Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,"

Átírás

1 Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében ben Chenguer, és 1332-ben Chengeer, és az 1400-as évektől már Chenger- formában írják a nevét. A település azonban az első említéstől jóval régebbi, hiszen honfoglalás-kori emlékek is előkerültek, ezenkívül egy III. Béla ( ) által kiadott rézpénz is ezt igazolja, melyet a városközpontban találtak. A település a szatmári királyi várbirtokhoz tartozott, és a Szamos kedvező révét védő várjobbágyok lakták, egy részükből alakult ki a későbbi középnemesség ben András erdélyi püspök megengedi, hogy Jánossy Péter fia János mester, a csengeri népnek lelki hasznára fa kápolnát (capellam ligneam) építhessen a Jánosi, Boldog Margit templomának sérelme nélkül, annak papja ennek a kápolnának is lelkésze lehessen, s a kápolna a Margit egyházához, mint anyához tartozzék. A XIV.század elejétől a Csaholyiak dinamikus előretörése Csengerben a magyarázata annak, hogy a püspöki engedélyt figyelmen kívül hagyva a fakápolna helyett egy méreteiben egy monumentális téglatemplom épült, mely a Mindszentekről neveztek el. Valószínűsíthetően az 1350-es években már ebben a formában állhatott, de első írásos említése csak 1406-ból való A templom patrónusa és kegyura az építtető Csaholyicsalád volt, akik a templom alatti kriptákba temetkeztek.

2 1388-ban a Szent Kereszt feltalálásának ünnepe utáni harmadik Úrnapján kapta meg Csaholyi Sebestyén a vásárjogot Csenger számára Zsigmond királytól, mely Visegrádon lett keltezve országunk hasznára és javára Szatmár megyében bírt Csenger nevű majorságában, minden negyedik ünnepen nyilvános vásártartást / /,azon birtokra nézve, jelen iratunknál fogva, de más városok hátránya nélkül megerősítettünk.. Az eredeti oklevél Marosvásárhelyen található. Ez a jog Csenger mezővárossá válásának előfeltétele lett. A Csaholyi címer Csenger mezőváros pecsétje (Sigillum Oppidum Chenger) 1429-ben Csengert már, mint oppidumot- azaz mint mezővárost említik, melynek autonóm vezetősége maga ítéli a lakosság ügyeit. Ennek előzményeként 1338-tól már rendszeresen itt tartották meg a megyegyűléseket, melyeken nem egyszer maga a nádor is részt vett és ítélkezett, ezáltal törvénykezési és egyben közigazgatási hellyé lett. Lényegében Csenger Szatmár vármegye központjává vált ben maga Zsigmond király is részt vett egy törvénykezési napon. A brebiri Melith család címere (1580) 1544-ben említik először Csengerben a horvát eredetű brebiri Melith családot. Melith György ( ) a fiúágon kihaló Csaholyi családba nősült be, Csaholyi Annát vette feleségül, és ezáltal Szatmár megye egyik leggazdagabb birtokosa lett. A Melithek többször voltak a szatmári vár kapitányai is. Az 1500-as évek közepétől a megye minden rangos főura már a reformáció hívévé vált, így a Melithek is az új vallás buzgó pártfogóivá lettek.

3 Az 1559-ben Bogácsi Demeter csengeri prédikátort választják a protestáns egyház Szatmár vidéki püspökévé, ami bizonyítja, hogy az új vallás ezekben az években Csengerben bizonyítottan jelen volt. Miután korábban is a messze környék leggazdagabb egyháza volt itt, ezért az új egyházszervezetben is jelentős szerepe lett. Református prédikátor a XVII. századból Falusi kántor vagy iskolamester július 22-én említik először a csengeri iskolát, annak okán, hogy Nyírcsaholyban lett öngyilkos Ilosvai Péter csengeri rektor, aki Wittenbergben végzett, majd a debreceni iskola rektora lett, s innen került Csengerbe. Nem akárkit küldtek tehát ide, hogy a Bogácsi Demeter püspöki székhelyén működő iskolát vezesse. A mezővárosban korábban is lehetett iskola, a város közigazgatása, a birtokosainak igénye ezt valószínűvé teszi. A protestáns elveknek megfelelően minden embernek olvasnia kellett a Bibliát, ezért az egyháznak iskoláról, tanítókról kellett gondoskodni. A Csengeri Hitvallás címlapja július 26-án kezdődött a Csengeri Zsinat, melyet Méliusz Juhász Péter vezetett. Szatmár vidéke volt színtere azoknak a hitvitáknak, amelyek a szentháromság tagadó mozgalommal függenek össze, és ez komolyan veszélyeztette az elért eredményeket. Melith György és fia Pál reformátusok voltak, közeli barátságban Méliusz Juhász Péterrel, és az ő pártfogásukkal tartották a nevezetes zsinatot. A zsinat megbízásából szerkesztették meg az úgynevezett Csengeri Hitvallást, mely főleg a szentháromság hitének körvonalazása és az ezzel összefüggő tételek megállapítására irányultak.

4 A kastélyok alaprajza az 1935-ös ásatás alapján. A fentebbi kastély a régebbi építésű ben erősítette meg a Csaholyiak udvarházat várkastéllyá Melith Pál. Az építéséről egy 1780-as évekbeli leltárban ezt írták ama jó emlékezetű Melith Pál, Brebiri Melith György fia építette ben az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében ahogy olvasható a kastély felső palotákra felszolgáló ajtajának felében A kastély jelentőségét bizonyítja, hogy az 1600-as évek első évtizedeiben a megyegyűléseket rendre a falai között tartották. Mondhatni, hogy a nemesi vármegye tényleges központja itt volt.. Reneszánsz kályhacsempék a Kastélyból február 22-én a számos csengeri zsinatok egyikén választották Szatmár megye püspökévé Hodászi Lukácsot, aki korábban Ecseden Báthori István udvari papja volt, illetve ekkor avatták pappá Alvinczy Pétert, Bocskai István későbbi udvari papját. Kálvinista lelkész a VII. sz.-ban Bethlen Gábor II. Ferdinánd 1627-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem megerősítette Csenger mezőváros dézsmakiváltságát, amivel a feltörekvő jobbágypolgárság adóképességét kívánta védeni és fokozni Minden dézsmájukra királyi adományt kaptak a csengeri jobbágypolgárok II. Ferdinánd királytól.

5 A kápolna alaprajza, jól kivehetők a sírboltok lépcsői és a sokszögű szentély 1636-ban egy levélből ismeretes, hogy az újabb Melith kastélyhoz egy kis kápolnát építettek, ugyanis a család Pázmány Péter hatására ekkorra már rekatolizált, azaz visszatért a katolikus valláshoz. A kápolnát a Szentháromság tiszteletére nevezték el, s ez vált a család temetkezési helyévé is. A kápolna a kastéllyal együtt a kuruc harcokban, - Csenger leégése után a XVIII. század elején romossá vált, elpusztult ben tárták fel júliusában, a szatmári főnemesek közül báró Melith Pál volt az első, aki Rákóczi Ferenc híve lett. Az ő példáját aztán a vármegye többi főnemese, nemese is hamarosan tömegesen követte. Csellel, puskalövés nélkül a fejedelem pártjára állította a bevehetetlennek hitt ecsedi várat decemberében tragikus körülmények között Bihardiószegnél halt meg, testét a Fejedelem a diószegi r. kat. templomba temettette el. Vele fiúágon kihalt a brebiri Melith család. Feljegyzés a csengeri ref. egyház anyakönyvében Szatmár várának korabeli ábrázolása 1704 tavaszán, a kuruc ostromzár alá vont szatmári várból kitörő császáriak felgyújtották és kirabolták Csengert, a református templom leégett és a Melith kastély is romokban hevert. Az 1766-tól kezdődő ref. anyakönyvben a következőképpen emlékeznek meg visszamenőleg erről az eseményről: Anno Az Magyar hazának közönséges háborúságából származó kárt ezen ekklesia is meg érzette, midőn Temploma el égett, és a harangok a toronyból le hullottak, melyek közül az edjik a nagy tűzben el is olvadt.

6 1713-ban a templom északi oldalát egy új hajóval kibővítették a lekcsei Sulyok család támogatásával. Az északi tömör téglafalat két magas, csúcsíves nyílással, a sekrestyét egy alacsonyabb, félköríves nyílással áttörték E bővítések révén a templom befogadóképességét jelentősen megnövelték. A megolvadt harangot újraöntették, és még három új haranggal is gazdagodott az egyház. A lekcsei Sulyok család címere Az északi fal két, csúcsíves áttörése között pusztító pestisjárványok sújtották az újraéledő várost, Somodi Ferenc rektor tanítványai valamennyien meghaltak, ő maga kilábalt a betegségből ben Csengerben az újonnan betelepült zsidó közösség ellen vérvádat szítottak, vélhetően a pestisjárványok miatt feszült hangulatot kihasználva. A vádat igen hamar elejtették, s mindenkit felmentettek. galíciai zsidók az XVIII. század végén.

7 Csenger mezőváros pecsétje ben vált el a nemesi városforma szerint is a mezővárostól. A Melithek kihaltával a földesúri fennhatóság hiányát kihasználva a nemesség új városcímerrel, illetve pecséttel is kifejezte önállóságát. Az 1600-as évek nagy népmozgásaként, beköltözésekkel nőtt a nemesek száma. Közösségüket a főhadnagy vezette, a mezővárost pedig a főbíró. A nemesi communitas egészen ig fennállt. Ecsedy Belényessy Kun Osváth Varga Nagy Hadady Bokor 1743-ban került Csengerbe lelkésznek a debreceni származású Diószegi István orvos prédikátor ben Utrechtben végzett, ahol orvosdoktorrá avatták, s itt több latin nyelvű orvosi könyve is megjelent. Szervezője és irányítója lett a templom további újjáépítésének ben halt meg, érdemeiért a ref. templom szentélyében temették el ban kezdődtek el a templom belső berendezéseinek kialakításai, elkészültek a barokk profilozású padok, valamint a karzatok, ekkor az órát is renováltatták az Ekklésia költségén és a templomot újra bevakoltatták A toronyóra az 1930-as években még megvolt, sőt még a napóra is látszik

8 1745 május 4-én készült el a festett kazettás famennyezet, a templom belső dísze, melyet Felsőbányai Asztalos István készített. A kazetták változatos rajzolatán főképpen a növénymotívumok dominálnak, melyben döntő súlyban a tulipán szerepel. Néhány kazettán figurális ábrázolás is látható, illetve égitestek rajza is. Ismeretes, hogy vitéz Csontos György és fia Gábor vette a deszkákat és az egész mennyezet Hadadi Gábor kurátorsága idején készült. A kazettás mennyezet a szentély felől A pirossal jelölt a legrégebbi iskola, szemben az 1766-ban épült - zölddel jelölve A csillag =szárazmalom 1766-ban elhatározza a presbitérium, hogy új oskola házat építtet, a gr. Bethlen Gergely által adományozott telken. Helyét így határozták meg az oskolával átellenben, a Szamos-parton, az száraz molnár háza megett, a Szamos partra, a Szamosparton út hosszában. Keleti szomszédja a Szamos, nyugati a Berek alá járó út. Ötvös rész északi szomszédja, mivel a sikátor is az Ekklésia telkéhez tartozik. Az iskolát 1767-ben meg is építették, majd 1768-ban még egy leányiskolát is. A legrégibb iskola helyére is következtetni lehet. Az I. Kat. Felmérés térképéről a helyszínt jól megfigyelhetjük. A Szuhányi kastély egy századeleji képeslapon 1780-as években az örökösödés folytán Csengerbe került hiripi és ivácskói Szuhányi-család kúriát építtetett a Halom utcán, az egykori Melith Péter féle udvarház helyén. Az ötszobás, zsindellyel fedett épületet többször is átalakították, a ma is álló kúriát 1830 körül bővítették, szinte átépítették, s ekkor nyerte el mai A Szuhányi formáját. kasképeslapon

9 Csenger az I. Katonai Felmérés térképén között készült el Csenger első hiteles térképe. Ebben az időben mérték fel a vármegyét, az I. Katonai Felmérés munkálatai során. A korabeli térképen jól kivehetőek az ősi utcák, az északi részen, a Szamos mentén az elágazó Berekalji utcák, melyek alatt a Szamos közvetlenül a város alatt folyt, keletről egyre jobban megközelítette azt. Délre volt a Tót utca, vele párhuzamosan a Kis utca, melyet a Szamos igen szaggatott Nyugatra tartó volt a Halom utca. Ezen utcák kereszteződésében alakult ki a Piac, a város ősi központjaként Szent János havában (december) jelent meg Debrecenben Mándy István könyve, mely Anonymus első magyar nyelvű fordítása volt, a nagy nemzeti megújulás időszakában, a korszellem hatására. A mű egyébként 1792-ben már kész volt. Mándy István Csengerben lakott, Szatmár vármegye hites esküdtjeként július 31-én született Riskó Ignácz. Apja, Riskó József a város jegyzője volt. A debreceni Ref. kollégiumban tanult, később Szatmár vármegye aljegyzője lett. Költészettel foglalkozott, versei a kor divatos lapjaiban jelentek meg, Bajza nagy jövőt jósolt neki. Szoros barátság fűzte Petőfihez, Júliát is ő mutatta be neki ban megírta a Hazafiúi Kiáltványt, s Nagykároly országgyűlési követe lett ben kormánybiztosi feladatokat is ellátott, a Radikális párt tagja volt. Az áprilisi trónfosztó országgyűlés jegyzőjeként ismerjük. A szabadságharc után börtönbüntetésre ítélik, irodalmi pályája derékba tört ben, mint pénzügyminisztériumi osztályfőtanácsos ment nyugdíjba október 22-én halt meg Budapesten. Emlékét Csengerben utca őrzi.

10 1824-ben vágták át a Becsikertnél a Szamos nagy kanyarját, mely északról veszélyeztette a várost ben már Holt- Szamosként emlegették, mint gazos, posványos, hasznavehetetlen területet. Az átvágással a Becsikert a csengeri határ része lett, ugyanakkor Izgét Becshez került. A Jékey-ház. A patika az épület jobb oldalában volt ben jegyzik be Csengerben a gyógyszertárat, Oroszlán néven. Tulajdonosa Brandl János ( ) patikárius volt. Csenger első patikája a Jékey-család által ekkortájt épített emeletes házában működött, később veje, Mauks István patikus vette át a patikát, majd a századfordulón, 1906-tól Klein Rezső gyógyszerész tulajdona lett Arany Oroszlán elnevezéssel ben fejeződött be a klasszicista stílusú római katolikus templom építése, melynek szervezése már ben elkezdődött. A katolikus vallás az 1700-as évek elején éledt újjá Csengerben Kelemen Diák hathatós közreműködésével. Abban az időben még Szuhányi László udvarán egy fakápolnában tartották istentiszteleteiket, e katolikusok első lelkészéről 1732-ben van említés ben már a Romano Catholikus harangozóról is szó esik. A templom a Szentháromság nevet viseli.

11 1831-ben épült fel a csengeri zsinagóga. A városban már az 1700-as évek közepén megjelent a zsidóság ben meg is alakult a hitközség, zsinagógájukról az I. Katonai Felmérésben említést tesznek. Temetőjükből az első sírkő 1755-ből való. Később Csenger központjában alakítottak ki üzleteikkel máig meghatározó kisvárosias jelleget. A zsinagógát 1958-ban bontották le, a jogutód mátészalkai hitközség jóváhagyásával ban a református templom tornyára egy új sisakdíszt helyeztek el, ugyanis 1835 júniusában...templomunk vas keresztjét egy sebes száraz menkő öszve törvén../../elhatároztatott /../ a kereszt helyett a toronyra rézgomb készíttetése. Erről így írnak A kereszt és a kakas helyett egy nagy réz gomb, vitorla és arannyal bevont csillaggal ékesíttetett fel a / /torony. Elgondolkodtató, hogy egy református templomon még a XIX. sz. középén is megmaradt a kereszt, rajta a kakassal. Erről az érdekességről Jókai is írt egy cikkében az Üstökös című újságban. A szatmári fahíd a XIX. sz. közepén. A csengeri is hasonló volt 1847 tavaszán a Szamoson levonuló jeges árvíz teljesen elvitte a csengeri fahidat. Erről a fővárosi Jelenkor április 11-én is megemlékezett, Jókai tollából ekképpen hogy a csengeri hidat is elsodorta a Szamos jege és árja, pedig alig múlt hat éve, hogy újjonnan építtette a nemes megye. Csengerben a XIII. sz. végétől már állandó fahíd volt, amit az ismétlődő árvizek szinte évtizedenként megrongáltak.

12 Nemzetőrök Horvát hadifoglyokat kísérnek Csenger nemzetőri szervezési központ lett, a Krasznaközi Járás II. kerületének székhelyeként. Tisztikara 12 főből állt, melynek kapitánya Domahidy Ferenc lett ben a csengeri nemzetőrök Nagygécben esküdtek fel ban a csengeri kerület országgyűlési képviselője Nagy Ignácz lett júniusában 600 horvát hadifoglyot helyeztek el Komlódtótfaluban, akik Schiffner János csengeri plébánostól kaptak lelki vigaszt. A Haynau-kastély Kisgécz-pusztán 1906-ban Haynau az 1850-es években 1850-ben, nyugdíjaztatása után vette meg a gr. Majláth birtokot Haynau, vele a kastélyt is. Alig két évet élt itt, igyekezett a környék nemeseivel kapcsolatot keresni, sikertelenül. A hagyomány szerint többször járt a csengeri nagyvásárokon is. A kastélyt később Grószmannn zsidó bérelte, amit 1945-ben alapjáig leromboltak. A II. Katonai Felmérés ( ) Csengert ábrázoló részlete 1854-re végre megtörtént a Szamos délkeleti nagy kanyarjának átvágása. Erről így írt a korabeli jegyzőkönyv Most már az élő Szamos alóla elvezettetvén mármint a város alól. Ez a kanyar már nagyon régóta veszélyeztette a várost, egy 1841-es bejegyzés szerint nehogy hosszas halogatás miatt utzáink, templomaink, oskoláink végpusztulásra jussanak Az 1863-as térképrészleten már jól látható, hogy már csak helyenként jeleznek élővizet a már lassan kiszáradó a holtmederben.

13 1861-ben lett a csengeri választókerület képviselője a Határozati Párt színeiben Domahidy Ferencz. Szamosangyaloson született október 14- én. A szabadságharcban századosi rangban harcolt ban a Krasznaközi Járás főszolgabírája től Szatmár vármegye főispánja volt, 1892-ig február 23-án született Csengerújfaluban Peres Sándor óvodapedagógus, pedagógiai író től a budapesti óvónőképző intézet igazgatója volt. Számos pedagógiai jellegű cikket, valamint tankönyvet írt december 27-én halt meg Budapesten. A Csengeri Járás pecsételője 1877-ben a nagy közigazgatási átszervezés során szétdarabolták a Krasznaközi Járást, és többek között kialakították belőle a Csengeri Járást is, ezzel párhuzamosan megszűnt Csenger mezővárosi rangja. Az új járáshoz 27 község tartozott, lakossal. Első főszolgabírája Domahidy Ferenc lett után az erdőháti, volt Szatmári Járásból idekerült 11 falu. A Csengeri Járás 1969 decemberében szűnt meg. Csenger nagyközségi rangot kapott.

14 1878-ban az egyházmegye segélyéből felépült a tanítói lakással együtt a római katolikusok iskolája, de törvényes méretűvé csak ben vált. A korábbi iskolaépület 1800-tól ugyanezen telek Köves utcai oldalán állt, 1870-ben életveszélyessége miatt lebontották ben alakult meg a polgárosodás egyik jeleként CSENGER és VIDÉKE TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Elnöke Pongrácz Imre volt tól az ügyvezető igazgatója Reinitz Hermann lett május 27-én adták át a forgalomnak a korábbi fahíd helyett az új vasszerkezetű Szamos hidat. Az építkezést 1892 júniusában kezdték el. A két pillérre épített egynyílású híd hossza 111,8 méter volt. Ez lett a vármegye második vashídja.

15 A csengeri óvoda egy 1946-os felvételen ban már említik a csengeri óvodát és az óvónőt, Karikás Máriát. A csengeri járásban ekkoriban 10 óvoda működött. Az egy szobából és konyhából álló épület a mai Szent István tér végén állt ben állami segélyből megépült a zsidó iskola, a zsinagóga melletti telken. Tervezője Ungvári Béla szatmári építész volt. A háromtantermes épület a kor viszonyaihoz képes modern, jól felszereltnek számított ben, a román megszálláskor bútorzata megsemmisült. Első igazgatója Kaszavitz Miksa volt. Tanítói Pollack Teréz és később Balázs Gizella, illetve Göndör Gyula voltak ban kezdte meg működését az Ősz József gépész által alapított korszerű gőzmalom. Tőle vette meg Gelber Jenőné, majd 1932-ben Leichtmann Nándor lett a tulajdonosa es években bontották le.

16 1905. január 5-én született Csengerben Molnár József. Középiskoláit Szatmárnémetiben járta, majd Nyíregyházán érettségizett. Magyar-francia szakos tanárként végzett Debrecenben, Hajdúnánáson lett középiskolai tanár. Később Budapesten helyezkedett el, de munkásságával Csenger történelmét szolgálta. Feldolgozta az 1946-ban elpusztított Szuhányi levéltárat, családtörténeti, néprajzi és helytörténeti írásai mind Csengerrel foglalkoztak. Súlyos betegség után december 30-án hunyt el. Tiszteletére városunkban utcát neveztek el róla július 31-én ünnepélyes keretek között beindult a Mátészalka- Csenger- Szatmárnémeti vasútvonalon a közlekedés tól a trianoni határ miatt végállomássá vált Csenger után négy évig ismét közlekedtek a vonatok Szatmárnémetibe től végleg lezárták a határt, Óváriig még a síneket is felszedték. A Satin nyomda a bal oldali legszélső ajtónál volt 1908-ban alapította meg nyomdáját Satin Zsigmond, a Halom utca elején. A nyomda többnyire meghívókat, plakátokat és kisnyomtatványokat készített. A kisüzem 1941-ben szűnt meg, betűkészletét a mátészalkai nyomdába vitték. Satin Zsigmond egyébként a helyi zsidó hitközségben a Mágid szerepét töltötte be.

17 1910 július elsején alakult meg a Csengeri Népbank Részvénytársaság, igazgatója Németh József lett, az elnöki tisztséget Madarassy Dezső látta el, igazgatósági tag Hadady Gyula volt ben épült meg a református iskola új szárnya, melynek egy része a Piacra, másik része a Köves utcára nézett. Mellette balra látható az 1895-ben épített régi, két tantermes kisiskola. Az új épület tervezője Kozma Rezső csengeri építész volt. A két iskolarészt 1957-ben építették egybe ben alakult meg Csengerben a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltóegylet. A fából készült tűzoltószertárat a Piac keleti oldalán, a régi óvodához építették. A tűzoltóság később az ún. Tyúkpiacra költözött át. A kép az 1930-as évek elején készült

18 A Kossuth (Pallós) utca 1958-ban. Molnár József felvétele 1913-ban szedték fel véglegesen az utcákból a deszkapallókat,- ezeket a széles és hosszú tölgyfadeszkákat - melyek a főbb utcákon a járdát jelentették. Legtovább a mai Kossuth utcán maradt ez meg, ezért is hívták sokáig Pallós utcának. Távíróoszlop az Árkossy bolt előtt, a Piacon 1915 júliusában határozta el a képviselőtestület, hogy Csenger is belép a távbeszélő hálózatba. A telefonközpont és a posta is a postamester, Pongrácz Imre házában működött. Az első bekötöttek a csengeri telefonhálózatba: Csenger és Vidéke Takarékpénztár: hívószám: 3, -Főszolgabírói Hivatal: hívószám 1. Illusztráció: A Károlyi kormány beiktatás Budapesten november 5-én a képviselőtestület átalakult Nemzeti Tanáccsá és letette az esküt a Károlyi kormányra, ugyanakkor megalakult a Nemzetőrség, parancsnoka Szuhányi László lett. November 10-én pedig a hazatérő katonákból megalakult a Katonatanács, és a Polgárőrség is, ennek vezetője Inántsi József lett.

19 1919. április ig a támogatástól megfosztott Székely Hadosztály Csenger és környékén Nagygéc és Óvári alatt védelmi harcokat folytatott az előrenyomuló román csapatok ellen, a harcok a Szamos-vonal és Óvári irányában lévő védelmi vonalakon folytak. A főhadiszállás a csengeri Kaszinóban- a Járási Főszolgabírói Hivatal épületében volt. A jelentős túlerő miatt a Székely Hadosztály Mátészalka irányába vonult vissza. A Székely Hadosztály Szatmárnémetiben A Hadosztály jelvényei Mardarescu román tábornok és tisztikara. A megszálló csapatok március 20-án vonultak vissza a vármegye megmaradt három megmaradt járásának területéről április 20-án vonultak be a román csapatok Óvári felől a töltésen Csengerbe. A megszálló katonaság az iskolákba szállásolta be magát, s a berendezéseket elpusztították. A helyi közigazgatást meghagyták ugyan, de az román fennhatóság alá került. A csengeri járás román kormánybiztosa Papp Gyula-, azaz Julius Popp csegöldi pap lett. s A Vámőrség a Kossuth utcán 1921 őszétől a Magyar Kir. Csendőrségtől a kijelölt új határ védelmét a Magyar Királyi Vámőrség vette át. Ennek része lett a VI. Debreceni kerület Mátészalkai Szakaszának csengeri őrse. A legénység elhelyezésére a Képessykastélyt vették meg.

20 1921-ben indította be ecetgyárát Kauffmann Nándor a Rákóczi utcán ma is álló lakóháza mögött. A cég igazgatósági tagja Pongrácz Imre volt, az elnöke pedig Madarassy Dezső lett. Ebben az évtizedben több más kisebb üzem is alakult, főképp a szikvízgyártás terén, így Schwarcz Izidor Hellbraun Lajos és Weisz Lajos vállalkozása. A kettős birtokosság egyik átkelőhelye Csenger és Óvári között a töltésen ben véglegesítették Csengernél a trianoni határt, Óvári és Csenger között. Azonban a környéken, Uránál az új határ kettévágta a falut, a Határkiigazító Bizottság ezt módosította október 15-én, így Csengerújfalu is visszakerült Magyarországhoz. Nagygécnél is sikerült javunkra korrigálni a határvonalat. Az érvényes rendelkezések szerint az odaátra esett földjeiket, mint úgynevezett kettő birtokosok művelhették A trianoni határkő A M. Kir. Csendőrőrs épülete a gr. Tisza István utca elején augusztus 22-én Csengerben új csendőrségi laktanya építésére, vagy vásárlására tettek javaslatot, miután Csenger csendőrőrsi központ volt Az erről szóló iratok a Minisztertanácsi Jegyzőkönyvekben találhatóak. Az új Csendőrőrs a gr. Tisza István utcán épült meg Kozma Rezső csengeri építész tervei szerint.

21 A római katolikus templom belső képe körül szeptember 12-én szentelték fel a római katolikus templom két új harangját, mindezek Gyulai Mihály csengeri plébános áldozatos munkásságát dicsérik. Az avatási szertartást Székely Gyula püspöki helynök celebrálta..a harangokat a budapesti Watser Ferenc cége öntötte december 8-án az országos választások során, a csengeri választókerületben az Egységes Párt színeiben induló Szuhányi Ferencz túlnyomó többségben országgyűlési mandátumot kapott, de a vármegye valamennyi kerületében is az Egységes Párt győzött. Halála után (1934) Mecséri Endre lett az utóda. Szuhányi Ferenc A Szuhányi címer A csengeri viseletbe öltözött bandérium a Katz-féle terményraktár előtt 1927-ben a csonkaszatmári körútja alkalmából Csengerbe látogatott dr. Baltazár Dezső ( ), a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. A magasrangú egyházi vendéget Porcsalma és Csenger egyesített lovasbandériuma fogadta és kísérte végig a községben

22 1928-ban kapcsolódott be Csenger, járási székhelyként az Ecsedi-láp Társulat Villamosüzeme által kiépített villamoshálózatba, két darab 20 kw-s transzformátorral. A községben megjelent a közvilágítás, természetesen csak a főbb utcákban és néhány módosabb magánszemély is bekötette házába a villanyt. Fontos mérföldkő volt ez Csenger fejlődésében. Megjelennek a villanyoszlopok a ref. iskola előtt is A híd kedvelt fotótéma volt január 1-től Szatmár-Bereg- Ugocsa K.E.E. közgyűlése megszüntette a csengeri Szamos híd hídvámkötelezettségét. A határozat indoklásában hivatkoztak a trianoni határ közé szorított községek nehéz gazdasági viszonyaira. A hídra pedig egy emléktáblát helyeztek el, Horthy Miklós kormányzásának 10 évfordulója alkalmából. A kriptákból előkerült szablyák a XVI_XVII.sz.-ból augusztus 1-5-ig a református templom kriptáiban Höllrigl Sándor vezetésével kutatásokat végeztek, Molnár József indíttatására. A feltárások 1933 júliusában tovább folytatódtak. A Csaholyi és a Melith-család sírboltjaiból előkerült kincseket a Nemzeti Múzeum vette meg. A tárgyak nagy része a II. Világháborúban megsemmisült.

23 A zászlóavatás ünnepi pillanatai, dr. Ecsedy Elemér zászlótartó július 29-én tartották meg a Frontharcos Szövetség Csengeri Csoportjának ünnepi zászlóavatását, a régi vásártéren, a Nagykárolyi út kereszteződésénél. Az eseményen minden felekezet lelkésze jelen volt. Az alaprajzok az ásatási dokumentációból. A felső a régebbi, az alsó az újabb kastély április között dr. Gallus Sándor, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze vezetésével feltárások folytak a Kastélydomb területén. Egy régebbi és egy újabb kastély alapfalai kerültek elő, számos csempe és egyéb leletek kíséretében. Az ásatás befejeztével a terepet elplanírozták, fákkal ültették be. A tégla és kőanyagot a terület tulajdonosa, Szuhányi Ferenc használta fel. Eszenyi Sándor tanító hazafias verset szaval szeptember 15-én avatták fel nagy ünnepség keretében az I. Világháborús Hősök Emlékművét és az Ereklyés Országzászlót. Az ünnepi beszédet Urmánczky Nándor az Ereklyés Országzászló Nagybizottság elnöke tartotta, míg az avatóbeszédet dr. Vojtsek Ottó, az Országos Frontharcos Szövetség alelnöke mondta el. A zászlóanya dr. Szendy Károlyné volt. Ettől a naptól kezdve Csenger ezen része hivatalosan is a Hősök-tere nevet viseli.

24 1935. szeptember 19-én a Mátészalkai Járás Főszolgabírójának választották a csengeri származású dr. Osváth Ferencet. Az Osváth címer 1936 nyarán a leendő földművelődési miniszter, későbbi miniszterelnök Darányi Kálmán korteskörútja részeként látogatást tett Csengerben. A meghívást dr. Osváth Ferenc tette, aki felesége révén rokonságban volt vele. Darányi Kálmán beszedet mond a főtéren május 23-án tartották a református egyház harang és orgonaszentelési ünnepségét. Délben közebéd volt a református iskolában, majd délután istentiszteletet tartottak. A rendezvényt a Wachtel-féle vendéglőben műsoros est és reggelig tartó tánc fejezte be.

25 1937. augusztus között tartották Csengerben a szatmári Református Egyházmegye II. Ifjúsági Táborozását. Az elszállásolás az iskolában történt, a mindennapi programokat fürdés a Szamosban, és a minden esti tábortűz színesítették. A Lorántffy Zsuzsanna Református Leányegylet Csenger, az 1930-as évek vége 1939-ben a csengeri Hangya Szövetkezet új, modern üzlethelyiséget nyitott a Horthy Miklós (Ady) utca elején. Az épületet a csengeri Kozma Rezső tervezte. A modern kirakattal ellátott üzlet a Horthy Miklós utcán Horthy Miklós kiszáll a különvonatból a csengeri állomáson szeptember 5-én érkezett meg a csengeri vasútállomásra vitéz nagybányai Horthy Miklós a Turán nevű különvonatján, akit az állomáson Teleki Pál miniszterelnök, Werth Henrik vezérkari tábornok, Hóman Bálint kultuszminiszter, és más magasrangú személy fogadott. A kormányzó innen indult Szatmárnémetibe, az első visszatért Észak - erdélyi nagyvárosba.

26 A kifosztott zsinagóga belseje 1944 áprilisában április 24-én gyűjtötték össze a csengeri zsidóságot a zsinagógába, melynek berendezését az előző napokban elpusztították. Éliás József alezredes és Szuhányi Ferencné megpróbált eljárni, bár sikertelenül, hogy itt, Csengerben legyen a gettó. Másnap szekerekkel a mátészalkai gettóba szállították őket, s onnan Sziván hó 12 napján érkeztek Auschwitzba. Ez a nap azóta a csengeri zsidóság emléknapja október 25-én reggel 7 órakor a magyar utászok felrobbantották a Szamos hidat, egyúttal felgyújtották a malmokat is. A szovjetek pontonhidat építettek csapataik számára. Az átkelést az új híd megépültéig kompközlekedéssel oldották meg. A felrobbantott Szamos híd október 25-én a késő délutáni órákban vonultak be Csengerbe a szovjet csapatok. Előőrsként román kisegítő alakulatok jöttek Óvári felől. A község ezt a kritikus időszakot különösebb megrázkódtatás nélkül vészelte át. Kosztya Udovitszkij hadnagy Vlagyivosztokból, aki a Rákóczi u. 47. alatt volt elszállásolva.

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek I. kerület 1. Bécsi kapu tér 2-4. 6627 levéltár 2. Bécsi kapu

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

A pályamunka címe: Készítették Életkor Iskola A munka befejezésének időpontja

A pályamunka címe: Készítették Életkor Iskola A munka befejezésének időpontja A pályamunka címe: A Széll Kálmán tér nevezetességei Készítették: Háklár Nóra és Kocsis Dóra Életkor: 16 év Iskola: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium A munka befejezésének időpontja: 2012. március 24. A

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján. Forgalomképesség szerinti bontásban. Forgalomképtelen

Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján. Forgalomképesség szerinti bontásban. Forgalomképtelen Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján Forgalomképesség szerinti bontásban Forgalomképtelen 16/ / / Közterület MIRHÓ KÖZ 16 1993 39/ / / KÖZTERÜLET KIS-ÉR 39 6188 46/ / / KÖZTERÜLET

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Ellátási területek utcák szerint TÁVHŐ I. Fűtőmű LAKOSSÁG

Ellátási területek utcák szerint TÁVHŐ I. Fűtőmű LAKOSSÁG LAKOSSÁG sorsz. Azon. Helység Cím Megnevezés Elszámolás kapcs. típusa Ing. 1 001 Salgótarján Pécskő út 1-3. Lakóépület Légm3 113 2 002 Salgótarján Pécskő út 2. Lakóépület Ktg osztás 37 3 003 Salgótarján

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. október 5-12. Torockó-Verespatak--Gura Humorului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság

10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság 10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság Karpatiasport polgári társulás és az Aranycsapat alapítvány 2012 június 6-án rendezte meg a 10. Kárpátmedencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság felvidéki

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Hiemer-Font-Caraffa ház

Hiemer-Font-Caraffa ház Hiemer-Font-Caraffa ház A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb Székesfehérvár belvárosának egyik kiemelkedő értékű, védett műemlék épületegyüttese, mely hajdani tulajdonosai után kapta a nevét. Nemcsak központi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. június 20-án tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Lukácsné Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013.

DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013. DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013. DEBRECEN M 1757 50041/1958. Arany János u. 1. (Piac u. 51.) hrsz.: 9062 Lakóház, romantikus, 1860 körül Tervezte: Szkalnitczky Antal. M 9984 6905/1986. Attila tér hrsz.:

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Ilyen volt ilyen lett Az OTK szerepe Szentlőrinc és Tapolca fejlődésében

Ilyen volt ilyen lett Az OTK szerepe Szentlőrinc és Tapolca fejlődésében Mohos Mária Keczeli Lajos Ilyen volt ilyen lett Az OTK szerepe Szentlőrinc és Tapolca fejlődésében A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia Pécs, 2014. március 18. 2 3 Funkciók Tapolca történelmi

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Bemutatkozó. Exkluzív üdülőlétesítmény. Kérjük, térjen be hozzánk:

Bemutatkozó. Exkluzív üdülőlétesítmény. Kérjük, térjen be hozzánk: Bemutatkozó Exkluzív üdülőlétesítmény Kérjük, térjen be hozzánk: Egy rendkívül figyelemreméltó ajánlat Eladásra kínáljuk: Exkluzív üdülőlétesítmény a Tiszavidéken Ajánlattevő: Magánszemély Objektum: Exkluzív

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

100 éves a Baja Városi Sporttelep

100 éves a Baja Városi Sporttelep Légifelvétel 2008. 100 éves a Baja Városi Sporttelep Baja 2012 132 100 éves a Baja Városi Sporttelep Az új sportcsarnok nemcsak a kosarasoknak adott otthont, hanem biztosította az egyéb sportok számára

Részletesebben

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva A Tolcsva Ö.T.E.kismotorfecskendő szerelési csapata által megrendezésre kerülő 6.fordulójának a versenykiírása. 1.A verseny célja:

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 36 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 24. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó

Részletesebben

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról 1. oldal 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról (Módosította a 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

A költő gyermekkorát és később felnőttként az 1812-1815. közötti éveket is a településen töltötte.

A költő gyermekkorát és később felnőttként az 1812-1815. közötti éveket is a településen töltötte. Terület: 34,13 km 2 Lakosság: 1.772 fő Polgármester: Köteles István ÁLMOSD Elérhetőség: Álmosd Község Önkormányzata 4285 Álmosd, Fő u. 10. Telefon/fax: 52/388-035 Elhelyezkedés Álmosd község címere A község

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. a kamera pontok helyszíne, elhelyezése. Hubay út- Boldog Sándor István út kereszteződése

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. a kamera pontok helyszíne, elhelyezése. Hubay út- Boldog Sándor István út kereszteződése Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület ( a jelzett szakaszok közterületek) Ady

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV.20.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV.20.) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV.20.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról (módosításokkal

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen 2015 06 01-ig szerződött partnereink AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány Alapítvány a Gyermeksportért Szeged Állatbarát Alapítvány Anóka Eszter Városi Könyvtár Nagyhalász Apagy község önkormányzata

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Varga Attila Európai Kőfaragómester

Varga Attila Európai Kőfaragómester Varga Attila Európai Kőfaragómester Európai Kőfaragómester kőszobrász és díszítőszobrász tanul má nyait a Bokányi Dezső Építőipari és Díszítőművészeti szak középiskolában vé gezte. A Kőfaragó vég zettséget

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 1

06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 1 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 1 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 2 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 3 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29.

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2005. ÉVI PROGRAM 2004. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS A városrészt érintő változások,

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben