Együtt sétáltunk -kétezren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt sétáltunk -kétezren"

Átírás

1 Együtt sétáltunk -kétezren Sokat gondolkodtam azon, hogy miként lehet nemes cél ra pénzt szerezni, s legfõképp barátokat. Többször írtam a szklerózis multiplexrõl, de szinte mindig igazítani kel lett mondanivalómat a lapok szerkesztési gyakorlatához; vagy a terjedelemért küzdöt tem a szerkesztõkkel vagy neg kellett találni a hírt" az sseményekben. Mindez per sze nem baj, hiszen a világ így mûködik, s (szemre) egész séges társaink figyelmét fel kell hívni, érdekessé kell válni. Jó ötletnek tûnt erre Mészaros János három Amerikát átszelõ expedíciójának terve. Kevésbé sikeresnek gondol tuk elõször a Sétálj velünk" programot, ám a tapasztalatok cáfolták kishitûségünket. A székesfehérvári kórháztól a Bregyó-közi sportpályáig tar tó április végi séta közel két ezer (2000) embert, fõleg gyerekeket, mozgatott meg. Az indulók fehér egyensapkát és az akció lógójával díszített pólót húztak. Az úton totót kellett kitölteni, a célban pedig a részvételi számokkal ér tékes ajándékokat lehetett nyerni. A Bregyóban" dél utánig különbözõ versenyek és ügyességi játékok várták. Bár a diákok fõleg a pedagó gusok mozgósítására szánták rá magukat a szklerózis multi plexeseket támogató sétára, mindenki meglepetésre egész családok is nekivágtak e várost átszelõ túrának. A rendezvény korai majálissá alakult. Impozáns látványt nyújtottunk - mert hiszen két nammal magam is ott voltam - amikor elleptük a Budai utat és meg sem lehetett moccanni tõlünk a belváros ban. A forgalmat rendõrök irányították állítják, hogy az nap a szokásosnál jóval keve sebb bûncselekmény történt a városban. Legnagyobb síikere az ordítóversenynek, a gyertyakészítésnek és Guseo tanár úrnak volt, aki napellenzõs sapkájában és csinos kis gigafonjával mene dzselte a dolgokat". Annak ellenére, hogy a helyi támogatóktól számos fel ajánlás érkezett, s a gyûjtés is sikeresnek ígérkezik, az öt let igazi ereje abban áll, hogy a fiatalok, akik még nem találkoztak e betegség gel, s végképp nem látják mögötte az embert, most igazán közel kerültek a problémához. A kezdeményezés, meggyõ zõ erején túl jelentõs szem léletváltást hozhat, hiszen az a tizenéves, aki a gyûjtéskor tucatjával gyõzi meg társait, hogy e célra érdemes adni, s emellett érvelni kényszerül, elkötelezetté válik, s ami a legfontosabb: ismerni fogja az SM-et. Mindannyian tudjuk ugyanis: a betegek legnagyobb ellenfele a hallgató maga. Az akció sikere meglepõ volt vagy talán csak mi szoktunk el kis csodáktól, s már észre sem vesszük a szolidaritás apró jeleit. Ha a kezdeményezés hagyományteremtõ, akkor jövõre már többet tudunk, addig is mindenkit megkérek arra, ha valahol egy máig is sétáló csoporttal találkozik, már ne a Bregyó közbe, hanem a székesfehérvári kórház idegosztályára Dr. Guseo Andráshoz küldje. Nekik már nem is kell igazoltatniuk a regisztrációs la pot sem. Klecska Emõ újságíró Magyar Hírlap Sétálj velünk az SM-esekért" Miskolc-Tapolca június 08. Közeledett Medárd napja, és vele együtt az izgatottan várt nagy nap, a Borsod megyei SM klub szervezésének vizsgája, a Sétálj velünk. file:///f /SM/97per3.htm (1 / 16) [ :03:01]

2 Aggódva kémlelte az eget a népes szervezõ gárda, és az nem kegyelmezett szombaton. Ömlött az esõ, viharos szél fújt. Egyre kérdezgettük egy mástól, hogy indulhat el így egy erdei gyalogtúra holnap? Eljönnek a diákok meg a tá mogatók, vagy hat hét kemény szervezõmunkáját mos sa el az esõ? Nõvérek, orvosok, önzetlen se gítõkész sorstársak és termé szetjárók reménykedve vár ták, hogy a komor felhõket el fújja a szél. És másnapra kisütött a nap! Korán reggel szorgos kezek csomagoltak, rendezkedtek a fõhadiszálláson" a Gyõri úti Iskolában. Minden és mindenki készen állt a rajtra, a szervezõmunkából oroszlánrészt vállaló II. Idegosztály fõnõvére és nõ véreinek köszönhetõen, és helyt álltak azok a sorstársak is a hozzátartozóikkal, akik nek az egészségi állapota le hetõvé tette a nagy munkában való részvételt. A tét nagy volt. Egyrészt azért, mert az akcióért meg mozdult a város, a fõvédnök Gyárfás Ildikó a megyei közgyûlés elnöke. Megtisztel tetés és egyben emelte a ren dezvény erkölcsi elismerését. Másrészt azért, mert fõ törek-vésünket maradéktalanul teljesíteni akartuk, hogy te remtsünk hagyományt, fogad janak el bennünket és lehetõ ség szerint a fiatalokon ke resztül támogasson a lakos ság. Mindez csak így valósul hat meg elképzelésünk sze rint, ha jól érzik magukat a diákok és kísérõik, tehát min den ígéretünket, amelyet a szórólapon leírtunk, pontosan teljesítünk. Nagyon fontos volt számunk ra, hogy a Székesfehérvárról elindult kezdeményezést, a se gítségnyújtásnak ezt az úttö rõ" formáját sikeresen teljesít sük, hiszen Magyarországon nincs hagyománya. A rádió és a napilapok mellénk álltak. A regisztrációnál sorakoztak a diákok, igaz kevesebben a vártnál, de lelkesen, fegyelmezetten. Megérkeztek szép számmal a sorstársak is. A gyalogúra 10 órakor indult, dr. Pocsai Judit fõorvos és dr. Guseo Tanár úr megnyitója után. Lelkes önzetlen segítõink, Természetjáró Szövetség 13 túravezetóje vezette, irányította a 4800 méteres gyalogtúrát, amelyen 300-an vettek részt. Két pecsételõ helyen pihenhettek. és az induláskor helytörténeti vetélkedõ totót is tölthettek. Mi a szervezõk közben készültünk a "vándorok" vendéglátá sára, szórakoztató mûsorra, amelyet óvodás társastánc nyitott meg. Szponzorainktól kapott több, mint száz tombolatárgy került kisorsolásra, a résztvevõk örömujjongásával kísérve. A közös szórakozás 15 órakor fejezõdött be a résztvevõk látható nagy megelégedésére. A fõ célt elértük, sikerült boldog nap volt, bizonyítva, hogy nincs lehetetlen és az emberek igenis jók és segítõkészek. Azonban tanulság is levonha tó a számadáskor, amelyet meg kell fontolni, hogy a csap dák a késõbbiekben elkerül hetõk legyenek. Tapasztalataink szerint: - nagyon fontos, hogy a szer vezésre legalább 6 hónap(vagy több) álljon rendelke zésre - stabil, felkészült szervezõk, akiknél rendkívül fontos az ismeretségi kör, a hitelesség - személyesen, lehetõleg vi deokazettával ellátva kell felkeresni az iskolákat, a ta nári kart és a diákokat - ugyancsak személyesen, ba ráti, ismerõsi körbõl kerül nek ki a szponzorok. A levél lel történõ megkeresés álta lában eredménytelen - a szponzorok szívesebben ajánlanak fel tárgyat, termé keket, amely reklám file:///f /SM/97per3.htm (2 / 16) [ :03:01]

3 szá mukra - a legkisebb felajánlást is olyan szívesen kell fogadni, mint a nagyobbakat, hiszen apró kövekbõl épül a hegy is - rendkívül fontos a rádiók, TV adók, és napilapok sze repe teljesíteni kell maradéktalanul a programot - az akció után kötelezõ a kö szönõlevelekben megköszön ni a támogatást annak remé nyében, hogy a késõbbiekben is számíthatunk a segít ségre. Összefoglalva elmondható, hogy akciónk erkölcsi sikere igen jónak értékelhetõ. Anya giakra mindez nem mondható el, azonban úgy ítéljük meg, hogy folytatni kell, rendsze ressé téve az akciót, mert aki most velünk volt, jövõre - re méljük - biztos ott lesz. Mi a szervezést tanultuk, a lakos ság pedig talán az adakozás nak, a segítségnyújtásnak ezt a szép példáját. Köszönünk mindent miskolci pedagógusok és diákok! Kö szönjük a sok fáradozást II. Ideg-Taxikológiai Osztály! Köszönjük a támogatást Guseo Tanár Úr! Miskolc, június 18. A TÁMOGATÁS GYÛJTÉSÉBiN ÉLBNJÁRÓK VOLTAK Szigl Barbara vagyok, 6. osztályos általános iskolai tanuló. Miért vettem részt a sétálj velünk akcióban? Talán azért, mert 12 éves vagyok és jómagam is fiatal korom ellenére több alkalommal voltam kórházban, mondhatnám én, de az elején ez mégsem így indult. Akkor kezdett komolyra fordulni a dolog, mikor elértem a ,-Ft-os összeget és feltettem magamnak a kérdést: Talán megnyer hetem a fõdíjat? "így napi programommá vált a barátok, ismerõsök, ismeretlenek széleskörû bevonása e pénzgyûjtési akcióba. Tanulságos volt szá momra különbözõ hozzáállású emberek magatartása - megjegyez ném voltak jó tapasztalataim és elrettentõek is - mindezek ellenére folytattam a munkát." A határidõ leteltével nagy izgalommal vártam az eredményhirdetést. Az izgalmat tetézte szüleim titokzatos magatartása. Eljött az évzáró és szorongva vártam, hogy mi lesz. Az ünnepélyen ismerõs arcok tûntek fel, megjelentek az akció szervezõi is, - valamit sejtettem, mindenki titokzatos volt - s az ünnepély kellõs közepén hallottam a nevem. Megnyertem a fõdíjat, a legmodernebb hordoz ható computert. Alig hittem a fülemnek, elsírtam magam. Nemcsak magamért, de úgy érzem az SM-esekért is tettem valamit, ha csak egy mákszemnyit is. Köszönöm a lehetõséget. Tisztelettel: Szigl Barbara 1 Ember 2 Keréken 3 Amerikán át... Mészáros János, március 16-a óta kerékpáron ül, és teker-eker keresztül Amerikán. Az egykori triatlonista immár 5. esztendeje próbálja felhívni Magyarország és a világ figyelmét a sclerosis multiplexesekre saját, - egyben sajátos -eszközeivel. file:///f /SM/97per3.htm (3 / 16) [ :03:01]

4 János ezúttal km-t próbál egyvégtében kerékpározni, 115 nap alatt Amerika legdélibb pontjától egészen a legészakibb csücsökig, Alaszkáig. Próbál... Bizonytalan szó és nem is helyénvaló, hiszen amit Mészáros János kitervel, azt véghez is viszi bármi áron. Március 16-a óta 3 hónap telt el, és õ már a harmadik Amerikában jár. Átkerekezett Argentínán, Chilén, Perun, Equadoron, Columbián, Panamán, Costa Ricán, Nicaraguán, Hondurason, El Salvadoron, és Guatemalán; sõt már Mexicón is túl van. Még felsorolni is fárasztó, János azonban ezt a km-t biciklivel tette meg, úgy hogy a lehetõségektõl függõen napi km-t tekert és teker most is Észak- Amerika északi eszén, Kanadában. A pénz nagyon kevés, ezért szegényesek az étkezések, kietlen a táj, gyakran perzselõ a forróság, vagy éppen vihar tombol és általában elviselhe tetlenül magas a páratartalom. János mégis örülne, ha csak" ennyi baja lenne, de gyakran külön csatákat is kell vívnia, amiben persze a csapat többi tagja is segít. Eddig a legtöbb gondot a lát szólag legkönnyebb szakasz jelentette. Kolumbia és Panama között ugyanis nincs járható út - a kábítószercsempészek per sze ismernek egyet, kettõt - így komppal kellett átkelni, de a ha jókázás a tervezett 3 nap he lyett majd két hétig tartott. Köz ben vissza kellett szerezni a kolumbiaiaktól a két kísérõ autót, és szinte mindenkit meg kellett kenni", hogy létrejöhes sen az átkelés. Mindez 6000 dollárba került, ami féltávnál ha talmas veszteséget jelentett. Igaz, közben alkalom nyílt új barátok megismerésére is, hi szen ott sem mindenki csak pénzért segít. Jánosék így ta lálkoztak Johnyval a koreai há borút megjárt kolumbiai ve teránnal, vagy Saranguilla pol gármesterének fiával, aki a mil liomos-negyed egyik házának pincéjében szerzett nekik éjjeli menedékhelyet, de összeakadtak egy magyar hölggyel is, aki nek az édesapja 1945 után köl tözött Kolumbiába. Az ilyen mozgalmas napok azonban ritkák, általában csak a monoton tekerés van, ájulás-szerû alvással színesítve. Az egyhangúságot csupán az ég színkék lobogó tudja elviselhe tõvé tenni, amelyet János még Székesfehérvárott tett a tarisz nyájába, és amelyrõl nap mint nap a magyar SMesek üzene te, jókívánsága mosolyog rá. Az "üzenõfüzet" az indulás óta már csaknem teljesen betelt, hiszen még a legapróbb falvak ban is felfigyeltek a hatfõs ma gyar csapatra, és az ott igazán aktívan mûködõ Vöröskereszt valamint a Rotary Club szerve zésében Jánosék rengeteg jótékonysági fogadáson vettek részt, az aláírások pedig egyre szaporodtak a zászlón. A több és több aláírás termé szetesen a kilométerek apadá sát is jelzi, és mostmár biztos, hogy János végig bírja ezt az irdatlan távot, azt azonban csak remélhetjük, hogy a magyar vasembert nézve sokan elgon dolkodtak - Amerikában és itthon is -, hogy mit jelent, ha valakinek csupán két fekete betû a ma és a holnap. - Máté Pál -Dunasport ÚJABB CSATLAKOZÓK A B TAfiRON PROGRAMHOZ A Betaferon megalapozása British Columbiában file:///f /SM/97per3.htm (4 / 16) [ :03:01]

5 A kanadai British Columbia állam március 14-én bejelentette, hogy a Pharmace prog ram keretében fedezetet biztosít azoknak a járóbeteg SM-eseknek a Betaferon gyógy szerre (interferon béta- lb), akiknek rosszab bodásokkal és javulásokkal jár a betegsége. British Columbia a harmadik olyan kana dai állam, mely támogatja a Betaferon ke zelést Kanadában. Québec decemberében bejelentette, hogy ezt a gyógyszert felveszik a gyógyszer - lapjukra, mind a két tartományban. Külön tanácsadó bizottságok hagyják jóvá az orvo sok ajánlását, mieló'tt ennek a gyógyszernek a költségeit visszatérítik. Ontario tartomány továbbra is visszatéríti a Betaferont, egy ún. Section 8 kérelmezési folyamat által. Csak azután, hogy jóvá hagyják egy személy Section 8 kérelmezését, fizeti ki az Ontario Trillium Drug program a gyógyszer költségeinek a legnagyobb részét. A kanadai SM társaság örömmel fogadta, hogy British Columbia így döntött. Már rég itt volt az ideje, miután Québec, Ontario és British Columbia elfogadta, más tartomá nyok is elfogadják a fedezet biztosítását" -Frank Bowman a nemzetközi társadalmi akcióbizottság elnökének javaslata alapján. Az ország más részein fennálló visszaté rítési hiány továbbra is nagy gátja annak, hogy megakadályozzák, hogy hozzájuthas sanak a Betaferonhoz ami a javulásukat szolgálhatja és így elérhetik az évi dolláros költség jelentõs csökkentését." Az SM társaság továbbra is azon dolgozik, hogy az összes tartományi kormányt meg gyõzze arról, hogy ezt a kezelést felvegyék a különbözõ gyógyszerprogramjaikhoz. (Fordította T. J.) Az Avonexet elfogadják Európában Az Európai Bizottság jóváhagyta az Avonex, azaz az Interferon béta 1 a alkalmazását. A Linomide tanulmány leállítása A Pharmacia and Upjohn április 9-én bejelentette, hogy abbagyta a Linomide-dal folyó klinikai ta nulmányokat, mivel ez az SM kezelésre és más betegségek kezelésére szolgáló szer váratlan, ko moly mellékhatásokat okozottl. Ezekhez tar-tozik az is, hogy ketten meghaltak, nyolcan pedig szív infarktust kaptak, mely esetek a kísérletek fo lyamán fordultak elõ, de nem Kanadában. A Li nomide tesztelve lett mind a hullámzó lefolyású, mind a másodlagos progressiojú SM esetében, igen ígéretes korábbi tanulmányok alapján. 9 kanadai SM klinikán folytattak különbözõ klinikai kísérleteket. (Magyarországon a kísérleti kezelés megkezdése elõtt álltunk közvetlenül. Szerk.) A szövetségi költségvetés kedvezményeket ad a mozgássérültségi kiadásokra A gondozási levonások (erén is javasoltak néhány fejlesztést. Az 5000 dolláros határt megszüntetik, és azok az emberek, akik fizetnek a gondozásért, azért, hogy ezáltal tudjanak dolgozni, levonhatják azokat a költségeket egészen bevételük kétharma dáig. file:///f /SM/97per3.htm (5 / 16) [ :03:01]

6 Paul Martin pénzügyminiszter azt. is megerõ sítette, hogy a Mozgássérült Emberek Szakirányú Rehabilitációjának Programja szerinti megegye zés ki fog bõvülni, azaz tovább fog tartani még egy évig. Ez a program a legnagyobb, egyedülálló szövetségi program, amelyet arra hoztak létre, hogy segítse a mozgássérült embereket. Jelenleg mintegy ember kap e program alapján támogatást, de ezeknek csak 48 %-a dolgozó korú. aki mozgássérült és így is alkalmazott. A költ ségvetés 30 millió dollár lehetõség alap létreho zását is felajánlja, mégpedig annak megsegítésére, hogy a nagy profit szövetségek, társaságok hir detni tudják a mozgásserült emberek munka-1 igényeit. Az önkéntes és nonprofit. szervezetek j szintén kapni fognak 5 millió dollárt az operációs támogatáshoz és 4,6 milliót a projectek támoga tásához, továbbá 3 millió dollárt a közösség integ- j rációjának támogatásához. 4 nézõpont SM és menopausa Fáradtság vagy fáradékonyság, incontinentia, koncentrálási nehézségek, hangulat hullámzások, elegre való érzékenység. Valószínû, hogy felismerik azt, hogy ezek SM tünetek. Valóban azok, de ezek bizony tünetei a középkorú asszonyoknál elõforduló, méghozzá természetesen elõforduló folyamatnak a menopausá-nak is. Az Ottawai Általános Kórház Menopausa Klinikájáról származó információ szerint a nõknek 85%-a esik át ezen a tapasztalaton bizonyos kellemetlenségekkel, de kb. 25 %-nak vannak olyan komoly problémái, amelyekkel orvoshoz fordulna. A hõhullám az a tünet, az az ok, amelyek miatt ezt a leggyakrabban megteszik májusában az SM Társaság Kanadában kért információt a hölgyektõl, és közülük 30-an számoltak be arról, hogy ez volt a leggyakoribb ne hézségük. Ezeknek a nõknek, méghozzá SM-es nõknek, a hõhullámok elgyengítõek, kimerítõek, ugynaúgy, mint az SM hatásai meleg, párás napokon, vagy pedig lázas állapotban. Tudjuk, hogy zavartalan alvásra lenne szükségük az SM-es nõkne, ígty a hõhullámok okozta álmatlanság komoly gondot okoz. Sok asszony van már elege a kutatások eredménytelenségébõl, amikor dupla hatásként az SM és a menopausa egymást átfedõ kellemetlen következményei érik õket. Volt egy hölgy aki felidézte, hogy egy bizonoys SM Társasági Gyûlésen feltette a kérdést, hogy mit tudna a nõ csinálni akkor, amikor zavarja alvásában a menopausa által okozott éjszakai izzadás. Erre a válasz nagy hahotázás volt é, és semmi más. Az ilyen válasz nem ritka. Kaptak már különféle komolytalan válaszokat, mind az orvosoktól, mind a tanácsadóktól ezekre a kérdésekre. A kérésemre válaszoló hölgyek közül néhányan úgy gondolták és úgy észlelték, hogy SM tünetei nbövekedtek a menopausa alatt. Kisebb részük jól átvészelte a menopausát. Mások úgy találták, hogy a menstruációs ciklusok elmaradása emelte az SM komplikációkat. Néhányuktól megtagadták a hormonpótlás therapiát az SM miatt. Ez a megtagadás nem talált támogatásra az által a kis tanulmány által, melyet a Londoni Menopausa Klinikán végeztek. A 19 nõvel kapcsolatos tanulmány arról számolt be, hogy file:///f /SM/97per3.htm (6 / 16) [ :03:01]

7 azok az SM-es nõk, akik nem kaptak hormonpótlás-kezelést, azoknak SM tünetei rosszabbodtak a menopausa haladtával. A hormonpótlási kezelést kapott hölgyek úgy találták, hogy a tünetek stabilizálódtak, ez 25% volt, vagy pedig javultak, ez pedig 75% volt. A tanulmány azt is kimutatta, hogy az SM-es nõk hajlamosabbak az osteoporosisra akkor, hogyha corticosteroidokat kapnak és nem végeznek megfelelõ gyakorlatokat. A válaszolók közül sokan nem kaptak hormonpót lás-kezelést, néhányan azért, mert nem aján lották, vagy pedig az orvosok nem hajlandóak azt felírni. Mások úgy érezték, hogy nincsen rá szükségük, vagy pedig úgy gondolták, hogy ez súlyosbította SM-üket. A hormonpótlás-kezeléseken kívül ja vasoltak több kezelési módot, melyek közé tar toztak például a torna, a diéta, az hogy élvezzük az életet, a spiritualitás, a meditáció, a pihenés, nagyon sok hideg zuhany és ezen kívül olyan gyógymódok, mint az akupunktúra, vagy a vita minok. Több válaszoló azt mondta, hogy reméli, ez a cikk ösztönözni fogja a kutatást az SM és a menopausa terén. A válaszolók nevében ösztön zöm az SM Társaságot és az orvosi szakmát, hogy kezdje meg a kutatásokat és hogy bocsás sa rendelkezésre az információt, hogy segíthes sünk ezeknek az SM-es nõknek ebben a normá lis, de néha igen nehéz folyamatban. (Fordította T. J.) válaszra Az ösztrogen szerepe az immun A kutatók elkezdték vizsgálni, hogy a hormonok milyen hatással vannak az SM-re és az immun rendszerre. Egy Kaliforniában végzett tanulmány azt találta, hogy az immunsejtek, melyek SM-es nõkbõl származnak, olyan vegyi anyagokat szaba dítanak fel, melyek képesek az immun válaszokat módosítani, attól függõen, hogy milyen az ösztro-gén hormon szintje. A kis tanulmányt, az Amerikai Nemzeti Slcerosis Multiplex Társaság támogatta. Az elõzetes eredmények segítenek annak meg magyarázásában, hogy a hormonok hogyan regu-lálják, azaz hogyan szabályozzák az immun tevé kenységet, és hogyan befolyásolhatják az SM lefo lyását terhesség alatt, amikor kevésbé gyakoriak a visszaesések. Több kérdés marad azért tovább ra is meg, mint pl. a nõkjól ismert magasabb hajla-mossága az SM-re, vagy az, hogy a menopausa utáni alacsony ösztrogen szintek milyen hatással vannak, ha egyáltalán van valami hatásuk és hogy a férfiak miért tapasztalnak szintén változást a betegségben az idõk múlásával. Ajövõbeni kutatá sok mindenképpen meg kell adják a vá'aszt ezekre a kérdésekre. - dr. G. A. - Fordítás a Kanadai SM Társaság lapjának áprilisi számából Aktivizált fehérvérsejtekkel az idegsérülés kijavítható file:///f /SM/97per3.htm (7 / 16) [ :03:01]

8 file:///f /SM/97per3.htm (8 / 16) [ :03:01]

9 Az ember és az emlõsök zöme egy életre megbénul, vagy egyéb módon károsodik, ha központi idegrendszerük sérül, míg az alacsonyabb fejlettségi fokon álló élõié <yek képesek idegrendszerük sérüléseit kijavítani és teljes mértékben visszanyerni eredeti állapotukat. Egy izraeli kutatócsoport, L-mutatott, hogy az emlõsök idegrendsze rének regenerálódási képességét az evo lúció bénította meg. Felfedezésük lehetõ séget teremthet arra, hogy rátaláljanak a központi idegrendszer sérüléseit gyógyító eljárásokra. Csak az emlõsök komplex idegrendszere képes arra, hogy felhalmozza az egész élet során megszerzett tudást. Az evolúció fo lyamatában kialakult összetettségnek azon ban ára volt: az idegrendszer öngyógyító képességének elvesztése. Michal Schwartz professzor szerint ez a veszteség azért alakult ki, mert meg kellett védeni az agyat az immunrendszerrel szemben. Az immunrend szer sejtjei segítenek a szövetek gyógyításá ban, ha azonban az agyban is mûködnének, szétzilálnák azt a dinamikus és komplex idegsejthálózatot, amely az egyéni élet so rán épült fel. Szövetsérülés )k esetén bizo nyos immunsejtek - a makrofagok - sereg lenek a sérülés helyére és távolítják el a sérült sejteket, majd olyan anyagokat bocsáj-tanak ki, amelyek segítik a gyógyulást. Ha azonban az emlõsök központi idegrendszere sérül meg, az immunrendszer tehetetlen. A kutatócsoport felfedezte, hogy az emlõsök idegrendszere olyan anyagokat tartalmaz, amelyek elnyomják a makrofagokat. Ezért csak kisszámú makrofag áramlik az ideg rendszer sérült helyeire és ezek sem tudják kifejteni sejtbontó hatásukat. - Kísérleteink során bebizonyítottuk, hogy az immunrendszer közremûködése az emlõsök idegrendszeri sérüléseinél is megvalósítható -jelentette ki Schwartz professzor. - Az evolúció során kialakult immunrendszert el nyomó idegrendszeri mechanizmus megke rülhetõ. A kutatók szerint az idegek regene rációja egy különleges eljárással testen kívül létrehozott makrofagok révén valósítható meg. A mesterségesen file:///f /SM/97per3.htm (9 / 16) [ :03:01]

10 aktivizált makrofago kat bejuttatták egy patkány sérült látóidegé be, amely mint a központi idegrendszer ré sze, normális körülmények között nem rege nerálható. Kísérletükben az elszakadt látó ideg összenõtt. Az ilyen makrofagok ezek szerint fontos szerepet kaphatnak a központi idegrendszer károsodásának gyógyításá ban. Ha a megfelelõen aktivált makrofágot beépítik a sérült idegbe, kikerülhetõ a központi idegrendszer szokásos, immunrend szert elnyomó szerepe, és a sérülés gyógyít ható lesz. Az eljárás továbbfejlesztésével új, hatásos és egyszerû gyógymódot lehet alkalmazni a jövõben a központi idegrendszer sérülései nek orvoslásában, még az eddig reményte lenül bénulásra ítélt gerincvelõsérült bete gek esetében is. -V.K.- patkányoknál. Az elért hatás és az adagok nagy sága között mindkét esetben szoros összefüggés mutatkozott. Az állatkísérletek ígéretesek ugyan, de az emberen való kipróbálásig számos kérdés kivizsgálása van még hátra. Az NGF-rõl például eddig úgy tudták, hogy csak az érzõ idegek növekedését serkenti. A kísérletek során mégis azt lehetett tapasztalni, hogy az NGF ellenanyag a mozgatóidegek regenerá cióját is hátráltatta. Ezek az állatok a fájdalomtól megszabadultak ugyan, de a késõbbiekben a gyógyulásuk lassúbb, a maradandó mozgáskáro sodásuk súlyosabb volt, mint a kezeletlen vagy a hagyományos fájdalomcsillapításban részesült társaiké. A kutatók elképzelhetõnek tartják, hogy az NGF körüli ismereteink szorulnak kiigazításra, de azt is, hogy az ellenanyag elõállításakor egyéb növe kedési hormonnal szennyezett NGF-et használtak, s ennek köszönhetõen gátlódott végül az is, aminek nem kellett volna. Mindenesetre mielõtt messze menõ következtetésekre ragadtatnák magukat, vagy egyáltalán továbblépnének: más módsze rekkel elõállított, vegytiszta" NGF-fel tervezik megismételni a kísérleteiket. - G. Zs március 3. Beszámoló az március én Londonban tartott funclraising mûhelyrõl mûhely az "Empowerment" kb.: "Képességfejlesztõ" nevet kap ta. Fontos volt a társaságok kö zötti tapasztalatcsere, a közvet len kapcsolat az elõadókkal. így dolgoztunk a két nap alatt. Európa különbözõ országaiból (Rusztria, Horvátország, Magyar ország, Olaszország) az egész ségügy különbözõ területein mû ködõ non-profit szervezeteket képviseltünk. Programunk igen feszes volt, mert reggel 9 órától este ig tartott az elõadás és a közvetlen mûhelymunka, ebéd és kávészü netek közbeiktatásával. Fontos volt, hogy tartsuk magun kat az órarendhez", mert igen nagy anyagot kaptunk a külön bözõ pénzszerzési lehetõségek rõl és technikákról. file:///f /SM/97per3.htm (10 / 16) [ :03:01]

11 Elõadónk Mr. Tony Elischer fá radhatatlanul, közvetlenül és igen ügyesen adta nekünk át tu dását. R mûhely második napjá nak munkájába Mrs. Daniele Le-toré is bekapcsolódott. Állandó aktív résztvevõk voltunk mi is -sok esetben párbeszédben (amit nekem Tvordy Judit folyamatos szinkrontolmácsolása tett lehetõ vé). Nemcsak kérdezhettünk, ha nem beszéltünk is a végzett mun kánkról, és azzal kapcsolatos ta pasztalatainkról. Ez azért volt jó, mert betekintést nyertünk más or szágok és érdekképviseletek munkájába is. Több témánk volt, csak párat em lítek a fontosabbak közül: - Mi a fundraising? - Fontos, hogy nem a pénzrõl szól, ha nem a célokról, a mi esetünkben az SM-es emberek segítésérõl. - Honnan kérhetünk pénzt és adományokat? - Végrendelet, mint-számunkra - új lehetõség. - Hogyan közelítsük meg az ado mányozókat? (Ha az államhoz, cégekhez, magánemberekhez fordulunk.) - Mi motiválja az embereket, hogy adjanak? - Hogyan kell együtt dolgozni? - Mi az elõnye és a hátránya annak, ha egyedül dolgozunk,illetve ha többen? - Köszönõlevelek az adomá nyozóknak. Ezekrõl a témákról szeretnék majd az seményekben bõveb ben írni és átadni a tapaszta latot a többi helyi SM szervezet nek is. A mûhely anyagának könnyebb megértését segítették a jól meg szerkesztett vizuális segédanya gok, a bemutatott fundraisinggel kapcsolatos újságcikkek. Úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes segítséget kaptunk munkánkhoz, melyeket ha hasz nálunk, hatékonyabban dolgoz hatunk. A mûhely szervezésérõl és a Lon donban töltött pár napunk kelle mesebbé tételérõl a SERONO képviseletében Mrs. Daniele Le-toré gondoskodott igen nagy odafigyeléssel. Megérkezésünk napján minden kit közvetlen beszélgetésre hí vott a szálloda bárjába. Kicsit meglepõdtem, amikor kiderült, hogy összesen hatan vagyunk. gy osztrák pár, akik a meddõ séggel foglalkozó osztrák szerve zettõl jöttek, egy olasz SM-es hölgy, régi jó ismerõsünk: Olgi Horvátországból és mi ketten magyarok. Ez a kis lelkes csapat dolgozott együtt a további napokon is - nagyon jó hangu latban. R végén õszinte barát ságban búcsúztunk el egymástól. R mûhely elsõ estéjén nagyon finom vacsora körül folytattuk az ismerkedést. R második este meglepetés: Daniele színházje gyet szerzett a magyaroknak a Starlight Express (Rndreuu Uoyd ULJebber musical) felejthetetlen élményt nyújtó elõadására. Hálásan köszönjük Daniele-nek a kitûnõ szervezést, amibõl igen sokat profitáltunk, Tonynak a két napos mûhelyt. Nagyon szépen köszönjük a SERONO-nak, köz vetlenül file:///f /SM/97per3.htm (11 / 16) [ :03:01]

12 dr. Sümegi Gyöngyinek és Dr. Boóc Rndrásnak, hogy le hetõvé tették számunkra, hogy résztvehessünk ezen a kétnapos londoni mûhelyen. Részletes beszámolót a tanul takról az Eseményekben közlök. - Noclobánné fíenyik éva - London kék ege alatt... Milyen üdítõ volt a regeli budapesti hószállingózás utána londoni kék ég, napfény, és nyííló virágok fogadtatása. Ennél jobban nem is indulhatott volna párnapos londoni tartózkodásunk! Hogy mi csábított bennünket? A SERONO által szervezett, hangsúlyozottan közvetlen légkörú fundraising mûhely, amit ráadásul a világ egyik legeredményesebb fundraising szakembere /oktatója vezet. Ezzel a kísértéssel már csak a továbbképzés helyszíne, kerete tudott vetekedni: elegáns szálloda, teljes ellátás, s mindez London központjában. Nem tudom milyen látnmoki képességgel rendelkeznek a SERONO munkatársai, de olyan hihetetlenül egy hullámhosszon lévõ kis csoportot hoztak össze, hogy ennél jobban álmodni sem lehetett volna! A mûhelyeken nemcsak Tony Elischer fergeteges humorral fûszerezett elõadását hallgattuk figyelmesen, hanem szívesen osztottuk meg egymással tapasztalatainkat. Mindenki érdeklõdéssel hallgatta a többiek mondandóját... Node errõl részletesen beszámol Társaságunk egyik alelnöke. Viszont ahova õ nem tudott eljönni, az az IFMSS (SM Társaságok Nemzetközi Szövetsége) londoni központja: Nicki Della Porta nemzetközi fundraising koordinátor meghívására rövid látogatást tettem ebben a szállodánk közelében fekvõ, kb. 40 négy zetméteres irodában. Azon ámultam, bá multam, hogy egy ekkora világhálózatot ösz-szesen 4-5 ember irányít ebbõl a napsütötte földszinti irodából - persze mindegyik író asztalon ott a ma már nélkülözhetetlen szá mítógép Internettel. (Ez utóbbi lehet a csoda titka.) Külön hálával tartozom Nickinek azért a diktafonért, amelyet kazettákkal együtt ren delkezésemre bocsátott. így a mûhelyeken szinkrontolmácskodásommal lehetõvé tet tem, hogy Éviké aktívan közre tudjon mû ködni - erre a lehetõségekhez mérten én is törekedtem -. majd miután hazatértem, visszahallgattam a kacajokkal ékesített tar talmas napok hangjait... Köszönjük SERONO! Most rajtunk a sor... - Tvordy Judit file:///f /SM/97per3.htm (12 / 16) [ :03:01]

13 Fontos, hogy a lélek is tornásszon A sclerosis multiplexeseknek a mozgás maga az élet, állítják a szakemberek, pedig ponto sabban: a tétlenség maga a halál! A mozgá sukban korlátozott betegeknél ugyanis sor vadnak az izmok, bekötnek az izületek", rom lik a keringés - rohamosan öregszik a szerve zet. Az SM-esek esélyeit rontja a betegséget kísérõ, megmagyarázhatatlan fáradtság és a folyamatos egyensúlyzavar. A speciális betegség speciális, a szakma teljes eszköztárát felhasználó gyógytornát követel. A legtöbb nehézséget az okozza, hogy a be tegek az idegrendszer sérülése miatt nehezen ingerelhetõk, s nincs izomtudatuk. Alapvetõ gyakorlatnak számítanak a remegést lefojtó", a járó és - a mozgás összerendezettségét javító - koordinációs feladatok. Speciális tréning újabban az incontinencia-torna, mely a beideg zés zavaraira visszavezethetõ vizelettartási problémákon próbál enyhíteni. Sokat segít a betegeknek az is, ha megtanulják a segédiz mok használatát. A sclerosis multiplexesek szertornájában rendkívül fontos szerep jut a labdáknak: egy kellõen fölszerelt tornaterem ben a két centistõl a másfél méter átmérõjû labdáig minden megtalálható. Akis mûanyag golyókat a kéz erõsítésére, a nagy ballonokat pedig az egyensúly javítására, különbözõ el eltûnõ mozgásingerek kiváltására használják. (Németországban az SM rehabilitáció egyik fontos eszköze a lovas terápia, melytõl a szakemberek a koordinációs készség javulá sát, a romlás ütemének csökkenését várják.) Bár minden SM-esnek személyre szabott ed zés-tervet" kell készíteni, közös e programok ban, hogy a betegeket tilos kifárasztani. Érthetõ, ha annak a betegnek, akinek egész délelõttje rámegy egy levél megírására, s aki nek komoly munkát jelent még az öltözködés is, napokig a négy fal közt van, nincs kedve emberek közé menni. A neurológiai gyógy torna mûvelõjének egy kicsit pszihológussáis kell válni, hiszen sokszor még a kimozgatá-soknál is fontosabb, hogy a beteg lelke is tor násszon - állítja Papp Ernõné, a fehérvári Szent György Kórház gyógytornásza. A speciális pálya nem vonzza a fiatalokat, hiszen - bar a szakmai kihívás nagy - rendkívül kevés a si kerélmény. Míg egy mûtét után a fizioterápia és az alkalmazott gyógytorna igen hamar látványos eredményeket hozhat, addig e kór ban szenvedõk kezelése csak a romlás ütemét csökkenti. Mivel a rehabilitáció hazánkban szinte nem is létezik, e munkát ma szinte csak megszállottak végzik. - Klecska Ernõ Kertészkedés az egészség érdekében Margaret Creamernek 28 évesen SM-et az diagsztizálták. Ez 16 évvel ezelõtt történt. Ma háromkerekûsétálógéppel közlekedik házon belül és házakörül, valamint õ végzi a család kertjében a legtöbb tennivalót. Ahogy õ mondja - Arról beszélnek, hogy szerez--- majd nekem egy traktort, hogy a gyepet is én Tassam le." Miközben ezt mondja, nevetõ szemekkel néz férjére Garry-re, file:///f /SM/97per3.htm (13 / 16) [ :03:01]

14 aki szeret ugyan kertészekedni, de csak egy bizonyos határig. A kertészkedés további tárgyalása elõtt azért arról beszél nekünk, hogy Garry és két tinédzser korabeli gyermekük érdeme az, hogy õ ezt mind elérhette. Azt mondja - Voltak olyan idó'k életemben, amikor egyszerûen csak mindent abba akartam hagyni. Támogatásukkal és bíztatásukkal sokkal egyszerûbb próbálkozniés ezt mindig megkapom tõlük. Azt hiszem szerencsés vagyok." Majd hangsúlyozza élete második legfontosabb tényét - bárkinek, akinek fogyatékossága van realistának kell maradnia. Ha nem vagyok realista egyfolytában csak kesergek, azzal rontom a saját helyzetemet. A forróság problémát okoz, csak a kora reggeli és esti órákban tudok kertészkedni. Igaz, hogy a kert sokkal jobban nézne ki, hogyha egész nap dolgozhatnék benne, de tudom, hogy ezt nem tudom megcsinálni, így nem is próbálom. - Ez a negatívabb megjegyzés, amit Margaret megenged magának. - Azt állítja, hogy SM symptomái javulnak a nyáron, mégpedig azért, mert a kertben dolgozik. Úgy tekinti ezt mint egyfajta torna-terápiát, relaxációt. Elragadtatottan beszél azokról az õt segítõ gépekrõl is, amelyek lehetõvé teszik, hogy rgmetsze a fákat, hogy különbözõ kerti munkákat végezzen és hogy a szép kerten kívül a kis háztáji kertjét ét is gondozni tudja. Persze nem felejti el azt, hogy a ház elõtti és mögötti virágágyások gondozásában is óriási segítségére van pl. a számára 3 a legnagyobb segítséget jelentõ gép, a feltölthetõ scooter, mely megtartja az energiáját és bárhova elviszi, kivéve a lépcsõkön fel és le. Az elsõ részén lévõ kosárban viszi magával a különbözõ metszõollókat és más kis eszközeit. Mûanyag kocsikával, melyet a hátuljára tud kapcsolni, szeretné továbbfejleszteni ezt a kis gépet. Utóbbi lehetõvéé számára, hogy nagyobb terheket, mint pl. lemetszett ágakat tudjon eltávolítani, elszállítani a helyszínrõl. Egészen tavaly nyárig azért ült ebben a kis scooterben, hogy gyomláljon, hogy átültesse az évelõket és hogy elegendõ magot ültessen a háztáji kertben, hogy majd késõbb babot, sárgaré pát, hagymát és fehérrépát tudjon onnan leszüre telni, melyekkel saját családját egész évben táplálni tudja. Most ezeket a teendõket egy alacsony, három kerekes scooterrel végzi, melynek forgó ülése van. Ezt a mozgássérült kertészsegítõ gépet az Ed-monton-i Eszközház találta fel, vagy legalábbis õk készítették el. Jobbat tesz a hátának, ha ezzel közle kedik amikor le is kell hajolnia, hiszen ez lehetõvé teszi számára azt is, hogy különbözõ növények kö zött hajolgasson balra-jobbra anélkül, hogy le kel lene szállnia a géprõl, majd újból vissza. Garry még egy kereket szeretne hozzátenni, hogy még stabi labb legyen. Garry azzal könnyítette a scooterekkel való közlekedést, hogy murvából kis ösvényekét készített a különbözõ zöldségágyak között, melye ket megemelt. Egyik legnagyobb segítségem a Pronto-nak nevezett kapa, melyet a Termelõszövet kezetnél gyerekek eszközeként reklámoztak. Egy szerûen fantasztikus minden mozgássérült ember nek, és én írni is fogok a gyártónak, hogy ezt meg is mondjam nekik. Nagyon kedvezõ a fogantyúja is a maga kicsinységével, a szögével is, ami kellemes, mivel nem igazán tudom irányítani a kezeimet és nagyon sok jó dolgot véletlen kikapálhatok a külön bözõ ágyasokból. Majd nevetve hozzáteszi: hát elég furcsa, hogy egy kapa így felizgat nem?! Ezen kívül egyetlen változtatás van, melyet mozgássérültsége miatt végezhet vele a kertben, a kinti vízcsapoknál is könnyebb így dolgozni. Mint a legtöbb olyan kertész aki szeret kertész kedni, de nem akar rabszolgájává válni a file:///f /SM/97per3.htm (14 / 16) [ :03:01]

15 kertnek. Elõnyben részesíti az évelõket, a tearózsákat, vagy a máltai kereszteket és az önporzó virágokat, pl.: a tátikákat.. és ez látszik is rajtuk. Mindig is él veztem a kertészkedést és nagyon hiszem, hogyha az ember szeret valamit csinálni, akár kertészkedni, akár varrni, akár fõzni, bármit akkor mag is találja a módot, hogy megtegye. Csak a hogyant kell egy kicsit módosítani. Ahogy mondják: Hogyha citro munk van, akkor csináljunk belõle limonádét. Szegedi gyógy kirándulás G Kaptam egy zárójelentést, hogy SM-es vgyok. Ti ezt, hogy éltétek meg? Biztosan sokan kö zületek nagyon fájdalmasan. Én évek óta harcolok ezért, eddig nem sikerült elérne" i, hogy ilyet kapjak, holott évek óta tudom, hogy ez a bajom. Nem ismertem senkit, aki SM-es lett volna, és még látszólag teljesen egészsé gesen küzdöttem a gondolattal, hogy valami nincs rendben. Az orvosaim mosolyogva biz tosítottak róla, hogy nincs semmi bajom és ami kor egy cikket olvasva úgy éreztem, hogy akirõl szól, annak ugyanolyan problémái vannak, mht nekem és a betegségét úgy hívják, hogy scle-rosis multiplex. Úgy gondoltam, hogy meg kell kérdeznem, az akkoriban velem foglalkozó orvost, hogy nincs-e nekem SM-em. Nehéz idõk jöttek egy nagyvonalú állásajánlattal, alá írtam, hogy nekem nincs semmi bajom, holott ehhez már nem kellett túl jó szem, hogy valaki lássa, hogy az a nõ nem igazán egészséges. Kü lönösen, ha valaki amerikai és számára elkép zelhetetlen, hogy valaki ne tudja, hogy beteg. Persze, hogy úgy gondolja, hogy rosszhisze mûen becsaptam. Ezt követte egy nemzetközi perrel való fenyegetõzés és világjáró külkeres munkám befejezõdött, amit ahogy fokozatosan romlottam, amúgy sem tudtam volna csinálni, az eredetit sem, a vegyészkedést. Maradt ben nem egy óriási tüske, hogy engem becsaptak. Sokan úgy élik meg ezt a betegséget, hogy ha ragszanak az egész világra, hogy miért pont õk lettek a betegek. Én is sokat veszítettem a betegségemmel, de én azért haragudtam, mert nem voltak velem õszinték. Ezeket zúdítottam dr. Bencsik Krisztinára, amikor Atlantában voltunk és nekem alapvetõ vizsgálatokat pl. MRI-t sem csináltak. Kriszta nagyon kedvesen felajánlotta, hogy egyszer menjek el hozzájuk Szegedre. Jött a hosszú, szürke tél, aztán húsvét elõtt irány Szeged. Kis ország vagyunk, a távol ságok nem nagyok és már nem kötnek helyhez az elõírások, mint régen. Ha egy kórházban való tartózkodás pozitív élmény lehet, akkor ez az volt. A kórház gyönyörû, a scooterem teljes ön állóságot biztosított, így mindenhova el tudtam menni kórházon belül és kívül is. Szeged gyönyörû város és az ott töltött hétvége lehetõ séget biztosított egy kis városnézésre is. Itt a portán nem tartják vissza az embert, sõt nagyon segítõkészen elmondják merre file:///f /SM/97per3.htm (15 / 16) [ :03:01]

16 menjen. A sze gedi emberek nagyon kedvesek, szerettem a szögedies" beszédet, a nagyon fiatal ápolónõk fantasztikusan ügyesek és nagyon kedves volt. amikor az infúziót az egészségemre kívánták. Nem szenvedtem semmiben hiányt, a BÜFÉ is nagyon jó megoldás volt, de kijártam a közeli kis boltba is vásárolni. A többiek mégis úgy gondolták, hogy megkínálnak azzal, amit túl zásokba esett látogatóiktól kaptak, mivel engem nem tudtak látogatni. Jó volt találkozni az éppen ottlévõ SM-esekkel, akiknek nagy biztonságot jelent, hogy itt rendszeresen nyomon követik õket és ha bármilyen panaszuk van itt bármikor jöhetnek. Már van SM-es zárójelentésem, nyilvántartott SM-es beteg lettem. Örülök neki? Ezután a hosszú kálvária után talán már igen. Ez olyan, mint amikor a farkánál forgatott macskát elengedik? Az összehasonlítás nem helyes, de úgy érzem valami helyre állt bennem, Elfogadtam a betegséget, de ez nem csak azéri van mert már papírom is van róla. - Pál Katalin - a résztvevõket. R sétálók tá mogatásszerzõ íveket vittek haza, melyen munkahelyükön és iskoláikban az SM mozga lom javára gyûjtenek. file:///f /SM/97per3.htm (16 / 16) [ :03:01]

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása Igaz, hogy az idén már két OB versenyen is túl van a Bakó Team csapata, de azért számunkra a felejthetetlen élményt mégis egy Debrecenben megtartott körverseny nyújtotta. A debreceni Gázvezeték utcai salakpályán

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. december 03. napján 15:30 órai

Részletesebben

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Kaposvár 2011. május 11. Kristófné Kiss Emese elnök Tartalom: Adatok 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot!

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az általános iskola 11-14 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

VILÁGNAP 2015. május 23. Országos megmozdulás és központi ünnepség Székesfehérváron

VILÁGNAP 2015. május 23. Országos megmozdulás és központi ünnepség Székesfehérváron S clerosis M ultiplex VILÁGNAP 2015. május 23. Országos megmozdulás és központi ünnepség Székesfehérváron A Sclerosis Multiplexrõl A sclerosis multiplex a fiatalkorban elõforduló egyik leggyakoribb neurológiai

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK4, , önértékelés NYEK 4. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK4, , önértékelés NYEK 4. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK4, 2015.03.30, önértékelés NYEK 4. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 5 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy az

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK2, , önértékelés NYEK 2. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK2, , önértékelés NYEK 2. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK2, 2015.03.30, önértékelés NYEK 2. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 4 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy az

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK7, , önértékelés NYEK 7. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK7, , önértékelés NYEK 7. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK7, 2015.03.30, önértékelés NYEK 7. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 3 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy az

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Portfólió. Tóth Gábor Dániel

Portfólió. Tóth Gábor Dániel Portfólió Tóth Gábor Dániel Kelj fel és járj... "Nagyon tetszik! Ezt hogyan kell csinálni?" Informatikus családi vénám által, alkalmam volt egy barátomnak megépíteni a munkájához szükséges számítógépet,

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról Ország: Horvátország Fogadó intézmény: Klinički Bolnički Centar Rijeka (KBC Rijeka) Város: Rijeka Osztály: Plasztikai sebészet Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról A Debreceni Orvostanhallgatók

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 5 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Elnöki beszéd. Moszkva 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva, Olimpiai Stadion - 2014. augusztus 10.

Elnöki beszéd. Moszkva 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva, Olimpiai Stadion - 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva 2014. augusztus 10. 1 Köszönetnyilvánítás Minden munkatárs nevében köszönetet mondunk Papp Gulnára, Arany Oroszlán szintű felsővezetőnknek és férjének, Papp Mihálynak (8*), akik a

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Nézzünk meg találomra néhány ország különböző rádióinak logóit és végül az ország zászlóját! Milyen összefüggést látunk?

Nézzünk meg találomra néhány ország különböző rádióinak logóit és végül az ország zászlóját! Milyen összefüggést látunk? Nézzünk meg találomra néhány ország különböző rádióinak logóit és végül az ország zászlóját! Milyen összefüggést látunk? És ez az alábbi, kétsornyi logó vajon melyik országra lehet jellemző? És milyen

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Driving Experience ON ICE az igazi téli vezetéstechnika SZIGORÚAN HÓBAN

Driving Experience ON ICE az igazi téli vezetéstechnika SZIGORÚAN HÓBAN Driving Experience ON ICE az igazi téli vezetéstechnika SZIGORÚAN HÓBAN Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ez a Magyarországon elérhető legjobb téli vezetéstechnikai tréning. Ugyanis nem mesterséges műgyanta

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

VEROCS. Írta: Gabriella Vlcek július 21. kedd, 08:23 - Módosítás: szeptember 08. csütörtök, 12:25

VEROCS. Írta: Gabriella Vlcek július 21. kedd, 08:23 - Módosítás: szeptember 08. csütörtök, 12:25 A sérült túrák alapötlete Verocstól, Mikolovits Veronikától ered, aki a Nemzetközi Pető Intézetben konduktorként dolgozott, és évek óta barlangászott, hegyet mászott, és sok sportágat kipróbált, hosszabb-rövidebb

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL

JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL Sződi Sándor (IFKA - Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. minőség szakértő) A jövőben egyre nagyobb szerepe lesz az okos vállalatvezetők körében a benchmarkingnak, mivel a verseny

Részletesebben