A MAGYAR FOREX TÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR FOREX TÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 Alapszabályzat A MAGYAR FOREX TÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA I. Név Az egyesület neve: Magyar FOREX Társaság (a továbbiakban Társaság) rövid neve: MFT idegennyelvű elnevezése: ACI Hungary II. Célkitűzések 1. A Társaság célja, hogy elősegítse a deviza-, pénz-, vagy tőkepiaci műveletekkel foglalkozók munkáját, szakmai tudásuk fejlesztését. A deviza-, pénz- vagy tőkepiaci műveletek körébe tartozik: - a devizára vagy értékpapírra szóló azonnali vagy határidős adásvételi és csere (swap) ügylet; - a devizában vagy forintban kötött, éven belüli (pénzpiaci), és éven túli (tőkepiaci) betét/hitel jellegű ügylet; - a devizára, értékpapírra, árfolyamra vagy kamatra szóló opciós ügylet; - a kamatra szóló csere (swap) ügylet és a határidős kamatmegállapodási ügylet (FRA); a deviza, pénz-, vagy tőkepiaci műveletekkel kapcsolatos egyes kérdések megvitatására szakmai fórumként szolgáljon szervezze és segítse elő a deviza, pénz-, vagy tőkepiaci műveletekkel foglalkozók hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatait. tartsa a kapcsolatot a szakma szervezeteivel és intézményeivel 2. A Társaság elfogadja az ACI The Financial Markets Association célkitűzéseit, valamint az ACI Code of Conduct-ot, mint a Társaság tagságának szolgáló szakmaetikai normát. 3. A Társaság értékként kezeli és őrzi tagságának szakmai tudását és szakmaerkölcsi feddhetetlenségét. 4. A Társaság minden tagjának munkáltatójánál kezdeményezi, hogy az adott munkáltató - saját érdekében is - segítse tagságunk szakmaetikai színvonalának folyamatos megőrzését, illetve jobbítását. III. Tagság 1. A Társaság rendes (nemzeti), nemzetközi és tiszteletbeli tagokkal rendelkezik. 2. A tagoknak kötelező érvénnyel el kell fogadniuk a Társaság Alapszabályát és az ACI célkitűzéseit. Rendes (nemzeti) taggá csak olyan természetes személy válhat, akinek állandó lakóhelye vagy munkahelye Magyarországon található, legalább két éve hitelintézetben, bankközi pénzügyi közvetítőnél deviza-, pénz-, vagy tőkepiaci tevékenységet végez, irányít, vagy ezeket kiegészítő, lebonyolító feladatokat lát el, és írásos nyilatkozattal megerősíti (3.sz. melléklet), hogy megismerte és elfogadja a

2 Társaság alapszabályát. A tag felvételével rendes (nemzeti) taggá válik. Nemzetközi taggá csak olyan rendes (nemzeti) tag válhat, aki deviza-, pénz- vagy tőkepiaci műveleteket végez, illetve irányít és letette az ACI által szervezett Dealing Certificate, vizsgát. Az ACI szervezésében megrendezésre kerülő, illetve a más nemzeti Forex társaságok által szervezett találkozókon és rendezvényeken csak a nemzetközi tagok vehetnek részt a Társaság küldötteiként. 3. A leendő rendes (nemzeti) tagfelvételi kérelmét írásban az Elnökséghez kell benyújtani. A benyújtás határideje minden év július 31. A kérelemhez csatolni kell a jelölt írásos nyilatkozatát arról, hogy megismerte és elfogadja a Társaság alapszabályát, valamint két tag ajánlólevelét, amelyek közül csak egy dolgozhat a jelölttel azonos munkahelyen. A tagfelvételről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt, szavazategyenlőség esetén az Elnök, távollétében az Alelnök szavazata dönt. A rendes (nemzeti) tagfelvételekről a titkár, a nemzetközi taggá minősítésről pedig a Szakmai Bizottság elnöke tájékoztatja a közgyűlést minden évben, a Társaság rendes közgyűlésén. 4. A rendes tagság megszűnik: a. ha a tag 6 hónapon keresztül folyamatosan aktívan nem lát el deviza-, pénzilletve tőkepiaci tevékenységet, vagy azok közvetlen irányításában nem vesz részt, b. a tag írásbeli kilépő nyilatkozatának az Elnökséghez való megérkezésével; c. az Elnökség javaslatára a Közgyűlés 2/3-os többséggel kizárhatja tagjai sorából azt, akinek további tagsága a Társaság céljainak elérését veszélyeztetné; d. ha a tag nem az Alapszabály IV. pontjában foglaltak szerint jár el; e. az Elnökség döntése alapján, ha mint ajánló tag az általa ajánlott tagok közül kettő etikai vétséget követ el, a felvételt követő 5 éven belül. f. a tag halálával, az egyesület megszűnésével; g. a tag az esedékes tagdíjat felszólítás ellenére sem fizeti be, a tárgy év december 31-ével. h. ha a tag 3 egymást követő évben - alapos indok - nélkül nem vesz részt a közgyűlésen 5. A rendes tagság felfüggesztése A tag - alapos indok, pl. GYED, GYES, katonai szolgálat, tartós távollét stb. esetén - kezdeményezheti a Társaság elnökségénél tagságának meghatározott időre történő felfüggesztését. A felfüggesztésről az Elnökség dönt. A felfüggesztés időtartama alatt a Társaság eltekint a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésétől. Az Elnökség az általa hozott határozat alapján, a III./4. e) bekezdésében foglalt szankciót 2 év felfüggesztésre enyhítheti. 6. Nemzetközi taggá csak olyan rendes (nemzeti) tag válhat, aki deviza-, pénz- vagy tőkepiaci műveleteket végez, illetve irányít és letette az ACI által szervezett Dealing Certificate, vizsgát. Az ACI szervezésében megrendezésre kerülő, illetve a

3 más nemzeti Forex társaságok által szervezett találkozókon és rendezvényeken csak a nemzetközi tagok vehetnek részt a Társaság küldötteiként. 7. A tiszteletbeli tagokat a Közgyűlés választja egyszerű többséggel. Tiszteletbeli taggá az a természetes személy választható, akinek egyesületbeli tagsága elősegíti a Társaság célkitűzéseinek elérését. A tiszteletbeli tag tagsága a tiszteletbeli tag lemondó nyilatkozatának az Elnökséghez való megérkezésével, illetve a fenti 4. pont c.) és e.) alpontjában említett módon szűnik meg. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet, és nem választható Elnökségi vagy szakmai bizottsági taggá. IV. Tagok munkahelyváltoztatásaa II.4. pont alapján a Társaság minden tagjával szemben munkahelyváltoztatáskor elvárja, hogy 1. A munkahelyváltoztatás tényét és új munkahelyét, vagy - újbóli elhelyezkedés hiányában - a korábbi munkaviszony megszűnésének tényét a korábbi munkaviszony megszűntétől számított három hónapon belül írásban jelentse be a Társaság Titkárának. 2. Szerezzen be a korábbi munkáltatójától - amennyiben ezen munkáltató vállalta az V. pont szerinti együttműködést a Társasággal - egy szakmaetikai tanúsítványt (1.sz. melléklet), és ezt szintén a korábbi munkaviszony megszűntét követő három hónapon belül másolatban juttassa el a Társaság Titkárának. 3. A fenti szakmaetikai tanúsítványt új munkáltatójának - szakmai önéletrajza mellékleteként - mutassa be. V. Tagok munkáltatójának nyilatkozataa II.4. pont alapján a Társaság minden évi, rendes közgyűlését követő két hónapon belül felveszi a kapcsolatot azon munkáltatókkal, akik munkavállalói először az adott rendes közgyűlést megelőző évben váltak Társasági taggá. A Társaság írásban kezdeményezi ezen munkáltatók első számú vezetőjénél, hogy az adott munkáltató fogadja el (írásban) a Társaság alábbi alapelveit: 1. A munkáltató intézménye a jövőben, amennyiben deviza, pénz- vagy tőkepiaci területen dolgozó, Társasági tag kollégával munkaviszonyt szüntet meg, minden esetben - a munkaviszony megszűnésének egyéb körülményeitől mindenkor függetlenül - kiad az adott kolléga részére egy róla szóló szakmaetikai tanúsítványt, amennyiben a távozó kolléga szakmaetikai vétséget nem követett el. 2. Az a munkáltató, amely a fenti elvvel egyetért, és hajlandó következetesen eszerint eljárni, ezt írásban, cégszerűen aláírt nyilatkozattal (2.sz. melléklet) erősíti meg a Társaság Elnöksége felé. Ezen nyilatkozatok visszavonásig érvényesek. 3. A Társaság Elnöksége naprakész nyilvántartást vezet azon munkáltatókról, akik írásban jelezték együttműködési készségüket, ezt kérésre tagjának vagy bármely érdekeltségét igazoló jogi személynek kiadja. 4. A Társaság minden munkáltatónak javasolja, hogy amennyiben Társasági tagot szándékozik alkalmazni, akkor kérje el tőle az előző munkahelyről származó szakmaetikai tanúsítványt. Amennyiben ilyennel az illető nem rendelkezik, akkor Az új munkáltató az MFT-hez fordulhat felvilágosításért. 5. Amennyiben a Társasági tag, munkavállaló számára a munkáltató a szakmaetikai tanusítvány kiállítását megtagadja, úgy az érintett munkavállaló etikai vétlensége megállapítása céljából kérheti a Magyar Forex Társaság szakmai bizottságának állásfoglalását.

4 VI. Közgyűlés 1. A Közgyűlés a Társaság felsőbb szerve, a tagok összességéből áll. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a titkár ír alá. 2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. az Alapszabály megállapítása és módosítása; b. az Elnökség beszámolójának elfogadása; c. minden páratlan évben az elnök és az elnökségi tagok megválasztása; d. minden páros évben a Szakmai Bizottság tagjainak megválasztása; e. az éves tagdíj összegének és fizetési módjának meghatározása; f. más társadalmi szervezetekkel való egyesülés, illetve a feloszlatás kimondása. 3. Az éves rendes Közgyűlést az elnök (VI.1. pont) legkésőbb minden év.. hónap 15. napjáig hívja össze. A tagságot a Közgyűlés kitűzött dátuma előtt 15 nappal írásban értesíteni kell. 4. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Az Elnök, az Elnökség és a Szakmai Bizottság tagjainak választása esetén a legtöbb szavazatot kapott jelöltek kerülnek a megnevezett posztokra. A Közgyűlés egyéb döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az VI. 2. a.) és f.) pontjait. Ezekben a kérdésekben a döntést 2/3-os többséggel kell meghozni. A Közgyűlés határozatképességének hiányában az Elnöknek jogában áll félórás szünet után a Közgyűlést újra összehívni. Az elnapolt és második alkalommal összehívott Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 5. A Közgyűlésen minden tag 1 szavazattal rendelkezik. A szavazati jogot csak személyesen lehet gyakorolni. 6. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a tagok 1/3-a ezt az ok és cél megjelölésével, az elnöktől írásban kéri. VII. ElnökségAz Elnökség a Társaság ügyvezető és képviseleti szerve, üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a titkár ír alá. A Közgyűléskülön választja meg - a Társaság tagjainak jelölése alapján az Elnököt, illetve az Elnökség tagjait (minden páratlan évben) 2 éves időtartamra. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók. Az Elnökség képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, a jogszabályok és a közgyűlési határozatok keretei között intézi az egyesület ügyeit. Az éves rendes Közgyűlésen beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek.Az Elnökség határozatképes, ha az elnök és/vagy az alelnök és tagjainak többsége részt vesz az ülésen. Döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök, ha o nincs jelen, az alelnök szavazata dönt. A költségvetést, illetve az éves jelentést a programtervvel együtt az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé. VIII. Az Elnökség tagjaia megválasztott Elnökség tagjai közül tisztségviselőket választ: elnököt, alelnököt, titkárt és pénztárost. A Szakmai Bizottság elnöke automatikusan tagja az Elnökségnek. Megválasztáskor azonos intézményből legfeljebb egy tag lehet tagja az Elnökségnek. A jegybankot egy tag kötelezően képviseli az Elnökségben. 1. Az elnök irányítja és képviseli az Elnökséget. Elnököl a Közgyűlésen, elnökségi üléseken. 2. Az alelnök helyettesíti az elnököt. 3. A titkár intézi a Társaság adminisztratív ügyeit (jegyzőkönyvvezetés az ülésekről, a tagjegyzék vezetése, a tagok értesítése, ülések napirendje). 4. A pénztáros kezeli a Társaság pénzügyeit (tagdíj beszedése, pénzkiadások), elkészíti

5 az éves jelentést. A Társaság nevében aláírásra és pénzügyi kötelezettségvállalásra az elnök és az alelnök, egy másik elnökségi taggal együttesen jogosult. IX. Szakmai BizottságA megválasztott öttagú Szakmai Bizottság tagjai közül elnököt választ. A tagok mindegyike nemzetközi tag. Azonos intézményből nem lehet két bizottsági tagot választani, a jegybankot egy tag képviseli a bizottságban. A Szakmai Bizottság határozatképes, ha az elnök és legalább két másik tag jelen van.a szakmai bizottság feladata, hogy elősegítse a deviza, pénz-, vagy tőkepiaci műveletekkel foglalkozók munkáját, szakmai tudásuk fejlesztését. A deviza, pénz-, tőkepiaci műveletekkel kapcsolatos egyes kérdések megvitatására szakmai fórumként szolgál. Egyes vitás kérdések kapcsán szakmai útmutatásával, állásfoglalásával segíti a felek közötti megegyezés létrehozását. A Szakmai Bizottság tagjait a Közgyűlés a Társaság-tagok javaslata alapján választja két éves időtartamra (minden páros évben). X. Székhely A Magyar Nemzeti Bank épülete, 1850 Budapest, Szabadság tér 8-9., Budapest 1.sz. melléklet Szakma-etikai tanúsítvány...(munkavállaló neve, szül. idő, hely, anyja neve) részére, aki...tól...-ig a...(munkáltató neve)...(osztály, terület neve)-en dolgozott. Ez idő alatt szakmai munkájával kapcsolatosan etikai vétséget nem követett el.ezt a tanúsítványt a Magyar Forex Társaság Alapszabályának II.4 és V. pontja alapján adtuk ki. DátumCégszerű aláírás 2. sz. melléklet Nyilatkozat A...(intézmény pontos neve és címe) vezetősége a Magyar Forex Társaság kezdeményezésére jelen nyilatkozat aláírásával annak visszavonásáig a következőket vállalja. Azon deviza-, pénz- és tőkepiaci területen foglalkoztatott munkavállalóival szemben, akik a Magyar Forex Társaság tagjai, és akiknek a munkaviszonya az Intézménynél -nél a jövőben megszűnik, az Intézmény a Magyar Forex Társaság Alapszabályának II.4.a pontjában leírtak szerint jár el. A vezetőség hozzájárul, hogy a csatlakozás tényét az Magyar Forex Társaság oly formában tegye publikussá, hogy a nyilvántartott csatlakozók listáján az Intézményt feltünteti, és ezt a listát kérésre tagjának vagy bármely érdekeltségét igazoló jogi személynek kiadja.dátumcégszerű aláírás, az aláírók közül egy az Igazgatóság tagja.

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI BRIT KERESKEDELMI KAMARA ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI BRIT KERESKEDELMI KAMARA ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI BRIT KERESKEDELMI KAMARA ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya 1. szakasz Az egyesület neve és székhelye 1.1 Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT SZÖVEGRÉSZEK DŐLT FÉLKÖVÉR ÉS ALÁHÚZOTT BETŰVEL KIEMELVE 2 I. FEJEZET Általános rendelkezések

Részletesebben

IPARTESTÜlETE ALAPSZABÁL VA

IPARTESTÜlETE ALAPSZABÁL VA 1 MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRŐK ORSZÁGOS IPARTESTÜlETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68. A Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületének ALAPSZABÁL VA Nytsz.: Fővárosi Bíróság -1053. 2 MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRŐK

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Az Egyesület neve: Pápai Nagycsaládosok Egyesülete (PÁNKE) Az Egyesület székhelye: 8500 Pápa, Ribizli u. 49/1. (21049/1. hrsz.)

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum Alapító tagok, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET. A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal

A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET. A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal Budapest, 2011. március 24. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete a l a p s z a b á l y á n a k e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l á s á r ó l a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben)

UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben) UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ukrán - Magyar Business Club (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Magyar Bankszövetség Alapszabálya* Az Egyesület neve és székhelye 1.

A Magyar Bankszövetség Alapszabálya* Az Egyesület neve és székhelye 1. A Magyar Bankszövetség Alapszabálya* Az Egyesület neve és székhelye 1. (1) Az Egyesület elnevezése: Magyar Bankszövetség. Angolul: Hungarian Banking Association. (2) Az Egyesület székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2010. március 11-én tartott Tisztújító Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2010. március 11-én tartott Tisztújító Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2010. március 11-én tartott Tisztújító Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 1. A társadalmi szervezet elnevezése, székhelye, jogállása 1.1 A társadalmi

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület"

Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület" Győr, 2011. szeptember 2. 1 ALAPSZABÁLY < HAJNAL ISTVÁN KÖR - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET >

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály elfogadásával megalakítják a következő egyesületet és elfogadják annak alapszabályát,

Részletesebben

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30.

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. 2 DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület alapszabálya Az alapító tagok közös,

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010.

MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010. MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010. A MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA I. A SZERVEZET NEVE: Magyar Színháztechnikai Szövetség

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az 1989. évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a 2004. évi I

Részletesebben

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Tisztelt Egyesületi Tagunk! Tisztelt Egyesületi Tagunk! Egyesületünknek törvény adta kötelezettsége az Alapszabály módosítása, az Egyesületi Törvénynek és az elmúlt évben módosított, Polgári Törvénykönyvnek való megfeleltetése. Ennek

Részletesebben

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1/ A társaság /a/ neve: Magyar Élettani Társaság / MÉT/ angolul: Hungarian Physiological Society franciául: Société Hongroise de Physiologie

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben