VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/"

Átírás

1 1 VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj ltt in: Köz-Gzdság, 8.évf.1.sz/2013/ CSABA László 1 KIVONAT: Az évek ót trtó európi válságkezelés leírás és részletek bemuttás helyett rögtönzött, politiki lpon hozott lépsek gzdságelméleti értelmezésére törekszünk.kuttási lpkérdésünk z: igz-e még 70-es évek végének felismerése, mi szerint sem szerkezeti, sem szbályozási eredetű válságot nem lehet keresletélénkítéssel leküzdeni? Igz-e z, hogy szuverén EU tgállmokon belül bármi okból hiányzó belső elköteleződést külső fegyelmezéssel nem lehet pótolni? Ennek fényében vizsgáljuk költségvetési és bnkunió 2012 októberében körvonlzott és jóváhgyott tervezetét is. * * * Az európi gzdsági válság kezelése során 2012-ben vélhetőleg jelentősebb újításokr került sor, mint mstrichti szerződés 1992.évi láírás ót bármikor. E változások lényege mi ismereteink szerint költségveetési- és bnkunió kilkítás, z állndó európi válságkezelő mechnizmus ESM fölállítás és z EKB kvázi-fiskális felelősségválllás jelenti. Utóbbi z állmppíroknk z elsődleges picon vló beszerzését és célzott bnkfeltőkítést vgyis két, korábbn z lpszbály áltl tiltott tevékenységet jelent. Az európi közös bnkfelügyelet révén pedig végképp átléték kormányköziség kereteit és nemzetek felettiség új szksz vn kilkulóbn. A következőkben nem zárv ki zt, hogy z európi népek referendumokon megkdályozzák e kimenetet, föltételezzük, hogy vlóság terveket követi, ezért megvizsgáljuk, mit jelentenek ezek korábbn elképzelhetetlennek vélt újítások, mindenek előtt gzdságelmélet szempontjából. Azt vizsgáljuk, hogyn lkul át ezáltl z Európi Monetáris Unió felépítése, működése és z euró-övezet, mihez 1 Akdémikus, egyetemi tnár/közép-európi Egyetem és Budpesti Corvinus Egyetem/.

2 2 Mgyrországnk beláthtó időn belül cstlkozni szerződésben válllt, nemzetközi jogi kötelezettsége. Az európi integráció tlán legátütőbb sikertörténete volt 90-es évek szerződéseivel intézményesített közös vlut rendszere. Az egységes pic egységes pénz törekvése 80-s évtized hol sikeres, hol sikertelen árfolymrögzítési törekvéseit teljesítette be. Az előbb kis európi neo-korportivist országok Ausztri, Finnország, Hollndi, Belgium mjd ngy uniós tgállmok így Frnciország, mjd Spnyolország és 90-es években Olszország áltl lklmzott egyoldlú árfolymrögzítés sikeresnek és fenntrthtónk bizonyult. Utóbbi esetben egy, más esetekben két, sőt három évtizeden át/ausztri, Hollndi/. E fejlemény lpj nem vlmely közgzdsági elmélet különösen nem z árfolymrögzítés ellen kezdetektől fogv, vgyis bretton-woods-i rendszer meglkulásától folymtosn tiltkozó meriki monetrizmus/friedmn, 1953/ - túlsúlyr jutásár vezethető vissz. És nem tekinthető meghtározónk fejlődés-gzdságtn, mjd szovjet birodlom összeomlását követően világszerte politiki és politiktudományi divttá váló neoliberlizmus sem. Hiszen z európi integráció lpítói keresztényszocilisták voltk, kik frnci bürokrtikus hgyományokr és német- fokoztos, ágzti közelítésre építve építették föl z EU-t. A gzdságtörténetben nem meglepő módon társdlmi tnulás kísérleteken és fájdlms tévdéseken átvezető folymt csúcsosodott ki bbn, hogy 1999-től z unió tgállmink ngy része áttért közös vlutár, nem csekély diplomácii erőfeszítések és kompromisszumok során át/kimerítően in: Dyson Fetherstone, szerk, 1999/. Jegyezzük meg: h vlmely országcsoport vlutái hosszú időn át zonos árfolymon cserélnek gzdát, kkor köztük lévő különbség is névlegessé válik. Az érdemi különbség vlutunióbn z, hogy z árfolymrögzítés nem visszvonhtó, továbbá hogy z közös vlutát teremtő bnkok z EKB és kereskedelmi bnkok egyránt nemzeti htároktól és nemzeti költségvetés

3 3 állpotától függetlenül teremthetnek és teremtenek is hitelt és pénzt. Vgyis költségvetési politik fegyelme z áltlán os pénzügyi és korántsem csk z árszintet érintő - stbilitás peremföltételévé válik. Ekkor és cskis ekkor nemzeti fizetési mérlegek elveszítik jelentőségüket, mint hogy z meriki tgállmok vgy kíni trtományok közti fejlettségi vgy épp fiskális eltérések sem vetik szét dollár és jün övezetét, évtizedek sőt évszázdok ltt sem. A költségvetési és politiki uniót megelőző monetáris egységesülés ugyn történelmileg egyedi, de kilkításkor történelmi és elméleti tpsztltokr épült föltételrendszerben semmi sem szól működőképesség ellenében. És tény, hogy tgállmok jó része közismert rendszeres mellélövőket leszámítv fokoztos szerkezeti változttásokkl és költségvetés korábbinál fegyelmezettebb vezetésével még közdósságok rátájánk stbilizálását is el tudt érni válságot megelőzően: 2001.évi 68.3%- ról 2008-r- mikor már sor került bnkmentésekre lig 70,1%-r nőtt z euróövezet országink közdósság, vgyis évtizedes szinten stbilizálódott/ három évtizedes növekedésnek véget vetve/. Annál szembeszökőbb jele és eszköze mjd sikertelen válságkezelésnek és téves értelmezéseknek két és fél évi növekedés ellenére 2012 közepére 89,1%-r ugrott euró-övezeti dóssághegy 2, mi gzdságelméleti modellek vészhtárát is jelnti. Persze z már lépcsőházi bölcsesség, hogy mennyire volt indokolt politikusokt közgzdságtnt vlóbn urló rcionális várkozások vezérelte szereplőknek tekinteni. Áltlános értelemben ez ugynolyn tévedésvolt és mrdt mint pénzpic szereplőit zonosítni homo oeconomicus e kiemelt fjtájávl. Ugynkkor z nehezen lenne elvitthtó, hogy z újrválsztásért küzdő politikus számár vlmiféle gzdsági teljesítménykényszer h csk minimum-szinten, egyfjt perem-föltételként zért mindenképp létezik. Ez különösen vélemények és politiki erők versengésén és szerepcseréjén lpuló prlmenti váltógzdságokbn látványos, hol Amerikától eltérően z elmúlt évtizedben számos új politiki formáció is 2 ECB: Sttistics Pocket Book. Frnkfurt/M, 2012 Oct,/online elérhető z EKB honlpján/.

4 4 képviselethez, sőt kormányzti szerephez jutott, zöldektől rdikális jobboldlig/vlmns Blok, Igz Finnek/. A gzdsági teljesítmény szándékos lerontását, mint önként válllt célt és küldetést, józn ésszel közéletben megjelenők közül senkinek se tuljdoníthtjuk. A 2000-es éveket jellemző különlegesség z évtizedes szinten történő bliccelés is fféle új tpsztlt, mit megelőző év megfigyelése nem dott lpot. Vgyis mit is várhtunk politikusoktól érve is inkább elterjedt és előítéletres, mint z európi integráció modelljére konkrétn lklmzhtó föltevés. Hisz ekkor z európi béketerv megkoronázásáról és beteljesítéséről volt szó, politiki unió Mstrichtbn pénzügyi unió ellentétele és kiegészítője volt minden részvevő számár. Konstrukciós vgy lklmzási válság? Az euró már megelőző két évtizedben létezett, igz számlpénzként és ecu europen currency unit néven. Számos fontos kimuttás köztük közös sttisztik e pénznemben készült. És nem utolsó sorbn e pénznekmben számolták el zöld vlutát, miben z európi grártámogtások értékét megszbták. A név megváltozttásánk pusztán jelképes politiki ok volt. A pénzelmélet szerint legjobb megoldást hogy DM övezet vlutáját ténylegesen márkánk nevezzék német túlsúlytól vló félelem kdályozt meg. Másfelől z écu-ről britek z utolsó pillntbn kiderítették, hogy középkori Ile de Frnce pénzneme volt, vgyis nem is semleges. Így kpt nevét z euró, z európi egyesülés vívmány, jele és eszköze. E rövid áttekintésből is beláthtó, hogy közös vlut működőképességéhez és pénzügyi stbilitáshoz végső fokon egyáltlán nincs szükség rr bonyolult építményrendszerre és szerződéses biztosítékok sorár, mit z unió egymást követő lpszerződései Mstrichbn, mjd Amszterdmbn, Nizzábn és Lisszbonbn becikkelyeztek. Miközben közös vlutát működtető rendszer meglehetősen összetett/monogrfikus leírásról ld de Hn és tsi, 2010/, technikáktól eltekintve sem gzdsági lpozás, sem techniki működtetés nem igényli költségvetési politikár vontkozó előírások és büntetések egyikét

5 5 sem. H ugynis legtöbb, meghtározó tgállm már melyik megtér közgzdsági ortodoxi kláb, kkor számár nem szükséges előírni sem z állmdósság mértékét, sem zt, hogy ciklikusn igzított kötségvetésben egyensúlyt öregedő társdlombn többletet kell előírányozni. Ez ugynis z árstbilitás és pénügyi fönntrthtóság követelményéből közvetve már dódik, hisz költségvetési politik hosszbb távú infláció-gerjesztő képessége sokoldlún bizonyított. Másfelől konjunkturális visszesések idején kötelező költségvetési és pénzpolitiki lzításnk csk kkor vn tere, h 70-es és 80-s évek költekező megoldásink hgytékát, z dóssághegyet jó években leépítik. Érdemes fölidéznünk, hogy ez költségvetéspolitik szimmetri-követelménye z eredeti Keynes-i munkásságbn központi szerepet kpott, bár követőinek gzdságpolitikájábn jótékony feledés homály borult rá 3. Az euró meglkotóit inkább z nyugtlnított, hogy végbemennek-e zok munkpici és jóléti- részben intézményi átlkulások, mi mellett kevésbé fejlett, kevésbé termelékeny ország elkerülheti pénzügyi ellehetetlenülést/issing és tsi, 2004/. És ebben igzuk volt: e reformok ugyn lehetségesek blti állmok példáj szerint még kimondottn lcsony fejlettségi szinten is ámde szükségszerűnek semmiképp se mondhtók. Mit dott e kiinduló feltételekhez xiómákhoz z euró-válság máig zjló folymtánk tnulmányozás? A korábbi elemzéseket/plánki, 2012, Csb, 2012/ meg nem ismételve zt, hogy e felismerések szbálykövető országok számár, hol nem pusztán kimuttott infláció tekintetében, hnem bnkszektor és költségvetési politik egészének tekintetében érvényesült stbilitásr és fenntrthtóságr törekvés zz nem minimlistán élték át GMU-t - semmi nehézséget nem jelentett szerződésekben lefektetett követelméynek teljesítése. Pontosbbn: nem ttól és zok mrdtk jó 3 Joseph Schumpeter neoklsszikusok áltl nem véletlenül mrgór szorított - mestere 40-es évek mriki közgzdságtnánk joggl állpított meg fnyr humorrl híres elmélettörténetében/history..1955/ zt, hogy diáklányok Lord Keynes műveiből csk nnyit jegyeztek meg, hogy minden költekezés megengedett, hisz fedezete mgától megteremtődik. Nyilván közélet szereplőire is gondolhtott 20.százd egyik legngyobb trtós eredméyneket meglkotott közgzdász.

6 6 állpotbn, kik és hol z uniós közös költségvetési mértékeket betrtották. Közismert péld Belgium és Németország, hol z dósságkritérium rendre nem teljesült, mégse került bjb, míg Írország, Észtrország és Spnyolország fiskális éltnulóságuk mellett is megszenvedték év megrázkódttásit. Összefogllón megállpíthtjuk, hogy z európi dósságválság nyílttá válás semmiképp se dott lpot zon ngyvonlú és messzemenő áltlánosításokr, melyek z európi pénzügyi unióvl és közös pénz gondoltávl kezdettől fogv ellenségesen szemben álló brit sjtóból terjedtek el szkmi közbeszédben és döntéshozók körében is. Szó sincs rról, hogy követelmények egészében ésszerűtlenek és teljesíthetetlenek lennének/lski Podkminer, 2012/. Sőt még rról sem, hogy különböző fejlettségi szintű régiók közt lehetetlen voln közös pénz lklmzás, hogy klsszikus vitirtábn Feldsetin/1997/ föltételezte, s zót számtlnszor többnyire hivtkozás nélkül felidézték. Utóbbi érv önmgábn is hmis, hisz gzdságtörténet számos példát ismer rr, hogy trtósn ngy fejlettségi szinbtkülönbségek mellett zonos pénzt hsználnk, Oroszországtól Kínán át z Egyesült Állmokig. 4 Mi több neoklsszikus elméleti modellben tételezett szintkiegyenlítődés gykorltbn soh és sehol nem volt megfigyelhető, sem Európábn, sem z Egyesült Állmokbn, sem világgzdság egészében. Inkább nemzetek folytonos versenye z újbb irodlombn/acemoglou- Robinson,2012/ ismét z értékrendi, történeti és nem mellékesen z intézményi tényezőkre visszvezetett fölemelkedés és hnytlás folytonos váltkozás, reltív pozíciók állndó átrendeződése volt és mrdt meghtározó. Vgyis: h nem kell konvergálni, kkor nnk hiányából semmiféle következtetést nem érdemes levonni, sem z EU-bn, sem világgzdság egészében. A fejlettségi szintek eltérésével vló érvelés látványos, de nyilvánvlón téves. Lényegére fogv: mi konkrét esetünkben is hzánkhoz hsonlón szegény Észtország megugrott vlutuniób kerüléshez/mrdáshoz szükséges szintet, míg nálunk jóvl fejlettebb Olszország, Spnyolország és Írország 4 A szintkiegyenlítődés konvergenci csk neoklsszikus elméletből következne, gzdságtörténeti lpj nincsen.

7 7 elbukott. Ez tehát inkább elterjedt, mint nyomós, meglpozott érv. Állításunk tehát z, hogy nem z euró szerkezetével, rchitektúrájávl, hnem működtetésének mikéntjével vnnk bjok. És épp ezt kívántuk e részben igzolni z elterjedt, de nem látámsztott többségi nézettel szemben 5. A közös pénz és szerkezeti reformok: z okság irány E kérdésre egyszerre könnyű és nehéz válsz. Az euró-övezet válságát kellő lpossággl elemző nemzetközi szervezetek és kollektívák kétfjt állítást foglmznk meg z idézhetőség korlátit messze meghldón kiterjedt és folytonosn gyrpodó írásikbn. Egyfelől kézenfekvő hogy ez Gzdsági és Monetáris Uniót megelőző vitákbn meg is foglmzódott hogy zok z álllmok, melyek nem tudják vgy nem krják z ár- és árfolymstbilitást és z ezt követő korlátln picnyitást költségvetési szigorrl és munkpicot, vlmint jóléti rendszereket érintő változásokkl látámsztni, bjb kerülnek. Épp ennek megelőzésére hozták létre zt z egyre kiterjedtebb és részletekbe is egyre inkább behtoló szbályrendszert, mit Stbilitási és Növekedési Egyezménytől 2012.márciusi költségvetési pktumig és 2012 júniusábn meghirdetett fiskális unióig terjedően lkítottk ki z elmúlt másfél évtizedben. Igz, ennek ellene vethető/murközy, 2012/, hogy jóléti állm és vele kpcsoltos elvárások jelentős része beépült demokrtikus rendszerek elvárásib, eképp válsztók többségének preferenciáit jelenítik meg és épp ezért - nem is igzán göngyölhetők vissz. Ugynezen elemzésből zonbn z is kiderül, hogy már es válságot megelőzően is jelentős módosulások mentek végbe mind kidások szerkezetében, mind célzottságábn, mind pedig bbn, hogy mennyire merevítik le mindezek munkpicot és területi mobilitást. Másfelől megemlíthető zon korábbn z elemzők jelentős része áltl mintállmnk tekintett - országok csoportj, hol mondhtni túl komolyn 5 E nézetet képviselte Soros György, mikor z övezet megmentése érdekében Németország kilépését szorglmzt z EMU-ból. In: vg.online,, 2012.szept.10.

8 8 vették z lpfokú mkroökonómii és pénzügytni tnkönyveket. Ezekben picok önszbályozó volt z elméletben/fm,1970/ htékony picok elmélete, gykorltbn/greenspn, 2008/ z ezzel közvetlen összeefüggésbe is hozhtó be nem vtkozási politik, mi tőkepici buborékok kipukkdását mindenáron megelőzendőnek vélte, meghtározónk bizonyult. Ez közgzdsági és pici divtok követése korántsem következett z európi integráció monetáris modelljéből. Sőt, ligh lepődhetünk meg, hogy z EMU legélesebb elvi lpon álló bírálói monetrist iskol követői közül kerültek ki, mint Milton Friedmn, Mrtin Feldstein és Václv Klus, kik szbálykövető gykorltot, egyáltlán bármiféle szbály számonkérését politik gzdság fölötti győzelmeként posztrofálták. Míg z első országcsoportról mibe Görögország, Portugáli, Szlovéni és Olszország trtozik leginkább számtln elemzés látott npvilágot, mihez legföljebb néhány újbb dtot vgy érdekességet tudnánk hozzátenni, második csoportról minth kevesebb szó esne. Pedig ebben körben Spnyolország, Írország, Románi és Észtország trtozik ide nem kevésbé érdekes kisiklásokr került sor. A közös ezekben z országokbn z volt, hogy pénzügyi összeomlásr éveken át folyttott és z elemzők széles köre áltl mélttott - fegyelemzett állmháztrtási politik mellett és ellenére került sor. Hogy történhetett ez? Mindenek előtt úgy, hogy szbályozás lényegében csk közszférár z állmháztrtásr terjedt ki, míg z európi gzdságokbn is meghtározó mgánszektor jelentős részben szbályoztkln mrdt ez főképp pénzügyi és z építőipri szektorbn volt látványos. Az ír bnkfelügyelet 3 fős létszám mintegy jelképévé vált nnk, hogy 2010-ben leváltott ír kormány mit gondolt z állmi bevtkozásról és pénzpic szbályozásánk bármely formájáról/bővebben in: Connor O Kelly, 2012/. H tetszik: túl komolyn vette főárm és pénzügyi gzdságtn kkoribn divtos túlsúlyos nézeteit mikor gykorlti kérdésekről döntött. De itt sem pusztán méret lényeg. Spnyolországbn pénzügyminisztériumok, felügyelet és trtományok, no meg ngy

9 9 pénzintézetek többségi tuljdonát birtokló nemzetközi konglomerátumok elvileg igen prólékos, és nemzetközi számviteli követelményeket követő ellenőrzési és jelentési rendszert vezettek be. Mi több, Zptero kormány során többször is kijelentette, hogy trtományok és kereskedelmi bnkok helyzetét megnyugttón rendezte. Ez nehezen volt hihető, hisz spnyol fellendülés szinte kizárólg z idegenforglomr és z ezzel is összefüggő építőipr fellendülésére lpult. Nem meglepően ehhez társultk bnkrendszeren belüli tisztán pénzügyi ügyletek és bnkrendszer trnszncionlizálódás ngy pénzintézetek körében, mi nemzetállmi szbályozást eleve jelentős mértékben kiüresítette. A helyi tkrékpénztárkt ugyn méretes szbályozó htóság hzi példát is felidéző felügyelet irányított, zonbn nnk vezetésében különleges feldthoz illően politiki kinevezettek ültek, sokszor elemi bnküzemi ismeretek és személyi integritásnk is híján, sok szálon összefonódv politiki osztállyl/grcino, 2012/. Eképp globális válság kiváltott visszesés és nnk nyílttá válás voltképp nem is kellett voln hogy bárkit is meglepjen. A sok tekintetben párhuzmos helyzet mellett mind Romániábn, mind Észtországbn gzdsági növekedés túlfűtése, túlpörgött gzdság lehűtésétől vló irtózás és rendelkezésre álló fékek be nem vetése bizonyár hozzájárult válsághoz. Ahhoz, hogy több mint fegyelmezett fiskális politik mellett is nemzetgzdság egészét érintő, z évtizedes teljesítményt jelentősen és trtósn beárnyékoló kisiklásr került sor. Az állmháztrtás szigorát muttj, hogy z EKB sttisztikáj szerint 2008 végén- vgyis már válságbn Románi állmdósság GDP lig 13,4%-át tette ki, nnyit, mint hgyomámnyos éltnuló Luxemburgé, míg, Észtországé 4,5%- volt/vélhetőleg z egész világon leglcsonybb érték/. Vgyis két új EU tgállm helyzete leginkább Írországét idézi, hol bjok közvetlenül mgángzdságbn jelentkeztek, de zok kilkulásábn gzdságpolitik tétlensége, z ideológii elfogultságot sem nélkülöző újfjt mkroökonómii populizmus bizonyár belejátszott.

10 10 Anélkül, hogy z egyes történetek részleteiben elvesznénk, fölmerül kérdés, hogy vjon nem kell-e z euró-övezet konstrukciós hibájáról beszélnünk kkor, h válságoknk sok tekintetben hsonló szerkezete ismétlődik? Vjon nem mgánszektor egészének közös szbályrendből vló kihgyás, z egyoldlún csk közhtlom megfegyelemzésre szűkülő szbályozási keretrendszer hibáztthtó? Megítélésem szerint ez fölvetés miközben jelentős igzságtrtlm vn nem veszi figyelembe z EU lényegi vonásit. Mindenek előtt zt nem, hogy z unió Lisszboni Szerződés 2009.decemberi htályosulás ót még inkább kormányközi lpokon nyugszik, mint korábbn. A végső döntéseket kormányok és nemzeti prlmentek hozzák, nem közös intézmények. Ekkor pedig vgy zt szkirodlombn követett megoldást lehet lklmzni, hogy z uniós szbályokt nemzeti fiskális szbályokkl képezik le/benczes, 2011/, hogy költségvetési egyezmény ezt előírj. Vgy zt fogdjuk el, hogy nemzeti htáskörben lévő szbályozások között és semmiképp se fölött, egy európi szintű szbályozó htóság lkul ki/vörös, 2012/. A spnyol-ír egybevetés pedig közvetlenül is figyelmeztet rr, hogy z lul- és túlszbályozás, vlmint döntéshozztlll vló túl közeli kpcsolt bizony nem képzelt veszélyek, főleg h egy egyre politizáltbb/költségvetési ügyekben is részt vállló/ Európi Központi Bnk keretében hozzák létre, nemzetek fölötti jogkörökkel. 6 Utóbbi egyáltlán nem oly techniki kérdés, mint bnkunió szorglmzói vélik, mert htásköri, jogi és sok milliárd eurós nygi vonzti vnnk, bárki bármit is szbályoz. Vgyis: míg szbályozáshoz trtozó felelősségielszámolttási-átláthtósági elemeket és eljárásokt ki nem lkítják és közösen törvénybe nem illesztik, ez fölvetés illuzórikus és megvlósíthttln. 6 A bnkunió kérdésében z EU döntéselőkészítő szervei számos szkértői nygot készítettek 2012 folymán, és Hermnn vn Rompoy elnök júniusi lelvelében foglltk szerint z év végére már tető lá is hozták voln. Nyilván nem hdititok, hogy mint nnyiszor, z állspontok országok, közgzdsági iskolák, időszkok és tárgylási tktik okán hetente változnk, mint minden más esetben is. E kérdésben sok százmilliárdos tőkeértékről és z ezekhez kötődő szbályozási jogosítványok közösségiesítéséről vgy nnk elvetésről lévén szó gyorsság nyilván nemcsk németek és más nettó finnszírozók szerint nem lehet legfőbb döntési kritérium.a bnkunió kérdésének részletezése zonbn szétfeszítené jelen összegző és főképp gzdságelméleti áttekintés kereteit.

11 11 Pontosbbn: h és mennyiben megvlósul, nnyibn z ellenőrizetlen bürokráciák urlmát teremti meg. Ez pedigi z európi integráció lpértékeivel, mi több jelenleg érvényes jogrendjével, 7 és tgállmok belső demokrtikus berendezkedésével ellentétes szuprncionlizmus. Ennek htárit tgállmok jelentős körének így Ngy-Britnni és Csehország nyílt ellenkezése mellett skndináv állmok és lényegében z összes kis- és közepes méretű tgállm rejtett, de nem kevésbé hthtós - ellenállás prkolópályár fogj küldeni jövőben is. Aligh meglepő, hogy bnkunió ügyében Svédország és Lengyelország kiemelten képviselte zt z álláspontot, hogy közös vlutövezeten kívüli országoknk teljes súllyl részt kell venniük minden egyes döntésben. A költségvetési unió kérdésében pedig német-ngol vit e kérdést lényegében levette npirendről/miközben meglpozását szolgáló eljárások és szerződések, z európi szemesztertől költségvetési egyezményig joghtályosulás folymtábn vnnk, sikeresen véve egyebek mellett frnci törvényhozás nem csekély kdályát/. Itt mindenképp áthidlhttln ellentmondásb botlunk. H svéd-lengyel álláspont győz, szélső esetben Lettország ugynúgy megvétózht egy bnkszbályozási lépést, mint hogy Dél Ciprus török-eu tgfelvételi tárgylások minden érdemi részét. És fordítv, h Bizottság logikus álláspontj győz, mikor bnkok közös felügyelete z egy pic, egy pénz elv betetőzése, eképp csk z euró-tgokr érvényes, kkor pedig kimrdtkr nézve vészterhes döntéseket hozhtnk. A szuper Mrio jelenségről A pénzügyi-pici elemzők körében oszttln elismerést rtott z fordult, mit németnél is németebb Jen Clud Trichet-t fölváltó olsz bnkár neve fémjelez. Az EKB lpszbály és korábbi gykorlt ellenében előbb 7 Megnyugttó, hogy hsonló álláspontr jutott Tnács legfőbb jogi tnácsdó szerve/legl service/ is, lényegében fő szövegben közöléttel zonos érvrendszer lpján. In: Europe bnking supervisor pln illegl. Finncil Times, 2012.okt.17. Ebből zonbn politikusok csk z zonnli bevezetés EU bürokráci sürgette megoldásánk hibás voltát fogdt el, nem z érv lényegét brüsszeli Tnács-ülélsen.

12 12 másodlgos, mjd z elsődleges picon is kötvényeket vásárol és számos likviditásbővítő intézkedéssel segítette bnjb jutott bnkok részvényeseit. Sőt, bnkunió egyik fő célj, hogy bnkmentés költségét ne kelljen kimuttni közdósságok között. Voltképp már 70-es évek végére xiomtikussá vált közgzdsági elmélet és gzdságpolitik művelői körében is z felismerés, hogy szerkezeti és intézményi jellegű feszültségeket nem lehetséges konjunktúr-hullámzás kisimításár kiötlött keynesi eszköztárrl kezelni. Ebben voltképp minden komolyn vehető iskol és kormányzás közelébe kerülő politiki erő képviselői egyetértésre jutottk, és ez közmegegyezés legutóbbi időkig sem rendült meg lpjibn. Az 1970-es évtized európi stgflációj z elmúlt két évtized során Jpánbn megismétlődött, súlyt dv nnk z álláspontnk, hogy stgfláció npjinkbn is, és világ bármely részén vlós veszély. Nem pusztán 70-es évtized múlékony nyugt-európi sjátosság volt, hnem bárhol s bármikor megismétlődhet. Miközben ez z összegzés nemzetközi gzdság kuttói számár már-már unlomig ismert, nehéz lenne nem összevonni szemöldökünket, h z elmúlt évek ténydtit vizsgáljuk. A köz dósság világgzdság mindhárom pólusábn ggsztó méretekben növekszik, vgyis 2012-ben z Egyesült Állmokbn- 105 % - Jpánbn 240% - és z EU-bn várhtólg 90% egyidejűleg. Igz, vnnk z unióbn jó tnulók Luxemburg, Észtország, Szlováki de ezek sjnos nem meghtározó négy tgállm. És tegyük hozzá: köz dósságánk növekedése nem állt meg világgzdsági recesszió elmúltávl. Miközben z IMF sttisztikái közt 3 és 5% közti növekedést muttnk világgzdság egészére nézve, z dósságrát csökkenésének semmi jelét nem látni. A kormányok Keynes egykori intelmeit felejtve nem követik szimmetrikus költségvetési politik követelményét, még kevésbé z ennél szigorúbb előírásokt, mik monetristák vgy épp z

13 13 osztrák iskol, z ordoliberálisok vgy épp neokeynesiánus modellek meglkotóink munkáiból dódnánk. Ez önmgábn is elég bj, mert világgzdság megszokott egyensúlyát z egyik térségben kilkult többleteknek másik hiányirr fordítás szokt megoldni/feldstein, 2008/. S mint z előbb idézett írás igzolj, z áltlános egyensúlyr vló törekvés szándékánk puszt kinyilvánítás is elhúzódó globális recessziót idézne elő, e törekvésnek híre-nyom sincs. Súlyosbítj viszont helyzetet z, hogy világ túlnyomó részén nem pusztán kormányzt, hnem két másik gzdsági szereplő, cégek és háztrtások is eldósodottk. Vgyis nem működik tnkönyvi zonosság, hol három ngy pénztuljdonos közti ármlások ngyjából és egészében rendre kiegészítik, sőt ki is egyenlítik hosszbb távon - egymást. Viszonylg kevés z olyn ország, melynek jelentős világgzdsági súly, és egyik vgy másik gzdsági szereplője trtósn megtkrító, min mondjuk Kínábn vgy Szud-Arábiábn. Márpedig ligh kérdéses, kár elméleti, kár gzdságpolitiki szempontból z, hogy kellő szintű és szerkezetű önkéntes megtkrítás híján pénzügyi rendszernek nincs mit közvetítenie. E tétel hiányán közkidások növelése vgy pénzkibocsátás növelése csk átmenentileg és súlyos utóhtásokkl segít. Márpedig z meglepő eset állt elő, hogy miközben z IMF sttisztikái közt rendre 3 és 5 % közti éves átlgos növekedést muttnk ki világszerte, költségvetési politik expnzív pénzpolitik pedig kimondottn enyhe, olcsó pénz politikáját hjszoló mrdt. Mondhtjuk, hogy ezzel leglább elkerülték z Egyesült Állmok 80-s évekbeli történetéből ismert rossz mixet, nevezetesen költségvetési és pénzpolitik rendszeres szemben állását, de ez csekély vigsz. H ugynis gzdságpolitik mindkét ág expnzív, kkor csk idő kérdése z infláció fellángolás. És h eközben kínált nem kereslet elégtelensége, hnem például z innováció gyengesége vgy épp gzdsági környezet kiszámíthttlnság okán lnyh, kkor gyenge kínált z erős pénzforglomml társul és újr itt vn stgfláció. Ez veszély nnyir beláthtó, hogy z összes mgán-pénztuljdonost vissztrthtj és vissz is

14 14 trtj kölcsönzéstől ezt hívják pénzpicok kiszárdásánk, mi trtós helyben járás egyik legbiztosbb kiváltój. Tlán nem is meglepő, hogy pénzpolitik szkértőjeként, és különösen z infláció elemzésében kifejtett iskoltermető munkásságáért díjzott Thoms Srgent/2012/ Nobel díj átvétele lklmából trtott elődásábn polgárháború előtti zz konfödertív USA-vl vont párhuzmot. Ezt zzl indokolt, hogy Lincolnék győzelme előtt közös költségvetés GDP lig 1 százlékát tette ki, tgállmoknk nem kellett kiegyensúlyozniuk költségvetésüket, és párhuzmos vlutákt hsználtk. Vgyis z EU mi gykorltávl vló egybevetés értelmes és hsznos lehet, zzl z Áltl is hngozttott megszorítássl, hogy 19.százdi Amerik bizony egyáltlán nem volt jóléti állm, és tgországok se voltk zok nem úgy, mint m Európ állmi. Az meriki párhuzmból zt következtetést vont le, hogy hitelesség visszszerzésének épp z ellenkező megoldás lenne z előfeltétele, mint z EU vezetése és különösen Mrio Drghi áltl szorglmzott és meg is vlósított irányvonl, soroztos és korlátln fiskális bevtkozások útj. Nevezetesen z, hogy kimentés egyértelműen egyszeri, soh többé nem ismételhető lépésnek bizonyuljon. Ez történt z Egyesült Állmok polgárháborúját követően, és hmiltoni konszolidáció után/ót egyetlen tgállmot se mentettek ki csődből, még hírekben sokt szereplő Kliforniát sem. A költségvetési szbályok - könnyű pénz politikáját ellensúlyozni hivtott egységesítése és megmerevítése, mi német nyomásr uniós gykorlttá válóbn vn, korántsem trivális. Ugynis z EU országink nemcsk költségvetési szerkezete és dósságdinmikáj tér el, hnem szociális modelljeik között is áthidlhttln strukturális szkdék tátong. E modellek jellege kizár bármiféle áltlános, európi/közösségi szintű válságkezelést, ellene szól költségvetési politikák bármiféle uniójánk. Ez végső fokon még z Egyesült Állmok tgállmir is érvényes, hol jelentősen eltérő szociális és költségvetési megoldások élnek állmonként

15 15 egymás mellett, föderális szintű jóléti állm pedig csk Brck Obm elnöksége ltt kezdett kilkulni/tlán nem épp legszerencsésebb időpontbn/.mivel z EU-bn politiki unió szintje még ngyon messze vn szövetségi állmbn megvlósulótól, költségvetési kérdések kiszervezésére kevés tér mrd. Ekkor pedig közös intézmények sem léphetnek föl úgy, mint h vlóságosn is egy központi- szuprncionális htlom bevtkozásánk pusztán csk mikéntje lenne kérdéses. Az eltérő tgállmi helyzetek finnszírozási hjlndóság - mellett különösen pedig z egyszeri helyzetre szbott, egyedi megoldások finnszírozásánk nemes elméletileg és politikilg trthttln céljávl létrehozndó uniónk súlyos kdályi vnnk. Utóbbiról előtnulmányok nélkül - már 2012 júniusábn született előzetes megállpodás kormányfők között. Pedig z lpvető eltérések korlátozzák z dófjták, költségvetési kidási tételek, működési keretek bármiféle egységesítését vlósnk vélő célkitűzéseket, most és jövőben is. A pénzpicok mozgtórugói: reáltényezők, látsztok, hitek A pénzügyi picok elemzői, másfelől z egyéni döntések elemzői már korábbn ismegpróbáltk túllépni z egyszerű és nem ellenőrizhető xiómák világán. Ők Ludwig von Mises nyomán fölfedezték pénzpicokt hgyományo urló csordszellemet, vélekedések és várkozások döntésben játszott - és kísérletileg mérhető szerepét. Márpedig önmgábn is, de válságok közben még erősebben is, kérdésessé vált: mi hszn h feltárjuk m vstörvényeket, melyek kizárólg számítógépes modellben élnek? Például z, hol pic rcionálisn és késlekedés nélkül regál minden torzulásr. Ez gzdságpolitikilg zt jelenti hogy z EMU meglkotói is vélték - hogy játékszbályok megsértőit globális pénzpicok úgymond zon nyombn megbüntetik, kiszorítják, rbitrázs-műveleteikkel ellehetetlenítik, még mielőtt beleszokhtn tévelygésébe. Nos, Görögország

16 16 mellett többi válság-ország is rr péld, hogy ez bizony hmis érvelés volt, bármily jól muttott is számítógép képernyőjén vgy ngy impktú lpbn közölt modellben, z ott lklmzott szigorú föltevések mellett. Vjon vetődik fel z elemzőben kérdés - meddig lehet büszke z elméleti közgzd rr, hogy z ő tudomány bizony vállltn nem kísérleti jellegű? Meddig érheti be, hogy csk koherenciát vizsgálj, mert csk erre hivtott legföljebb jól sikerült műtét után beteg elhúnyt. Ezek után világos, hogy várkozások, z elköteleződés, hitelesség nem mese mi gzdságelemzésben. Azt viszonylg régót tudtuk legkésőbb z 1920-s évek ót hogy pénzpicokon látszt fontosbb vlóságnál. A tőzsdei válságok szinte mindíg híresztelések, rémhírek nyomábn, tévhitek, köztük kiemelten is korábbn tuti tippnek trtott vélelmek megdőlésén lpultk, 18.százdi tulipán-hgym válságtól dot.com lufi kipukkdásán át legutóbb Fcebook tőzsei vesszőfutásáig terjedő körben. Az is viszonylg régót tudhtó, hogy e hullámzások picgzdság szerves és elkerülhetetlen trtozéki. Már mennyiben z információs szimmetriát, kockázttól eltérő bizonytlnságot, és z előrelátás immnens minden tömeges folymtbn elkerülhetetlen korlátit elfogdjuk, helyett hogy előbb tgdnánk, mjd újr fölfedeznénk, hogy z z elmúlt négy évtizedben megismétlődött. H ezt elfogdjuk mi közgzdász szkm egészét, különösen pénzügyi szbályozás és pénzpicok elemzőit tekintve egyáltlán nem kézenfekvő - kkor m teret nyerő mkroprudenciális közelítés némely immnens gyengéjét előre láthtjuk. A mkroprudenciális közelítés/hnson- Kshyp-Stern, 2011/ lényege, hogy z egyes pénzintézetekre kidolgozott felelősségi és átláthtósági szbályok nemzetgzdsági, később esetleg világméretű kiterjesztésével megelőzhetőnek véli pénzügyi válságok ismétlődését. Ez bizonyos mértékben kárenyhítés szintjén nyilván igz, de végső fokon hihetetlen nivitás lenne zt vélemezni, hogy bármely szbáylozó elvi szinten nemhogy gykorltbn képes lehetne fent sorolt, és egymást szinergikusn erősítő nehézségek meghldásár.

17 17 E tétel hosszs további fejtegetése nélkül is közvetlenül beláthtó, hogy h felismerésünk leglább részben releváns mert hogy meglpozó irodlmt senki se cáfolt, legföljebb ismeretének híján foglmzz meg állsápontját kkor felügyelet uniós központosítás tévút. A jelenleg előzetesen jóváhgyott elképzelés lpján pénzügyi felügyeletet z EKB-r bíznák. Az e tnulmány lezártkor megjelent sjtóhírek szerint z kár 6000 fölötti pénzintézet fölött htósági feldtokt nem pusztán törvényességi ellenőrzést gykorolhtn, mit bnkunió foglmávl írnk le. Nos ez fölvetés egyszerűen semmibe veszi közgzdságtnból és mindenek előtt bürokrtikusn koordinált szocilist gzdságok elemzéséből fkdó tpsztltokt és tnulságokt. Ezért z említett fölvetéseket nemcsk politikilg, hnem szkmilg is gyengén meglpozottknk kell tekintenünk, minél szélesebb körre terjednek ki jogosultságok, nnál inkább.hiszen régi belátás z, hogy minél összetettebb szervezet, nnál ngyobb z információtorzulás.és minél hosszbb z irányítási hierrchi, nnál erőteljesebben hlmozódik megbízó-ügynök viszony/dür- Elsig, 2012/. E fölvetéseket nnál is meglepőbbnek kellt rtnunk, mert főármú közgzdságtnbn, cskúgy mint legtöbb üzleti kron hsznált vállltirányítási tnkönyvekben már lpszinten sem ismeretlen megbízóügynök problém/gency problem/. A megbízó és megbízott közti érdekkülönbség már legegyszerűnn irányítási láncnál is érvényesül, hisz ki nem tuljdonos, hnem ügynök/megbízott, z nem mximáló, hnem kielégítőnek mondhtó stisficing mgtrtást 8 fog tnúsítni legjobb esetben is. Minél hosszbb z irányítási lánc, nnál inkább torzul z információ, és nnál inkább bémítóvá válik z egymáűs fölötti/ltti szintek tehetetlenkedéséből, vgy minimlizmusából fkdó lssúság és konfliktuskerülés. Vgyis z életben súlyosn visszüt, hogy mi közgzdsági elmélet főárm kiikttt z intézményeket és z emberi viselkedést 8 Ezt mgtrtást z érdeklődők Nobel díjs Herbert Simon/1958/1982/ kötetéből ismerhetnék, igz, őt korlátln rcionlitás és rcionális várkozások elméletének országlás idején kigyomlálták korszerűnek mondott tnnygokból szerte világon.

18 18 meghtározó lélektni, szociológii és vállltvezetési kísérletekkel sokszorosn igzolt lélektni tényezőket. Az európi integráció politiki gzdságtnábn ezért kevéssé meglepő módon lépten- nyomon fölbukknnk viselkedési gzdságtn, z osztrák iskol és különféle intézményi közelítések áltl felkrolt, ámde szkmi-pénzügyi megoldásokt inspiráló divtos elméletek áltl mellőzött tényezők sor, leglábbis megvlósítás vártln kdályi köntösében. Az EMU válságánk különféle oldlt tgllv lig vn szerző, ki hitelesség, komolyn vehető elköteleződés, megfontolst mgtrtás/prudence/, személyi integritás és más minőségi természetüknél fogv nem számszerűsíthető mozzntok kiemelt szerepét el ne ismerné, vgy épp központi mgyrázó elemként ne lklmzná. Nyilvánvlón ez helyzet görög esetben/visvizi, 2012/, de láttuk már spnyol és z ír esetben negtív, z észt és szlovák esetben pedig pozitív trtlomml. Ekkor pedig inkább előbb, mint utóbb jutunk el hhoz kérdéshez, mi tisztán szám-misztikár szorítkozó tnszéki közgzdságtnból érthetően hiányzik. Nevezetesen: h z EU nem nemzetek fölötti képződmény, vgyis tgállmi nem trtományok, kkor meddig és miképp lehet h lehetséges egyáltlán közös külső szbályokkl kikényszeríteni olysmit, mivel kpcsoltbn tgállmon belül sem szkmi, sem társdlmi közmegegyezés nem áll fönn? Hiszen mint korábbi elemzésből is tudjuk/győrffy, 2008/ hol z említett tényezőket társdlmi bizlom is támogtt, intézmények nélkül is jól teljesítettek- így Szlovákiábn vgy Észtországbn. Másutt pedig z elköteleződés híján meglévő szbályokt és intézményeket nnál inkább kijátszották, minél merevebben lkották meg őket/nemcsk Görögországbn, de Frnciországbn és Olszországbn is/. A megoldás német ordoliberlizmus és z osztrák iskol szellemében nyilván bbn áll, hogy z egyes lépések helyes sorrendjét trtjuk meghtározónk. Vgyis előbb kell létrehozni szkmi, mjd társdlmi megegyezést, és ezt követően z intézményeket. Fordított eljárásnál kordét fogják cscsi elé.

19 19 Például z Egyesült Állmokbn 1974 ót működik költségvetési ellenőrzési hivtl- törvényhozásnk lávetett őrkuty - CBO, Németországbn pedig lkotmányos dósság és deficit-szbályok élnek 9, mégsem volt elkerülhető 105 illetve 90 %-ot meghldó dósságrát létrejötte. És fordítv, már említett Luxemburg és Észtország esetében z intézményesítésre nem is volt szükség, oly erősen htott meggyőződés ereje döntéshozókbn. De említhetnénk Lettországot és Szlovákiát is, hol Dél-Európábn elképzelhetetlen szigorrl érték el válságból vló gyors kiláblást között. Az elődottkból bizonyár következik, hogy gzdságpolitik eredményességét vélhetőleg ngyobb mértékben htározz meg társdlmipolitiki támogtottság, mint z, hogy mely gzdságelméleti iskolár hivtkozv teszik meg z ésszerű és hsznos intézkedéseket. Ugynkkor ez felvetés korántsem fordíthtó meg: téves, vgy nem z dott helyzetre vontkozón, esetleg csk korlátozottn erős föltevések mellett igz gzdságelméleti tételekből bizonyár nem születhet eredményes gzdsági működés. Jól láttuk ezt kereslethiányr vló hivtkozásnál, nem különben szerkezetkonzerváló és veszteségtérítő jellegű állmi kidásoknál, vgy éppen kpitlizmus lényegét jelentő mgánkockáztokt társdlmsító bnkmentő kciók soránál. Minél tovább folyttódik közti időszk lz pénz plusz lz állmháztrtási politikájánk kettőse, nnál inkább elkerülhetetlenné válik pici szereplők szkepszise köz- és utóbb mgándósságok egyidejű finnszírozhtóság tekintetében. És ez csk részben korábbn elfogdott és modellezett mértékek rendszeres túllépése okán vn így. Leglább ilyen fontos h nem fontosbb ngy tgállmok vlmint z USA és Jpán, sőt Kín dósságink gyenge és romló minősége, mire hitelminősítők 9 Ez nem puszt elvi állásfogllás. Hiszen ennek lpján állmpolgárok egy csoportj kezdeményezheti bármely törvény felülvizsgáltát, beleértve nemzetközi szerződését is, hogy z mstricti egyezmény vlmint z állndó európi mentő-mechnizmus z ESM kpcsán meg is történt. Elvileg el sem lehet képzelni ennél szigorúbb szbályt, kivéve tlán lengyelekét, hol 60%-os dóssághtár átlépése esetén rögtön beálln provizórium. Tlán nem meglepő, hogy 2009 ót lenygel állmháztrtási számok értékelése szokásosnál is ngyobb körültekintést igényel, és évi revíziókt figyelhetünk meg z Eurostst kérései szerint, miközben z dtsor hosszbb távon nem egybevehető.

20 20 hosszbb ideje fölhívták figyelmet egyebek mellett meriki ngybnkok és z európi mentőmechnizmus első változtánk, EFSF-nek leminősítése révén. Mindebből lélektni tényezőkre nézve z következik, hogy zok mind kiindulás, mind pedig megvlósítás szkszábn perdöntőek. Válságtudt nélkül nem születnek reformok erre péld Portugáli, Görögország és Olszország. Másfelől: krónikus válságtól vló félelem bénítólg htht, és populist megoldások előtt tárj szélesre kput, mint Frnciország, vgy épp Mgyrország példáj szemlélteheti. Nem tudjuk, csk kikísérletezhetjük, mekkor z optimális léptékű válságtudt, mi kellően mozgósító, de még nem bénító. Másfelől nem kétséges, hogy h gzdság jvuló teljesítménye nem társul nnk széles körű elismerésével, ppíron jó számok sem mentik meg z dott kormányt. Vgyis teljesítmény jvulás szükséges, de nem elégséges föltétele nnk, hogy kellő időn át fönntrthtó gzdságpolitik jöhessen létre. Ez pedig minden bizonnyl rossz hír z uniós gzdságpolitikár nézve, hiszen már jelentős jvulást lehetővé tevő lépések kilátásb helyezése is dcrekciót váltott ki ngy tgállmok társdlmából, hogy Spnyolországtól Angliáig, és Romániától Olszországig trtó tüntetések képsoriból bárki meggyőződhet. Rádásul közgzdságtudomány hozzáférhetetlenné válás túlzott elvontság megnövelte hályogkovácsok iránti keresletet és fogdókészséget z élet minden szintjén. Az újrfölfedezett és többnyire meg sem értett elméletek pedig z új helyzetben épp oly kevéssé szolgálhtnk iránytűként, mint látsztokr, megérzésekre és indultokr építő szokásos döntéshoztl. Áttekintésünk egyik lehetséges záró következtetése z lehet, hogy korábbinál tlán kevésbé elegáns, de életközelibb közgzdsági közelítés részint z elmélet szélesebb értelmezésével, részint gykorlti tpsztltok gyorsbb és hthtósbb visszcstolásávl m is létrehozhtó. Ekkor pedig közgzdságtn tudomány korlátit belátv közvetlenebbül tudj értelmezni és dottn tlán még segíteni is z európi uniós és tgállmi

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Jegyzet Korrekció vgy trendforduló? meriki részvénypicon z utóbbi években erőteljesen emelkedő trend lkult ki, melyet csk néhány árkorrekció fékezett,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

Erste Alapkezelő Kommentár

Erste Alapkezelő Kommentár lpkezelő Kommentár Pici kitekintő 2015.05.29 1 000 000 000 Jegyzet Mgyr mkrodtok és felminősítés 2015-ben mgyr gzdság továbbr is dinmikus képet mutt. tvlyi 3,6%-os GDP bővülést követően z első negyedévben

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon A LEGJOBB MÁRKÁK MÁR MOBILON IS ÜZENNEK A FOGYASZTÓIKNAK! ÖN KÉSZEN ÁLL A MOBILMARKETINGRE? www.sfebrnd.hu sfebrnd@sfebrnd.hu AZONNAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A SAFEBRAND MOBILMARKETING PLATFORMMAL Teljes körű,

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROSTAT Főigzgtó-helyettes 0-2 egység: Sttisztiki irányítás, minőség és értékelés AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE Önértékelő kérdőív A kérdőív kitölthető elektronikus úton z

Részletesebben

T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS. A kabaréról - vicc nélkül (1) f ó r o m és disputa. magyar játékszí n. arcok és maszkok ANTAL GÁBOR MÁRTON VERA

T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS. A kabaréról - vicc nélkül (1) f ó r o m és disputa. magyar játékszí n. arcok és maszkok ANTAL GÁBOR MÁRTON VERA T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 9 7 1. S Z E P T E M B E R A kbréról - vicc nélkül (1) Beszélgetések új színházvezetőkkel Munkásszínház

Részletesebben

1. A csőszigetelések szerepe az épületek energiafelhasználásában

1. A csőszigetelések szerepe az épületek energiafelhasználásában 1. A csőszigetelések szerepe z épületek energifelhsználásábn A fűtési költségek háztrtások költségeinek igen jelentős részét teszik ki. A teljes primer energi felhsználás közel egyhrmdát teszi ki fűtés,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

2201-06 Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

2201-06 Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel 2201-06 Kereskedelem, válllkozás, ügyvitel 1. Htározz meg legfontosbb közgzdsági lpfoglmkt! Információ trtlom vázlt: - szükséglet, z igény, kereslet és kínált összefüggései - pic foglm és lpösszefüggései

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Portfólió menedzser gyakornok

Portfólió menedzser gyakornok Portfólió menedzser gykornok Gykornoki munk Budpest IV. H diákmunk, kkor Mind-Diák! A diákszövetkezet, minek folymtos fejlődését több tízezer diák szorglm és tehetsége biztosítj. Különböző iprágkbn működő

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Kárpótlás Kelet-Közép-Európában

Kárpótlás Kelet-Közép-Európában MEGBÉKÉLÉ A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Kárpótlás Kelet-Közép-Európábn Esettnulmány: németek I. Mgyrország A kollektív jogfosztás: vgyon- és földbirtokvesztés, kitelepítés Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. március

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai . Fûtõtestek kiválsztás Fûtõtestek lklmzásánk elméleti lpji Az energitkrékos, üzembiztos, esztétikus és kellemes hõérzetet biztosító fûtés legfontosbb eleme fûtõtest. A fûtött helyiségben trtózkodó ember

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

FÜGGETLENSÉG EGÉSZSÉGBEN, SZERETETBEN, MEGÉRTÉSBEN, BÉKESSÉGBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! TARTALOM. Isten, Haza, Szabadság!

FÜGGETLENSÉG EGÉSZSÉGBEN, SZERETETBEN, MEGÉRTÉSBEN, BÉKESSÉGBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! TARTALOM. Isten, Haza, Szabadság! FÜGGETLENSÉG Ingyenes próbszám, Hornyák Tibor emlékének. Isten, Hz, Szbdság! A Jobbik Mgyrországért Mozglom Függetlenségi Csoportjánk lpj TARTALOM A Függetlenség köszönti olvsóit Hornyák Tiborr emlékezünk

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

IMAF 2013. őszi szeminárium

IMAF 2013. őszi szeminárium IMAF 2013. őszi szeminárium 2013.10.18-20. Érd, Mgyrország Beszámolók - Aikido - Iido - tolmács szemével - Jujutsu - Krtedo Előszó Trtlom Előszó Aikido divízió Képek Aikido Iido divízió Képek Iido A tolmács

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Mtemtik emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Formi előírások: Fontos tudnivlók 1.

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen Európ Tnács Egyezmény Sorozt - 201. sz. Az Európ Tnács Egyezménye A gyermekek védelméről szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen Lnzrote - 2007.10.25. 2 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális

Részletesebben

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném. 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést

Részletesebben

Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2004. május

Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2004. május Az infokommunikációs technológiák hsználtánk infrstrukturális feltételrendszere: A hálózti hozzáférés, z összekpcsolás és z egyetemes szolgálttások prolémköre és szályozási keretek Mjor Iván MTA Közgzdságtudományi

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán LV. évfolym 2. szám 47 Fleischer Tmás Szlávik János AMgyr KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Brnyi Rit Brnner közlekedpolitik Füle Miklós Ferenc Kósi Kálmán strtégii környezeti Ngypál Noémi Pálvölgyi Tmás vizsgált Princz-Jkovits

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ 2007 Szkmi Irányító: Modláné Görgényi Ildikó Készítették: Kertész Adrienn Munk-és szervezet szkpszichológus,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

Felvételi vizsga az ESZI-ben

Felvételi vizsga az ESZI-ben 09. november Szeretettel köszöntelek z Energetiki Szkközépiskol és Kollégium diákji és tnári nevében! Felvételi vizsg z ESZI-ben 1986-bn nyitottuk meg kpunkt z ország első válllti iskolájként Pksi Atomerőmű

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra.

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra. 'huipest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testület ülése Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt J9 / föylq /yf^ /DjOO$ Polgármestere f- r / *^ Budpest MEUfi Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról MMSz Kecskemét A Dél-lföldi Regionális Szociális Módszertni Konzorcium tgj V. évfolym/3. szám HÍRLEVÉL Trtlom Emlékeztető bltonföldvári országos konferenciáról Szociális chrt indult útjár hjléktln emberekért

Részletesebben

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek MATEMATIKA A 10. évfolym 14. modul Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek Készítette: Vidr Gábor Mtemtik A 10. évfolym 14. modul: Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek A modul

Részletesebben

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679 Konfliktus, empáti, kommunikáció ISSN 2063-6679 2013. február Mgyr Cochszemle z első mgyr online coching folyóirt II. évfolym 4. szám 2013. ugusztus Főszerkesztő: Dobos Elvir Örvényesi Rit Szerkesztők:

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15.

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15. Készítette: Frks Attil 6.c Megyeri Úti Áltlános Iskol Felkészítő tnár: Szőnyi Zsuzsnn Budpest, 2003. jnuár 15. Bevezetés Fővárosunk, Budpest legfőbb szépsége fekvéséből, ezen belül rjt keresztülfolyó Dun

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014)

ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014) ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014) Célunk z épített és természeti környezet hrmoniáját és z emberek életminőségét jvító, közösség igényeihez folymtosn lklmzkodó zöldhálózti rendszer kilkítás

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

Nyilvános vetkőzés A bankokba vetett bizalom helyreállítása a Web 2.0 erejével

Nyilvános vetkőzés A bankokba vetett bizalom helyreállítása a Web 2.0 erejével Nyilvános vetkőz A bnkokb vetett bizlom helyreállítás Web 2.0 erejével IBM Globl Business Services CRM Ügyfélkpcsolt-menedzsment Nyilvános vetkőz A bnkokb vetett bizlom helyreállítás Web 2.0 erejével A

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben