Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén"

Átírás

1 Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén 1. A f e 1 i r a 11 a n vagy epigráfia kezdetben a klasszikus ókori feliratok vizsgálatával foglalkozott. Egy germanista nyelvész, FRIEDRICH PANZER irányította rá a figyelmet a középkori feliratok gyűjtésére és közreadására. Elsősorban a feliratok nyelvészeti forrásértéke keltette föl az érdeklődését. Természetesen a feliratkutatás számára az újabb korszakok sem maradhatnak érdektelenek. A népi feliratok kérdéseivel még csak foglalkozott A néprajztudomány (vö. K. CSILLÉRY KLÁRA, Felirat: Magyar Néprajzi Lexikon. Bp., II, 131), ám a mai szöveges feliratok kutatásában alig ismerünk próbálkozásokat. A felirattan módszereinek java részét a nyelvtudomány és a filológia eszköztárából vette. Mai kutatásainkban szociológiai és folklorisztikai módszereket is használhatunk. Kutatási területünket a mai feliratok világát tehát mindenképpen interdiszciplinárisán, leginkább a szocio- vagy folklórlingvisztika eszközeivel közelíthetjük meg. (Az epigráfiára 1. KUBINYI AND- RÁS, Epigráfia: A történelem segédtudományai. Szerk. KÁLLAY ISTVÁN. Bp., ) 2. Nem tekinthetem feladatomnak, hogy a feliratok teljes körét bemutassam. Mégis elengedhetetlennek látszik, hogy a felirat körébe sorolható jelenségeket körvonalazzam. Felirat nak tekintik az építmények, emlékművek, képzőművészeti alkotások, használati és dísztárgyak felületeire írt (irodalmi, felnépi, népi) szövegeket (részletesebben 1. Feliratirodalom: Világirodalmi Lexikon III, 77 81). Tanulmányomban egy viszonylag újkeletű, időben és terjedésében jól megragadható,,feliratdivatról", a feliratos jelvények ről lesz szó. Mi is az a jelvény? Eredetileg méltóságra, tisztségre utaló jelkép volt. Ilyen értelemben beszélhetünk koronázási jelvényekről. Később jelvény-

2 nek neveztek minden kitűzhető ábrát, kis (fém)lapot, amelyet rendszerint valamely szervezethez való tartozás jelképeként használtak. Minden társadalomban az alacsonyabb hatalmi, közigazgatási, oktatási és más szervezeti szinteken létrejöttek a funkciókat jelölő jelvények, amelyek egyúttal a ruházat kiegészítőjévé, sőt nemegyszer dísszé is váltak. A funkcionális jelvények mellett hamarosan kialakultak a kitüntető jelvények, amelyeket bizonyos közszolgálati, társadalmi, harci érdemekért adományoztak, s dicsőséget jelentettek viselőjüknek. Az ilyen kitüntetéseknek az érem és az oklevél mellett éppen a szem előtt levő jelvény volt a legalkalmasabb hordozója. A mai, úton-útfélen föltűnő mindennapos jelvények fölfoghatók úgy is, mint az egykori pajzsok és címerek kicsinyített változatai. Már az Iliászból ismerünk jeleneteket ábrázoló pajzsot. A középkorban a harcmezőn való fölismerhetőséget is szolgálták a zászlókra, nyeregtakarókra, sisakokra, páncélzatra festett azonosító jelek, címerek. A kereszténység korai időszakában akadtak olyan emberek, akik kultikus célból, amulett jelleggel valóságos ikonokat hordoztak a nyakukban. Ennek leszármazottjai lehetnek a mai amulettek, a többnyire nyakban viselt talizmánszerű kis képek, jelképek, tárgyak. A jelvényeknek tehát fő feladata a valahová való tartozás, a kitüntetésdicsőség, a mágikus-kultikus cél, valamint a díszítő-esztétikai szerep kifejezése. Mindezzel a történettudomány két segédtudománya, az i n s i g n i o- lógia (jelvénytan) és a falerisztika (kitüntetéstan) foglalkozik. (L. még: PANDULA ATTILA, Falerisztika, Insigniológia: A történelem segédtudományai ). 3. A magyar nyelvben az egyértelmű jelvény megjelölés mellett az újabb keletű jelvényekre sokszor használják a kitűző, ritkábban a gomb elnevezést. A ruhára való kitűzés gyakorlatából ered a kitűző, formájáról-alakjáról pedig a gomb kifejezés. Érdekes, hogy az angol nyelvben is megvan a jelvényeknek ilyen elnevezése: button ('gomb') a badge ('jelvény') mellett. Egyébként ez utóbbi szó került át jövevényként a horvát nyelvbe bedz alakban (MAJA POVRZANOVIC, Image and word on clothing: Messages to the ethnologist. In: Contributions to the Study of Contemporary Folklore in Croatia. Zagreb, ). A német nyelvben az ugyancsak angol származék, a Stricker terjedt el a mai jelvénydivat megjelölésére. 4. Az új szavak születése azt jelzi, hogy a jelvényviselés szerepe átértékelődött. A hagyományos kitüntető jelvények mellett új formák jelentek meg, s szinte mindenütt meghódították az ifjúságot, s az ifjúsági kultúra szerves részévé váltak. A történeti jelvénykutatás (az insigniológia) érdeklődése nem terjedt ki eddig a jelenkori jelvények számbavételére. Ezen a téren a folkloristák léptek először. A zágrábi Folklórkutató Intézet városi néprajzi kutatásai között szerepelt a fentebb már említett MAJA PovRZANOVic-tanulmány (VOIGT VIL- Mosnak köszönöm, hogy fölhívta rá a figyelmemet), amelynek keretében a ruházaton föltűnő jelzéseket, szövegeket vizsgálta a szerző. E téren több divatszociológiai tanulmányt is említhetnénk. Az öltözködés jelfunkciójáról fontos megállapításokat tett PJOTR BOGATIRJOV. (The Functions of Folk Costume in Moravian Slovakia. Mouton, The Hague Paris, Magyarul: A népviselet funkciói Morva-Szlovákiában: KLANICZAY GÁBOR S. NAGY KATALIN szerk., Divatszociológia. Bp., I, )

3 Az új magyarországi jelvénydivatról szólt az ifjúsági sajtónk (CSONTOS TIBOR összeállítása: Itt a jelvény helye?": Ifjúsági Magazin XXIV/ ), s magam is készítettem egy elemzést (BALÁZS GÉZA, Szólj hozzám!" Mai jelvényfeliratok: Mozgó Világ XIV/ , újra közölve: Látóhatár január ). 5. A jelvény viselés, a jelvénykultúra egy-egy társadalom hierarchiájának, berendezkedésének is hű tükre lehet. a) A cári Oroszországban például különösen gazdag jelvénykultusz virágzott (vö. A történelem segédtudományai 223). A Szovjetunióban a hivatalos jel vény készítés szinte össznépi mozgalomnak tekinthető. Egyes politikusok mellét sűrű sorokban borították vagy borítják a jelvények, mások éppen jelvénytelenségükkel, puritánságukkal tüntetnek. A jelvények kitüntető jelentésének csökkenését a hivatalos jelvények tobzódása, a széles tömegek számára való elérhetetlensége okozta. Az ilyen hivatalos jelvények önmagukat oltották ki. Alsóbb hatalmi, szervezeti, egyesületi szinteken ugyancsak létrejöttek a kitüntető és az összetartozást jelölő jelvények. Sőt a kibontakozó turistaélet még üzleti lehetőséget is kínált a jelvénygyártóknak. Éppen ezért nem lehet véletlen, hogy az első nagy jelvénygyűjtők a természetbarátok voltak. Kalapjukon, mellényükön, valamint turistabotjukon szívesen viselték az általuk meglátogatott (meghódított) tájak jelvényeit. Ugyancsak nagy jel vény viselőnek számítottak a vadászok. Kitüntető szerep jutott a jelvényalapításban a különböző ifjúsági mozgalmaknak. Már a cserkészek is kedvelték a jelvényeket, a hatvanas-hetvenes években pedig az úttörőmozgalomban kapott jelentős szerepet. A nagy úttörőtalálkozók egyúttal remek jelvénycserékre adtak alkalmat. Az úttörőszövetség mellett a szakszervezet, a vöröskereszt, valamint a sportegyesületek bocsátottak ki sok jelvényt. Ezzel párhuzamosan jelent meg a jelvény reklámfunkciója: alig akadt olyan szervezet, cég, amely évfordulójára, reprezentáció és reklám gyanánt ne készített volna ajándékozható kitűzőt. A hazai jelvénykultusz az ötvenes-hatvanas években elsősorban politikai irányultságú volt, a hetvenes években a jelvénykultusz horizontálisan szétterjedt, demokratizálódott, napjainkra pedig az értéke meglehetősen devalválódott. Ezt jelzi az a tény, hogy egyes jelvények mára eladhatatlanná váltak, s általában az emberek nem szívesen viselik a hivatalos jelvényeket. b) A hivatalos jelvények mellett megjelent egy új, alulról táplálkozó, demokratikus jellegű jelvénykultúra, amelynek egyik jelensége az önjeivény. A formális jelvények mellett ezek saját használatra készülnek. Kezdetben egyénileg fabrikálták őket, később a tömegsikerre is számot tartó magán jel vények készítésére vállalkozók, munkaközösségek álltak rá. Ezzel az ön- és csoport jel vénnyel a jel vénykultuszunk folklorizálódott azaz népivé vált. A folklorizálódás első fokozata volt a színes együttesfotós, sztárfotós jelvények megjelenése, majd ezt követték a fekete-fehér, később színes rajzosszöveges felirat jel vények. 6. A jelvényfelirat lényegében egy rövid szöveg (mondatszöveg), illetve ha rajzzal, ábrával kontaminálódik, akkor ábraszöveg, ábratext (a terminusra és jelenségre 1. MNy. LXXXIV, 466). A jelvényfeliratot a nyilvánosságnak szániák. A feliratszerűség már önmagában rejti

4 mások, a kívülállók informálását, a jelvény ugyancsak a szemlélődöknek szól, tehát alkalmas keret a felirat befogadására, A szövegek lehetnek egyértelműek (alapjelentésben használatosak) és szimbolikus-átvitt értelműek. A jel vény felirat szoros rokonságban van a trikó- (T-shirt) és táskafeliratokkal, amelyek ugyancsak gyorsan, alkalomtól függően cserélhetők. E három jelenség távolabbi rokonságban van egyfelől a spontán firkálásokkal (vö. Nyr. CXI, 330 8), másfelől az emelkedettebb" feliratokkal. A kettő közötti átmeneti jelenségnek foghatjuk fel őket. A firkálások alkalmiak, szókimondóak, érzelemteljesebbek, a feliratok hivatalosak, költőiek, szerkesztettek. A közterületek firkálása tiltott és elítélt dolog, az iskolaköpenyek, trikók feliratozását" már senki sem korlátozza, a nyilvános felirat készítése pedig megrendelt, hivatalos tevékenység. Ezekkel a jelenségekkel rokonságban van a tetovált felirat, a bőrbe írt szöveg is. Az ilven felirat az eltüntethetetlenség miatt ugyancsak örök időkre", legalábbis az emberi életút végéig szól, akárcsak a felirat (vö. MNy. LXXXIV, ). Az említett firkálás- és feliratjelenségeket a következő ábrán szemléltethetjük: Felirat Átmenet i jelenségek Firkálás 3 állandóság, cserélhetőség, alkalmiság, hivatalos jelleg. részben korlátozott, tiltott, "-* megrendelt nem tiltott elítélt M 3 a épületfelirat tárgyfelirat ruhafelirat (pl. köpenyen, trikón), táskafelirat (pl. iskolatáskán) jelvény felirat falfirka (graffiti) Tetovált felirat állandóság -j- részben korlátozottság Nemcsak a mai önjelvények, hanem már a hivatalos jelvények is tartalmaztak a jelképek mellett különböző szövegeket. Ezek alapján a következő csoportokba sorolhatjuk a hivatalos feliratos jelvényeket: 1. Kitüntetés jelvény: A Dunai Vasmű Ifjú Építője 1951, Kiváló Dolgozó, Kiváló Ifjúsági Vezető. 2. Mozgalmi jelvény: Csillebérc 20 éves, Ifjú Gárda, KISZ Építőtábor 30 (éves). 3. Reklámjelvény: Pajtás (újság), Pest-Budai Vendéglátóipari Vállalat, Hungarofruct (zöldség-gyümölcs külkereskedelmi vállalat). 4. Brigádmozgalom-jelvény: 15 éves törzsgárdatag. 5. Városjelvény: Sárvár, Zalaegerszeg. 6. Turista- vagy sportjelvény: Pilisnyereg november 7., Dél-Dunántúli Kék Túra, Budai Pedagógus SK., FTC, Vasas. 7. Kulturális, művészeti, idegenforgalmi rendezvény jelvénye: Pais Dezső (Pais Dezső centenáriumán Zalaegerszegen rendezett emlékülés alkalmából kiadott jelvény felirata), Tavaszi Fesztivál Budapest 1983.

5 8. Iskola- és diák jelvény: M. Kir. Áll. Polgári Iskola Topolya, Iskolánkért I. László Gimnázium (ez egyúttal ki tüntetés jel vény is). 9. Jelszójelvény: Előre, Nem térkép e táj. Ezek az utóbbi jelszó jelvények állnak legközelebb mostani témánkhoz, a mai kitűzős jel vényfeliratokhoz. (A fent említett jelvények egyébként fontos művelődéstörténeti értékek. Magángyűjteményekben jelentős anyag létezhet. Az iskola- és diák jelvényeket pedig az Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtár gyűjti.) A mai jelvényfeliratokat mindezek alapján ugyancsak csoportosíthatjuk kommunikációs és tartalmi jellegük szerint: 1. Önkifejező jelvények: A lányok kedvence vagyok, Romantikus alkat vagyok. 2. Felszólító jellegű jelvények: Add meg a számod!, Ne tarts fel! 3. Kapcsolatteremtő jelvények: Hívj fel!, Hívj meg egy sörre! 4. Funkcionális jelvények (helyzetre utalnak): Ezzel az őrülttel vagyok (és egy nyíllal utal a mellette levő partnerre). 5. Informáliscsoportok, szervezetek jelvénye: DE (Demokratikus Ellenzék). 6. Metanyelvi jelvények (a kóddal tréfálkozók, a kódra utalók): bla bla bla, Ez a jelvény helye. 7. Rejtvényszerű jelvények (ide sorolhatók az ábraszövegek, ábratextek). 8. Lokálpatrióta, hazafias jelvények: 1 love Budapest, I lőve Videoton. 9. Idegen nyelvű jelvények: I am Whan fan, Chocolate makes the world go round. (A különféle csoportok között természetesen átfedések lehetségesek.) 7. A következőkben a feliratos jelvények egy-egy jellegzetes típusával foglalkozom. Az alapvető kérdés az: milyen kommunikációs sajátosságok rejlenek a különböző, nyilvánosan viselt, önállóan készített vagy választott/ vásárolt szövegekben? A kommunikáció akkor valósítható meg maradéktalanul, ha a jelvényfelirat szövege érthető, tehát elsősorban magyar nyelvű. Másrészről azonban a jelvényfeliratok az egyéniség és az egyediség kifejezői is, ezért éppen ellenkezőleg, a rejtvény-, az enigmaszerűség, a nehezen érthetőség is lehet cél. Ezt gyakran a mondanivaló áttételességével vagy éppen idegen nyelvű szövegek kitűzésével igyekeznek elérni. A magyar szövegek mellett legnagyobb számban angol nyelvűek fordulnak elő. Ezek egy része jelzi a szövegek eredetét is, azt, hogy a jelvényfeliratok műfaja nemzetközileg ismert, keretében vándorformulák, vándormotívumok tűnnek föl. A Life magazin 1987-es jubileumi számában sok olyan jelvényfeliratot közölnek, amelyek hasonlítanak A Magyarországon gyűjötött szövegekre (BUKOVSZKY ANDREÁnak köszönöm, hogy fölhívta rá a figyelmemet). Pl. ilyenek: Don't ask ('Ne kérdezz!'), I liké people ('Szeretem az embereket'), This bulton is just attempt to communicate ('Ez a jelvény puszta kísérlet a kommunikációra'). Az amerikai jelvények között is felfedezhetünk olyanokat, amelyek a hivatalos jelvényekre emlékeztetnek. Ilyenek pl. a Legjobb feleség, illetve A Föld legjobb anyukája szövegű kitüntetés". Akad az anyagban jelszószerű felirat is (pl. Woman power 'NŐi hatalmat'). Természetesen előfordulnak a nemzetközileg elterjedt formulák (pl. I love..., I liké...). A szövegek többsége mégis a kapcsolatteremtéssel, az önkifejezéssel, az életkörülményekkel kapcsolatos, akárcsak magyarországi megfelelőik. A magyarországi gyűjtésben az uralkodó angol nyelvi formák mellett orosz, német, spanyol, francia és finn nyelvű feliratokat is találtunk többségüket azonban csak egy-egy kuriózumnak számító jelvény képviseli.

6 A jelvényfeliratokban az önkifejező szándék a döntő. Bennük sokszor a nyelv emotív, érzelemkifejező funkciója valósul meg. Az ilyen szövegek többnyire az én személyes névmással kezdődnek. Ahogy LADÁNYI MIHÁLY írja egyik versében: Mindegyik én-nel kezdi a mondatot". Néhány példa az én-nel kezdődő feliratokra: Én a fiúk (vagy a lányok) kedvence vagyok, En a tanárok réme (vagy kedvence) vagyok, Én egy naiv kislány vagyok, Én egy őrült vagyok. A kommunikációs folyamat másik végén a megszólított, a második személy (a feltételezett, illetve a potenciális kommunikációs partner) áll. A jelvényfeliratoknak ugyanis az önkifejezés mellett a második legfontosabb funkciója a felszólítás. Ez kizárólag egyenrangú partnert tételez föl: csak az egyes szám második személyű forma fordul elő. A tegeződés azt sugallja, hogy a jelvényfeliratok értelmezési tartománya, a jelek vétele és adása csak egyenrangú partnerek között lehetséges. Pl. Te is buta leszel, Te tanulsz? En nem, Te vigyázz rám, Már nem, dohányzom, és te? A felszólító mód jelét nem következetesen használják a feliratkészítők. Ez emlékeztet bennünket a feliratszerkesztés általános törvényszerűségeire. A feliratokban ugyanis általában szeretik mellőzni az alkotók az interpunkciót, hiszen az megtöri" a szimmetriát, nehezíti a szöveg- és betűszerkesztést. A kapcsolatteremtés igényét ez a nyelv fatikus funkcióját jelenti sokféleképpen lehet csomagolni. A legmeglepőbbek a nyílt felszólítások: Hívj fel!, Hívj meg egy sörre! (Ezt a jelvényfeliratot egy kb. 40 éves férfin láttam a metrón.) Burkoltabb, árnyaltabb kapcsolatkezdő formák a következők: Imádok randizni, Imádok csókolózni, Keresem az igazit. Durva, közönséges hang: Fel vagy szedve. Az ellenkező póluson pedig ott a költészet: Akartál virágot, itt vagyok. (Ez egyébként az egyetlen líraiságra utaló jelvényfelirat az as anyagban.) A jelvényfeliratot mint feliratműfajt folklorisztikus jellegűnek tartjuk. Ezért a szövegek jó része frazéma, frazeológiai egység, leginkább szólás. Valódi szólás is megjelenhet jelvényfeliratként: Több is veszett, Mohácsnál. Vagy szállóige: Szeretném, ha szeretnének. Szólás értékű kijelentések még: A lustaság nem bűn, A punk is ember, Buta leszel te is, Senki sem tökéletes, te sem. Felirat a feliratban, amikor gyakori, sokszor használt formula jelenik meg jelvény köntösében: Kellemes ünnepeket kívánok, Boldog születésnapot. Űj közegbe kerülhet a nyilvános terek gyakori angol nyelvű felirata: No smoking (bár meglehet, hogy egyúttal a jel vény viselő dohánymentességére" is utal). Nem lenne igazán folklorisztikus műfaj a jelvényfelirat, ha nem jelenne meg benne a tréfás, játékos nyelvhasználat. Pl. a Fűre lépni tilos! felirat jelvényfeliratként így hangzik: Nőre lépni tilos! Akadnak nemzetközileg ismert szólások is, amelyek bizonyos korszakokban az ifjúsági kultúra jellemző jelszavai voltak: Make lőve not war! Mach Liebe! Keinen Krieg! Szeretkezz, ne háborúzz! Minden műfajban léteznek bizonyos törmelékek" jelek, jelzések, dekódolható és nem megérthető üzenetek. Ilyennek tekinthetők a grammatikai jelentésű kötőszók, a módosítószók és az egyéb nyelvi játékok. Pl. Aha, Hi hi, No kedli, T Boy Da. A kommunikációs környezetre utal s némileg metanyelvinek tekinthető az efféle szöveg: Ez itt a jelvény helye, Ez egy jelvény. Ugyancsak a kommunikációs szituációval incselkednek a következők: Most mit nézel? Ne bámulj!

7 A folklór fontos törvényszerűsége az állandóság mellett a variálódás. A jelvényfeliratok körében előforduló változatok egy része csupán grammatikai variáns. Pl. Legyél szép (vagy Légy szép) és tartsd a szád. Ez is jelzi, hogy a szövegek különböző műhelyekben" készültek, s van alkalom a. változatképződésre. Előfordulhat, hogy a formulák ellentételezésére épülnek, gyarapodnak az új és új variánsok. A jelvényfeliratok egy köre ezért egymással ellentétes szemantikai csoportot alkot, létrehoz egy igen nem ellentét világot: T. II. Igen Született nyerő vagyok En a tanárok kedvence vagyok Mindig Szólíts meg! Fiús napom van Gyere és szeress Nem Született vesztes vagyok Én a tanárok réme vagyok Soha Ne tarts fel! Lányos napom van Foglalt vagyok / Hagyj békén Az újabb és újabb változatok létrehozásában megmutatkozik az alkotó egyéniség. Nyilvánvalóan akadnak feliratkitalálók és csak feliratátvevők (feliratviselők). A jelvény feliratok között sok a nemzetközileg ismert, elterjedt formula. Megfigyelhető-e bennük mégis valami etnikus jelleg? A többszáz összegyűjtött szöveg között alig találunk közéleti-politikai jellegű feliratot. Űgy látszik, hogy a politikai színtéren föltűnő sokszínűség egyelőre nem képes rövid, frappáns szövegekben a nyilvánosság előtt megnyilatkozni. A nem szöveges, tehát szimbolikus jellegű jelvények között azonban találkozhatunk a közéletiséggel. Ilyen a Duna-mozgalom mindenütt föltűnő jelképe: kék alapon egv megtört hullámvonal, amelv a (nagymarosi) vízierőműre emlékeztet. Már az új magyar címer fölvetődése utáni napokban megjelent a kitűzőkön a Kossuth- és a régi királyi címer. Az március 15-ei ünnepségeken a kokárda mellett szinte mindenkin látható volt. A szöveges jelvények között a már említett DE (Demokratikus Ellenzék, újabban a Szabad Demokraták Szövetségének jelképe) és a Fidesz jelvénye (Fiatal Demokraták Szövetsége) nyitotta a sort. Inkább divatos formulának tarthatjuk, mint a hazafiság bármiféle megnyilvánulásának az I lőve Hungary jelvényt. Az idegengyűlölet szelíd válfaját vagy még inkább a bennszülöttek jogos önérzetét tükrözi a következő nemzetközi formula: l m not tourist I live here ('Nem vagyok turista, én itt élek'). 8. A feliratszerűség további vizsgálatakor figyeljünk meg néhány jellegzetes írási-szerkesztési és grafikai sajátosságot. Az írásmód általában nyomtatott nagybetűs. A rajzolók törekednek a szimmetriára, a szabályos elrendezésre, a betűk arányos elhelyezkedésére. Kihasználják az azonos betűk adta tördelési, grafikai lehetőségeket. (Az egyik betű például átnyúlhat a következő sorba.) A jelvények sokféle színben fordulnak elő. Gyakori szín a sárga, a kék és a zöld, de vannak fekete-fehér jelvények is. A betűk néha szójátékot alkotnak: Ö SZIN

8 Majakovszkij verseinek tördelési technikájára emlékeztet a következő jel vény felirat: Óv szer ész Újabban egyre gyakoribbak a rejtvényszerű jelvények, valamint az ábratextek vagy ábraszövegek. Ezek egyik típusában az ábra puszta illusztráció (Imádom az anyósomat + seprűn száguldó boszorkány; Idén érek + alma [ez az érettségizők jelképe is egyben]; Úr vagyok + kalap, csokornyakkendő). A bonyolultabb és rejtvényszerűbb megoldás az, amikor a szöveg és az ábra csak együtt olvasható. Azt is mondhatjuk, hogy az ábra szintaktikai kapcsolatba lép a szöveggel. Ez az eljárásmód emlékeztet bennünket a kisiskolások olvasáskönyvére, amelyben az ismeretlen szavakat egyszerű ábrákkal pótolták. De némely nyelvkönyvek is szeretik az efféle ábratexteket. Nézzünk most néhányat a jelvények világából: Jelvényfelirat + ábra Tele van a (tök kártya)-öm Ne (légy + nyúl) Mind 1 Észnél (légy) (szív) 6 Szólíts + Tele van a (hócipő)-m I. II. A kiolvasható szöveg 'Tele van a tököm' 'Ne légy nyúl' (Ne légy gyáva!) 'Mindegy' 'Észnél légy' 'Szívhat' 'Szólíts meg' 'Tele van a hócipőm' Az ilyen rejtvények, nyelvi játékok kétségtelenül a nyelvben levő rejtett kapcsolatok fölfedezésén alapulnak. 9. A szemantikai és a szintaktikai jellemzőkön túl szólni kell még a jelvényfeliratok pragmatikai jellegéről. Jelvénvfelirat készíthető némi kézügyességgel és grafikai tudással önállóan is. A kezdeti próbálkozásokat azonban fölkarolták a különféle vállalkozások. Az üzleti célra is alkalmas jelvényeket ugyanis a kitalálást és a lemásolást követően pillanatok alatt sokszorosított formában bocsátották a piacra. Egyes trafikok és butikok olykor egész kirakatukat ilyen ruhára tűzhető jelvényekkel (feliratos és fotós jelvényekkel) rakták tele. A jelvények ban forintba kerültek. Sok jelvényt vásároltak a hazánkban megfordult NDK-beli és lengyel fiatalok, turisták. Ritkán ragadhatjuk meg olyan pontosan egy szövegműfaj születését,,.divatját", mint a jelvényfeliratok esetében. Jelvényfelirat könnyűszerrel gyűjthető, tanulmányozható. A jelvény már eleve kommunikációs helyzetet teremt. Télen és nyáron egyaránt viselhető. A leggyakoribb jelvényhelyen, a hajtókán kívül a következő helyen fordulhatnak elő: gallér, nadrágtartó, hátizsák, táska, nadrágzseb, skótsapka (illetve bármilyen sapka, kalap), bőrkesztyű, nyakba akasztható személyiigazolvány-tartó, tolltartó, mellény, cipő stb. Jelvénnyel el lehet menni iskolába (kevés helyen kifogásolják a jelvényviselést), munkahelyre, randevúra, fiatalok társaságába, térre, grundra, kirándulásra stb. Az,,ön jelvényeknek", s azon belül a feliratos jelvényeknek

9 a viselői főként a tizenévesek, de egyetemista közösségben is találni jelvényviselőket. A jelvénykultusz leginkább a szakmunkástanulók körében virágzik. A jelvény egyúttal díszíti is a ruhát. A jelvényfelirat a helyzethez illően változtatható: a kedvenc együttes hanyatlásával rögtön ki lehet cserélni a feliratot, s a kapcsolatok mindenkori ingadozásának is meg lehet feleltetni a szövegeket (pl. Szeress engem Hagyj békén!). A fiatalok véleménye szintén megoszlik a feliratos jelvényekről. Van, aki lenézően odaveti:,,popperdivat", más elnézőbb: Ha reggel álmosan megyek az aluljáróban, van, ami fölvidít, amitől ébredezem. Láttam már ilyet: Én utálom a hétfő reggelt." Egyik adatközlőm a jelvény kiválasztását is megindokolta: Ha randira megyek, a piros szív jelvényt tűzöm ki, vagy azt, amelyik a barátnőm kedvence." Ujabban az is megfigyelhető, hogy a butik-jelvénydivattal egyesek szakítani igyekeznek. Ennek egyik lehetősége a régi, egyszer már sutba dobott jelvények visszavétele, rehabilitálása. Egy toprongyos, bőrruhás fiatalemberen a láncok, keresztek, függők, szegecsek, együttesjelvények társaságában fedeztem föl a Kiváló dolgozó kitüntetésjelvényt. A jel vénydivat tanulmányom írásakor 1989 márciusában ért tetőpontjára. A Kossuth-címert ábrázoló jelvény harmadik oldalán", pontosabban annak szegélyén így hirdeti magát egy jel vénykészítő: Czverencz Jelvényinform Bp Pf Összefoglalás. A nyolcvanas évek elején föltűnt Magyarországon a színes együttesfotós, sztárfotós jelvények divatja a fiatalság körében. A nyolcvanas évek közepétől elsősorban nyugat-európai mintára megjelentek nálunk is a különféle feliratos jelvények. Ezeket eleinte önállóan készíthették viselőik, később a divat terjedésével a jól hangzó, sokaknak tetsző szövegeket kisvállalkozások kezdték sokszorosítani és piacra dobni. A butikokban és a trafikokban keresett tárgy lett a feliratos jelvény. Sokféle szövegből lehetett válogatni, ki-ki a személyiségéhez illőt kereshetett. A szövegek jórészt nemzetközi előzményekre mennek vissza. Sok a nemzetközileg elterjedt formula. Különösen az angol eredetűek jelentősek. A magyar fiatalok szívesen viselték az eredeti (leginkább angol) nyelvű feliratokat. A fordítások körébe jól beilleszthetők a Magyarországon keletkezett további változatok. A jelvényfeliratokat kifejezetten kommunikációs szerepük és tartalmuk alapján több csoportba oszthatjuk. Többségük a kapcsolatteremtéssel függ össze, kevés a közéleti-politikai, a napi aktualitásokra vonatkozó jelvényfelirat. A szövegek sokszor infantilisek, megjelenik bennük a nyelv játékos használata, a tréfálkozás. A jelvényfelirat jól beilleszthető általában a feliratok világába, de szorosabb kapcsolatban van a firkálásokkal (graffiti) is. Megfigyelhető, ahogy bizonyos szóbeli és írásbeli kisműfajok (pl. szólás, szállóige, firkálás, felirat) között is, sok a szöveg vándorlás. Mint minden divat, a jel vény feliratok módija" is lassan elmúlik. A keretükben megjelent szövegek azonban mindenképpen továbbra is a tudatunkban rejtőznek, s bizonyára lesik az alkalmat, hogy valahol, valamilyen módon és kommunikációs keretben a felszínre törjenek. Ezért talán nem volt hiábavaló a nyolcvanas évek végi magyarországi jel vény feliratok összegyűjtése, bemutatása és vallatóra fogása sem.

10 11. Mutatvány a nyolcvanas évek végi magyarországi jelvényfeliratokból. Az itt közlendő szövegeket ban gyűjtöttük. (A gyűjtésben nyújtott segítségükért köszönetet mondok az ELTE Bölcsészettudományi Kar és a Gödöllői Képzési Hely magyar szakos hallgatóinak, tanítványaimnak.) Véleményem szerint a Budapesten, Gödöllőn és más városokban végzett gyűjtőmunka hűen reprezentálja az összes felirattípust. Az egyes szövegekhez ahol szükséges zárójelben magyarázatokat fűztem. 1. Add meg a számod, 2. Aha, 3. A család szégyene vagyok, 4. A fiúk kedvence vagyok, 5. A főnök én vagyok (vö. Vm the boss), 6. A főnököm kedvence vagyok, 7. AIDS negatív vagyok, 8. Akartál (egy) virágot, itt vagyok, 9. A lányok kedvence vagyok, 10. Álmodom, hogy rólam álmodj, 11. A lustaság nem bűn, 12. A punk is ember, 13. A suliban a szünet a legjobb, 14. A szüleim idegeire megyek, 15. A tanárok kedvence vagyok, 16. Az élet nem habostorta (habostorta rajzával), 17. Azt csináltok velem, amit akartok. 18. Barátnőm kincse vagyok, 19. bla bla bla, 20. Boldog születésnapot, 21. Buta leszel te is. 22. Chip, cmp hurrah, 23. Ghocolate makes the world go round (a Kabaré című musical híres slágerének Money makes the world go round átköltése), 24. Cidam, 25. Csúnya vagyok, de szegény. 26. DE ('Demokratikus Ellenzék', Szabad Demokraták Szövetsége), 27. Depeche Mode, 28. Do you ihink Vm sexy? 29. EF, 30. Egyedül nem megy, 31. Éhes vagyok, 32. Éljen Lenin, 33. Én a fiúk kedvence vagyok, 34. Én a lányok kedvence vagyok, 35. En a tanárok kedvence vagyok, 36. Én a tanárok réme vagyok, 37. Én csak Istenben hiszek, 38. Én egy naiv kislány vagyok, 39. Én egy őrült vagyok, 40. Én fizetek adót, 41. Én is csöves voltam, 42. Én már nem dőlök be senkinek, 43. En naiv kislány vagyok, 44. Én nem vagyok turista én itt élek (vö. Vm not tourist...), 45. Én utálom a hétfő reggelt, 46. Én utcán is ismerkedem, 47. Én vagyok a főnök, 48. Én vagyok a lexebb, 49. Én vagyok a mama kedvence, 50. Erted égek, 51. Észnél légy (légy rajzával), 52. Ez egy jelvény, 53. Ez itt a jelvény helye, 54. Ez vagy te (majom rajzával), 55. Ezzel az idiótával vagyok (nyíllal), 56. Ezzel az őrülttel vagyok (nyíllal). 57. Fel vagy szedve, 58. Fiús napom van, 59. Foglalt vagyok, 60. Fradi drukker vagyok, 61. Free of herpes, 62. FTC rajongó vagyok, 63. Fulladj meg. 64. Girls, 65. Girls mine is 70 cm long, 66. glasznoszty (cirill betűsen), 67. Gyere és szeress. 68. Hagyj békén (vö. Leave me alone), 69. Hajrá Fradi, 70. Help!, 71. Iti hi, 72. Hinni akarok neked, 73. Híres vagyok hűségemről, 74. Hívj fel, 75. Hívjál meg egy sörre, 76. Hívj el egy moziba, 77. Hívj meg egy sörre, 78. Hívő vagyok, 79. Hűje, 80. Hűséges típus vagyok, 81. Hyvan tuulen lappi. 82. I am Wham fan, 83. Idén érek (alma rajzával), 84. Igaz rólam a pletyka, 85. Igen, 86. I have not AIDS, 87. I hate school, 88. I üke dogs, 89. I 90. I beer, 91. I ^ bonbon, 92. / ^ boys, 93. I Budapest, 94. I Hungary, 95. I luxus, 96. I s? sex, 97. I love tennis, 98. I love you, 99. Imádok randizni, 100. Imádom a fagyit, 101. Imádom az anyósomat (seprűn lovagoló boszorkány rajzával), 102. Imádom az iskolát, amikor zárva van, 103. Vm crazy, 104. l m happy, 105. Tm Hungárián, 106. Vm mad, 107. Vm not Fai Vm Pregnant, 108. Vm not tourist I live here (vö. Én nem vagyok turista...), 109. Vm sed, 110. Vm stupid, 111. Vm sexy, 112. Vm the boss (vö. A főnök én

11 vagyok), 113. Vm with this idiot (vö. Ezzel az idiótával vagyok), 114. Ismerlek már, jómadár, 115. Itt a, jelvény helye. 116.Ja o? Gorbacsov (cirill betűsen, Gorbacsov fényképével 1988 májusában a KISZ KB agitációs és propagandaosztálya készítette), 117. Ja tajga (cirill betűsen), 118. Járjunk nyitott szemmel, 119. Járj velem, 120. Jó pofa csak én vagyok, 121. Jól tudok csókolózni, 122. Józan életű vagyok Kalandor, 124. Kati, 125. Kellemes ünnepeket kívánok, 126. Kényeztess engem is, 127.?, 128. Keresem az igazit, 129. Kérlek szépen, 130. Kerülöm az iskolát, 131. Kicsit félek magamtól, 132. Ki ismer engem?, 133. Ki nevet a végén?, 134. Kiss me Lányos napom van, 136. Lázadj és szeress, 137. Leave me alone (Zágrábban: Pusti me!), 138. Legnagyobb öröm a söröm, 139. Legyél szép és tartsd a szád, ]40/a Légy szép és tartsd a szád, 140/b (L)enni vagy nem (l)enni 141. Love me Macii Liebe! Keine Krieg!, 143. Make love not war! (vö. Szeretkezz, ne háborúzz!), 144. Már nem dohányzom, és te?, 145. Már nem hiszek a férfiaknak, 146.Más is csinálja, 147. Még szűz vagyok (vö. Szűz vagyok...), 148. Mind 1 (olvasva: mindegy), 149. Mindenem a tiéd, 150. Minden óvodás a barátom, 151. Mindig, 152. Mire vársz?, 153. Mit bámulsz?, 154 Most mit nézel?, 155. Motörhead (együttes) Na bumm! (ököl rajzával), 157. Na és ilyen vagyok, 158. Ne félj tőlem, 159. Néha félek magamtól, 160. Ne keress rajtam, 161. Ne légy nyúl (légy és nyúl rajzával), 162. Ne nézz madárnak ('nem vagyok olyan ostoba'), 163. Ne tarts fel, 164. Nem, 165. Nem csak a fagyit szeretem (fagyit nyaló nyelv rajzával), 166. Nem csak szép, de okos is vagyok, 167. Nem csak szerény, de okos és szép is vagyok, 168. Nem félek a farkastól, 169. Nem tanulok, és te?, 170. Nem tudok búcsúzni, 171. Nem vagyok olyan ártatlan, mint amilyennek látszom, 172. Nem vagyok turista én itt élek, 173. Ne nevess rajtam, 174. Ne tarts fel!, 175. Neue Welle, 176.New York, 177. No AIDS, 178. Nobody's perfect you too, 179. No herpes, 180. No kedli (szójáték), 181. No matad los toros (sp. 'Ne öljétek meg a bikákat!' A spanyol inkább így mondaná: No mateis los toros!), 182. Nono AIDS, 183. No smoking!, 184. Nur AIDS nicht, 185. Nyerő típus vagyok, 186, Nyugi. Q v 187. Okos vagyok188. Only you, 189. szer ész Őrült, 191. Őrült vagyok, ez nem vitás, 192. Őrzöm az álmaidat, 193. őszinte (tördelése: ö ) 194. Parrot, 195. Peresztrojka (cirill betűsen, az o helyén vörös csillaggal), 196. Pink Floyd: The dark side of the moon (lemezcím), 197. Potyázó, 198. Próbálj ki!, 199. Profi vagyok, 200. Punk vagyok Randizz velem!, 202. Rá se ránts!, 203. R-Go imádom Szikora Robit, 204. Romantikus alkat vagyok Safe sex, 206. Senki sem tökéletes, te sem, 207. Senki sem tökéletes, ti sem (vö. Noboát/s perfect...), 208. Sex instructor. Ist lesson free, 209. Sex service, 210. Shut up and dance, 211. Soha, 212. Soviet tanks no thanks, 213. Sugárzók az ötletektől, 214. Szelíd lázadó vagyok, 215. Szépnek születni kell, 216. Szeress!, 217. Szeress engem!, 218. Szeretem a kakaót, 219. Szeretkezz, ne háborúzz (vö. Make love..., Mach Liebe...), 220. Szeretném, ha szeretnének, 221. Szintén szeretsz?, 222. Szívem a jelvény mögött van, 223. Szólíts + ('szólíts meg!'), 224. Szólj hozzám!, 225. Sztár akarok lenni, 226. Született nyerő vagyok,

12 227. Született vesztes vagyok, 228. Szűz vagyok, 229. Szűz vagyok, de ez egy nagyon régi jelvény (a mellérendelés rendszerint csupa kisbetűvel van írva) Take it easy, 231. Tanulni, TANÜLNI, Tanulni (Lenin), 232. T Boy Da, 233. Te is buta leszel, 234. Tele van a hócipőm, (hócipő rajzával), 235. Tele van a tököm (tök kártya rajzával), 236. Te tanulsz? Én nem, 237. Te vigyázz rám!, 238. This is not America it only looks like... JJ 86', 239. Tiszta Amerika (szólásmondás, de ez a címe Gothár Péter egyik filmjének is), 240. Tisztességesek a szándékaim (gyűrű rajzával), 241. Több is veszett Mohácsnál, 242. Tőlem ne kérj kölcsön, 243. Tőlem nem kapsz AIDS-t Ugye, milyen szép vagyok?, 245. Ugye, tetszem neked?, 246. Űr vagyok (kalap és csokornyakkendő rajzával), 247. USA CCCP, 248. Utálok tanulni, 249. Utálom a hétfő reggelt, 250. Utálom a nagy jelvényt Vadmacska, 252. Van fantáziám, 253. Várom a párom, 254. Védd a Dunát!, 255. Velem érdemes járni, 256. Vesztesnek születtem, 257. Vigyázz, pletykás vagyok We want, 259. What do you want?, 260. Who are you?, 261. Whos a clever boy then? 262. You and me, 263. You know ívhat? Fm happy., BALÁZS GÉZA

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul GYAKORLÁS 17-19. nap Felszólító mód Érzelmeket kifejező igék Some és any ISMÉTLÉS-GYAKORLÁS 17-19. nap FELSZÓLÍTÓ MÓD imperative mood Hogyan képezzük a felszólító módot?

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven - Alapvető, létfontosságú dolgok Can you help me, please? Segítségkérés Tudna segíteni? Do you speak English? Beszélsz ul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e ul Do you speak _[language]_?

Részletesebben

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Király Linda legújabb száma és a dalszöveg I want the end to begin but not without you, so easy for me to

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN?

NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN? NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN? Lecke (Kezdő 1. / 5.) MELLÉKNEVEK Eddig egyszerű főnevekkel foglalkoztunk. Eljött az ideje, hogy a figyelmünket egy kicsit másra helyezzük; egyszerű melléknevekre. Ezeket a szavakat

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni.

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. BEMELEGÍTÉS Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. Nézd át alaposan a listát! friendly fine kind great new old dry wet

Részletesebben

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2001. (VIII. 15.) r e n d e l e t e. A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 1

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2001. (VIII. 15.) r e n d e l e t e. A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 1 UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2001. (VIII. 15.) r e n d e l e t e A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 1 Uzsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Készítette: Citynform Informatikai Zrt.

Készítette: Citynform Informatikai Zrt. Iratkezelő rendszer Felhasználói kézikönyv Iktatás és érkeztetés Készítette: Citynform Informatikai Zrt. Citynform Iratkezelő Rendszer iktatás és érkeztetés A Bevezetésnek kettős célja van: segédlet a

Részletesebben

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/1995.(VI.15.) sz. RENDELETE

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei

Az önkormányzat jelképei Szálka Község Önkormányzatának 3/2000.(VI.07.) sz. rendelete a község jelképeinek alapításáról és használatuk rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2009. (XII.18.) rendelete Nagyhalász címeréről, zászlójáról, nevéről és azok használatának rendjéről Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (VI.1.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I.

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (VI.1.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I. Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (VI.1.) rendelete A község jelképeiről és a jelképek használatáról Gyöngyfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) I.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) I. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) Paks Város Önkormányzata címert alkot. A város címere: I. FEJEZET

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2002. (III. 15.) rendelete Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 49/2013. (X.18.) sz. rendelete Vác város címerének és zászlójának, valamint a Vác név használatának rendjéről

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 49/2013. (X.18.) sz. rendelete Vác város címerének és zászlójának, valamint a Vác név használatának rendjéről M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 49/2013. (X.18.) sz. rendelete Vác város címerének és zászlójának, valamint a Vác név használatának rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/1995.(V.22.) R E N D E L E T E a községi címer és zászló használatáról

ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/1995.(V.22.) R E N D E L E T E a községi címer és zászló használatáról ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1995.(V.22.) R E N D E L E T E a községi címer és zászló használatáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.

Részletesebben

Az Önkormányzat jelképei. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. 2.

Az Önkormányzat jelképei. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. 2. Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1994 (IV.29.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi gyűjtemény, 1956-os gyűjt. Megnevezés: Vasládika kulccsal

Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi gyűjtemény, 1956-os gyűjt. Megnevezés: Vasládika kulccsal Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi Megnevezés: Vasládika kulccsal Anyag, technika: vas, kézi kovácsolás Méret, terjedelem: m: 12,5 cm, sz: 25,3 cm, h: 30 cm Készítés helye,

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2000./VII. 05./ ÖK. számú. R e n d e l e t e. Nyírmada Nagyközség címerének megalkotásáról.

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2000./VII. 05./ ÖK. számú. R e n d e l e t e. Nyírmada Nagyközség címerének megalkotásáról. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000./VII. 05./ ÖK. számú R e n d e l e t e Nyírmada Nagyközség címerének megalkotásáról. Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Részlet Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részlet Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Részlet Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat jelképeiről, városi kitüntetések alapításáról, azok használatának rendjéről szóló 24/2012. (XI.15.) önkormányzati rendeletéből

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete

Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom. Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y

ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom. Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y BUDAPESTI MOZINEVEK Készítette: HAVAS PÉTER ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y Budapest, 1995 TARTALOM 1. Bevezetés 2. A mozinév fogalma 3. A mozinévelemek együttes vizsgálata

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (I. 31.) számú R E N D E L E T E Vésztő város jelképeiről

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (I. 31.) számú R E N D E L E T E Vésztő város jelképeiről VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (I. 31.) számú R E N D E L E T E Vésztő város jelképeiről Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom.

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom. Zsámbék Város Képviselő-testületének 10/2006. (VI.28.) Ö.K. számú R E N D E L E T E * Zsámbék Város címerérő1, zászlajáról, jelképeiről és ezek használatáról Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Amerikából jelentem CXXXI. - No problem vs you're welcome or uh-huh

Amerikából jelentem CXXXI. - No problem vs you're welcome or uh-huh Amerikából jelentem - you're Amerikából jelentem - you're 2012 január 28. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Amerikából jelentem Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Amerikanizmusokról írni,

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/ 1994. ( VI.02) sz. ÖK. rendelete a helyi címer és zászló alapitásáról és használatának rendjéről Újhartyán község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bek.

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 9/2008. (VII.7.) KT. sz. rendelete. az Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 9/2008. (VII.7.) KT. sz. rendelete. az Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2008. (VII.7.) KT. sz. rendelete az Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.

Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. A módosítására kiadott 14/2012 (VI. 01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: (A megfelelő számot karikázd be!

Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: (A megfelelő számot karikázd be! Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: Hányadik éve vesz részt a programban? 1. 2. 3. (A megfelelő számot karikázd be!) Az alábbi feladatok a

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

I. fejezet A község címerének leírása és használata 1..

I. fejezet A község címerének leírása és használata 1.. Nemeske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000.(IX.15.) sz. önkormánvzati rendelete a község jelképeiről és a jelképek használatáról. Nemeske Község Önkormányzatának Képviselö-testülete a

Részletesebben

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 A Budapestre érkező külföldi turisták kulturális szokásait vizsgáló kutatás

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

egységes szerkezetben Módosítva: *23/2008(XI.28.)önkormányzati rendelettel módosított szöveg, hatályba lépés napja: XII.1.

egységes szerkezetben Módosítva: *23/2008(XI.28.)önkormányzati rendelettel módosított szöveg, hatályba lépés napja: XII.1. Bernecebaráti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008.(XI.28.) önkormányzati rendeletével módosított 9/2004.(III.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

Magyaros termékek és térképek webáruháza (viszonteladói árak)

Magyaros termékek és térképek webáruháza (viszonteladói árak) Page 1 of 73 Magyaros termékek és térképek webáruháza (viszonteladói árak) A megadott árak bruttó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Weboldalunkon a kedvezményes árak csak regisztráció és jóváhagyás

Részletesebben

Szilveszteri Partykellékek. Bmtrom30h45 Színes 30 cm-es Hologramos Trombita Mérete: 30 cm. Anyaga: karton és műanyag. Ára:169.

Szilveszteri Partykellékek. Bmtrom30h45 Színes 30 cm-es Hologramos Trombita Mérete: 30 cm. Anyaga: karton és műanyag. Ára:169. Szilveszteri Partykellékek Bmtrom13h45 Színes 13 cm-es Hologramos Trombita (5 db/csomag) Mérete: 13 cm. Anyaga: karton és műanyag. Ára:483.-Ft/cs Bmtrom30h45 Színes 30 cm-es Hologramos Trombita Mérete:

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Epöl Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.törvény 1.. /6/ bekezdésének a./

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/1996. /VI.5/ számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/1996. /VI.5/ számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/1996. /VI.5/ számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről (A 2000. évi módosításokkal egybeszerkesztve) Zalaszentgyörgy Község

Részletesebben

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés 1 Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről Nyelvészkedés A sakkjáték kialakulása és elterjedése során a sakkjátszma és a feladványok ( sakkrejtvények ) egymással párhuzamosan fejlődtek,

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. HORVÁTH LÁSZLÓ GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL Már a rendszerváltás előtti időtől (1987-től kezdődően), a Német Szövetségi Köztársaság fontosnak

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Művészettörténeti fejtegetések

Művészettörténeti fejtegetések Művészettörténeti fejtegetések A tanulmány-trilógiám harmadik fejezete nem ténykérdéseket tárgyal, hanem művészettörténeti dolgokra akarja felhívni a figyelmet. Azonban az, hogy a harmadik részt megérthessék,

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő Testületének. 6/1999. (IV.15.) ÖR. sz. RENDELETE. a helyi címer és zászló alapításáról

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő Testületének. 6/1999. (IV.15.) ÖR. sz. RENDELETE. a helyi címer és zászló alapításáról Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő Testületének 6/1999. (IV.15.) ÖR. sz. RENDELETE a helyi címer és zászló alapításáról Balatonfőkajár Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdésének

Részletesebben

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja:

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT JJELKÉPEIIRÖL SSZÓLÓ 4/11995..((IIIIII.. 011..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 16/ /2005.(IX.. 01..)) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400 BAMBI: ALISA: született 2007. december 1. született 2008. március 1. szuka ivartalanított szuka Roti keverék. Játékos kölyök. Vizslakeverék. Kamaszkorát éli, nagyon eleven és játékos. BIKFIC: már gazdára

Részletesebben

Zalaboldogfa község Önkormányzatának 6/2003.(V.27.) számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Zalaboldogfa község Önkormányzatának 6/2003.(V.27.) számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Zalaboldogfa község Önkormányzatának 6/2003.(V.27.) számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Zalaboldogfa község Önkormányzatának 6/2003. (V.27.) számú rendelete

Részletesebben

SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete. a település jelképeiről és a jelképek használatáról I. FEJEZET.

SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete. a település jelképeiről és a jelképek használatáról I. FEJEZET. SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete a település jelképeiről és a jelképek használatáról Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés!

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés! BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL VAROS Ikt. sz.: Előadó: Mell: Hiv. SZ.: Ah. Postacím: 5601 Pf 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: vantara@bekescsaba.hu NYÍL VANOS ULES napirendje

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről

Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről (Egységes szerkezetben a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről

Részletesebben

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató Pszichológia témájú tájékoztató vélemény Megbízó cég: A tájékoztatót kapják: Megbízó Kft. Megbízó Személy Pályázó neve: Életkor: Végzettség: Megpályázott munkakör: Vizsgált Személy 34 év felsőfok Területi

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

Esküvői meghívók, avagy meghívó teszi az embert?

Esküvői meghívók, avagy meghívó teszi az embert? ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Esküvői meghívók, avagy meghívó teszi az embert? Vukov Mária Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1117 Budapest, Múzeum krt.4. (rizsusz@gmail.com)

Részletesebben

POSTAKOCSI. A következő állomáshoz kövesd a narancssárga nyilakat! Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide!

POSTAKOCSI. A következő állomáshoz kövesd a narancssárga nyilakat! Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide! POSTAKOCSI Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide! Egyik Bécs, a másik Buda német neve. Szerinted miért volt ráírva a postakocsira ez a két név? Ha te a hétvégén Bécsbe utaznál, milyen járműre szállnál?

Részletesebben

Kántorjánosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(I.28.) önkormányzati rendelete Kántorjánosi Község jelképeiről és használatuk rendjéről

Kántorjánosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(I.28.) önkormányzati rendelete Kántorjánosi Község jelképeiről és használatuk rendjéről Kántorjánosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(I.28.) önkormányzati rendelete Kántorjánosi Község jelképeiről és használatuk rendjéről KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció?

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón A kelet és közép-európai rendszerváltások nemcsak az érintett országok politikai és gazdasági

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

A RÓMAI SZERZÕDÉSEK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

A RÓMAI SZERZÕDÉSEK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A RÓMAI SZERZÕDÉSEK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL GRAFIKAI ÚTMUTATÓ Logó A logó A logó mérete A logó háttere (üresen maradó keret) A logó színei A logó különbözõ nyelvi változatai Kerülendõ Tipográfia Színek

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihállyal Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihály New York-i művészeti szakértővel Mattis Teutsch János, Munkácsy Mihály, Moholy- Nagy László három példa olyan

Részletesebben