»legyen meg a Te akaratod.«

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "»legyen meg a Te akaratod.«"

Átírás

1 Kedves Mindnyájan! Felszakadó "miért?"-kérdéseinkre általában nincsenek azonnali és egyszerű válaszok. A fizikális/testi nyomorúságok mellett és "felett": a vergődő lélek mélységei, magasságai... Van Jeruzsálemben - a Templom-heggyel szemközti hegyoldalon: az Olajfák hegyén - egy emlékhely, ahol a Megváltó lelkében a Szent Város földi jelképének közelgő ( pár évtized múlva valóban bekövetkező ) pusztulása, és a lakosság ezzel járó testi és lelki fájdalmai, személyi tragédiái mintegy előre megjelennek, "lejátszódnak", és ez keserűséggel tölti el. A kegyhely latin megnevezése: Dominus flevit --- az Úr könnyeket ejt, egyszerűbb kifejezéssel: az Úr sír. A valóságos Isten: Krisztus --- valóságos hús-vér ember-jézusként megsiratta Jeruzsálemet, a folyó idő, mint pusztán fizikai dimenzió múló aktuális pillanatán túllépve, együttérzően megkönnyezte az emberek mindenkori szenvedéseit. A Dominus flevit-kegyhely melletti meredek út a pár száz méterre lévő hegylábhoz visz: ott egy rakott kőtömb-falakkal bekerített liget van, amelynek az öreg, kikorhadt gesztű olajfái között található több - ma, tehát 2015-ben 1944/ 45 éves - tuskósarj-törzs is: a Megváltó megtestesülésének egykor kikövetkeztetett időpontjától kezdődő időszámításunk szerinti 70-ben Jeruzsálemet porrá romboló és mesterséges tüzekkel lángtengerbe borító, 2 nemzedéknyi időre lényegében lakatlanná tevő Titus római hadvezér ( később római császár ) az Olajfák hegyének ligeteiben lévő fákat is kivágatta, hogy a város megsemmisítéséhez legyen tüzelőanyaga. A tűzvész után azonban az esők jóvoltából a tuskók élve maradt részeiből az élet biztonsági tartalék-rügyei: az ún. alvórügyek ki tudtak hajtani. Évtizedek múlva Hadrianus császár a romváros helyén - az ősi Jeruzsálem-név használatát is megtiltva - Aelia Capitolina nevű, római mérnökök által megtervezett új várost építtetett, amelybe a pogány római katonaság és a sémi arameus/szír, nabateus, ill. a görög lakosok mellé a különféle anyanyelvű Krisztus-követők/keresztyének/keresztények kisebb csoportjai is beköltözhettek, ám a zsidók csak eseti külön engedéllyel zarándokolhattak el a Templomhegy térségében omladozó egykori falakhoz, a zsidó kultuszi építmények újjáépítésére engedélyt nem kapva, [ a zsidókat legyőző római háborúk és pusztítások előtti régi építmények közül való a Templomhegy nyugati lejtői erózió elleni védelmére, ill. hajdan várfalként is igénybe vett kisebb rész, amely a közelmúltig Siratófalnak nevezett (tám)fal-szakasz ]. Aelia Capitolina városa 130 és 324/325 között állt fenn, polgári lakossága a 70 béli pusztítás után kisarjadt olajfákat is kezelésbe vette, gondozta, termésüket hasznosította. Így újult fel az eredeti tuskók sarjaiból az Olajfák hegye Óváros ( benne a Templomhegy ) felőli rézsűi alján lévő Olajprés-( Get-semáné-)kert olajfa-ligete is: itt mindmáig áll néhány olyan, már üregesre kikorhadt gesztű, közel 2000 éves sarj-példány, [ egy kicsit a mi itthoni igen öreg botoló-fűzeseink fejes-fáinak törzsére, ill. habitusrára emlékeztetve ], amely genetikailag is jogfolytonos utóda azoknak az olajfa-egyedeknek, amelyek alatt az Úr a kereszt-áldozatra készülve lelkileg gyötrődött, majd kimondta az áldozatvállalás kulcs-igéjét:»legyen meg a Te akaratod.«ez az a hely, ahol Megváltónkat elfogták, majd innen fogolyként az Óvárosba hurcolták, ahol külön zsidó vallási konstrukciós pert és külön állami pert folytattak le ellene, vallatás közben Isten Ártatlan Bárányát kegyetlenül megkínozták, a felheccelt csőcselék előtt is megalázták, majd a Fájdalmak/Szenvedések Útján a Golgotáig hajszolták, saját kivégzőeszközének hordozására kényszerítve. 1

2 - az Olajprés-liget egyik legöregebb tanufájának fényképezésekor a terra rossa-talaj rőt-vöröse szinte automatikusan emlékeztetett az Úr itteni testi~lelki gyötrődésére: vérrel verítékezésére is - Légvonalban néhány km-nyire van a Dominus flevit-től, ill. az Olajprés-kert olajfa-ligetétől a Koponyahely/Golgota [ a sémi arameus név az ógörögben kranion, a latinban pedig calvaria /kálvária ], amely sziklakibúvásos magaslat volt a nyilvános kivégzőhely; nevét a gyakran néhány napig ( a Jeruzsálem elpusztítása előtti zsidó hatalom, ill. részhatalom idején legkésőbb a legközelebbi zsidó ünnep előestéjéig ) elrettentő közszemlére ott hagyott emberi holttesteknek elvadult kóborló egykori háziállatok, ragadozók, patkányok, stb. által csontig rágott maradványairól kapta. [ Aelia Capitolina város létezése idején a rómaiak - elplanírozva a terepet - mulató-szórakozó(!) parkot alakítottak ki itt, a Templomhegy egykor megszentelt részein pedig a római főistenségek kultusza számára építettek csarnok-templomokat ]. I. ( Nagy ) Constantinus/Kónsztantinosz római császár 313-ban az egész Római Birodalomban engedélyezte az ókeresztények nyilvános vallásgyakorlását; édesanyja: konstantinápolyi Szent Ilona pedig a szentföldi keresztyének/keresztények közreműködésével igyekezett feltárni a Jézus Krisztus korabeli és megelőző idők szent helyeit; elsősorban Jeruzsálemben a megtalált alapfalakat, stb. befedő több mint 2 és fél évszázadnyi törmeléket, szemetet, pogány építményeket eltüntetve/elhordatva. A Szent Város földi jelképe is a keresztényektől kapta vissza hivatalosan is az ősi Jeruzsálem városnevet, az üdvtörténet kiemelt eseményeinek helyszínein pedig templomokat, bazilikákat építettek Krisztus követői. A zsidóknak a félig még pogány császár annyit engedélyezett, hogy a naptári év egyetlen meghatározott napján zarándokként beléphessenek Jeruzsálem területére. A 3 kereszt, köztük a Szent Kereszt famaradványait a Golgota sziklás terepébe csákányozott gödrökben vélték megtalálni. A Szent Kereszt maradványának valódiságát csodás gyógyulások igazolták, fadarabját 3 felé osztva 3 azonos kegytárgytartóba helyezték el, amelyek kettős-kereszt alakúak voltak. I. ( Nagy ) Constantinus/Kónsztantinosz császár parancsára az egyik ereklyetartót az akkor épült Szent Sír-bazilikában őrizték, a másikat a Birodalom régi fővárosába: Rómába küldték, a harmadikat pedig az új székhelyre: Új Róma/Nova Roma városába, a népi névhasználat szerinti Kónsztantinosz 2

3 városába/konstantinápolyba. E harmadik darab sorsáról a mindenkori császár egy személyben döntött, így az ereklye letört darabkáit, szilánkjait a legszentebb, legértékesebb ajándéknak ismerték el, és e részeket is mindenkor az eredeti kettős-kereszt alakú ereklyetartó hű másolatába helyezték el az ajándékozást megelőzően. Árpád-házi I. ( Szent ) István királyunk sikeres hadjárat keretében vett részt Makedón-házi II. Baszileiosz konstantinápolyi/bizánci császár szövetségeseként az 1018-ban a Közép- és a Kelet-Balkán É-i részén folyó pacifikáló hadműveletekben. Majd egyezményük alapján István megnyitotta a Kárpát-medencét is harántoló szárazföldi zarándokutat, amely Konstantinápolyon át a Szentföldre, jelesül Jeruzsálembe vezetett. István ehhez kapcsolódva a bencésekre bízott, magyar költségvetésből létesített és fenntartott kolostoros~ispotályos zarándokházat alapított a magyarországi zarándokok számára Konstantinápolyban, és ( pár év múlva: az arab kalifátus kül- és belügyeinek rendeződése, kereszténység-ellenes magatartásának beszüntetése lehetőségeit kihasználva ) Jeruzsálemben; más jelentős adományokkal is segítve Jeruzsálemben a keresztény szent helyeket őrző építmények újjáépítését. Istvánnak a magyarországi Krisztus-követés/keresztyénség/kereszténység ügyében betöltött apostol-szerepét fel- és elismerve, a balkáni szövetséget is megerősítve, II. Baszileiosz császár a Szent Kereszt konstantinápolyi fadarabjából letört részt ajándékozott Magyarország királyának, természetesen kettős-kereszt alakú ereklyetartóban. [ István Rómától is kapott apostol-jelvényt: az ott használt egyetlen vízszintes szárú latin-keresztet ]. Az ereklye itthon tovább aprózott kis darabkáinak egyikét a magyarországi honvédelmet irányító Árpád-házi ( Szent ) Imre herceg is viselte: a szíve fölött egy apró, ugyancsak kettőskereszt alakú tartóban. Imre hadserege a magyarországi Kassa Eperjes Bártfa Sárosikapu útvonalon haladva DK-Lengyelországban egyesült a volhíniai~podóliai közös hadjáratukra induló Piast-házi Vitéz Boleszláv hadseregeivel; ez a legelső ismert momentuma az évezredes lengyel~magyar együttműködésnek, barátságnak. Imre a lengyel uralkodónak ajándékozta a kegytárgyat, aki ott kolostort alapított, amelynek környékét mindmáig Szent Kereszt-/Swięty Krzyż-hegynek hívják, és e római katholikus kolostor minden kiemelt helyét ma is az eredeti kegytárgytartóra utaló kettős-kereszt díszíti. A Megváltó egyszeri és tökéletes áldozatára utaló, Jeruzsálemből Konstantinápolyon át Szent István érdeméből Magyarországra került Szent Kereszt-ereklye kegytárgytartójának alakja egyenes ágon vezetett a magyar ábrázolásokon a kettős-kereszt megjelenítéséhez, amelynek legelső formáit a legújabb kutatás már Szent István pénzein is felismeri. Majd Róma és Konstantinápoly ( a nagy egyházszakadás/szkizma ) évezredes vetélkedése, az egyetemes Krisztus-követő/keresztyén/keresztény eszmekör dogmatikai megfogalmazása egy részének szétválása, a korabeli Magyarországnak egyre inkább az egyetlen vízszintes szárú ún. latin-keresztet használó Róma iránti elköteleződése mellett is már Árpád-házi királyaink alatt a címerpajzsokon is megjelenik az ezüst kettős-kereszt, hogy mára minden magyarok nemzeti címerének hasított bal = második pajzsmezőjén a legfőbb jelképpé/címerképpé legyen. Miközben ma is minden magyarok nemzeti címerének hasított jobb pajzsmezőjén - a címertan szabályai szerint ez a régebbi, az ősibb jegyeket tartalmazó - tehát a pajzs első részén a Géza nagyfejedelmünk és Szent István apostol-királyunk keresztény magyar államszervezése előtti, szinte beláthatatlan mélységű magyar nemzeti őstörténetre, múltra is utal a vörössel és ezüsttel hétszer vágott Árpád-sáv, mint címerkép. 3

4 a Megváltó Jézus Krisztusra utaló Szent Kereszt ereklyetartó, [ e példány Bizáncban/Konstantinápolyban készült 1160~1170 között ], fedelén kettős-kereszt ábrázolás Árpád-házi I. ( Szent ) István nagyfejedelem ( 997-), majd király ( 1000/1001~1038 ) 1018-tól vlsz. Esztergomban veretett ezüst dénárja [ = időrendben a 2. magyar pénz ]; magyar rovásírás-irányú ( = jobbról balra haladó ) körirata: STEPHANUS REX Béla trónörökös herceg [ a későbbi Árpád-házi I. Béla király ] Nyitrán 1048~1060 között veretett ezüst pénze, körirata: BELA DVX Árpád-házi I. Béla király ( 1060~1063 ) ezüst pénze, körirata: BELA REX Árpád-házi III. Béla király ( 1172~1196 ) ezüst dénárja ( előlap ) a tatárjárás ( 1241~ 42 ) előtti magyar királyi ezüst dénár: már egyazon mezőben = egy pajzson* ábrázolják a - talpas [ = kifelé szélesedő ] szárú - kettős-kereszt egészét; *= az égi hatalmat jelképező elsődleges szerepe mellett: az uralkodó Árpád-ház pajzsa révén ekkortól Magyarország egyik jelképe is 4

5 Jeruzsálemben a bazilika-komplexumban a Szent Kereszt töve közelében áll a Szent Sír, amely --- üres! A Nagypéntekhez képest harmadnap: az első Húsvét reggelén észlelték a Jézus Krisztus gyász-szertartása végett egyenként, majd csoportosan ide érkező tanítványok, hogy üres. "Nincs itt, feltámadott!" --- mondta a megkínzott test tetemét keresőknek az angyal az örömhír/eu-angelion/evangélium üzenetét. Ma sincs oksági, "logikus", azonnali és egyszerű válasz. Kegyelem van. Ma is. Köszönjük meg böjti lélekkel, hogy személy szerint számunkra ma még tart a kegyelmi idő. Csendes, elmélyült perceket sem nélkülöző böjtöt, és a Nagypéntek + Húsvét szét nem választható lényege befogadására felkészülést kíván valamennyi T. Címzettnek és Szeretteinek Győrből Bolla Sándor Nagycsütörtök 5

Ismerőseimnek is, az ide tévedő olvasóknak is, személyes előhangként:

Ismerőseimnek is, az ide tévedő olvasóknak is, személyes előhangként: Ismerőseimnek is, az ide tévedő olvasóknak is, személyes előhangként: Amit itt és most jó szívvel ajánlok, az a hetednapi adventisták tavaly kezdődött Jézus7 nevű programjából az országosan valószínűleg

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2012/4 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben

ÚJ KALAUZ ZARÁNDOKOKNAK. A Szentsír OLVASMÁNYOK TÖRTÉNET KÖRÚT

ÚJ KALAUZ ZARÁNDOKOKNAK. A Szentsír OLVASMÁNYOK TÖRTÉNET KÖRÚT KÖRÚT TÖRTÉNET OLVASMÁNYOK ÚJ KALAUZ ZARÁNDOKOKNAK A Szentsír Meg jelentetés Rafaella Zardoni A kiadás szervezése Carla Benelli Tomasso Saltini Szöveg Eugenio Alliata ofm Enrique Bermejo Cabrera Virgilio

Részletesebben

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * 9. Sopronhorpács, Árpád-kori ( műemlék ) templom; a Biblia éve >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

Részletesebben

Müncheni Magyar Katolikus Misszió

Müncheni Magyar Katolikus Misszió Müncheni Magyar Katolikus Misszió 2009. március 29. ÉRTESÍTŐ 26. évfolyam 6. (892.) szám Berend Iván: Látomás, olaj és akryl fán, 60x50cm K e g y e l e m t e l j e s h ú s v é t i ü n n e p e k e t! G

Részletesebben

Lélekvesztő sajkában

Lélekvesztő sajkában Lélekvesztő sajkában* - korszak-jellemző politikai szküllák, kharübdiszek, szirén-hangok között - navigálva, pályaválasztásomtól ( 1956/ 57 )~1989/ 90-ig egy nemzedéknyi # ideig * sajka = evezős halászcsónak

Részletesebben

A SZERETET GYÕZELME. Görög Katolikus Értesítõ. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Görög Katolikus Pászka 2009.

A SZERETET GYÕZELME. Görög Katolikus Értesítõ. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Görög Katolikus Pászka 2009. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Görög Katolikus Pászka IX. évfolyam 2009. Görög Katolikus Értesítõ Ára: 70 Ft hhúsvét, A SZERETET GYÕZELME Krisztus feltámadását ünnepeljük és énekeljük: Legyőzte

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Doktori Iskolája. Falus Orsolya ISPOTÁLYOS KERESZTES LOVAGRENDEK AZ ÁRPÁD-KORI MAGYARORSZÁGON

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Doktori Iskolája. Falus Orsolya ISPOTÁLYOS KERESZTES LOVAGRENDEK AZ ÁRPÁD-KORI MAGYARORSZÁGON Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Doktori Iskolája Falus Orsolya ISPOTÁLYOS KERESZTES LOVAGRENDEK AZ ÁRPÁD-KORI MAGYARORSZÁGON doktori értekezés Témavezető: Dr. Béli Gábor tanszékvezető

Részletesebben

6. Keresztény államok a Közel-Keleten

6. Keresztény államok a Közel-Keleten 66 Szent Péter lobogója alatt 6. Keresztény államok a Közel-Keleten Jeruzsálem! Jeruzsálem! Szent IX. Lajos francia király A Jeruzsálemi Latin Királyság Az első keresztes hadjárat nyomán latin keresztény

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. (1Tim 4,10) Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben

Részletesebben

AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI

AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI 1.oldal AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI Pádua Pádua elsődleges látnivalója és lelki élménye a Szent Antal bazilika a Szent monumentális síremlékével. A templom mellett Donatello

Részletesebben

Kereszténységünk a hunoktól a magyarokig

Kereszténységünk a hunoktól a magyarokig Kereszténységünk a hunoktól a magyarokig Zachar József (1943 2009) szellemi végrendeletéből Ahogy a római kor végi pannóniai kereszténységről sem igen emlékezik meg történetírásunk, úgy a hunok, avarok

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja www.communio.hu/luxchristi 2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Téged egek áldanak, minden kegyek asszonyát, Mária! Bűnösök kiáltanak

Részletesebben

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát: Szent Szûz, Mindenki védelmezõje és segítõje, aki bizalommal fordul

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

A LORETÓI BOLDOGASSZONY TISZTELETE MAGYARORSZÁGON

A LORETÓI BOLDOGASSZONY TISZTELETE MAGYARORSZÁGON Barna Gábor A LORETÓI BOLDOGASSZONY TISZTELETE MAGYARORSZÁGON A katolikus magyar nép színes és történetileg nagyon gazdag Mária-kultuszából igyekeztem az előbbi jelzőknek mindenben megfelelő réteget választani.

Részletesebben

ÖKUMÉNIA --- 2013. Tisztelt/Kedves Címzettek!

ÖKUMÉNIA --- 2013. Tisztelt/Kedves Címzettek! ÖKUMÉNIA --- 2013. Tisztelt/Kedves Címzettek! 1 hete volt Húsvét, és bő 3 hete a pápa-választás. Éppenséggel a Húsvétra készülés és a Húsvét más dimenziójának tisztelete okán nem küldtem el a pápa-választás

Részletesebben

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Sümegi József A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Kísérlet a bátai bencés monostor alaprajzának rekonstruálására A bátai monostor jelentősége a középkorban Báta bencés apátsága

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben

XI. A HONFOGLALÁS KORA

XI. A HONFOGLALÁS KORA XI. A HONFOGLALÁS KORA A MAGYAR HONFOGLALÁS KORI EMLÉKEK RÉGÉSZETI KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE Mesterházy Károly A magyar honfoglalás kori emlékek régészeti kutatásának története 321 1. Vadasi Jankovich Miklós

Részletesebben

Adatok a középkori bátai búcsújáróhely topográfiájához

Adatok a középkori bátai búcsújáróhely topográfiájához Adatok a középkori bátai búcsújáróhely topográfiájához Bata olim sacro sanguine memorabilis 0 írja Verancsics Antal magyar humanista a 16. század közepén, s ezzel a mondattal tartotta fenn a bátai Szent

Részletesebben

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele.

4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele. 4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele. >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, SzentLélek---teljes SzentHáromság, (egyetlen)egy, örök, igaz,

Részletesebben

Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében

Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében Zarándoklás és a búcsúk A keresztény ember vallási életéhez az első századoktól hozzátartozott a szentek sírjának felkeresése, amelyek fölé a 4. századtól

Részletesebben

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2003. jan. febr. VIII/1. szám Ára: 175,- Ft Turbék kegykép Magasztald a te Istenedet! Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsõítés! Az

Részletesebben

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1989-03 História 1989-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben