Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén"

Átírás

1 Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén 1. A f e 1 i r a 11 a n vagy epigráfia kezdetben a klasszikus ókori feliratok vizsgálatával foglalkozott. Egy germanista nyelvész, FRIEDRICH PANZER irányította rá a figyelmet a középkori feliratok gyűjtésére és közreadására. Elsősorban a feliratok nyelvészeti forrásértéke keltette föl az érdeklődését. Természetesen a feliratkutatás számára az újabb korszakok sem maradhatnak érdektelenek. A népi feliratok kérdéseivel még csak foglalkozott A néprajztudomány (vö. K. CSILLÉRY KLÁRA, Felirat: Magyar Néprajzi Lexikon. Bp., II, 131), ám a mai szöveges feliratok kutatásában alig ismerünk próbálkozásokat. A felirattan módszereinek java részét a nyelvtudomány és a filológia eszköztárából vette. Mai kutatásainkban szociológiai és folklorisztikai módszereket is használhatunk. Kutatási területünket a mai feliratok világát tehát mindenképpen interdiszciplinárisán, leginkább a szocio- vagy folklórlingvisztika eszközeivel közelíthetjük meg. (Az epigráfiára 1. KUBINYI AND- RÁS, Epigráfia: A történelem segédtudományai. Szerk. KÁLLAY ISTVÁN. Bp., ) 2. Nem tekinthetem feladatomnak, hogy a feliratok teljes körét bemutassam. Mégis elengedhetetlennek látszik, hogy a felirat körébe sorolható jelenségeket körvonalazzam. Felirat nak tekintik az építmények, emlékművek, képzőművészeti alkotások, használati és dísztárgyak felületeire írt (irodalmi, felnépi, népi) szövegeket (részletesebben 1. Feliratirodalom: Világirodalmi Lexikon III, 77 81). Tanulmányomban egy viszonylag újkeletű, időben és terjedésében jól megragadható,,feliratdivatról", a feliratos jelvények ről lesz szó. Mi is az a jelvény? Eredetileg méltóságra, tisztségre utaló jelkép volt. Ilyen értelemben beszélhetünk koronázási jelvényekről. Később jelvény-

2 nek neveztek minden kitűzhető ábrát, kis (fém)lapot, amelyet rendszerint valamely szervezethez való tartozás jelképeként használtak. Minden társadalomban az alacsonyabb hatalmi, közigazgatási, oktatási és más szervezeti szinteken létrejöttek a funkciókat jelölő jelvények, amelyek egyúttal a ruházat kiegészítőjévé, sőt nemegyszer dísszé is váltak. A funkcionális jelvények mellett hamarosan kialakultak a kitüntető jelvények, amelyeket bizonyos közszolgálati, társadalmi, harci érdemekért adományoztak, s dicsőséget jelentettek viselőjüknek. Az ilyen kitüntetéseknek az érem és az oklevél mellett éppen a szem előtt levő jelvény volt a legalkalmasabb hordozója. A mai, úton-útfélen föltűnő mindennapos jelvények fölfoghatók úgy is, mint az egykori pajzsok és címerek kicsinyített változatai. Már az Iliászból ismerünk jeleneteket ábrázoló pajzsot. A középkorban a harcmezőn való fölismerhetőséget is szolgálták a zászlókra, nyeregtakarókra, sisakokra, páncélzatra festett azonosító jelek, címerek. A kereszténység korai időszakában akadtak olyan emberek, akik kultikus célból, amulett jelleggel valóságos ikonokat hordoztak a nyakukban. Ennek leszármazottjai lehetnek a mai amulettek, a többnyire nyakban viselt talizmánszerű kis képek, jelképek, tárgyak. A jelvényeknek tehát fő feladata a valahová való tartozás, a kitüntetésdicsőség, a mágikus-kultikus cél, valamint a díszítő-esztétikai szerep kifejezése. Mindezzel a történettudomány két segédtudománya, az i n s i g n i o- lógia (jelvénytan) és a falerisztika (kitüntetéstan) foglalkozik. (L. még: PANDULA ATTILA, Falerisztika, Insigniológia: A történelem segédtudományai ). 3. A magyar nyelvben az egyértelmű jelvény megjelölés mellett az újabb keletű jelvényekre sokszor használják a kitűző, ritkábban a gomb elnevezést. A ruhára való kitűzés gyakorlatából ered a kitűző, formájáról-alakjáról pedig a gomb kifejezés. Érdekes, hogy az angol nyelvben is megvan a jelvényeknek ilyen elnevezése: button ('gomb') a badge ('jelvény') mellett. Egyébként ez utóbbi szó került át jövevényként a horvát nyelvbe bedz alakban (MAJA POVRZANOVIC, Image and word on clothing: Messages to the ethnologist. In: Contributions to the Study of Contemporary Folklore in Croatia. Zagreb, ). A német nyelvben az ugyancsak angol származék, a Stricker terjedt el a mai jelvénydivat megjelölésére. 4. Az új szavak születése azt jelzi, hogy a jelvényviselés szerepe átértékelődött. A hagyományos kitüntető jelvények mellett új formák jelentek meg, s szinte mindenütt meghódították az ifjúságot, s az ifjúsági kultúra szerves részévé váltak. A történeti jelvénykutatás (az insigniológia) érdeklődése nem terjedt ki eddig a jelenkori jelvények számbavételére. Ezen a téren a folkloristák léptek először. A zágrábi Folklórkutató Intézet városi néprajzi kutatásai között szerepelt a fentebb már említett MAJA PovRZANOVic-tanulmány (VOIGT VIL- Mosnak köszönöm, hogy fölhívta rá a figyelmemet), amelynek keretében a ruházaton föltűnő jelzéseket, szövegeket vizsgálta a szerző. E téren több divatszociológiai tanulmányt is említhetnénk. Az öltözködés jelfunkciójáról fontos megállapításokat tett PJOTR BOGATIRJOV. (The Functions of Folk Costume in Moravian Slovakia. Mouton, The Hague Paris, Magyarul: A népviselet funkciói Morva-Szlovákiában: KLANICZAY GÁBOR S. NAGY KATALIN szerk., Divatszociológia. Bp., I, )

3 Az új magyarországi jelvénydivatról szólt az ifjúsági sajtónk (CSONTOS TIBOR összeállítása: Itt a jelvény helye?": Ifjúsági Magazin XXIV/ ), s magam is készítettem egy elemzést (BALÁZS GÉZA, Szólj hozzám!" Mai jelvényfeliratok: Mozgó Világ XIV/ , újra közölve: Látóhatár január ). 5. A jelvény viselés, a jelvénykultúra egy-egy társadalom hierarchiájának, berendezkedésének is hű tükre lehet. a) A cári Oroszországban például különösen gazdag jelvénykultusz virágzott (vö. A történelem segédtudományai 223). A Szovjetunióban a hivatalos jel vény készítés szinte össznépi mozgalomnak tekinthető. Egyes politikusok mellét sűrű sorokban borították vagy borítják a jelvények, mások éppen jelvénytelenségükkel, puritánságukkal tüntetnek. A jelvények kitüntető jelentésének csökkenését a hivatalos jelvények tobzódása, a széles tömegek számára való elérhetetlensége okozta. Az ilyen hivatalos jelvények önmagukat oltották ki. Alsóbb hatalmi, szervezeti, egyesületi szinteken ugyancsak létrejöttek a kitüntető és az összetartozást jelölő jelvények. Sőt a kibontakozó turistaélet még üzleti lehetőséget is kínált a jelvénygyártóknak. Éppen ezért nem lehet véletlen, hogy az első nagy jelvénygyűjtők a természetbarátok voltak. Kalapjukon, mellényükön, valamint turistabotjukon szívesen viselték az általuk meglátogatott (meghódított) tájak jelvényeit. Ugyancsak nagy jel vény viselőnek számítottak a vadászok. Kitüntető szerep jutott a jelvényalapításban a különböző ifjúsági mozgalmaknak. Már a cserkészek is kedvelték a jelvényeket, a hatvanas-hetvenes években pedig az úttörőmozgalomban kapott jelentős szerepet. A nagy úttörőtalálkozók egyúttal remek jelvénycserékre adtak alkalmat. Az úttörőszövetség mellett a szakszervezet, a vöröskereszt, valamint a sportegyesületek bocsátottak ki sok jelvényt. Ezzel párhuzamosan jelent meg a jelvény reklámfunkciója: alig akadt olyan szervezet, cég, amely évfordulójára, reprezentáció és reklám gyanánt ne készített volna ajándékozható kitűzőt. A hazai jelvénykultusz az ötvenes-hatvanas években elsősorban politikai irányultságú volt, a hetvenes években a jelvénykultusz horizontálisan szétterjedt, demokratizálódott, napjainkra pedig az értéke meglehetősen devalválódott. Ezt jelzi az a tény, hogy egyes jelvények mára eladhatatlanná váltak, s általában az emberek nem szívesen viselik a hivatalos jelvényeket. b) A hivatalos jelvények mellett megjelent egy új, alulról táplálkozó, demokratikus jellegű jelvénykultúra, amelynek egyik jelensége az önjeivény. A formális jelvények mellett ezek saját használatra készülnek. Kezdetben egyénileg fabrikálták őket, később a tömegsikerre is számot tartó magán jel vények készítésére vállalkozók, munkaközösségek álltak rá. Ezzel az ön- és csoport jel vénnyel a jel vénykultuszunk folklorizálódott azaz népivé vált. A folklorizálódás első fokozata volt a színes együttesfotós, sztárfotós jelvények megjelenése, majd ezt követték a fekete-fehér, később színes rajzosszöveges felirat jel vények. 6. A jelvényfelirat lényegében egy rövid szöveg (mondatszöveg), illetve ha rajzzal, ábrával kontaminálódik, akkor ábraszöveg, ábratext (a terminusra és jelenségre 1. MNy. LXXXIV, 466). A jelvényfeliratot a nyilvánosságnak szániák. A feliratszerűség már önmagában rejti

4 mások, a kívülállók informálását, a jelvény ugyancsak a szemlélődöknek szól, tehát alkalmas keret a felirat befogadására, A szövegek lehetnek egyértelműek (alapjelentésben használatosak) és szimbolikus-átvitt értelműek. A jel vény felirat szoros rokonságban van a trikó- (T-shirt) és táskafeliratokkal, amelyek ugyancsak gyorsan, alkalomtól függően cserélhetők. E három jelenség távolabbi rokonságban van egyfelől a spontán firkálásokkal (vö. Nyr. CXI, 330 8), másfelől az emelkedettebb" feliratokkal. A kettő közötti átmeneti jelenségnek foghatjuk fel őket. A firkálások alkalmiak, szókimondóak, érzelemteljesebbek, a feliratok hivatalosak, költőiek, szerkesztettek. A közterületek firkálása tiltott és elítélt dolog, az iskolaköpenyek, trikók feliratozását" már senki sem korlátozza, a nyilvános felirat készítése pedig megrendelt, hivatalos tevékenység. Ezekkel a jelenségekkel rokonságban van a tetovált felirat, a bőrbe írt szöveg is. Az ilven felirat az eltüntethetetlenség miatt ugyancsak örök időkre", legalábbis az emberi életút végéig szól, akárcsak a felirat (vö. MNy. LXXXIV, ). Az említett firkálás- és feliratjelenségeket a következő ábrán szemléltethetjük: Felirat Átmenet i jelenségek Firkálás 3 állandóság, cserélhetőség, alkalmiság, hivatalos jelleg. részben korlátozott, tiltott, "-* megrendelt nem tiltott elítélt M 3 a épületfelirat tárgyfelirat ruhafelirat (pl. köpenyen, trikón), táskafelirat (pl. iskolatáskán) jelvény felirat falfirka (graffiti) Tetovált felirat állandóság -j- részben korlátozottság Nemcsak a mai önjelvények, hanem már a hivatalos jelvények is tartalmaztak a jelképek mellett különböző szövegeket. Ezek alapján a következő csoportokba sorolhatjuk a hivatalos feliratos jelvényeket: 1. Kitüntetés jelvény: A Dunai Vasmű Ifjú Építője 1951, Kiváló Dolgozó, Kiváló Ifjúsági Vezető. 2. Mozgalmi jelvény: Csillebérc 20 éves, Ifjú Gárda, KISZ Építőtábor 30 (éves). 3. Reklámjelvény: Pajtás (újság), Pest-Budai Vendéglátóipari Vállalat, Hungarofruct (zöldség-gyümölcs külkereskedelmi vállalat). 4. Brigádmozgalom-jelvény: 15 éves törzsgárdatag. 5. Városjelvény: Sárvár, Zalaegerszeg. 6. Turista- vagy sportjelvény: Pilisnyereg november 7., Dél-Dunántúli Kék Túra, Budai Pedagógus SK., FTC, Vasas. 7. Kulturális, művészeti, idegenforgalmi rendezvény jelvénye: Pais Dezső (Pais Dezső centenáriumán Zalaegerszegen rendezett emlékülés alkalmából kiadott jelvény felirata), Tavaszi Fesztivál Budapest 1983.

5 8. Iskola- és diák jelvény: M. Kir. Áll. Polgári Iskola Topolya, Iskolánkért I. László Gimnázium (ez egyúttal ki tüntetés jel vény is). 9. Jelszójelvény: Előre, Nem térkép e táj. Ezek az utóbbi jelszó jelvények állnak legközelebb mostani témánkhoz, a mai kitűzős jel vényfeliratokhoz. (A fent említett jelvények egyébként fontos művelődéstörténeti értékek. Magángyűjteményekben jelentős anyag létezhet. Az iskola- és diák jelvényeket pedig az Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtár gyűjti.) A mai jelvényfeliratokat mindezek alapján ugyancsak csoportosíthatjuk kommunikációs és tartalmi jellegük szerint: 1. Önkifejező jelvények: A lányok kedvence vagyok, Romantikus alkat vagyok. 2. Felszólító jellegű jelvények: Add meg a számod!, Ne tarts fel! 3. Kapcsolatteremtő jelvények: Hívj fel!, Hívj meg egy sörre! 4. Funkcionális jelvények (helyzetre utalnak): Ezzel az őrülttel vagyok (és egy nyíllal utal a mellette levő partnerre). 5. Informáliscsoportok, szervezetek jelvénye: DE (Demokratikus Ellenzék). 6. Metanyelvi jelvények (a kóddal tréfálkozók, a kódra utalók): bla bla bla, Ez a jelvény helye. 7. Rejtvényszerű jelvények (ide sorolhatók az ábraszövegek, ábratextek). 8. Lokálpatrióta, hazafias jelvények: 1 love Budapest, I lőve Videoton. 9. Idegen nyelvű jelvények: I am Whan fan, Chocolate makes the world go round. (A különféle csoportok között természetesen átfedések lehetségesek.) 7. A következőkben a feliratos jelvények egy-egy jellegzetes típusával foglalkozom. Az alapvető kérdés az: milyen kommunikációs sajátosságok rejlenek a különböző, nyilvánosan viselt, önállóan készített vagy választott/ vásárolt szövegekben? A kommunikáció akkor valósítható meg maradéktalanul, ha a jelvényfelirat szövege érthető, tehát elsősorban magyar nyelvű. Másrészről azonban a jelvényfeliratok az egyéniség és az egyediség kifejezői is, ezért éppen ellenkezőleg, a rejtvény-, az enigmaszerűség, a nehezen érthetőség is lehet cél. Ezt gyakran a mondanivaló áttételességével vagy éppen idegen nyelvű szövegek kitűzésével igyekeznek elérni. A magyar szövegek mellett legnagyobb számban angol nyelvűek fordulnak elő. Ezek egy része jelzi a szövegek eredetét is, azt, hogy a jelvényfeliratok műfaja nemzetközileg ismert, keretében vándorformulák, vándormotívumok tűnnek föl. A Life magazin 1987-es jubileumi számában sok olyan jelvényfeliratot közölnek, amelyek hasonlítanak A Magyarországon gyűjötött szövegekre (BUKOVSZKY ANDREÁnak köszönöm, hogy fölhívta rá a figyelmemet). Pl. ilyenek: Don't ask ('Ne kérdezz!'), I liké people ('Szeretem az embereket'), This bulton is just attempt to communicate ('Ez a jelvény puszta kísérlet a kommunikációra'). Az amerikai jelvények között is felfedezhetünk olyanokat, amelyek a hivatalos jelvényekre emlékeztetnek. Ilyenek pl. a Legjobb feleség, illetve A Föld legjobb anyukája szövegű kitüntetés". Akad az anyagban jelszószerű felirat is (pl. Woman power 'NŐi hatalmat'). Természetesen előfordulnak a nemzetközileg elterjedt formulák (pl. I love..., I liké...). A szövegek többsége mégis a kapcsolatteremtéssel, az önkifejezéssel, az életkörülményekkel kapcsolatos, akárcsak magyarországi megfelelőik. A magyarországi gyűjtésben az uralkodó angol nyelvi formák mellett orosz, német, spanyol, francia és finn nyelvű feliratokat is találtunk többségüket azonban csak egy-egy kuriózumnak számító jelvény képviseli.

6 A jelvényfeliratokban az önkifejező szándék a döntő. Bennük sokszor a nyelv emotív, érzelemkifejező funkciója valósul meg. Az ilyen szövegek többnyire az én személyes névmással kezdődnek. Ahogy LADÁNYI MIHÁLY írja egyik versében: Mindegyik én-nel kezdi a mondatot". Néhány példa az én-nel kezdődő feliratokra: Én a fiúk (vagy a lányok) kedvence vagyok, En a tanárok réme (vagy kedvence) vagyok, Én egy naiv kislány vagyok, Én egy őrült vagyok. A kommunikációs folyamat másik végén a megszólított, a második személy (a feltételezett, illetve a potenciális kommunikációs partner) áll. A jelvényfeliratoknak ugyanis az önkifejezés mellett a második legfontosabb funkciója a felszólítás. Ez kizárólag egyenrangú partnert tételez föl: csak az egyes szám második személyű forma fordul elő. A tegeződés azt sugallja, hogy a jelvényfeliratok értelmezési tartománya, a jelek vétele és adása csak egyenrangú partnerek között lehetséges. Pl. Te is buta leszel, Te tanulsz? En nem, Te vigyázz rám, Már nem, dohányzom, és te? A felszólító mód jelét nem következetesen használják a feliratkészítők. Ez emlékeztet bennünket a feliratszerkesztés általános törvényszerűségeire. A feliratokban ugyanis általában szeretik mellőzni az alkotók az interpunkciót, hiszen az megtöri" a szimmetriát, nehezíti a szöveg- és betűszerkesztést. A kapcsolatteremtés igényét ez a nyelv fatikus funkcióját jelenti sokféleképpen lehet csomagolni. A legmeglepőbbek a nyílt felszólítások: Hívj fel!, Hívj meg egy sörre! (Ezt a jelvényfeliratot egy kb. 40 éves férfin láttam a metrón.) Burkoltabb, árnyaltabb kapcsolatkezdő formák a következők: Imádok randizni, Imádok csókolózni, Keresem az igazit. Durva, közönséges hang: Fel vagy szedve. Az ellenkező póluson pedig ott a költészet: Akartál virágot, itt vagyok. (Ez egyébként az egyetlen líraiságra utaló jelvényfelirat az as anyagban.) A jelvényfeliratot mint feliratműfajt folklorisztikus jellegűnek tartjuk. Ezért a szövegek jó része frazéma, frazeológiai egység, leginkább szólás. Valódi szólás is megjelenhet jelvényfeliratként: Több is veszett, Mohácsnál. Vagy szállóige: Szeretném, ha szeretnének. Szólás értékű kijelentések még: A lustaság nem bűn, A punk is ember, Buta leszel te is, Senki sem tökéletes, te sem. Felirat a feliratban, amikor gyakori, sokszor használt formula jelenik meg jelvény köntösében: Kellemes ünnepeket kívánok, Boldog születésnapot. Űj közegbe kerülhet a nyilvános terek gyakori angol nyelvű felirata: No smoking (bár meglehet, hogy egyúttal a jel vény viselő dohánymentességére" is utal). Nem lenne igazán folklorisztikus műfaj a jelvényfelirat, ha nem jelenne meg benne a tréfás, játékos nyelvhasználat. Pl. a Fűre lépni tilos! felirat jelvényfeliratként így hangzik: Nőre lépni tilos! Akadnak nemzetközileg ismert szólások is, amelyek bizonyos korszakokban az ifjúsági kultúra jellemző jelszavai voltak: Make lőve not war! Mach Liebe! Keinen Krieg! Szeretkezz, ne háborúzz! Minden műfajban léteznek bizonyos törmelékek" jelek, jelzések, dekódolható és nem megérthető üzenetek. Ilyennek tekinthetők a grammatikai jelentésű kötőszók, a módosítószók és az egyéb nyelvi játékok. Pl. Aha, Hi hi, No kedli, T Boy Da. A kommunikációs környezetre utal s némileg metanyelvinek tekinthető az efféle szöveg: Ez itt a jelvény helye, Ez egy jelvény. Ugyancsak a kommunikációs szituációval incselkednek a következők: Most mit nézel? Ne bámulj!

7 A folklór fontos törvényszerűsége az állandóság mellett a variálódás. A jelvényfeliratok körében előforduló változatok egy része csupán grammatikai variáns. Pl. Legyél szép (vagy Légy szép) és tartsd a szád. Ez is jelzi, hogy a szövegek különböző műhelyekben" készültek, s van alkalom a. változatképződésre. Előfordulhat, hogy a formulák ellentételezésére épülnek, gyarapodnak az új és új variánsok. A jelvényfeliratok egy köre ezért egymással ellentétes szemantikai csoportot alkot, létrehoz egy igen nem ellentét világot: T. II. Igen Született nyerő vagyok En a tanárok kedvence vagyok Mindig Szólíts meg! Fiús napom van Gyere és szeress Nem Született vesztes vagyok Én a tanárok réme vagyok Soha Ne tarts fel! Lányos napom van Foglalt vagyok / Hagyj békén Az újabb és újabb változatok létrehozásában megmutatkozik az alkotó egyéniség. Nyilvánvalóan akadnak feliratkitalálók és csak feliratátvevők (feliratviselők). A jelvény feliratok között sok a nemzetközileg ismert, elterjedt formula. Megfigyelhető-e bennük mégis valami etnikus jelleg? A többszáz összegyűjtött szöveg között alig találunk közéleti-politikai jellegű feliratot. Űgy látszik, hogy a politikai színtéren föltűnő sokszínűség egyelőre nem képes rövid, frappáns szövegekben a nyilvánosság előtt megnyilatkozni. A nem szöveges, tehát szimbolikus jellegű jelvények között azonban találkozhatunk a közéletiséggel. Ilyen a Duna-mozgalom mindenütt föltűnő jelképe: kék alapon egv megtört hullámvonal, amelv a (nagymarosi) vízierőműre emlékeztet. Már az új magyar címer fölvetődése utáni napokban megjelent a kitűzőkön a Kossuth- és a régi királyi címer. Az március 15-ei ünnepségeken a kokárda mellett szinte mindenkin látható volt. A szöveges jelvények között a már említett DE (Demokratikus Ellenzék, újabban a Szabad Demokraták Szövetségének jelképe) és a Fidesz jelvénye (Fiatal Demokraták Szövetsége) nyitotta a sort. Inkább divatos formulának tarthatjuk, mint a hazafiság bármiféle megnyilvánulásának az I lőve Hungary jelvényt. Az idegengyűlölet szelíd válfaját vagy még inkább a bennszülöttek jogos önérzetét tükrözi a következő nemzetközi formula: l m not tourist I live here ('Nem vagyok turista, én itt élek'). 8. A feliratszerűség további vizsgálatakor figyeljünk meg néhány jellegzetes írási-szerkesztési és grafikai sajátosságot. Az írásmód általában nyomtatott nagybetűs. A rajzolók törekednek a szimmetriára, a szabályos elrendezésre, a betűk arányos elhelyezkedésére. Kihasználják az azonos betűk adta tördelési, grafikai lehetőségeket. (Az egyik betű például átnyúlhat a következő sorba.) A jelvények sokféle színben fordulnak elő. Gyakori szín a sárga, a kék és a zöld, de vannak fekete-fehér jelvények is. A betűk néha szójátékot alkotnak: Ö SZIN

8 Majakovszkij verseinek tördelési technikájára emlékeztet a következő jel vény felirat: Óv szer ész Újabban egyre gyakoribbak a rejtvényszerű jelvények, valamint az ábratextek vagy ábraszövegek. Ezek egyik típusában az ábra puszta illusztráció (Imádom az anyósomat + seprűn száguldó boszorkány; Idén érek + alma [ez az érettségizők jelképe is egyben]; Úr vagyok + kalap, csokornyakkendő). A bonyolultabb és rejtvényszerűbb megoldás az, amikor a szöveg és az ábra csak együtt olvasható. Azt is mondhatjuk, hogy az ábra szintaktikai kapcsolatba lép a szöveggel. Ez az eljárásmód emlékeztet bennünket a kisiskolások olvasáskönyvére, amelyben az ismeretlen szavakat egyszerű ábrákkal pótolták. De némely nyelvkönyvek is szeretik az efféle ábratexteket. Nézzünk most néhányat a jelvények világából: Jelvényfelirat + ábra Tele van a (tök kártya)-öm Ne (légy + nyúl) Mind 1 Észnél (légy) (szív) 6 Szólíts + Tele van a (hócipő)-m I. II. A kiolvasható szöveg 'Tele van a tököm' 'Ne légy nyúl' (Ne légy gyáva!) 'Mindegy' 'Észnél légy' 'Szívhat' 'Szólíts meg' 'Tele van a hócipőm' Az ilyen rejtvények, nyelvi játékok kétségtelenül a nyelvben levő rejtett kapcsolatok fölfedezésén alapulnak. 9. A szemantikai és a szintaktikai jellemzőkön túl szólni kell még a jelvényfeliratok pragmatikai jellegéről. Jelvénvfelirat készíthető némi kézügyességgel és grafikai tudással önállóan is. A kezdeti próbálkozásokat azonban fölkarolták a különféle vállalkozások. Az üzleti célra is alkalmas jelvényeket ugyanis a kitalálást és a lemásolást követően pillanatok alatt sokszorosított formában bocsátották a piacra. Egyes trafikok és butikok olykor egész kirakatukat ilyen ruhára tűzhető jelvényekkel (feliratos és fotós jelvényekkel) rakták tele. A jelvények ban forintba kerültek. Sok jelvényt vásároltak a hazánkban megfordult NDK-beli és lengyel fiatalok, turisták. Ritkán ragadhatjuk meg olyan pontosan egy szövegműfaj születését,,.divatját", mint a jelvényfeliratok esetében. Jelvényfelirat könnyűszerrel gyűjthető, tanulmányozható. A jelvény már eleve kommunikációs helyzetet teremt. Télen és nyáron egyaránt viselhető. A leggyakoribb jelvényhelyen, a hajtókán kívül a következő helyen fordulhatnak elő: gallér, nadrágtartó, hátizsák, táska, nadrágzseb, skótsapka (illetve bármilyen sapka, kalap), bőrkesztyű, nyakba akasztható személyiigazolvány-tartó, tolltartó, mellény, cipő stb. Jelvénnyel el lehet menni iskolába (kevés helyen kifogásolják a jelvényviselést), munkahelyre, randevúra, fiatalok társaságába, térre, grundra, kirándulásra stb. Az,,ön jelvényeknek", s azon belül a feliratos jelvényeknek

9 a viselői főként a tizenévesek, de egyetemista közösségben is találni jelvényviselőket. A jelvénykultusz leginkább a szakmunkástanulók körében virágzik. A jelvény egyúttal díszíti is a ruhát. A jelvényfelirat a helyzethez illően változtatható: a kedvenc együttes hanyatlásával rögtön ki lehet cserélni a feliratot, s a kapcsolatok mindenkori ingadozásának is meg lehet feleltetni a szövegeket (pl. Szeress engem Hagyj békén!). A fiatalok véleménye szintén megoszlik a feliratos jelvényekről. Van, aki lenézően odaveti:,,popperdivat", más elnézőbb: Ha reggel álmosan megyek az aluljáróban, van, ami fölvidít, amitől ébredezem. Láttam már ilyet: Én utálom a hétfő reggelt." Egyik adatközlőm a jelvény kiválasztását is megindokolta: Ha randira megyek, a piros szív jelvényt tűzöm ki, vagy azt, amelyik a barátnőm kedvence." Ujabban az is megfigyelhető, hogy a butik-jelvénydivattal egyesek szakítani igyekeznek. Ennek egyik lehetősége a régi, egyszer már sutba dobott jelvények visszavétele, rehabilitálása. Egy toprongyos, bőrruhás fiatalemberen a láncok, keresztek, függők, szegecsek, együttesjelvények társaságában fedeztem föl a Kiváló dolgozó kitüntetésjelvényt. A jel vénydivat tanulmányom írásakor 1989 márciusában ért tetőpontjára. A Kossuth-címert ábrázoló jelvény harmadik oldalán", pontosabban annak szegélyén így hirdeti magát egy jel vénykészítő: Czverencz Jelvényinform Bp Pf Összefoglalás. A nyolcvanas évek elején föltűnt Magyarországon a színes együttesfotós, sztárfotós jelvények divatja a fiatalság körében. A nyolcvanas évek közepétől elsősorban nyugat-európai mintára megjelentek nálunk is a különféle feliratos jelvények. Ezeket eleinte önállóan készíthették viselőik, később a divat terjedésével a jól hangzó, sokaknak tetsző szövegeket kisvállalkozások kezdték sokszorosítani és piacra dobni. A butikokban és a trafikokban keresett tárgy lett a feliratos jelvény. Sokféle szövegből lehetett válogatni, ki-ki a személyiségéhez illőt kereshetett. A szövegek jórészt nemzetközi előzményekre mennek vissza. Sok a nemzetközileg elterjedt formula. Különösen az angol eredetűek jelentősek. A magyar fiatalok szívesen viselték az eredeti (leginkább angol) nyelvű feliratokat. A fordítások körébe jól beilleszthetők a Magyarországon keletkezett további változatok. A jelvényfeliratokat kifejezetten kommunikációs szerepük és tartalmuk alapján több csoportba oszthatjuk. Többségük a kapcsolatteremtéssel függ össze, kevés a közéleti-politikai, a napi aktualitásokra vonatkozó jelvényfelirat. A szövegek sokszor infantilisek, megjelenik bennük a nyelv játékos használata, a tréfálkozás. A jelvényfelirat jól beilleszthető általában a feliratok világába, de szorosabb kapcsolatban van a firkálásokkal (graffiti) is. Megfigyelhető, ahogy bizonyos szóbeli és írásbeli kisműfajok (pl. szólás, szállóige, firkálás, felirat) között is, sok a szöveg vándorlás. Mint minden divat, a jel vény feliratok módija" is lassan elmúlik. A keretükben megjelent szövegek azonban mindenképpen továbbra is a tudatunkban rejtőznek, s bizonyára lesik az alkalmat, hogy valahol, valamilyen módon és kommunikációs keretben a felszínre törjenek. Ezért talán nem volt hiábavaló a nyolcvanas évek végi magyarországi jel vény feliratok összegyűjtése, bemutatása és vallatóra fogása sem.

10 11. Mutatvány a nyolcvanas évek végi magyarországi jelvényfeliratokból. Az itt közlendő szövegeket ban gyűjtöttük. (A gyűjtésben nyújtott segítségükért köszönetet mondok az ELTE Bölcsészettudományi Kar és a Gödöllői Képzési Hely magyar szakos hallgatóinak, tanítványaimnak.) Véleményem szerint a Budapesten, Gödöllőn és más városokban végzett gyűjtőmunka hűen reprezentálja az összes felirattípust. Az egyes szövegekhez ahol szükséges zárójelben magyarázatokat fűztem. 1. Add meg a számod, 2. Aha, 3. A család szégyene vagyok, 4. A fiúk kedvence vagyok, 5. A főnök én vagyok (vö. Vm the boss), 6. A főnököm kedvence vagyok, 7. AIDS negatív vagyok, 8. Akartál (egy) virágot, itt vagyok, 9. A lányok kedvence vagyok, 10. Álmodom, hogy rólam álmodj, 11. A lustaság nem bűn, 12. A punk is ember, 13. A suliban a szünet a legjobb, 14. A szüleim idegeire megyek, 15. A tanárok kedvence vagyok, 16. Az élet nem habostorta (habostorta rajzával), 17. Azt csináltok velem, amit akartok. 18. Barátnőm kincse vagyok, 19. bla bla bla, 20. Boldog születésnapot, 21. Buta leszel te is. 22. Chip, cmp hurrah, 23. Ghocolate makes the world go round (a Kabaré című musical híres slágerének Money makes the world go round átköltése), 24. Cidam, 25. Csúnya vagyok, de szegény. 26. DE ('Demokratikus Ellenzék', Szabad Demokraták Szövetsége), 27. Depeche Mode, 28. Do you ihink Vm sexy? 29. EF, 30. Egyedül nem megy, 31. Éhes vagyok, 32. Éljen Lenin, 33. Én a fiúk kedvence vagyok, 34. Én a lányok kedvence vagyok, 35. En a tanárok kedvence vagyok, 36. Én a tanárok réme vagyok, 37. Én csak Istenben hiszek, 38. Én egy naiv kislány vagyok, 39. Én egy őrült vagyok, 40. Én fizetek adót, 41. Én is csöves voltam, 42. Én már nem dőlök be senkinek, 43. En naiv kislány vagyok, 44. Én nem vagyok turista én itt élek (vö. Vm not tourist...), 45. Én utálom a hétfő reggelt, 46. Én utcán is ismerkedem, 47. Én vagyok a főnök, 48. Én vagyok a lexebb, 49. Én vagyok a mama kedvence, 50. Erted égek, 51. Észnél légy (légy rajzával), 52. Ez egy jelvény, 53. Ez itt a jelvény helye, 54. Ez vagy te (majom rajzával), 55. Ezzel az idiótával vagyok (nyíllal), 56. Ezzel az őrülttel vagyok (nyíllal). 57. Fel vagy szedve, 58. Fiús napom van, 59. Foglalt vagyok, 60. Fradi drukker vagyok, 61. Free of herpes, 62. FTC rajongó vagyok, 63. Fulladj meg. 64. Girls, 65. Girls mine is 70 cm long, 66. glasznoszty (cirill betűsen), 67. Gyere és szeress. 68. Hagyj békén (vö. Leave me alone), 69. Hajrá Fradi, 70. Help!, 71. Iti hi, 72. Hinni akarok neked, 73. Híres vagyok hűségemről, 74. Hívj fel, 75. Hívjál meg egy sörre, 76. Hívj el egy moziba, 77. Hívj meg egy sörre, 78. Hívő vagyok, 79. Hűje, 80. Hűséges típus vagyok, 81. Hyvan tuulen lappi. 82. I am Wham fan, 83. Idén érek (alma rajzával), 84. Igaz rólam a pletyka, 85. Igen, 86. I have not AIDS, 87. I hate school, 88. I üke dogs, 89. I 90. I beer, 91. I ^ bonbon, 92. / ^ boys, 93. I Budapest, 94. I Hungary, 95. I luxus, 96. I s? sex, 97. I love tennis, 98. I love you, 99. Imádok randizni, 100. Imádom a fagyit, 101. Imádom az anyósomat (seprűn lovagoló boszorkány rajzával), 102. Imádom az iskolát, amikor zárva van, 103. Vm crazy, 104. l m happy, 105. Tm Hungárián, 106. Vm mad, 107. Vm not Fai Vm Pregnant, 108. Vm not tourist I live here (vö. Én nem vagyok turista...), 109. Vm sed, 110. Vm stupid, 111. Vm sexy, 112. Vm the boss (vö. A főnök én

11 vagyok), 113. Vm with this idiot (vö. Ezzel az idiótával vagyok), 114. Ismerlek már, jómadár, 115. Itt a, jelvény helye. 116.Ja o? Gorbacsov (cirill betűsen, Gorbacsov fényképével 1988 májusában a KISZ KB agitációs és propagandaosztálya készítette), 117. Ja tajga (cirill betűsen), 118. Járjunk nyitott szemmel, 119. Járj velem, 120. Jó pofa csak én vagyok, 121. Jól tudok csókolózni, 122. Józan életű vagyok Kalandor, 124. Kati, 125. Kellemes ünnepeket kívánok, 126. Kényeztess engem is, 127.?, 128. Keresem az igazit, 129. Kérlek szépen, 130. Kerülöm az iskolát, 131. Kicsit félek magamtól, 132. Ki ismer engem?, 133. Ki nevet a végén?, 134. Kiss me Lányos napom van, 136. Lázadj és szeress, 137. Leave me alone (Zágrábban: Pusti me!), 138. Legnagyobb öröm a söröm, 139. Legyél szép és tartsd a szád, ]40/a Légy szép és tartsd a szád, 140/b (L)enni vagy nem (l)enni 141. Love me Macii Liebe! Keine Krieg!, 143. Make love not war! (vö. Szeretkezz, ne háborúzz!), 144. Már nem dohányzom, és te?, 145. Már nem hiszek a férfiaknak, 146.Más is csinálja, 147. Még szűz vagyok (vö. Szűz vagyok...), 148. Mind 1 (olvasva: mindegy), 149. Mindenem a tiéd, 150. Minden óvodás a barátom, 151. Mindig, 152. Mire vársz?, 153. Mit bámulsz?, 154 Most mit nézel?, 155. Motörhead (együttes) Na bumm! (ököl rajzával), 157. Na és ilyen vagyok, 158. Ne félj tőlem, 159. Néha félek magamtól, 160. Ne keress rajtam, 161. Ne légy nyúl (légy és nyúl rajzával), 162. Ne nézz madárnak ('nem vagyok olyan ostoba'), 163. Ne tarts fel, 164. Nem, 165. Nem csak a fagyit szeretem (fagyit nyaló nyelv rajzával), 166. Nem csak szép, de okos is vagyok, 167. Nem csak szerény, de okos és szép is vagyok, 168. Nem félek a farkastól, 169. Nem tanulok, és te?, 170. Nem tudok búcsúzni, 171. Nem vagyok olyan ártatlan, mint amilyennek látszom, 172. Nem vagyok turista én itt élek, 173. Ne nevess rajtam, 174. Ne tarts fel!, 175. Neue Welle, 176.New York, 177. No AIDS, 178. Nobody's perfect you too, 179. No herpes, 180. No kedli (szójáték), 181. No matad los toros (sp. 'Ne öljétek meg a bikákat!' A spanyol inkább így mondaná: No mateis los toros!), 182. Nono AIDS, 183. No smoking!, 184. Nur AIDS nicht, 185. Nyerő típus vagyok, 186, Nyugi. Q v 187. Okos vagyok188. Only you, 189. szer ész Őrült, 191. Őrült vagyok, ez nem vitás, 192. Őrzöm az álmaidat, 193. őszinte (tördelése: ö ) 194. Parrot, 195. Peresztrojka (cirill betűsen, az o helyén vörös csillaggal), 196. Pink Floyd: The dark side of the moon (lemezcím), 197. Potyázó, 198. Próbálj ki!, 199. Profi vagyok, 200. Punk vagyok Randizz velem!, 202. Rá se ránts!, 203. R-Go imádom Szikora Robit, 204. Romantikus alkat vagyok Safe sex, 206. Senki sem tökéletes, te sem, 207. Senki sem tökéletes, ti sem (vö. Noboát/s perfect...), 208. Sex instructor. Ist lesson free, 209. Sex service, 210. Shut up and dance, 211. Soha, 212. Soviet tanks no thanks, 213. Sugárzók az ötletektől, 214. Szelíd lázadó vagyok, 215. Szépnek születni kell, 216. Szeress!, 217. Szeress engem!, 218. Szeretem a kakaót, 219. Szeretkezz, ne háborúzz (vö. Make love..., Mach Liebe...), 220. Szeretném, ha szeretnének, 221. Szintén szeretsz?, 222. Szívem a jelvény mögött van, 223. Szólíts + ('szólíts meg!'), 224. Szólj hozzám!, 225. Sztár akarok lenni, 226. Született nyerő vagyok,

12 227. Született vesztes vagyok, 228. Szűz vagyok, 229. Szűz vagyok, de ez egy nagyon régi jelvény (a mellérendelés rendszerint csupa kisbetűvel van írva) Take it easy, 231. Tanulni, TANÜLNI, Tanulni (Lenin), 232. T Boy Da, 233. Te is buta leszel, 234. Tele van a hócipőm, (hócipő rajzával), 235. Tele van a tököm (tök kártya rajzával), 236. Te tanulsz? Én nem, 237. Te vigyázz rám!, 238. This is not America it only looks like... JJ 86', 239. Tiszta Amerika (szólásmondás, de ez a címe Gothár Péter egyik filmjének is), 240. Tisztességesek a szándékaim (gyűrű rajzával), 241. Több is veszett Mohácsnál, 242. Tőlem ne kérj kölcsön, 243. Tőlem nem kapsz AIDS-t Ugye, milyen szép vagyok?, 245. Ugye, tetszem neked?, 246. Űr vagyok (kalap és csokornyakkendő rajzával), 247. USA CCCP, 248. Utálok tanulni, 249. Utálom a hétfő reggelt, 250. Utálom a nagy jelvényt Vadmacska, 252. Van fantáziám, 253. Várom a párom, 254. Védd a Dunát!, 255. Velem érdemes járni, 256. Vesztesnek születtem, 257. Vigyázz, pletykás vagyok We want, 259. What do you want?, 260. Who are you?, 261. Whos a clever boy then? 262. You and me, 263. You know ívhat? Fm happy., BALÁZS GÉZA

A jelszó szemiotikai, nyelvi arculata

A jelszó szemiotikai, nyelvi arculata A jelszó szemiotikai, nyelvi arculata Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak, gondolják meg: miképpen a maradás szónak több jelentése van. Korszerinti haladás

Részletesebben

IDENTITÁSTUDAT ÉS EGYENRUHA

IDENTITÁSTUDAT ÉS EGYENRUHA 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kommunikáció és Médiatudomány Szak IDENTITÁSTUDAT ÉS EGYENRUHA Az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország és Magyarország mai katonai egyenruháinak

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k)

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k) Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Jóból is megárt a sok(k) Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Török Anita VI. magyar V. elméleti nyelv. Debrecen,

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS. Dési Huber István: Radnóti Miklós

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS. Dési Huber István: Radnóti Miklós A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS Anyanyelvünk 2015. FEBRUÁR XXXVII. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Kezdõdik a Lõrincze-év! Balogh Judit: Hadd beszéljünk

Részletesebben

HISTÓRIA FARKAS NOÉMI TÜNDE Capulet-sorsú erdélyi lány a 18 19. század fordulóján...64

HISTÓRIA FARKAS NOÉMI TÜNDE Capulet-sorsú erdélyi lány a 18 19. század fordulóján...64 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXII/2. 2011. FEBRUÁR TARTALOM SZILÁGYI ORSOLYA Mi a neved? Identitáskeresés a kolozsvári graffitikultúrában..........................................3 BUCS

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK Anyanyelvünk 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Grétsy László: Nyelvében él a nemzet Büky László: Dödölle

Részletesebben

KÉT ÉVTIZED A HELYESÍRÁSÉRT. A Nagy J. Béla országos helyesírási verseny előadásai és feladatai

KÉT ÉVTIZED A HELYESÍRÁSÉRT. A Nagy J. Béla országos helyesírási verseny előadásai és feladatai KÉT ÉVTIZED A HELYESÍRÁSÉRT A Nagy J. Béla országos helyesírási verseny előadásai és feladatai EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2005 2007 A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra

Részletesebben

Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1

Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1 Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1 (A magyar nyelv pragmatikai szempontú vizsgálatának egy lehetséges fejezetéhez) SZILI KATALIN 0. Ha a magyar nyelv más nyelvekétől eltérő

Részletesebben

Az internet okozta változások térben és időben

Az internet okozta változások térben és időben SIMON Eszter: Közösséget alkotó státusüzenetek. Virtuális közösség- elemzés Dolgozatom témájául egy olyan közösség kommunikációs elemzését választottam, amelynek magam is tagja vagyok, de ezen túl: tudnivaló,

Részletesebben

Szórend a márkanevekben

Szórend a márkanevekben XXV. ÉVOLYAM 2. SZÁM 2003. ÁPRILIS ÁRA: 100 ORINT Szórend a márkanevekben A TARTALOMBÓL: A márkanevekrõl az utóbbi években egyre többet írtak a szakemberek a nyelvészeti folyóiratokban, névtani és helyesírási

Részletesebben

Interkulturális játékok és gyakorlatok

Interkulturális játékok és gyakorlatok Anyanyelv-pedagógia 2014/3. Lázár Ildikó Interkulturális játékok és gyakorlatok A tanulmány előzménye a 33 kulturális játék a nyelvórán című, átdolgozás alatt álló kötet. A szerző a korábbi, idegen nyelven

Részletesebben

A mai magyar deviáns ifjúsági csoportok bemutatása négy magyar film segítségével

A mai magyar deviáns ifjúsági csoportok bemutatása négy magyar film segítségével BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A mai magyar deviáns ifjúsági csoportok bemutatása négy magyar film segítségével

Részletesebben

Szövegszerkesztési sajátosságok Temesi Ferenc Por című regényében

Szövegszerkesztési sajátosságok Temesi Ferenc Por című regényében Szövegszerkesztési sajátosságok Temesi Ferenc Por című regényében Na de félre a nyelvőrködéssel: egy szótáríró csak rögzíti a nyelvi jelenségeket, és nem véleményezi." (11/26.) 1. Temesi Ferenc a fiatal

Részletesebben

Mondom, eretnek vagyok...

Mondom, eretnek vagyok... riport Mondom, eretnek vagyok... Kovács Andrásnéval beszélget Kaposi László 1. rész Úgy tudom, Rozika, hogy nyugdíjban vagy... Elvileg igen. Biztos, hogy aktív nyugdíjas vagy. El nem tudom képzelni, hogy

Részletesebben

Beszédből világ. Amerikai magyar szervezetek és működtetőik közelről

Beszédből világ. Amerikai magyar szervezetek és működtetőik közelről Beszédből világ. Amerikai magyar szervezetek és működtetőik közelről 1. Módszertani bevezető Az amerikai magyarokra vonatkozó kutatásunk szociológiai része kvalitatív és kvantitatív megközelítésekre is

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes I. nyelvésztábor IV. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2014. június 18 22. Anyanyelvünk 2014. JÚNIUS XXXVI. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Véleménymegosztó szubkultúra: emo! Jelige: SZTARCSI

Véleménymegosztó szubkultúra: emo! Jelige: SZTARCSI Véleménymegosztó szubkultúra: emo! Jelige: SZTARCSI Tartalom A témaválasztás, a dolgozat célja... 3 Mit nevezünk szubkultúrának, és mit kell tudni róla?... 3 Szubkultúrába kerülés útjai.. 6 Sajátos szubkultúrák.....6

Részletesebben

Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE. I. évfolyam, 2014. évi 2. szám. A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata

Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE. I. évfolyam, 2014. évi 2. szám. A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE I. évfolyam, 2014. évi 2. szám A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata Tartalomjegyzék Főszerkesztői ajánlás 3 Juhász Erika: Közösségi

Részletesebben

ÍROTT BESZÉD. Román M. Mihály. [ www.romanmisi.com ]

ÍROTT BESZÉD. Román M. Mihály. [ www.romanmisi.com ] ÍROTT BESZÉD Az internet nyelve - az új média szociolingvisztikai hatásai, egy kutatás fényében Román M. Mihály [ www.romanmisi.com ] Konferencia előadás. Új média, médiakonvergencia, kulturális változások.

Részletesebben

Nyelv és stílus. A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján

Nyelv és stílus. A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján Nyelv és stílus A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján 1. Az infokommunikációs technológia és a digilektus A magyar és a nemzetközi szakirodalomban

Részletesebben

Szexuális kisebbségek

Szexuális kisebbségek Szexuális kisebbségek Geresdi Zsolt Kuszing Gábor Rózsa Judit Ildi 16 éves, gimnáziumi tanuló, az iskola mellett egy gyorsétteremben dolgozik. Első szerelme, a 19 éves Ági, egy fiú miatt szakított vele.

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL!

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! Anyanyelvünk 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Ágoston Mihály: Helyreállítani a megingott anyanyelvtudatot

Részletesebben

ESKÜVŐ MINT PR ESZKÖZ, AVAGY A CSALÁDI RENDEZVÉNY SIKERESSÉGE MIKÉNT HAT A SZEMÉLYES ÉS SZERVEZETI IMAGE-RE?

ESKÜVŐ MINT PR ESZKÖZ, AVAGY A CSALÁDI RENDEZVÉNY SIKERESSÉGE MIKÉNT HAT A SZEMÉLYES ÉS SZERVEZETI IMAGE-RE? Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ESKÜVŐ MINT PR ESZKÖZ, AVAGY A CSALÁDI RENDEZVÉNY SIKERESSÉGE MIKÉNT HAT A SZEMÉLYES ÉS SZERVEZETI IMAGE-RE? Készítette:

Részletesebben

Mindenhová kell fújni, én úgy mondom.

Mindenhová kell fújni, én úgy mondom. Göncző Viktor - Téglás Attila Mindenhová kell fújni, én úgy mondom. Egy szegedi graffitis csoport kultúrájának vizsgálata TARTALOM Bevezetés A graffiti, mint városi szubkultúra A graffitiről általában

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

TARTALOM. Kaposi László. Kıkút utca 12 Kunné Darók Anikó. Az ösvény, amely az erdın átvezet 15 (KL) Jelentıségteljes cselekvés 17 Hajós Zsuzsa

TARTALOM. Kaposi László. Kıkút utca 12 Kunné Darók Anikó. Az ösvény, amely az erdın átvezet 15 (KL) Jelentıségteljes cselekvés 17 Hajós Zsuzsa dpm drámapedagógiai magazin a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája DPM 41 2011/1. szám TARTALOM Öt görög dögönyöz? 2 Bethlenfalvy Ádám Felkészülés a nevelési feladatokra 5 Trencsényi László Drámajáték

Részletesebben

Megjelent: az ELTE Pedagogikum támogatásával. az iskolakultúra 2009/12 melléklete

Megjelent: az ELTE Pedagogikum támogatásával. az iskolakultúra 2009/12 melléklete Megjelent: az ELTE Pedagogikum támogatásával az iskolakultúra 2009/12 melléklete Matóné Szabó Csilla Kodolányi János Főiskola, Neveléstudományi Tanszék Egy japán eredetű szubkultúra: az animék és a mangák

Részletesebben

kultúra Antropológiai tanulmányok

kultúra Antropológiai tanulmányok kultúra Antropológiai tanulmányok Kisebbség és kultúra Antropológiai tanulmányok 1. Sorozatszerkesztők: A. Gergely András és Papp Richárd Kisebbség és kultúra Antropológiai tanulmányok 1. Szerkesztette

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK. Az internet hatása az ifjúság nyelvhasználatára

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK. Az internet hatása az ifjúság nyelvhasználatára DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK Az internet hatása az ifjúság nyelvhasználatára Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Gerhát Réka III. magyar kommunikáció

Részletesebben

Heino Nyyssönen. (a politológia professzora, University of Jyväskylä, Finnország)

Heino Nyyssönen. (a politológia professzora, University of Jyväskylä, Finnország) 1956 JELENTÉSE A POLITIKAI ANALÓGIÁK SZEREPE A MÚLT MEGÉRTÉSÉBEN Heino Nyyssönen (a politológia professzora, University of Jyväskylä, Finnország) összefoglaló A tanulmány középpontjában az európai hidegháború

Részletesebben