MENTORPROGRAM A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MENTORPROGRAM A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN"

Átírás

1 TÁMOP / HÁLÓZATOS EGYETEMI SZOLGÁLTATÁS-INNOVÁCIÓ A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN MENTORPROGRAM A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN

2 1. A program célja A TÁMOP es pályázat több modulból épül fel, ezek egyike a Hallgatói szolgáltatások modul, melynek szakmai koordinálásával a Savaria Egyetemi Központ mint az egyetemen belül hallgatói szolgáltatásokkal legrégebben és legsokoldalúbban foglalkozó egység munkatársait bízták meg. A programelem átfogó célja általánosan elérhetıvé tenni az egyetem valamennyi hallgatója számára azokat a szolgáltatásokat, amelyek segítséget nyújtanak az életpálya, és a karrierút céltudatos felépítéséhez, megkönnyítik a munka világába való gyors beilleszkedést. A konkrét célok a szolgáltatásokat mőködtetı irodák létrehozása, a már meglévık fejlesztése, olyan hálózati együttmőködésük kialakítása, amely révén lehetıvé válik közös feladatok koordinálása, a fejlesztési elképzelések összefogása, közös projektek kidolgozása és végrehajtása. Cél továbbá a felhasználók pontos informálása (középiskolai diákok, hallgatók, munkáltatók) a még mindig alakuló képzési rendszerrıl, valamint elérni azt, hogy a programelem eredményeinek felhasználása mind szélesebb körben valósuljon meg intézményen belül is azon kívül. Tapasztalataink szerint a munkaerı-piaci visszajelzések képzésbe való beépülése csak a zártabb képzések (pl.: Geoinformatikai Kar) esetében valósul meg az elvártaknak megfelelıen. Ezt a lehetıségekhez mérten ki kell terjeszteni valamennyi karra és képzésre. A hallgatói szolgáltató irodák közvetlen kapcsolatot jelentenek a munkaerıpiac szereplıivel. Ezen projektelem lehetıvé teszi a közvetlen visszacsatolást a képzési programok felé. Legfıbb törekvésünk az volt, hogy egy pilot program keretében egy jól specifikált mintán keresztül közvetlen visszacsatolást kapjanak a tanszékek egy-egy hallgató beválásáról, ezen keresztül a képzésrıl közvetlenül a szakmai gyakorlatát vezetı mentortól. Ezektıl a szakembereket ajánlások megfogalmazására is felkértük, melyek a késıbbiekben akár segítséget is nyújthatnak az intézeteknek, tanszékeknek képzési programjuk felülvizsgálatában, átalakításában. Ezek a tapasztalatok szerves részét képezik jelen dokumentumnak. 2. Szakmai gyakorlatok a Nyugat-magyarországi Egyetemen Elıkészületi munkánk során összegyőjtöttük az egyetem karain alapképzésen és felsıfokú szakképzésen kötelezıen teljesítendı szakmai gyakorlatok listáját. A kialakult adatbázis fı szempontjai a szak megnevezése mellett az évfolyam, a gyakorlat idıszaka illetve a gyakorlat hossza voltak. A beérkezett információk alapján elmondható, hogy rendkívül színes a kép. A bölcsész, tanári, mővészeti képzéseken elsısorban a tavaszi, míg a mérnöki, gazdasági, idegenforgalmi képzéseken inkább a nyári idıszakban töltik gyakorlatukat a hallgatók. A gyakorlatok hossza is nagyon változatos képet mutat, a négy hetestıl a fél éves idıszakig terjedhet, jellemzıen és átlagban a hallgatók 6-10 hetet töltenek el valamilyen külsı fogadó szervezetnél, cégnél. 3. A mentorprogram felépítése Gyakorlati képzést is magába foglaló szakok esetében kiválasztásra került karonként egy-egy fı, akik a mentorprogram keretében bonyolították a gyakorlatot. Elsıdleges cél volt, hogy egy jól specifikált mintán keresztül közvetlen visszacsatolást kapjanak a tanszékek egy-egy hallgató beválásáról, ezen keresztül a képzésrıl. A program során a mentoroknak a hallgatók szakmai felkészültsége mellett egy hallgatói kompetenciakutatás eredményeire épülı szempontrendszer alapján a diákok különbözı személyes tulajdonságait is véleményezniük kellett. A tapasztalatok alapján ajánlások megfogalmazását kértük, amelyek hasznosíthatók a tantervek kialakítása, azok módosítása során. 2

3 A gyakorlatban két egyeztetı megbeszélésre került sor, az elsın, a gyakorlat elején a megfigyelési szempontok tisztázására, elvárások meghatározására került sor, a záró megbeszélésen a tapasztalatok átadása, ajánlások megfogalmazása történt. Amennyiben erre igény merült fel, a gyakorlat közben is lehetıség volt egyeztetı megbeszélésre. A megbeszélések résztvevıi a mentor, a gyakorlatát töltı hallgató, a tanszék gyakorlatokért felelıs oktatója, valamint a szolgáltató iroda képviselıje voltak. Az értékelı lapon a javaslatok mellett a mentorok röviden felsorolták az elvégzett tevékenységeket is. Az alábbi táblázat a hallgatók értékelési szempontjait tartalmazza: SZAKMAI KOMPETENCIÁK SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK szakmai ismeretek szintje munkavégzés minısége munkafegyelem munkához való hozzáállás pontosság szorgalom megbízhatóság együttmőködés stressz-tőrés döntési képesség terhelhetıség szóbeli kommunikáció rugalmasság kezdeményezıkészség nem megfelelı megfelelı közepes jó kiváló nem tudom megítélni 4. Az egyes programok részletes bemutatása, ajánlások A képzések kiválasztását nagymértékben befolyásolták a projekt elırehaladása közben felmerült, tılünk független nehézségek, változtatások, amik behatárolták a lehetıségeinket. Így ennek a projektelemnek a megvalósítására az utolsó etapban, ez év nyarán kerülhetett sor, így csak azok a gyakorlatok illetve karok jöhettek számításba, ahol ekkor zajlanak szakmai gyakorlatok. Kivételt ez alól a Benedek Kar képzett, ahol már tavasszal lehetıség nyílt a mentorprogram lefolytatására. a, Benedek Elek Pedagógiai Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 1 Képzés megnevezése: szociálpedagógia BA Gyakorlat hossza: 14 hét Gyakorlat helye: Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 3

4 Családlátogatások, játszóházak, kézműves foglalkozások szervezése, lebonyolítása, konferenciákon, értekezleteken, gyámhatósági tárgyalásokon való részvétel, életvezetési tanácsadás, ifjúsági ügyelet tartása. A hallgató szakmai kompetenciáit kiválónak ítélte meg, érdeklődve és pontosan végezte a gyakorlati útmutatóban megjelölt feladatokat és tevékenységeket. A kezdeti kompetenciahatári tisztázások után a kliensekkel való együttmőködésben is fejlıdıképesnek mutatkozott. A személyes kompetenciák közül a stressztőrést, kezdeményezıkészséget és döntési képességet jónak, de még javítandónak látta. A mentor személyes tapasztalatai alapján az egyetem felé jelezte, hogy a hallgatók kommunikációs készségei és a coping technikák alkalmazása fejlesztésre szorulnak. b, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 1 Képzés megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Gyakorlat hossza: 12 hét Gyakorlat helye: Aqua Szolgáltató Kft. Számlák készítése, adatbázis felépítése, térinformatikai rendszerek megismerése, kiértesítések elkészítése, szennyvíztelepek technológiájának, üzemeltetési szabályzatának megismerése, adatok gyűjtése szakdolgozathoz. A fogadó szervezet eddigi tapasztalatai, eljárásai szakmai gyakorlat tekintetében Minden évben fogadnak hallgatókat, de nem ilyen hosszú időtartamra, hanem csak 4 hétre. A 4 hetes időszak rövidnek bizonyul, hiszen ez alatt az időszak alatt érdemi munkát nem tudnak végezni a gyakornokok, csupán betekintést nyerhetnek a szervezet feladatköreibe. A hallgató szakmai kompetenciái közül a munkavégzés minőségét kiválónak, a munkához való hozzáállást, szakmai ismeretek szintjét, a munkafegyelmet jónak értékelte. A személyes kompetenciák tekintetében a pontosságot értékelte kiválónak, viszont a stressztűrést, a döntési képességet és a kezdeményezőkészséget csak közepesnek, a többi kompetenciát jónak. Az egyetem felé az alábbi javaslatokat fogalmazta meg: A tantárgyak félévenkénti megajánlásának feltételeit le kell ellenőrizni, ajánlott és szabadon választhatók közötti átmenet. Tantárgyak kreditpont aránya nincs összhangban a számonkérés és a tananyag mennyiségével. Törzs szakmai anyag koncentrálódjon bizonyos félévekre. Kredittartalom meghatározás újbóli átgondolása, nulla kredites tantárgyak törlése, vagy kredit hozzárendelése. 4

5 A felhasznált szakirodalomnak napjaink információt kell tartalmaznia, az elérhető technológiák köre egyre bővül. Sok oktató 20 éve elkészített anyagokból, fóliával tart előadást. Külsős szakemberek bevonása az oktatásba, előadóként. Gyakorlati helyek kialakítása vállalatoknál. Mérnök gyakornoki rendszer feltételeinek kidolgozása. Szakdolgozat írásának egy, esetleg két félévre történő szűkítése, hiszen az utolsó évben történik az adatgyűjtés és a dolgozat írás. 12 hetes szakmai gyakorlat megosztása két félévre 6-6 hét, vagy 4-6 hét időtartamra. c, Geoinformatikai Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 2 I. Képzés megnevezése: földmérı mérnök BSc Gyakorlat hossza: 10 hét Gyakorlat helye: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Temetık felmérése és térképen történı ábrázolása, fotók készítése a sírokról, térinformatikai pilot projekt készítése egy térinformatikai szoftver használatával. A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben A hallgató a gyakorlat során az iskolában szerzett szakmai tudását megfelelően tudja alkalmazni, ismerje meg a helyi munkakörülményeket. Kifogástalanul teljesítse, illetve végezze el a számára kijelölt mérési és szerkesztési feladatokat. A gyakorlat célja, hogy a tanuló megismerkedjen a szakma élesben történő alkalmazásával. Felelősség teljes munkavégzés alakuljon ki a hallgatóban, és amennyiben szükséges, merjen segítséget kérni mentorától. A mentor célja, hogy szakmai segítséget nyújtson és bevezesse a hallgatót a szakmába. A hallgató szakmai kompetenciái közül munkához való hozzáállást kiválónak, viszont munkafegyelmét közepesnek értékelte. Személyes kompetenciái közül terhelhetıségét, együttmőködési képességét, stressz-tőrését, rugalmasságát, kommunikációs készségeit jónak, pontosságát, szorgalmát, megbízhatóságát és kezdeményezıkészségét közepesnek ítélte. Korábbi tapasztalatából fakadóan a hallgatók munkafegyelmének javítását, munkához való hozzáállását emelte ki, mint fejlesztendı terület. II. Képzés megnevezése: földmérı mérnök BSc Gyakorlat hossza: 10 hét Gyakorlat helye: POLÁRIS 2003 Kft. Kitőzések, bemérések GPS használatával, mérıállomás kezelés, hagyományos ortogonális mérések elsajátítása, számoló programok kezelése, grafikai programok használata. 5

6 A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben A hallgató megismertetése a gyakorlati geodéziai munkával. A terepi viselkedési normák elsajátítása, alkalmazkodás a helyi munkakörülményekhez. Az adott feladatoknak megfelelő minőségi és pontossági követelmények kielégítésének megismertetése. Az adott munkafeladathoz szükséges mérőeszközök, mérési módszerek kiválasztása és végrehajtása. Sajátos célú geodéziai munkák megismertetése, földhivatali adatok kigyűjtése, terepi és irodai elvégzése. A hallgató szakmai kompetenciái közül munkafegyelmét, a munkához való hozzáállását kiválónak, munkavégzésének minőségét, szakmai tudását jónak értékelte. Személyes kompetenciák tekintetében kimagasló a pontossága, szorgalma, megbízhatósága, jónak mondható a terhelhetősége, viszont csupán közepes a stressztűrő és döntési képessége, valamint kezdeményezőkészsége és szóbeli kommunikációja. Jelzésértékű lehet a képző intézmény felé, hogy az elméleti tudás gyakorlati hasznosítása alacsony szintű, valamint hiányosnak látta szakmai szempontból az egyetemi tantervet, bizonyos területeken (bemérés, jelkulcsok használata, szerkesztés) korrigálásra szorulna. d, Természettudományi Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 2 I. Képzés megnevezése: idegenforgalmi szakmenedzser FSZ Gyakorlat hossza: 6 hét Gyakorlat helye: Business Class Utazási Iroda Utazásközvetítés, utasbiztosítások kötése, nemzetközi diák- és pedagóguskártya kiállítása, árkalkuláció készítése, adminisztráció, kirakati ajánlatok frissítése, utasokkal való kommunikáció. A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben Az iroda nyitva tartásának megfelelı napi pontos érkezés. A munkakörnek megfelelı ruházat viselése. Utasokkal való jó kommunikációs készség. A gyakorlati tudás megszerzésére való nyitottság, érdeklıdés. A hallgató szakmai és személyes kompetenciáit kiválónak ítélte, a döntési képesség, a kezdeményezıkészség illetve a szakmai ismeretek szintjén lát fejlesztenivalót. Általános észrevétele az eddigi gyakorlati tapasztalatai alapján, hogy a hallgatók közvetlenül nehezen teremtenek kapcsolatot az ügyfelekkel, szóbeli kommunikációban kimondottan gyengék. A szakmai képzésben is vélt felfedezni hiányosságokat, túl soknak tartja az elméleti oktatást, a gyakorlati készségük a hallgatóknak nem túl magas. Példaként említette a hiányos földrajzi ismereteket, melyek pedig az idegenforgalmi szakmában elengedhetetlenül fontosak. 6

7 II. Képzés megnevezése: mőszaki informatikai mérnökasszisztens FSZ Gyakorlat hossza: 5 hét Gyakorlat helye: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Mőködési környezet és IT technikai háttér megismerése; alkalmazás-struktúra, szoftver kategóriák megismerése; lehetséges alternatívák keresése, elemzése; alkalmazhatósági vizsgálat konkrét szoftverekre lebontva; javaslat a bevezetésre. A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben Nevesített gyakornoki programot anyagi okok miatt jelenleg nem mőködtetnek, de évente fogadnak különbözı oktatási intézményekbıl, különbözı képzési területekrıl érkezı egyetemistákat szakmai gyakorlat letöltésére. Ezen hallgatók szakmai szintje és hozzáállása meglehetısen nagy szórást mutatott eddig. Elsısorban utánpótlás-szemmel figyeli a hallgatót, a szervezet IT területén elsısorban a nyugdíjazások miatt elıforduló rotáció kezelését is meg lehetne oldani egy szakmailag jól bevált, fiatal pályakezdıvel. A hallgató szakmai kompetenciái közül szakmai ismereteinek szintjét, munkavégzésének minıségét, a munkához való hozzáállását kiválónak, munkafegyelmét jónak értékelte. Személyes kompetenciái közül kimagasló a pontossága, szorgalma, megbízhatósága, stressztőrése és terhelhetısége, némi fejlesztést igényel szóbeli kommunikáció képessége, kezdeményezı- és döntési készsége. A hallgatók érdeklıdési körének megfelelıen javasolt a nyári gyakorlatok helyszínének és tematikájának a kidolgozása. Ideális lenne, ha a gyakorlatoknak helyt adó intézményeket vagy mentorokat amennyiben azok kérik tájékoztatnák a hallgatók fejlıdésérıl, szakdolgozatuk/diplomájuk védésérıl, annak témakörérıl, hiszen így a fejlıdésük nyomon követhetıvé válna a lehetséges jövıbeli munkáltató számára is. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a döntési készség és a kommunikációs készségek tréningeken keresztüli fejlesztésére amely akár integrálható a képzési rendszerbe. A szemeszterek során több, önállóan kidolgozandó, a tananyag gyakorlati használatát elısegítendı beadandó feladatot kell kiírni. e, Bölcsészettudományi Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 1 Képzés megnevezése: kommunikáció és médiatudomány BA Gyakorlat hossza: 14 hét Gyakorlat helye: Epcos Kft. Az EPCOS Kft. éves PR, CSR stratégiájának kidolgozásában való aktív részvétel, havi azt megelızıen heti újságok véleményezése, interjúkészítés az EPCOS Kft. munkatársaival, aki saját tervezéső, pneumatikus autóval vettek részt országos versenyeken, a cikk megjelentetése a havi újságban, rövid összefoglaló készítése az országos TV, Rádiócsatornák nézettségérıl. 7

8 A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben Nevesített gyakornoki programot jelenleg nem mőködtetnek, de többször fogadnak elsısorban fizikai területre - különbözı oktatási intézményekbıl, különbözı képzési területekrıl érkezı hallgatókat szakmai gyakorlat letöltésére. Emellett egy éven belül elkészül a cég tanmőhelye is. Elsısorban szakmai segítséget szeretne kapni a vállalat kommunikációs stratégiájának fejlesztéséhez, várja a hallgató innovatív ötleteit is. A gyakorlat során a hallgató szabad kezet kap a feladat megoldásához. A hallgató összességében teljes mértékben megfelelt az elvárásoknak, szakmai ls személyes kompetenciái az eddigi tapasztalatokhoz képest kimagaslóak. Amiben fejlıdhetne a mentor meglátása alapján az a pontosság illetve a kezdeményezıkészség. Ez utóbbi általában jellemzı a tapasztalatok alapján a gyakorlatukat töltı fiatalokra. f, Faipari Mérnöki Kar Mentorprogramban részt vevı hallgatók száma: 1 Képzés megnevezése: faipari mérnök BSc Gyakorlat hossza: 6 hét Gyakorlat helye: Ubrankovics Kft. faipari cég mőködésének megismerése, kereskedelmi tevékenységre történı rálátás, értékesítési tevékenység végzése, faház gyártási technológiájának megismerése, tervezés, elemek legyártása, összeszerelése. A mentor elvárásai, céljai a gyakorlattal illetve a hallgatóval szemben A cég rendszeresen fogad többnyire faipari és építészmérnök hallgatókat. A hallgatók az éppen aktuális munka tervezési, gyártási, összeépítési és értékesítési részébe nyernek betekintést. A vállalat a hallgatók gyakorlati ismereteinek bıvítését és tapasztalatok szerzését szeretné biztosítani, mellette elvárja a tanulók önálló munkavégzését és az oktatásban elsajátított tudásuk kreatív hasznosítását. Megtapasztalhatják a felhasznált anyagok és technológiák tulajdonságait, melyek ismerete a gyakorlatban megvalósítható tervek elkészítéséhez feltétlenül szükséges. A hallgató szakmai kompetenciái közül munkavégzésének minısége, munkafegyelme, a munkához való hozzáállása kiváló, szakmai ismereteinek szintjén van még némi csiszolnivaló. Személyes kompetenciái már vegyesebb képet mutatnak, pontossága, szorgalma, kommunikációja kimagasló, viszont stressztőrésén, terhelhetıségén van még fejlesztenivaló. A mentor meglátása szerint a hallgatónak már a tanulás fázisában visszacsatolást kellene kapnia az elméleti anyag gyakorlati megvalósulásának bizonyosságáról, ami nyilván a tananyag részének kell lennie. A tantárgyakon belül több marketing, tervezési feladatot kellene végezniük, amihez valós eredmények társulnának. Negatív eredményesetén feltárható és korrigálható lenne a tudás hiányossága, vagy nem megfelelı elsajátítása. 8

9 5. A mentorok tapasztalatainak rövid összefoglalása Általánosságban elmondható, hogy a pilot programban résztvevık kiválasztása jól sikerült, hiszen mind a gyakorlatok hossza, mind a gyakorlati helyek sokszínősége (közszféra, versenyszféra, kis- és középvállalkozás, multinacionális vállalat), mind pedig az elvégzendı feladatok sokrétősége nagyon színes képet mutat, az egyetem széles képzési palettáját próbáltuk ezzel minél pontosabban lefedni. A hallgatók értékelésénél látható, hogy a munkavégzésük minısége, munkafegyelmük, munkához való hozzáállásuk kivétel nélkül kimagasló. Ott, ahol a mentor hiányosságokat fedezett fel a szakmai tudásban, ezeket meg is jelölte, konkrét javaslatokkal kiegészítve. A személyes kompetenciákat tekintve szinte egybehangzóan állítható, hogy a hallgatók leginkább a kommunikációs képességeikben, döntési, stressz-tőrı és kezdeményezı készségükben szorulnak fejlesztésre. Ez teljes mértékben egybevág azzal a tapasztalattal, amelyet szintén a TÁMOP projekt keretében lebonyolított kompetenciakutatás során a hallgatók önmagukkal szemben is kritikaként fogalmaztak meg. Az ajánlások között értékes, meggondolandó javaslatok is vannak ezen képességek fejlesztése tekintetében. 9

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE

AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE A MAB 2006/2/II/1/2. sz. határozata: Az intézményi önértékelések, valamint a látogatások alkalmával tapasztaltak alapján megállapítást nyert,

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 118-8/7/2008. ált.számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Szeged 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2011/2012 (Harmadik akkreditációs értékelés) DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2012/8/VI/2. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2012. szeptember 28. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl. Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok. Budapest 2011

Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl. Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok. Budapest 2011 Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 6 Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság

Részletesebben

Kompetenciaprofilok és felhasználási segédanyag az. SZTE kidolgozás alatt álló képzéseihez

Kompetenciaprofilok és felhasználási segédanyag az. SZTE kidolgozás alatt álló képzéseihez TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013 projekt Kompetenciaprofilok és felhasználási segédanyag az SZTE kidolgozás alatt álló képzéseihez 2012. www.qualitas.hu Tartalom Kompetenciaprofilok és felhasználási segédanyag

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS A MAB 2013/8/IV/1. sz. határozata INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Tartalomjegyzék BEVEZETÉS..2 I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...3

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ 2012-2014 Jelen útmutató segít Önnek belépni a duális szakmai képzés világába és megérteni annak előnyeit lépésről lépésre. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 BEVEZETÉS

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja Készítették: Bordács Ivánné Kaibinger Pál Mátrai Józsefné Tálas Józsefné A nevelıtestület

Részletesebben

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Javaslatgyűjtemény a pedagógus-továbbképzés helyi szintű minőségbiztosítási és szakmai ellenőrzési

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben