A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142"

Átírás

1 Á írin^ H 111II A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet PK-142 Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék Tárgyév: Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Stankóczi Stankóczi Pintér Magyarország Nyíregyháza László László Katalin Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Nyíregyháza Közterület neve: Belső Közterület jellege: körút Házszám: 31. Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: ^ 1 1 [ 11 3] /fzföjölt/f^f Nyilvántartási szám: fitt /fnt Szervezet adószáma: Képviselő neve: stankóczi László j.gyuu mí«ft KetoMigpinnrf Képviselő aláírása: Egvesfiiet Keltezés: t<>00 Nyíregyháza, Belső krt. 31, Adószám: ih SS7nno<4-innn$(M<uinonivvvi Nyíregyháza

2 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege, ^, z ' J " (Adatok ezer forintban.) Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 8 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet M PK-142 Hm nn tflüií & Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása.,,... J (Adatok ezer Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen forintban.) tárgyév tárgyév tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 4 4

4 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység (Adatok ezer Összesen forintban.) tárgyév tárgyév tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Könyvvizsgálói záradék i i. r^i Igen _ [Xj Nem

5 ÍJ nn un 1 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: [ Közterület neve: Házszám: Település: Nyíregyháza Közterület jellege: Belső Lépcsőház: Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám: P K / 0 1 / 2I4I0I2 1.4 Szervezet adószáma: 1.6 Képviselő neve: Ajtó: Emelet: 8 körút " 0 H Stankóczi László 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása E g y e s ü l e t ü n k K ö z ö s s é g i és S z o l g á l t a t ó l-lázat tart f e n t, a m e l y s z é k h e l y e, Ml. az e g y e s ü l e t t a g j a i n a k, a hozzánk f o r d u l ó n k n a k biztosítja ingyenes szolgáltatásait. Nyitvatartási időben jogász, egészségügyi s z a k e m b e r, s z o c i á l i s m u n k á s segít i g é n y s z e r i n t i k o n z u l t á c i ó k k a l, f e l v i l á g o s í t ó m u l i k á v a l, h i v a t a l o s ü g y e k i n t é z é s é i i e k i r á n y m u t a t á s á v a l. Egész é v b e n lehet n á l u n k alap- és k ö z é p s z i n t e n j e l n y e l v e t t a n u l n i, v a l a m i n t ajapszinten s z á m í t ó g é p - f e l h a s z n á l ó i és i n t e r n e t f e l h a s z n á l ó i i s m e r e k e t s z e r e z n i, m e l l y e l a m u n k a h e l y e t k e r e s ő k k é p z é s e után n a g y o b b e s é l l y e l h e l y e z k e d n e k el a m e g s z e r z e t t t u d á s s a l. N e g y e d é v e n t e HIV/AIDS p r e v e n c i ó s s z ű r ő v i z s g á l a t o t v é g z ü n k a n y í r e g y h á z i B o r - és N e m i Beteg G o n d o z ó v a l k ö z ö s e n. R e n d s z e r e s e n t a r t u n k e l ő a d á s t, r e n d k í v ü l i o s z t á l y f ő n ö k i órákat d r o g p r e v e n c i ó s c é l l a l, m e g r e n d e z z ü k d e c e m b e r 1-én a AIDS v i l á g n a p o t, s z a k m a i p r o g r a m o k k a l. Részt v e t t ü n k a m e g y e s z é k h e l y i civil e s e m é n y e k e n, Nyírségi C i v i l F ó r u m t a g j a v a g y u n k. E g é s z s é g n a p o n, f a l u n a p o k o n, m a j á l i s o n s z a b a d i d ő s p r o g r a m o k k a l v e s z ü n k részt. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3. 1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Oktatás, érdekképviselet 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 3 3 K ö z h a s z n ú t e v é k e n y s é g célcsoportja: 1997 é v i CLVI t ö r v é n y Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 42 fő v e t t reszt j e l n y e l v o k t a t a s o n, 17 f ő vett reszt ajapfoku s z á m í t á s t e c h n i k á i c s o p o r t f o g l a l k o z á s o n, t e h e r és t a r t o z á s m e n t e s a k ö z ö s s é g i h á z u n k, t á r g y i e s z k ö z ö k b e s z e r z é s e : számítógép, irodai szekrény, konyhafelszerelés, felújított szociális blokk. Civil-Tech szoftverbeszerzés, új saját k é s z í t é s ű oktatási a n y a g o k, p r e v e n c i ó s f o g l a J k o z á s o k r e n d s z e r e s s é g e és t o v á b b f o l y t a t á s a i n é n v g7grinr. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

6 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) 5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0

7 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet PK Közhasznú jogállás 3 megállapításához szükséges mutatók ' s» í- a (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 28 D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] M Igen M m Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] IS Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] m Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] m

8 nn un IIIII mii A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet E PK-142 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Pályázat önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás gj Támogatás időtartama: más gazdálkodó Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: tárgyévben felhasznált összeg: tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A szervezet tagjai számára szervezett karácsonyi program ellátásának biztosítása Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása A szervezetünk tagjainak decemberében karácsonyi estet szervezett, melynek célja volta generációk közötti együttműködés erősítése, egymás elfogadásának, a tolerancia képességének fejlesztése. A projekt keretében karácsonyi készülődést, hagyományos és népi ételek főzését tanultuk meg, illetve karácsonyi Helyszín: Egyesületünk Közösségi és Szolgáltató Háza, Nyíregyháza.

9 nn ttíi E mii IIIM A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet PK-142 S z e r v e z e t neve: T á m o g a t á s i p r o g r a m elnevezése: KAB-ME-11-B-2S01: Családi d r o g p r e v e n c i ó s k l u b f o g l a l k o z á s o k a K ö n y v t á r b a n N e m z e t i C s a l á d - és S z o c i á l p o l i t i k a i I n t é z e t Támogató megnevezése: központi költségvetés ö n k o r m á n y z a t i költségvetés ~ T á m o g a t á s forrása: nemzetközi forrás más g a z d á l k o d ó [^j T á m o g a t á s időtartama: T á m o g a t á s i összeg: ebből a tárgyévre jutó összeg: - t á r g y é v b e n felhasznált összeg: - t á r g y é v b e n folyósított összeg: T á m o g a t á s típusa: visszatérítendő v i s s z a n e m térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: K l u b f o g l a J k o z á s o k r e p r e z e n t á c i ó s költsége, m e g h í v o t t e l ő a d ó k díja, b e l é p ő j e g y e k költsége, s z o f t v e r v á s á r l á s, kis értékű eszköz beszerzése, kiküldetési költségtérítés, adminisztrációs költségek. Az üzleti évben végzett t ö b b t e v é k e n y s é g e k és p r o g r a m o k b e m u t a t á s a A c s a l á d i r e n d s z e r t m e g e r ő s í t ő és e g é s z s é g m a g a t a r t á s t f o r m á l ó k o m p l e x p r o g r a m o k b i z t o s í t á s a k l u b f o g l a l k o z á s o k o n, a m e l y e k f e l ö l e l i k az á l t a l á n o s és s p e c i á l i s i s m e r e t s z e r z é s t, a h a j l o t t a k f e l d o l g o z á s á t n a g y o b b - k i s e b b c s o p o r t o k é s egyéni f o r m á b a n, v a l a m i n t m e g t a n í t j a a résztvevőket a f e l m e r ü l ő p r o b l é m á k felismerésére, kezelésére, k o m m u n i k á c i ó r a, s e g í t s é g k é r é s r e, v a l a m i n t az e m p a t i k u s v i s e l k e d é s k i f e j l e s z t é s é r e. H e l y s z í n : M ó r i c z Z s i g m o n d M e g y e i K ö n y v t á r, N y í r e g y h á z a. T e v é k e n y s é g : K l u b f o g l a l k o z á s o k h e t i r e n d s z e r e s s é g g e l f i a t a l o k n a k és s z ü l e i k n e k előadásokkal, fejlesztő játékokkal, k é z m ű v e s f o g l a l k o z á s o k k a l, teaházzal, filmvetítésekkel és kvízjátékokkal. A p r o g r a m k ö z v e t l e n ü l 500 f ő t ért el, k ö z v e z t v e (sajtó ú t j á n ) p e d i g 1500 e m b e r t. K o r s z e r i n t i m e g o s z l á s b a n t ú l n y o m ó r é s z t a S-1S Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

10 nn un iiiii MIM A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet E PK-142 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: NEA-TF-12-M-0208: évi működési támogatás Nemzeti Együttműködési Alap központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés ~ nemzetközi forrás más gazdálkodó [^j Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: tárgyévben felhasznált összeg: tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Postaköltség, felújítás anyagköltsége, közösségi ház berendezés beszerzése (szekrénysor, futószőnyeg) Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása Egyesület működési költségéhez támogatás, amelyből az egyesület székhelyének egészségügyi festését valósítottuk meg, vásároltunk 10 mázsa tűzifát a téli időszakra, felújítottuk az egyesület tulajdonában lévő székeket és asztalokat, szaklapokat vásároltunk, Internet előfizetést fizettünk, postai szolgáltatást fedeztünk, személygépkocsi költségtérítést fizettünk, 1 fö pszichológust alkalmaztunk tanácsadóként 5 hónapra, 1 db irodai szekrénysort vásároltunk, 1 db riasztóberendezést újítottunk fel, 1 db mikrohullámú sütőt vásároltunk és a Civil Tech programon keresztül jogtiszta

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. SZABÓ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Miklós Születési név: Nagy Miklós Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Bálintné Takács Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. BARTYIK

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. KATONA GÁBOR Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek HORVÁTH ISTVÁN TIBOR HORVÁTH ISTVÁN TIBOR Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kedves Családi név Első utónév További utónevek Éda Születési név: Kedves Éda Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 16 Szolnoki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek HORTINÉ DR. BATHÓ EDIT Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Hajdú Huba Ottóné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Montskó Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Csathó Családi név Első utónév További utónevek István Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Sütőné Daragó Edina Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben