Pályázati felhívás 1. A Megbízó hivatalos megnevezése és címe: 2. A beszerzés tárgya, mennyisége:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás 1. A Megbízó hivatalos megnevezése és címe: 2. A beszerzés tárgya, mennyisége:"

Átírás

1 Pályázati felhívás 1. A Megbízó hivatalos megnevezése és címe: Szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u Telefon: Telefax: A beszerzés tárgya, mennyisége: A beszerzés tárgya: Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében meghirdetett pályázati felhívásra benyújtott önálló projekt típusú pályázatok értékelésével összefüggő tanácsadás, a formai értékelés során megfelelt pályázatok esetében a szakmai/tartalmi vizsgálathoz szakértői segítségnyújtás. A beszerzés mennyisége: A Megbízó 165 db (levonva a pályázatot be nem nyújtó, visszalépők számát, kb. 10 db) pályázat tartalmi/szakmai elemzése kapcsán vár el szakértői tanácsadói segítséget, 1 független értékelő/projekt által. 3. Feladat leírás, minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Nemzeti Kapcsolattartó (továbbiakban: NFÜ), június 1- jén pályázati felhívást tett közzé az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus program keretében projekt koncepciók benyújtására vonatkozóan. A beérkezett közel 1500 db koncepció közül 165 db került kiválasztásra, amelyek benyújtói lehetőséget kaptak arra, hogy egy második lépésben, meghívás alapján, részletes háttéranyagokkal alátámasztott kidolgozott pályázattal tovább pályázzanak a vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. A pályáztatási folyamat második szakaszában a pályázatok benyújtására vonatkozóan több határidő is rögzítésre került a következők szerint: április 5., május 12., június 5., június 16., július 12. A pályáztatás és a beérkezett pályázatok értékelése az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján történik. A már lejárt határidejű beküldött pályázatok formai értékelése megtörtént, illetve folyamatosan zajlik, a formai értékelés előre láthatóan július 30-ig zárul le véglegesen. A NFÜ a formailag megfelelt pályázatok szakmai, tartalmi elbírálásához kíván szakértői, tanácsadó segítséget igénybe venni. Az értékelésben részt vevő tanácsadó feladatai az alábbiak. - Közreműködés a pályázatok szakmai/tartalmi értékelésében, különös tekintettel a pályázó szakmai alkalmassága, tapasztalata, a pályázat megvalósíthatósága, környezeti, társadalmi hatásai, a kockázat-kezelés hatékonysága adott szakterület sajátosságainak figyelembe vételével történő vizsgálatára. - Javaslattétel az egyes pályázatok támogathatóságára a pályázatok szakmai megalapozottsága, az adott szakterületen/régióban betöltött szerepe, hiánypótló volta és a pályázó szakmai felkészültsége alapján. - A munkacsoport ülések idejére telefonos vagy személyes elérhetőség biztosítása az ülésen felmerülő szakmai kérdések tisztázása érdekében. - A pályáztatás során érkezett panaszok hatékony kezelése érdekében kiegészítő információk nyújtása a szakmai megállapításokkal, az egyes pályázatok elutasításának szakmai indokolásával kapcsolatban.

2 2 A Pályázó által biztosított tanácsadóknak/szakértőknek a program kiemelt támogatási területeihez illeszkedő, vagy közgazdasági felsőfokú végzettséggel és megfelelő szakmai jártassággal kell rendelkezniük. Tekintettel arra, hogy a program 9 kiemelt területen biztosított pályázási lehetőséget, amelyek egymástól teljesen eltérő szaktudást igényelnek, a Megbízó minden kiemelt terület tekintetében kíván szakértő tanácsadót igénybe venni. A kiemelt területek körét, a szakmai/tartalmi vizsgálathoz alkalmazandó szempontrendszert, a mellékletek tartalmazzák. 4. Az együttműködés formája: Megbízási szerződés. 5. A teljesítés határideje: A szakmai tanácsadói tevékenység elvégzéséhez átadott pályázatok átvételétől számított 1 hónap. 6. A teljesítés helye: Budapest 7. A Pályázó alkalmassága, megkövetelt igazolási mód: - A Pályázó által a teljesítésbe bevonni kívánt, a beszerzés tárgyában szóban forgó kiemelt területeken (1. számú melléklet) szakmai tapasztalattal rendelkező szakértő biztosítása (legalább 1 fő szakértő szükséges minden kiemelt területre vonatkozóan), az életrajzoknak, illetve a végzettség igazolásáról szóló okiratok másolatának csatolása. - A beszerzés tárgyának elvégzéséért a Pályázó az összes felmerült költségére és kiadására vonatkozóan az árat 1 db pályázat értékelésére vetítetten (nettó összegben) magyar forintban (HUF) köteles megadni. - A Pályázó elmúlt 5 évben végzett tevékenységének bemutatása, különös tekintettel az esetleges különböző támogatási programokban való részvételre, a Pályázó összefoglaló beszámolója által (max. 5 oldal). A pályázatnak tartalmaznia kell kapcsolattartó személy kijelölését és annak elérhetőségét is. A Pályázó által a beszerzés tárgyával azonos vagy hasonló témájú referenciamunkák bemutatása, amely tartalmazza elsősorban a referenciamunka pontos leírását, a referenciamunka megrendelőjét, annak értékét és idejét. (Részét képezheti az előző pontban meghatározott összefoglalónak.) Azonos vagy hasonló témának minősül az Európa Unió Strukturális és Kohéziós Alapjaiból finanszírozható, vagy az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok programból finanszírozható, e programokon keresztül Magyarországon megnyílt pályázati lehetőségek során a pályázatok készítése, értékelése, vagy ezekhez kapcsolódó tanácsadás, továbbá pályázatokhoz kapcsolódó monitoring rendszer kiépítése illetve monitoring feladatok ellátása. - A Pályázó nyilatkozata arról, hogy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt szakmai tanácsadó/szakértő semmilyen módon nem vett részt az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program március 5. július 12. közötti időszak során kiírt meghívásos pályázati felhívására benyújtott pályázat előkészítésében, elkészítésében ill. megírásában. Amennyiben a közvetlen vagy közvetett érintettség a pályázatok átvételét követően derül ki, a szakmai tanácsadó/szakértő azt köteles haladéktalanul az Irányító Hatóság tudomására hozni, ez esetben a kérdéses pályázat feldolgozásához a Megbízott köteles más szakmai tanácsadót/szakértőt kijelölni. - Közös pályázat benyújtása esetén a pályázathoz csatolni kell a felek által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. 8. A pályázat beérkezésének határideje: július óra

3 3 9. A pályázat beérkezésének helye: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u II. emelet 224. szoba 13. Egyéb formai követelmények: A pályázatokat magyar nyelven, zárt borítékban, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldalt a cégjegyzésre jogosult aláírásával ellátva, egy eredeti és egy, az eredeti példányról készült másolatban kell benyújtani, a borítékra Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében meghirdetett pályázati felhívásra benyújtott pályázatok értékelésével összefüggő tanácsadás, határidő előtt nem bontható fel feliratot feltüntetve. A pályázatokat tartalmazó csomagok átvételéről a Megbízó átvételi elismervényt ad. A postán feladott pályázatokat a Megbízó csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat a Pályázót terheli. Amennyiben a kiírás kapcsán a Pályázónak kérdése merül fel, bővebb felvilágosítás a telefonszámon, vagy a címen keresztül érhető el. 18. A pályázati felhívás meghirdetésének napja: június 27. A Megbízó tájékoztatja a Pályázókat, hogy a pályázati felhívásból eredően, az arra beérkező pályázatok elbírálását követően a Megbízónak szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettsége nem származik!

4 4 1. Melléklet Kiemelt támogatási területek, célterületek A) A kiemelt területek az önálló projektek típusú támogatás esetén: 1. kiemelt terület: Környezetvédelem A nem kormányzati szervezetek (NGO-k) részvételének támogatása a környezet védelmében Környezettudatos nevelés A megújuló, illetve alternatív energiaforrások használatának támogatása (pl.: geotermikus vagy vízi energia) Zajcsökkentés / zajvédelem A szennyezést nem okozó, tiszta technológiák bevezetésének elősegítése 2. kiemelt terület: Fenntartható fejlődés Az organikus mezőgazdaság fejlesztése; hazai növény- és állatfajták termesztése, ill. tenyésztése Innovációs központok létrehozása és fejlesztése A fenntartható gazdasági fejlődés elősegítése 3. kiemelt terület: Az európai örökség megőrzése Történelmi jelentőségű helyszínek és épületek hasznosítási tervek alapján történő felújítása A kulturális világörökség megőrzése Múzeumok felújítása, gyűjtemények létesítése az európai örökség bemutatására Tömegközlekedés fejlesztése az európai kulturális örökség megőrzésével, illetve a környezetvédelemmel összhangban 4. kiemelt terület: Humánerőforrás-fejlesztés, oktatás Felnőttképzés, szakképzés, élethosszig tartó tanulás A felsőoktatás és a magánszektor közötti együttműködés erősítése, a magánszektor igényeinek megfelelő munkaerő képzése Ösztöndíjprogramok Általános iskolák akadálymentesítése, napközi otthonos foglalkozások szervezése A helyi, regionális, valamint központi hatóságok / önkormányzatok kompetenciájának és adminisztratív kapacitásának növelése beleértve információ technológiai eszközök használatát is (Lásd még a területfejlesztés és határon átnyúló együttműködés kiemelt területet.) 5. kiemelt terület: Egészségügy Betegség megelőző és egészségfejlesztő tevékenységek ösztönzése Mentálhigiéniai gondozás javítása A szenvedélybetegségek elleni küzdelem Az AIDS elleni küzdelem, és a HIV fertőzött betegek kezelésének elősegítése Egészségüggyel foglalkozó NGO-k kapacitásának fejlesztése

5 6. kiemelt terület: Gyermek és ifjúság 5 Halmozottan hátrányos helyzetű - beleértve a Roma kisebbséghez tartozó, valamint fogyatékos - gyermekek integrációja, Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése Az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése 7. kiemelt terület: Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködés Tömegközlekedés fejlesztése az európai kulturális örökség megőrzésével, illetve a környezetvédelemmel összhangban A demokrácia, partnerség és decentralizáció elvének biztosítása az EU külső határainál A regionális fejlesztés különböző szintjeinek kompetencia növelése (mikro-régiók, önkormányzatok) (Lásd még a humánerőforrás-fejlesztés, oktatás kiemelt ágazatot) 8. kiemelt terület: Bel- és igazságügyi együttműködés A szervezett bűnözés - beleértve az embercsempészetet és emberkereskedelmet - elleni harc támogatása A magyar és norvég rendőri szervek együttműködésének elősegítése A schengeni vívmányok gyakorlati alkalmazása 9. kiemelt terület: Tudományos kutatás K+F közös kutatási tevékenység Az előző kiemelt területekhez kapcsolódó kutatás

6 6 2. Melléklet Szakmai értékelési szempontok Önálló projektek értékelési szempontjai Szakmai értékelési szempontok A pályázat célkitűzéseihez/kiemelt területeihez való illeszkedés, a projekt és a pályázat-kiírási célok összhangja (15 pont alatt kizáró) Pontszám 0-20 Projekt adatlap vagy melléklete Mennyiben illeszkedik a pályázat a pályázatikiírásban megjelölt kiemelt területekhez/célterületekhez? Projekt indokoltsága, igényekkel való alátámasztottsága (0-kizáró) Jól definiált-e a fejlesztés konkrét célcsoportja, és az egyes tevékenységek összhangban vannak-e a célcsoport igényeivel? A végrehajtandó tevékenységek támogatható tevékenységek-e, összhangban vannak-e az elérni kívánt célokkal, illetve az útmutatókban foglaltakkal? Az Európai Uniós jogszabályokhoz és alapelvekhez való illeszkedés A projekt várható eredményei, hatékonyság, gazdasági megvalósíthatóság Eredmények, hatások (lokálisan, megyében, régióban, országban, nemzetközileg) jelentősége, relevanciája Indikátorok egyértelműsége, relevanciája, elérhetősége (smart) Elszámolható költségek mértékének megalapozottsága, költséghatékonyság érvényesülése (12 pont alatt kizáró) Projekt adatlap 4.2; 4.3; 6. pontjai 0-5 Projekt adatlap 4.1. pontja 0-5 Projekt adatlap 4.1; 4.2. pontjai 0-3 Projekt adatlap 4.2. pontja 0-3 Projekt adatlap 6.1; 6.4. pontja Projekt adatlap 4.3. pontja 0-5 Projekt adatlap 4.3. pontja 0-20 Ütemterv, annak megvalósíthatósága 0-10 Szinergia bemutatása A hasonló vagy kiegészítő területen, a térségben összetett, multiplikatív hatást eredményező megvalósított/tervezett projektek meglévő/lehetséges kapcsolatának bemutatása Projekt adatlap 5.1; 5.2; pontjai; csatolt költségvetés és Projekt adatlap 4.2. pontja és Projekt adatlap 4.5; 6.3; 10 pontja és megvalósíthatósági tanulmány 1 Amennyiben az adott pályázat/projekt konkrétan beleilleszthető valamelyik célterületbe, akkor automatikusan jár a 4 pont. 2 Milyen a projekt összhangja és kapcsolódásának mértéke és minősége más projektekhez? Amennyiben erősíti, ösztönzi a projekt által kitűzött eredmények elérését más projekt megvalósítása, úgy tervezik-e megvalósítani (önerőből vagy támgatásból)?

7 7 A projekt megvalósítási kockázata 0-20 A pályázó stratégiája (kiemelten a projekt megvalósítására vonatkozóan) Pályázó gazdasági helyzete, pénzügyi, intézményi, személyi feltételei megalapozottsága Projekt szerepkörök azonosítottsága, projekttagok szakmai felkészültsége, korábbi pályázati tapasztalatok, a projekt jó vezetése/irányítása A projekt végrehajtásába bevont partnerek köre, az együttműködés kidolgozottsága Kockázatkezelési terv megalapozottsága (vezetési/irányítási, technikai, finanszírozási, környezetvédelmi, jogi kockázatok figyelembevétele, kezelése) Nyilvánossági-tájékoztatási terv kidolgozottsága Átfogó célokhoz való illeszkedés 0-10 Projekt adatlap 1.2. pontja és Projekt adatlap 1.2. pontja és Projekt adatlap 4.4.1; 9.3. pontjai Projekt adatlap 4.4.1; pontjai, Partnerségi Megállapodás Projekt adatlap 8. pontja és Projekt adatlap 7. pontja és nyilvánossági, tájékoztatási terv Fenntartható fejlődés A projekt eredményeinek fenntarthatósága, fenntartható fejlődés érvényesülése (gazdasági, társadalmi) 0-2 Projekt adatlap 9.1. pontja Esélyegyenlőség 0-2 A projekt által célzott beruházás megvalósítása során a projekt figyelembe veszi-e a fogyatékossággal élők speciális igényeit, érvényesül-e a nők esélyegyenlősége? A támogatás eredménye várhatóan javítja-e az esélyegyenlőségi célcsoportok (nők; roma emberek; fogyatékossággal élő emberek) foglalkoztatási lehetőségeit, javítja-e az ő életminőségüket? Továbbá biztosított-e a projekt eredményeinek mindenki számára egyenlő eséllyel történő hozzáférése? Projekt adatlap 9.1.3; 9.2. pontjai Projekt adatlap 9.1.3; 9.2. pontjai Jó vezetés, jó kormányzás 0-2 Projekt adatlap 9.3. pontja Környezeti fenntarthatóság, környezetvédelem Csatlakozik-e valamilyen környezetvédelmi minősítő rendszerhez, mint például az EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerhez? Jelentős területigényű zöldmezős beruházásról 0-2 Projekt adatlap pontja

8 van-e szó? Ha igen, volt-e problémája a helykiválasztással akár a lakosságnak, akár a hatóságoknak? Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek Bilaterális kapcsolatok Kapcsolatok a donor államok és Magyarország között; kapcsolatok összetettsége, sokszínűsége Maximálisan adható összpontszám Projekt adatlap 10. pontja

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Fejlesztési projektek megvalósítása az afganisztáni Baghlan tartományban a magyar vezetésű Tartományi Újjáépítési Csoport keretében tárgyában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. augusztus 22-től Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

Partnerség Európáért EGT. Norvégia, Magyarország és az EU. Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán

Partnerség Európáért EGT. Norvégia, Magyarország és az EU. Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Norvégia, Magyarország és az EU Partnerség Európáért EGT Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Hozzájárulás az európai társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése című pályázati felhívásához a Közép-magyarországi régió területén Kódszám: TÁMOP-5.5.2.B-11/1. 1 Tartalom A. támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (mint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium jogutódja) megbízásából a Fogyatékosok

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje. Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola

Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje. Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola A projekt ciklus menedzsment (PCM) A projekt ciklus menedzsmentet az Európai Bizottság vezette

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

Működési Kézikönyv. Sarkad Város Önkormányzata. DAOP-5.1.1-09-2f-2010-0002 számú

Működési Kézikönyv. Sarkad Város Önkormányzata. DAOP-5.1.1-09-2f-2010-0002 számú Működési Kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata DAOP-5.1.1-09-2f-2010-0002 számú Komplex fejlesztés a szociális célú városrehabilitáció jegyében Sarkadon című városrehabilitációs projektjéhez TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013)

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) Átfogó célok: a foglalkoztatás bővítése a tartós növekedés feltételeinek megteremtése Horizontális politikák: fenntarthatóság o környezeti fenntarthatóság (pl.

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben