a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió:3 Készítette: Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály Adatbiztonsági szint: PBB l^álmán ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ Dátum: február...

2 fc'x ö S Z E R tn 'C Sf XrÉ K 2 RT Verziókövetési jegyzék Módosított, törölt, hozzáadott fejezet: Módosítás/tartalom rövid leírása és indokolása: Verziószám: Verzió hatályosságának kezdete: Az összes fejezet Rugalmas szervezeti formák (projektek, bizottságok, testületek és fórumok) meghatározása, Irányítási rendszer fogalmának és elemeinek bővítése, vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása, munkáltatói jogkör gyakorlásának felülvizsgálata, kiegészítés Társaság minden munkavállalójára vonatkozó jogokkal, és kötelezettségekkel, szervezeti egységekhez rendelt feladatok pontosítása, a beruházási és üzemeltetési tevékenység a Gazdasági Igazgatóság hatáskörébe kerül, illetve a Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló Kockázatkezelési Osztály a Biztonsági Igazgatóság keretében folytatja munkáját Társaságbiztonsági Osztály néven. A z összes fejezet A Társaság fő tevékenységének feltüntetése, SZMSZ több pontot érintő átstrukturálása, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felelős vállalatirányítási elveinek alkalmazása az Ajánlásnak megfelelően, szabályozási rendszer felépítésének módosítása, új szabályozási szint létrehozása, mely a Tulajdonos, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elfogadását igényelő szabályozásokat tartalmazza, valamint a körlevelek átsorolása, a stratégiai tervezés, belső kontrollrendszer és kontrolling, riportolás hangsúlyozása, kockázatmenedzsment- és belső kontrollrendszer fejlesztésének, felügyeletének meghatározása, Üzletfejlesztési Fórum létrehozása, szervezeti átalakítások, projektek szétbontása stratégiai és szakmai projektekké, stratégiai beszámolók és projektbeszámolók beépítése, teljesítménymenedzsment rendszer megerősítése, kisebb, szervezetek közötti felelősséget érintő változtatások. II. fejezet 3.2. pont, a döntési-hatásköri rendszer 15. pontja III. fejezet pontja 512/2014.(XII.19) számú alapítói határozat alapján a támogatási tevékenység és az arról szóló beszámolási kötelezettség kikerült a Társaság munkaszervezetének feladatai közül. Ezt a feladatot továbbiakban nonprofit kft. látja el. Az SZMSZ változásokat az Igazgatóság a 2/2015 sz. határozattal fogadta el január január március 1. III. fejezet 3. pontja A Marketing és Kommunikációs Igazgatóság feladatainak és szervezeti felépítésének kiegészítése/módosítása. Az SZMSZ változásokat az Igazgatóság a 8/2015 sz. határozattal fogadta el. A korábbi verzió az új verzió kiadásának napjáig hatályos, az új verzió - ha másként nem rendelkezik - annak aláírását (kiadását) követő napon lép hatályba. Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a hatálybalépés napja a kiadás napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kiadás időpontját. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 2/ 49

3 Ö 5 2 ERtNC'Sf JÁTÉK V,R T TARTALOMJEGYZÉK VERZIÓKÖVETÉSI JEGYZÉK... 2 TARTALOMJEGYZÉK... 3 A SZABÁLYOZÁS TÁRGYA. CÉLJA... 7 A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA...7 A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA...7 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK...7 h AZONOSÍTÓ ADATOK. ALAPÍTÁS, JOGÁLLÁS A Sz e r e n c s e m t é k Z r t. a z o n o s ít ó ad a t a i A Sz e r e n c s e j á t é k Z r t. a l a p ít á s a AZ ALAPÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA A Szerencse já té k Z rt. jo g á l l á sa A társaság f ő te vékenységi k ö r e A Tá r sa sá g k ü l d e t é s e A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI KÖZGYŰLÉS IGAZGA TÓSÁG Felü g yelő bizo ttság Vezérigazga t ó A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE A KÉPVISELETI ÉS CÉGJEGYZÉSI JOG GYAKORLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSE PÉNZINTÉZETI ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁG, PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSA...10 L A TÁRSASÁG VEZETÉSE ÁL TALÁNOS EL VEK, KÖ VETELMÉNYEK A TÁRSASÁG VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓI A VEZÉRIGAZGATÓ FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI A VEZETŐK ÁLTALÁNOS FELADATAI, HATÁSKÖRE ÉS FELELŐSSÉGE Á ltalános vezetői f e l a d a t o k Á ltaláno s vezetői h a t á sk ö r ö k Á ltaláno s vezetői felelő sség ek A VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KOORDINÁCIÓS FÓRUMOK/ESZKÖZÖK V ezetői ér t ek e zle t Szakm ai vezető i értek e zletek Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 3/ 49

4 ö SZERíNCSfJÁTÍK2RT Ü zleti F ejlesztési F ó r u m B iztonsági F ó r u m E tikai B iz o t t s á g P r o je k t e k E gyéb v ezető i kom m u n ik á c ió s e s z k ö z ö k A VEZETŐK HELYETTESÍTÉSE A V ezérigazg ató h e l y ettesítése Á ltaláno s vezető i h ely ettesítési s z a b á l y o k A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A TÁRSASÁG M INDEN M UNKAVÁLLALÓJÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZA BÁ LYO K A MUNKA VÁLLALÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI M unkakör-áta d á s, - á t v é t e l A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSI R ENDSZER E A STRA TÉG IÁI ÉS ÜZLETI TÉR VEZÉSI RENDSZER DÖNTÉSI-HA TÁSKÖRI RENDSZER A SZABÁL YOZÁSI RENDSZER AZ ÖSZTÖNZÉSI RENDSZER A BELSŐ KONTROLLOK RENDSZERE A STRA TÉGIAI ÉS ÜZLETI KONTROLLING RENDSZER JL VEZÉRIGAZGATÓI KÖZVETLEN SZERVEZETEK V ezérig azg ató i Titk á rsá g (V T ) H atá ly o n kívül h ely ezve ja n u á r I.-n a p já n Ü zletfejlesztési és M in ő ség ir á n y ítá si O sztály (Ü F M I) KERESKEDELM I ÉS JÁTÉKSZERVEZÉSI IGAZGATÓSÁG (KJ1) KERESKEDELEM SZER VEZÉSI FŐOSZTÁL Y (K SZF) É rtékesítés Szervezési O sztály (É SZ O ) L ogisztikai O sztály (L Ó G ) JÁ TÉKENGEDÉL YEZÉSI ÉS SZER VEZÉSI FŐOSZTÁL Y (JSZF) Játékengedélyezési és E lem zési O sz t á l y A 33/2012 SZ. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE ÁPRILIS 1. NAPJÁN Sorsjegy O sztá ly A 42/2011. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE ÁPRILIS 1. NAPJÁN A 42/2011. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE ÁPRILIS 1. NAPJÁN A Z ÚJ SZM SZ MÓDOSÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE JANUÁR 1. NAPJÁN Érté kesítési R ég ió k (KÉR, MÉR, PÉR, S Z É R ) Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 4/ 49

5 ö $2efcrNC5fiátékZrt Ér ték esítés Szervező O sztály (M isk o l c i,pécsi, Szegedi É r tékesítési R ég ió ESETÉBEN), FŐVÁROSI ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZŐ OSZTÁLY/MEGYEI ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZŐ O sztály (K özponti Érték esítési R égió esetében) H álózati Ü gyintézői Osztá ly L o t t ó z ó k In t e r a k t ív JÁték F őosztál y (I J F ) ODDS KÖZPONT In teraktív Ü zleti In tellig encia O sztá l y A Z ÚJ SZM SZ MÓDOSÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE JANUÁR l.-é N In teraktív É rték esítési O sz tá ly Ü g yfél-ellenő rzési o s z t á l y ÜGYFÉLSZOLGÁLA TI OSZTÁL Y Ka r it a tív Osztál y (K A R ) M ARKETING ÉS KOM M UNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG (M K D IGAZGATÓ-HELYETTES, SZÓVIVŐ K om m u n ik á c ió s osztály (K O M ) TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI OSZTÁLY (C S R ) M arketing F őosztály (M KF) M arketing osztály (M A R K ) So rsolási osztály (SO R S) M édiavásárlási és K o rm ányzati k a pc so l a to k Fő osztály (K M K ) Kapcso latszervezési osztály (K SZV O ) M édiavásárlási cso po rt (M VCS) GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG (G I) A 42/2011. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE ÁPRILIS 1. NAPJÁN Gazdasági Szervezési O sztály (G SZO ) Ga z d a sá g i F ő o sztály (GFO) P énzüg yi O sztály (PÜ O ) Szám viteli O sztály (SZÓ ) K özponti E lszá m o ltató O sztály (K E O ) H u m án F ő o sz t á ly (H F O ) M u n k a er ő-g a zd á lk o d ási O sztály (M G O ) M unkaerő-fejlesztési O sztály (M F O ) BÉRELSZÁMOLÁSI ÉS TB ÜGYINTÉZÉSI OSZTÁLY (B T B) KÉPZÉS-SZERVEZÉSI OSZTÁLY (KSZO) K ontrolling F őosztál y (KFO) ÜZEMGAZDASÁGI OSZTÁLY (ÜGO) P ortfolió-kezelés (PK ) Be r u h ázási És Üzem e lte tési F őosztály (BÜFO) Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 5/ 49

6 0 S2ER*KCSf JÁTÉK2RT B eruházási O sztály (B R O ) KÖZPONTI ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY (K Ü O ) H álózati Ü zem eltetési O sztály (H Ü O ) JOGI ÉS ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓSÁG (J E I) J ogi Osztály (JO G ) I g azg ató h elyette s E llenőrzési O sztály (ELŐ ) Panaszkezelési és H á ló zatellen ő r zési C soport (PK H C S) INFORM ATIKAI IGAZGATÓSÁG (IN I) Te r m elési R en d sze rek F őosztál y (T R F ) Játék Ren d szer O sztály (JRO ) D irek t F ogadási O sztály (DFO ) A datfeldo lgozási Osztály (AFO) T erm inál O sztály (T O ) Ig azg ató h elyette s Irodai O sztály (IR O ) Info rm atik ai K özponti Szo lg á ltatáso k O sztály (IK S Z O ) Call Center O sztály (C C O ) BIZTONSÁGI IG AZGATÓ SÁG Objektum védelm i O sztály (O V O ) IGAZGA TÓHEL YETTES Info r m á c ió v éd elm i O sztály (IV Ó ) TÁRSASÁGBIZTONSÁGI OSZTÁLY (T B O )...46 KAPCSOLÓDÓ SZA BÁ LY O ZÁSO K /2015 SZ. VEZÉRIGAZGATÓI KÖRLEVÉL A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS M ŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIADÁSÁRÓL ÉS A KAPCSOLÓDÓ INTÉZK EDÉSEK RŐ L M ÓDOSÍTANDÓ SZA BÁ LY O Z Á SO K HATÁLYUKAT VESZTŐ SZABÁLYOZÁSOK M ELLÉK LETEK SZIG NÓ TÁBLA...49 Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 6/ 49

7 ö SaWKCSflATÉKZ*T A SZABÁLYOZÁS TÁRGYA, CÉLJA Az utasítás célja Igazgatóságának i és a i ülésén elfogadott 2/2015 és 8/2015 számú igazgatósági határozatával módosított Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) egységes szerkezetben történő kiadása. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Társaság minden munkavállalójára és szervezetére. Tárgyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi működési folyamatára. Jelen utasítás rendelkezéseit március 1-től kell alkalmazni. A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 1.1. A Szerencsejáték Zrt azonosító adatai A társaság cégneve: Rövidített neve: Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szerencsejáték Zrt. Székhelye: 1015 Budapest, Csalogány u Adószáma: Cégjegyzék szám: A Szerencsejáték Zrt. alapítása A Szerencsejáték Zrt. a Pénzügyminiszter 3226/1990. sz. határozata és az Állami Vagyonügynökség Igazgató Tanácsa által hozott döntés értelmében, a Cégbíróságnál /03 sz. alatt bejegyzett Magyar Szerencsejáték állami vállalat általános jogutódja, s a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló évi XIII. törvény alapján alakult át egyszemélyes részvénytársasággá. A Társaság megalakulásának és tevékenysége megkezdésének időpontja: január Az alapítói jogok gyakorlása A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 2. sz. mellékletében foglaltak értelmében a Szerencsejáték Zrt. részvényeinek 100%-a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó, állami tulajdonban álló társasági részesedés. Az egyszemélyes Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az alapító jogait, és így a közgyűlés jogait is a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 7/ 49

8 ö SztRfNcsfiátékZrt 1.4. A Szerencsejáték Zrt. jogállása A Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: Társaság) jogi személy. Saját cégneve alatt jogokat szerez és kötelezettségeket vállal, tulajdont szerez, szerződést köt, perelhet és perelhető A társaság f ő tevékenységi köre A Társaság Alapító Okirat szerinti fő tevékenysége a szerencsejáték szervezés, és fogadásszervezés. E tevékenység jogi alapjait a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény, az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM. rendelet, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, illetve a március 15-től hatályos évi V. törvénnyel kiadott Polgári Törvénykönyv és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának (továbbiakban SZÉF) határozatai állapítják meg. A szerencsejáték szervezés, fogadásszervezés hatósági engedélyezéshez kötött tevékenység. Az engedélyezést a hatósági felügyelet gyakorolása mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya látja el A Társaság küldetése A Társaság küldetése, hogy a hazai felnőtt lakosság szerencsejáték alapú szórakozási igényét professzionálisan kielégítse, és eközben hozzájáruljon a társadalmi értékteremtés folyamatához. 2. A Társaság vezető szervei A Társaság vezető szervei: - a Közgyűlés (A Társaságnál a közgyűlés jogosítványait az Alapító gyakorolja), - az Igazgatóság, - a Felügyelőbizottság, - a Vezérigazgató. A Közgyűlés, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság hatáskörét mindenkor hatályos, a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok és az Alapító által elfogadott Alapító Okirat állapítja meg. Az Igazgatóság működését az általa elfogadott ügyrend, míg a Felügyelőbizottság működésének részletes szabályait az általa megállapított és a Közgyűlés által jóváhagyott ügyrend határozza meg Közgyűlés A Társaságnál a Közgyűlés jogosítványait az Alapító alapítói határozattal gyakorolja a Társaság Alapító Okiratában rögzített hatáskör alapján. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 8/ 49

9 ö SZERFNCSEUrFK 2KT 2.2. Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság feladat- és hatásköreit a Társaság Alapító Okirata, illetve az Igazgatóság Ügyrendje rögzíti Felügyelőbizottság A Társaság ügymenetének és üzletvitelének ellenőrzését a Felügyelőbizottság végzi. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköreit a Társaság Alapító Okirata, illetve a Felügyelőbizottság Ügyrendje rögzíti Vezérigazgató A Társaság munkaszervezetét az Alapító által kinevezett Vezérigazgató vezeti. A Vezérigazgató az Alapító Okirat szerint hivatalból tagja az Igazgatóságnak. A Vezérigazgató a jogszabályok, az Alapító Okirat, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között látja el feladatait. A Vezérigazgató feladatait és hatásköreit jelen SZMSZ II. fejezetének 1.2. pontja határozza meg. 3. A Társaság cégjegyzése A Társaság képviseletének és cégjegyzésének szabályait az Alapító Okirat és annak alapján jelen SZMSZ állapítja meg. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak az iratokat a Társaság cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően saját névaláírásukkal látják el. A Társaság cégjegyzésére jogosultak: - a Vezérigazgató önállóan, - két igazgatósági tag együttesen, - az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított munkavállalók közül két személy együttesen, az Igazgatóság által meghatározott körben, vagy - egy igazgatósági tag bármelyik cégjegyzésre feljogosított munkavállalóval együttesen. A cégjegyzésre jogosult munkavállalók a vonatkozó igazgatósági határozatban meghatározottak szerint gyakorolják jogosultságukat. A cégjegyzésre felruházott személyek aláírási címpéldányát a Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság őrzi A képviseleti és cégjegyzési jog gyakorlásának általános szabályai A Társaság képviseletére és cégjegyzésére jogosult személy - a megbízás keretei között - képviselheti a Társaságot, azaz jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat a Társaság részére. A képviselet alatt a Társaság nevében harmadik személyek irányában, a bíróság és más hatóság előtt - akár szóban, akár írásban - tett jognyilatkozatokat kell érteni. A képviselet magában foglalja a képviselet körében szükséges aláírási jogot is, ami a Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 9/ 49

10 0 S2 ERÍ KCSf látík 2 RT cégjegyzés keretei között gyakorolható, összhangban a Társaság Alapító Okiratával, az SZMSZ ide vonatkozó előírásaival, illetőleg a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel. A képviselettel összefüggésben kapott aláírási jogot meg kell különböztetni a Társaság működése során, a Társaság szervezetén belüli aláírási jogtól, mely magában foglalja a számára biztosított munkáltatói jogkörben történő aláírási jogot is. A szervezeten belüli aláírási jog a szervezeti egység vezetőjének joga. Abban különbözik a képviseleti jogkörben gyakorolt aláírási jogtól, hogy az közvetlenül, vagy egyáltalán nem keletkeztethet jogot vagy kötelezettséget - a munkáltatói jog körét ide nem értve - a Társaság számára. A jogi képviselet körében eljáró jogtanácsos (ok) képviseleti és aláírási jogosultságát az évi 3. sz. törvényerejű rendelet szabályozza. A Társaság hivatalos levelezésével, bélyegzőhasználatával kapcsolatos szabályokat a Vezérigazgató belső szabályozásban határozza meg Pénzügyi teljesítés engedélyezése Pénzügyi teljesítés, engedélyezési joggal való felruházás vezérigazgatói utasításban történik Pénzintézeti aláírási jogosultság, pénzügyi kötelezettség vállalása A Társaság bankszámlái felett a Vezérigazgató egyedül, illetve két aláírásra jogosult személy együttesen rendelkezik. Az aláírásra jogosultak pénzintézet részére történő bejelentését kizárólag a Vezérigazgató írhatja alá. Pénzügyi kötelezettséggel járó ügyiratok esetében, ha a Vezérigazgató egyszemélyi aláírási jogát nem gyakorolja, az aláírási jogosultságot - a rendeltetésszerű működéssel együtt járó ügyiratokon kívül - a vonatkozó vezérigazgatói utasításban erre feljogosított vezető beosztású munkavállalók együttesen gyakorolják. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 10/49

11 0 SZERfN'CSf 1ÁTFK XtU II. ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. A Társaság vezetése 1.1. Általános elvek, követelmények A Társaság eredményes működtetése érdekében a vezetésben az önálló, a kezdeményező, a mindenkori külső- és belső lehetőségekkel élni tudó felelős magatartásnak, cselekvésnek kell érvényre jutnia. Ennek feltételeit a belső működés rendjében a következők teremtik meg: - a Társaság stratégiájában, üzletpolitikájában, a fejlesztési koncepciókban és a tervekben megfogalmazott célok, elvárások és feladatok, amelyek a Társaság érdekeinek érvényesülését elősegítő egységes cselekvéshez mutatnak irányt, - az SZMSZ-ben szabályozott feladat-, felelősség- és hatáskör megosztás, amely az önálló és felelős cselekvés kereteit határozza meg, - a döntéseket, intézkedéseket megalapozó, a rendszeresen áramoltatott információk, valamint a külső és belső kapcsolatok révén nyert információk, ismeretek, - a koordinált végrehajtást segítő szabályozások és vezetői fórumok, - a teljesítményeket célszerűen ösztönző érdekeltségi rendszer, valamint - a felelősség érvényesítése (beszámoltatás, számonkérés a munkáltatói jogok gyakorlása révén. A Társaság vezetésében olyan feladat-, felelősség és hatáskörmegosztás érvényesül, amely az üzleti folyamatok hatékony működtetését kívánja szolgálni a felelősségek funkcionális elkülönítésével és a projekt alapú együttműködés elősegítésével az alábbiak figyelembevételével: - a folyamatok szervezeti határokon átívelő végrehajtásának elősegítése a résztvevők elkülönült felelősségeivel, - a szakmai elv érvényesítése a feladatok kiosztása, megvalósítása és számonkérése során, - az információ hozzáférés és ésszerű vezetői kontroll biztosítása a döntési hatáskörök gyakorlásához, - a vezetési szintek (vertikális tagozódás) ésszerű mértékének biztosítása, - a projektek határidőkhöz és eredményelvárásokhoz kötött, szervezetek közötti együttműködésen alapuló megvalósítása, - a Társaság adottságaiból következő sajátosságok érvényesítése. A munkamegosztás során meghatározott vezetői feladatok teljesítését a vezetők összehangolt együttműködése révén kell megvalósítani A Társaság vezető állású munkavállalói Az SZMSZ-ben történő szabályozás szempontjából vezetők a döntésre jogosult és a döntések előkészítésében részvételre jogosult vezetők. Az SZMSZ-ben használt vezető és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvényben (továbbiakban: Mt.) használt vezető állású munkavállaló fogalma között a szabályozás szempontjából különbséget kell tenni. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 11/49

12 0 VZliUTNCSf IÁTÍK Z RT Az SZMSZ által az alábbiakban meghatározott vezetők tartoznak a vezető állású munkavállalók körébe: Vezérigazgató A Társaság munkaszervezetének egyszemélyi felelős vezetője. V ezéri gazgató-helyettes Az I. fejezet 2.4. pontja szerint jogosult a Vezérigazgató helyettesítésére és egyúttal ellátja a Gazdasági Igazgatóság vezetését. Igazgató(k) Az igazgatók által felügyelt szervezeti egységek a szervezeti ábra szerint hozzájuk rendelt igazgatóságok. Az igazgató/k közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alá rendelt, a Társaság kiemelt fontosságú szakterületét felügyelő, irányító vezető/k. Az irányító tevékenységét az alárendeltségében lévő igazgatóhelyettessel megoszthatja. A hatáskör megosztása az igazgató felelősségét nem befolyásolja. Az igazgató/k által felügyelt/irányított szervezeti egység elnevezése igazgatóság. Igazgatóhelyettes(ek) Az igazgatóhelyettes közvetlenül az igazgató felügyelete alá rendelt, általános helyettesítésre kinevezett vezető, továbbá igazgatóhelyettes a Vezérigazgatói Titkárság vezetője. Az igazgatóságok irányítását az igazgató helyettese útján is elláthatja. Főosztályvezető(k) A főosztályvezető közvetlenül az igazgató felügyelete alá rendelt vezető. Régióvezető(k) Általános és szakmai irányítás szempontjából a régióvezetők a kereskedelmi játékszervezési igazgató alá tartoznak. és Osztályvezetőik) Szakmailag homogén tevékenység (tevékenység-csoport) ellátására létrehozott szervezeti egységek vezetői A Vezérigazgató feladatai és hatáskörei A Vezérigazgató kiemelt feladatai: - A Társaság szervezeti- és működési rendjével összefüggésben: - a Társaság munkaszervezetének irányítása, - a j ogszerű működés biztosítása, - a belső szabályozások kialakítása, módosítása a jogszabályi változásokra is figyelemmel, az előírások gyakorlati érvényesítése, a számviteli rend meghatározása. - a tervszerű, eredményes működés érdekében: - a Társaság stratégiájának kialakítására javaslattétel, - a Társaság üzletpolitikai koncepciójának, valamint komplex üzleti (gazdasági) tervének előkészítése, a végrehajtás szervezése, ellenőrzése, Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 12/49 File: SZMSZ_2015 Mod l_vigut_v3 végleges

13 0 SZERfNCSf IÁTFK ZRT - a kockázatmenedzsment és belső kontroll rendszer működtetése, - a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek munkájának irányítása, - külső kapcsolatok ápolása, a Társaság érdekeinek megfelelő bővítése, fejlesztése, - a munkáltatói jogok gyakorlása az SZMSZ előírásai szerint. A Vezérigazgató döntésre jogosult mindazon kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés, az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság hatáskörébe. A Vezérigazgató hatáskörét megosztja a munkaszervezet vezetőivel az SZMSZ II. fejezetének 3.2. pontjában előírt "döntési-hatásköri rendszer" szerint, személyes felelősségét azonban a hatáskörök megosztása nem befolyásolja A vezetők általános feladatai, hatásköre és felelőssége Általános vezetői feladatok Minden vezető feladata: az irányítása alá rendelt szervezet munkájának megszervezése, folyamatosságának biztosítása, ellenőrzése és a munkák helyes elosztásának biztosítása, a munkavégzés feltételeinek a megteremtése, a munkarend és munkafegyelem betartása és betartatása, az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítésének a biztosítása, a kapcsolódó területekkel, tevékenységekkel szükséges együttműködés szervezése, a végrehajtás következetes számonkérése, a felelős játékszervezés elveinek tudatos alkalmazása a feladatok végrehajtása során, a beosztottak szakmai fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, a munkavállalók munkaköri leírásának elkészíttetése, kulcs teljesítmény mutatóinak meghatározása, a szervezeti egység(ek), illetve a beosztottak munkájának ellenőrzése, rendszeres értékelése, a jogszabályok, a belső eljárási- és magatartási, valamint a védelmi szabályzatok, (munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok, stb.) betartása, betartásuk folyamatos ellenőrzése, a felelősségére bízott (a szervezet rendelkezésére bocsátott) tárgyi eszközök, fogyóeszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása Általános vezetői hatáskörök A vezetői hatáskör a vezetői feladatok végrehajtására biztosított rendelkezési és utasításadási jogkört jelenti. A hatáskör kiterjed mindazon döntésre és intézkedésre, amelyek szükségesek a feladatkörbe tartozó ügyek eredményes és maradéktalan végrehajtásához. Minden vezető jogosult: az irányítása alá rendelt szervezet személyi állományának kialakítására, változtatására javaslatot tenni, Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 13/49

14 ö '>2KRrNT5f!*rfKZrt a rábízott egységet illetően utasításra, ellenőrzésre, a személye elé vitt operatív ügyben történő döntésre, a Társaság döntési rendje szerint az általa vezetett szervezeti egységbe beosztott munkavállalók tekintetében az egyes munkáltatói jogok gyakorlására a II. fejezet 1.7. pontja szerint, a vezetése alá rendelt szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben a Társaság képviseletére az SZMSZ I. fejezetének 3.1. pontjában meghatározott szabályok szerint. A társaságirányítást érintő döntési folyamatokban a vezetők részvételi jogosultságát az SZMSZ II. fejezetének 3.2 pontjában meghatározott döntési-hatásköri rendszer tartalmazza, a kötelezettségvállalás szabályait vezérigazgatói utasítás rendezi Általános vezetői felelősségek Minden vezető felelős: a Társaság eredményes működése érdekében reá háruló feladat elvégzéséért, intézkedéseiért, utasításaiért, a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, az ellenőrzések végrehajtásáért, továbbá mindazért, amit jogállásának, hatáskörének, beosztásának megfelelően tennie kell, illetve amit megtenni elmulasztott. A vezetőt a munkakörében a tőle elvárható gondosság tanúsításáért polgári jogi, munkajogi és büntetőjogi felelősség terheli. Intézkedései során a játékosok, a társadalom, a munkavállalók és a környezet iránti felelősséggel kell eljárni A vezetői kommunikációs és koordinációs fórumok/eszközök A vezetők és a szervezetek közötti kommunikáció, együttműködés alapvetően szóbeli egyeztetés útján történik. Az írásbeli dokumentáltság csak akkor kötelező, ha belső szabályozásokban nem rögzített feladatellátást, vagy munkamegosztást befolyásoló megállapodásra kerül sor, vagy azt jogszabályi, illetve a Társaságnál érvényes tanúsítással alkalmazott szabványkövetelmények előírják. Ezt a célt szolgálják az igazoló dokumentumok (pl. jegyzőkönyvek, emlékeztetők, stb.) amelyek kezelésére vonatkozó előírásokat a Vezérigazgató belső szabályozás keretében rögzít. Az egyes vezetői fórumok létrehozásáról, feladatainak és felelősségeinek meghatározásáról, ügyrendjéről, valamint megszüntetésükről a Vezérigazgató vezérigazgatói utasítás keretében gondoskodik Vezetői értekezlet Rendeltetése: A Társaság szempontjából jelentős döntések előkészítése, feladatok meghatározása és a kiadott feladatok végrehajtásáról beszámoltatás. Összehívja és vezeti: Vezérigazgató Gyakorisága: hetente, vagy szükség szerint Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 14/49

15 ö SZERÍNCSfIÁTÉKZRT Résztvevői: Vezérigazgató, Vezérigazgató-helyettes igazgatók, igazgatóhelyettesek és az üzletfejlesztési és minőségirányítási osztály vezetője, (mint állandó meghívottak), meghívottak (adott napirendre vonatkozó meghívás alapján). Az értekezletre a kiadott feladatok teljesítéséről, illetve előre meghatározott napirendek vonatkozásában a Vezérigazgató igénye alapján, írásos dokumentum készül, amelyet az illetékes vezető ismertet az értekezlet alkalmával. Az értekezlet előkészítése, valamint az emlékeztető összeállítása a Vezérigazgatói Titkárság feladata Szakmai vezetői értekezletek Rendeltetése: Az érintett szakmai körön belül meghatározott témákban egyeztetés, feladatkiadás, illetve a kiadott feladatok teljesítésének áttekintése. Összehívják és vezetik: Vezérigazgató-helyettes, igazgatók Gyakorisága: szükség szerint Résztvevők: az érintett szakmai terület vezetői, további érintett vezetők és munkavállalók, adott napirendre vonatkozó meghívás alapján Üzleti Fejlesztési Fórum A fórum célja - a Társaság mindenkori stratégiai céljaival és a hatályos törvényi szabályozással összhangban - az üzleti és piaci lehetőségek, valamint az aktuális termék és szolgáltatási kínálat folyamatos elemzése, értékelése és üzleti fejlesztési irányok meghatározása a vevői igények minél teljesebb kielégítése érdekében. A fórum rendeltetése, hogy rendszeresen tekintse át és értékelje valamennyi üzleti jellegű fejlesztési koncepciót és kezdeményezést, vitassa meg a cél érdekében felmerülő legfontosabb üzleti kérdéseket, illetve a döntés előkészítésben leginkább érintett szakterületek vezetőinek részvételével javaslatokat fogalmazzon meg a Vezérigazgató számára Biztonsági Fórum A fórum célja az információbiztonsági szabványok által meghatározott előírások betartásának felügyelete, valamint a belső audit vizsgálatok alapján annak javítása. A Biztonsági Fórum fő rendeltetése, hogy a Vezérigazgató számára a releváns döntéseket előkészítse, helyesbítő, javító intézkedésekre tegyen javaslatot. Feladata továbbá, hogy a kockázatmenedzsment és belső kontroll rendszer működtetésére és a releváns kockázati követelményekre javaslatot tegyen. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 15/49 File: SZMSZ_2015_Mod 1_VIGut_v3 végleges

16 ö SZfcRfNCSfiÁTÉKZftT Etikai Bizottság Az Etikai Bizottság célja az Etikai Kódexben foglalt vállalati normák teljesítésének figyelemmel kísérése, amelynek keretében állásfoglalást készít az elé kerülő etikai kérdésekben, és erről az érintett munkavállalókat, a Vezérigazgatót, valamint az érintett munkáltatói jogkört gyakorló vezető(k)et tájékoztatja. Javaslatot tesz az Etikai Kódex módosítására, illetve évente jelentés készít az etikai normák vállalati teljesítéséről Projektek A projektek olyan egyszeri feladat ellátására létrehozott ideiglenes szerveződésű rugalmas szervezeti formák, amelyek több közvetlen vezető irányítása alá tartozó szervezeti egység felelősségi és hatáskörét érintik és ezen szervezeti egységek munkavállalóinak együttdolgozását igénylik. A projektek Projekt Alapító Dokumentummal rendelkeznek és az elért eredményekről Projekt Záró Jelentés formájában számolnak be Stratégiai projektek A stratégiai projektek olyan speciális projektek, amelyek a Társaság stratégiai céljainak eléréséhez szükséges, kiemelt jelentőségű üzleti és funkcionális feladatok megvalósítását biztosítják több igazgatóság, vagy vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység közös munkája révén. Működésük kereteit a Vezérigazgató által jóváhagyott Projekt Alapító Dokumentum határozza meg előre meghatározott eredményelvárásokkal, elkülönült feladat-, ütem- és erőforrás tervekkel, kockázatkezelési és kommunikációs akciókkal. A stratégiai projektek Vezérigazgató által kijelölt projektvezető irányításával, az érintett szakterületek delegált projekttagjainak részvételével működnek a Projekt szponzor és a Projektirányító Bizottság felügyelete alatt. A stratégiai projektek előrehaladását és eredményeit önálló projektbeszámoló rendszeren keresztül a társaság vezetése folyamatosan ellenőrzi és azokról az Igazgatóság számára - a Felügyelőbizottság tájékoztatása mellett - rendszeresen köteles beszámolni. A követelmények teljesüléséről, a felmerült kockázatok kezeléséről, illetve a felhasznált erőforrásokról a Projekt Záró Jelentésben kell beszámolni, amelynek elfogadásáról a Vezérigazgató dönt Szakmai projektek A szakmai projektek - a stratégiai projektektől eltérően - valamely üzleti és/vagy funkcionális terület igazgatójának kezdeményezésére alakulnak, felügyelete alatt működnek. Az elért eredményekről, a bekövetkezett és kezelt kockázatokról a működtető üzleti és/vagy funkcionális terület igazgatója beszámolási kötelezettséggel tartozik a Vezérigazgató felé. A projektek létrehozásának, működtetésének és beszámoltatásának szabályait a Vezérigazgató belső szabályozásban jogosult rögzíteni Egyéb vezetői kommunikációs eszközök A vezetői kommunikáció írásos eszköze a tájékoztató levél, amely kizárólag jogosultságot teremtő vagy kötelezettséggel nem járó, információt tartalmazó dokumentum. Elsődleges Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 16/49

17 ö SZERFKCSí MríK2RT VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: 3 célja az adott vezető irányítása alá tartozó munkavállalók tájékoztatása, figyelemfelhívása munkavégzéssel összefüggő kérdésekben. A vezetés a Társaság működésével, fontosabb eseményeivel, a Társaságot érintő legfontosabb környezeti változásokkal kapcsolatos információk megosztására belső levelezési rendszert és intranetét alkalmaz, illetve vezetői és munkavállalói fórumokat, partnertalálkozókat szervez és működtet, ahol lehetőséget biztosít interaktív kommunikációra is. Az itt megjelenő információk kizárólag tájékoztató jellegűek A vezetők helyettesítése A Vezérigazgató helyettesítése A Vezérigazgatót távolléte, illetőleg akadályoztatása esetén a Vezérigazgató-helyettes helyettesíti. A Vezérigazgató távollétében, illetőleg akadályoztatása esetén a Vezérigazgató-helyettes gyakorolja: a kiemelt munkáltatói jogokat mindazon munkavállalók - kivéve a Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó vezetők - felett, akik esetében a kiemelt munkáltatói jogokat az SZMSZ szerint a Vezérigazgató gyakorolja, illetve minden más munkáltatói jogot mindazon munkavállalók felett, akik felett a munkáltatói jogokat az SZMSZ szerint a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató hatáskörében gyakorolható intézkedések közül a helyettesítés nem terjedhet ki mindazokra a döntésekre és intézkedésekre, amelyekre a Társaság Alapító Okirata, a Tulajdonos, vagy az Igazgatóság kizárólag a Vezérigazgatót hatalmazták fel Általános vezetői helyettesítési szabályok A vezető helyettesítését akadályoztatása esetén a kinevezett helyettese, vagy a helyettesítésre meghatalmazással kijelölt munkavállaló látja el. A vezető kinevezett helyettese a helyettesítést a vezető teljes feladat- és hatáskörében teljes felelősséggel, a meghatalmazással kijelölt munkavállaló a meghatalmazásban megjelölt terjedelemben gyakorolja teljes felelősség mellett. A Vezérigazgató-helyettes és az igazgatók akadályoztatása esetén az irányításuk alá tartozó munkavállalók felett az akadályoztatás idejére a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A régióvezetők akadályoztatása esetén az irányításuk alá tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a kereskedelmi és játékszervezési igazgató gyakorolja. A vezető váratlan akadályoztatása esetén jelen SZMSZ-ben meghatározott általános helyettes (Vezérigazgató-helyettes vagy igazgatóhelyettes) helyettesít a kiemelt munkáltatói jogok gyakorlásának kivételével. Ennek hiányában a közvetlen felettes látja el a helyettesítést, és haladéktalanul köteles gondoskodni a további helyettesítésről A munkáltatói jogok gyakorlása A munkáltatói jogkör gyakorlása a következőket foglalja magában: Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 17/49

18 0 SZERÍNCSÍlÁTfK2RT VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: 3 - a munkaviszony létesítését, módosítását, megszüntetését, - a foglalkoztatás feltételeinek meghatározását, - a további munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének engedélyezését, - a munkabér, a prémium, a jutalom megállapítását, a teljesítmény elvárások meghatározását és értékelések elvégzését, - a kitüntetési javaslatot, a felelősségre vonást, - a szabadság (évi rendes: alap- és pót-, valamint fizetés nélküli) illetve a munkavégzéssel kapcsolatos elszámolások engedélyezését, - rendkívüli munkavégzés elrendelését, illetve - a munkavégzéssel összefüggő utasítási és számonkérési jogot. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja a vonatkozó jogszabályi előírások és belső szabályozások alapján. A Vezérigazgató a munkáltatói jogok egy részének gyakorlását az alábbiak szerint ruházza át a munkaszervezet további vezetőinek: Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 18/49

19 ö SZEREKCSFláTÍK Z«T Munkáltatói jogok gyakorlása a munkaszervezetben (l.sz. táblázat) A döntés tárgya Előkészítés, egyeztető koordináció Vélemény, Javaslat Előterjesztés Döntés 1. Kártérítés 50 ezer forint felett Jogi és Ellenőrzési Igazgató Érintett szervezetek vezetői Jogi és Ellenőrzési Igazgató Vezérigazgató 2. Tanulm ányi szerződés Vezérigazgató - helyettes Érintett szervezetek vezetői Vezérigazgató - helyettes Vezérigazgató 3. Kiem elt m unkáltatói jogok * gyakorlása: 3.1. Vezérigazgatóhelyettes 3.2. igazgatók Jogi és Ellenőrzési Igazgató Vezérigazgató - helyettes Belső szabályozás szerint Vezérigazgató Vezérigazgató - helyettes Igazgatóság Vezérigazgató 3.3. igazgatóhelyettesek, főosztályvezetők, osztályvezetők, régióvezetők 3.4. minden más munkakörben foglalkoztatottak 4. M inden más m unkáltatói jog gyakorlása minden munkavállaló vonatkozásában illetékesség szerint: Vezérigazgatóhelyettes, igazgató, igazgatóhelyettes Közvetlen felettes Közvetlen felettes, kiértesítési rend szerint intézkedésre jogosult munkavállaló*** Belső szabályozás szerint Belső szabályozás szerint Belső szabályozás szerint Igazgató, Vezérigazgatóhelyettes Illetékes szervezetek vezetői és Vezérigazgatóhelyettes Illetékes szervezetek vezetői Vezérigazgató Illetékesség szerint: Vezérigazgató, V ezérigazgató-helyettes igazgatók, régióvezetők Illetékesség szerint: Vezérigazgató, V ezérigazgató-helyettes, igazgatók igazgató-helyettesek, főosztályvezetők, régióvezetők, osztályvezetők**, kiértesítési rend szerint intézkedésre jogosult munkavállaló*** * Kiemelt munkáltatói jogok: munkaviszony létesítése, módosítása, megszűnése, javadalmazás, 50 ezer forint alatti összegű kártérítés, rendkívüli munkavégzés elrendelése, további munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének engedélyezése. ** Az osztályvezetőt a munkavégzéssel összefüggő utasítási és számonkérési jo g illeti meg, ide értve az irányítása alá tartozó munkavállalók munkaszerződés szerinti munkaidő munkaidőkereten belüli, munkanapokra történő beosztását is. A régiók esetében a régióvezető akadályoztatása esetén a lottózók zavartalan és optimális működtetése érdekében a kiemelt munkáltatói jogok közül a lottózóban foglalkoztatott munkavállalók munkaszerződésében szabályozott munkaidő módosítási joga is megilleti. Ezen túlmenően a vezetők helyettesítésére a II. fejezet pontjának előírásai vonatkoznak. *** A kiértesítés rendjére és kapcsolódó eljárásokra vonatkozó szabályozás szerinti utasításadási és ellenőrzési jo g tekintetében. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 19/49

20 0 S M m t N'CSf la r ík XftT 2. A Társaság minden munkavállalójára vonatkozó általános szabályok 2.1. A munkavállalók jogai és kötelezettségei A Társaság valamennyi munkavállalójának joga és kötelessége, hogy megismerje a Társaság stratégiai célkitűzéseit, terveit, részt vehessen ezek kialakításában, megtehesse munkájával összefüggő javaslatait, szabadon nyilváníthasson véleményt vezetői és munkavállalói összejöveteleken, fórumokon. A Társaság valamennyi munkavállalójának kötelezettsége különösen: - a jogszabályokban, belső szabályozásokban valamint a munkaköri leírásban munkaterületére előírt feladatokat legjobb tudása szerint végrehajtani, munkaterületén az előírásokat betartani, - munkakörével és felhatalmazás alapján végzett egyéb feladataival járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni, - rendkívüli események bekövetkezésekor a kiértesítési rend szerint intézkedésre jogosult munkavállaló által kiadott feladatot végrehajtani, - baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni, vagy az intézkedés szükségességére az illetékesek figyelmét felhívni, - közvetlen szakmai vezetője által kiadott feladatok végrehajtását haladéktalanul megkezdeni, legjobb tudása szerint határidőre teljesíteni, - tevékenységéről közvetlen szakmai vezetőjét rendszeresen tájékoztatni, - a Társasággal, a Társaság működésével kapcsolatban, illetve munkája során tudomására jutó bármilyen jellegű bizalmas információt üzleti titokként megőrizni, biztosítani, hogy illetéktelen személyek tudomására semmilyen formában ne jusson, - külső szervezetek, hatóságok, a média, illetőleg harmadik személyek előtt a Társaság képviseletében csak olyan kérdésekben állást foglalni, nyilatkozni, amelyre vonatkozóan előzetes felhatalmazást kapott, valamint - a Társaságon belüli gyors információáramlás biztosítása érdekében - a közvetlen szakmai vezetője utólagos tájékoztatása mellett - mindazon információkat haladéktalanul továbbítani azon munkavállaló részére, akinek az adott feladat a hatáskörébe tartozik Munkakör-átadás, - átvétel A munkavállalók személyében bekövetkező változás esetén a folyamatban lévő ügyeket át kell adni, illetve át kell venni. A munkakör átadás-átvétel jegyzőkönyvezve, írásban történik. Az átadásnál az átadó és átvevő személyeknek, továbbá a közvetlen felettesnek kell jelen lenni. A munkakör átadás-átvétel részletes feltételeit belső szabályozás határozza meg. 3. A Társaság irányítási rendszere Az irányítási rendszer a Társaság működési rendjét határozza meg, és a célszerűen kiépített rendszer teremti meg a feltételeket a vezetéssel szemben támasztott követelmények teljesítéséhez (SZMSZII. fejezet 1.1. pont). Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 20/ 49

g> SZÍ KI N ( S I já r I K Zri

g> SZÍ KI N ( S I já r I K Zri g> SZÍ KI N ( S I já r I K Zri VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió:2 Készítette: Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály Adatbiztonsági szint: PBB S2fPf K fs f ixtf r 2*1 VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió:

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosítással egységes szerkezetben) FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése,

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5 1. A szabályzat alkalmazási köre... 5 2. A Társaság főbb adatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Főépítészi Osztály Budapest Frmiros X, kerület Kőbányai Önkonmíny;»i Képviselő-testület ülése jqhoslx^loi o. 2010 NOV 18. Tárgy: Javaslat a KMOP 5tLÍ/Á'jeíű,'

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VOLÁNBUSZ ZRT. 7/SZ/2015 SZ. SZABÁLYZATA 2015 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A SZABÁLYOZÁS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 65. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 65. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 65. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. december 23., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 5/2014. (XII. 23.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zártkörűen Működő RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2014. április 1-től - 1 - BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 21.0. Készítette: Molnár Sándor Hatályba léptette: Érd, 2015. január 1. A dokumentumban lévő valamennyi információ az ÉTV Kft. tulajdona; üzleti, vagy más célra

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. Szabályzat 2/51 Tartalom 1. Az utasítás célja... 5 2. Alkalmazási terület... 5 2.1. Kapcsolódó dokumentumok... 5 2.1.1. Külső dokumentumok...

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 2 1 / 29 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 I. fejezet A Társaság adatai, feladatai és közhasznú tevékenysége...4 II. fejezet A Társaság szervezeti felépítése...5 III. fejezet A Társaság szervezeti

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Eger, Mátyás király út 134. Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2011.november 16. Előzetesen jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 50/2011

Részletesebben

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 1/2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2014.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. - 2 - T artalomjegyzék Bevezetés 3. I. Általános rész 3. 1. A társaság főbb adatai 3. 2. A társaság jogállása 4. II. A társaság szervezete és irányítási rendszere

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz/392/2011 ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben