósságdinmikáj tér el, hnem szociális modelljeik között is áthidlhttln strukturális szkdék tátong. E modellek jellege kizár bármiféle áltlános, európi/közösségi szintű válságkezelést, ellene szól költségvetési politikák bármiféle uniójánk. Ez végső fokon még z Egyesült Állmok tgállmir is érvényes, hol jelentősen eltérő szociális és költségvetési megoldások élnek állmonként

15 15 egymás mellett, föderális szintű jóléti állm pedig csk Brck Obm elnöksége ltt kezdett kilkulni/tlán nem épp legszerencsésebb időpontbn/.mivel z EU-bn politiki unió szintje még ngyon messze vn szövetségi állmbn megvlósulótól, költségvetési kérdések kiszervezésére kevés tér mrd. Ekkor pedig közös intézmények sem léphetnek föl úgy, mint h vlóságosn is egy központi- szuprncionális htlom bevtkozásánk pusztán csk mikéntje lenne kérdéses. Az eltérő tgállmi helyzetek finnszírozási hjlndóság - mellett különösen pedig z egyszeri helyzetre szbott, egyedi megoldások finnszírozásánk nemes elméletileg és politikilg trthttln céljávl létrehozndó uniónk súlyos kdályi vnnk. Utóbbiról előtnulmányok nélkül - már 2012 júniusábn született előzetes megállpodás kormányfők között. Pedig z lpvető eltérések korlátozzák z dófjták, költségvetési kidási tételek, működési keretek bármiféle egységesítését vlósnk vélő célkitűzéseket, most és jövőben is. A pénzpicok mozgtórugói: reáltényezők, látsztok, hitek A pénzügyi picok elemzői, másfelől z egyéni döntések elemzői már korábbn ismegpróbáltk túllépni z egyszerű és nem ellenőrizhető xiómák világán. Ők Ludwig von Mises nyomán fölfedezték pénzpicokt hgyományo urló csordszellemet, vélekedések és várkozások döntésben játszott - és kísérletileg mérhető szerepét. Márpedig önmgábn is, de válságok közben még erősebben is, kérdésessé vált: mi hszn h feltárjuk m vstörvényeket, melyek kizárólg számítógépes modellben élnek? Például z, hol pic rcionálisn és késlekedés nélkül regál minden torzulásr. Ez gzdságpolitikilg zt jelenti hogy z EMU meglkotói is vélték - hogy játékszbályok megsértőit globális pénzpicok úgymond zon nyombn megbüntetik, kiszorítják, rbitrázs-műveleteikkel ellehetetlenítik, még mielőtt beleszokhtn tévelygésébe. Nos, Görögország

16 16 mellett többi válság-ország is rr péld, hogy ez bizony hmis érvelés volt, bármily jól muttott is számítógép képernyőjén vgy ngy impktú lpbn közölt modellben, z ott lklmzott szigorú föltevések mellett. Vjon vetődik fel z elemzőben kérdés - meddig lehet büszke z elméleti közgzd rr, hogy z ő tudomány bizony vállltn nem kísérleti jellegű? Meddig érheti be, hogy csk koherenciát vizsgálj, mert csk erre hivtott legföljebb jól sikerült műtét után beteg elhúnyt. Ezek után világos, hogy várkozások, z elköteleződés, hitelesség nem mese mi gzdságelemzésben. Azt viszonylg régót tudtuk legkésőbb z 1920-s évek ót hogy pénzpicokon látszt fontosbb vlóságnál. A tőzsdei válságok szinte mindíg híresztelések, rémhírek nyomábn, tévhitek, köztük kiemelten is korábbn tuti tippnek trtott vélelmek megdőlésén lpultk, 18.százdi tulipán-hgym válságtól dot.com lufi kipukkdásán át legutóbb Fcebook tőzsei vesszőfutásáig terjedő körben. Az is viszonylg régót tudhtó, hogy e hullámzások picgzdság szerves és elkerülhetetlen trtozéki. Már mennyiben z információs szimmetriát, kockázttól eltérő bizonytlnságot, és z előrelátás immnens minden tömeges folymtbn elkerülhetetlen korlátit elfogdjuk, helyett hogy előbb tgdnánk, mjd újr fölfedeznénk, hogy z z elmúlt négy évtizedben megismétlődött. H ezt elfogdjuk mi közgzdász szkm egészét, különösen pénzügyi szbályozás és pénzpicok elemzőit tekintve egyáltlán nem kézenfekvő - kkor m teret nyerő mkroprudenciális közelítés némely immnens gyengéjét előre láthtjuk. A mkroprudenciális közelítés/hnson- Kshyp-Stern, 2011/ lényege, hogy z egyes pénzintézetekre kidolgozott felelősségi és átláthtósági szbályok nemzetgzdsági, később esetleg világméretű kiterjesztésével megelőzhetőnek véli pénzügyi válságok ismétlődését. Ez bizonyos mértékben kárenyhítés szintjén nyilván igz, de végső fokon hihetetlen nivitás lenne zt vélemezni, hogy bármely szbáylozó elvi szinten nemhogy gykorltbn képes lehetne fent sorolt, és egymást szinergikusn erősítő nehézségek meghldásár.

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT DE MOST RÖGTÖN?

EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT DE MOST RÖGTÖN? CSABA LÁSZLÓ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT DE MOST RÖGTÖN? Ez a tanulmány öt pontban vizsgálja meg, hogy a költségvetési és a bankunió azonnali megvalósítására vonatkozó uniós tervezetek mennyiben járulhatnak

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZEMLE A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG TAGJAI A SZERKESZTÕSÉG

PÉNZÜGYI SZEMLE A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG TAGJAI A SZERKESZTÕSÉG Tartalom TANULMÁNYOK CSABA LÁSZLÓ: Keynesi reneszánsz? 5 GYÕRFFY DÓRA: Válság után felzárkózás? A költségvetési politika minõsége és a növekedés 23 TÓTH G. CSABA: Állami keresletélénkítés és automatikus

Részletesebben

Az Akadémiai Kiadó a Gazdaságpolitikai kerekasztal

Az Akadémiai Kiadó a Gazdaságpolitikai kerekasztal Móczár József Fut velem egy rossz szekér? Gondolatok az EU-ról a Minden Egész eltörött című könyv tanulmányozása közben (szerk. Muraközy László, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013) Levelezési e-cím: moczar@uni-corvinus.hu

Részletesebben

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (719 726. o.) Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

Ironikus címmel Más ez a válság

Ironikus címmel Más ez a válság Más ez a válság 1929 1933 és 2007 2009 Ironikus címmel Más ez a válság (This Time is Different) jelent meg a Princeton Egyetem kiadójánál a globális pénzügyek két vezetõ szakértõjének, Carmen Reinhartnak

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben *

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * Jean-Paul Fitoussi Éloi Laurent Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * A tanulmányban a makrogazdasági politika és a szociális modellek közötti kapcsolat elmúlt

Részletesebben

A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában, az elmúlt öt év tapasztalatai alapján

A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában, az elmúlt öt év tapasztalatai alapján A tanulmány a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által, A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában tárgyában közzétett KÉ-12350/2004

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

Eurómentés Kerneuropa útján, avagy hány sebességet bír el Európa?

Eurómentés Kerneuropa útján, avagy hány sebességet bír el Európa? MKI-tanulmányok T-2012/5 kiss j. lászló, avagy hány sebességet bír el Európa? MKI-TANULMÁNYOK A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Magyar Külügyi Intézet Szerkesztés és tördelés: Tevelyné

Részletesebben

Szabályozás a pénzügyi válság(ok) után (között): kényszer és lehetõség

Szabályozás a pénzügyi válság(ok) után (között): kényszer és lehetõség Bánfi Tamás Kürthy Gábor Bánfi Attila* Szabályozás a pénzügyi válság(ok) után (között): kényszer és lehetõség ÖSSZEFOGLALÓ A Pénzügyi Szemle LV. évfolyamának 4. száma mintegy tematikus számként öt tanulmányában

Részletesebben

A közgazdaságtan esendősége. (és mihaszna válság idején)

A közgazdaságtan esendősége. (és mihaszna válság idején) Kiss Károly A közgazdaságtan esendősége (és mihaszna válság idején) Készült a Stratégiai Kutatóintézet megbízásából Budapest 2011 március 1 E tanulmány nem arról szól, hogy hogyan tört ki a válság, milyen

Részletesebben

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI Készítette: Szakács Zsófia Budapest,

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS A TARTALOMBÓL n Járható út: a globálisan szabályozott, demokratikus kapitalizmus Palánkai Tibor akadémikus

Részletesebben

A Felemelkedő Európa új politikai gazdaságtana

A Felemelkedő Európa új politikai gazdaságtana A Felemelkedő Európa új politikai gazdaságtana Csaba László új könyve (Csaba 2005) teljes ismertetésének a bőség zavara szab gátat. A könyv egyenes folytatása legfontosabb korábbi munkáinak (Csaba 1984,

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Amit nem árt tudni az államadósságról

Amit nem árt tudni az államadósságról 1 Amit nem árt tudni az államadósságról Neményi Judit Folyik a parlamenti vizsgálat. Ki a felelős, hogy megnőtt az államadósság? A Széll Kálmán Terv (SZKT), amiből kinőtt Magyarország 211-es Konvergenciaprogramja,

Részletesebben

KORNAI JÁNOS. Négy jellegzetesség. A magyar fejlõdés politikai gazdaságtani megközelítésben Elsõ rész

KORNAI JÁNOS. Négy jellegzetesség. A magyar fejlõdés politikai gazdaságtani megközelítésben Elsõ rész Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 12. sz. (1097-1117 o.) KORNAI JÁNOS Kornai János a Collegium Budapest, az MTA Közgazdaságtudományi Intézete és a Harvard Egyetem professzora. Négy jellegzetesség

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon Fejlesztési és Módszertani Intézet Kutatástól az innovációig a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon 2005. október Szerkesztette és a kutatást irányította:

Részletesebben

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából)

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) Co-operative Alliances and Marketing (From the view of theconsumer s Co-operatives s Trading) The co-operative

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

A monetáris politika keretei Magyarországon 1

A monetáris politika keretei Magyarországon 1 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 4. SZÁM 321 NEMÉNYI JUDIT A monetáris politika keretei Magyarországon 1 A független központi bankok teljesítményének értékelése mindenütt a világon éles vitákat vált ki, különösen

Részletesebben