Együtt sétáltunk -kétezren

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt sétáltunk -kétezren"

Átírás

1 Együtt sétáltunk -kétezren Sokat gondolkodtam azon, hogy miként lehet nemes cél ra pénzt szerezni, s legfõképp barátokat. Többször írtam a szklerózis multiplexrõl, de szinte mindig igazítani kel lett mondanivalómat a lapok szerkesztési gyakorlatához; vagy a terjedelemért küzdöt tem a szerkesztõkkel vagy neg kellett találni a hírt" az sseményekben. Mindez per sze nem baj, hiszen a világ így mûködik, s (szemre) egész séges társaink figyelmét fel kell hívni, érdekessé kell válni. Jó ötletnek tûnt erre Mészaros János három Amerikát átszelõ expedíciójának terve. Kevésbé sikeresnek gondol tuk elõször a Sétálj velünk" programot, ám a tapasztalatok cáfolták kishitûségünket. A székesfehérvári kórháztól a Bregyó-közi sportpályáig tar tó április végi séta közel két ezer (2000) embert, fõleg gyerekeket, mozgatott meg. Az indulók fehér egyensapkát és az akció lógójával díszített pólót húztak. Az úton totót kellett kitölteni, a célban pedig a részvételi számokkal ér tékes ajándékokat lehetett nyerni. A Bregyóban" dél utánig különbözõ versenyek és ügyességi játékok várták. Bár a diákok fõleg a pedagó gusok mozgósítására szánták rá magukat a szklerózis multi plexeseket támogató sétára, mindenki meglepetésre egész családok is nekivágtak e várost átszelõ túrának. A rendezvény korai majálissá alakult. Impozáns látványt nyújtottunk - mert hiszen két nammal magam is ott voltam - amikor elleptük a Budai utat és meg sem lehetett moccanni tõlünk a belváros ban. A forgalmat rendõrök irányították állítják, hogy az nap a szokásosnál jóval keve sebb bûncselekmény történt a városban. Legnagyobb síikere az ordítóversenynek, a gyertyakészítésnek és Guseo tanár úrnak volt, aki napellenzõs sapkájában és csinos kis gigafonjával mene dzselte a dolgokat". Annak ellenére, hogy a helyi támogatóktól számos fel ajánlás érkezett, s a gyûjtés is sikeresnek ígérkezik, az öt let igazi ereje abban áll, hogy a fiatalok, akik még nem találkoztak e betegség gel, s végképp nem látják mögötte az embert, most igazán közel kerültek a problémához. A kezdeményezés, meggyõ zõ erején túl jelentõs szem léletváltást hozhat, hiszen az a tizenéves, aki a gyûjtéskor tucatjával gyõzi meg társait, hogy e célra érdemes adni, s emellett érvelni kényszerül, elkötelezetté válik, s ami a legfontosabb: ismerni fogja az SM-et. Mindannyian tudjuk ugyanis: a betegek legnagyobb ellenfele a hallgató maga. Az akció sikere meglepõ volt vagy talán csak mi szoktunk el kis csodáktól, s már észre sem vesszük a szolidaritás apró jeleit. Ha a kezdeményezés hagyományteremtõ, akkor jövõre már többet tudunk, addig is mindenkit megkérek arra, ha valahol egy máig is sétáló csoporttal találkozik, már ne a Bregyó közbe, hanem a székesfehérvári kórház idegosztályára Dr. Guseo Andráshoz küldje. Nekik már nem is kell igazoltatniuk a regisztrációs la pot sem. Klecska Emõ újságíró Magyar Hírlap Sétálj velünk az SM-esekért" Miskolc-Tapolca június 08. Közeledett Medárd napja, és vele együtt az izgatottan várt nagy nap, a Borsod megyei SM klub szervezésének vizsgája, a Sétálj velünk. file:///f /SM/97per3.htm (1 / 16) [ :03:01]

2 Aggódva kémlelte az eget a népes szervezõ gárda, és az nem kegyelmezett szombaton. Ömlött az esõ, viharos szél fújt. Egyre kérdezgettük egy mástól, hogy indulhat el így egy erdei gyalogtúra holnap? Eljönnek a diákok meg a tá mogatók, vagy hat hét kemény szervezõmunkáját mos sa el az esõ? Nõvérek, orvosok, önzetlen se gítõkész sorstársak és termé szetjárók reménykedve vár ták, hogy a komor felhõket el fújja a szél. És másnapra kisütött a nap! Korán reggel szorgos kezek csomagoltak, rendezkedtek a fõhadiszálláson" a Gyõri úti Iskolában. Minden és mindenki készen állt a rajtra, a szervezõmunkából oroszlánrészt vállaló II. Idegosztály fõnõvére és nõ véreinek köszönhetõen, és helyt álltak azok a sorstársak is a hozzátartozóikkal, akik nek az egészségi állapota le hetõvé tette a nagy munkában való részvételt. A tét nagy volt. Egyrészt azért, mert az akcióért meg mozdult a város, a fõvédnök Gyárfás Ildikó a megyei közgyûlés elnöke. Megtisztel tetés és egyben emelte a ren dezvény erkölcsi elismerését. Másrészt azért, mert fõ törek-vésünket maradéktalanul teljesíteni akartuk, hogy te remtsünk hagyományt, fogad janak el bennünket és lehetõ ség szerint a fiatalokon ke resztül támogasson a lakos ság. Mindez csak így valósul hat meg elképzelésünk sze rint, ha jól érzik magukat a diákok és kísérõik, tehát min den ígéretünket, amelyet a szórólapon leírtunk, pontosan teljesítünk. Nagyon fontos volt számunk ra, hogy a Székesfehérvárról elindult kezdeményezést, a se gítségnyújtásnak ezt az úttö rõ" formáját sikeresen teljesít sük, hiszen Magyarországon nincs hagyománya. A rádió és a napilapok mellénk álltak. A regisztrációnál sorakoztak a diákok, igaz kevesebben a vártnál, de lelkesen, fegyelmezetten. Megérkeztek szép számmal a sorstársak is. A gyalogúra 10 órakor indult, dr. Pocsai Judit fõorvos és dr. Guseo Tanár úr megnyitója után. Lelkes önzetlen segítõink, Természetjáró Szövetség 13 túravezetóje vezette, irányította a 4800 méteres gyalogtúrát, amelyen 300-an vettek részt. Két pecsételõ helyen pihenhettek. és az induláskor helytörténeti vetélkedõ totót is tölthettek. Mi a szervezõk közben készültünk a "vándorok" vendéglátá sára, szórakoztató mûsorra, amelyet óvodás társastánc nyitott meg. Szponzorainktól kapott több, mint száz tombolatárgy került kisorsolásra, a résztvevõk örömujjongásával kísérve. A közös szórakozás 15 órakor fejezõdött be a résztvevõk látható nagy megelégedésére. A fõ célt elértük, sikerült boldog nap volt, bizonyítva, hogy nincs lehetetlen és az emberek igenis jók és segítõkészek. Azonban tanulság is levonha tó a számadáskor, amelyet meg kell fontolni, hogy a csap dák a késõbbiekben elkerül hetõk legyenek. Tapasztalataink szerint: - nagyon fontos, hogy a szer vezésre legalább 6 hónap(vagy több) álljon rendelke zésre - stabil, felkészült szervezõk, akiknél rendkívül fontos az ismeretségi kör, a hitelesség - személyesen, lehetõleg vi deokazettával ellátva kell felkeresni az iskolákat, a ta nári kart és a diákokat - ugyancsak személyesen, ba ráti, ismerõsi körbõl kerül nek ki a szponzorok. A levél lel történõ megkeresés álta lában eredménytelen - a szponzorok szívesebben ajánlanak fel tárgyat, termé keket, amely reklám file:///f /SM/97per3.htm (2 / 16) [ :03:01]

3 szá mukra - a legkisebb felajánlást is olyan szívesen kell fogadni, mint a nagyobbakat, hiszen apró kövekbõl épül a hegy is - rendkívül fontos a rádiók, TV adók, és napilapok sze repe teljesíteni kell maradéktalanul a programot - az akció után kötelezõ a kö szönõlevelekben megköszön ni a támogatást annak remé nyében, hogy a késõbbiekben is számíthatunk a segít ségre. Összefoglalva elmondható, hogy akciónk erkölcsi sikere igen jónak értékelhetõ. Anya giakra mindez nem mondható el, azonban úgy ítéljük meg, hogy folytatni kell, rendsze ressé téve az akciót, mert aki most velünk volt, jövõre - re méljük - biztos ott lesz. Mi a szervezést tanultuk, a lakos ság pedig talán az adakozás nak, a segítségnyújtásnak ezt a szép példáját. Köszönünk mindent miskolci pedagógusok és diákok! Kö szönjük a sok fáradozást II. Ideg-Taxikológiai Osztály! Köszönjük a támogatást Guseo Tanár Úr! Miskolc, június 18. A TÁMOGATÁS GYÛJTÉSÉBiN ÉLBNJÁRÓK VOLTAK Szigl Barbara vagyok, 6. osztályos általános iskolai tanuló. Miért vettem részt a sétálj velünk akcióban? Talán azért, mert 12 éves vagyok és jómagam is fiatal korom ellenére több alkalommal voltam kórházban, mondhatnám én, de az elején ez mégsem így indult. Akkor kezdett komolyra fordulni a dolog, mikor elértem a ,-Ft-os összeget és feltettem magamnak a kérdést: Talán megnyer hetem a fõdíjat? "így napi programommá vált a barátok, ismerõsök, ismeretlenek széleskörû bevonása e pénzgyûjtési akcióba. Tanulságos volt szá momra különbözõ hozzáállású emberek magatartása - megjegyez ném voltak jó tapasztalataim és elrettentõek is - mindezek ellenére folytattam a munkát." A határidõ leteltével nagy izgalommal vártam az eredményhirdetést. Az izgalmat tetézte szüleim titokzatos magatartása. Eljött az évzáró és szorongva vártam, hogy mi lesz. Az ünnepélyen ismerõs arcok tûntek fel, megjelentek az akció szervezõi is, - valamit sejtettem, mindenki titokzatos volt - s az ünnepély kellõs közepén hallottam a nevem. Megnyertem a fõdíjat, a legmodernebb hordoz ható computert. Alig hittem a fülemnek, elsírtam magam. Nemcsak magamért, de úgy érzem az SM-esekért is tettem valamit, ha csak egy mákszemnyit is. Köszönöm a lehetõséget. Tisztelettel: Szigl Barbara 1 Ember 2 Keréken 3 Amerikán át... Mészáros János, március 16-a óta kerékpáron ül, és teker-eker keresztül Amerikán. Az egykori triatlonista immár 5. esztendeje próbálja felhívni Magyarország és a világ figyelmét a sclerosis multiplexesekre saját, - egyben sajátos -eszközeivel. file:///f /SM/97per3.htm (3 / 16) [ :03:01]

4 János ezúttal km-t próbál egyvégtében kerékpározni, 115 nap alatt Amerika legdélibb pontjától egészen a legészakibb csücsökig, Alaszkáig. Próbál... Bizonytalan szó és nem is helyénvaló, hiszen amit Mészáros János kitervel, azt véghez is viszi bármi áron. Március 16-a óta 3 hónap telt el, és õ már a harmadik Amerikában jár. Átkerekezett Argentínán, Chilén, Perun, Equadoron, Columbián, Panamán, Costa Ricán, Nicaraguán, Hondurason, El Salvadoron, és Guatemalán; sõt már Mexicón is túl van. Még felsorolni is fárasztó, János azonban ezt a km-t biciklivel tette meg, úgy hogy a lehetõségektõl függõen napi km-t tekert és teker most is Észak- Amerika északi eszén, Kanadában. A pénz nagyon kevés, ezért szegényesek az étkezések, kietlen a táj, gyakran perzselõ a forróság, vagy éppen vihar tombol és általában elviselhe tetlenül magas a páratartalom. János mégis örülne, ha csak" ennyi baja lenne, de gyakran külön csatákat is kell vívnia, amiben persze a csapat többi tagja is segít. Eddig a legtöbb gondot a lát szólag legkönnyebb szakasz jelentette. Kolumbia és Panama között ugyanis nincs járható út - a kábítószercsempészek per sze ismernek egyet, kettõt - így komppal kellett átkelni, de a ha jókázás a tervezett 3 nap he lyett majd két hétig tartott. Köz ben vissza kellett szerezni a kolumbiaiaktól a két kísérõ autót, és szinte mindenkit meg kellett kenni", hogy létrejöhes sen az átkelés. Mindez 6000 dollárba került, ami féltávnál ha talmas veszteséget jelentett. Igaz, közben alkalom nyílt új barátok megismerésére is, hi szen ott sem mindenki csak pénzért segít. Jánosék így ta lálkoztak Johnyval a koreai há borút megjárt kolumbiai ve teránnal, vagy Saranguilla pol gármesterének fiával, aki a mil liomos-negyed egyik házának pincéjében szerzett nekik éjjeli menedékhelyet, de összeakadtak egy magyar hölggyel is, aki nek az édesapja 1945 után köl tözött Kolumbiába. Az ilyen mozgalmas napok azonban ritkák, általában csak a monoton tekerés van, ájulás-szerû alvással színesítve. Az egyhangúságot csupán az ég színkék lobogó tudja elviselhe tõvé tenni, amelyet János még Székesfehérvárott tett a tarisz nyájába, és amelyrõl nap mint nap a magyar SMesek üzene te, jókívánsága mosolyog rá. Az "üzenõfüzet" az indulás óta már csaknem teljesen betelt, hiszen még a legapróbb falvak ban is felfigyeltek a hatfõs ma gyar csapatra, és az ott igazán aktívan mûködõ Vöröskereszt valamint a Rotary Club szerve zésében Jánosék rengeteg jótékonysági fogadáson vettek részt, az aláírások pedig egyre szaporodtak a zászlón. A több és több aláírás termé szetesen a kilométerek apadá sát is jelzi, és mostmár biztos, hogy János végig bírja ezt az irdatlan távot, azt azonban csak remélhetjük, hogy a magyar vasembert nézve sokan elgon dolkodtak - Amerikában és itthon is -, hogy mit jelent, ha valakinek csupán két fekete betû a ma és a holnap. - Máté Pál -Dunasport ÚJABB CSATLAKOZÓK A B TAfiRON PROGRAMHOZ A Betaferon megalapozása British Columbiában file:///f /SM/97per3.htm (4 / 16) [ :03:01]

5 A kanadai British Columbia állam március 14-én bejelentette, hogy a Pharmace prog ram keretében fedezetet biztosít azoknak a járóbeteg SM-eseknek a Betaferon gyógy szerre (interferon béta- lb), akiknek rosszab bodásokkal és javulásokkal jár a betegsége. British Columbia a harmadik olyan kana dai állam, mely támogatja a Betaferon ke zelést Kanadában. Québec decemberében bejelentette, hogy ezt a gyógyszert felveszik a gyógyszer - lapjukra, mind a két tartományban. Külön tanácsadó bizottságok hagyják jóvá az orvo sok ajánlását, mieló'tt ennek a gyógyszernek a költségeit visszatérítik. Ontario tartomány továbbra is visszatéríti a Betaferont, egy ún. Section 8 kérelmezési folyamat által. Csak azután, hogy jóvá hagyják egy személy Section 8 kérelmezését, fizeti ki az Ontario Trillium Drug program a gyógyszer költségeinek a legnagyobb részét. A kanadai SM társaság örömmel fogadta, hogy British Columbia így döntött. Már rég itt volt az ideje, miután Québec, Ontario és British Columbia elfogadta, más tartomá nyok is elfogadják a fedezet biztosítását" -Frank Bowman a nemzetközi társadalmi akcióbizottság elnökének javaslata alapján. Az ország más részein fennálló visszaté rítési hiány továbbra is nagy gátja annak, hogy megakadályozzák, hogy hozzájuthas sanak a Betaferonhoz ami a javulásukat szolgálhatja és így elérhetik az évi dolláros költség jelentõs csökkentését." Az SM társaság továbbra is azon dolgozik, hogy az összes tartományi kormányt meg gyõzze arról, hogy ezt a kezelést felvegyék a különbözõ gyógyszerprogramjaikhoz. (Fordította T. J.) Az Avonexet elfogadják Európában Az Európai Bizottság jóváhagyta az Avonex, azaz az Interferon béta 1 a alkalmazását. A Linomide tanulmány leállítása A Pharmacia and Upjohn április 9-én bejelentette, hogy abbagyta a Linomide-dal folyó klinikai ta nulmányokat, mivel ez az SM kezelésre és más betegségek kezelésére szolgáló szer váratlan, ko moly mellékhatásokat okozottl. Ezekhez tar-tozik az is, hogy ketten meghaltak, nyolcan pedig szív infarktust kaptak, mely esetek a kísérletek fo lyamán fordultak elõ, de nem Kanadában. A Li nomide tesztelve lett mind a hullámzó lefolyású, mind a másodlagos progressiojú SM esetében, igen ígéretes korábbi tanulmányok alapján. 9 kanadai SM klinikán folytattak különbözõ klinikai kísérleteket. (Magyarországon a kísérleti kezelés megkezdése elõtt álltunk közvetlenül. Szerk.) A szövetségi költségvetés kedvezményeket ad a mozgássérültségi kiadásokra A gondozási levonások (erén is javasoltak néhány fejlesztést. Az 5000 dolláros határt megszüntetik, és azok az emberek, akik fizetnek a gondozásért, azért, hogy ezáltal tudjanak dolgozni, levonhatják azokat a költségeket egészen bevételük kétharma dáig. file:///f /SM/97per3.htm (5 / 16) [ :03:01]

6 Paul Martin pénzügyminiszter azt. is megerõ sítette, hogy a Mozgássérült Emberek Szakirányú Rehabilitációjának Programja szerinti megegye zés ki fog bõvülni, azaz tovább fog tartani még egy évig. Ez a program a legnagyobb, egyedülálló szövetségi program, amelyet arra hoztak létre, hogy segítse a mozgássérült embereket. Jelenleg mintegy ember kap e program alapján támogatást, de ezeknek csak 48 %-a dolgozó korú. aki mozgássérült és így is alkalmazott. A költ ségvetés 30 millió dollár lehetõség alap létreho zását is felajánlja, mégpedig annak megsegítésére, hogy a nagy profit szövetségek, társaságok hir detni tudják a mozgásserült emberek munka-1 igényeit. Az önkéntes és nonprofit. szervezetek j szintén kapni fognak 5 millió dollárt az operációs támogatáshoz és 4,6 milliót a projectek támoga tásához, továbbá 3 millió dollárt a közösség integ- j rációjának támogatásához. 4 nézõpont SM és menopausa Fáradtság vagy fáradékonyság, incontinentia, koncentrálási nehézségek, hangulat hullámzások, elegre való érzékenység. Valószínû, hogy felismerik azt, hogy ezek SM tünetek. Valóban azok, de ezek bizony tünetei a középkorú asszonyoknál elõforduló, méghozzá természetesen elõforduló folyamatnak a menopausá-nak is. Az Ottawai Általános Kórház Menopausa Klinikájáról származó információ szerint a nõknek 85%-a esik át ezen a tapasztalaton bizonyos kellemetlenségekkel, de kb. 25 %-nak vannak olyan komoly problémái, amelyekkel orvoshoz fordulna. A hõhullám az a tünet, az az ok, amelyek miatt ezt a leggyakrabban megteszik májusában az SM Társaság Kanadában kért információt a hölgyektõl, és közülük 30-an számoltak be arról, hogy ez volt a leggyakoribb ne hézségük. Ezeknek a nõknek, méghozzá SM-es nõknek, a hõhullámok elgyengítõek, kimerítõek, ugynaúgy, mint az SM hatásai meleg, párás napokon, vagy pedig lázas állapotban. Tudjuk, hogy zavartalan alvásra lenne szükségük az SM-es nõkne, ígty a hõhullámok okozta álmatlanság komoly gondot okoz. Sok asszony van már elege a kutatások eredménytelenségébõl, amikor dupla hatásként az SM és a menopausa egymást átfedõ kellemetlen következményei érik õket. Volt egy hölgy aki felidézte, hogy egy bizonoys SM Társasági Gyûlésen feltette a kérdést, hogy mit tudna a nõ csinálni akkor, amikor zavarja alvásában a menopausa által okozott éjszakai izzadás. Erre a válasz nagy hahotázás volt é, és semmi más. Az ilyen válasz nem ritka. Kaptak már különféle komolytalan válaszokat, mind az orvosoktól, mind a tanácsadóktól ezekre a kérdésekre. A kérésemre válaszoló hölgyek közül néhányan úgy gondolták és úgy észlelték, hogy SM tünetei nbövekedtek a menopausa alatt. Kisebb részük jól átvészelte a menopausát. Mások úgy találták, hogy a menstruációs ciklusok elmaradása emelte az SM komplikációkat. Néhányuktól megtagadták a hormonpótlás therapiát az SM miatt. Ez a megtagadás nem talált támogatásra az által a kis tanulmány által, melyet a Londoni Menopausa Klinikán végeztek. A 19 nõvel kapcsolatos tanulmány arról számolt be, hogy file:///f /SM/97per3.htm (6 / 16) [ :03:01]

7 azok az SM-es nõk, akik nem kaptak hormonpótlás-kezelést, azoknak SM tünetei rosszabbodtak a menopausa haladtával. A hormonpótlási kezelést kapott hölgyek úgy találták, hogy a tünetek stabilizálódtak, ez 25% volt, vagy pedig javultak, ez pedig 75% volt. A tanulmány azt is kimutatta, hogy az SM-es nõk hajlamosabbak az osteoporosisra akkor, hogyha corticosteroidokat kapnak és nem végeznek megfelelõ gyakorlatokat. A válaszolók közül sokan nem kaptak hormonpót lás-kezelést, néhányan azért, mert nem aján lották, vagy pedig az orvosok nem hajlandóak azt felírni. Mások úgy érezték, hogy nincsen rá szükségük, vagy pedig úgy gondolták, hogy ez súlyosbította SM-üket. A hormonpótlás-kezeléseken kívül ja vasoltak több kezelési módot, melyek közé tar toztak például a torna, a diéta, az hogy élvezzük az életet, a spiritualitás, a meditáció, a pihenés, nagyon sok hideg zuhany és ezen kívül olyan gyógymódok, mint az akupunktúra, vagy a vita minok. Több válaszoló azt mondta, hogy reméli, ez a cikk ösztönözni fogja a kutatást az SM és a menopausa terén. A válaszolók nevében ösztön zöm az SM Társaságot és az orvosi szakmát, hogy kezdje meg a kutatásokat és hogy bocsás sa rendelkezésre az információt, hogy segíthes sünk ezeknek az SM-es nõknek ebben a normá lis, de néha igen nehéz folyamatban. (Fordította T. J.) válaszra Az ösztrogen szerepe az immun A kutatók elkezdték vizsgálni, hogy a hormonok milyen hatással vannak az SM-re és az immun rendszerre. Egy Kaliforniában végzett tanulmány azt találta, hogy az immunsejtek, melyek SM-es nõkbõl származnak, olyan vegyi anyagokat szaba dítanak fel, melyek képesek az immun válaszokat módosítani, attól függõen, hogy milyen az ösztro-gén hormon szintje. A kis tanulmányt, az Amerikai Nemzeti Slcerosis Multiplex Társaság támogatta. Az elõzetes eredmények segítenek annak meg magyarázásában, hogy a hormonok hogyan regu-lálják, azaz hogyan szabályozzák az immun tevé kenységet, és hogyan befolyásolhatják az SM lefo lyását terhesség alatt, amikor kevésbé gyakoriak a visszaesések. Több kérdés marad azért tovább ra is meg, mint pl. a nõkjól ismert magasabb hajla-mossága az SM-re, vagy az, hogy a menopausa utáni alacsony ösztrogen szintek milyen hatással vannak, ha egyáltalán van valami hatásuk és hogy a férfiak miért tapasztalnak szintén változást a betegségben az idõk múlásával. Ajövõbeni kutatá sok mindenképpen meg kell adják a vá'aszt ezekre a kérdésekre. - dr. G. A. - Fordítás a Kanadai SM Társaság lapjának áprilisi számából Aktivizált fehérvérsejtekkel az idegsérülés kijavítható file:///f /SM/97per3.htm (7 / 16) [ :03:01]

8 file:///f /SM/97per3.htm (8 / 16) [ :03:01]

9 Az ember és az emlõsök zöme egy életre megbénul, vagy egyéb módon károsodik, ha központi idegrendszerük sérül, míg az alacsonyabb fejlettségi fokon álló élõié <yek képesek idegrendszerük sérüléseit kijavítani és teljes mértékben visszanyerni eredeti állapotukat. Egy izraeli kutatócsoport, L-mutatott, hogy az emlõsök idegrendsze rének regenerálódási képességét az evo lúció bénította meg. Felfedezésük lehetõ séget teremthet arra, hogy rátaláljanak a központi idegrendszer sérüléseit gyógyító eljárásokra. Csak az emlõsök komplex idegrendszere képes arra, hogy felhalmozza az egész élet során megszerzett tudást. Az evolúció fo lyamatában kialakult összetettségnek azon ban ára volt: az idegrendszer öngyógyító képességének elvesztése. Michal Schwartz professzor szerint ez a veszteség azért alakult ki, mert meg kellett védeni az agyat az immunrendszerrel szemben. Az immunrend szer sejtjei segítenek a szövetek gyógyításá ban, ha azonban az agyban is mûködnének, szétzilálnák azt a dinamikus és komplex idegsejthálózatot, amely az egyéni élet so rán épült fel. Szövetsérülés )k esetén bizo nyos immunsejtek - a makrofagok - sereg lenek a sérülés helyére és távolítják el a sérült sejteket, majd olyan anyagokat bocsáj-tanak ki, amelyek segítik a gyógyulást. Ha azonban az emlõsök központi idegrendszere sérül meg, az immunrendszer tehetetlen. A kutatócsoport felfedezte, hogy az emlõsök idegrendszere olyan anyagokat tartalmaz, amelyek elnyomják a makrofagokat. Ezért csak kisszámú makrofag áramlik az ideg rendszer sérült helyeire és ezek sem tudják kifejteni sejtbontó hatásukat. - Kísérleteink során bebizonyítottuk, hogy az immunrendszer közremûködése az emlõsök idegrendszeri sérüléseinél is megvalósítható -jelentette ki Schwartz professzor. - Az evolúció során kialakult immunrendszert el nyomó idegrendszeri mechanizmus megke rülhetõ. A kutatók szerint az idegek regene rációja egy különleges eljárással testen kívül létrehozott makrofagok révén valósítható meg. A mesterségesen file:///f /SM/97per3.htm (9 / 16) [ :03:01]

10 aktivizált makrofago kat bejuttatták egy patkány sérült látóidegé be, amely mint a központi idegrendszer ré sze, normális körülmények között nem rege nerálható. Kísérletükben az elszakadt látó ideg összenõtt. Az ilyen makrofagok ezek szerint fontos szerepet kaphatnak a központi idegrendszer károsodásának gyógyításá ban. Ha a megfelelõen aktivált makrofágot beépítik a sérült idegbe, kikerülhetõ a központi idegrendszer szokásos, immunrend szert elnyomó szerepe, és a sérülés gyógyít ható lesz. Az eljárás továbbfejlesztésével új, hatásos és egyszerû gyógymódot lehet alkalmazni a jövõben a központi idegrendszer sérülései nek orvoslásában, még az eddig reményte lenül bénulásra ítélt gerincvelõsérült bete gek esetében is. -V.K.- patkányoknál. Az elért hatás és az adagok nagy sága között mindkét esetben szoros összefüggés mutatkozott. Az állatkísérletek ígéretesek ugyan, de az emberen való kipróbálásig számos kérdés kivizsgálása van még hátra. Az NGF-rõl például eddig úgy tudták, hogy csak az érzõ idegek növekedését serkenti. A kísérletek során mégis azt lehetett tapasztalni, hogy az NGF ellenanyag a mozgatóidegek regenerá cióját is hátráltatta. Ezek az állatok a fájdalomtól megszabadultak ugyan, de a késõbbiekben a gyógyulásuk lassúbb, a maradandó mozgáskáro sodásuk súlyosabb volt, mint a kezeletlen vagy a hagyományos fájdalomcsillapításban részesült társaiké. A kutatók elképzelhetõnek tartják, hogy az NGF körüli ismereteink szorulnak kiigazításra, de azt is, hogy az ellenanyag elõállításakor egyéb növe kedési hormonnal szennyezett NGF-et használtak, s ennek köszönhetõen gátlódott végül az is, aminek nem kellett volna. Mindenesetre mielõtt messze menõ következtetésekre ragadtatnák magukat, vagy egyáltalán továbblépnének: más módsze rekkel elõállított, vegytiszta" NGF-fel tervezik megismételni a kísérleteiket. - G. Zs március 3. Beszámoló az március én Londonban tartott funclraising mûhelyrõl mûhely az "Empowerment" kb.: "Képességfejlesztõ" nevet kap ta. Fontos volt a társaságok kö zötti tapasztalatcsere, a közvet len kapcsolat az elõadókkal. így dolgoztunk a két nap alatt. Európa különbözõ országaiból (Rusztria, Horvátország, Magyar ország, Olaszország) az egész ségügy különbözõ területein mû ködõ non-profit szervezeteket képviseltünk. Programunk igen feszes volt, mert reggel 9 órától este ig tartott az elõadás és a közvetlen mûhelymunka, ebéd és kávészü netek közbeiktatásával. Fontos volt, hogy tartsuk magun kat az órarendhez", mert igen nagy anyagot kaptunk a külön bözõ pénzszerzési lehetõségek rõl és technikákról. file:///f /SM/97per3.htm (10 / 16) [ :03:01]

11 Elõadónk Mr. Tony Elischer fá radhatatlanul, közvetlenül és igen ügyesen adta nekünk át tu dását. R mûhely második napjá nak munkájába Mrs. Daniele Le-toré is bekapcsolódott. Állandó aktív résztvevõk voltunk mi is -sok esetben párbeszédben (amit nekem Tvordy Judit folyamatos szinkrontolmácsolása tett lehetõ vé). Nemcsak kérdezhettünk, ha nem beszéltünk is a végzett mun kánkról, és azzal kapcsolatos ta pasztalatainkról. Ez azért volt jó, mert betekintést nyertünk más or szágok és érdekképviseletek munkájába is. Több témánk volt, csak párat em lítek a fontosabbak közül: - Mi a fundraising? - Fontos, hogy nem a pénzrõl szól, ha nem a célokról, a mi esetünkben az SM-es emberek segítésérõl. - Honnan kérhetünk pénzt és adományokat? - Végrendelet, mint-számunkra - új lehetõség. - Hogyan közelítsük meg az ado mányozókat? (Ha az államhoz, cégekhez, magánemberekhez fordulunk.) - Mi motiválja az embereket, hogy adjanak? - Hogyan kell együtt dolgozni? - Mi az elõnye és a hátránya annak, ha egyedül dolgozunk,illetve ha többen? - Köszönõlevelek az adomá nyozóknak. Ezekrõl a témákról szeretnék majd az seményekben bõveb ben írni és átadni a tapaszta latot a többi helyi SM szervezet nek is. A mûhely anyagának könnyebb megértését segítették a jól meg szerkesztett vizuális segédanya gok, a bemutatott fundraisinggel kapcsolatos újságcikkek. Úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes segítséget kaptunk munkánkhoz, melyeket ha hasz nálunk, hatékonyabban dolgoz hatunk. A mûhely szervezésérõl és a Lon donban töltött pár napunk kelle mesebbé tételérõl a SERONO képviseletében Mrs. Daniele Le-toré gondoskodott igen nagy odafigyeléssel. Megérkezésünk napján minden kit közvetlen beszélgetésre hí vott a szálloda bárjába. Kicsit meglepõdtem, amikor kiderült, hogy összesen hatan vagyunk. gy osztrák pár, akik a meddõ séggel foglalkozó osztrák szerve zettõl jöttek, egy olasz SM-es hölgy, régi jó ismerõsünk: Olgi Horvátországból és mi ketten magyarok. Ez a kis lelkes csapat dolgozott együtt a további napokon is - nagyon jó hangu latban. R végén õszinte barát ságban búcsúztunk el egymástól. R mûhely elsõ estéjén nagyon finom vacsora körül folytattuk az ismerkedést. R második este meglepetés: Daniele színházje gyet szerzett a magyaroknak a Starlight Express (Rndreuu Uoyd ULJebber musical) felejthetetlen élményt nyújtó elõadására. Hálásan köszönjük Daniele-nek a kitûnõ szervezést, amibõl igen sokat profitáltunk, Tonynak a két napos mûhelyt. Nagyon szépen köszönjük a SERONO-nak, köz vetlenül file:///f /SM/97per3.htm (11 / 16) [ :03:01]

12 dr. Sümegi Gyöngyinek és Dr. Boóc Rndrásnak, hogy le hetõvé tették számunkra, hogy résztvehessünk ezen a kétnapos londoni mûhelyen. Részletes beszámolót a tanul takról az Eseményekben közlök. - Noclobánné fíenyik éva - London kék ege alatt... Milyen üdítõ volt a regeli budapesti hószállingózás utána londoni kék ég, napfény, és nyííló virágok fogadtatása. Ennél jobban nem is indulhatott volna párnapos londoni tartózkodásunk! Hogy mi csábított bennünket? A SERONO által szervezett, hangsúlyozottan közvetlen légkörú fundraising mûhely, amit ráadásul a világ egyik legeredményesebb fundraising szakembere /oktatója vezet. Ezzel a kísértéssel már csak a továbbképzés helyszíne, kerete tudott vetekedni: elegáns szálloda, teljes ellátás, s mindez London központjában. Nem tudom milyen látnmoki képességgel rendelkeznek a SERONO munkatársai, de olyan hihetetlenül egy hullámhosszon lévõ kis csoportot hoztak össze, hogy ennél jobban álmodni sem lehetett volna! A mûhelyeken nemcsak Tony Elischer fergeteges humorral fûszerezett elõadását hallgattuk figyelmesen, hanem szívesen osztottuk meg egymással tapasztalatainkat. Mindenki érdeklõdéssel hallgatta a többiek mondandóját... Node errõl részletesen beszámol Társaságunk egyik alelnöke. Viszont ahova õ nem tudott eljönni, az az IFMSS (SM Társaságok Nemzetközi Szövetsége) londoni központja: Nicki Della Porta nemzetközi fundraising koordinátor meghívására rövid látogatást tettem ebben a szállodánk közelében fekvõ, kb. 40 négy zetméteres irodában. Azon ámultam, bá multam, hogy egy ekkora világhálózatot ösz-szesen 4-5 ember irányít ebbõl a napsütötte földszinti irodából - persze mindegyik író asztalon ott a ma már nélkülözhetetlen szá mítógép Internettel. (Ez utóbbi lehet a csoda titka.) Külön hálával tartozom Nickinek azért a diktafonért, amelyet kazettákkal együtt ren delkezésemre bocsátott. így a mûhelyeken szinkrontolmácskodásommal lehetõvé tet tem, hogy Éviké aktívan közre tudjon mû ködni - erre a lehetõségekhez mérten én is törekedtem -. majd miután hazatértem, visszahallgattam a kacajokkal ékesített tar talmas napok hangjait... Köszönjük SERONO! Most rajtunk a sor... - Tvordy Judit file:///f /SM/97per3.htm (12 / 16) [ :03:01]

13 Fontos, hogy a lélek is tornásszon A sclerosis multiplexeseknek a mozgás maga az élet, állítják a szakemberek, pedig ponto sabban: a tétlenség maga a halál! A mozgá sukban korlátozott betegeknél ugyanis sor vadnak az izmok, bekötnek az izületek", rom lik a keringés - rohamosan öregszik a szerve zet. Az SM-esek esélyeit rontja a betegséget kísérõ, megmagyarázhatatlan fáradtság és a folyamatos egyensúlyzavar. A speciális betegség speciális, a szakma teljes eszköztárát felhasználó gyógytornát követel. A legtöbb nehézséget az okozza, hogy a be tegek az idegrendszer sérülése miatt nehezen ingerelhetõk, s nincs izomtudatuk. Alapvetõ gyakorlatnak számítanak a remegést lefojtó", a járó és - a mozgás összerendezettségét javító - koordinációs feladatok. Speciális tréning újabban az incontinencia-torna, mely a beideg zés zavaraira visszavezethetõ vizelettartási problémákon próbál enyhíteni. Sokat segít a betegeknek az is, ha megtanulják a segédiz mok használatát. A sclerosis multiplexesek szertornájában rendkívül fontos szerep jut a labdáknak: egy kellõen fölszerelt tornaterem ben a két centistõl a másfél méter átmérõjû labdáig minden megtalálható. Akis mûanyag golyókat a kéz erõsítésére, a nagy ballonokat pedig az egyensúly javítására, különbözõ el eltûnõ mozgásingerek kiváltására használják. (Németországban az SM rehabilitáció egyik fontos eszköze a lovas terápia, melytõl a szakemberek a koordinációs készség javulá sát, a romlás ütemének csökkenését várják.) Bár minden SM-esnek személyre szabott ed zés-tervet" kell készíteni, közös e programok ban, hogy a betegeket tilos kifárasztani. Érthetõ, ha annak a betegnek, akinek egész délelõttje rámegy egy levél megírására, s aki nek komoly munkát jelent még az öltözködés is, napokig a négy fal közt van, nincs kedve emberek közé menni. A neurológiai gyógy torna mûvelõjének egy kicsit pszihológussáis kell válni, hiszen sokszor még a kimozgatá-soknál is fontosabb, hogy a beteg lelke is tor násszon - állítja Papp Ernõné, a fehérvári Szent György Kórház gyógytornásza. A speciális pálya nem vonzza a fiatalokat, hiszen - bar a szakmai kihívás nagy - rendkívül kevés a si kerélmény. Míg egy mûtét után a fizioterápia és az alkalmazott gyógytorna igen hamar látványos eredményeket hozhat, addig e kór ban szenvedõk kezelése csak a romlás ütemét csökkenti. Mivel a rehabilitáció hazánkban szinte nem is létezik, e munkát ma szinte csak megszállottak végzik. - Klecska Ernõ Kertészkedés az egészség érdekében Margaret Creamernek 28 évesen SM-et az diagsztizálták. Ez 16 évvel ezelõtt történt. Ma háromkerekûsétálógéppel közlekedik házon belül és házakörül, valamint õ végzi a család kertjében a legtöbb tennivalót. Ahogy õ mondja - Arról beszélnek, hogy szerez--- majd nekem egy traktort, hogy a gyepet is én Tassam le." Miközben ezt mondja, nevetõ szemekkel néz férjére Garry-re, file:///f /SM/97per3.htm (13 / 16) [ :03:01]

18. 30. 16. tartalom. Nemzeti Vese Program

18. 30. 16. tartalom. Nemzeti Vese Program Nemzeti Vese Program tartalom A krónikus vesegyulladás, a ve se - elégtelenség nem a mai modern kor betegsége. Régóta ismert, gyógyít ha - tatlan, a vesefunkciók megszûnésével törvényszerûen halállal végzõdött.

Részletesebben

1 százalékos történet 10. 25. 12. 13. 15. tartalom. A Vesebetegek Európai Szövetsé- szervezeti forma tevékenysége keve- gének 1988-óta vagyunk tagja.

1 százalékos történet 10. 25. 12. 13. 15. tartalom. A Vesebetegek Európai Szövetsé- szervezeti forma tevékenysége keve- gének 1988-óta vagyunk tagja. 1 százalékos történet A Vesebetegek Európai Szövetsé- tartalom szervezeti forma tevékenysége keve- gének 1988-óta vagyunk tagja. redik eltérôen a világban tapasztal- Az eltelt 26 év alatt lehetôségem volt

Részletesebben

30. 26. 20. 16. Civilek új pályán. tartalom. VeseVilág-mese: Hófehérkez 3

30. 26. 20. 16. Civilek új pályán. tartalom. VeseVilág-mese: Hófehérkez 3 Civilek új pályán tartalom Három új jogszabály két törvény és egy kormányrendelet szabályozza a civil szervezetek életét és le he - tôségeit 2012. január 1-tôl. A 2011. évi CLXXV. törvény az egye - sülési

Részletesebben

26. 27. 14. Nemzeti Vese Program. Nemzeti Vese Program. tartalom. (magas vérnyomás, vérsze gényszegénység,

26. 27. 14. Nemzeti Vese Program. Nemzeti Vese Program. tartalom. (magas vérnyomás, vérsze gényszegénység, Nemzeti Vese Program p r i o r i t á s o k tartalom A májusi lapszámunkban ír - tam: A kialakuló koalíció, a megfogalmazott Nemzeti Vese Program hatása, ha sikeres lesz, ma még felmérhetetlen. Minden attól

Részletesebben

SMs üzenet. Bemutatkozik az Uzsoki Utcai Kórház SM Centruma. Innen csak elõre visz az út. A gyermeknevelés kérdései. 2006. õsz tél INFORMÁCIÓS MAGAZIN

SMs üzenet. Bemutatkozik az Uzsoki Utcai Kórház SM Centruma. Innen csak elõre visz az út. A gyermeknevelés kérdései. 2006. õsz tél INFORMÁCIÓS MAGAZIN SMs üzenet INFORMÁCIÓS MAGAZIN Bemutatkozik az Uzsoki Utcai Kórház SM Centruma Innen csak elõre visz az út A gyermeknevelés kérdései 2006. õsz tél elérhetõségeink Internet: www.smsuzenet.hu itt is elolvashatja

Részletesebben

Merre tovább, egészségügy?

Merre tovább, egészségügy? Merre tovább, egészségügy? tartalom Október 14-én a Magyar Tudo má - nyos Akadémia felolvasótermében rendezték A magyar EgészségÜGY Társadalmi-gazdasági megfontolások és ágazati véleménytérkép címû tudományos

Részletesebben

KARÁCSONYKOR IS AZ ESEMÉNYEK ÚJSÁG 22 ÉVE AZ SM-EL ÉLŐKÉRT. Este van, elolvad fű, fa, ház, kerítés. Így retrózunk, így kezdődik a diavetítés.

KARÁCSONYKOR IS AZ ESEMÉNYEK ÚJSÁG 22 ÉVE AZ SM-EL ÉLŐKÉRT. Este van, elolvad fű, fa, ház, kerítés. Így retrózunk, így kezdődik a diavetítés. KARÁCSONYKOR IS A nevetés gyógyít, a mosoly is ápol. Angyal száll, míg te gyalog jársz: benned bűn és jászol. Rossz álom, jó álom, kín, ölelés, minden Kell ajándék, kell fájdalom, hogy az ember higgyen.

Részletesebben

V. évfolyam 2008/3 4. szám

V. évfolyam 2008/3 4. szám V. évfolyam 2008/3 4. szám Hírlevél Tartalom Amihez hozzáadunk a 2008/III. IV. kuratóriumi ülés eredményei Kórházban önként interjú Meggyes Ildikóval, a Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat Alapítvány vezetôjével

Részletesebben

SMs üzenet. Bemutatkozik a Péterfy Sándor utcai SM-centrum. Termékenység, terhesség, gyermekszülés. Tolókocsival a Szent Földön INFORMÁCIÓS MAGAZIN

SMs üzenet. Bemutatkozik a Péterfy Sándor utcai SM-centrum. Termékenység, terhesség, gyermekszülés. Tolókocsival a Szent Földön INFORMÁCIÓS MAGAZIN SMs üzenet INFORMÁCIÓS MAGAZIN Bemutatkozik a Péterfy Sándor utcai SM-centrum Termékenység, terhesség, gyermekszülés Tolókocsival a Szent Földön 2006. tavasz nyár elérhetõségeink Internet: www.smsuzenet.hu

Részletesebben

tartalom Tisztújítás a VORSZ-ban 2010 14Családias hangulatban 28Gyôriek országjárása

tartalom Tisztújítás a VORSZ-ban 2010 14Családias hangulatban 28Gyôriek országjárása Egészségturizmus magyar módra tartalom 2011. január 15-én indul útjára az Új Széchenyi Terv, amely hét fejlesz - tési területre koncentrál. A kormány - zat szándéka szerint teljes egészében uniós forrásokból

Részletesebben

Vállalod? Kifogások SM NAP. BUDAPEST Állatorvosi Egyetem Aulája 2006. augusztus 26. szombat 09.00-16.00. Téma: Alternatív gyógyászat és SM

Vállalod? Kifogások SM NAP. BUDAPEST Állatorvosi Egyetem Aulája 2006. augusztus 26. szombat 09.00-16.00. Téma: Alternatív gyógyászat és SM HÍREK ESEMÉNYEK Vállalod? Kifogások helyett élj! Rendkívüli könyvet kaptam karácsonyra. Már a címlapja is szokatlan volt. John F. Foppe, egy mosolygó, nyugalmat és vidámságot árasztó ember ül veled szemben,

Részletesebben

Betegeim türelme és kitartása csodálatra méltó. Mi történt az SM világnapon? Sclerosis multiplexben. Hogyan sportol egy SM-beteg? 2014.

Betegeim türelme és kitartása csodálatra méltó. Mi történt az SM világnapon? Sclerosis multiplexben. Hogyan sportol egy SM-beteg? 2014. Betegeim türelme és kitartása csodálatra méltó Mi történt az SM világnapon? Sclerosis multiplexben is aktívan! Hogyan sportol egy SM-beteg? 2014. tavasz nyár Internet: www.magyarsminfo.hu itt is elolvashatja

Részletesebben

Civil Ünnep 8. 26. 30. tartalom

Civil Ünnep 8. 26. 30. tartalom Civil Ünnep A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kidolgozta az egye sü lési jogról, valamint a civil szervezetek mûkö dé - sérõl és támogatásáról szóló törvény tervezetét. A ter ve - zetet elõre

Részletesebben

26. tartalom. 25.o. VeseVilág mese

26. tartalom. 25.o. VeseVilág mese A civil társadalom szendergése tartalom A valódi demokráciák folyama tos - ságának, stabilitásának és kiszá mít ha - tó mûködésének titka a szabad vá lasztás, a demokratikus jogintéz mé nyek, a fékek és

Részletesebben

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29.

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29. Mi is nyaralunk még mindig változatlan helyen és áron! Helyszín: Hotel Frida Family Balatonvilágos, Zrínyi út 135. http://www.fridafamily.hu Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal

Részletesebben

22. Kopogja ki a bajt!

22. Kopogja ki a bajt! Szabad választást a betegszállításban is! tartalom A dialízisre szoruló betegek egy ré - sze a fizikai állapota, vagy a lakhelyé - nek távolsága miatt nem tud eljutni a dializáló állomásra, részükre a

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

SMs üzenet. Test gyógyítói, lélek ápolói. A gyermeknevelés kérdései. Amikor a test beszél INFORMÁCIÓS MAGAZIN. 2006. tavasz nyár

SMs üzenet. Test gyógyítói, lélek ápolói. A gyermeknevelés kérdései. Amikor a test beszél INFORMÁCIÓS MAGAZIN. 2006. tavasz nyár SMs üzenet INFORMÁCIÓS MAGAZIN Test gyógyítói, lélek ápolói A gyermeknevelés kérdései Amikor a test beszél 2006. tavasz nyár elérhetõségeink Internet: www.smsuzenet.hu itt is elolvashatja az SM s üzenet

Részletesebben

RákVolt MAGAZIN. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 4. szám 2012. május

RákVolt MAGAZIN. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 4. szám 2012. május III. évf. 4. szám 2012. május RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról MAGAZIN A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás Már megint és még mindig a dohányzásról Kéri Ibolya Női szövetek

Részletesebben

Ma már könnyebb együtt élni az SM-mel. Az immunmoduláns kezelés és az életminőség. Átszervezés után sikeres közösségi élet

Ma már könnyebb együtt élni az SM-mel. Az immunmoduláns kezelés és az életminőség. Átszervezés után sikeres közösségi élet Ma már könnyebb együtt élni az SM-mel Az immunmoduláns kezelés és az életminőség összefüggése Átszervezés után sikeres közösségi élet Gyermekvállalás sclerosis multiplexszel Három deci bor ára 2013. tavasz

Részletesebben

Ha nem vagy képes változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad. SM-abilimpia Berekfürdőn. Hogyan segíthet a pszichológus az SM-betegeknek?

Ha nem vagy képes változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad. SM-abilimpia Berekfürdőn. Hogyan segíthet a pszichológus az SM-betegeknek? Ha nem vagy képes változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad. SM-abilimpia Berekfürdőn Hogyan segíthet a pszichológus az SM-betegeknek? A nemi élet zavarai sclerosis multiplexben 2012. tavasz nyár

Részletesebben

Jön a tavasz! Menzovics Éva: Tavasztündér. Szervkoordinátori hálózat épül...22 Új trappancsok...23 Húsvét...24 Ajándék készítés... 26 Mese...

Jön a tavasz! Menzovics Éva: Tavasztündér. Szervkoordinátori hálózat épül...22 Új trappancsok...23 Húsvét...24 Ajándék készítés... 26 Mese... A tartalomból: Trapi történetek: Hanna.....................2 Farsang Tengelicen.........................4 Tackers 2012..............................11 Jótékonysági bál Alsónémedin..............18 Kell

Részletesebben

life Séta az Egészség Hídon interjú Körtvélyes Évával Októberi Ajándék Hónap Legyen szerencsés! Amoena kvízjáték Nyerjen velünk!

life Séta az Egészség Hídon interjú Körtvélyes Évával Októberi Ajándék Hónap Legyen szerencsés! Amoena kvízjáték Nyerjen velünk! 2009 l 2 szeptember life A Z A M O E N A K L U B T A G J A I N A K L A P J A Októberi Ajándék Hónap Legyen szerencsés! Amoena kvízjáték Nyerjen velünk! A kínai orvoslásról A megbetegedés jelentése Nézzen

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap nonprofit alap Carissimi: anyanyelven az esélyegyenlőségért Több évtizedes szakmai munkámnak mindig fontos eleme volt, hogy szükség esetén magyarul beszéltünk, ez természetes munkaeszköz volt. Ezért minden

Részletesebben

A cigány gyerekek és az óvoda esete I.

A cigány gyerekek és az óvoda esete I. MÉLTÓSÁGOT MINDENKINEK PIK KATALIN A cigány gyerekek és az óvoda esete I. Az iskolai szegregáció-kutatás alprogramjában elfogadta az Akadémia Kisebbségkutató Mûhely azt a kutatási tervet, melyben egy hét

Részletesebben

Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók!

Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2007 december I. évfolyam 1. szám Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! Nagy örömmel köszöntöm Önöket, a Tihanyi Visszhang olvasóit! A Tihanyi Önkormányzat elképzelése szerint

Részletesebben

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 1. szám 2012. április Lapunk T A R T A L O M Körképek telephelyeinkrõl: A mezõkövesdi Mozgásszervi

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben