Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,"

Átírás

1 Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében ben Chenguer, és 1332-ben Chengeer, és az 1400-as évektől már Chenger- formában írják a nevét. A település azonban az első említéstől jóval régebbi, hiszen honfoglalás-kori emlékek is előkerültek, ezenkívül egy III. Béla ( ) által kiadott rézpénz is ezt igazolja, melyet a városközpontban találtak. A település a szatmári királyi várbirtokhoz tartozott, és a Szamos kedvező révét védő várjobbágyok lakták, egy részükből alakult ki a későbbi középnemesség ben András erdélyi püspök megengedi, hogy Jánossy Péter fia János mester, a csengeri népnek lelki hasznára fa kápolnát (capellam ligneam) építhessen a Jánosi, Boldog Margit templomának sérelme nélkül, annak papja ennek a kápolnának is lelkésze lehessen, s a kápolna a Margit egyházához, mint anyához tartozzék. A XIV.század elejétől a Csaholyiak dinamikus előretörése Csengerben a magyarázata annak, hogy a püspöki engedélyt figyelmen kívül hagyva a fakápolna helyett egy méreteiben egy monumentális téglatemplom épült, mely a Mindszentekről neveztek el. Valószínűsíthetően az 1350-es években már ebben a formában állhatott, de első írásos említése csak 1406-ból való A templom patrónusa és kegyura az építtető Csaholyicsalád volt, akik a templom alatti kriptákba temetkeztek.

2 1388-ban a Szent Kereszt feltalálásának ünnepe utáni harmadik Úrnapján kapta meg Csaholyi Sebestyén a vásárjogot Csenger számára Zsigmond királytól, mely Visegrádon lett keltezve országunk hasznára és javára Szatmár megyében bírt Csenger nevű majorságában, minden negyedik ünnepen nyilvános vásártartást / /,azon birtokra nézve, jelen iratunknál fogva, de más városok hátránya nélkül megerősítettünk.. Az eredeti oklevél Marosvásárhelyen található. Ez a jog Csenger mezővárossá válásának előfeltétele lett. A Csaholyi címer Csenger mezőváros pecsétje (Sigillum Oppidum Chenger) 1429-ben Csengert már, mint oppidumot- azaz mint mezővárost említik, melynek autonóm vezetősége maga ítéli a lakosság ügyeit. Ennek előzményeként 1338-tól már rendszeresen itt tartották meg a megyegyűléseket, melyeken nem egyszer maga a nádor is részt vett és ítélkezett, ezáltal törvénykezési és egyben közigazgatási hellyé lett. Lényegében Csenger Szatmár vármegye központjává vált ben maga Zsigmond király is részt vett egy törvénykezési napon. A brebiri Melith család címere (1580) 1544-ben említik először Csengerben a horvát eredetű brebiri Melith családot. Melith György ( ) a fiúágon kihaló Csaholyi családba nősült be, Csaholyi Annát vette feleségül, és ezáltal Szatmár megye egyik leggazdagabb birtokosa lett. A Melithek többször voltak a szatmári vár kapitányai is. Az 1500-as évek közepétől a megye minden rangos főura már a reformáció hívévé vált, így a Melithek is az új vallás buzgó pártfogóivá lettek.

3 Az 1559-ben Bogácsi Demeter csengeri prédikátort választják a protestáns egyház Szatmár vidéki püspökévé, ami bizonyítja, hogy az új vallás ezekben az években Csengerben bizonyítottan jelen volt. Miután korábban is a messze környék leggazdagabb egyháza volt itt, ezért az új egyházszervezetben is jelentős szerepe lett. Református prédikátor a XVII. századból Falusi kántor vagy iskolamester július 22-én említik először a csengeri iskolát, annak okán, hogy Nyírcsaholyban lett öngyilkos Ilosvai Péter csengeri rektor, aki Wittenbergben végzett, majd a debreceni iskola rektora lett, s innen került Csengerbe. Nem akárkit küldtek tehát ide, hogy a Bogácsi Demeter püspöki székhelyén működő iskolát vezesse. A mezővárosban korábban is lehetett iskola, a város közigazgatása, a birtokosainak igénye ezt valószínűvé teszi. A protestáns elveknek megfelelően minden embernek olvasnia kellett a Bibliát, ezért az egyháznak iskoláról, tanítókról kellett gondoskodni. A Csengeri Hitvallás címlapja július 26-án kezdődött a Csengeri Zsinat, melyet Méliusz Juhász Péter vezetett. Szatmár vidéke volt színtere azoknak a hitvitáknak, amelyek a szentháromság tagadó mozgalommal függenek össze, és ez komolyan veszélyeztette az elért eredményeket. Melith György és fia Pál reformátusok voltak, közeli barátságban Méliusz Juhász Péterrel, és az ő pártfogásukkal tartották a nevezetes zsinatot. A zsinat megbízásából szerkesztették meg az úgynevezett Csengeri Hitvallást, mely főleg a szentháromság hitének körvonalazása és az ezzel összefüggő tételek megállapítására irányultak.

4 A kastélyok alaprajza az 1935-ös ásatás alapján. A fentebbi kastély a régebbi építésű ben erősítette meg a Csaholyiak udvarházat várkastéllyá Melith Pál. Az építéséről egy 1780-as évekbeli leltárban ezt írták ama jó emlékezetű Melith Pál, Brebiri Melith György fia építette ben az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében ahogy olvasható a kastély felső palotákra felszolgáló ajtajának felében A kastély jelentőségét bizonyítja, hogy az 1600-as évek első évtizedeiben a megyegyűléseket rendre a falai között tartották. Mondhatni, hogy a nemesi vármegye tényleges központja itt volt.. Reneszánsz kályhacsempék a Kastélyból február 22-én a számos csengeri zsinatok egyikén választották Szatmár megye püspökévé Hodászi Lukácsot, aki korábban Ecseden Báthori István udvari papja volt, illetve ekkor avatták pappá Alvinczy Pétert, Bocskai István későbbi udvari papját. Kálvinista lelkész a VII. sz.-ban Bethlen Gábor II. Ferdinánd 1627-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem megerősítette Csenger mezőváros dézsmakiváltságát, amivel a feltörekvő jobbágypolgárság adóképességét kívánta védeni és fokozni Minden dézsmájukra királyi adományt kaptak a csengeri jobbágypolgárok II. Ferdinánd királytól.

5 A kápolna alaprajza, jól kivehetők a sírboltok lépcsői és a sokszögű szentély 1636-ban egy levélből ismeretes, hogy az újabb Melith kastélyhoz egy kis kápolnát építettek, ugyanis a család Pázmány Péter hatására ekkorra már rekatolizált, azaz visszatért a katolikus valláshoz. A kápolnát a Szentháromság tiszteletére nevezték el, s ez vált a család temetkezési helyévé is. A kápolna a kastéllyal együtt a kuruc harcokban, - Csenger leégése után a XVIII. század elején romossá vált, elpusztult ben tárták fel júliusában, a szatmári főnemesek közül báró Melith Pál volt az első, aki Rákóczi Ferenc híve lett. Az ő példáját aztán a vármegye többi főnemese, nemese is hamarosan tömegesen követte. Csellel, puskalövés nélkül a fejedelem pártjára állította a bevehetetlennek hitt ecsedi várat decemberében tragikus körülmények között Bihardiószegnél halt meg, testét a Fejedelem a diószegi r. kat. templomba temettette el. Vele fiúágon kihalt a brebiri Melith család. Feljegyzés a csengeri ref. egyház anyakönyvében Szatmár várának korabeli ábrázolása 1704 tavaszán, a kuruc ostromzár alá vont szatmári várból kitörő császáriak felgyújtották és kirabolták Csengert, a református templom leégett és a Melith kastély is romokban hevert. Az 1766-tól kezdődő ref. anyakönyvben a következőképpen emlékeznek meg visszamenőleg erről az eseményről: Anno Az Magyar hazának közönséges háborúságából származó kárt ezen ekklesia is meg érzette, midőn Temploma el égett, és a harangok a toronyból le hullottak, melyek közül az edjik a nagy tűzben el is olvadt.

6 1713-ban a templom északi oldalát egy új hajóval kibővítették a lekcsei Sulyok család támogatásával. Az északi tömör téglafalat két magas, csúcsíves nyílással, a sekrestyét egy alacsonyabb, félköríves nyílással áttörték E bővítések révén a templom befogadóképességét jelentősen megnövelték. A megolvadt harangot újraöntették, és még három új haranggal is gazdagodott az egyház. A lekcsei Sulyok család címere Az északi fal két, csúcsíves áttörése között pusztító pestisjárványok sújtották az újraéledő várost, Somodi Ferenc rektor tanítványai valamennyien meghaltak, ő maga kilábalt a betegségből ben Csengerben az újonnan betelepült zsidó közösség ellen vérvádat szítottak, vélhetően a pestisjárványok miatt feszült hangulatot kihasználva. A vádat igen hamar elejtették, s mindenkit felmentettek. galíciai zsidók az XVIII. század végén.

7 Csenger mezőváros pecsétje ben vált el a nemesi városforma szerint is a mezővárostól. A Melithek kihaltával a földesúri fennhatóság hiányát kihasználva a nemesség új városcímerrel, illetve pecséttel is kifejezte önállóságát. Az 1600-as évek nagy népmozgásaként, beköltözésekkel nőtt a nemesek száma. Közösségüket a főhadnagy vezette, a mezővárost pedig a főbíró. A nemesi communitas egészen ig fennállt. Ecsedy Belényessy Kun Osváth Varga Nagy Hadady Bokor 1743-ban került Csengerbe lelkésznek a debreceni származású Diószegi István orvos prédikátor ben Utrechtben végzett, ahol orvosdoktorrá avatták, s itt több latin nyelvű orvosi könyve is megjelent. Szervezője és irányítója lett a templom további újjáépítésének ben halt meg, érdemeiért a ref. templom szentélyében temették el ban kezdődtek el a templom belső berendezéseinek kialakításai, elkészültek a barokk profilozású padok, valamint a karzatok, ekkor az órát is renováltatták az Ekklésia költségén és a templomot újra bevakoltatták A toronyóra az 1930-as években még megvolt, sőt még a napóra is látszik

8 1745 május 4-én készült el a festett kazettás famennyezet, a templom belső dísze, melyet Felsőbányai Asztalos István készített. A kazetták változatos rajzolatán főképpen a növénymotívumok dominálnak, melyben döntő súlyban a tulipán szerepel. Néhány kazettán figurális ábrázolás is látható, illetve égitestek rajza is. Ismeretes, hogy vitéz Csontos György és fia Gábor vette a deszkákat és az egész mennyezet Hadadi Gábor kurátorsága idején készült. A kazettás mennyezet a szentély felől A pirossal jelölt a legrégebbi iskola, szemben az 1766-ban épült - zölddel jelölve A csillag =szárazmalom 1766-ban elhatározza a presbitérium, hogy új oskola házat építtet, a gr. Bethlen Gergely által adományozott telken. Helyét így határozták meg az oskolával átellenben, a Szamos-parton, az száraz molnár háza megett, a Szamos partra, a Szamosparton út hosszában. Keleti szomszédja a Szamos, nyugati a Berek alá járó út. Ötvös rész északi szomszédja, mivel a sikátor is az Ekklésia telkéhez tartozik. Az iskolát 1767-ben meg is építették, majd 1768-ban még egy leányiskolát is. A legrégibb iskola helyére is következtetni lehet. Az I. Kat. Felmérés térképéről a helyszínt jól megfigyelhetjük. A Szuhányi kastély egy századeleji képeslapon 1780-as években az örökösödés folytán Csengerbe került hiripi és ivácskói Szuhányi-család kúriát építtetett a Halom utcán, az egykori Melith Péter féle udvarház helyén. Az ötszobás, zsindellyel fedett épületet többször is átalakították, a ma is álló kúriát 1830 körül bővítették, szinte átépítették, s ekkor nyerte el mai A Szuhányi formáját. kasképeslapon

9 Csenger az I. Katonai Felmérés térképén között készült el Csenger első hiteles térképe. Ebben az időben mérték fel a vármegyét, az I. Katonai Felmérés munkálatai során. A korabeli térképen jól kivehetőek az ősi utcák, az északi részen, a Szamos mentén az elágazó Berekalji utcák, melyek alatt a Szamos közvetlenül a város alatt folyt, keletről egyre jobban megközelítette azt. Délre volt a Tót utca, vele párhuzamosan a Kis utca, melyet a Szamos igen szaggatott Nyugatra tartó volt a Halom utca. Ezen utcák kereszteződésében alakult ki a Piac, a város ősi központjaként Szent János havában (december) jelent meg Debrecenben Mándy István könyve, mely Anonymus első magyar nyelvű fordítása volt, a nagy nemzeti megújulás időszakában, a korszellem hatására. A mű egyébként 1792-ben már kész volt. Mándy István Csengerben lakott, Szatmár vármegye hites esküdtjeként július 31-én született Riskó Ignácz. Apja, Riskó József a város jegyzője volt. A debreceni Ref. kollégiumban tanult, később Szatmár vármegye aljegyzője lett. Költészettel foglalkozott, versei a kor divatos lapjaiban jelentek meg, Bajza nagy jövőt jósolt neki. Szoros barátság fűzte Petőfihez, Júliát is ő mutatta be neki ban megírta a Hazafiúi Kiáltványt, s Nagykároly országgyűlési követe lett ben kormánybiztosi feladatokat is ellátott, a Radikális párt tagja volt. Az áprilisi trónfosztó országgyűlés jegyzőjeként ismerjük. A szabadságharc után börtönbüntetésre ítélik, irodalmi pályája derékba tört ben, mint pénzügyminisztériumi osztályfőtanácsos ment nyugdíjba október 22-én halt meg Budapesten. Emlékét Csengerben utca őrzi.

10 1824-ben vágták át a Becsikertnél a Szamos nagy kanyarját, mely északról veszélyeztette a várost ben már Holt- Szamosként emlegették, mint gazos, posványos, hasznavehetetlen területet. Az átvágással a Becsikert a csengeri határ része lett, ugyanakkor Izgét Becshez került. A Jékey-ház. A patika az épület jobb oldalában volt ben jegyzik be Csengerben a gyógyszertárat, Oroszlán néven. Tulajdonosa Brandl János ( ) patikárius volt. Csenger első patikája a Jékey-család által ekkortájt épített emeletes házában működött, később veje, Mauks István patikus vette át a patikát, majd a századfordulón, 1906-tól Klein Rezső gyógyszerész tulajdona lett Arany Oroszlán elnevezéssel ben fejeződött be a klasszicista stílusú római katolikus templom építése, melynek szervezése már ben elkezdődött. A katolikus vallás az 1700-as évek elején éledt újjá Csengerben Kelemen Diák hathatós közreműködésével. Abban az időben még Szuhányi László udvarán egy fakápolnában tartották istentiszteleteiket, e katolikusok első lelkészéről 1732-ben van említés ben már a Romano Catholikus harangozóról is szó esik. A templom a Szentháromság nevet viseli.

11 1831-ben épült fel a csengeri zsinagóga. A városban már az 1700-as évek közepén megjelent a zsidóság ben meg is alakult a hitközség, zsinagógájukról az I. Katonai Felmérésben említést tesznek. Temetőjükből az első sírkő 1755-ből való. Később Csenger központjában alakítottak ki üzleteikkel máig meghatározó kisvárosias jelleget. A zsinagógát 1958-ban bontották le, a jogutód mátészalkai hitközség jóváhagyásával ban a református templom tornyára egy új sisakdíszt helyeztek el, ugyanis 1835 júniusában...templomunk vas keresztjét egy sebes száraz menkő öszve törvén../../elhatároztatott /../ a kereszt helyett a toronyra rézgomb készíttetése. Erről így írnak A kereszt és a kakas helyett egy nagy réz gomb, vitorla és arannyal bevont csillaggal ékesíttetett fel a / /torony. Elgondolkodtató, hogy egy református templomon még a XIX. sz. középén is megmaradt a kereszt, rajta a kakassal. Erről az érdekességről Jókai is írt egy cikkében az Üstökös című újságban. A szatmári fahíd a XIX. sz. közepén. A csengeri is hasonló volt 1847 tavaszán a Szamoson levonuló jeges árvíz teljesen elvitte a csengeri fahidat. Erről a fővárosi Jelenkor április 11-én is megemlékezett, Jókai tollából ekképpen hogy a csengeri hidat is elsodorta a Szamos jege és árja, pedig alig múlt hat éve, hogy újjonnan építtette a nemes megye. Csengerben a XIII. sz. végétől már állandó fahíd volt, amit az ismétlődő árvizek szinte évtizedenként megrongáltak.

12 Nemzetőrök Horvát hadifoglyokat kísérnek Csenger nemzetőri szervezési központ lett, a Krasznaközi Járás II. kerületének székhelyeként. Tisztikara 12 főből állt, melynek kapitánya Domahidy Ferenc lett ben a csengeri nemzetőrök Nagygécben esküdtek fel ban a csengeri kerület országgyűlési képviselője Nagy Ignácz lett júniusában 600 horvát hadifoglyot helyeztek el Komlódtótfaluban, akik Schiffner János csengeri plébánostól kaptak lelki vigaszt. A Haynau-kastély Kisgécz-pusztán 1906-ban Haynau az 1850-es években 1850-ben, nyugdíjaztatása után vette meg a gr. Majláth birtokot Haynau, vele a kastélyt is. Alig két évet élt itt, igyekezett a környék nemeseivel kapcsolatot keresni, sikertelenül. A hagyomány szerint többször járt a csengeri nagyvásárokon is. A kastélyt később Grószmannn zsidó bérelte, amit 1945-ben alapjáig leromboltak. A II. Katonai Felmérés ( ) Csengert ábrázoló részlete 1854-re végre megtörtént a Szamos délkeleti nagy kanyarjának átvágása. Erről így írt a korabeli jegyzőkönyv Most már az élő Szamos alóla elvezettetvén mármint a város alól. Ez a kanyar már nagyon régóta veszélyeztette a várost, egy 1841-es bejegyzés szerint nehogy hosszas halogatás miatt utzáink, templomaink, oskoláink végpusztulásra jussanak Az 1863-as térképrészleten már jól látható, hogy már csak helyenként jeleznek élővizet a már lassan kiszáradó a holtmederben.

13 1861-ben lett a csengeri választókerület képviselője a Határozati Párt színeiben Domahidy Ferencz. Szamosangyaloson született október 14- én. A szabadságharcban századosi rangban harcolt ban a Krasznaközi Járás főszolgabírája től Szatmár vármegye főispánja volt, 1892-ig február 23-án született Csengerújfaluban Peres Sándor óvodapedagógus, pedagógiai író től a budapesti óvónőképző intézet igazgatója volt. Számos pedagógiai jellegű cikket, valamint tankönyvet írt december 27-én halt meg Budapesten. A Csengeri Járás pecsételője 1877-ben a nagy közigazgatási átszervezés során szétdarabolták a Krasznaközi Járást, és többek között kialakították belőle a Csengeri Járást is, ezzel párhuzamosan megszűnt Csenger mezővárosi rangja. Az új járáshoz 27 község tartozott, lakossal. Első főszolgabírája Domahidy Ferenc lett után az erdőháti, volt Szatmári Járásból idekerült 11 falu. A Csengeri Járás 1969 decemberében szűnt meg. Csenger nagyközségi rangot kapott.

14 1878-ban az egyházmegye segélyéből felépült a tanítói lakással együtt a római katolikusok iskolája, de törvényes méretűvé csak ben vált. A korábbi iskolaépület 1800-tól ugyanezen telek Köves utcai oldalán állt, 1870-ben életveszélyessége miatt lebontották ben alakult meg a polgárosodás egyik jeleként CSENGER és VIDÉKE TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Elnöke Pongrácz Imre volt tól az ügyvezető igazgatója Reinitz Hermann lett május 27-én adták át a forgalomnak a korábbi fahíd helyett az új vasszerkezetű Szamos hidat. Az építkezést 1892 júniusában kezdték el. A két pillérre épített egynyílású híd hossza 111,8 méter volt. Ez lett a vármegye második vashídja.

15 A csengeri óvoda egy 1946-os felvételen ban már említik a csengeri óvodát és az óvónőt, Karikás Máriát. A csengeri járásban ekkoriban 10 óvoda működött. Az egy szobából és konyhából álló épület a mai Szent István tér végén állt ben állami segélyből megépült a zsidó iskola, a zsinagóga melletti telken. Tervezője Ungvári Béla szatmári építész volt. A háromtantermes épület a kor viszonyaihoz képes modern, jól felszereltnek számított ben, a román megszálláskor bútorzata megsemmisült. Első igazgatója Kaszavitz Miksa volt. Tanítói Pollack Teréz és később Balázs Gizella, illetve Göndör Gyula voltak ban kezdte meg működését az Ősz József gépész által alapított korszerű gőzmalom. Tőle vette meg Gelber Jenőné, majd 1932-ben Leichtmann Nándor lett a tulajdonosa es években bontották le.

16 1905. január 5-én született Csengerben Molnár József. Középiskoláit Szatmárnémetiben járta, majd Nyíregyházán érettségizett. Magyar-francia szakos tanárként végzett Debrecenben, Hajdúnánáson lett középiskolai tanár. Később Budapesten helyezkedett el, de munkásságával Csenger történelmét szolgálta. Feldolgozta az 1946-ban elpusztított Szuhányi levéltárat, családtörténeti, néprajzi és helytörténeti írásai mind Csengerrel foglalkoztak. Súlyos betegség után december 30-án hunyt el. Tiszteletére városunkban utcát neveztek el róla július 31-én ünnepélyes keretek között beindult a Mátészalka- Csenger- Szatmárnémeti vasútvonalon a közlekedés tól a trianoni határ miatt végállomássá vált Csenger után négy évig ismét közlekedtek a vonatok Szatmárnémetibe től végleg lezárták a határt, Óváriig még a síneket is felszedték. A Satin nyomda a bal oldali legszélső ajtónál volt 1908-ban alapította meg nyomdáját Satin Zsigmond, a Halom utca elején. A nyomda többnyire meghívókat, plakátokat és kisnyomtatványokat készített. A kisüzem 1941-ben szűnt meg, betűkészletét a mátészalkai nyomdába vitték. Satin Zsigmond egyébként a helyi zsidó hitközségben a Mágid szerepét töltötte be.

17 1910 július elsején alakult meg a Csengeri Népbank Részvénytársaság, igazgatója Németh József lett, az elnöki tisztséget Madarassy Dezső látta el, igazgatósági tag Hadady Gyula volt ben épült meg a református iskola új szárnya, melynek egy része a Piacra, másik része a Köves utcára nézett. Mellette balra látható az 1895-ben épített régi, két tantermes kisiskola. Az új épület tervezője Kozma Rezső csengeri építész volt. A két iskolarészt 1957-ben építették egybe ben alakult meg Csengerben a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltóegylet. A fából készült tűzoltószertárat a Piac keleti oldalán, a régi óvodához építették. A tűzoltóság később az ún. Tyúkpiacra költözött át. A kép az 1930-as évek elején készült

18 A Kossuth (Pallós) utca 1958-ban. Molnár József felvétele 1913-ban szedték fel véglegesen az utcákból a deszkapallókat,- ezeket a széles és hosszú tölgyfadeszkákat - melyek a főbb utcákon a járdát jelentették. Legtovább a mai Kossuth utcán maradt ez meg, ezért is hívták sokáig Pallós utcának. Távíróoszlop az Árkossy bolt előtt, a Piacon 1915 júliusában határozta el a képviselőtestület, hogy Csenger is belép a távbeszélő hálózatba. A telefonközpont és a posta is a postamester, Pongrácz Imre házában működött. Az első bekötöttek a csengeri telefonhálózatba: Csenger és Vidéke Takarékpénztár: hívószám: 3, -Főszolgabírói Hivatal: hívószám 1. Illusztráció: A Károlyi kormány beiktatás Budapesten november 5-én a képviselőtestület átalakult Nemzeti Tanáccsá és letette az esküt a Károlyi kormányra, ugyanakkor megalakult a Nemzetőrség, parancsnoka Szuhányi László lett. November 10-én pedig a hazatérő katonákból megalakult a Katonatanács, és a Polgárőrség is, ennek vezetője Inántsi József lett.

19 1919. április ig a támogatástól megfosztott Székely Hadosztály Csenger és környékén Nagygéc és Óvári alatt védelmi harcokat folytatott az előrenyomuló román csapatok ellen, a harcok a Szamos-vonal és Óvári irányában lévő védelmi vonalakon folytak. A főhadiszállás a csengeri Kaszinóban- a Járási Főszolgabírói Hivatal épületében volt. A jelentős túlerő miatt a Székely Hadosztály Mátészalka irányába vonult vissza. A Székely Hadosztály Szatmárnémetiben A Hadosztály jelvényei Mardarescu román tábornok és tisztikara. A megszálló csapatok március 20-án vonultak vissza a vármegye megmaradt három megmaradt járásának területéről április 20-án vonultak be a román csapatok Óvári felől a töltésen Csengerbe. A megszálló katonaság az iskolákba szállásolta be magát, s a berendezéseket elpusztították. A helyi közigazgatást meghagyták ugyan, de az román fennhatóság alá került. A csengeri járás román kormánybiztosa Papp Gyula-, azaz Julius Popp csegöldi pap lett. s A Vámőrség a Kossuth utcán 1921 őszétől a Magyar Kir. Csendőrségtől a kijelölt új határ védelmét a Magyar Királyi Vámőrség vette át. Ennek része lett a VI. Debreceni kerület Mátészalkai Szakaszának csengeri őrse. A legénység elhelyezésére a Képessykastélyt vették meg.

20 1921-ben indította be ecetgyárát Kauffmann Nándor a Rákóczi utcán ma is álló lakóháza mögött. A cég igazgatósági tagja Pongrácz Imre volt, az elnöke pedig Madarassy Dezső lett. Ebben az évtizedben több más kisebb üzem is alakult, főképp a szikvízgyártás terén, így Schwarcz Izidor Hellbraun Lajos és Weisz Lajos vállalkozása. A kettős birtokosság egyik átkelőhelye Csenger és Óvári között a töltésen ben véglegesítették Csengernél a trianoni határt, Óvári és Csenger között. Azonban a környéken, Uránál az új határ kettévágta a falut, a Határkiigazító Bizottság ezt módosította október 15-én, így Csengerújfalu is visszakerült Magyarországhoz. Nagygécnél is sikerült javunkra korrigálni a határvonalat. Az érvényes rendelkezések szerint az odaátra esett földjeiket, mint úgynevezett kettő birtokosok művelhették A trianoni határkő A M. Kir. Csendőrőrs épülete a gr. Tisza István utca elején augusztus 22-én Csengerben új csendőrségi laktanya építésére, vagy vásárlására tettek javaslatot, miután Csenger csendőrőrsi központ volt Az erről szóló iratok a Minisztertanácsi Jegyzőkönyvekben találhatóak. Az új Csendőrőrs a gr. Tisza István utcán épült meg Kozma Rezső csengeri építész tervei szerint.

21 A római katolikus templom belső képe körül szeptember 12-én szentelték fel a római katolikus templom két új harangját, mindezek Gyulai Mihály csengeri plébános áldozatos munkásságát dicsérik. Az avatási szertartást Székely Gyula püspöki helynök celebrálta..a harangokat a budapesti Watser Ferenc cége öntötte december 8-án az országos választások során, a csengeri választókerületben az Egységes Párt színeiben induló Szuhányi Ferencz túlnyomó többségben országgyűlési mandátumot kapott, de a vármegye valamennyi kerületében is az Egységes Párt győzött. Halála után (1934) Mecséri Endre lett az utóda. Szuhányi Ferenc A Szuhányi címer A csengeri viseletbe öltözött bandérium a Katz-féle terményraktár előtt 1927-ben a csonkaszatmári körútja alkalmából Csengerbe látogatott dr. Baltazár Dezső ( ), a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. A magasrangú egyházi vendéget Porcsalma és Csenger egyesített lovasbandériuma fogadta és kísérte végig a községben

22 1928-ban kapcsolódott be Csenger, járási székhelyként az Ecsedi-láp Társulat Villamosüzeme által kiépített villamoshálózatba, két darab 20 kw-s transzformátorral. A községben megjelent a közvilágítás, természetesen csak a főbb utcákban és néhány módosabb magánszemély is bekötette házába a villanyt. Fontos mérföldkő volt ez Csenger fejlődésében. Megjelennek a villanyoszlopok a ref. iskola előtt is A híd kedvelt fotótéma volt január 1-től Szatmár-Bereg- Ugocsa K.E.E. közgyűlése megszüntette a csengeri Szamos híd hídvámkötelezettségét. A határozat indoklásában hivatkoztak a trianoni határ közé szorított községek nehéz gazdasági viszonyaira. A hídra pedig egy emléktáblát helyeztek el, Horthy Miklós kormányzásának 10 évfordulója alkalmából. A kriptákból előkerült szablyák a XVI_XVII.sz.-ból augusztus 1-5-ig a református templom kriptáiban Höllrigl Sándor vezetésével kutatásokat végeztek, Molnár József indíttatására. A feltárások 1933 júliusában tovább folytatódtak. A Csaholyi és a Melith-család sírboltjaiból előkerült kincseket a Nemzeti Múzeum vette meg. A tárgyak nagy része a II. Világháborúban megsemmisült.

23 A zászlóavatás ünnepi pillanatai, dr. Ecsedy Elemér zászlótartó július 29-én tartották meg a Frontharcos Szövetség Csengeri Csoportjának ünnepi zászlóavatását, a régi vásártéren, a Nagykárolyi út kereszteződésénél. Az eseményen minden felekezet lelkésze jelen volt. Az alaprajzok az ásatási dokumentációból. A felső a régebbi, az alsó az újabb kastély április között dr. Gallus Sándor, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze vezetésével feltárások folytak a Kastélydomb területén. Egy régebbi és egy újabb kastély alapfalai kerültek elő, számos csempe és egyéb leletek kíséretében. Az ásatás befejeztével a terepet elplanírozták, fákkal ültették be. A tégla és kőanyagot a terület tulajdonosa, Szuhányi Ferenc használta fel. Eszenyi Sándor tanító hazafias verset szaval szeptember 15-én avatták fel nagy ünnepség keretében az I. Világháborús Hősök Emlékművét és az Ereklyés Országzászlót. Az ünnepi beszédet Urmánczky Nándor az Ereklyés Országzászló Nagybizottság elnöke tartotta, míg az avatóbeszédet dr. Vojtsek Ottó, az Országos Frontharcos Szövetség alelnöke mondta el. A zászlóanya dr. Szendy Károlyné volt. Ettől a naptól kezdve Csenger ezen része hivatalosan is a Hősök-tere nevet viseli.

24 1935. szeptember 19-én a Mátészalkai Járás Főszolgabírójának választották a csengeri származású dr. Osváth Ferencet. Az Osváth címer 1936 nyarán a leendő földművelődési miniszter, későbbi miniszterelnök Darányi Kálmán korteskörútja részeként látogatást tett Csengerben. A meghívást dr. Osváth Ferenc tette, aki felesége révén rokonságban volt vele. Darányi Kálmán beszedet mond a főtéren május 23-án tartották a református egyház harang és orgonaszentelési ünnepségét. Délben közebéd volt a református iskolában, majd délután istentiszteletet tartottak. A rendezvényt a Wachtel-féle vendéglőben műsoros est és reggelig tartó tánc fejezte be.

25 1937. augusztus között tartották Csengerben a szatmári Református Egyházmegye II. Ifjúsági Táborozását. Az elszállásolás az iskolában történt, a mindennapi programokat fürdés a Szamosban, és a minden esti tábortűz színesítették. A Lorántffy Zsuzsanna Református Leányegylet Csenger, az 1930-as évek vége 1939-ben a csengeri Hangya Szövetkezet új, modern üzlethelyiséget nyitott a Horthy Miklós (Ady) utca elején. Az épületet a csengeri Kozma Rezső tervezte. A modern kirakattal ellátott üzlet a Horthy Miklós utcán Horthy Miklós kiszáll a különvonatból a csengeri állomáson szeptember 5-én érkezett meg a csengeri vasútállomásra vitéz nagybányai Horthy Miklós a Turán nevű különvonatján, akit az állomáson Teleki Pál miniszterelnök, Werth Henrik vezérkari tábornok, Hóman Bálint kultuszminiszter, és más magasrangú személy fogadott. A kormányzó innen indult Szatmárnémetibe, az első visszatért Észak - erdélyi nagyvárosba.

26 A kifosztott zsinagóga belseje 1944 áprilisában április 24-én gyűjtötték össze a csengeri zsidóságot a zsinagógába, melynek berendezését az előző napokban elpusztították. Éliás József alezredes és Szuhányi Ferencné megpróbált eljárni, bár sikertelenül, hogy itt, Csengerben legyen a gettó. Másnap szekerekkel a mátészalkai gettóba szállították őket, s onnan Sziván hó 12 napján érkeztek Auschwitzba. Ez a nap azóta a csengeri zsidóság emléknapja október 25-én reggel 7 órakor a magyar utászok felrobbantották a Szamos hidat, egyúttal felgyújtották a malmokat is. A szovjetek pontonhidat építettek csapataik számára. Az átkelést az új híd megépültéig kompközlekedéssel oldották meg. A felrobbantott Szamos híd október 25-én a késő délutáni órákban vonultak be Csengerbe a szovjet csapatok. Előőrsként román kisegítő alakulatok jöttek Óvári felől. A község ezt a kritikus időszakot különösebb megrázkódtatás nélkül vészelte át. Kosztya Udovitszkij hadnagy Vlagyivosztokból, aki a Rákóczi u. 47. alatt volt elszállásolva.

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete Paks 1945 utáni épített környezetére vonatkozó adatok kutatása közben az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 1 100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 2 A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR 1912-1947-IG Még elképzelni is nehéz azt a sok változást, ami az elmúlt 100 év alatt Csillaghegyen végbement. A település

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2.

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2. Jedd- Livezeni 2o14. o5.o2. Református parókia és a templom torony A falu bemutatása Jedd (román nevén Livezeni) az egykori Marosszék egyik faluja Erdélyben, a mai Maros megyében. A megye székhelytől 3

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

1398-ban már a győri püspökség keszői várához tartozott, és központja volt a püspökség uradalmának.

1398-ban már a győri püspökség keszői várához tartozott, és központja volt a püspökség uradalmának. Szany történelme Szany történelme régészeti leletekben eléggé szegényes. 1883-ban került elő a községben egy csiszolt, kőkori, tojásdad, még át nem fúrt kőbuzogány. A Sopronmegyei régészeti társulat 1902-ből

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

MŰEMLÉKEK. MK= műemléki környezet

MŰEMLÉKEK. MK= műemléki környezet MŰEMLÉKEK Legend: M = műemlék MK= műemléki környezet Bodrogkeresztúr M 1394 00863/1953 hrsz.: 7 R. k. templom, késő gótikus, 15. sz. vége MK 6686 16114/1968 A r. k. templom műemléki környezete M 1396 50041/1958

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Forgalomképtelen törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon 1 1. melléklet Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 21/2013. (VII.18.) önkormányzati rendeletéhez Forgalomképtelen törzsvagyon

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére Név: Kovács Judit Kovács Judit Születési hely, idő: Csenger, 1973.08.02. Anyja születési neve: Barcsai Katalin Lakcím: 4765 Csenger, Lehel u. 37. Név: Tarczali Pál Születési hely, idő: Csenger, 1967.01.05.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez.

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Csipkeház települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szabóné Gőgh Henriett. Kiskunhalas, 2014. január 6. Javaslat a Kiskunhalasi

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városi Tömegközlekedési Múzeum Szentendre, Dózsa Gy. út út 3., 3., nyitva: áprilistól októberig Földalatti Városi Tömegközlekedési Vasúti Múzeum

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Leírás: [Gyomai látkép a mai Fő útról] Dokumentum típusa: Fotómásolat. Állomány: digdok/gyomat/gyomafotó

Leírás: [Gyomai látkép a mai Fő útról] Dokumentum típusa: Fotómásolat. Állomány: digdok/gyomat/gyomafotó Szerző Leírás: [Gyomai látkép a mai Fő útról] Leírás: [Gyoma központja a református templommal] Leírás: [A Falualji holtág és a rajta átívelő híd] Leírás: [Fürdőzők a gyomai Liget fürdőben] Leírás: [A

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Megújult a Debreceni Református Kollégium

Megújult a Debreceni Református Kollégium Megújult a Debreceni Református Kollégium Irodalmi Femekművek az Ország Iskolája" ihletője, 2012 márciusától újra látogatható a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, amely megújult kiszolgálóterekkel

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Forrás: http://www.papp-szuleszet.hu/?p=semmelweis Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Dr. Papp Zoltán írása A fényképeket Dr. Csabay László készítette Talán nem mindenki tudja, hogy Semmelweis Ignác

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, 1868. november 30. - Balatonboglár, 1932. október 26. EMLÉKEZETÉRE A Gaal-család származásáról Édesapja Gaal Lőrinc (1844. I. 30. 1907. I. 11.) édesanyja rendesi Bárány

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM. 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM. 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Postára adás utolsó határideje: 2016. november 24. (postabélyegző) 38 p Név:.. Iskola

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági

Részletesebben

Szlovák Nemzeti Levéltár

Szlovák Nemzeti Levéltár Szlovák Nemzeti Levéltár Csoportunkat az intézmény vezetőhelyettese fogadta. Először általános tájékoztatást kaptunk, majd megtekinthettük a levéltár legérdekesebb kincseit, dokumentumait. A Szlovák Nemzeti

Részletesebben

A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk. Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58.

A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk. Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58. Az iskolapalota A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58. A diákok számának növekedése is indokolttá

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 26/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város közterületi parkolási koncepciójáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 26/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város közterületi parkolási koncepciójáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre BELEZNAY ANDOR Albertfalvai Múzeum Baráti Köre Szinte a múzeum létrejöttének pillanatában megalakult az Albertfalvai Múzeum Baráti Köre, azaz 1980. március 15-én. Székhelye az Albertfalvai Helytörténeti

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A III. számú határozati javaslat 1. melléklete Okirat száma:.../2015 Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2014. december

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

Támogatások közzététele (2009.)

Támogatások közzététele (2009.) Támogatások közzététele () Sorszám Döntéshozó testület Döntés ideje Döntés száma A kedvezményezettje A célja A összege A i program megvalósításának helye 1. január 6. 160-1/ számú megállapodás Őszülő Fények

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam.

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Régen és most Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Az egyik, hogy 1288-ban Zurchuk néven szerepelt, 1426-ban pedig már Karakozurchek.

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben