MENTORPROGRAM A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MENTORPROGRAM A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN"

Átírás

1 TÁMOP / HÁLÓZATOS EGYETEMI SZOLGÁLTATÁS-INNOVÁCIÓ A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN MENTORPROGRAM A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN

2 1. A program célja A TÁMOP es pályázat több modulból épül fel, ezek egyike a Hallgatói szolgáltatások modul, melynek szakmai koordinálásával a Savaria Egyetemi Központ mint az egyetemen belül hallgatói szolgáltatásokkal legrégebben és legsokoldalúbban foglalkozó egység munkatársait bízták meg. A programelem átfogó célja általánosan elérhetıvé tenni az egyetem valamennyi hallgatója számára azokat a szolgáltatásokat, amelyek segítséget nyújtanak az életpálya, és a karrierút céltudatos felépítéséhez, megkönnyítik a munka világába való gyors beilleszkedést. A konkrét célok a szolgáltatásokat mőködtetı irodák létrehozása, a már meglévık fejlesztése, olyan hálózati együttmőködésük kialakítása, amely révén lehetıvé válik közös feladatok koordinálása, a fejlesztési elképzelések összefogása, közös projektek kidolgozása és végrehajtása. Cél továbbá a felhasználók pontos informálása (középiskolai diákok, hallgatók, munkáltatók) a még mindig alakuló képzési rendszerrıl, valamint elérni azt, hogy a programelem eredményeinek felhasználása mind szélesebb körben valósuljon meg intézményen belül is azon kívül. Tapasztalataink szerint a munkaerı-piaci visszajelzések képzésbe való beépülése csak a zártabb képzések (pl.: Geoinformatikai Kar) esetében valósul meg az elvártaknak megfelelıen. Ezt a lehetıségekhez mérten ki kell terjeszteni valamennyi karra és képzésre. A hallgatói szolgáltató irodák közvetlen kapcsolatot jelentenek a munkaerıpiac szereplıivel. Ezen projektelem lehetıvé teszi a közvetlen visszacsatolást a képzési programok felé. Legfıbb törekvésünk az volt, hogy egy pilot program keretében egy jól specifikált mintán keresztül közvetlen visszacsatolást kapjanak a tanszékek egy-egy hallgató beválásáról, ezen keresztül a képzésrıl közvetlenül a szakmai gyakorlatát vezetı mentortól. Ezektıl a szakembereket ajánlások megfogalmazására is felkértük, melyek a késıbbiekben akár segítséget is nyújthatnak az intézeteknek, tanszékeknek képzési programjuk felülvizsgálatában, átalakításában. Ezek a tapasztalatok szerves részét képezik jelen dokumentumnak. 2. Szakmai gyakorlatok a Nyugat-magyarországi Egyetemen Elıkészületi munkánk során összegyőjtöttük az egyetem karain alapképzésen és felsıfokú szakképzésen kötelezıen teljesítendı szakmai gyakorlatok listáját. A kialakult adatbázis fı szempontjai a szak megnevezése mellett az évfolyam, a gyakorlat idıszaka illetve a gyakorlat hossza voltak. A beérkezett információk alapján elmondható, hogy rendkívül színes a kép. A bölcsész, tanári, mővészeti képzéseken elsısorban a tavaszi, míg a mérnöki, gazdasági, idegenforgalmi képzéseken inkább a nyári idıszakban töltik gyakorlatukat a hallgatók. A gyakorlatok hossza is nagyon változatos képet mutat, a négy hetestıl a fél éves idıszakig terjedhet, jellemzıen és átlagban a hallgatók 6-10 hetet töltenek el valamilyen külsı fogadó szervezetnél, cégnél. 3. A mentorprogram felépítése Gyakorlati képzést is magába foglaló szakok esetében kiválasztásra került karonként egy-egy fı, akik a mentorprogram keretében bonyolították a gyakorlatot. Elsıdleges cél volt, hogy egy jól specifikált mintán keresztül közvetlen visszacsatolást kapjanak a tanszékek egy-egy hallgató beválásáról, ezen keresztül a képzésrıl. A program során a mentoroknak a hallgatók szakmai felkészültsége mellett egy hallgatói kompetenciakutatás eredményeire épülı szempontrendszer alapján a diákok különbözı személyes tulajdonságait is véleményezniük kellett. A tapasztalatok alapján ajánlások megfogalmazását kértük, amelyek hasznosíthatók a tantervek kialakítása, azok módosítása során. 2

3 A gyakorlatban két egyeztetı megbeszélésre került sor, az elsın, a gyakorlat elején a megfigyelési szempontok tisztázására, elvárások meghatározására került sor, a záró megbeszélésen a tapasztalatok átadása, ajánlások megfogalmazása történt. Amennyiben erre igény merült fel, a gyakorlat közben is lehetıség volt egyeztetı megbeszélésre. A megbeszélések résztvevıi a mentor, a gyakorlatát töltı hallgató, a tanszék gyakorlatokért felelıs oktatója, valamint a szolgáltató iroda képviselıje voltak. Az értékelı lapon a javaslatok mellett a mentorok röviden felsorolták az elvégzett tevékenységeket is. Az alábbi táblázat a hallgatók értékelési szempontjait tartalmazza: SZAKMAI KOMPETENCIÁK SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK szakmai ismeretek szintje munkavégzés minısége munkafegyelem munkához való hozzáállás pontosság szorgalom megbízhatóság együttmőködés stressz-tőrés döntési képesség terhelhetıség szóbeli kommunikáció rugalmasság kezdeményezıkészség nem megfelelı megfelelı közepes jó kiváló nem tudom megítélni 4. Az egyes programok részletes bemutatása, ajánlások A képzések kiválasztását nagymértékben befolyásolták a projekt elırehaladása közben felmerült, tılünk független nehézségek, változtatások, amik behatárolták a lehetıségeinket. Így ennek a projektelemnek a megvalósítására az utolsó etapban, ez év nyarán kerülhetett sor, így csak azok a gyakorlatok illetve karok jöhettek számításba, ahol ekkor zajlanak szakmai gyakorlatok. Kivételt ez alól a Benedek Kar képzett, ahol már tavasszal lehetıség nyílt a mentorprogram lefolytatására. a, Benedek Elek Pedagógiai Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 1 Képzés megnevezése: szociálpedagógia BA Gyakorlat hossza: 14 hét Gyakorlat helye: Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 3

4 Családlátogatások, játszóházak, kézműves foglalkozások szervezése, lebonyolítása, konferenciákon, értekezleteken, gyámhatósági tárgyalásokon való részvétel, életvezetési tanácsadás, ifjúsági ügyelet tartása. A hallgató szakmai kompetenciáit kiválónak ítélte meg, érdeklődve és pontosan végezte a gyakorlati útmutatóban megjelölt feladatokat és tevékenységeket. A kezdeti kompetenciahatári tisztázások után a kliensekkel való együttmőködésben is fejlıdıképesnek mutatkozott. A személyes kompetenciák közül a stressztőrést, kezdeményezıkészséget és döntési képességet jónak, de még javítandónak látta. A mentor személyes tapasztalatai alapján az egyetem felé jelezte, hogy a hallgatók kommunikációs készségei és a coping technikák alkalmazása fejlesztésre szorulnak. b, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 1 Képzés megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Gyakorlat hossza: 12 hét Gyakorlat helye: Aqua Szolgáltató Kft. Számlák készítése, adatbázis felépítése, térinformatikai rendszerek megismerése, kiértesítések elkészítése, szennyvíztelepek technológiájának, üzemeltetési szabályzatának megismerése, adatok gyűjtése szakdolgozathoz. A fogadó szervezet eddigi tapasztalatai, eljárásai szakmai gyakorlat tekintetében Minden évben fogadnak hallgatókat, de nem ilyen hosszú időtartamra, hanem csak 4 hétre. A 4 hetes időszak rövidnek bizonyul, hiszen ez alatt az időszak alatt érdemi munkát nem tudnak végezni a gyakornokok, csupán betekintést nyerhetnek a szervezet feladatköreibe. A hallgató szakmai kompetenciái közül a munkavégzés minőségét kiválónak, a munkához való hozzáállást, szakmai ismeretek szintjét, a munkafegyelmet jónak értékelte. A személyes kompetenciák tekintetében a pontosságot értékelte kiválónak, viszont a stressztűrést, a döntési képességet és a kezdeményezőkészséget csak közepesnek, a többi kompetenciát jónak. Az egyetem felé az alábbi javaslatokat fogalmazta meg: A tantárgyak félévenkénti megajánlásának feltételeit le kell ellenőrizni, ajánlott és szabadon választhatók közötti átmenet. Tantárgyak kreditpont aránya nincs összhangban a számonkérés és a tananyag mennyiségével. Törzs szakmai anyag koncentrálódjon bizonyos félévekre. Kredittartalom meghatározás újbóli átgondolása, nulla kredites tantárgyak törlése, vagy kredit hozzárendelése. 4

5 A felhasznált szakirodalomnak napjaink információt kell tartalmaznia, az elérhető technológiák köre egyre bővül. Sok oktató 20 éve elkészített anyagokból, fóliával tart előadást. Külsős szakemberek bevonása az oktatásba, előadóként. Gyakorlati helyek kialakítása vállalatoknál. Mérnök gyakornoki rendszer feltételeinek kidolgozása. Szakdolgozat írásának egy, esetleg két félévre történő szűkítése, hiszen az utolsó évben történik az adatgyűjtés és a dolgozat írás. 12 hetes szakmai gyakorlat megosztása két félévre 6-6 hét, vagy 4-6 hét időtartamra. c, Geoinformatikai Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 2 I. Képzés megnevezése: földmérı mérnök BSc Gyakorlat hossza: 10 hét Gyakorlat helye: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Temetık felmérése és térképen történı ábrázolása, fotók készítése a sírokról, térinformatikai pilot projekt készítése egy térinformatikai szoftver használatával. A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben A hallgató a gyakorlat során az iskolában szerzett szakmai tudását megfelelően tudja alkalmazni, ismerje meg a helyi munkakörülményeket. Kifogástalanul teljesítse, illetve végezze el a számára kijelölt mérési és szerkesztési feladatokat. A gyakorlat célja, hogy a tanuló megismerkedjen a szakma élesben történő alkalmazásával. Felelősség teljes munkavégzés alakuljon ki a hallgatóban, és amennyiben szükséges, merjen segítséget kérni mentorától. A mentor célja, hogy szakmai segítséget nyújtson és bevezesse a hallgatót a szakmába. A hallgató szakmai kompetenciái közül munkához való hozzáállást kiválónak, viszont munkafegyelmét közepesnek értékelte. Személyes kompetenciái közül terhelhetıségét, együttmőködési képességét, stressz-tőrését, rugalmasságát, kommunikációs készségeit jónak, pontosságát, szorgalmát, megbízhatóságát és kezdeményezıkészségét közepesnek ítélte. Korábbi tapasztalatából fakadóan a hallgatók munkafegyelmének javítását, munkához való hozzáállását emelte ki, mint fejlesztendı terület. II. Képzés megnevezése: földmérı mérnök BSc Gyakorlat hossza: 10 hét Gyakorlat helye: POLÁRIS 2003 Kft. Kitőzések, bemérések GPS használatával, mérıállomás kezelés, hagyományos ortogonális mérések elsajátítása, számoló programok kezelése, grafikai programok használata. 5

6 A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben A hallgató megismertetése a gyakorlati geodéziai munkával. A terepi viselkedési normák elsajátítása, alkalmazkodás a helyi munkakörülményekhez. Az adott feladatoknak megfelelő minőségi és pontossági követelmények kielégítésének megismertetése. Az adott munkafeladathoz szükséges mérőeszközök, mérési módszerek kiválasztása és végrehajtása. Sajátos célú geodéziai munkák megismertetése, földhivatali adatok kigyűjtése, terepi és irodai elvégzése. A hallgató szakmai kompetenciái közül munkafegyelmét, a munkához való hozzáállását kiválónak, munkavégzésének minőségét, szakmai tudását jónak értékelte. Személyes kompetenciák tekintetében kimagasló a pontossága, szorgalma, megbízhatósága, jónak mondható a terhelhetősége, viszont csupán közepes a stressztűrő és döntési képessége, valamint kezdeményezőkészsége és szóbeli kommunikációja. Jelzésértékű lehet a képző intézmény felé, hogy az elméleti tudás gyakorlati hasznosítása alacsony szintű, valamint hiányosnak látta szakmai szempontból az egyetemi tantervet, bizonyos területeken (bemérés, jelkulcsok használata, szerkesztés) korrigálásra szorulna. d, Természettudományi Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 2 I. Képzés megnevezése: idegenforgalmi szakmenedzser FSZ Gyakorlat hossza: 6 hét Gyakorlat helye: Business Class Utazási Iroda Utazásközvetítés, utasbiztosítások kötése, nemzetközi diák- és pedagóguskártya kiállítása, árkalkuláció készítése, adminisztráció, kirakati ajánlatok frissítése, utasokkal való kommunikáció. A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben Az iroda nyitva tartásának megfelelı napi pontos érkezés. A munkakörnek megfelelı ruházat viselése. Utasokkal való jó kommunikációs készség. A gyakorlati tudás megszerzésére való nyitottság, érdeklıdés. A hallgató szakmai és személyes kompetenciáit kiválónak ítélte, a döntési képesség, a kezdeményezıkészség illetve a szakmai ismeretek szintjén lát fejlesztenivalót. Általános észrevétele az eddigi gyakorlati tapasztalatai alapján, hogy a hallgatók közvetlenül nehezen teremtenek kapcsolatot az ügyfelekkel, szóbeli kommunikációban kimondottan gyengék. A szakmai képzésben is vélt felfedezni hiányosságokat, túl soknak tartja az elméleti oktatást, a gyakorlati készségük a hallgatóknak nem túl magas. Példaként említette a hiányos földrajzi ismereteket, melyek pedig az idegenforgalmi szakmában elengedhetetlenül fontosak. 6

7 II. Képzés megnevezése: mőszaki informatikai mérnökasszisztens FSZ Gyakorlat hossza: 5 hét Gyakorlat helye: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Mőködési környezet és IT technikai háttér megismerése; alkalmazás-struktúra, szoftver kategóriák megismerése; lehetséges alternatívák keresése, elemzése; alkalmazhatósági vizsgálat konkrét szoftverekre lebontva; javaslat a bevezetésre. A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben Nevesített gyakornoki programot anyagi okok miatt jelenleg nem mőködtetnek, de évente fogadnak különbözı oktatási intézményekbıl, különbözı képzési területekrıl érkezı egyetemistákat szakmai gyakorlat letöltésére. Ezen hallgatók szakmai szintje és hozzáállása meglehetısen nagy szórást mutatott eddig. Elsısorban utánpótlás-szemmel figyeli a hallgatót, a szervezet IT területén elsısorban a nyugdíjazások miatt elıforduló rotáció kezelését is meg lehetne oldani egy szakmailag jól bevált, fiatal pályakezdıvel. A hallgató szakmai kompetenciái közül szakmai ismereteinek szintjét, munkavégzésének minıségét, a munkához való hozzáállását kiválónak, munkafegyelmét jónak értékelte. Személyes kompetenciái közül kimagasló a pontossága, szorgalma, megbízhatósága, stressztőrése és terhelhetısége, némi fejlesztést igényel szóbeli kommunikáció képessége, kezdeményezı- és döntési készsége. A hallgatók érdeklıdési körének megfelelıen javasolt a nyári gyakorlatok helyszínének és tematikájának a kidolgozása. Ideális lenne, ha a gyakorlatoknak helyt adó intézményeket vagy mentorokat amennyiben azok kérik tájékoztatnák a hallgatók fejlıdésérıl, szakdolgozatuk/diplomájuk védésérıl, annak témakörérıl, hiszen így a fejlıdésük nyomon követhetıvé válna a lehetséges jövıbeli munkáltató számára is. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a döntési készség és a kommunikációs készségek tréningeken keresztüli fejlesztésére amely akár integrálható a képzési rendszerbe. A szemeszterek során több, önállóan kidolgozandó, a tananyag gyakorlati használatát elısegítendı beadandó feladatot kell kiírni. e, Bölcsészettudományi Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 1 Képzés megnevezése: kommunikáció és médiatudomány BA Gyakorlat hossza: 14 hét Gyakorlat helye: Epcos Kft. Az EPCOS Kft. éves PR, CSR stratégiájának kidolgozásában való aktív részvétel, havi azt megelızıen heti újságok véleményezése, interjúkészítés az EPCOS Kft. munkatársaival, aki saját tervezéső, pneumatikus autóval vettek részt országos versenyeken, a cikk megjelentetése a havi újságban, rövid összefoglaló készítése az országos TV, Rádiócsatornák nézettségérıl. 7

8 A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben Nevesített gyakornoki programot jelenleg nem mőködtetnek, de többször fogadnak elsısorban fizikai területre - különbözı oktatási intézményekbıl, különbözı képzési területekrıl érkezı hallgatókat szakmai gyakorlat letöltésére. Emellett egy éven belül elkészül a cég tanmőhelye is. Elsısorban szakmai segítséget szeretne kapni a vállalat kommunikációs stratégiájának fejlesztéséhez, várja a hallgató innovatív ötleteit is. A gyakorlat során a hallgató szabad kezet kap a feladat megoldásához. A hallgató összességében teljes mértékben megfelelt az elvárásoknak, szakmai ls személyes kompetenciái az eddigi tapasztalatokhoz képest kimagaslóak. Amiben fejlıdhetne a mentor meglátása alapján az a pontosság illetve a kezdeményezıkészség. Ez utóbbi általában jellemzı a tapasztalatok alapján a gyakorlatukat töltı fiatalokra. f, Faipari Mérnöki Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 1 Képzés megnevezése: faipari mérnök BSc Gyakorlat hossza: 6 hét Gyakorlat helye: Ubrankovics Kft. faipari cég mőködésének megismerése, kereskedelmi tevékenységre történı rálátás, értékesítési tevékenység végzése, faház gyártási technológiájának megismerése, tervezés, elemek legyártása, összeszerelése. A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben A cég rendszeresen fogad többnyire faipari és építészmérnök hallgatókat. A hallgatók az éppen aktuális munka tervezési, gyártási, összeépítési és értékesítési részébe nyernek betekintést. A vállalat a hallgatók gyakorlati ismereteinek bıvítését és tapasztalatok szerzését szeretné biztosítani, mellette elvárja a tanulók önálló munkavégzését és az oktatásban elsajátított tudásuk kreatív hasznosítását. Megtapasztalhatják a felhasznált anyagok és technológiák tulajdonságait, melyek ismerete a gyakorlatban megvalósítható tervek elkészítéséhez feltétlenül szükséges. A hallgató szakmai kompetenciái közül munkavégzésének minısége, munkafegyelme, a munkához való hozzáállása kiváló, szakmai ismereteinek szintjén van még némi csiszolnivaló. Személyes kompetenciái már vegyesebb képet mutatnak, pontossága, szorgalma, kommunikációja kimagasló, viszont stressztőrésén, terhelhetıségén van még fejlesztenivaló. A mentor meglátása szerint a hallgatónak már a tanulás fázisában visszacsatolást kellene kapnia az elméleti anyag gyakorlati megvalósulásának bizonyosságáról, ami nyilván a tananyag részének kell lennie. A tantárgyakon belül több marketing, tervezési feladatot kellene végezniük, amihez valós eredmények társulnának. Negatív eredményesetén feltárható és korrigálható lenne a tudás hiányossága, vagy nem megfelelı elsajátítása. 8

9 5. A mentorok tapasztalatainak rövid összefoglalása Általánosságban elmondható, hogy a pilot programban résztvevık kiválasztása jól sikerült, hiszen mind a gyakorlatok hossza, mind a gyakorlati helyek sokszínősége (közszféra, versenyszféra, kis- és középvállalkozás, multinacionális vállalat), mind pedig az elvégzendı feladatok sokrétősége nagyon színes képet mutat, az egyetem széles képzési palettáját próbáltuk ezzel minél pontosabban lefedni. A hallgatók értékelésénél látható, hogy a munkavégzésük minısége, munkafegyelmük, munkához való hozzáállásuk kivétel nélkül kimagasló. Ott, ahol a mentor hiányosságokat fedezett fel a szakmai tudásban, ezeket meg is jelölte, konkrét javaslatokkal kiegészítve. A személyes kompetenciákat tekintve szinte egybehangzóan állítható, hogy a hallgatók leginkább a kommunikációs képességeikben, döntési, stressz-tőrı és kezdeményezı készségükben szorulnak fejlesztésre. Ez teljes mértékben egybevág azzal a tapasztalattal, amelyet szintén a TÁMOP projekt keretében lebonyolított kompetenciakutatás során a hallgatók önmagukkal szemben is kritikaként fogalmaztak meg. Az ajánlások között értékes, meggondolandó javaslatok is vannak ezen képességek fejlesztése tekintetében. 9

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

DMSZ MENTOR PROGRAM A MENTORI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓAN HR TANÁCSADÁS KEDVEZMÉNYES DÍJAKON - KÜLSŐS TANÁCSADÓ BEVONÁSÁVAL

DMSZ MENTOR PROGRAM A MENTORI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓAN HR TANÁCSADÁS KEDVEZMÉNYES DÍJAKON - KÜLSŐS TANÁCSADÓ BEVONÁSÁVAL DMSZ MENTOR PROGRAM MI EZ? A DMSZ által szervezett és koordinált gyakornoki program, ami minden résztvevőnek többet nyújt, mint egy átlagos gyakornok cég együttműködés. A programban kizárólag DMSZ tagok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT Vázlat Előzmények Graduális munkacsoport tevékenysége Konszenzus javaslat Képzés lebonyolítása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Előzmények az ország gazdasági igényei és a szakképzés lehetőségeinek közelítése közoktatás

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

BA addiktológiai komplex modul

BA addiktológiai komplex modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (22) BA-KM-ADD BA addiktológiai komplex modul A PTE szociális munkás képzésében a Komplex modulok a tanterv olyan, kötelezıen választandó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes Szakmai gyakorlat a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes gyakorlat-orientáció Üzleti BA szakok képzési struktúrája, szakaszai elméleti alapképzés

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

Tájékoztató szakmai gyakorlatról turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátó szakirány-turizmus szakirány

Tájékoztató szakmai gyakorlatról turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátó szakirány-turizmus szakirány A szakmai gyakorlat funkciója Tájékoztató szakmai gyakorlatról turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátó szakirány-turizmus szakirány A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztı program után járó támogatást igénybe vevı intézmények számára biztosított szaktanácsadás, szakértıi szolgáltatás, valamint

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

a Kommunikáció és média (FOSZ) képzésben részt vevő, szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók számára

a Kommunikáció és média (FOSZ) képzésben részt vevő, szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók számára T a n u l m á n y i t á j é k o z t a t ó a Kommunikáció és média (FOSZ) képzésben részt vevő, szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók számára Kedves Hallgatónk! Mint az Ön előtt már bizonyára ismert, a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Dunántúli Régió www.maltai.hu VELED ÉRTED PROJEKT VELED ÉRTED PROJEKT 2008/2009. Célcsoport: a szabadidejüket a gyıri a plázákban, vagy azok környékén töltı

Részletesebben