MENTORPROGRAM A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MENTORPROGRAM A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN"

Átírás

1 TÁMOP / HÁLÓZATOS EGYETEMI SZOLGÁLTATÁS-INNOVÁCIÓ A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN MENTORPROGRAM A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN

2 1. A program célja A TÁMOP es pályázat több modulból épül fel, ezek egyike a Hallgatói szolgáltatások modul, melynek szakmai koordinálásával a Savaria Egyetemi Központ mint az egyetemen belül hallgatói szolgáltatásokkal legrégebben és legsokoldalúbban foglalkozó egység munkatársait bízták meg. A programelem átfogó célja általánosan elérhetıvé tenni az egyetem valamennyi hallgatója számára azokat a szolgáltatásokat, amelyek segítséget nyújtanak az életpálya, és a karrierút céltudatos felépítéséhez, megkönnyítik a munka világába való gyors beilleszkedést. A konkrét célok a szolgáltatásokat mőködtetı irodák létrehozása, a már meglévık fejlesztése, olyan hálózati együttmőködésük kialakítása, amely révén lehetıvé válik közös feladatok koordinálása, a fejlesztési elképzelések összefogása, közös projektek kidolgozása és végrehajtása. Cél továbbá a felhasználók pontos informálása (középiskolai diákok, hallgatók, munkáltatók) a még mindig alakuló képzési rendszerrıl, valamint elérni azt, hogy a programelem eredményeinek felhasználása mind szélesebb körben valósuljon meg intézményen belül is azon kívül. Tapasztalataink szerint a munkaerı-piaci visszajelzések képzésbe való beépülése csak a zártabb képzések (pl.: Geoinformatikai Kar) esetében valósul meg az elvártaknak megfelelıen. Ezt a lehetıségekhez mérten ki kell terjeszteni valamennyi karra és képzésre. A hallgatói szolgáltató irodák közvetlen kapcsolatot jelentenek a munkaerıpiac szereplıivel. Ezen projektelem lehetıvé teszi a közvetlen visszacsatolást a képzési programok felé. Legfıbb törekvésünk az volt, hogy egy pilot program keretében egy jól specifikált mintán keresztül közvetlen visszacsatolást kapjanak a tanszékek egy-egy hallgató beválásáról, ezen keresztül a képzésrıl közvetlenül a szakmai gyakorlatát vezetı mentortól. Ezektıl a szakembereket ajánlások megfogalmazására is felkértük, melyek a késıbbiekben akár segítséget is nyújthatnak az intézeteknek, tanszékeknek képzési programjuk felülvizsgálatában, átalakításában. Ezek a tapasztalatok szerves részét képezik jelen dokumentumnak. 2. Szakmai gyakorlatok a Nyugat-magyarországi Egyetemen Elıkészületi munkánk során összegyőjtöttük az egyetem karain alapképzésen és felsıfokú szakképzésen kötelezıen teljesítendı szakmai gyakorlatok listáját. A kialakult adatbázis fı szempontjai a szak megnevezése mellett az évfolyam, a gyakorlat idıszaka illetve a gyakorlat hossza voltak. A beérkezett információk alapján elmondható, hogy rendkívül színes a kép. A bölcsész, tanári, mővészeti képzéseken elsısorban a tavaszi, míg a mérnöki, gazdasági, idegenforgalmi képzéseken inkább a nyári idıszakban töltik gyakorlatukat a hallgatók. A gyakorlatok hossza is nagyon változatos képet mutat, a négy hetestıl a fél éves idıszakig terjedhet, jellemzıen és átlagban a hallgatók 6-10 hetet töltenek el valamilyen külsı fogadó szervezetnél, cégnél. 3. A mentorprogram felépítése Gyakorlati képzést is magába foglaló szakok esetében kiválasztásra került karonként egy-egy fı, akik a mentorprogram keretében bonyolították a gyakorlatot. Elsıdleges cél volt, hogy egy jól specifikált mintán keresztül közvetlen visszacsatolást kapjanak a tanszékek egy-egy hallgató beválásáról, ezen keresztül a képzésrıl. A program során a mentoroknak a hallgatók szakmai felkészültsége mellett egy hallgatói kompetenciakutatás eredményeire épülı szempontrendszer alapján a diákok különbözı személyes tulajdonságait is véleményezniük kellett. A tapasztalatok alapján ajánlások megfogalmazását kértük, amelyek hasznosíthatók a tantervek kialakítása, azok módosítása során. 2

3 A gyakorlatban két egyeztetı megbeszélésre került sor, az elsın, a gyakorlat elején a megfigyelési szempontok tisztázására, elvárások meghatározására került sor, a záró megbeszélésen a tapasztalatok átadása, ajánlások megfogalmazása történt. Amennyiben erre igény merült fel, a gyakorlat közben is lehetıség volt egyeztetı megbeszélésre. A megbeszélések résztvevıi a mentor, a gyakorlatát töltı hallgató, a tanszék gyakorlatokért felelıs oktatója, valamint a szolgáltató iroda képviselıje voltak. Az értékelı lapon a javaslatok mellett a mentorok röviden felsorolták az elvégzett tevékenységeket is. Az alábbi táblázat a hallgatók értékelési szempontjait tartalmazza: SZAKMAI KOMPETENCIÁK SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK szakmai ismeretek szintje munkavégzés minısége munkafegyelem munkához való hozzáállás pontosság szorgalom megbízhatóság együttmőködés stressz-tőrés döntési képesség terhelhetıség szóbeli kommunikáció rugalmasság kezdeményezıkészség nem megfelelı megfelelı közepes jó kiváló nem tudom megítélni 4. Az egyes programok részletes bemutatása, ajánlások A képzések kiválasztását nagymértékben befolyásolták a projekt elırehaladása közben felmerült, tılünk független nehézségek, változtatások, amik behatárolták a lehetıségeinket. Így ennek a projektelemnek a megvalósítására az utolsó etapban, ez év nyarán kerülhetett sor, így csak azok a gyakorlatok illetve karok jöhettek számításba, ahol ekkor zajlanak szakmai gyakorlatok. Kivételt ez alól a Benedek Kar képzett, ahol már tavasszal lehetıség nyílt a mentorprogram lefolytatására. a, Benedek Elek Pedagógiai Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 1 Képzés megnevezése: szociálpedagógia BA Gyakorlat hossza: 14 hét Gyakorlat helye: Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 3

4 Családlátogatások, játszóházak, kézműves foglalkozások szervezése, lebonyolítása, konferenciákon, értekezleteken, gyámhatósági tárgyalásokon való részvétel, életvezetési tanácsadás, ifjúsági ügyelet tartása. A hallgató szakmai kompetenciáit kiválónak ítélte meg, érdeklődve és pontosan végezte a gyakorlati útmutatóban megjelölt feladatokat és tevékenységeket. A kezdeti kompetenciahatári tisztázások után a kliensekkel való együttmőködésben is fejlıdıképesnek mutatkozott. A személyes kompetenciák közül a stressztőrést, kezdeményezıkészséget és döntési képességet jónak, de még javítandónak látta. A mentor személyes tapasztalatai alapján az egyetem felé jelezte, hogy a hallgatók kommunikációs készségei és a coping technikák alkalmazása fejlesztésre szorulnak. b, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 1 Képzés megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Gyakorlat hossza: 12 hét Gyakorlat helye: Aqua Szolgáltató Kft. Számlák készítése, adatbázis felépítése, térinformatikai rendszerek megismerése, kiértesítések elkészítése, szennyvíztelepek technológiájának, üzemeltetési szabályzatának megismerése, adatok gyűjtése szakdolgozathoz. A fogadó szervezet eddigi tapasztalatai, eljárásai szakmai gyakorlat tekintetében Minden évben fogadnak hallgatókat, de nem ilyen hosszú időtartamra, hanem csak 4 hétre. A 4 hetes időszak rövidnek bizonyul, hiszen ez alatt az időszak alatt érdemi munkát nem tudnak végezni a gyakornokok, csupán betekintést nyerhetnek a szervezet feladatköreibe. A hallgató szakmai kompetenciái közül a munkavégzés minőségét kiválónak, a munkához való hozzáállást, szakmai ismeretek szintjét, a munkafegyelmet jónak értékelte. A személyes kompetenciák tekintetében a pontosságot értékelte kiválónak, viszont a stressztűrést, a döntési képességet és a kezdeményezőkészséget csak közepesnek, a többi kompetenciát jónak. Az egyetem felé az alábbi javaslatokat fogalmazta meg: A tantárgyak félévenkénti megajánlásának feltételeit le kell ellenőrizni, ajánlott és szabadon választhatók közötti átmenet. Tantárgyak kreditpont aránya nincs összhangban a számonkérés és a tananyag mennyiségével. Törzs szakmai anyag koncentrálódjon bizonyos félévekre. Kredittartalom meghatározás újbóli átgondolása, nulla kredites tantárgyak törlése, vagy kredit hozzárendelése. 4

5 A felhasznált szakirodalomnak napjaink információt kell tartalmaznia, az elérhető technológiák köre egyre bővül. Sok oktató 20 éve elkészített anyagokból, fóliával tart előadást. Külsős szakemberek bevonása az oktatásba, előadóként. Gyakorlati helyek kialakítása vállalatoknál. Mérnök gyakornoki rendszer feltételeinek kidolgozása. Szakdolgozat írásának egy, esetleg két félévre történő szűkítése, hiszen az utolsó évben történik az adatgyűjtés és a dolgozat írás. 12 hetes szakmai gyakorlat megosztása két félévre 6-6 hét, vagy 4-6 hét időtartamra. c, Geoinformatikai Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 2 I. Képzés megnevezése: földmérı mérnök BSc Gyakorlat hossza: 10 hét Gyakorlat helye: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Temetık felmérése és térképen történı ábrázolása, fotók készítése a sírokról, térinformatikai pilot projekt készítése egy térinformatikai szoftver használatával. A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben A hallgató a gyakorlat során az iskolában szerzett szakmai tudását megfelelően tudja alkalmazni, ismerje meg a helyi munkakörülményeket. Kifogástalanul teljesítse, illetve végezze el a számára kijelölt mérési és szerkesztési feladatokat. A gyakorlat célja, hogy a tanuló megismerkedjen a szakma élesben történő alkalmazásával. Felelősség teljes munkavégzés alakuljon ki a hallgatóban, és amennyiben szükséges, merjen segítséget kérni mentorától. A mentor célja, hogy szakmai segítséget nyújtson és bevezesse a hallgatót a szakmába. A hallgató szakmai kompetenciái közül munkához való hozzáállást kiválónak, viszont munkafegyelmét közepesnek értékelte. Személyes kompetenciái közül terhelhetıségét, együttmőködési képességét, stressz-tőrését, rugalmasságát, kommunikációs készségeit jónak, pontosságát, szorgalmát, megbízhatóságát és kezdeményezıkészségét közepesnek ítélte. Korábbi tapasztalatából fakadóan a hallgatók munkafegyelmének javítását, munkához való hozzáállását emelte ki, mint fejlesztendı terület. II. Képzés megnevezése: földmérı mérnök BSc Gyakorlat hossza: 10 hét Gyakorlat helye: POLÁRIS 2003 Kft. Kitőzések, bemérések GPS használatával, mérıállomás kezelés, hagyományos ortogonális mérések elsajátítása, számoló programok kezelése, grafikai programok használata. 5

6 A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben A hallgató megismertetése a gyakorlati geodéziai munkával. A terepi viselkedési normák elsajátítása, alkalmazkodás a helyi munkakörülményekhez. Az adott feladatoknak megfelelő minőségi és pontossági követelmények kielégítésének megismertetése. Az adott munkafeladathoz szükséges mérőeszközök, mérési módszerek kiválasztása és végrehajtása. Sajátos célú geodéziai munkák megismertetése, földhivatali adatok kigyűjtése, terepi és irodai elvégzése. A hallgató szakmai kompetenciái közül munkafegyelmét, a munkához való hozzáállását kiválónak, munkavégzésének minőségét, szakmai tudását jónak értékelte. Személyes kompetenciák tekintetében kimagasló a pontossága, szorgalma, megbízhatósága, jónak mondható a terhelhetősége, viszont csupán közepes a stressztűrő és döntési képessége, valamint kezdeményezőkészsége és szóbeli kommunikációja. Jelzésértékű lehet a képző intézmény felé, hogy az elméleti tudás gyakorlati hasznosítása alacsony szintű, valamint hiányosnak látta szakmai szempontból az egyetemi tantervet, bizonyos területeken (bemérés, jelkulcsok használata, szerkesztés) korrigálásra szorulna. d, Természettudományi Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 2 I. Képzés megnevezése: idegenforgalmi szakmenedzser FSZ Gyakorlat hossza: 6 hét Gyakorlat helye: Business Class Utazási Iroda Utazásközvetítés, utasbiztosítások kötése, nemzetközi diák- és pedagóguskártya kiállítása, árkalkuláció készítése, adminisztráció, kirakati ajánlatok frissítése, utasokkal való kommunikáció. A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben Az iroda nyitva tartásának megfelelı napi pontos érkezés. A munkakörnek megfelelı ruházat viselése. Utasokkal való jó kommunikációs készség. A gyakorlati tudás megszerzésére való nyitottság, érdeklıdés. A hallgató szakmai és személyes kompetenciáit kiválónak ítélte, a döntési képesség, a kezdeményezıkészség illetve a szakmai ismeretek szintjén lát fejlesztenivalót. Általános észrevétele az eddigi gyakorlati tapasztalatai alapján, hogy a hallgatók közvetlenül nehezen teremtenek kapcsolatot az ügyfelekkel, szóbeli kommunikációban kimondottan gyengék. A szakmai képzésben is vélt felfedezni hiányosságokat, túl soknak tartja az elméleti oktatást, a gyakorlati készségük a hallgatóknak nem túl magas. Példaként említette a hiányos földrajzi ismereteket, melyek pedig az idegenforgalmi szakmában elengedhetetlenül fontosak. 6

7 II. Képzés megnevezése: mőszaki informatikai mérnökasszisztens FSZ Gyakorlat hossza: 5 hét Gyakorlat helye: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Mőködési környezet és IT technikai háttér megismerése; alkalmazás-struktúra, szoftver kategóriák megismerése; lehetséges alternatívák keresése, elemzése; alkalmazhatósági vizsgálat konkrét szoftverekre lebontva; javaslat a bevezetésre. A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben Nevesített gyakornoki programot anyagi okok miatt jelenleg nem mőködtetnek, de évente fogadnak különbözı oktatási intézményekbıl, különbözı képzési területekrıl érkezı egyetemistákat szakmai gyakorlat letöltésére. Ezen hallgatók szakmai szintje és hozzáállása meglehetısen nagy szórást mutatott eddig. Elsısorban utánpótlás-szemmel figyeli a hallgatót, a szervezet IT területén elsısorban a nyugdíjazások miatt elıforduló rotáció kezelését is meg lehetne oldani egy szakmailag jól bevált, fiatal pályakezdıvel. A hallgató szakmai kompetenciái közül szakmai ismereteinek szintjét, munkavégzésének minıségét, a munkához való hozzáállását kiválónak, munkafegyelmét jónak értékelte. Személyes kompetenciái közül kimagasló a pontossága, szorgalma, megbízhatósága, stressztőrése és terhelhetısége, némi fejlesztést igényel szóbeli kommunikáció képessége, kezdeményezı- és döntési készsége. A hallgatók érdeklıdési körének megfelelıen javasolt a nyári gyakorlatok helyszínének és tematikájának a kidolgozása. Ideális lenne, ha a gyakorlatoknak helyt adó intézményeket vagy mentorokat amennyiben azok kérik tájékoztatnák a hallgatók fejlıdésérıl, szakdolgozatuk/diplomájuk védésérıl, annak témakörérıl, hiszen így a fejlıdésük nyomon követhetıvé válna a lehetséges jövıbeli munkáltató számára is. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a döntési készség és a kommunikációs készségek tréningeken keresztüli fejlesztésére amely akár integrálható a képzési rendszerbe. A szemeszterek során több, önállóan kidolgozandó, a tananyag gyakorlati használatát elısegítendı beadandó feladatot kell kiírni. e, Bölcsészettudományi Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 1 Képzés megnevezése: kommunikáció és médiatudomány BA Gyakorlat hossza: 14 hét Gyakorlat helye: Epcos Kft. Az EPCOS Kft. éves PR, CSR stratégiájának kidolgozásában való aktív részvétel, havi azt megelızıen heti újságok véleményezése, interjúkészítés az EPCOS Kft. munkatársaival, aki saját tervezéső, pneumatikus autóval vettek részt országos versenyeken, a cikk megjelentetése a havi újságban, rövid összefoglaló készítése az országos TV, Rádiócsatornák nézettségérıl. 7

8 A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben Nevesített gyakornoki programot jelenleg nem mőködtetnek, de többször fogadnak elsısorban fizikai területre - különbözı oktatási intézményekbıl, különbözı képzési területekrıl érkezı hallgatókat szakmai gyakorlat letöltésére. Emellett egy éven belül elkészül a cég tanmőhelye is. Elsısorban szakmai segítséget szeretne kapni a vállalat kommunikációs stratégiájának fejlesztéséhez, várja a hallgató innovatív ötleteit is. A gyakorlat során a hallgató szabad kezet kap a feladat megoldásához. A hallgató összességében teljes mértékben megfelelt az elvárásoknak, szakmai ls személyes kompetenciái az eddigi tapasztalatokhoz képest kimagaslóak. Amiben fejlıdhetne a mentor meglátása alapján az a pontosság illetve a kezdeményezıkészség. Ez utóbbi általában jellemzı a tapasztalatok alapján a gyakorlatukat töltı fiatalokra. f, Faipari Mérnöki Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 1 Képzés megnevezése: faipari mérnök BSc Gyakorlat hossza: 6 hét Gyakorlat helye: Ubrankovics Kft. faipari cég mőködésének megismerése, kereskedelmi tevékenységre történı rálátás, értékesítési tevékenység végzése, faház gyártási technológiájának megismerése, tervezés, elemek legyártása, összeszerelése. A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben A cég rendszeresen fogad többnyire faipari és építészmérnök hallgatókat. A hallgatók az éppen aktuális munka tervezési, gyártási, összeépítési és értékesítési részébe nyernek betekintést. A vállalat a hallgatók gyakorlati ismereteinek bıvítését és tapasztalatok szerzését szeretné biztosítani, mellette elvárja a tanulók önálló munkavégzését és az oktatásban elsajátított tudásuk kreatív hasznosítását. Megtapasztalhatják a felhasznált anyagok és technológiák tulajdonságait, melyek ismerete a gyakorlatban megvalósítható tervek elkészítéséhez feltétlenül szükséges. A hallgató szakmai kompetenciái közül munkavégzésének minısége, munkafegyelme, a munkához való hozzáállása kiváló, szakmai ismereteinek szintjén van még némi csiszolnivaló. Személyes kompetenciái már vegyesebb képet mutatnak, pontossága, szorgalma, kommunikációja kimagasló, viszont stressztőrésén, terhelhetıségén van még fejlesztenivaló. A mentor meglátása szerint a hallgatónak már a tanulás fázisában visszacsatolást kellene kapnia az elméleti anyag gyakorlati megvalósulásának bizonyosságáról, ami nyilván a tananyag részének kell lennie. A tantárgyakon belül több marketing, tervezési feladatot kellene végezniük, amihez valós eredmények társulnának. Negatív eredményesetén feltárható és korrigálható lenne a tudás hiányossága, vagy nem megfelelı elsajátítása. 8

9 5. A mentorok tapasztalatainak rövid összefoglalása Általánosságban elmondható, hogy a pilot programban résztvevık kiválasztása jól sikerült, hiszen mind a gyakorlatok hossza, mind a gyakorlati helyek sokszínősége (közszféra, versenyszféra, kis- és középvállalkozás, multinacionális vállalat), mind pedig az elvégzendı feladatok sokrétősége nagyon színes képet mutat, az egyetem széles képzési palettáját próbáltuk ezzel minél pontosabban lefedni. A hallgatók értékelésénél látható, hogy a munkavégzésük minısége, munkafegyelmük, munkához való hozzáállásuk kivétel nélkül kimagasló. Ott, ahol a mentor hiányosságokat fedezett fel a szakmai tudásban, ezeket meg is jelölte, konkrét javaslatokkal kiegészítve. A személyes kompetenciákat tekintve szinte egybehangzóan állítható, hogy a hallgatók leginkább a kommunikációs képességeikben, döntési, stressz-tőrı és kezdeményezı készségükben szorulnak fejlesztésre. Ez teljes mértékben egybevág azzal a tapasztalattal, amelyet szintén a TÁMOP projekt keretében lebonyolított kompetenciakutatás során a hallgatók önmagukkal szemben is kritikaként fogalmaztak meg. Az ajánlások között értékes, meggondolandó javaslatok is vannak ezen képességek fejlesztése tekintetében. 9

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet Portfólió a TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt keretében Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet 2011 A tantárgy elnevezése: F1FLUPAP Papír- és csomagolástechnológia

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató a kötelező szakmai gyakorlat részleteiről

Hallgatói tájékoztató a kötelező szakmai gyakorlat részleteiről Hallgatói tájékoztató a kötelező szakmai gyakorlat részleteiről DE GTK STORTSZERVEZŐS hallgatóinak a MAG Praktikum gyakorlatközvetítő koordinálásával 2017. 03.13. Gyakorlat célja A hallgató egy adott gyakorló

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30.

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30. DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP POGÁTSNIK MONIKA 2016. szeptember 30. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes Szakmai gyakorlat a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes gyakorlat-orientáció Üzleti BA szakok képzési struktúrája, szakaszai elméleti alapképzés

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Előzmények az ország gazdasági igényei és a szakképzés lehetőségeinek közelítése közoktatás

Részletesebben

BA addiktológiai komplex modul

BA addiktológiai komplex modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (22) BA-KM-ADD BA addiktológiai komplex modul A PTE szociális munkás képzésében a Komplex modulok a tanterv olyan, kötelezıen választandó

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT Vázlat Előzmények Graduális munkacsoport tevékenysége Konszenzus javaslat Képzés lebonyolítása

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

DMSZ MENTOR PROGRAM A MENTORI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓAN HR TANÁCSADÁS KEDVEZMÉNYES DÍJAKON - KÜLSŐS TANÁCSADÓ BEVONÁSÁVAL

DMSZ MENTOR PROGRAM A MENTORI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓAN HR TANÁCSADÁS KEDVEZMÉNYES DÍJAKON - KÜLSŐS TANÁCSADÓ BEVONÁSÁVAL DMSZ MENTOR PROGRAM MI EZ? A DMSZ által szervezett és koordinált gyakornoki program, ami minden résztvevőnek többet nyújt, mint egy átlagos gyakornok cég együttműködés. A programban kizárólag DMSZ tagok

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Közösségi művelődés pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Dr. habil. Szabó József

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Tájékoztató szakmai gyakorlatról turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátó szakirány-turizmus szakirány

Tájékoztató szakmai gyakorlatról turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátó szakirány-turizmus szakirány A szakmai gyakorlat funkciója Tájékoztató szakmai gyakorlatról turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátó szakirány-turizmus szakirány A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK A Kar küldetésnyilatkozatában rögzített feladatainak egyike, hogy a református általános és középiskolák számára magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház 71 olyan

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen DR. TÖRÖK ERIKA ÉS KOVÁCS ZSUZSANNA NEMZETKÖZI KONFERENCIA A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSRÓL KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2015. ÁPRILIS 14.

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Dunántúli Régió www.maltai.hu VELED ÉRTED PROJEKT VELED ÉRTED PROJEKT 2008/2009. Célcsoport: a szabadidejüket a gyıri a plázákban, vagy azok környékén töltı

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

A gyakorlati feladatok és a kompetenciák vizsgálata a pedagógia alapképzésben

A gyakorlati feladatok és a kompetenciák vizsgálata a pedagógia alapképzésben Kiss Árpád Konferencia, Debrecen, 2011. szeptember 16-17. ELTE PPK BaBe - Bachelor képzés bevezetését követő kutatás A gyakorlati feladatok és a kompetenciák vizsgálata a pedagógia alapképzésben Pedagogikum

Részletesebben